Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. ....... din ..
1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract a fost ncheiat ntre:
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

si

.., persoana fizica autorizata cu domiciliul n , nregistrat la
Administratia Financiara cu , n calitate de Prestator

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestarea de servicii de traducere/interpretare autorizata din/n limbile .

3. DURATA CONTRACTULUI
.

4. VALOAREA CONTRACTULUI
. RON/pagina (1 pagina = 1500 caractere fara spatii, conform standardelor
folosite de directiile de traducere ale institutiilor din spatiul Uniunii Europene) pentru serviciile de
traducere, respectiv RON/ora pentru serviciile de interpretare.

5. OBLIGATIILE PARTILOR
A. Obligatiile Prestatorului
1. Sa predea lucrarea solicitata de Beneficiar, la termenul stabilit;
2. Sa asigure corectitudinea traducerii/interpretarii;
3. Sa respecte terminologia indicata de Beneficiar, inclusiv scrierea cu
diacritice n limbile care impun acest lucru;
4. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor: sa nu divulge sub nici o
forma, nici unei terte persoane, informatiile pe care le va afla n exercitarea
atributiilor de traducator/interpret pe parcursul prezentului contract, si nici dupa
ncetarea contractului;
5. Sa restituie originalele primite de la Beneficiar, n starea n care au fost
primite.

B. Obligatiile Beneficiarului
1. Sa puna a dispozitia Prestatorului originalul documentelor oficiale care
trebuiesc traduse.
2. Sa puna la dispozitia Prestatorului alte materiale aflate n posesia sa,
considerate utile n realizarea lucrarii solicitate (materiale deja traduse, pliante,
prospecte, CD-uri, pagini de Internet, glosare de termeni etc.).
3. Sa achite contravaloarea lucrarii solicitate Prestatorului, la termenul
stabilit n prezentul Contract.

6. MODALITATI DE PLATA
Plata se va efectua n numerar, la data receptionarii facturii eliberate de Prestator, sau prin transfer
bancar, n termen de 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

7. CESIONAREA CONTRACTULUI
1. Niciuna dintre parti nu va cesiona drepturile si obligatiile sale reiesite din
prezentul contract fara aprobarea scrisa, prealabila, a celeilalte parti. Partea interesata
sacesioneze drepturile si obligatiile contractuale trebuie sa faca o cerere scrisa n care sa-
si explice motivele, cu cel putin 15 zile nainte de data presupusei cesionari.
2. Orice cesionare a drepturilor si obligatiilor contractuale, fara respectarea
prevederilor articolului 7.1, mentionat mai sus, va fi considerata nula si neavenita, partea
fiind obligata sa-si respecte obligatiile contractuale si va fi considerata raspunzatoare
pentru orice ntrziere n ndeplinirea obligatiilor contractuale, ca si pentru nendeplinirea
obligatiilor contractuale.

8. NCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract nceteaza, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, n
urmatoarele cazuri:
1. la data expirarii contractului, daca partile nu convin prelungirea duratei sale
printr-un act aditional semnat de ambele parti contractante;
2. printr-o conventie scrisa a partilor, semnata de ambele parti contractante;
3. una dintre parti este declarata, printr-o hotarre a instantei judecatoresti, ca fiind
insolvabila, sau a fost initiata procedura judiciara de lichidare (falimentul) mpotriva ei;
4. Forta majora, asa cum este definita de lege, exonereaza ambele parti de orice
raspundere contractuala. Daca Forta Majora dureaza mai mult de 30 de zile si partile nu
convin renegocierea contractului, acesta nceteaza de drept;
5. prin reziliere, atunci cnd una dintre parti nu-si ndeplineste obligatiile asumate
prin contract, cu o notificare prealabila trimisa de cealalta parte cu minimum 10 de zile
nainte de data cnd contractul va fi efectiv reziliat.
9. LITIGII
Toate disputele, controversele sau reclamatiile, care pot aparea la derularea prezentului contract,
vor fi rezolvate amiabil prin negociere ntre parti.
n cazul n care una dintre parti nu si executa n termen obligatiile contractuale sau le executa
defectuos, partea n culpa datoreaza celeilalte parti penalitati n valoare de 0,5% pentru fiecare zi
de ntrziere.
Daca partile nu reusesc sa ajunga la o ntelegere, orice disputa, controversa sau reclamatie care
apare la derularea prezentului contract sau are legatura cu acesta, sau ncalcarea, ncetarea sau
invalidarea acestuia, vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

10. ALTE CLAUZE
Pentru fiecare lucrare, se va ntocmi un formular de comanda conform Anexei 1, care face parte
integranta a prezentului contract.

Prezentul contract a fost ncheiat azi, ., n doua exemplare originale cu valoare
juridica egala, cte unul pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar

..........................................
..................
(semnatura,
stampila)


Persoana fizica autorizata

..
(semnatura, stampila)


ANEXA 1


MODEL COMANDA

Va rog sa traduceti _____ pagini din limba ____________ n limba _____________,

(sau: va rog sa interpretati _____ ore din/n limbile: _______________________________)

Traducerea va fi / nu va fi legalizata de catre traducatorul autorizat (n cazul n care traducatorul
autorizat va duce traducerea la notar, valoarea traducerii va include taxele notariale), fapt care se
va specifica separat. n absenta acestei mentiuni, pretul pe pagina va fi cel stipulat n contractul-
cadru)

Termen livrare traducere: _____________________


Beneficiar

..
(semnatura, stampila


ACCEPTARE COMANDA
Persoana fizica autorizata

..
(semnatura, stampila)

S-ar putea să vă placă și