Sunteți pe pagina 1din 13

UTM. 526.1 454. 01.

ME
Mod Coala Nr. document. Semnat. Data
Litera Coala
Coli
Elaborat
Verificat
Contr. norm.
Aprobat
75
Vasilii Crudu
Ababii Victor
V. Negur
E. u!uleac
"#M C $ %5&
Argumentarea organi'a!ional (
economic a proiectului
4. ARGUMENTAREA ORGANIZAIONAL ECONOMIC A
PROIECTULUI
Anali'area din punct de )edere economic a proiectului* este important mai
ales +n condi!iile economiei de pia!* ea este necesar pentru a demonstra
eficacitatea produsului din toate punctele de )edere* ,i a celui economic care este
cel mai important.
Denumirea acestui proiect este -Multimetu !" #$%& 'e mi()()"t)l).
scopul acestui capitol este demonstrarea ,i argumentarea a)anta/elor elaborrii ,i
utili'rii dispo'iti)ului de msurare* testare.
4.1. A"$li%$ *+OT $ ,)ie(tului
0entru identificarea ra!ionalit!ii proiectului este necesar s fie efectuat
anali'a factorilor interni ,i e1terni a proiectului. Se propune metoda managerial
de anali' ( anali'a S23#* care const +n e)aluarea punctelor forte ,i punctelor
slabe a mediului intern ,i e1tern al proiectului.
S23# poate fi descifrat +n urmtorul mod4 S ( strengt5s 6puncte forte7* 2 (
8ea9nesses 6puncte slabe7* 3 ( opportunities 6oportunit!i* factori fa)orabili7* # (
t5reats 6riscuri7.
Adic anali'a S23# este +n special pentru determinarea* identificarea
punctelor forte c+t ,i a celor slabe a mediului intern ,i e1tern al proiectului.
La capitolul 4
Pu"(te -)te ( se enumr calit!ile care contribuie la succesul proiectului.
Pu"(te .l$#e ( se enumr componentele mediului intern care cau'ea'
de'a)anta/ele ,i contribuie la amenin!area posibilit!ilor atingerii succesului.
O,)tu"it&/i ( factorii mediului e1tern care influen!ea' sau pot influen!a
po'iti) asupra procesului de elaborare a proiectului.
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Ri.(ui ( factorii mediului e1tern care influen!ea' sau pot influen!a negati)
asupra procesului de reali'are a proiectului.
A"$li%$ *+OT
#abelul :.&.
Efectu+nd anali'a S23# obser)m c punctele forte s+nt )i'ibil superioare
celor slabe 67;<7* deci proiectul are a)anta/e ,i este argumentat managerial spre
proiectare.
4.2. Pl$"ul ($le"'$i.ti(
Pu"(te 0)te Pu"(te *l$#e
&. Controlul dispo'iti)ului de ctre
microcontroler=
>. ?egimuri )ariate de lucru a
dispo'iti)ului=
<. 0reci'ia +nalt de lucru cu
dispo'iti)ul=
:. 0rotec!ie electric asigurat=
5. #ermen +ndelungat de e1ploatare.
&. 0osibilitatea apari!iilor de
scurtcircuitatre a componentelor=
>. 0osibilitatea defectrii la utili'area
incorect a utili'atorilor.
O,)tu"it&/i Ri.(ui
&. 0osibilitatea de moderni'are a
dispo'iti)ului=
>. "tili'area +n scopuri practice.
&. Apari!ia erorilor din moti)e pur
te5nice.
7@
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Antocmirea planului calendaristic a proiectului repre'int planificarea
procesului de elaborare +n timp ,i reparti'area ra!ional a sarcinilor ,i resurselor.
#abelul :.> ( 0lanul calendaristic
C)'
e1e"
2e"umie$ e1e"ime"tului Pei)$'$ Pe.)$"e $"3$4$te Num&ul
'e %ile
&. Elaborarea ,i aprobarea temei
proiectului
&5 martie ( >% martie Conductor
E1ecutor
5
>. Anali'a sarcinii >& martie ( >: martie Bnginer$constructor
Bnginer$programist
<
<. Cutarea literaturii >@ martie ( <& martie E1ecutor 5
:. Studierea literaturii & aprilie ( &@ aprilie E1ecutor &5
5. Studierea materialelor ,i
utila/ului necesar
&7 aprilie ( >< aprilie E1ecutor @
@. Elaborarea sc5emei
principiale a sistemului
>@ aprilie ( >C aprilie E1ecutor <
7. Elaborarea sc5emei
sistemului +n 3r CAD
Capture
> mai ( @ mai E1ecutor :
D. Efectuarea sc5emei plcii cu
cabla/ imprimat +n 3r CAD
LaEout
7 mai ( &> mai E1ecutor 5
C. Bmprimarea cabla/ului pe
placa principial
&> mai ( &@ mai E1ecutor :
&%. Bnstalarea componentelor pe
placa principial
&7 mai ( >< mai E1ecutor @
&&. Efectuarea programului
pentru microcontroler
>: mai ( >D mai E1ecutor :
77
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Continuare #abelul :.>.
&>. Familiari'area cu
programatorul pentru acest tip
de microcontroler
>C mai ( <& mai E1ecutor >
&<. Bnstalarea programului pe
microcontroler
& iunie ( : iunie E1ecutor <
&:. Bnstalarea microcontrolerului
pe placa de ba'
5 iunie ( &% iunie E1ecutor 5
&5. A/ustarea soft$ului de pe MC
la cerin!ele sistemului
&& mai ( &5 mai E1ecutor :
&@. #estarea ,i )erificare
sistemului
&@ mai ( &D mai Bnginer$constructor
Bnginer$programist
<
T)t$l 77
Li.t$ e1e"ime"tel) 5i 'u$t$ l) 6'ile7
#abelul :.<.
E1e"ime"te C)' e1e" Pe.)$"e $"3$4$te 2u$t$
e1e"
Au fost acceptate sarcinile proiectului &$> Conducatorul de diplom
E1ecutor
D
A fost finali'at anali'a sarcinii si
studierea literaturii
<$: E1ecutor >%
A fost efectuat proiectarea sc5emei
plcii cu cabla/ imprimat +n 3r CAD
5$D E1ecutor &D
A fost asamblat placa cu cabla/
imprimat
C$&% E1ecutor &%
A fost programat microcontrolorul &&$&: E1ecutor &:
A fost asamblat sistemul ,i )erificat
func!ionarea lui
&5$&@ Bnginer$programist
Bnginer$constructor
7
7D
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
4.6. E.tim$e$ (7eltuielil) 'e ,)ie(t$e
Motivul tehnico-economic al elaborrii proiectului
Bndicatorii de ba' la determinarea ni)elului elaborrii sunt ni)elul te5nic ,i
eficacitatea economic. Alegerea )ariantei econome se efectuea' dup c5eltuielile
minimale ce pre'int suma costului ,i a mi/loacelor de ba'* aduse la o egalitate +n
conformitate cu normele de eficien!.
S
B
G m C
&
GC
>
H min 6:.&7
Costul oricrui articol electronic depinde de suma c5eltuielilor pentru
cercetrile efectuate pentru acumularea cuno,tin!elor 6C
&
7 ,i costul pieselor de
completare* costul materialelor de ba' ,i celor au1iliare ,i c5eltuieli de munc la
confec!ionarea piesei ,i petrecere lucrului de a/ustare ,i reglare a aparatului 6C
>
7. An
procesul de e1ploatare* utili'atorul c5eltuie mi/loace pentru +ntre!inerea
personalului* +ndeplinirea lucrului de deser)ire te5nic ,i profila1ie.
0entru a efectua calculul costului dispo'iti)ului este necesar de a calcula
anterior mai mul!i indici* cum ar fi4
C
&
( c5eltuieli de cercetare de acumulare a cuno,tin!elor ,i studierea soft$ului
necesar pentru implementarea proiectului
g7 Consumuri materiale pentru cercetare
#abelul :.: ( C5eltuieli materiale
2e"umie$ *)-tului Pe/ul8 lei C$"tit$te$8 u"it&/i *um$8 lei
3rCAD Capture &>%% & &>%%
Sistem de operare Microsoft
2indo8s I0
&5%% & &5%%
Microsoft 3ffice I0 <%% & <%%
#otal c5eltuielilor de cercetare <%%%
C
&
H<%%% lei
7C
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
C
>
( c5eltuieli pentru elaborarea dispo'iti)ului e1perimental* ,i anume4
c5eltuieli pentru materiale utili'ate=
c5eltuieli de transport=
salariul de ba' al muncitorilor=
c5eltuieli la energia electric necesar=
c5eltuieli pentru aparata/ul utili'at=
c5eltuieli pentru construirea dispo'iti)ului=
c5eltuieli pentru regie=
An acest punct se iau +n considera!ie materialele folosite pentru confec!ionarea
dispo'iti)elor propriu ,i c5eltuielile pentru materialele a/uttoare folosite +n
scopuri te5nologice.
Determinm pre!ul materialelor necesare pentru confec!ionarea dispo'iti)ului
+n urmtorul mod4
b7 Determinm costul materialelor
#abelul :.5 ( Costul materialelor
Nr
Denumirea
materialului
#ipul "nitate
de
msura
Cantitatea 0re!ul
unei
unit!i* lei
Suma*
lei
&
0lac buc!i
& 5% 5%
>
Conector DJC
buc!i
: @ >:
<
LCD
Kiamen
buc!i
& D% D%
:
?e'isten! &5L buc!i
> %*>5 %*5%
5
?e'isten! &%L buc!i
< %*>5 %*75
@
?e'isten! :M7 buc!i
> %*>5 %*5%
7
Condensatori %.&15%) buc!i
D & D
D%
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Continuare #abelul :.5.
D
Condensatori
electrolitici
:7.%1>5) buc!i
> & >
C
Condensatori
electrolitici
>>.%1>5) buc!i
: %*5 >
&%
Diode &N:&:D buc!i
@ > &>
&&
Diode &N:C<5 buc!i
& & &
&> Soclu >% pin
buc!i
& > >
&<
Circuite integrate MAI><> buc!i
& &5 &5
&:
Stabili'ator 7DL%5 buc!i
> 5 &%
&5
Circuite integrate #??BME? buc!i
& @ @
&@
Circuite integrate A#tinE><&<$>%0" buc!i
& &D &D
&7
#ran'istor C5:7J buc!i
& > >
&D
?e'onator de cuar!
DNOP buc!i
& @ @
&C
Cositor
0oc$C% rame
>% %*& >
>%
Alcool i'opropilic mililitri
&%% %*%& &
>&
Flius mililitri
&%% %*%& &
>>
Foaie* A: 6>C7>&%7mm coli
&5 %*& &*5
T)t$lul (7eltuielil) m$tei$le
>:5 lei
Deci costul materialelor este de >:5 lei.
De,eurile recuperabile constituie &Q din pre!ul total al materialelor.
Des. rec. H0r.mat.

R &Q
Des. rec. H>:5 R %*%&H>*:5 lei
Deci pre!ul materiei prime ,i materialelor cu considerarea de,eurilor
recuperabile este4
>:5$>*%%H>:<*%% lei
c7 C5eltuieli de transport
Se calculea' +n )aloare de 5Q din costul materialelor de ba'.
C5.tr.HCost.mat. R 5Q
C5.tr.H>:5 R %*%5H&>*>5 lei
D&
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Deci* c5eltuielile de transport constituie &>*>5 lei.
d7 C5eltuieli pentru remunerarea muncii
0onderea esen!iala +n de)i'a c5eltuielilor o de!in consumurile legate de
remunerare salaria!ilor. 0entru a determina aceste c5eltuieli sau efectuat
urmtoarele proceduri4
0entru aceasta s$a determinat salariul 'ilnic* luSndu$se +n considera!ie
numrul de 'ile lucratoare +n mediu pe luna $>> 'ile* ob!inem urmtorul re'ultat4
C7eltuieli ,i1i"' eti#uie$ mu"(ii
#abelul :.@.
Func!ia e1ercitat 0re!ul
contractual
Volum
de lucru
Salariul
tarifar* lei
Salariul
suplimentar*lei
Salariu de
ba'* lei
Bnginer$programist D lei; 5 <>D5 >@>: @5@ <>D%
Bnginer$constructor @ lei ; 5 ::%5 >@:% @@% <<%%
T)t$lul .$l$iil) 6590
Din cau'a c plata salariului la +ntreprindere este +n acord* se calculea'
salariul premial al muncitorilor care constituie >5Q din salariul direct.
Sp. HSd. R >5Q
Sp.progH>@>:R %*>5H@5@ lei
Sp.consH>@:%R %*>5H@@% lei
Salariul de ba' constituie suma salariului direct ,i cel premial.
Sb.HSd. G Sp.
e7 Contribu!ia la asigurri sociale
D>
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Contribu!ii la asigurri sociale constituie ><Q din fondul de remunerare a
muncii.
As.HSb. R><Q
As.H @5D% R %*><H&5&<*: lei
f7 Contribu!ia la asigurri medicale
#ariful primei de asigurare obligatorie de asisten! medical* #am H<*5Q.
Am. ( suma contribu!iilor pentru asigurarea medical
Am. H Sb. R #am
Am. H@5D%R%.%<5H><%*< lei
g7 "'ura utila/ului
An timpul elaborrii proiectului au fost implicate urmtoarele mi/loace
te5nice4
&. Calculator personal
>. Bmprimant
0entru calculator ,i imprimant calculm u'ura dup formula 4
>@: Q &%%

=
Tu Na Ci
A
6:.>7
"nde4
Ci ( costul ini!ial al utila/ului=
Na ( norma de u'are anual=
#u ( timpul de utili'are a utila/ului +n proiect
C$l(ulul u%uii -)"'uil) -i:e
#abelul :.7.
D<
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Nr. "tila/ul Cantitatea 0re!ul unei
unit!i 6lei7
#impul de
utili'are
Norma de
u'ur
Suma 6lei7
& Calculator & @%%% 5% 'ile <<Q <<>*%%
> Bmprimant & &5%% &% 'ile <<Q &D*75
T)t$lul .umei u%uii 6508;5 lei
Ciocanul de lipit face parte din fonduri circulante* el cost 5% lei. 0entru
elaborarea proiectului s$a utili'at calculator de tip Celeron :%% MK'* care consum
<%% 2;5. 0entru montarea circuitului s$a utili'at un ciocan de lipit TUCK$>5;>>%
ce consum >5 2;5. Bmprimant matricial Micro Line ML<<%% consum p+n la
5% 2;5 .0entru calculul c5eltuielilor de energie electric se ia +n considera!ie tipul
de utili'are a utila/ului la tem* !in+nd cont c 'iua de munc are durata de D ore
0entru calculul energiei consumate utili'm formula4
2unitH0cons

t
func
6:.<7

"nde4
0cons

( este puterea de consum a unit!ii timp de o or
t
func
( este timpul de functionare a unit!ii
2calc

H<%%

5%

D H &>%%%% 2;5 H &>% 92;5


2cioc

H>5

>%

D H :%%% 2;5 H : 92;5


2impr

H5%

&%

D H :%%% 2;5 H : 92;5


2bec

H&%%

D H :%%% 2;5 H : 92;5


La momentul elaborrii proiectului tariful pentru energia electric este de
&*>%lei pentru un 92;5. An total ob!inem suma4
2unit H &>%G:G:G:H&<> 92;5
C5
en.electr.
H&<>

&*>%H &5D*: lei


C7eltuieli ,e"tu el$#)$e$ ,)ie(tului
#abelul :.D.
Nr. Articolele de c5eltuieli Suma 6lei7
D:
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
& C5eltuieli de cercetare <%%%
> C5eltuieli materiale directe >:5
< C5eltuieli pentru salari'are @5D%
: Contribu!ii la asigurri sociale &5&<*:
5 Contribu!ii la asigurri medicale ><%*<
@ "'ura fondurilor fi1e ,i costurile fondurilor circulante <5%*75
7 Energia electric utili'at &5D*:
T)t$l ().tul ,)ie(tului 120;;895

4.4. Pe/ul 'e ()me(i$li%$e $l ,)ie(tului
C5eltuieli de cercetare
C5eltuieli materiale directe
C5eltuieli pentru salari'are
Contribu!ii la asigurri sociale
Contribu!ii la asigurri medicale
"'ura fondurilor fi1e ,i costurile fondurilor circulante
Energia electric utili'at
D5
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Calculul pre!ului de cost al proiectului se )a efectua lu+nd +n considera!ie
c5eltuielile pentru reali'are care constituie &>%77*D5 lei. 0re!ul de li)rare al
proiectului include costul propriu al proiectului* #.V.A. ,i )enitul planificat.
0rofitul H &>%77*D5 R %*&5 H &D&&*@7 lei
Calculm pre!ul brut care este 0re! de cost G 0rofit4
0re!ul brut H &>%77*D5 G &D&&*@7 H &<DDC*5> lei
0re!ul de reali'are 6comerciali'are7 este 0re!ul brut G #VA* pre'entat mai /os4
0re!ul de reali'are H &<DDC*5> G >:%@*57 H &@>C@*%C lei.
Calculm rentabilitatea proiectului care este 60rofit ; 0re! de cost7R&%%Q*
pre'entat mai /os4
?entabilitatea H 6&D&&*@7 ; &>%77*D57R&%% H &:*CC lei
C$l(ulul ,e/ului 'e li1$e
#abelul :.C.
Calculul pre!uluide li)rare Suma* lei
Costul propriu &>%77*D5
Venitul planificat &D&&*@7
#.V.A. 6>%Q7 >:%@*57
0re!ul de li)rare a proiectului &@>C@*%C
4.5. E1$lu$e$ e-i(ie"/ei e()")mi(e $ ,)ie(tului
An urma e)alurii minu!ioase a proiectului pot fi aduse urmtoarele afirma!ii
fa! de acele aparate ce e1ist de/a ,i ceea ce am reali'at +n acest proiect.
Dispo'iti)ul nou are un mare plus ,i anume poate s fie ata,at calculatorului
prin interfa!a ?S$><> ,i deci e1ist posibilitatea ac5i'i!ionrii ,i )i'uali'rii datelor
la calculatorul personal.
0rin programul care face posibil legtura +ntre dispo'iti)ul reali'at ,i
calculatorul personal pot fi dob+ndite re'ultate cu procent de corectitudine mult
+mbunt!it* plus )i'uali'area acestora +n diferite moduri de e1emplu grafic sau
diagram.
D@
Coala
Mod Coala Nr. document Semnat. Data
UTM. 526.1 454. 01. ME
Cu toate acestea pre!ul rmSn+nd ca acelor e1istente* ceea ce este benefic +n
special pentru cumprtorii care sunt de toate categorile ,i nu +n todeauna ,i$ar
permite poate s procure acest dispo'iti) care +n multe ca'uri este de ne$+nlocuit.
Sistemul nou poate a/uta la +mbunt!irea factorului de produc!ie ,i este
important prin propriet!ile pe care le posed.
0entru e)aluarea eficien!ei sistemului nou* efectum urmtoarea compara!ie4
E-i(ie"/$ e()")mi(& $ ,)ie(tului
#abelul :.&%.
0ropriet!i Dispo'iti)ul )ec5i Dispo'iti)ul nou V capacit!ii
Dimensiuni D%&>% mm 7%&%% mm &%>% mm
reutate <5% g <%% g 5% g
0reci'ia 5$7Q <$5Q >Q
regimuri de lucru un regim mai multe regimuri
Fiabilitate $ G
D7