Sunteți pe pagina 1din 3

ANDREI AGUNA

Mitropolitul Andrei aguna a fost cel mai mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Romne din !ransil"ania# $n decursul
secolului %I%&
Acest ierarh s'a n(scut la Mi)col*# la +, decem-rie# ./,/# din p(rin*i macedo'romni# anume Naum )i
Anastasia& Dup( ce termin( )coala greco' "alah( din ora)ul natal# urmea0( gimna0iul# apoi dreptul )i filosofia la
Budapesta )i $n cele din urm( studia0( teologia ortodox( $n ora)ul 1r)e* din Banatul sr-esc&
2n anul ./33 este tuns $n monahism la Mitropolia din 4arlo"i*# cu numele de Andrei# fiind hirotonit apoi diacon )i
preot& Astfel# din tinere*e $)i $nchin( "ia*a lui 5ristos& 2n anul ./6+ a7unge profesor la 8eminarul !eologic din
1r)e*# apoi de"ine egumen la m(n(stirile sr-e)ti 5opo"o )i 4o"il& 2n anul ./69 este numit "icar general al
Episcopiei 8i-iului# iar $n aprilie# ./6/# este ales )i hirotonit episcop al Ardealului& Dup( .9 ani de rodnic(
acti"itate -isericeasc(# cultural( )i na*ional(# $n anul ./96# episcopul Andrei aguna a7unge mitropolit al
Ardealului )i p(rinte duho"nicesc al tuturor romnilor de peste 4arpa*i# pe care $i p(store)te $nc( nou( ani de
0ile&
2n anul ./:3 $)i d( sufletul $n minile Domnului )i este $ngropat lng( -iserica din comuna R()inari'8i-iu&

b. Fapte i cuvinte de nvtur
.& 2nc( pe cnd era "icar# arhimandritul Andrei aguna )i'a $nceput acti"itatea de p(stor# $ndemnnd
preo*ii s( ai-( "ia*( moral( )i s( p(storeasc( -ine turma lui 5ristos&
+& 2n Epistolia de $n"(*(tur( c(tre parohialnica preo*ime iar()i $n"(*a# 0icnd;
' 8( se sileasc( fiecare preot a po"(*ui poporul s( p(r(seasc( deprinderile rele# s( nu fac( nunt( $n post# s( se
lase de c(s(toriile $ntre rudenii )i s( se fereasc( de cheltuielile 0adarnice# de risipa de mncare )i -(utur( ce au
o-iceiul a face cu prile7ul nun*ilor&
3& 2n 0iua hirotoniei sale $n arhiereu# episcopul Andrei aguna a rostit aceste cu"inte;
' 4ea mai mare parte a "ie*ii mele pururea $n osteneal( mi'a fost )i $mi "a fi& Dar )i cea mai mare -ucurie mi'a
fost )i $mi "a fi )i $n "iitor a $n"inge toate piedicile& 4red cu t(rie c(# fiind um-rit de puternicul scut al lui
Dumne0eu# "oi putea $ndeplini scopul "ie*ii mele $ntregi# ca pe romnii ardeleni din adncul lor somn s('i de)tept
)i cu "oia s('i trag c(tre tot ce este ade"(rat# sfnt )i -un&
6& Episcopul Andrei aguna s'a do"edit de la $nceput a fi un ade"(rat p(rinte al romnilor din
!ransil"ania# un ap(r(tor $nfl(c(rat al Ortodoxiei dreptm(ritoare# dar# $n acela)i timp# )i un apostol luminat de
Duhul 8fnt# care punea mai presus de toate dragostea $n 5ristos )i unirea na*ional( dect ura# "ra7-a )i
de0-inarea confesional(& 4u $n*elepciunea )i cu sufletul lui pa)nic# el a contri-uit cel mai mult la marea adunare
de unitate romneasc( din mai# ./6/# de pe 4mpia <i-ert(*ii&
=& >iind oricnd gata de 7ertf( pentru cau0a Bisericii )i a $nfr(*irii tuturor romnilor din !ransil"ania# marele
ierarh a 0(-o"it : luni de 0ile la 1iena# st(ruind 0i de 0i pentru independen*a na*ional( )i religioas( a !ransil"aniei
)i nu s'a $ntors pn( nu s'au u)urat suferin*ele poporului nedrept(*it&
9& Dup( $ncetarea re"olu*iei din anii ./6/'./6?# episcopul Andrei aguna a $nceput# cu grele sacrificii#
opera de restaurare# $nfrumuse*are )i 0idire din nou a 0eci de -iserici ortodoxe# $n locul celor 7efuite )i distruse prin
satele )i ora)ele ardelene& 2n c*i"a ani# toate -isericile din eparhie erau $nnoite# $mpodo-ite )i cu c(r*i de cult# cu
icoane# cu "e)minte )i cu slu7-e alese&
:& @entru ap(rarea Ortodoxiei )i $nt(rirea "ie*ii duho"nice)ti )i culturale $n !ransil"ania# episcopul Andrei
aguna a $nfiin*at# $n anul ./=,# o "estit( tipografie eparhial( la 8i-iu# care a fost ca o -inecu"ntare
dumne0eiasc( pentru to*i& Despre ea "or-ea marele ierarh mai tr0iu;
' Aceast( tipografie# care pn( la moartea mea o am gri7it )i o am administrat# numai Dumne0eu )tie cu cte
greut(*i o am ap(rat )i sus*inut fa*( de du)manii Bisericii )i ai na*iunii noastre romne& 4( ce era s( fac $n
$mpre7ur(rile acesteaA 8( )ed la rul Ba-ilonului )i s( plngA NuB 4i s( m( socotesc despre modul cum s'ar
putea l(*i $n preo*ime )i poporul nostru cuno)tin*ele sistematice )i temeinice despre Biseric( )i despre alte lucruri
-iserice)ti&
/& 8u- $ngri7irea episcopului Andrei s'au tip(rit# $n decurs de .. ani# 3= de c(r*i -iserice)ti# dintre care se
pot aminti;
Elementele dreptului canonic C./=6DE Firiacodromionul C./==DE Istoria Bisericii Ortodoxe r(s(ritene uni"ersale
C./9,D# $n dou( "olumeE 4easlo"ul# Octoihul# @saltirea# @enticostarul )i !riodul& Apoi cele dou(spre0ece Mineie
C./=3'./=9D# Gdup( originalul $ndreptat al @reasfin*itului episcop al Arge)ului# Fir IosifHE Bi-lia ilustrat( C./=9'
./=/D# Gdup( originalul celor :+ de t(lm(citori din AlexandriaH )i altele&
Numai la un an de la $nfiin*area tipografiei# se tip(riser( la 8i-iu =&,,, de 4atehisme# =&,,, de A-ecedare# :,,
de 4easloa"e# 3&,,, Istorii Bi-lice# 3&,,, de c(r*i despre Datoriile supu)ilor )i .&=,, Apostoli& '
?& 2n tipografia diece0an( din 8i-iu# mitropolitul Andrei tip(rea )i c(r*i de )coal(; a-ecedare# catehisme#
-ucoa"ne# c(r*i de mu0ic(# de aritmetic(# de gramatic(# de istorie )i geografie# pentru )colile s(te)ti ' parohiale#
pentru gimna0ii )i mai ales# pentru 8eminarul !eologic din 8i-iu& 8e mai tip(reau; !elegraful romn# din ./=+#
4alendarul diece0an# Anuarul Gimna0iului din Bra)o"# precum )i numeroase -ro)uri )i lucr(ri -iserice)ti )i
folositoare de suflet&
Astfel $n*elegea marele ierarh s( slu7easc( Biserica lui 5ristos )i poporul pe care $l p(storea# contri-uind dup(
putere la ap(rarea Ortodoxiei# la luminarea# la unitatea )i la mntuirea lui&
.,& Mitropolitul Andrei aguna r(mne $n istoria neamului ctitorul cel mai mare al )colii )i culturii ardelene&
Odat( cu organi0area tipografiei# $n anul ./=, a $nfiin*at $n 8i-iu un institut teologic )i pedagogic cu durata de unu
pn( la trei ani# pentru forma' rea de preo*i -uni# lumina*i )i de"ota*i E"angheliei lui 5ristos# acordnd celor s(raci
)i iu-itori de $n"(*(tur( a7utoare# -urse )i c(r*i gratuite& @entru lumina' rea copiilor din eparhia sa# a $nfiin*at# pe
lng( fiecare parohie# sute de )coli primare'confesionale# cu predarea $n lim-a romn(& 2n ele se $n"(*au# att
cuno)tin*ele religioase# ct )i cele de cultur( general(& colile erau organi0ate )i $ntre*inute de Biseric(& 2n anul
./:3 existau $n !ransil"ania peste /,, de )coli primare con fesionale# din care mai mult de 7um(tate erau
$nfiin*ate de marele mitropolit&
..& @rin aceste trei mi7loace ' prin preo*i "rednici )i -iserici# prin )coli confesionale )i prin c(r*i tip(rite $n grai
romnesc ' mitropolitul Andrei aguna a $nt(rit peste 4arpa*i unitatea credin*ei ortodoxe# unitatea etnic( na*ional(
)i unitatea de gndire )i ac*iune# $mpotri"a attor influen*e str(ine&
.+& Acest neo-osit ierarh )i slu7itor al Bisericii lui 5ristos a reali0at $n eparhia sa )i alte $nf(ptuiri "rednice de
amintit& El *inea mult la demnitatea )i "ia*a moral( a preo*ilor& De aceea# mereu le d(dea sfaturi de -un( compor'
tare# le adresa frumoase pastorale# le dona c(r*i de slu7-( )i a7utoare pentru -iseric(# le f(cea "i0ite canonice#
um-lnd din sat $n sat# mngind )i sf(tuind pe to*i ca un -un p(rinte al tuturor&
.3& Odat( scria mitropolitul Andrei aguna c(tre preo*ii din eparhia sa; G@re ct simt )i cunosc m(rimea )i
greutatea chem(rii mele arhiere)ti# pre att m( str(duiesc s( fac fa*( chem(rii mele& 2ns( numai pentru una m(
doare inima# )i adic( pentru aceea# c( nu m( iart( $mpre7ur(rile )i puterile mele ca s( fac atta ct a) dori s( fac
pentru clerul )i poporul nostru& N(d(7duiesc $ns( c( ostenelile mele# mici )i ne$nsemnate ca )i s(mn*a
mu)tarului# "or spori cu a7utorul lui Dumne0eu# dac( le "om $ngri7i cu suflet curatH&
.6& Alteori# iar()i 0icea;
' De dou( ori dac( m'a) na)te# tot preot )i slu7itor al Bisericii lui 5ristos m'a) faceB
.=& Mitropolitul Andrei Gpurta mare gri7( pentru -unul mers al tuturor )colilor s(te)ti $nfiin*ate de el )i mai ales pentru
Institutul !eologic din 8i-iu# pe care adeseori $l cercetaH& !r(ia $n deplin( armonie cu celelalte culte din
!ransil"ania )i $ntre*inea o "ast( coresponden*( cu numero)i episcopi# stare*i# protopopi# deputa*i# oameni de
cultur(# mini)tri )i chiar cu $mp(ratul de la 1iena& 4(ci to*i $l respectau )i erau cuceri*i de chipul )i $n*elepciunea
lui&
.9& O alt( mare reali0are a mitropolitului Andrei aguna a fost re$nfiin*area "echii Mitropolii Ortodoxe din
!ransil"ania# desfiin*at( $n anul .:,.& <a +6 decem-rie# ./96# episcopia din 8i-iu este ridicat( la rang de
Mitropolie# cu autonomie proprie# desprin0ndu'se de Mitropolia sr-( din 4arlo"it0&
<a +/ iunie# ./:3# mitropolitul Andrei aguna s'a str(mutat la cele "e)nice )i a fost $nmormntat ca un simplu
c(lug(r $n curtea -isericii din R()inari'8i-iu&