Sunteți pe pagina 1din 15

IAS 2 - STOCURI

Introducere
Globalizarea pietelor de capital la care asistam in ultimele decenii,a determinat
accesul pe diferite piete straine pentru orice investitor privat prin realizarea de investitii
directe sau prin simpla achizitie de actiuni pe pietele de capital ale lumii pe de o parte,iar
pe de alta parte, exista tendinta ca marile corporatii sa isi deschida filiale in strainatate
pentru desfasurarea unor afaceri in tarile respective.
Aceste oportunitati au crescut in ultima perioada odata cu modificarile de regim
politic care au avut loc.
In conditiile in care tendintele spre globalizare exercita drepturile,este normal ca
lumea economistilor si a contabililor sa observe ca acest lucru se poate realiza numai in
conditiile in care structurile legislative si operative sunt cat mai uniforme cu putinta. Si,
aici, ne referim la o posibila structura de raportare contabila accesibila si identica pentru
intreaga lume contabila, fara a ne referi la eforturile de globalizare sau de structurare in
comunitati compacte politico-administrative.
Aceasta a fost si ratiunea pentru care, in 19!, la "ongresul mondial al contabililor
organizat la S#dne#, s-a luat hotararea de a se infiinta IAS" $International Accounting
Standards "ommitee - "omitetul de Standarde Internationale de "ontabilitate%, care a
inceput sa functioneze in 19&, sediul secretariatului fiind la 'ondra. (rincipalul obiectiv
declarat al acesteia a fost )sa formuleze si sa publice in interesul public standardele de
contabilitate primare* de baza care sa fie respectate in prezentarea situatiilor financiare si
sa promoveze acceptarea si respectarea acestora in toata lumea).
Activitatea acestuia s-a extins incetul cu incetul, atat datorita calitatii normativelor emise
cat si datorita intereselor de corelare a elementelor de contabilitate la globalizarea in
expansiune,astfel inc+t ,n acest moment, structurile care sustin dezvoltarea IAS-urilor au
o activitate deosebit de coerenta si isi gasesc aplicabilitate la nivelul legislatiilor locale si,
implicit, si la nivelul legislatiei si normelor legislative ale tarii noastre. Acest fapt, tine
cont si de perspectiva integrarii in -niunea .uropeana, situatie in care intreprinderilor cu
sediul /uridic in state membre ale -niunii .uropene li se impune sa prezinte situatiile
financiare in conformitate cu cerintele "omisiei .uropene, si in special ale 0irectivelor
I1-a si 1III-a privind 0reptul Societatilor "omerciale care tin cont, in mare parte de
IAS-uri.
In acest context se inscrie si noua varianta a IAS ! Stocuri care inlocuieste IAS !
Stocuri $revizuit 199&% .2otivatia revizuirii acestuia de catre "onsiliului pentru
Standarde Intenationale de "ontabilitate au constituit-o intrebarile si criticile aduse de
catre diverse parti interesate in aplicarea lui iar obiectivul principal a constat in reducerea
alternativelor pentru evaluarea stocurilor.(rin urmare , fata de versiunea anterioara nu
prezinta modificari de abordare fundamentale legate de contabilizarea stocurilor ci numai
1
percizari menite sa elimine alteranativele pentru evaluarea acestora si conflictele ce pot
apare in tratarea unitara in contextual aplicarii lor.
(rezenta lucrare isi propune prezentarea succinta a IAS !,realizata intr-o forma
fidela originalului $Standardele internationale de contabilitate %cu punctarea de continut si
prin explicitarea anumitor notiuni .
Istoric
Sept.193- expunerea proiectului IAS !4
5ct.196- aprobarea ,n "onsiliu a Standardului International de "ontabilitate ! -
.valuarea si prezentarea stocurilor ,n contextul sistemului costului istoric4
0ec.199&- versiune revizuita4
Ian.1996 - data efectiva de intrare ,n vigoare a IAS !4
2ai 1999 - modificarea paragrafului !7 de catre IAS 18 $revizuit 1999% .venimente
ulterioare datei bilantului .9extul modificat intra ,n vigoare o cu intrarea ,n vigoare a IAS
18 $revizuit 1999% -adica pentru situatiile financiare aferente perioadelor cu ,ncepere de la
1 ianuarie !8884
0ec.!88&-versiune revizuita ce ,nglobeaza diferite metode de determinare a costului
stocurilor4
Ian.!886-data intrarii ,n vigoare a noii versiuni4
Obiectivul IAS 2
5biectivul acestui standard este stabilirea si tratarea la maxim de acuratete a
tuturor stocurilor care sunt active.IAS ! descrie tratamentul contabil pentru stocuri,
furnizeaza indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoasterea
ulterioara drept cheltuiala,incluzand orice diminuarea avalorii pana la valoarea realizabila
neta.
In acest sens stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre costul
istoric si valoarea neta realizabila, problema fundamentala fiind legata de calcularea
costului stocurilor, care vor trebui recunoscute ca active si reportate pana cand veniturile
aferente sunt recunoscute $conceptul conectarii veniturilor cu cheltuielile%.
Standardul trateaza toate stocurile care sunt active cum sunt cele detinute pentru a
fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, cum sunt cele in curs de
productie in vederea vanzarii, cum sunt cele sub forma de materii prime, materiale si alte
consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau cum sunt cele pentru
prestarea de servicii. In cazul prestarii de servicii, stocurile includ costul serviciilor
pentru care intreprinderea nu a recunoscut inca venitul aferent $de exemplu, in activitatile
in curs de executie desfasurate de auditori, arhitecti si avocati%.
IAS ! da indicatii in ceea ce priveste normele de baza cu privire la modul de
determinare a costului stocurilor ce urmeza a fi reportat in bilant precum si de
recunoastere ulterioara ca o cheltuiala, incluzand orice reducere a valorii contabile la
valoarea neta realizabila. Aceasta nu se aplica stocurilor de animale vii, produselor
agricole si forestiere, minereurilor in cazul in care acestea sunt evaluate la valoarea neta
!
realizabila $conform practicii in domeniu%. Aceasta excludere se aplica numai
producatorilor de stocuri, prelucratorii sau alte unitati de procesare sau transformare
nefiind exclusi de la prevederile IAS !. 0eci, problema fundamental: a contabilit:;ii
stocurilor o constituie valoarea costului ce urmeaz: a fi recunoscut drept activ <i raportat:
p+n: c+nd veniturile aferente sunt recunoscute. Acest Standard furnizeaz: indica;ii
practice referitoare la determinarea costului <i la recunoa<terea ulterioar: drept cheltuial:,
incluz+nd orice diminuare a valorii p+n: la valoare realizabil net.
0e asemenea, standardul furnizeaz: indica;ii practice referitoare la procedeele de
determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor.

1.2. Arie de aplicabilitate
Standardul IAS ! trebuie aplicat pentru contabilitatea stocurilor ,n situa;iile
financiare, cu excep;ia stocurilor men;ionate mai /os=
a% produc;ie ,n curs de execu;ie ob;inut: ,n cadrul contractelor de construc;ii,
incluz+nd <i contractele de prest:ri de servicii direct legate de acestea $a se
vedea IAS 11 > "ontracte de construc;ii%4
b% instrumente financiare4
c% active biologice aferente legate de activitatea agricol: <i de produc;ia agricol:
,n momentul recolt:rii $a se vedea IAS 31 > Agricultura%.
1.3. Definiii
Stocurile sunt active=
a% de;inute pentru a fi v+ndute pe parcursul desf:<ur:rii normale a activit:;ii4
b% ,n curs de produc;ie ,n vederea v+nz:rii ,n acelea<i condi;ii cu mai sus4 sau
c% sub form: de materii prime, materiale <i alte consumabile ce urmeaz: a fi
folosite ,n procesul de produc;ie sau pentru prestarea de servicii.
Aceast: delimitare a stocurilor nu ;ine cont de natura elementului considerat, ci de
destina;ia acestuia, care este puternic influen;at: de activitatea ,ntreprinderii care de;ine
bunurile.
Valoarea realizabil net este pre;ul de v+nzare estimat ce ar putea fi ob;inut pe
parcursul desf:<ur:rii normale a activit:;ii, mai pu;in costurile estimate pentru finalizarea
bunului <i a costurilor estimate necesare v+nz:rii $ambalare, transport, comisioanele
agen;ilor de v+nzare%.
Stocurile, ca active, trebuie recunoscute n situaiile financiare atunci c+nd=
- reprezint: o resurs: controlat: sau controlabil: de ,ntreprindere <i, deci, ,ntreprinderea
,<i asum: riscurile <i avanta/ele aferente de;inerii stocurilor4
- este probabil s: genereze beneficii economice viitoare, at+t la intrare c+t <i la ie<ire
pentru ,ntreprindere4 <i
- au un cost sau o valoare care poate fi determinat:*evaluat: ,n mod credibil.
Momentele n care se realizeaz recunoaterea stocurilor sunt urm:toarele= la
achizi;ie, la ob;inerea din produc;ie, la aport la capitalul social sau la primirea prin
dona;ie <i subven;ii guvernamentale.
Momentele n care se realizeaz derecunoaterea stocurilor sunt acele momente
,n care se realizeaz: v+nzarea sau ie<irea din ,ntreprindere prin diferite c:i $dona;ie, aport
la capitalul altor ,ntreprinderi, pierderi din calamit:;i, exproprieri etc.%.
&
Stocurile sunt participante active la derularea activitii de exploatare, fiind legate
de ciclul=
A(?51I@I5AA?. > (?50-"BI.*0.(5@I9A?. > 1A'5?ICI"A?..
1.!. "valuarea stocurilor
Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea
realizabil net.
.valuarea stocurilor se realizeaz:, de regul:, la cost, aceasta fiind cea mai
credibil:*corect: baz: de evaluare. "u toate acestea, aceast: valoare atribuit: stocurilor
poate fi, ,n anumite cazuri, prezentat: ,n situa;iile financiare la o valoare mai mic: dec+t
costul stocurilor, conform principiului pruden;ei. 0iminu:rile costurilor stocurilor pot fi
cauzate de deterior:ri fizice, ,nvechire sau reducerea nivelului pre;urilor, ceea ce
genereaz: valori de pia;: sub nivelul costurilor <i apare o pierdere. Aceast: pierdere se
poate eviden;ia prin reducerea valorii stocurilor, adic: a costului, la nivelul valorii de
pia;:.
1aloarea de pia;: reprezint: pre;ul*costul de ,nlocuire, reprezint: suma pe care
,ntreprinderea ar trebui s: o pl:teasc: ,n prezent pentru acela<i stoc, cump:rat de la
furnizorii obi<nui;i <i ,n cantit:;ile obi<nuite. 0in punct de vedere al Standardului,
valoarea de pia;: nu este luat: ,n considerare ,n evaluarea stocurilor, ci valoarea
realizabil: net:.
"#e$ple - 0eterminarea valorii realizabile nete pe fiecare element ,n parte
A. Calculul valorii realizabile nete pentru un element de stoc (A)
Ar. crt. Informa;ii 1aloare
1. (re;ul de v+nzare al elementului de stoc A 9.688.888 lei
!. "ostul cu evaluarea 96.888 lei
&. "ostul cu sortarea <i preg:tirea pentru v+nzare 3.688 lei
3. "ostul cu v+nzarea efectiv: 3.688 lei
%. &aloarea reali'abil( net( ) *a + ,b - c - d./ 0.311.111 lei
1aloarea stocului prezentat: ,n situa;iile financiare este cea mai mic: valoare ,ntre
cost <i valoarea realizabil: net:, adic: suma de 9.&18.888.
B. Determinarea valorii la care stocurile, formate din elemente individuale de
stoc (A), (B) i (C), sunt prezentate n situa!iile financiare"
3
Informa;ii 1alori
"ostul elementului de stoc A .188.888 lei
1aloarea realizabil: net: 9.&18.888 lei
&aloarea stocului recunoscut 2n S.3. 4.111.111 lei
"ostul elementului de stoc D 9.188.888 lei
1aloarea realizabil: net: 7.888.888 lei
&aloarea stocului recunoscut 2n S.3. 5.111.111 lei
"ostul elementului de stoc " E.888.888 lei
1aloarea realizabil: net: 7.688.888 lei
&aloarea stocului recunoscut 2n S.3. 6.111.111 lei

1aloarea total: a stocurilor, prezentat: ,n situa;iile financiare, este de=
!1.188.888 lei F .188.888*A G 7.888.888*D G E.888.888*"
1aloarea total: s-a determinat pe fiecare element de stoc luat individual, prin
compararea costului stocului cu valoarea realizabil: net: a acestuia <i re;inerea valorii
celei mai mici dintre cost <i valoarea realizabil: net:, determinat: pe fiecare element luat
individual.
C. Determinarea valorii la care stocurile, formate din elemente #rupate pe
cate#orii de stoc, sunt prezentate n situa!iile financiare"
Structura
stocului
"antitate "ost unitar
- lei -
1aloarea
realizabil:
net: unitar:
- lei -
1aloarea
recunoscut:
,n situa;iile
financiare
- lei -
Cate7oria 8 - - - 26%.!11.111
Stoc H1 &.888 !0.%11 6E.188 137.688.888
Stoc H! 1.888 EE.888 %0.!11 69.388.888
Stoc H& 688 52.111 76.788 31.888.888
Stoc H3 !88 99.188 52.%11 1E.688.888
Cate7oria 9 - - - 65!.%11.111
Stoc @1 1.888 1E6.888 132.111 1&!.888.888
Stoc @! 3.888 13!.111 1&.688 6&E.888.888
Stoc @& 188 !E3.888 16%.111 1E.688.888
&aloarea stocurilor inclus( 2n situaiile financiare 0!0.011.111
1.!.1. Costul stocurilor
6
Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente ac$izi!iei i
prelucrrii, precum i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma i n
locul n care se #sesc n prezent.
1.!.1.1. Costuri de ac:i'iie
"osturile de achizi;ie ale stocurilor cuprind pre;ul de cump:rare, taxe de import <i
alte taxe $cu excep;ia acelora pe care ,ntreprinderea le poate recupera de la autorit:;ile
fiscale%, costuri de transport, manipulare <i alte costuri care pot fi atribuite direct
achizi;iei de produse finite, materiale <i servicii. ?educerile comerciale, rabaturile <i alte
elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizi;ie.
In cazul reducerilor financiare $sconturi%, ce se acord: pentru achitarea anticipat:
$,nainte de termenul stipulat ,n contractul ,ncheiat ,ntre p:r;i pentru plata facturilor% sau
pentru un anumit cuantum al cump:r:rilor, ,n conformitate cu IAS 17 J1enituriK, tratarea
se realizeaz: diferit, astfel=
dac: factura se achit: la achizi;ie, scontul nu se contabilizeaz: distinct, ci se
scade din valoarea cump:r:rilor, deci din valoarea de plat: a achizi;iilor $ceea ce
determin: diminuarea <i la v+nz:tor a veniturilor din v+nz:ri%4
dac: scontul se acord: ulterior, acesta se contabilizeaz: ca venituri financiare
ale perioadei, la cump:r:tor. Scontul poate fi asimilat unei dob+nzi, fiind un venit
ob;inut de la furnizor, pentru utilizarea sumei avansate ,naintea termenului de
scaden;:.
"#e$plu
"lientul cump:r: m:rfuri ,n valoare de 18.!88.888 lei, cu un rabat de 18L,
discount 6L, cheltuieli de transport 11L din valoarea achizi;iei, cuprinse ,n factura
primit: de la furnizor, 91A 19L. Scaden;a facturilor, conform contractului cu furnizorul,
este la 98 de zile, iar ,n cazul pl:;ii ,naintea acestui termen, p+n: la E8 de zile, se acord:
un scont care este de=
- 16L din valoarea facturii, pentru plata ,n momentul factur:rii4
- 18L din valoarea facturii, pentru plata p+n: la &8 de zile de la data
factur:rii4 sau
E
- 6L pentru plata p+n: la E8 de zile de la data factur:rii.
"ostul de achizi;ie la care sunt ,nregistrate m:rfurile achizi;ionate are urm:toarea
structur:=
Ar. crt. .lemente de calcul 1aloare $lei%
1. (re;ul de cump:rare a m:rfurilor 18.!88.888
!. ?abat 18L -1.8!8.888
3. Total ,1 + 2. 0.151.111
3. 0iscount 6L - 369.888
%. Total ,3 + !. 5.421.111
E. "heltuieli de transport $din 1.% 11L 1.1!!.888
4. Costul de ac:i'iie ,% - 6. 0.5!3.111
1aloarea de 9.73&.888 lei este costul de achizi;ie la care se contabilizeaz:
m:rfurile ,n momentul primirii <i recep;ion:rii.
0ac:, la &8 de zile, clientul achit: factura, acesta beneficiaz: de un scont,
conform contractului. 1aloarea scontului se calculeaz: la costul de achizi;ie al m:rfurilor=
9.73&.888 lei x 6L F 39!.E68 lei
<i se contabilizeaz: ca venit financiar al perioadei $conform IAS 17%.
(rin urmare, stocul r:m+ne ,nregistrat la nivelul costului de achizi;ie, iar scontul
se ,nregistreaz: ca venit ,n momentul primirii sau achit:rii furnizorului.
%AS & nu per$ite ca diferenele de sc:i$b care rezult: direct la achizi;ionarea
recent: a stocurilor facturate ,n valut: s: fie incluse ,n costurile de achizi;ie a stocurilor.
Aceast: modificare fa;: de versiunea anterioar: a IAS ! rezult: din eliminarea
tratamentului alternativ permis de capitalizare a anumitor diferen;e de schimb din IAS !1
M.fectele varia;iei cursurilor de schimb valutarK. Aceast: alternativ: fusese de/a mult
restric;ionat: ,n aplicarea sa de c:tre SI" 11 MSchimb valutar > "apitalizarea pierderilor
rezultate din devaloariz:ri monetare accentuateK. SI" 11 a fost ,nlocuit ca urmare a
revizuirii IAS !1 ,n anul !88&.
1.!.1.2. Costuri de prelucrare
"osturile de prelucrare a stocurilor includ costurile directe aferente unit:;ilor
produse, cum ar fi costurile cu manopera direct:. 0e asemenea, ele includ <i alocarea

sistematic a re#iei de produc!ie, fi' i variabil, generat: de transformarea


materialelor ,n produse finite.
?egia fix: de produc;ie const: ,n acele costuri indirecte de produc;ie care r:m+n relativ
constante, indiferent de volumul produc;iei, cum sunt= amortizarea, ,ntre;inerea sec;iilor
<i utila/elor, precum <i costurile cu conducerea <i administrarea sec;iilor.
?egia variabil: de produc;ie const: ,n acele costuri indirecte de produc;ie care variaz:
direct propor;ional sau aproape direct propor;ional cu volumul produc;iei, cum sunt
costurile indirecte cu materiile prime <i materialele <i cu for;a de munc:.
Alocarea regiei fixe de produc;ie asupra costurilor de prelucrare se face pe baza
capacit:;ii normale de produc;ie. "apacitatea normal: de produc;ie este produc;ia
estimat: a fi ob;inut:, ,n medie, de-a lungul unui anumit num:r de perioade sau sezoane,
,n condi;ii normale, av+nd ,n vedere <i pierderea de capacitate rezultat: din ,ntre;inerea
planificat: a echipamentului. Aivelul actual de produc;ie poate fi folosit dac: se
consider: c: acesta aproximeaz: capacitatea normal:.
1.!.1.3. Alte costuri
Alte costuri se includ ,n costul stocurilor numai ,n m:sura ,n care reprezint:
costuri suportate pentru a aduce stocurile ,n forma <i ,n locul ,n care se g:sesc ,n prezent.
0e exemplu, poate fi adecvat: includerea ,n costul stocurilor a regiilor generale sau
costul proiect:rii produselor destinate anumitor clien;i.
Anumite costuri nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept
cheltuieli ale perioadei ,n care au survenit $exemple prev:zute ,n IAS !%=
a% pierderile de materiale, manoper: sau alte costuri de produc;ie ,nregistrate
peste limitele normal admise4
b% cheltuieli de depozitare, cu excep;ia cazurilor ,n care astfel de costuri sunt
necesare ,n procesul de produc;ie, anterior trecerii ,ntr-o nou: faz: de fabrica;ie
$exemplu= costuri de depozitare generate de procesul de ,mb:tr+nire a vinurilor, a ;uicii
sau de ob;inere a coniacului%4
c% regii generale de administra;ie care nu particip: ,n aducerea stocurilor ,n
forma <i ,n locul ,n care se g:sesc ,n prezent4
d% costuri de desfacere.
7
In anumite circumstan;e, costul ndatorrii poate fi inclus n costul stocurilor.
Aceste circumstan;e sunt identificate prin tratamentul contabil alternativ permis ,n IAS 23
!ostul ndatorrii"#
"ostul ,ndator:rii include dob+nzile <i alte costuri $diferen;e de curs valutar
aferente ,mprumuturilor ,ntr-o moned: str:in:% suportate de o ,ntreprindere ,n urma
,mprumut:rii de fonduri <i care pot fi capitalizate, ,n anumite condi;ii, ,n valoarea unui
activ <i respectiv a structurilor de stocuri pentru care au fost ob;inute ,mprumuturile.
Alte posibilit(i de obinere a stocurilor;
a) %ntrarea de stocuri prin subven!ionare $ ,n acest caz, valoarea de intrare este
dat: de valoarea corespunz:toare subven;iilor guvernamentale primite. 0ac: subven;ia
guvernamental: este reprezentat: de transferul unui activ nemonetar $respectiv un stoc
sau o categorie de stocuri%, valoarea de intrare a stocului este valoarea /ust: <i, ,n acela<i
timp, se recunoa<te subven;ia guvernamental: prin contabilizarea acesteia la valoarea
nominal:.
b) %ntrarea de stocuri prin aporturi la capitalul social
?ecunoa<terea acestor stocuri se realizeaz: ,n momentul aportului la capitalul
social <i evaluarea se realizeaz: la nivelul valorii /uste a instrumentelor de capital primite
,n schimb. 1aloarea /ust: a instrumentelor de capital se va atribui <i stocurilor aportate.
"#e$plu;
5rganul de conducere colectiv al Societ:;ii AD" S.A. hot:r:<te ma/orarea
capitalului social, ma/orare ce se concretizeaz: <i ,n aport ,n natur:, reprezent+nd stocuri.
2a/orarea capitalului este de &6.888.888 lei <i reprezint: &6.888 de ac;iuni la o valoare
nominal: de 1.888 lei. 0in totalul ac;iunilor, ma/orarea de capital aferent: aportului ,n
natur: o reprezint: !8.888 de ac;iuni. 1aloarea /ust: a unei ac;iuni este de 1.8!6 lei, iar
valoarea /ust: a instrumentelor de capital corespunz:toare stocurilor aportate este de
!8.688.888 lei $!8.888 x 1.8!6%. Aceast: valoare este atribuit: <i stocurilor aportate, ca
ma/orare de capital.
0iferen;a dintre valoarea nominal: a celor !8.888 de ac;iuni atribuite aportului ,n
stocuri, de !8.888.888 lei, <i valoarea /ust: a aportului, de !8.688.888 lei, reprezint:
prim: de capital.
9
1.!.1.!. Costul stocurilor unui prestator de servicii const:, ,n primul r+nd, din
manoper: <i alte costuri legate de personalul direct anga/at ,n furnizarea serviciilor,
inclusiv personalul ,ns:rcinat cu supravegherea, precum <i regiile corespunz:toare.
"osturile cu personalul anga/at ,n activitatea de desfacere <i administra;ie nu se include,
ci sunt recunoscute drept cheltuieli ,n perioada ,n care au loc.
In conformitate cu IAS 17 J1enituriK, se impune ca veniturile rezultate din
serviciile prestate s: fie recunoscute ,n mod obi<nuit utiliz%nd metoda &radului de
finisare. (otrivit acestei metode, veniturile sunt recunoscute ,n cursul unei perioade ,n
m:sura ,n care serviciile sunt prestate, ,n func;ie de procenta/ul de avansare a lucr:rilor.
"orespunz:tor, costurile aferente acestor servicii sunt ,nregistrate pe cheltuieli, ,n
perioada rspectiv:, ceea ce are ca efect determinarea ,n acela<i timp a beneficiului
prev:zut.
1.!.1.%. Te:nici de $(surare a costurilor
9ehnicile de m:surare a costurilor stocurilor nu reprezint: altceva dec+t metode
de evaluare a acestora, ce pot fi folosite, din ra;iuni practice, pentru a conduce la valori
apropiate de cost.
a) (etoda absorb!iei costurilor atribuie costurile fixe unui anumit produs,
serviciu sau centru de cost, folosind o varietate de baze de repartizare $cantitatea de
materii prime consumat:, num:rul de ore de munc: prestate pentru prelucrarea fiec:rui
produs%.
b) (etoda costurilor standard ia ,n considerare nivelurile normale ale
materialelor <i consumabilelor, manoperei, eficien;ei <i capacit:;ii de produc;ie. Aceste
nivele trebuie revizuite periodic <i a/ustate, dac: este necesar, ,n func;ie de condi;iile
actuale. Aplicarea acestei metode presupune unele aproxim:ri, care dau na<tere unor
diferen;e cu care se a/usteaz: costurile standard pentru a se ob;ine costuri efective.
c) (etoda de evaluare la pre! de v)nzare cu amnuntul este folosit: ,n
comer;ul cu am:nuntul pentru a m:sura costul stocurilor de articole numeroase <i cu o
mi<care rapid:, care au mar/e similare <i pentru care nu este practic s: se foloseasc: alt:
18
metod: de determinare a costului. "ostul bunurilor v+ndute este calculat prin deducerea
valorii mar/ei brute din pre;ul de v+nzare al stocurilor.
1.!.2. 3or$ule de deter$inare a costurilor
"ostul acelor stocuri care nu sunt de obicei fun&ibile <i al acelor bunuri <i servicii
produse <i destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea
specific a costurilor individuale. Dunurile fungibile sunt bunuri de orice natur: care nu
se pot distinge ,n mod substan;ial unele de altele.
Costul stocurilor, cu e'cep!ia celor care nu sunt de obicei fun#ibile, trebuie
determinat cu a*utorul formulei +primul,intrat, primul,ieit- (.%./) sau a costului
mediu ponderat. / entitate va folosi aceeai formul de determinare a costului pentru
toate stocurile de natur i utilizare similar pentru entitate. 0entru stocurile de natur
sau utilizare diferite, pot fi *ustificate formule diferite de determinare a costului.
Cormula 3I3O presupune c: primele elemente cump:rate sunt cele care se v+nd
primele <i prin urmare, elementele care r:m+n ,n stoc la sf+r<itul perioadei sunt cele care
au fost cump:rate sau produse cel mai recent.
In condiiile creterii preurilor, folosirea metodei are ca efect=
evaluarea ie<irilor la costurile cele mai sc:zute4
evaluarea stocurilor finale la pre;urile cele mai mari4
o ma/orare a profitului din exploatare <i a impozitului aferent.
In condiiile scderii preurilor, folosirea metodei are ca efect=
ie<irile sunt evaluate la pre;urile cele mai mari4
stocurile sunt evaluate la pre;urile cele mai mari4
reducerea profitului, a impozitului pe profit <i afectarea nesemnificativ: a
trezoreriei.
Cormula costului $ediu ponderat calculeaz: costul fiec:rui element pe baza
mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate ,n stoc la ,nceputul perioadei <i
a costului elementelor similare produse sau cump:rate ,n timpul perioadei. 2edia poate fi
11
Ic G Sic
Iv G Siv
F "mp
calculat: periodic sau dup: recep;ia fiec:rui transport, ,n func;ie de circumstan;ele ,n care
se g:se<te ,ntreprinderea.
"ostul mediu ponderat se determin: conform rela;iei=
,n care=
Siv - stocul la ,nceputul perioadei, exprimat valoric4
Iv - intr:rile din cursul perioadei, exprimate valoric4
Sic - stocul la ,nceputul perioadei, exprimat cantitativ4
Ic - intr:rile din cursul perioadei, exprimate cantitativ.
In func;ie de costul mediu ponderat se determin: valoarea ie<irilor, fie periodic $la
sf+r<it de lun:%, fie dup: recep;ia fiec:rui lot conform rela;iei=
1e F N x "mp
,n care= 1e - valoarea ie<irilor4
N - cantitatea ie<it:.
Atenie - Standardul IAS 2 revi'uit nu per$ite utili'area for$ulei ulti$ul
intrat< pri$ul ie=it ,>I3O. pentru deter$inarea costului stocurilor.
1.!.3. &aloarea reali'abil( net(
'a ,nchiderea exerci;iului, stocurile sunt inventariate, ocazie cu care se analizeaz:
posibilit:;ile de recuperare a costurilor acestor stocuri ,n perioada urm:toare. In condi;iile
,n care valoarea estimat: de recuperare, adic: pre;ul la care vor putea fi valorificate este
mai mic dec+t costul, stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic: dintre cost <i
valoarea realizabil: net:.
0eprecierea stocurilor sub nivelul costului <i aducerea lor la valoarea realizabil:
net: este ,n concordan;: cu respectarea principiului pruden;ei, potrivit c:ruia activele nu
trebuie s: fie evaluate, ,n bilan;, la o valoare mai mare dec+t cea la care se a<teapt: s: fie
ob;inut: din v+nzarea sau utilizarea lor. 5rice depreciere recunoscut: este tratat: ca o
cheltuial: a perioadei.
"ostul stocurilor nu este recuperabil dac: stocurile se g:sesc ,n una din situa;iile=
au suferit deterior:ri4
au fost uzate moral, integral sau par;ial4
1!
pre;urile de v+nzare s-au diminuat sau au crescut costurile estimate pentru
finalizarea sau v+nzarea produsului.
(entru fiecare perioad: ulterioar: se efectueaz: o nou: evaluare a valorii
realizabile nete. 0ac: acele condi;ii care au determinat decizia de a diminua valoarea
stocului p+n: la valoarea realizabil: net: au ,ncetat s: mai existe, atunci valoarea cu care
s-a reflectat diminuarea se va storna, astfel ,nc+t noua valoare contabil: a stocului s: fie
egal: cu cea mai mic: valoare dintre valoarea de intrare <i valoarea realizabil: net:
revizuit:. Aceasta se ,nt+mpl:, de exemplu, c+nd pre;ul unui produs a sc:zut, este ,nc: ,n
stoc ,ntr-o perioad: ulterioar:, iar pre;ul s:u de v+nzare cre<te.
1.%. Recunoa=terea drept c:eltuial(
Atunci c)nd stocurile sunt v)ndute, valoarea contabil a stocurilor trebuie
recunoscut ca o c$eltuial n perioada n care a fost recunoscut venitul corespunztor
$conform principiului Jconect:rii cheltuielilor la venituriK%. Valoarea oricrei diminuri
a stocurilor p)n la valoarea realizabil net i toate pierderile de stocuri trebuie
recunoscute drept c$eltuial n perioada n care are loc diminuarea sau pierderea.
Valoarea oricrei stornri a diminurii valorii stocurilor ca urmare a unei creteri a
valorii realizabile nete va fi recunoscut ca o reducere a c$eltuielii cu stocurile n
perioada n care stornarea a avut loc.
"#e$plu;
'a finele exerci;iului A-1, ,ntreprinderea recunoa<te ,n situa;iile financiare stocuri
la valoarea de !.688 u.m. $valoarea de achizi;ie a stocului > &.888 u.m., valoarea
realizabil: net: > !.688 u.m.%.
"a urmare, la finele exerci;iului A-1, ,ntreprinderea contabilizeaz: o depreciere a
stocurilor <i o cre<tere a cheltuielilor perioadei A-1 cu 688 u.m.
'a finele exerci;iului A, stocurile depreciate ,n exerci;iul A-1 se reg:sesc ,n
,ntreprindere, dar se ,nregistreaz: o cre<tere a valorii realizabile nete la &.!88 u.m. In
acest caz, se va proceda la ,nregistrarea cre<terii de valoare, recunosc+nd, ,n situa;iile
financiare, stocurile la valoarea cea mai mic: dintre valoarea la cost de achizi;ie $&.888
u.m.% <i valoarea realizabil: net: $&.!88 u.m.% <i, deci, se va proceda la stornarea
1&
deprecierii ,nregistrate ,n exerci;iul A-1, rezult+nd o diminuare a cheltuielilor perioadei
cu 688 u.m. <i o cre<tere a valorii stocurilor la &.888 u.m.
-nele stocuri pot fi alocate altor conturi de active, de exemplu, un stoc folosit
drept component: pentru o imobilizare corporal: constituit: ,n regie proprie. Astfel de
stocuri ,ncorporate ,ntr-un activ sunt recunoscute drept cheltuieli pe parcursul duratei
utile de via;: a acelui activ. 0e exemplu, valoarea materialelor consumabile folosite
pentru ob;inerea unei imobiliz:ri corporale ,n regie proprie este parte a costului de
produc;ie al imobiliz:rii, cost la care aceasta se ,nregistreaz: ,n contabilitate ,n momentul
recep;ion:rii <i punerii ,n func;iune. 0in acest moment, pe m:sura utiliz:rii, imobilizarea
corporal: ,<i transmite p:r;i din valoarea produc;iei realizate, prin includerea pe cheltuieli
a cotelor de amortizare, pe toat: perioada de via;:, conform planului de amortizare.
1.6. ?re'entarea infor$aiilor
(rin situa;iile financiare trebuie s: se prezinte informa;ii relevante, credibile,
inteligibile <i comparabile cu privire la evolu;ia stocurilor ,n decursul perioadei contabile.
Aceste informa;ii vor avea ,n vedere=
politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formulele
folosite pentru determinarea costului4
valoarea contabil: total: a stocurilor <i valoarea contabil: a categoriilor de
stocuri, grupate ,ntr-un mod adecvat entit:;ii4
valoarea contabil: a stocurilor ,nregistrate la valoarea /ust: minus costurile
de v+nzare4
valoarea stocurilor recunoscut: drept cheltuial: pe parcursul perioadei4
valoarea oric:rei diminu:ri a valorii stocurilor recunoscut: drept cheltuial:
,n cursul perioadei4
valoarea oric:rei storn:ri a oric:rei diminu:ri de valoare care este
recunoscut: ca o cheltuial: a periodei4
circumstan;ele sau evenimentele care au condus la stornarea unei
diminu:ri a valorii stocurilor4
valoarea contabil: a stocurilor ga/ate ,n contul datoriilor.
13
Informa;iile privind valoarea contabil: a diverselor categorii de stocuri, precum <i
dimensiunea modific:rilor acestor active sunt utile beneficiarilor situa;iilor financiare.
"ele mai des ,nt+lnite clasific:ri ale stocurilor cuprind= m:rfuri, materii prime, materiale,
produc;ie ,n curs <i produse finite. Stocurile unui prestator de servicii pot fi descrise ca
produc;ie ,n curs de execu;ie.
1.4. Data intr(rii 2n vi7oare
5 entitate va aplica acest standard pentru perioadele anuale cu ,ncepere de la 1
ianuarie !886. Aplicarea anterioar: este ,ncura/at:.
16

S-ar putea să vă placă și