Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA la Contractul Individual de Munc nr _________________

1. TITULARUL POSTULUI _______________________________________________


2. POSTUL : SEF FORMATIE
3. COMPARTIMENT PRODUCTIE
4. CERINTELE POSTULUI
Studii : Studii medii, Cursuri de Calificare
Experienta in domeniu minim 5 ani;
Vechime : minim 5 ani
Lucru in echipa, receptivitate si mobilitate in colaborare cu colegii, promptitudine si profesionalism, temperament echilibrat,
corectitudine, perseverenta, simt de raspundere, tact, precizie, acuratete in rezolvarea sarcinilor;
Cursuri de perfec ionare:
cursuri de pregatire profesionala;
cunoaterea cerintelor de calitate!mediu!securitate in munca si a legisla"iei specifice;
5. NIVELUL IERARHIC : Este subordonat #irectorului;
6. RELATII functionale: Cu toti colegii si sefii ierarhici
7. RESPONSABILIT ILE ocupantului postului
Salariatului $i revin, $n principal, urm%toarele obliga"ii si responsabilitati :
participa la procesul de productie avand obligatia de a selecta, structura si utiliza informatiile din documentatia
tehnica;
da dovada de $ndem&nare, precizie si rigurozitate $n comunicarea efectuarii operatiilor specifice a fiecarui model
care se realizeaza pentru fiecare confectioner'necalificat, la fiecare operatiune;
are capacitatea de selectare a detaliilor tehnice, dand atentie deosebita $n verificarea lor si acuratete maxima in
vederea realizarii tehnice a detaliilor; respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in graficele de executie;
bune abilitati de lucru $n echipa;
comunicare interactiva la locul de munca;
planificarea activitatii pe fiecare operatie si a timpului de munca;
obliga"ia de a se realiza norma de munc% exprimata sub forma : norma de timp si norma de productie, si de a se
$ndeplini atribu"iile ce revin ifiecarului salariat din subordine n functie de caracteristicile procesului de productie;
asigura realizarea programului cantitativ si calitativ zilnic astfel incat sa se realizeze salariul negociat;
ziua de lucru se considera incheiata atunci cand norma de productie individuala este realizata;
pentru orice necorelare care duce la prelungirea termenului de executie si consum mai mare de materiale, este
direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea abaterii;
indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori;
raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca repartizat in cadrul punctului de lucru(
raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii de C)C in linie si a proceselor de inspectie in
diferite faze ale produselor in conformitate cu prevederile normelor de calitate;
urmareste permanent incadrarea in standardele de calitate si asigura realizarea activitatilor de inspectii si verificare
a calitatii la produse inainte de punerea in opera, precum si la produsele realizate in societate, pe tot parcursul
desfasurarii proceselor de productie, conform procedurilor aferente, in vederea confirmarii calitatii si acceptarii de
catre clienti a produselor executate;
propune #irectorului oprirea fabricarii produselor, atunci cand constata aparitia unor deficiente ma*ore care pot
influenta negativ calitatea acestora; aduce la cunostinta acestuia orice disfunctionalitate ce pote sa apara in
procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activitatii;
identifica deficientele de calitate, evidentiaza abaterile de la calitate, a cauzelor si stabileste masuri pentru
remedierea acestorea, pe care le aduce la cunostinta conducerii societatii, urmarind realizarea masurilor impuse;
coopereaza pentru imbunatatirea calitatii produselor;
analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si ia masuri operative de eliminare a lipsurilor in activitatea de
productie;
respecta disciplina tehnologica la locul de munca, aplica normele si instructiunile referitoare la desfasurarea
procesului de productie in conformitate cu normele de calitate;
cunoaste si respecta consumurile normate printr!o utilizare efecienta a materiilor prime si a energiei;
foloseste si intretine masinile si utila*ele la parametri de functionare prevazuti in filele tehnologice;
foloseste materialele si utila*ele din dotarea societatii numai pentru activitati legate de obiectul sau activitatea de
salariat al firmei, nu le aduce pre*udicii si nu le foloseste in alte scopuri; deteriorarea lor atrage dupa sine imputarea
lor;
nu paraseste masinile si instalatiile in functiune pe timpul programului de lucru;
la incetarea contractului individual de munca restituie bunurile incredintate pe inventar;
obliga"ia de a respecta disciplina muncii;
cunoaste si respecta programul de lucru si foloseste integral timpul de munca pentru executarea in totalitate si la
timp a obligatiilor de serviciu;
nu face concurenta neloiala societatii la care este anga*at, respecta dispozitiile privind pastrarea secretului de
fabricatie si a oricaror informatii considerate secrete de serviciu;
obliga"ia de a cunoaste si respecta m%surile de securitate i s%n%tate a muncii $n unitate;
obliga"ia de a respecta prevederile cuprinse $n regulamentul intern, $n contractul colectiv de munc% aplicabil,
precum i $n contractul individual de munc%;
sa isi insuseasca, sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de +S, din cadrul instructa*elor lunare,
conform fiselor de instruire si a indicatiilor responsabililormcu protectia muncii(
a nu permita accesul persoanelor straine in incinta in care isi desfasoara activitatea(
-sigurarea prote*arii mediului :
pastreaza ordinea si curatenia la locul de munca si respecta normele igienico!sanitare;
colecteaza, depoziteaza si foloseste exclusiv recipientii pentru depozitarea deseurilor mena*ere, textile, hartie,
carton, etc(;
a*uta ori de cate ori este nevoie la inlaturarea eventualelor surse de poluare ale mediului;
8. LIITE de co!petenta :
instiinteaza seful ierarhic despre existenta unor abateri sau lipsuri in aprovizionarea locului de munca, despre
eventualele neregului privind functionarea utila*elor la care lucreaza;
nu ia decizii privind calitatea si tehnologia produsului confectionat;
nu paraseste locul de munca fara acordul sefilor;
"# Atri$utii pri%ind securitatea si sanatatea in !unca#
)rebuie sa isi desf%oare activitatea, $n conformitate cu preg%tirea i instruirea sa, precum i cu instruc"iunile primite
din partea anga*atorului, astfel $nc&t sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesional% at&t propria
persoana, cat i alte persoane care pot fi afectate de ac"iunile sau omisiunile sale $n timpul procesului de munca(
,n scopul realiz%rii obiectivelor prev%zute mai sus, are urm%toarele obliga"ii:
a. sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport i alte mi*loace
de produc"ie;
b. sa utilizeze corect echipamentul individual de protec"ie acordat i, dup% utilizare, sa $l $napoieze sau sa $l pun% la locul
destinat pentru p%strare;
c. sa nu procedeze la scoaterea din func"iune, la modificarea, schimbarea sau $nl%turarea arbitrar% a dispozitivelor de
securitate proprii, $n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instala"iilor tehnice i cl%dirilor, i sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d. sa comunice imediat anga*atorului i'sau lucr%torilor desemna"i orice situa"ie de munca despre care au motive
$ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea i s%n%tatea lucr%torilor, precum i orice deficienta a sistemelor de
protec"ie;
e. sa aduc% la cunostinta conducatorului locului de munca i'sau anga*atorului accidentele suferite de propria persoana;
f. sa coopereze cu anga*atorul i'sau cu lucr%torii desemna"i, at&t timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea
oric%ror m%suri sau cerin"e dispuse de c%tre inspectorii de munca i inspectorii sanitari, pentru protec"ia s%n%t%"ii i
securit%"ii lucr%torilor;
g. sa coopereze, at&t timp cat este necesar, cu anga*atorul i'sau cu lucr%torii desemna"i, pentru a permite anga*atorului
sa se asigure ca mediul de munca i condi"iile de lucru sunt sigure i f%r% riscuri pentru securitate i s%n%tate, $n domeniul
sau de activitate;
h. sa isi $nsueasc% i sa respecte prevederile legisla"iei din domeniul securit%"ii i s%n%t%"ii $n munca i m%surile de
aplicare a acestora;
i. sa dea rela"iile solicitate de c%tre inspectorii de munca i inspectorii sanitari(
,/ +L0S -1E 012-)3-1ELE 34L,5-),,:
!0rm%rete respectarea instuctiunilor de lucru si a normelor SS2 pentru prevenirea accidentelor de munca si
$mboln%virilor profesionale6respecta instructiunile si normele specifice de SS2, cu completarile si modificarile lor ulterioare
precum si masurile de aplicare a acestora.(
!,si insuseste si respecta normele generale si specifice pentru situatii de urgenta, precum si instructiunile de aplicare ale
acestora, alte prevederi legale in vigoare 7 cu completarile si modificarile lor ulterioare(
!1espect% normele de +S, conform legisla"iei $n vigoare, instruc"iunile specifice +S,(, deciziile i alte reglement%ri interne(
!1espect% atribu"iile pe linie de +S,!+C stabilite prin planul de evacuare, planul de interven"ie, planul de aparare impotriva
dezastrelor, etc(
!Se prezinta la serviciu conform orarului de lucru, avand capacitatea de munca corespunzatoare locului de munca pe care
este incadrat si respecta programul de lucru stabilit de conducerea societatii(
!Se prezinta la intrarea in serviciu in deplinatatea facultatilor mintale f%r% a fi sub influenta b%uturilor alcoolice, a
medicamentelor, a unei situa"ii puternic stresante i suficient de odihnit,
!-nunta in maxim 89 ore orice accident personal petrecut in timpul serviciului, sau pe traseul de deplasare casa 7 serviciu,
serviciu 7 casa(
!-nunta imediat seful direct in cazul situatiilor neprevazute in activitatea sa(
!-nunta imediat orice lipsa la serviciu pe motive medicale, sau pentru oricare alte motive, prezentand certificatul medical
sau alte acte doveditoare(
!1aspunde de orice intarziere sau indeplinire defectuoasa a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului, sau oricare alta
sarcina comunicata de conducerea societatii(
!1especta prevederile 13,, alte norme cu caracter regulamentar legal(
!1espect% prevederile ,+SS27urilor specifice, instructiunilor si regulilor proprii, cu modific%rile i complet%rile lor ulterioare,
alte reglement%ri legale de protec"ia muncii $n vigoare(
!+articipa la instructa*ele periodice de protectia muncii si situatii de urgenta(
!/u introduce si nu consuma bauturi alcoolice in incinta unitatii(
!/u fumeaza decat in locurile special amena*ate(
!1especta disciplina la locul de munca(
!Este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile legislatiei de protectie a muncii 6norme, instructiuni tehnice
interne, fise tehnologice, alte reglementari., precum si a unor defecte la instalatiile electrice, echipamentele tehnice,
normelor comportamentale contrare 13,, care ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita
competentelor sale si sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior
!,nainte de $nceperea lucrului verifica:
a( Starea echipamentelor de munc%(
b( Starea prizelor i a $ntrerup%toarelor;
c( Existenta leg%turii de $mp%m&ntare la prizele electrice!daca este cazul;
d( Starea izola"iei cablurilor electrice!daca este cazul;
e( Starea echipamentului de protec"ie!daca este cazul(
/u se vor folosi instala"ii electrice cu improviza"ii(
f( Existen"a eventualelor pericole de accidente sau de incendii la locul de munc%(
DIRECTOR, Am luat la cunostinta si am primit un exemplar,

Data,

S-ar putea să vă placă și