Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect Implantologie

Sky fast & fixed Manual


1 Edition
Realizat de: Grupa ! anul I"! Medicin# $entar#
Sky fast & fixed
%ot mai mul&i pacien&i '(i doresc s# primeasc# o restaurare protetic# fix# (i! dac# este posi)il!
imediat* +ceasta nu este o sarcin# simpl# pentru medicul dentist, specialist implantolog
'ntruc-t cantitatea insuficient# de os 'n cazul crestelor edentate frec.ent exclude folosirea
unei terapii cu implant con.en&ional/
Prin urmare! o idee de tratament ce permite restaur#rile fixe f#r# augmentare osoas# (i
numeroase proceduri c0irurgicale reprezint# o alternati.# atracti.#/
$atorit# sc0im)#rilor 'n structura pe .-rste a popula&iei! .or fi mai mul&i pacien&i cu din&i ce
nu .or mai putea fi restaura&i/ +cest concept terapeutic extrem de promi&#tor a fost dez.oltat
pentru a asigura pe termen lung succesul plas#rii implantului! pentru a e.ita ulterior
tratamentul c0irurgical (i prin urmare s# reduc# timpul de lucru (i costurile/
Aria de aplicare i indicaii
Sistemul Sky fast & fixed este un concept protetic pentru restaur#ri imediate ale pacien&ilor
edenta&i/ Pentru a o)&ine un spri1in marit al restaur#rii temporare! implanturile posterioare
pot fi inserate la un ung0i de 23 spre distal/ +)utment4urile speciale compenseaz# pozi&ia
angular#/
Contraindicaii
Sistemul Sky fast & fixed nu este potri.it pentru pacien&ii care 'n mod o)i(nuit au
contraindica&ii reg#site 'n implantologie cum ar fi pro)leme cardio.asculare! )ruxismul!
osteoporoza! ta)agismul! alcoolismul! dia)etul! etc/
5
Caz clinic
$in&ii restan&i ai pacientului nu mai au
.aloare pentru a fi p#stra&i
Pacientului 'i este fric# s# fie edentat
Pacientul nu este dispus s# primeasc# o
protezare con.en&ional#
Solutii anterioare
1/ +ugment#rile
riscul crescut de complica&ii
protezarea imediat# nu este posi)il#! pacientul .a fi edentat pentru cel pu&in 6 luni
'n mod normal! sunt necesare repetate tratamente c0irurgicale
5/ Protezare pe implanturi
f#r# suport posterior
restaurarea imediat# a maxilarului inferior este posi)il# doar pentru conectori rigizi 4 tip 7edermann
2
nu 'ndepline(te dorin&a pacientului
Sky fast & fixed - Indicaii
Pun&i fixe pentru restaur#ri imediate
8tilizarea osului local
Plasarea implantului n osul local fr nicio procedur
de aumentare
Sta)ilitate )iomecanic# crescut#
%imp de lucru redus
Reducerea an.ergurii manoperei (i a costurilor
!eiunile anatomice critice sunt prote"ate
Sinusul maxilar (i ca.itatea nazal# la maxilarul superior
9analul mandi)ular la maxilarul inferior
!estaurarea direct cu punte dentar fix
Implantul angular de 23 asigur# suportul posterior al
restaur#rii temporare astfel 'nc-t o punte fix# poate fi
cimentat#/
:n mod frec.ent! 'n#l&imea insuficient# a osului maxilar
superior 'n regiunea sinusului maxilar face imposi)il#
pozi&ionarea implantului/ $atorit# implanturilor ;lue Sky
care sunt inserate 'ntr4un ung0i specific de4a lungul
sinusului maxilar! a)utment4ul terminal este distalizat 'n
zona primului molar astfel 'nc-t poate fi o)&inut# o
restaurare prin punte perfect sus&inut#/
:n special la pacien&ii care (i4au pierdut din&ii cu ce.a timp
'n urm#! 'n#l imea osului remanent la maxilarul inferior
deasupra canalelor mandi)ulare este 'n cele mai multe
cazuri insuficient# pentru implanturi cu lungimi adec.ate
pentru a asigura sta)ilitatea necesar#/ Prin urmare! pozi iile
posi)ile ale implantului sunt limitate la regiunea cuprins#
interforaminar astfel 'nc-t restaur#rile mo)ile <clasice< cu
implanturi 'n regiunile 5 i = sunt selectate/ Prin utilizarea
optim# a osului local! Sky fast & fixed permite o) inerea
unei pozi ii statice fa.ora)ile a )onturilor i preg#tirea unei
restaurar#i fixe/
=
Componentele sistemului Sky fast & fixed
9u restaur#rile pe implanturile Sky fast & fixed interfa&a )ontului este ridicat# deasupra 1onc&iunii cu
implantul/ 8rm#toarele componente care sunt utilizate nu mai sunt desemnate ca )onturi! ci ca (i cape! de
exemplu cape de amprentare sau cape protetice/
9omponentele sistemului Sky fast & fixed cu
)onturi angulare de >3 (i 23 au fost special
dez.oltate pentru o structur# primar# de atel#/
;onturile angulare de 23 ofer# mai mult spa&iu
pentru a utiliza osul local (i prin urmare
contri)uie 'n mod esen&ial la o)&inerea succesului
pe termen lung al implantului/
+ceste a.anta1e permit fa)ricarea rapid# a
lucr#rilor temporare men&inute pe (uru)urile
ocluzale pentru tratamentul imediat al pacien&ilor/
?i.elul )ontului
+tunci c-nd se utilizeaz# a)utment4urile Sky fast & fixed! amprentarea (i restaurarea este completat# de
capele la ni.elul )onturilor f#r# protec&ie 'mpotri.a rota&iei!care nu este necesar# pentru restaurarea cu atel#/
?i.elul implantului
9u S@A clasic (i )lue S@A amprenta (i inser&ia )onturilor sunt terminate la ni.elul implantului/ ;onturile
sunt fixate 'n (ase pozi&ii datorit# %orxB cu o lungime de 2! mm/
Ponturi pentru utilizatori:
9-nd se folosesc implanturile angulare de 23! a)utment4urile tre)uie mereu sa r#m-n# 'n(uru)ate 'n loc/
$oar capele Sky fast & fixed f#r# protec&ie 'mpotri.a rota&iei pot fi folosite pentru amprentarea (i fa)ricarea
restaur#rii definiti.e/

Conceptul de munc n ec#ip


$atorit# conceptului terapeutic Sky fast & fixed! implantologii cu experien # i un flexi)il te0nician dentar
local sunt capa)ili s# ofere pacien&ilor pun&i dentare fixe 'n termen de =C de ore de la plasarea implantului/
Ideea conceptului Sky fast & fixed este de a oferi pacien&ilor imediat pun&i dentare temporare fixe! la un
pre fix accepta)il/ Prin utilizarea optim# a osului local! inter.en&ia c0irurgical# complex# este e.itat# (i
timpul de tratment este redus/
Rezultatul o)&inut cu Sky fast & fixed au ar#tat c# te0nica cu m-na li)er# cu procedur# de clap#! expunerea
osului i a structurilor anatomice ofer# mai multe a.anta1e dec-t preg#tirea transgingi.al# cu a)loane/
D pri.ire de ansam)lu asupra programului nostru de instruire pentru Sky fast & fixed i alte su)iecte
interesante! inclusi. detalii cu pri.ire la con inutul atelier, cursuri pot fi g#site la EEE/)redent4
medical/com/
Procedura c#irurical
Situaia iniial$
$in&ii restan&i nu merit# p#stra&i
%xtracie prudent$
Fesuturile inflamate sunt eliminate!
'n#l&imea crestei al.eolare este egalat#
Expunerea ner.ului mandi)ular
6
$eterminarea liniei mediene (i pozi&ionarea
primului implant cu freza pilot
Pozi&ionarea implanturilor .erticale
Gorarea final# 'n regiunea anterioar#
Gorarea pilot la 23 folosind %EistdrillH I 5mmJ
Implanturile posterioare au aproape aceea(i
distan&# ca cele anterioare
K
Gorarea neoal.eolei4 aten&ie la n/ mandi)ular
Scoaterea implanturilor din am)ala1
$emontarea (i 'n(uru)area implantului (i (uru)ul de
acoperire f#r# a sc0im)a instrumentele/
Inseria implantului
Implantul este 'ndep#rtat cu piesa contra
ung0i sau cu clic0et 'n condi&ii de
siguran&# datorit# %orxB conic/
?oi recomand#m s# nu se dep#(easc# un
cuplu de 2 de ?cm pentru a asigura
sta)ilitatea primar# a implantului/ $ac#
cuplul a1ustat este a1uns prea repede! se
continu# p-n# la final fora1ul cu L74 drill
deoarece 1um#tate de rota&ie a implantului
.a cre(te cupla cu mai mult de 1> ?cm/
Pozitia %orxB este rele.ant# pt )onturi angulare 23! o
margine a %orx tre)uie sa fie aliniata )ucal/ Pozitia poate fi
recunoscuta in mod clar pe instrumentul de plasament/
Pozitia %orxB nu este rele.ant# pentru )onturile drepte/
;onturile )lue S@A cu diametru de = mm si lungimea de
1= 416 mm sunt recomandate pentru implantele plasate in
pozitii angulare/
C
Inseria &onturilor
;onturile sunt fixate cu un cuplu de 5 ?cm/
;onturile drepte cu (uru) integrat sunt puse pe
(uru)elni&# (i pot fi inserate 'n siguran&#/
Ele nu sunt prote1ate 'mpotri.a rota&iei/
;onturile angulare sunt plasate 'n implant si pozitia este
.erificata/ $aca alinierea paralela nu poate fi realizata in
ciuda celor (ase pozitii posi)ile! este recomandata
alinierea implantului cu instrumentul de plasare/ +cest
)ont este fixat cu (uru)ul standard al)astru/
Amprentarea i nreistrarea ocluziei
:nainte de a sutura plaga! capele de amprentare
cu (uru) integrat sunt insuru)ate manual pentru
o amprentare fidel# la ni.elul )ontului/
%e0nicianul dentar ar tre)ui sa fie prezent in
timpul amprentarii (i 'nregistr#rii ocluziei
pentru a o)tine o idee despre situatia clinica pe
care el tre)uie sa o ai)a 'n .edere pri.ind
prepararea (i modelarea restaur#rii temporare/
+mprenta este luat# la ni.elul )onturilor/
7ingurile de amprentare transparente ;reciform (i materialul de
amprent# ;recision sunt folosite pentru o amprent# fidel# (i
permit transferul situa&iei pe model rapid/
Dcluzia este 'nregistrat# dup# amprentare/ Este recomandat#
folosirea siliconului ;recision de consisten&# moale/
M
%tapa de la&orator
!epozitionarea &onturilor de amprentare
$upa curatare!)onturile amprentate sunt 'nsuru)ate 'n la)orator (i repozitionate 'n amprenta/ ;onturile de
amprentare pot fi repozi&ionate mai u(or daca acestea sunt umezite cu .aselin#/
Pai preatitori pt fa&ricarea modelului
9eara este aplicat# pe )onturile de amprentare
proeminente/ +poi gipsul cu priz# rapida este turnat
'n amprent#/
%0ixo4Rock! un gips cu priz# rapid# (i foarte precis
de clasa I"4a este recomandat pentru turnarea
modelului/
'ontarea in articulator
Pe )aza unei muscaturi!modelul este montat in articulator/
Maxilarul opus ce ser.este la prepararea structurii puntii dentare
poate fi refolosit/
(ndeprtarea &onturilor de amprentare
Pentru urm#toarele etape! )onturile de amprentare sunt
'ndep#rtate/
'ontarea punii dentare
Punctele de contact nedorite ale structurii pun&ii dentare
sunt eliminate in articulator cu S@A fast & fixed analogi de
la)orator/+poi o matrice poate fi preparat# folosind un silicon
dur cum ar fi Naptosil/ Structura puntii dentare poate fi u(or
personalizat# cu )urg0iul matrice/
1>
Adaptarea &onturilor protetice
;onturile protetice sunt 'n(uru)ate (i adaptarea la
structura pun& este efectuat# separat/
Pentru a asigura o montare fara presiune a pun&ii
de r#(in#! doar un singur )ont protetic este
integrat in modelO celelalte sunt fixate 'n ca.itatea
)ucal#/ %u)ii de silicon sunt pu(i pe )onturile
protetice ca men&in#toare de spa&iu/
(nc#iderea canalului uru&ului
9analul (uru)ului )ontului protetic! care este
integrat! este 'nc0is/ Restaurarea este gata pentru
finalizare/
)inalizarea punii dentare
Structura pun&ii dentare este finalizat# cu
)reformance4 un material polimeric special pentru
fa)ricarea restaur#rilor temporare/
(ndeprtarea de pe model
$upa 'nt#rire! toate suru)urile de fixare sunt eliminate (i
structura pun&ii dentare este ridicat# de la ni.elul modelului/
(ndeprtarea menintoarelor de spaiu
Se realizeaz# cu u(urin&#/
Prepararea pentru inseria n ca*itatea &ucal
11
Interarea a&utmentului n ca*itatea oral
9ele 2 )onturi protetice sunt 'n(uru)ate pe a)utment (i
sigilate cu pelete de spum#/ Ra(ina este aplicata 'n
respecti.ele puncte ale structurii pun&ii dentare! puntea
dentar# este plasat# 'n ca.itatea orala (i pi.otul integrat
anterior se 'n(uru)eaza pentru a fixa restaurarea/
$upa 'ntarire! ocluzia (i articulatia sunt .erificate/ $upa sla)irea celor patru (uru)uri de fixare! puntea
dentara este scoas# (i predat# te0nicianului dentar pentru lustruirea final#/
Puntea dentara temporar# din r#(ina ofer# un confort excelent la purtare/ 8rmele de presiune sau 'nc#rcare
nefa.ora)il# a implanturilor sunt e.itate/
8n mic decala1 cauzat de mucoasa inflamat# nu creeaza nici o pro)lema pentru pacien&iO re)azarea nu este
necesar#/
Restaurarea temporar# descris# 'n acest manual este adec.at# pentru tratamentul pacien&ilor imediat dup#
inser&ia implantului/ $oar o singur# programare este necesar# pentru pacien&i/
15
!estaurarea definiti*
Puntea metalo-polimeric pe &onturi S+, fast & fixed
$ac# se inten&ioneaz# s# se fa)rice structuri ocluzale cu reten&ie tip (uru)! ca de exemplu: pun&i sau )#ri!
)onturile S@A fast & fixed pot fi de asemenea folosite pentru restaur#rile definiti.e/
D punte metalo4polimeric# pe )onturi S@A fast &fixed este o restaurare a.anta1oas#/
Restaurarea definiti.# este a(ezat# la acela(i ni.el cu al restaur#rii pro.izorii pe )onturile S@A fast&fixed/
:n acest mod pot fi reduse costurile pentru accesoriile protetice/ Gingia nu .a fi lezat# din moment ce nu e
ne.oie s# 'ndep#rt#m )onturile S@A fast & fixed/
(ndeprtarea punii pro*izorii
:n acest caz! restaurarea definiti.# este realizat# dup#
16 s#pt#m-ni de la restaurarea imediat#/ Starea
s#n#toas# (i neiritat# a gingiei poate fi recunoscut# dup#
de(uru)area pun&ii pro.izorii/
Amprenta
90iar dac# modelele restaur#rii imediate mai sunt
disponi)ile! tre)uie 'nregistrate din nou amprenta (i
ocluzia datorit# st#rii sc0im)ate a gingiei/
-urnarea.fa&ricarea modelului
Golosind gips extradur clasa a I"4a! modelul este
fa)ricat,turnat 'n acela(i fel ca (i pentru restaurarea
imediat#/ :n mod normal! ar tre)ui realizat# o masc# de
gingie/
12
Setup - (nreistrarea ocluziei
$ac# acele cape S@A fast & fixed prostet0ic
copings sunt integrate 'ntr4o )az# de r#(in#! ele
.or putea si 'n(uru)ate atunci c-nd sunt pro)ate
'n ca.itatea oral#/ Spre deose)ire de te0nicile
con.en&ionale! aceast# te0nic# permite un
control precis al 'nregistr#rii ocluziei/ :n
principiu! se o)&ine o )az# ancorat# de os/
$epinde de modul indi.idual de lucru al ec0ipei
dac# 'ntr4o prim# etap# se 'nregistreaz# ocluzia
(i apoi se pozi&ioneaz# din&ii sau 'ntr4o singur#
etap# are loc o com)inare a celor dou# Hca (i 'n
imagineJ/
)aete *isio/lin
8tilizarea fa&etelor .isio/lign este o op&iune de a
reduce considera)il costurile care rezult# 'n mod
normal din stratificarea indi.idual# (i de a
o)&ine un rezultat estetic deose)it/
C#eia
Se utilizeaz# o c0eie pentru fixarea fa&etelor pe
mac0et#
'n pozi&ia corect#/ 90eia este foarte util# 'n
timpul model#rii mac0etei/ $ac# fa&etele sunt
fixate 'n c0eie! atunci este asigurat# o plasare
optim# a reten&iilor/ Este e.itat# astfel (i
adaptarea consumatoare de timp/
1=
'ac#eta punii
Metoda de realizare (i alegerea materialului pentru
mac0eta pun&ii depind de pacientul respecti. (i de
procedura preferat# de ec0ipa de proteticieni/ :n acest
caz s4a ales o mac0et# din material neno)il destinat
eficien&ei economice/
Mac0eta a fost modelat# 'n 1urul componentelor de
transfer S@A fast & fixed Hpentru te0nica adezi.#J/
Spa&iul poate fi recunoscut 'n mod clar/ %e0nica
adezi.# poate a.ea loc in .itro sau in .i.o! ca 'n acest
exemplu/
Pretirea pentru finalizare
$up# condi&ionare! fa&etele sunt fixate 'n c0eie/
Mac0eta pun&ii este acoperit# de un material opac de
culoarea dintelui/ 9analele de 'n(uru)are (i striurile
)onturilor tre)uie sc0i&ate 'nainte de introducerea
r#(inii/
)inalizarea punii
$up# polimerizare! cele patru (uru)uri ocluzale sunt
sl#)ite (i puntea este ridicat# de pe model/ Ginisarea se
face 'n modul o)i(nuit/
Pentru a asigura o u(oar# cur#&are sunt indispensa)ile
designul con.ex (i lustruirea deose)it# a zonelor )azale
ale pun&ii/
:n anumite cazuri! extinderea pun&ii tre)uie determinat# 'n cola)orare cu medicul dentist/ :n mod normal!
pun&ile S@A fast & fixed se extind p-n# la molarul 1/
1
Puntea finalizat pe model
Puntea finalizat# este .erificat# 'nc# o dat# pe
model/
Inseria punii
$up# 'ndep#rtarea pun&ii pro.izorii! puntea
definiti.# de r#(in# armat# metalic .a fi inserat#/
9ele = (uru)uri de fixare .or fi str-nse cu un
moment al for&ei de aproximati. 5> ?cm/ Pe l-ng#
.erificarea ocluziei (i a articul#rii se .erific# (i
posi)ilitatea de cur#&are cu o periu&a mic# (i cu a&#
interdentar#! iar pacientul .a primi instruc&iuni cu
pri.ire la cur#&area restaur#rii/
Imagini: Situa&ia ini&ial#
Puntea fix# 'n ziua inter.en&iei c0irurgicale
Imaginea final# a restaur#rii definiti.e dup# 6 luni
16
Selecia a&utment-urilor
$atorita condi&iilor anatomice din zona
anterioara superioara!canalul suru)ului
implantului drept patrund in suprafata la)iala/
Pana la prelucrarea restaurarii temporare
!desc0iderile pot fi acoperite cu material
compozit/
8tilizarea )onturilor angulare e.ita perforarea
suprafetei la)iale a fatetei estetice si a
restaurarilor definiti.e mai exigente/ 7a
mandi)ula!utilizarea )onturilor in ung0i pot fi
necesare pentru largirea spatiului lim)ii/
;onturile S@A fast and fixed sunt utilizate
pentru structuri fixate ocluzal prin suru)uri/ Prin
urmare!acestea nu dispun de protectie impotri.a
rotatiei/
%orx4 conexiunea )onturilor S@A ofera
protectie impotri.a rotatiei in sase pozitii/ Sase
posturi suplimentare sunt posi)ile cu tipul R de
)onturi angulare/
?umarul redus de )onturi ofera o gama larga de optiuni pentru restaur#ri protetice extrem de func ionale
pentru a acoperi toate indica iile/
8n diametru de spri1in pentru cele trei implante e.ita amestecarea si ofera cea mai mare fia)ilitate pentru
munca in ca)inet4pentru profesionalism si lucru rapid/
1K
Amprenta pentru restaurarea definiti*a
In general! este posi)il sa utilizezi toate )onturile gamei de produse S@A pentru restaurarea definiti.a pe
)onturi plasate .ertical/ 9om)inatia de )onturi S@A poate fi utilizata pentru implantele plasate in pozitii
drepteO ;onturile sky fast & fixed pot fi com)inate pentru implantele plasate in ung0i de 2 grade/
+ceasta proceduta are consecinte asupra amprentarii si fa)ricarii modelului/
+mprenta a implanturilor in pozitie .erticala este luata la ni.elul implantului !in timp ce amprenta de
)onturi angulare este luata la ni.elul )ontului/
;onturile de >3 sunt de(uru)ate/
9apele de amprentare sky fast & fixed sunt 'n(uru)ate
pe )onturile de 23/
Amprentarea nc#is
Amprentarea desc#is
$aca am)ele tipuri de amprent#ri sunt com)inate!
)onturile de amprentare pentru amprentarea desc0is# sunt
'n(uru)ate (i materialul .a fi perforat 'n acele puncte/
$atorit# caracteristicilor sistemului! S@AH desc0is#J (i Sky
fast & fixedH 'nc0is#J tre)uie sa fie com)inate pentru
amprentarea desc0is#/ $e(i se folosesc dou# linii de
)onturi! este necesar# o singur# (uru)elni&#/
Golosirea )onturilor S@A ofer# a.anta1e sigure la
maxilarul superior dac# este necesar un (uru) ocluzal prin
suprafa&a la)ial#/ Golosirea sistemului de implanturi S@A
permite modele foarte indi.idualizate/
1C
Puntea ceramic pe sc#elet de zirconiu
:n acest exemplu s4au folosit dou# implanturi Sky fast
& fixed 'ntr4o angula&ie de 23 pentru a e.ita sinus
lifting4ul/ Mul&umit# transferului de spri1in 'n direc&ia
distal# 'n regiunea 6! o restaurare prin punte poate fi
folosit#/ $up# ce timp de patru luni a fost purtat#
puntea temporar# din r#(in#! o punte total ceramica este
fa)ricat# folosind zirconiul/
9apele protetice sunt 'n(uru)ate pe analogii Sky fast &
fixed/ 9a o alternati.# la )onturile de zirconiu S@A!
)onturile S@A de titan angulate 13 au fost 'n(uru)ate
'n zona anterioar# (i ulterior scrutate/ 9a s# ne asigur#m
ca )onturile sunt perfect .izi)ile! masca gingi.al#
o)ligatorie a fost 'ndep#rtat# c-nd s4au f#cut pozele/
Imaginea arat# )onturi indi.iduale cu praguri diferite/
$oua )onturi terminale Sky fast & fixed
cu cape protetice scurtate se pot o)ser.a/
Sc0eletul de zirconiu (lefuit pe modelul cu masca
gingi.al#/
1M
Ga&ete de ceramica indi.iduale cu colet roz
pentru a scurta optic coroana dentar#
Inser&ia 'n ca.itatea )ucal#/ Puntea este fixat#
folosind un ciment temporar! ca de exemplu
ImPro. %emporary 9ement/
0ara lefuit personalizat cu punte mo&il
Pacientii .or prefera intotdeauna punti dentare fixe/ In cazurile de pierderii considera)ile de su)stanta!
puntea dentara din ceramica nu poate asigura suportul necesar pentru zona )uzelor si a o)razului/ Piesa din
titan cu incuietori sau atasament este solutia perfecta pentru astfel de caz/ 8nii pacienti prefera acest tip de
restaurare si pentru ca poate fi curatata mai usor/
'unca la ni*elul implantului cu sistemul sky &ar
Situatia dupa o perioada de purtare a puntii
dentare peste 2 luni fara nici o complicatie/
Puntea dentara si )onturile fast and fixed au fost
eliminate/ Gotografia arata ni.elul
implantului/Implantul S@A P conexiunea
)onturilor cu forma de stele %orx pot fi
recunoscute clar la ni.elul celor trei implante in
regiunea anterioara/ In mod general !pentru a
fa)rica o restaurare )ar! munca poate fi de
asemenea realizata pe )onturi S@A G+S% +?$
GILE$/
Procedura este identica cu exemplul restaurarii puntii dentare descris mai sus/
5>
Sistemul &ar Sky
Sistemul )ar S@A se )azeaza pe mansoane
distantiere de inaltimi 5!=!6 mm pentru a compensa
diferentele din grosimea mucoasei/ 9omponentele
)ara din plastic !NS7 sau titan permit fa)ricarea
restaurarilor indi.iduale/
0aza pentru &are lipite
0ara fixat prin uru& meninut pasi*
+daptarea orala asigura o asezare fara nicio
tensiune/ Retinerea suru)ului permite o indepartare
usoara a structurii )ara partial detasa)ila/
Restaurarea superioara a palatului in dimensiunile
unei punti dentare/
;ara telescopica cu atasamente terminale "ario Soft
in diferite ni.eluri de frecare/
;redent ofera o gam# larg# de accesorii i
dispoziti.e de 'nc0idere/ Ec0ipa proteticienilor este
acti.ata pentru selectarea restaurarii perfecte pt
fiecare pacient4restaurari cu functia de )locare
$atorita conului exterior al sky fast and fixed
)onturile si forma interioara conica a mansoanelor
de distantare !di.ergentele structurii )ar pot fi
compensate cu usurinta/
51
!ecomandri
A*anta"e
prognostic )un pe termen lung 'ntruc-t procedurile de augmentare ce implica riscuri pot fi e.itate
perioada extins# p-n# la fa)ricarea restaur#rii definiti.e
sunt oferite toate op&iunile pentru restaurarea definiti.#
pacien&i mul&umi&i Q pu)licitate crescut#, reputa&ie )un#
A*anta"e pentru medicul dentist. specialist implantolo
folosirea optim# a osului
excelent# distri)uire a for&elor asupra restaur#rii datorit# spri1inului posterior
f#r# costuri de in.esti&ie pentru materiale, ustensile
restaurarea temporar# precis# (i de 'nalt# calitate reduce munca pentru profesie
A*anta"e pentru pacient
pacientul .a p#r#si ca)inetul cu o restaurare fix#
palatul dur r#m-ne li)er! inclusi. in cazul restaur#rii temporare
f#r# puncte de presiune cauzate de temporari
inter.en&ia c0irurgical# ulterioar# nu mai este necesar#
costuri )ine sta)ilite 4 pre& fix
!euli pentru pacient
'n primele s#pt#m-ni s# consume doar alimente moi
'n primele (ase s#pt#m-ni s# e.ite solicit#rile masticatorii maxime
s# consulte medicul imediat 'n cazul pierderii sau fractur#rii restaur#rii
clatirea cu ap# de gur# antiseptica pana cand .or fi scoase firele de sutura
dupa scoaterea firelor 4 cur#&are normal# cu past# de dinti! periu&a interdentar# (i Superfloss
55

S-ar putea să vă placă și