Sunteți pe pagina 1din 227

Morfosintaxa limbii romne.

Sinteze teoretice i exerci ii


Gabriela Pan Dindelegan
Adina Dragomirescu Isabela Nedelcu
Morfosintaxa limbii romne
Sinteze teoretice i exerci ii
2010
4
editura universitii din bucureti
os. Panduri, 9092, Bucureti 050663; Tel./Fa! 02".4"0.23.#4
$%&ail! editura'uni(uc)*a+oo.co&
,nternet! ---.editura.uni(uc.ro
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
PAN DIND!"!GAN# GABRI!"A

Morfosintaxa limbii romne : sinteze teoretice i
exerci ii / .a(riela Pan/ 0indele1an, 2dina 0ra1o&irescu, ,sa(ela 3edelcu.
4 Bucureti! $ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti, 20"0
Bi(lio1r.
,8B3 99#%993%939%9#3%#
,. 0ra1o&irescu, 2dina
,,. 3edelcu, ,sa(ela
#""."35.":366:369
;o<erta! Alexandru Nicolae
Te+noredactare co&<uteri=at/! Constana Titu


5
C$PRIN%
,ntroducere ................................................................................................................ "3
2(re6ieri ................................................................................................................... "9
8i&(oluri .................................................................................................................. "#
8i1le .......................................................................................................................... "#
,. >r1ani=area sintactic/. Ti<uri de enun7uri ............................................................. "9
". 0e?ini7ia enun7ului .......................................................................................... "9
2. ;lasi?ic/ri ale enun7urilor ............................................................................... 2"
2.". @$nun7uri structurate i nestructurateA ................................................................. 2"
2.2. @$nun7uri 1ra&aticale i a1ra&aticaleA ............................................................... 2"
2.3. @$nun7uri aserti6e, intero1ati6e, i&<erati6e i ecla&ati6eA .............................. 22
3. Bela7ia dintre enun7uri i actele de 6or(ire ...................................................... 24
$erci7ii .............................................................................................................. 25
,,. Predicatul i <redica7ia .......................................................................................... 29
". Predicat se&antic/sintactic/al enun7/rii ........................................................... 29
".". @Predicatul se&antic Clo1icDA ............................................................................... 29
".2. @Predicatul sintacticA ........................................................................................... 29
".3. @Predicatul enun7/riiA .......................................................................................... 29
2. Predicat si&<lu/co&<le ................................................................................. 30
2.". 8tructura <redicatului si&<lu .............................................................................. 3"
2.2. 8tructura i ti<olo1ia <redicatului co&<le ........................................................ 3"
3. Particularit/7i ale li&(ii ro&Ene ...................................................................... 32
$erci7ii .............................................................................................................. 32
,,,. Bela7ii sintactice! coordonare, su(ordonare, a<o=i7ionare ................................... 35
". Bela7ia de coordonare ..................................................................................... 35
".". Ti<uri de rela7ii de coordonare &arcate <rin conFunc7ii ...................................... 35
".2. Bestric7ii de utili=are a conFunc7iilor coordonatoare ........................................... 35
".3. Galori contetuale ale conFunc7iilor coordonatoare ............................................ 39
".4. Harcarea rela7iei de coordonare <rin conFunc7ii cu ele&ente corelati6e ............ 3#
2. Bela7ia de su(ordonare .................................................................................... 3#
2.". Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin conFunc7ii ................................................. 3#
2.".". Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin conFunc7ii necircu&stan7iale/
co&<le&enti=atori ................................................................................ 39
2.".2. Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin conFunc7ii circu&stan7iale .......... 40
2.".3. Harcarea rela7iei de su(ordonare <rin conFunc7ii cu ele&ente corelati6e 40
2.2. Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin <re<o=i7ii .................................................. 40
2.3. Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin relati6e ...................................................... 4"
2.4. Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin ca= ............................................................ 4"
2.5. Bela7ia de su(ordonare &arcat/ <rin acord ......................................................... 42
6
3. 2<o=i7ionarea .................................................................................................. 42
3.". Ti<uri de a<o=i7ii ................................................................................................. 42
3.".". @2<o=i7ii no&inale! ,. ecuati6/, cali?icati6/, de identi?icare; ,,.
cate1ori=ant/A .......................................................................................
...............................................................................................................
42
3.".2. @2<o=i7ii si&<le i co&<leeA ............................................................... 43
3.2. 2<o=i7ia i &odi?icatorul restricti6 deno&inati6 ................................................ 43
4. Particularit/7i ale ro&Enei ............................................................................... 44
$erci7ii .............................................................................................................. 44
,G. Ger(ul i 1ru<ul 6er(al ....................................................................................... 49
". 0e?ini7ie i caracteristici 1enerale ................................................................... 49
".". @0e?ini7ia 6er(uluiA ............................................................................................. 49
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului 6er(alA .................................................................................. 49
2. Hod, ti&<, as<ect; nu&/r i <ersoan/ ............................................................. 49
2.". ;ate1oriile 1ra&aticale ale 6er(ului ................................................................... 49
2.2. 2nalitic vs sintetic In <aradi1&a 6er(ului ro&Enesc .......................................... 4#
2.3. HiFloace analitice de ?or&are a &odurilor i a ti&<urilor .................................. 49
2.4. Pro(le&e s<eciale ale unor ?or&e din <aradi1&a 6er(al/ .................................. 5"
2.5. $<ri&area as<ectului In li&(a ro&En/ ............................................................. 53
2.6. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... 54
$erci7ii ........................................................................................................ 54
3. ;lasi?icarea ?leionar/ .................................................................................... 59
3.". Ger(ele cu ?leiune re1ulat/ ............................................................................... 59
3.2. Ger(e cu ?leiune nere1ulat/ .............................................................................. 6"
3.3. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... 62
$erci7ii ........................................................................................................ 62
4. ;lasi?icare sintactic/ i sintactico%se&antic/ a 6er(elor ................................. 64
4.". ;riteriile de clasi?icare sintactic/ ........................................................................ 64
4.2. ;lase sintactice .................................................................................................... 65
4.2.". @;lasi?icare In ?unc7ie de nu&/rul de co&<le&enteA ................................ 65
4.2.2. @;lasi?icare In ?unc7ie de restric7iile ?or&ale i&<use co&<le&entelorA . . . 66
4.2.2.". @Ger(e &ono6alenteA .................................................................. 66
4.2.2.2. @Ger(e (i6alenteA ........................................................................ 66
4.2.2.3. @Ger(e tri6alenteA......................................................................... 66
4.2.3. @;lasi?icare In ?unc7ie de <re=en7a/a(sen7a unei <o=i7ii sintactice strEns
le1ate de 6er(A ..........................................................................................
...................................................................................................................
69...............................................................................................................
4.2.3.". Po=i7ia co&<le&entului direct .................................................... 69
4.2.3.2. Po=i7ia su(iectului ....................................................................... 6#
4.2.3.3. Po=i7ia nu&elui <redicati6 i cea a co&<le&entului
<redicati6 al o(iectului ............................................................................. 69
4.2.4. @;lasi?icare In ?unc7ie de <re=en7a i de statutul ?or&antului/
&or?e&ului re?lei6A
69
9
4.3. ;lasi?icarea se&antic/ a 6er(elor 4 In ?unc7ie de 1rila de roluri te&atice <e
care 6er(ul le atri(uie ar1u&entelor
90
4.3.". Boluri te&atice atri(uite de 6er(
90
4.3.2. ;lase se&antice i se&antico%sintactice de 6er(e
9"
4.3.2.". @Ger(e a1enti6e i nona1enti6eA
9"
4.3.2.2. @Ger(e inacu=ati6e i iner1ati6e; 6er(e tran=iti6e a1enti6e i
nona1enti6eA
....................................................................................................
....................................................................................................
9"
4.4. Particularit/7i ale ro&Enei
92
$erci7ii
93
5. Garia7ii In structura ar1u&ental/ a 6er(ului
95
5.". ><era7ii care &odi?ic/ tran=iti6itatea .................................................................. 95
5.".". Tran=iti6i=area .......................................................................................... 95
5.".".". 2d/u1area i ter1erea co&<le&entului intern ........................... 95
5.".".2. Tran=iti6i=area unor 6er(e i&<ersonale ...................................... 96
5.".2. 0etran=iti6i=area ....................................................................................... 99
5.".2.". Pasi6i=area .................................................................................. 99
5.".2.2. 2nticau=ati6i=area ....................................................................... 99
5.2. ,&<ersonali=are vs <ersonali=are ........................................................................ 9#
5.2.". ,&<ersonali=area ....................................................................................... 9#
5.2.2. Personali=area ........................................................................................... 99
5.3. P/strarea nu&/rului de ar1u&ente ...................................................................... 99
5.3.". Be?lei6i=area ........................................................................................... 99
5.3.2. Garia7ia sintactic/ Jli(er/K ........................................................................ #0
5.4. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... #0
$erci7ii ........................................................................................................ #"
6. For&e 6er(ale ne<ersonale/non?inite! in?initi6, su<in, <artici<iu, 1erun=iu .... #3
6.". Tr/s/turi co&une ................................................................................................ #3
6.".". Lnde</rtarea de co&<orta&entul 6er(al ................................................... #3
6.".2. Tr/s/turi sintactice i se&atico%sintactice de ti< 6er(al ........................... #4
6.".3. ,ncluderea In <aradi1&a 6er(al/ ............................................................... #5
6.2. 0i?eren7a dintre ?or&e ......................................................................................... #6
6.2.". Tr/s/turi no&inale ale in?initi6ului i ale su<inului ................................. #6
6.2.2. Tr/s/turi adFecti6ale ale <artici<iului ....................................................... #6
6.2.3. Tr/s/turile 1erun=iului .............................................................................. #6
6.2.4. .radul de Inde</rtare de 6er(ul <rototi<ic ............................................... #6
6.3. Po=i7ii sintactice In care a<ar ?or&ele 6er(ale non?inite Cta(lou co&<arati6D .... #9
6.4. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... #9
#
$erci7ii ........................................................................................................ #9
9. 8tructura i ?unc7iile .G ................................................................................. 93
9.". ,erar+ia sintactic/ a ar1u&entelor ....................................................................... 93
9.".". @;o&<le&entul directA .............................................................................. 94
9.".2. @;o&<le&entul secundarA ......................................................................... 94
9.".3. @3u&ele <redicati6A .................................................................................. 94
9.".4. @;o&<le&entul indirectA ........................................................................... 94
9.".5. @;o&<le&entul <re<o=i7ionalA .................................................................. 94
9.".6. @;o&<le&entul <redicati6 al o(iectuluiA .................................................. 95
9.".9. @;ircu&stan7ialul o(li1atoriuA .................................................................. 95
9.".#. @8u(iectulA ................................................................................................. 95
9.".9. @Beali=/ri co&uneA .................................................................................... 95
9.2. Po=i7ii sintactice a</rute <rin reor1ani=are ......................................................... 96
9.2.". @;o&<le&entul <osesi6A ........................................................................... 96
9.2.2. @;o&<le&entul de a1entA ......................................................................... 99
9.2.3. @Predicati6ul su<li&entarA ........................................................................ 99
9.3. ;o&<le&ente. Ta(el reca<itulati6 ...................................................................... 99
9.4. ,erar+ia sintactico%se&antic/ a adFunc7ilor/circu&stan7ialelor ............................ 99
9.5. HiFloace de reali=are a coe=iunii In interiorul .G .............................................. "02
9.5.". @;oe=iunea sintactic/A ............................................................................... "02
9.5.".". @H/rcile de actan7/A .................................................................... "02
9.5.".2. @2cordulA ..................................................................................... "03
9.5.2. @;oe=iunea sintactico%re?eren7ial/, se&antic/ i leico%selec7ional/A ...... "03
9.6. 0istri(u7ia .G ..................................................................................................... "04
9.9. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... "04
$erci7ii ........................................................................................................ "05
G. ,nterFec7ia i 1ru<ul interFec7ional ......................................................................... """
". 0e?ini7ie i caracteristici 1enerale ................................................................... """
".". @0e?ini7ia interFec7ieiA .......................................................................................... """
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului interFec7ionalA ....................................................................... """
2. Ti<olo1ia interFec7iilor .................................................................................... """
3. 8tructura .,nterF ............................................................................................ ""2
4. 2dFunc7ii .,nterF ............................................................................................. ""2
$erci7ii ............................................................................................................. ""2
G,. 8u(stanti6ul i 1ru<ul no&inal ............................................................................ ""5
". 0e?ini7ie i caracteristici 1enerale ................................................................... ""5
".". @0e?ini7ia su(stanti6uluiA .................................................................................... ""5
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului no&inalA ............................................................................... ""5
2. Harcarea ca=urilor .......................................................................................... ""5
2.". Harcarea ca=urilor no&inati6 C3D i acu=ati6 C2cD ............................................ ""5
2.2. Harcarea ca=urilor o(lice! 1eniti6 C.D i dati6 C0D ............................................ ""6
2.2.". Harcarea ?leionar/ .................................................................................. ""6
2.2.".". @Fleiunea nearticulat/A .............................................................. ""6
2.2.".2. @Fleiunea articulat/ +ot/rEtA ...................................................... ""6
2.2.".3. @2lternan7e ?oneticeA ................................................................... ""9
2.2.2. Harcarea &it/! al de la 1eniti6 ............................................................... ""9
9
2.2.3. Harcarea analitic/ ..................................................................................... ""#
2.2.3.". Harcarea <re<o=i7ional/ .............................................................. ""#
2.2.3.".". @Bela7ia de 1eniti6A ...................................................... ""#
2.2.3.".2. @Bela7ia de dati6A ......................................................... ""9
2.2.3.2. Harca <roclitic/ lui ..................................................................... "20
2.3. Harcarea 6ocati6ului .......................................................................................... "2"
2.4. Po=i7ia li&(ii ro&Ene, Intre sintetic i analitic .................................................... "2"
$erci7ii ........................................................................................................ "22
3. ;ontetele i ?unc7iile sintactice ale ca=urilor ................................................. "24
3.". 3o&inati6ul ........................................................................................................ "24
3.2. .eniti6ul ............................................................................................................. "25
3.3. 0ati6ul ................................................................................................................. "25
3.4. 2cu=ati6ul i ca=ul non&arcat/ca=ul JdirectK/JneutruK ...................................... "26
3.4.". 2cu=ati6ul ................................................................................................. "26
3.4.2. ;a=ul JdirectK/JneutruK ............................................................................ "26
3.5. Gocati6ul ca=ul adres/rii ................................................................................. "29
$erci7ii ........................................................................................................ "29
4. Ti<olo1ia su(stanti6elor ................................................................................. "29
4.". ;lasi?icarea ?leionar/ ........................................................................................ "29
4.".". 8u(stanti6ele cu ?leiune CdeclinareD re1ulat/ .......................................... "29
4.".2. 8u(stanti6ele cu ?leiune nere1ulat/ ........................................................ "30
4.2. ;lasi?icarea leico%se&antic/ ............................................................................. "3"
4.2.". 8u(stanti6ele co&une ............................................................................... "3"
4.2.2. 8u(stanti6ele <ro<rii ................................................................................. "3"
4.2.3. 8u(stanti6ele &asi6e ................................................................................ "33
4.2.4. 8u(stanti6ele a(stracte .............................................................................. "33
4.2.5. 8u(stanti6ele colecti6e ............................................................................. "34
4.2.6. 8u(stanti6ele J<ersonaleK ......................................................................... "35
4.2.9. 8u(stanti6ele rela7ionale ........................................................................... "35
4.2.#. 8u(stanti6ele <ost6er(ale ......................................................................... "39
4.2.9. 8u(stanti6ele <ostadFecti6ale .................................................................... "3#
4.3. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... "3#
$erci7ii ........................................................................................................ "39
5. 8tructura i ?unc7iile .3 ................................................................................. "4"
5.". 8tructura .3. ,erar+ia constituen7ilor @deter&inan7i, cuanti?icatori,
&odi?icatori, co&<le&enteA ................................................................................ "4"
5.2. HiFloace de reali=are a coe=iunii In interiorul .3 .............................................. "46
5.2.". @;oe=iunea sintactic/A ............................................................................... "46
5.2.".". @2cordulA ..................................................................................... "46
5.2.".2. @Hor?e&e de ca=A ........................................................................ "46
5.2.".3. @;onectori <re<o=i7ionaliA ........................................................... "46
5.2.".4. @;onectori conFunc7ionaliA .......................................................... "49
5.2.".5. @To<ic/ ?i/A ................................................................................ "49
5.2.2. @;oe=iunea se&antic/A .............................................................................. "49
5.3. 0istri(u7ia i ?unc7iile .3 ................................................................................... "49
5.4. Particularit/7i ale ro&Enei ................................................................................... "50
$erci7ii ........................................................................................................ "50
"0
G,,. Pronu&ele i 1ru<ul no&inal cu centru <ronu&e ............................................... "55
". 0e?ini7ie .......................................................................................................... "55
".". @0e?ini7ia <ronu&eluiA ........................................................................................ "55
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului no&inal cu centru <ronu&eA ................................................ "55
2. Ti<uri de <ronu&e .......................................................................................... "55
2.". ;lasi?icare In ?unc7ie de cate1oria 1ra&atical/ a <ersoanei ................................ "55
2.".". Pronu&ele <ersonale ................................................................................. "55
2.".".". Pronu&ele <ersonale <ro<riu%=ise ............................................... "55
2.".".2. Pronu&ele de <olite7e ................................................................. "56
2.".".3. Pronu&ele de Int/rire .................................................................. "59
2.".".4. Pronu&ele re?lei6e .................................................................... "59
2.".".5. Pronu&ele <osesi6e .................................................................... "5#
2.".2. Pronu&ele ne<ersonale ............................................................................. "59
2.".2.". Pronu&ele de&onstrati6e ............................................................ "59
2.".2.2. Pronu&ele ne+ot/rEte/inde?inite ................................................. "59
2.".2.3. Pronu&ele ne1ati6e ..................................................................... "60
2.".2.4. Pronu&ele intero1ati6e ............................................................... "60
2.".2.5. Pronu&ele relati6e ...................................................................... "6"
2.2. ;lasi?icare In ?unc7ie de &odul de o(7inere a re?erin7ei ...................................... "6"
2.2.". Pronu&ele cu utili=are deictic/ ................................................................. "6"
2.2.2. Pronu&ele cu utili=are ana?oric/ .............................................................. "62
2.2.3. Pronu&ele cu re?erin7/ 6aria(il/ ............................................................... "62
3. 0eter&inan7i i cuanti?icatori .......................................................................... "62
4. .ru<ul no&inal cu centru <ronu&e ................................................................ "64
4.". 8tructura 1ru<ului ............................................................................................... "64
4.2. 8<eci?icul 1ru<ului .............................................................................................. "65
5. Particularit/7i ale ro&Enei ............................................................................... "65
$erci7ii ............................................................................................................. "66
G,,,. 2dFecti6ul i 1ru<ul adFecti6al .......................................................................... "69
". 0e?ini7ie i caracteristici 1enerale ................................................................... "69
".". @0e?ini7ia adFecti6uluiA ........................................................................................ "69
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului adFecti6alA ............................................................................. "69
2. Fleiune i clase ?leionare ............................................................................. "69
3. Ti<olo1ia adFecti6elor ..................................................................................... "9"
3.". Ti<olo1ie se&antico%1ra&atical/ ........................................................................ "9"
3.".". @2dFecti6e cali?icati6e i cate1orialeA ....................................................... "9"
3.".2. @2dFecti6e situa7ionale/de &odi?icare a re?erin7eiA ................................... "93
3.2. ;lasi?icare In ?unc7ie de rela7ia deri6ati6/ cu alte clase, In s<ecial cu 6er(ul ..... "94
3.2.". @2dFecti6e deri6ate cu su?ieA ................................................................... "94
3.2.2. @2dFecti6e <artici<ialeA ............................................................................. "94
4. Po=i7iile ocu<ate de 1ru< In or1ani=area <ro<o=i7iei ....................................... "94
5. 8tructura intern/ a 1ru<ului ............................................................................ "95
5.". 8tructura etins/ a 1ru<ului adFecti6al ................................................................ "95
5.2. Particulele ?ocale ................................................................................................. "96
5.3. Hodi?icatorii ....................................................................................................... "99
5.3.". @Ti<uri de &odi?icareA ............................................................................... "99
5.3.2. @Beali=area &odi?icatorilorA ...................................................................... "99
""
5.3.3. @To<ica &odi?icatorilorA ........................................................................... "99
5.4. ;o&<le&entarea ................................................................................................. "99
5.4.". ;lasi?icarea adFecti6elor du</ cu& autori=ea=/ sau nu co&<le&ente ...... "99
5.4.2. ;lasi?icarea adFecti6elor du</ ti<ul de co&<le&ent ................................. "9#
5.5. 2dFunc7ii/circu&stan7ialele ................................................................................. "#0
5.5.". 2dFunc7ii adFecti6elor <rototi<ice ............................................................. "#"
5.5.2. 2dFunc7ii adFecti6elor de <ro6enien7/ 6er(al/ .......................................... "#"
6. 8<eci?icul li&(ii ro&Ene ................................................................................. "#"
$erci7ii ............................................................................................................. "#2
,M. 2d6er(ul i 1ru<ul ad6er(ial ............................................................................... "#5
". 0e?ini7ie .......................................................................................................... "#5
".". @0e?ini7ia ad6er(uluiA .......................................................................................... "#5
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului ad6er(ialA ............................................................................. "#5
2. Ti<olo1ia ad6er(elor ....................................................................................... "#5
2.". ;lasi?icarea se&antic/ ........................................................................................ "#5
2.".". @2d6er(e leicale i ad6er(e 1ra&aticali=ateA .......................................... "#5
2.".2. @2d6er(e <line se&antic, deictice i ana?oriceA ........................................ "#6
2.".3. @2d6er(e &odale, de cuanti?icare, situati6eA ............................................ "#6
2.2. ;lasi?icarea sintactic/ ......................................................................................... "##
2.2.". 2d6er(e cu autono&ie sintactic/ i ?onetic/ ............................................ "##
2.2.2. 2d6er(e ?/r/ autono&ie, de<in=End de un su<ort sintactic i ?onetic
C8e&iad6er(eleD
..................................................................................................................
..................................................................................................................
"##
2.2.2.". @;aracteristici 1eneraleA .............................................................. "##
2.2.2.2. @,n6entarul i etero1enitatea claseiA ............................................ "#9
2.3. ;lasi?icarea In ?unc7ie de structura intern/ i de rela7ia cu alte clase leico%
1ra&aticale
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
"90
3. Po=i7ia ocu<at/ de .2d6 In or1ani=area <ro<o=i7iei i a ?ra=ei........................ "90
4. 8tructura intern/ a .2d6 ................................................................................ "92
4.". @Hodi?icatori i <articule ?ocaleA ........................................................................ "92
4.2. @;o&<le&entareaA ............................................................................................... "92
4.3. @2dFunc7iaA .......................................................................................................... "93
5. 8<eci?icul li&(ii ro&Ene ................................................................................. "93
$erci7ii ............................................................................................................. "94
M. Pre<o=i7ia i 1ru<ul <re<o=i7ional ......................................................................... "99
". 0e?ini7ie i caracteristici 1enerale ................................................................... "99
".". @0e?ini7ia <re<o=i7ieiA .......................................................................................... "99
".2. @0e?ini7ia 1ru<ului <re<o=i7ionalA ....................................................................... "99
2. ;lasi?icarea <re<o=i7iilor @leicale, ?unc7ionale, se&ileicaleA ........................ "99
3. Po=i7iile ocu<ate de .Pre< In or1ani=area <ro<o=i7iei .................................... "99
"2
4. 8tructura intern/ a .Pre< ................................................................................ 200
4.". @Particule ?ocaleA ................................................................................................. 200
4.2. @Hodi?icatoriA ...................................................................................................... 200
4.3. @;o&<le&enteA ................................................................................................... 20"
4.3.". ;o&<le&entul reali=at <rin no&inal ........................................................ 20"
4.3.2. ;o&<le&entul reali=at <rin adFecti6 ......................................................... 202
4.3.3. ;o&<le&entul reali=at <rin ?or&/ 6er(al/ non?init/ ................................ 202
4.3.4. ;o&<le&entul reali=at <rin ad6er( .......................................................... 202
4.3.5. ;o&<le&entul reali=at <rin .Pre< ........................................................... 202
4.3.6. ;o&<le&entul reali=at <rin <ro<o=i7ie ..................................................... 202
5. Particularit/7i ale ro&Enei ............................................................................... 203
$erci7ii ............................................................................................................. 203
.losar ...................................................................................................................... 209
Bi(lio1ra?ie ............................................................................................................. 2"9
"3
IN&R'D$C!R!
1( ;artea de ?a7/ 6ine In continuarea cola(or/rii noastre 4 a celor trei autoare 4 la
ela(orarea .2NB C2005/200#D i a Dinamicii limbii romne actuale aspecte
gramaticale i discursive C2009D i este rodul acti6it/7ilor co&une de curs i de se&inar
Ccursul i se&inarul de Sintax i de Morfologie a limbii romne din cadrul Facult/7ii de
Nitere a 5ni6ersit/7ii din BucuretiD. 2& si&7it ne6oia unui instru&ent de lucru
su<li&entar, inter&ediar, Intre <rele1erea o?erit/ studen7ilor i (i(lio1ra?ia ?unda&ental/,
constituit/, In ulti&ii ani, din cele dou/ 6olu&e C&ult <rea a&<le, a<roi&ati6 2000 <.D
ale .2NB. Nucrarea este o sinte=/ a unor </r7i se&ni?icati6e din .2NB, dar i o
co&<letare a acesteia cu anali=e &ai recente.
2( Morfosintaxa limbii romne are destinaie )rimordial didactic, adresEndu%
se ur&/toarelor cate1orii de cititori!
CaD studen7i ?ilolo1i de la Facult/7ile de Nitere i de Ni&(i 8tr/ine, care ur&ea=/
cursurile ?unda&entale de Sintax a limbii romne i de Morfologie a limbii romne,
<recu& i alte cursuri o<7ionale i de &aster destinate trat/rii unui as<ect sau a altuia din
1ra&atica li&(ii ro&Ene;
C(D <ro?esori de li&(a i literatura ro&En/, an1aFa7i In <re1/tirea ea&enelor de
<er?ec7ionare <ro?esional/ Ccursuri de <er?ec7ionare, ea&ene de de?initi6at i de 1radul al
,,%leaD;
CcD <ro?esori de li&(a i literatura ro&En/ din siste&ul <reuni6ersitar care, In
acti6it/7ile lor cu ele6ii Ccursuri o<7ionale, cercuri tiin7i?iceD, utili=ea=/ .2NB
C2005/200#D.
*( Destinaia didactic a a6ut consecine i&ediate de or1ani=are i de redactare,
dintre care cele &ai i&<ortante sunt!
+ Pentru ca<itolele de (a=/, s%au <ro<us sinte=e teoretice C6e=i i su(titlul c/r7iiD,
inclu=End nu&eroase sc+e&e, co&<ara7ii i ta(louri reca<itulati6e.
+ ;artea cu<rinde nu&ai ca<itolele i&<ortante de 1ra&atic/, renun7Endu%se, cu
(un/ tiin7/, la ?eno&ene &ar1inale, <recu& i la ?eno&enele discursi6e i
<ra1&astilistice, iar descrierea i redactarea sunt sintetice, ?/r/ &ulte detalii.
+ 8%a ?olosit o <unere In <a1in/ &ai Jaerisit/K, In care &arcarea structurii interne
a ca<itolelor i a ideilor s%a reali=at <rin ierar+ii 1ra?ice cores<un=/toare C6e=i, de
ee&<lu, distinc7iile ierar+ice dintre se&nele J+K/ JOK/ J4KD.
+ 8%au introdus Jar(oriiK din 1ra&atica de ti< 1enerati6, care aFut/ la indicarea
C6i=uali=areaD ierar+iilor sintactice i a di?eren7elor ierar+ice dintre structuri.
+ Pentru ee&<li?icarea ?eno&enelor, s%au <ro<us ee&<le si&<le, clare, de cele
&ai &ulte ori construite, care s/ nu cear/ un e?ort su<li&entar de In7ele1ere.
+ 8%a introdus glosarul, care include ter&eni din teoriile 1ra&aticale cele &ai
recente; In ca=ul celor cu acce<7ii &ulti<le, glosarul o?er/ de?inirea acestora In &odul In
care au ?ost trata7i i <re=enta7i In lucrare. Pentru restul ter&enilor, se reco&and/
?olosirea 08N%ului.
+ Ln anali=a situa7iilor di?icile, contro6ersate sau atunci cEnd s%a si&7it ne6oia
unor co&<let/ri, s%au <ro<us JnoteK interne, &arcate i s<a7iate In tet cu alt cor< de
liter/; In 1eneral, aceste JnoteK e6iden7ia=/ &ai clar deose(irile de tratare ?a7/ de .2NB,
"5
Fusti?ic/ su<li&entar unele inter<ret/ri <ro<use In carte, iar, In ca=uri de e6olu7ie
sintactic/ e6ident/, su(linia=/ di?eren7ele dintre stadiul actual de li&(/ i cel din li&(a
6ec+e.
+ Ln ?inalul ?iec/rui ca<itol, iar, dac/ un ca<itol este &ai &are, In ?inalul ?iec/rui
su(ca<itol, s%a introdus cEte un set de eerci7ii di6ersi?icate, &enite s/ asi1ure
continuitatea acti6it/7ii de curs Cde <redareD cu cea de se&inar! eerci7ii de recunoatere i
de anali=/, eerci7ii de construc7ie <e o sc+e&/ sintactic/ dat/, eerci7ii JteoreticeK,
<entru a co&<ara i/sau a ar1u&enta unele o<7iuni de inter<retare ale c/r7ii.
,( &eoretic, Morfosintaxa limbii romne re-lect# .n mare )arte# conce)ia din
GA"R. ;u& rela7ia dintre cele dou/ c/r7i este cea dintre Ja&<lu/detaliatK i JsinteticK
"
,
a& ad/u1at Intr%un c+enar, la ?inalul ?iec/rui ca<itol/su(ca<itol, o indica7ie (i(lio1ra?ic/
re?eritoare la </r7ile cores<un=/toare din .2NB. 2ceast/ tri&itere la .2NB Jse traduceK,
In esen7/, <rin reco&andarea e<res/ ?/cut/ cititorilor de a asocia la lectura noii c/r7i i
descrierea &ai a&<l/, &ai detaliat/ <e care o o?er/ .2NB.
/( Ino0aiile .n ra)ort cu GA"R CatEt In ce <ri6ete teoria 1eneral/, cEt i In ce
<ri6ete descrierea de detaliu a li&(ii ro&EneD se (a=ea=/ <e o serie de articole i de c/r7i
a</rute In ulti&ul ti&<, ?ie <osterioare lucrului la .2NB, ?ie neintrate atunci In s?era
noastr/ de interes. HaForitatea noilor lucr/ri sunt te=e de doctorat ?inali=ate In ulti&ii ani,
<recu& i articole i c/r7i care au dus cercetarea din do&eniul 1ra&aticii &ai de<arte,
a<ro?undEnd i detaliind descrierile eistente. Ln acest sens tre(uie In7eleas/ JBi(lio1ra?ia
selecti6/K a c/r7ii, care cu<rinde nu&ai acele studii i c/r7i neintrate In (i(lio1ra?ia
anterioar/ a .2NB.
+ 0intre &odi?ic/ri, cele &ai se&ni?icati6e 6i=ea=/, <e de o <arte, introducerea
unei <ers<ecti6e &ai accentuat &or?osintactice, iar, <e de alt/ <arte, &odul de conce<ere
a sintaei 1ru<ului no&inal C.3D.
4 2st?el, In Morfosintax 1ru<urile sunt ur&/rite, In acelai ti&<, su(
as<ect strict sintactic Cor1ani=area intern/ a 1ru<ului i locul de inserare a
?iec/ruia In ansa&(lul <ro<o=i7ieiD i su( as<ect ?leionar Csunt ea&inate
tr/s/turile ?leionare ale centrelor de 1ru<, In i<osta=a acestora de centre
?lei(ileD. 8e e6it/, ast?el, re<eti7iile, <recu& i se<ar/rile <rea cate1orice dintre
&or?olo1ie i sinta/.
4 Ln <ri6in7a or1ani=/rii 1ru<ului no&inal, In Morfosintax se renun7/
de?initi6
2
la ?unc7ia sintactic/ de atribut din 1ra&atica tradi7ional/. ;a ti< de
?unc7ie, atributul este total&ente nere<re=entati6
3
, aco<erind, In a(sen7a
ierar+i=/rilor sintactice i sintactico%se&antice, co&<onen7i dintre cei &ai
di6eri! deter&inan7i, cuanti?icatori, &odi?icatori, co&<le&ente sau, &ai In
"
Pentru rela7ia J1eneral/detaliatK vs Jdidactic/sinteticK, a& a6ut un &odel ad&ira(il In cele dou/
c/r7i en1le=eti datorate lui B. Puddleston i .. Q. Pullu& Cca autori i ca editoriD! <ri&a 4 "#42
de <a1ini C2002! The Cambridge rammar of the !nglish "anguageD, iar a doua 4 3"2 <a1ini
C200#/2005! # Student$s %ntroduction to !nglish rammar, ;a&(rid1e 5ni6ersit* PressD.
2
Ln .2NB, dei descrierea structurii .3 a6ea In 6edere, di?eren7iat, ?unc7iile Jdeter&inareK,
Jcuanti?icareK, J&odi?icareK, In <re=entarea ?unc7iilor se </stra, con?or& tradi7iei, clasa
atributului, clas/ reunind, indi?erent de ?unc7ie, to7i co&<onen7ii a?la7i In Jsu(ordineaK ?or&al/
Cacord, su(ordonare <rin ca=, <re<o=i7ie, conector relati6 sau conFunc7ionalD a centrului de 1ru<.
3
Ge=i i o(ser6a7ii ase&/n/toare In .2NB, %ntroducere, ,,! "0.
"6
detaliu, aco<erind &odi?icatori <osesi6i, restricti6i i nonrestricti6i, iar, In ca=ul
co&<le&entelor, co&<le&ente de di6erse ?eluri
"
.
4 Ln consecin7/, In Morfosintax se aFun1e la o di?eren7iere &ai
cate1oric/ a 1ru<ului 6er(al de 1ru<ul no&inal, <ri&ul caracteri=at <rin clasa
co&<le&entelor, iar al doilea, <rin clasa deter&inan7ilor i a &odi?icatorilor.
3u&ai In ca=ul 1ru<urilor no&inale ne<rototi<ice C?ie cu centre de <ro6enien7/
6er(al/ i adFecti6al/, ?ie cu centre su(stanti6ale Jde rela7ieK
2
D, <ot a</rea,
si&ultan, deter&inan7i, &odi?icatori i co&<le&ente; alt?el, deter&inan7ii i
&odi?icatorii, <e de o <arte, i co&<le&entele, <e de alta, sunt In distri(u7ie
co&<le&entar/.
i alte as<ecte din carte s%au (ucurat de detalieri, I&(o1/7iri, I&(un/t/7iri In
ra<ort cu &aterialul ?a<tic din .2NB Cclasele de 6er(e i rela7iile lor cu structura
ar1u&ental/ i cu 6aria7iile acestei structuri; ti<olo1ia adFecti6elor; ti<olo1ia ad6er(elor
&odale; clasa se&iad6er(elor; ti<urile de <re<o=i7ii ?unc7ionale, leicale i se&ileicale
etc.D.
1( 0ar, <oate, cea &ai i&<ortant/ noutate de orientare <ri6ete introducerea
interesului <entru 2s)eci-icul342indi0idualitatea3 limbii romne, reluEndu%se, ast?el, o
tradi7ie &ai 6ec+e a 1ra&aticii ro&Eneti
3
i antici<Endu%se, su( unele as<ecte, cercet/ri
le1ate de <ers<ecti6a co&<arati6/ i ti<olo1ic/ In studiul li&(ii ro&Ene.
Lntr%o lucrare de ti<ul acesteia CrestrEns/ ca nu&/r de <a1ini i ca destina7ieD,
noua orientare s%a ?/cut 6i=i(il/ doar In chenarele de la s?Eritul ca<itolelor, c+enare
strEn1End in6entarul cel &ai re<re=entati6 Caa cu& a<are el din cercet/ri anterioareD al
acestor tr/s/turi. J8inte=ele de s<eci?icitateK tre(uie <ri6ite nu&ai ca <uncte de <lecare i
ca JInde&nuriK <entru cercet/ri ulterioare &ai detaliate, &ai a<ro?undate, ur&End s/ intre
In s?era de interes a cursurilor de &asterat i de doctorat.
ianuarie &'(' .a(riela Pan/ 0indele1an
"
Ln descrierea .3, a& ado<tat <unctul de 6edere teoretic <re=entat i detaliat, In lucr/ri recente,
de ;a&elia 8tan C6e=i 8tan, 2009, 2009a, 2009(D, <unct de 6edere concordant cu lucr/ri din
lin16istica str/in/ a &o&entului.
2
Pentru ti<olo1ia su(stanti6elor, 6e=i ca<itolul G,, %ubstanti0ul 5i gru)ul nominal, ,.
3
Ge=i 2leandru 3iculescu, %ndividualitatea limbii romne )ntre limbile romanice, ,4,,,,
Bucureti, $ditura tiin7i?ic/ C,4,,D, "965, "99#, $ditura ;lusiu& C,,,D, "999, unde a<are i o
(i(lio1ra?ie a lucr/rilor anterioare.
"9
ABR!6I!RI
2c R acu=ati6
adF R adFecti6
ad6 R ad6er(
art. R articol
;21 R co&<le&ent de a1ent
ca<. R ca<itol
;0 R co&<le&ent direct
;, R co&<le&ent indirect
circ. R circu&stan7ial
;o&< R <roiec7ia co&<ara7ie
;;o&< R co&<le&ent co&<arati6
;Pos R co&<le&ent <osesi6
;P> R co&<le&ent <redicati6 al
o(iectului
conF. R conFuncti6
;Pre< R co&<le&ent <re<o=i7ional
;8ec R co&<le&ent secundar
cuant R cuanti?icator
0 R dati6
des. R desinen7/
0et R deter&inant
?e&. R ?e&inin
Fle R <roiec7ia ?leiune
. R 1eniti6
.2dF R 1ru< adFecti6al
.2d6 R 1ru< adF6er(ial
.;o&< R 1ru<ul co&<ara7iei
.;o&<le&enti=ator R 1ru<ul
co&<le&enti=atorului
.;uant R 1ru<ul cuanti?icatorului
.0et R 1ru<ul deter&inantului
1er. R 1erun=iu
.Fle R 1ru<ul ?leiunii
.Focus R 1ru<ul ?ocus
.,nterF R 1ru< interFec7ional
.3 R 1ru< no&inal
.Pre< R 1ru< <re<o=i7ional
.G R 1ru< 6er(al
+ot. R +ot/rEt
i&<?. R i&<er?ect
in?. R in?initi6
interF. R interFec7ie
&asc. R &asculin
&&c< R &ai%&ult%ca%<er?ect
&odi?. R &odi?icator
n. R neutru
3 R no&inati6
ne+ot. R ne+ot/rEt
nelit. R neliterar
3P R nu&e <redicati6
<art. R <artici<iu
<er?. R <er?ecti6
<?. R <er?ect
<?. s. R <er?ect si&<lu
<l. R <lural
<o<. R <o<ular
<re< R <re<o=i7ie
<re=. R <re=ent
P R <ro<o=i7ie
P8 R <redicati6 su<li&entar
8 R su(iect
s1. R sin1ular
8<ec R s<eci?icator
6. R 6e=i
G R 6er(
"9
%I7B'"$RI
/ (ara o(lic/ se<ar/ 6ariantele li(ere sau alternan7ele ?onetice
// (ara o(lic/ du(l/ se<ar/ 6ariante co&<le&entare Cnereali=a(ile conco&itentD
S asteriscul <lasat Inaintea unei sec6en7e indic/ a1ra&aticalitatea acesteia
T se&nul Intre(/rii <lasat Inaintea unei sec6en7e &arc+ea=/ acce<ta(ilitatea redus/
a acesteia
TT se&nul Intre(/rii du(lu, <lasat Inaintea unei sec6en7e, &arc+ea=/ un 1rad ?oarte
redus de acce<ta(ilitate a acesteia
@A <arante=ele dre<te deli&itea=/ constituen7ii din 1ru<urile sintactice; In structurile
eli<tice, indic/ sec6en7a recu<erat/ din eli<s/
C D In sc+e&ele 1ru<urilor, <arante=ele rotunde &arc+ea=/ <osi(ilitatea
neleicali=/rii unor constituen7i
CUD trei <uncte Intre <arante=e rotunde, In citate, indic/ a(sen7a unei sec6en7e
su(linierea unei litere &arc+ea=/ locul accentului
V, W se&nul @XA notea=/ reali=/ri se&i6ocalice Cale desinen7elorD
M un si&(ol t/iat cu o linie &arc+ea=/ ?a<tul c/ acesta a ocu<at <o=i7ia res<ecti6/
Intr%un &o&ent al deri6/rii, dar a<oi s%a de<lasat Intr%o alt/ <o=i7ie

i
indicii i, * etc. re<re=int/ CcoDre?eren7ialitatea
Y se&nul indic/ nereali=area ?onetic/ a unui co&<onent/a unei sec6en7e
Pentru re<re=entarea ierar+iilor sintactice, se ?olosesc con?i1ura7ii ar(orescente In acord
cu teoriile 1enerati6e recente.
%IG"!
;>BG R Nauren7ia 0asc/lu Zin1a, Corpus de romn vorbit +C,-./0 !antioane,
Bucureti, $ditura >scar Print, 2002
0>>H
2
R Dic1ionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, coord. ,oana
Gintil/%B/dulescu, Bucureti, 5ni6ers $nciclo<edic, 2005
08N R 2n1ela Bidu%Gr/nceanu, ;ristina ;/l/rau, Niliana ,onescu%Bu/ndoiu, Hi+aela
Hanca, .a(riela Pan/ 0indele1an, Dic1ionar de tiin1e ale limbii, @edi7ia a ,,%aA,
Bucureti, 3e&ira [ ;o., 2005
.2NB R ramatica limbii romne, coord. Galeria .u7u Bo&alo, 6ol. ,, Cuvntul, 6ol. ,,,
tiraF nou, re6i=uit, !nun1ul, Bucureti, $ditura 2cade&iei Bo&Ene, 200# @2005A
I( 'RGANI8AR!A %IN&AC&IC( &IP$RI D! !N$N9$RI
1( De-iniia enunului
0in <unct de 6edere strict lin16istic, enun7ul este o sec6en7/ sonor/ Csau 1ra?ic/D
cu<rins/ Intre dou/ <au=e, dotat/ cu o anu&it/ se&ni?ica7ie. 0in <ers<ecti6/
co&unicati6%<ra1&atic/, enun7ul re<re=int/ <rodusul enun7/rii, actul Cindi6idualD de
?olosire concret/ a li&(ii.
Be?leul sintactic al acestui act <oate ?i o <ro<o=i7ie C%on cnt la pianD, o ?ra=/
alc/tuit/ din <ro<o=i7ii <rinci<ale coordonate C%on cnt la pian i bea vin rouD, o ?ra=/
alc/tuit/ din una sau &ai &ulte <ro<o=i7ii <rinci<ale i una sau &ai &ulte <ro<o=i7ii
su(ordonate C"ui %on )i place s cnte la pian i s bea vin rou cnd nu are altceva de
lucruD, un 1ru< sintactic non6er(al C2ietul %on3D, o interFec7ie C#u3D.
8c+e&a or1ani=/rii sintactice a unui enun7 de ti<ul Chiar4@a& a?latA c %on a
primit o cas ast5i este ur&/toarea!
.;o&<le&enti=atorului
3
8<ec
C<articule ?ocale/ .Fle
co&<le&enti=atorD 3
Chiar4000c .0et 8<ec Fle
C8D 3
%on Fle .G
a 3
8<ec G
C8D 3
8<ec G
C8D 3
G .2d6 2dFunct
3 ast5i
G .0et ;o&<le&ent
primit o cas
Ln or1ani=area sintactic/ a unui enun7 se includ <roiec7ii/cate1orii leicale CG, 3,
2dF, 2d6D i <roiec7ii/cate1orii ?unc7ionale C;o&<le&enti=ator, Fleiune, 0eter&inant,
;o&<ara7ie, Pre<o=i7ie
"
D. 8<eci?ice <entru or1ani=area sintactic/ a unei <ro<o=i7ii ?inite
"
Pre<o=i7ia are un statut s<ecial, <utEnd ?i atEt o cate1orie ?unc7ional/, cEt i una leical/.
"9
Morfosintaxa limbii romne
sunt .;o&<le&enti=atorului i .Fleiunii. ;ate1oria 0et a<are In or1ani=area .3, iar
cate1oria ;o&<ara7ie, In or1ani=area .2dF i a .2d6.
.;o&<le&enti=atorului este <roiectat In toate <ro<o=i7iile, indi?erent dac/ sunt
<rinci<ale sau su(ordonate. Ln <ro<o=i7iile su(ordonate, <o=i7ia de s<eci?icator al
.;o&<le&enti=atorului <oate ?i neocu<at/ sau <oate 1/=dui o <articul/ ?ocal/ C6u tiam
tocmai c Ion a fugit : 6e=i CaDD
"
. Ln <ro<o=i7iile <rinci<ale, <o=i7ia de s<eci?icator a
1ru<ului co&<le&enti=atorului <oate ?i neocu<at/ sau <oate 1/=dui constituen7i disloca7i
la stEn1a Cte&ati=a7i, ?ocali=a7i! Pentru prima dat, %on a pierdut meciul 7 6e=i C(DD sau
ad6er(e <ro<o=i7ionale Cde ti<ul! Astzi, %on a ctigat pentru prima dat 6e=i CcDD.
CaD .;o&<le&enti=atorului
3
8<ec ;o&<le&enti=ator
tocmai 3
c .Fle
3
.0et 8<ec Fle
C8D 2
%on Fle .G
a 2
8<ec G
C8D fugit
C(D .;o&<le&enti=atorului
3
.Pre< 8<ec ;o&<le&enti=ator
8entru prima dat 3
Y .Fle
3
8<ec Fle
C8D 2
%on Fle .G
a 2
8<ec G
C8D 2
8<ec G
C8D 2
G .0et ;o&<le&ent
pierdut meciul
"
Ln ceea ce ur&ea=/, In &od con6en7ional, nu 6o& &ai re<re=enta In sc+e&ele ar(orescente
<roiec7ia .;o&<le&enti=ator atunci cEnd s<eci?icatorul s/u este neocu<at. Ln 1eneral, ne 6o& o<ri
cu detalierea sc+e&elor ar(orescente la as<ectele rele6ante <entru <ro(le&a discutat/.
22
,rgani5area sintactic0 Tipuri de enun1uri
CcD .;o&<le&enti=atorului
3
.2d6 8<ec ;o&<le&enti=ator
#st5i 3
Y .Fle
3
8<ec Fle
C8D 2
%on Fle .G
a 2
8<ec G
C8D 2
8<ec G
C8D 2
G .Pre< 2dFunct
2 pentru prima dat
G ;o&<le&ent
ctigat Y
.Fleiunii este <roiec7ia cea &ai i&<ortant/ dintr%o <ro<o=i7ie, care 1/=duiete
in?or&a7iile de ?leiune a 6er(ului C&od, ti&<, as<ect i, <rin acord cu su(iectul,
<ersoan/, nu&/rD, i este <roiectat eclusi6 de ?or&ele 6er(ale ?inite. Po=i7ia de
s<eci?icator al .Fle este re=er6at/ su(iectului, care aFun1e In aceast/ con?i1ura7ie Cdin
s<eci?icatorul <roiec7iei G, trecEnd <rin s<eci?icatorul .GD <entru a <ri&i ca=ul
no&inati6.
2( Clasi-icri ale enunurilor
2(1( 0u</ criteriul &odului de reali=are lin16istic/, enun7urile sunt!
+ structurate CScriu un capitol scurt, 8lou, .ii la noi9, :ai cu mine3D;
+ nestructurate CMi3, #u3, Tcere3, Sus3D.
2(2( 0in <unctul de 6edere al res<ect/rii nor&elor i a constrEn1erilor 1ra&aticale
Cal co&<eten7ei lin16isticeD, enun7urile <ot ?i!
+ gramaticale C%on este vrul meu, 6u tia dac va putea veniD;
+ agramaticale : <ot Inc/lca nor&e la ni6eluri di?erite, de natur/ strict sintactic/
Cstructura ?ra=ei, acord, selec7ia co&<le&enti=atorilor! S%on se ba5ea5 cu heorghe, ;6u
tia c dac va putea veniD sau de natur/ se&antico%sintactic/ Cre1uli
selec7ionale/co&<ati(ilit/7i! ;Calul scrie pantofiD.
Gramaticalitatea unui enun7 Cconce<t al 1ra&aticii 1enerati6eD nu este
ec+i6alent/ cu corectitudinea acestuia Cconce<t al 1ra&aticii nor&ati6eD.
.ra&aticalitatea unui enun7 nu este ec+i6alent/ nici cu acce<ta(ilitatea <ra1&atic/ i
stilistic/! enun7uri care sunt a1ra&aticale In a?ara contetului <ot ?i acce<tate In anu&ite
condi7ii <ra1&atice sau stilistice! <uier luna i o rsar i o prefac )ntr=o dragoste mare
C3ic+ita 8t/nescu, !mo1ie de toamnD; >n burta lor sunt numai minciuni CH. 8orescu,
Marin a lui 8truD.
23
Morfosintaxa limbii romne
2(*( 0u</ sco<ul co&unic/rii/inten7ia de co&unicare, eist/ &ai &ulte ti<uri de
enun7uri.
+ !nunurile aserti0e co&unic/ o aser7iune le1at/ de lu&ea real/, In le1/tur/ cu
care se <oate sta(ili o 6aloare de ade6/r C8lou, %on vine sunt ade6/rate dac/ ?a<tele din
lu&ea real/ cores<und acestei descrieri i sunt ?alse In ca= contrarD.
$nun7urile aserti6e sunt, In 1eneral, structurate C6e uitm la film, 6e uitm la
filmul pe care l=a1i v5ut i voi, #m vrut s ne uitm la filmD.
Ln trans<unerea In 6or(irea indirect/, enun7urile aserti6e sunt introduse, In &od
ti<ic, <rin conectorul c C%=am spus c plou4c vine %onD.
Galoarea aserti6/ sau nonaserti6/ a su(ordonatei de<inde de!
O ti<ul de re1ent
?acti6, In 6ecin/tatea c/ruia orice <ro<o=i7ie enun7at/ este ade6/rat/ CSe
tie c %on a )nv1at ?"uceafrul@D;
contra?acti6, In 6ecin/tatea c/ruia orice <ro<o=i7ie enun7at/ este ?als/
C%on pretinde c a )nv1at ?"uceafrul@D;
non?acti6, care nu in?luen7ea=/ 6aloarea de ade6/r a <ro<o=i7iei CSe
poate ca %on s fi )nv1at ?"uceafrul@D;
O co&<le&enti=atorul selectat
c este se&nul aser7iunii CSe bucur c ne=am )ntlnitD;
s este se&nul nonaser7iunii, e<ri&End <osi(ilitatea CSe bucur s m
)ntlneascD.
+ !nunurile interogati0e sunt structuri sintactice s<eciali=ate <entru a ?or&ula
Intre(/ri, <entru a solicita o in?or&a7ie.
Ln ?unc7ie de co&<orta&entul In cadrul <erec+ii Intre(are r/s<uns, de
or1ani=area sintactic/, de conturul intona7ional i de <articularit/7ile trecerii din 6or(irea
direct/ In 6or(irea indirect/, se distin1!
O interogati0e totale
solicit/ un r/s<uns de ti<ul da4nu C7 #i mncat947 6uD;
au o structur/ co&un/ cu a enun7urilor aserti6e C# venit %on0 @aserti6A 6s
# venit %on9 @intero1ati6 totalAD;
au contur intona7ional ascendent;
la trecerea In 6or(irea indirect/, ele&entul su(ordonator este
co&<le&enti=atorul dac C7 #i mncat94"=am )ntrebat dac a mncatD;
O interogati0e )ariale
solicit/ un r/s<uns le1at de orice alt co&<onent In a?ara <redicatului
<ro<o=i7iei <rinci<ale! su(iectul CCine vine9, Ce se aude9D, co&<le&entul
direct CCe ai fcut a5i9D, co&<le&entul secundar CCe=a te=a )nv1at doamna
educatoare9D, co&<le&entul indirect CCui )i dai cartea9D, co&<le&entul
<re<o=i7ional CLa cine te gndeti9D, circu&stan7iale CUnde pleci9, Cnd te=ai
nscut9, De ce ai venit9 etc.D, &odi?icatori din .3 CCe fel de ciocolat )1i
place9D etc.
au contur intona7ional descendent;
24
,rgani5area sintactic0 Tipuri de enun1uri
la trecerea In 6or(irea indirect/, se </strea=/ ele&entele intero1ati6e
din 6or(irea direct/, care, ca ele&ente su(ordonatoare, de6in <ronu&e sau
ad6er(e relati6%intero1ati6e C7 Cine a plecat94# )ntrebat cine a plecatA 7 Cnd
vii94M=a )ntrebat cnd vinD;
O interogati0e alternati0e
solicit/ un r/s<uns de ti<ul unei selec7ii Intre dou/ sau &ai &ulte
ele&ente <re=ente In Intre(are C.rei cafea sau ceai9, 8leci sau rmi la noi9D;
din <unct de 6edere sintactic, sunt or1ani=ate din dou/ sau &ai &ulte
sec6en7e coordonate disFuncti6;
au contur intona7ional ascendentdescendent;
la trecerea In 6or(irea indirect/, ele&entul su(ordonator este
co&<le&enti=atorul dac C7 .rei 5ahr sau miere94M=a )ntrebat dac vreau
5ahr sau miereD.
+ !nunurile im)erati0e, structurate CDu=te la cumprturi3D sau nestructurate
CSst3D, ur&/resc C<rin ordine, <orunci, ru1/&in7i, interdic7iiD s/%l deter&ine <e alocutor s/
ac7ione=e In ?elul dorit/cerut de locutor.
$nun7urile de acest ti< <ot ?i or1ani=ate In Furul unei ?or&e 6er(ale ?inite
Ci&<erati6! .ino3A conFuncti6! S vii repede3, S mergem3A indicati6! 8leci acum3D sau al
unei ?or&e 6er(ale non?inite Cin?initi6! # se agita )nainte de desfacere3A su<in! De citit
neaprat3D care ?unc7ionea=/ ca <redicate ale enun7/rii C6e=i ca<. ,,, Predicatul 5i
)redicaiaD.
Na trecerea In 6or(irea indirect/, enun7urile i&<erati6e Ii <ierd caracterul
i&<erati6 i este selectat o(li1atoriu co&<le&enti=atorul s C8leac34%=am spus s
plece4"=am obligat s pleceD.
+ !nunurile e;clamati0e, structurate CCitea att de repede3 co&<let; Brt
femeie3 7 eli<ticD sau nestructurate C#*utor3, #h3D, sunt construc7ii de ti< a?ecti6, care
e<ri&/ e&o7ii, senti&ente ale locutorului In le1/tur/ cu un anu&it ?a<t.
2desea, enun7urile ecla&ati6e se asocia=/ cu &/rci s<eci?ice! ce Cad6er(ial sau
adFecti6al Ce frumos3, Ce cas mare3D, ct +de/ CadFecti6al sau ad6er(ial! Cte artificii3,
Ct de repede alearg3D, c CC mare s=a mai fcut3D etc.
Na trecerea In 6or(irea indirect/, enun7urile ecla&ati6e Ccare, din <unctul de
6edere al locutorului, redau aser7iuniD Ii <ierd caracterul ecla&ati6 i este selectat
o(li1atoriu co&<le&enti=atorul c CCe cas mare ai34S=a mirat c am o cas foarte
mareD.
*( Relaia dintre ti)urile de enunuri 5i actele de 0orbire
"
Ti<urile de enun7uri <ot ?i <use In rela7ie cu actele de 6or(ire Cacte co&<lee,
reali=ate <rin utili=area li&(ii In situa7ii de co&unicare concreteD.
"
3u eist/ un consens In <ri6in7a nu&/rului, a denu&irii i a de?ini7iei actelor de 6or(ire. 2&
?olosit lista din .2NB ,,! 25 re<re=entati6e, directi6e, Intre(/ri, co&isi6e/<ro&isi6e, e<resi6e,
declarati6e.
25
Morfosintaxa limbii romne
&i)ul de
enun
Actul de 0orbire !;em)le
aserti6 re)re<entati0
"
.ine %on0, # )nceput s ning0
<ro&isi6e/co&isi6e M anga*e5 s termin pn mine0
declarati6 . declar cstori1i0
e<resi6 >1i st foarte bine )n rou0
directi6 8oate scrii tu capitolul )n locul meu0
intero1ati6 .ntrebare .rei plcint9, Cnd pleci la mare9
re<re=entati6
\ intero1a7ii retorice
\ intero1ati6e
o?ert//su1estie
\ intero1ati6e re<ro
\ intero1ati6e de
res<in1ere
\ intero1ati6e de
a&enin7are
Cine te=a pus s faci asta9 J3u te%a <us ni&eni s/ ?aci
astaK
Cine s fac asta )n locul tu9 J3u are cine s/ ?ac/
asta In locul t/uK
8ot s te a*ut la ceva9
Ci=am 5is eu c nu=i aa9
#5i am muncit toat 5iua 47 Cnd ai muncit tu a5i9
Mai ve5i tu vreodat ceva de la mine9
directi6
\ Intre(/ri%ecou
\ Intre(/ri de
con?ir&are
.rei s pleci odat acas9
7 #m mncat dulcea1 de vinete47 Ce ai mncat9
M=ai pclit, nu=i aa9
co&isi6 Cum s te las la greu9 J3u te las la 1reuK
e<resi6 Ce te ui1i la mine ca la maini strine9
i&<erati6 directi0 >nchide ua3, .ino3
Intre(are Spune=mi tot ce tii3 J;e tiiTK
ecla&ati6 e;)resi0 Ce bine c ai venit3
directi6 Ce bine ar fi dac te=ai duce tu la cumprturi3
Intre(are Cum de n=ai spus pn acum39
re<re=entati6 Mare cas 1i=ai mai fcut3
.2NB 200# ,,! 2544, #59#6#
"
Pentru ?iecare ti< de enun7, nu&ai unul dintre acte C&arcat cu (old In ta(elD re<re=int/ reali=area
<rototi<ic/, celelalte ?iind acte indirecte de 6or(ire.
26
,rgani5area sintactic0 Tipuri de enun1uri
!;erciii
1( %e dau te;tele=
J;Z! Sracu$ Titu3
N0Z! <ti1i ce9
;Z! <i tii cum mnca cnd i=am dus astea9 Sracu$3 .aaai, Doamne3 #a, cu lcomie,
cu000 cu foamea aia0
GZ! 8rofund0
;Z! Doaia0 #ncestral, aa=5icnd, tii9 Ce000 ce i=au chinuit pe oamenii tia i cum3 <i
uite, ca i cum nimic n=ar fi fost0
N0Z! <i ce000 ce fceau ei9
;Z! <i=acuma mai000 mai000 mai000 mai000 au neobr5area s spuie c EbtrniiF i
EtiaF0 Dup ce i=au chinuit aa i i=au000
N0Z! !rau obliga1i s munceasc acolo9 Sau nimica9 6u li se cerea nimic dect s
stea=n condi1ii proaste0
;Z! 8i, vara000 vara munceau0 Da$ iarna ce s munceti9
GZ! Trebuia s munceti ca s ob1ii ceva, adic era o gospodrie colectiv, ce=o fi fost
acolo, %0#0S0
;Z! Da0 Ce=o fi fost acolo vara nu tiu000 >n orice ca5, era balta aproape, aa=5isa 2alt
a Dunrii.K Ctranscriere ada<tat/ du</ ;>BGD
JHaina co(ora <e ;alea .ri6i7ei, s<re ora. Ln dre<tul ./rii de 3ord, Paul ?/cu
se&n o?erului s/ o<reasc/.
Pleac/ 6reun tren la ora astaT
o?erul Intoarse ca<ul s<re ciudatul s/u client.
0e ceT
Lntre( dac/ <leac/ 6reun tren.
Na ora asta nu. Pri&ul tren este la 5 i 40. Personalul de Ti&ioara.K
CH. 8e(astian, #ccidentulD
>a? Identi-icai enunurile aserti0e# e;clamati0e 5i im)erati0e 5i stabilii
dac sunt structurate sau nestructurate(
>b? Identi-icai ti)urile de enunuri interogati0e# @usti-icnd .ncadrarea
-iecruia(
>c? &rans)unei te;tele din 0orbire direct .n 0orbire indirect(
>d? Aacei o list cu modi-icrile >ti)urile de enunuri# introducerea unor
0erbe# conectorii# modul 5i tim)ul 0erbelor# )ersoana 0erbelor 5i a )ronumelor? )e
care a trebuit s le o)erai(
2( %e dau te;tele=
J tii s/ citeti In <al&/T, Intre(/ 3ora.
3u. 0ar I&i <lace s/ <ri6esc. C...D
29
Morfosintaxa limbii romne
3u%&i s<ui i &ie ce ai a?latT
3u e ni&ic de a?lat. $ &Ena du&itale. L7i sea&/n/. > &En/ 1ra6/. ;al&/... i
totui...
TotuiT C...D
;e curios s<ui du&neata ]IntElnirea noastr/^. $ste o a6entur/T
;eT
2ceast/ IntElnire.
> a6entur/, nu. > IntE&<lare.K CH. 8e(astian, #ccidentulD
J C...D 3%ai au=it c/ unul cic/ s%a dus odat/ (ou la Paris, unde%a ?i acolo, i a
6enit 6ac/T >are .ri1ore a lui Petre Nuc/i de la noi din sat <e la ce coli a In6/7at, de
tie a s<une atEtea (on1oase i con/c/ria <e la nun7iT 3u 6e=i tu c/, dac/ nu%i 1la1ore%n
ca<, nu%i, i <ace (un/_
2a a ?i, n%a ?i aa, =ise &a&a, 6reu s/%&i ?ac (/ietul <o</, ce ai tuTK
C,. ;rean1/, #mintiri din copilrieD
J 3ene =ic te%i su</ra, nu te%i su</ra, eu In <olitic/ nu &%a&estec, <entru
c/...
Pentru c/T
Pentru c/... &i%e ?ric/...
Fric/T... (ra6o_K
Jti7i d6. cE7i (ani I&i trec &ie <En &En/T
Hii_
Ge=i c/ eti <rostT
3ene 2n1+elac+e_
Hii, aiT... 8ute de &ii, (oule_
3ene 2n1+elac+e_
;e, nene 2n1+elac+eT ce, nene 2n1+elac+eT... `al_ `al_ `al_
3ene 2n1+elac+e, s<ar1i <a+arul_
3u 6e=i c/ (at de un ceas, i nu 6rea s/ 6ie &i=era(ilul_... `al_K
J Bun/ seara, (/ie7i.
Bun/ seara, do&nule ins<ector_
L&i da7i 6oieT
Hai Inca<e 6or(/_...K C,. N. ;ara1iale, MomenteD
>a? Ce ti) de acte de 0orbire re)re<int enunurile interogati0e din te;tele
de mai susB
>b? %tabilii dac este 0orba des)re interogati0e totale sau )ariale(
&rans)unei )ro)o<iiile interogati0e .n 0orbire indirect( Ce di-erene obser0ai .n
legtur cu ti)urile de conectoriB
*( Construii dou enunuri agramaticale care .ncalc reguli semanticoC
2#
,rgani5area sintactic0 Tipuri de enun1uri
sintactice(
,( Construii dou enunuri agramaticale care .ncalc reguli sintactice 5i
dou enunuri incorecte gramatical( !;)licai di-erenele dintre cele dou ti)uri de
enunuri( !ste )osibil ca un enun agramatical s -ie 5i incorect gramatical# 5i
in0ersB
/( Dn e;em)lele de mai @os# 0erbele din )ro)o<iiile )rinci)ale sunt -acti0e#
contra-acti0e sau non-acti0e( %tabilii# )entru -iecare 0erb# categoria .n care se
.ncadrea< 5i comentai 0aloarea de ade0r a )ro)o<iiei subordonate=
%on fabulea5 c a ctigat la loto
!ste de la sine )n1eles c %on a ctigat la loto
Se pare c %on a ctigat la loto
Se 5ice c %on ar fi ctigat la loto
Se tie sigur c %on a ctigat la loto
! posibil ca %on s fi ctigat la loto0
1( Cutai .n D%" de-iniia stilului indirect lier >s( 0( stil?( AolosinduC0 de
aceasta# stabilii dac urmtoarele -ragmente a)arin sau nu acestui ti) de
)rocedeu(
JFar&acista Il Intrea(/ ce6a i el r/s<unde cu destul/ 6oie (un/. $ &ai 6or(/re7
In/untru, la c/ldur/, decEt a?ar/. 0ac/ l%ar l/saT 0ac/ s%ar duce acu&, ?/r/ s/%l &ai
ate<teT ;e ca< ui&it ar ?ace ne&ai1/sind%o, dar i ce senti&ent de uurare ar a6ea,
i&<ertinentul_K
J... 8e tre=i tEr=iu, cu o tres/rire de alar&/. ;Et/ 6re&e <ierduse oare 6isEndT
3u Indr/=ni s/ se uite la ceas. Pri6i In Fur i nu%i d/du sea&a unde se a?la. 3u &ai era
In .r/dina ,coanei, strada Ii era necunoscut/, casele str/ine.K CH. 8e(astian,
#ccidentulD
29
II( PR!DICA&$" EI PR!DICA9IA
1( Predicat semantic4sintactic4al enunrii
3o7iunile de predicat i de predica1ie sunt anali=a(ile la ni6elurile! se&antic,
sintactic i enun7iati6.
1(1( Predicatul semantic >logic? este acel co&<onent al <ro<o=i7iei care asocia=/
unei entit/7i o )ro)rietate C<redicate cu un sin1ur ar1u&ent! !xist o solu1ie, !l este
Dan, !l este atent, !l este mecanic, Copilul fluier, Dloarea se ofile"teD; In ca=ul
<redicatelor cu dou/ sau trei ar1u&ente C%on este prieten cu Maria, %on este gelos pe
Maria, %on )i este fidel Mariei, %on seamn cu tatl lui, %on are o main roie, %on )l
faulteaz pe Dan, %on )i trimite Mariei o felicitare de Crciun, M destinde vacan1a4s
plec )n vacan1D este 6or(a de o <ro<rietate de ti< relaie Intre dou/ sau trei entit/7i.
Pot ?unc7iona dre<t <redicate se&antice cu6inte din di?erite clase leico%
1ra&aticale!
a 6er(e CCopilul alearg, %on o iue"te pe Maria, iuind=o pe Maria, a o iui pe
Maria, de citit romaneD;
a adFecti6e C%on este #arnic$discret$loial familiei4sigur pe elD;
a su(stanti6e In <o=i7ia de nu&e <redicati6, co&<le&ent <redicati6 al o(iectului,
<redicati6 su<li&entar, a<o=i7ie i=olat/ C%on este eelu", a fi eelu", 8e %on l=au ales
pre"edinte, alegndu=l pre"edinte pe %on, >l consider pe %on profesor %un&, %on, foarte
un profesor' a avut re5ultate excelenteD;
a <re<o=i7ii leicale
"
C%on locuiete lng mall, %on a plecat cu$fr MariaD;
a ad6er(e C%on locuiete aproape de coal, %on se comport identic mamei saleD.
1(2( 0in <ers<ecti6/ sintactic/, aceleai ele&ente care re<re=int/ <redicate
se&antice sunt i )redicate sintactice. Predicatul sintactic este centrul unui 1ru< sintactic
ae=at Intr%o <o=i7ie se&antic <redicati6/, <o=i7ie In care se &ani?est/ ca<acitatea
<redicatului de a%i atra1e ar1u&entele Cse&anticD/co&<le&entele CsintacticD i de a le
i&<une restric7ii de rol te&atic i de ca= i/sau de <re<o=i7ie.
1(*( Predicatul enunrii se caracteri=ea=/, In <lus ?a7/ de <redicatul se&antico%
sintactic, <rin tr/s/tura )redicati0itii, le1at/ de enun7are, deci de do&eniul <ra1&atic,
tr/s/tur/ res<onsa(il/ de sta(ilirea unei rela7ii Intre 1ru<ul <redicati6 Ccare are o anu&it/
6aloare &odal/D i un e6eni&ent etralin16istic, ancorat s<a7io%te&<oral. ;alitatea de
<redicat al enun7/rii con?er/ sec6en7ei lin16istice autonomie enuniati0 C#m o cas la
mare, De dus hainele la cur1at3, # se agita )nainte de folosire3D.
"
8e <oate 6or(i de <redicat se&antic nu&ai In ca=ul <re<o=i7iilor leicale, nu i al celor
?unc7ionale i se&ileicale.
Morfosintaxa limbii romne
Predicatul enun7/rii cores<unde no7iunii tradi7ionale de <redicat.
0e o(icei, <redicati6itatea se o(7ine <rin ataarea la un <redicat se&antico%
sintactic a in?or&a7iei de Fleiune C&od, ti&<, as<ect tr/s/turi con7inute de <roiec7ia
Fleiune; <ersoan/, nu&/r tr/s/turi o(7inute <rin acord cu 8u(iectul, a?lat In <o=i7ia de
8<eci?icator al .FleD.
Ln ca=ul <redicatului se&antico%sintactic de ti< 6er(al, di?eren7a dintre calitatea
de <redicat se&antico%sintactic i cea de <redicat enun7iati6 este 6i=i(il/ con?i1ura7ional!
un <redicat care este nu&ai se&antico%sintactic se re<re=int/ ca un .G Ca spune o
poe5ieD, iar un <redicat care este i enun7iati6 se re<re=int/ ca un .Fle C%on spune o
poe5ieD. Pre=en7a unui .Fle este asociat/ cu statutul de <ro<o=i7ie al unei sec6en7e de
constituen7i.
.G .Fle
3 3
G .0et 8<ec Fle
a spune 3 %on 3
0et .3 Fle .G
o poe5ie spune 3
8<ec G
%on 3
G .0et
spune 3
0et .3
o poe5ie
2( Predicat sim)lu4com)le;
0ac/ &/rcile de ?leiune sunt ataate direct C?leionarD 6er(ului, se o(7ine un
)redicat sim)lu al enun7/rii C%on spune o poe5ie4cite"te$face sarmaleD.
0ac/ &/rcile de ?leiune sunt ataate unui co&<onent eterior 6er(ului <rinci<al,
adic/ unui o<erator 6er(al as<ectual, &odal, <asi6, co<ulati6, se o(7ine un )redicat
com)le; al enun7/rii C%on se apuc de citit, %on poate citi, %on poate s citeasc,
-omanul este citit de to1i, Dorin1a lui %on este a citi, -omanul este util cititorilor,
-omanul acesta este asemenea celuilalt, %on este (mpotri)a regulilorD.
.Fle .Fle
3 3
.0et : 8<ec Fle .0et 8<ec Fle
%on 3 -omanul 3
Fle .G Fle .G
poate 3 este 3
8<ec G 8<ec .G
%on 3 romanul 3
G .G G .Pre<
poate 3 citit 3
G .0et ;o&<le&ent Pre< .0et
citi Y de to1i
29
32
8redicatul i predica1ia
2(1( *tructura predicatului simplu
Ln a?ara &/rcilor de <redicati6itate, a c/ror <re=en7/ este o(li1atorie, <redicatul
si&<lu <oate s/ &ai con7in/!
a ne1a7ia C%on nu scrie nimicD, tr/s/tur/ cu<rins/ In .Fle, al/turi de &od, ti&<,
as<ect;
a clitice <rono&inale nonsintactice Ccare nu Ii <roiectea=/ 1ru<uriD, In di?erite
i<osta=e Cacu=ati6 neutru! %on a apucat+o la dreapta, dati6 neutru! *+i dm )nainte, dati6
etic! Bnde mi+ai fost pn acum9, re?lei6 o(li1atoriu/inerent! %on se gnde"te la Maria,
%on ("i d seama de greeli, &arc/ <asi6/! Cartea se cite"te )nainte de culcare, &arc/
i&<ersonal/! >n ,landa se merge mult pe bicicletD;
a se&iad6er(e C%on a mai scris o pagin, %on c#iar scrieD, a?late In 8<eci?icatorul
unei <roiec7ii ?unc7ionale de ti< Focus, Intre .Fle i .G.
2(2( *tructura "i tipologia predicatului complex
Predicatul co&<le con7ine, <e lEn1/ su<ortul se&antic, cel <u7in un o<erator
6er(al de <redicati6itate Cas<ectual, &odal, <asi6, co<ulati6D.
Ln ?unc7ie de clasa &or?olo1ic/ a su<ortului se&antic, se distin1!
a <redicate cu su<ort 6er(al C%on poate s cnte4poate cnta, %on se apuc de
cntatD;
a <redicate cu su<ort adFecti6al, no&inal, ad6er(ial C%on este prostnac4uctar,
%on este asemenea unui copilD;
a <redicate cu su<ort <artici<ial, In condi7iile unui <artici<iu <asi6 C%on este
(n-urat4aclamat de to1iD.
0u</ 6aloarea o<eratorului, se distin1!
a <redicate co&<lee cu o<erator as<ectual C%on se apuc de cntatA %on (ncepe
s cnteD;
a <redicate co&<lee cu o<erator &odal C%on poate s cnte$treuie s pleceD;
a <redicate co&<lee cu o<erator co<ulati6 C%on de)ine medicA Medicina
(nseamn de)otamentD;
a <redicate co&<lee cu o<erator <asi6 C%on este ludat de MariaD.
Ln a?ara coe=iunii se&antice, eist/ i se&ne ale unei coe=iuni sintactice a
1ru<ului o<erator b su<ort se&antic! control al su(iectului C%on
i
poate .
i
pleca4.
i
s
pleceD, de<las/ri de clitice C%on ("i
i
poate .
i
permite o vacan1 la mare, -omanele le
i
termin de citit .
i
D, <artici<area 1ru<ului In ansa&(lu la o<o=i7ii de diate=/ C!i
recuperea5 casa printr=un proces4Casa se poate recupera printr=un procesD. 5neori,
structura intern/ a 1ru<ului de6ine &ai <u7in trans<arent/, se&n al unei tendin7e de
1ra&aticali=are a o<eratorului C*t s plou, %on d s pleceD.
Ln 1ru<ul o<erator b su<ort se&antic, nu&ai su<ortul se&antic i&<une restric7ii de
rol te&atic. Ln ce <ri6ete structurarea sintactic/, eist/ o structurare intern/ a 1ru<ului,
deter&inat/ de re1i&ul o<eratorului Ctrebuie s citesc, continu s citeasc, )ncepe a citi4s
citeasc, se apuc de citit, se pune pe plns, cu o structur/ intern/ tran=iti6/ sau
netran=iti6/, re?lei6/ sau nere?lei6/D, dar i o structurare sintactic/ a <ro<o=i7iei, i&<us/
de <redicatul se&antic CSe apuc de trimis anonime efilor @b ;0 b ;,A, trebuie s a*ung
deputat @b 3PA, )ncepe s=i )nve1e tabla )nmul1irii @b ;0 b ;8ecAD.
33
Morfosintaxa limbii romne
*( Particulariti ale limbii romne
a nu&/rul &are de o<eratori as<ectuali CIn s<ecial de 6er(e ?olosite contetual ca
o<eratori as<ectuali 6e=i ca<. ,G, 6erbul 5i gru)ul 0erbal# 2(D i <osi(ilit/7ile lor
6ariate de construc7ie! in?initi6 cu sau ?/r/ &arca a, su<in, conFuncti6;
a ?unc7ionarea su<inului ca <redicat al enun7/rii CDe citit neaprat3D;
a ne1a7ia du(l/ <re=en7a unui cu6Ent ne1ati6 Intr%o <ro<o=i7ie C<ronu&ele nimeni,
nimic, niciunul, ad6er(ele niciodat, nicicnd etc.D i&<une <re=en7a ne1a7iei 6er(ale
CN=a venit nimeniD.
.2NB 200# ,,! 24"266
!;erciii
1( %e dau te;tele=
J3u tre(uie s/ uit/& de ase&enea c/ toat/ aceast/ coal/ a lui ceno 6or(ete
des<re ra<ortul care <oate ?i sta(ilit, In ulti&/ instan7/, Intre &esaFul <olitic al lui
duintillus i cel e<ri&at de ?iloso?ul nu&it de%a lun1ul Intre1ii de=(ateri Haestrul i
decons<irat In ?inal ca ne?iind altcine6a decEt Plotin.K
J0ar <oate c/ aa a tre(uit s/ ?ie; <oate c/ dac/ a& cre=ut In $senin ?/r/ a
cerceta tre(uia s/ re6in la el du</ ce uit tot ce a& In6/7at Intre ti&<, atunci cEnd <ot s/
<ri6esc din nou <oe=ia nu <rin ceea ce tiu des<re ea, ci nu&ai din a<ro<ierea &or7ii sau
In a<ro<ierea &or7ii.K
JGocea stins/, a<roa<e i&<erce<ti(il/, </rea s/ ?ie a tatei, dar I&i ?/cea& curaF
s<unEndu%&i c/ nu se <oate s/ ?ie a lui. LntEi, ?iindc/ el &/ ru1ase s/ nu &ai 6in i a
doua =i, s<unEndu%&i c/ nu%l &ai <ot aFuta cu ni&ic. 2<oi <entru c/ eu co(orEse& <rea
&ulte sc/ri ca s/%l &ai <ot au=i de acolo de unde l%a& l/sat.K C,. H/l/ncioiu, Cltorie
spre mine )nsmiD
>a? Identi-icai )redicatele semantice 5i )reci<ai .n ce clase le;icoC
gramaticale se .ncadrea<(
>b? Alegei cinci dintre )redicatele identi-icate la >a? 5i stabilii numrul de
argumente )e care 5i leCau atras(
>c? Alegei cinci dintre )redicatele identi-icate la >a? 5i )reci<ai ce restricii
sintactice im)un acestea argumentelor(
>d? %ubliniai )redicatele enunrii( 6eri-icai dac toate 0erbele
identi-icate la >a? ca -iind )redicate semantice sunt 5i )redicate ale enunrii iar#
dac e;ist di-erene de in0entar# e;)licaiCle(
34
8redicatul i predica1ia
>e? %tabilii care dintre )redicatele subliniate la >d? sunt sim)le 5i care sunt
com)le;e 5i descriei structura -iecrui )redicat(
>-? Ce di-erene de structur obser0ai .n ca<ul )redicatelor com)le;e cu
o)erator modal identi-icate .n te;tele de mai susB
>g? !;ist# .n te;tele de mai sus# )redicate com)le;e care nu sunt 5i
)redicate ale enunriiB Dac da# artai care este structura acestora(
2( J0ac/ 6ede ea i 6ede c/ nu &/ dau, =6Err_ de 6reo dou/%trei ori cu (ul1/ri In
&ine, dar nu &/ c+itete C...D. 2tunci eu &/ dau iute <e%o crean1/, i odat/ ?ac =u<_ In
nite cEne</.K C,. ;rean1/, #mintiri din copilrieD
>a? Aolosind te;tul de mai sus# comentai urmtoarea a-irmaie din GA"R
II= 2,/= 2Dn ca<uri rare# )redicatului enunrii )oate s nuCi cores)und un
)redicat semanticoCsintactic3(
>b? Anali<ai construciile sintactice .n care se includ inter@eciile
onomato)eice din te;tul de mai sus# -olosinduC0 de urmtorul citat din GA"R II=
2/2= 2>(((? inter@eciile onomato)eice >(((? numai accidental .nde)linesc rolul de
)redicat# substituind un 0erb )e care .l sugerea< 5i )relund toate caracteristicile
0erbului .nlocuit# 5i anume= construcia acestuia >inclusi0 )osibilitatea de
combinare cu un subiect?# )recum 5i trstura )redicati0itii3(
*( Construii cinci )ro)o<iii .n care )redicatul sim)lu >al enunrii? s -ie
alctuit din 0erb 5i alte elemente >di-erite?(
,( Cum in-luenea< distincia predicat simplu 0s predicat complex anali<a
sintactic de ti) tradiionalB Ce statut credei c au locuiunile 0erbaleB
35
III( R!"A9II %IN&AC&IC!=
C''RD'NAR!# %$B'RD'NAR!# AP'8I9I'NAR!
Ln <rocesul I&(in/rii cu6intelor In 1ru<uri, <ro<o=i7ii i ?ra=e, se sta(ilesc di6erse
ra<orturi sintactice, de coordonare, de su(ordonare sau de a<o=i7ionare.
1( Relaia de coordonare
+ 8e sta(ilete <rototi<ic Intre dou/ unit/7i sintactice a?late la acelai ni6el
ierar+ic In cadrul structurii unei unit/7i sintactice su<erioare CIntre dou/ <ro<o=i7ii, In
cadrul ?ra=ei; Intre constituen7ii si&ilari de<enden7i de acelai centru, In cadrul
<ro<o=i7ieiD.
+ 8e reali=ea=/ ?ie <rin Futa<unere, cEnd rela7ia este e<ri&at/ nu&ai de
con7inutul se&antic al &e&(rilor conecta7i CSchimbau locul, istoria se repetaD, ?ie cu
aFutorul conFunc7iilor coordonatoare CSchimbau locul, dar istoria se repetaD.
1(1( Tipuri de relaii de coordonare marcate prin con-uncii
Bela7ia de coordonare cunoate trei ti<uri &arcate <rin conFunc7ii s<eciali=ate
"
;
cele trei ti<uri se distin1 In ?unc7ie de sensul coneiunii i de restric7iile sintactico%
se&antice!
+ Coordonarea co)ulati0 e<ri&/ ideea de asociere, de cu&ul, i este &arcat/
<rin conFunc7ia i i <rin locu7iunile conFunc7ionale ct i, precum i, ca i0
+ Coordonarea dis@uncti0 <resu<une ale1erea sau alternan7a ter&enilor
conecta7i <rin conFunc7iile! sau, ori, fie Cfie000 fieD0
+ Coordonarea ad0ersati0 situea=/ ter&enii conecta7i Intr%un ra<ort de
o<o=i7ie cu aFutorul conFunc7iilor dar, iar, )ns, ci, or i al locu7iunilor conFunc7ionale
numai c, doar c0
1(2( /estricii de utilizare a con-unciilor coordonatoare
Ln &arcarea rela7iilor de coordonare, conFunc7iile i locu7iunile conFunc7ionale
coordonatoare cunosc anu&ite restric7ii, unele 1enerale, care le se<ar/ de clasa
conectorilor su(ordonatori, altele <articulare, <ri6ind ?ie nu&ai un ti< de coordonare, ?ie
nu&ai un sin1ur ele&ent al clasei.
"
Tradi7ional, se distin1e i un al <atrulea ti<, coordonarea conclu=i6/, care Ins/ nu i%a
1ra&aticali=at conectorii. LntrucEt ele&entele conclu=i6e aadar, deci, carevas5ic, vas5ic, ca
atare, aa c, )n conclu5ie, )n consecin1, prin urmare au un statut &or?osintactic ase&/n/tor cu al
ad6er(elor, acestea se se<ar/ de clasa conFunc7iilor coordonatoare, dar au rol conecti6 la ni6el
<ra1&atico%discursi6, introducEnd o conclu=ie, un re=ultat, o e<lica7ie sau o deduc7ie In ra<ort cu
un enun7 anterior.
Morfosintaxa limbii romne
35
3#
-ela1ii sintacticeG coordonare, subordonare, apo5i1ionare
+ Restricii generale
O ;onFunc7iile coordonatoare se distin1 de cele su(ordonatoare su(
cEte6a as<ecte de ordin sintactic!
se <ot asocia
cu un
se&iad6er(
se <ot asocia
cu o
conFunc7ie
coordona%
toare
a<ar <e <ri&ul
loc Intr%un
r/s<uns la o
Intre(are
ad&it
ante<unerea
<ro<o=i7iei
cu care se
co&(in/
se co&(in/ cu
<ro<o=i7ii
Con@unciile
coordonaC
toare
4
CS#m cutat
numai i nu
am gsitD
4
CS%=am
explicat "i
dar nu a
)n1elesD

CCe ai fcut9
4 ;0i am
ascultat, m=am
gnditD
4
C;0i te=am
v5ut am
venitD
e
"
C#m ascultat o
sonat "i un
concert de
2eethovenA #
citit cartea "i
i=a fcut o
recen5ieD
Con@unciile
subordonaC
toare
2
b
CMi=a rspuns
numai$"i
fiindc avea
nevoie de
mineD
b
C# plns
pentru c
era obosit
"i pentru c
nu o asculta
nimeniD
b
CDe ce ai
venit9 Ca s
te vd, am
venitD
b
CCa s te
vd,
am venit de
departeD
b
CDac vei
exersa mai
mult, vei cnta
mai bine la
pianD
5n statut a<arte are cci, care, In li&(a actual/, se a<ro<ie de statutul
conFunc7iilor coordonatoare, cu& se 6ede din a<licarea testelor indicate In ta(el! TTMi=a
rspuns numai$"i cci avea nevoie de mineA TT# plns cci era obosit "i cci nu o
asculta nimeniA De ce ai plecat9 1 ;Cci voiam s evit )ntrebarea C?a7/ de 8entru c
voiam s evit )ntrebareaD; SCci nu te cunoteam, aveam o atitudine re5ervat fa1 de
tine Cde co&<arat cu Diindc nu te cunoteam, aveam o atitudine re5ervat fa1 de tineD.
0e ase&enea, ?rec6en7a a<ari7iei lui cci la Ince<utul unui enun7 i=olat <ledea=/ <entru
statutul ei de conFunc7ie coordonatoare.
O ;onFunc7iile coordonatoare i&<un ca ter&enul cu care se co&(in/ s
repete, cel <u7in <ar7ial, in?or&a7ia 1ra&atical/ a ter&enului anterior. 2st?el, nu
este <osi(il/ rela7ia de coordonare Intre un centru de 1ru< i un ter&en
su(ordonat CSAm a"teptat "i trenul o orD, Intre un co&<le&ent i un
circu&stan7ial CSCitesc o carte "i de dou sptmni; ece<7ional, cEnd sensul le
<er&ite, este acce<ta(il/ co&(ina7ia 4 ! dispus s rspund oricui "i oricnd la
"
;onFunc7iile coordonatoare <ot a</rea i Intre constituen7i, la ni6elul <ro<o=i7iei, i Intre
<ro<o=i7ii, la ni6elul ?ra=ei.
2
3u toate conFunc7iile su(ordonatoare r/s<und la testele din ta(el Cde ee&<lu, dei nu acce<t/
asocierea cu se&iad6er(ul numaiA conFunc7ia )nct nu se asocia=/ cu i, deoarece nu <oate ?i
re<etat/ la al doilea &e&(ru al coordon/rii 4 S"=am ateptat att de mult, )nct am )nghe1at i
)nct m=am enervatA locu7iunea conFunc7ional/ cu 6aloare cau=al/ odat ce nu <oate a</rea <e
<ri&ul loc Intr%un r/s<uns la o Intre(are 4 De ce a venit9 23dat ce a promisD.
39
Morfosintaxa limbii romne
)ntrebrile care i se punD, Intre o ?or&/ 6er(al/ <ersonal/ i alta ne<ersonal/
CS.reau s m odi#nesc "i a m plima prin parc; se <ot asocia Ins/ dou/ ?or&e
6er(ale <ersonale la ti&<uri di?erite! Ne+am odi#nit "i$dar )om pleca )ndatD,
Intre un su(stanti6 i un adFecti6 CS4ama "i frumoas000D etc.
+ Restricii )articulare
%ubclasa con@unciilor ad0ersati0e se distin1e atEt <rin nuan7ele se&antice ale
?iec/rui co&<onent, cEt i <rin restric7iile sintactice de utili=are.
%emantic# s%a <ro<us o scar/ a 1radelor de o<o=i7ie <e care le e<ri&/
conFunc7iile ad6ersati6e. Ln aceast/ ierar+ie, ci &arc+ea=/ cel &ai <uternic rela7ia
o<o=iti6/ Ci datorit/ asocierii, In <ro<o=i7ia <rinci<al/, cu &or?e&ul de ne1a7ieD, dar,
)ns i or se a?l/ <e o trea<t/ inter&ediar/, iar conFunc7ia iar are un sens ad6ersati6 &ai
sla(, a<ro<iindu%se In unele contete de conFunc7iile co<ulati6e. 0in <unct de 6edere
)ragmatic, s%a ar/tat c/ cele trei Jtre<te se&anticeK <ot ?i asociate cu ur&/toarele
ra<orturi ad6ersati6e! contra5icerea ateptrilor Cdar, )ns, orD, corectarea i substituirea
unei ipote5e negate explicit CciD, contrastul tematic CiarD.
%intactic# toate conFunc7iile ad6ersati6e conectea=/ <ro<o=i7ii. Fa7/ de
conFunc7iile dar, )ns i ci, conFunc7iile iar i or nu <er&it eli<sa <redicatului, IntrucEt
<resu<un <redicate di?erite <entru su(iecte di?erite!
8rin1ii au plecat, iar copiii s=au dus pe stadion 6s S8rin1ii, iar copiii000
8opescu era cunoscut drept un bun diplomat, or gestul acesta l=a descalificat 6s
Sun bun diplomat, or gestul0
;onFunc7iile dar, )ns i ci <er&it eli<sa <redicatului, e6ident, cEnd acesta este
identic In a&(ele </r7i ale rela7iei Cco&<ar/ ee&<lele de la CaD i C(D cu cele de la CcD i
CdDD!
CaD !ste apreciat tiin1ific, dar4)ns @esteA nerespectat ca om, !ra frumoas,
dar4)ns @eraA rea, >l consider inteligent, dar4)ns @CIlD consider/A lene
C(D 6u Maria @a IntEr=iatA, ci %oana a )ntr5iat
CcD # venit, dar4)ns a plecat repede 6s ;# venit, dar4)ns repede
CdD 6u s=au btut %on i heorghe, ci s=au certat 6s ;6u %on i heorghe, ci s=au
certat0
H #lte restric1ii sintactice )n interiorul clasei con*unc1iilor adversativeG
>ns se deose(ete de celelalte conFunc7ii ad6ersati6e <rin to<ica li(er/! %=am
povestit Mariei prin ce am trecut )n ultima vreme0 !a m=a ascultat (ns doar pe
*umtate45ns ea m=a ascultat doar pe *umtate4!a m=a ascultat pe *umtate (ns0
4 ;onFunc7ia ci <resu<une o(li1atoriu un ter&en ne1at anterior! Sindicalitii nu
)or renuna la drepturile lor, ci vor protesta )n continuare0
,r ?unc7ionea=/ la ni6el trans?rastic, asociindu%se cu 6alori <ra1&atico%
discursi6e ce tri&it la ideea de contra=icere a unei ate<t/ri! >i dorete mult s devin
actor0 ,r, pentru asta ai nevoie de talent i de ans0
1(*( 6alori contextuale ale con-unciilor coordonatoare
;ontetual, conFunc7ia sau <oate &arca o rela7ie de coordonare co<ulati6/, <entru
c/ ter&enii conecta7i nu se eclud, ci se adau1/, do6ad/ ?iind acordul cu <redicatul la
40
-ela1ii sintacticeG coordonare, subordonare, apo5i1ionare
<lural al sinta1&ei coordonate <rin sau In <o=i7ia de su(iect! , carte sau o floare sunt
cadouri potrivite pentru o student la "itere0
5neori, rela7ia de coordonare ad6ersati6/ <oate ?i &arcat/ <rin i CInso7it adesea
de &or?e&ul ne1ati6 nuD! # muncit, i nu a ateptat mila altora0
1(,( 4arcarea relaiei de coordonare prin con-uncii cu elemente corelati)e
Pentru Int/rirea sensului rela7iei de coordonare, se ?olosesc i construc7ii
con7inEnd un conector co<ulati6 i un ter&en%<erec+e/corelati6.
+ ;onFunc7ia fie cere e<ri&area o(li1atorie a corelati6ului identic Ccon?or&
nor&ei literareD! >1i alegi ce )1i convineG fie redacte5i scrisoarea, fie o duci la destina1ie0
+ Pentru e<ri&area &ai <uternic/ a ecluderii sau a alternan7ei se ?olosesc
conFunc7iile <erec+i sau000 sau, ori000 oriG Sau vii, sau pleciA 6e vedem negreit ori mine,
ori poimine0
+ Nocu7iunea conFunc7ional/ ct i <resu<une Ccel <u7in, <otri6it nor&ei literareD
ter&enul corelati6 attG >i aprecia5 att pe coechipieri, ct "i pe adversari0
+ Perec+ile nici000 nici, i000 i, ?or&ate din cEte dou/ se&iad6er(e, e<ri&End
asocierea CIn sens ne1ati6 sau <o=iti6D, au rol conecti6, de aceea <ot ?i asi&ilate
conFunc7iilor coordonatoare co<ulati6e. Pre=en7a ele&entelor i000 i, nici000 nici este
necesar/ &ai ales cEnd te&enii conecta7i sunt nu&ai doi, ceea ce do6edete c/ structura
lor este ?iat/, 1ru<ul ne<utEnd ?i se<arat In anali=/. ;o&<ar/ ee&<lul CaD cu ee&<lul
C(D i cu ee&<lul CcD!
CaD Maria, %oana, #lexandra, Cristina CnuD sunt colege cu mine
C(D 99Maria, %oana CnuD sunt colege cu mine
CcD 0i$Nici Maria, "i$nici %oana CnuD sunt colege cu mine0
+ 8tructura cu ele&ente corelati6e nu numai000 ci CiD e<ri&/ o 6aloare
co<ulati6/ o(7inut/ <e (a=a unei rela7ii ad6ersati6e ne1ate/anulate de o<o=i7ia dintre
se&iad6er(ul restricti6 numai i un ele&ent cu sens cu&ulati6 Ci, to1iD! 6u numai ei, ci i
ele au lucrat, 6u numai ei, ci to1i au lucrat0
2( Relaia de subordonare
+ 8e sta(ilete Intre dou/ unit/7i sintactice, dintre care una este de<endent/ de
cealalt/; unitatea de<endent//su(ordonat/ ?a7/ de ter&enul ierar+ic su<erior, res<ecti6 de
centru, are ?ie statut de co&<le&ent C%on este prietenul 4ariei, %on citete cri, .rea s
pleceD, ?ie statut de adFunct/&odi?icator CMerge la munte, Copilului )i plcea povestea cu
)ntorulD.
+ ;urent, se e<ri&/ <rin &/rci ale su(ordon/rii! In <ro<o=i7ie 4 <re<o=i7ia,
ca=ul, acordul; In ?ra=/ 4 conFunc7ia su(ordonatoare, <ronu&ele, adFecti6ul i ad6er(ul
relati6. Hai rar Ciar la ni6elul ?ra=ei ?oarte rarD, se e<ri&/ i <rin Futa<unere C>nve1i, iei
examenulA nu )nve1i, nu=l ieiD.
2(1( /elaia de suordonare marcat prin con-uncii
0i?eren7a dintre su(ordon/rile de ti< co&<le&ente i su(ordon/rile de ti<
adFunc7i este &arcat/ <rin utili=area conFunc7iilor necircu&stan7iale/a
complementi5atorilor, res<ecti6 a conFunc7iilor circu&stan7iale.
4"
Morfosintaxa limbii romne
2(1(1( -ela1ia de subordonare marcat prin con*unc1ii necircumstan1iale4
complementi5atori
;onFunc7iile necircu&stan7iale/co&<le&enti=atorii sunt selectateC7iD de ter&enii
re1en7i C6er(e, interFec7ii, adFecti6e, su(stanti6e de ori1ine 6er(al/ sau de ti<ul ideea,
faptulD!
Se gndete s plece din 1ar
%at c a reuit pn la urm
%oana era capabil s fac orice de dragul lui
Dorin1a s scrie o carte s=a )mplinit
%deea c inten1iile au fost bune nu o scu50
;onFunc7iile c i s, ?iind i&<use de re1ent, nu sunt su(stitui(ile Cconsider c 6s
Sconsider s, vreau s 6s Svreau cD. 2tunci cEnd este <osi(il/ Inlocuirea uneia cu
cealalt/, acestea se asocia=/ cu 6alori &odale distincte! c <entru JrealK, s <entru
J<osi(ilK Cde co&<arat In acest sens enun7ul M bucur c ne revedem cu M bucur s ne
revedemD.
5neori, selec7ia unei anu&ite conFunc7ii necircu&stan7iale este i&<us/ de
structura su(ordonatei. Ln construc7ia .rea ca mine s plece din 1ar, 6er(ul a vrea cere
conFunc7ia s C.rea s plece mine din 1arD, dar, In condi7iile ante<unerii unui ele&ent
din su(ordonat/, a<are 1ru<area cu ele&entele disociate ca000 s0
;onFunc7iile necircu&stan7iale sunt i&<use i de ti<ul de enun7 trans<us In
6or(ire indirect/!
# spus c va veni la conferin1 Ctrans<unerea unui enun7 aserti6 In 6or(ire
indirect/D
Se )ntreba dac$de va termina referatul Ctrans<unerea unui enun7 intero1ati6 total
In 6or(ire indirect/D
Mi=a spus s citesc mai repede Ctrans<unerea unui enun7 i&<erati6 In 6or(ire
indirect/D
S=a mirat c am fumat attea 1igri Ctrans<unerea unui enun7 ecla&ati6 In
6or(ire indirect/D.
;onFunc7ia necircu&stan7ial//;o&<le&enti=atorul este centrul <ro<o=i7iei
su(ordonate, al gru)ului com)lementi<ator. Ln aceast/ calitate, i&<une restric7ii de
asociere cu &odurile 6er(ale. 2st?el, niciuna dintre conFunc7iile necircu&stan7iale nu
acce<t/ co&(inarea cu i&<erati6ul, &od s<eci?ic <ro<o=i7iilor nesu(ordonate.
Lntr%o construc7ie <recu& Du=te de te spal3, este discuta(il dac/ de este
su(ordonator. Pentru c/ de conectea=/ dou/ 6er(e la i&<erati6, &od s<eci?ic <ro<o=i7iilor
<rinci<ale, se <oate considera c/ de are, Intr%o ase&enea construc7ie, rol de conector
coordonator.
0e ase&enea, conFunc7ia c i conectorii care o includ Ccum c, precum cD nu se
co&(in/ cu su(Foncti6ul.
S este conFunc7ie necircu&stan7ial//co&<le&enti=ator nu&ai In situa7iile In care
nu se asocia=/ cu alt conector, ?iind sin1urul ele&ent ca<a(il s/ sta(ileasc/ rela7ia dintre
6er(ul re1ent i <ro<o=i7ia su(ordonat/! Sper s )mi )ndeplinesc visul0 ;End ele&entul s
este <recedat de un conector, acestuia din ur&/ Ii re6ine rolul de a introduce <ro<o=i7ia
su(ordonat/! M=a )ntrebat dac s plece sau nu, 6u tiu unde s m duc0 ;onstruc7iile
neliterare care con7in un co&<le&ent <ro<o=i7ional introdus <rin c s, <recu& 6e=a spus
c s mai venim pe la ea Cunde c este &arca trecerii 6or(irii directe In 6or(ire indirect/,
42
-ela1ii sintacticeG coordonare, subordonare, apo5i1ionare
iar s a<ar7ine 6or(irii directe, 6er(ul co&<onent e<ri&End o 6aloare de i&<erati6D,
e<lic/ ne6oia de a a6ea un conector, altul decEt s. Ln ast?el de construc7ii, c este
inter<reta(il dre<t conFunc7ie, iar s, doar &arc/ a conFuncti6ului.
;onstruc7iile neliterare cu un co&<le&ent &arcat de conectorul co&<us ca s
C#m vrut ca s salvm situa1iaD sus7in, de ase&enea, anali=a se<arat/ a celor doi
co&<onen7i, <ri&ului re6enindu%i rolul de conFunc7ie, iar celuilalt, rolul de &arc/ a
conFuncti6ului
"
.
2(1(2( -ela1ia de subordonare marcat de con*unc1ii circumstan1iale
;onFunc7iile circu&stan7iale sunt s<eciali=ate <entru o sin1ur/ 6aloare se&antic/
ori nes<eciali=ate. 0in clasa conectorilor s<eciali=a7i ?ac <arte!
+ conFunc7iile i locu7iunile conFunc7ionale cau=ale cci, deoarece, fiindc,
)ntruct, din cau5 c, din pricin c, pentru c, de vreme ce, din moment ceA
+ conFunc7iile i locu7iunile conFunc7ionale concesi6e dei, cu toate c, chiar
dac, chiar de, mcar cA
+ conFunc7ia consecuti6/ )nctA
+ conFunc7iile i locu7iunile conFunc7ionale te&<orale imediat ce, )ndat ce, abia
ce, CoriD de cte oriA
+ locu7iunea conFunc7ional/ o<o=i7ional/ )n loc sA
+ locu7iunile conFunc7ionale cu&ulati6e dup ce c, pe lng c, plus c, las
Clas$D c.
;elelalte conFunc7ii i locu7iuni conFunc7ionale, dei &arc+ea=/ cu <redilec7ie
anu&ite su(ordonate, au ca<acitatea de a introduce &ai &ulte ti<uri de <ro<o=i7ii. 0e
ee&<lu, dac introduce &ai ales o condi7ional/ CDac pleci, pier5i oca5ia care 1i se
ofer aiciD, dar i alte su(ordonate! cau=al/ CDac i=a disprut cheful de distrac1ie, nu a
mai stat la petrecereD, o<o=i7ional/ CDac acum este 5mbitoare, ieri era tristD,
concesi6/ CDac )l rogi, tot nu se micD. ;onFunc7ia circu&stan7ial/ s <oate &arca, de
ase&enea, &ai &ulte su(ordonate! de sco< CM duc )n bibliotec s citescD, condi7ional/
CS fi avut ansa ta, nu o pierdeamD, concesi6/ CS )l rogi, i tot nu pleacD, consecuti6/
C# cutat cheile s )nnebuneasc, nu altaD. Hai &ult de un ti< de circu&stan7ial introduc
i conFunc7iile i locu7iunile conFunc7ionale de, c Ccircu&stan7ialD, )n timp ce, )n vreme
ce, odat ce, )n afar c etc.
2(1(*( Marcarea rela1iei de subordonare prin con*unc1ii cu elemente corelative
5nele conFunc7ii circu&stan7iale se Jcorelea=/K cu al7i ter&eni <entru a &arca
&ai <uternic rela7ia de su(ordonare dintre unit/7ile conectate. 2st?el de <erec+i sunt aa
de4att de000 )nct, pentru c000 de aceea, ca s000 de aceea, dei4cu toate c4chiar
dac4mcar c000 totui4tot CCa s te a*ut, de aceea am venitA De"i a fost averti5at, tot nu
a 1inut seama de regulile de circula1ieD.
2(2( /elaia de suordonare marcat prin prepoziii
8e &ani?est/ la ni6elul <ro<o=i7iei, In cadrul 1ru<urilor sintactice! .G CMerge la
teatruA depin5nd de tineD, .3 Ccasa de vn5areD, .2dF Cbun de cititD, .2d6 C)nainte de
a veniD, .Pre< C#*unge pn la noiD, .,nterF Cvai de eiD. Pre<o=i7ia se co&(in/ cu orice
"
$ste 6or(a de nor&a literar/ actual/; nor&a 6ec+e acce<ta ast?el de construc7ii.
43
Morfosintaxa limbii romne
ti< de co&<le&ent, In a?ar/ de ?or&ele 6er(ale ?inite, s<re deose(ire de conFunc7ia
su(ordonatoare, care cere nu&ai ?or&e 6er(ale de acest ti< CS# renun1at la studia5 6s #
renun1at la a o mai studiaA Crede c a studiat suficient 6s ;Crede c a studia suficientD.
Ge=i i ca<. M, Pre)o<iia 5i gru)ul )re)o<iional.
2(*( /elaia de suordonare marcat prin relati)e
+ 2<are la ni6elul ?ra=ei, &/rcile relati6e 4 <ronu&e, adFecti6e i ad6er(e
relati6e 4 introducEnd &odi?icatori, adFunc7i sau co&<le&ente reali=ate <ro<o=i7ional
C#m a*uns )n locul care mi=era att de familiar, Mergem unde ne=am propus, 6e
gndeam cum vom procedaD0
+ 8<re deose(ire de conFunc7ii, &/rcile relati6e, In calitate de su(stitute, au
?unc7ii sintactice In <ro<o=i7iile <e care le introduc! su(iect C#m aflat cine ne va vi5itaD,
co&<le&ent direct C#m v5ut pe cine ai chemat la 5iua taD, circu&stan7ial de loc C.om
vedea unde se va a*ungeD, circu&stan7ial de ti&< C6u vom ti cnd se va )mplini acest visD
etc.
a &i)uri de )ro)o<iii relati0e
4 8e distin1 relati0ele cu antecedent, In care relati6ul este ana?oric,
<rocurEndu%i re?erin7a de la un antecedent C"a ora cnd toat lumea este la ser)iciu, se
circul uorD i relati0ele -r antecedent, In care relati6ul are re?erin7/ 6aria(il/
CMnnc ce i se dD.
Ln construc7iile cu relati6e ?/r/ antecedent, <oate s/ a<ar/ ?eno&enul de
I&<letire a su(ordonatei cu re1enta Ci&(ricareaD! relati6a ocu</ o <o=i7ie sintactic/ cerut/
de re1ent, iar conectorul relati6, care se Jaco&odea=/K la ?or&a i&<us/ de re1ent/, are o
anu&it/ ?unc7ie sintactic/ In interiorul relati6ei! , s dau cartea cui are nevoie de ea
Crelati6ul are ?or&/ de dati6 i ?unc7ia sintactic/ de su(iectD, Dorin1a oricui folosete
acest produs este s arate mai bine Crelati6ul are ?or&/ de 1eniti6 i ?unc7ia sintactic/ de
su(iectD, #scult pe cine te iubete Crelati6ul are ?or&/ <re<o=i7ional/ i ?unc7ia sintactic/
de su(iectD, Se gndea la ce i=a spus mama ei Crelati6ul este Inso7it de <re<o=i7ia la,
i&<us/ de 6er(, i are ?unc7ia de co&<le&ent directD. Belati6a ?/r/ antecedent a<are i In
construc7ii ?/r/ i&(ricare! # venit cine a vrut, Dorete ce nu are0
4 5n ti< s<ecial de relati6/ este re<re=entat de )ro)o<iia interogati0 )arial
trans)us .n 0orbire indirect C6u mi=a spus cnd va lipsi de la serviciu, 6e=a )ntrebat
cine dorete o ciocolatD.
2(,( /elaia de suordonare marcat prin caz
8e e<ri&/ la ni6elul 1ru<urilor sintactice, In cadrul c/rora centrele de 1ru<
i&<un no&inalelor strEns le1ate de acestea Cdeci celor necircu&stan7ialeD restric7ii de ca=.
Ln .G, 6er(ul i&<une acu=ati6ul Cl=am )ntlnitD sau dati6ul Cle=a datD; In .3, centrul
no&inal i&<une 1eniti6ul Cspitalul oraului, gustul succesului; s<eci?ic <entru .3 este
ca=ul 1eniti6D sau dati6ul Cacordare de premii ctigtorilorD; In .2dF, adFecti6ul i&<une
dati6ul Cutil studen1ilorD; In .2d6, ad6er(ul i&<une dati6ul Cconform planuluiD; In
.Pre<, <re<o=i7ia i&<une acu=ati6ul Cspre tineD, 1eniti6ul C)mpotriva dumanilorD sau
dati6ul Cgra1ie mameiD.
44
-ela1ii sintacticeG coordonare, subordonare, apo5i1ionare
2(/( /elaia de suordonare marcat prin acord
+ 8e reali=ea=/ Intre dou/ co&<onente dintre care unul Csu(ordonatulD <reia de la
cel/lalt Cre1entulD in?or&a7ii 1ra&aticale Cde 1en, de nu&/r, de ca=D! articol dificil, carte
grea, unei fete sensibile, oamenilor inteligen1i0
+ 2cest ti< de rela7ie se sta(ilete In cadrul 1ru<ului no&inal Intre centru i
co&<onen7ii de ti< adFecti6al Ccas nou, plecarea mea, casa meaD.
a Ln 1ru<ul no&inal, se <ot reali=a dou/ ti<uri de acord!
acordul -ormal Cfemeie frumoas, animal deteptD;
acordul )rin atracie Climba i literatura romn, cartea i caietul meuD.
*( A)o<iionarea
+ Be<re=int/ o rela7ie de ec+i6alen7/ discursi6/ i re?eren7ial/ Intre doi
constituen7i ai enun7ului, dintre care unul este ba5a, iar cel/lalt apo5i1ia CMaria, prietena
meaD.
+ 0in <unct de 6edere se&antic, (a=a re<re=int/ o entitate c/reia i se asocia=/ o
denota7ie de ti< indi6id, iar a<o=i7ia este un <redicat lo1ic/se&antic care se Jre?er/K la
indi6id.
+ 8e reali=ea=/ <rin Futa<unere C%on, colegul nostruD sau cu aFutorul unor
a<o=e&e CS=a vorbit mult despre problema actual, respecti)$"i anume despre cri5a
politicD ori c+iar al unor conectori su(ordonatori C<i=a dorit un singur lucru, s a*ung
la 8arisD.
+ $ste o(li1atoriu i=olat/! <ro=odic, <rin <au=e, iar 1ra?ic, <rin 6ir1ule.
+ 2re to<ica o(li1atoriu <ost<us/ (a=ei.
*(1( Tipuri de apoziii
*(1(1( Beali=/rile <rototi<ice ale a<o=i7iei sunt apo5i1iile nominale, care cunosc
su(ti<uri In ?unc7ie de rela7ia dintre (a=/ i a<o=i7ie 4 de ec+i6alen7/ re?eren7ial/ Ca<o=i7ia
ecuati6/! -omnia, 1ara lui de origine; %gor, colegul nostru; a<o=i7ia cali?icati6/! %oana,
blonda )nalt; a<o=i7ia de identi?icare! unul din grup, mai exact elD, res<ecti6, de
a<artenen7/ la o cate1orie!
A)o<iii
nominale
/elaia dintre az "i apoziie
scFimbare a
ordinii
)osibilitate a
acordului .n ca<
marcare )rin
a)o<eme
caracter
su)rimabil
I( A)o<iia
ecuati0#
a)o<iia
cali-icati0#
a)o<iia de
identi-icare
G
C-omnia, 1ara
lui de origine, l=a
primit cu mare
cinste Cara lui
de origine,
-omnia, l=a
primit cu mare
G
C% s=a dat
premiul %oanei,
blondei )nalteD
G
CBnul din grup, mai
exact$respecti)$adic
el, nu a respectat
regulileD
G
C%gor, colegul
nostru, a a*uns
scriitor %gor
a a*uns
scriitorD
45
Morfosintaxa limbii romne
cinsteD
II( A)o<iia
categori<ant
1
H
C#lexandru,
cpitan al
echipei de
fotbal, a
declarat c este
optimist
;Cpitan al
echipei de
fotbal,
#lexandru a
declarat c este
optimist
2
D
H
C%=a fcut urri
prietenului su,
*urnalist ;%=a
fcut urri
prietenului su,
*urnalistului
3
D
H
CMaria, mam
responsabil, )i
urmrete atent
copiii ;Maria,
adic mam
responsabil, )i
urmrete atent
copiiiD
G
C# scris o
lucrare despre
Camil
8etrescu,
scriitor
interbelic #
scris o lucrare
despre Camil
8etrescuD
*(1(2( 0u</ structur, a<o=i7iile <ot ?i!
+ sim)le! Maria, sora meaA %oana, vecinaA
+ com)le;e CcEnd a<o=i7ia este reali=at/ <rin &ai &ulte 1ru<uri <redicati6eD
%oana, vecina noastr, mam a doi copii, face sport 5ilnicA 8arisul, capitala Dran1ei,
oraul luminii i al modei, are foarte mul1i vi5itatori )n fiecare an0
*(2( Apoziia "i modificatorul restricti) denominati)
4
+ Ln 1ra&atica tradi7ional/ &odi?icatorul restricti6 deno&inati6 este anali=at
dre<t un ti< de a<o=i7ie Cmedicul 8opescuD0
+ ;ele dou/ cate1orii se a<ro<ie <rin ?a<tul c/ a&(ele co&<letea=/ cu e<lica7ii
(a=a C%oana, profesoara noastr 6s profesoara %oanaD.
+ 8<re deose(ire de a<o=i7ie, modi-icatorul restricti0 denominati0 se
caracteri=ea=/ ast?el din <unctul de 6edere al rela1iei cu substantivul regentG
nu este ec+i6alent din <unct de 6edere re?eren7ial cu su(stanti6ul re1ent
Csu(stanti6ul este un nu&e de clas/, iar &odi?icatorul este nu&ele unui &e&(ru al
claseiD;
nu <oate ?i o&is ?/r/ a a?ecta con7inutul se&antico%re?eren7ial al 1ru<ului
no&inal, &odi?icatorul deno&inati6 <artici<End la denota7ia su(stanti6ului <e care Il
Inso7ete C8laneta Saturn se )nvrte )n *urul SoareluiD;
nu se acord/ In ca= cu su(stanti6ul CS#precierile filmului Titanicului au fost
nenumrateD;
: nu <oate ?i ante<us C8oe5ia ?"uceafrul@ are IJ de strofe ;?"uceafrul@
poe5ia are IJ de strofeD;
nu este Inso7it de a<o=e&e <entru a &arca le1/tura cu su(stanti6ul CSCa5ul,
adic nominativ, este impus de verbD;
"
2<o=i7iei cate1ori=ante Ii cores<unde a<o=i7ia atri(uti6/ In .2NB.
2
Posi(ilitatea sc+i&(/rii to<icii antrenea=/ sc+i&(area de statut a a<o=i7iei, locul acesteia ?iind
luat de o ?unc7ie sintactic/.
3
Posi(ilitatea acordului In ca= C%=a fcut urri prietenului su' -urnalistuluiD este o do6ad/ c/
a6e&, de ?a<t, o a<o=i7ie ecuati6/.
4
Hodi?icatorul restricti6 deno&inati6 cores<unde atri(utului cate1orial din .2NB.
46
-ela1ii sintacticeG coordonare, subordonare, apo5i1ionare
nu este i=olat CS-evista, ?%oana@, se adresea5 femeilorD.
,( Particulariti ale romnei
a > serie de conFunc7ii <re=int/ o a&(i1uitate se&antico%sintactic/ In anu&ite contete
C6e=i 6aloarea co<ulati6/ sau ad6ersati6/ a lui i, 6aloarea disFuncti6/ sau co<ulati6/ a
lui sau, rolul de conector coordonator sau su(ordonator al lui deD.
+ Bela7ia de coordonare ad6ersati6/ <oate ?i &arcat/ <rin &ai &ulte conFunc7ii,
re<arti=ate In trei ti<uri 1raduale, care se distin1 In ?unc7ie de rolul lor se&antico%
<ra1&atic, dar i de condi7iile sintactice de utili=are.
+ Bo&Ena i%a creat un siste& (o1at de co&<le&enti=atori s<eciali=a7i <entru anu&ite
u=uri. 0e ee&<lu, co&<le&enti=atorii c i s au o distri(u7ie cel &ai adesea
co&<le&entar/; cEnd sunt su(stitui(ili, acetia &arc+ea=/ 6alori &odale! c JrealK,
s J<osi(ilK. Bo&Ena i%a creat 6arianta sintactic/ a co&<le&enti=atorului s ca000
s, utili=at/ <entru te&ati=area unor co&<onente Cae=area <re6er(al/ a unor
co&<onente din su(ordonat/D.
+ 2cordul <rin atrac7ie In .3 Ca(atere de la acordul ?or&alD, In construc7ii <recu&!
mna i umrul meu, cultura i civili5a1ia romneasc, a de6enit nor&/.
+ 2<o=i7ia <oate re<eta ?or&a ca=ual/ sau <e cea cu <re<o=i7ie a (a=ei! %=am trimis lui
%on, colegului meu, o carteA -adu )i petrece srbtorile cu prietena lui, cu Maria0
.2NB 200# ,! 63"655, ,,! "624,
65566#
!;erciii
1( Ce statut au com)onentele a-late .n ra)ort de coordonare >sunt )ro)o<iii
sau sunt com)onente de gru)?B
, tiau to1i ambi1ioas, dar lipsit de talent
!ra frumoas, dar nespus de rea
# luat vali5a i ce i=au trimis prin1ii
8entru c a c5ut i i=a rupt piciorul este imobili5at mai multe 5ile
Dei l=a amenin1at i l=a speriat, tot nu a renun1at la insisten1e
reutatea noastr fluctuea5 mult din cau5a alternan1ei de hiper= i hipo=
consum alimentar C---.tonica.roD
#nali5a bunurilor imobiliare )ntre supra i subevaluare
C---.&edia.i&o<edia.roD
2( Artai ce -uncii sintactice au unitile a-late .ntrCo relaie de coordonare(
Cum e;)licai relaia dintre -unciile sintactice di-eriteB
49
Morfosintaxa limbii romne
%on i cine a mai trecut prin experien1a aceasta pot )n1elege ce simt eu acum
6u tie de ce a plecat i nu a lsat nicio vorb
#m mers )n sat i prin )mpre*urimi
6u po1i s spui aa ceva oricum i oricui
#m avanta*ul c lucre5 cum vreau i cnd pot
S=a )ngrat pentru c a mncat ce a poftit i ct a vrut
>n genero5itatea sa, le ddea orice le cerea i orict voiau ei0
*( Artai .n ce conte;te conectorii subliniai au statut de con@uncie
necircumstanial4de com)lementi<ator 5i .n ce conte;te sunt con@uncii
circumstaniale=
Dac ai promis, trebuie s mergi la film M )ntreb dac situa1ia economic se
va redresa curnd Dac m va ierta, asta nu poate s tie dect ea
Sunt curios de vom )nscrie din fa5e fixe sau uturi de la peste (K m C---.te&<o%
<oli.roD 4 De m va cuta, )i voi spune ce va vrea s aud
"a urmtorul meci cred c vom avea noroc >l detest, c o deran*ea5 tot
timpul cu ltratul Casa era att de veche, c 1i=era team s nu se drme
!ste dornic s plece de acas # strns bani s plece de acas0
,( Alctuii cte )atru e;em)le .n care -iecare dintre urmtorii conectori s
introduc ti)uri di-erite de )ro)o<iii >com)leti0e 5i circumstaniale?= c' dac' de'
s' ca777 s' ca s7
/( Preci<ai statutul mor-ologic al conectorilor din urmtoarele )erecFi=
Bnde )l certau tot timpul, cinele a fugit de acas 6u am aflat unde va pleca )n
concediu
6u tiu cum se comport )n alt parte dect la serviciu Cum nu este interesat
de politic, %on nu urmrete emisiunile pe aceast tem
6u po1i fi prieten cu ea, cnd ea nici nu salut oamenii Cnd nu ai inspira1ie,
nu scrii uor
Cinele de a fost alungat nu se gsete nicieri De )l va chema, va rspunde
Casa de lng ru este vi5itat de mul1i turiti0
1( Rescriei .n -orm corect enunurile .n care desco)erii gre5eli de
utili<are a con@unciilor=
Cunotea foarte bine regulile *ocului0 ,ri, n=am )n1eles de ce a procedat aa
#m ateptat ca s se opreasc ploaia
M=am oprit ca s vd mai bine ce se )ntmpl pe strad
# venit la noi pentru ca s ne mul1umeasc
M=a )ntrebat c ce vreau s spun cu asta
%=a spus c s nu se mai amestece )n treburile ei
"=a lovit fie din glum, cum s=a mai )ntmplat, sau din neaten1ie
M va )nso1i pe drum sau mama, sau tata
%on i inclusiv familia lui sunt re5iden1i )n %talia0
4#
-ela1ii sintacticeG coordonare, subordonare, apo5i1ionare
I( Indicai ti)urile de a)o<iii# .n -uncie de relaia dintre ba< 5i a)o<iie din
urmtoarele enunuri( %)unei care sunt criteriile de di-ereniere a lor=
Dra1ilor si, adic lui Mircea i lui .asile, nu le=a ascuns adevrul
Directoarea, doamna din dreapta, va face un anun1 important
%oana, frumoasa serii, era )ncon*urat de admiratori
8rietenul meu, fan al lui Michael LacMson, a colec1ionat foarte multe albume
ale acestuia
%oana i=a mul1umit )ntr=un mod special mamei sale, prietena ei cea mai bun
8rotagonistul filmului, actor pu1in cunoscut, a *ucat excelent, dup aprecierea
criticilor
Cele dou mari echipe de fotbal, respectiv Steaua i Dinamo, vor avea un meci
important0
J( Anali<ai statutul cu0intelor subliniate >modi-icator restricti0
denominati0 sau a)o<iie?=
Mircea, prietenul nostru, va sus1ine disear un concert
8rofesorul 8opescu va 1ine *oi o conferin1 despre efectele stresului
8rietenul meu, doctorand )n anul al doilea, a ob1inut o burs de studii )n Dran1a
#na, Maria i eorge, echipa sus1inut de noi, au pierdut *ocul
%on, un biet copil, a a*uns pn acas pe *os
8isicu1ele NhisMas au preferin1e culinare
8artidul Comunist este de trist amintire pentru mul1i romni0
K( Indicai relaiile de subordonare din construciile de mai @os 5i modul cum
se marcFea<( Comentai e0entualele gre5eli(
#pelea5 la tine oricnd are nevoie de ceva
Trsturile intrinseci ale substantivului sunt relevante pentru anali5a lor
gramatical
Castelul a fost construit de acel grup entu5iast de copii
Bnei colege ale mele i=a disprut geanta
-iti, ai o ansA nu riti, nu ai nimic
,fer oricui particip la concurs o diplom
M )ntreb ce voi gsi unde m voi duce
Cartea al crui autor este un american nu mi=a plcut0
10( Artai ce ti)uri de relati0e se .ntlnesc .n enunurile urmtoare 5i
mi@loacele )rin care se subordonea< regentului=
J2& scos cu 1reutate o(iectul ae=at cruci <e tunelul &eu, i, cEnd l%a& ters de
noroiul nisi<os, &i s%a t/iat res<ira7ia! era un &are, 1reu i str/lucitor <istol de co-%(o*, cu
(utoia, cu &Enerul cur(at care a(ia I&i intra In <u&n, cu 7ea6a nic+elat/ ca o1linda. 3ici
<rin ca< nu &i%a trecut s/ &/%ntre( al cui era, cine l%o ?i <ierdut acolo. $u a6usese& <En/
atunci 6reo dou/ ordinare <istoale cu a</, de doi lei, de <lastic &oale i ro=, din care tot
su1ea& a</ ce c/</ta 1ust de cauciuc.K CH. ;/rt/rescu, ,rbitor0 #ripa stngD
49
I6( 6!RB$" EI GR$P$" 6!RBA"
1( De-iniie 5i caracteristici generale

1(1( 6erul re<re=int/ o clas/ leico%1ra&atical/ desc+is/ care se distin1e <rin
ur&/toarele caracteristici!
a sintacticoCsemantic# re<re=int/ nucleul enun7ului, a6End ca<acitatea de a
atra1e co&<le&ente/actan7i, c/rora le atri(uie ca= i rol te&atic;
a mor-ologic# <re=int/ ?leiune s<eci?ic/, nu&it/ conFu1are; cate1oriile
1ra&aticale ale 6er(ului sunt! &odul, ti&<ul, as<ectul, nu&/rul i <ersoana;
a semanticoC)ragmatic, e<ri&/ ac7iuni, e6eni&ente, st/ri i este co&<onentul
enun7ului care In1lo(ea=/ nu&eroase cate1orii deictice C&od, ti&<, <ersoan/D, <rin
inter&ediul c/rora se reali=ea=/ ancorarea deictic/ a enun7ului.
1(2( 8rupul )eral este sec6en7a de constituen7i or1ani=at/ In Furul unui
centru/ca< 6er(al, 1ru<End 6er(ul%centru Cla ?or&/ ?init/ sau non?init/D i to7i
constituen7ii le1a7i sintactic de acesta, adic/ <e cei care ocu</ o <o=i7ie ar1u&ental/ a
6er(ului CCitesc un roman de dragosteA 6nznd casa de curnd, n=am mai avut unde
locuiD. Ln a(sen7a altor constituen7i, .G <oate ?i re<re=entat nu&ai de un 6er( i&<ersonal
CPlouD sau de un 6er( <ersonal i de su(iectul nee<ri&at al acestuia CAlergD.
2( 7od# tim)# as)ectL numr 5i )ersoan
2(1( Categoriile gramaticale ale )erului
;ate1oriile 1ra&aticale care di?eren7ia=/ 6er(ul de celelalte clase leico%
1ra&aticale sunt &odul, ti&<ul i as<ectul; cate1orii 1ra&aticale nes<eci?ice sunt
<ersoana i nu&/rul. Proiec7ia ?unc7ional/ Fle este cea care con7ine in?or&a7iile de &od,
ti&<, as<ect i, <rin acord cu su(iectul, de nu&/r i de <ersoan/.
a 7odul i tim)ul sunt cate1orii deictice, redEnd, <ri&ul, i&<licarea
6or(itorului In enun7, <e care Il consider/ In ?unc7ie de selec7ia &odului real
Cindicati6D sau <osi(il/nonreal Ccondi7ional, conFuncti6, i&<erati6, <re=u&ti6D i, al
doilea, &o&entul des?/ur/rii unui <roces In ra<ort cu &o&entul enun7/rii. 8elec7ia unuia
dintre &oduri are i&<lica7ii asu<ra or1ani=/rii Intre1ului enun7.
Ln a?ara indicati6ului, a c/rui 6aloare &odal/ <rototi<ic/ este Jreal, si1urK, cu
di6erse nuan7e, In ?unc7ie de ti&<, celelalte &oduri au ur&/toarele 6alori!
O condi7ionalul e<ri&/ <rocese considerate <ro(a(ile sau reali=a(ile CIn
?unc7ie de o anu&it/ condi7ieD, dorite, ?alse sau nonreale C# veni cu plcere dac
m=ai invita, De=a termina mai repede3, Se comport ca i cum ar fi vreun geniuD;
.erbul i grupul verbal
O conFuncti6ul e<ri&/ 6alori &odale din s?era J<osi(ilitateK, 6ariind In
?unc7ie de a<ari7ia In <ro<o=i7ii <rinci<ale sau In su(ordonate CS cumpr casa, s
n=o cumpr9A !ra obsedat de ideea s a*ung la timpD;
O i&<erati6ul este &iFlocul de e<ri&are a se&ni?ica7iilor JordinK,
Jinterdic7ieK, Jreco&andareK, Jru1/&inteK CDugi3A 6u pleca3A D=mi, te rog,
creta3D;
O <re=u&ti6ul are o se&ni?ica7ie &odal/ &ai restrEns/, e<ri&End
<rocese considerate ca <ro(a(ile, 6irtuale, nesi1ure CCe=o fi fcnd %on9, 6u tiu
s fi reuit vreodat cevaD.
8<re deose(ire de &oduri Cindicati6, conFuncti6, condi7ional, i&<erati6,
<re=u&ti6D, caracteri=ate <rin autono&ie enun7iati6/, ?or&ele 6er(ale ne<ersonale/
non?inite Cin?initi6, 1erun=iu, su<in, <artici<iuD se caracteri=ea=/ <rin li<sa autono&iei
enun7iati6e Cnu <ot ?or&a, In 1eneral, enun7uri autono&eD. Ln <lus, ?or&ele non?inite nu
au se&ni?ica7ii &odale, adic/ nu redau atitudinea 6or(itorului ?a7/ de enun7.
a As)ectul este o cate1orie nondeictic/ i <ri6ete &odul de conce<tuali=are a
inter6alului te&<oral In care se des?/oar/ <rocesul denotat de 6er(. Ln ro&En/, tr/s/turile
as<ectuale Cdintre care rele6ant/ <entru Intrea1a <aradi1&/ 6er(al/ este distinc7ia
<er?ecti6/i&<er?ecti6! am scris 6s scriamD sunt redate <rin inter&ediul ?or&elor
te&<orale. 2lte tr/s/turi as<ectuale sunt redate leical C6e=i infra, 2(/(D.
;ate1oriile 1ra&aticale co&une cu alte clase leico%1ra&aticale sunt <ersoana i
nu&/rul.
a Ger(ul are In co&un cu <ronu&ele cate1oria )ersoanei, ca ur&are a
s<eci?icului se&antico%<ra1&atic al acestor clase leico%1ra&aticale de a reda o situa7ie
de co&unicare cu unul sau &ai &ul7i <artici<an7i.
;ate1oria <ersoanei se &ani?est/, In ca=ul 6er(ului, ca ?or&/ de acord cu
su(iectul, a6End di?erite 6alori C"6D In ca=ul su(iectului <rono&inal Ceu cnt, tu cn1i, el
cnt, noi cntm, voi cnta1i, ei cntD, dar ?or&/ unic/!
de <ersoana 3, In ca=ul su(iectului e<ri&at <rin no&inale care nu cunosc
cate1oria <ersoanei CCopilul cntD sau <rin <ro<o=i7ie su(ordonat/ CCine )nva1
reueteD, <recu& i In ca=ul 6er(elor ?/r/ su(iect C8lou, Se )nserea5D;
de <ersoanele 2 i 5, In ca=ul i&<erati6ului CCnt3, Cnta1i3D.
a ;ate1oria numrului, co&un/ cu su(stanti6ul, cu adFecti6ul i cu <ronu&ele,
a<are tot ca ?or&/ de acord cu su(iectul CCopilul citete 7 Copiii citescD, aa cu&, In
ca=ul adFecti6ului, a<are ca o ?or&/ de acord cu re1entul.
2(2( Analitic 0s sintetic (n paradigma )erului romnesc
Paradi1&a 6er(ului ro&Enesc con7ine atEt ?or&e analitice, cEt i ?or&e sintetice
CIn ?unc7ie de care se reali=ea=/ clasi?icarea ?leionar/ a 6er(ului 6e=i infra, *(D, ?iecare
49
5"
Morfosintaxa limbii romne
ti< de ?or&/ aco<erind, In stadiul actual de li&(/, anu&ite =one ale <aradi1&ei, aa cu&
se <oate 6edea din ta(elele de &ai Fos.
Ti&< Pre=ent Giitor
<ro<riu%=is anterior
Hod sint. anal. sint. anal. sint. anal.
,ndicati6 b
ar
b C3 ?or&e
<araleleD
voi ara
o s ar
am s ar
b
voi fi arat
Ti&< Trecut
,&<?. P?. co&<us P?. si&<lu H&c<
Hod sint. anal. sint. anal. sint. anal. sint. anal.
,ndicati6 b
aram
: : b
am arat
b
arai
: b
arasem

Ti&< Pre=ent Per?ect


Hod sintetic analitic sintetic analitic
;ondi7ional b
a ara
b
a fi arat
;onFuncti6 b
s ar
b
s fi arat
Pre=u&ti6 b C3 ?or&e
<araleleD
s fi arnd
a fi arnd
voi fi arnd
b C3 ?or&e
<araleleD
s fi arat
a fi arat
voi fi arat
,&<erati6 b
stai3, nu sta3

2(*( 4i-loace analitice de formare a modurilor "i a timpurilor
Pe lEn1/ reali=area sintetic/ C<rin su?ie s<eciali=ate <entru anu&ite &oduri i
ti&<uriD i <rin desinen7e Cde nu&/r i de <ersoan/D, In li&(a ro&En/ eist/ di6erse &/rci
analitice <entru reali=area ?or&elor 6er(ale.
+ Auxiliare
2uiliarele sunt 6er(e care i%au <ierdut CIntr%o &/sur/ &ai &are sau &ai &ic/D
autono&ia leical/ i 1ra&atical/, aFun1End s/ ?unc7ione=e ca &/rci <entru reali=area
52
.erbul i grupul verbal
unor &oduri i ti&<uri. Pierderea autono&iei se <oate asocia cu &odi?ic/ri In <aradi1&a
6er(ului, In sensul Jscurt/riiK ?or&elor. 8/ se co&<are, de ee&<lu, <aradi1&a 6er(ului
a avea leical CaD cu cea a 6er(ului a avea auiliar de <er?ect co&<us C(D i auiliar de
condi7ional CcD!
CaD am, ai, are, avem, ave1i, auA
C(D am, ai, a, am, a1i, auA
CcD a, ai, ar, am, a1i, ar
"
.
2uiliarul a avea ?olosit <entru ?or&area 6iitorului se do6edete a ?i &ai <u7in
1ra&aticali=at decEt cel de <er?ect co&<us i cel de condi7ional, deoarece nu&ai <ri&ul
</strea=/ ?leiunea 6er(ului leical, celelalte su?erind o si&<li?icare/&odi?icare a ?or&elor.
Ln li&(a ro&En/, auiliarele intr/ In alc/tuirea ur&/toarelor &oduri i ti&<uri!
2uiliarul Hodul i ti&<ul $e&<le
A AI conFuncti6 <er?ect s fi cntat
condi7ional <er?ect a fi cntat
6iitor anterior voi fi cntat
<re=u&ti6 <re=ent s fi cntnd, a fi cntnd, voi fi
cntnd
<re=u&ti6 <er?ect s fi cntat, a fi cntat, voi fi
cntat
A A6!A <er?ect co&<us am cntat
6iitor am s cnt
condi7ional <re=ent ai cnta
condi7ional <er?ect ai fi cntat
A 6R!A 6iitor <ro<riu%=is )oi cnta
6iitor <o<ular oi cnta
condi7ional <re=ent a" cnta
condi7ional <er?ect a" fi cntat
For&antul in6aria(il o din structura de 6iitor o b conFuncti6 are la ori1ine
auiliarul a vrea0
2uiliarul a fi <artici</ i la ?or&area in?initi6ului <er?ect Ca fi cntat, a fi mersD,
in?initi6ul ?iind sin1ura ?or&/ 6er(al/ non?init/ care ad&ite i o ?or&/ de <er?ect.
+ Conecti)e transformate (n mrci )erale
;onFuncti6ul se ?or&ea=/ cu aFutorul &/rcii s0 2ceasta are, In <ro<o=i7iile
su(ordonate, i ?unc7ia de conector <ro<o=i7ional C6e=i i ca<. ,,,, Relaii sintactice#
2(1(1(D. 0e alt?el, conFuncti6ul este &odul ti<ic al su(ordon/rii CDorete s cnte la pianD
i al 6or(irii indirecte CMi=a spus s )in la ora cinciD.
Ln anu&ite condi7ii de to<ic/ Cdac/ un constituent al enun7ului a6ansea=/ Inaintea
6er(ului din su(ordonat/D, a<are o 6ariant/ <o=i7ional/ scindat/ ca000 s, cu disocierea
"
;a eti&on al auiliarului de condi7ional, cel <u7in <entru unele <ersoane, a ?ost in6ocat i 6er(ul a
vrea; un stadiu inter&ediar de e6olu7ie ar ?i ?or&a rea, <re=ent/ In Banat <En/ In secolul al M,M%lea.
53
Morfosintaxa limbii romne
celor dou/ 6alori! ca <reia rolul de conector <ro<o=i7ional, iar s, rolul de &arc/ a
conFuncti6ului! # vrea s )in 7 # vrea ca %on s vin4# vrea ca acum s )in %on0
Ln <ro<o=i7iile inde<endente incidente C# fcut tot ce a putut, s zicemD,
intero1ati6e directe C*=l in)it, s nu=l in)it9D, i&<erati6e C* )in secretara3D i In
su(ordonatele In care su(ordonarea se reali=ea=/ <rin alt conector C>mi cumpr o cas )n
care s m simt bineD, s are nu&ai rolul de a &arca &or?olo1ic conFuncti6ul C<re=ent
sau <er?ectD.
S <oate ?i o&is la <ersoana 3, In <ro<o=i7ii <rinci<ale cu structur/ ?iat/!
Duc=se3, Dereasc Sfntul30
Lntr%o situa7ie ase&/n/toare se a?l/!
O &arca de in?initi6 a, care are i rol sintactic de conector! ! uor a renuna;
dac/ in?initi6ul este introdus <rin alt/ <re<o=i7ie, a </strea=/ nu&ai rolul &or?olo1ic!
speran1a de a gsi petrolA Intr%un nu&/r &ic de construc7ii Cdu</ a putea i In
construc7iile relati6e in?initi6aleD, a <oate li<si din structura in?initi6ului C8oate pleca,
6=are ce faceD;
O &arca de su<in de, care are i rol sintactic de conector C! greu de terminatD.
2(,( Proleme speciale ale unor forme din paradigma )eral
0incolo de di6ersitatea ?leionar/, eist/ anu&ite ?or&e 6er(ale &ai ales cele
te&<orale care ridic/ i unele <ro(le&e de utili=are.
a 6alorile prezentului
Ln ?unc7ie de <lasarea <e aa te&<oral/ i de rela7ia cu <rocesul denotat, <re=entul
<oate a6ea &ai &ulte 6alori!
O <oate descrie actualitatea C<re=entul instantaneuD! #cum scriu la
capitolul ?Mod, timp, aspect@;
O <oate s<eci?ica un inter6al te&<oral al c/rui <unct de <ornire se a?l/ In
trecut! De cnd m tiu, )mi place s citesc;
O <oate descrie un <roces <er&anent C<re=entul 1enericD! 8mntul se
rote"te )n *urul SoareluiA
O se <oate re?eri la trecut C<re=entul retros<ecti6D! >n #"- se discut
problema anali5ei sintacticeA >n (JO' se na"te Mihai !minescuA
O se <oate re?eri la 6iitor C<re=entul <ros<ecti6D! Plec mine )n vacan10
a Utilizarea perfectului simplu
O Ln li&(a literar/ actual/, <er?ectul si&<lu este li&itat la nara7iunea
(eletristic/.
O 0ialectal, In aria sudic/, In s<ecial In >ltenia, <er?ectul si&<lu a<are cu
o 6aloare te&<oral/ s<ecial/, de trecut a<ro<iat.
+ Utilizarea di)erselor forme de )iitor
Ln li&(a ro&En/ eist/ nu&eroase ?or&e, toate analitice, de reali=are a 6iitorului!
O ?or&a literar/, co&<us/ din auiliarul a vrea CIn ?or&a voi, vei, va,
vom, ve1i, vorD b in?initi6ul 6er(ului! voi cntaA
54
.erbul i grupul verbal
O o ?or&/ re1ional/ i ?a&iliar/, co&<us/ din ?or&ele a?ere=ate Ccu
c/derea lui v ini7ial, Inso7it/ de alte &odi?ic/ri ?onetice! oi, i4ei4)i4oi, o4a, om,
1i4e1i4)1i4o1i, orD ale auiliarului a vrea b in?initi6ul 6er(ului! oi cntaA
O o alt/ ?or&/ literar/, ?olosit/ cu <rec/dere la sin1ular, co&<us/ din
indicati6ul <re=ent al auiliarului a avea b conFuncti6ul 6er(ului! am s cntA
O o ?or&/ cu circula7ie 1eneral/, care <are s/ ?ie din ce In ce &ai
?rec6ent/, In de?a6oarea ?or&ei Jo?icialeK Ccea cu voiD, alc/tuit/ din ?or&antul
in6aria(il o b conFuncti6ul 6er(ului! o s cnt0
+ 3monimia prezumti) 9 con-uncti) perfect$condiional perfect$)iitor anterior
Pre=u&ti6ul are ?or&e <ro<rii nu&ai <entru <re=ent! M )ndoiesc s fi fcnd
parte din fanclubA De parc al1ii ar fi fcnd mai multe3A 8este trei ani, voi fi terminat
liceul i )oi fi fcnd facultatea0
Na <er?ect, di?eren7a dintre <re=u&ti6 i ?or&ele o&oni&e se <oate sta(ili nu&ai
contetual, <re=u&ti6ul, care e<ri&/ incertitudinea, <ro(a(ilitatea, a</rEnd, de o(icei, In
a(sen7a unui re<er te&<oral. 8/ se co&<are!
CaD %on poate s cnte la chitar fr s fi fcut cursuri CconFuncti6 <er?ectD 6s !
posibil s fi fcut o greeal C<re=u&ti6 <er?ectD
C(D %oana ar fi a)ut )nc de lucru, dac nu se certa cu eful Ccondi7ional <er?ectD
6s Se aude c ar fi c"tigat la loto C<re=u&ti6 <er?ectD
CcD >mi doresc s termin mai repede de & ianuarie, cnd )a fi trecut de*a
-evelionul C6iitor anteriorD 6s Ce )a fi fcut numai el tie C<re=u&ti6 <er?ectD.
+ /elaia imperati) 9 con-uncti)$infiniti)$supin
,&<erati6ul C.ino3, 8leac3, 6u sta3D este concurat de!
O conFuncti6 Cca ur&are a se&ni?ica7iei JordinK, Jru1/&inteK etc., <e care
acesta o areD! * nu pleci )nainte de prn53, * )enii imediat la mine )n birou3A
O in?initi6, care, In aceast/ utili=are, ca</t/ autono&ie enun7iati6/;
in?initi6ul Inlocuiete i&<erati6ul In construc7ii cu un 1rad &are de 1eneralitate,
In care se e6it/ adresarea direct/! # nu se clca pe iarb3, # se pstra )n
ambala*ul original3A
O su<in, In construc7ii eli<tice! @2iA De pus scrisoarea la pot3, @$steA
De 1inut minte30
+ *inonimia con-uncti) 9 infiniti)
Ln li&(a ro&En/ Cactual/D, eist/ nu&eroase situa7ii In care conFuncti6ul
concurea=/ in?initi6ul, cele dou/ &oduri a</rEnd In structuri sinoni&e sintactic. ;ele
dou/ ?or&e 6er(ale <ot ?i de<endente de re1en7i di?eri7i!
O un 6er( o<erator &odal sau as<ectual! poate )ori 7 poate s
)oreasc, continu a lucra 9 continu s lucreze;
O un adFecti6! 6u e capabil a se sacrifica 9 6u e capabil s se sacrifice;
O o <re<o=i7ie! Dr a citi nu po1i face nimic 7 Dr s cite"ti nu po1i
face nimic0
;oncuren7a a<are i In alte contete! In <o=i7ia de 8 C! uor a sta$s stai
degeabaD, de 3P CDorin1a noastr este a sta$s stm degeabaD, de co&<le&ent In .3
55
Morfosintaxa limbii romne
Cdorin1a de a sta$s stm degeabaD; c+iar In <ro<o=i7ii <rinci<ale de ti< i&<erati6,
in?initi6ul i conFuncti6ul se <ot concura In calitate de <redicate ale enun7/rii C# se agita34
S se agite3D.
> situa7ie s<ecial/ este re<re=entat/ de construc7iile relati6e in?initi6ale,
concurate de <ro<o=i7ii ?inite cu su(Foncti6! 6u=i cine rspunde 7 6u=i cine s rspundA
6u are cine )eni 7 6u are cine s )in0
0ei eist/ nu&eroase ca=uri de 6aria7ie, In unele contete, conFuncti6ul a
Inlocuit total in?initi6ul, cel <u7in In li&(a standard! tie s cnte 7 tie +a/ cnta0
2(/( !xprimarea aspectului (n lima romn
0istinc7ia as<ectual/ rele6ant/ <entru li&(a ro&En/, care ?olosete ca &iFloace
1ra&aticali=ate de e<ri&are ?or&ele te&<orale ale 6er(ului, este )er-ecti0 C<roces
Inc+eiatD vs im)er-ecti0 C<roces In des?/urareD! %on a mncat 6s %on mnca.
;elelalte tr/s/turi se &ani?est/ <rin &iFloace leicale! se&ni?ica7ii intrinsece ale
unor 6er(e Ca continua, a sfriD, ad6er(iale C)n dou luni, bruscD, <re?ie Cre=D!
O durati6 vs &o&entan C%on a parcurs distan1a asta (n trei ore 7 %on a
a*uns imediatD;
O indi6idual vs 1eneric C%on ascult o roman1 7 "ui %on )i place
mu5icaD;
O unic vs iterati6 C%on a fost )n Tunisia o singur dat 7 %on se duce )n
Tunisia (n fiecare an, %on a recitit romanulD;
O linear vs <ro1resi6 C%on )noat 7 %on )noat tot mai repedeD;
O incoati6 vs continuati6 vs ter&inati6 CIn ca=ul unor 6er(e care
Incor<orea=/ leical in?or&a7ia as<ectual/! a cdea 6s a alerga 6s a muriD.
+ Trsturi aspectuale ale timpurilor indicati)ului
For&ele te&<orale ale 6er(elor, asociate cu anu&ite 6alori as<ectuale, re<re=int/
&iFloace 1ra&aticale de e<ri&are a as<ectului.
Pre=ent Trecut Giitor
,&<?. P?. co&<us P?. si&<lu H&c< <r.%=is anterior
@ <er?.A @ <er?.A @b <er?.A @b <er?.A @b <er?.A @ <er?.A @b <er?.A
+ 6erele de aspect %operatorii aspectuali& 9 mi-loace lexicale de exprimare a
aspectului
Be<re=int/ o &odalitate ?rec6ent/ i ti<ic/ ro&Enei <entru e<ri&area 6alorilor
as<ectuale. 8e caracteri=ea=/ <rin!
O una dintre tr/s/turile se&antice incoati6, continuati6, ter&inati6;
O ca<acitatea de a ?or&a, I&<reun/ cu un 6er( leical Cla conFuncti6, la
su<in, la in?initi6D, <recu& i cu su(stanti6e <ost6er(ale un <redicat co&<le;
O ?leiune co&<let/ In ra<ort cu &odul, ti&<ul, <ersoana i nu&/rul.
Ger(ele as<ectuale se I&<art In!
56
.erbul i grupul verbal
O intrinsec as<ectuale C<ro<riu%=iseD! a )ncepe, a continua, a conteni, a
isprvi, a )nceta, a sfri, a terminaG >ncepe s cnte, Continu a plnge,
Termin de mncat;
O 6er(e contetual as<ectuale! a a*unge la, a apuca s, a se apuca de, a
se lsa de, a se opri din, a se pune pe etc.
Ger(ele as<ectuale re<re=int/ o clas/ insta(il/!
O 6er(ele intrinsec as<ectuale alunec/ uor s<re e<ri&area unei con?i1ura7ii
s<a7iale!
%on (ncepe s scrie un roman 7 #utostrada (ncepe la 2ucuretiA
Discu1ia continu 7 Drumul asfaltat continu cu o crareA
Discu1ia se termin brusc 7 8la*a se termin )n apropiere de hotelul nostruA
O 6er(e din alte clase se&antice C&ai ales cele de &icare direc7ionat/D <ot
de6eni, contetual, as<ectuale!
%on a-unge la 2ucureti 7 %on a-unge s )n1eleag aceast problemA
%on %se& porne"te spre cas 7 Durtuna se porne"te brusc0
2(1( Particulariti ale romnei
+ crearea unei ?or&e &odale JtinereK, <re=u&ti6ul, cu o <aradi1&/ <ro<rie, &od
s<eciali=at <entru a &arca incertitudinea, <ro(a(ilitatea, care dis<une de distinc7ia
<re=ent/<er?ect i, In cadrul acesteia, de cEte trei ?or&e <aralele;
+ eisten7a unui nu&/r &are de ?or&e analitice Cdistri(uite In anu&ite =one ale
<aradi1&eiD, co&<arati6 cu latina i cu celelalte li&(i ro&anice, i 6arietatea
&iFloacelor analitice Cauiliare, 6er(e%o<erator, <re<o=i7ii%&or?e&, conFunc7ii%
&or?e&D;
a eisten7a a trei auiliare a fi, a avea i a vrea , ulti&ul ?iind s<eci?ic ro&Enei In
contet ro&anic;
a utili=area a dou/ auiliare de 6iitor, a vrea i a avea;
+ tendin7a 1eneral/ i 6ec+e de Inlocuire a in?initi6ului <rin conFuncti6, care a<ro<ie
ro&Ena de li&(ile (alcanice; tendin7a li&(ii culte de a <re?era Cdin nouD in?initi6ul,
care CreDa<ro<ie ro&Ena de li&(ile ro&anice;
+ &arcarea gramatical a as<ectului eclusi6 <rin ?or&ele te&<orale i reali=area
<re<onderent le;ical a cate1oriei as<ectului, <rintr%un nu&/r &are de 6er(e
as<ectuale, care re<re=int/ o clas/ cu in6entar insta(il;
+ eisten7a i &arcarea acordului In nu&/r i <ersoan/ Intre 6er( i su(iect.
.2NB 200# ,! 323332, 35#4#0
!;erciii
1( %e dau te;tele=
59
Morfosintaxa limbii romne
Ji atunci, ca un o&a1iu, ca un <rinos de res<ect <entru &arele i eternul
?e&inin care =ace In 0o&nia Ta Nucia, i <e care nu&ai eu a& tiut s/%l 6/d i s/%l
iu(esc, i <e care nu&ai eu Il 6oi 6edea ?ie i nu&ai In 6is, i%l 6oi iu(i Intotdeauna,
<entru acest &are i etern ?e&inin eu 7i%a& de=6/luit toate secretele i 7i%a& <ro&is c/
6oi 6eni ase&enea unui Hesia nu rEde <entru a te scoate din &ocirla In care ?/r/
doar i <oate ai s/ ca=i, ?ie c/ 6ei aFun1e Fuc/ria 1ustului <er6ertit al 6reunor aristocra7i,
?ie c/ 6ei aFun1e (uc/t/reasa, concu(ina i &a&a co<iilor 6reunui (ur1+e= <Entecos i
I&<u7it.K CN. 0i&o6, Scrisori de dragosteD
J 8/r&ane o&ule_ 0ac/ nu tii (oa(/ de carte, cu& ai s/ &/ In7ele1iT ;End
tra1i sorco6e7ii de &ustea7/ de ce nu te olic/ieti atEtaT Petre Todosiic/i, crE&aru
nostru, aa%i c/ 7i%a &Encat nou/ sute de leiT C...D Butei lui Galic/ i H/riuc/i lui
>no?reiu 1/seti s/ le dai i s/ le r/sdaiT tiu eu, s/ nu cre=i c/ doar&e 8&aranda,
dor&ire%ai so&nul cel de 6eci s/ dor&i_ i <entru (/iet n%ai de unde daT H/i o&ule,
&/i_ 2i s/ te duci In ?undul iadului, i n%are s/ ai(/ cine te scoate, dac/ nu ti%i sili s/%7i
?aci un (/iet <o</_ 0e s<o6/danie ?u1i ca dracul de t/&Eie. Na (iseric/ &er1i din Pati
In Pati. 2a cau7i tu de su?letTK
JLn?/c/& noi te &ieri ce &ai a6ea&, ne duce& de1ra(/ la <lut/, i <lutaii, de
cu6Ent, i <ornesc. ;e%a ?i =is ,rinuca, In ur&a noastr/, ce n%a ?i =is, nu tiu.K
C,. ;rean1/, #mintiri din copilrieD
>a? "a ce moduri 5i tim)uri a)ar 0erbele din cele trei te;teB
>b? Care sunt 0alorile lui sB
>c? 'bser0ai )articulariti s)eciale >de structur sau de utili<are? ale unor
-orme de con@uncti0 din te;tele de mai susB
>d? Cte ti)uri de 0iitor a)ar 5i care este structura lorB 'bser0ai di-erene
.ntre cele dou ti)uri de te;teB
2( Care sunt 0alorile )re<entului .n te;tele de mai @osB
JLn &artie, ?ac IntEia &ea tran=ac7ie la 8ionu! arende= societ/7ii Holda terenul
de 6En/toare <entru ie<uri, a(ia acu& reluat In <osesie tarlaua tre(uie Ins/ &inu7ios
lucrat/, &ii de &/r/cini au <ros<erat acolo Intr%un deceniu de <ara1in/. Pri&/6ara lui
"925 Ince<e Ins/ <ro&i7/tor, I&i I&(o1/7esc 1ardero(a cu trei costu&e C...D. Parcur1
Podul 7an7o, In 7inut/ sc+i&(at/ =ilnic, 1Endind sa6ant accesoriile. ,ar In data de 25,
ser(e= a <atru=ecea ani6ersare a =ilei &ele de natere Csic_D C...D; nu li<sete Har1ot,
6ine i <ianista, care 1a?ea=/ 6or(ind cu &aic/%sa, <rietena de%o 6ia7/ a Haric+ii.K
CBltimele )nsemnri ale lui Mateiu CaragialeD
JTeoriile sintactice &oderne insist/ asu<ra situa7iilor In care <re<o=i7ia
?unc7ionea=/ dre<t ca< leical de 1ru<, ceea ce Insea&n/, din <unct de 6edere lo1ico%
se&antic, calitatea de a%i atra1e co&<le&entele, c/rora le atri(uie rolul te&atic i
ca=ul.K C08ND
5#
.erbul i grupul verbal
*( %e dau te;tele=
J8e Insenin/ i re6eni seara asu<ra <atului &eu, continu/ s/ &/ Inc+ine i eu o
l/sai. ;urEnd Ins/ Ii d/dui o lo6itur/ care o r/ni adEnc. 3ici nu tiu dac/ aceast/ ran/ s%a
&ai Inc+is 6reodat/.K CH. Preda, Cel mai iubit dintre pmnteni, ,D
J 2cu cEte6a =ile, ni&erii io ?/r/ s/ 6reau, aa, ?usei &artor la o ceart/, la o
ceart/ Intre ne<otu%&eu 8uc/ i <rietenuf lui, 8ac+e a luf c/</citu. C...D H/, din ce s/
luar/ ei, nu <rea tiu io (ine, c/ ni&erii toc&af la &iFlocuf +/r&/l/ii, cEnd stri1a 8ac+e
cEt Il 7inea 1ura! ]B/ 8uc/, (/, (/, tu 6or(eti, (/, ?aci <e dete<tufT Parc/ nu%&i s<us/
&ie Har1+ioala luf T/l/<osu c/ te%a<ucai i udai <runii din ca<uf 6ii cu 6itriol, ca s/
iese Csic_D 7uica tare_^K C6ea Mrin, inter<retat de 2&=a Pellea, transcriereD
>a? Care este 0aloarea )er-ectului sim)lu .n cele dou ti)uri de te;tB
>b? AolosinduC0 de cel deCal doilea te;t# comentai urmtoarea a-irmaie=
2Dn romna actual# )er-ectul sim)lu este un tim) 0iu mai ales .n 'ltenia# unde
red un )roces .ncFeiat de curnd >2, de ore?# a5adar .n trecutul a)ro)iat3 >GA"R
I= ,22?(
,( &rans)unei .n 0orbire indirect urmtorul dialog 5i e;)licai
modi-icrile )ri0ind# )e de o )arte# modul# tim)ul 5i )ersoana 0erbului# iar# )e de
alt )arte# conectorii )ro)o<iionali( Care dintre ace5ti conectori -uncionea< 5i ca
mrci mor-ologiceB
JPentru <ri&a oar/, (/trEnul .rodecg Ii <ierdu r/(darea.
$u nu a& ti&< s/ ate<t <En/ In &artie.
H/ &ir, =ise .unt+er, un .rodecg are totdeauna ti&< s/ ate<te. $ sin1urul
lucru <e care l%a& In6/7at de la 6oi. Pe &a&a n%a7i ate<tat%o dou/=eci de ani <En/ a
&uritT Pe &ine &/ 6e7i ate<ta &ai <u7in <oate.
8/ nu 6or(i& des<re asta, s<use (/trEnul .rodecg. >rice s%a IntE&<lat,
&e&oria &a&ei tale este <entru noi 6enerat/. $u a& uitat tot.
Pentru c/ eti 1eneros, rEse .unt+er. $u Ins/ n%a& uitat ni&ic. H/ In7ele1iT
3i&ic.K CH. 8e(astian, #ccidentulD
/( !;em)lele urmtoare ilustrea< cte0a dintre )osibilitile de a)ariie a
in-initi0ului .n limba 0ecFe >)n .n secolul al MIMClea?( Comentai -elul .n care
in-initi0ul a -ost .nlocuit# )arial 5i tre)tat# )rin con@uncti0( %tabilii care este
regentul -iecrei -orme de in-initi0( Cum ar arta aceste e;em)le .n limba actualB
JaFun1e s/ tie citiK
JIncEt s/ <oat/ citi i a scrieK
Junde nu este co<il, &/car de /lar, &/car de tren1ar, a nu merge s<re
cEti1area lu&iniiK
J?/rf de a mai rmnea i <e sea&a luiK
J2<oi Intoc&irea i I&</r7irea <o<oarelor ce are <oli7ia s<re a )ngri*i <entru
si1uran7iia norodului, <entru IntE&<l/toarele 1Elce6uri, de a le despr1i <En/ a nu
a*unge Intr%o aa su</rare IncEt s/ nu%i <oat/ a=i folosi0K
59
Morfosintaxa limbii romne
Jnu <ot a %o agonisiK
J6a ?i &are </cat de a nu scpa din &oarte <e acei <runciK C0. .olescu,
>nsemnare a cltoriii meleD
1( Identi-icai o)eratorii as)ectuali din te;tul de mai @os 5i anali<ai
structura )redicatelor com)le;e )e care le -ormea<(
Ji 3ic/ Ince<e s/ &/ asculte; i &/ ascult/ el, i &/ ascult/, i unde nu s%a<uc/
de Inse&nat la 1reele cu 1+iotura <e o drani7/! una, dou/, trei, <En/ la dou/=eci i nou/.
]H/i___ s%a trecut de a1/, =ic eu, In 1Endul &eu; Inc/ nu &%a 1/tit de ascultat, i cEte au
s/ &ai ?ie_^ i unde n%a Ince<ut a &i se ?ace ne1ru <e dinaintea oc+ilor i a tre&ura de
&Enios...K C,. ;rean1/, #mintiri din copilrieD
S S
S
*( Clasi-icarea -le;ionar
;lasi?icarea ?leionar/ a 6er(ului are In 6edere ?or&ele sintetice, care &arc+ea=/
cate1oriile 1ra&aticale <rin su?ie C&odul i ti&<ulD i <rin desinen7e C<ersoana i
nu&/rulD.
*(1( 6erele cu flexiune regulat
a Be<re=int/ cea &ai &are <arte a ?or&elor 6er(ale care se re<arti=ea=/ In &ai
&ulte su(clase de ?leiune Ccon@ugriD.
a Fa7/ de clasi?icarea tradi7ional/, care deose(ete 4 ti<uri de conFu1/ri In ?unc7ie
de su?iul de in?initi6, o clasi?icare &ai ri1uroas/ distin1e &ai &ulte ti<uri su(ordonate
celor 4 In ?unc7ie de ?lecti6ele rele6ante Csu?ie i desinen7eD din <aradi1&a 6er(al/ i,
i&<licit, de o&oni&iile <e care acestea le sta(ilesc. 2st?el, c+iar <e (a=a su?iului de
in?initi6, se deose(esc 5 ti<uri, se<arEndu%se 6er(ele cu su?iul =i de cele cu su?iul =). Ln
interiorul su(claselor cu acelai su?i de in?initi6, rele6ante <entru clasi?icare sunt! <entru
6er(ele cu in?initi6ul In =a, In =i i In =), su?iul de <re=ent, iar <entru 6er(ele cu
in?initi6ul In =e, su?iele de <er?ect si&<lu i de <artici<iu. Pentru 6er(ele cu in?initi6ul In
=i, a<ar ca rele6ante i o&oni&iile ?or&elor de <re=ent.
0istinc7iile ?leionare sunt &arcate su<li&entar, In anu&ite condi7ii ?onetice, de
alternan7ele 6ocalice sau consonantice din radical, care se &ani?est/ &ai &ult sau &ai
<u7in re1ulat C6er(ele din ?ondul 6ec+i <re=int/ alternan7e re1ulateD. 0e ee&<lu,
alternan7a consonantic/ &arc+ea=/, I&<reun/ cu desinen7a =i Casila(icD, <ers. 2 <re=. ind.
60
.erbul i grupul verbal
i conF.! cnt cniA alternan7a 6ocalic/ Ci consonantic/D &arc+ea=/, I&<reun/ cu
desinen7a =, &odul conFuncti6! )ncepe s )nceap, tre:e s treacA alternan7a
consonantic/ &arc+ea=/, I&<reun/ cu su?iul, 1erun=iul! arde arznd.
O Ger(e <recu& a afla, a intra, a umbla, a apropia, a mngia, a tia
a<ar7in su(clasei , de conFu1are, c+iar dac/ <re=int/ In ?leiune alte desinen7e
decEt cele <rototi<ice. 2cestea re<re=int/, de ?a<t, 6ariante ?onetice Calo&or?e
?oneticeD deter&inate de ?inala radicalului! eu aflu4umblu C?inala radicalului este
re<re=entat/ de 1ru<ul muta cum liPuidaD, eu tai4apropii4mngi Cradicalul se
ter&in/ In 6ocal/D. Beali=/rile di?erite ale ?lecti6elor <ot a6ea ca e?ect crearea
unor o&oni&ii su<li&entare! eu4tu apropii4mngi4tai, el4ei
apropie4mngie4taie Q el4ei s apropie4s mngie4s taie0
O Ger(e <recu& a sublinia, a )ngenunchea, a veghea se Incadrea=/ In
su(clasa a ,,%a. 8u?iul =ind de 1erun=iu, di?erit de cel IntElnit la 6er(ele su(clasei
a ,,%a, se e<lic/ ?onetic Cradicalul se ter&in/ In 6ocal/ <alatal/ sau In consoan/
<alatal/D! subliniind, veghind, )ngenunchind0
O Ln li&(a actual/, clasa 6er(elor cu su?iul =a de in?initi6 C&ai ales
su(clasa cu su?iul %e5 la indicati6 <re=entD este cea &ai <roducti6/ C?a7/ de li&(a
6ec+e, unde &ai <roducti6/ era clasa 6er(elor In =iD.
Conjugarea I tradiional
%ubclase
-le;ionare
&rsturi
distincti0e
Alecti0e 5i omonimii !;em)le
%ubclasa I a ,n?.! Ca
a ,nd. <re=., conF.
<re=.! 4 @Ce<A
,n?.! %a
a------l
,nd. <re=.! %Y, %i, %, %/m, %a1i, %
P?. s.! %ai, %ai, %/R, %arm, %ar1i, %ar
,&<?.! %am, %ai, %aR, %am, %a1i, %au
a------l
;onF. <re=.! %Y, %i, %e, %/m, %a1i, %e
.er.! %End
Part.! %at
a ara, a
cnta, a
detesta, a
)ndopa, a
5bura
%ubclasa
a IICa
a ,n?.! Ca
a ,nd. <re=., conF.
<re=.! b @Ce<N
,n?.! %a
a--------l
,nd. <re=.! %e=R, %e=i, %ea=, %/m, %a1i, %ea=
P?. s.! %ai, %ai, %/R, %arm, %ar1i, %ar
,&<?.! %am, %ai, %aR, %am, %a1i, %au
a-_-
_______-l
;onF. <re=.! %e=R, %e=i, %e=e, %/m, %a1i, %e=e
.er.! %End
Part.! %at
a avansa, a
divor1a, a
lansa, a
lucra
6"
Morfosintaxa limbii romne
Conjugarea a II-a tradiional
%ubclase
-le;ionare
&rsturi
distincti0e
Alecti0e 5i omonimii !;em)le
%ubclasa I a ,n?.! Cea ,n?.! %ea
a----------l
,nd. <re=.! %R, %i, %e, %em, %e1i, %R
P?. s.! %ui, %ui, %uR, %urm, %ur1i, %ur
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a------l
;onF. <re=.! %Y, %i, %, %em, %e1i, %
.er.! %End
Part.! %ut
a prea, a plcea,
a edea, a tcea,
a vedea, a 5cea
Conjugarea a III-a tradiional
%ubclase
-le;ionare
&rsturi
distincti0e
Alecti0e 5i omonimii !;em)le
%ubclasa I a ,n?.! Ce
a P?. s.! Cu
a Part.! Cut
,n?.! %e
a----------l
,nd. <re=.! %R, %i, %e, %em, %e1i, %R
P?. s.! %ui, %ui, %uR, %urm, %ur1i, %ur
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a------l
;onF. <re=.! %Y, %i, %, %em, %e1i, %
.er.! %End
Part.! %ut
a aterne, a face,
a )ncepe, a )ntrece
%ubclasa
a IICa
a ,n?.! Ce
a P?. s.! Cse
a Part.! Cs
,n?.! %e
a----------l
,nd. <re=.! %Y, %i, %e, %em, %e1i, %Y
P?. s.! %sei, %sei, %seR, %serm, %ser1i,
%ser
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a------l
;onF. <re=.! %Y, %i, %, %em, %e1i, %
.er.! %End
Part.! %s
a arde, a drege,
a merge, a prinde
%ubclasa
a IIICa
a ,n?.! Ce
a P?. s.! Cse
a Part.! Ct
,n?.! %e
a----------l
,nd. <re=.! %Y, %i, %e, %em, %e1i, %Y
P?. s.! %sei, %sei, %seR, %serm, %ser1i,
%ser
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a------l
;onF. <re=.! %Y, %i, %, %em, %e1i, %
.er.! %End
Part.! %t
a coace, a fierbe,
a frige, a )nfige,
a rupe, a suge
62
.erbul i grupul verbal
O Ger(ul a scrie se Incadrea=/ In su(clasa a ,,%a! desinen7a =u <entru
<ers. ", 6 ind. <re=., ca i o&oni&ia <ers. 3 ind. <re=. R <ers. 3 conF. <re=. Cel
scrie Q el s scrieD se datorea=/ 6ocalei <alatale ?inale a radicalului.
O 0in cau=a ?a<tului c/ di?eren7ele dintre clasa 6er(elor cu in?initi6ul In
=e Csu(clasa ,D i cea cu in?initi6ul In =ea sunt ?oarte <u7ine, este ?a6ori=at/
trecerea 6er(elor dintr%o clas/ In alta C6e=i ?or&ele neacce<tate de nor&a literar/!
a +dis/place, va apare, tacem, btem, fcem etc.D.
Conjugarea a IV-a tradiional
%ubclase
-le;ionare
&rsturi
distincti0e
Alecti0e 5i omonimii !;em)le
%ubclasa I
a ,n?.! Ci
a ,nd. <re=.,
conF. <re=.!
4 @CescA
a 0es. <ers.
" ind. <re=.
R des. <ers.
6 ind. <re=.
R R
,n?.! %i
a----------l
,nd. <re=.! %R, %i, %e, %im, %i1i, %R
P?. s.! %ii, %ii, %iR, %irm, %ir1i, %ir
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a-----l
;onF. <re=.! %Y, %i, %, %im, %i1i, %
.er.! %ind
Part.! %it
a adormi, a fugi,
a sri, a veni
%ubclasa
a IICa
a ,n?.! Ci
a ,nd. <re=.,
conF. <re=.!
4 @CescA
a 0es. <ers.
3 ind. <re=.
R des. <ers.
6 ind. <re=.
R
,n?.! %i
a------l
,nd. <re=.! %R, %i, %, %im, %i1i, %
P?. s.! %ii, %ii, %iR, %irm, %ir1i, %ir
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a-----l
;onF. <re=.! %Y, %i, %e, %im, %i1i, %e
.er.! %ind
Part.! %it
a acoperi, a
descoperi, a
diferi, a referi
%ubclasa
a IIICa
a ,n?.! Ci
a ,nd. <re=.,
conF. <re=.!
b @CescA
,n?.! %i
a--------------l
,nd. <re=.! %escR, %eti, %ete, %im, %i1i, %escR
P?. s.! %ii, %ii, %iR, %irm, %ir1i, %ir
,&<?.! %eam, %eai, %eaR, %eam, %ea1i, %eau
a_---
______-l
;onF. <re=.! %escR, %eti, %easc, %im, %i1i, %easc
.er.! %ind
Part.! %it
a citi, a cuceri,
a fugri, a
frun5ri, iscli
%ubclasa
a I6Ca
a ,n?.! C.
a ,nd. <re=.,
conF. <re=.!
4 @CscA
,n?.! %I
a------l
,nd. <re=.! %R, %i, %, %Em, %E1i, %
P?. s.! %Ei, %Ei, %ER, %Erm, %Er1i, %Er
,&<?.! %am, %ai, %aR, %am, %a1i, %au
a------l
a cobor), a
dobor), a omor),
a vr)
63
Morfosintaxa limbii romne
;onF. <re=.! %Y, %i, %e, %Em, %E1i, %e
.er.! %End
Part.! %Et
%ubclasa
a 6Ca
a ,n?.! C.
a ,nd. <re=.,
conF. <re=.!
b @CscN
,n?.! %I
a---------------l
,nd. <re=.! %/scR, %/ti, %/te, %Em, %E1i, %/scR
P?. s.! %Ei, %Ei, %ER, %Erm, %Er1i, %Er
,&<?.! %am, %ai, %aR, %am, %a1i, %au
a-___-----l
;onF. <re=.! %/scR, %/ti, %asc, %Em, %E1i, %asc
.er.! %End
Part.! %Et
a hotr), a ur), a
pr)
O Ger(ele a contribui, a )ngdui, a sui a<ar7in su(clasei ,, ?lecti6ele
s<eciale =ia de la i&<er?ect Ccontribuiam, )ngduiam, suiamD, =i de la <ers. " ind.
<re=. Ccontribui, )ngdui, suiD, =e de la <ers. 3 conF. <re=. Cs contribuie, s
)ngduie, s suieD re<re=entEnd alo&or?e ?onetice condi7ionate de ?inala 6ocalic/
a radicalului. Gariantele ?onetice creea=/, In ca=ul acestor 6er(e, o&oni&ii
su<li&entare <recu&! eu4tu contribui4)ngdui4sui, el contribuie4)ngduie4suie Q
el s contribuie4s )ngduie4s suie0
O Ger(e <recu& a pietrui, a tgdui se Incadrea=/ In su(clasa a ,,,%a,
6ariantele ?onetice pietruiesc, pietruiamA tgduiesc, tgduiam ?iind deter&inate
de ?inala 6ocalic/ a radicalului.
*(2( 6ere cu flexiune neregulat
> serie de 6er(e <re=int/ nere1ularit/7i ce <ri6esc reali=/rile radicalului i ale
?lecti6elor sau/i o&oni&iile. 3ere1ularit/7ile se <ot e<lica!
a eti&olo1ic
O ?or&e su<leti6e ale radicalului! a fi Csunt, e"ti, este, e, eram, fi, fiind,
fost etc.D, a lua Ciau, iei, lum etc.D;
O ?or&e ale radicalului cu redu<licare! a da Cddeam, ddeaiD, a sta
Cstteam, stteai, sttuiD;
O ?or&e de i&<erati6 &otenite din latin/! 5i3, du3, f3A
a <rin asocierea unor ?or&e Incadra(ile In su(clase di?erite de ?leiune sau c+iar
<rin asocierea unor 6er(e di?erite re=ultEnd <aradi1&e +i(ride
O <aradi1&a trebuie s trebuiascA
O <aradi1&a +i(rid/ con7inEnd ?or&e ale 6er(elor a vrea i a voiG vreau,
vrei, vreaA vrndA vrutA vrui 6s voiam, voiai, voiaA
a <rin Inlocuirea unei ?or&e din <aradi1&/ cu o 6ariant/ ati<ic/ Creco&andat/ de
0>>H
2
D
O a continua are desinen7a =i la <ers. " ind. <re=., ca i a tia, a mngia,
dar di?er/ de acestea la alte ?or&e ?leionare! continu, s continue C?a7/ de taie,
s taieA mngie, s mngieD;
O a a5vrli <re=int/ desinen7a =e la <ers. 3 ind. <re=. i la <ers. 3 conF.
<re=. Cel a5vrle s a5vrle, ca i el contribuie s contribuie, el suie s
64
.erbul i grupul verbal
suieD, dar desinen7a = la <ers. 6 ind. <re=. Cei a5vrl, ca i acoperi, referiD; la
<ers. " ind. <re=. are desinen7a <ro<rie %R Ca5vrlD;
a <rin a<ari7ia In ?leiune a unor ?lecti6e <ro<rii
O a aveaG desinen7ele =m Ceu amD, =u Cei auD;
O a beaG desinen7a =u Ceu4ei beauD;
O a fiG su?iul =a de i&<er?ect Ceram, ?a7/ de veneamD;
O a tiG su?iul de <?. s. =u Ctiui, ?a7/ de sriiD;
a <rin <re=en7a unor o&oni&ii <articulare
O a vreaG <ers. 3 ind. <re=. R <ers. 3, 6 conF. <re=. R %R Cel vrea s vrea,
?a7/ de el tace s tacD;
O a luaG <ers. 3 ind. <re=. R <ers. 3, 6 conF. <re=. R %R Cel ia s ia, ?a7/
de el cnt s cnteD.
*(*( Particulariti ale romnei
a Bo&Ena i%a creat a 5%a clas/ de 6er(e cu su?i <ro<riu de in?initi6! =)0 Ln cadrul
claselor cu su?iele de in?initi6 =a, =i i =), ro&Ena distin1e cEte dou/ su(clase In ?unc7ie
de su?iul de indicati6 <re=ent! cu sau ?/r/ =e5 <entru 6er(ele In =a C5bor, lanse5D, cu sau
?/r/ =esc <entru 6er(ele In =i Cvin, citescD, res<ecti6 cu sau ?/r/ %sc <entru 6er(ele In =)
Ccobor, hotrscD.
a Ln li&(a actual/, su( in?luen7/ ro&anic/, cea &ai <roducti6/ clas/ a de6enit cea a
6er(elor cu in?initi6ul In =a C?a7/ de li&(a 6ec+e unde era &ai etins/ clasa 6er(elor In
=iD, iar, In cadrul acesteia, su(clasa ti<ic ro&Eneasc/ a 6er(elor cu su?iul =e5 la indicati6
<re=ent.
a Garia7iile ?oarte &ici dintre clasa 6er(elor cu in?initi6ul In =e i cea cu in?initi6ul In =ea
?a6ori=ea=/ trecerea 6er(elor dintr%o clas/ In alta C6e=i ?or&ele <aralele! a plcea 6s
Cnelit.D a place, va aprea 6s Cnelit.D va apare, tcem 6s Cnelit.D tacem, facem 6s Cnelit.D
fcemD.
a Ger(ele ro&Eneti <re=int/, &ai &ult sau &ai <u7in re1ulat, alternan7e ?onetice ale
radicalului, care, asociindu%se &iFloacelor ?leionare, do(Endesc ?unc7ie de &arcare
&or?olo1ic/ Ca <ersoanei! port pori poart; a 1erun=iului! cred creznd; a
conFuncti6ului! tre:e s treac etc.D.
.2NB 200# ,! 54459"
!;erciii
1( Demonstrai im)ortana su-i;ului de in-initi0 .n clasi-icarea -le;ionar
a 0erbelor romne5ti(
2( Indicai criteriile care stau la ba<a clasi-icrii 0erbelor .n mai multe
65
Morfosintaxa limbii romne
subclase de con@ugare dect .n gramatica tradiional(
*( %e d te;tul=
Ji tu, 2li Paa, a&/rEtule, <r/</ditule, ai uitat cEnd te lu<tai cu <aalele
turceti In ceata lui 2ndru7u Geruiu Hucian/ i cu& le%ai cerit alor notri s/%7i
toc&easc/, <entru c/ erau &ari i tari, <ostul de der6en1ui <aaT $i te%au cre=ut, or ?i
a6ut In &inte istoria 6i=irului <roteFat de Floca, <ro(a(il c/ i tu ai <retins c/ le 6ei
res<ecta <ri6ile1iile i a<oi ce ai ?/cutT 0e1ea(a a& lu<tat lEn1/ tine I&<otri6a lui
,(ra+i& Paa din Berat i a <aei din $<ir de te%ai <o&enit In "9#4 <a/ al Tesaliei i
satra< al $<irului cu titlul de Bu&ili Galisi, titluri <e care le%ai o(7inut, <retinde
Pu1+es i o ?i tiind ce s<une, cu ?ir&ane &/sluiteU i c+iar &ai tEr=iu Gla+a6a,
Bucu6al/ i Pristac+i din Pre6e=a te%au aFutat s/%i In?rEn1i <e (aF(u=ucii r/=6r/ti7i.
Hai (ine te%ar ?i l/sat s/ ca=i In &Einile lor, &Enca%te%ar o&i=ile_K C,. 3icolau, :aide,
bre3D
>a? Artai .n ce subclas de con@ugare se .ncadrea< 0erbele cu -le;iune
regulat din te;tul de mai sus(
>b? !;ist .n te;t -orme a)arinnd unor 0erbe cu -le;iune neregulatB Dn
ce const neregularitatea lorB
>c? Anali<ai toate 0erbele din te;tul dat mor-ologic 5i mor-ematic(
,( Indicai trei 0erbe care s )re<inte .n -le;iune cte un ti) di-erit de
neregularitate(
/( Dn ce subclas4subclase de con@ugare se .ncadrea< 0erbele a gri 5i a
sforiB Argumentai rs)unsul(
1( 6erbele a atinge 5i a ascunde a)arin aceleia5i subclase de con@ugareB
Argumentai rs)unsul(
I( Crei4cror subclase de con@ugare a)arin 0erbele a "o)i 5i a tr(;
Pentru 0eri-icarea rs)unsului# consultai 5i D''7
2
(
J( 6erbele a descuia 5i a urla )re<int .n -le;iune unele -lecti0e )ro)rii .n
ra)ort cu subclasa de con@ugare .n care se .ncadrea<( Care sunt aceste -lecti0e 5i
cum se e;)licB Pentru a rs)unde# com)arai cele dou 0erbe cu 0erbele a
anuna' a striga' a explica(
K( Corectai# unde este ca<ul# -ormele 0erbale scrise cu aldine din
urmtoarele enunuri=
.ecinul lui a )ncercat )n 5adar s=l resuscite
8oli1istul nuie c vn5toarea a fost amenin1at cu o arm
6u l=a lsat s copie la examen
Ce fcui de ai )ntr5iat9
66
.erbul i grupul verbal
Cnd ai venit tu, noi de*a plecasem de la locul )ntlnirii
6u le=ar displace s ob1in un profit mai mare din aceast afacere
6u ne dorim s fcem ca5 de acest lucru
De ce nu tacei9
#r vrea s aie mai mult timp pentru citit
Scenele se succed )ntr=un ritm alert
6u=i zii ce ai aflat de la mine3
6u f ce 5ice el3
6roiau s plece )n concediu )n august
6u m (n"al niciodat prima impresie
Cnd avem musafiri, pisica se a"eaz cuminte pe scaun0
10( Alegei 0arianta corect din -iecare dintre )erecFile= c#eltuie 1
c#eltuie"te' c#inuie 1 c#inuie"te' struie 1 struie"te' treuie 1 treuie"te' ignor 1
ignoreaz' (nfirip 1 (nfiripeaz' pertur 1 pertureaz7 Pentru 0eri-icarea
rs)unsului# consultai D''7
2(
Cutai .n D''7
2
alte 10 0erbe care cunosc .n
-le;iune 0ariante libere >acce)tate?(
S S
S
,( Clasi-icare sintactic 5i sintacticoCsemantic a 0erbelor
Ger(ele ro&Eneti sunt 6ariate nu nu&ai su( as<ect ?leionar, ci i su( as<ect
sintactic, ele ?iind res<onsa(ile, <rin restric7iile sintactice i se&antico%sintactice <e care
le i&<un cu6intelor 6ecine Cno&inalelor In <ri&ul rEndD, de or1ani=/ri sintactice C1rile
sintacticeD i sintactico%se&antice C1rile te&aticeD etre& de di6erse.
Ln ?unc7ie de a&<loarea i or1ani=area sintactic/ i se&antico%sintactic/ di6ers/ a
structurilor 1enerate de 6er(, s%a <ro<us i o clasi-icare sintactic a 0erbului romnesc,
care o co&<letea=/ <e cea ?leionar/.
,(1( Criteriile de clasificare sintactic
+ ;lasi?icarea 6er(ului se ?ace In ?unc7ie de com)lemente CR co&<linirile
o(li1atorii, strEns/inti& le1ate de 6er(, cu<rinse In &atricea se&antico%sintactic/ a
?iec/rui 6er(D.
a 'bligati0itatea sintacticoCsemantic nu Insea&n/ i o(li1ati6itate de
actuali=are a co&<linirii; sunt 6er(e tran=iti6e care, <rin J?olosire a(solut/K, nu%i
actuali=ea=/ contetual o(iectul direct C%on citete, scrie, desenea5, mnnc, beaD, du</
cu& 6er(ele Jde atri(uireK <ot, contetual, s/ nu%i actuali=e=e rolul `int/ C#m dat
@cui6aA banii, #m trimis @cui6aA banii, #m donat @cui6aA casaD etc.
69
Morfosintaxa limbii romne
a ;lasi?icarea <ri6ete nu&ai structurile )rimare, nu i <e cele reor1ani=ate
Cre=ultate din o<era7ii sintactice de &odi?icare a structurii ar1u&entaleD, <recu&
<asi6i=area i i&<ersonali=area.
a 0re<t co&<liniri o(li1atorii, a<ar, In ordinea ?rec6en7ei!
CaD com)onentele argumentale Car1u&ente interne i ar1u&entul etern, In
oricare dintre a<ari7iile lor! Ion ofer flori colegelor, !l m )nva1 (nmulirea, 4uzica
m predispune la )isareD;
C(D com)linirile )redicati0e Cnu&ele <redicati6 i co&<le&entul <redicati6 al
o(iectului! !l devine director, !i l=au desemnat directorD;
CcD com)liniri circumstaniale C&ult &ai rare, <re=ente In i<osta=a In care
6er(ul atri(uie un rol te&atic de ti< circu&stan7ial! #*unge la "coal @b `int/A, !l provine
din 4oldo)a @b 8urs/ locati6/A, Scrisoarea datea5 din secolul trecut @b 8urs/
te&<oral/A, Sacul cntrete cincizeci de <ilograme @b H/sur/A, Copilul se comport
agresi) @b HodA etc.
a $ist/ <osi(ilitatea ca unele 6er(e s/ <re=inte 0ariaie sintactic, oscilEnd, ?/r/
&odi?icare de sens, Intre dou/ ti<are de construc7ie! a succeda cuiva4pe cineva, a spera
ceva4la ceva, a anun1a pe cineva ceva4cuiva ceva, a=i aminti ceva4de ceva, a=i plcea
cineva4de cineva, a colinda prin sate4satele, a=i sta bine ceva4cu ceva etc.
a 0ac/ oscila7ia sintactic/ se asocia=/ cu o &odi?icare de sens, &eta?oric/ sau
ne&eta?oric/, 6er(ul este atras s<re alt/ clas/ sintactic/, cele dou/ a<ari7ii sintactic
distincte constituind un ca= de omonimie leical/, adic/ de reali=are a dou/ 6er(e di?erite
Cmodi-icare meta-oric! a fulgera
"
, =ero6alent! >n lunile de iarn tun i fulger rar 6s
a fulgera
2
, &ono6alent cu no&inati6! Directorul tun i fulger 6s a fulgera
3
,
&ono6alent ?/r/ su(iect, cu dati6! >i tun i=i fulger 6s a fulgera
4,
(i6alent tran=iti6!
Mama )l fulger cu privirea; modi-icare )rin .ncor)orarea unei )redicaii
su)limentare! 8re1ul crete .n5torul crete pre1ul J?ace s/ creasc/KD.
a ;lasi?icarea <ri6ete, succesi6, ur&/toarele dou/ criterii sintactice! CaD nu&/rul
de co&<le&ente Cde co&<liniri o(li1atoriiD; C(D restric7iile de ?or&/ Cre1i&ul ca=ual sau
<re<o=i7ionalD i&<use co&<linirii/co&<linirilor.
,(2( Clase sintactice
,(2(1( Dn -uncie de numrul de com)liniri obligatorii4de com)lemente# se
distin1!
CaD 0erbe <ero0alente C8lou, 6inge, Tun, Dulger, .iscolete, eruiete,
2urea5 etc.D;
C(D 0erbe mono0alente CCopilul alearg4)noat4muncete4plnge4oftea54cade4
transpirA Se )ntmpl4Survine4#pare o sc#imareA .ine4Se las frigulD;
CcD 0erbe bi0alente C!l citete o carte4ar ogorul4scrie un roman, 4
doare4ustur4arde stomacul, 4 indignea54uimete minciuna, 5mi convine4place4
repugn situaia, 5mi pas4arde4pare bine de tine, !l depinde4se sinchisete4se teme de
tine, !l este4devine4iese4rmne profesorD;
CdD 0erbe tri0alente C!l (mi trimite4ofer4recomand o carte, !l m
)nva14)ntreab rezultatul, !i l=au uns4ales4numit mitropolitD.
6#
.erbul i grupul verbal
,(2(2( Dn -uncie de restriciile -ormale >de ca<4de )re)o<iie? im)use
argumentelor, se distin1 &ai &ulte su(clase.
,(2(2(1( Pentru 0erbele mono0alente=
CiD G b 3o&inal
no&inati6
/ G b 8
"
C6e=i supra, toate ee&<lele de su( ,(2(1(bD;
CiiD G b 3o&inal
acu=ati6
/ G b ;0 CM plou, M ninge
2
D;
CiiiD G b 3o&inal
dati6
/ G b ;, C>i tun i=i fulger
3
D.
,(2(2(2( Pentru 0erbele bi0alente=
CiD G b 3o&inal
no&inati6
b 3o&inal
acu=ati6
/ G b 8 b ;0 C!l (l citete4
explic4)n1elege, 4 doare4ustur4mnnc spatele' 4 indispune4interesea5 situaiaD;
CiiD G b 3o&inal
no&inati6
b 3o&inal
dati6
/ G b 8 b ;, C!l (mi vorbete4mi se
adresea5, =anii (mi plac4convin4trebuieD;
CiiiD G b 3o&inal
no&inati6
b .Pre< / G b 8 b ;Pre< C!l depinde de tine4se ba5ea5
pe tine4se gndete la tine4se sinchisete de tine4se cstorete cu tineD;
Ci6D G b 3o&inal
dati6
b .Pre< / G b ;, b ;Pre< C5mi pas4arde de tine, 4i s=a
urt de tineD;
C6D G b 3o&inal
" no&inati6
b 3o&inal
2 no&inati6
/ G b 8 b 3P C!l este4devine4iese
medicD;
C6iD G b 3o&inal
" acu=ati6
b 3o&inal
2 ne&arcat
/ G b ;0 b ;P> CM cheam
8opescuD
4
;
C6iiD G b 3o&inal
" dati6
b 3o&inal
2 ne&arcat
/ G b ;, b ;P> C>mi 5ice 8opescuD;
C6iiiD G b 3o&inal
no&inati6
b .Pre</.2d6 / G b 8 b ;irc C#*unge la "coal,
"ocuiete aici, !l provine din Ia"i' Scrisoarea datea5 din secolul trecut, Sacul
cntrete cincizeci de <ilograme, Copilul se comport agresi)D.
,(2(2(*( Pentru 0erbele tri0alente=
CiD G b 3o&inal
no&inati6
b 3o&inal
dati6
b 3o&inal
acu=ati6
/ G b 8 b ;, b ;0 C!l (mi
ofer4d4vinde4trimite o carteD;
CiiD G b 3o&inal
no&inati6
b 3o&inal
acu=ati6
b .Pre< / G b 3 b ;0 b ;Pre< C!a m
predispune4)ndeamn la ce)aD;
CiiiD G b 3o&inal
no&inati6
b 3o&inal
acu=ati6
b 3o&inal
ne&arcat
/ G b 8 b ;0 b
;8ec/;P> C!l m )ntreab rezultatul, !l m=a desemnat ministru
5
D.
"
8unt dou/ &odalit/7i de e<ri&are a aceleiai or1ani=/ri sintactice! <ri&a <ri6ete restric7iile
?or&ale, iar a doua, ?unc7iile atri(uite.
2
Ln ra<ort cu 6er(ele =ero6alente du su( ,(2(1(a, a<are aici un ar1u&ent su<li&entar CIn structuri
rare, &ar1inale sintacticD, indicEnd orientarea <rocesului s<re o anu&it/ `int/, reali=at/ ca no&inal
cu restric7ie de acu=ati6.
3
2ceeai o(ser6a7ie de la nota 2, cu <reci=area c/ ar1u&entul su<li&entar indic/ i&<licarea unui
$<eri&entator, cu ?or&/ de dati6.
4
Prin 3o&inalne&arcat dese&n/& co&<linirile no&inale cu ?or&/ Jne&arcat/K de 32c, aco<erind
situa7iile In care co&<linirea le1at/ direct nu su<ort/ su(stitu7ia cu un clitic <rono&inal In acu=ati6.
5
Na ni6elul restric7iilor ?or&ale, se includ In acelai ti<ar sintactic atEt ti<ul! !l m )ntreab
rezultatul, cEt i ti<ul! !l m=a desemnat ministru, dei se deose(esc su( as<ectul ?unc7iilor! <ri&ul
include un co&<le&ent secundar, al doilea, un co&<le&ent de ti< <redicati6.
69
Morfosintaxa limbii romne
,(2(*( > alt/ clasi?icare se <oate ?ace .n -uncie de )re<ena4absena unei )o<iii
sintactice strns legate de 0erb(
,(2(*(1( Po=i7ia com)lementului direct
+ 6erbe tranziti)e=
O cu tran<iti0itate -orteL
O cu tran<iti0itate slab(
Tranziti)e sunt 6er(ele care cer <o=i7ia ;0, ?ie c/ aceast/ <o=i7ie este saturat/
Cco&<le&entul ?iind leicali=atD sau nesaturat/ In contet.
6ere cu tranziti)itate forte sunt toate 6er(ele cu o(iect direct a c/rui reali=are
este ?ie o ?or&/ <rono&inal/ de clitic In acu=ati6 C, vd, >l ateptD, ?ie un 1ru< no&inal
co&<let sau o <ro<o=i7ie su(stitui(il// <rintr%o ?or&/ de clitic <rono&inal In acu=ati6,
ad&i7End, i&<licit, du(larea <rin clitic. 8e includ aici 6er(ele din construc7ii ca!
CiD >l accept, >l ascult, >l )ntreb, , privesc, , refu5, >i verificA
CiiD >l accept pe %on, , )ndrum pe MariaA
CiiiD Citesc cartea , citesc, #dmir peisa*ul >l admirA
Ci6D #ccept c s=a greit #sta o accept, 6u doresc s plec4a pleca #sta n=o
doresc0
6ere cu tranziti)itate sla sunt toate 6er(ele Ci ?or&ele 6er(aleD al c/ror
o(iect direct este Csau a aFuns contetualD nesu(stitui(il <rintr%o ?or&/ s<eci?ic/ de
clitic <rono&inal, nead&i7End, i&<licit, du(larea <rin clitic, <recu& i 6er(ele al c/ror
o(iect direct este neleicali=at In contet Caa%nu&itele tran5itive folosite absolutD. 8e
includ aici!
CaD 6er(e care ad&it un 1ru< no&inal inco&<let C?/r/ deter&inantD, nesu(stitui(il
<rintr%o ?or&/ de clitic <rono&inal Cti<ul! Cumpr cas, #legem46umim pre"edinte, #re
a)ere; 6e=i ca<. G,, %ubstanti0ul 5i gru)ul nominal# *(,(2(D;
C(D 6er(e cu o(iectul direct neleicali=at C>i place s mnnce i s eaD;
CcD 6er(e care <ri&esc co&<le&ent intern, i&<osi(il de du(lat <rintr%o ?or&/ de
clitic <rono&inal C# luptat o lupt dreapt, # dansat un dans lent, # vorbit o )or
)n1eleaptD;
CdD ?or&e 6er(ale care i%au <ierdut ca<acitatea de a <ri&i clitic <rono&inal
Csu<inele tran=iti6e! Termin de citit lecia, Mi=e greu de procurat cartea, main de
spart nuciD.
0e re&arcat &ul7i&ea structurilor cu tranziti)itate sla, <re=ente!
a In condi7iile In care a<ar <ertur(/ri ale structurii <ri&are, ?ie <rin ter1erea
unui ;0 dintr%o construc7ie tran=iti6/ C(D, ?ie, di&<otri6/, <rin inserarea unui co&<le&ent
intern Intr%o construc7ie intran=iti6/ CcD;
a In construc7iile In care no&inalul su(stanti6al nu ad&ite su(stitu7ia cu o ?or&/
de clitic <rono&inal In acu=ati6 Ca, dD.
90
.erbul i grupul verbal
+ 6erbe intranziti)e
Intranziti)e sunt 6er(ele care nu ad&it le1area direct/ a unui no&inal, ece<tEnd
no&inalul%su(iect, nu&ele <redicati6 sau circu&stan7ialul ne<re<o=i7ional. 8e includ aici
i construc7ii ca!
CaD %on alearg noaptea, Muncete 5ile )ntregi, unde, In a?ara su(iectului,
no&inalul/1ru<ul no&inal ne<re<o=i7ional este su(stitui(il <rintr%un ad6er( CCnd
alearg9, Ct muncete9D;
C(D Sportul )nseamn sntate, unde no&inalul nonsu(iect nu <er&ite reali=area
<rintr%un clitic <rono&inal i, i&<licit, du(larea <rin clitic, c/ci ?unc7ionea=/ ca 3P, i nu
ca o(iect direct C;0D.
,(2(*(2( Po=i7ia subiectului
+ 6erbe personale
8unt )ersonale 6er(ele care <ri&esc <o=i7ia 8u(iectului, ?ie c/ acesta este
actuali=at sau neactuali=at In contet; ele constituie &aForitatea 6er(elor CCopilul cite"te,
Tu cite"ti, Citesc i scriu 5ilnicD.
a 6erbe impersonale
O cu )o<iia %ubiectului im)osibil de aco)erit
O cu )o<iia %ubiectului saturat# dar reali<at )rin )ro)o<iie
con@uncional sau )rin -orm 0erbal ne)ersonal(
8unt im)ersonale 6er(ele din ur&/toarele su(clase!
CaD Tun, 8lou, 6inge, Dulger, 2urni1ea5, eruiete, .iscoleteA
C(D >mi pas de tine, >mi pare bine4ru de tine, >i arde de plimbare, % s=a urt de
via1, >i st bine cu rochia, >i cunea5 pe cinevaA
CcD M doare )n gt, M arde la stomac, M mnnc )n spate, M ustur la
cotA
CdD Se vorbete mult, Se rde mult, Se alearg prea )ncet,
unde Ca(D sunt 6er(e care nu ad&it <o=i7ia su(iectului, iar CcdD sunt 6er(e care,
contetual, a<ar In structuri ?/r/ su(iect Cstructuri i&<ersonale de la 6er(e intran=iti6e CdD
sau 6er(e ale c/ror structuri i&<ersonale 6aria=/ cu unele <ersonale Cc! M doare )n
gt4M doare gtulD;
CeD Trebuie s accept, Merit s lupt, CMiD Se )ntmpl s greesc, CMiD Se
cuvine s fiu pltit, M doare c a fost aa, M mir c te por1i neelegant, ! greu s
accep1i astaA
C?D -mne de v5ut4a vedea, ! greu de acceptat4a accepta, Se aude tunnd,
unde Ce?D sunt 6er(e care cer aco<erirea <o=i7iei su(iectului, dar acesta este reali=at
<ro<o=i7ional CeD sau <rin ?or&e 6er(ale non?inite C?D.
9"
Morfosintaxa limbii romne
,(2(*(*( Po=i7ia numelui )redicati0 i cea a com)lementului )redicati0 al
obiectului
Ln ?unc7ie de aceste <o=i7ii sintactice se distin1!
a 6er(e copulati)e 4 care cer In &od necesar ataarea unui nu&e <redicati6,
co&<linire, se&antic, <redicati6/ Ce<ri&/ o <ro<rietate re?eritoare la entitatea din <o=i7ia
su(iectuluiD, iar, sintactic, neo&isi(il/, </strEndu%se indi?erent de ti<ul de ?or&/ ?init/ vs
non?init/ a 6er(ului!
O ?or&e ?inite C!l este inteligent4de)ine inspector4a-unge deputat4iese
preedinte4rmne neschimbat4se face mare4se nume"te 8opescuD;
O ?or&e non?inite C>iind inteligent, a )n1eles numaidectA De)enite peste
noapte capitaliste, 1rile i=au schimbat greu mentalitateaA 6=a fost uor a
a-unge$a rmne preedinteD;
Ln &od curent, co<ulati6ele sunt, ca structur/ sintactic/, 6er(e (i6alente
intran=iti6e Ccu 8 b 3PD, construc7ie In care su(iectul <oate ?i i <ro<o=i7ional sau ?or&/
6er(al/ non?init/ C! util s ctig4! util de ctigat trofeul4a ctiga trofeulD. ;a
or1ani=are sintactico%se&antic/, sunt 6er(e nona1enti6e inacu=ati6e/er1ati6e C6e=i i
satis?acerea testului de adFecti6i=are a <artici<iului! 1ar fost4devenit4a*uns
comunistD.
a 6er(e atriuti)e 4 care cer In &od necesar ataarea unui co&<le&ent <redicati6
al o(iectului, co&<linire, se&antic, <redicati6/ Ce<ri&/ o <ro<rietate re?eritoare la
entitatea din <o=i7ia o(iectuluiD, co&<linire </strat/ i In ?or&ele non?inite!
O ?or&e ?inite C"=au ales$numit$desemnat preedinteD;
O ?or&e non?inite C6=a fost uor de a=l alege$numi$desemna preedinteD.
Ger(ele atri(uti6e au &ulte tr/s/turi co&une cu 6er(ele co<ulati6e, ca ur&are a
naturii <redicati6e co&une a co&<le&entului C;P> e<ri&/, ca i 3P, o <ro<rietateD. 8e
deose(esc de co<ulati6e <rin 1rila sintactic/, ?iind 6er(e tri6alente i, adesea, tran=iti6e C8
b ;0 b ;P>; rar, 8 b ;, b ;P>D i <rin tr/s/turile sintactico%se&antice, ?iind, ?rec6ent,
6er(e de ti< a1enti6.
,(2(,( 8e <oate ?ace o clasi?icare In ?unc7ie de )re<ena 5i de statutul
-ormantului4mor-emului re-le;i0, distin1Endu%se!
+ 6erbe inerent reflexi)e H care au ca ?or&ant obligatoriu un clitic re?lei6, ?ie
c/ acesta are ?or&/ de acu=ati6 Ca se bosumfla, a se cina, a se cuveni, a se )ntmpla, a
se mndri, a se sinchisi, a se teme, a se vitaD, ?ie, &ai rar, de dati6 Ca=i bate *oc, a=i da
seama, a=i )nchipuiD.
+ 6erbe contextual reflexi)e 4 care acce<t/ contet re?lei6 nu&ai In unele
a<ari7ii!
? cu clitic re-le;i0 se ca mor-em )asi0 sau im)ersonal CDrepturile se
ob1in cu lupt, >n 1rile srace se triete pu1in, Se alearg dup avereD;
? cu clitic re-le;i0 de acu<ati0 sau de dati0 ca semn de
core-erenialitate .ntre % 5i CD CMama
i
se
i
apr, %oana
i
se
i
cru1D sau .ntre %
5i CI C%on
i
)i
i
impune ceva, -adu
i
)i
i
propune cevaD;
92
.erbul i grupul verbal
? cu clitic re-le;i0 de acu<ati0 sau de dati0 cu dubl -uncie= ca semn
de core-erenialitate % H CD sau % H CI 5i# su)limentar# ca marc de
reci)rocitate C%on
i
i heorghe
F
se
iF
spri*in reciprocA !i
iF
se
iF
cunosc unul pe
altulA Dra1ii
iF
)i
iF
trimit veti unul
i
altuia
F
D;
? cu clitic re-le;i0 de dati0 ca semn de core-erenialitate .ntre % 5i
)osesor# im)licit ca marc a )osesiei C%on
i
)i
i
uit obliga1iile R
i
, !a
i
)i
i
admir
mama R
i
D.
+ 6erbe im)osibil de inclus .n structuri re-le;i0e Ca beneficia, a consta, a
depinde, a durea, a ninge, a ploua, a ustura etc.D.
,(*( Clasificarea semantic a )erelor 1 (n funcie de grila de roluri tematice pe
care )erul le atriuie argumentelor
,(*(1( -oluri tematice atribuite de verb
+ Agent 4 entitate ani&at/ C&ai ales u&an/D, ini7iatoare 6oli7ional/ a <rocesului
sau care are ca<acitatea de a controla <rocesul CCopilul alearg, desenea5, )noat,
mnnc, scrie, vorbeteA Animalul latr, miaun, oftea5, sforie, chioptea5,
tueteD;
+ &em4Pacient4Re<ultat 4 entitate indicEnd, <e de o <arte, o(iectul asu<ra
c/ruia ac7ionea=/ 21entul, ?ie c/ o(iectul r/&Ene eterior ac7iunii i ne&odi?icat de
aceasta C&em= Citete o carte, 8rivete un talouD, ?ie c/ se &odi?ic/ <rin e?ectele ei
CPacient= #dncete un "ant, >nroete ouleD, ?ie c/ a<are nu&ai ca Be=ultat al ac7iunii
CScrie un roman, Compune o simfonieD, iar, <e de alt/ <arte, o(iectul <osesiei C&em=
#m o carte, Cartea )mi apar1ineD;
+ Instrument 4 entitate nonani&at/ <rin inter&ediul c/reia 21entul ac7ionea=/
asu<ra o(iectului CDeschide cu c#eia, Medicul l=a vindecat cu medicamente,
4edicamentele l=au vindecat, Se folosete de cuit, Cuitul )i foloseteD;
+ Comitati0 H entitate care se asocia=/ 21entului, <artici<End, al/turi de acesta,
la reali=area ac7iunii CColaborea5 cu directorul, Se asocia5 cu sporti)ulD;
+ Bene-iciarul 4 entitate, de o(icei ani&at/, In (ene?iciul sau In detri&entul
c/reia se reali=ea=/ ac7iunea CMedicamentul +nu/ i=a folosit olna)ului, 8regtete de
mncare copiilorD;
+ !;)erimentator 4 entitate ani&at/, i&<licat/ Intr%un <roces a?ecti6 i
e<ri&E&d ?iin7a a?ectat/ de stare, ?/r/ a o ?i declanat i ?/r/ a o controla Cstare <si+ic/!
4 indispune, 5mi pas, 5mi place, !l iubete cu pasiune; stare ?i=ic/! 4 doare, 4
ustur, 4i=e frig; <erce<7ie! !l simte frigul, !l vede flacraD;
+ %timul 4 ini7iatorul unui act de cau=are a?ecti6/ C>rigul$Tri)ialitatea m
indispuneD;
+ Posesor H entitate i&<licat/ Intr%o rela7ie de <osesie, alienabil CcEnd <osesia
este te&<orar/, ?iind <osi(il/ Instr/inarea o(iectului <osedat! Ion are4de1ine o grdin,
rdina (i apar1ineD sau inalienabil CcEnd <osesia este <er&anent/, o(iectul <osedat
?iind i&<osi(il de se<arat de <osesor! Ion are ochi negri i pr cre1, !l are temperament
vulcanicD;
93
Morfosintaxa limbii romne
+ 9int4"ocati04%urs4Parcurs H roluri circu&stan7iale i&<licate de 6er(e de
&icare, e<ri&End ?ie direc7ia i <unctul ?inal al &ic/rii C#*unge la >acultateD, ?ie
<unctul ini7ial al de<las/rii C%ese din camer, .ine de la Clu-D, ?ie <arcursul CTrece
strada, Brc scara$pe scar, Colind satele$prin sate, 8trunde prin zidD, ?ie locul
<rocesului, ?/r/ de<lasare C"ocuiete la Clu-, Cartea include patru capitoleD.
,(*(2( Clase semantice i semantico=sintactice de verbe
,(*(2(1( Dn -uncie de )re<ena .n grila de roluri a Agentului, se distin1!
+ 6erbe agenti)e 4 care <ri&esc rolul 21ent, asociat sau neasociat cu alte roluri
te&atice!
O G b 21ent CCopilul alearg4dansea54)noat4merge4vorbeteD;
O G b 21ent b Te&/ Cb ,nstru&entD
"
C!l taie pinea cu briceagul,
mnnc supa cu linguraD;
O G b 21ent b Te&/ b `int/ C!l m )ntreab re5ultatul, !l )mi trimite
re5ultatul, !l )mi spune cteva cuvinteD;
O G b 21ent b Pacient Cb ,nstru&ent b Bene?iciarD C!l )mi adncete o
groap cu hrle1ul, !l )mi usuc o *ucrie, !l )mi prepar o omlet, !l )mi
cumpr o *ucrieD.
+ 6erbe nonagenti)e 4 care nu acce<t/ rolul 21ent, ad&i7End ?ie
$<eri&entatorul sau Posesorul, roluri a?late In distri(u7ie co&<le&entar/ cu 21entul, ?ie
Te&a/Pacientul sau unul dintre rolurile locati6e C`int/, 8urs/D, roluri <osi(il coocurente
cu 21entul!
O G b $<eri&entator C%=e frig, %=e teamD;
O G b $<eri&entator b Te&/ C>i pas de %on, !l )i ador fratele, !l
vede flacraD;
O G b $<eri&entator b Nocati6 CM doare capul, M ustur )n
gt4gtulD;
O G b Posesor b Te&/ C!l are avere, !l de1ine un teren, Casa )i
apar1ineD;
O G b Te&/ b Nocati6 C!l st pe pat, !l este )n camerD;
O G b Te&/ b `int//8urs/ C!l a*unge la coal, !l fuge +de/ la coalD;
O G b Pacient Cb 8urs//b Nocati6/b ParcursD CDntna seac, Cri5a se
adncete, Copilul se )ngra, !l slbete, !l cade din pat4pe pat, Mingea se
rostogolete pe covorD.
,(*(2(2( Corelnd clasi-icarea semantic >,(*(2(1(? cu cea sintactic >,(2(?# se
detaea=/!
>A? dou/ subclase de 0erbe intran<iti0e!
+ 0erbe inacuzati)e Csau ergati)eD H 6er(e intran=iti6e i nona1enti6e care aa=/
In <o=i7ia su(iectului Pacientul sau Te&a C8inea s=a uscat, Carnea s=a stricat, -ul a
secat, :rtia se aprinde, Copilul cade din pat, Copilul se rtcete, #pa se prelinge pe
covor, Situa1ia se repet etc.; se includ aici i toate 6er(ele co<ulati6eD
"
8e includ In <arante=e rolurile ?rec6ent neleicali=ate, a?late Intr%o rela7ie adesea <re<o=i7ional/,
&ai <u7in strEns/ cu 6er(ul.
94
.erbul i grupul verbal
%emantic, clasa este etre& de etero1en/, adunEnd! >a? 0erbe de scFimbare de
stare Cti<ul re?lei6! a se prgini, a se 5brci; ti<ul re?lei6/nere?lei6! a +se/ mucegi,
a +se/ ruginiDA ti<ul nere?lei6! a a1ipi, a degera, a deveniD; >b? 0erbe de con-iguraie
s)aial Cti<ul re?lei6! a se afla, a se apleca; ti<ul nere?lei6! a apune, a avansa, a
rsriD; >c? 0erbe de mi5care direcionat Cti<ul nere?lei6! a a*unge, a aluneca, a
cdea, a ptrunde, a veniD; >d? 0erbe de e;isten# de a)ariie4dis)ariie Cti<ul re?lei6!
a se ivi, a se rtci; ti<ul nere?lei6! a aprea, a deceda, a dispreaD; >e? 0erbe
e;)rimnd emisia de sunete# de mirosuri# de substane Cti<ul re?lei6! a se prelinge;
ti<ul nere?lei6! a asuda, a curge, a explodaD.
+ 0erbe inergati)e 4 6er(e intran=iti6e i a1enti6e care aa=/ In <o=i7ia
su(iectului 21entul CCopilul alearg4dansea54)noat4lucrea54merge4rde4vorbeteD.
Pentru distin1erea celor dou/ su(clase de 6er(e intran=iti6e este concludent
Jtestul adFecti6i=/rii <artici<iuluiK!
O 6er(ele er1ati6e ad&it, ca i cele tran=iti6%a1enti6e, adFecti6i=area
<artici<iului Cpine uscat, carne stricat, ru secat, hrtie aprins, copil c5ut,
copil rtcit, ap prelins, situa1ie repetatD;
O 6er(ele iner1ati6e nu ad&it adFecti6i=area <artici<iului C;copil dansat,
;copil )notat, ;copil lucrat, ; copil rs, ;copil vorbitD.
>B? dou/ subclase de 0erbe tran<iti0e=
+ 0erbe tran<iti0e agenti0e C!levul citete cartea, !l ud florileD;
+ 0erbe tran<iti0e nonagenti0e 4 care aa=/ In <o=i7ia su(iectului ?ie Posesorul
C!l are avereD, ?ie $<eri&entatorul C!l detest situa1iaD, ?ie Nocati6ul CM doare gtul,
2utoiul con1ine apD, ?ie Te&a CM preocup politicaD, iar, In <o=i7ia co&<le&entului
direct, $<eri&entatorul CM doare capul, M preocup politicaD, Nocati6ul/Parcursul
CBme5eala ptrunde haineleD sau Te&a C!l are avereD.
Pentru distin1erea celor dou/ su(clase de 6er(e tran=iti6e este se&ni?icati6
Jtestul <asi6i=/riiK!
O 6er(ele tran=iti6e a1enti6e ad&it, ?/r/ ece<7ie, <asi6i=area CCartea
este citit de profesorD;
O nu&ai cEnd a<ar7in su(clasei tran=iti6elor nona1enti6e e <osi(il ca
6er(ele, dei tran=iti6e, s/ nu ad&it/ <asi6i=area C;#verea este avut de el, ;Sunt
durut de cap, ;#pa este con1inut
"
de butoi, ;Sunt preocupat
2
de politicD.
,(,( Particulariti ale romnei
8unt caracteristice ro&Enei!
a structurile ,(2(1(>a?# ,(2(2(1(>ii?# >iii?# ,(2(2(2(>i0?# >0i?# >0ii?# In care nu a<are <o=i7ia
"
;onstruc7ia e <osi(il/, dar nu cu sens <asi6.
2
2ceeai o(ser6a7ie de la nota 1, cu s<eci?icarea c/, In ase&enea construc7ie, <artici<iul este
total&ente adFecti6at.
95
Morfosintaxa limbii romne
8, indicEnd <osi(ilitatea ro&Enei de a a6ea construc7ii sintactice co&<lete Cenun7uriD In
a(sen7a su(iectului;
a structurile ,(2(2(*(>iii?, unde a<ar si&ultan dou/ co&<le&ente Ccu ;0 i ;8ecD, unul
cu ?or&/ ca=ual/ &arcat/ de acu=ati6 Creali=at/ <rin clitic <rono&inalD, cel/lalt cu
?or&/ ne&arcat/ Csitua7ia de ca= JneutruKD;
a &ul7i&ea i 6arietatea sintactic/ a structurilor i&<ersonale C,(2(*(2(D, inclu=End atEt
structuri de (a=/ Ca, (, c, e, ?D, cEt i structuri reor1ani=ate, o(7inute <rintr%o o<era7ie de
i&<ersonali=are de la 6er(ele intran=iti6e CdD, atEt structuri cu <o=i7ia 8u(iectului
neaco<erit/ Ca, (, c, dD, cEt i structuri cu <o=i7ia 8u(iectului actuali=at/ <rin <ro<o=i7ie
conFunc7ional/ CeD sau ?or&/ 6er(al/ non?init/ C?D;
a li&itarea, <entru ro&En/ CIn ra<ort cu alte li&(i ro&anice i nero&anice, <entru care
?eno&enul er1ati6it/7ii s%a studiatD, a testelor de er1ati6itate la unul sin1ur, cel al
JadFecti6i=/rii <artici<iuluiK;
a di6ersitatea de 1rile sintactice caracteri=End 6er(ul ro&Enesc, ca re?le al
contrEn1erilor ca=uale <e care le i&<une co&<le&entelor Cca<acitatea 6er(ului de a
i&<une trei ?or&e ca=uale distincte, 3, 0, 2cD, dar i ca re?le al restric7iilor
<re<o=i7ionale i&<use acestora, ro&Ena oscilEnd Intre o &arcare a co&<le&entelor de
ti< ?leionar CsinteticD i una de ti< <re<o=i7ional CanaliticD.
.2NB 200# ,! 33235#
!;erciii
%e dau -ragmentele=
JGe=i un tEn/r de a<aren7/ ?oarte si&<atic/, se interesea=/ la
"
toate, a In6/7at
(ine In coal/, a ?ost dintre ]<re&ian7i^, ]<ro&ite &ult^. Tre(uie s/ &ai ate<7i Inainte
de a%7i ?or&a Fudecata asu<ra lui. 3u e lucru &are s/ <ro&it/, lucru &are e s/ 7ie ce
<ro&ite. Ll ur&/reti cEt6a ti&<, Il IntElneti iar/i du</ cE7i6a ani. ;e a ?/cut de atunci
IncoaceT 2 <ro1resat In de=6oltarea luiT 8%a In?iri<atT 2 Intre<rins ce6a cu succesT i%
a Inte&eiat cu <ro<ria sa &unc/ eisten7a &aterial/T 2 scris ce6a i lucrea=/ &ai
de<arteT Ll 6e=i du</ al7i ani. 2 &ai crescutT i%a &en7inut <ro1resulT 2 r/&as
credincios idealului din tinere7eT C...D
0e aici se In7ele1e i &area 6aloare a disci<linei intelectuale. 3u cEte idei
?elurite ai adunat In &e&oria ta este lucrul cel &ai i&<ortant, ci i&<ortant/ este
le1/tura Intre idei. Tu <o7i ti &ulte In &ultele &o&ente ale 6ie7ii! dac/ nu%7i aduci
a&inte de ceea ce%7i tre(uie Intr%un anu&e &o&ent i dac/ aceast/ aducere%a&inte nu
tra1e du</ sine In ir re1ulat tot ce se a?l/ In tine <entru sus7inerea, a&<li?icarea i
ilustrarea o(iectului In discu7ie, de1ea(a I7i sunt toate cunotin7ele r/&ase cu?undate In
<artea ascuns/ a su?letului.K CT. Haiorescu, CriticeD
"
Ln li&(a actual/, a& s<une de toate0
96
.erbul i grupul verbal
1( !;tragei# din te;t# 0erbele tran<iti0e 5i )e cele intran<iti0e(
2( !;tragei 0erbele im)ersonale 5i artai ti)ul de im)ersonalitate(
*( %tabilii ti)ul de 0erbe re-le;i0e din te;t(
,( Indicai# )entru )rimele o)t 0erbe din te;t# crei scFeme sintactice .i
cores)unde -iecare(
/( !;tragei# )e dou coloane# 0erbele agenti0e 5i )e cele nonagenti0e(
1( !;ist .n te;t 0erbe cu !;)erimentatorB Dac da# selectaiCle 5i @usti-icai
alegerea(
I( !;ist .n te;t 0erbe ergati0eB Dac da# indicaiCle 5i e;)licai .n ce const
ergati0itatea(
J( Caracteri<ai sintactic structurile subliniate 5i ra)ortaiCle la scFema
sintactic >)rototi)ic? a -iecrui 0erb=
CaD Dup ce ni s=au trimis cei doi inspectori, a )nceput lupta de culise
C(D Cei doi inspectori s=au dovedit incapabili s fac fa1 situa1iei actuale
dificile
CcD -e5ultatele trebuiau predate pn a5i=diminea1
CdD Salaria1ii au decis s=i ofere o parte din beneficii sinistra1ilor0
K( >a? Construii cte dou enunuri care s actuali<e<e urmtoarele grile de
roluri tematice=
C"D G b 21ent b Te&/ b ,nstru&ent b `int/
C2D G b 21ent b Pacient b ,nstru&ent
C3D G b 21ent b Te&a b 8urs/
C4D G b 21ent b Te&/ b Bene?iciar
C5D G b 21ent b Pacient b Be=ultat
C6D G b $<eri&entator b Nocati6
C9D G b $<eri&entator b Te&/
C#D G b Te&/ b Nocati6
C9D G b Posesor b Te&/
C"0D G b 21ent
C""D G b Pacient
>b? Indicai care dintre grile cores)und= >i? 0erbelor tran<iti0e# >ii? 0erbelor
intran<iti0e# >iii? 0erbelor agenti0e# >i0? 0erbelor nonagenti0e# >0? 0erbelor
)siFologice 5i de sen<aie -i<ic# >0i? 0erbelor ergati0e# >0ii? 0erbelor inergati0e(
10( >a? Construii cte dou enunuri care s actuali<e<e urmtoarele
scFeme sintactice=
C"D G b 8u(iect
C2D G b 8u(iect b ;0
C3D G b 8u(iect b ;,
99
Morfosintaxa limbii romne
C4D G b 8u(iect b ;Pre<
C5D G b 8u(iect b 3P
C6D G b ;, b ;Pre<
C9D G b 8u(iect b ;0 b ;8ec
C#D G b 8u(iect b ;, b ;0
C9D G b 8u(iect b ;0 b ;P>
C"0D G b 8u(iect b Nocati6
>b? Indicai care dintre scFeme cores)und= >i? 0erbelor tran<iti0e# >ii?
0erbelor intran<iti0e# >iii? 0erbelor dublu tran<iti0e# >i0? 0erbelor co)ulati0e#
>0? 0erbelor im)ersonale(
>c? Indicai# @usti-icnd soluia# .n care dintre scFemele sintactice indicate se
.ncadrea<= >i? 0erbele ergati0eL >ii? 0erbele inergati0e(
S S
S
/( 6ariaii .n structura argumental a 0erbului
8tructura ar1u&ental/ Csu(iect i co&<le&entele Jo(li1atoriiKD a 6er(ului nu este
ri1id/. 2ceasta <oate 6aria de la o a<ari7ie a 6er(ului la alta, In ur&a a<lic/rii unor
o<era7ii de reor1ani=are a structurii de roluri te&atice Cla ni6elul NeiconuluiD, corelate cu
reor1ani=/ri ale ierar+iei i ale <o=i7iei ar1u&entelor Cla ni6elul 8intaeiD. 2ceste o<era7ii
<ot a6ea ca re=ultat eli&inarea unui rol te&atic, res<ecti6 a unei <o=i7ii sintactice
Cdetran=iti6i=are, i&<ersonali=areD sau, in6ers, &ai rar, ad/u1area unui rol te&atic,
res<ecti6 a unei <o=i7ii sintactice Ctran=iti6i=are, <ersonali=areD. $ste <osi(il/ i </strarea
nu&/rului de roluri te&atice i de <o=i7ii sintactice, Intr%o con?i1ura7ie reor1ani=at/.
/(1( 3peraii care modific tranziti)itatea
/(1(1( Tran5itivi5area
2<are &ai rar decEt detran=iti6i=area i <ri6ete <osi(ilitatea inser7iei
su<li&entare a unui co&<le&ent direct, care, ini7ial, nu era inclus In structura
ar1u&ental/ a 6er(ului.
/(1(1(1( 2d/u1area i ter1erea co&<le&entului intern
Ln ro&En/, co&<le&entul intern Cun co&<le&ent direct, non<re<o=i7ional, care
are acelai radical ca 6er(ul sau care este ?oarte a<ro<iat se&antic de 6er(D, <oate a</rea
In &ai &ulte situa7ii!
CaD <e lEn1/ un 6er( tran=iti6! %on mnnc mncarea preferat, %on a but trei
pa#are de )in;
9#
.erbul i grupul verbal
C(D <e lEn1/ un 6er( iner1ati6! a dormi un somn, a dansa un dans, a visa un )is;
CcD <e lEn1/ un 6er( inacu=ati6, In li&(a 6ec+e! #dormi #dam somnul cel amar
C;oresi, ;
2
, 69, apud ;re7ia "956
"
! "29D; #u vedeai furii, curreai cunrusulu i cu
curvarul partea ta puneai C8saltirea :urmu5aMi, "29D;
CdD <e lEn1/ 6er(ele cu $<eri&entator, In li&(a 6ec+e! <i se veselir to1i )eselie
)ngereasc C,s<irescu, N., 90, apud ;re7ia "956! ""#D; <i s scrbi mare scr
C#lexandria, 9"D.
Ln li&(a 6ec+e, construc7ia cu un co&<le&ent intern era &ult &ai ?rec6ent/ i era
acce<tat/ de un nu&/r &ai &are de 6er(e decEt In li&(a actual/. 2st?el, situa7iile de la CcD
i CdD, <osi(ile In li&(a 6ec+e, nu &ai sunt re<era(ile In li&(a actual/.
0in <unct de 6edere sintactic, statutul acestui co&<le&ent este di?erit.
a Ger(ele tran=iti6e CaD acce<t/ un o(iect s<eci?ic sau inde?init, care <oate ?i
5ters <rin saturarea rolului te&atic al o(iectului
2
Cacest ?eno&en a ?ost descris ca J?olosire
a(solut/K a 6er(ului tran=iti6D! %on mnnc mult, %on a but. Ln a(sen7a co&<le&entului,
sensul 6er(ului se sc+i&(/, trecEnd de la un sens de ti< e6eni&ent CJLn acest &o&ent, ,on
&/nEnc/ ce6a anu&eK; J0e cEnd sunte& aici, ,on a (/ut trei <a+are de 6inKD, la un sens
de ti< <ro<rietate CJ,on este &Enc/ciosK, J,on a ?ost (/utor Cde 6inDKD0
a ;o&<le&entul intern tran<iti0i<ea< 6er(ele iner1ati6e C(D, actuali=End o
<o=i7ie ar1u&ental/ eistent/, dar inacti6/ In &od o(inuit CIncor<orat/D. .rani7a dintre
6er(ele tran=iti6e C&ai ales In ca=ul ?olosirii a(soluteD i cele iner1ati6e se do6edete
ast?el a ?i ?oarte la/, di?eren7a &aFor/ constEnd In actuali=area ?rec6ent/ C<entru
tran=iti6eD vs neactuali=area/Incor<orarea ?rec6ent/ C<entru iner1ati6eD a co&<le&entului
direct.
a Pe lEn1/ 6er(ele inacu=ati6e i <e lEn1/ cele cu $<eri&entator Cc, dD,
co&<le&entul intern <roduce o -als tran<iti0i<are, deoarece aceste 6er(e nu au
dis<oni(il/ <o=i7ia sintactic/ a o(iectului; In aceste ca=uri, ?unc7ionarea Jco&<le&entului
internK este ase&/n/toare cu cea a unui adFunct/circu&stan7ial, in?or&a7ia <e care o aduce
?iind de natur/ &odal/, cantitati6/ CJa CaDdor&it su?icientK, Js%au 6eselit &ultKD. Ln
situa7iile de acest ti<, Jco&<le&entulK se asocia=/, de o(icei, cu un &odi?icator de ti<
cantitati6%a<reciati6 C6e=i! cel amar, )ngereasc, mareD, i, <ro(a(il, cu o intona7ie
s<eci?ic/.
/(1(1(2( Tran=iti6i=area unor 6er(e i&<ersonale
> situa7ie s<ecial/ este re<re=entat/ de anu&ite 6er(e i&<ersonale C&ai ales cele
care denot/ ?eno&ene naturaleD care, dei sunt =ero6alente, <ot <ri&i un co&<le&ent
direct. 2d/u1area unui co&<le&ent direct deter&in/ orientarea <rocesului Intr%o anu&it/
direc7ie! 8lou 7 4 plouA # nins 7 Pe Ion l=a nins toat 5iuaA # fulgerat 7 L+a
fulgerat0
Ln e<ri&area &eta?oric/, aceste tran=iti6i=/ri sunt ?rec6ente!
4+a fulgerat cu privireaA "=a trsnit Dumne5eu cu acest neca5
3
.
"
Petru ;re7ia, "956, Complementul intern, In Studii de gramatic, 6ol. ,, Bucureti, $ditura
2cade&iei, <. ""5"20.
2
ter1erea co&<le&entului nes<eci?ic se di?eren7ia=/ de <asi6, care ter1e rolul su(iectului.
3
Ln aceste ee&<le, tran=iti6i=area este asociat/ i cu <ersonali=area 6er(ului C6e=i infra, /(2(2(D i
cu o lectur/ de ti< ?actiti6 Ja ?/cut s/%l tr/sneasc/K.
99
Morfosintaxa limbii romne
/(1(2( Detran5itivi5area
$ste o o<era7ie care <resu<une eli&inarea co&<le&entului direct. 8e <oate reali=a
<rin dou/ &ecanis&e! <asi6i=area i anticau=ati6i=area.
/(1(2(1( Pasi6i=area
$ste o o<era7ie leical/ Cla ni6elul NeiconuluiD care a?ectea=/ &aForitatea
6er(elor tran=iti6e i, &ai ales, <e cele cu tran=iti6itate ?orte, a6End ur&/toarele e?ecte
sintactice!
CaD structura tran=iti6/ de6ine intran=iti6/;
C(D no&inalul co&<le&ent direct este eternali=at i aFun1e s/ ocu<e <o=i7ia
su(iectului;
CcD no&inalul su(iect este &ar1inali=at i aFun1e Intr%o <o=i7ie <ost6er(al/, cu
reali=are <re<o=i7ional/, co&<le&entul de a1ent, sau este eli&inat co&<let;
CdD structura <asi6/ are o &arcare s<eci?ic/!
%on o srut pe %oana 7 %oana este srutat +de %on/A %on i=a btut nevasta 7
6evasta a fost tut +de %on/0
Pasi6ul <oate a6ea dou/ reali=/ri &or?olo1ice!
a In &od <rototi<ic, <rin o)eratorul a fi, care <oart/ &/rcile <redicati6it/7ii b
<artici<iul 6er(ului, care are co&<orta&ent de ti< adFecti6al! %oana este cea mai cutat
din -omnia +de ctre 8oli1ie/;
a )asi0ul cu se' dei ec+i6alent din <unct de 6edere se&antic cu <asi6ul cu
o<erator, a<are In condi7iile nee<ri&/rii co&<le&entului de a1ent C>n -omnia, se caut
femei=interlopD, ale unui su(iect <asi6 neindi6iduali=at C>n Delt, se pescuie"te tiucD,
ale i&<ersonali=/rii construc7iei <rin nee<ri&area Jsu(iectului <asi6K CCopilul ateapt
surpri5a atunci cnd i se promiteD sau <rin a<ari7ia unui su(iect <ro<o=i7ional C*e crede
c nimeni nu va ctiga la lotoD.
8<re deose(ire de <asi6ul cu a fi, care are <aradi1&/ co&<let/, <asi6ul cu se este
li&itat la <ersoana 3, sin1ular i <lural! Se cumpr multe cadouri4mcar un cadou de
Crciun0
/(1(2(2( 2nticau=ati6i=area
$ste o o<era7ie leical/ Cla ni6elul NeiconuluiD care deri6/ nu&eroase 6er(e
er1ati6e i 6er(e cu $<eri&entator din cores<ondentele lor tran=iti6e; are ur&/toarele
e?ecte sintactice!
CaD structura tran=iti6/ de6ine intran=iti6/ Cdetran=iti6i=areD;
C(D no&inalul co&<le&ent direct este eternali=at i aFun1e In <o=i7ia su(iectului;
CcD no&inalul su(iect cu rolul 21ent este eli&inat co&<let, ?/r/ a ?i recu<erat
se&antic C<unct In care di?er/ esen7ial de <asi6D;
CdD ?acultati6, se asocia=/ cu o &or?olo1ie s<eci?ic/ C&arca seD!
%on )ncepe discu1ia mai devreme Ctran=iti6D 7 Discu1ia )ncepe mai devreme
Cer1ati6D 7 ;Discu1ia )ncepe pentru a ob1ine S%onT re5ultatele doriteA dar! Discu1ia se
)ncepe mai devreme4este )nceput mai devreme pentru a ob1ine S%onT re5ultatele dorite
C<asi6D;
#0
.erbul i grupul verbal
%on )nglbenete hrtia cu o lumnare ca s=i trimit o scrisoare %oanei
Ctran=iti6D 7 :rtia se )nglbenete de la soare Cer1ati6D 7 ; :rtia se )nglbenete de la
soare ca s=i trimit o scrisoare %oanei; dar! :rtia se )nglbenete4este )nglbenit cu o
lumnare C<asi6D;
Situa1ia de la coal )l )ngri*orea5 pe %on Ctran=iti6D 7 %on se )ngri*orea5
Cintran=iti6 cu $<eri&entatorD.
5neori, <entru acelai 6er(, sunt <osi(ile a&(ele o<era7ii C<asi6i=are i
anticau=ati6i=areD! %on a deschis ua 7 Ba a fost deschis C<asi6D 7 Ba s=a deschis ca
s intre aer C<asi6D Ba s=a deschis singur Cer1ati6D0
2nticau=ati6i=area di?er/ de <asi6i=are <rin ?a<tul c/ nu&ai <ri&a o<era7ie
eli&in/ co&<let Csintactic i se&anticD 21entul, <e cEnd cea de%a doua <oate eli&ina
21entul, dar acesta este Intotdeauna recu<era(il se&antic; nu&ai <asi6i=area <resu<une
&arcare o(li1atorie Cstructura cu a fi sau cea cu seG Cartea este citit de studen1i4Cartea
se cite"te )n facultateD, <e cEnd anticau=ati6i=area se asocia=/ nu&ai uneori cu &arca se0
Ger(ele care <artici</ la alternan7a cau=ati6/ Cer1ati6 sau cu $<eri&entator vs
tran=iti6D re<re=int/ unit/7i leicale distincte, ?a<t sus7inut <rin!
a asocierea ?rec6ent/ cu &arca se a cores<ondentului er1ati6 Cse aburete, se
accidentea5, se acrete, se ciobete, se co*ete etc.D sau a celui cu $<eri&entator Cse
amu5, se bucur, se distrea5, se )ntristea5, se )nveselete, se nec*ete, se supr etc.D;
a nu&/rul &ai &ic de restric7ii se&antice i&<use de 6er(ul tran=iti6 decEt de
cores<ondentul s/u! %on a rupt creanga de cire 7 Creanga s=a ruptA %on a rupt
contractul cu firma de salubritate 7 ;Contractul s=a rupt C<re=en7a 21entului este a(solut
necesar/ <entru reali=area ac7iunii, i ast?el nu este <osi(il/ decEt <asi6i=areaD.
5.2. Impersonalizare 0s personalizare
/(2(1( %mpersonali5area
$ste o o<era7ie leical/ Cla ni6elul NeiconuluiD a<lica(il/ &aForit/7ii 6er(elor
nere?lei6e iner1ati6e i inacu=ati6e <ri&are Ccare nu intr/ In alternan7a cau=ati6/, deci
nu au un cores<ondent tran=iti6D care acce<t/ su(iect <ersonal, u&an; e?ectele sintactice
ale i&<ersonali=/rii sunt!
CaD eli&inarea unei <o=i7ii ar1u&entale a 6er(ului;
C(D su<ri&area no&inalului din <o=i7ia su(iectului;
CcD &arcarea s<eci?ic/!
,amenii dansea5 7 Se dansea5A !i merg repede 7 Se merge repedeA To1i
anga*a1ii a*ung tr5iu 7 Se a*unge tr5iu Cdar! #pa a*unge la mal 7 ;Se a*unge la malD,
Copiii cad pe ghea1 7 Se cade pe ghea1 Cdar! 8loaia cade 7 ;Se cadeD.
Harca s<eci?ic/ i&<ersonali=/rii este se Ccare are ?or&/ unic/ de <ersoana 3D0 0e
aceea, 6er(ele inerent re?lei6e nu <ot a</rea In construc7ia i&<ersonal/. 3u acce<t/
construc7ia i&<ersonal/ nici 6er(ele co<ulati6e! Copiii sunt cumin1i 7 ;*e este cuminte0
#"
Morfosintaxa limbii romne
,&<ersonali=area se asea&/n/ cu <asi6i=area <rin a(sor(7ia rolului te&atic al
su(iectului, dar di?er/ de <asi6 <rin li<sa eternali=/rii ar1u&entului cores<un=/tor
o(iectului.
Pasi6ul i i&<ersonalul sunt cele dou/ 6alori de diate=/ recunoscute de .2NB,
a6End o distri(u7ie co&<le&entar/!
a <asi6ul se a<lic/ 6er(elor tran=iti6e! %on citete romane Cacti6D -omanele
sunt citite de %on4-omanele se citesc cu interes C<asi6D;
a i&<ersonalul se a<lic/ 6er(elor intran=iti6e! %on merge pe *os la coal
C<ersonalD *e merge pe *os la coal Ci&<ersonalD.
3u intr/ In o<o=i7ii de diate=/ ur&/toarele clase de 6er(e!
a 6er(ele intrinsec i&<ersonale Ctrebuie, tunD;
a 6er(ele cu re?lei6 inerent Cse ramolete, se )nserea5D;
a 6er(ele co<ulati6e Ca fi, a deveniD;
a 6er(ele cu su(iect nonani&at Cexpir, rsareD.
/(2(2( 8ersonali5area
8e reali=ea=/ <rin a<ari7ia <e lEn1/ un 6er( =ero6alent Csau un 6er( care acce<t/
nu&ai su(iect <ro<o=i7ionalD a unui su(iect <ersonal. Personali=area se <oate <roduce In
dou/ situa7ii!
a a6ansarea su(iectului din su(ordonat/ In re1enta con7inEnd un 6er( i&<ersonal
Ccare se i acord/ uneori cu su(iectul a6ansatD!
Se pare c %on este vesel 7 %on pare +c este/ veselA +Mi/ se pare c fetele sunt
vesele 7 Detele +mi/ par veseleA
Trebuie ca %on s fie atent 7 %on trebuie s fie atentA Trebuia ca romanele s fie
citite 7 -omanele trebuiau citite0
a ad/u1area unui su(iect <e o <o=i7ie sintactic/ ocu<at/ In alte li&(i de ele&ente
e<leti6e, In ca=ul 6er(elor =ero6alente care denot/ ?eno&ene naturale!
Dumnezeu plou peste noiA "=a trsnit *atana0
/(*( Pstrarea numrului de argumente
/(*(1( -eflexivi5area
$ste o o<era7ie care se <oate a<lica atEt In Neicon, cEt i In 8inta/, <unEnd su(
se&nul identit/7ii Ccore?eren7ialitateD cele dou/ ar1u&ente ale unei rela7ii; a?ectea=/ deci
atEt su(iectul, cEt i o(iectul, dar ?/r/ a reduce o <o=i7ie sintactic/ sau un rol te&atic Ccele
dou/ roluri, ?rec6ent 21ent i Te&/, se Jconcentrea=/K In no&inalul leicali=at, iar ca=ul
acu=ati6 al o(iectului este <reluat de re?lei6D!
%on )l spal pe copil 7 %on )l spal pe %on 7 %on se spal %pe sine&
!u m spl pe mine 7 !u m spl7
Ln aceste situa7ii, a<are un re?lei6 <ro<riu%=is, anali=a(il ca a6End ?unc7ie
sintactic/.
Reci)roci<area este o ?or&/ s<ecial/ de re?lei6i=are, care <resu<une atEt
core?eren7ialitatea, cEt i o reor1ani=are &ai <ro?und/ a ti<arului sintactic, trans?or&End
#2
.erbul i grupul verbal
un 6er( (i6alent nonsi&etric Intr%unul (i6alent si&etric; e?ectele sintactice ale
reci<roci=/rii sunt!
CaD <re=en7a su(iectului &ulti<lu sau cu ?or&/ de <lural! %on )l )n*ur pe
heorghe, heorghe )l )n*ur pe %on 7 Ion "i 8#eorg#e %!i& se )n*urA
C(D a<ari7ia cliticului re?lei6, e6entual du(lat de un 1ru< <rono&inal
de=a&(i1ui=atorG !i se )n*ur unul pe altul7
/(*(2( .aria1ia sintactic ?liber@
$ste re=ultatul unor o<era7ii <rin care se </strea=/ nu&/rul de ar1u&ente, dar
di?er/ rolurile te&atice Cceea ce Insea&n/ c/ are loc o o<era7ie la ni6elul NeiconuluiD i
reali=area sintactic/ a acestora Cceea ce Insea&n/ c/ are loc o o<era7ie la ni6el sintacticD.
C0eDtran=iti6i=area <ri6ete alternan7a dintre co&<le&entul direct i co&<le&entul
indirect sau cel <re<o=i7ional! #*ut pe cineva4#*ut cuivaA Sper ceva4Sper la cevaA >mi
amintesc ceva4>mi amintesc de cevaA lon1ul strpunge 5idul4lon1ul strpunge prin 5id0
2cest ti< de alternan7/ a<are i In alte situa7ii, <ri6ind!
a su(iectul i circu&stan7ialul de loc! Cipetele rsun pe strad4Strada rsun
de 1ipeteA M mnnc palma4M mnnc )n palm, M arde stomacul4M arde la
stomacA
a su(iectul i instru&entalul! Citricele combat oboseala4%on combate oboseala
cu citrice0
/(,( Particulariti ale romnei
a Ln <ri6in7a alternan7elor In structura ar1u&ental/, ro&Ena are o <o=i7ie &oderat/,
Intre li&(ile care nu acce<t/ treceri Intre tran=iti6 i intran=iti6 Clatina, d*ir(alD i cele
care acce<t/ ca a<roa<e orice 6er( s/ ?ie ?olosit atEt tran=iti6, cEt i intran=iti6 C?iFian/,
Fara-araD.
a Ln ro&En/, eist/ nu&eroase construc7ii re?lei6e cu 6alori di?erite! re?lei6 <ro<riu%
=is C%on se spalD, re?lei6 o(li1atoriu C%on se vait, Se )ntunecD, re?lei6 ?actiti6
C%oana se operea5, se coafea5D, re?lei6 <asi6 CCartea se citete uorD, re?lei6
i&<ersonal CSe merge pe *osD, re?lei6 er1ati6, o(li1atoriu C8eretele se fisurea5D sau
?acultati6 C%on albete4se albete la fa1D.
a Bo&Ena are o &are uurin7/ de a acce<ta 6aria7iile de tran=iti6itate, c+iar 6er(e
er1ati6e <ri&are Ccare nu au dis<oni(il/ <o=i7ia o(iectului directD <utEnd acce<ta
co&<le&entul direct, In anu&ite contete! %on fermenteaz vinul mai repede CJ?ace s/
?er&ente=eKD, %on i=a prginit casa ca s se poat muta la %oana CJa l/sat%o s/ se
</r/1ineasc/KD; acest ti< de tran=iti6i=are a<are ?rec6ent In li&(aFul <oetic.
a Ln ?oarte &ulte situa7ii, 6or(itorul are <osi(ilitatea ale1erii Intre o structur/ <ersonal/
i una i&<ersonal/, In ?unc7ie de interesul co&unicati6.
a Fiind o li&(/ pro=drop Ccare acce<t/ nee<ri&area su(iectuluiD, In structurile
#3
Morfosintaxa limbii romne
i&<ersonali=ate, ro&Ena nu are ne6oie de introducerea unui su(iect e<leti6, ca In
?rance=/ C3n danseD sau ca In en1le=/ CIt is dancingD.
.2NB 200# ,! 4#04#3, ,,! "33"#9
!;erciii
1( Care este statutul com)lementului intern .n urmtoarele e;em)le( Dn care
dintre aceste e;em)le se )oate 0orbi de 2tran<iti0i<are3B
%on i Maria au *ucat *ocul preferat
#cest dans )l dansam la club CPro TG, 2006D
Cnta1i Domnului cntec nou C8saltirea :urmu5aMiD
<i mirosi mirosul hainilor lui CBB, apud FrEncu 2009
"
D
%ar eu a rmne aicea cu voi i a vie viia1 )ngereasc C#lexandriaD
<i pohtir poht )n pustinie C8saltirea :urmu5aMiD
ri=va limba mea cuventele tale C8saltirea :urmu5aMiD
# ceti i a nu )n1elege iaste a vntura vntul sau a fiiarbe apa CH. ;ostin,
.iia1a lumiiD
2( %e d urmtorul te;t=
J2. este indicat In trata&entul si&<to&atic al sindroa&elor al1ice C...D. 0e
ase&enea, este reco&andat In trata&entul durerilor <osto<eratorii C...D. Beac7iile ad6erse
<ot ?i reduse la &ini&u& <rin utili=area celei &ai &ici do=e C...D. 0ei nu au ?ost
ra<ortate interac7iuni In ca=ul ad&inistr/rii 2. cu alte &edica&ente, se reco&and/
<ruden7/ atunci cEnd se ad&inistrea=/ conco&itent cu anti<arginsoniene C...D. 0atorit/
"
;onstantin FrEncu, 2009, ramatica limbii romne vechi C"52""9#0D, ,ai, ;asa $ditorial/
0e&iur1.
#4
.erbul i grupul verbal
<re=en7ei <ito?enonei, se 6a utili=a cu <ruden7/ In ca= de +i<ertro?ie de <rostat/ C...D. Na
<acien7ii cu antecedente de +i<ertensiune arterial/ i/sau insu?icien7/ cardiac/ con1esti6/
uoar/ <En/ la &oderat/, sunt necesare &onitori=are i reco&and/ri adec6ate, deoarece
ra<ort/rile au ar/tat c/ trata&entul cu 2,38 se asocia=/ cu reten7ie lic+idian/ i ende&e
C...D. 3u s%au e?ectuat studii care s/ eclud/ riscurile ad&inistr/rii 2. In ti&<ul sarcinii.
0e aceea, 2. se 6a ad&inistra In ti&<ul sarcinii nu&ai du</ e6aluarea atent/ a ra<ortului
(ene?iciu tera<eutic &atern/risc <oten7ial ?etal.K CPros<ect de &edica&entD
>a? Care sunt mi@loacele de 2im)ersonali<are3 -olosite .n acest )ros)ect de
medicamentB
>b? Anali<ai ti)urile de )asi0 din te;t(
>c? Care sunt 0alorile lui se .n acest te;tB
*( Com)arai 0erbele cu se din urmtoarele conte;te( !;ist ambiguiti de
inter)retareB !;)licaiCleP
%on )ncl5ete ciorba 7 Ciorba se )ncl5ete la foc mic 7 Ciorba se )ncl5ete 7
.remea se )ncl5ete0
%oana )i )nnegrete pielea cu crem autobron5ant 7 8ielea se )nnegrete cu
crem autobron5ant 7 8ielea se )nnegrete vara, de la soare0
%on )i decolorea5 o pereche de blugi cu )nlbitor 7 2lugii se decolorea5 cu
)nlbitor 7 2lugii se decolorea5 dac sunt lsa1i prea mult la soare0
%on coace un mr 7 Mrul se coace la microunde 7 Mrul se coace vara0
,( Dn care dintre e;em)lele de mai @os se )oate 0orbi de o)o<iii de diate< 5i
care sunt acesteaB Qusti-icai rs)unsulP
Ce se )ntmpl, doctore9A 6u se pune problema ma*orrii T.#=uluiA >n noaptea
aceea, se )necase )n alcoolA "umea se va confrunta cu o nou cri5 financiarA %on se
)mbrac numai cu haine chine5etiA ,rdinul se execut, nu se discutA Copiii se ceart
din cau5a *oculuiA Se ia ptrun*elul, se toac mrunt0
#5
Morfosintaxa limbii romne
/( Anali<ai )erecFile de 0erbe din e;em)lele de mai @os sub as)ectul
)osibilitii de a )artici)a la o)o<iii de diate<( Comentai e0entualele ambiguiti(
Discu1ia se sfrete rapid 7 %on sfrete tragic
Ba se trntete din cau5a vntului 7 %on trntete ua
Mirosul de parfum se rspndete )n toat camera 7 %on rspndete miros de
parfum0
1( Anali<ai sintactic 5i mor-ologic sec0enele subliniate .n te;tul de mai @os=
J2tEta 6re&e cEt critica i istoria merseser )n paralel C,(r/ileanu &ai credea c/
]una e critica estetic/ ori <si+olo1ic/ i alta istoria literar/^, iar No6inescu era <rea si1ur
de se<ararea o(iectelor lor, prndu=i=se incontesta(il c/ istoria se ocup or1olios cu
o<erele 6ec+i, iar critica, &ai ?aili(il/, cu cele noiD, aceast/ tensiune nu eista i lucrurile
preau &ai <u7in co&<licate.K C3. Hanolescu, %storia criticD

I( Pornind de la e;em)lele de mai @os# comentai dis)onibilitatea s)ecial a
limbii romne de a acce)ta 0ariaiile .n structura argumental=
JLn ti&< ce 1le=na &i%era nins/;u din7i din cerul &uc/torK C3ic+ita 8t/nescu,
Trecere000D
JPEn/ cEnd 6ine calul ceresc/i m pate/cu din7ii, lun1i &eteori7iK C3ic+ita
8t/nescu, Bltima i ?adios@D
Ji Ince<e s/ <lou/ cu aer/<En/ cEnd <lou/ cu tot aerul,/toren7ial, <En/ cEnd
plou tot aerulK C3ic+ita 8t/nescu, Moartea psrilorD
JPai, respir=m odat/, <oate te su?oci cu &ineK C3ic+ita 8t/nescu, Mirosind a
#6
.erbul i grupul verbal
)ngerD
JM las locuit de o i&<resie su&ar//(eat/ <oateK C3ic+ita 8t/nescu, M las
locuitD
J8tilul nu Il ai, ci )l etiK CH. ;/rt/rescu, De ce iubim femeileD.
J( AolosinduC0 de urmtorul citat : 2&recerea continu de la )asi0Cre-le;i0
la im)ersonal este asigurat de .ntreaga clas a 0erbelor tran<iti0e -olosite absolut
>*e mnnc mult' *e cite"te "i se scrie incorect?# 0erbe care# conte;tual# nuC5i
actuali<ea< 0alena de acu<ati0# com)ortnduCse asemntor intran<iti0elor3
>GA"R II= 1,/? :# comentai relaia dintre )asi0i<are 5i im)ersonali<are .n ca<ul
0erbelor tran<iti0e -olosite absolut 5i al 0erbelor inergati0e care acce)t
com)lement intern(
S S
S
1( Aorme 0erbale ne)ersonale4non-inite
1
= in-initi0# su)in# )artici)iu# gerun<iu
1(1( Trsturi comune
0incolo de di?eren7ele de ?or&/ ?leionar/, de 6aloare se&antic/ i de utili=are
sintactic/, eist/, <entru toate acestea, tr/s/turi co&une, care, de alt?el, au <er&is
cu<rinderea lor su( etic+eta de J?or&e non?inite ale 6er(uluiK. ;aracteristicile lor co&une
constau In!
1(1(1( >ndeprtarea de comportamentul verbal
%e .nde)rtea< de co&<orta&entul 6er(ului <rototi<ic
2
<rin=
a <ierderea ?leiunii de nu&/r i <ersoan/, de &od i ti&<
3
, deci a &/rcilor
deictice ale 6er(ului;
"
3e deose(i& de 1ra&atica tradi7ional/, care le su(ordona cate1oriei modului, considerEndu%le
moduri nepersonale. 8e<ararea de &oduri se Fusti?ic/ <rin a(sen7a oric/rei se&ni?ica7ii &odale!
niciuna dintre ?or&ele ne<ersonale nu e<ri&/ atitudinea 6or(itorului In le1/tur/ cu ac7iunea/
starea e<ri&at/ de 6er(.
2
Prin verb prototipic se dese&nea=/ ?or&ele &odale <ro<riu%=ise C<ersonaleD.
3
Face ece<7ie in?initi6ul, care, ?or&al, di?eren7ia=/ un in?initi6 <er?ect Ca reui a fi reu"itD, iar,
ca sens, di?eren7ia=/, In unele contete, o 6aloare de <er?ect C>i dorete a reui @ate&<oralA4a fi
reuit @b Per?ectA la examenD. 8unt i contete In care distinc7ia te&<oral/ se neutrali=ea=/ C)nainte
de a reui Q )nainte de a fi reuit, pn a reui Q pn a fi reuitD.
#9
Morfosintaxa limbii romne
O ;+iar i atunci cEnd se ra<ortea=/ la un su(iect, nu di?eren7ia=/ ?leionar
<ersoana i nu&/rul! Plecnd eu4tu4el4noi spre Dacultate, a )nceput ploaiaA Dorin1a de a
c5tiga chiar eu4tu4el4noi e puternic0
O ;o&(inarea cu un su(iect leicali=at, dei <osi(il/, este &ult &ai rar/ decEt In
ca=ul ?or&elor <ersonale CIn &od curent, ?or&ele non?inite se aco&odea=/ la su(iectul
<redicatului enun7/riiD.
O 8u( as<ectul ti&<ului, ?or&ele non?inite nu cunosc 6aria7ie te&<oral/,
aco&odEndu%se, In &od curent, la 6aloarea te&<oral/ a re1entului sau a <ro<o=i7iei
CTermin de (n)at J<re=entK 6s #m terminat de (n)at J<er?ectK 6s #m s termin de
(n)at J6iitorK; dorin1a de a c"tiga ast5i J<re=entK 6s dorin1a de a c"tiga la anul
J6iitorKD.
O 0ate ?iind aceste caracteristici, se <oate s<une c/ ?or&ele non?inite <roiectea=/
.Fle, dar un .Fle Jde?icientK, care are tr/s/tura de ti&<, deci <oate atri(ui ca=ul
no&inati6, dar nu are i celelalte tr/s/turi de &od, <ersoan/, nu&/r.
a <ierderea autono&iei In co&unicare Ca <redicati6it/7iiD, ceea ce Insea&n/
inca<acitatea 1ru<urilor <e care le ?or&ea=/ In calitate de centre de 1ru< de a constitui un
enun7 de sine st/t/tor
"
C1ru<uri <recu&! 8lecnd eu spre Dacultate, # pleca spre
Dacultate, 8lecat spre Dacultate, De plecat spre Dacultate sunt insu?iciente <entru a
?or&a, sin1ure, co&unic/ri autono&eD;
a includerea numai ca 1ru<uri de<endente In alte 1ru<uri sintactice, nea</rEnd i
In calitate de nucleu al enun7ului;
a i&<osi(ilitatea de a reali=a le1area de re1ent <rin conectori conFunc7ionali
Cle1/tura cu re1entul se reali=ea=/ ?ie <re<o=i7ional, In ca=ul in?initi6ului i al su<inului!
%on sper a reali5a ce i=a propus, dorin1a de a reali5a ce i=a propus, Studentul termin
de pregtit examenul, dorin1a de pregtit examenul, ?ie <rin ataare direct/, In ca=ul
1erun=iului i al <artici<iului! Se aude tunnd, a*utoare trimise sinistrailorD;
a caracteristica de a <re=enta trsturi duble, de 6er( i de alt/ <arte de 6or(ire,
?or&ele non?inite alunecEnd s<re co&<orta&entul altor clase Csu(stanti6, adFecti6 sau
ad6er(D, ?/r/ ca aceast/ con6ersiune s/ se reali=e=e inte1ral C6e=i infra, 1(2(D.
1(1(2( Trsturi sintactice i semantico=sintactice de tip verbal
For&ele non?inite au trsturi de ti) 0erbal# &ani?estate &ai ales In <lan
sintactic i se&antico%sintactic <rin!
a Pre=int/ aceeai 1ril/ de roluri te&atice cu a 6er(ului <rototi<ic, c+iar dac/, In
ca=ul ?or&elor ne<ersonale, neleicali=area unor roluri este &ai ?rec6ent/ CPlecnd
profesorul spre "coal @b Pacient b `int/A, i=a amintit de promisiuneA Trimind
a-utoare sinistrailor @b 21ent nee<ri&at b Te&/ b `int/A, am vrut s=mi exprim
compasiuneaA Plcndu+mi engleza @b $<eri&entator b Te&/A, m=am )nscris la
Dacultatea de "imbi StrineD.
+ Pre=int/ aceleai 6ecin/t/7i sintactice ca i 6er(ul <rototi<ic, i anu&e!
O </strea=/ ar1u&entul etern 4 su(iectul CIon a-ungnd acas, a i
)nceput ploaia; Dorin1a mea este de a reu"i Ion' "i nu 8#eorg#e; ,dat plecat
"
Fac ece<7ie in?initi6ul i su<inul, care, In anu&ite situa7ii de co&unicare (ine <reci=ate, <ot a6ea
6aloare <redicati6/, constituind, sin1ure, centre de enun7 C6e=i infra, 1(*(, calitatea lor de centre de
enun7D.
##
.erbul i grupul verbal
profesorul, elevii au i )nceput *oaca; ! dificil de acceptat situaia de )ntrega
comunitateD;
O </strea=/ ar1u&entele interne 4 co&<le&entul direct
"
, indirect,
<re<o=i7ional i secundar CCD= #scultndu+l pe student, mi=am dat seama c nu
)n1elesese nimic; Dorin1a lui %on de a termina studiile este enorm; Mi=e greu de
parcurs iliografia; CI= #tribuindu=se diplome olimpicilor, li s=a fcut o mare
surpri5A Se gndete la a atribui diplome olimpicilor; Mi=e greu de trimis bani
prinilor; S=au creat premii destinate olimpicilor; CPre)! Depin5nd de prini,
s=a sim1it tot timpul prote*at; <i=a manifestat dorin1a de a se debarasa de colegi;
!ste demn de comparat cu (nainta"ii; 8rofesorii sunt mul1umi1i de rezultate;
C%ec= >nv1ndu=l (nmulirea, m=am substituit )nv1torului; Doresc a=l anun1a
rezultatul examenului; ! greu de )nv1at pe altul ceea ce singur nu "tii ine;
>nv1at scrisul "i cititul de la grdini1, acum, copilul se plictiseteD;
O </strea=/ co&<le&entele de ti< <redicati6 4 nu&ele <redicati6 i
co&<le&entul <redicati6 al o(iectului CNP! Diind medic, nu putea s renun1e la
spital; >nc de mic a sim1it dorin1a de a a*unge medic; 6u e uor de a*uns medic;
Devenite peste noapte ri capitaliste, au mari dificult1i de adaptare; CP'=
#legndu=l director, colegii l=au supraestimat; 8lcerea de a=l desemna director
i=a revenit lui %on; U e demn de ales pre"edinte; 6umit pre"edinte, a uitat de
promisiuniD;
O </strea=/ o<o=i7ii de diate=/ sau nu&ai 6alori de diate=/
2
, a6End, In
consecin7/, <osi(ilitatea de a <ri&i un co&<le&ent de a1ent C%on a plecat la %ai,
fiind trimis de director @b Pasi6AL ! important a fi trimis chiar de director
@b Pasi6A; Data trimis de director @b Pasi6A n=a fcut fa1; ! greu de (neles
situa1ia de (ntreaga clas politic @b Pasi6AD;
O </strea=/ restric7iile <re<o=i7ionale
3
i conFunc7ionale ale 6er(ului
C%nsistnd pe detalii, a pierdut prea mult timp; Depin5nd tot timpul de ai si, a
rmas un timidA >ntrebndu=l dac va reui, rspunsul i=a fost nesigur; Cre5nd
c a terminat, a ieit din platou; 65uind s ctige, s=a pregtit asiduu etc.D;
O </strea=/ ca<acitatea de a <ri&i, se<arat sau coocurent, circu&stan7iale
te&<orale, as<ectuale, locati6e sau &odale CMergnd astzi$zilnic spre
>acultate, tie toate detaliile drumului; >ncerc s=mi respect promisiunea de a
a*unge zilnic' la ora @ fix' la >acultate; ! imposibil de a*uns zilnic' la or fix'
la >acultate; >ntlnesc elevi a*uni zilnic la "coal cu (ntrziereD.
1(1(*( %ncluderea )n paradigma verbal
0ei ?iecare ?or&/ non?init/ <re=int/, In a?ara tr/s/turilor 6er(ale, i tr/s/turi din
alt/ clas/ leico%1ra&atical/, ele r/&En Ccu ece<7ia <artici<iului
4
D .n cadrul -le;iunii
0erbale, date ?iind!
"
Face ece<7ie <artici<iul, care, ?iind adesea <asi6, <ierde ca<acitatea de a <ri&i co&<le&ent
direct.
2
Partici<iul i su<inul, dei e<ri&/ 6alori de diate=/ Cacti6 vs <asi6D, nu <ri&esc i &/rci
s<eci?ice de diate=/.
3
$ste ca=ul ?or&elor non?inite <ro6enite de la 6er(e construite cu un co&<le&ent <re<o=i7ional.
4
Ge=i infra, 1(2(2(
#9
Morfosintaxa limbii romne
a a(sen7a ?leiunii de ca=;
a a(sen7a contetului de 1eniti6 Car1u&entele ?or&elor non?inite nu stau
niciodat/ In 1eniti6; s/ se co&<are! plecnd4a pleca profesorul, primind4a primi
rezultatul cu plecarea profesorului, primirea rezultatuluiD.
1(2( Diferena dintre forme
1(2(1( Trsturile nominale ale infinitivului i ale supinului
,n?initi6ul i su<inul <re=int/ ur&/toarele tr/s/turi CsintacticeD de ti< no&inal!
+ le1/tura cu re1entul este o(li1atoriu <re<o=i7ional/;
+ se aa=/ In <o=i7ii sintactice ar1u&entale C8, ;0D, ti<ice su(stanti6ului;
+ intr/ In ra<orturi sinoni&ice cu su(stanti6e <ost6er(ale! cu in?initi6ul lun1 i
su<inul su(stanti6i=at C! dificil a (n)a pe de rost Q ! dificil de (n)at pe de rost Q !
dificil4 (n)atul$(n)area pe de rostD.
1(2(2( Trsturile ad*ectivale ale participiului
Partici<iul <re=int/ tr/s/turi ?leionare i sintactice de ti< adFecti6al
"
!
+ <ri&ete desinen7ele de 1en, nu&/r i ca= ale adFecti6ului cu <atru ?or&e Cpom
tiat pomi tia1i pine tiat pini tiate unei pini tiateD;
+ <artici</ o(li1atoriu la acordul de ti< adFecti6al.
1(2(*( Trsturile gerun5iului
.erun=iul <re=int/ i tr/s/turi de ti< ad6er(ial
2
!
+ In calitatea sa de adFunct al 6er(ului ?unc7ionea=/ ca modal sau ca
instrumental CMerge "c#ioptnd, #*unge pe cellalt mal (notndD;
+ In calitatea de circu&stan7ial al <ro<o=i7iei ?unc7ionea=/ ca tem)oral CIntrnd
)n cas, a sunat telefonul; cau<al= Lipsind de la coal, a pierdut irul cunotin1elor;
condiional= A-ungnd la timp, ar putea gsi bilet; concesi0= Ne(n)nd aproape
nimic, i tot a luat examenul; de modalitate= *incer )orind, nu sunt fericitD.
1(2(,( radul de )ndeprtare de verbul prototipic
Lnde</rtarea de 6er(ul <rototi<ic 6aria=/ de la o ?or&/ non?init/ la alta, i anu&e!
+ ,n?initi6ul este sin1ura ?or&/ non?init/ care </strea=/ o o<o=i7ie te&<oral/,
distin1End, In unele contete, in?initi6ul <er?ect de in?initi6ul <ro<riu%=is, ate&<oral
3
CDorin1a de a reu"i @ate&<oralA de a fi reu"it @<er?ect, anterior &o&entului enun7/riiAD.
+ ,n?initi6ul i 1erun=iul </strea=/ ?or&e s<eci?ice de diate=/, In ti&< ce su<inul i
<artici<iul <re=int/ nu&ai 6alori de diate=/ C6e=i o<o=i7iile de diate=/ acti6 <asi6, &arcate
?or&al In ca=ul in?initi6ului! dorin1a de a iui i de a fi iuit de ceilal1i, i al 1erun=iului!
Citind bibliografia 2ibliografia fiind citit, elevul a luat not mare; 6e=i a(sen7a &/rcilor
"
$ 6or(a nu&ai de unele tr/s/turi adFecti6ale, i nu de toate tr/s/turile adFecti6ale. 0e ee&<lu,
sunt nu&eroase <artici<ii care nu ad&it &/rcile i contetele de 1radare C;avere mai administrat
dect altele4;foarte administratD.
2
3u este i ca=ul 1erun=iului Jar1u&entalK C6e=i infra, 1(*(D.
3
Ge=i supra, nota *, <. #3.
90
.erbul i grupul verbal
de diate=/ In ca=ul su<inului i al <artici<iului
"
! Mi=e greu de urmat aceast cale @b 2cti6A
! imposibil de urmat aceast cale de )ntreaga popula1ie @b Pasi6AD.
+ ,n?initi6ul i su<inul se lea1/ de re1ent <re<o=i7ional CGN! dorin1a de a pleca,
fat de mritat; G6! 6u tie a )nv1a, Secretul lui const (n a )nv1a continuu, Termin
de )nv1atD, In ti&< ce le1area <re<o=i7ional/ a 1erun=iului i a <artici<iului este a<roa<e
a(sent/
2
CGN! un intelectual utiliznd for1a cuvntului, un intelectual implicat )n
politic; G6! Se aude tunnd, Trebuie spus adevrulD.
Cel mai .nde)rtat este <artici<iul, care, i su( as<ect ?leionar, are tr/s/turi
adFecti6ale. i Intre <artici<ii eist/ di?eren7e! <artici<iile <asi6e Cde la 6er(e tran=iti6e
a1enti6eD sunt J&ai 6er(aleK decEt <artici<iile de la 6er(e tran=iti6e cu $<eri&entator Co
cas 2mai scoas la vn5are a5i de ctre proprietar 6s o fat mai dezgustat i mai
plictisit dect oricndD.
;el 2mai 0erbal3 este 1erun=iul.
> )o<iie intermediar au in?initi6ul i su<inul, iar, dintre ele, su<inul este &ai
Inde</rtat de 6er( decEt in?initi6ul Cin?initi6ul </strea=/ cliticele <rono&inale, In ti&< ce
su<inul nu! dorin1a de a da copiilor cartea dorin1a de a le+o da, ! greu de dat copiilor
cartea ! greu de ;le+o datD.
1(*( Poziii sintactice (n care apar formele )erale nonfinite %talou
comparati)&
2
.ru<ul
sintactic
In care se
include
Po<iia
ocu)at
In-initi0 %u)in Gerun<iu Partici)iu
G6 ar1u&ent
etern C8D
G
! greu a
tcea
b
! greu de
spus
b
Se aude tunnd
b
3

Trebuie spus
ar1u&ent
intern C;0D
G
<tie a citi
b
Termin
de citit
G
4
#ud tunnd
H
"
Partici<iul Incor<orea=/, ?/r/ &/rci s<eciale, 6alori de diate=/! ?ie nu&ai J<asi6K! cr1i citite, film
v5ut, ?ie nu&ai Jacti6K! om umblat, ?ie, In construc7ii a&(i1ue, a&(ele 6alori! drum ocolit, om
mncat0
2
.erun=iul acce<t/ 6ecin/tatea unei sin1ure <re<o=i7ii Cca+ul Jcalit/7iiKD, a</rEnd nu&ai In
contete unde e<ri&/ <ro<riet/7i C>l consider ca fcnd parte din elita universitarD. Partici<iul
<re<o=i7ional a<are Intr%un nu&/r &ic de contete, ?ie ca adFunct cau=al CDe prost administrat ce
era, averea s=a risipitD, ?ie ca e<ri&End <ro<riet/7i In 6ecin/tatea <re<o=i7iilor calit/7ii C,
consider ca ine adaptat la situa1ieD.
S

3
Partici<iul ar1u&ent este etre& de rar, ?iind li&itat la 6ecin/tatea unor 6er(e i&<ersonale.
4
.erun=iul ar1u&ent a<are rar, ?iind circu&scris la clasa 6er(elor de <erce<7ie.
9"
Morfosintaxa limbii romne
ar1u&ent
intern C;Pre<D
G
Se
gndete
a pleca
G
Se apuc
de citit
H H
ar1u&ent
<redicati6
C3PD
G
Dorin1a
este a
)nvinge
A
Cartea e
de citit
H G
8inea e ars
adFunct la
6er(
Ccirc.D
H H G ,nstru&ental!
# scpat fugind
H
P adFunct la P
Ccirc.D
1 A
;irc. de
rela7ie!
De plns,
a plns
destul
A
Ti&</cau=//
condi7ie/concesie/
&odalitate!
%eind pe u, a sunat
telefonulA
>ncepnd ploaia, a
rmas acasA
>ncercnd, ar putea
ctigaA
6e)nv1nd, tot a luat
examenulA
Sincer vorbind, nu
are anse.
G
"
;au=/!
8lecat de
aici, n=a
asistat la
ceremonie
GPre) co&<le&ent
al Pre<
G
pn4fr
a a*unge
b
Se
gndete
la plecat
H
2
V4
3
GAd@ co&<le&ent
al 2dF
b
gata a
pleca
b
bun de
)nsurat
4 4
GAd0 co&<le&ent
al 2d6
b
)nainte de
a pleca
H H H
GN &odi?icator
Crestricti6
sau
nerestricti6D
b
ideea de
a pleca
b
main de
splat
G
solu1ii vi5nd cri5a
b
case vruite
"
Partici<iul, ca adFunct <ro<o=i7ional, a<are etre& de rar, li&itEndu%se la construc7ii eli<tice.
2
8in1ura <re<o=i7ie ad&is/ de 1erun=iu este ca%ul Jcalit/7iiK, acce<tat rar i nu&ai In <o=i7ii
<redicati6e.
3
8in1urele <re<o=i7ii care acce<t/ <artici<iu sunt de CDe ars, nu putea fi mncatD i <re<o=i7iile
calit/7ii C, consider ca i mritatD, dar 1ru<urile <re<o=i7ionale, In ansa&(lu, se includ In alte
<o=i7ii sintactice decEt In cea de co&<le&ent.
92
.erbul i grupul verbal
Centru de
enun
<redicat al
enun7/rii
b
# nu se
copia3
b
De scris
toat
pagina3
4 4
1(,( Particulariti ale romnei
+ 8%au In&ul7it i di6ersi?icat ?or&ele 6er(ale non?inite, creEndu%se o ?or&/ nou/
su<inul , o&oni&/ cu <artici<iul i sinoni&/, In cele &ai &ulte a<ari7ii, cu in?initi6ul.
a 8%a creat o scar/ di6ersi?icat/ a gradelor de nominali<are C6e=i scala! 0erb
)rototi)ic H in-initi0 0erbal >scurt? H su)in 0erbal H in-initi0 nominal >lung? H
su)in nominal H substanti0 )rototi)icD, In care in?initi6ul i su<inul ocu</ cEte dou/
<o=i7ii! un in?initi6, res<ecti6 un su<in J6er(alK i un in?initi6, res<ecti6 un su<in
Jno&inalK.
+ Ln e6olu7ia li&(ii, s%a &ani?estat tendin7a de Inlocuire a in?initi6ului <rin conFuncti6,
ceea ce a Inse&nat, i&<licit, concuren7a in?initi6 4 conFuncti6, cele dou/ construc7ii
continuEnd Ci In u=ul actual al li&(iiD s/ ?unc7ione=e <aralel Cpot cnta pot s cnt,
dorin1a de a cnta dorin1a s cnt, pn a pleca pn s plecD.
+ 8%au l/r1it contetele i 6alorile de utili=are a 1erun=iului, care e ?olosit atEt
circu&stan7ial, cEt i ar1u&ental, c+iar dac/ ?olosirea ar1u&ental/ este &ult redus/ Cla
clasa 6er(elor de <erce<7ieD.
+ For&ele non?inite <ot <ri&i, dei In &ai &ic/ &/sur/ decEt cele ?inite, i ar1u&ent
etern C8D.
.2NB 200# ,! 4#3543
!;erciii
1( %e dau urmtoarele -ragmente!
J2 ?ace eti&olo1ie In sensul tiin7i?ic al cu6Entului C...D, a discerne In li&(a
ro&En/ a&estecul <ri&ar, care i%a dat natere, i &ulti<lele a&estecuri secundare, a
de=6/li ade6/rata ?i=iono&ie a 1raiului ro&Enesc, aceasta este 7inta <e care i%o <ro<une
!tWmologicum Magnum -omaniae0K CB. P. Pasdeu, !tWmologicum Magnum -omaniaeD
J8%au 1Endit 6reodat/ neolo1itii ce Inse&nea=/ a de=6/7a <e cine6a de o a treia
<arte din li&(a lui =ilnic/ i a%l In6/7a a treia <arte dintr%o alt/ li&(/TK CT. Haiorescu,
CriticeD
J8u?icien7a aceasta, Inclina7ia de a in6entaria </catele altora <entru a le ca&u?la
<e ale noastre, nu e un se&n al iu(irii de 7ar/, ci or1oliu <rostesc i sla6/ deart/.K C2.
93
Morfosintaxa limbii romne
Pleu, ComXdii la 8or1ile ,rientuluiD
>a? Alegei in-initi0ele# stabilii din ce gru)uri sintactice -ac )arte# care este
structura -iecrui gru) 5i .n ce )o<iie sintactic se inserea< gru)ul(
>b? Indicai care sunt semnele ling0istice ale naturii duale a in-initi0elor#
0erbal 5i nominal(
2( %e dau urmtoarele -ragmente!
J,n6oc os<italitatea noastr/, su1ere= c/ nu se cade s/ o?eri oas<etelui 6in Ci ce
6in_D 6or(indu%i In acelai ti&< des<re cEt e de n/tEn1 i de </c/tos.K
J;End aFun1i In ?otolii &inisteriale, e ine6ita(il s/ 6e=i &ulti<licEndu%se, In
Furul t/u, lin1/ii.K C2. Pleu, ComXdii la 8or1ile ,rientuluiD
JH28,G 4 8u(stanti6 a<ar7inEnd su(clasei su(stanti6elor nenu&/ra(ile C...D.
8u( as<ectul unor tr/s/turi 1ra&aticale, se a<ro<ie de su(stanti6ele a(stracte, a&Endou/
ti<urile o<unEndu%se su(stanti6elor nu&/ra(ile.K C08ND
>a? Alegei gerun<iile# stabilii din ce gru)uri sintactice -ac )arte# care este
structura -iecrui gru) 5i .n ce )o<iie sintactic se inserea< gru)ul(
C(D Indicai care sunt# )e de o )arte# semnele .nde)rtrii lor de
com)ortamentul 0erbului )rototi)ic# iar# )e de alta# semnele ling0istice ale naturii
lor 0erbale(
*( %e dau urmtoarele -ragmente!
J3u e 6or(a, de In6/7at, se In6a7/ Intruna <si+olo1ie Csau ]tiin7a su?letului^D In
coalele <u(lice; ea este c+iar introdus/ In licee, necu& la uni6ersit/7i. 0ar ceea ce ni se
d/ aici dre<t tiin7/ este In cea &ai &are <arte li<sit/ de ?olos <ractic.K
J0e &eritat, toate &erit/ s/ ?ie cunoscute i, du</ </rerea noastr/, l/udate 4
toate ?/r/ ece<7ie.K
J0ar &ai sunt re=er6e de ?/cut i In <ri6in7a celor =ise de d%ta des<re ;rean1/,
Po<o6ici%B/n/7eanul i d%l 8la6ici. 2i introdus Insu7i deose(irea Intre aceti trei autori.
Lns/ atunci e 1reu de <rice<ut <entru ce ai <us <e cei trei autori In re<u(lica
<o<oranis&ului.K CT. Haiorescu, CriticeD
J2ceast/ n/tEn1/ i 6ul1ar/ insinuare a ?ost una dintre &arotele (ietului GT, a=i
ca i dis</rut. >ricu&, e de<ri&ant s/ consta7i c/ dra1ostea de 7ar/ se reduce la a 6or(i
de (ine. ]0e r/u^ i%au 6or(it ]<e ai notri^ i $&inescu, i ;ara1iale, i ;ioran i al7ii,
to7i (uni de dat 4 du</ do&nul >. 4 <e &Ena <oli7iei.K C2. Pleu, ComXdii la 8or1ile
,rientuluiD
>a? Alegei )artici)iile 5i su)inele# stabilii din ce gru)uri sintactice -ac
94
.erbul i grupul verbal
)arte# care este structura -iecrui gru) 5i .n ce )o<iie sintactic se inserea<
gru)ul(
>b? Indicai care sunt semnele ling0istice ale .nde)rtrii )artici)iilor 5i a
su)inelor de com)ortamentul 0erbului )rototi)ic(
>c? Com)arai -ormele omonime >)artici)iul 5i su)inul? 5i indicai
deosebirile dintre ele(
,( %e d urmtorul -ragment!
J2ceasta era eta<a ?inal/ a unei <ro1ra&ate uit/ri de sine, a de?initi6ei
des</r7iri de tine <e dru&ul I&<linirii ]<er?or&an7ei culturale^, a to<irii eului In s<a7iul
i&<ersonal al ]s<iritului o(iecti6^.K C.. Niiceanu, Ba inter5isD
>a? !;tragei din te;t substanti0ele )ost0erbale abstracte 5i s)eci-icai
gru)urile sintactice al cror centru .l constituie(
>b? &rans-ormai centrul de gru) .ntrCo -orm 0erbal de in-initi0 >scurt?
5i urmrii ce modi-icri sintactice su-er gru)ul(
/( %e d urmtorul -ragment!
JBe6ocarea eli(er/rii <ro6i=orii se dis<une de c/tre <rocuror <rin ordonan7/, iar
de instan7/ <rin Inc+eiere, cu ascultarea incul<atului asistat de a</r/tor. Be6ocarea se
dis<une i In li<sa incul<atului, cEnd acesta, ?/r/ &oti6e te&einice, nu se <re=int/ la
c+e&area instan7ei. Ln cursul ur&/ririi <enale, a</r/torul In6inuitului sau incul<atului
are dre<tul s/ asiste la e?ectuarea oric/rui act de ur&/rire <enal/ C...D.K
CNuncan, 0uculescu, Drepturile omuluiD
>a? %tabilii ce este comun# din )unct de 0edere ling0istic# )entru cu0intele
subliniate(
>b? Delimitai gru)urile sintactice .n care se includ cu0intele subliniate 5i
indicai structura -iecrui gru)(
>c? &rans-ormai centrul de gru) .ntrCo -orm 0erbal de in-initi0 scurt 5i
e;aminai modi-icrile sintactice )roduse(
1( Dn ce const ambiguitatea urmtoarelor construcii=
CaD "=am v5ut venind spre Dacultate
C(D #duce de but, Caut de but, Cumpr de but, D de but, Dorete de
but, ,fer de but
CcD ! dificil4greu4important4de tiut greeala, ! dificil4greu4important4de tiut
cine a greit
CdD Ysta e un drum ocolit, Merele sunt coapte, Sportivul e bine antrenat,
Drumul este pavat0
I( Com)arai urmtoarele construcii=
CaD #m terminat de citit iliografia' #m de citit o iliografie imens
C(D M=am sturat de citit atta iliografie, M pregtesc de citit iliografia
CcD Mi=e imposibil de citit iliografia )n aa scurt timp, Mi=au mai rmas de
95
Morfosintaxa limbii romne
citit dou lucrri
CdD ! dificil de citit (ntreaga iliografie de ctre to1i studen1ii
CeD ! important de citit i de )n1eles iliografia, ! greu de procurat toate
crile
C?D =iliografia e greu de procurat, Toate crile sunt greu de procurat0
A( Gru)ai e;em)lele >a:e? du) soluia de inter)retare a gru)ului
subliniat= >i? are -uncia de com)lement directL >ii? are -uncia de subiectL >iii? sunt
)osibile ambele inter)retri(
B( Com)arai >e? 5i >-? 5i comentai di-erena dintre ele(
J( %e dau urmtoarele construcii!
CaD J0e &ult s%a =is, i s%a =is cu dre<t cu6Ent, c/ lucrurile sim)le sunt cele
mai grele de )rice)ut 5i de )rimit(K CT. Haiorescu, CriticeD
C(D J6iaa lui etern/ e sim)l de )o0estitK CT. Haiorescu, CriticeD
CcD JdEnsul Ins/ C...D, <e acel ]crai Hi+ail^, care n%a do&nit niciodat/, Il
con?und/ cu re1ele ser(esc Hilutin, socrul lui Nitean%6od/ 4 o eroare de alt&intrea
u5oar de .ndre)tat, i iat/ cu&.K CB. P. Pasdeu, !tWmologicum Magnum -omaniaeD
>i? Ra)ortai construciile anterioare la normele sintactice literare ale
limbii actuale(
>ii? Alegei su)inele 5i anali<aiCle din )unct de 0edere sintactic(
K( Aducei trei argumente .n s)ri@inul ideii c -ormele non-inite nu
-uncionea< ca moduri(
S S
S
I( %tructura 5i -unciile G6
G6 este alc/tuit din centrul 6er(al, la care se ataea=/!
96
.erbul i grupul verbal
a argumente, care <ot ?i com)lemente CCumpr o (ng#eat, 5l rog ce)a pe Ion,
5i spun ade)rul lui Ion, M atept la un succes etc.D i, In cEte6a ca=uri,
circumstaniale o(li1atorii CCursul 1ine dou ore' %nscrip1ia datea5 din Antic#itateD;
a ad@unci sau circumstaniale Ccare se ra<ortea=/ la 6er(D! %on vorbete tare cu
bunicii si0
2dFunc7ii Ccircu&stan7ialeleD care se ra<ortea=/ la 1ru<ul 6er(al In ansa&(lu sau la
Intrea1a <ro<o=i7ie nu se includ In .G! %on a mncat pr*itura repede' Imediat, %on a
mncat toate pr*iturile0
I(1( Ierar#ia sintactic a argumentelor
G6 are o or1ani=are co&<le/, la care <artici</ nu&eroase ti<uri de
co&<le&ente Csu<use <rinci<iului unicit/7ii! un sin1ur ti< de co&<le&ent atri(uit de
?iecare 6er(D, a c/ror or1ani=are este ierar+ic/!
a <e <ri&a trea<t/ se a?l/ co&<le&entul direct, co&<le&entul secundar i nu&ele
<redicati6;
a <e trea<ta a doua, co&<le&entul indirect i cel <re<o=i7ional;
a <e trea<ta a treia, co&<le&entul <redicati6 al o(iectului, i Jcircu&stan7ialulK
o(li1atoriu.
.Fle
3
8 .G
Car1u&ent 3
eternD 8 G
C8<ec.D 3
G CadFunct circ.D
"
3
8 G
C8<ec.D 3
G ;P> // ;irc. o(li1.
3
G ;Pre<
3
G ;, // ;0 Ccoocurent cu ;8ecD
3
G ;0 // ;8ec // 3P

Schema general a .
2
I(1(1( Com)lementul direct >CD? este cel &ai strEns le1at sintactic i se&antic
de 6er(! Mnnc un mr, Scriu o carte. Ger(ul tran=iti6 i&<une acestui co&<le&ent
ca=ul acu=ati6 CstructuralD, Intr%o con?i1ura7ie sintactic/ s<eci?ic/. Ln situa7ii s<eciale
Cle1ate de a<artenen7a la su(1enul <ersonal i de de?initudineD, co&<le&entul direct se
"
2ceast/ <o=i7ie cores<unde nu&ai adFunctului care se ra<ortea=/ la 6er( i deci care ?ace <arte
din .G.
2
2ceast/ sc+e&/ este <ur orientati6/, su(liniind eisten7a unei ierar+ii a co&<le&entelor, care, de
?a<t, a<ar7in In &aForitate <ri&ei <roiec7ii a 6er(ului CstEnd In <o=i7ia de Jsor/K a 6er(ului leicalD.
99
Morfosintaxa limbii romne
construiete cu peG 5l vd pe Ion0 2cest co&<le&ent este caracteri=at de du(larea clitic/,
cele dou/ se1&ente care reali=ea=/ du(larea ocu<End o <o=i7ie sintactic/ unic/ C3 ascult
pe mama, Cartea am citit=o de trei oriD. Ln a(sen7a co&<le&entului direct, se 6or(ete
des<re J?olosirea a(solut/K a 6er(ului tran=iti6 CCitesc trei romane 7 CitescD.
I(1(2( Com)lementul secundar >C%ec? este un ti< de co&<le&ent cerut de o
clas/ li&itat/ de 6er(e tran=iti6e Ca )ntreba pe cineva ce)a, a )nv1a pe cineva ce)a, a
ruga pe cineva ce)aD, care Ii atri(uie un ca= leical Cnu&it i JdirectK/JneutruKD. ;8ec
este o(li1atoriu coocurent cu ;0! 5l )nv1 pe Ion tangou, <artici<End, ast?el, la o rela7ie
ternar/, In care este i&<licat i 6er(ul.
2<ari7ia unui ;8ec deter&in/ J&ar1inali=areaK ;0, ;8ec ocu<End <o=i7ia
sintactic/ cea &ai a<ro<iat/ de 6er( i <urtEnd i rolul te&atic cel &ai strEns le1at de 6er(
CTe&aD. ;8ec nu <oate a</rea In <re=en7a unui ;, co&<ar/ ee&<lele! %on m C;0D
anun1 ora plecrii C;8ecD i %on (mi C;,D anun1 ora plecrii C;0D. Ln con?i1ura7ia
ar(orescent/ de &ai sus, ;, i ;0 coocurent cu un ;8ec se a?l/ <e aceeai trea<t/
ierar+ic/, ?iind In distri(u7ie co&<le&entar/.
I(1(*( Numele )redicati0 >NP? este un co&<le&ent de ti< s<ecial, la ?el de strEns
le1at sintactico%se&antic de 6er(ul co<ulati6 cu& este co&<le&entul direct le1at de
6er(ul tran=iti6. 0in <unct de 6edere se&antic, nu&ele <redicati6 e<ri&/, de o(icei, o
<ro<rietate, a6End o se&ni?ica7ie <redicati6/, i nu una indi6iduali=ant/ C.ali este
iat4cuminte, %on devine (neleptD. $?ectul acestei tr/s/turi se&antice este antrenarea 3P
In rela7ii ternare, i&<licEnd, <e lEn1/ rela7ia cu 6er(ul, i ra<ortarea la su(iect.
I(1(,( Com)lementul indirect >CI? este un co&<le&ent c/ruia 6er(ul Ii atri(uie
ca=ul dati6. ;a i ;0, ;, acce<t/ du(larea clitic/ CI=am spus lui Ion tot ce tiamD i este
su<ri&a(il sintactic C#m spus tot ce tiamD, cu <u7ine ece<7ii C4i=e foame, 6orocul ne
surde, Se dedic studiuluiD. Ln condi7ii s<eciale, de in6aria(ilitate C"e vorbesc la doi
copiiD sau de re1istru stilistic CDau de mncare la copiiD, ;, se <oate reali=a <rin
construc7ia <re<o=i7ional/ cu la, care i&<une no&inalului ?or&a de acu=ati6.
;o&<le&entul indirect este o <o=i7ie sintactic/ insta(il/, <utEnd alterna cu
uurin7/!
cu cel <re<o=i7ional! a fura ceva cui)a4a fura ceva de la cine)a, a 5ice cui)a
ceva4a 5ice ceva ctre cine)aA carte util studenilor$pentru studeniA
cu cel direct! a a*uta cui)a$pe cine)a, a anun1a cui)a$pe cine)a cevaA a
succeda cui)a$pe cine)a, a urma cui)a$pe cine)a etc.
I(1(/( Com)lementul )re)o<iional >CPre)? se su<une restric7iilor de <re<o=i7ie
i&<use de 6er( C#pele5 la a-utorul tu, M ba5e5 pe tine, !fectele se repercutea5
asupra noastr, .orbesc mult despre IonD i celor de ca= Cacu=ati6, 1eniti6D, i&<use de
<re<o=i7ie. $ste su<ri&a(il nu&ai atunci cEnd <re<o=i7ia nu este cerut/ o(li1atoriu de
6er( C;#pele5, ;Se repercutea5, dar .orbesc multD.
9#
.erbul i grupul verbal
I(1(1( Com)lementul )redicati0 al obiectului >CP'? este un ti< de co&<le&ent
a c/rui a<ari7ie este li&itat/ la clasa 6er(elor Jatri(uti6eK din seria a alege, a anga*a, a
bote5a, a desemna, a numi etc., care Ii atri(uie ca= leical CJdirectK/JneutruKD. 0in <unct
de 6edere se&antic, ;P> are o se&ni?ica7ie <redicati6/, cel &ai ?rec6ent de
Jdeno&ina7ieK sau de Jcate1ori=areK. 8intactic, ;P> este o(li1atoriu coocurent ?ie cu un
;0 C#u anga*at=o pe Ana secretarD, ?ie cu un ;, C5i spun Gigi# dei nu=l cheam aaD,
?iind i&<licat, al/turi de 6er(, Intr%o rela7ie ternar/.
$ist/ contete In care acelai 6er( leical se construiete ?ie cu 3P, dac/ al
treilea &e&(ru al rela7iei este su(iectul C!l se numete IonD, ?ie cu ;P>, dac/ al treilea
&e&(ru al rela7iei este un co&<le&ent C!i )l numesc IonD.
I(1(I( 2Circumstanialul3 obligatoriu este un ti< de ar1u&ent care se
caracteri=ea=/ <rintr%o se&ni?ica7ie de ti< circu&stan7ial! &odal/ C!a se comport
admirailD, cantitati6/ C#verea lui valorea5 multD, locati6/ C"ocuiete (n mansardD,
surs/ te&<oral/ sau locati6/ C%nscrip1ia datea5 din secolul IA %on provine dintr+o familie
unD. 5neori, a<ari7ia circu&stan7ialului o(li1atoriu este asociat/ cu un anu&it sens al
6er(ului! %on 1ine )n mn o pr*itur 6s 8au5a 1ine puinA Demeia ne arat cu degetul 6s
Demeia arat ineA %on cntrete sacul de cartofi 6s Sacul de cartofi cntrete mult7
I(1(J( %ubiectul >%? este un ti< s<ecial de co&<le&ent, 1enerat In interiorul .G,
dar care aFun1e s/ ocu<e <o=i7ia unui ar1u&ent etern CIn 8<eci?icatorul <roiec7iei
.FleD, <entru a <ri&i ca=ul no&inati6 de la 6er(. Na rEndul lui, su(iectul i&<une
6er(ului ?init restric7ii de acord CCopilul citete 7 Copiii citescD. 8u(iectul <oate a</rea
Ins/ i <e lEn1/ ?or&e 6er(ale non?inite, In a(sen7a acordului CCitind Ion poe5ia cu voce
tare, to1i au rsD. Fa<tul c/ su(iectul aFun1e s/ ocu<e o <o=i7ie eterioar/ .G este
sus7inut i de a<ari7ia su(iectului, cu rare ece<7ii, nu&ai In <re=en7a 6er(ului ?init; s<re
deose(ire de su(iect, co&<le&entele 6erita(ile, care r/&En In interiorul .G, <ot a</rea
cu uurin7/ <e lEn1/ ?or&e 6er(ale non?inite! a mnca un mr, a vorbi despre orice, a
apela la prieteni etc.
I(1(K( 8e cu6ine re&arcat c/, In a?ara reali=/rii co&une <rin no&inale, 8, ;0,
;8ec i ;Pre< au i alte )osibiliti de reali<are comune
"
.
Posi(ilit/7i de
reali=are
8 ;0 ;8ec ;Pre<
?or&e 6er(ale
ne<ersonale
A recunoa"te
este primul pas
spre iertare
! uor de gsit o
solu1ie
Se aude trosnind
%on poate pleca
Termin de
)orit la telefon
#m au5it
trosnind
M=a )nv1at a
)ori
Se gndete a
renuna
S=a sturat de
citit romane
"
Posi(ilit/7ile de reali=are a ;, sunt &ai li&itate, ca ur&are a restric7iei de ca= dati6 i&<use de
centru.
99
Morfosintaxa limbii romne
Trebuie spus
numai adevrul
<ro<o=i7ii
conFunc7ionale
Trebuie s
reu"im
Trebuie ca Ion
s reu"easc
!ste sigur c
)om reu"i
6u se tie dac
)om reu"i
6u se tie cum
de am reu"it
%on vrea s
plece
%on vrea ca
altcine)a s
plece
-ecunoate c
ai gre"it
%on verific
dac a (nc#is
lumina
%on )ntreab
cum de s+a
(ntmplat asta
M=a rugat s )in
M=a rugat ca azi
s nu )in
Te anun1 c plec
>l )ntreb dac
)ine sau nu
%on m )ntreab
cum de am
reu"it
M tem s )in
M tem ca astzi
s nu plou
M tem c
timpul a expirat
!l se gndete
dac a procedat
ine
!l se mir cum
de am a-uns la
timp
<ro<o=i7ii relati6e
intero1ati6e
6u se tie
cine$ce$cnd )a
c"tiga
%on )ntreab
cine$cnd$ unde
)a )eni
%on m )ntreab
cine$ce$cnd )a
c"tiga
%on m=a anun1at
unde pleac
6u s=a gndit
unde "i cnd )a
pleca
<ro<o=i7ii relati6e
<ro<riu%=ise
Cine munce"te
reuete
!l cunoate pe
cine a )enit
>l )nv1 ceea ce
treuie s "tie
!l s=a gndit la
ce se (ntmplase
ieri
<ro<o=i7ii relati6e
in?initi6ale
6=are ce se
(ntmpla
6u=i ce mnca
%on nu are ce
mnca$cu cine
)eni la mas

I(2( Poziii sintactice aprute prin reorganizare
Ln ur&a unor reor1ani=/ri sintactice In care este i&<licat .G a<ar <o=i7ii
sintactice nonar1u&entale, nu&ite co&<le&ente nu&ai <rin tradi7ia ter&inolo1iei
1ra&aticale. 2ceste <o=i7ii sintactice nu re<re=int/ criterii de clasi?icare sintactic/ a
6er(ului C6e=i supra, ,(D, iar o<era7iile sintactice In ur&a c/rora sunt create nu sunt
o(li1atorii.
I(2(1( Com)lementul )osesi0 >CPos? este un co&<onent al .G care e<ri&/
Posesorul, re=ultat din a&al1a&area unui .G cu un .3! %on o iubete pe ne)asta lui Z
%on ("i iubete nevasta. ;Pos tre(uie deose(it de co&<le&entul 6er(elor <osesi6e, In
ca=ul c/rora Posesorul se reali=ea=/ ca 8 C!l are o casD sau ca ;, CCasa (mi apar1ineD.
$ste reali=at, de o(icei, <rintr%un clitic <rono&inal C<ersonal sau re?lei6D In dati6,
i&<licat Intr%o rela7ie ternar/ cu un no&inal! su(iect CI=au venit copiiiD, co&<le&ent
direct C%on (i vede defecteleD, co&<le&ent indirect C%on "i=a pus capt vie1iiD, co&<le&ent
<re<o=i7ional C%on ("i plnge de milD, circu&stan7ial de loc CI+a srit )n fa1D etc. 3u
eist/ restric7ii In <ri6in7a 6er(elor care acce<t/ <re=en7a unui ;Pos, acesta <utEnd a</rea
c+iar In <re=en7a unor 6er(e care nu acce<t/ un alt co&<le&ent In dati6 C%on ("i vede
viitorul )n ro5D i <utEnd ?i coocurent cu un ;, In dati6 C%on ("i trimite *ucriile copiilor
"00
.erbul i grupul verbal
orfaniD. Ln anu&ite situa7ii, &ai ales In structuri ?iate <rin u=, ocuren7a ;Pos este
o(li1atorie! 6u="i crede ochilor i urechilor C;6u crede ochilor i urechilorD, 5"i vede de
treab CS.ede de treabD. 0in <unct de 6edere se&antic, ;Pos <ri6ete atEt <osesia
aliena(il/ C5mi vin colegiiD, cEt i <osesia inaliena(il/ C4i=am rupt mnaD.
I(2(2( Com)lementul de agent >CAg? este un constituent re=ultat In ur&a
reor1ani=/rii <asi6e, ?iind ec+i6alentul Cse&antic alD su(iectului din structura acti6/!
:o1ii au spart seiful Z Seiful a fost spart de %ctre& #oi4de ctre cine a "tiut de existena
anilor7 ;o&<le&entul de a1ent ocu</ o <o=i7ie near1u&ental/ i este uor su<ri&a(il
sintactic CSeiful a fost spartD, dac/ nu se insist/ asu<ra entit/7ii care a cau=at/e?ectuat
ac7iunea.
I(2(*( Predicati0ul su)limentar >P%? este o <o=i7ie sintactic/ near1u&ental/,
re=ultat/ In ur&a reor1ani=/rii a dou/ <ro<o=i7ii C.G ?initeD! <tiam c eti acas Z Te
tiam acasA %on vine i cnt Z %on vine cntndA S=a dovedit c %on este vinovat Z %on
s=a dovedit )ino)atA %on s=a )nsurat cnd era tnr Z %on s=a )nsurat %fiind& tnr7
Beor1ani=area sintactic/ deter&in/ dis<ari7ia 6er(ului din <ro<o=i7ia a doua sau trecerea
lui la o ?or&/ non?init/, eli&inarea ele&entului de rela7ie Ccoordonator sau su(ordonatorD,
a6ansarea unor co&<onente din <ro<o=i7ia a doua Inaintea 6er(ului din <ri&a <ro<o=i7ie.
I(*( Com)lemente( &abel reca)itulati0
Ti<ul de
co&<le%
&ent
8tructur/
<ri&ar/ vs
reor1ani%
=at/
;a=ul
Csitua7ia
<rototi<ic/D
Be1entul 8tructur/ (inar/
vs ternar/
e 0u(lare
clitic/
8 <ri&ar/ 3 6er( care ad&ite
<o=i7ia de su(iect
(inar//ternar/,
dac/ enun7ul
con7ine un 3P

;0 <ri&ar/ 2c 6er( tran=iti6 (inar/ b


L=am v5ut
pe Ion
;8ec <ri&ar/ JneutruK/
JdirectK
6er( tran=iti6! a
anun1a, a
asculta, a
)ntreba, a )nv1a,
a ruga
ternar/ C<re=en7a
o(li1atorie a
unui ;0D

3P <ri&ar/ 3 6er( co<ulati6! a


a*unge, a arta,
a se da, a
deveni, a se eri*a
)n, a se face, a
iei, a face pe, a
fi, a se numi, a
se chema, a
rmne
ternar/ rela7ie
cu 6er(ul i cu
su(iectul C%on
este copilD

"0"
Morfosintaxa limbii romne
;, <ri&ar/ 0 6er( tran=iti6 sau
intran=iti6
(inar/ b
I=am spus
lui Ion
;Pre< <ri&ar/ i&<us de
<re<o=i7ie
6er( cu re1i&
<re<o=i7ional,
tran=iti6,
intran=iti6
(inar/
;P> <ri&ar/ JneutruK/
JdirectK
6er( tri6alent! a
alege, a anga*a,
a bote5a, a
califica, a
caracteri5a, a
categorisi, a
chema, a
denumi, a
desemna, a lua
de4drept, a
porecli, a numi,
a unge, a taxa
ternar/ rela7ie
cu 6er(ul i cu
;0 C>l cheam
IonD sau, &ai rar,
cu ;,nd C>i
spunem CP3D

;irc.
o(li1a%
toriu
<ri&ar/ i&<us de
<re<o=i7ie
Cdac/ e reali=at
ca no&inal
<recedat de
<re<.D
JneutruK Cdac/
e reali=at ca
no&inal
ne<re<.! 8n5a
msoar un
metruD
a cntri, a data,
a locui, a
msura, a
proceda
(inar/
;Pos reor1ani%
=at/
0 ternar/ rela7ie
cu 6er(ul i cu
un no&inal 8
C5mi vin rudeleD,
;0 C5"i urte
soacraD etc.
e Cacce<t/
du(larea
nu&ai In
anu&ite
situa7iiD
Lui Ion i=au
venit
prin1ii,
;"ui )i
cunoate
aptitudinile
;21 reor1ani%
=at/
2c i&<us de
<re<o=i7ie
6er( tran=iti6
de6enit,
contetual,
intran=iti6
(inar/
P8 reor1ani%
=at/
3 Cdac/ e
reali=at <rin
no&inal
ternar/ rela7ie
cu 6er(ul i cu
un no&inal 8

"02
.erbul i grupul verbal
ne<re<., <rin
eli<sa 6er(ului
a fi co<ulati6!
!a s=a )ntors
profesoarD
CMaria vine
supratD, ;0
CM consider
incompetentD,
;,, ;Pre< etc.
0in <ers<ecti6/ se&antic/, se distin1 co&<le&entele <redicati6e C3P, ;P> i
reali=/rile co&<leti6e ale P8D, care nu primesc rol tematic, de celelalte co&<le&ente care,
In &aForitatea a<ari7iilor, sunt re?eren7iale i <oart/ un rol te&atic.
I(,( Ierar#ia sintactico+semantic a ad-uncilor$circumstanialelor
;ircu&stan7ialele sunt <o=i7ii sintactice cu un co&<orta&ent neunitar,
caracteri=ate In <ri&ul rEnd se&antic, reali=area <rototi<ic/ a acestora ?iind cea
ad6er(ial/. 8<re deose(ire de co&<le&ente, circu&stan7ialele nu se su<un <rinci<iului
unicit/7ii, ?iind <osi(il/ a<ari7ia, <e lEn1/ acelai 6er(, a &ai &ulte circu&stan7iale de
acelai ti<, dar care detalia=/ in?or&a7ia o?erit/ de <ri&ul! #lergase pn aici' aproape'
la doi pa"i de casa Ioanei i pe urm renun1aseA Demult' acum )reo BC ani' i se
)ntmplase s=i )ntlneasc perechea0 ;a i ar1u&entele, circu&stan7ialele sunt di?erite
ierar+ic, du</ cu& se ra<ortea=/ la 6er( C2"! Cei doi @se )ntlneauA (n fiecare zi la
BniversitateD, la .G In ansa&(lu C22! Cei doi @apelau la medicamenteA (n fiecare ziD sau
la Intrea1a <ro<o=i7ie C23! 5n fiecare zi, @cei doi apelau la medicamenteAD.

.;o&<le&enti=atorului
3
23 .Fle
3
ar1. et. .G
3
G 22
3
G 2"
3
G ;o&<le&ente
%erarhia sintactic a ad*unc1ilor4circumstan1ialelor
Ln a?ar/ de aceast/ ierar+ie, care <ri6ete locul adFunc7iei circu&stan7ialului, se
<oate sta(ili i o ierar+ie se&antic/, In ?unc7ie de ti<ul de rela7ie sta(ilit Intre 6er( i
circu&stan7iale!
a cel &ai strEns le1ate se&antic de 6er( sunt circu&stan7ialele de loc, de ti&<, de
&od, cantitati6, instru&ental, sociati6 i de rela7ie, care situea=/, descriu sau &odi?ic/
e6eni&entul denotat de 6er(;
a <e trea<ta ur&/toare se a?l/ circu&stan7ialele de cau=/, de sco<, condi7ional,
concesi6, consecuti6, care redau ra<orturi lo1ice sta(ilite de 6or(itor Intre dou/
<ro<o=i7ii;
a <e ulti&a trea<t/ se a?l/ circu&stan7ialele o<o=i7ional, cu&ulati6 i de ece<7ie,
<ro6enite, In 1eneral, din structuri (i<ro<o=i7ionale.
"03
Morfosintaxa limbii romne
Clasi-icarea circumstanialelor
;irc. ;lasa
se&an%
tic/
8tructur/ (inar/ vs
ternar/
e Heta%
discursi6
Beali=are
<rototi<ic/
/;onectori
s<eciali=a7i
>(ser6a7ii
de loc situati6e (inar/ unde, aici %on locuiete (n Ia"i
Ccirc. o(li1atoriuD 6s
%on )nva1 (n Ia"i Ccirc.
de locD
#cul ptrunde pnza
C;0D 6s #cul ptrunde
prin pnz Ccirc. de locD
de ti&< (inar/ cnd,
acum
Documentul datea5
din B@DD Ccirc.
o(li1atoriuD 6s
Documentul a fost scris
(n B@DD Ccirc. de ti&<D
de &od
<ro<riu%
=is
<roce%
suale
(inar/ b *incer, )1i
place
romanul
meu9
cum, aa %on procedea5 corect
Ccirc. o(li1atoriuD 6s
%on vorbete corect
Ccirc. de &odD
cantita%
ti6
(inar/ b M=am
suprat pe
el, ba mai
mult' nu
mai vreau
s=l vd
ct, mult Sacul cntrete mult$E
<g Ccirc. o(li1atoriuD 6s
%on )nva1 mult$E ore
Ccirc. cantitati6D
instru%
&ental
(inar/ b Prin
deducie' nu
poate fi sta
re5ultatul
cu +ce/, cu
+ceva/
su(ordonat unui 6er(
a1enti6 CScriu cu
pixulD, nona1enti6 C%on
adoarme cu somnifereD
sau de <erce<7ie C!l
vede cu oc#elariiD
sociati6 ternar/ este
o(li1atoriu coocurent
cu alt co&<onent al
enun7ului! %on a venit
cu 4aria
cu Se asocia5 cu Ion
C;Pre<D 6s Merge cu
Ion la mare Ccirc.
sociati6D
de
rela7ie
restric%
ti6
(inar/ b Teoretic
)orind,
asta se
poate
reali5a
din punct
de vedere,
)n ce
privete
&iFloc de te&ati=are!
De poet, )l tiam poetA
De scris, scrie, dar nu
prea bine
"04
.erbul i grupul verbal
de
cau=/
redau
ra<or%
turi
lo1ico%
se&an%
tice
Intre
<ro<o%
=i7ii
(inar/ b Cred c e
suprat,
pentru c
nu+"i
gse"te
locul
fiindc,
pentru c,
din cau5a
# plecat pentru ani
Ccirc. de sco<D 6s
, admir pentru cura-
Ccirc. de cau=/D
de sco< (inar/ b %on a
)ntr5iat a5i,
ca s nu
mai spun c
ieri nu a
)enit deloc
ca s su(ordonat unui 6er(
a1enti6;
Se duce la pia Ccirc.
de locD 6s Se duce la
cumprturi Ccirc. de
sco<D
condi7i%
onal
(inar/ b Dac pot
s spun a"a'
%on nu e bun
de nimic
)n ca5 c,
dac
5n locul lui, eu a fi
fcut altfel Ccirc.
condi7ionalD 6s 5n locul
lui Ion, a venit igi
Ccirc. o<o=i7ionalD
conce%
si6
(inar/ b De"i
prerea
mea nu
conteaz, nu
cred c e
bine aa
chiar
dac, dei
De"i este urt' toat
lumea )l place Ccirc.
concesi6/D 6s !ste urt,
dar )l place toat lumea
C<ro<o=i7ii coordonate
ad6ersati6D
conse%
cuti6
(inar/ b !ra aa
de urt,
(nct nu
exist un
termen
potri)it s+l
descrie
)nct cere <re=en7a Ci&<licit/
sau e<licit/ aD unui
.2d6 sau .2dF cu
&odi?icatori 1raduali!
8lngea +att de mult/
de leina
o<o=i%
7ional
<ro6in
din
reor1a%
ni=area
a dou/
<ro<o%
=i7ii
ternar/ este
o(li1atoriu coocurent
cu un alt ele&ent !
5n loc de fructe, a
mncat pr*ituriA
(inar/, dac/ o<o=i7ia
se reali=ea=/ Intre
dou/ centre 6er(ale!
St degeaba, (n loc
s munceasc
)n loc de4)n
loc s
reor1ani=are! %on a
venit )n locul tu Z %on
a venit0 Tu n=ai venit
cu&u%
lati6
ternar/ este
o(li1atoriu coocurent
cu un alt ele&ent !
5n afar de fructe, a
mncat i pr*ituriA
(inar/ cu&ulul
<ri6ete dou/ centre
6er(ale! Pe lng c
plou, mai e i frig
pe lng
+c/
reor1ani=are!
# mncat mere0 #
mncat i pr*ituri Z 5n
afar de mere' a
mncat i pr*ituri
"05
Morfosintaxa limbii romne
de
ece<7ie
ternar/ este
o(li1atoriu coocurent
cu un alt co&<onent
al enun7ului! #u venit
to1i, (n afar de Ion
cu
excep1ia
reor1ani=are!
# mncat mere0 6=a
mai mncat nimic F 5n
afar de mere' n=a mai
mncat nimic
$tero1enitatea nu se &ani?est/ nu&ai la ni6elul clasei circu&stan7ialelor In
ansa&(lu, ci c+iar In ca=ul unui ti< de circu&stan7ial.
$e&<lul cel &ai rele6ant este circu&stan7ialul de &od, care <oate ?i )ro)riuC<is
sau de modalitate( ;ircu&stan7ialul de &od <ro<riu%=is <oate <reci=a &odul de
des?/urare a unui e6eni&ent C#learg repedeD, <oate &odi?ica/restrEn1e <redica7ia
C%oana este bolnav psi#icD, <oate ?unc7iona &etadiscursi6 CCum am mai spus, %on nu
are nicio vinD. > situa7ie s<ecial/ o re<re=int/ circumstanialul de modalitate, care
indic/ o e6aluare &odal/ a <ro<o=i7iei e<iste&ic/ C*igur s=a )ntmplat cevaD,
a<reciati6/ CDin pcate' nu putem veni a5iD sau deontic/ C3ligatoriu vom termina de
scris ast5iD. Ln le1/tur/ cu circu&stan7ialul de &odalitate se discut/ i des<re
circumstanialul enunrii C*erios, chiar trebuie s iei o deci5ie
"
D, care descrie anu&ite
acte de li&(aF, i )seudocircumstanialul conector CCredeam c s=a schimbat0 5n
realitate, nu e nimic nou )n comportamentul lui
2
D.
i circu&stan7ial de rela7ie are un co&<orta&ent di?erit de la un su(ti< la altul!
<oate ?unc7iona ase&enea &odi?icatorilor restricti6i din .3, li&itEnd s?era de a<licare a
<redica7iei C!ste bun la fizic' !ste util din punct de )edere teoretic, ! priceput (n ale
uctrieiD, <oate ?i un &iFloc de te&ati=are CDe cuminte, e cuminteA De mncat,
mnncD sau <oate ?unc7iona &etadiscursi6 C4atematic )orind' nu are nicio ansD.
I(/( 4i-loace de realizare a coeziunii (n interiorul 86
I(/(1( Ln ?unc7ie de co&<onen7a 1ru<ului, coe<iunea sintactic a .G se
reali=ea=/ <rin &ai &ulte &iFloace.
I(/(1(1( Prin &/rci de actan7/!
+ ca<ul# <entru co&<le&entele no&inale! %on este prietenul meu C3D, #m v5ut
filmul C2cD, Le=am spus copiilor o poveste C0D, "=au ales pe %on pre"edinte Cca=ul
JdirectK/JneutruKD;
+ )re)o<iia=
O <entru co&<le&entele no&inale! >l vi5ite5 pe tata C;0D, "i se atribuie
medalii la trei sporti)i C;,D, M atept la o reu"it C;Pre<D;
5nele co&<le&ente cu reali=are no&inal/ <ot 6aria Intre &/rci ca=uale i &/rci
<re<o=i7ionale!
"
Func7ionea=/ ca circu&stan7iale ale enun7/rii i conectorii discursi6i de ti<ul! cu alte cuvinte,
altfel spus, mai precisA de pild, de exemplu0
2
2celai statut Il au i conectori discursi6i ca! )n primul rnd, apoi, mai alesA pe de o parte000 pe
de alt parteA pe scurt0
"06
.erbul i grupul verbal
reali=area com)lementului indirect <oate 6aria In ?unc7ie de re1istrul stilistic
CTrimite cr1i copiilor$la copiiD sau ca ur&are a unor restric7ii In interiorul .3! Trimite
cr1i copiilor$la doi copii;
com)lementul direct <oate <urta a&(ele ti<uri de &/rci, ?ie In distri(u7ie
co&<le&entar/ C>l ascult pe Ion$#scult "tirileD, ?ie ca 6ariante a c/ror utili=are se su<une
unor criterii se&antico%<ra1&atice, <recu& ani&area, indi6iduali=area, ti<ul de citire etc.
C!i (l caut pe Ion45l strig pe 8ri)ei$!i caut on4!i (l caut pe GdarH din textD.
O <entru co&<le&entele reali=ate <rin ?or&e 6er(ale non?inite se ?olosesc
&/rci <re<o=i7ionale s<eciali=ate C&or?olo1ic, <entru a &arca o anu&it/ ?or&/
6er(al/ ne<ersonal/ i, sintactic, <entru a le1a un ti< de co&<le&entD! 6u tie a
scrie corect Cin?initi6D, Termin de citit repede Csu<inD;
". 8<re deose(ire de in?initi6 i de su<in, 1erun=iul se <oate ataa direct 6er(ului
C#ud trecnd nite copii pe stradD, cu ece<7ia situa7iei In care are ?unc7ia de ;P>, cEnd
a<are cu <re<o=i7ia Jcalit/7iiK ca! "=au considerat ca fiind cel mai bun0 Partici<iul nu
<oate a</rea In <o=i7ia unui co&<le&ent, ece<tEnd ca=urile de ar1u&ent etern al
6er(elor i&<ersonale CTrebuie spusD.
2. Ln ca=ul su<inului, &arca de <oate a6ea 6alori di?erite!
CaD &arc/ a co&<le&entului reali=at <rin su<in CM apuc de citit, dar i M apuc
de treaA S=a lsat de ut# dar i S=a lsat de uturD;
C(D &arc/ de actan7/ s<eciali=at/ <entru su<in, nele1at/ de re1i&ul 6er(ului
C!ste important de "tiut, !ste uor de )zut, Termin de (n)atD.

+ conectorii con@uncionali 5i relati0ele C<rono&inale i ad6er(ialeD sunt &/rci
de actan7/ <entru reali=/rile <ro<o=i7ionale ale co&<le&entelor! JeternK/su(iectul
C-e5ult c nu putem pleca acum, 6u se tie dac vom pleca acum, ! imposibil s
plecm acumD, direct C<tiu c plou, <tiu s gtesc, <tiu dac apare ceva nou, <tiu cine a
fcut greeala, <tiu cum s procede5D, secundar C"=a )ntrebat ce a fcut, "=a )nv1at cum
s pescuiascD, indirect CTrimit cr1i cui are nevoieD, <re<o=i7ional CM atept s reuim,
M gndesc cui s=i scriuD.
I(/(1(2( Prin acord dintre co&<le&ente, nu&ai su(iectul <oate i&<une 6er(ului
Csau <artici<iului din structura <asi6uluiD restric7ii de acord! Copilul cite"te repede 7
Copiii citesc repedeA Ion a fost ludat 7 Ioana a fost ludat 7 Copiii au fost ludai7
I(/(2( Ln a?ar/ de coe=iunea sintactic/, In .G este asi1urat/ i coe=iunea
sintacticoCre-erenial# cea semantic i cea le;icoCselecional.
+ ;oe=iunea sintacticoCre-erenial se reali=ea=/ <rin du(larea clitic/ a
co&<le&entelor direct C3 )ntlnesc pe 4ariaD sau indirect C%on le d sfaturi prietenilor'
Le=am spus copiilor4la trei copiiD. Bolul coe=i6 al du(l/rii se &ani?est/ i <rin trans?erul
asu<ra 6er(ului C<rin inter&ediul cliticelor <rono&inaleD al unor in?or&a7ii 1ra&aticale
ale celor dou/ co&<le&ente care acce<t/ du(larea.
"09
Morfosintaxa limbii romne
Ln ca=ul co&<le&entului direct, du(larea este i un indiciu al indi6iduali=/rii/
s<eci?ic/rii no&inalului! >ilmul l+a urmrit cu mare aten1ie Cdar! Brmrete filme cu
mare aten1ieD.
+ Coe<iunea semantic este deter&inat/ de constrEn1erile de rol te&atic i&<use
de 6er( co&<le&entelor Cinclusi6 su(iectuluiD, deter&inEnd ast?el ti<arul de structurare a
enun7ului! a )nota i&<une rolul 21ent, a cuta <resu<une un 21ent i o Te&/, a crete
<resu<une ?ie nu&ai un Pacient CCopilul creteD, ?ie un 21ent i un Pacient CMama crete
copilulD
"
, a a*unge are ne6oie de o `int/ etc.
+ Coe<iunea le;icoCselecional este controlat/ de centrul 6er(al <rin restric7iile
leicale/selec7ionale <e care le i&<une co&<le&entelor i e<lic/ a1ra&aticalitatea unor
enun7uri <recu&! ;Cartea 5boar, ;%on germinea5, ;8rofesorul citete cartofi0
I(1( Distriuia 86
Gru)ul 0erbal cu centru -init este nucleul enun7ului, c/ruia Ii con?er/
autono&ie, i Inde<linete ?unc7ia de <redicat al enun7/rii! %on ascult mu5ic, %eri ne+am
plimat pe malul Dunrii0
Gru)ul 0erbal cu centru non?init a<are In dou/ i<osta=e!
a rar, ?unc7ionea=/ ca )redicat enuniati0! A se agita )nainte de a fi consumat3,
De pltit telefonul3
a In &aForitatea situa7iilor, ?unc7ionea=/ ca )redicat sintactic, care </strea=/
ca<acitatea de a a6ea ar1u&ente, dar nu i <e aceea de a con?eri autono&ie enun7iati6/!
dorin1a lui %on de a nu pleca %oana niciodat acasA graba lui %on de spus ct mai multe
lucruriA spunnd 5ilnic acestea0 Ln aceast/ i<osta=/, .G <oate ocu<a toate ?unc7iile
sintactice s<eci?ice ?or&elor 6er(ale non?inite C6e=i supra, 1(*(D.
I(I( Particulariti ale romnei
+ <osi(ilitatea nee<ri&/rii su(iectului <rono&inal C<ara&etrul pro=dropD;
+ <osi(ilitatea Crar/ aD a<ari7iei su(iectului <e lEn1/ ?or&e 6er(ale non?inite, care
a<ro<ie ro&Ena de <ortu1+e=/, dar o di?eren7ia=/ de celelalte li&(i ro&anice! >nainte
de a pleca mama, am dat o petrecere, 8lecnd mama, am dat o petrecereA
[ eisten7a o(iectului secundar, &otenit din latin/, i a(sent din celelalte li&(i
ro&anice C6e=i ?r. enseigner PuelPue chose I JuelJuKunD i etinderea ti<arului i la
alte 6er(e decEt cele din latin/;
a construc7ia cu pe a o(iectului direct e<ri&at <rin no&inal cu tr/s/turile @b 5&anA,
@b 0e?initA;
+ eisten7a du(l/rii clitice a co&<le&entelor direct i indirect, ?eno&ene cu rele6an7/
sintactic/;
[ nu&eroase situa7ii de 6aria7ie sintactic/! te anun14(i anun1 C;0/;,DA sper ce)a$sper
la ce)a C;0/;Pre<D; (i a*ut mama4o a*ut pe mama ta C;Pos/co&<le&ent al nu&eluiD,
te urme54(i urme5 C;0/;,D;
[ di6ersi?icarea sintactic/ i utili=area ?rec6ent/, atEt <entru <osesia aliena(il/, cEt i
<entru cea inaliena(il/, a structurilor cu un co&<le&ent <osesi6, In de?a6oarea
"
;ele dou/ a<ari7ii ale 6er(ului constituie unit/7i leicale distincte Co&oni&eD.
"0#
.erbul i grupul verbal
&iFloacelor adno&inale de e<ri&are a <osesiei C1eniti6ul <osesi6, <osesi6ul acordat
meu, tuD;
+ nu&/rul &are de conectori%ti< utili=a7i <entru introducerea co&<le&entelor reali=ate
<ro<o=i7ional Cc, s, dacA ca000 sA de, cum c, precum c, cum deD; eisten7a a trei
?or&e conFunc7ionale c, s, ca000 s , la care se adau1/ ?or&a ca s, literar/ In
secolul al M,M%lea, care au dre<t cores<ondent ro&anic o sin1ur/ conFunc7ie;
+ <osi(ilitatea &arc/rii <aralele, <rin &/rci sintetice Cde ca=D i analitice
C<re<o=i7ionaleD a aceluiai ti< de co&<le&ent! ;0 CPe tine te ateptD, ;, C"e=am dat
la trei copii4copiilorD;
+ <osi(ilitatea e<ri&/rii 8 Ci a ;0D <rin no&inal nearticulat, asociat/ cu o citire de
ti< J<ro<rietateK, indi?erent de ti<ul de 6er( C.in oameniA "ucrea5 oameni )n acest
loc, nu animaleA Caut profesorD;
+ a&(i1uitatea &/rcilor de actan7/, care <ot atEt s/ introduc/ &ai &ulte ti<uri de
co&<le&ente, cEt i s/ ai(/ du(l/ s<eciali=are, &or?olo1ic/ i sintactic/ C6e=i situa7ia
lui a de la in?initi6 sau a lui s de la conFuncti6D;
+ to<ica relati6 li(er/ a co&<le&entelor, &odi?icarea ordinii canonice a acestora ?iind
<osi(il/ cu uurin7/, <rin di6erse &ecanis&e de te&ati=are; to<ica sintactic/ ?rec6ent/
este G o(iect; to<ica 8 atEt ante<unerea, cEt i <ost<unerea ?a7/ de G este su<us/
unor constrEn1eri.
.2NB 200# ,,! 4993, 24"626
!;erciii
1( %e dau te;tele=
JLn c/utarea cunotin7ei, nu este Inc/ decEt (ucuria 6oin7ei, (ucuria de a ado<ta
i de a de6eni ]ceea ce si&t In &ine^; i dac/ eist/ ne6ino6/7ie In cunotin7a &ea este
<entru c/ eist/ In ea 6oin7a de a ado<ta.K
J0atorit/ unui a6ocat cele(ru <e atunci, a& <utut cEti1a <rocesul i <ri&i
sentin7a <rin care se ade6erea c/ eu nu sunt co<ilul Fido6ului, ci al ni&/nui! ]din ?lori^,
cu& se &ai s<une. 2& 6enit (ucuros Ina<oi, &%a& Inscris i&ediat In &icare i nu&ai
cu &are 1reutate &%au <utut I&<iedica &a&a i (unica s/ nu iau <arte la re(eliunea din
,anuarie de unde <oate nu &%a &ai ?i Intors <entru a ?ace &ai de<arte u&(r/
</&Entului i <entru a te a&/rI i <e tine.K CN. 0i&o6, Scrisori de dragosteD
>a? Identi-icai gru)urile 0erbale cu centru 0erb -init din te;tele de mai
sus# stabilind com)onena acestora(
>b? Care sunt di-erenele de structur .ntre G6 care au dre)t centru
0erbul a fiB
>c? Identi-icai G6 cu centru non-init 5i anali<ai com)onena acestora(
"09
Morfosintaxa limbii romne
>d? %tabilii care sunt )o<iiile sintactice ocu)ate de G6 cu centre
non-inite(
2( %e dau te;tele=
Ji cEnd te%a& 6/=ut a=i, linitit/ i 6esel/ c+iar, &%a& 1Endit c/ Intrea1a
<ro(le&/ s%a re=ol6at i ?/r/ inter6en7ia &ea de alt?el ridicol/ i ino<ortun/.K
CN. 0i&o6, Scrisori de dragosteD
J0eodat/ o str/<unsese o sen=a7ie ascu7it/ de ?ri1 i In acelai ti&< Ii si&7i
1enunc+iul dre<t 1ol In =/<ad/, ca i cu& el sin1ur din Intre1 cor<ul s%ar ?i tre=it
dintr%o <ro?und/ aneste=ie.K
J8e si&7i ridicol/, trEntit/ cu& era cine tie de cEndT In <lin/ strad/,
Intr%un 1ru< de trec/tori curioi. 2r ?i 6rut s/ se ridice, dar sin1ur/ tia (ine c/ nu 6a
<utea.K
JFru&oas/ cra6at/, dar nu tie s/ i%o ?ac/. 3odul e <rea strE&(. 2& s/%l
In6/7 eu cu& se ?ace un nod ca lu&ea. C...D Li o<ri res<ira7ia i ascult/ cu urec+ea
a7intit/ s<re odaia cealalt/, ca s/ <rind/ i ea 6ocea din rece<tor. > au=i Intr%ade6/r
6i(rEnd &etalic/, Inde</rtat/ ca <e un &inuscul disc de <ate?on.K CH. 8e(astian,
#ccidentulD
J0ocu&entele erau considerate ca ?/cEnd <arte dintr%o structur/ un
ansa&(lu de e6eni&ente care alc/tuia o (io1ra?ie sau o e<oc/.K
JBal=ac <are a%l re1Endi <e Bousseau <rin inter&ediul citirii acestuia de c/tre
8ainte%Beu6e, iar Flau(ert scrie declarat <entru acesta din ur&/.K
J5n &odel este o i<ote=/ de lucru. $l nu se identi?ic/ niciodat/ cu ?eno&enul
real, ci doar cu aceea dintre <ro<riet/7ile lui <e care a ales%o dre<t cea &ai
caracteristic/.K C3. Hanolescu, %storia criticD
>a? Anali<ai sintactic 5i mor-ologic subiectele(
>b? Anali<ai sintactic 5i mor-ologic com)lementele >argumentale?(
>c? Anali<ai sintactic 5i mor-ologic com)lementele re<ultate )rin
reorgani<are sintactic 5i )reci<ai .n ce const reorgani<area(
*( %e dau te;tele=
J$u locuiesc aici a<roa<e, <e Bule6ardul 0acia, i tra&6aiul "6 nu o<rete
decEt ori la 0acia, ori la Gasile Nasc/r. 0e asta co(or la cotitur/, unde tra&6aiul o ia
<e >rientului.K
J0e ce durea=/ aa &ultT Tre(uie s/ ?ie In/untru o c/ldur/ dulce de ser/.
Balan7ele de &etal stau ne&icate. Nic+idele 1rele, so&noroase, dor& In ra?turi, In
""0
.erbul i grupul verbal
sticle sole&ne de cristal.K CH. 8e(astian, #ccidentulD
Ji toc&ai cEnd s<unea (analele cu6inte altfel nu te vd bine, <e care <ro(a(il
c/ le s<usese tuturor celor aFuni 6reodat/ In ?a7a sa, cel care ne cerceta a ?ost ne6oit s/
constate c/ Intr%ade6/r nu%l &ai 6edea (ine i a Ince<ut s/ se clatine.K C,. H/l/ncioiu,
Cltorie spre mine )nsmiD
Ji se <o&enete c/ ;iu(uc era o& de o&enie; ?iecare oas<e ce tr/1ea la odaia
lui era <ri&it cu dra1/ ini&/ i os</tat cu Indestulare. i se dusese 6estea In toate
</r7ile des<re (un/tatea i (o1/7ia sa. PEn/ i God/ cic%ar ?i tras o dat/ In 1a=d/ la
;iu(uc, i Intre(Endu%l cu cine &ai 7ine atEta a&ar de (ucate, el ar ?i r/s<uns! ];u cei
sla(i de &inte i tari de 6irtute, H/ria Ta^. 2tunci God/ nu s%a <utut st/<Eni de &irare,
s<uind! ],a, aista%i o&, =ic i eu; de%ar ?i &ul7i ca dEnsul In do&nia &ea, <u7in/ li<s/ ar
duce 7ara la ne6oi_^. i l%a (/tut God/ cu &Ena <e u&/r, =icEndu%i! JHoule, s/ tii c/
de a=i Inainte eti o&ul &eu, i la do&nie 7i%i desc+is/ ua oriicEnd^.K C,. ;rean1/,
#mintiri din copilrieD
>a? Anali<ai sintactic 5i mor-ologic circumstanialele(
>b? %coatei# )e trei coloane= >1? circumstanialele obligatoriiL >2?
circumstanialele metadiscursi0eL >*? circumstanialele )rototi)ice >ad@uncii?(
Pentru coloana >*?# )reci<ai dac este 0orba des)re ad@unci la 0erb sau la G6 .n
ansamblu(
>c? !;ist# .n te;tele de mai sus# mai multe circumstaniale de acela5i ti)
de)endente de un singur regentB Dac da# .n ce ti) de relaie sintacticoCsemantic
se a-l acesteaB
,( Pornind de la urmtoarea descriere : 2Du) ti)ul de relaie sintactic#
se disting com)lemente anga@ate .n relaii inare# deci de-ininduCse .n
e;clusi0itate .n ra)ort cu centrul de gru)# 5i com)lemente anga@ate .n relaii
ternare# care includ .n de-iniie# )e lng centrul de gru)# 5i alt com)onent al
gru)ului3 >GA"R II= *2*? :# stabilii care sunt com)lementele im)licate .n cele
dou ti)uri de relaii 5i care sunt ceilali )artici)ani la aceste relaii(
/( Aolosind cele dou tabele reca)itulati0e# stabilii in0entarul )o<iiilor
sintactice >com)lemente# circumstaniale? care )artici) la structuri ternare(
Descriei natura relaiei dintre aceste )o<iii 5i cellalt com)onent im)licat .n
relaia ternar# .n a-ara 0erbului(
1( Care sunt mi@loacele de reali<are a coe<iunii sintactice .n G6# -olosite .n
te;tele de mai @osB
JHai tEr=iu, <ro?esorul de istorie C...D a (ine6oit s/ e<lice co<iilor cu& c/ eu
]nu sunt cel ce sunt^, c/ </rintele &eu este o?i7er In &arin/ i c/ deci erau nedre<te
acu=/rile lor.K
JB/&Ene ca s/ tii cu& s/ &/ le1i din nou re&orc/ de &aina 6ie7ii tale.K
"""
Morfosintaxa limbii romne
JHi s%a </rut c/ sunt &Enat de acel insonda(il destin care Ii 1onete <e eroii
din o<erele lui 0ostoie6sgi. i c/ niciodat/ ?atalitatea nu &/ 6a aduce Ina<oi. 3u
credea& c/ 6oi <utea ?i Incercat de un ase&enea 1End i nici nu era& <re1/tit.K
CN. 0i&o6, Scrisori de dragosteD
I( Cum se reali<ea< legarea de centrul 0erbal a com)lementelor nominale
.n -ragmentele urmtoareB
J2& c+e? s/%l recitesc <e 8tend+al, s/ redesco</r aceste detalii i nuan7e, s/
co&<ar.K C3. Hanolescu, Cititul i scrisulD
JLn (isericu7a a?u&at/ <o<a Ii <o&enea <e to7i <e cEt de des cu <utin7/, iar
lu&En/rile de seu de 6it/ ardeau necontenit, a?u&End ta6anul scund ca <e ?undul unui
ceaun.K
J0e Hona, sora lui 8i&?onia, le era ?ric/ la to7i ca de dracu.K
;ei &ai &ari Fucau ?ot(al cu o &in1ic/ de tenis i =(ierau la to7i cei care
treceau In ?u1/ <este terenul lor.K
Picioarele le 7inea& <e calori?erul de su( 1ea&, care iarna I&i ardea t/l<ile.K
CH. ;/rt/rescu, ,rbitor0 #ripa stngD
J( Cum se reali<ea< legarea de centrul 0erbal a com)lementelor
e;)rimate )rin -orme 0erbale ne)ersonale .n -ragmentul urmtorB %e )une
)roblema coe<iunii G6 )entru toate -ormele 0erbale ne)ersonale din te;tB
J2 citi i a scrie &i s%au </rut Intotdeauna Indeletniciri ?ondatoare ale o&ului
care tr/iete In uni6ersul culturii 6er(ale.K
J2sta%i de neIn7eles... <are a ?i In 6ersuri.K
Ji NeFne6 Ii re<roea=/ lui Budin c/, a&estecEndu%se Intr%o dra1oste a lui din
tinere7e i tot l/&urindu%i lui i iu(itei lui rela7ia care Ii unea, 6ErEndu%se, cu alte
cu6inte, Intre ei C?/r/, desi1ur, inten7ia de a%i r/<i iu(ita, <ur i si&<lu dintr%un interes
ca=uisticD, s?Erise <rin a%i ?ace odioi <e unul In locul celuilalt.K C3. Hanolescu,
Cititul i scrisulD
J;End ter&ina de &Encat, aler1a i el din r/s<uteri <rintre sute de al7i co<ii,
stri1End i cEntEnd In 1ura &are.K CH. ;/rt/rescu, ,rbitor0 #ripa stngD

K( Care este gre5eala din e;em)lele de mai @os# au<ite la tele0i<orB
!;)licai mecanismul de )roducere a acesteia( Care este di-erena dintre cele trei
serii de e;em)leB
e nepermis ca s se scrie )n actul normativA e posibil ca s se lase prost
""2
.erbul i grupul verbal
sftuitA este nevoie ca s=l aducemA este prematur ca s ne pronun1m
to1i am vrea ca s ne tre5im mine=diminea1A nu=i permite ca s aib o via1
normalA nu vreau ca s v )ntrerupA ieri am reuit ca s intru
cu cteva secunde )nainte ca s vin unda0
10( Care sunt erorile de reali<are a coe<iunii sintacticoCre-ereniale .n
e;em)lele de mai @osB !;ist di-erene .ntre cele dou serii de e;em)leB
personalului auxiliar din 2ucureti li s=au alturat i000A )ns o participare
important la acest program (l va avea i sectorul privatA vre1i s+i face1i o bucurie
Andreei "i lui *ei
din partea partidelor parlamentare pe care (i repre5intA ascunde opt
miliarde, pe care ulterior (i va )mpr1i cu000A Conducerea grdini1ei )ncearc C...D i
sus1ine c nu le=a fost preci5at000
11( Aolosind e;em)lele de mai @os# comentai urmtorul citat din GA"R
II= /,= 2Pentru com)lementele reali<ate nominal# este rele0ant# .n ansamblul
limbii romne# ambiguitatea unor mrci )re)o<iionale# care# de la un 0erb la
altul# de la un registru stilistic la altul sau .n -uncie de trsturile nominalului#
)ot introduce com)lemente di-erite3(
>l cunosc pe %on de trei aniA M ba5e5 pe sim1ul lui de orientareA 6ite oameni
ai str5ii locuiesc acum pe terasa bloculuiA #m lsat cr1ile pe mas
#m apelat la un medic specialistA "e=am spus secretul la trei colegiA #m
mncat la restaurant
%on este antrenat de tatl luiA %on se teme de tatl luiA %on nu s=a mai antrenat
de trei luni0
12( Comentai -elul .n care se reali<ea< coe<iunea le;icoCselecional .n
G6# .n urmtoarele -ragmente=
JM dor florile, mu5ica <ic/turilor ce cad din streini, m doare c+iar hrtia <e
care scriu, <entru c/ &/ si&t In toate aceste lucruri.K CN. 0i&o6, Scrisori de dragosteD.
Ji%a& =is 6erde de al(astru/M doare un cal miastru0K C3ic+ita 8t/nescu,
Drun5 verde de albastruD
JCrmul s%a ru<t de &are i te=a urmat/ca o u&(r/, ca un ar<e de=ar&at.K
C3ic+ita 8t/nescu, .ia1a mea se iluminea5D
Ji soarele se scu?unda In ori=ont,/i arborii=l priveau )ndrgosti1i,4cu
?run=ele.K C3ic+ita 8t/nescu, Copilrosul amurgD.
""3
6( IN&!RQ!C9IA EI GR$P$" IN&!RQ!C9I'NA"
1( De-iniie 5i caracteristici generale
".". Inter-ecia este o clas/ etero1en/ de cu6inte, caracteri=ate!
+ mor-ologic# <rin in6aria(ilitate Ccu ece<7ia cEtor6a interFec7ii i&<erati6e,
dintre care unele <ro6enite de la 6er(e! poftim4pofti1i, uite4uita1i, haide4haide1iD;
+ sintactic# <rin <osi(ilitatea de a ?unc7iona dre<t <redicate ale enun7/rii, In
<ro<o=i7ii inde<endente nestructurate, ?/r/ a ?or&a 1ru< sintactic C#u3, 8ac3D sau In
<ro<o=i7ii structurate, ?or&End 1ru< sintactic C.ai de %on3, Bite curcubeul3D;
+ semantic# <rintr%o se&ni?ica7ie 6a1/, e<ri&End sen=a7ii, senti&ente etc. sau
i&itEnd sunete, =1o&ote;
+ -onetic# <rintr%o intona7ie ecla&ati6/ Crar, intero1ati6/D.
".2.8rupul inter-ecional este sec6en7a de constituen7i or1ani=at/ In Furul unei
interFec7ii, 1ru<End centrul interFec7ional i co&<le&entele acestuia CBite o ciocnitoare3,
%at=l pe %on3D.
2( &i)ologia inter@eciilor
,nterFec7iile <ot ?i clasi?icate du</ &ai &ulte criterii.
+ 0in <unct de 6edere semantic, interFec7iile <ot ?i!
O )ro)riuC<ise, care e<ri&/ st/ri <si+ice, reac7ii a?ecti6e etc. Cau, ei, of,
uau, vaiD;
O onomato)eice, care i&it/ sunete i =1o&ote sau su1erea=/ &ic/ri
Cmiau, hapciu, gl=glA buf, cioc, pac, troscD.
+ Ln ?unc7ie de origine# interFec7iile <ro<riu%=ise <ot ?i!
O )rimare, a c/ror 6aloare ini7ial/ este de interFec7ii C6e=i ee&<lele de &ai
sus! au, ei000D;
O secundare, create In li&(a ro&En/ <rin con6ertirea unor sec6en7e ?rec6ent
Intre(uin7ate cu 6aloare a?ecti6/ CDoamne, mult minte )i mai trebuie
copilului stuia3, Bn politician care, )ezi Doamne, este cinstitD;
+ Ln ?unc7ie de rolul )ragmatic 5i discursi0, se distin1!
O interFec7ii e;)resi0e4emoti0e Cau, brr, sc, uraD;
O interFec7ii in@oncti0e Cdii, ho, mar, stopD;
O interFec7ii adresati0e Ccu1u=cu1u, f+i/, mi, pis=pisD;
O interFec7ii cu 0aloare -atic Cei, )h)D;
O interFec7ii )re<entati0e Cia, iat, uiteD;
Morfosintaxa limbii romne
O interFec7ii discursi0e Ca, n1, pi, 5uD;
O interFec7ii de )olitee Cadio, bun, pa, mersi, pardonD etc.
*( %tructura GInter@
0ei toate interFec7iile <ot ?or&a enun7uri inde<endente, ?unc7ionEnd ca <redicate
ale enun7/rii, nu&ai unele dintre ele <ot ?i centre de 1ru<, ?unc7ionEnd i ca <redicate
sintactice!
+ interFec7ii <ro<riu%=ise Chai, na, uite, iat, mersi, bravo, halal, vaiD, care se <ot
construi cu!
O ;0 CBite=l pe Ion3, 6a un mr34ce )reiLD;
O ;, C6a=i=o3, 2ravo copiilorL$cui c"tigLD;
O ;Pre< C:alal de omul staL, .ai de IonL, Mersi pentru floriLD;
O ;Pos C6a=i cartea3, Bite+i oc#elariiLD;
O P8 C%at=o impecailD;
+ interFec7ii ono&ato<eice, care se construiesc ase&enea 6er(elor
cores<un=/toare Cboc, hop, poc, pleosc, trosc, 1utiD cu!
O 8u(iect C<i iatul 1uti )n cru13 Js%a urcat, a s/ritK, <i omul buf pe
*os3 Ja c/=utKD;
O ;0 C#poi ha1 pr-itura de pe mas3 Ja luat, a ?uratKD;
O P8 CCinele ham=ham, turat dup mine3 Jl/traKD.
,( Ad@uncii GInter@
3u&eroase interFec7ii se <ot construi cu di6erse ti<uri de circu&stan7iale!
+ de &od C:ai mai repedeLD;
+ de ti&< C<i buf pe *os toat ziuaD;
+ de loc C%at=l pe %on pe stradD;
+ instru&ental CTrosc cu pumnul )n masD;
+ sociati6 C:ai cu noi la film3D etc.
.2NB 200# ,! 6596#5;
,,! ""9"23.
!;erciii
1( %e dau te;tele=
JGo& ?ace <lac+ie cu costi7e de <orc, de cele a?u&ate, din <od, i, 0oa&ne,
(ine 6o& &Enca_K
J2<oi dar... d//_... ?/ cu& tii; nu&ai s/ nu ne (a1i i <e noi In (elea. Pai,
?etelor, t/ce7i, 1ura 6/ &ear1/; c/ nu%i (un/ <acea, i &i%e dra1/ 1Elcea6a. i iese
"""
""6
%nter*ec1ia i grupul inter*ec1ional
cEntEnd! Gai, s/racul o&ul <rost,/Bun odor la cas%a ?ost_K
JBiata soacr/ nu &ai <utu =ice nici cErc_ i, sla(/ i stElcit/ cu& era, c/=u la
<at (olna6/ de &oarte.K
J,aca ?ericirea 6isat/ de &ai Inainte cu& s%a I&<linit_K C,. ;rean1/, Soacra cu
trei nuroriD
JPai_ desc+ide7i cu ?u1a, dra1ii &a&ei, cu ?u1a_ ,a_ (/ie7i, =ise cel &ai &are,
s/ri7i i desc+ide7i ua, c/ 6ine &a&a cu de&Encare. 8/r/cu7ul de &ine_ =ise cel &ic.
8/ nu cu&6a s/ ?ace7i <o=na s/ desc+ide7i, c/%i 6ai de noi_K C,. ;rean1/, Capra cu trei
ie5iD
>a? %ubliniai inter@eciile 5i )reci<ai dac sunt )ro)riuC<ise >)rimare sau
secundare? sau onomato)eice(
>b? %coatei# )e dou coloane# inter@eciile care nu -ormea< gru) sintactic
5i )e cele care -ormea< gru) sintacticL )entru ultima categorie# anali<ai
com)onena GInter@(
>c? Dac e;ist# anali<ai ad@uncii GInter@(

2( Anali<ai structura 5i )o<iia ocu)at de GInter@ -ormat .n @urul
inter@eciei #alal7 Dac mai e;ist 5i alte inter@ecii# anali<aiCleP
J0e i%ar I&<in1e </catul s/%&i desc+id/ ua, Falal s/%&i ?ie_K C,. ;rean1/,
Capra cu trei ie5iD
JRalal de ne<o7i ce are_K C,. ;rean1/, 8ovestea lui :arap=#lbD
J3%a tr/i la cE&<, 0oa&ne ?erete_ Ralal <e la noi_K C,. ;rean1/, #mintiri
din copilrieD
JHedicii, Falal See&<lu^_K C---.aradon.roD
*( Construii .nc trei ti)uri de circumstaniale ra)ortate la un GInter@# .n
a-ara celor e;em)li-icate .n te;t(
""9
6I( %$B%&AN&I6$" EI GR$P$" N'7INA"
1( De-iniie 5i caracteristici generale
1(1( *ustanti)ul re<re=int/ o clas/ leico%1ra&atical/ desc+is/ deli&itat/ <rin
ur&/toarele caracteristici!
a semanticoCre-erenial, denu&ete o(iecte, In sens lar1, ?ie neindi6iduali=ate,
or1ani=ate In clase <e (a=a unor <articularit/7i se&antico%re?eren7iale co&une
Csubstantivele comuneD, ?ie unice Csubstantivele propriiD;
a mor-ologic, <re=int/ ?leiune In ra<ort cu nu&/rul i cu ca=ul, nu i cu 1enul,
acesta din ur&/ ?iind o tr/s/tur/ inerent/ a su(stanti6ului; 6alorile de nu&/r sau/i de ca=
Co(licD <ot ?i e<ri&ate sintetic, dar i analitic Ccu aFutorul &/rcii lui sau al <re<o=i7ieiD;
a din <unct de 6edere sintactic, re<re=int/ centrul grupului nominal,
co&(inEndu%se In aceast/ calitate cu deter&inan7i, co&<le&ente sau &odi?icatori de
di6erse ti<uri.
O 0u</ &odul cu& se &ani?est/ caracteristicile su(stanti6ului su( ra<ort
se&antico%re?eren7ial i 1ra&atical, se distin1!
1 sustanti)ele prototipice care denot/ un re?erent concret, a6End o ?leiune
re1ulat/ In ra<ort cu nu&/rul i cu ca=ul Ccarte, student, telefonD;
1 sustanti)ele neprototipice al c/ror sens s<ecial are rele6an7/ In <lan
1ra&atical, cate1oriile 1ra&aticale cunoscEnd restric7ii In reali=area o<o=i7iilor
se&ni?icati6e CMaria, ap, cunoatere, familie etc.D.
1(2( 8rupul nominal este sec6en7a de constituen7i or1ani=at/ In Furul unui
centru/ca< no&inal, 1ru<End no&inalul%centru, reali=at, <rototi<ic, ca su(stanti6, i to7i
constituen7ii le1a7i sintactic i se&antic/?unc7ional de acesta Co nou carte interesant de
istorie, acest eficient medicament romnesc antigripalD. Ln a(sen7a altor constituen7i, .3
<oate ?i reali=at nu&ai <rin su(stanti6 CCitesc romaneD.
2( 7arcarea ca<urilor
2(1( 4arcarea cazurilor nominati) %N& "i acuzati) %Ac&
Pentru su(stanti6, indi?erent de clasa lui ?leionar/, de nu&/r, de articulare/
nearticulare, ca=urile no&inati6 i acu=ati6 sunt omonime i, In acelai ti&<, sunt ca=uri
nemarcate
"
, distin1erea lor ?/cEndu%se nu&ai contetual, <rin ?unc7iile sintactice di?erite
<e care le ocu</ i <rin contetele di?erite In care a<ar.
"
3u&ai In ?leiunea <ronu&elui <ersonal cele dou/ ca=uri se distin1 ca ?or&/.
Morfosintaxa limbii romne
Tre(uie su(liniat c/ acu=ati6ul su(stanti6al este, ca i no&inati6ul, un ca=
nemarcat su( as<ect ?leionar, c/ci Ii </strea=/ aceeai ?or&/ cu no&inati6ul, indi?erent
de construc7ia lui <re<o=i7ional/ sau ne<re<o=i7ional/ C4a"ina e alb, Spal ma"ina,
M=am deplasat cu ma"inaD. ;onstruc7ia cu pe <entru su(stanti6ele <ersonale cu tr/s/tura
@b 0e?initudineA C"=am )ntlnit pe directorD nu <ri6ete ca=ul acu=ati6, ci ?unc7ia
acu=ati6ului de co&<le&ent direct, c/ci su(stanti6ul a<are cu aceeai ?or&/ i In <re=en7a
altor <re<o=i7ii CM gndesc la director, Discut despre director, i niciodat/ SM
gndesc la pe director, ;Discut despre pe directorD. ;a atare, pe este o &arc/ a
co&<le&entului direct CIn anu&ite circu&stan7e leicale i se&anticeD, i nu o &arc/ a
acu=ati6ului.
2(2( 4arcarea cazurilor oliceM geniti) %8& "i dati) %D&
Ln ro&En/, eist/, <entru ca=urile o(lice, dou/ <osi(ilit/7i de &arcare! o &arcare
sintetic/ C?leionar/ 4 <rin desinen7/ s<eci?ic/ de ca= sau/i <rin articol enclitic ?u=ionatD
i o &arcare analitic/ C<re<o=i7ional/ 4 su(stanti6ul Ii ataea=/ o <re<o=i7ie, ?/r/ a%i
sc+i&(a ?or&a de 32c; s/ se co&<are! cartea ele)ilor i cartea a cinci ele)iD. ;ele
dou/ &odalit/7i se a?l/, In ?unc7ie de contet i de re1istru stilistic, ?ie In distri(u7ie
co&<le&entar/, ?ie In ale1ere sintactic li(er/, dar stilistic &arcat/.
2(2(1( Marcarea flexionar
$ce<tEnd ca=urile In care a<are &arca sintactic/ al C6e=i infra, 2(2(2(D, 1eniti6ul
i dati6ul se &arc+ea=/ identic, ro&Ena caracteri=Endu%se, <entru su(stanti6, <rin
o&oni&ia 1eneral/ . R 0! vocea ele)ului C.D dau ele)ului C0D, asupra profesorului
C.D gra1ie profesorului C0D.
8u(stanti6ul distin1e o -le;iune nearticulat i una articulat Fotrt.
2(2(1(1( Ln -le;iunea nearticulat, su(stanti6ul este Inso7it de co&<onen7i
ante<ui Cdeter&inan7i, cuanti?icatori, &odi?icatoriD care <reiau in?or&a7ia de ca= i
e<ri&/, sin1uri, ?or&a ca=ual/!
cartea @acestui elevA, cumprarea @acestor cr1iA, contra @ctor)a profesoriA,
plecarea @primului copilA, cuvintele @simpaticei MariaA0
Ln ?leiunea su(stanti6ului nearticulat +ot/rEt, dac/ se ?ace a(strac7ie de 6ocati6
C6e=i infra, 2(*(D, nu&/rul &ai& de ?or&e ca=uale distincte este dou, cele dou/
nedistin1Endu%se decEt la su(stanti6ele ?e&inine la sin1ular, sin1urele care deose(esc
cEte dou/ ?or&e de ca= C3 R 2cD h C. R 0D! CaceastD cas CacesteiD case, CaceastD
poart 1 CacesteiD pori, CaceastD lalea CacesteiD lalele0
""5
"20
Substantivul i grupul nominal
0esinen7ele de ca= o(lic ale su(stanti6elor ?e&inine la sin1ular sunt identice
Co&oni&eD cu cele de <lural! CacesteiD case Caceste, acestorD case, Cacestei/ pori
Caceste, acestorD pori, lalele Caceste, acestorD lalele
"
.
2(2(1(2( Ln -le;iunea articulat Fotrt, su(stanti6ul Ii ataea=/ enclitic
articolul, care se an1aFea=/ In ?leiune. 2rticolul ?ie du(lea=/ desinen7a de .0 a
su(stanti6ului, dac/ su(stanti6ul a<ar7ine clasei ?e&ininelor la sin1ular >a?, ?ie e<ri&/
sin1ur 6aloarea de ca=, <reluEnd i rolul unei desinen7e de ca=, dac/ su(stanti6ul este
&asculin sau neutru la sin1ular i <lural i ?e&inin la <lural >b?!
>a? )nl1imea fetei Cfet= V des. s<eci?ic/
2
%e V art. +ot. %iD, )n dosul macaralei
Cmacara= V des. s<eci?ic/ %le V art. +ot. =iD;
>b? culoarea peretelui$pereilor$taloului$talourilor$florilor Cperet= V des.
nes<eci?ic/
3
=e V art. =lui, pere1= b des. nes<eci?ic/ %i V art. =lor etc.D.
Ln <re=en7a articolului enclitic Cle1atD, indi?erent de 1enul i de nu&/rul
su(stanti6ului, se distin1 cEte dou/ ?or&e ca=uale!
>N sg( T Ac sg(? U >G sg( T D sg(?= calul 1 calului' casa 1 casei' numele 1
numelui
>N )l( T Ac )l(? U >G )l( T D )l(?= caii 1 cailor' casele 1 caselor' numerele 1
numerelor7
2(2(1(*( Na &arcarea ca=ului <artici</ i alternanele >0ocalice 5i consonantice?#
&odi?ic/ri ale radicalului care se asocia=/, In anu&ite condi7ii ?onetice, &ai &ult sau &ai
<u7in re1ulat
4
, ?lecti6ului! a4 Ccrac unei crciD; a4e Cmas unei meseD; Va4o Ccoard
unei corziD; a4# l4W Cvale unei v.=iD; 4e# .4i Csmn1 unei semin1eD; sc$"t
Cmasc unei m"tiD; "c$"t Ccu"c unei cu"tiD etc.
2lternan7ele consonantice se <roduc la Fonctura radicalului cu desinen7a Ccu"c
V =\ ] cu"tiD; cele 0ocalice se <roduc, &ai ales, su( accent Cnoapte unei nop1i, crac
unei crciD; rar, <ot a</rea i In sila(/ neaccentuat/ Csmn1 semin1e, tabr tabereD.
2(2(2( Marcarea mixtG al de la genitiv
8<re deose(ire de dati6, geniti0ul cunoate atEt o &arcare eclusi6 sintetic/,
Jscurt/K, cEt i o &arcare Jlun1/K, su(stanti6ul, cu ?or&/ ?leionar/ de 1eniti6,
ad/u1Endu%i <roclitic &arca sintactic/ al
5
Ccartea ele)ului 6s o carte a ele)uluiD0
;o&(inarea unei &arc/ri sintetice cu o &arc/ su<li&entar/ <roclitic/ ne <er&ite s/
"
Pentru in6entarul de desinen7e i su(clasele de ?leiune, 6e=i infra, ,(1(1(
2
$ste s<eci?ic/, ?iind di?erit/ de cea de 32c.
3
$ste nes<eci?ic/ dat/ ?iind identitatea cu cea de 32c.
4
Ln ro&Ena actual/, se accentuea=/ natura nere1ulat/ a alternan7elor, eistEnd, In aceleai condi7ii
?onetice, ?or&e su(stanti6ale, &ai ales neolo1ice, la care nu inter6in alternan7ele i altele la care
inter6in! barc brci, dar remarc remarci Culti&a ?or&/ este acce<tat/ In 0>>H2. In locul
&ai 6ec+iului remarceD0
5
Al este o notare si&(olic/, aco<erind toate ?or&ele ?leionare ale acestuia! al, a, ai, ale0
"2"
Morfosintaxa limbii romne
6or(i&, In ca=ul 1eniti6ului, des<re <osi(ilitatea unei marcri mi;te Canalitice i
sintetice In acelai ti&<D.
Al este o &arc/ Jsintactic/K, ?iind cerut/ o(li1atoriu In toate contetele In care
1eniti6ul nu este vecin imediat la stnga cu articolul +ot/rEt ?u=ionat Cinclus In ?or&a
su(stanti6ului re1entD, alt?el s<us este neadiacent acestuia. 2sta Insea&n/ c/ &arca al
a<are In oricare dintre contetele!
a su(stanti6 nearticulat +ot/rEt, inclusi6 nu&e <ro<riu &asculin
"
Celev al
profesorului, acest elev al profesorului, un elev al profesorului, doi elevi ai profesorului,
%on al MarieiD;
a su(stanti6 articulat +ot/rEt, In condi7iile In care articolul i, i&<licit,
su(stanti6ul nu este i&ediat 6ecin 1eniti6ului Ccaietul nou al profesorului, caietul de
istorie al profesoruluiD;
a <ronu&e i nu&eral%su(stitut Cacesta al profesorului, c1iva ai profesorului,
niciunul al profesorului, doi ai profesoruluiD;
a 6er( co<ulati6 Ceste al profesorului, rmne al profesoruluiD;
a adFecti6 de <ro6enien7/ 6er(al/, deri6at su?ial dintr%un 6er( tran=iti6 Ccopil
purttor al virusului :%., medicament aductor al speran1eiD;
a In coordonare, <recedEnd cel de al doilea ter&en Ccontra mamei i a tatei,
plecarea mamei sau a tateiD.
2(2(*( Marcarea analitic
2(2(*(1( Harcarea <re<o=i7ional/
Ln ro&En/, eist/, <entru a&(ele ca=uri o(lice C., 0D, o &arcare analitic/ <rin
ecelen7/, constEnd In utili=area &/rcilor <re<o=i7ionale In a(sen7a oric/rei &/rci
?leionare. Ln 6ecin/tatea &/rcii al' ?or&a su(stanti6ului este de 1eniti6 Ccarte a elevului'
carte a elevelorD; In ca=ul &arc/rii <re<o=i7ionale, ?or&a su(stanti6ului este o&oni&/ cu
32c Cdorin1a a ditamai profesorul, )n fa1a a doi copiiD.
2(2(*(1(1( Pentru relaia de geniti0, <re<o=i7iile selectate In li&(a actual/ sunt a
i la
2
, distri(uite du</ ur&/toarele re1uli de siste& i <re?erin7e de u=!
>a? Ln re1istrul cult, ale1erea <re<o=i7iei a este o(li1atorie, atunci cEnd <ri&ul
ele&ent Csau unicul ele&entD al 1ru<ului no&inal este in6aria(il su( as<ectul ca=ului
Cnu&eral cardinal, al7i cuanti?icatori in6aria(ili, adFecti6e ante<use in6aria(ile, &/rci
1raduale in6aria(ileD!
)n pre5en1a a doi martori;
transmitere ctre site a orice dispo5i1ie C---.destinatiaro&ania.roD;
ateptrile a toat suflareaA
-spunsul a ditamai profesorul m=a tulburat;
chemarea a astfel de oameniA
"
Ln ca=ul nu&elui <ro<riu ?e&inin, ter&ina7ia +a este asi&ilat/ unui articol, ceea ce ?ace inutil/
a<ari7ia &/rcii su<li&entare a CMaria lui %onD.
2
Pentru statutul actual al <re<o=i7iei ?unc7ionale de, care In li&(a 6ec+e era utili=at/ i ea ca &arc/
analitic/ a 1eniti6ului, 6e=i infra! ""9.
"22
Substantivul i grupul nominal
M )nclin )n fa1a a asemenea prieteniA
prin apari1ia independent a foarte multe i importante fenomene.
>b? 2le1erea lui a este ?acultati6/, cEnd <e <ri&a <o=i7ie a 1ru<ului a<are un
cuanti?icator 6aria(il su( as<ectul ca=ului!
plecarea a ci)a colegi plecarea ctor)a colegiA
plecarea a muli colegi plecarea multor colegiA
plecarea a anumii colegi plecarea anumitor colegi0
>c? Ln re1istrul <o<ular i ?a&iliar, se etinde i construc7ia cu la!
o fi tiut m=sa la fata asta unde vine9 C.. 2da&eteanu, Diminea1 pierdutD;
S fiu io )n locu la fetile astea, nu m=a duce CidemD;
C=n partea la I)ona s=a aruncat CidemD.
Ln limba 0ecFe, <rintre &/rcile <re<o=i7ionale <entru rela7ia de 1eniti6 <oate ?i
inclus/ i <re<o=i7ia de' cele dou/ construc7ii, ?leionar/ i <re<o=i7ional/ cu de, <utEnd
a</rea In 6aria7ie li(er/ Ccasa Domnului casa de DomnulD
"
.
Ln stadiul actual de li&(/, construc7ia cu de nu &ai ?unc7ionea=/ ca ec+i6alent
al ?or&ei sintetice C?leionareD de 1eniti6. ;onstruc7ia cu de s%a s<eciali=at ast?el!
CaD Be1entul este un su(stanti6 sau un adFecti6 de <ro6enien7/ 6er(al/, <re<o=i7ia
introducEnd un co&<le&ent al su(stanti6ului Cal adFecti6uluiD, In condi7iile nonde?inirii
acestuia Cdistribuirea de a-utoare, plata de taxe, pltitor de taxe, cderea masiv de
zpad, solu1ii aductoare de profit, lovitur cau5atoare de moarteD;
C(D 3o&inalul introdus <re<o=i7ional, a6End o(li1atoriu tr/s/tura @4 0e?initA,
<ri&ete citirea J<ro<rietateK i ?unc7ia de &odi?icator restricti6 Cobra5 de copil, 5mbet
de mamD. $ist/ un ar1u&ent si1ur c/ ti<ul C(D de construc7ie <re<o=i7ional/ nu este
ec+i6alent cu un 1eniti6, i anu&e! coocuren7a acestei construc7ii cu un 1eniti6 ?leionar
Cobra5ul lui de copil, 5mbetul ei de mamD;
CcD 3o&inalul introdus intr/ Intr%o rela7ie de a<artenen7/, di?erit/ de <osesia
<rototi<ic/ <rin <re=en7a tr/s/turii @4 0e?initA <entru Posesor Cu de iseric' poal de
roc#ie' mi*loc de codru' streain de casD.
Toate cele trei construc7ii au In co&un tr/s/tura @4 0e?initA <entru no&inalul
<re<o=i7ional. 8u( acest as<ect, se deose(esc ?unda&ental de 1eniti6ul ?leionar,
caracteri=at o(li1atoriu <rin tr/s/tura @b 0e?initA; 6e=i di?eren7a de de?initudine dintre!
pltitor al taxelor de poluare @b 0e?initA 6s pltitor de taxe @4 0e?initA, obra5ul copilului
@b 0e?initA 6s obra54obra5ul de copil @4 0e?initA, ua isericii @b 0e?initA 6s ua4u de
iseric @4 0e?initA.
Ln consecin7/, <ute& s<une c/ structurile ?leionar/ i <re<o=i7ional/ nu &ai sunt
In 6aria7ie li(er/ i c/, In li&(a actual/, de+ul a Incetat s/ ?unc7ione=e ca &arc/ analitic/
<entru rela7ia de 1eniti6.
2(2(*(1(2( Pentru relaia de dati0, <re<o=i7ia selectat/ este, In cele &ai &ulte
situa7ii, la.
>a? $ste selectat/ o(li1atoriu, indi?erent de re1istru stilistic, cEnd <ri&ul
co&<onent al 1ru<ului este in6aria(il su( as<ectul ca=ului!
"
Pentru ee&<le i (i(lio1ra?ie, 6e=i Pan/ 0indele1an C2009a! 230423"D.
"23
Morfosintaxa limbii romne
Dau la cinci copii, Trimit la ditamai profesorul, Cr1ile apar1in la tot felul de
oameni0
>b? 2re utili=are ?acultati6/, cEnd <ri&ul co&<onent al 1ru<ului este 6aria(il su(
as<ectul ca=ului, iar re1entul atri(uie rolul te&atic `int/!
# trimis la aceti copii acestor copii, # dat$A aruncat la psri psrilor, A
atriuit premii la mul1i copii multor copii0
>c? Ln registrul cult, du</ <re<o=i7iile cu re1i& de dati6, In locul <re<o=i7iei la,
se etinde, uneori, a# atunci cEnd <ri&ul co&<onent al 1ru<ului este in6aria(il!
gra1ie a cinci directori, datorit a 5ece directori0
>d? Ln registrul neliterar, la a<are i dincolo de utili=/rile Ca4(D!
4 cEnd co&<le&entul este reali=at du(lu, eistEnd i un clitic <rono&inal In
dati6!
De cte ori i=am 5is astea la lig#ioana btrn3 C.. 2da&eteanu, Diminea1
pierdutD;
4 cEnd co&<le&entul e<ri&/ $<eri&entatorul!
6u=i place la rat s ias )n ora lefter i cu bu5unarul gol3 CidemD;
Ce=i psa la lig#ioana mea de mine9 CidemD.
2(2(*(2( 7arca )roclitic lui
Ln ca=uri li&itate, 1eniti6ul i dati6ul se e<ri&/ cu aFutorul mrcii )roclitice
lui. 8<re deose(ire de al <roclitic, care se asocia=/ cu ?or&a ?leionar/ Csintetic/D de
1eniti6 a su(stanti6ului, lui <roclitic se asocia=/ cu o ?or&/ su(stanti6al/ ne&arcat/ de
32c Cadresa nou a "efei 6s Cnelit.D adresa luK "efa, cartea nou a 4ariei 6s Cnelit.D
cartea lui 4ariaD.
$tinderea, In stadiul actual al li&(ii, a <rocliticului lui de la o &arcare restrEns/
a &asculinului sin1ular la o &arcare &ai 1eneral/ C6e=i infraD <er&ite inter<retarea
&/rcii lui ca &arc/ analitic/, <ier=End le1/tura cu <ro6enien7a sa Jsintetic/K Coseaua
%ancului, cartea elevuluiD.
Be1ulile actuale de u= sunt di?eren7iate In ?unc7ie de re1istrul cult sau
<o<ular/?a&iliar al li&(ii, ?iind le1ate, indi?erent de re1istru, de tr/s/turile nu&elor
<ersonale/ale J1enului <ersonalK
"
!
>a? Ln re1istrul cult, &ult &ai conser6ator, se &ani?est/ dou/ direc7ii de utili=are!
CiD ca &arc/ a unui 1eniti6dati6 <entru su(stanti6ele <ersonale, &ai ales <entru nu&ele
de <ersoan/ &asculine, dar i cu l/r1iri de u= dincolo de clasa &asculinelor, CiiD ca &arc/
a unui 1eniti6dati6 re=ultat dintr%o su(stanti6i=are accidental/ de ti< autoni&ic.
a ;a marc a unui G:D )ersonal!
4 <reced/ un nu&e <ro<riu &asculin de <ersoan/ Cmeritele lui Alecsandri#
moartea lui 6ianuD;
"
$tinderea i dincolo de clasa de su(stanti6e a<ar7inEnd 1enului <ersonal este &ult li&itat/ C6e=i
infraD.
"24
Substantivul i grupul nominal
4 <reced/ nu&e co&une de rudenie C&ai ales, &asculine, dar i ?e&inine
in6aria(ileD, dese&nEnd <ersoane unice Clui nenea' lui tata' lui papa' lui mo" 8#eorg#e'
lui tantiD, Inso7ite, uneori, de clitice <osesi6e Cbanii lui socru+su, plecarea luK ta+suD;
4 se etinde i la alte cate1orii! nu&e <ro<rii ?e&inine, In &od s<ecial la cele a
c/ror ?inal/ 6ocalic/ Calta decEt aD ?ace i&<osi(il/ ad/u1area ter&ina7iei %e\ Clui Neni' lui
4imi' lui 4eri' lui CatiD.
a ;a marc a unui GHD non)ersonal!
4 <reced/ nu&ele in6aria(ile ale lunilor anului C5ilele lui ianuarieD;
4 a<are In ca=ul autoni&icelor i al altor su(stanti6i=/ri accidentale!
Misterului lui Gde unde;@ )i corespunde cel al lui G(ncotro@9 C.. Niiceanu, Ba
inter5isD;
<i, iat, acum a fcut=o ca pe o variant extrem a lui Gtenir sa promesse@
CidemD.
>b? Ln re1istrul neliterar, construc7ia cu lui <roclitic se etinde &ult dincolo de
u=ul ?iat su( >a?, i anu&e se l/r1ete!
4 la nu&e <ro<rii ?e&inine cu ?inala a Ccartea lui 4aria$lui Corina?;
4 la nu&e co&une de <ersoan/, &asculine i ?e&inine, care, Intr%un contet
situa7ional sau discursi6 dat, se co&<ort/ ca <ro<rii, Jtri&i7EndK la <ersoane unice Ccartea
luK mama, luK na"a# plecarea luK ne)ast+sa, plecarea luK "efa, re1eta luK doctora# tia
@este 6or(a de Joc+elariKA e a lu lig#ioana btrn C.. 2da&eteanu, Diminea1
pierdutD.
2(*( 4arcarea )ocati)ului
Gocati6ul, ca= al adres/rii, este <uternic &arcat In <lanul ?or&ei, ?ie eclusi6
<rintr%o &arcare su<rase1&ental/ Cintona7ie s<ecial/, cEnd ?or&a este identic/ cu cea de
32c! Dragi prieteni din copilrie'$Prietenul meu drag din copilrie,$Prietenii mei
dragi' Dragi copii ai clasei noastreD, ?ie, si&ultan, <rin &/rci desinen7iale <ro<rii i
&arca su<rase1&ental/ a intona7iei.
Gocati6ul <ri&ete desinen7e s<eciale! +e' +ule# <entru &asc. s1., +o' <entru ?e&.
s1., %lor' <entru &asc. i ?e&. <l. CPrietene drag,4Prietenule drag,44ario'$>rumoaso'$
Prietenilor dragi, am multe s v4s=1i spunD, di6ersi?icate ca u= stilistic, atEt Intre ele, cEt
i In ra<ort cu ?or&a o&oni&/ de 32c.
2(,( Poziia limii romne' (ntre sintetic "i analitic
[ Bo&Ena <re=int/ o&oni&ia su(stanti6al/ 1eneral/ . R 0, ece<tEnd &arca sintactic/
al, <ro<rie, In anu&ite contete, 1eniti6ului.
[ Ln &arcarea ca=ual/, ro&Ena ocu</ o <o=i7ie inter&ediar/, <osedEnd atEt &/rci
sintetice C?leionareD, cEt i &/rci analitice C<re<o=i7ionaleD.
[ Bo&Ena i%a di6ersi?icat mrcile -le;ionare, ad/u1End la desinen7ele de ca= C&ult
restrEnseD ?or&ele de articol +ot/rEt, care, ?u=ionate enclitic cu su(stanti6ul, <e lEn1/
?unc7ia de deter&inant, o au i <e aceea de &arcare a ca=ului.
[ Bo&Ena i%a creat o &arc/ nou/ Clui )rocliticD, care, sc+i&(Endu%i <o=i7ia Cdin
enclitic In <rocliticD i etin=Endu%i contetele de a<ari7ie, a e6oluat de la o &arc/
"25
Morfosintaxa limbii romne
?leionar/ s<re una analitic/ i de la o &arcare restrEns/ a 1enului <ersonal s<re una cu
utili=are &ai 1eneral/.
[ Bo&Ena i%a creat, In ca=ul 1eniti6ului, o &arc/ sintactic/ su<li&entar/, ceea ce, In
anu&ite contete, <er&ite o &arcare si&ultan mi;t C?leionar/ i analitic/D a
1eniti6ului.
[ Bo&Ena actual/ <oate ?olosi, <entru &arcarea 1eniti6ului, <re<o=i7iile a' la, iar, <entru
&arcarea dati6ului, <re<o=i7ia la i, cu totul ece<7ional, a; ?iecare <re<o=i7ie are re1uli
<ro<rii de utili=are, unele o(li1atorii Cde siste&D, altele ?acultati6e Cle1ate de un anu&e
re1istru stilisticD.
[ Ln trecerea de la <erioada 6ec+e la cea actual/, ro&Ena i%a di?eren7iat cele dou/
construc7ii sinoni&e de 1eniti6 Cconstruc7ia sintetic/ i cea <re<o=i7ional/ cu deD,
s<eciali=Endu%i construc7ia cu de <entru introducerea co&<le&entului i a
&odi?icatorului nonde?init, ceea ce aa=/ cele dou/ construc7ii In distri(u7ie
co&<le&entar/.
[ Bo&Ena, li&(/ caracteri=at/ <rin acord 1ra&atical, <oate trans&ite, <rin acord In
1ru<ul no&inal, &arca de ca= de la <ri&ul co&<onent la Intre1ul 1ru<! asigurarea
@acestei prime importante "i necesare tran"eA a )mprumutului de la DM%0
[ Bo&Ena &arc+ea=/ <uternic i di6ersi?icat ca<ul 0ocati0, ad/u1End, la &arcarea
su<rase1&ental/ C<rin intona7ieD, i &arcarea desinen7ial/. Bo&Ena a conser6at i a
etins desinen7a %e din latin/, a I&<ru&utat desinen7a +o din sla6/, dar i%a creat i
desinen7e <ro<rii In interiorul li&(ii C6e=i desinen7ele +ule, <entru sin1ular, i %lor,
<entru <luralD, aFun1End s/ <osede desinen7e <aralele, <e care le utili=ea=/ stilistic
di6ersi?icat.
.2NB 200# ,! 9093, #3#4
!;erciii
1( %e)arai# din te;tele urmtoare# geniti0ele 5i dati0ele# indicnd ti)ul de
marcare 5i condiiile de utili<are a -iecrui ti)=
CaD JToate reli1iile lu&ii, In &/sura In care <resu<un un ]cult al &or7ilor^, nu
s%au Indoit o cli</ c/ eist/ un ]<e ur&/^ i un ]dincolo^. Toate <resu<un des<rinderi
ale su?letului de tru<, a<oi c/l/torii ale su?letului, +alte i eta<e. $ist/ o &or?olo1ie a
<eisaFului str/(/tut, o cronolo1ie a acestei c/l/torii, un <unct ter&inus al ei. Pe scurt,
toate reli1iile de=6olt/ o sceno1ra?ie a lui ]a<oi^ i a lui ]dincolo^.K
C(D J2sta Insea&n/ c/ ne li<sete &ai IntEi te&eiul lui ]de undeT^ Cde unde
6eni&D. Ni<sa de <ro6enien7/ <e care e ae=at/ 6ia7a noastr/ Peide11er o nu&ete
]aruncare^. C...D 2(sen7a lui ]de undeT^ Inte&eia=/ ni&iccitatea, iar 6ia7a noastr/ este
direct instalat/ <e neantul acestei e<lica7ii. C...D Histerului lui ]de undeT^ Ii
"26
Substantivul i grupul nominal
cores<unde cel al lui ]IncotroT^ Ln aceast/ construc7ie, Peide11er nu ia In calcul
credin7a Caa cu& <entru ]de undeT^ nu ia In calcul i<ote=ele tiin7eiD.K
CcD JB/s?oiesc <a1inile al(u&ului ro&an. 8uita i co&(ina7ia i&a1inilor Ii
a<ar7in lui Bernea C...D. i totui nu <er?or&an7a <ri6irii sale, a celei &ai autentice i
culti6ate <ri6iri <e care a <rodus%o lu&ea noastr/, este cea care creea=/ stranietatea
c/r7ii.K C.. Niiceanu, Ba inter5isD.
2( Com)arai cele dou a)ariii ale -ormei a' .ncercnd= >a? s stabilii
di-erena de statut mor-ologicL >b? s indicai dac e;ist 5i o di-eren de ca<=
contra a cinci profesori de romn i a tuturor celorlal1i profesori de limbi
strine
#ceast solu1ie a profesorului m=a mirat, mai ales c nu po1i s vocifere5i
)mpotriva a ditamai profesorul3
#ceast deci5ie a destituirii a cinci5eci dintre directori e surprin5toare, mai
ales c, gra1ie a 5ece dintre ei, cuprini )n programe europene, s=au ob1inut mul1i
bani0
*( %tabilii statutul mor-ologic al -ormei lui din urmtoarele -ra<e=
#legerea lui %0%0 n=a surprins pe nimeni, cci lui i se dduser cele mai multe
anse0
M=au surprins diferen1ele de grafie dintre ?lui@ i ?lu$@0 #m )ncercat s fac o
anali5 statistic a celor dou apari1ii i s stabilesc o diferen1 )ntre ele0 #m
constatat c ?lui@ e literar, )n timp ce apari1iile lui ?lu@ sunt limitate la fragmentele
scrise )n registru popular0
,( Construii dou )ro)o<iii .n care s a)ar o marcare )re)o<iional
obligatorie de geniti0 5i una )re)o<iional obligatorie de dati0( Indicai# )entru
-iecare# care este condiia de obligati0itate(
/( Construii cte dou )ro)o<iii .n care geniti0ul# res)ecti0 dati0ul s se
marcFe<e# succesi0# att -le;ionar# ct 5i )re)o<iional(
1( Com)arai urmtoarele construcii 5i indicai care este di-erena
dintre ele=
trimiterea a*utoarelor trimiterea de a*utoare
plecarea profesorilor de la 1ar plecarea de profesori de la 1ar
colectarea laptelui de care avem nevoie colectarea de lapte
numirea profesorilor suplinitori numirea de profesori suplinitori0
I( >a? Comentai# cu e;em)le# )artea subliniat din urmtorul -ragment
teoretic=
JLn ro&En/, eist/, <entru ca=urile o(lice, dou/ <osi(ilit/7i de &arcare! o
&arcare sintetic/ C?leionar/ 4 <rin desinen7/ s<eci?ic/ de ca= sau <rin articol enclitic
?u=ionatD i o &arcare analitic/ C<re<o=i7ional/ 4 su(stanti6ul Ii ataea=/ o <re<o=i7ie,
"29
Morfosintaxa limbii romne
?/r/ a%i sc+i&(a ?or&a de 32c; s/ se co&<are! cartea ele)ilor i cartea a cinci
ele)iD. ;ele dou/ &odalit/7i se a?l/, In ?unc7ie de contet i de re1istru stilistic, ?ie In
distri(u7ie co&<le&entar/, ?ie In ale1ere sintactic li(er/, dar stilistic &arcat/.K
>b? Comentai urmtorul te;t )ri0ind marcarea ca<urilor oblice=
JGaria7ia de ca= a articolului a <er&is li&(ii ro&Ene s/ e6ite solu7ia
<re<o=i7ional/ @la care au recurs li&(ile ro&anice de 6est nota ns.A In e<ri&area
ra<orturilor sintactice CG. .u7u Bo&alo, In Studii i cercetri lingvistice, M,G, "994,
"2, <. 35D.
J( Dncercuii gre5elile din urmtorul te;t# corectaiCle 5i indicai .n ce
const gre5eala=
>n *urul Bniversit1ii i a Teatrului 6a1ional, s=au semnat flori re5istente
ra1ie a*utorului primit i a banilor da1i de prin1i, %on a reuit s=i achite
garsoniera
#rticolele sunt rspndite )n paginile revistelor i altor publica1ii filologice
>n urma sesi5rilor i reclama1iilor primite, a trebuit s lum atitudine
Casa nu este a mea, ci a mamei i tatei0
S S
S
*( Conte;tele 5i -unciile sintactice ale ca<urilor
3.". Nominati)ul
CaD Ln 1ru<ul 6er(al C.GD, a<are ca ar1u&ent etern, ocu<End <o=i7ia de 8u(iect!
+ -ie subiect al unei -orme 0erbale )ersonale4-inite CCopilul alearg, Ion
citete, !le)ul )i re5olv temele, Cade zpad, 2ate )ntulD,
+ -ie subiect al unei -orme 0erbale ne)ersonale4non-inite
O %ubiect al in-initi0ului C>nainte de a )ncepe ploaia, primisem
re5ultatulD;
O %ubiect al gerun<iului C8lecnd copiii la *oac, mama i=a v5ut de
treburile eiD;
O %ubiect al su)inului C! important de tiut ade)rul de )ntreaga
comunitateD;
O %ubiect al )artici)iului C,dat plecat directorul, toat lumea s=a
relaxatD.
C(D Dn G6# .n relaie cu un 0erb co)ulati0=
+ nume )redicati0
O al unei -orme 0erbale -inite C!l este student, !l este fiu de profesor,
!l este directorul, !l este IonD;
"2#
Substantivul i grupul nominal
O al unei -orme 0erbale non-inite C-mnnd student i anul acesta,
%on i=a cutat un serviciu, ! greu a fi profesor, ,dat a*unse profesoare, au
uitat de cei de acasD;
CcD a)o<iie# cu su)ort .n nominati0 C%on, colegul nostru, a ob1inut locul )ntiD.
Ln <o=i7iile a, (, c C8, 3P, a<o=i7ieD, a<are un .3, cu o structur/ &ai
lar1/ sau &ai restrEns/, ceea ce Insea&n/ c/ su(stanti6ul%centru <oate <ri&i
deter&inan7i CCopilul alearg, Acest copil aleargD, cuanti?icatori CCi)a copii
alearg, Doi copii aleargD, &odi?icatori restricti6i sau nonrestricti6i CCopilul
de profesor alearg ca i ceilal1i, Un copil lond alearg dup tramvaiD i
&odi?icatori <osesi6i CMaina directorului este roieD. 0e re7inut c/ nu&ai
centrul .3 a<are In ca=ul no&inati6 Ce6entual, i adFecti6ele acordateD; ceilal7i
co&<onen7i au alte ?or&e de ca=, de<in=End ?ie de re1entul <re<o=i7ional
C@Discu1ia asupra examenuluiA m=a speriat <re<o=i7ia asupra cere 1eniti6ulD,
?ie de <o=i7ia sintactic/ ?a7/ de centrul 1ru<ului su(iect C@Maina directoruluiA
este roie constituentul In 1eniti6 directorului ocu</ <o=i7ia unui &odi?icator
<osesi6D.
*(2( 8eniti)ul
CaD Dn GN )rototi)ic# ocu</ <o=i7ia unui modi-icator )osesi0 Ccartea fiului
nostru, cartea lui IonD.
C(D Dn GN a6End dre<t centru un su(stanti6 de <ro6enien7/ 6er(al/ sau unul
rela7ional, ocu</ <o=i7ia unui com)lement al numelui Cplecarea ele)ului, pstrarea
a)erii' pstrtorul tradiiilor, fiul lui IonD.
CcD Dn GAd@ cu centru un adFecti6 de ori1ine 6er(al/, ocu</ <o=i7ia unui
com)lement al ad@ecti0ului Csubstan1e productoare ale oliiD.
CdD Dn G6 cu centru un 6er( co<ulati6, ocu</ <o=i7ia de nume )redicati0
CCartea este a profesoruluiD.
CeD Dn GPre) a6End dre<t centru o <re<o=i7ie sau o locu7iune <re<o=i7ional/ cu
re1i& de 1eniti6, ocu</ <o=i7ia de com)lement al )re)o<iiei CS=au npustit @asupra
copiilorA, Se vor cstori @)n *urul CrciunuluiAD. .Pre<, In ansa&(lu, este ?ie
adFunct/circu&stan7ial C)n *urul CrciunuluiD, ?ie ar1u&ent CS=a npustit asupra copiilorD.
C?D A)o<iie# cu su)ort .n geniti0 Ccartea profesorului, a lui Ion PopescuD.
*(*( Dati)ul
CaD Dn G6# ocu</ <o=i7ia de com)lement indirect
+ al unei ?or&e 6er(ale ?inite CTrimit copiilor bani, #par1ine statului, Se dedic
studiuluiD;
+ al unei ?or&e 6er(ale non?inite C! important a trimite copiilor bani, Cartea e
gata de dat copiilor, 2anii trimii copiilor sunt insuficien1iD;
C(D Dn GAd@# ocu</ <o=i7ia de com)lement indirect al ad@ecti0ului Csubstan1e
@folositoare )ieiiA, idei @dragi contemporanilorAD.
CcD Dn GAd0# ocu) )o<iia de com)lement indirect al ad0erbului C!l se
comport @asemenea prinilor luiAD.
"29
Morfosintaxa limbii romne
CdD Dn relaie cu o inter@ecie cu regim 0erbal# ocu</ <o=i7ia unui com)lement
indirect C2ravo (n)ingtorilor3D.
CeD Dn GN a0nd dre)t centru un substanti0 de )ro0enien 0erbal# ocu</
<o=i7ia de co&<le&ent al su(stanti6ului Cdistribuire de a*utoare sinistrailor, predarea
limbii romne strinilorD.
C?D Dn GN a0nd dre)t centru un substanti0 relaional# ocu</ <o=i7ia de
com)lement al substanti0ului C%on este @cumnat surorii meleAD.
C1D Dn GPre) a6End dre<t centru o <re<o=i7ie cu re1i& de dati6, ocu</ <o=i7ia de
com)lement al )re)o<iiei C# reuit @gra1ie profesorilorAD.
C+D A)o<iie cu su)ort .n dati0 C# reuit gra1ie prietenului meu, adic lui IonD.
Ti<arul sintactic C?D este ar+aic, ?iind Inlocuit, In ro&Ena actual/, ?ie cu un
co&<le&ent <re<o=i7ional C!l este cumnat cu sor+meaD, ?ie cu un co&<le&ent In 1eniti6
C!l este cumnat al surorii meleD.
*(,( Acuzati)ul "i cazul nonmarcat$cazul GdirectH$GneutruH
*(,(1( #cu5ativul
CaD Dn G6 a6End dre<t centru un 6er( tran=iti6, ?unc7ionea=/ ca argument intern
i ocu</ <o=i7ia de com)lement direct
+ al unei ?or&e 6er(ale ?inite C#prinde ecul, Trimite copiii la culcareD;
+ al unei ?or&e 6er(ale non?inite CMi=e greu de spus ade)rul, >ncerc a spune
numai ade)rul, Spunnd ade)rul, po1i s dai de buclucD.
C(D Dn relaie cu o inter@ecie cu re1i& tran=iti6, ocu</ <o=i7ia de com)lement
direct C%at profesorul3, 6a=1i cartea3D.
CcD Dn GPre) a6End dre<t centru <re<o=i7ii i locu7iuni cu re1i& de acu=ati6,
ocu</ <o=i7ia de com)lement al )re)o<iiei CMerge @cu prietenulA, "ocuiete @lng
Uni)ersitateA, #u venit to1i,@)n afar de IonAD.
Gru)ul )re)o<iional, In ansa&(lu, ocu</, la rEndul lui, ?ie <o=i7ia de
co&<le&ent <re<o=i7ional CM gndesc la copiiD, ?ie <e cea de co&<le&ent indirect CDau
a*utoare la doi copiiD, ?ie <e cea de adFunct circu&stan7ial C>nva1 la ParisD sau de
ar1u&ent circu&stan7ial C"ocuiete la ParisD.
8/ se ?ac/ distinc7ia! CiD Intre ad@unct circumstanial, care re<re=int/ situa7ia
curent/, i argument circumstanial, o situa7ie &ult &ai rar/; CiiD Intre argument Csau
com)lementD, situa7ia <rototi<ic/, i argument circumstanial( Ad@unctul
circumstanial este un co&<onent sintactic i se&antic ?acultati6, necu<rins In 1rila de
roluri a 6er(ului. Argumentul, di&<otri6/, este o(li1atoriu, ?iind cerut de structura
sintactic/ i de roluri a 6er(ului. Argumentul circumstanial <ri6ete o clas/ restrEns/
de re1en7i, care atri(uie roluri Jcircu&stan7ialeK, circu&stan7ialul do(Endind statut de
co&<onent se&antic o(li1atoriu Cs/ se co&<are! "ocuiete la Paris, #*unge la Paris
ar1u&ente circu&stan7iale 6s Desenea5 la fereastr, #scult mu5ic la fereastr
adFunc7i/circu&stan7ialeD.
*(,(2( Ca5ul ?direct@4?neutru@
Prin caz 2direct34GneutruH se aco<er/ toate situa7iile In care su(stanti6ul cu
?or&/ de 32c nu <oate ?i su(stituit <rintr%un clitic <rono&inal de acu=ati6. $ste un ca=
"30
Substantivul i grupul nominal
Jnon&arcatK, c/ci, ne?iind <osi(il/ su(stitu7ia cu o ?or&/ <rono&inal/, sin1ura care
distin1e 3 i 2c, In <o=i7ia dat/ nu eist/ niciun se&n distincti6 al ca=ului. Pe de alt/
<arte, nu su<ort/ nici su(stitu7ia <rin ?or&a de no&inati6 a <ronu&elui <ersonal.
CaD Dn G6 a6End dre<t centru un 6er( du(lu tran=iti6, ocu</ <o=i7ia de
com)lement secundar
+ al unei ?or&e 6er(ale ?inite CM )nva1 gramatic, M anun1 ora plecriiD;
+ al unei ?or&e 6er(ale non?inite C! greu de a=l )nv1a gramatic, >nv1ndu=l
gramatic, mi=am dat seama de dificult1iD.
C(D Dn G6# ocu</ <o=i7ia de com)lement )redicati0 al obiectului C"=au
ales4"=au numit pre"edinte, "=au bote5at Ion' >i 5ice oiect secundarD.
CcD Dn G6 a6End dre<t centru un 6er( cu tran=iti6itate sla(/, ocu</ <o=i7ia de
com)lement direct CCaut uctar, 6umete director, Cumpr cas, #re a)ereD. 0ac/
In structur/ a<are i un co&<le&ent direct Creali=at <rin cliticD, atunci no&inalul le1at
direct de 6er( ocu</ ?ie <o=i7ia de co&<le&ent <redicati6 al o(iectului C6e=i bD, ?ie <e cea
de co&<le&ent secundar C6e=i aD.
CdD Dn G6 sau .n GAd@# ocu</
+ <o=i7ia unui ad@unct4circumstanial C>nva1 noaptea, "ucrea5 dou ore,
#learg zece <ilometri' ! bolnav numai )inereaD;
+ <o=i7ia unui argument circumstanial, dac/ 6er(ul atri(uie un rol te&atic cu
reali=are circu&stan7ial/ CCasa valorea5 o a)ere, <edin1a durea5 dou oreD.
0e re&arcat tendin7a de ad6er(iali=are a 1ru<ului no&inal de su( >d?, ?/r/ ca
aceast/ con6ersiune s/ ?ie co&<let/. .ru<ul se su(stituie <rin ad6er(! valorea5 mult'
Ct valorea59, dar </strea=/ co&<onen7i s<eci?ici nu&elui! Durea5 o )ar (ntreag.
*(/( 6ocati)ul 1 cazul adresrii
Gocati6ul este un ca= nonsintactic, neIncadrat In or1ani=area sintactic/ a
<ro<o=i7iei.
$l <oate constitui centrul unui 1ru< no&inal co&<let Ccu &odi?icatori i
co&<le&ente, c+iar cu deter&inant, dac/ acesta este un articol ?u=ionat ur&at de
<osesi6
"
! Dragi prieteni din copilrie'$Iuite prietene'$Prietenul meu drag din
copilrie,$>raii mei dragi'$Dragi copii ai clasei noastre' am multe s v4s=1i spunD, dar
nu se <oate an1aFa In <o=i7ii ar1u&entale, ti<ice su(stanti6ului.
.2NB 200# ,! 9093, #3#4
!;erciii
"
3u acce<t/ Ins/ i al7i deter&inan7i C;Drag acest prieten, vino mai repede3, ;Cellalt prieten,
cnd ne mai vedem9, ;8rietenul meu acesta drag3D.
"3"
Morfosintaxa limbii romne
1( %e dau te;tele=
J0o&nilor &e&(ri,
>rto1ra?ia cu care au ?ost scrise acu& <u(lic/rile 2cade&iei Bo&Ene se
Inte&eia=/ <e o deci=ie luat/ de 8ocietatea 2cade&ic/ In anul "#69 i ?or&ulat/ de
aa%nu&itul &od de scriere <entru <u(licarea #nalelor i a altor lucr/ri ale 8ociet/7ei
2cade&ice Bo&Ene C...D. Hodul de scriere, c+iar aa <ro6i=oriu cu& era, a ?ost
re=ultatul a &ulte i In?ocate de=(ateri Incinse In sEnul 2cade&iei.K CT. Haiorescu,
CriticeD
J8/<t/&Ena trecut/, .u6ernul Bo&Eniei a 1/sit r/1a=ul s/ se ocu<e de ?ine7uri.
$l a decis c/ un ro&En ade6/rat nu <oate ?i (ote=at oricu& C...D ;ine s%ar ?i ate<tat ca,
In <u=deria de neca=uri cu care se 6ede con?runtat, .u6ernul s/ ai(/ ti&< i c+e? de
ase&enea ine?a(ile 1riFiT > <ri&/ conclu=ie se i&<une! .u6ernul are ner6i (uni. 2
doua conclu=ie! .u6ernul are si&7 &eta?i=ic. 2le1erea nu&elui <une ra?inate <ro(le&e
s<eculati6e! a da nu&e <otri6it lucrurilor i 6ie7uitoarelor e o co&<eten7/ i un
<ri6ile1iu <e care o&ul le de7ine <rin dele1a7ie de la 0u&ne=eu Insui.K C2. Pleu,
ComXdii la por1ile ,rientuluiD
>a? !;tragei substanti0ele .n ca<ul geniti0 5i indicai cror gru)uri
sintactice le a)arin 5i ce -uncie ocu) .n cadrul gru)ului(
>b? !;tragei substanti0ele .n ca<ul dati0 5i indicai cror gru)uri
sintactice le a)arin 5i ce -uncie ocu) .n cadrul gru)ului(
>c? !;tragei substanti0ele .n ca<ul acu<ati0 5i indicai cror gru)uri
sintactice le a)arin 5i ce -uncie ocu) .n cadrul gru)ului(
>d? !;tragei substanti0ele .n nominati0 care -ac )arte din gru)ul
subiectului(
>e? !;tragei celelalte nominati0e 5i stabiliiCle -uncia sintactic(
2( Construii )atru geniti0e# unul com)lement al numelui )ost0erbal# unul
com)lement al numelui relaional# unul com)lement al )re)o<iiei 5i unul
modi-icator )osesi0(
*( Construii )atru dati0e# unul com)lement indirect al 0erbului# unul
com)lement indirect al ad@ecti0ului# unul com)lement al numelui 5i unul
com)lement al )re)o<iiei(
,( Construii dou acu<ati0e# unul com)lement direct# cellalt com)lement
)re)o<iional(
/( Ce asemnri 5i deosebiri constatai .ntre construciile= lng
Bniversitate, din cau5a Bniversit1ii, gra1ie Bniversit1ii0
1( Com)arai sub as)ectul ca<ului 5i al -unciei com)onentele subliniate
din urmtoarele construcii=
atribuirea de a*utoare studenilor uvernul atribuie a*utoare studenilor
"32
Substantivul i grupul nominal
Spitalul adpostete copii purttori ai )irusului OI6 1 6e=am pus mari
speran1e )n tratarea )irusului OI6
!l este frate lui 8#eorg#e !l este frate cu 8#eorg#e, !l este fratele lui
8#eorg#e
/ezultatul )l tiam de mult, cci am fost anun1at rezultatul imediat dup
concurs
Cumpr casa vecinului .reau s=mi cumpr cas
trimitere de a*utoare strinilor a*utorarea strinilor
Depind de copii #nga*area de copii nu e permis
Contea5 pe copii %=a )ntlnit pe copii la teatru 8entru a a*unge la sertar,
s=au suit pe copii, mai precis pe spatele lor7
S S
S
,( &i)ologia substanti0elor
;lasi?icarea su(stanti6ului se <oate ?ace du</ di6erse criterii, ?leionare sau
leico%se&antice.
,(1( Clasificarea flexionar
;lasele de ?leiune a su(stanti6elor se sta(ilesc 7inEnd cont de reali=area, In
?or&/ sintetic/, a o<o=i7iilor de nu&/r i de ca= C1enul nu re<re=int/ un criteriu de
?leiuneD.
,(1(1( Substantivele cu flexiune +declinare/ regulat
a ;u<rind &aForitatea ?or&elor su(stanti6ale C6aria(ileD, care, la rEndul lor, se
I&<art In &ai &ulte su(clase de ?leiune C&ai &ulte declinriD.
a 0eclin/rile se su(ordonea=/ 1enului i se deose(esc du</ nu&/rul de ?or&e
distincte i ti<ul de o&oni&ii, <recu& i du</ desinen7ele s<eci?ice.
a For&ele distincte/o<o=i7iile 1ra&aticale de nu&/r i de ca= se &arc+ea=/ <rin
desinen7e, iar, uneori, redundant, i <rin alternan7e 6ocalice sau consonantice condi7ionate
?onetic. 0e co&<arat, <entru distinc7ia de nu&/r, ?or&ele bradR brazi, cal ca.i,
ministru mini"tri, sfntR sfini, mr meri, cuvnt cuvinte, umr umere i, <entru
distinc7ia de nu&/r i de ca=, ?or&ele mas mese, floare flori, poart pori, dung
dunPi, pu"c pu"tiA <entru &arcarea ca=ului <rin alternan7e ?onetice, 6e=i i supra,
2(2(1(*(
a ;lasi?icarea ?leionar/ a su(stanti6ului include i clasa neutrelor, distins/ de
celelalte clase de 1en, <e de o <arte, <rin corela7ii desinen7iale s<eci?ice! R =e, res<ecti6
"33
Morfosintaxa limbii romne
R =uri, iar, <e de alt/ <arte, <rin corela7ia s<eci?ic/ a ?or&elor de articol enclitic! %+u/l 4
%le >creionul creioanele, exerci1iul exerci1iileD.
0eose(irea neutrului de celelalte clase de 1en se 6ede i In &ani?estarea
s<eci?ic/ a acordului, acesta i&<unEnd adFecti6elor i articolelor o ?or&/ de &asculin la
sin1ular i o ?or&/ de ?e&inin la <lural Ccreion ieftin creioane ieftineD.
%ubclase de
gen
Numr de -orme distincte 5i omonimii %ubclase de substanti0e .n
-uncie de reali<area
mor-o-onetic a desinenelor
7asculine 1( C3 R 2c R . R 0D s1.
2( C3 R 2c R . R 0D <l.
ministru, minitri
bou, boi
student., studen1i
munte, mun1i
Aeminine 1( C3 R 2cD s1.
2( C. R 0D s1. R C3 R 2c R . R 0D <l.
cas, case
macara., macaraleA 5i., 5ile
poart, por1iA var, veri
floare, flori
familie, familii
baie, bi.
1( C3 R 2cD s1.
2( C. R 0D s1.
*( C3 R 2c R . R 0D <l.
lips, lipse, lipsuri
treab, trebi, treburi
vreme' vremi' vremuri
"

Neutre 1( C3 R 2c R . R 0D s1.
2( C3 R 2c R . R 0D <l.
registru, registre
fru, frie
creion., creioane
exerci1iu, exerci1ii
titlu, titluri
stilou, stilouri
taxi., taxiuri
,(1(2( Substantivele cu flexiune neregulat
a ;u<rind ?or&e i<olate In li&(/, ?ie su( as<ectul a?ielor care &arc+ea=/
di6ersele cate1orii 1ra&aticale, ?ie su( as<ectul o&oni&iilor, ?ie su( as<ectul 6aria7iei
radicalului, ?ie su( as<ectul <o=i7iei accentului.
a $<lica7ii <osi(ile ale nere1ularit/7ilor!
O e6olu7ia de la latin/ la ro&En/ a unor ?or&e Com oameni, sor
surori' nor nuroriD;
"
Ln 0>>H2 sunt indicate dou/ ?or&e de <lural! vremuri4vremi, ulti&a ?iind o&oni&/ cu cea de
.40 s1.
"34
Substantivul i grupul nominal
O corela7ia dintre sensul su(stanti6ului i ?or&a lui Cnere1ularitatea
tata4tatl, tatei4tatlui, unde ?or&a In = a su(stanti6ului, nes<eci?ic/ 1enului
&asculin, se orientea=/ s<re o ?or&/ &ai Jnor&al/K <entru acest 1en, ataEndu%i
?or&a de articol <ro<rie &asculinelor! tatl tatluiD; aceeai e<lica7ie se <oate
da o&oni&iei CunD tat CunuiD tat, ce caracteri=ea=/ su(stanti6ele &asculine
Cbiat unui biatD, nu <e cele ?e&inine cu desinen7a = Ccas unei caseD;
O e6olu7ia siste&ului Insui, unde desinen7e &ai <roducti6e le Inlocuiesc
<e altele &ai <u7in <roducti6e, deter&inEnd, <entru un anu&e inter6al de ti&<,
a<ari7ia ?or&elor oscilante C6e=i nenu&/rate 6ariante li(ere acce<tate de 0>>H
2
,
<recu&! s1. alic4alice <l. alice, s1. cirea <l. ciree4cirei, s1. copert <l.
coperte4coper1i, s1. hamac <l. hamacuri4hamace, s1. nivel <l. niveluri4nivele
etc.D;
O asocierea In ?leiune a dou/ ?or&e a<ar7inEnd, la ori1ine, unor
su(stanti6e di?erite Ccel &ai ti<ic ee&<lu de nere1ularitate de acest ?el Il
constituie <aradi1&ele +i(ride buc1ic buc1ele, floricic floricele, pturic
pturele, rndunic rndunele, care asocia=/, la sin1ular, o ?or&/ deri6at/ cu
su?iul di&inuti6al %ic, iar, la <lural, o ?or&/ nesu?iat/, <ro6enind dintr%un
ti<ar ?leionar &ai 6ec+i! s1. %ea <l. %eleD;
O in6aria(ilitatea ?or&elor su( as<ectul nu&/rului i al ca=ului Cpui,
ochiA )nv1toare, supraveghetoareA nume, codiceD;
O 6aria7ia radicalului constEnd In alternan7e ?onetice <articulare <entru
&arcarea unor o<o=i7ii 1ra&aticale! )4)i Cmn mini, ?a7/ de sptmn
sptmni, stn stniD;
O sc+i&(area accentu/rii odat/ cu ataarea desinen7ei de <lural Csor
surori, nor nuroriA radio radiouri, trio triouri, 5ero 5erouriD0
,(2( Clasificarea lexico+semantic
Ln ?unc7ie de rele6an7a lor In <lan 1ra&atical, se re7in &ai &ulte su(clase leico%
se&antice.
,(2(1( Substantivele comune
Be<re=int/ cea &ai nu&eroas/ clas/ de su(stanti6e, o clas/ Jdesc+is/K, In
continu/ &icare, ?ie In sensul cre/rii sau al </trunderii de noi ?or&e, ?ie In sensul ieirii
din u= a altora &ai 6ec+i.
0ate ?iind ?rec6en7a i Jre<re=entati6itateaK clasei, su(stanti6ul co&un constituie
re<erul se&antic i 1ra&atical al substanti0ului )rototi)ic# distins de su(stanti6ul
ne<rototi<ic C<ro<riu, &asi6, a(stract, colecti6, J<ersonalK, rela7ional, <ost6er(al,
<ostadFecti6alD.
8u(stanti6ul co&un se de?inete <rin cEte6a caracteristici se&antice i
1ra&aticale.
a %emantic, dese&nea=/ o(iecte, In sens lar1, or1ani=ate In clase <e (a=a unor
<articularit/7i se&antico%re?eren7iale co&une Ce.! mas, frate, birouD.
a 7or-ologic, are o ?leiune Jnor&al/K su( as<ectul cate1oriilor 1ra&aticale de
nu&/r i ca= Cclasi?icarea ?leionar/ <re=entat/ &ai sus a <ri6it clasa substanti0elor
comune; 6e=i supra, ,(1(D.
"35
Morfosintaxa limbii romne
a %intactic, <re=int/ o serie de <articularit/7i co&(inatorii care reies din
co&<ara7ia cu su(stanti6ele ne<rototi<ice C6e=i infra, ,(2(2(H,(2(K(D.
,(2(2( Substantivele proprii
8e distin1 de cele <rototi<ice <rintr%o serie de<articularit/7i.
a %emantic, sunt autore?eren7iale, denu&ind indi6i=i unici CMaria, %on, Marte,
Ceahlu, Dic1ionarul explicativ al limbii romneD.
a 7or-ologic, se caracteri=ea=/ <rin!
CaD In &od <rototi<ic, nu cunosc o<o=i7ii de nu&/r, a</rEnd ?ie cu ?or&/ de
sin1ular C2lagovetenie, 2raovD, ?ie cu ?or&/ de <lural CCarpa1i, -usaliiD
;ontetual, In situa7ii s<eciale de co&unicare, su(stanti6ele <ro<rii <ot dese&na
&ai &ul7i indi6i=i cu acelai nu&e, re=ultEnd ?or&e nu&/ra(ile! Cteva 4i#aele din
grupa noastr au organi5at o petrecere, 3 4i#ael a lipsit de la petrecere0
C(D la cele &ai &ulte nu&e <ro<rii de <ersoan/ 1enul este &oti6at C%oana
?e&inin, %on &asculinD, <e cEnd la alte ti<uri de nu&e <ro<rii 1enul se <oate sta(ili In
contet, In ?unc7ie de ?or&a su(stanti6ului Caceast Craiova, aceti Carpa1iD;
CcD <re=int/ unele a?ie s<eci?ice; 6e=i desinen7a = la unele &asculine CCostic,
"icD, desinen7a =a neaccentuat Ci 6ariantele =ea, =iaD la &ulte su(stanti6e ?e&inine
ani&ate sau inani&ate C#na, Dloarea, DeliciaA Craiova, -omniaD i la unele &asculine
CToma, "ucaD;
CdD </strea=/ radicalul nealterat de alternan7e ?onetice C6e=i ?or&ele o(lice #nci,
,lgi, Dloarei, ?a7/ de bncii, slugii, floriiD.
a %intactic, <re=int/ restric7ii de co&(inare, dintre care cele &ai caracteristice
sunt!
CaD inco&<ati(ilitatea cu articolul +ot/rEt i ne+ot/rEt, nu&ele <ro<rii ?iind
inerent deter&inate
;End dese&nea=/ &ul7i&i de indi6i=i, este <osi(il/ asocierea cu articolul +ot/rEt
i ne+ot/rEt la <lural! 4i#aelele4Ni"te 4i#aele vor organi5a o petrecere.
3.B. > situa7ie di?erit/ a<are la ?or&ele de sin1ular, unde ataarea
deter&inantului ne+ot/rEt un4o, care nu intr/ In o<o=i7ie cu articolul +ot/rEt Calt?el s<us,
nu se reali=ea=/ o<o=i7ia Mihaela 6s o MihaelD este <osi(il/ nu&ai In condi7iile In care
se <resu<une o &ul7i&e din care se etra1e o <arte. Ln ase&enea situa7ie, rolul lui un4o
este de cuanti?icator, nu de articol, cu& se 6ede In ee&<lul! 4i#aelele se vor distra la
petrecerea lorA o 4i#ael )ns nu va participa la eveniment, )ntruct este bolnav.
Ln utili=/ri &eta?orice i &etoni&ice, care a<ro<ie su(stanti6ul <ro<riu de cel
co&un, este <osi(il/ asocierea cu articolul +ot/rEt sau ne+ot/rEt! !minescul vremii
noastre C---.luciaolarunenati.-ord<ress.co&D, Picassoul va fi expus la Dinala
6a1ional !MM# &''J C---.+i%?i.roD, Colegul nostru se crede un !minescu, #m
admirat un Picasso0
For&ele de 6ocati6 %oan, Marie nu sunt nearticulate, ci sunt ?or&e <o<ulare,
create <rin analo1ie cu cele nearticulate ale su(stanti6ului co&un Cfata fatA femeia
femeieD.
C(D i&<osi(ilitatea co&(in/rii cu oricare cuanti?icator de?init i nede?init
"36
Substantivul i grupul nominal
Ln contete s<eciale, su(stanti6ele <ro<rii indic/ &ul7i&i de indi6i=i <urtEnd
acelai nu&e, ?a<t ce <er&ite co&(inarea cu unii cuanti?icatori de?ini7i sau nede?ini7i!
Cte)a 4i#aele din grupa noastr au organi5at o petrecere de 5iua lor43 4i#ael nu a
participat la petrecere, #vem )n grup dou Ane0
Ln utili=/ri &eta?orice i &etoni&ice, ce 1enerea=/ sc+i&(/ri de sens, nu&ele
<ro<rii se <ot asocia cu ele&ente a<ar7inEnd clasei cuanti?icatorilor! #colo au pus ochii pe
cei doi 8rigore"ti i l=au )ntrebat ct cost C---.anticart&a1a=in.roD, 8e pere1i i
acolo ci)a 8rigore"ti 4 C---.=iarulialo&ita.roD
CcD co&(inarea cu un 1eniti6 nu&ai In condi7iile inser7iei &/rcii al C%on al
MarieiD;
CdD co&(inarea cu un &odi?icator nonrestricti6 <ost<us de ti< adFecti6 In
condi7iile inser7iei deter&inantului sla( cel C%on cel harnicD;
CeD <osi(ilitatea co&(in/rii cu &odi?icatori re<re=enta7i nu&ai de relati6ele
nonrestricti6e, nu i de cele restricti6e C%on, care rspunde totdeauna primul, e cunoscut
de tot anul, dar ;%on care este blond nu a fost acceptat la concursul de frumuse1eD.
,(2(*( Substantivele masive
8e distin1 de su(stanti6ele co&une <rototi<ice <rin sens i <rin co&<orta&ent
1ra&atical.
a %emantic, <re=int/ tr/s/turile JcontinuitateK Ci&<osi(ilitatea de di6i=are In
unit/7i discreteD i Jo&o1enitateK C?iecare <arte se<arat/ din Intre1 are tr/s/turile
Intre1ului! o bucat de unt4carne4brn54aur este tot unt4carne4brn54aurD, tr/s/turi care
au clare re?lee &or?osintactice C6e=i infraD.
a 7or-ologic, au ur&/toarele caracteristici!
CaD sunt su(stanti6e nonnu&/ra(ile Cde?ecti6e de nu&/rD, ?iind utili=ate, de
<re?erin7/, cu ?or&/ de sin1ular C2ea cafea$)in$ap$uic, Mnnc pine$
carne$fasole$mazre$miereD, sau, &ai rar i nu&ai con6en7ional, cu ?or&/ de <lural
CMnnc tieei' #re nevoie de cliD;
C(D ?iind de?ecti6e de nu&/r, su(stanti6ele &asi6e se Incadrea=/ In clasele de 1en
du</ contetele In care sunt acce<tate! In contetele s<eci?ice de ?e&inin CaceastD sau de
&asculin CacetiD sunt ?e&inine Caceast miereD, res<ecti6 &asculine Caceti cl1iD; In
sc+i&(, In contetele nes<eci?ice acest Cco&un &asculinului i neutrului la sin1ular 4
acest aurD sau aceste Cco&un ?e&ininului i neutrului la <lural 4 aceste spagheteD,
su(stanti6ele &asi6e nu%i <ot <reci=a 1enul Ca<ar7in arFigenului masculinCneutru sau
arFigenului -emininCneutruD.
a %intactic, se caracteri=ea=/ <rin restric7ii de ti<ul!
CaD nu acce<t/ co&(inarea cu articolul ne+ot/rEt Corice co&(inare cu acesta, In
condi7iile coocuren7ei unui &odi?icator, de<lasea=/ sensul su(stanti6ului s<re citirea
non&asi6/ de Jsort dintr%o anu&it/ &aterieK! Cumpr un za#r fin4un )in bunD;
C(D In <o=i7ia de o(iect direct i In cea de su(iect CIn construc7ii i&<ersonaleD,
<oate a</rea nud, adic/ ?/r/ deter&inant C.d )in$carne$rnz pe mas; "a maga5inul
din col1, se vinde )in$carne$rnz, ?a7/ de S.d cas, ;Se vinde plrieD;
CcD nu se co&(in/ cu clasa cuanti?icatorilor de?ini7i, ci nu&ai cu cea a
cuanti?icatorilor nede?ini7i cu ?or&/ de sin1ular CCumpr ce)a$mult$puin$destul
carne4brn5D; cuanti?icarea de?init/ se o(7ine <rin 1ru<uri su(stanti6ale <lasate In
ante<unere, inclu=End un su(stanti6 care cu<rinde inerent ideea de cantitate CMilogram,
"39
Morfosintaxa limbii romne
tonD, asociat cu un cuanti?icator nu&eric C& Milograme, & toneD! Cumpr B <ilogram
de$E tone de carne4brn54lapteD.
,(2(,( Substantivele abstracte
Pre=int/, <e de o <arte, o serie de tr/s/turi care le se<ar/ de su(stanti6ele co&une
<rototi<ice, <e de alt/ <arte, si&ilitudini cu clasa &asi6elor.
a %emantic, se caracteri=ea=/, ca i &asi6ele, <rin tr/s/tura Jcontinuit/7iiK, dar se
distin1 de acestea <rin i&<osi(ilitatea de a%i asocia re?eren7ial CetensionalD un o(iect
&aterial; re?eren7ii su(stanti6elor a(stracte sunt Insuiri Cbuntate, tenacitate,
perseveren1D, rela7ii Cegalitate, rudenie, vecintateD, ac7iuni i acti6it/7i, ocu<a7ii C)not,
plecare, plimbare, vntoareD, disci<line tiin7i?ice Cchimie, fi5icD, do&enii ale 6ie7ii
sociale Ceconomie, finan1e, politicD etc.
a 7or-ologic, se caracteri=ea=/ <rin cEte6a as<ecte, care le a<ro<ie, de
ase&enea, de su(stanti6ele &asi6e.
CaD 5nele a(stracte sunt nonnu&/ra(ile, ca i &asi6ele, ?iind utili=ate ca
singularia tantum Cpace, cura*D i ?oarte rar ca pluralia tantum Cantimemorii, funeraliiD.
O 0ei ?rec6ent su(stanti6ele a(stracte au ?or&/ de sin1ular Ccare este
co&<ati(il/ cu tr/s/tura Jcontinuit/7iiKD, &ulte dintre acestea cunosc i ?or&/
cores<ondent/ de <lural! idee idei, opinie opinii0
O Trecerea de la sin1ular la <lural i&<lic/ &odi?ic/ri de sens ale
su(stanti6ului, acesta alunecEnd In 1rade di?erite de la a(stract s<re concret!
amabilitate amabilit1i J?a<te, 6or(e a&a(ileK, ambiguitate ambiguit1i
Je<resii cu caracter a&(i1uuK, buntate bunt1i J&Encare sau (/utur/ (un/K.
C(D 2(stractele de?ecti6e de nu&/r au 1enul ne<reci=at cEnd a<ar In contetele
nes<eci?ice acest, res<ecti6 aceste, a<ar7inEnd, <rin ur&are, ar+i1enului Cacest trend,
aceste antimemoriiD.
a %intactic# <resu<un restric7ii de construc7ie ase&/n/toare &asi6elor, dar nu&ai
In i<osta=a de su(stanti6e nonnu&/ra(ile!
O nu acce<t/ articolul ne+ot/rEt decEt In <re=en7a unui &odi?icator i ?/r/
a contri(ui la indi6iduali=area re?erentului C"ucrul acesta mi=a adus o pace
adncD; In sc+i&(, a(stractele nu&/ra(ile acce<t/ co&(inarea cu articolul
ne+ot/rEt, care are rol de indi6iduali=are C%on are o ideeD;
O nu ad&it cuanti?icarea de?init/ <rin nu&erale cardinale CSe
caracteri5ea5 prin ;dou tenacit1i4timidit1iD i nici ne+ot/rEtele cu 6aloare
distri(uti6/ CSfiecare tenacitate4timiditateD, In ti&< ce a(stractele nu&/ra(ile sunt
co&<ati(ile cu ast?el de cuanti?icatori Cdou idei, fiecare4oricare ideeD;
O ad&it, ca i &asi6ele, cuanti?icatori nede?ini7i cu ?or&/ de sin1ular
Cdestul4mult4pu1in4atta timiditate4indiferen1D, dar, s<re deose(ire de &asi6e,
nu acce<t/ inde?initul nite C;nite timiditate, ;nite tenacitate, ;nite indiferen1,
;nite alergareD; a(stractele nu&/ra(ile se deose(esc <ar7ial de cele
nonnu&/ra(ile su( as<ectul cuanti?ic/rii Cdestule4multe4pu1ine4attea atitudiniA
Sdestul idee, ;mult prere, dar destul interes, mult ambi1ieD.
,(2(/( Substantivele colective
"3#
Substantivul i grupul nominal
a %emantic, dese&nea=/ ansambluri ?or&ate din indi6i=i, i nu indi6i=i i=ola7i
<recu& su(stanti6ele <rototi<ice, caracteri=Endu%se <rintr%o re?erin7/ cu&ulati6/
etero1en/ C&ai &ulte flori ?or&ea=/ un buchet, &ai &ul7i copaci ?or&ea=/ o pdureD.
a 7or-ologic, se caracteri=ea=/ <rin!
O s<re deose(ire de &asi6e i de a(stracte, satis?ac o<o=i7iile de nu&/r
Cciread cire5i, clas clase, echip echipe, mnunchi mnunchiuri,
mul1ime mul1imi, stol stoluriD, dar, la sin1ular, e<ri&/ un ansa&(lu, a6End
tr/s/tura inerent/ @b PluralitateA;
O <ot ?i de 1enul ?e&inin Ctrup, turmD sau neutru Cpopor, grupD.
a %intactic, este rele6ant c/ e?ectul &or?osintactic al J<luralit/7iiK i, i&<licit, al
contradic7iei dintre J<luralitateaK se&antic/ i JunicitateaK ?or&ei a<are In <lanul
acordului 4 su(stanti6ul colecti6, ae=at In <o=i7ie de su(iect, i&<une <redicatului sau
nu&elui <redicati6 ?ie un acord 1ra&atical C, grup a (nceput examenul, , ciread este
periculoasD, ?ie unul se&antic C>n fa1a 8rocuraturii enerale, un grup au agresat
manifestan1ii ---.<u(lict6.&d, #m vi5itat site=urile indicate de al1ii, dar am v5ut
pn acum c o mul1ime au fost mulumii ---.?oru&.so?t<edia.co&
"
D; tot ca e?ect al
J<luralit/7iiK, su(stanti6ele colecti6e <ot ?i coocurente cu &odi?icatori de ti<ul numeros,
eterogen, unanim, )n unanimitate Cgrup numeros, votarea )n unanimitate de ctre
8arlamentD.
,(2(1( Substantivele ?personale@
a %emantic, su(stanti6ele J<ersonaleK <re=int/ tr/s/tura @b Personal/b 5&anA;
ro&Ena se caracteri=ea=/ <rin <re=en7a aa%nu&itului gen personal, un 1en JleicalK care
lea1/, <rin &ani?est/ri 1ra&aticale co&une, su(stanti6ele asociate inerent cu
tr/s/tura @b Personal/b 5&anA.
a 7or-ologic, genul personal se caracteri=ea=/ <rin!
O reali=area analitic/, cu aFutorul &/rcii <roclitice lui, a ca=urilor o(lice
la sin1ular! Cartea lui %on, +>i/ dau lui %on, cartea lui tata, +>i/ trimit lui tataA
O reali=area 6ocati6ului, construc7ie <ro<rie su(stanti6elor J<ersonaleK,
<rintr%o ?leiune (o1at/! 6ocati6ul cunoate ?or&e ?leionare &ulti<le, care, cu
&ici di?eren7e de u= stilistic, ?unc7ionea=/ <aralel/sinoni&ic! Doctore4Doctorule,
ce trebuie s fac9, %on4%oane, unde ai fost9, Maria4Mario, ce ne=ai adus9
a %intactic, este s<eci?ic/ e<ri&area cu pe a nu&elui%co&<le&ent direct In
condi7iile indi6iduali=/rii acestuia! >l chem pe %on, >l chem pe student0
Totui, caracteristicile &or?olo1ice i sintactice &en7ionate nu se &ani?est/
re1ulat la toate nu&ele de <ersoan/, contraar1u&entele ?iind!
4 1eniti6%dati6ul <oate ?i e<ri&at cu aFutorul articolului enclitic Ctatei, popiiD;
4 6ocati6ul <oate ?i o&oni& cu no&inati6ul Ctat, %on, MariaD;
4 co&<le&entul direct <oate ?i construit i ?/r/ peG >l caut pe copil4Caut copilul0
,(2(I( Substantivele rela1ionale
"
;onstruc7ii ca acestea, <reluate de <e internet, sunt i=olate. 5n ase&enea acord este acce<tat
nu&ai In situa7ia In care su(stanti6ul colecti6 este Inso7it de un 1eniti6 la <lural sau de un 1ru<
<re<o=i7ional care include un su(stanti6 la <lural! Bn grup al studen1ilor4Bn grup de studen1i i=au
spus nemul1umirile0
"39
Morfosintaxa limbii romne
a %emantic, se de?inesc In cadrul unei rela7ii <e care o induc! rela7ie de rudenie
Cfrate, mam, vrD, social/ Cprieten, vecinD sau <ro?esional/ Cvn5tor, efD, <arte 4 Intre1
Cparte, fragment, segmentA mn In ra<ort cu corp, acoperi In ra<ort cu cas, minut In
ra<ort cu orD.
5nele sunt simetrice Ccele al c/ror ter&en Jcorelati6K este de acelai ran1! vr,
frate, vecin, colegD, altele sunt asimetrice Cal c/ror ter&en Jcorelati6K nu este de acelai
ran1! bunic, unchi, parteD
8i&etria ter&enilor i&<lica7i Intr%o rela7ie este <ro(at/ <rin ?a<tul c/ Intr%o
structur/ co<ulati6/ sunt interanFa(ili C%on este vecin cu heorghe heorghe este vecin
cu %onD i <ot ?i reda7i ca un <lural sau ca o structur/ coordonat/ C%on este frate cu
heorghe ] !i sunt fra1i4%on i heorghe sunt fra1iD.
a 7or-ologic, este rele6ant/ <osi(ilitatea e<ri&/rii analitice a ca=urilor o(lice,
cEnd nu&ele rela7ional este <ersonal Clui tata, <o<. lui efu$D.
a %intactic# se caracteri=ea=/ <rin!
O construc7ia cu un complement cores<un=/tor ter&enului Jcorelati6K!
1eniti6/<osesi6 acordat Ctatl 4ariei$suD, 1ru< <re<o=i7ional cu centru cu C%on e
vr cu 8#eorg#eD, dati6 adno&inal, In construc7ii 6ec+i sau <o<ulare Cdomn
Qrii /omne"ti, %on este cumnat lui 8#eorg#eD;
4 de cele &ai &ulte ori, su(stanti6ele rela7ionale cer o(li1atoriu
e<ri&area co&<le&entului CS%on este vecin, ;%on este coleg, ;#m msurat
parteaD;
4 nee<ri&area co&<le&entului se <oate e<lica ?ie <rin <osi(ilitatea
recu<er/rii acestuia din contetul CetraDlin16istic C>1i pre5int un coleg, #m avut
pe drum un accident cu maina0 8ur i simplu roata ^ a c5ut i ne=am tre5it )ntr=
un an1D, ?ie <rin <re=en7a unui &odi?icator CDratele bun este Mihai, #m msurat
partea care trebuia vndutD, ?ie <rin citirea cate1ori=ant/ a nu&elui rela7ional
C%on este tatD;
4 co&<le&entul e<ri&at <rin 1eniti6 este su(stitui(il cu <osesi6ul
acordat Cfata ei4Mariei4saD; <osesi6ul clitic are Ins/ un statut sintactic di?erit de al
1eniti6ului In asociere cu un nu&e de rudenie nearticulat Ccumnat=mea, nor=sa,
fiic=sa, taic=tuD, situa7ie In care, In a(sen7a articolului, are rol de deter&inant;
4 co&<le&entul reali=at <rin .Pre< nu este acce<tat decEt de nu&ele
rela7ionale si&etrice C%on e vr4cumnat4vecin4prieten4coleg cu heorghe, dar
Sbunic4tat cu, Sparte4mn cuD i nu a<are decEt cEnd nu&ele rela7ional se a?l/
In <o=i7ie <redicati6/ C%on este cumnat cu heorghe, To1i se dau prieteni cu tine,
-eporterul a stat de vorb cu c1iva anga*a1i, colegi cu persoana dat )n
urmrire, dar S# fost invitat un prieten cu MariaD;
O restric7ii de articulare
4 nu&ele rela7ionale unice, ?/r/ co&<le&ent e<ri&at, nu sunt
co&<ati(ile cu articularea ne+ot/rEt/ C;!l are un tat, ;!l are un cap, ?a7/ de !l
are un colegD; articolul ne+ot/rEt <oate ?i acce<tat Ins/ In ur&/toarele situa7ii! CaD
dac/ nu&elui rela7ional unic i se ataea=/ un &odi?icator sau dac/ &odi?icatorul
"40
Substantivul i grupul nominal
este su(In7eles, ?a<t care anulea=/ condi7ia unicit/7ii C!l are un tat darnic, !l are
un tat3_, !l are un cap bun, !l are un cap3D; C(D dac/ re?erin7a este ar(itrar/
C8rofesorul a cerut s participe i un tat la discu1iile cu eleviiD;
4 nu&ele rela7ional construit cu un co&<le&ent <re<o=i7ional introdus
<rin cu nu acce<t/ articolul C;%on este un cumnat cu heorghe, ;%on este
prietenul cu heorgheD;
O ocuren7a In construc7ii <osesi6e
4 construc7ia cu dati6 <osesi6 CMi=au venit )n vi5it nite veri, Cldirea
i=a )nchis uile cu nu mai pu1in de un deceniu i *umtate )n urm 4
---.1andul.in?oD;
4 construc7ia cu acu=ati6 <osesi6, nu&ai In ca=ul nu&elor rela7ionale care
indic/ <artea, In cadrul unei rela7ii de <osesie inaliena(il/ CM doare capul, M
supr ochiiD;
4 construc7ia cu no&inati6 <osesi6 C!u nu am v5ut=o pe mama, %on a
ridicat mnaD.
,(2(J( Substantivele postverbale
8unt o(7inute din (a=e 6er(ale <rin deri6are <ro1resi6/ Cplecare, )nv1are,
lupttorD sau re1resi6/ C)not, traiD ori <rin con6ersiune Csu<ine su(stanti6ate! citit,
cobortD.
5nele su(stanti6e sta(ilesc contetual le1/tura cu un 6er( su(iacent, de aceea
sunt asi&ilate <ost6er(alelor Cgndul la %on, drumul spre 2ucureti, masa 5ilnic la ora
cinciD.
,ndi?erent de ?a<tul c/ sunt a(stracte Ccoortul scrilor, cititul cr1ilor,
alergarea pe nisip, atriuirea de burse elevilorD sau sunt concrete Csu(stanti6ele%nu&e de
a1ent! )nztorul de suveniruri, iniiatorul proiectului etc.D, <re=int/, In ra<ort cu cele
<rototi<ice, tr/s/turi <ro<rii de natur/ se&antic/ i sintactic/, deri6End din natura lor
J6er(al/K.
a %emantic, indic/ ac7iuni, acti6it/7i sau st/ri i se distin1 <rin ca<acitatea de a
atri(ui aceeai 1ril/ de roluri te&atice cu a 6er(ului de (a=/, c+iar dac/ In construc7ia
su(stanti6ului <ost6er(al anu&ite roluri <ot r/&Ene nee<ri&ate Ccitire, vn5are b 21ent
b Te&/; construc1ie b 21ent b Be=ultat, atribuire b 21ent b Te&/ b 0estinatar;
alergare b 21ent; cdere b Te&/; plcere b $<eri&entator b Te&/ etc.D.
a %intactic, se distin1 <rin a&estecul de 6ecin/t/7i ti<ic 6er(ale i ti<ic
no&inale!
O au ca<acitatea de a <ri&i su(ordon/ri 6er(ale i, i&<licit, de a i&<une
restric7ii de ca=, de <re<o=i7ie sau de conFunc7ie ti<ic 6er(ale, <recu&!
CaD construc7ia cu dati6ul Catribuirea de burse ele)ilor, predarea limbii
romne strinilorD;
C(D construc7ia cu un nu&e <redicati6 sau cu un co&<le&ent <redicati6 al
o(iectului Cdevenirea profesor, alegerea lui %on deputatD;
CcD deter&in/ri <re<o=i7ionale, i&<unEnd aceeai <re<o=i7ie <e care o cere
i 6er(ul Cdependen1a de, participarea la, militarea pentru, coabitarea cuD;
"4"
Morfosintaxa limbii romne
CdD <ro<o=i7ii conFunc7ionale, i&<unEnd acelai conecti6 conFunc7ional ca
i 6er(ul Csperan1a c, dorin1a s, )ntrebarea dacD;
CeD deter&in/ri te&<orale i as<ectuale Cplecarea dis+de+diminea4(n
fiecare noapte, vn5area zilnic$zilnic de 5iareD;
O au i tr/s/turi <ro<rii su(stanti6ului Cca<acitatea de a <ri&i
deter&inan7i i cuanti?icatori, <recu& i ca<acitatea de a atri(ui 1eniti6 sau de a
<ri&i &odi?icatori adFecti6e <ro<riu%=iseD! aceast goan4goana frecvent dup
avere, fiecare alergare a sportivilor pe nisip diminea1a, atta mers pe *os etc.
a 7or-ologic, a<ar &ai ales la sin1ular.
,(2(K( Substantivele postad*ectivale
Pro6in din adFecti6e deri6ate cu su?i Ctriste1e, buntateD.
a %emantic, e<ri&/ Insuiri sau st/ri i au ca<acitatea de a atri(ui aceleai roluri
te&atice ca ale adFecti6ului de ori1ine Ctriste1e b $<eri&entator; pre5en1 b Te&/ b
Nocati6; importan1 b Bene?iciarD.
a 7or-ologic, se ?olosesc ?rec6ent la sin1ular, ?iind a(stracte.
a %intactic, se caracteri=ea=/ <rin a&estecul de tr/s/turi adFecti6ale i no&inale!
O i&<un aceleai restric7ii <recu& adFecti6ul de (a=/, i anu&e!
CaD aceeai <re<o=i7ie <e care o cere i adFecti6ul Cegalitatea cu, gelo5ia
pe, aten1ia laD;
C(D acelai conecti6 conFunc7ional ca i adFecti6ul Csiguran1a c,
curio5itatea s, curio5itatea dacD;
CcD deter&in/ri te&<orale i as<ectuale C#u a*uns )n schimb pn la noi
multe monumente provinciale i piese apar1innd artelor minore care ne atest
existena acum a unei renateri ---.<re?eratele.co&, prezena (n fiecare ziD;
O au tr/s/turile <ro<rii su(stanti6ului C6e=i <osi(ilitatea de a se co&(ina
cu deter&inan7i i cuanti?icatori, <recu& i ca<acitatea de a atri(ui 1eniti6 sau de
a <ri&i ca &odi?icatori adFecti6e <ro<riu%=iseD! curio5itatea4o curio5itate4orice
curio5itate, importan1a permanent a snt1ii, atta triste1e etc.
4.3. Particulariti ale romnei
a 8u(stanti6ul i%a ataat enclitic C<ost<us i le1at de radicalD articolul de?init, ceea ce a
<er&is <artici<area lui la ?leiune.
a Ln ro&En/ eist/ o clas/ de 1en distinct/ de &asculin i de ?e&inin 4 neutrul 4,
caracteri=at semantic, <rin tr/s/tura nonani&at C<u7inele su(stanti6e ani&ate de 1en
neutru sunt 1enerice! animal, trib, star, vipD, -le;ionar, <rin corela7ii desinen7iale
s<eci?ice! R =e, res<ecti6 R =uri, i <rin corela7ii s<eci?ice ale ?or&elor de articol
enclitic! %+u/l 4 %le Cscaunul scaunele, consiliul consiliileD, rar, =le =le ! numele,
toracele CacestaD numele, toracele CacesteaD i sintactic, <rin acordul s<eci?ic <e care Il
i&<une adFecti6elor i articolelor! ?or&/ de &asculin la sin1ular i ?or&/ de ?e&inin la
<lural Cscaun frumos scaune frumoaseD.
a Ln ro&En/ se e6iden7ia=/ clasa aa%nu&itului J1en <ersonalK care se corelea=/ cu o
serie de <articularit/7i 1ra&aticale rele6ante &ai ales la ni6el sintactic.
"42
Substantivul i grupul nominal
a 8u(stanti6ele &asi6e i a(stracte Cnonnu&/ra(ileD <ot a</rea In <o=i7ia de ar1u&ent
Cco&<le&ent direct sau su(iectD nearticulate C2eau cafea, #re cura*, Se cere serio5itateD.
.2NB 200# ,! #99", "02"29
!;erciii
1( %e d te;tul=
JNi&(aFul &odei este In <ri&ul rEnd o colec7ie de ter&eni te+nici 4 care
</trund destul de uor In 6or(irea curent/, o <arte din ei a6End o eisten7/ e?e&er/.
5nele neolo1is&e recente sunt ada<tate ra<id i adesea ne1liFent. $ist/ &ai &ulte
cate1orii de ter&eni s<eci?ici din s?era 6esti&enta7iei! <iese de I&(r/c/&inte, </r7i ale
costu&ului, te+nici de croitorie, nu&e de &ateriale, nu&e de culori etc.
Bu(ricile de &od/ din <res/ o?er/ uneori o co&(ina7ie ciudat/ de sno(is&,
?a&iliaritate i senti&entalis& (anal; In a?ara 6oca(ularului te+nic i a neolo1is&elor
&oderne, a<ar unele tr/s/turi <rin care e caracteri=at In di6erse studii i<oteticul ]li&(aF
?e&inin^! a(unden7a de di&inuti6e 4 ]se <oart/ &ult (otine de lac sau <anto?i 1en
1+etu7/ cu ire7ele i toc &osorel^ CTF "3, "992D 4, descrierea nuan7elor de culori!
]&/tase (leu%1+ea7/^; ]al( 6anilie^ C;otidianul "59, "992, 9D; a?ecti6itatea arti?icial/,
con6en7ional/ 4 ]2adar, (o&(oanelor, <urta7i ?lori i 6e7i ar/ta ca ?lorile^ CNF 2#,
"996, "3D.K CB. ca?iu, Diversitate stilistic )n romna actualD
>a? Indicai structura mor-ematic a substanti0elor din citatul de mai sus(
>b? !;ist .n te;tul de mai sus substanti0e cu -le;iune incom)letB Dac da#
cum se e;)lic acest -a)tB
2( Anali<ai numele )ro)rii din urmtoarele enunuri sub as)ectul
articulrii >sau al nearticulrii?( Care sunt conte;tele .n care articolul are rol de
determinantB Argumentai rs)unsul(
Maria i=a cumprat o main
Mrie, ce fcui9
"ocuiesc )ntr=un apartament cu #na
#n, de ce plngi9
#m privit )ndelung un 8icasso impresionant
U este un !minescu al 5ilelor noastre
2ucuretiul este )n srbtoare
%maginea 2ucuretiului seamn cu cea a 8arisului0
*( Cutai .n Dicionar de cu)inte recente >Alorica Dimitrescu# ediia a IICa#
Bucure5ti# "ogos# 1KKI? 10 substanti0e neologice nonnumrabile >/ de-ecti0e de
singular 5i / de-ecti0e de )lural? 5i creai enunuri cu acestea(
"43
Morfosintaxa limbii romne
,( %criei )e dou coloane cte , caracteristici >semantice 5i gramaticale?
comune 5i , caracteristici di-erite ale substanti0elor masi0e 5i abstracte(
/( Anali<ai din )unctul de 0edere al articulrii 5i al cuanti-icrii
substanti0ele masi0e din reeta culinar dat=
2Dn0rtit
Pentru ?oaia de <l/cint/, 6e=i re7eta; 2 lin1uri de unt, 2 lin1uri de =a+/r.
8iro<ul! 250 1 =a+/r, 4dl a</, 6anilie sau a</ de ?lori.
8e ?ace o ?oaie de <l/cint/. 8e stro<ete (ine cu unt, se <resar/ cu =a+/r i se
?ace sul, dins<re <artea lun1/ a &esei. 8e un1e o ta6/ rotund/ cu unt, se aa=/ sulul In
ta6/, In6Ertindu%l In ?or&/ de &elc. 8e d/ la cu<tor. 8e ?ace un siro< <otri6it de 1ros, cu
<u7in/ 6anilie sau a</ de ?lori i cEnd <l/cinta Ince<e s/ se ru&eneasc/, se toarn/
deasu<ra o <arte din siro< i se &ai las/ la cu<tor <En/ se </trunde (ine aluatul cu =a+/r
i se ru&enete. 8e aa=/ <e o ?ar?urie rotund/, se taie In ra=e ca un tort i se ser6ete
?ier(inte cu siro< de =a+/r.K C8. Harin, Carte de bucateD
1( Indicai substanti0ele colecti0e din te;tul de mai @os( Anali<aiCle din
)unct de 0edere mor-ologic 5i sintactic(
J$lite <ro?esionale tr/iesc In toate straturile/cate1oriile sociale! sluFitori ai
catedrei i culturii, 7/r/ni&e, lucr/tori/&eseriai industriali, In cor<urile &edical,
in1ineresc, o?i7eresc, ?unc7ion/ri&e .a. 2ceste elite sunt <urt/toare 4 aa%=icEnd, la
6edere 4 ale &odelelor, ideilor, <roiectelor &arilor n/scocitori din elita intelectual/. CUD
0incolo de ece<7ii CIn 1eneral, do&inate de idei ?ie de6oratoare, de ?rustr/ri i uto<ii
distructi6eD, elita nu consonea=/ decEt cu 1u<urile ra7ionale, e6ident, restrEnse,
</strEndu%i cu cer(icie indi6idualitatea. C> ece<7ie, care atEt <rin de&ersurile sale
teoretice, atitudini <u(lice, e<eri&entate i%n scrisul <u(licistic, cEt i <rin ac7iuni
<ractice de or1ani=are a unor 1ru<uri re6olu7ionare sectare, este Har. ],deolo1ul
su<re& al &o(ili=/rii &aselor la re6olt/^, care, e<ul=at din Paris, Bruelles, Qiln,
iar/i, din Paris, a tr/it ca un (ur1+e= sadea, In Nondra re1al/ i &ult tolerant/, dar In
r/s</r cu toat/ lu&ea ae=at/ <e 6alori tradi7ionale. 5n ateu tul(urat, incitator <er<etuu
la r/=&eri7e i r/sturn/ri s<ectaculare.D Po<orul Cuneori, <ri&eFdios &eta&or?o=at In
<o<ula7ieD, In sensul de &ul7i&e <si+olo1ic/, este &Enat &ai ales de instincte. 0e alt?el,
lin1uitorii de <ro?esie ai <o<orului, de&a1o1ii i 6or(esc, la &odul laudati6, de
instinctul &aselor. 3u Indr/=nesc, Ins/, nicio cli</, s/ rosteasc/ un alt ade6/r, &ult &ai
e6ident! c/ &ul7i&ea reac7ionea=/ deseori ira7ional. ;a o sti+ie. 8%a 1losat ce6a <e te&a
asta. ;End aduce& In discu7ie conce<tul de &ul7i&e, a6e& In 6edere, In <rinci<al, acea
&as/ cu s<eci?icit/7i <roletare la care se re?er/ i Panna+ 2rendt, la 1loat/, care ]nu e
identi?ica(il/ cu clasa &uncitoare In de=6oltare i, In &od si1ur, cu <o<orul Intre1^.K
CG. ,ancu, !lite i mase, ---.con6or(iri%literare.dntis.roD
I( Indicai dou caracteristici gramaticale ale numelor )ro)rii de )ersoan
comune cu ale numelor relaionale 5i e;em)li-icaiCle )rin enunuri >)entru -iecare
"44
Substantivul i grupul nominal
caracteristic comun se 0or construi 2 e;em)le# cte unul )entru -iecare ti) de
substanti0?(
J( Anali<ai substanti0ele relaionale din te;tul de mai @os sub as)ect
sintactic >combinarea numelor relaionale cu determinanii# e;)rimarea
com)lementului# )o<iii sintactice .n care a)ar?=
J5nc+iul tat/lui &eu era 6erior <ri&ar cu Baluca ,uracu, &a&a lui $&inescu,
adic/ Baluca a a6ut un 6erior <ri&ar, iar acesta a ?ost unc+iul tat/lui s/u. ]5nc+i^
Insea&n/ c/ este ?ratele sau cu&natul unuia dintre </rin7i, nuT Lnsea&n/ c/! 6eriorul
<ri&ar Baluc/i era ?ratele sau cu&natul unui (unic al lui Harius ;ristian ,uracu. 0ac/
ar ?i ?ost ?rate, Insui (unicul ar ?i ?ost 6erior <ri&ar al Baluc/i i nu &ai era ne6oie de
]unc+iul^ care s/ le1e lan7ul. 0ac/ a ?ost doar cu&nat cu un (unic, Insea&n/ c/ era
rud/ de sEn1e cu Baluca, nu i cu (unicul lui Harius ;ristian ,uracu. Be=ultat! ori e un
unc+i In <lus In <o6este, ori nu eist/ rudenie de sEn1e aici, ci doar <rin a n%a s<i7/ de
alian7/.K C---.<resaonline.co&, co&entariuD
K( %electai substanti0ele )ost0erbale 5i )ostad@ecti0ale din urmtorul te;t#
a)oi indicai )entru -iecare# )e de o )arte# trsturile nominale# )e de alt )arte#
trsturile 0erbale# res)ecti0 ad@ecti0ale=
J8tuden7ii au a6ut <er?or&an7e se&ni?icati6 &ai (une sau &ai <roaste, In ceea
ce <ri6ete creati6itatea sau aten7ia la detalii, In ?unc7ie de culoare, a declarat <ro?. c+u.
;ercet/toarea canadian/ a declarat c/ utili=area culorii rou <oate I&(un/t/7i
<er?or&an7ele o(7inute In ti&<ul acti6it/7ilor care necesit/ 6i1ilen7/, deoarece oa&enii o
asocia=/ cu se&nalele de o<rire, cu cele de ur1en7/, cu a&(ulan7ele i cu <ericolul.
;uloarea al(astru sti&ulea=/ creati6itatea, deoarece oa&enii Il asocia=/ cu ]oceanul,
cerul, li(ertatea, s<a7iile desc+ise i cu starea de <ace i de linite^, a e<licat c+u. 5n
&ediu linitit ]Ii deter&in/ <e oa&eni s/ ado<te un co&<orta&ent de e<lorare i le
I&(un/t/7ete creati6itatea^, a ad/u1at aceasta.K C---.1andul.in?oD
S S
S
/( %tructura 5i -unciile GN
/(1( *tructura 8N7 Ierar#ia constituenilor
8tructura .3 are o or1ani=are ierar+ic/, cu<rin=End!
a deter&inan7i, care ocu</ <o=i7ia cea &ai Inalt/ Ccaietul, un caiet, acest caiet,
acela"i caiet, cellalt caiet, sor=meaD;
a cuanti?icatori Cdoi copii, ci)a copii, fiecare copilD;
a co&<le&ente Cplecarea lui Ion, mama lui IonD;
a &odi?icatori restricti6i Curs polarD, nonrestricti6i Curs frumosD i <osesi6i
Ccartea mea' casa lui Ion' casa=iD;
"45
Morfosintaxa limbii romne
a C?acultati6D )articule -ocale Cc#iar aceti elevi, doar elevii meiD;
a C?acultati6D circumstaniale </strate din structura de (a=/ 6er(al/, cu statut de
&odi?icatori nonrestricti6i Cplecarea de)reme, mersul copiilor de+a u"ileaD.
.0et
3
C8<ec 0et
<articule ad6.D 3
chiar 0et .3
copilul 3
3 &odi?icator nonrestricti6/<osesi6
3 frumos
3 co&<le&ent
3 al Mariei
3 &odi?icator restricti6
copil din flori
Schema general a 6
"
Ne1/tura &ai strEns/ dintre centru, <e de o <arte, i co&<le&ente i &odi?icatorii
restricti6i, <e de alt/ <arte, este su(liniat/ <rin ataarea acestora, In con?i1ura7ia
ar(orescent/, direct la centrul no&inal, s<re deose(ire de ceilal7i constituen7i, ataa7i la
.3, care sunt &ai <u7in strEns le1a7i de centrul no&inal.
Ln teoriile 1enerati6e &ai noi, centrul 1ru<ului Cnu&it 1ru<ul deter&inantuluiD
este, de ?a<t, deter&inantul, acesta luEnd dre<t co&<le&ent 1ru<ul no&inal or1ani=at In
Furul su(stanti6ului. Prin ur&are, ?olosirea sinta1&ei 1enerice, &ai a<ro<iate de tradi7ie,
6, tri&ite, de ?a<t, la .0et.
$e&<le!
@
.0et
@chiarA @
.0et
aceast @
.3
mu5icAA @
.2dF
frumoasA @
.Pre<
de @
.0et
Y
2

@
.3
petrecereAAAAA
<articul/ ?ocal/ deter&inant nu&e &odi?. nonrestr. &odi?icator restricti6
@
.0et
venirea @
.2dF
grbitA @
.0et
a lui @
.3
%onAA @
.2d6
aiciAA
nu&e &odi?. nonrestr. co&<le&ent &odi?icator nonrestricti6
@
.0et
maina @
.Pre<
de splatA @
.0et
a @
.3
mameiAAA
nu&e &odi?. restr. &odi?icator <osesi6
;entrul 1ru<ului no&inal <oate ?i re<re=entat i de un su(stitut al su(stanti6ului
C6e=i ca<. G,,, Pronumele 5i gru)ul nominal cu centru )ronumeD, situa7ie In care
"
8c+e&a este <ur orientati6/ i nu se <oate actuali=a inte1ral Intr%un sin1ur .3, ca ur&are a
?a<tului c/ anu&ite co&<onente nu <ot ?i coocurente C1eniti6ul co&<le&ent i &odi?icatorul
<osesi6, 6e=i infraD, <re=en7a lor ?iind condi7ionat/ i de natura centrului de 1ru<.
2
2<ari7ia <re<o=i7iei deter&in/ ceea ce se nu&ete restric1ie de articulare, alt?el s<us,
Incor<orarea deter&inantului.
"46
Substantivul i grupul nominal
<osi(ilit/7ile de construc7ie a 1ru<ului sunt &ai li&itate decEt In ca=ul In care centrul este
un su(stanti6!
a <ronu&e Ccel )ec#i' unul dintre colegi' tu de lng Ion, acesta de acolo' asta
de mtase' acela care a muncit o via1 )ntreagD;
a nu&eral Ctrei dintre cei de acolo, primul sosit la destinaie, doi care au a-uns
ieriD.
Dn GN a)ar urmtoarele com)onente=
a articolul
"
Cenclitic ?u=ionat i <roclitic ne?u=ionat! elevul, un elevD;
a ali determinani Cante<ui, a?la7i In distri(u7ie co&<le&entar/ cu articolul CaD,
sau <ost<ui, coocuren7i cu articolul, In situa7ii de su<radeter&inare C(DD!
CaD de&onstrati6e Cacest$acel$cellalt elevD, intero1ati6e i relati6e Ccare femeie,
ce rochieD, <osesi6e <ost<use clitice, care deter&in/ un su(stanti6 nearticulat Csor=mea,
frate=suD; a se co&<ara cu <osesi6e acordate nonclitice Csora mea, fratele suD, care a<ar
In <re=en7a articolului;
C(D cel, un deter&inant Jsla(K, ?iind &iFlocul ti<ic de reali=are a su<radeter&in/rii
Comul cel bun, feti1a cea micD; i alte de&onstrati6e <ot a</rea ca su<radeter&inan7i
Ccopilul acesta$acela$cellaltD; In aceste situa7ii, 1ru<ul este scindat, a6End doi
deter&inan7i, cu 6alori di?erite! articolul reali=ea=/ inte1rarea sintactic/, iar
de&onstrati6ul aduce o in?or&a7ie se&antic/ su<li&entar/ Ca<ro<iere, de</rtare,
identitate, di?eren7iereD;
a cuanti-icatori, nu&erici sau nonnu&erici, <osi(il coocuren7i cu al7i
deter&inan7i! CacetiD cinci elevi, muli elevi, ci)a elevi, fiecare elev; In a(sen7a altui
deter&inant, cuanti?icatorul <reia i ?unc7ia acestuia, de inte1rator enun7iati6, care se
adau1/ la ?unc7ia se&antic/ cuanti?icatoare s<eci?ic/; In ca=ul a<ari7iei si&ultane a
cuanti?icatorului i a deter&inantului, cuanti?icatorul este <ost<us deter&inantului! aceti
@patru copiiA4;patru aceti copii;
a com)lemente, care au ca re1ent su(stanti6e ca<a(ile de a atri(ui rol te&atic
su(stanti6e de <ro6enien7/ 6er(al/ Cplecarea copiilor, pregtirea temelorD sau
su(stanti6e rela7ionale Cmama lui, nepotul Ioanei, vecinul lui IonD i se <ot reali=a <rin!
O geniti0e= sosirea musafirilor Cco&<le&entul nu&elui cores<unde
su(iectului din structura 6er(al/D, cumprarea ma"inii Cco&<le&entul nu&elui
cores<unde co&<le&entului direct din structura 6er(al/D, fiul 4ariei' tatl lui,
O )osesi0e acordate= plecarea sa' unchiul su;
O dati0e= acordarea de premii ele)ilor Cco&<le&entul nu&elui
cores<unde unui co&<le&ent indirect din structura 6er(al/D, nepot lui Ion,
fratele=i;
O gru)uri )re)o<iionale= cumprare de ma"ini Cco&<le&entul nu&elui
cores<unde co&<le&entului direct din structura 6er(al/D, gelo5ia pe ne)ast
"
2rticolul ?u=ionat are o situa7ie inter&ediar/ Intre statutul de co&<onent sintactic i ?lecti6/&arc/
&or?olo1ic//, ocu<End, sintactic, <o=i7ia unui deter&inant Cc/ci a<are In distri(u7ie
co&<le&entar/ cu al7i deter&inan7i! !levul4Acest elev4Cellalt elevD, iar, mor-ologic, <reluEnd
&/rcile de ?leiune Ccartea elevuluiD.
"49
Morfosintaxa limbii romne
Cco&<le&entul nu&elui cores<unde co&<le&entului <re<o=i7ional al
adFecti6uluiD, frate cu 4ariaA
a modi-icatori de trei ti<uri!
>a? restricti0i, strEns le1a7i sintactic i se&antic de centru, reali=a7i <rin!
O ad@ecti0e categori<ante= elev ucure"tean' uniform "colar,
O gru)uri )re)o<iionale cu -uncie categori<ant# inclu=End!
un nu&e <rototi<ic CBn copil de preot primete mai des o educa1ie
religioas dect un copil de profesorD;
un nu&e as<ectual sau care denot/ situarea s<a7ial/ C)nceput de zi'
margine de drumD, nu&e care se <oate co&(ina i cu un 1eniti6 C)nceputul zilei'
marginea drumuluiD;
un su<in Cfier de clcat, main de splatD;
O substanti0e ?unc7ionEnd ca &odi?icatori restricti6i deno&inati6i
Cmedicul Popescu' ca5ul nominati)D 6e=i ca<. ,,,, Relaii sintactice=
coordonare# subordonare# a)o<iionare# *(2(;
>b? nonrestricti0i, reali=a7i <rin!
O ad@ecti0e cali-icati0e! elev frumos' inteligent;
O ad@ecti0e situaionale4de modi-icare a re-erinei! fost elev, actual
profesor, a"a+zise cr1iA
O )artici)ii ad@ecti0ale, caracteri=ate <rin tr/s/turi du(le, adFecti6ale
Ctr/s/turi ?leionare i de acord! contra solu1iei adoptate, femeie dezamgitD i
6er(ale Ctr/s/turi sintactice 4 <ri&esc co&<le&ente i circu&stan7iale! cartea
trimis azi$frec)ent copiilorD;
O gru)uri )re)o<iionale! #re un pr lung, de mtase, i ochi bln5i, de
catifeaA crarea din muniA
O ad0erbe In construc7iile no&inali=ate! sosirea aici, tre5irea de)reme
$ste <osi(il/ co&(inarea ti<urilor de &odi?icatori! frumos @elev bucureteanA,
neinteresant @discu1ie parlamentarA.
0i?eren7a dintre &odi?icatorii restricti6i i cei nonrestricti6i este &ai uor
6i=i(il/ dac/ se co&<ar/ ur&/toarele situa7ii!
O fier de clcat 6s fier )ncinsG de clcat este un &odi?icator restricti6, <entru c/ asocierea
constituentului de clcat sc+i&(/ denota7ia <e care su(stanti6ul fier o are dac/ este ?olosit
sin1ur, <e cEnd asocierea adFecti6ului )ncins, un &odi?icator nonrestricti6, nu sc+i&(/
denota7ia su(stanti6ului fier;
O rochie de pla* 6s rochie roieG de pla* este un &odi?icator restricti6, <entru c/
asocierea constituentului de pla* sc+i&(/ denota7ia o(inuit/ a su(stanti6ului rochie, <e
cEnd adFecti6ul frumoas este un &odi?icator nonrestricti6 i nu <artici</ la denota7ia
su(stanti6ului.
0in <unct de 6edere sintactic, <entru a di?eren7ia &odi?icatorii restricti6i de cei
nonrestricti6i se <ot ?olosi cEte6a teste Ccare Ins/ nu tre(uie considerate ca ?iind re1uli
a(soluteD!
O <osi(ilitatea 1rad/rii caracteri=ea=/ nu&ai &odi?icatorii adFecti6ali nonrestricti6i C6e=i
ca<. G,,,, Ad@ecti0ul 5i gru)ul ad@ecti0al# *(1(D!
urs foarte frumos4mare
;urs foarte polar4carpatin
"4#
Substantivul i grupul nominal
O <osi(ilitatea de a a</rea In <o=i7ia de 3P caracteri=ea=/ &odi?icatorii nonrestricti6i, nu
i <e cei restricti6i!
Copilul este frumos' 8rul ei este de mtase
;Bniforma este "colar' ;Copilul este de preot' ;Marginea este de drum
O In stadiul actual de li&(/, a<ari7ia deter&inantului cel caracteri=ea=/ &odi?icatorii
nonrestricti6i!
copilul cel inteligent' femeia cea dezamgit' ochii cei de catifea
;elevul cel ucure"tean' ;)nceputul cel de zi7
>c? )osesi0i# care <ot a</rea <e lEn1/ orice ti< de su(stanti6, cu ece<7ia celor
care <er&it a<ari7ia co&<le&entului nu&elui Cast?el, <o=i7ia de co&<le&ent i cea de
&odi?icator <osesi6 sunt In distri(u7ie co&<le&entar/D; se e<ri&/ <rin!
O geniti0e! cartea ele)ului' cartea lui Ion' cartea ei;
O gru)uri )re)o<iionale ec+i6alente cu 1eniti6ul! cartea a doi elevi,
C<o<.D ua la casA
O )osesi0e acordate! cartea sa' apartamentul meuA
O )osesi0e clitice .n dati0, a c/ror utili=are este li&itat/= cartea=i'
casa=mi7
0enu&irea tradi7ional/ Jdati6 <osesi6K aco<er/, de ?a<t, i<osta=e sintactice
di?erite ale cliticului <rono&inal In dati6!
a In .3, cliticul Cdati6ul adno&inalD ocu</ ?ie <o=i7ia de co&<le&ent al nu&elui
Cnepotu=i, fiica=iD, ?ie <e cea de &odi?icator <osesi6 Ccasa=iD;
a In .G, cliticul ocu</ <o=i7ia de co&<le&ent <osesi6 C5"i iubete copiii, 5mi
mngie pisicaD.
Ln .3 este <osi(il/ a<ari7ia unor constituen7i <ro<o=i7ionali i a ?or&elor 6er(ale
non%?inite!
a )ro)o<iia relati0!
O )entru care regentul nominal este antecedent, o?erind sursa
re?eren7ial/ <rin &ecanis&e ana?orice CCartea4aceeai pe care mi+ai
trimis+o4Cartea despre care mi+ai )orit este interesantD;
O )entru care re-erentul nominal nu este antecedent
cores<un=/toare unei <o=i7ii de co&<le&ent CIn 1eniti6D, a c/rui <re=en7/ este
cerut/ de un su(stanti6 J6er(alK CDorin1a %ori&cui este (n sal este s ia
examenul, Brmrile a ce s+a spus sunt enormeD, sau unui co&<le&ent
<re<o=i7ional Cgndul la cine mi+e drag, aten1ia la ce se spuneD;
a )ro)o<iia con@uncional a<are In condi7ii s<eciale, dac/ centrul este un
su(stanti6 <ost6er(al sau un su(stanti6 a(stract, adesea de ti<ul ideea, faptul Cfaptul c a
plecat, credin1a c a procedat corect, )ntrebarea dac )a reu"iD;
a -orme 0erbale non-inite! in?initi6 Cdorin1a de a spune ade)rulD; su<in
Cdorin1a de spus numai ade)rulD; 1erun=iu Csolu1ii urmrind (ndreptarea lucrurilorD.
0intre co&<onentele .3, sunt de-initorii articolele i ceilal7i deter&inan7i. 2a
se e<lic/ ?a<tul c/ a<ari7ia oric/rei ?or&e In contetul unui articol sau al unui
deter&inant are ca e?ect Jrecate1ori=areaK ?or&ei ca su(stanti6 Cacest GpeH' acest ?du+te+
)ino@, acelai ?#ai+#ai@, un ?de ce@ e5itant, )ntr=un trziu, Bn )reau arogant
deran*ea5 mai mult dect un )reau sincer, oful meuD.
"49
Morfosintaxa limbii romne
Fac ece<7ie ca=urile de asociere a articolului +ot/rEt cu un adFecti6, In condi7iile
ante<unerii adFecti6ului, res<ecti6 ale ae=/rii centrului su(stanti6al du</ adFecti6
Cfrumosul meu cineD, unde, din ra7iuni sintactice, articolul ?u=ionea=/ cu adFecti6ul, i nu
cu su(stanti6ul.
/(2( 4i-loace de realizare a coeziunii (n interiorul 8N
/(2(1( Ln ?unc7ie de co&<onen7a 1ru<ului, coe<iunea sintactic din interiorul .3
se asi1ur/ <rin di6erse &iFloace.
/(2(1(1( Prin acord CIn 1en, nu&/r i ca=D!
a acordul se <ro<a1/ dins<re centru/ca< s<re to7i su(ordona7ii adFecti6ali, inclusi6
cei <artici<iali i 1erun=iali acorda7i, indi?erent de ti<ul de adFecti6 i de ?unc7ia se&antic/
a acestuia! carte interesant cr1i interesante, caiet ro"u rochie ro"ie, cartea aleas
cr1ii alese, mncare aurind mncruri aurinde,
a acordul este i&<us, de ase&enea, articolului ?u=ionat i ne?u=ionat Csteaua
stelei, o stea unei steleD, <recu& i deter&inantului de&onstrati6 Jsla(K Cfetei celei
cumin1iD i &/rcii de 1eniti6, care <reced/, In anu&ite condi7ii sintactice, 1eniti6ul i
<osesi6ul Co carte a Mariei4a mea, cr1ile noi ale Mariei4ale meleD;
a acordul se <oate <ro<a1a, si&ultan, s<re &ai &ul7i su(ordona7i, aFun1Endu%se la
Jle1areaK sintactic/ a 45 co&<onente, In6ecinate! toate aceste noi cri ale Mariei,
acelea"i dou noi cri ale Mariei sau neIn6ecinate! toate crile cele noi, de curnd
aduse )n biblioteci i puse )n circula1ie, toate noile cri de istorie ale Mariei etc.
/(2(1(2( 8rin morfeme de ca5 C<rototi<ic, <rin &or?e&e de geniti0; rar, In ca=ul
unui ca< su(stanti6al de <ro6enien7/ 6er(al/ sau al unui su(stanti6 rela7ional, i <rin
&or?e&e de dati0D, indi?erent de ti<ul de reali=are a celor dou/ ca=uri!
a sintetic/, <rin!
O desinen7/ de ca=! mrimea acestei stele;
O articol +ot/rEt enclitic le1at! cartea elevului4elevilor,
O desinen7/ b articol +ot/rEt! cartea profesoarei;
a analitic/, <rin <re<o=i7ii! cartea a doi elevi, C<o<.D curtea la biseric0

/(2(1(*( 8rin conectori prepo5i1ionali, In ca=ul unor su(ordona7i reali=a7i
<re<o=i7ional, indi?erent de ?unc7ia acestora!
a se&antic/
O de cate1ori=are Ccopilul de profesorD;
O de cali?icare Cpiele de catifea, ochi de peruzeaD;
a sintactico%se&antic/!
O de co&<le&ent Ccumprare de aciuniD;
O de &odi?icator nonrestricti6 Ccasa din dealD.
"50
Substantivul i grupul nominal
/(2(1(,( 8rin conectori con*unc1ionali, In ca=ul s<ecial al unor ca<uri a(stracte
sau de <ro6enien7/ 6er(al/ i adFecti6al/, sin1urele care acce<t/ su(ordonate
conFunc7ionale! faptul c, ideea s, dorin1a s, credin1a c, )ntrebarea dac(
/(2(1(/( 8rin topic fix, In ca=ul restrEns al unor su(ordona7i in6aria(ili, cu
to<ic/ ?i/!
a ante<unere! a"a4asemenea om, ditamai$cogeamite omulA
a <ost<unere! Ccoloc6ialD cas mi"to, fat sexR' filme porno, fust mini.
,&<ortan7a acestor &iFloace este di?erit/, unele dintre ele a</rEnd i In alte
1ru<uri sintactice. %)eci-ice )entru GN sunt! CaD acordul; C(D &or?e&ele de 1eniti6;
CcD dintre &iFloacele <re<o=i7ionale, conectorul de, a c/rui Js<eci?icitateK este <us/ In
e6iden7/ de trans<unerea su(ordona7ilor dintr%un .G Intr%un .3, care cere o(li1atoriu
ataarea <re<o=i7iei ?unc7ionale de! casa de lng munte, cuvintele de atunci, hotrrea
de acum 5ece ani, moda de dup r5boi.
%)eci-ic )entru asigurarea coe<iunii .n GN este i <osi(ilitatea Jrelu/riiK la
distan7/ a ca<ului de 1ru< <rin ele&ente de ti< J<rono&inalK C?or&e <rono&inale Jsla(eK,
create In interiorul li&(ii ro&EneD, ?/r/ ca aceast/ reluare s/ ?ie de ti< a<o=iti6. 8/ se
co&<are! M=am )ntlnit cu @profesorul de istorieA' @altul dect cel de anul trecutA, unde
JreluareaK re<re=int/, se&antic, o Jad/u1areK de ti< <redicati6, iar, sintactic, o construc7ie
o(li1atoriu i=olat/, cu structurile! toate crile de fi5ic cele noi; unde JreluareaK nu aduce
se&antic o in?or&a7ie nou/ <redicati6/, iar, sintactic, este o(li1atoriu nei=olat/.

/(2(2( ;oe=iunea sintactic/ este du(lat/ de una semantic, ulti&a re=ultEnd din
di6ersele rela7ii se&antice sta(ilite Intre centrul no&inal i su(ordona7ii acestuia!
a rela7ia de Jcali?icareK Ccaiet mare, copil fira)D;
a de J&odi?icareK Cvin romnesc, obiceiuri de pro)incieD;
a de Jdeter&inareK Cacest copil, acela"i copil, copilul acela, copilul cel din
dreaptaD;
a de Jcuanti?icareK, de?init/ i nede?init/ Ccinci copii, muli copii, unii copiiD;
a J<osesi6/K Ccartea ele)uluiD;
a Jrela7ii te&aticeK, In ca=ul unui re1ent de <ro6enien7/ 6er(al/ Croluri te&atice!
trimitere de a-utoare sinistrailor, unde centrul su(stanti6al selectea=/ rolurile Te&/ b
`int/D.
/(*( Distriuia "i funciile 8N C6e=i i supra, *(D
26End ca<acitatea de a <ri&i ?or&/ de ca= i rol te&atic, .3 se include In
or1ani=area <ro<o=i7iei, In rela7ie cu alt/alte centru/e de 1ru<, i anu&e!
a Ln rela7ie cu un centru 0erbal sau cu o interFec7ie <redicati6/ inte1rat/
sintactic, ocu</ <o=i7iile de!
O argument e;tern subiect! Ion alearg, *porti)ul nostru alearg,
Celul aleargD;
O argumente interne
: com)lement direct! Cumpr aceast carte, Citesc o nou carte de
istorie' %at=l pe profesor3;
"5"
Morfosintaxa limbii romne
: com)lement indirect! Trimit lui Ion o carte, 5i 5mbesc acestui copil,
2ravo copiilor3A
: com)lemente )redicati0e! %on este ele), %on este profesor de romn,
"=au ales ministru de !xterneD.
.Fle
3
.0et .G
Car1u&ent eternD 3
3 G GDet
0et .3 cumpr Car1u&ent internD
$u $u 3
0et .3
aceast carte
a Ln rela7ie cu un centru adFecti6al, ocu</ <o=i7ia de com)lement indirect al
ad@ecti0ului Ccr1i @utile studenilorA, solu1ii @dragi nouA, trsturi @caracteristice unui
8NAD.
.2dF
3
2dF .0et Cco&<le&entD
util 3
0et .3
colegilor colegilor
a Ln rela7ie cu un centru ad6er(ial, ocu</ <o=i7ia de com)lement indirect al
ad0erbului C!l este @asemenea colegilorA,@Contrar celorlali colegiA, opiniile lui sunt de
dreaptaD.
.2d6
3
2d6 .0et Cco&<le&entD
asemenea 3
0et .3
colegilor colegilor
a Ln rela7ie cu un centru <re<o=i7ional, ocu</ <o=i7ia de com)lement al
)re)o<iiei CSt @lng fereastrA, Discut @despre examenA, 8rivete @spre IonA, @Ca
directorA, %on este foarte eficientD.
.Pre<
"52
Substantivul i grupul nominal
3
Pre< .0et Cco&<le&entD
lng 3
0et .3
fereastr fereastr
a Ln rela7ie cu alt su(stanti6, ocu</ <o=i7ia de!
O &odi?icator <osesi6 Ccartea acestui nou ele)D;
O co&<le&ent al nu&elui, dac/ centrul este de <ro6enien7/ 6er(al/
Cplecarea ele)ilor no"tri' administrarea drumurilor puliceD sau dac/ este un
su(stanti6 rela7ional Ceful lui IonD.

.0et
3
0et .3
administrarea 3
3 .0et Cco&<le&entD
administrarea 3
0et .3
drumurilor drumurilor
.0et
3
0et .3
eful 3
3 .0et
eful 3
0et 3
lui %on
.3 ocu</, <rototi<ic, <o=i7ia unui com)lement argumental, tri&i7End la
entitate/la indi6id. Totui, In ?unc7ie de tr/s/turile &atriciale ale centrului, <oate a</rea i
In calitate de com)lement )redicati0, e<ri&End <ro<riet/7i ale entit/7ii/ale indi6idului;
6e=i co&<le&entele <redicati6e ale 6er(elor co<ulati6e i atri(uti6e! !l este ministru, !l
iese profesor, 8e %on l=au ales ministru de !xterne, <recu& i co&<le&entele
<re<o=i7iilor Jcalit/7iiK CCa profesoar, )i cunoate bine eleviiD.
0istinc7iei se&antice complemente predicative 6s complemente argumentale i se
asocia=/ i i&<ortante &ani?est/ri &or?osintactice, <recu&!
ca<acitatea nu&elui de a a</rea nud, neInso7it de articol sau de al7i
deter&inan7i C!l este profesor, "=au numit profesorD;
ca<acitatea nu&elui de a a</rea In eact aceeai <o=i7ie sintactic/ cu un
adFecti6 C!l este profesor4este inteligent, # luat=o de ne)ast4de unD;
ca<acitatea nu&elui, In aceste <o=i7ii sintactice, de a se JadFecti6i=aK uor,
<ri&ind &/rci de 1radare C4ai mam dect tine nu este nimeni altcinevaD.
"53
Morfosintaxa limbii romne
;itire J<redicati6/K are i .3 din <o=i7ie a)o<iti0! %on, prietenul meu din
copilrie, nu mi=a trdat niciodat ateptrileA %on, profesor, a fost mai agreabil dect
%on, amasador0
Bar, .3 <oate a</rea i ca adFunct CIn <o=i7ii circumstanialeD, ?iind sintactic
su<ri&a(il; In aceste contete, 1ru<ul <re=int/ o tendin7/ de ad6e(iali=are!
a <ar7ial/ C# citit zile (ntregi, # alergat zeci de <ilometri, Cltorete noaptea$
nopileD;
a de?initi6/, cu sc+i&(area contetual/ a statutului &or?olo1ic In ad6er( C#
strns florile mnunc#i' Doarme co)rig, S=a suprat foc' !ste suprat ne)oie mare, !ste
gol pu"cD.
.3 <oate a</rea i In <o=i7ie nonsintactic/, discursi6/, aa%nu&ita J)o<iie
0ocati0K, o <o=i7ie alocuti6/, de adresare CDragul "i iuitul meu prieten, ce cre5i c
trebuie fcut9, Ioane, vino imediat3D, unde se <oate asocia i cu interFec7ii alocuti6e! Rai,
dragul meu prietenL
/(,( Particulariti ale romnei
a eisten7a articolului cu <articularitatea sa de <o=i7ie 4 encli=a articolului +ot/rEt!
elevul, elevului i cu <articularitatea sa de in6entar 4 nu&/rul &are de articole;
a J+i<ertro?iaK deter&inan7ilor +ot/rE7i; 6e=i <re=en7a si&ultan/ a doi deter&inan7i!
articolul +ot/rEt 1ra&aticali=at i de&onstrati6ul sla( C!le)ul cel nou m ochea5D;
<re=en7a seriei du(le de deter&inan7i, In ante<unere vs <ost<unere Cacest elev4ele)ul
acesta, acel elev4ele)ul acela, cellalt elev4ele)ul cellaltD;
a a<ari7ia su<inului, ca su(ordonat non?init al nu&elui Cfat de mritat, cr1i de citit,
main de splatD;
a to<ica 6aria(il/ a adFecti6ului cali?icati6, care, In situa7iile de ante<unere ?a7/ de
su(stanti6, <reia articolul Cfrumoasa cltorieD.
.2NB 200# ,! 96"02, ,,! 9496
!;erciii
1( %e d te;tul=
J0o&nul 8i&a ne%a turnat ceaiul cu 1ust de i=&/ i &iros dulcea1, In ?ine,
n%a& s/%l descriu, a& s/ s<un doar c/ noi <atru ne%a& ae=at <e scaune erau <atru
scaune In ca&er/ , iar tEn/rul acela cu sEni ca de ?e&eie, des<re care a& a?lat &ai
"54
Substantivul i grupul nominal
a<oi c/ se nu&ea ,ason C7inea ceaca de ceai In &Ena stEn1/D s%a instalat <este o&ul
&ort sau <este </<ua de cear/ lun1it/ acolo, </rea c/ nu%l 6ede.K C.. 3au&, `enobiaD
>a? %egmentai cu a@utorul )arante<elor dre)te gru)urile nominale din
sec0enele subliniate .n te;tul de mai sus( Artai .n ce alte gru)uri sunt incluse
gru)urile nominale )e care leCai deta5at(
>b? Care este com)onena gru)urilor nominale )e care leCai identi-icatB
2( %e d te;tul=
J2nton nu a6ea sor/, dar a6ea o 6erioar/ &ai &are cu cE7i6a ani, ne<oat/ din
<artea &a&ei, cred, r/&as/ or?an/ din <ri&ul r/=(oi i crescut/ In aceeai cas/.K
C.. 2da&eteanu, >ntlnireaD
>a? Ce ti) de citire are substanti0ul sor .n te;tB !;ist o di-eren de
-uncionare .ntre substanti0ele sor 5i )eri"oar din te;tB
>b? %egmentai cu a@utorul )arante<elor dre)te gru)ul nominal al crui
centru este substanti0ul )eri"oar7
>c? Care sunt caracteristicile de ti) 0erbal 5i cele de ti) ad@ecti0al ale
)artici)iilor rmas 5i crescutB
*( Care este -uncia semantic >cali-icati0 )s categori<ant? a gru)urilor
)re)o<iionale introduse )rin de=
CaD J0e alt?el, nu 6oi &ai ?i autor de cri. Tot aa cu& nu 6oi ?i nici )rinte
de co)ii(K CBltimele )nsemnri ale lui Mateiu CaragialeD
C(D past de dini, pantofi de dam
CcD nisip de aur' vacan1 de )is' ochi de peruzea7
,( Care este -uncia determinanilor .n conte;tele de mai @osB
JGre&ea Br/tienilor, a 1udurelii la Florica, e <e duc/ C...D. Ln s?Erit,
Po+en=ollernul nostru se arat/ a ?i un &onar+ <entru care no(le7ea contea=/.K
CBltimele )nsemnri ale lui Mateiu CaragialeD
JGecina, d/%i un =ece lei, c/ 7i%i dau disear/.K
J2cu& nu &ai e ni&ic, era o c+estie ?antastic/ aceast Hariana.K C$. ,stodor,
Cartea vie1ii meleD
/( Care este -uncia determinanilor 5i care este )rinci)iul de reali<are a
acordului dintre determinant 5i 2substanti03 .n te;tul de mai @osB
J3u <utea& scrie des<re uitare. ;i des<re &iturile &ele, des<re acel SdincoloX
i des<re acea Sa-arX# des<re ascultare i tEnFire.K C$. ,stodor, Cartea vie1ii meleD
1( Dn care dintre conte;tele de mai @os geniti0ul are 0aloare de
com)lement al substanti0uluiB Care este natura centrului substanti0al .n aceste
situaiiB
J5ni6ersul <re=ice Inlocuirea lui T/t/rescu la Intoarcerea re1elui din
"55
Morfosintaxa limbii romne
Basara(ia.K
J;o&ente= cu Harica, la ceai, Intoarcerea re1inei Haria de la (ote=ul
<rinci<esei 2leandra, ?iica ar+iducesei ,leana i ar+iducelui 2nton de Pa(s(ur1.K
J;ontele i=(utise s/ des<rind/ natura de s/l(/ticia ei, I&(lEn=ise un Intre1
7inut </c/tos, su(Fu1ase creterea oar(/ a r/&uriurilor <En/ acolo IncEt tot <eisaFul
senioriei Ii ur&a 1Endul.K CBltimele )nsemnri ale lui Mateiu CaragialeD
I( Dn ce gru)uri sintactice se includ substanti0ele .n dati0 din urmtoarele
e;em)le 5i care este -uncia sintactic a acestor substanti0e=
J0e unde In1E&?area asta c/ 6or(ele <use%n c/r7i sunt aido&a ?a<teiTK
CBltimele )nsemnri ale lui Mateiu CaragialeD
Ce facem noi nu este util oamenilor
!fectele polurii nu sunt prielnice vie1ii0
J( Pentru sec0enele subliniate din te;tul de mai @os# e;)licai ce ti)uri de
acord contribuie la coe<iunea GN( Dn a-ar de acord# mai a)ar 5i alte mi@loace de
coe<iuneB
JPotri6it altei <o6eti a ;+ristei, a&ericanul este cel care a adus, de
nenu&/rate ori, In casa tinerei 6/du6e carne i unt i ca?ea, i a <ri&it, dre<t a&intire,
<re7ioasele edi7ii Freud ale (unicului.K C.. 2da&eteanu, >ntlnireaD
K( !;em)lele de mai @os sunt gre5ite( Indicai -orma corect 5i e;)licai .n
ce const gre5eala( Ce ti) de reali<are a ca<ului geniti0 este ilustrat .n aceste
e;em)leB Care sunt mor-emele care marcFea< geniti0ulB
la orele amiezei' calmul dinaintea furtunei' pe poarta (nc#isoarei' )n special
din cau5a ceei' asupra ochilor, a pielei' cu excep1ia lunei septembrie, tran5itare a
carnei de pasre, pre1ul pieii' libertatea presii' )n 5ona medicinii' scad rspunsul
insulinii' meciurile ligi )nti0
10( !;ist gre5eli de marcare ca<ual .n e;em)lele de mai @osB Dac da#
care este cau<a lorB
# fost eliberat datorit vrstei )naintate i a comportamentului exemplar
# ac1ionat aidoma eroilor din romane i a celor din filmele de aventuri0
11( Acordul mrcii de geniti0 este unul dintre mi@loacele de reali<are a
coe<iunii .n interiorul GN( Dn e;em)lele de mai @os# acordul este gre5it( Care este
substanti0ul care ar -i trebuit s im)un acordul 5i care este cau<a gre5eliiB
cel mai cunoscut motor de cutare al cr1ilor
lucrrile de moderni5are ale inelor
liderul ramurii iraMiene al organi5a1iei
gradul de ocupare al pensiunilor
procedura de suspendare al preedintelui
un discurs de condamnare al comunismului0
"56
Substantivul i grupul nominal
12( !;)licai ti)ul de gre5eal care a)are .n urmtoarele conte;te=
ca urmare a educa1iei mele fcut )n perioada comunist
suntem la finalul unei 5ile agitat
au ca limb una dintre limbile neoficial
unei lovituri libere executat de000
acestei probe extrem de important7
1*( %ubstanti0ul neologic mass+media are un statut s)ecial( Dn lucrrile
normati0e mai 0ecFi# era considerat ca -iind un substanti0 plurale tantum' .ns
D''7
2

.l .nregistrea< ca substanti0 -eminin# cu -le;iune ca<ual( Pornind de la
e;em)lele de mai @os# e;)licai cum se re-lect aceste oscilaii de .ncadrare a
substanti0ului neologic .n reali<area coe<iunii gru)urilor nominale din care -ace
)arte(
CaD specificul romnesc al mass+media' responsabilitatea mass+media )n acest
ca5
C(D impactul mass+mediei asupra publicului
CcD necesitatea de a rspunde mass+mediei
CdD cine face legea )n mass+media romneti9
CeD mass+media are obliga1ia s fie modest, credibilA mass+media
romneasc0
1,( Construii dou e;em)le .n care coe<iunea gru)ului s se reali<e<e
numai )rin to)ic(
1/( !;em)lele de mai @os conin substanti0e 20erbale3( Reconstituii# du)
modelul dat# structura 0erbal cores)un<toare 5i e;)licai care este s)eci-icul
GN -a de G6 .n )ri0ina coe<iunii sintactice 5i semantice 5i e0entualele
ambiguiti de inter)retare( %tabilii cores)ondenele dintre geniti0ul din
structurile nominale 5i alte ca<uri din structurile 0erbale(
citirea primei pagini a articolului a cineva citete prima pagin a articolului
urmrirea principalului suspect
acordarea cet1eniei romne scriitorului moldovean
lo)irea din spate a unui autovehicul
trimiterea bugetarilor )n concediu fr plat
aproarea mai rapid a dosarelor
con)ingerea lui %on c presa este liber0
11( Com)arai# sub as)ectul conectorilor# )erecFile de e;em)le de mai @os(
Ce obser0aiB
%on triete la 1ar 6s traiul de la 1ar
%on locuiete )n 2ucureti 6s locuin1a din 2ucureti
"59
Morfosintaxa limbii romne
%on )i srbtorete 5iua de natere la Crciun 6s srbtorirea de la Crciun
%on a plecat la 1ar peste var 6s plecarea de peste var0
"5#
6II( PR'N$7!"! EI GR$P$" N'7INA" C$ C!N&R$ PR'N$7!
1( De-iniie
1(1( Pronumele sunt <ro?or&e Csu(stituteD care Ii <rocur/ re?erin7a ?ie din
situa7ia de co&unicare C<ronu&ele cu utili=are deictic/D, ?ie din contetul lin16istic
C<ronu&ele cu utili=are ana?oric/D, ?ie Ii iau orice 6aloare din do&eniul de discurs
C<ronu&ele cu re?erin7/ 6aria(il/D.
1(2( 8rupul nominal cu centru pronume strEn1e In Furul unui <ronu&e toate
ele&entele de<endente sintactic de acesta Cnimic interesantD; In a(sen7a acestor ele&ente,
.3 este re<re=entat nu&ai de centrul <rono&inal CnimicD.
2( &i)uri de )ronume
2(1( Clasificare (n funcie de categoria gramatical a persoanei
Ln ?unc7ie de cate1oria <ersoanei, <ronu&ele se I&<art In personale i
nepersonale.
2(1(1( 8ronumele personale
2(1(1(1( Pronu&ele <ersonale <ro<riu%=ise
+ !;)rimarea )ersoanei
O Pronu&ele <ersonale de <ersoanele " CeuD i 2 CtuD se deose(esc de
<ronu&ele <ersonal de <ersoana 3 Cel, eaD <rin ?a<tul c/ nu <ot su(stitui un
su(stanti6 i nu <ot ?unc7iona decEt ca deictice, indicEnd locutorul, res<ecti6
alocutorul C6e=i infra, 2(2(1(D.
O Persoana 4, noi, care nu re<re=int/ <luralul lui eu Ceu V eu V _ eu b
noiD, include <ersoana " i alte <ersoane! eu V tu, eu V el4ea, eu V voi, eu V
ei4ele0
O Persoana 5, voi, include <ersoana 2 i alte <ersoane, &ai <u7in <ersoana
"! tu V tu Cb U tuD, tu V el4ea, tu V ei4ele0
O Persoana 6, ei4ele, include <ersoana 3 i alte <ersoane, &ai <u7in
<ersoanele ", 2, 4, 5! ei Q el V el, el V ea, el V ei, el V ele, ei V ei, ei V eleA ele Q
ea V ea, ea V ele, ele V ele0
+ Aorme ca<uale
O Pronu&ele <ersonale nu au ?or&/ de 1eniti6 la <ersoanele ", 2, 4 i 5.
Ln locul 1eniti6ului se ?olosete <osesi6ul, care se acord/ In 1en i In ca= cu
no&inalul re<re=entEnd o(iectul <osedat! CalD meu, CaD mea, CaiD mei, CaleD meleA
CalD tu, CaD ta, CaiD ti, CaleD taleA CalD nostru, CaD noastr, CaiD notri, CaleD
"55
Morfosintaxa limbii romne
noastreA CalD vostru, CaD voastr, CaiD votri, CaleD voastre0 For&/ de 1eniti6
Co&oni&/ cu cea de dati6D au nu&ai <ronu&ele de <ersoanele 3 i 6, care nu se
acord/ cu no&inalul dese&nEnd o(iectul <osedat Clui, ei, lorD.
O 8<re deose(ire de su(stanti6, <ronu&ele <ersonal are ?or&e &arcate de
acu=ati6 la <ersoanele " i 2 Cmine, tineD i de dati6 la <ersoanele ", 2, 4 i 5 Cmie,
1ie, nou, vouD. Na celelalte <ersoane, a<ar o&oni&iile no&inati6 4 acu=ati6,
?or&/ accentuat/ Cel, eaA noiA voiA ei, eleD i 1eniti6 4 dati6 Clui, eiA lorD.
a Aorme clitice
Na ca=urile acu=ati6 i dati6, <ronu&ele cunoate ?or&e clitice sau neaccentuate!
;a= Persoana
"
Persoana
2
Persoana
3
Persoana
4
Persoana
5
Persoana
6
&asc. ?e&. &asc. ?e&.
2c m+/ te +)/l o ne v+/ +)/i le
0 +)/mi +)/1i +)/i +)/i ne, ni v+/, vi le, li le, li
O ;liticele <rono&inale sunt ?or&e neaccentuate din <unct de 6edere
?onetic i de<endente de un su<ort ?onetic i sintactic Cte aude, o tie, mi=i cere,
le=o anun1, spunndu=i, da1i=ne, gsitu=m=a1i, duce=l=ar, iat=l, )mpotriva=1iD.
5neori, su<ortul sintactic este di?erit de cel ?onetic Ctrista=i privire, c=i dai,
unde=l puiD. 2tEt &odul de le1are de su<ort a cliticelor, cEt i ?or&a acestora se
su<un unor re1uli stricte de distri(u7ie i de to<ic/ C6e=i, de ee&<lu, s )mi dai i
s=mi dai 6s S)mi s dai, mi=a dat 6s S)mi a dat, v5ndu=i 6s Sv5ndu=)i, l=am
v5ut 6s v5ndu=lD.
O ;liticele sunt i&<licate In <rocesul 1ra&aticali=at de du(lare CL=am
v5ut pe Ion, I=am dat lui Ion o carteD, ?iind o(li1atorii In anu&ite situa7ii
Cco&<ar/ Mie )mi place i >mi place cu SMie place, 2ucuretiul )l cunosc cu
S2ucuretiul cunoscD.
O 0in <unct de 6edere se&antico%re?eren7ial, cliticul <oate a</rea In
ur&/toarele i<osta=e!
4 Ii <reci=ea=/ re?erin7a <rin ra<ortare la un ter&en J<linK Intr%un
contet dat C# ascultat=o
i
pe femeie
i
pn la capt, %
i
=am adus cartea lui %on
i
D;
4 are 6aloare <osesi6/ In construc7iile cu dati6 <osesi6 C4i=au venit
copiiiD sau cu acu=ati6 <osesi6 C4 doare capulD;
4 are 6aloare neutr/ la <ersoanele 3 i 6, In anu&ite contete CC nu ai
avut inten1ii rele, o tiuA ! inutil s=o mai spuiA Dac le faci, trebuie s )1i asumi
consecin1eleD;
4 este constituent al unor e<resii, nera<ortEndu%se la un ter&en
re?eren7ial i nea6End sens CTot (i d cu gura, # luat=o la sntoasaD.
2(1(1(2( Pronu&ele de <olite7e
+ !;)rimarea )ersoanei
O 2u nu&ai <ersoanele 2, 3, 5 i 6.
O Persoana 2 se distin1e de celelalte, <re=entEnd cEte dou/ ?or&e!
dumneavoastr 4 la toate ca=urile, i dumneata la 3, 2c, G, res<ecti6 dumitale
"60
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
la .0. Na <ersoana 3, ?or&ele de 32c sunt o&oni&e cu cele de .0 i sunt
distinse In ?unc7ie de 1en! dumnealui, dumneaei, la <ersoana 5, ?or&a unic/ de
ca= este dumneavoastr, iar la <ersoana 6, la 32c, .0 i G, este o sin1ur/
?or&/! dumnealor0
+ Gradele de )olitee
O Na <ersoana 2, se <oate sta(ili o di?eren7/ de 1rad de <olite7e Intre ?or&a
dumneavoastr i dumneata, <ri&a indicEnd un 1rad de <olite7e &ai ridicat.
O ;a ?or&/ de adresare <oliticoas/ este utili=at i <ronu&ele <ersonal
dnsul, situat ierar+ic &ai Fos decEt <ronu&ele de <olite7e de <ersoana 3 sau 60
O ;el &ai Inalt 1rad de <olite7e au locu7iunile <rono&inale cu u= s<ecial
Domnia .oastr, Domnia Sa, Domniile .oastre, Domniile "or, !xcelen1a
.oastr, >nl1imea .oastr etc.
2(1(1(*( Pronu&ele de Int/rire
+ !;)rimarea )ersoanei
O ;unosc ?or&e <entru toate <ersoanele C)nsumi, )nsmi, )nsemi, )nsu1i,
)ns1i, )nine, )nsele etc.D, <e care le di?eren7ia=/ <rin cele dou/ co&<onente.
2st?el, <ri&ul co&<onent &arc+ea=/ 1enul, nu&/rul i ca=ul C)nsu=, )ns=, )ni=,
)nse= etc.D, iar al doilea C=mi, =1i, =i, =ne etc.D, <ersoana i nu&/rul.
+ Com)ortamentul sintactic
O Lnso7esc, In ante<unere sau In <ost<unere, un 1ru< deter&inant
re<re=entat de un <ronu&e! <ersonal C8ovestea era scris de el )nsuiD, de <olite7e
CDumneavoastr )nsui ne=a1i )nv1at acest lucruD, de&onstrati6 CBneori acetia
)nii se temeau de )ntunericD, re?lei6 C6umai datoriile ctre sine )nsui nu erau
achitateD ori de un su(stanti6 <ro<riu C>nsui %on mi=a relatat )ntmplareaD sau,
&ai rar, co&un C, competi1ie cu )nsui talentul lor ---.<ro%saeculu&.ro,
8ersona*ul citete )nsi cartea care )l con1ine ---.aol.roD.
O Ln li&(a actual/ se IntElnesc ?oarte rar ?/r/ un 1ru< deter&inant! <i de
data asta nu a mai trimis un lucrtor, ci a venit )nsi )n persoan
C---.gri=atu.(lo1s<ot.co&D, Dup cum )nsui a recunoscut, e doar o clon a
unui oarecare <tefan C---.?oru&.realitatea.netD.
;End a<are sin1ur, <ronu&ele de Int/rire este anali=a(il ca 1ru< deter&inant, iar
cEnd Inso7ete un 1ru< deter&inant, este s<eci?icator al acestuia.
+ Ln unele co&(ina7ii, se su<un unor restricii de to)ic( 2st?el, cEnd se asocia=/
cu un <ronu&e In alt ca= decEt no&inati6ul, a<ar nu&ai In <ost<unere Cca In! <i=a promis
lui )nsui c nu mai fumea5, De fapt tu te revol1i )mpotriva ta )nsu1i, nu )mpotriva unei
clase conductoare 4 ---.<olitigolugul(lo1s<ot.co&D.
+ 0in <unct de 6edere <ra1&atic, au rol -ocali<ator.
2(1(1(,( Pronu&ele re?lei6e
+ !;)rimarea )ersoanei
"6"
Morfosintaxa limbii romne
O 2u ?or&e <ro<rii de acu=ati6 i de dati6 nu&ai la <ersoanele 3 Csine,
s+e/, siei, sie, +)/iD i 6 Cs+e/, +)/iD; la <ersoanele " i 2 au ?or&e o&oni&e cu ale
<ronu&elui <ersonal! mine, m, mie, +)/miA tine, te, 1ie, +)/1iA noi, ne, nou, ne, niA
voi, v+/, vou, v+/, vi Cco&<ar/ Tu te consideri un om ne)mplinit, unde te este
<ronu&e re?lei6, cu !u te consider un om )mplinit, unde te este <ronu&e
<ersonalD.
O 0istin1, ca i <ronu&ele <ersonale, ?or&e clitice i nonclitice.
+ Aormele clitice Cm, +)/miA te, +)/1iA ne, niA v+/,viA s+e/, +)/iD <ot a6ea di?erite
0alori!
O ;a ana-oric gramatical, core?eren7ial cu no&inalul su(iect, cliticul
re?lei6 <oate ?i!
4 <ro<riu%=is CS=a )ntrebat dac a reac1ionat bine, <i=a promis siei c nu
va mai repeta greealaD;
Be?lei6ul <ro<riu%=is ana?oric <oate Inso7i un 6er( ?actiti6 C%on merge )n fiecare
lun la fri5erie pentru a se tunde, Maria )i face rochii numai la croitoreasa eiD.
4 <osesi6 C%on i=a gsit cartea, >mi atept colegiiD;
4 reci<roc C%on i heorghe se a*ut unul pe altul, 8rietenii )i transmit
urriD.
O ;a -ormant, cliticul re?lei6 intr/ In structura unor 6er(e! a se
bosumfla, a se cciuli, a se lamenta, a se preta +la/, a=i )nchipui, a=i bate *oc,
a=i aminti etc.
Be?lei6ul inerent intr/ In structura 6er(elor e6enti6e C%oana s=a )ngrat, %on
s=a )ntristat la aflarea vetiiD, i&<ersonale CSe cuvine s atep1i s=1i vin rndul, S=a
)ntmplat un accidentD sau a 6er(elor si&etrice C-omnia se )nvecinea5 cu 2ulgaria, %on
i heorghe s=au certatD.
5nele 6er(e cunosc o 6ariant/ ?/r/ re?lei6 i alta cu re?lei6! a gndi 6s a se
gndi, a )nglbeni 6s a se )nglbeni, a rde 6s C<o<.D a se rde.
O ;a marc sintactic, se IntElnete In i<osta=ele de!
4 re?lei6 <asi6 CCursurile se recitesc )n sesiuneD;
4 re?lei6 i&<ersonal C>n 2ucureti se cltorete mult cu metroul, Se
doarme mult, >n 1rile srace se triete pu1inD.
2(1(1(/( Pronu&ele <osesi6e
+ !;)rimarea )ersoanei
O 2u ?or&e <entru toate <ersoanele, In a?ar/ de <ersoana 6, unde se
?olosete ?or&a de 1eniti6 a <ronu&elui <ersonal 4 lor0
O Fa7/ de <ronu&ele <ersonale la 1eniti6 sin1ular Clui, eiD, <osesi6ele nu
distin1 1enul <osesorului! meu4tu4su indic/ un <osesor de 1en &asculin sau
?e&inin Cco&<ar/ copilul tu4cartea ta cu copilul lui4eiD.
+ Aormele clitice
2<ar <e lEn1/ nu&ele de rudenie! frate=meu, sor=ta, nor=sa, taic=suA nu&ai
In aceast/ co&(ina7ie, <osesi6ul se ataea=/ unui su(stanti6 nearticulat, uneori cu ?or&/
"62
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
?onetic/ &odi?icat/ CSor=sa l=a a*utat s depeasc acel moment greu, dar Sora sa l=a
a*utatD.
Posesi6ul clitic se anali=ea=/ ca deter&inant, In ti&< ce <osesi6ul nonclitic, care
se ataea=/ unui 1ru< deter&inant, are rol de &odi?icator.

+ I)osta<e sintactice
O ;End este adiacent la un nu&e articulat +ot/rEt, 1ru<ul <osesi6 a<are
?/r/ &arca al Cceasul meuD.
O ;End nu este adiacent la un nu&e articulat +ot/rEt, 1ru<ul <osesi6
<re=int/ &arca al4a4ai4ale Cceasul nou al meu, un ceas al meu, dou ceasuri ale
meleD.
O ;End nu Inso7ete un no&inal, al su(stituie o(iectul <osedat a?lat In
contetul lin16istic C!rau mai multe ceasuri pe mas, )ns al su era cel mai
frumosD sau situa7ional CD=mi=l, te rog, pe al su3D; In ast?el de contete, al este
<ronu&e se&iinde<endent, ur&at o(li1atoriu de o co&<linire e<ri&End
<osesorul.
2(1(2( 8ronumele nepersonale
2(1(2(1( Pronu&ele de&onstrati6e
+ %emantic, se deose(esc <atru ti<uri!
4 de a<ro<iere! acesta CstaD, acetia CtiaD, aceasta CastaD, acestea CasteaD
etc.;
4 de de</rtare! acela ClaD, aceia CiaD, aceea CaiaD; <ronu&ele
se&iinde<endente cel, cea etc.;
4 de identitate! acelai, aceiai, aceeai etc.;
4 de di?eren7iere! cellalt, ceilal1i, cealalt etc.
+ 0e&onstrati6ele de di?eren7iere distin1 ?or&ele de nu&/r i de 1en <rin a&(ii
co&<onen7i Ccel, cei, cea etc. V alt, al1i, alt etc.D, iar ?or&ele de ca= nu&ai <rin <ri&ul
Ccellalt, celuilaltD.
+ 0e&onstrati6ele au rol de determinani; In a(sen7a ca<ului leical
Cco&<le&entul deter&inantuluiD, acestea sunt cate1ori=ate ca <ronu&e Cco&<ar/ #cest
animal este inteligent cu #cesta este inteligent, Studentul cel din fa1 era mai atent cu
Cel din fa1 era mai atentD; 6e=i infra, *(# ,(
O 0intre deter&inan7ii de&onstrati6i se distin1e deter&inantul sla( cel,
care a<are ?ie In structuri cu nu&e articulat +ot/rEt, reali=Endu%se cu aFutorul lui o
su<radeter&inare Cstudentul cel bunD, ?ie cu eli<sa nu&elui, cEnd se
recate1ori=ea=/ ca <ronu&e Ccel bunD.
O 0e&onstrati6ele de a<ro<iere i de de</rtare acesta, acela, aceea,
acelea, acetia, aceia etc. a<ar In <ost<unere <e lEn1/ un su(stanti6 articulat
+ot/rEt Cstudentul acelaD; structura reali=at/ <rin scindarea deter&inan7ilor, dintre
care unul este de&onstrati6, se caracteri=ea=/ <rin su<radeter&inare.
2(1(2(2( Pronu&ele ne+ot/rEte/inde?inite
+ 8e di?eren7ia=/ du</ sens &ai &ulte ti<uri!
"63
Morfosintaxa limbii romne
CaD cuanti?icatorii eisten7iali! unul Cuna, unii, uneleD, vreunul Cvreuna, vreunii,
vreuneleD, mult Cmult, mul1i, multeD, pu1in Cpu1in, pu1ini, pu1ineD, ctva Cctva, c1iva,
ctevaD, att Catta, at1ia, atteaD, cineva, careva, ceva, nite, niscai, niscaivaA
C(D cuanti?icatorii uni6ersali! to1i, fiecare, oricine, oricare, orice, orict Corict,
oric1i, oricteD;
CcD alternati6ele! altul Calta, al1ii, alteleD, altcineva, altcevaA
CdD ele&entele de ra<ortare indirect/ la re?erent! alde, anume, atare, cutare0
Pu7ine ne+ot/rEte sunt s<eciali=ate <entru a indica <ersoane Coricine, cinevaD sau
o(iecte Cceva, oriceD; cele &ai &ulte tri&it la re?eren7i i u&ani, i nonu&ani.
+ %intactic, unele inde?inite au nu&ai statut <rono&inal Csunt anali=a(ile ca 1ru<
deter&inantD, ne<utEndu%se asocia cu su(stanti6ul! oricine, altcineva, altceva, iar altele,
nu&ai statut adFecti6al Canali=a(ile ca &odi?icatori sau ca deter&inan7iD! atare, anume,
alde, nite, niscai C6e=i infra, *(# ,(D.
2(1(2(*( Pronu&ele ne1ati6e
+ %emantic, se a<ro<ie de inde?inite, dar, s<re deose(ire de ele&entele de la
2(1(2(2(, indic/ a(sen7a oric/rui indi6id din uni6ersul de discurs. Pentru a indica a(sen7a
<ersoanei/<ersoanelor se ?olosete nimeni, iar <entru a indica a(sen7a lucrurilor, nimic0
8<re deose(ire de nimeni i nimic, ne1ati6ul niciunul, care distin1e ?or&e de 1en
i de nu&/r Cniciuna, niciunii, niciuneleD se utili=ea=/ i <entru <ersoane, i <entru
lucruri.
+ %intactic, nimeni i nimic sunt Intotdeauna <ronu&e, iar niciunul are i 6arianta
adFecti6al/ niciun0
Pronu&ele nimeni, nimic i niciunul sunt anali=a(ile ca 1ru< deter&inant, iar
niciun ca deter&inant, cerEnd o(li1atoriu un nu&e dre<t co&<le&ent.

;onstruc7iile cu <ronu&e ne1ati6e se caracteri=ea=/ <rin du(l/ ne1a7ie, cerEnd
coocuren7a &or?e&ului ne1ati6 la 6er(! Nimeni nu a citit, Nu a1i fcut nimic0
2(1(2(,( Pronu&ele intero1ati6e
+ %emantic, ele&entele clasei, cine, care, ce, ct, se Inrudesc cu <ronu&ele
inde?inite <rin ?a<tul c/ nu su(stituie o entitate cunoscut/, dar cer o in?or&a7ie des<re
aceasta. ,ntero1ati6ele indic/ anu&ite tr/s/turi ale res<ecti6ei entit/7i. 2st?el, cine
orientea=/ s<re un re?erent cu tr/s/tura @b Persoan/A, ct, s<re o entitate &/sura(il/, care
se ?olosete atEt <entru <ersoane, cEt i <entru o(iecte, iar ce se ?olosete &ai ales <entru
o(iecte.
Fa<tul c/ <ronu&ele intero1ati6e se a<ro<ie de inde?inite este <ro(at i de
<osi(litatea lor de a<ari7ie In construc7ia <artiti6/, In 1ru<ul care e<ri&/ <artea,
caracteri=at In &od <rototi<ic <rin inde?initudine! Care dintre ei va a*unge primul9, Ci
dintre ace"tia au )n1eles despre ce s=a vorbit9
+ %intactic, a<ar In <ro<o=i7ii intero1ati6e <ar7iale! Cine m=a cutat9, Ce s=a
)ntmplat9, Care va fi sfritul9, #l ctelea era pe list9 Ln trans<unerea In 6or(ire
indirect/ a intero1ati6elor <ar7iale, <ronu&ele intero1ati6 se </strea=/, sc+i&(Endu%i
doar statutul 1ra&atical Cde6ine <ronu&e relati6%intero1ati6D! <eful a )ntrebat=o cine l=a
"64
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
cutat, # )ntrebat ce s=a )ntmplat, Se frmnta care va fi sfritul, Se interesa al ctelea
era pe list0
Ln a?ar/ de cine, care este nu&ai <ronu&e Cdeci .0etD, celelalte intero1ati6e
cunosc i 6arianta adFecti6al/, ?unc7ionEnd ca deter&inan7i! care om, ce om, ct timp, al
ctelea examen0
2(1(2(/( Pronu&ele relati6e
+ %ensul <ronu&elui relati6 se decodea=/ <rin ra<ortare la un antecedent <re=ent
In contetul lin16istic sau are re?erin7/ 6aria(il/, cEnd nu este <us In le1/tur/ cu un
antecedent C6e=i infra, 2(2(*(D. Na aceste JsensuriK, relati6ul <oate ad/u1a o indica7ie
<ro<rie! @b Persoan/A <entru relati6ul cine, @b ;antitateA <entru relati6ul ct Cct, c1i,
cteD0 Lntre <ronu&ele care i ce di?eren7a <ersoan/ 4 non<ersoan/ se ne1liFea=/ CData pe
care4ce ai v5ut=o este violonistD. 3ici ?or&a <o<ular/ de nu este s<eciali=at/,
su(stituind ?ie nu&e de <ersoane, ?ie nu&e de o(iecte.
Fa7/ de celelalte <ronu&e, co&<usul ceea ce are 6aloare neutr/ i a<are In
structuri e&?atice! Ceea ce v=a spus nu este adevrat0
.ru<area ceea ce ar <utea ?i anali=at/ ca asociere a de&onstrati6ului ceea, cu
6aloare neutr/, i a <ronu&elui relati6 ce C<osi(ilitate ce ar a6ea i a6antaFul de a uni?ica
anali=ele 1ru</rilor cel ce, cei ce, cele ceD.
+ 0in <unct de 6edere sintactic, se distin1e relati6ul cine, care, la ?el ca
intero1ati6ul o&oni&, nu se <oate asocia cu nu&ele CScine omD, ?a7/ de ceilal7i ter&eni ai
clasei, &ai <u7in ceea ce, care <ot ?unc7iona ca deter&inan7i Ccare adres, ce adres, ct
interesD.
+ > clas/ s<ecial/ este cea a relati0Cinterogati0elor, care a<ar nu&ai In
trans<unerea enun7ului intero1ati6 <ar7ial In 6or(ire indirect/ C<e lEn1/ un 6er( dicendi
sau dubitandi ori un su(stanti6 <ro6enind din acesteaD! "=am )ntrebat ce ne=a adus, Se
gndea ce s spun, )ntrebarea ce ne=a adus, gndul ce s spun0 ,n6entarul relati6%
intero1ati6elor nu se su<ra<une <er?ect <este cel al relati6elor <ure. 2st?el, al ctelea nu
este relati6 <ur, iar ceea ce nu este intero1ati6. Belati6ele <ure a<ar In <ro<o=i7iile relati6e
?/r/ antecedent! Depinde de ce va fi, M gndeam la cine a intrat0 5n test care se<ar/
relati6ul <ur de relati6ul%intero1ati6 este c+iar <osi(ilitatea de Inlocuire a relati6ului cu
ceea ceG Depinde de ceea ce va face, M gndesc la ceea ce a spus, Mnnc ceea ce i se
cere0
2(2( Clasificare (n funcie de modul de oinere a referinei
;eea ce au In co&un di6ersele su(clase de <ronu&e este &odul de o(7inere a
re?erin7ei. Fiind su(stitute, <ronu&ele nu au re?erin7/ <ro<rie, ci i%o <rocur/ dintr%un
contet CetraDlin16istic. Ln ?unc7ie de &odul de <rocurare a re?erin7ei, <ronu&ele <ot ?i
deictice, ana?orice sau 6aria(ile.
2(2(1( 8ronumele cu utili5are deictic
+ Li <rocur/ re?erin7a din situa7ia de co&unicare! .ii tu s m a*u1i9, #cesta din
dreapta mea m deran*ea50
"65
Morfosintaxa limbii romne
+ 8unt Intotdeauna deictice! <ronu&ele <ersonale de <ersoanele ", 2, 4 i 5 Ceu,
tu, noi, voiD, <ronu&ele de <olite7e de <ersoanele 2 i 5 Cdumneata, dumneavoastrD,
<osesi6ele de <ersoanele ", 2, 4 i 5 CCalD meu, CalD tu, CalD nostru, CalD vostruD0 ;elelalte
?or&e de <ersoan/ ale <ronu&elor indicate, <recu& i <ronu&ele de&onstrati6e <ot ?i
deictice sau ana?orice In ?unc7ie de contet.
2(2(2( 8ronumele cu utili5are anaforic
+ Li iau re?erin7a de la un ele&ent din discurs! Tocmai am citit o carte
i
care
i
descria secolul al U%U=leaA 8entru c i
i
=a uitat banii acas, %on
i
nu a mncat nimic toat
5iuaA #m vorbit de mai multe ori cu %oana
i
0 #ceasta
i
4!a
i
)mi explica )ntotdeauna c nu
poate s )n1eleag atitudinea Mariei0
Lntre sursa re?eren7ial/ i ana?oric se sta(ilete o(li1atoriu nu&ai acordul In 1en,
celelalte in?or&a7ii 1ra&aticale Cde nu&/r i de ca=D <utEnd ?i nonidentice! %=am )ntrebat
pe copii
i
ce vor s le aduc Mo Crciun0 Bnul
i
a spus c vrea un trenule1, cellalt
i
, un
laptop0
+ Pronu&ele utili=ate Intotdeauna ca ana?orice sunt re?lei6ele Cana?orice
1ra&aticaleD i relati6ele Ccu antecedentD. Posesi6ul de <ersoana 3 CsuD, <ronu&ele de
<olite7e de <ersoanele 3 i 6 Cdumnealui, dumnealorD i <ronu&ele de&onstrati6e sunt
ana?orice sau deictice In ?unc7ie de contet.

2(2(*( 8ronumele cu referin1 variabil
8unt nondeictice i nonana?orice, dar <ot lua orice 6aloare din do&eniul de
discurs. 2u aceast/ <osi(ilitate intero1ati6ele cine, ce, care, ct4ct4c1i4cte CCine ar
putea s ne atepte la aeroport9D sau inde?initele oricine, orice, orict, cineva C,ricine
poate s aib parte de norocul ei, Cineva s aprind lumina3D. ;End introduc <ro<o=i7ii
relati6e, aceste <ronu&e nu au un antecedent care s/ le <reci=e=e re?erin7a total sau cel
<u7in <ar7ial! M gndesc la cine ar fi putut ctiga concursul, #teptm s mncm ce ni
se pune )n farfurie.
*( Determinani 5i cuanti-icatori
;ores<ondentele JadFecti6aleK ale <ronu&elor au rolul sintactico%se&antic de
deter&inant sau de cuanti?icator Ccu ece<7ia alternati6ului altul i a ele&entelor de
ra<ortare indirect/ la re?erent! alde, anume, atare, cutareD. For&ele adFecti6ale <ot ?i
di?erite de cele <rono&inale, care Incor<orea=/ nu&ele Cco&<ar/ acest om cu acesta, un
om cu unul, alt om cu altul, dar c1iva4mul1i copii c1iva4mul1iD.
a Ln clasa determinanilor intr/, <e lEn1/ articol, adFecti6ele <rono&inale
?or&ate cu articolul ne+ot/rEt 4 ne1ati6ul niciun i inde?initul vreun, inde?initele nite i
niscaiva C, s gsim niscai cltori interesa1i de oferta noastrD, de&onstrati6ul C#cest
om nu este de acord cu nimeniD, <osesi6ul conFunct/cliticul <osesi6 CMaic=mea este o
femeie aprigD, relati6ul i intero1ati6ul C6e )ntrebm care om ar pleca pe vremea asta la
munteD.
0in <unct de 6edere semantic, deter&inan7ii <ot ?i de?ini7i Cacest om, frate=suD
sau inde?ini7i C)reun individ, ni"te cuvinte, niscai)a baniD.
"66
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
Ln acce<7ie lar1/, In clasa deter&inan7ilor intr/, de ase&enea, cuanti?icatorii,
alternati6ul alt i ele&entele de ra<ortare indirect/ la re?erent! alde, anume, atare, cutare,
In 6irtutea ?a<tului c/ <ot a6ea aceeai distri(u7ie ca deter&inan7ii!
aceste4nite4cteva4multe4alte4atari probleme0 8<re deose(ire Ins/ de deter&inan7i,
cuanti?icatorii Ccu ece<7ia lui fiecareD alternati6ul alt i ele&entele de ra<ortare indirect/
la re?erent <ot a</rea i du</ deter&inant Cacei pu1ini cercettori 6s Spu1ini aceti
cercettori, aceste alte condi1ii 6s Salte aceste condi1ii, aceste anume poveti 6s Sanume
aceste povetiD. Ln asocierea deter&inant b cuanti?icator/alternati6/ele&ent de ra<ortare
indirect/ la re?erent b nu&e, al doilea co&<onent are un rol di?erit de cel al
deter&inantului, <entru c/ In .3 nu este acce<tat decEt un sin1ur deter&inant.
.0et
3
0et .;uant
aceti 3
;uant .3
pu1ini cercettori
a Ln clasa cuanti-icatorilor intr/ ne+ot/rEtele i ne1ati6ele, care indic/ o
cantitate nede?init/ sau nul/.
;uanti?icarea de?init/ se reali=ea=/ <rin nu&eral Ccinci bileD sau <rin construc7ii
cu rol de s<eci?icator Cun Milogram de mere, & litri de apD.
O 8e distin1 cuanti?icatorii uni0ersali Cto1i, fiecare, oricare, oriceD i
cuanti?icatorii e;isteniali Cmul1i, pu1ini, destui, c1iva etc.D.
Ln lo1ica ?or&al/, cuanti?icatorii uni6ersali sunt re<re=enta7i <rin si&(olul JK,
iar cei eisten7iali <rin JK.
O ;uanti?icatorul uni6ersal to1i se deose(ete de ceilal7i cuanti?icatori
uni6ersali, fiecare, oricare, orice, atEt se&antic, <rin ?a<tul c/ se Jre?er/K la
Intre1/totalitate Intr%o &anier/ 1lo(al/, In ti&< ce ceilal7i ter&eni conturea=/
Intre1ul Intr%o &anier/ distri(uti6/, cEt i sintactic, <rin ?a<tul c/ cere un nu&e
articulat +ot/rEt Carticolul +ot/rEt indic/ o totalitate de?init/, deci este tot
cuanti?icator uni6ersalD.
O 5nele inde?inite se asocia=/ cu o lectur partiti). 2u aceast/ lectur/
unii, c1iva, iar, contetual, i intero1ati6ul/relati6ul care, IntrucEt <ot <artici<a la
o rela7ie ana?oric/, reluEnd o <arte dintr%un ansa&(lu introdus C!i au rsfoit cu
mare curio5itate cr1ile de pe raft0 Cteva cr1i erau foarte rareD i <resu<un
eisten7a unui ansa&(lu co&<le&entar CBnii studen1i vor s devin profesori ]
#l1ii vor s se fac altceva, Care va primi trofeul9 ] Ceilal1i nu vor primi
trofeulD. ,nde?initele unii, c1iva cer un co&<le&ent <artiti6 reali=at ca .Pre< cu
centru una dintre <re<o=i7iile <artiti6e din sau dintre Cc1iva dintre studen1iD0 2lte
inde?inite, <recu& mul1i, pu1ini, nite, doar la ni6el discursi6 <ot a6ea citire
<artiti6/, atunci cEnd sunt corelate cu un ele&ent ce indic/ <artea co&<le&entar/
Cceilal1i, restulD! 8u1ini participan1i au avut interven1ii interesante, ceilal1i au
"69
Morfosintaxa limbii romne
vorbit despre lucruri de*a tiute0 2st?el de inde?inite se <ot construi, de
ase&enea, cu un co&<le&ent <artiti6 reali=at ca .Pre< cu centru din4dintre
Cmul1i dintre studen1iD.
,( Gru)ul nominal cu centru )ronume
2<ari7ia <ronu&elui In calitate de centru de 1ru< se e<lic/ <rin <rocese
se&antico%sintactice co&<lee, constEnd, se&antic, In <reluarea i Incor<orarea a dou/
?unc7ii Ca centrului su(stanti6al b a deter&inantului/a cuanti?icatorului
"
/a alternati6uluiD,
ur&at/ de su<ri&area centrului su(stanti6al C?eno&enul sintactico%se&antic al capurilor
fuzionate! YCeilali ele)iN$Y4uli ele)iN$YAli ele)iN au citit romanul ] Ceilali$4uli$Alii
au citit romanul0
.0et
3
0et .3
ceilal1i elevi

.;uant
3
;uant .3
mul1i elevi
Ln esen7/, ca)ul -u<ionat co&(in/ ?unc7ia deter&inantului Csau a
cuanti?icatorului/a alternati6uluiD cu aceea de centru de 1ru<.
5n ?eno&en si&ilar se <roduce In <re=en7a &odi?icatorilor adFecti6ali Crestricti6i
sau nonrestricti6i/cali?icati6iD, care, s<re deose(ire de ca<urile inte1rEnd un deter&inant,
un cuanti?icator sau un alternati6, <reiau nu&ai accidental calitatea de ca< de 1ru<G Bnii
guvernan1i pledea5 pentru YYalegeriN anticipateN Z pledea5 pentru anticipate, 8entru
filmare caut numai YYco)iiN lonziN Z caut numai lonzi; r5boiul YYreetelorN
compensateN Z r5boiul compensatelor.
8unt Intotdeauna <ronu&e/ca<uri ?u=ionate ele&ente <recu& nimic, nimeni, cine,
cineva, altcineva, oricine, altceva, care nu acce<t/ leicali=area su(stanti6ului! Snimic
obiect, ;cine om0
,(1( *tructura grupului
Ln calitate de centre de 1ru<, <ronu&ele <re=int/ tr/s/turi ase&/n/toare cu ale
su(stanti6ului, i anu&e!
O a<ari7ia 1ru<ului In aceleai <o=i7ii sintactice i cu aceleai ?unc7ii
sintactice ca i 1ru<ul su(stanti6ului C<o=i7ii ar1u&entale, de ar1u&ent etern sau
intern! Ace"tia nu sunt bine primi1i, %=am ateptat pe ace"tiaD;
"
3e re?eri& aici nu&ai la cuanti?icatorii reali=a7i <rin adFecti6e <rono&inale. Ln &od si&ilar Ins/
se <ot anali=a i cuanti?icatorii de?ini7i reali=a7i <rin nu&erale utili=ate adFecti6al.
"6#
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
O a<ari7ia Cli&itat/D a 1ru<ului In <o=i7ii de co&<le&ent <redicati6, In
contetul 6er(elor co<ulati6e sau al <re<o=i7iilor calit/7ii C!l a rmas acela"i, !i
sunt toi, "=au luat drept altcine)a, Drept cine m iei9D;
O <osi(ilitatea de a <ri&i, li&itat, cuanti?icatori Ctoi acetia, toi ceilal1iD;
O <osi(ilitatea de a <ri&i &odi?icatori, reali=a7i!
CaD <rin adFecti6e C6u vreau creionul rou, ci pe cel$pe acela$pe cellalt
)erde, 6u atept de la tine nimic un, .reau s citesc ce)a mai interesant,
Niciunul important n=a lipsitD, inclusi6 <rin <artici<ii Ccine)a plecat de curndD;
C(D <rin 1eniti6e/<osesi6e Co(li1atoriu In ?or&a Jlun1/K, cu &arca alD!
unul al 4ariei$su, acela al profesorului$su' niciunul al copiilor' c1iva ai
profesorilor;
CcD <rin 1ru<uri <re<o=i7ionale Caceia4cei din clas, aceia4cei cu aniD;
CdD <rin <ro<o=i7ii relati6e, cu antecedent Caceia4al1ii care )or oine
examenul, ceva ce m intereseazD sau ?/r/ antecedent Cnimic4ceva4pu1in din ce
s+a spusD;
CeD li&itat, <rin ?or&e 6er(ale non?inite Csu<in! cele de mritat, orice de
mncat i 1erun=iu! cei4aceia suferind de inimD, iar, In condi7ii s<eciale Cadic/
un <ronu&e de&onstrati6 cu 6aloare neutr/ sau <ro?ra=/D, <ot <ri&i in?initi6 i
<ro<o=i7ii conFunc7ionale CDorin1a lor este aceea de a reui, %mportan1a
discu1iilor const )n aceea c se verific re5ultateleD.
,(2( *pecificul grupului
>(ser6a7ia 1eneral/ este c/, In calitate de centre de 1ru<, <ronu&ele Ii li&itea=/,
In co&<ara7ie cu centrul su(stanti6al, <osi(ilit/7ile co&(inatorii. Pronu&ele re<re=int/
<rin ecelen7/ 1ru<ul deter&inantului, <rin ur&are nu se <oate co&(ina cu al7i
deter&inan7i C;aceti mul1i, ;acei al1iiD.
0intre toate <ronu&ele, )ronumele )ersonal <re=int/ cele &ai nu&eroase
restric7ii, acce<tEnd nu&ai! ?or&e acordate de Int/rire CTu (nsui mi=ai declarat astaD,
relati6e i=olate CTu' care m=ai negli*at toat via1a, 000D, construc7ii i=olate, cu rol
e<licati6 C.ino tu' din dreaptaL, Tu' din fotografie, eti altfel dect )n realitateD. 8/ se
o(ser6e c/, In ra<ort cu un centru <ronu&e <ersonal, niciuna dintre 6ecin/t/7ile ti<ic
no&inale nu &ai este <osi(il/ C;tu al Mariei, ;tu frumos, ;acest tuD.
/( Particulariti ale romnei
a o&oni&ia 1eneral/ .40, ece<tEnd <ronu&ele <ersonale de <ersoanele ", 2, 4 i 5,
care nu au 1eniti6;
a <aradi1&a ca=ual/ cea &ai (o1at/ la <ronu&ele <ersonal;
a <re=en7a ?or&elor clitice distincte de acu=ati6 i de dati6 i in6entarul lor etre& de
(o1at i de di6ersi?icat, cu serii <aralele Ccu ) <rotetic i ?/r/ ) <roteticD;
a ?leiunea a&(elor co&<onente ale unor su(ti<uri de <ronu&e Cde Int/rire,
de&onstrati6 de di?eren7iereD;
a eisten7a, al/turi de ?or&a JtareK a de&onstrati6ului de de</rtare CacelaD, a unei ?or&e
Jsla(eK CcelD;
a crearea unui siste& <rono&inal de <olite7e, care distin1e 1rade de <olite7e;
"69
Morfosintaxa limbii romne
a &arcarea unor distinc7ii s<eciale din s?era de&onstrati6ului! de&onstrati6ul de
identitate i de&onstrati6ul de di?eren7iere;
a inter?eren7a <aradi1&elor <ronu&elui <ersonal i a <osesi6ului;
a eisten7a unor <aradi1&e <aralele! <rono&inale i adFecti6ale;
a tr/s/tura du(lei ne1a7ii! utili=area <ronu&elor ne1ati6e cere coocuren7a &or?e&ului de
ne1a7ie la 6er(.
.2NB 200# ,! "#"2##, ,,! 96"05
!;erciii
1( Anali<ai din )unct de 0edere mor-ologic 5i sintactic )ronumele din
te;tul urmtor=
J,%a& surEs i du</ ce s%a ae=at <e un sc/unel &%a ru1at s/ nu le s<un
</rin7ilor &ei ni&ic din ceea ce se IntE&<lase, ?iindc/ cei doi, a re<etat, sunt nite
<roti. ;u& n%a6ea& de 1End s/ <o6estesc, &i%a ?ost uor s/%i <ro&it tot ce%&i cerea i
i%a& surEs din nou. $ra ?oarte (/trEn sau cel <u7in aa &i se </rea &ie i nu tia& cu&
Il c+ea&/. ;End s%a con6ins c/ sunt din nou cal&/ i c/ &i%a& ter&inat 6inul, s%a
ridicat i a ieit din odaie i nu du</ &ult/ 6re&e a a</rut cu o can/ de </&Ent <lin/ cu
a</ i In <ra1ul casei &i%a turnat s/ &/ s</l.K C. 21o<ian, SaraD
2( Artai ce rol mor-osintactic 5i semantic au cliticele )ronominale din
te;tul urmtor=
J5&ilin7a este un +otar i&<us! In locul unei li&ite <e care <ot s/ &i%o dau din
interior, <ri&esc, ?/r/ s/ consi&t, una din a?ara &ea; In loc s/ &/ +ot/r/sc, dei a
<utea s/ o ?ac, sunt +ot/rEt. $u Incete= s/ ?iu, In <ri6in7a &ea, instan7a deci=iei In
<unctele In care a <utea s/ ?iu. 0e aceea, u&ilirea este cel &ai teri(il atentat la adresa
li(ert/7ii. ;e este (ine i ce este r/u <entru &ine, cEnd tre(uie s/ ?iu a</rat i cEnd
e<us, ce se cu6ine s/ ?ac i ce nu 4 sunt lucruri <e care nu eu le +ot/r/sc. LntrucEt &i
s%a retras dre<tul de a +ot/rI In <ri6in7a &ea, IntrucEt tot ce ?ac i sunt cade su(
reco&<ens/ i <edea<s/ 4 sunt in?antili=at.K C.. Niiceanu, Despre limitD
*( Anali<ai 0alorile )ronumelui re-le;i0 >ana-oric gramatical# -ormant
sau marc a )asi0ului4im)ersonalului? din enunurile de mai @os=
6e=am gndit s )i facem cadou o carte
.=a1i uitat mult la acea imagine i tot nu a1i )n1eles ce semnific
>i d seama c a fcut greeli )n trecut
S=a deschis un maga5in de )mbrcminte
>n aceast firm, se lucrea5 i smbta
>i permite s se coafe5e sptmnal la un salon modern
"90
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
%on i heorghe s=au cutat la 8aris, dup ce )n -omnia se certaser
6e=am strns mna i apoi ne=am despr1it
Se aud )n fiecare 5i tiri despre situa1ia economic
8articiprile studen1ilor la discu1iile din cadrul cursului se consemnea5
Mi=am gsit cheia sub un teanc de cr1i
<i=au adus )n noua locuin1 toate cr1ile de care nu puteau s se despart0
,( Artai ce statut mor-osintactic are a .n enunurile=
8e scaun am v5ut dou gen1i, dintre care una era a Mariei
# Mariei are coperta roie
#re trei feteA a mai mic este student
# de acolo a )n1eles cu siguran1 altceva
8re5entrile a doi studen1i au avut ca subiect pronumele
8oliticianul a ascultat prerile a mul1i oameni
Datorit a numeroase informa1ii ce le primesc, mul1i cititori cumpr acea
revist
Din cau5a a ce mi=ai spus mi=am retras cererea
, anali5 a ceea ce a spus dovedete c se contra5ice
, prieten a mamei este pasionat de plrii
Bnei colege a mele i s=a reproat c a tratat subiectul superficial
, ambi1ie a lui este s nu depind de nimeni0
/( Artai ce statut mor-osintactic are cel .n enunurile=
D=mi=l, te rog, pe cel din stnga3
>l doresc pe cel din fa1
!rau dou ceasuri pe mas0 Cel mic era al lui %on, iar cel mare al Mariei
Cel ce a greit o dat este mai prudent a doua oar
Spre surprinderea tuturor, %on cel vesel lipsea de la petrecere
Cel mai bun prieten 1i se confesea50
1( %e d te;tul=
GZ! !u nu tiu ce se=ntmpla, mam, i cred c aia trebuia fcut000 i acuma,
privind retrospectiv, tot mai mult se pare c de fapt noi trebuia s ne opunem la
grani1 s se petreac lucrul sta0 Cu armele0 Cum a spus tata i=au spus at1ia
intelectuali care=au fost0
;Z! 8i da, atta lume0
GZ! #veam o armat mult mai puternic dect ungurii0
;Z! .ineri000
GZ! 6u era nicio problem s=i barm0
;Z! .ineri, vineri000
N0Z! #sta spun0 Cum au sim1it ardelenii, s=au sim1it prsi1i, trda1i9
;Z! .ai, dispera1i, i armata0
GZ! # fost o mare trdare, s tii0 <i armata vroia s lupte0
;Z! <i, i, i vineri a fost vinerea neagr, noi luni am plecat, da$ pn luni,
dei tata000 nu tiu, nu era rector atuncea0
"9"
Morfosintaxa limbii romne
GZ! 6u, nu era0
;Z! Dar trebuia s s ocupe totui de000 cu #cademia, c era000
GZ! !ra i el profesor acolo, da0
;Z! Da, i era preocupat, c trebuia, nu tiu dac nu era rector0
GZ! 6u era, mam0 6uma$ la 2raov a fost rector0 >n patru5eci i trei a fost0
;Z! Da$ cine, cine era rector atunci9
GZ! 6u tiu cine era0
;Z! Cred c nu era cineva aa de nume, c a fi tiut0 # fi 1inut minte0
GZ! 6icolau9 !ra cineva 6icolau9
N0Z! Sta1i, nu v )mpiedica1i0 Ctranscriere ada<tat/ du</ ;>BGD
>a? Identi-icai 5i anali<ai )ronumele cu utili<are deictic(
>b? Identi-icai 5i anali<ai )ronumele cu utili<are ana-oric(
>c? Identi-icai 5i anali<ai )ronumele cu re-erin 0ariabil(
I( %e d te;tul=
J;ei care 6or s/ 6i=ite=e re=er6a7ia tre(uie s/ tie c/ accesul cost/ 4
B>3/adult. 3u a& Inteles deloc <entru ce sunt acei 4 B>3, clar este c/ re=er6a7ia este
]ad&inistrat/^ de 8; Gulcanii 3oroioi 8BN care, In a?ar/ de un 1ard care (area=/
dru&ul s<re re=er6a7ie, nu <are a ?i ?/cut altce6a. Ln <lus, dac/ in?or&a7iile de <e site%
ul 0oin1 Business sunt corecte, aceast/ ?ir&/ are ca do&eniu <rinci<al de acti6itate
];o&er7 cu a&/nuntul In &a1a=ine nes<eciali=ate, cu 6En=are <redo&inant/ de
<roduse ali&entare, (/uturi i tutun^, a6End anul trecut un nu&/r total de an1aFa7i e1al
cu 5___ H/ Intre(a&, 6/=End atEta s<irit antre<renorial, (ineIn7eles In (ene?iciul celor
&ul7i i dornici s/%i cunoasc/ 7ara, <rin &odul In care o ase&enea ?ir&/, desi1ur,
nesus7inut/ din s<ate de satra<ia care i%a concesionat re=er6a7ia, <ardon, autoritatea
res<ecti6/, local/ sau central/, are &are 1riF/ de locul acela unic, <entru care <atronul
acela nu ?ace ni&ic decEt s/%l ia <ri=onier, de <arc/ i l%ar ?i l/sat taic/%s/u &otenire,
deci, &/ Intre(a&, dac/ nu <ot Incerca s/ co<ie= cu u&ilin7/ ini7iati6a i s/ <un &Ena
<e ;asa Po<orului s/%i dau a?ar/ <e <arla&entarii /ia care stau de1ea(a i s/ iau, In
treac/t, i 8?inul din Buce1iU dar, desi1ur, eu n%a& credi(ilitate, i, <En/ una%alta, ia
s/ nu dau idei, <oate c/ unii (/ie7i dete<7i i descurc/re7i 6or ?i In stare s/%&i
trans?or&e elucu(ra7ia In realitateU orice are un Ince<ut, iat/, a Ince<ut la Gulcanii
3oroioiK. C.ulcanii 6oroioi, ---.cra&<eiedinro&ania. -ord<ress.co&D
>a? Anali<ai sintactic 5i semantic determinanii(
>b? Anali<ai sintactic 5i semantic cuanti-icatorii(
J( Construii dou enunuri .n care=
>a? un )ronume neFotrt s )rimeasc un com)lement )artiti0
>b? un )ronume negati0 s )rimeasc un modi-icator ad@ecti0al
>c? un )ronume demonstrati0 >-orm 2slab3? s )rimeasc un
modi-icator restricti0
>d? un )ronume demonstrati0 s )rimeasc dre)t modi-icator o )ro)o<iie
relati0 cu antecedent(
"92
8ronumele i grupul nominal cu centru pronume
"93
6III( ADQ!C&I6$" EI GR$P$" ADQ!C&I6A"
1( De-iniie 5i caracteristici generale
1(1( Ad-ecti)ul este o clas/ desc+is/ de cu6inte ?lei(ile, caracteri=ate!
a semantic# <rin calitatea de a e<ri&a <ro<riet/7i ale indi6i=ilor, ?unc7ionEnd ca
<redicate se&antice C@esteA inteligent, sensibil, fragilD, <recu& i de a ac7iona asu<ra
etensiunii su(stanti6ului, ?unc7ionEnd ca &odi?icatori restricti6i CrestrEn1 clasa
re?eren7ial/ a su(stanti6ului la su(clase! uniform colar, In ra<ort cu uniform, proiect
regional, In ra<ort cu proiectD sau ca &odi?icatori ai re?erin7ei Ccu deter&inare te&<oral%
deictic/! viitoare mam, fost preedinte, In ra<ort cu mam, preedinteD;
a mor-ologic# <rin ?leiune In ?unc7ie de cate1oriile 1en, nu&/r i ca=;
a sintactic# <rin necesitatea de a se ra<orta la un su(stanti6 Csau la un <ronu&eD,
cu care se acord/ i <e care, se&antico%sintactic, Il &odi?ic/.
1(2( 8rupul ad-ecti)al >GAd@? strEn1e un ca</un centru adFecti6al I&<reun/ cu
toate co&<onentele le1ate sintactic de acesta! copil @
.2dF
foarte drag prinilorA,
medicament @
.2dF
dttor de speraneA. .2dF <oate a</rea i ca reali=at nu&ai <rin
ca</centru, In condi7iile a(sen7ei altor constituen7i de<enden7i de centru! copil
@
.2dF
frumosA.
2( Ale;iune 5i clase -le;ionare

2dFecti6ul <rototi<ic C6aria(ilD Ii sc+i&(/ ?or&a In ?unc7ie de 1en, nu&/r i ca=,
cate1orii i&<use <rin acordul adFecti6ului cu su(stanti6ul%centru sau cu un su(stitut al
acestuia Ccarte rar cr1i rare unei cr1i rare uneia rareD.
Harcarea acestor cate1orii se reali=ea=/! CaD <rin desinen7/, care e<ri&/ si&ultan
1enul, nu&/rul i ca=ul Ccasei frumoas=eD; C(D <rin articolul enclitic, care inter6ine nu&ai
In anu&ite contete, cEnd adFecti6ul <reced/ su(stanti6ul i <reia articolul, acesta
re<re=entEnd ?ie o &arc/ ?leionar/ unic/ Cinteresant=ului studiuD, ?ie o &arc/
su<li&entar/, ataat/ desinen7ei Cfrumoas=e=i caseD; CcD <rin alternan7e ?onetice, care a<ar
nu&ai la unele adFecti6e Co4oa ! copil frumos fat frumoasA ea4e# <4@= copil treaz
copii tre-iA 4i# 4e= om tnr oameni tineri; e4ea ! romnesc romneasc, sc45t!
romnesc 7 romne"ti etc.D.
#d*ectivul i grupul ad*ectival
0u</ nu&/rul de ?or&e <e care le <ri&esc In ?leiune, adFecti6ele se I&<art In!
Numr de -orme omonimii desinene
ad@ecti0e cu
)atru -orme
Pre=int/ o&oni&iile de ca= 1enerale,
co&une tuturor adFecti6elor!
masc( sg( >N T Ac T G T D?
masc( )l(# -em( )l( >N T A T G T D?
-em( >G sg( T D sg( T )l(?
.++iCasila(ic
"
D+e! alb alb
albi albe
ad@ecti0e cu trei
-orme
Co o&oni&ie
su<li&entar/D
-em( sg( T -em( )l( .+e+iCasila(icD+e ! urmtor
urmtoare urmtori
urmtoare
masc( )l( T -em( )l( %i&S$%T&u+%i&e+%i&T+%i&TG cenuic4
stran\u
2
1 cenuie 1 cenuii 1
cenuii
.++iCasila(icD+iCasila(icDM
romnesc1 romneasc 1
romneti 1 romnetiA drag
drag dragi
3
dragi
masc( sg( T -em( )l( e++iCasila(icD+eG *une *un
*uni 7 *une
ad@ecti0e cu
dou -orme
Cdou/ o&oni&ii
su<li&entareD
>masc( sg( T -em( sg(? U
>masc( )l( T -em( )l(?
e+iCasila(icDM mare mare mari
mari

>masc( sg( T masc( )l(? U
>-em( sg( T -em( )l(?
T.+Te+T.+TeM greoi greoaie
greoi greoaie
>masc( sg( T masc( )l( T
-em( )l(? U -em( sg(
T.+Te+T.+T.M glbui glbuie
glbui glbui
>masc( sg( T -em( sg( T
-em( )l(? U masc( )l(
e+e+iCasila(icD+eG atroce atroce
atroci atroce
ad@ecti0e
in0ariabile
masc( sg( T -em( sg( T
masc( )l( T -em( )l(
bleu, cool, cumsecade, ditamai,
mini, mito, napa
a ;lasa <rototi<ic/ este cea a ad@ecti0elor cu )atru -orme, care include i
Intrea1a su(clas/ a <artici<iilor Cars ars 7 ari arse, muncit muncit munci1i
munciteD.
"
,ndica7ia Jasila(icK <ri6ete &odul de reali=are ?onetic/ a desinen7ei +i# deose(ind%o de reali=area
6ocalic/, ne&arcat/ 1ra?ic, i de reali=area ca se&i6ocal/, reali=at/ 1ra?ic <rin Jc/ciul/K C%TD.
2
2dFecti6ele deri6ate <ostsu(stanti6ale Carmiu, crmi5iu, cenuiu, gri*uliu, pmntiu etc.D se
deose(esc de altele I&<ru&utate Cstraniu i Intrea1a clas/ In %toriu! obligatoriu, peremptoriu,
reparatoriuD ca reali=are a ?inalei di?ton1ului Cdescendent, In <ri&ul ca=, dar ascendent, In al
doileaD.
3
8u( in?luen7a desinen7ei de <lural +i' adFecti6ele ter&inate In =c, =g Cadnc, dragD Ii &odi?ic/
consoana ?inal/, care su?er/ ?eno&enul de alternan7/ Cc4d, g4eD, ceea ce atra1e di?icult/7i de
se1&entare a noii realit/7i ?onetice.
"69
"95
Morfosintaxa limbii romne
a ;elelalte clase 6aria=/ nu&eric, de la unele reali=ate etre& de rar C6e=i
su(clasa cu trei ?or&e i cu o&oni&ia masc( sg( T -em( )l(, <re=ent/ In ?leiunea unui
sin1ur adFecti6 C*uneD, sau su(clasa cu dou/ ?or&e i o&oni&iile Cmasc( sg( T -em( sg( T
-em( )l(? U masc( )l(, re<re=entat/ de cEte6a I&<ru&uturiD, la altele &ai nu&eroase,
<entru care eist/ uneori i o circu&scriere &or?olo1icc/ C6e=i su(clasa adFecti6elor cu
desinen7a +e! mare, verdeD.
a ;lasa ad@ecti0elor in0ariabile# dei include adFecti6e cu 6ec+i&i di?erite
C?or&a7ii 6ec+i, I&<ietrite, o(7inute, uneori, <rin co&<unere 4 cumsecade, al/turi de
nu&eroase I&<ru&uturi recente i ?oarte recente, <entru care in6aria(ilitatea este, adesea,
un se&n al neada<t/rii lor &or?olo1ice 4 bleu, cool, lilaD, r/&Ene, totui, o clas/
&ar1inal/, su<us/ <resiunii siste&ului de a%i ada<ta ?or&ele C6e=i ?or&e recente <recu&!
eti cool, sunte1i cooleD. Pentru unele adFecti6e din aceast/ clas/ Ccele care ad&it
ante<unerea i care, ?onetic, &/car <entru unele ?or&e, acce<t/ <reluarea articolului
+ot/rEtD, in6aria(ilitatea este re=ol6at/ <ar7ial, c/ci articolul de6ine o &arc/ de 1en,
nu&/r i ca= Ccumsecadele profesor, cumsecadelui profesor, dar ;cumseca5ii profesori,
;cumsecadea profesoarD.
a Toate adFecti6ele ?lei(ile, dac/ acce<t/ ante<o=i7ia i <ri&esc articol +ot/rEt,
Ii &ulti<lic/ &/rcile ?leionare, ad/u1End la desinen7a adFecti6ului i ?or&a ?leionat/ a
articolului Ctnrul profesor tnrului profesor tinerii profesori tinerilor profesoriD.
Ln contetul articolului +ot/rEt, se actuali=ea=/, ca i la su(stanti6, desinen7a ar+aic/ +u,
de &ult a&u7it/ Cun tnr. unui tnr., dar tnr=u+l, tnr=u=luiD.
*( &i)ologia ad@ecti0elor
*(1( Tipologie semantico+gramatical
*(1(1( > <ri&/ clasi?icare distin1e Intre ad-ecti)ele calificati)e i cele
categoriale$relaionale7 ;elor dou/ su(clase, deose(ite se&antic, le cores<und
i&<ortante di?eren7e de co&<orta&ent &or?osintactic, caracteristicile 1ra&aticale
constituind teste de recunoatere a ?iec/rei su(clase.
Tr/s/turi
se&antice
Ad@ecti0e cali-icati0e Ad@ecti0e categoriale4relaionale
a e<ri&/ <ro<riet/7i ale indi6i=ilor a e<ri&/ rela7ii Intre dou/
su(stanti6e autono&e re?eren7ial
a ?or&ea=/ <erec+i antoni&ice
Cfrumos urt, slab gras, activ
inactiv, ieftin scump, )nalt scundD
a nu intr/ In rela7ii antoni&ice
a sunt intersecti6e
M este 3 2dF C!l e un scaun
confortabilD
j M este 3 C!l e un scaunD
j M este 2dF C!l e confortabilD
a sunt nonintersecti6e, su(secti6e
C#sta e o carte lingvistic
j #sta e o carte
j ;#sta e lingvisticD
a sunt de ti< su(iecti6 a sunt de ti< o(iecti6
"96
#d*ectivul i grupul ad*ectival
Tr/s/turi
&or?osintactic
e
a ocu</ <o=i7ia 3P
Ceste confortabil, frumos, ieftin,
)nalt, scundD
a In 1eneral, nu ocu</, sin1ure,
<o=i7ia 3P C#cidul e ;clorhidric,
Cartea e ;lingvistic4;botanic,
Maga5inul este ;stesc, 6ava e
;maritimD
a sunt 1rada(ile
Cmai frumos, foarte liber, din ce )n
ce mai btrn, prea sincerD
a nu acce<t/ 1radarea
C;foarte clorhidric, ;mai chomsMWan,
;mai maritim, ;mai regional, ;mai
stescD
a au to<ic/ li(er/, acce<tEnd
ante<unerea i i=olarea
Cinteresantul studiu, copleitoarele
gnduriA
Copleitoare, gndurile nu=mi
ddeau paceD
a au to<ic/ ?i/, In <ost<unere
C;clorhidricul acid, ;lingvisticul
studiu, ;regionalul congres,
;steasca primrieD
a stau la (a=a cre/rii, <rin deri6are, a
su(stanti6elor e<ri&End nu&e de
<ro<riet/7i
Cfrumuse1e, libertate, btrne1e,
sinceritateD
a nu ad&it deri6area nu&elor de
<ro<riet/7i C;militaritate,
Sclorhidricitate, ;stescitate,
;regionalitateD
a a<ar In structuri ecla&ati6e
CCe frumos3, Ce inteligent copil3D
a nu a<ar In structuri ecla&ati6e
C;Ce clorhidric3 ;Ce strad
steasc3D
a su<ort/ construc7ii
+i<erdeter&inate cu de&onstrati6ul
sla( cel
Comul cel frumos, copilul cel
inteligent, fratele cel mareD
a nu su<ort/ construc7ii
su<radeter&inate cu de&onstrati6ul
sla( cel
"
C;profesorul cel universitar, ;5iarul
cel clu*ean, ;proiectul cel regionalD
a intr/ In coordonare cu adFecti6e
cali?icati6e, niciodat/ cu adFecti6e
cate1oriale
Ccopil frumos, inteligent, spontanA
;lingvist serios i chomsMWanD
a nu a<ar In coordonare, ci nu&ai In
rela7ii de su<raordonare ?ie cu alte
adFecti6e cate1oriale C@@@curent
lingvisticA structuralistA europeanAD,
?ie cu adFecti6e cali?icati6e C@@lingvist
structuralistA serios i muncitorAD
0ar, du</ cu& s%a su(liniat adesea
2
, o<o=i7ia calificati) 6s categorial$relaional
este de<arte de a ?i ?oarte ri1id/, In sensul c/, <e de o <arte, testele ?iate su<ort/ ece<7ii
Cs/ se co&<are! ;Sistemul e solar, ;#ceast grup e sanguin, unde adFecti6ele
rela7ionale nu ad&it <o=i7ia 3P, cu .inul este romnesc, Deci5ia e politic, i nu militar,
unde alte adFecti6e cate1oriale acce<t/ <o=i7ia 3PD, iar, <e de alt/ <arte, eist/ nu&eroase
"
Be1ula de neacce<tare a +i<erdeter&in/rii <rin cel <ri6ete nu&ai ro&Ena actual/, c/ci In li&(a
6ec+e Cc+iar <En/ tEr=iu, la s?Eritul secolului al M,M%leaD structurile cu cel erau &ult &ai etinse,
su<ortEnd i clasa adFecti6elor cate1oriale C6e=i construc7ii de li&(/ 6ec+e ca! J<re o&ul cel
bisericescK, 2nti& ,6ireanul, 8redici, "93, Jdra1ostea cea cre5tineascK Cidem, "#6D, J&oartea
cea su-leteascK Cidem, "92D; 6e=i construc7ii de s?Erit de secol al M,M%lea ca! Jse &/n7ine Intre
ele&entele cele constituti0eK CB. P. Pasdeu, !tWmologicum Magnum -omaniae, ,,,, 335D, Jcu
?inalul =u cel -le;ionar romnescK Cidem, 45"D, Jinstruc7iunea cea cm)ulungeanK Cidem, 66"D.
2
Ge=i, <entru detalii, Br/escu C2009D.
"99
Morfosintaxa limbii romne
adFecti6e care au un co&<orta&ent du(lu, ?unc7ionEnd de la un contet la altul Ci de la
un sens la altulD cEnd cali?icati6, cEnd cate1orial C6e=i! sistem nervos 6s om nervos, roc
vulcanic 6s comportament vulcanic, lucrare maiorescian 6s atitudine maiorescianD.
*(1(2( Ln a?ara celor dou/ su(clase, s%a se<arat, In ulti&a 6re&e, o a treia
su(clas/, denu&it/ a ad-ecti)elor situaionale$de modificare a referinei, care se
caracteri=ea=/ <rin ur&/toarele tr/s/turi!
&rsturi
semantice
Partiie semantic &rsturi mor-osintactice
2nte%
<unere

Post%
<unere
>cu</
<o=i7ia
3P
.ra%
dare
+ unele nu sunt
de ti)
intersecti0L sunt
subsecti0e
C!a este o simpl
cunotin1
] !a este o
cunotin1
b !a este
simplD
+ altele sunt
nonintersecti0e
5i nonsubsecti0e
C!a este o
viitoare mam
b !a este o
mam
b !a este
viitoareD
a ad@ecti0e deictice
O tem)orale Cfost, actual,
urmtor, viitoare @&a&/AA
anual, bianual, lunarD
O s)aiale Canterior,
@<l/&EnulA drept, @lo(ulA
inferior, posterior, stngD
G /b
"
:/ b
2
:
a ad@ecti0e modali<atoare
>metadiscursi0e? Caparent,
adevrat @&inciun/A, aa=5is,
curat @<lasto1ra?A, eventual,
posibil, poten1ial, probabil, pur
@IntE&<lareA, un simplu
@cet/7eanAD
G : b/
3
:
a ad@ecti0e de ierarFi<are
Ccomun, individual, personal,
privat, propriu, unicA favorit,
ma*or, minor, principalA special,
secundar, specificD
G G G :
a ad@ecti0e intensi0e Cun vechi
@<rietenAD
G : : G
a ad@ecti0e a-ecti0e Cbiata
@?e&eieA, blestematul @i&<o=itA,
sracul @<ro?esorAD
G : : :
0e o(ser6at etero1enitatea se&antic/, dar i de co&<orta&ent 1ra&atical a clasei,
ceea ce d/ i&<resia c/ a treia su(clas/ se constituie din ele&ente care Jies din rEndK,
"
8unt adFecti6e care nu acce<t/ deloc <ost<unerea, iar altele care <ot a</rea i In <ost<unere
CSpreedintele fost, dar preedintele actualD sau <ot a</rea In <ost<unere In anu&ite contete C9
preedinte actual, dar preedintele actualD.
2
8unt adFecti6e din clasa indicat/ care nu acce<t/ <o=i7ia 3P C8reedintele e ;fostD, altele care o
acce<t/ C-euniunea e anualD, iar altele care o acce<t/ nu&ai In anu&ite utili=/ri CT8lmnul
operat e drept, nu stng; &ai ?rec6ent! e cel drept, nu cel stngD.
3
8unt adFecti6e care acce<t/ i <o=i7ia 3P C8rostia lui e aparent, e ;aa=5isD.
"9#
#d*ectivul i grupul ad*ectival
r/&EnEnd In a?ara celorlalte dou/. Hai a<ro<iate i &ai o&o1ene ca trata&ent 1ra&atical
sunt <ri&a i ulti&a su(clas/ Cdeicticele te&<orale i a?ecti6eleD.
*(2( Clasificare (n funcie de relaia deri)ati) cu alte clase' (n special cu )erul
Pentru consecin7ele &or?osintactice, este se&ni?icati6/ clasa adFecti6elor de
)ro0enien 0erbal, ?ie c/ sunt o(7inute <rin deri6are su?ial/ Caduce Z aductor,
compara Z comparailD, ?ie c/ sunt o(7inute <rin con6ersiune, din <artici<ii Ccumprat
cumprat, pasionat 7 pasionatD sau din 1erun=ii Csuferind suferind, e5nd
e5ndD.
*(2(1( $ist/ su?ie care Inde</rtea=/ total adFecti6ele de (a=a 6er(al/ C=cios!
mnca Z mnccios, plnge Z plngcios, supra Z suprciosA =re1! plnge Z
plngre1, vorbi Z vorbre1, 5mbi Z 5mbre1D, noile cu6inte co&<ortEndu%se, In &are
&/sur/, ca adFecti6e <rototi<ice.
8unt Ins/ alte su?ie deri6ati6e care conser6/ In &ai &are &/sur/ tr/s/turile
Csintactico%se&anticeD ale (a=ei 6er(ale!
a =tor4=ator Caprtor, apar1intor, donator, premergtor, sus1intor, temtorD;
a %ant Cmanipulant, participantD;
a =+a/bil Ccomparabil, pltibil, preferabil, utili5abilD.
;onstruc7ii <recu&! suferin1 premergtoare operaiei, este temtoare de
consecine, efecte comparaile cu cele anterioare, solu1ie preferail celorlalte,
muncitor participant la re)oluie etc. re?lect/ <articularit/7i sintactice de ti< 6er(al.
*(2(2( Partici)iile, cu di?eren7e ale 1radului de adFecti6i=are C&ai a<ro<iate vs
&ai de</rtate de adFecti6
"
D, <re=int/ i tr/s/turi Csintactico%se&anticeD de ti< 6er(al.
;onstruc7ii <recu&! cr1i trimise astzi copiilor, te5 alctuit din articole
anterioare, elev de)enit )edet de televi5iune etc. re?lect/ construc7iile 6er(elor
cores<un=/toare.
Gerun<iile </strea=/ In &ai &ic/ &/sur/ tr/s/turile (a=ei, ?/r/ ca acestea s/ ?ie
co&<let a(sente C6e=i co&<le&entul <re<o=i7ional i adFunctul te&<oral din femeie
suferind de ct)a timp de cordD.
,( Po<iiile ocu)ate de gru) .n organi<area )ro)o<iiei
Po<iia Auncia !;em)le
Ln .3 a &odi?icator restricti6 acid clorhidric, coal clu*ean,
alegeri locale, uniform militar, imn
na1ional, politic regional, maga5in
stesc
a &odi?icator
nonrestricti6/cali?icati6
elev vesel, simpaticul %onescu, copil
inteligent, nimic interesant
Ln .G a In ra<ort cu 6er(e este vesel, devine interesant, se face
"
Pentru e<lica7ii <ri6ind 1radul de adFecti6i=are a <artici<iilor, 6e=i ca<. ,G, 6erbul 5i gru)ul
0erbal# 1(2(,(
"99
Morfosintaxa limbii romne
co<ulati6e, ocu</ <o=i7ia 3P mare, pare imposibil
Ln .Pre< a In rela7ie cu <re<o=i7ia de,
este co&<le&ent <redicati6 al
<re<o=i7iei, iar Intre1ul 1ru<
a<are ca adFunct
Ccircu&stan7ial de cau=/D In
ra<ort cu .G
S=a rsturnat de plin @ce eraA, #
ratat plecarea de neatent @ce eraA
a In rela7ie cu <re<o=i7iile
Jcalit/7iiK, ocu</ <o=i7ia de
co&<le&ent <redicati6, iar
Intre1ul 1ru< a<are ?ie ca
;P>, ?ie ca P8
+ CP'= , ia de un, , ia drept
prefcut
+ P%= , consider ca$drept foarte
inteligent
Ln structuri
reor1ani=ate
a cu eli<s/ ?/r/ a&al1a&are,
a<are ca P8
S=a )ntors @i eraA trist
a cu eli<s/ i a&al1a&are, P8 Consider c U este inteligent Z ,
consider pe U inteligent
a In structuri co&<arati6e,
cEnd co&<aratul este
adFecti6al, este ;;o&<
! mai bine s fie sntoas dect @s
fieA olna)
Ln ti<are
a<o=iti6e cu
su<ort
adFecti6al
a a<o=i7ie !ste imbecil, adic foarte proast
Toate o(ser6a7iile de su( * C&i)ologia ad@ecti0elorD au su(liniat ?a<tul c/ nu
toate adFecti6ele satis?ac toate <o=i7iile sintactice Inre1istrate su( ,, testele de distin1ere a
su(claselor inclu=End adesea satis?acerea sau, di&<otri6/, nesatis?acerea unei <o=i7ii
C6e=i acce<tarea <o=i7iei 3PD.
/( %tructura intern a gru)ului
/(1( *tructura extins a grupului ad-ecti)al
>Particule -ocale?>7odi-icatori? Ad@ >Com)lemente?>Ad@unci?
C@esteA i foarte plin de praf ast5i, @a aFunsA chiar foarte suferind de inim )n ultimii
ani, @a aFunsA chiar foarte ostil )nnoirilor, @esteA chiar mai atent a5i dect %on, @a6ocatA
celebru pe atunciD.
;o&<onen7a i etinderea 1ru<ului 6aria=/ In ?unc7ie de!
CaD <o=i7ia ierar+ic//sintactic/ a 1ru<ului C1ru<ul are &ai &are dis<oni(ilitate
<entru etindere In <o=i7ia unui 3P sau a unor structuri reor1ani=ate CP8D, decEt In cea de
&odi?icator CIntr%un .3D;
"#0
#d*ectivul i grupul ad*ectival
C(D to<ica In ra<ort cu centrul C<ost<o=i7ia este &ai ?a6ori=ant/ etinderii 1ru<ului
decEt ante<o=i7iaD;
CcD natura centrului CadFecti6 <ro<riu%=is vs adFecti6 de <ro6enien7/ 6er(al/D!
adFecti6ul de <ro6enien7/ 6er(al/ este &ai desc+is ?a7/ de co&<le&entare i autori=ea=/
&ai &ulte co&<le&ente o(li1atorii decEt adFecti6ul <ro<riu%=is.
.Focus
3
C<articule ?ocaleD .2dF
3
8<ec .;o&< 2dF
C&odi?. <readF., 3
&/rcile 1r. de intensit.D 2dF C&odi?. <ostadF.D
3
2dF Cco&<l. ?acultati6eD
3 .Pre< // .3 In 0
A 2dF Cco&<l. o(li1.D
.Pre< // .;o&<le&enti=ator // .3 In 0 // .3 In .
*c#ema general a 8Ad-
$e&<le!
.Focus
3
8<ec .2dF
chiar 3
8<ec .;o&< 2dF
foarte 3
2dF .Pre<
3 )n ultimii ani
suferind .Pre<
de inim
.0et
3
0et .3
un 3
8<ec 3
bun 3
profesor .2dF
(un
/(2( Particulele focale
2co<er/ clasa se&iad6er(elor, care, a6End o to<ic/ ?i/, ocu</ cea &ai lateral/
<o=i7ie de stEn1a a 1ru<ului C@esteA "i$c#iar$doar mai inteligentD.
"#"
Morfosintaxa limbii romne
/(*( 4odificatorii
2co<er/ co&<onente Inde<linind ur&/toarele ?unc7ii!
a e<ri&/ 1radarea Cfoarte frumoas, prea frumoas, teribil de frumoas, nespus
de frumoas, mai pu1in frumoas, suficient de frumoasD;
a e<ri&/ <ro1resia 1rad/rii Cdin ce )n ce mai frumoas, tot mai frumoasD;
a nea1/ <redica7ia Cnu tocmai frumoas, deloc frumoas, nicidecum frumoasD;
a a<roi&ea=/ <redica7ia Ccam urt, oarecum urt, )n oarecare msur urt,
relativ satisfctoare, ceva mai relaxatD;
a 6alidea=/ <redica7ia Ccertamente frumoas, sigur4cu siguran1 inteligent, cu
desvrire nou, totalmente nouD;
a &odali=ea=/ <redica7ia Ccic4pasmite bolnav, pretins4aa=5is bolnavD;
a deli&itea=/ <redica7ia Cbolnav psihic4psihicete, bun de gur4la fi5icD.
/(*(1( 8e distin1 trei ti<uri de &odi?icare!
[ &odi?icarea Jdirect/K, cEnd &odi?icatorul ac7ionea=/ direct asu<ra adFecti6ului
?/r/ co&<le&ent Cprea nou, destul de frumoasD sau asu<ra 1ru<ului In ansa&(lu
Cprea4destul de @plin de prafAD;
[ &odi?icarea Jierar+i=at/K, cu doi &odi?icatori succesi6i, di?eri7i ierar+ic, <ri&ul
ac7ionEnd asu<ra unui adFecti6 &odi?icat el Insui Ccomportare [oca5ional @foarte
agresivAA;
[ Jsu(&odi?icareaK, cu doi &odi?icatori succesi6i, <ri&ul &odi?icEnd <e al
doilea Ccomportare @@realmente incredibil deA agresivA, unde realmente &odi?ic/
ad6er(ul incredibil, ocu<End <o=i7ia de 8<eci?icator al .2d6, iar .2d6 realmente
incredibil &odi?ic/ adFecti6ul agresivD.
/(*(2( Beali=area &odi?icatorilor este, de re1ul/, de ti< ad6er(ial C.2d6D! foarte
bolnav, la fel de bolnav, aproape bolnav, pu1in4mult bolnav, oarecum bolnav,
nefiresc de bolnav.
/(*(*( Ln ra<ort cu ca<ul adFecti6al, &odi?icatorul!
a <reced/ ca<ul Cfoarte frumoas, oarecum bolnav, uor exaltat, nefiresc de
frumoasD;
a ur&ea=/ ca<ul Cexaltat la culme, frumoas peste msurD;
a are to<ic/ 6aria(il/ Cpsihic bolnav4bolnav psihicD.
/(,( Complementarea
/(,(1( Clasificarea ad*ectivelor dup cum autori5ea5 sau nu complemente
CaD Ad-ecti)e care autorizeaz complemente oligatorii. ;ele &ai nu&eroase
sunt de ti< 6er(al, dar sunt i adFecti6e <rototi<ice C<rototi<ice! drag nou, ostil mie,
atent la mine, vecin cu mine; <ost6er(ale! cau5atoare de suferin1, trimis copiilor,
premergtoare mor1iiD.
"#2
#d*ectivul i grupul ad*ectival
C(D Ad-ecti)e care autorizeaz complemente facultati)e7 8/ se co&<are lovitur
;cau5atoare @YA, care nu acce<t/ su<ri&area co&<le&entului, cu femeie bolnav @de
1ri<//YA, copil politicos @cu cei din Fur/YA, care ad&it su<ri&area co&<le&entului.
CcD Ad-ecti)e care nu autorizeaz complemente Cti<ul! casa nou i curat; elev
inteligent, drglaD.
CdD Ad-ecti)e care ("i sc#im sensul dup cum autorizeaz sau nu
complemente7 8/ se co&<are! copil vrednic 6s @esteA vrednic de asemenea cinsteA copil
capabil 6s copil capabil de efort; individ strin 6s individ strin de situa1ie etc.
/(,(2( Clasificarea ad*ectivelor dup tipul de complement
CaD Ad-ecti)e care primesc un complement indirect (n dati)
;o&<le&entul In dati6 este acce<tat de!
a ad@ecti0e )rototi)ice Cnon6er(aleD! accesibil studiului, anterior procesului,
antipatic colegilor, avanta*os cumprtorilor, consecutiv procesului, contrar
re5ultatelor, credincios stpnului, cunoscut
"
publicului, dator
2
colegului, drag familiei,
exterior 1rii, familiar lor, favorabil lor, fidel so1iei, indispensabil vie1ii, inerent sensului,
intrinsec sensului, loial directorului, necesar studen1ilor, opus situa1iei, ostil
guvernan1ilor, prealabil opera1iei, propice convie1uirii, propriu sistemului, scump
familiei, similar situa1iei, specific limbii, tipic grupului, tributar structuralismului, util
studen1ilor etc.;
a ad@ecti0e )ost0erbale# deri6ate su?ial Cbunuri apar1intoare comunei,
suferin1 premergtoare mor1iiD sau <artici<iale Ctrimis elevilor, oferit mamei, adecvat
situa1ieiD.
;o&<le&entul se reali=ea=/ <rin no&inal In dati6 Caccesibil elevilorD, cu ece<7ia
cliticului <rono&inal
3
, sau <rin <ro<o=i7ie relati6/, cu relati6 In ca=ul dati6 Caccesibil
oricui le foloseteD.
C(D Ad-ecti)e care primesc un complement (n geniti)
;o&<le&entul In 1eniti6 este acce<tat nu&ai de adFecti6e <ost6er(ale, <ro6enite
din 6er(e tran=iti6e cu o(iect direct a6End tr/s/tura @b 0e?initA Ccopii care poart )irusul
OI6 Z copii purttori ai )irusului OI6D.
;o&<le&entul <ri&ete o(li1atoriu ?or&a lun1/ a 1eniti6ului Ccu &or?e&ul al=
copii purttori ai virusului :%., echip de1intoare a trofeuluiD.
;o&<le&entul In 1eniti6 se reali=ea=/ <rin no&inal, nu i <ro<o=i7ional.
CcD Ad-ecti)e care primesc un complement prepoziional
;o&<le&entul <re<o=i7ional este acce<tat de!
a ad@ecti0e )rototi)ice Cnon6er(aleD
O adFecti6e Jsi&etriceK, care cer construc7ia cu <re<o=i7ia cu Canalog cu,
compatibil cu, complice cu, comun cu, conform cu, congener cu, contemporan
"
Ln ca=ul construc7iei cu dati6ul, <artici<iul s%a Inde</rtat de natura lui 6er(al/, c/ci 6er(ul
cores<un=/tor nu acce<t/ dati6ul.
2
0ei a?lat In rela7ie se&antic/ cu un 6er(, dator este un adFecti6 &otenit direct din latin/.
3
Ln 6ecin/tatea adFecti6ului, nu e <er&is/ a<ari7ia ?or&ei clitice de dati6 Caccesibil mie, dar
;accesibil miD. Pentru ca ?or&a clitic/ s/ <oat/ a</rea, e ne6oie de inserarea unui co<ulati6 C>mi
este accesibilD.
"#3
Morfosintaxa limbii romne
cu, egal cu, identic cu, paralel cu, sincron cu, sinonim cu, solidar cu, tangent cu,
vecin cuD;
O adFecti6e construite cu <re<o=i7ia cu Cco&<le&entul a6End rolul de
restrEn1ere a Insuirii <rin JorientareaK c/tre o anu&it/ <ersoan/! aspru cu, atent
cu, brutal cu, distant cu, docil cu, drastic cu, exigent cu, gri*uliu cu, ironic cu,
)n1elegtor cu, ne)nduplecat cu, politicos cu, prevenitor cu, prietenos cu,
sarcastic cu, 5grcit cuD;
O adFecti6e construite cu <re<o=i7ia de Capt de, avid de, capabil de,
contient de, demn de, gata de, lacom de, plin de, stul de, setos de, sigur de,
strin de, susceptibil de, suspect de, vinovat de, vrednic de, inclusi6 adFecti6e de
stare <si+ic/, <entru care 1ru<ul <re<o=i7ional e<ri&/ 8ti&ulul! bucuroas de,
fericit de, furioas deD;
O adFecti6e construite cu la, <re<o=i7ia e<ri&End JorientareaK Insuirii/
`inta Catent la, imun la, receptiv la, surd laD;
O adFecti6e construite cu <re<o=i7ia pe, <re<o=i7ia introducEnd rolul
te&atic `int/ Cfurios pe, gelos pe, invidios pe, mnios pe, sigur peD;
a ad@ecti0e )ost0erbale, re<re=entate <rin <atru ti<are de construc7ie!
O adFecti6e <artici<iale i adFecti6e o(7inute <rin deri6are su?ial/, care
</strea=/ re1i&ul <re<o=i7ional al (a=ei 6er(ale Cahtiat dup, cstorit cu,
comparabil cu, )nrudit cu, interesat de, obligat la, participant la,
predispus la, referitoare la, temtoare deD;
O adFecti6e <artici<iale de la 6er(e tran=iti6e <si+olo1ice Ii
Jinternali=ea=/K rolul 8ti&ul, le1Endu%l <rin <re<o=i7ia de Cdecep1ionat de,
de5amgit de, indignat de, indispus de, intrigat de, )ncntat deD;
O adFecti6e deri6ate su?ial de la 6er(e tran=iti6e Ii lea1/
co&<le&entul care e<ri&/ Te&a/Pacientul <rin <re<o=i7ia de Clovitur
cau5atoare de moarte, debut dttor de speran1D; co&<le&entul <re<o=i7ional se
deose(ete de cel In 1eniti6 <rin natura nedeter&inat/ a no&inalului%co&<le&ent
Ccopii purttori de virui @ 0e?initA 6s copii purttori ai virusului :%.
@b 0e?initAD;
O adFecti6e <artici<iale cu sens <asi6 i unele adFecti6e deri6ate cu su?iul
%bil Ccu sens <asi6D, construite cu un co&<le&ent de a1ent Ctrimis de4de ctre
profesori, propus de4de ctre guvernan1i, solu1ie acceptabil de ambele pr1iD.
Po=i7ia de co&<le&ent <re<o=i7ional <ri&ete, <e lEn1/ reali=/rile s<eci?ice CPre<
b 3o&inalD!
a reali=/ri 6er(ale non?inite!
O >Pre) G? In-initi0! capabil +de/ a crmui, decis +)n/ a proceda,
dr5 )n a=i apra ansele, gata +de/ a sri )n a*utor, vrednic +de/ a repre5enta
1ara;
O de G %u)in = struguri gata de cules, numai buni de plecat )n lume,
demne de luat )n seam, vrednic de ales ambasador;
a reali=/ri <ro<o=i7ionale C<ro<o=i7iile sunt <osi(ile atEt <entru adFecti6e
<rototi<ice, cEt i <entru adFecti6e de ori1ine 6er(al/D. Ln ?unc7ie de co&<le&enti=atorii
acce<ta7i, se distin1!
"#4
#d*ectivul i grupul ad*ectival
O adFecti6e care ad&it a&(ii co&<le&enti=atori Cc' sD, cu di?eren7/
&odal/ Intre construc7ii! @esteA bucuroas c4s, fericit c4s, mndr c4s;
O adFecti6e care ad&it nu&ai <e c, se&n al unei aser7iuni In
su(ordonat/! @esteA contient c, sigur c, vinovat cA
O adFecti6e care ad&it nu&ai <e s, se&n al unei nonaser7iuni In
su(ordonat/! @esteA +in/apt s, atent s, avid s, +in/capabil s, datoare s,
demn s, gata s, gri*ulie s, liber s, nes1ioas s;
O rar, adFecti6e care ad&it <e dac, se&n al unei intero1ati6e totale In
discurs ra<ortat! @esteA curioas dac a luat examenul0
CdD Ad-ecti)ele care admit un complement ata"at direct a<ar cu totul i=olat,
reducEndu%se la!
a unicul adFecti6 dator C@,on I&i esteA dator )iaa$recuno"tinD, In ra<ort cu care
<o=itia co&<le&entului direct este insta(il/, 6ariind cu un co&<le&ent <re<o=i7ional sau
cu un cantitati6
"
C>mi este dator cu ceva/>mi este dator ceva; Ce4Ct )mi este dator9D;
a cEte6a <artici<ii <asi6e de la 6er(e du(lu tran=iti6e, care, du</ <asi6i=are,
</strea=/ tran=iti6itatea sla(/ In rela7ie cu o(iectul secundar Ccopil )nv1at tala
(nmulirii, copii anun1a1i data examenuluiD.
Gecin/tatea adFecti6ului ?ace, distri(u7ional, i&<osi(il/ a<ari7ia cliticului
<rono&inal, ceea ce Insea&n/ i&<osi(ilitatea reali=/rii co&<le&entului adFecti6ului <rin
clitic.
CeD Ad-ecti)ele care admit gradarea accept' implicit' un complement
comparati).
;o&<le&entul co&<arati6 este un co&<le&ent ti<ic <entru .2dF
2
, a6End dre<t
s<eci?ic ?a<tul c/ nu este cerut de ca<ul adFecti6al, ci de un &odi?icator al ca<ului, anu&e
de modi-icatorul gradual Cmai frumoas dect, la fel de sigur ca, mai puin frumoas
dect, cea mai frumoas din$dintreD.
;o&<le&entul co&<arati6 se reali=ea=/! CiD <rin no&inal, <recedat de una dintre
<re<o=i7iile co&<ara7iei Cmai frumoas dect mama' la fel de frumoas ca mamaD;
CiiD <rin <ro<o=i7ie Cmai frumoas dect mi+am imaginat$dect era (n copilrieD.
/(/( Ad-uncii$circumstanialele
Frec6en7a de a<ari7ie, co&<ati(ilit/7ile cu di6ersele ti<uri de adFunc7i de<ind!
a de natura 6er(al/ sau non6er(al/ C<rototi<ic/D a adFecti6ului; adFecti6ele
<ost6er(ale </strea=/ &ai &are Jdesc+idereK ?a7/ de adFunc7ie, acce<tEnd adFunc7i cu
di6erse 6alori se&antice;
a de ti<ul de JstareK C<er&anent/ vs te&<orar/D;
a de ?unc7ia ca<ului adFecti6al, care, In <o=i7ie <redicati6/, este &ai Jdesc+isK la a
<ri&i adFunc7i In ra<ort cu <o=i7ia de &odi?icator dintr%un .3.
/(/(1( #d*unc1ii ad*ectivelor prototipice
"
$ste se&nul c/ tran=iti6itatea adFecti6ului, In &/sura In care eist/, este sla(/0
2
;u aceleai caracteristici C?iind cerut de &odi?icatorul 1radual, i nu de ca<ul 1ru<uluiD a<are i
In .2d6 C6e=i ca<. ,M, Ad0erbul 5i gru)ul ad0erbialD.
"#5
Morfosintaxa limbii romne
CaD Nocati6 C@esteA bolnav la patD;
C(D te&<oral sau durati6 C@avocatA celebru pe atunci, @esteA bolnav de dou
sptmni$din cnd (n cnd, mai inteligent astzi dect ieri;
CcD de &/sur/ Cmult ostil, puin drag mieD;
CdD cau=al Ctrist din cauza rezultatului, bolnav din srcieD.
/(/(2( #d*unc1ii ad*ectivelor de provenien1 verbal
Ln ra<ort cu <ri&a cate1orie, sunt acce<tate circu&stan7iale instrumentale i
-inale# cerute de natura 6er(al/ a (a=ei C<entru 6er(e de ac7iune sau de e6eni&entD!
studente obligate prin "anta- s semne5e, studente trimise (n Capital cu trenul, studente
plecate (n Capital pentru studiu0
1( %)eci-icul limbii romne
a Dintre com)lementele ad@ecti0ului trebuie remarcate=
O co&<le&entul In 1eniti6 i <aralelis&ul acestuia cu unul <re<o=i7ional, cu
distinc7ia @b/ 0e?initA <entru no&inalul%co&<le&ent Clovitur cau5atoare a morii
cau5atoare de moarteD;
O co&<le&entul ataat direct, ne<re<o=i7ional i ne&arcat ca=ual CMi=e dator
)iaaD.
a Ca mod de reali<are# sunt semni-icati0e!
O <osi(ilitatea e<ri&/rii co&<le&entului <re<o=i7ional <rin su<in i sinoni&ia
construc7iilor cu in?initi6, su<in, conFuncti6 Cnumai buni de plecat )n lume Q buni de a
pleca )n lume Q buni s plece )n lumeD;
O <osi(ilitatea con?u=iei Intre dou/ ti<are de construc7ie! aliment greu de gsit
Cre=ultat/ din reor1ani=area unui ti<ar <ri&ar! ! greu de gsit acest alimentD i
construc7ia adFecti6al/ cu co&<le&ent <re<o=i7ional al adFecti6ului Calimente bune4gata
de consumatD, ceea ce are ca re=ultat un ti<ar ?rec6ent In u= Ccu ad6er( JacordatKD, dar
neacce<tat de nor&a literar/ actual/! medicamente grele de gsit, .ia1a lui e simpl de
po)estit0
.2NB 200# ,! "4""99,
,,! "06""4
"#6
#d*ectivul i grupul ad*ectival
!;erciii
1( %e d urmtorul -ragment# din care alegei ad@ecti0ele 5i caracteri<aiCle
din )unct de 0edere -le;ionar=
JNa ?a7ad/, aco<eriul c/dea cu o streain/ lat/, re=e&Endu%se <e console
des</r7ite de casetoane, totul In cel &ai antic stil, dar console, ?rontoane i casetoane
6o<site cu un ulei ca?eniu. cid/ria era cr/<at/ i scoroFit/ In ?oarte &ulte locuri CUD 5n
1rilaF Inalt i 1reoi de ?ier, ru1init i c/=ut <u7in <e s<ate do6edea, <e drea<ta, eisten7a
unei cur7iU .rilaFul a6usese o <oart/ &are cu dou/ ari<i, le1at/ acu& cu un an7.K
C.. ;/linescu, !nigma ,tilieiD
2( Alegei din -ragmentele >a# b? ad@ecti0ele 5i stabiliiCle ti)ul semanticoC
gramatical# @usti-icnduCl )rin teste sintactice cores)un<toare!
CaD J$tero1enitatea sintactic/ se corelea=/ cu etero1enitatea se&antic/. ;lasa
ad6er(ului cu<rinde ele&ente autono&e se&antic Cgreu, bineD, ele&ente deictice, care
Ii <reci=ea=/ re?erin7a <rin ra<ortare la situa7ia de co&unicare CieriD sau ele&ente
ana?orice CUD, care Ii <rocur/ re?erin7a din contet CUD, ter&eni &odali=atori, care
introduc <unctul de 6edere al locutorului Cposibil, poateD, <recu& i o serie de ter&eni
rela7ionali cu rol Fonc7ional In cadrul ?ra=ei Cunde, oricumD sau cu rol de structurare a
tetului CUD. Fiecare dintre aceste cate1orii se&antice are <articularit/7i se&antice
<ro<rii.K C.2NB, ,, 5#6D
C(D J2s<ectul oarecu& sus<ect al (/uturii &ele <re?erate nu &/ i&<resiona!
<erce<ea&, ?irete, culoarea i consisten7a ei 6a1 noroioase, discreta ei &ireas&/ de
(or+ot, ur&a <r/?oas/ care r/&Enea <e ?undul <a+arului. 0ar, dac/ era su?icient de rece
i dac/ ?er&entase IndeaFuns ca s/ ?ie acidulat/, (ra1a &i se </rea <er?ect/. 0e dra1ul
con7inutului, Ii acce<ta& i In?/7iarea, o sa6ura& c+iar, nu ?/r/ o &ic/ <er6ersitate
antici<ati6/.K C2. Pleu, ComXdii la 8or1ile ,rientului?
*( %electai din urmtoarele -ragmente com)lementele ad@ecti0ului
>inclusi0 cele reali<ate )ro)o<iional? 5i indicai# )entru -iecare# ti)ul de
com)lement=
CaD JPEn/ s/ de6in contient de s<ectacol, totul reintr/ In indistinct.K
C(D J2 In7ele1e lu&ea e a ?i sensi(il la o&olo1ia </r7ilor ei, la re7eaua i&ens
co&<licat/ a rela7iilor dintre co&<onentele ei.K
CcD JLn e=oteris&ul isla&ic se 6or(ete des<re trei eta<e ale c/ii &istice, care,
Intr%un anu&it sens, sunt tre<te cresc/toare ale iu(irii.K
CdD JHul7i&ea In1erilor este sin1ura ca<a(il/ s/ <o<ule=e sin1ur/tatea lui
0u&ne=eu.K
CeD J,&a1ina7ia a a</rut cEnd ca si&<l/ ]?ante=ie^, o<us/ ra7iunii i (unului%
si&7 C0escartesD, cEnd ca o oarecare ca<acitate co&(inatorie, ?/r/ <utere creatoare
C0iderotD.K
C?D J8%a In7eles, Inc/ de ti&<uriu, c/ eist/ o ?or&/ de1radat/ a i&a1ina7iei CUD
i o ?or&/ no(il/ a i&a1ina7iei, i&a1ina7ia <roduc/toare de lu&i consistente,
c6asiautono&e.K
"#9
Morfosintaxa limbii romne
C1D J>&ul e la ?el de inse<ara(il de In1erul s/u <e cEt de inse<ara(il e ecoul de
<rototi<ul sonor c/ruia Ii cores<unde.K C2. Pleu, Despre )ngeriD
, >a? Alegei din urmtorul te;t ad@ecti0ele cu rol de modi-icator 5i indicai
ti)ul de modi-icare=
J$ist/ CUD tutuiala <oli7ieneasc/, a a1entului de circula7ie care te tra1e de
urec+i, tutuiala CUD rutier/ cu care se Incondeia=/ reci<roc o?erii isterici, tutuiala
u=ur<atoare, <rin care naturile su(alterne 6or s/ se insinue=e In lu&ea (un/ CUD,
tutuiala r/=(oinic/ C](oule^D, ironic%<rotectoare C]dr/1u7/^D sau to6/r/easc/ C]&/i
dra1/^D. 0e la o(r/=nicie la nesi&7ire, de la <roast/ cretere la de=in+i(i7ie <ri&ar/, de
la aro1an7/ la e1alitaris&, tutuiala aco<er/ un lar1 s<ectru al <atolo1iei sociale.K
C2. Pleu, ComXdii la 8or1ile ,rientuluiD
>b? %ub as)ect -le;ionar# alegei din te;t ad@ecti0ele de alt ti) dect cele cu
)atru -orme 5i indicai# )entru -iecare# ti)ul -le;ionar(
/( Alegei din urmtoarele -ragmente ad@ecti0ele 5i indicai structura
gru)ului )e care -iecare .l -ormea<# )recum 5i cel .n care -iecare se include=
CaD J@Fiecare In1erA e solidar <En/ la ca</t cu succesul sau eecul &isiunii sale
i nu e ]trans?era(il^ altei <ersoane.K C2. Pleu, Despre )ngeriD
C(D JCUD 1Endi7i%6/ la lista sa6an7ilor a&ericani cEti1/tori ai Pre&iului 3o(el,
la ar+itectura a&erican/, (a c+iar, s/ ne ?ie iertare, la closetele a&ericane, res<ira(ile In
ciuda ]&eltin1 <ot^%ului care le utili=ea=/ Cce ?olos c/ du&nea6oastr/ sunte7i &ai
o&o1eni etnic decEt al7ii de 6re&e ce n%a7i desco<erit Inc/ i1iena <u(lic/TDK C2. Pleu,
ComXdii la 8or1ile ,rientuluiD.
1( Construii cte dou )ro)o<iii .n care acela5i ad@ecti0 s .nde)lineasc
un rol )redicati0# res)ecti0 un rol de modi-icator nominal(
I( Construii )atru )ro)o<iii .n care s a)ar= un com)lement indirect al
ad@ecti0ului# unul )re)o<iional# unul .n geniti0# unul com)arati0(
J( %electai ad@ecti0ele din urmtorul -ragment 5i anali<aiCle sub toate
as)ectele >ca ti) -le;ionar# ca ti) sintacticoCsemantic# )o<iia sintactic ocu)at de
gru)# structura intern a gru)ului?=
CaD J8unt oa&eni cari sunt entu=iati In i&<resiile artistice i =1Erci7i In 6ia7a
=ilnic/, &iloi In unele &o&ente i in6idioi In altele, 1eneroi i totodat/ deer7i i
?ricoi, ?oarte inteli1en7i i totodat/ ?oarte cru=i i ?oarte Inel/tori .c.l.K
CT. Haiorescu, CriticeD
C(D JFiecare In1er ca</t/ ?unc7ia de In1er </=itor o sin1ur/ dat/, <entru un
sin1ur o&. $l e solidar <En/ la ca</t cu succesul sau eecul &isiunii sale i nu e
Jtrans?era(ilK altei <ersoane. C...D >&ul e la ?el de inse<ara(il de In1erul s/u <e cEt de
inse<ara(il e ecoul de <rototi<ul sonor c/ruia Ii cores<unde.K C2. Pleu, Despre )ngeriD
"##
#d*ectivul i grupul ad*ectival
K( %tabilii ce este comun 5i ce este di-erit .n urmtoarele dou construcii=
CaD tehnici productoare ale noului produsA
C(D tehnici productoare de noi produse0
"#9
IM( AD6!RB$" EI GR$P$" AD6!RBIA"
1( De-iniie
1(1( ;aracteristicile de?initorii ale ad)erului!
a semantic, caracteri=ea=//cali?ic/, cate1ori=ea=/ sau deli&itea=/ <rocesul/
<redicatele se&antice;
a -le;ionar, se distin1e <rin in6aria(ilitate;
a sintactic, a<are curent ca adFunct In .G sau ca &odi?icator In .2dF/.2d6.
1(2( 8rupul ad)erial >GAd0? strEn1e un ca</un centru ad6er(ial I&<reun/ cu
toate co&<onentele le1ate sintactic de acesta! Merge @
.2d6
foarte departe de centruA, Se
comport @
.2d6
asemenea prinilorA. .2d6 <oate a</rea i ca reali=at nu&ai <rin
ca</centru, In condi7iile a(sen7ei altor constituen7i de<enden7i de centru! #*unge
@
.2d6
departeA.
2( &i)ologia ad0erbelor
2(1( Clasificarea semantic
2(1(1( 0u</ tipul de semnificaie <e care Il e<ri&/, se distin1!
a ad6er(e le;icale C<urt/toare de se&ni?ica7ie leical/ <ro<rie sau <urt/toare de
se&ni?ica7ie leical/ do(Endit/ contetual, <rin &ecanis&e deictice sau ana?oriceD! *os,
sus, repede, bine, corect, continuu, reciproc, aici, acolo, a5i, mine;
a ad6er(e gramaticali<ate Cde6enite &/rci ale cate1oriilor 1ra&aticaleD i
)ragmaticali<ate Cde6enite &/rci ale di6erselor ?unc7ii <ra1&atice i discursi6eD
O cu -uncie gramatical!
4 &/rci ale ne1a7iei totale i ale celei de constituent Cnegaie total! nu
reuete, nu citete; negaie de constituent= copil @deloc obositA, carte
@nicidecum interesantAD;
4 &/rci ale 1rad/rii Cmai, mai pu1in, la fel de, tot aa de, foarte, teribil
deD;
O cu -uncie discursi0C)ragmatic!
4 &/rci ale actului e<resi6/ale enun7ului ecla&ati6 CCe frumos3, Ct de
frumos3D;
4 &/rci ale actului Intre(/rii/ale enun7ului intero1ati6
CUnde$Cnd$Cum$Ct lucre5i9, 5ncotro mergi9D;
4 <articule ?ocale i/sau intensi6e Cc#iar el, "i el, tocmai el, numai elD;
4 conectori <ra1&atici Ctotui, )ntr=adevr, dimpotriv, )n schimbD;
#dverbul i grupul adverbial
4 conectori discursi6i Capropo, de altfel, )n primul rnd, )n al doilea
rnd, pe de o parte, pe de alt parteD;
4 &/rci de &odali=are Cclasa &odali=atorilor; 6e=i infra, 2(1(*(D;
4 clasa a<roi&atorilor Ccam, aproape, vreo, oarecum, )ntructvaD etc.
2(1(2( 0u</ modul (n care ("i procur semnificaia lexical, ad6er(ele se
I&<art In!
a <urt/toare ele Insele de se&ni?ica7ie Crepede, bine, corect, continuu, )mpreun,
laolaltD;
a ad6er(e care Ii <rocur/ se&ni?ica7ia contetual!
O din contetul situa7ional Cad0erbe deictice, de ancorare te&<oral/ a
enun7ului! a5i, mine, ieri, alaltieri, poimine, recent, sau s<a7ial/! aici, acolo,
la dreapta, la stngaD;
O din contetul lin16istic Cad0erbe ana-orice, care Ii <rocur/ re?erin7a
<rin ra<ortare la o surs/ re?eren7ial/ e<ri&at/ anterior! !l a procedat @corectA
F
;
identic
-
$a"i-derea
-
$la fel
-
a procedat i prietenul lui; #m mers @la DacultateA
F
i de
acolo
-
' la mu5eu; Merge @la coalA
F
, unde
-
)i )ntlnete colegiiD; o su(clas/
s<ecial/ de ana?orice o constituie ad6er(ele <ro?ra=/, care, <re=ente In cadrul
dialo1ului, 7in locul unor enun7uri Intre1i, a</rEnd ?ie ca r/s<uns la intero1a7iile
totale CH Mergi mine la coal94 H Nu7$ H Da7 D, ?ie ca &odalitate de e<ri&are a
acordului/a de=acordului locutorului cu re<lica anterioar/;
O cu se&ni?ica7ie 6aria(il/ Cad6er(e care Ii <rocur/ se&ni?ica7ia nu&ai
contetual, din situa7ia de discurs! Unde te )ntlnesc9, Se duce unde gsete de
lucruD.
2(1(*( 0u</ tipul de semnificaie lexical, se distin1!
"#5
"9"
Morfosintaxa limbii romne
a ad0erbe modale, ele Insele etero1ene se&antic
"
!
O &odale cali-icati0e Cscrie frumos, citete corect, )nva1 bine, lucrea5
repede, gndete coerent, merge alene, vorbete graseiat, muncete anevoie,
ateapt 5adarnicD;
O &odale categoriale4limitati0e Cbolnav fi5ic4psihic, i=a )ntrecut
numeric4cultural4economic, intervine chirurgical, se poart 1rnete, gndete
chomsMWan, eterogene semanticD;
O de modali<are Csu(clasa de modali<are e)istemic= cert, incert,
probabil, posibil, imposibil, parc, desigur, cu siguran1, bine)n1eles, de bun
seam, fr )ndoial, firete, pesemne, poate +c/, trebuie +c/; su(clasa
e0idenialelor= cic, pasmite, chipurile; su(clasa de modali<are deontic=
necesar, imperios, musai, obligatoriu; su(clasa de modali<are a)reciati0!
regretabil, surprin5tor, ciudat, din pcate, din nefericire; cu rol discursi0!
sincer @*incer, nu 1i=am dorit rul3T, natural @Natural' n=am nimic )mpotriva
ta3AD;
a ad0erbe de cuanti-icare C@In6a7/A mult4pu1in4destul4att4ctva4orict, Ct
)nva19D;
+ ad0erbe situati0e=
O de loc Cacas, aici, acolo, sus, *os, )nuntru, afar, deasupra,
dedesubt, din loc )n loc, dincoace, undeva, unde, departe, aproape, oriundeD;
O de tim) Ca5i, mine, recent, pe urm, apoi, )ntotdeauna, atunci, acum,
demult, cndva, dup=amia5, curnd, asear, anterior, posterior, ulteriorD;
O de as)ect Cfrecvent, 5ilnic, repetitiv, lunar, anual, lunea, duminica,
mereu, )ntruna, iar, iari, de multe ori, de dou oriD;
+ ad0erbe e;)rimnd ra)orturi logice
O de cau<4de sco) Cde aceea, de asta4de aia, De ce9, cu o
de=a&(i1ui=are contetual/! cau< @Diindc era bolnav, de aceea n=a venitA;
sco) @De asta n=a venit, ca s te prote*e5eA;
O concesi0e Ctotui, cu toate acestea4astea @6=am )nv1at, totu"i$cu toate
astea, m=am dus la examenAD;
O condiionale Caltfel, altminteri @8regtete=te serios, altfel$altminteri'
nu iei examenul3AD.
Tre(uie o(ser6at c/ li&itele dintre clasele sta(ilite su( 2(1(*( nu sunt ri1ide, c/ci,
contetual, rela7iile se&antice se <ot &odi?ica sau <ot inter?era C6e=i rela7ia ti&< 4 loc 4
a<roi&are! "ocuiete aproape de mine @locA 6s 6unta au programat=o aproape de
Crciun @ti&<A 6s # )nv1at aproape cinci ore @a<roi&areA; &od 4 condi7ie! !l a
procedat altfel dect mine @&odA 6s Mnnc totA altfel' nu pleci la *oac3 @condi7ieA;
6e=i i inter?eren7a &od 4 instru&ental! comunic telefonic$telegrafic; &od 4 loc! l=a
administrat intramuscular; &od 4 ti&<! telefonea5 periodic' as<ect 4 cuanti?icare! .ine
de dou ori$de multe ori etc.D.
"
5nele ad6er(e <ot ?i1ura In &ai &ulte su(clase, Incadrarea de<in=End adesea de <o=i7ia lor
sintactic/ i discursi6/. 2st?el, clar <oate ?i &odal de cali?icare Cvorbete clarD, dar i de
&odali=are e<iste&ic/ CClar, e cel mai bun din clasD; sincer <oate ?i i &odal de cali?icare
Cvorbete sincerD, dar i cu rol discursi6 C*incer' n=a vrea s te )ncurc3D etc.
"92
#dverbul i grupul adverbial
Pe de alt/ <arte, tre(uie o(ser6at c/ acelai ad6er( <oate a</rea, In ?unc7ie de
criteriile sta(ilite su( 2(1(1( H 2(1(2( H 2(1(*, In clase di?erite, c/ci criteriile sunt de ti<
di?erit. 2st?el, ad6er(ul aici <oate ?i, <otri6it criteriului 2(1(1(# ad6er( de loc C"ucrea5
aiciD, dar i ad6er( cu ?unc7ie discursi6/ Cconector discursi6! Copila a fcut o depresie0
Aici e i vina prin1ilorD; <otri6it criteriului 2(1(2(, <oate a</rea ca deictic C.ino aici3D sau
ca ana?oric C# rmas )n clas0 Aici l=a cunoscut pe %onD; <otri6it criteriului 2(1(*, a<are ca
ad6er( de loc C"ucrea5 aiciD sau de ti&< CSuntem )n noiembrie0 De aici )ncolo, cald nu
mai poate fiD.
2d6er(ul unde <oate a</rea, <otri6it criteriului 2(1(1(, cu ?unc7ie <ra1&atic/, ?ie
de &arcare a actului Intre(/rii CUnde te=ai ascuns9D, ?ie de &arcare a unui act e<resi6,
Intr%un enun7 ecla&ati6 CUnde n=a )nceput o cldur ca aceea0003D, iar, <otri6it criteriului
2(1(2(# el <oate ?unc7iona ca ana?oric Ccoala unde am )nv1atD sau cu se&ni?ica7ie
6aria(il/ C6u=mi amintesc unde am )nv1atD; <otri6it criteriului 2(1(*(# ?unc7ionea=/ ca
ad6er( situati6 de loc Ccoala unde l=am )ntlnit, Unde te=am )ntlnit9D sau, cu o
se&antic/ i cu o 1ra&atic/ &odi?icat/
"
, ca &arcator al rela7iei cau=ale CUnde nu m=a
gsit acas, a cre5ut c m=am r5gnditD.
2(2( Clasificarea sintactic
2(2(1( #dverbele cu autonomie sintactic i fonetic
Be<re=int/ clasa <rototi<ic/ de ad6er(e, inclu=End!
+ 2d6er(e inte1rate In di6erse <o=i7ii ale 1ru<urilor sintactice, inclusi6 In <o=i7ii
de <eri?erie a 1ru<urilor CadFunc7i ai 6er(ului sau adFunc7i ai .G! .orbete clar i
rspicat, # )nv1at fran1u5ete rapid' # )nv1at totu"i s citeasc, &odi?icatori ai
adFecti6ului/ai ad6er(ului! elev foarte inteligent, lucrea5 foarte atent sau &odi?icatori ai
Intre1ului 1ru< .2dF/.2d6! persoane @din ce (n ce @mai @avide de putereAAAD;
+ 2d6er(ele de ?ra=/ i ad6er(e ale enun7/rii Cad0erbe de -ra<! Ade)rat$De
un seam, este cel mai dotat, Proail$Pesemne' este cel mai dotat; ad0erbe ale
enunrii! *incer' n=a vrea s te )ncurc, Teoretic )orind' asta nu se poate )ntmplaD;
+ 2d6er(e care ?or&ea=/ ele Insele un enun7 autono& Caa%nu&itele )ro-ra<e! #i
mncat94 4 Da34 4 *igur34 4 Nu34 4 Nicidecum3D.
+ > su(clas/ sintactic a<arte o ?or&ea=/ ad6er(ele Inde<linind ?unc7ia sintactic/
s<ecial/ de conectare i de ierar+i=are sintactic/, aa%nu&itele ad0erbe relati0e.
2d6er(ele relati6e ?unc7ionea=/ sintactic dre<t conectori inter)ro)o<iionali i
ierarFi<atori sintactici Clea1/ o <ro<o=i7ie de ter&enul ei re1ent, ae=End%o, In acelai
ti&<, Intr%o <o=i7ie de su(ordonare! @
.3
locul @
Bel
unde am lucratAA, @
.G
8rocedea5 @
Bel
cum
poateAA. ,ntroduc ?ie relati6e cu antecedent, In care relati6ul ?unc7ionea=/ ana?oric Clocul
i
unde
i
ne=am v5ut, momentul
F
cnd
F
ne=am )ntlnit, modul

cum

procede5iD, ?ie relati6e


?/r/ antecedent, In care relati6ul nu%i <rocur/ re?erin7a contetual C8leac unde i se cere,
8rocedea5 cum poate, .ine cnd are timpD.
"
;ontetual, se recate1ori=ea=/ dre<t conFunc7ie.
"93
Morfosintaxa limbii romne
2(2(2( #dverbele fr autonomie, depin5nd de un suport sintactic i fonetic
+Semiadverbele/
2(2(2(1( %emiad0erbele re<re=int/ o su(clas/ etero1en/ de ad6er(e, reunite <e
(a=a cEtor6a tr/s/turi co&une.
CaD 0in <unct de 6edere semantic, au In co&un sensul 6a1, sla(! a<roi&are
Ccam un MilogramD, restric7ie Cnumai voiD, durat/ Ctot m doareD, inclu=iune Cmerge "i
%onD etc.
C(D 0in <unct de 6edere semanticoC)ragmatic, ?unc7ionea=/ ca )articule -ocale.
CcD 0in <unct de 6edere sintactic, se&iad6er(ele se caracteri=ea=/ <rin <ierderea
<ar7ial/ a autono&iei sintactice, ?iind ?or&e Jsla(eK; se&iad6er(ele care &odi?ic/ .G, a
c/ror autono&ie este ?oarte li&itat/, au ?ost considerate ?or&e clitice
"
, iar cele care
&odi?ic/ alte 1ru<uri sintactice au ?ost considerate ?or&e nonclitice; <ierderea
autono&iei se &ani?est/ <rin!
a inca<acitatea de a constitui centru de 1ru< sintactic, ?unc7ionEnd Intotdeauna ca
&odi?icatori Cnonrestricti6iD <entru toate ti<urile de 1ru<uri sintactice!
O .G! # "i plecat, 6u prea mnncA
O .3! 0i lui %on )i plac plimbrile, nu numai #nei, "=am chemat inclusi)
pe %on, %on este aproape profesor, nu mai are de dat dect licen1aA
O .2dF! %on este c#iar urt, %oana este prea )naltA
O .2d6! %on s=a comportat cam nepoliticosA %on a rs aia sesi5abilA
Ln co&(ina7ie cu adFecti6e i ad6er(e, se&iad6er(ul mai Ii <ierde co&<let
autono&ia, ?iind o &arc/ a 1radului de intensitate co&<arati6! mai mare, mai bine0
O .Pre<! %on se gndea aproximati) la aceeai solu1ieA %on vorbea tot
despre lingvisticA
O .;o&<le&enti=atorului C<ro<o=i7ia su(ordonat/ conFunc7ional/D! %on
tia inclusi) c am spus asta despre elA %on aflase "i c nu vrem s vin la noiA
a i&<osi(ilitatea de a se coordona Intre ele CS6=a mai i cam dormiD, cu
ece<7ia situa7iilor de utili=are &etadiscursi6/ C7 "=ai invitat inclusiv pe %on947 6u l=am
invitat inclusi)' ci exclusi) pe %onD; i&<osi(ilitatea de a se coordona cu un ad6er(
autono& C;# cam i azi plouat, ;6=a mai i aundent ninsD;
a <osi(ilitatea de a se co&(ina Intre ele, dac/ sensul le <er&ite! # venit c#iar "i
%onA 6u m mai tot strigaA 6=a mncat nici mcar o frun5 de salat0
CdD 0in <unct de 6edere -onetic, autono&ia acestor ?or&e este de ase&enea
li&itat/, iar In ceea ce <ri6ete accentul -rastic, <oate ?i accentuat ?ie su<ortul
se&iad6er(ului C.ino chiar acumD, ?ie se&iad6er(ul Insui C0i el vineD.
2(2(2(2( In0entarul de se&iad6er(e este di?erit de la o lucrare la alta, In ?unc7ie
de criteriile de deli&itare a clasei, iar eterogenitatea de co&<orta&ent se &ani?est/ <rin
ur&/toarele caracteristici!
"
0in <ers<ecti6a teoriei de?icien7ei, a<licat/ la clasa se&iad6er(elor de HIr=ea Gasile C200#D.
"94
#dverbul i grupul adverbial
a nu&ai unele ele&ente se <ot intercala In structura ?or&elor 6er(ale co&<use! #
mai$"i$cam adormit, S tot cn1i, 6=a prea veniA
a unele se&iad6er(e au cor< ?onetic redus Cmai, i, tot, cam, preaD, altele nu
Cinclusiv, exclusiv, aproximativ, baremD;
a unele se&iad6er(e <ot a</rea nu&ai In anu&ite ti<uri de <ro<o=i7ii! oare, In
intero1ati6e, nici, In ne1ati6e;
a In ceea ce <ri6ete to)ica, In 1eneral, se&iad6er(ele <reced/ i&ediat 1ru<ul <e
care Il &odi?ic/! "i %on, prea departe, nu mai tiu, dar eist/ i <osi(ilitatea 6aria7iei de
to<ic/ C<entru unit/7i <recu& chiar, doar, )nc, mcarD! %on n=a plecat (nc la mare4%on
(nc n=a plecat la mare4%on n=a plecat la mare (nc0
2tunci cEnd se intercalea=/ In structura ?or&elor 6er(ale co&<use,
se&iad6er(ele a<ar In i&ediata 6ecin/tate a 6er(ului leical! Mi=a mai face o cafea, #m
tot evitat s iau medicamente; atunci cEnd 6er(ul este Inso7it de un clitic <rono&inal,
se&iad6er(ul se <o=i7ionea=/ Intre cliticul <rono&inal i 6er( Cdeci tot In i&ediata
6ecin/tate a 6er(uluiD! >l tot vd, , mai atept0 ;on?or& nor&ei literare, sunt corecte
nu&ai construc7iile de ti<ul a mai venit o dat, nu=mi prea place, dar se etinde tot &ai
&ult utili=area unor se&iad6er(e In ante<unere ?a7/ de auiliar sau ?a7/ de cliticul
<rono&inal! 4ai a venit o dat, 6u prea )mi place0 Ln unele situa7ii, to<ica di?erit/ este
asociat/ cu distinc7ii se&antice! >l tot vd JIl 6/d ?rec6entK, Tot )l vd, )i pot transmite eu
mesa*ul Joricu& Il 6/dK.

2(*( Clasificarea (n funcie de structura intern "i de relaia cu alte clase
lexico+gramaticale
+ Ad0erbe )ro)riuC<ise, neanali=a(ile ca structur/ intern/
"
Caici, acolo, acas,
afar, alene, sus, *os, bine, curndD
+ Ad0erbe deri0ate su-i;al
O cu su?iele =ete, =icete Cbrbtete, fr1ete, istoricete, omenete,
printete, prieteneteD;
O cu su?iul =i4=) Cchior, cruci, f1i, trD;
O cu su?iul neolo1ic %mente Cfinalmente, realmente, totalmenteD;
+ Ad0erbe obinute )rin con0ersiune Co&oni&e cu ?or&e din alte clase
leicaleD
O o&oni&e cu ?or&a adFecti6al/ de &asculin sin1ular Ccitete
corect4frumos4curgtor, procedea5 inteligent4surprin5tor, intervine
chirurgical4 tiin1ificD;
O o&oni&e cu ?or&a <artici<ial/ de &asculin sin1ular Cvorbete apsat4
bolborosit4cntat4rstit4silabisitD
+ Gru)uri locuionale 5i e;)resii ad0erbiale ecFi0alente
O locuiuni )ro)riuC<ise Cde=a berbeleacul, de=a builea, de=a fir=a=pr,
pe rupte, pe apucate, din ce )n ce, din cnd )n cnd, cu de=a silaD;
"
8unt neanalizaile din <unctul de 6edere al stadiului actual de li&(/, c+iar dac/ istoria unora
e6iden7ia=/ c/, la ori1ine, nu sunt ad6er(e <ri&are C6e=i co&<usele acas, afar, alene sau
curnd, ad6er( o(7inut <rin con6ersiunea unui 1erun=iuD.
"95
Morfosintaxa limbii romne
O e;)resii ad0erbiale, re<re=entate de 1ru<uri anali=a(ile Csintactic,
li(ereD, dar ec+i6alente cu un ad6er( &odal C)n chip strlucit, )n mod
nesistematic, din punct de vedere teoretic, sub aspect numericD.
*( Po<iia ocu)at de GAd0 .n organi<area )ro)o<iiei 5i a -ra<ei
Po<iia
ocu)at
Auncia sintactic !;em)le
Dn G6
+ cu
ra)ortare la
6
+ com)lement )redicati0 al
0erbului4nume )redicati0 CIn
contetul 6er(elor co<ulati6e, cu
6er(ul co<ulati6 leicali=at sau
neleicali=atD
! dificil$important$oligatoriu s000,
=ine$*igur c a plecat3, !i sunt
(mpreun$laolalt
+ argument al 0erbului CIn
contetul 6er(elor cu circu&stan7ial
o(li1atoriuD
a circu&stan7ial &odal CSe comport
corect, 8rocedea5 ineD
a circu&stan7ial locati6 C"ocuiete
aici, #*unge (nuntruD
a circu&stan7ial cantitati6 CDurea5
mult, .alorea5 mult' Ct cntrete9D
+ ad@unct al 0erbului a circu&stan7ial &odal cali?icati6
C#learg "c#ioptat, .orbete rstit, #
c5ut rusc, Se )mbrac tradiionalD
a circu&stan7ial &odal
li&itati6/cate1orial
C%ntervine c#irurgical, "ucrea5
manualD
a circu&stan7ial de rela7ie CSe
deosebete calitati), Ctig
economicD
a circu&stan7ial de ti&< C8leac aziD
a circu&stan7ial de loc CCitete aiciD
a cu
ra)ortare la
G6
ad@unct al G6
a cu ra<ortare la G b 8
a circu&stan7ial &odal cali?icati6
CCitete inteligent' Cinii latr
amenintorD
a cu ra<ortare la G b ;0 a circu&stan7ial &odal
cate1orial CConstruiete bombe
artizanalD
cali?icati6 C8ronun1 engle5ete
gre"it' .opsete poarta ro"u, #ude
vocea clarD
a circu&stan7ial de rela7ie C%=a )nvins
economicD
Dn structuri
reorgani<ate
cu eli)s 5i amalgamare#
-uncionea< ca P%
, tiam acolo Ck <tiam @c ea esteA
acoloD, , doresc aici Ca Doresc @ca ea
s fieA aiciD
"96
#dverbul i grupul adverbial
Dn GAd@ 5i
GAd0
modi-icator al Ad@4al Ad0 a circu&stan7ial de rela7ie
li&itati6/cate1orial Cbolnav psi#ic,
frumoas moralmente' important
numericD
a circu&stan7ial de &od
deli&itea=/ <redica7ia Cparial nou,
totalmente$integral nouD
modi-icator de gradare .n
GAd@4GAd0
foarte frumoas, teriil de avid de
bani, nespus de vioaie, prea plin de
praf
submodi-icator de gradare @ocazional$frec)ent @foarte agresivAA,
@din ce (n ce @mai frumoasAA
Dn GPre) com)lement al )re)o<iiei .Pre< In ansa&(lu ?unc7ionea=/ ca!
a circu&stan7ial te&<oral CDatea5 de
atunci' Se )ntoarce pn atunciD
a circu&stan7ial de loc CMerge pn
acoloD
Dn relaie cu
P
)redicat ad0erbial >ire"te4Poate c va reui
ad@unct al .ntregii )ro)o<iii a circu&stan7ial de cau=//de sco< CDe
ce n=ai luat examenul9, De ce
inten1ione5i s vii9D
a circu&stan7ial condi7ional C8leac
imediat, c, altfel, vei avea neplceriD
a circu&stan7ial concesi6 C>ncerc
totu"i s re5istD
ad0erbe e;tra)ro)o<iionale#
modi-icatoare ale .ntregii -ra<e
a circu&stan7ial de &odalitate
CPesemne4Negre"it' se va )ntoarceA
*incer' n=am ce s=1i spunA Din
pcate' n=am ce s=1i spunD
Dn GN modi-icator nerestricti0
a le1at <rin conectorul
<re<o=i7ional de
a ataat direct, In condi7iile unui
centru su(stanti6al <ost6er(al
a casa de sus, gardul de acolo, masa
din Ck de )nD dreapta' edin1a de
mine' cldura de acas
a plecarea azi$mine$acolo' rmasul
zilnic$aici, ptrunderea dincolo
Dn ti)are
a)o<iti0e cu
su)ort
ad0erbial
a)o<iie ! insuportabil, adic greu de trit
,( %tructura intern a GAd0
*tructura extins a grupului este ur&/toarea!
>Particule -ocale? >7odi-icatori? Ad0 >Com)lemente? >Ad@unci?
@i%a Inc+iriat o locuin7/A c#iar foarte departe de Uni)ersitate
@c/uta &a1a=ineA din ce (n ce mai aproape de cas7
.Focus
3
"99
Morfosintaxa limbii romne
8<ec .2d6
chiar 3
8<ec .;o&< 2d6
foarte 3
2d6 .Pre<
departe de Bniversitate
*c#ema general a 8Ad)
,(1( Pentru modi-icatori i )articule -ocale, 6e=i ca<. G,,,, Ad@ecti0ul 5i gru)ul
ad@ecti0al(
,(2( Com)lementarea, &ai restrEns/ decEt In .2dF i cu &ult &ai restrEns/
decEt In .G, se li&itea=/ la!
+ un in6entar &ic de ad6er(e care <ri&esc un com)lement )re)o<iional
Cdeparte de, aproape de, dincoace de, indiferent
"
de, )nainte de, concomitent cu, paralel
cu, referitor laD;
+ un in6entar restrEns de ad6er(e care <ri&esc un com)lement .n dati0 Caidoma
cuiva, asemenea cuiva, anterior cstoriei, ulterior )ntlniriiD;
+ un in6entar &ic de ad6er(e i de locu7iuni ad6er(iale care, In construc7ii
restrEnse, ast/=i In6ec+ite i stilistic &arcate, <ri&esc un com)lement .n dati0 reali=at
<rin ?or&/ aton/ de clitic <rono&inal C)mpotriv=1i, )nainte=1i, asupr=1i, )n urm=iD.
;a inter<retare, distin1e& Intre ?or&ele JarticulateK C)mpotriva=1i, asupra=mi,
)naintea=mi, )n urma=miD i cores<ondentele lor JnearticulateK, considerEnd c/ ulti&ele au
un centru ad6er(ial, In ti&< ce <ri&ele, un centru <re<o=i7ional. 2r1u&entul care ne
conduce la aceast/ inter<retare este <aralelis&ul dintre construc7iile! 5mi st (mpotri)
5mpotri)+mi se ridicaser mul1i, I=am rmas (n urm 5n urm+i lsase numai
suferin1, care e6iden7ia=/ Jautono&iaK ?or&ei JnearticulateK. $ist/, totui, i ar1u&ente
<entru inter<retarea a&(elor ?or&e Ccu JarticolK vs J?/r/ articolKD ca 6ariante ale aceleiai
<re<o=i7ii/locu7iuni <re<o=i7ionale.
,(*( Ad@uncia este rar/, dat/ ?iind rela7ionarea curent/ a adFunc7ilor la 6er( Csau
la .GD, i nu direct la ad6er( C.2d6D.
/( %)eci-icul limbii romne
a ;+iar dac/ utili=/rile sunt &ar1inale CIn ro&Ena actual/D, tre(uie re&arcat
<aralelis&ul dintre unele ?or&e ad6er(iale JnearticulateK i cores<ondentele lor
<re<o=i7ionale JarticulateK C)mpotriv=1i, )nainte=1i 6s )mpotriva=1i, )naintea=1iD,
<recu& i ca<acitatea a&Endurora de a clitici=a ?or&e <rono&inale de dati6.
a Ln ro&Ena actual/, se constat/ o &are dis<oni(ilitate 4 ca in6entar i ca randa&ent
?unc7ional 4 de ad0erbiali<are a ad@ecti0ului CatEt a celui cali?icati6, cEt i a celui
cate1ori=antD i a <artici<iului. Bo&Ena, li&(/ de ti< <re<onderent deri6ati6, <re?er/,
In ca=ul ad6er(ului, o rela7ie de o&oni&ie Ccon6ersiuneD cu adFecti6ul/<artici<iul.
"
8/ se deose(easc/ Intre ad6er(ul indiferent CIndiferent de sonda*ele recente, au anse to1i
candida1iiD i adFecti6ul indiferent Celev apatic, indiferent la ceea ce o )ncon*oarD.
"9#
#dverbul i grupul adverbial
+ Ln <erioada actual/ a li&(ii, dei se constat/ o sc/dere a in6entarului i a
randa&entului ?unc7ional al ad0erbelor deri0ate, s%a aFuns la sinoni&ia a trei ti<are
ad6er(iale Cad6er(ul deri6at 4 ad6er(ul o&oni& cu adFecti6ul 4 e<resia ad6er(ial/
<eri?rastic/! oficialmente oficial )n mod oficial, fi5icete fi5ic sub aspect fi5icD,
de unde i <osi(ilitatea ale1erii stilistic &arcate a uneia dintre construc7ii.
+ Posi(ilitatea utili=/rii su(stanti6ale a ad6er(elor deri6ate In %ete, cEnd acestea
denu&esc li&(i! >nva1 franuze"te, >n engleze"te apare alt tipar de construc1ie,
Construc1ia e calchiat din neme"te0
.2NB 200# ,! 5#5605,
,,! ""5""#
"99
Morfosintaxa limbii romne
!;erciii
1( Construii cte dou )ro)o<iii .n care urmtoarele -orme= sescian'
#omeric' teatral' anterior' recent' reciproc' sincer' colegial' proail s -ie -olosite
ad@ecti0al 5i ad0erbial# indicnd 5i ti)ul semantic de ad@ecti0# res)ecti0 de ad0erb(
2( Aolosii urmtoarele -orme= afectat' apsat' ascuit' cutat' condimentat'
fost' piigiat' "c#ioptat )artici)ial 5i ad0erbial# indicnd )o<iia sintactic a
-iecreia .n gru)ul din care -ace )arte(
*( Alegei ad0erbele din urmtorul -ragment# indicnd ti)ul semantic de
ad0erb# )recum 5i )o<iia sintactic a -iecruia=
JGe=i un tEn/r de a<aren7/ ?oarte si&<atic/, se interesea=/ la toate, a In6/7at
(ine In coal/, a ?ost dintre ]<re&ian7i^, ]<ro&ite &ult^. Tre(uie s/ &ai ate<7i Inainte
de a%7i ?or&a Fudecata asu<ra lui. 3u e lucru &are s/ <ro&it/, lucru &are e s/ 7ie ce
<ro&ite. Ll ur&/reti cEt6a ti&<, Il IntElneti iar/i du</ cE7i6a ani. ;e a ?/cut de atunci
IncoaceT 2 <ro1resat In de=6oltarea luiT 8%a In?iri<atT 2 Intre<rins ce6a cu succesT i%a
Inte&eiat cu <ro<ria sa &unc/ eisten7a &aterial/T 2 scris ce6a i lucrea=/ &ai
de<arteT Ll 6e=i du</ al7i ani. 2 &ai crescutT i%a &en7inut <ro1resulT 2 r/&as
credincios idealului din tinere7eT C...D
0e aici se In7ele1e i &area 6aloare a disci<linei intelectuale. 3u cEte idei
?elurite ai adunat In &e&oria ta este lucrul cel &ai i&<ortant, ci i&<ortant/ este
le1/tura Intre idei.K CT. Haiorescu, CriticeD
,( Construii# cu a@utorul ad0erbelor natural' clar' posiil' proail'
negre"it' cte dou enunuri# .n care -iecare s a)ar ra)ortat la -ra<# res)ecti0 la
0erb4la G6(
/( Alegei ad0erbele din urmtorul -ragment 5i comentaiCle sub toate
as)ectele >clasi-icare du) di0erse criteriiL )o<iie sintacticL structur intern a
gru)ului?(
JPentru &o&ent, ne este &ai interesant s/ ne Intre(/& de ce n%a& anali=at la
"##9 6reun discurs al celorlal7i <atru re<re=entan7i ai tinerei 1enera7ii de atunci. > <arte
a cau=elor este In le1/tur/ cu Ins/i atitudinea lor i &erit/ s/ ?ie I&<r/tiat/ cu atEt &ai
&ult cu cEt de atunci Incoace cariera lor <u(lic/ s%a ridicat <En/ la tre<tele cele &ai
Inalte ale +ierar+iei statului, cEteicinci au de6enit &initri, unii &ai curEnd, al7ii &ai
tEr=iu, unii du</ &erit, al7ii du</ I&<reFur/ri.
Pe d. ;. ;. 2rion, se IntE&<lase s/ nu%l au=i& deloc <En/ atunci. 0e
d. 2leandru Har1+ilo&an, nu se c/dea s/ 6or(i&, ?iindc/ <oliticete se a<ro<iase de
]Funi&iti^ C...D. 0. 0issescu cEti1ase toc&ai atunci <e dre<t sau <e nedre<t oarecare
notorietate In lu&ea <olitic/.K CT. Haiorescu, CriticeD
200
#dverbul i grupul adverbial
1( Ce ti) de in-ormaie semantic su)limentar aduce -olosirea
semiad0erbelor .n urmtoarele enunuriB Ce gru)uri sintactice modi-ic acesteaB
CaD M=am tot uitat pe fereastr dup %on, dar nu=l vd
<i dac m uitam de o mie de ori pe fereastr, %on tot nu venea
Tot ninge de trei 5ileA Dei am cre5ut c a ieit soarele, tot ninge
Dei suntem mul1i )n echip, tot eu a trebuit s fac asta
S tot fie trecut de (& noaptea
Dei a fcut trei facult1i, tot nepriceput a rmas
8e oriunde am lua=o, tot acolo a*ungem
C(D 6ici n=am a*uns bine acas, c %on a "i venit
>ntre timp, %on a "i venit, a "i plecat
.reau s ne "i plimbm, nu doar s lucrm toat 5iua
6u m ascund de nimeni, de altfel, am "i spus public ce gndesc
0i %on ar fi putut face asta
M ateptam s abandone5e, i asta s=a "i )ntmplat0
I( Din )unctul de 0edere al normei literare# urmtoarele e;em)le conin
gre5eli de to)ic a semiad0erbelor( Artai care sunt 0ariantele corecte 5i e;)licai
relaia dintre acest ti) de 2gre5eal3 5i caracterul de -orm slab clitic sau
nonclitic al semiad0erbelor im)licate(
i mai ne da1i o adresA tii ce mai mi=a spus Mariana9A mai )mi spuneau
medicii cu care am stat de vorb
asta "i se )ntmpl acumA dar "i am tratat probleme privind taxele i
comisioanele
sigur, c nu prea se pltesc coti5a1iileA am demonstrat c nu prea ne tememA se
spune c nu prea se uita la ei0
J( Construii ct mai multe e;em)le >cel )uin trei? )rin care s ilustrai
)osibilitatea 0ariaiei de to)ic a semiad0erbelor c#iar 5i doar7
K( Care este -orma corect a urmtoarelor enunuriB !;ist mai multe
)osibiliti de corectareB %tabilii crui ti) de restricie se su)une semiad0erbul
dect7
>n ultim fa5 s=a prelevat dect ficatul
<i cine era, dect dumneavoastr cu mama9
6u o poate a*uta cu nimic pe btrn, dect o poate transporta la spital
6oi vindeam dect trei autoturisme0
20"
M( PR!P'8I9IA EI GR$P$" PR!P'8I9I'NA"
1( De-iniie 5i caracteristici generale
1(1( Prepoziia este o clas/ de cu6inte, cu ur&/toarele caracteristici!
a semantic, se distin1e de clasele leico%1ra&aticale re<re=entate de 6er(,
su(stanti6, adFecti6, ad6er(, a6End un sens &ai a(stract, Jrela7ionalK; unele au un sens
&ai clar Ccele leicale! pentru, spre, )n etc.D, altele, un sens &ai 6a1 sau c+iar sunt li<site
de sens Canu&ite <re<o=i7ii se&ileicale i <re<o=i7iile ?unc7ionale a, de, la, peD;
a mor-ologic, nu <re=int/ ?leiune;
a sintactic, constituie I&<reun/ cu co&<le&entul s/u .Pre<, care se include ca
unitate su(ordonat/ In alt 1ru< sintactic, ierar+ic su<erior C.G! vine la noi, .3! casa de
acolo, .2dF! util pentru profesori, .2d6! dincolo de graniD.
1(2( 8rupul prepoziional este constituentul enun7ului ?or&at din <re<o=i7ie,
a6End statutul de centru de 1ru<, i din co&<le&entul s/u o(li1atoriu e<ri&at.
2( Clasi-icarea )re)o<iiilor
0u</ rolul semantic 5i sintactic <e care Il au In cadrul unui 1ru<, <re<o=i7iile
<ot ?i!
a le;icale H din, dup, gra1ie, )mpotriva, )n, la, lng, pentru, spre, sub etc.
Pre<o=i7iile leicale <artici</ se&antic la sta(ilirea ti<ului de rela7ie dintre
co&<onentele 1ru<ului sintactic <e care le conectea=/! rela7ie locati6/ CMerge
(n$la$spre$lng bibliotecD, rela7ie te&<oral/ CTe atept dup$la ora treiD, rela7ie
J&ediat/K Ccititul cu lupa, premiul ob1inut graie mameiD, rela7ie ?inal/ Clupta pentru
demnitateD, rela7ie de ad6ersitate Cunul (mpotri)a altuiaD etc.
a -uncionale 4 a, de, la, pe
Pre<o=i7iile ?unc7ionale sunt 6ide se&antic, a6End doar rol de coneiune a
co&<onentelor unui 1ru< sintactic. 0u</ rolul ?unc7ional <e care Il Inde<linesc, se
distin1!
O <re<o=i7iile a i la care &arc+ea=/ rela7ii ca=uale de 1eniti6 sau de
dati6, ?ie In situa7ia In care un co&<onent al enun7ului este inca<a(il de a &arca
?leionar ca=ul o(lic Ccr1ile a doi copii, )nceputul a ceva nou, #m oferit la cinci
copii cr1iD, ?ie In 6aria7ie li(er/ cu ?or&ele ?leionare res<ecti6e Ccontra a mai
multe persoane contra mai multor persoane, <o<. ua la cas ua casei, <o<.
Dau cr1i la copii Dau cr1i copiilorD;
Ln li&(a 6ec+e, <En/ tEr=iu, In secolul al M,M%lea, rela7ia de 1eniti6 se e<ri&a i
cu aFutorul <re<o=i7iei de Cal c/rei co&<le&ent <utea ?i un .3 co&<letD! v5nd bugetul
"99
Morfosintaxa limbii romne
de )eniturile "i c#eltuielile coalelor publice pe anul (Jfg CDocumente referitoare la
economia Crii -omneti, "#004"#50, ,,D, Catastih de semnturile fcute )n (K *ude1e
CidemD.
O <re<o=i7ia pe care &arc+ea=/ co&<le&entul direct, ?iind o(li1atorie In
anu&ite situa7ii leico%se&antice C, atept pe MariaA 6u te=am v5ut i pe tineA
%a=l, te rog, pe acestaD;
O <re<o=i7ia de din construc7iile <seudo<artiti6e Cun Milogram de mere,
dou5eci de oameni, o sticl de vin, un tip de problemeD;
O <re<o=i7ia de care lea1/ un co&<le&ent sau un &odi?icator
nonrestricti6, <ro6enite din .G, de centrul no&inal Cascultarea de cntece a
ascult cntece, citirea de texte vechi a citete texte vechiA plecarea de ieri a a
plecat ieri, cntatul de diminea1 a cnt diminea1aA casa de lng deal a casa
este lng deal, cartea de pe birou a cartea este pe birouD;
O <re<o=i7ia de care introduce un &odi?icator Cpod de piatr, cas de
vacan1, om de valoare, problem de re5olvatD;
O <re<o=i7ia de care &arc+ea=/ co&<le&entul de a1ent C2ibliografia
minimal a fost citit de studen1iD;
a semile;icale 4 cu, de, pe, pentru, la etc.
Pre<o=i7iile se&ileicale re<re=int/ o restric7ie sintactico%se&antic/ a re1entului!
a se asocia cu, apt pentru, gelos pe, a se bi5ui pe, a apela la. $le <ot a6ea un sens care
JInt/reteK sensul re1entului! a milita pentru, apt pentru, a se asocia cu, a<ro<iindu%se
<rin aceasta &ai &ult de <re<o=i7iile leicale.
5nele <re<o=i7ii i&<use de re1ent au un sens &ai a(stract Ca beneficia de, a
depinde de, capabil de, a consta )nD, ase&enea <re<o=i7iilor ?unc7ionale0
0i?eren7ele dintre cele trei ti<uri de <re<o=i7ii se 6/d In ta(elul ur&/tor!
;riterii Pre<o=i7iile
leicale
Pre<o=i7iile
?unc7ionale
Pre<o=i7iile
se&ileicale
sunt <urt/toare de
sens
"
b 4 e
atri(uie rol te&atic
C6e=i infra, ,(*(1(D
b 4 e
sunt cerute de re1ent 4
2
4 e
<ot ?i Inlocuite cu alte b 4 4
3
"
8ensul <re<o=i7iei este rela7ional Cdi?erit deci de al cate1oriilor leicale <recu& su(stanti6ul,
6er(ul etc.D, <reci=Endu%se In contet. 0e ee&<lu, cu <oate e<ri&a asocierea C%on merge cu
Maria la concertD sau instru&entul CCltorete cu avionulD, dintre <oate ?i locati6/ Clocul dintre
noiD, si&etric/ Cdistan1a dintre el i eaD sau <artiti6/ Cunul dintre eiD.
2
Ln 1eneral, <re<o=i7iile leicale nu sunt cerute de re1ent, dar eist/ anu&ite
co&<ati(ilit/7i/inco&<ati(ilit/7i Intre acestea i re1ent Cde ee&<lu, merge la4)n4pe4spre4
dup4cu4pentru, dar Smerge despreD.
3
8e Inre1istrea=/ ?oarte <u7ine ece<7ii, cEnd <re<o=i7iile se&ileicale <ot ?i Inlocuite de altele! a
consta )n4din, apt de4pentru0 8u(stitu7ia se ?ace Ins/ ?/r/ a se sc+i&(a sensul <re<o=i7iei Ci,
i&<licit, al construc7ieiD, ?a7/ de su(stitu7ia <re<o=i7iilor leicale care se asocia=/ cu sc+i&(are de
204
8repo5i1ia i grupul prepo5i1ional
<re<o=i7ii
*( Po<iiile ocu)ate de GPre) .n organi<area )ro)o<iiei
Po<iia Auncia !;em)le
Ln .3 + com)lement CcEnd nu&ele%centru
este rela7ional, <ost6er(al sau
<ostadFecti6alD
frate cu %on, acordarea de premii,
degusttor de vinuri, aten1ia la un
lucru
+ modi-icator restricti0 cas de vacan1, main de splat,
viper cu corn, nepot de sor
"
+ modi-icator nonrestricti0 cartea din bibliotec, mu5ica de
asear, po5a cu cinele
Ln .G + com)lement C<re<o=i7ional, direct,
indirect, de a1entD
#pelea5 la colegi, Depinde de tine, >l
vede pe %on, D importan1 la ceva
ne)nsemnat, ! a*utat de prieteni
+ .n ra)ort cu un 0erb co)ulati0#
ocu) )o<iia NP
Masa este de lemn, Discu1ia lor a
devenit fr sens
+ .n ra)ort cu un 0erb
nonco)ulati0# ocu) )o<iia CP'#
a0nd dre)t centru o )re)o<iie a
2calitii3
"=au luat drept altul, "=au taxat de
arogant
+ ad@unct .n ra)ort cu 64G6
Ccircu&stan7ial de loc, de ti&<, de
&od, cantitati6, instru&ental, de
cau=/, de sco< etc.D
Merge la coal, # ascultat pn acum,
Citete )n linite, 8re1ul a
crescut cu ('h, 8rin alegerea
lui se urmrea schimbarea
echipei, 8lnge de fericire, Se
duce dup cumprturi
Ln .2dF + com)lement C<re<o=i7ional sau
co&<arati6D
atent la toate, invidios pe colegi,
capabil de orice
cel mai bun dintre ei
2
+ ad@unct lung de & metri
Ln .2d6 + com)lement C<re<o=i7ional sau
co&<arati6D
aproape de tine, )nainte de vacan1,
dincolo de grani1
citete cel mai bine dintre ei
+ ad@unct de 5ece ori mai bine
Ln .,nterF + com)lement )re)o<iional .ai de ei3
+ ad@unct :ai la mine3, :ai cu noi3
Ln .Pre< + com)lement Te ateptm pn la$spre$dup ora
cinci
+ .n structuri care au la ba< un
0erb# GPre) cu centrul de -iind
modi-icatorul numelui
barca de lng mal Ck 2arca este
lng malD, titlul de pe pagin Ck Titlul
este pe paginD
sens CSt pe4lng4sub masD.
"
Lntre1ul 1ru< nepot de sor <oate <ri&i un co&<le&ent! nepot de sor lui %on0
2
Ln construc7ia cel mai bun dintre ei, .Pre< dintre ei este co&<le&ent co&<arati6 cerut de &arca
de 1radare cel mai0
205
Morfosintaxa limbii romne
Ln structuri
reor1ani=ate
+ cu eli)s -r amalgamare# a)are
ca P%
# gsit=o cu piciorul rupt
+ cu eli)s 5i amalgamare# P% , tiam de studioas, %at=te )n aceeai
situa1ie3
Ln ti<are
a<o=iti6e
+ a)o<iie 8e &i decembrie, adic )n #*un, vom
pleca la 8aris
,( %tructura intern a GPre)
8tructura etins/ a .Pre< este!
CParticule -ocaleD C7odi-icatorD Pre) Com)lement
"
! i pe lng perete, tot
pe la voi0
.Pre<
V
8<ec Pre<
C<articule ?ocaleD 2
i 8<ec Pre<
C&odi?icatorD V
pe Pre< .0et
lng V
0et .3
perete perete

*c#ema general a 8Prep
,(1( Particulele focale sunt se&iad6er(ele cu rol de declanatori ai unor
<resu<o=i7ii, care se ataea=/ la stEn1a .Pre<! i4nici4tot4doar4chiar despre tine0
Particulele <ot ?i coocurente cu &odi?icatorii! <i pe la ase a plouat0
,(2( 4odificatorii care a<ar In ante<unere ?a7/ de <re<o=i7ie sunt se&iad6er(ele
cu 6aloare de a<roi&are! pe la prn5, pe lng cas, cam cu greutate, mai la vale0
Ln construc7ii <recu& Merge pe lng lac, %ntervine pe lng ef, pe nu <oate ?i
o&is ?/r/ s/ a?ecte=e lo1ica enun7ului. Ln sc+i&(, din contete <recu& # plecat pe la
prn5, pe <oate li<si, a(sen7a &odi?icatorului anulEnd doar sensul de a<roi&are din
enun7! # plecat la prn50
,(*( Complementele sunt constituen7ii o(li1atoriu e<ri&a7i ai .Pre<. Ln situa7iile
rare In care acetia nu se leicali=ea=/, recu<erarea lor din contet este Intotdeauna
<osi(il/! .ii cu maina sau fr9, 6e vedem )nainte de curs sau dup9
"
Ln ra<ort cu .2dF sau .2d6, ;o&<le&entul nu a<are Intre <arante=e rotunde, <re=en7a lui ?iind
o(li1atorie <entru orice <re<o=i7ie.
206
8repo5i1ia i grupul prepo5i1ional
;o&<le&entele se su<un anu&itor restric7ii i&<use de <re<o=i7ia%centru, In
?unc7ie de statutul &or?olo1ic al acestora. Bestric7iile co&une tuturor ti<urilor de
co&<le&ent al <re<o=i7iei sunt cea de o(li1ati6itate a e<ri&/rii i cea de to<ic/! toate
co&<le&entele sunt <ost<use <re<o=i7iei.
,(*(1( Complementul reali5at prin nominal
8e su<une unor restric7ii!
+ de ca<
O Pre<o=i7iile cu, despre, din, dintre, fa1 de, fr, )n, )n loc de, la,
pentru, printre, spre, sub etc. i&<un acu=ati6ul Ccu tineD.
O Pre<o=i7iile JarticulateK dedesubtul, )mpotriva, )n fa1a, )n *urul,
)naintea, )napoia etc. i&<un 1eniti6ul C)mpotriva trafican1ilorD.
O Pre<o=i7iile datorit, gra1ie, mul1umit i&<un dati6ul Cgra1ie
medicamentelorD.
+ de articulare
Ln ?unc7ie de <re<o=i7ie, dar i de <articularit/7ile se&antice ale co&<le&entului
sau de <re=en7a unui &odi?icator, su(stanti6ul <oate ?i articulat sau nu, cu& se 6ede In
ee&<lele! Circul cu bicicleta 6s .ine cu baga* 6s >ndulcete cafeaua cu 5ahr 6s
>ndulcete cafeaua cu 5ahrul din plicule1, #c1ionea5 cu pruden1 6s #c1ionea5 cu
pruden1a dobndit )n attea )ncercri, Merge la bibliotec 6s Merge la biblioteca din
centru 6s Merge la mama4tata0
0e re1ul/, <re<o=i7ia este ur&at/ de nu&e ?/r/ articol, cu ece<7ia <re<o=i7iei
co&<use de=a C*ocul de=a trenulD. 2rticolul este cerut Ins/ de un &odi?icator al nu&elui!
Mergem la maga5in 6s Mergem la maga5inul de vi5avi0 ;+iar dac/ nu&ele CneInso7it de
&odi?icatorD este nearticulat din cau=a <re<o=i7iei, acesta <oate <ri&i o citire de?init/! %on
citete acum pe balcon CJ<e un anu&e (alconKD0 Ln enun7urile 1enerice Ins/, nearticularea
nu&elui co&<le&ent al <re<o=i7iei se asocia=/ cu nedeter&inarea/nede?inirea acestuia!
! plcut s citeti vara pe balcon0
+ de numr
Pre<o=i7iile locati6e, <artiti6e sau si&etrice dintre Ci din In 6aria7ie cu dintreD,
)ntre, printre se construiesc o(li1atoriu cu un no&inal la <lural Cflorile dintre copaci,
unul dintre4din *uctoriD sau cu dou/ 1ru<uri no&inale coordonate Ccearta dintre mam i
copil, o rela1ie )ntre ef i subalternD. ;u sens <artiti6, i <re<o=i7ia de cere <luralul! un
coleg de=ai notri0
+ de rol tematic
Pre<o=i7iile <ot i&<une sau nu roluri te&atice co&<le&entelor no&inale. 0e
alt?el, deose(irea dintre cele trei ti<uri de <re<o=i7ii Cleicale, ?unc7ionale, se&ileicaleD
se constat/ i In ra<ort cu ca<acitatea lor de a atri(ui roluri te&atice.
O Pre<o=i7iile le;icale se distin1 de celelalte dou/ ti<uri <rin aceea c/
atri(uie co&<le&entelor roluri te&atice! Bene?iciar C# muncit mult pentru eaD,
Nocati6 C"ampadarul este pe podeaD, Parcurs CTrece prin parcD, 8urs/ C.ine din
strintateD, ,nstru&ent CCitete cu ochelariiD.
O Fa7/ de <re<o=i7iile leicale, cele -uncionale nu au aceast/ ca<acitate,
rolul te&atic al co&<le&entului lor ?iind atri(uit de un ele&ent re1ent <lin
se&antic CIn %on )l bate pe heorghe, rolul te&atic Pacient al no&inalului este
209
Morfosintaxa limbii romne
atri(uit de 6er(ul a bate, nu de <re<o=i7ia pe, do6ad/ c/ acelai rol <ri&ete
no&inalul i In a(sen7a <re<o=i7iei! %on bate mgarulD0 2cestea sunt <re<o=i7ii
1ra&aticali=ate, total li<site de sens, care au nu&ai rol sintactic In or1ani=area
enun7ului.
O 5n statut s<ecial au <re<o=i7iile semile;icale, care nu atri(uie sin1ure
rol te&atic, ci I&<reun/ cu re1entul! Te&/ CCopilul beneficia5 de burs,
Drumuse1ea const )n armonieD, 8urs/ CDeparte de ea se sim1ea abandonatD.
5nele <re<o=i7ii i&<use de re1ent sunt &ai <u7in a(stracte, rolul <e care Il
atri(uie ?iind acela cerut i de re1ent! Bene?iciar CManualul este util pentru
studen1iD, `int/ C#pelea5 la mama pentru a o a*utaD, ;o&itati6 C!chipa noastr
se asocia5 cu echipa voastrD.
,(*(2( Complementul reali5at prin ad*ectiv
Pot a6ea co&<le&ent reali=at <rin adFecti6 <re<o=i7iile Jcalit/7iiK, ?a<t <er&is de
lectura de ti< <redicati6, <rototi<ic/ <entru adFecti6! #preciem ca4drept oportun aceast
msur, # luat=o de bun0
2lt/ <re<o=i7ie care se construiete cu un ast?el de co&<le&ent este dinG Din alb
s=a fcut gri0
Ln construc7ii <recu& De mic i=au plcut mainile, este <re?era(il/ anali=a <rin
eli<s/ Cca relati6/ redus/D a 1ru<ului de mic Ck de Scnd eraT micD.
,(*(*( Complementul reali5at prin form verbal nonfinit
For&a 6er(al/ non?init/ <oate ?i! in?initi6 C-enun1 la a=i mai scrie veti regulatD,
su<in C<i=a luat mai multe cr1i de cititD sau 1erun=iu, cerut de o <re<o=i7e a Jcalit/7iiK C,
consider ca fiind perfect pentru acest plan, >l consider ca avnd destul inteligen1
pentru a )n1elege situa1iaD.
,(*(,( Complementul reali5at prin adverb
Pot ocu<a <o=i7ia de co&<le&ent al <re<o=i7iei ad6er(e locati6e sau te&<orale
<recu&! pn atunci4ieri, de aici0
,(*(/( Complementul reali5at prin 8rep
;o&<le&entul <re<o=i7iei este un .Pre< cEnd centrul 1ru<ului <re<o=i7ional
su<erior este pn Cpn la anulD sau de, a c/rui a<ari7ie se e<lic/ <rin trans<unerea unui
circu&stan7ial/adFunct din .G In .3 CCartea este pe banc ] cartea de pe bancD.
,(*(1( Complementul reali5at prin propo5i1ie
Pro<o=i7ia relati6/ i cea conFunc7ional/ <ot ?i, de ase&enea, co&<le&ente ale
<re<o=i7iei. ;ondi7ia ca relati6a s/ ?ie co&<le&ent al <re<o=i7iei este ca aceasta s/ nu ai(/
antecedent! Scrie cu ce gsete, St la cine )l primete0 Pro<o=i7iei relati6e Ii cores<unde
un no&inal CScrie cu creionul, St la prieteniD.
Hai rar decEt co&<le&entul reali=at <rin relati6/ este co&<le&entul re<re=entat
de <ro<o=i7ia conFunc7ional/. Pre<o=i7ii <recu& pn, fr se co&(in/ cu un ast?el de
co&<le&ent! Mai are de ateptat pn s a*ung acolo, 6u ar fi a*uns acolo fr s fi
20#
8repo5i1ia i grupul prepo5i1ional
fost )nso1it de %on. 2cestui co&<le&ent Ii cores<unde ?or&a de in?initi6 a 6er(ului CMai
are de ateptat pn a a*unge acolo, 6u ar fi a*uns acolo fr a fi fost )nso1it de %onD.
/( Particulariti ale romnei
+ <osi(ilitatea e<ri&/rii rela7iei de 1eniti6 sau de dati6 cu aFutorul <re<o=i7iilor
?unc7ionale a ori la In anu&ite contete;
+ nearticularea co&<le&entului su(stanti6al In condi7iile a(sen7ei &odi?icatorului,
asociat/ cu o citire de?init/.
.2NB 200# ,! 609630,
,,! "24"3".
!;erciii
1( %electai gru)urile )re)o<iionale din te;tul de mai @os( Artai .n ce
gru)uri sintactice se includ 5i ce restricii im)un )re)o<iiileCcentru
com)lementelor lor=
JPri&a dintre acele ne?ericite IntE&<l/ri, al c/rei ecou a6ea s/%l tErasc/ la
nes?Erit, a ?ost inte1rarea sa In 1ru<ul &acedonsgian, ceea ce 6a ?ace ca ura I&<otri6a
<oetului 6op1ilor s/ se re6erse i asu<ra lui, ca i sti1&atul de ]decadent^. F/r/ s/
se&ene <rea &ult cu ceilal7i literatori, Petic/ intr/ In cercul claustrat i urEt de restul
scriitorilor i su<ort/ al/turi de ei <oli7e <e care nu le se&nase. 2sta nu Insea&n/ Ins/ c/
nu s%a si&7it (ine <rintre ]e?e(ii, <oe7ii 1i1an7i i inco&<ara(ilii &aetri^. Ln acel cadru
eista ridicol 4 &ul7i dintre cei ce%l ?rec6entau Ii 6or ?i dat sea&a 4, dar nu eista
6ul1aritate i &esc+in/rie, i asta era &ult. 0e alt?el, rela7iile <oetului cu cercul
&acedonsgian sunt destul de e?e&ere, iar nu&/rul cola(or/rilor la "iteratorul este In
realitate redus. i totui, o anali=/ a ?la1rantului insucces su?erit de <oet In e<oc/ <oate
considera <rintre cau=ele <rinci<ale aceast/ a<roi&ati6/ solidari=are cu HacedonsgiK.
C2. Blandiana, #utoportret cu palimpsestD
2( Construii cte dou enunuri .n care )re)o<iiile a' de' la' pe s -ie o
dat -uncionale 5i a doua oar le;icale( Construii a)oi# dac este )osibil# cte un
enun .n care )re)o<iiile date s -ie semile;icale(
*( %e d te;tul=
J8/ Ince<e& cu <ri&a Intre(are! Intr%ade6/r a6e& acces la (a=ele de date din
econo&ie, cea &ai i&<ortant/ (a=/ de date este c+iar aceea creat/ de ,38 i con7ine
209
Morfosintaxa limbii romne
datele ela(orate de noi. 2ccesul la (a=e de date, res<ecti6 surse de date ale altor
institu7ii Il reali=/& a<roa<e eclusi6 In sco<ul su<li&ent/rii sau co&<le&ent/rii
<ro<riilor noastre in?or&a7ii re=ultate din cercet/rile statistice Intre<rinse direct de c/tre
,38. ;+iar dac/ a& ?i tenta7i s/ ?ace& <redic7ii sau esti&/ri 6i=End <ers<ecti6a
de=6olt/rii econo&iei, nu o <ute& ?ace, In <ri&ul rEnd, din <unct de 6edere le1al, i, In
al doilea rEnd, nici su( as<ect <rinci<ial. Ne1ea statisticii ro&Eneti de?inete clar
o(iecti6ele statisticii o?iciale, inclusi6 ale ,38. Lntr%o e<resie succint/, ?/r/ a intra In
detalii, aceasta <oate ?i e<ri&at <rin ?a<tul c/ rolul statisticii const/ In e6aluarea e%
<ost a derul/rii unui ?eno&en sau <roces econo&ico%social. 0eci, noi, statisticienii,
r/s<unde& cerin7elor utili=atorilor, inclusi6 a ?actorilor de deci=ie <olitic/, <rin datele i
in?or&a7iile noastre la Intre(area ct a fost, i nu ct )a fi. Pentru a r/s<unde la ulti&a
Intre(are, In Bo&Enia eist/ o alt/ institu7ie, i anu&e ;o&isia 3ational/ de Pro1no=/,
care ?ace ast?el de esti&/ri i <re6i=iuni, desi1ur, (a=Endu%se <e tendin7ele ce se
&ani?est/ sau re=ult/ din seriile de date statistice, corel/rile de date, <recu& i cu
aFutorul &odelelor i altor instru&ente de statistic/%&ate&atic/, <e care le utili=ea=/.K
C---.re6ista%<iata.roD
>a? %electai )re)o<iiile le;icale# artai care sunt com)lementele lor 5i
rolurile tematice )e care le im)un acestora(
>b? %electai )re)o<iiile -uncionale 5i artai .n ce condiii sintacticoC
semantice a)ar(
>c? %electai )re)o<iiile semile;icale 5i artai ce roluri atribuie .m)reun
cu regentul com)lementului lor(
>d? Artai ce )o<iie sintactic ocu) gru)urile )re)o<iionale .n cadrul
gru)urilor sintactice su)erioare .n care se includ(
,( Indicai ce ca< im)un )re)o<iiile com)lementelor nominale din te;tele
de mai @os( Artai a)oi ce -uncie sintactic au gru)urile )re)o<iionale=
>mpotriva lor s=au fcut multe reclama1ii
2sescu contra uvern C---.1andul.in?oD
,amenii ateapt apari1ia vaccinului contra gripei
#u scpat cu via1 gra1ie airbagurilor
Datorit a doi colegi a recuperat cr1ile
Cr1ile a trei autori au fost premiate
Consecin1a a ceea ce a fcut a fost neplcut
# oferit la trei invitate flori
M gndesc la ce se va )ntmpla disear
# vorbit cu tine despre plecarea de mine9
S=a certat cu cine i=a fcut un mare bine0
/( Artai ce statut mor-osintactic au cu0intele scrise cu aldine din
urmtoarele enunuri=
8ovetile de dragoste sunt mereu aceleai
2"0
8repo5i1ia i grupul prepo5i1ional
Data de ai cunoscut=o este colega mea
De ve1i re1ine ce am spus, bine va fi
Pn ai venit tu, noi am terminat discu1ia
Pn )n acel moment nu )n1elesesem ce voia s fac
# venit la lume la spectacol3
Pe la prn5 am s a*ung i eu
Pe dou5eci august vom pleca )n concediu0
1( Indicai ce statut >com)lement sau modi-icator? au gru)urile
)re)o<iionale din enunurile de mai @os=
Ba de metal are o re5isten1 mai mare
Casa de acolo este a unui politician
#cordarea de sporuri salariale este o msur ce se impune
Se teme de ce va spune eful lui
%on este prieten cu heorghe
>n casa cu eta* locuiesc mul1i chiriai
6e confruntm cu problemele acestea 5ilnic
%on este bun la matematic
ndul la copil nu=i ddea pace
"e=am dat la trei dintre ei cte o *ucrie
#pelea5 )ntotdeauna la metode de acest fel0
I( Cum se e;)lic ocurena )re)o<iiei de .n gru)urile nominale de
mai @os=
fumtor de hai
constructor de maini
plecarea de acas
)nceputul de vacan1
splatul de maini
"a cules de )ngeri C2. BlandianaD
btlia de la Mreti
casa de peste deal
scaunul de lng tine
fabrici productoare de combustibil
icoane fctoare de minuni
Ce au .n comun aceste construciiB
2""
G"'%AR
AC&AN&
;once<t Ca<ar7inEnd lin16istului ?rance= N. TesnilreD care dese&nea=/ entit/7ile
<artici<ante la <rocesul descris de 6er(, reali=ate sintactic ca ar1u&ente C6.
2B.5H$3TD, c/rora 6er(ul le i&<une restric7ii de ?or&/. ;lasele de 6er(e C=ero6alente,
&ono6alente, (i6alente, tri6alenteD di?er/ In ?unc7ie de nu&/rul de actan7i C6. i
8TB5;T5Bm 2B.5H$3T2NmD.
AC&AN9 >7RCI D! [?
Bestric7ii de ?or&/ Cca=, <re<o=i7ii, conFunc7ii, relati6eD i&<use de re1ent
co&<le&entelor, a6End rolul de a le1a co&<le&entele de re1ent i de a di?eren7ia
co&<le&entele Intre ele.
ADQ$NC&
;onstituent sintactic ?acultati6 Creali=at ca .2d6! .ine aziA a veni azi; .Pre<! # venit de
ieri; .0et! Citete nopile; <ro<o=i7ie su(ordonat//.;o&<le&enti=ator! .ine cnd poateD
care se ataea=/ la .Fle sau la .G. Ln celelalte 1ru<uri sintactice, adFunc7ilor le
cores<und &odi?icatorii Cnonrestricti6iD C6. H>0,F,;2T>BD. 2dFunctul ocu</ o <o=i7ie
structural/ in?erioar/ ierar+ic co&<le&entului i nu este cerut sintactico%se&antic de
centrul la care se ataea=/, ne<ri&ind ca= i rol te&atic de la acesta. Ter&enul ad*unct
este ec+i6alent cu circumstan1ialul, cu ece<7ia Jcircu&stan7ialelor o(li1atoriiK, al c/ror
statut sintactic este ase&/n/tor co&<le&entelor.
ANAA'RIC
Ln acce<7ie 1ra&atical/, co&<onent al enun7ului ?/r/ re?erin7/ <ro<rie, dar care i%o o(7ine
<rin ra<ortare la o surs/ re?eren7ial/ e<ri&at/, de o(icei, anterior, nu&it/ antecedent. 8e
include In clasa <ro?or&elor. Pot a6ea utili=are ana?oric/ ele&ente din ur&/toarele clase!
<ronu&e C%oana
i
s
i
=a )mbrcat cu rochia albastrD, nu&eral CStuden1ii
i
mei sunt interesa1i
de lingvistic0 Doi
i
au scris de*a cte un articolD, adFecti6 C, carte bun
i
este apreciat
de cititor, pentru c o asemenea
i
carte a*unge la sufletul luiD, ad6er( C"ocul
i
unde
i
s=au
)ntlnit era romanticD.
ANA"I&IC >A"!MI$N! [?
Fleiune caracteri=at/ <rin aceea c/, <entru &arcarea cate1oriilor 1ra&aticale, se recur1e
la &or?e&e li(ere C&o(ileD. Ge=i e<ri&area ?or&elor 6er(ale cu auiliar sau/i cu un
conector 1ra&aticali=at! am mers, voi merge, a merge, a fi mersA s merg, a merge, de
mersA s fi mers, s fi cntnd etc.; e<ri&area ca=ului cu aFutorul &/rcii lui 4 lui %on sau
cu aFutorul <re<o=i7iei a4la 4 cr1ile a doi copii, C<o<.D Dau la copii bomboane,
209
Morfosintaxa limbii romne
e<ri&area 1radelor de co&<ara7ie la adFecti6 i la ad6er( cu aFutorul unor &/rci de
1radare! mai frumos, foarte frumos, cel mai frumos.
AN&ICA$8A&I6I8AR!
><era7ie de detran=iti6i=are C6. 0$TB23c,T,G,c2B$D care are loc la ni6elul
Neiconului C6. N$M,;>3D i <rin care se deri6/ nu&eroase 6er(e er1ati6e/inacu=ati6e i
6er(e cu $<eri&entator de la cores<ondentele lor tran=iti6e Cuvernul crete pre1urile Z
8re1urile crescA 8e %on )l supr copiii Z %on se suprD. $?ectele sintactice ale a<lic/rii
acestei o<era7ii sunt! 6er(ul tran=iti6 de6ine intran=iti6; co&<le&entul direct este
eternali=at C6. $MT$B32N,c2B$D i aFun1e In <o=i7ia su(iectului; 21entul sau, In
ca=ul 6er(elor <si+olo1ice, 8ti&ulul este eli&inat co&<let, ne?iind recu<era(il se&antic;
?acultati6, se asocia=/ cu &arca se0
ARG$7!N&
;onstituent o(li1atoriu sintactico%se&antic care este cerut de un centru <redicati6 C6.
PB$0,;2T 8$H23T,;D! 6er( CCitesc o carteD, adFecti6 Cgata de luptD, su(stanti6 Cfiul
4arieiD, ad6er( Caproape de "coalD, <re<o=i7ie Clng "coalD. Ln .G, se distin1 un [
IN&!RN# 1enerat In interiorul .G, In <o=i7ia de co&<le&ent, i un [ !M&!RN, 1enerat
In interiorul .G, In <o=i7ia de 8<eci?icator C6. 8P$;,F,;2T>BD al .G Calt?el s<us, cerut
de ansa&(lul G b co&<le&entD, dar de<lasat In a?ara acestuia, In <o=i7ia de 8<eci?icator
al .Fle, unde <ri&ete ca=ul no&inati6.
A&RIB$IR!A CA8$"$I
Feno&en <rin care un constituent no&inal su(ordonat unui centru CFle i Pre<, cel &ai
?rec6entD <ri&ete ;a= de la acesta din ur&/, Intr%o con?i1ura7ie de do&inan7/, In care
centrul este su<erior ierar+ic constituentului c/ruia Ii atri(uie ca=. >rice .0et a?lat Intr%o
<o=i7ie ar1u&ental/ tre(uie s/ <oarte ;a=. ;a<acitatea unui ite& de a atri(ui ;a= este
s<eci?icat/ In Neicon C6. N$M,;>3D. 2tri(uirea ca=urilor este su<us/ condi7iilor de
localitate! un centru nu atri(uie ca= la distan7/; de ee&<lu, no&inati6ul este atri(uit In
con?i1ura7ia de 8<eci?icator al .Fle; acu=ati6ul este atri(uit In <o=i7ia structural/ de
co&<le&ent. Ln teoriile 1enerati6e recente, ca=ul nu este atri(uit de un centru, ci 6eri?icat
Intr%o anu&it/ con?i1ura7ie, <rintr%o <otri6ire de tr/s/turi.
CAP 6e=i C!N&R$
n A$8I'NA&
;entru <rono&inal al 1ru<ului no&inal. ;a<ul ?u=ionat <reia i Incor<orea=/ dou/ ?unc7ii!
a su(stanti6ului, care este su<ri&at, i a deter&inantului/cuanti?icatorului/alternati6ului!
@#cei studen1iA4@Mul1i studen1iA4@#l1i studen1iA urmea5 cursuri de limbi strine j
#ceia4Mul1i4#l1ii urmea5 cursuri de limbi strine0 5neori, ?or&a <rono&inal/ Cca<ul
?u=ionatD este di?erit/ de cea adFecti6al/ Cacest profesor acesta, alt exerci1iu altul,
niciun roman niciunulD, alteori, nu Cceilal1i elevi ceilal1i, mul1i turiti mul1i, c1iva
poe1i c1ivaD. Be<re=int/ 1ru<ul deter&inant ti<ic.
CA8
[ N!$&R$4DIR!C&
2"4
losar
;once<t care aco<er/ toate situa7iile In care su(stanti6ul are ?or&/ ne&arcat/ de 32c,
ne<utEnd ?i su(stituit <rintr%un clitic <rono&inal de 2c sau <rin ?or&a de 3 a <ronu&elui.
;a=ul JneutruK/JdirectK caracteri=ea=/, In 1eneral, no&inale ne<re<o=i7ionale care a<ar In
ur&/toarele <o=i7ii sintactice! ;8ec CM=a )nv1at gramaticD, ;P> C"=au ales
pre"edinteD, circu&stan7ial C# lipsit de acas zile (ntregiD i 8 sau ;0 cu lectur/ de ti<
J<ro<rietateK CSe caut profesor, Cutm profesorD.
[ %&R$C&$RA"
;a= atri(uit In anu&ite <o=i7ii sintactice C6. 2TB,B5,B$2 ;2c5N5,D, inde<endent de
atri(uirea rolului te&atic sau de ite&ul leical care Il selectea=/. 3o&inati6ul i
acu=ati6ul sunt, In orice a<ari7ie, ca=uri structurale, asociate cu o anu&it/ con?i1ura7ie i
care <ot ?i asociate cu roluri te&atice di?erite.
[ "!MICA"4IN!R!N&
;a= de<endent ?ie de ite&ul leical care selectea=/ un .0et, ?ie de rolul te&atic <urtat de
acel .0et. Ln li&(a ro&En/, sunt Intotdeauna leicale ca=ul JdirectK/JneutruK <urtat de
;8ec i de ;P> i de circu&stan7ialul o(li1atoriu reali=at ca .0et, circu&scrise unei
clase li&itate de 6er(e. .eniti6ul i dati6ul <ot ?i atEt structurale Catri(uite In <o=i7ia de
co&<le&entD, cEt i leicale Cle1ate de rolul Posesor, res<ecti6 `int//Bene?iciarD.
C!N&R$
;onstituentul In Furul c/ruia se or1ani=ea=/ 1ru<urile sintactice Ccentre le;icale! .G,
.3, .2dF, .2d6; centre -uncionale! .Fle, .0et, .Pre<, .;o&<le&enti=atorD, care
selectea=/ co&<le&entele i atri(uie roluri te&atice co&<le&entelor reali=ate ca .0et.
CIRC$7%&AN9IA" 6e=i ADQ$NC&
n 7!&ADI%C$R%I6
8u(s<ecie de circu&stan7ial care ?ace re?erire la actul enun7/rii CDin cte "tiu, nu a plecat
la 8aris, 6u a avut chef s lucre5e, ca s spun a"aA 5n primul rnd, vrea s=i
mul1umeasc pentru succes )ndrumtorului lucrrii i, (n al doilea rnd, colegilor de
serviciuD. Ln ra<ort cu 1ru<ul 6er(al, <ot a6ea utili=are &etadiscursi6/ circu&stan7ialele!
de &od <ro<riu%=is, instru&ental, de cau=/, de sco<, condi7ional, concesi6, consecuti6, de
rela7ie.
C'7P"!7!N&
;onstituent selectat de un centru CleicalD care se su<une restric7iilor 1ra&aticale i
se&antice i&<use de acesta. Ln con?i1ura7iile ar(orescente, a<are i&ediat la drea<ta
centrului de 1ru<. 0e ee&<lu, In structura .G, se distin1! co&<le&entul direct,
co&<le&entul secundar, co&<le&entul indirect, co&<le&entul <re<o=i7ional, nu&ele
<redicati6, co&<le&entul <redicati6 al o(iectului, circu&stan7ialul o(li1atoriu i
su(iectul, iar In .3 4 co&<le&entul nu&elor <ost6er(ale, co&<le&entul nu&elor
rela7ionale i co&<le&entul <artiti6 al inde?initelor cu tr/s/tura inerent/ @b Partiti6A.
;o&<le&entul <oate ?i cerut i de un centru ?unc7ional C6e=i, de ee&<lu, co&<le&entul
deter&inantului! un ele)D sau de alt constituent, In a?ar/ de centru, al 1ru<ului sintactic
C6e=i co&<le&entul co&<arati6 cerut de &odi?icatorul adFecti6ului/ad6er(ului! mai bun
dect elD.
2"5
Morfosintaxa limbii romne
C'7P"!7!N&I8A&'R
;entru ?unc7ional al 1ru<ului co&<le&enti=ator Cal <ro<o=i7ieiD. $le&entele cu statut de
co&<le&enti=ator sunt! c, s, dac, de C<o<. i ar+.D, cum c, precum c0 Ln 1ra&atica
tradi7ional/, co&<le&enti=atorii erau anali=a7i dre<t conFunc7ii su(ordonatoare
necircu&stan7iale.
C'NQ$NC9I!
$le&ent care &arc+ea=/ o rela7ie de coordonare CconFunc7ia coordonatoareD sau de
su(ordonare circu&stan7ial/ CconFunc7ia su(ordonatoareD. ;onFunc7iile coordonatoare
sunt! co<ulati6e Ci, precum i, ca i, ct i, cum iD, ad6ersati6e Cdar, )ns, or, ci, iarD,
disFuncti6e Cori, sau, fieD. ;onFunc7iile su(ordonatoare introduc su(ordonate
circu&stan7iale CadFunc7i <ro<o=i7ionaliD! cau=al/ C#re emo1ii fiindc a greitD, concesi6/
CDei a ac1ionat rapid, nu a salvat multe obiecteD, condi7ional/ CDac va )ncerca, va ti
c a avut mcar o ansD, consecuti6/ C# strigat att de tare )nct l=au au5it veciniiD,
?inal/ C"=a chemat ca s )l a*uteD etc. 8<re deose(ire de co&<le&enti=atori, conFunc7iile
coordonatoare nu%i <roiectea=/ 1ru<.
C$AN&IAICA&'R
;o&<onent care are rolul de a s<eci?ica din <unct de 6edere cantitati6 alt co&<onent al
unui 1ru< Cno&inal, 6er(al, adFecti6al, ad6er(ialD. Ln clasa cuanti?icatorilor intr/
ele&entele cantitati6e indicEnd! o cantitate de?init/ Ccinci, 5ece, de dou oriD, o cantitate
nede?init/ Cmul1i, pu1ini, c1ivaA numerosA mult, pu1in, ctva, orictD, o cantitate nul/
CniciunA nicict, delocD. Ln .3, cantitatea de?init/ sau nede?init/ <oate ?i e<ri&at/ i cu
aFutorul unor construc7ii cu rol de s<eci?icator de ti<ul un Milogram de, trei metri de, o
cantitate de, un numr de etc. ;uanti?icatorii sunt eisten7iali Cmul1i, pu1ini, destui, c1iva
etc.D sau uni6ersali, tri&i7End la totalitate Intr%o &anier/ 1lo(al/ Cto1iD sau distri(uti6/
Cfiecare, oricare, oriceD.
D!IC&IC
;o&<onent al enun7ului ?/r/ re?erin7/ <ro<rie care Ii o(7ine re?erin7a de la unul dintre
co&<onentele situa7iei de co&unicare Ce&i7/tor, rece<tor, loc, ti&<D. Pot a6ea utili=are
deictic/ ele&ente din ur&/toarele clase! <ronu&e CTu nu ai ce spune )n aceast privin1D,
nu&eral CAmndoi s veni1i acum la mineD, ad6er( C>1i las biletul aiciD, adFecti6 C"a
pagina urmtoare gsim defini1ia deicticelorD.
D!&!R7INAN&
;onstituent al 1ru<ului no&inal, ocu<End <o=i7ia cea &ai Inalt/ In ierar+ia 1ru<ului. Fac
<arte din clasa deter&inan7ilor! articolul Cde?init i inde?initD, adFecti6ul <rono&inal
de&onstrati6, <osesi6ul conFunct/cliticul <osesi6 le1at de su(stanti6e nu&e de rudenie
nearticulate Ctat=su, m=saD, adFecti6ul <rono&inal relati6 i intero1ati6, adFecti6ul
<rono&inal ne1ati6 i unele adFecti6e <rono&inale inde?inite Cvreun, niciun, niscai,
niscaivaD. Ln cadrul teoretic 1enerati6, re<re=int/ centrul ?unc7ional al 1ru<ului
deter&inant care selectea=/ un co&<le&ent reali=at ca 1ru< no&inal or1ani=at In Furul
unui su(stanti6. 2re rolul se&antico%<ra1&atic de inte1rator enun7iati6.
D!&RAN8I&I6I8AR!
2"6
losar
><era7ie <rin care se eli&in/ co&<le&entul direct i ca<acitatea 6er(ului de a atri(ui
ca=ul 2cu=ati6. 8e reali=ea=/ <rin <asi6i=are i anticau=ati6i=are C6. P28,G,c2B$,
23T,;25c2T,G,c2B$D.
!N$N9
8trict lin16istic, este o sec6en7/ sonor/ sau 1ra?ic/ dotat/ cu se&ni?ica7ie, alc/tuit/ dintr%o
<ro<o=i7ie Cstructurat/! %on cnt ori nestructurat/! Sst3D sau din &ai &ulte <ro<o=i7ii C%on
tie s cnteD, cu<rins/ Intre dou/ <au=e. $nun7ul deci aco<er/ no7iunile tradi7ionale
<ro<o=i7ie i ?ra=/, unit/7i sintactice dotate cu autono&ie enun7iati6/. 0in <ers<ecti6/
co&unicati6%<ra1&atic/, enun7ul este re=ultatul enun7/rii, actul indi6idual de ?olosire a
li&(ii.
!RGA&I6 6e=i INAC$8A&I6
!M&!RNA"I8AR!
0e<lasare a unui ar1u&ent intern C6. 2B.5H$3TD din interiorul unui 1ru< sintactic In
a?ara acestuia, In s<e7/, din .G In a?ara .G. ;onstituentul eternali=at aFun1e s/ ?ie
Intotdeauna ar1u&ent etern, adic/ su(iect. $ste un <roces siste&atic, care are dou/
6ariante!
CaD eternali=area su(iectului, 1enerat In <o=i7ia de 8<eci?icator al .G i de<lasat In a?ara
.G, In <o=i7ia de 8<eci?icator al .Fle, unde <ri&ete ca=; C(D eternali=area
co&<le&entului direct, 1enerat In <o=i7ia de co&<le&ent al .G i de<lasat In <o=i7ia de
su(iect Cs<eci?icator al .FleD, In ur&a a<lic/rii o<era7iilor de <asi6i=are sau de
anticau=ati6i=are C6. P28,G,c2B$, 23T,;25c2T,G,c2B$D.
AINI&
Pro<o=i7ia n/ este o structur/ sintactic/ autono&/ Cun enun7D, or1ani=at/ In Furul unui
<redicat al enun7/rii C6. PB$0,;2TD, alt?el s<us o structur/ sintactic/ In care este
<roiectat .Fle. 0ei In cele &ai &ulte li&(i nu&ai <ro<o=i7iile ?inite <ot a6ea su(iect In
no&inati6, ro&Ena are o situa7ie s<ecial/, acce<tEnd cu uurin7/ e<ri&area su(iectului
?or&elor 6er(ale non?inite.
I!RARRI! %IN&AC&IC
>rdine a constituen7ilor or1ani=a7i In Furul unui centru C6. ;$3TB5D In ?unc7ie de rela7ia
se&antico%sintactic/ <e care o au cu acesta i de <o=i7ia In con?i1ura7ia ar(orescent/. Ln
ierar+ia sintactic/, dintre ter&enii su(ordona7i centrului, constituentul su<erior ierar+ic
este cel care ocu</ <o=i7ia de co&<le&ent i, <entru .3, i de &odi?icator restricti6, <e
cEnd adFunctul i &odi?icatorul nonrestricti6 ocu</ <o=i7ii in?erioare ierar+ic. Ln
con?i1ura7ia ar(orescent/, constituen7ii su<eriori ierar+ic sunt cei &ai a<ro<ia7i de centru,
deci cei Jde FosK, iar constituen7ii in?eriori ierar+ic sunt cei &ai Inde</rta7i de centru, deci
de Jde susK.
INAC$8A&I6
;las/ de 6er(e intran=iti6e nona1enti6e, care denot/ sc+i&(area de stare Ca se altera, a
+se/ mucegi, a )mbtrniD, con?i1ura7ia s<a7ial/ Ca se deprta, a se situaD, &icarea
direc7ionat/ Ca se apropia, a +se/ urca, a a*ungeD, eisten7a, a<ari7ia/dis<ari7ia Ca aprea,
a se iviD, e&isia de sunete, de &iros, de su(stan7e Ca se prelinge, a se infiltraD sau care
2"9
Morfosintaxa limbii romne
con7in in?or&a7ie as<ectual/ Ca se declana, a )ncepeD, cu un sin1ur ar1u&ent C.0et sau
<ro<o=i7ieD, intern, care are rolul Te&/ sau Pacient, caracteri=ate <rin i&<osi(ilitatea
<asi6i=/rii i <rin <osi(ilitatea adFecti6i=/rii <artici<iului. 8e distin1 inacu=ati6e <ri&are,
care nu au <erec+e tran=iti6/ Ca +se/ rnce5i, a deveniD i inacu=ati6e deri6ate, care au
<erec+e tran=iti6/ Ca )mbtrni 6s a )mbtrni pe cinevaA a +se/ albi 6s a albi cevaD.
IN!RGA&I6
;las/ de 6er(e intran=iti6e a1enti6e Ca dansa, a dormi, a merge, a vorbi, a strnuta, a
tuiD cu un sin1ur ar1u&ent, etern, care acce<t/, de o(icei, <re=en7a unui co&<le&ent
intern i nu acce<t/ adFecti6i=area <artici<iului.
I7P!R%'NA"I8AR!
><era7ie a<licat/ la ni6elul Neiconului C6. N$M,;>3D &aForit/7ii 6er(elor nere-le;i0e
iner1ati6e C6. ,3$B.2T,GD i inacu=ati6e <ri&are C6. ,32;5c2T,GD care acce<t/
su(iect <ersonal, u&an C,amenii dorm mult Z *e doarme multA Copii adorm uor la
televi5or Z *e adoarme uor la televi5orD. $ste o o<era7ie co&<le&entar/ <asi6i=/rii C6.
P28,G,c2B$D, ulti&a a?ectEnd 6er(ele tran=iti6e. $?ectele a<lic/rii acestei o<era7ii sunt!
eli&inarea unei <o=i7ii ar1u&entale a 6er(ului; su<ri&area no&inalului din <o=i7ia
su(iectului; &arcarea s<eci?ic/ C<rin seD.
"!MIC'N
Parte co&<onent/ a .ra&aticii care cu<rinde dic7ionarul &ental al 6or(itorilor, con7inEnd
in?or&a7ii des<re ite&ii leicali i ?unc7ionali. > intrare leical/ con7ine &atricea
?onolo1ic/, cate1oria sintactic/ i <ro<riet/7ile de atri(uire a rolurilor te&atice i <oate ?i
su<us/ anu&itor o<era7ii Cre?lei6i=are, <asi6i=are etc.D.
7'DIAICA&'R
;onstituent care &odi?ic/ sau <reci=ea=/ se&antic re?erin7a unui alt constituent. Ln
?unc7ie de sens i de <o=i7ia sintactic/ ocu<at/, se distin1! &odi?icatorul restricti6, care
<artici</ la denota7ia 1ru<ului Ctriunghi isoscel, frate geamnD, nonrestricti6/cali?icati6
Cfat frumoas, creion coloratD i <osesi6 Ccasa Mariei4saD. Ln structura 1ru<urilor
sintactice din care ?ace <arte C.3! cr1i interesante4multe, .2dF! bolnav mintal, .2d6!
incredibil de frumoasD, ocu</ o <o=i7ie in?erioar/ ierar+ic co&<le&entului.
Hodi?icatorii re<re=enta7i de &/rcile de 1radare din .2dF i din .2d6 ocu</ <o=i7ia de
s<eci?icator Cfoarte bun, mai bineD.
N'NAINI&
Pro<o=i7ia n/ este o structur/ sintactic/ ?/r/ autono&ie enun7iati6/, or1ani=at/ In Furul
unui <redicat se&antico%sintactic 6er(al care nu este i un <redicat al enun7/rii C6.
PB$0,;2TD, alt?el s<us o structur/ sintactic/ In care nu este <roiectat .Fle. Ln ?oarte
&ulte li&(i, dar nu i In ro&En/, <ro<o=i7iile non?inite, or1ani=ate In Furul ?or&elor
6er(ale ne<ersonale, nu <ot a6ea, de re1ul/, un su(iect In no&inati6.
'P!RA&'R >[ 6!RBA" D! PR!DICA&I6I&A&!?
2"#
losar
;o&<onent 6er(al al <redicatului co&<le al enun7/rii, eterior 6er(ului <rinci<al, c/ruia
i se ataea=/ &/rcile de ?leiune C&od, ti&<, as<ect; nu&/r i <ersoan/D i care nu are
ca<acitatea de a atri(ui rol te&atic. ><eratorii 6er(ali <ot ?i! as<ectuali C%on (ncepe s
scrie4se apuc de scrisD, &odali C%on poate s vinD, <asi6i Ceste cutat de000D, co<ulati6i
C%on este copilD.
PAR&IC$" A'CA"
;onstituent ?acultati6, care se ataea=/ la stEn1a unui 1ru< sintactic Intr%o <o=i7ie de
s<eci?icator! .G Cnumai citeteD, .3 Cdoar ideea taD, .2dF Ctot frumoasD, .2d6 Cchiar
acoloD, .Pre< Ci la noiD. Particulele ?ocale sunt se&iad6er(e a6End rolul de a declana
anu&ite <resu<o=i7ii.
PA%I6I8AR!
><era7ie care se a<lic/ la ni6elul Neiconului C6. N$M,;>3D &aForit/7ii 6er(elor
tran=iti6e CIn s<ecial celor cu tran=iti6itate J?orteKD, a6End ur&/toarele e?ecte sintactice!
detran=iti6i=are; eternali=area C6. $MT$B32N,c2B$D no&inalului co&<le&ent direct,
care aFun1e In <o=i7ia su(iectului; &ar1inali=area su(iectului, care ?ie aFun1e Intr%o
<o=i7ie <ost6er(al/, &arcat/ <re<o=i7ional, ?ie este eli&inat sintactic Cdar Intotdeauna
recu<era(il se&anticD; o &arcare s<eci?ic/ Ca fi b <artici<iu sau &arca seD! Copiii sunt
trimii la coal +de ctre prin1i/4Copiii se trimit la coal la K ani0
P'%!%I!
Bela7ie se&antic/ sta(ilit/ Intre dou/ no&inale dese&nEnd <osesorul i o(iectul <osedat.
Poate ?i aliena(il/ Crela7ie te&<orar/ Intre <osesor i o(iectul <osedat, acesta din ur&/
<utEnd ?i Instr/inatD sau inaliena(il/ Crela7ie <er&anent/, inse<ara(il/ Intre cele dou/
entit/7iD. ;aracterul aliena(il sau inaliena(il al rela7iei dintre <osesor i o(iectul <osedat
se corelea=/ cu <articularit/7i In <lan 1ra&atical. 0e ee&<lu, construc7ia cu acu=ati6
<osesi6 nu se ?olosete decEt <entru a reda o rela7ie de <osesie inaliena(il/ de ti<ul <arte a
cor<ului 4 indi6id, de7in/tor al </r7ii cor<ului CM doare capulD. Bela7ia de <osesie <oate
?i reali=at/ In cadrul .3 Ccartea %oanei, fata cu ochelariD sau In .G, In structuri ternare
Ccu dati6 <osesi6 4 <i=a gsit geanta 7, cu acu=ati6 <osesi6 4 >l )n1eap la inim 7 sau cu
no&inati6 <osesi6 %on ridic mnaD. Ger(ele de <osesie de ti<ul a avea, a apar1ine, a
poseda se construiesc o(li1atoriu cu dou/ ar1u&ente cores<un=End <osesorului, res<ecti6
o(iectului <osedat CTe&aD.
PR!DICA&
[ %!7AN&IC4"'GIC ;o&<onentul <ro<o=i7iei care asocia=/ unei entit/7i o
)ro)rietate C<redicate cu un sin1ur ar1u&entD sau care sta(ilete o relaie Intre dou/ sau
trei entit/7i C<redicate cu dou/ sau trei ar1u&enteD. Pot ?i <redicate se&antice! 6er(e,
adFecti6e, su(stanti6e, <re<o=i7ii, ad6er(e.
[ %IN&AC&IC ;entrul unui 1ru< sintactic a?lat Intr%o <o=i7ie se&antic <redicati6/, In
care se &ani?est/ ca<acitatea <redicatului de a%i atra1e ar1u&entele/co&<le&ente i de a
le atri(ui ca= i rol te&atic.
[ A" !N$N9RII ;entrul unui enun7 autono& din <unct de 6edere sintactico%se&antic,
care dis<une de tr/s/tura s<eci?ic/ a )redicati0itii, res<onsa(il/ de sta(ilirea unei
2"9
Morfosintaxa limbii romne
rela7ii Intre 1ru<ul <redicati6 i un e6eni&ent etralin16istic, ancorat s<a7io%te&<oral.
8<eci?ic/ <entru <redicatul enun7/rii este <roiec7ia .Fle. Predicatul enun7/rii <oate ?i
si&<lu C%on doarme$scrieD sau co&<le C%on poate citi$se apuc de citit$este ludat$este
copilD, cu o<erator C6. >P$B2T>BD.
PRINCIPI$" $NICI&9II
Princi<iu con?or& c/ruia co&<onentele aceluiai 1ru< sintactic nu <ot Inde<lini ?unc7ii
sintactice identice. 2st?el, <rinci<iul unicit/7ii st/ la (a=a distinc7iei dintre di6ersele
co&<le&ente In 1ru<ul 6er(al Cco&<le&ent direct 4 co&<le&ent secundar, co&<le&ent
indirect 4 co&<le&ent <re<o=i7ional 4 co&<le&ent <osesi6D.
PR'CDR'P
Para&etrul ti<olo1ic al nee<ri&/rii su(iectului <rono&inal Ca c/rui <o=i7ie este
re<re=entat/ ca J&icul proK In teoriile 1enerati6e recenteD sau al Jsu(iectului nulK. 2cest
<ara&etru di?eren7ia=/ li&(i ca ro&Ena i italiana, care <er&it nee<ri&area su(iectului,
de li&(i ca ?rance=a i en1le=a, care nu <er&it nereali=area ?onolo1ic/ a su(iectului.
PR'I!C9I!
$<ansiune a unor centre/cate1orii leicale CG, 3, 2dF, 2d6D sau ?unc7ionale CPre<,
;o&<le&enti=ator, Fle, 0etD, re<re=entat/, In con?i1ura7ia ar(orescent/, In <o=i7ii de
do&inare C.G ?a7/ de G, .0et ?a7/ de 0et etc.D. 8<re deose(ire de cate1oriile leicale,
cate1oriile ?unc7ionale sunt de<endente re?eren7ial de co&<le&entul lor, nu%i selectea=/
se&antic co&<le&entul, nu atri(uie roluri te&atice i Ii selectea=/ Intotdeauna cate1oria
sintactic/ a co&<le&entului C.Fle selectea=/ Intotdeauna un .G dre<t co&<le&ent,
.0et selectea=/ Intotdeauna un .3 dre<t co&<le&ent etc.D.
R!'RGANI8AR! %IN&AC&IC
2&al1a&are a unor 1ru<uri sintactice, care are dre<t re=ultat a<ari7ia unor <o=i7ii
sintactice near1u&entale! ;Pos C%on o iubete pe so1ia lui Z %on ("i iubete so1iaD, ;21
C%on )l bate pe Dan Z Dan este btut de %ctre& IonD, P8 C<tiam c eti sntoas Z Te
tiam sntoasD; a6ansare a unor co&<onente no&inale! a6ansarea su(iectului din
su(ordonat/ In re1ent/ CTrebuie ca %on s )nve1e Z Ion trebuie s )nve1eD, a6ansarea
co&<le&entului unui adFecti6 C%on este recunosctor Mariei Z 5i este recunosctorD.
R'" &!7A&IC
Func7ie se&antic/ Inde<linit/ de no&inal C.0etD In ra<ort cu <redicatul se&antic C6.
PB$0,;2TD. Bolurile te&atice sunt conce<te rela7ionale incluse In 1ra&atica 1enerati6/
<entru a e<lica &odul de inte1rare a structurii ar1u&entale a <redicatului In sinta/. 3u
eist/ un consens asu<ra listei de roluri te&atice! 21ent, Te&/, Pacient, $<eri&entator,
Bene?iciar, `int/, Parcurs, 8ti&ul, 8urs/ etc.
%IN&!&IC >A"!MI$N! [?
Fleiune caracteri=at/ <rin aceea c/, <entru &arcarea cate1oriilor 1ra&aticale, se recur1e
la &or?e&e le1ate! desinen7e, su?ie, articol +ot/rEt. Ge=i, de ee&<lu, ?or&ele 6er(ale
citete, citeai, citii, citiserm, care e<ri&/ cate1oriile &od, ti&<, <ersoan/ i nu&/r cu
220
losar
aFutorul su?ielor i al desinen7elor, i ?or&ele 6er(ale ne<ersonale citind, citit, distinse
nu&ai <rin su?ie 1ra&aticale; ?or&ele su(stanti6ale care &arc+ea=/ ca=ul <rin desinen7/
4 cas/, case 4, <rin desinen7/ i articol casei 4 sau nu&ai <rin articol 4 elevului'
peretelui, fetelor 1; ?or&ele adFecti6ale care &arc+ea=/ distinc7iile de 1en, nu&/r i ca=
<rin desinen7e 4 acru, acr, acre, acri.
%P!CIAICA&'R
Po=i7ie structural/ din 1ru<ul sintactic, <roiectat/ i&ediat la stEn1a <roiec7iei 1ru<ului.
8<eci?icatorul 1ru<ului ?leionar este <o=i7ia ti<ic/ <entru su(iect. 8<eci?icatorul 1ru<ului
6er(al este <o=i7ia In care este 1enerat su(iectul, Inainte de a se de<lasa In a?ara 1ru<ului
6er(al. 8<eci?icatorul 1ru<ului adFecti6al sau al 1ru<ului ad6er(ial 1/=duiete &/rcile de
1radare.
%&R$C&$R ARG$7!N&A"
;o&<onent al Neiconului C6. N$M,;>3D care <reci=ea=/ nu&/rul de ar1u&ente al
?iec/rui <redicat. Na ni6elul structurii ar1u&entale au loc o<era7ii <recu&
i&<ersonali=area C6. ,HP$B8>32N,c2B$D, <asi6i=area C6. P28,G,c2B$D, ?or&area
inacu=ati6elor deri6ate C6. ,32;5c2T,G# 23T,;25c2T,G,c2B$D, tran=iti6i=area C6.
TB23c,T,G,c2B$D, o<era7ii care a?ectea=/ nu&/rul de ar1u&ente al unui <redicat.
&!7A&I8AR!
Ter&enul temati5are sau topicali5are dese&nea=/ &ecanis&ele sintactice Cde<lasare la
stEn1a, cu inte1rare sintactic/ 8e %on )l tia de mic 7 sau cu ru<tur/ sintactic/ i
?onetic/ %on, nu tiam niciodat ce s cred despre elD <rin care anu&i7i constituen7i
aFun1 In <o=i7ie <re6er(al/, adesea <ri&a <o=i7ie din enun7 C<o=i7ie te&atic//de to<icD.
&RAN8I&I6I8AR!
><era7ie care <er&ite inser7ia su<li&entar/ a unui co&<le&ent direct, care nu este inclus
In structura ar1u&ental/ a 6er(ului intran=iti6. Tran=iti6i=area se reali=ea=/ <rin <re=en7a
unui co&<le&ent intern In ca=ul 6er(elor iner1ati6e Cdorm un somn bunA 6.
,3$B.2T,GD sau <rin <re=en7a unui co&<le&ent direct Jal direc7ieiK In ca=ul 6er(elor
i&<ersonale Cm plouD.
6ARIABI" >R!A!RIN9 [?
;o&<onent nonana?oric i nondeictic al enun7ului care <oate lua orice 6aloare din
uni6ersul de discurs. 2u re?erin7/ 6aria(il/ unele <ronu&e! intero1ati6e Ccine, ce, care,
ctD, inde?inite Coricine, orice, orict, cinevaD, relati6e ?/r/ antecedent CCare va depune
dosarul la timp are anse s ob1in bursaD i unele ad6er(e! inde?inite Coriunde, oricnd,
orictD, relati6e ?/r/ antecedent C6u tim unde s=a ascuns, Se duce oriunde gsete un loc
de muncD.
22"
BIB"I'GRAAI! %!"!C&I6
0i?eren7ele teoretice i de descriere In ra<ort cu .2NB C2005/200#D se (a=ea=/ <e
ur&/toarele lucr/ri, a</rute sau <use In circula7ie du</ redactarea ramaticii academice!
2l(oiu, .a(riela, Hic+ael Barrie, ;+iara Fri1eni, 2004, *! and the Bnaccusative=
Bnergative 8aradox, In! Hartine ;oene, .retel de ;u*<er, o6es dfPulst Ceds.D,
Curent Studies in Comparative -omance "inguistics, 2nt-er< Pa<ers in Nin1uistics,
"09, <. "094"39.
Br/escu, Baluca, 2009, !xist a treia clas de ad*ective9, In! Bodica ca?iu, Blanca
;roitor, 2na%Haria Hi+ail CeditoriD, Studii de gramatic0 ,magiu Doamnei
8rofesoare .aleria u1u -omalo, Bucureti, $ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti,
<. 922.
;inpue, .u1lier&o, "9##, J>n Si ;onstructions and t+e T+eor* o? #rbK, "inguistic
%nPuirW, "9, 4, <. 52"5#".
;+ierc+ia, .ennaro, 2004, # Semantics for Bnaccusatives and its SWntactic
ConsePuences, In! 2rte&is 2leiadou, $lena 2na1nosto<oulou, Hartin $6eraert
Ceds.D, The BnaccusativitW 8u55le0 !xplorations of the SWntax="exicon %nterface,
@>?ordA, >?ord 5ni6ersit* Press, <. 22459.
;ornilescu, 2leandra, 2009, Despre trsturile periferice i cum le=am putea folosi, In!
;a&elia 8tan, Bodica ca?iu, 2leandru 3icolae CeditoriD, Studii lingvistice0 ,magiu
profesoarei abriela 8an Dindelegan, la aniversare, Bucureti, $ditura
5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. 4356 .
0ra1o&irescu, 2dina, 20"0, !rgativitatea0 Tipologie, sintax, semantic, Bucureti,
$ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti.
.+eor1+e, Hi+aela, 2009, ,bserva1ii cu privire la utili5area absolut a unor verbe
tran5itive, In! Bodica ca?iu, Blanca ;roitor, 2na%Haria Hi+ail CeditoriD, Studii de
gramatic0 ,magiu Doamnei 8rofesoare .aleria u1u -omalo, Bucureti, $ditura
5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. #"#4.
.iur1ea, ,on, 200#, -echerches sur la structure interne des pronoms et des expressions
nominales sans nom exprimj, t+lse de doctorat, 5ni6ersitq Paris 9 C&s.D.
Puddleston, Bodne*, .eo??re* Q. Pullu&, 200# @2005A, # Student$s %ntroduction to
!nglish rammar, ;a&(rid1e, ;a&(rid1e 5ni6ersit* Press.
Ne6in, Bet+, Halga Ba<<a<ort Po6a6, 2006 @2005A, #rgument -eali5ation, @;a&(rid1e,
3e- oorg, Hel(ourne, Hadrid, ;a<e To-n, 8in1a<ore, 8ro PauloA, ;a&(rid1e
5ni6ersit* Press.
Hannin1, ;+risto<+er 0., "996, !rgativitW0 #rgument Structure and rammatical
-elations, 8tan?ord, ;8N, Pu(lications.
Morfosintaxa limbii romne
Han=ini, H. Bita, Neonardo H. 8a6oia, 2009, # Bnification of MorphologW and SWntax0
%nverstigations into -omance and #lbanian Dialects, Nondra, 3e- oorg, Boutled1e.
Hardale, 2leandru, 2009, "es prjpositions fonctionnelles du roumain0 ktudes
comparatives sur le marPuage casuel, Paris, NfPar&attan.
HIr=ea Gasile, ;ar&en, 200#, , posibil reinterpretare a clasei semiadverbului, In!
3icolae 8ara&andu, Hanuela 3e6aci, ;ar&en Badu CeditoriD, "ucrrile 8rimului
Simpo5ion %nterna1ional de "ingvistic, Bucureti, $ditura 5ni6ersit/7ii din
Bucureti, <. 2993"3.
HIr=ea Gasile, ;ar&en, 2009, !terogenitatea adverbului romnesc +tipologie i
descriere/, te=/ de doctorat, 5ni6ersitatea din Bucureti C&s.D.
3edelcu, ,sa(ela, 2009, Categoria partitivului )n limba romn, Bucureti, $ditura
5ni6ersit/7ii din Bucureti.
3icolae, 2leandru, 2dina 0ra1o&irescu, 2009, ,monimia sintactic a participiilor
romneti, In! Bodica ca?iu, Blanca ;roitor, 2na%Haria Hi+ail CeditoriD, Studii de
gramatic0 ,magiu Doamnei 8rofesoare .aleria u1u -omalo, Bucureti, $ditura
5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. "93205.
3iculescu, 0ana, 200#, Mi*loace lingvistice de exprimare a posesiei )n limba romn,
Bucureti, $ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti.
Pan/ 0indele1an, .a(riela, 2006, Din nou despre diatez7 Considera1ii pe marginea
solu1iei adoptate )n noua gramatic academic, In! Harius 8ala Ccoord.D, Studii de
gramatic i de formare a cuvintelor0 >n memoria Mioarei #vram, Bucureti, $ditura
2cade&iei Bo&Ene, <. 332339.
Pan/ 0indele1an, .a(riela, 2009, rupul prepo5i1ional0 8repo5i1iile ?calit1ii@, In!
.a(riela 2l(oiu, 2ndrei 2. 26ra&, Narisa 26ra&, 0aniela ,sac CeditoriD, 8itar MoG
# 2uilding lith a .iel0 8apers in :onour of #lexandra Cornilescu, Bucureti,
$ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. 539546.
Pan/ 0indele1an, .a(riela, 2009a, Tipuri de gramaticali5are0 8e marginea utili5rilor
gramaticali5ate ale prepo5i1iilor de i la, In! .a(riela Pan/ 0indele1an Ccoord.D,
"imba romn0 Dinamica limbii, dinamica interpretrii, Bucureti, $ditura
5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. 2294239.
Pan/ 0indele1an, .a(riela, 2009(, Morfosintax i semanticG pe marginea ca5ului
simboli5at ca ?U@, In! Bodica ca?iu, Blanca ;roitor, 2na%Haria Hi+ail CeditoriD,
Studii de gramatic0 ,magiu Doamnei 8rofesoare .aleria u1u -omalo, Bucureti,
$ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. 2092"4.
Pan/ 0indele1an, .a(riela Ccoord.D, 2009c, Dinamica limbii romne actuale 7 #specte
gramaticale i discursive, Bucureti, $ditura 2cade&iei Bo&Ene.
Bein+art, Tan*a, Tal 8iloni, 2005, The "exicon=SWntax 8arameterG -eflexivi5ation and
other #ritW ,perations, "inguistic %nPuirW, 36, 3, <. 3#9436.
8tan, ;a&elia, 2009, Cuantificarea grupului nominal prin recategori5are semantico=
gramatical, In! ;a&elia 8tan, Bodica ca?iu, 2leandru 3icolae CeditoriD, Studii
lingvistice0 ,magiu profesoarei abriela 8an Dindelegan, la aniversare, Bucureti,
$ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. "9920".
8tan, ;a&elia, 2009a, %erarhia constituen1ilor )n grupul nominal, In! Bodica ca?iu,
Blanca ;roitor, 2na%Haria Hi+ail CeditoriD, Studii de gramatic0 ,magiu Doamnei
2"9
224
2ibliografie selectiv
8rofesoare .aleria u1u -omalo, Bucureti, $ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti,
<. 23"236.
8tan, ;a&elia, 2009(, Sintaxa0 Secolele al U.%=lea 7 al U.%%%=lea, In Tratatul de istorie a
limbii romne, 6ol. ,, C&s.D.
Gasilescu, 2ndra, 2009, Sistemul pronominal romnesc, In! .a(riela Pan/ 0indele1an
Ccoord.D, "imba romn 7 Stadiul actual al cercetrii, Bucureti, $ditura
5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. 2"3225.
ca?iu, Bodica, 2005, Con*unc1iile adversative din limba romnG tipologie i niveluri de
inciden1, In! .a(riela Pan/ 0indele1an Ccoord.D, "imba romn0 Structur i
func1ionare, Bucureti, $ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti, <. 24325#.
ca?iu, Bodica, 2009, %nterpretri gramaticale ale pre5umtivului, In! Bodica ca?iu, Blanca
;roitor, 2na%Haria Hi+ail CeditoriD, Studii de gramatic0 ,magiu Doamnei
8rofesoare .aleria u1u -omalo, Bucureti, $ditura 5ni6ersit/7ii din Bucureti,
<. 2#9305.
225
Tiparul s=a executat sub cda &Og&4&'('
la Tipografia !diturii Bniversit1ii din 2ucureti
2ibliografie selectiv
229