Sunteți pe pagina 1din 19

Bugetul (de venituri i cheltuieli al) Uniunii Europene

- coninut i evoluie -
(referat)
Student,
Master Administraie u!lic"
Anul #, $rupa %
&ai, %'#'
#
(uprins
(apitolul #) Bugetul Uniunii Europene
#)#)*undamente generale privind !ugetul comunitar
#)%)rincipiile !ugetului comunitar
(apitolul %) (oninutul i structura !ugetului Uniunii Europene
%)#)+eniturile Uniunii Europene
%)%)(heltuielile Uniunii Europene
(apitolul ,) Evoluia !ugetului Uniunii Europene (apitolul -) Bugetul Uniunii Europene
pentru %'#' (onclu.ii
%
Bugetul (de venituri i cheltuieli al) Uniunii Europene - coninut i evoluie -
Bugetul Uniunii Europene repre.int" ansam!lul resurselor financiare de care aceasta
dispune anual pentru /ndeplinirea de c"tre instituiile comunitare a o!iectivelor i
activit"ilor comunitare sta!ilite /n pre.ent prin 0ratatul de la Amsterdam, /n funcie de
acesta put1nd fi o!servate /n fiecare an priorit"ile i orient"rile politice)
(apitolul #) Bugetul Uniunii Europene
#)# *undamente generale privind !ugetul comunitar
entru acoperirea !ugetului UE, astfel statele mem!re sunt dispuse s" transfere o parte
din atri!utele naionale /n materie de percepere a impo.itelor i ta2elor, dup" cum
ponderea unei categorii de cheltuieli sau alteia /n totalul !ugetului UE care poate fi
considerat" o dimensiune a interveniei UE asupra economiilor i politicilor naionale)
&nstituit prin 0ratatul de la 3oma, care afirma cu claritate principiul solidarit"ii
financiare, !ugetul comunitar avea la origine o dimensiune redus", principalele sale
cheltuieli fiind destinate politicii agricole comune) *inanarea acestui !uget se facea, la
/nceputurile construciei europene, din dou" resurse proprii4 ta2ele la importurile de
produse agricole din spaiul e2tra-comunitar i din ta2e la importurile de produse
manufacturate din afara (omunit"ii Europene, iar sumele o!inute erau suficiente pentru
acoperirea necesit"ilor de finanare comun")
5a sf1ritul anilor #67' au ap"rut primele tensiuni /ntre mem!rii (EE, cu privire la
reparti.area !ugetului comun, generate de trei factori4
#)li!erali.area schim!urilor comerciale internaionale, care au dus la reducerea ta2elor
vamale8
%)apariia e2cedentelor /n producia agricol" european" i, implicit, reducerea
importurilor de produse agricole, deci diminuarea prelev"rilor la !ugetul comunitar8
,
,)prima e2tindere a (EE, cu aderarea 9anemarcei, &rlandei i M"rii Britanice : ultima
av1nd atunci o agricultur" mai modest" dar fiind un importator important de produse
agricole (/n principal din Australia i ;oua <eeland"), ceea ce f"cea ca prelev"rile de ta2e
din importurile agricole !ritanice s" fie mai mari dec1t cele de la ceilali parteneri
europeni, f"r" /ns" ca Marea Britanie s" !eneficie.e la acelai nivel de aloc"ri din !ugetul
comunitar)
entru a /nlocui insuficiena resurselor proprii tradiionale, i anume, ta2ele vamale i
prelev"rile la importurile agricole, la sf1ritul anilor =7' au fost create alte dou" surse de
finanare european"4 prelev"ri din 0+A i contri!uii din &B-ul naional al fiec"rui stat
mem!ru) >ns", la sf1ritul anilor =?' contri!uia din &B crescut sensi!il i repre.int"
ast".i aproape trei sferturi din reeta !ugetului european) 5a nivelul anului %''%,
proporia acestor contri!uii naionale i redistri!uirea !ugetului UE-#@ se pre.entau /n
felul urm"tor4 $ermania : %%A8 *rana : #?A8 &talia : #@A8 Marea Britanie - #,A8
Spania : ?A, Blanda : CA, Belgia : -A8 restul #-A era reparti.at /ntre ceilali ? mem!ri
ai UE) rincipalii !eneficiari de finan"ri de la !ugetul comunitar4 Spania : %%A8 *rana :
#CA8 $ermania : #CA8 &talia : ##A8 Marea Britanie : ?A8 $recia : CA8 Belgia
: ,A8 Blanda : %A, iar restul de #CA era reparti.at /ntre celelalte 7 state mem!re,
diferana /ntre cele dou" procente pentru fiecare ar" arat" care sunt principalii
contri!utori nei4 $ermania, Marea Britanie, &talia, Blanda i *rana) >n conte2tul ocului
petrolier din anii =?', guvernul conservator !ritanic a decis s" adopte o politic" de
resta!ilire a echili!rului !ugetar prin reducerea contri!uiei sale la !ugetul European)
entru prima dat", un stat mem!ru al (omunit"ii Europene punea deschis /n discuie
principiul solidarit"ii financiare i /i calcula propria contri!uie net", iar premierul
Margaret 0chatcher a cerut !anii s"-i fie /napoiai, amenin1nd c" dac" nu va o!ine
satisfacie va parali.a funcionarea (omunit"ii, deoarece la acea vreme domina regula
votului cu unanimitate) entru a evita cri.a, (onsiliul European de la *ontaine!leau
(#6?-) a acceptat ca o parte din conti.aia !ritanic" la !ugetul comunitar s" fie returnat",
iar principalii contri!utori la aceast" restituie financiar" erau atunci *rana i $ermania)
*inanarea prin contri!uii naionale din 0+A si &B constituie astD.i cele mai importante
surse la reeta !ugetului comunitar) (ontri!uia &B a repre.entat /n anul %''@
-
peste 7'A din totalul veniturilor la !ugetul UE, se calculea." astfel 4 /n fiecare an se
sta!ilesc reetele de venituri i cheltuieli ale Uniunii, iar soldul rDmas de acoperit dupD
calcularea veniturilor din celelalte trei resurse (ta2e vamale, prelevDri agricole i 0+A) se
/mparte /ntre toate statele mem!re su! forma unui procent unic din &B)
(ontri!uiile din &B sunt /nscrise /n proiectele de !ugete naionale votate de cDtre
parlamentele fiecarui stat mem!ru i vDrsate apoi de guverne la !ugetul UE) 9e remarcat
cD, /n ultimii ani, guvernele au supraestimat /n mod constant vDrsDmintele pe care
anunau cD le fac la !ugetul comunitar, /n timp ce (omisia EuropeanD a fDcut eforturi
pentru situarea cheltuielilor su! valoarea creditelor prevD.ute, pentru a da imaginea unui
!un gestionar al !anului pu!lic) >n aceste condiii, un procent merg1nd p1nD la #'A din
contri!uiile naionale alocate UE au fost returnate /n fiecare an c"tre !ugetele naionale)
B altD preci.are importantD se referD la faptul cD, tot /n ultimii ani, calculul contri!uiilor
naionale la !ugetul UE nu se mai face raportat la &B ci la +;B (venitul naional !rut))
Aceasta pentru cD, /n ca.ul economiilor foarte deschise, &B i +;B pot sD difere sensi!il
(este, de e2emplu, ca.ul 5u2em!urgului sau al &rlandei, al cDror &BElocuitor este net
superior mediei comunitare, /n timp ce +;B-ul se situea.D la nivelul mediei UE,
intervalul fiind datorat veniturilor vDrsate re.idenilor din state non- comunitare))
lafonul ma2im al resurselor totale ale !ugetului european a fost sta!ilit /n #6?? (F
achetul 9elors & G), pentru a limita creterea consideratD e2cesivD a acestuia, fiind fi2at
la #,%7A din &B, ceea ce corespunde unui nivel de #,%@A din +;B)
>ncep1nd cu anul #6??, !ugetul anual al UE este sta!ilit /n cadrul unui plan financiar
(programare financiar") pe termen mediu, numit perspectiv" financiar", desemn1nd suma
anual" ma2im posi!il de cheltuit, pentru o perioad" de apte ani i conferind o !a." legal"
pentru !ugetele anuale, scopul fiind facilitarea adopt"rii anuale a !ugetului, oferind
garania continu"rii asigur"rii finan"rii pentru proiectele multi-anuale) (onvenit" /ntr-o
prim" fa." /n cadrul unui (onsiliu European, perspectiva financiar" este adoptat" /n
comun de arlamentul European i (onsiliul UE)
entru perspectiva financiar" %''7-%'#, discuiile au /nceput /nc" din timpul preedeniei
lu2em!urghe.e a UE (ianuarie-iunie %''@), dar din cau.a divergenelor
@
dintre "ri s-a reuit conturarea sa, cu dificultate, a!ia /n (onsiliul European de la
Bru2elles din #--#@ decem!rie %''@, su! preedenia !ritanic")
erspectiva financiar" %''7-%'#, aduce o nou" a!ordare at1t /n ceea ce privete ponderea
cheltuielilor /n ansam!lu, c1t i priorit"ile, fiind sugestiv" formula su! care a fost lansat4
Hrosperitate, solidaritate i securitate /n Europa i dincoloI#)
#)%) rincipiile !ugetului comunitar
Un rol foarte important /n ela!orarea i e2ecutarea !ugetului comunitar /l au urm"toarele
principii4
Anualitatea8
Unitatea8
;eafect"rii venituilor !ugetare8
Universalitatea8
u!licit"ii !ugetului8
Echili!rul8
Speciali.area !ugetar")
rincipiul anualit"ii semnific" dependena operaiilor de c"tre un e2erciiu anual capa!il
s" facilite.e controlul activit"ii e2ecutivului comunitar, fiind uneori i aciuni
plurianuale) >n acest ca. se face apel la noiune credite disociate, care se descompun /n%4
o(redite de angaJament8 acestea acoper", /n timpul e2erciiului financiar /n curs, costul
total al o!ligaiilor Juridice contractate pentru aciuni a c"ror reali.are se /ntinde pe o
perioad" mai mare de un e2erciiu)
o(redite de pl"i8 care acoper" p1n" la concurena nivelului /nscris /n !uget, cheltuielile
care deriv" din e2ecuia aranJamentelor contractate /n cursul acelui e2erciiu sau al unui
e2erciiu anterior, ele f"c1nd o!iectul unor autori."ri !ugetare anuale)
# Bvidiu Stoica - Mecanisme i instituii ale Uniunii Europene : Suport de curs,
Universitatea KAl) &) (u.aI, *acultatea de Economie i Administrarea Afacerilor, &ai,
anul %''6-%'#', capitolul C, p) #7
% $a!riela 9r"gan, Uniunea european" /ntre federalism i interguvernalism) olitici
comune ale UE- supor curs -)
C
A!aterile de la principiul anualit"ii sunt posi!ile prin sistemul report"rilor de credite)
entru creditele dissociate, creditele neutili.ate la finele e2erciiului pentru care ele sunt
/nscrise sunt, care regul" general" anulate, /ns" cu titlu e2cepional, ele pot fi i reportate)
entru creditele ne-disociate, e2ist" un report de drept /n e2erciiul urm"tor al creditelor
care corespund pl"ilor restante datorate angaJamentelor contractate /ntre # ianuarie i ,#
decem!rie)
(onform principiului unit"ii, ansam!lul /ncas"rilor i cheltuielilor tre!uie s" se
reg"seasc" /ntr-un singur document !ugetar, pentru a asigura astfel un control eficient al
modului de utili.are a resurselor comunitare) rocesele de ad1ncire i l"rgire a integr"rii
europene au fost /nsoite i de modific"ri, schim!"ri i perfecion"ri ale sistemelor
!ugetare /n sensul unific"rii instrumentelor !ugetare) 9ac" p1n" /n anul #6C@ cele trei
comunit"i europene4 (E(B, EU3A0BM i (EE dispuneau de propriile !ugete, dup"
aceea, /n urma fu.ion"rii celor trei comunit"i au funcionat doar dou" instrumente
!ugetare4 !ugetul general i !ugetul operaional (E(B)
rincipiul neafect"rii veniturilor !ugetare se refer" la depersonali.area acestora odat"
aJunse /n !ugetul UE fiind folosite pentru acoperirea tuturor cheltuielilor !ugetare)
Semnificaia particular" a acestui principiu pentru !ugetul comunitar ine de tentaia
statelor mem!re de a compara cheltuielile de care !eneficia." cu contri!uiile v"rsate,
fiind /n acest conte2t v".ut" ca o form" de solidaritate financiar" /ntre state),
otrivit principiului universalit"ii /ncas"rile !ugetare repre.int" o mas" comun" care
servete finan"rii tuturor cheltuielilor, f"r" deose!ire)
Acest principiu are la !a." dou" reguli, i anume-4
L3egula non-afect"rii : dispune ca /ncas"rile !ugetare s" nu fie afectate de anumite
cheltuieli precise, fiind admise e2cepii de la regul" pentru anumite programe de
cercetare8
L3egula non-contraciei : arat" c" nu pot fi acceptate micor"ri ale /ncas"rilor sau
cheltuielilor, fiind admise numai e2cepii de ordin tehnic care s" vi.e.e uurarea
procedurii)
, Bvidiu Stoica - Mecanisme i instituii ale Uniunii Europene : Suport de curs,
Universitatea KAl) &) (u.aI, *acultatea de Economie i Administrarea Afacerilor, &ai,
anul %''6-%'#', capitolul C, p) C
- $a!riela 9r"gan, Uniunea european" /ntre federalism i interguvernalism) olitici
comune ale UE- supor curs -)
7
rincipiul pu!licit"ii !ugetului (numit uneori i principul transparenei) se asigur" prin
pu!licarea !ugetului UE /n Murnalul Bficial al (omunit"ilor Europene i prin pu!licarea
informaiilor privind e2ecuia !ugetar")
9ei nu este un principiu !ugetar consacrat /n literatura financiar", de specialitate, pentru
!ugetul UE se vor!ete, corelat cu principiile !ugetare i despre unitatea de cont, /ntruc1t
!ugetul comunitar a fost mult" vreme conceput /ntr-o unitate de cont, /nc" dinainte de
apariia E(U)
Bugetul comunitar tre!uie s" respecte un principiu nou care nu se reg"sete /n statele
europene4 cel al echili!rului, adic" /ncas"rile /ntr-o perioad" tre!uie s" fie egale cu
cheltuielile aceleiai perioade) Este inter.is s" se recurg" la un /mprumut pentru a acoperi
un deficit !ugetar) Brice cheltuial" suplimentar" neprev".ut" care intervine /n perioada
e2ecuiei !ugetare tre!uie s" constituie o!iectul unei rectific"ri, prin transferul de credite
de la un post la altul)
>n acest ca. este posi!il s" apar" /n perioada e2ecuiei !ugetare diferene /ntre venituri i
cheltuieli, /nregistr1ndu-se dou" situaii4 un e2cedent !ugetar, situaie frecvent",
e2cedentul fiind reportat /n anul urm"tor i deficit !ugetar, situaie e2cepional" ce
necesit" o rectificare !ugetar" prin transferuri de la un post la altul) Av1nd /n vedere c",
de regul", !ugetul general cunoate e2cedente, se utili.ea." noiunea de re.erv" negativ",
o valoare negativ" care este /nscris" /n !uget i care va disp"rea pe parcursul e2erciiului
!ugetar prin viramente de la capitolele ce se vor dovedi e2cedentare)
(onform principiului speciali."rii fiecare credit tre!uie s" ai!" o destinaie i un scop
precis, iar /ncas"rile s" fie urm"rite pe surse pentru a identifica eventualele nereali."ri i a
pre/nt1mpina apariia de deficit)
?
(apitolul %) (oninutul i structura !ugetului Uniunii Europene
Bugetul UE conform legii tre!uie s" fie echili!rat) *iecare cheltuial" e2istent" /n !uget
tre!uie finanat" /n fiecare an prin veniturile colectate de la mem!rii UE sau economisii
de-a lungul anilor)
%)#) +eniturile Uniunii Europene
1n" /n #67', !ugetul (EE era compus din cotri!uiile anuale ale mem!rilor s"i, /ns" o
serie de tratate i o deci.ie a (onsiliului European au sta!ilit !ugetul actual !a.at pe patru
surse, i anume4 ta2e vamale, impo.ite pe produse agricole, o parte a 0+A colectat" de la
mem!ri i &B a mem!rilor) (onform tratatelor UE , Uniunea este dein"toarea a acestor
venituri : cunoscute /n lim!aJul UE ca fiind ,,resurse propriiI@)
E2ist" patru tipuri principale de resurse proprii ale UE, iar dou" dintre acele resurse sunt
folosite de mult timp, fiind considerate la /nceputurile UE suficiente pentru a finana toate
cheltuielile) Aceste resurse tradiionale sunt4
Lveniturile din impo.ite provenite din tariful e2tern comun) 9ei /n interiorul UE
comerul este li!er de orice ta2e, acestea sunt impuse importurilor din state care nu sunt
mem!re ale UE, aceti !ani revenind UE mai mult dec1t oric"rei "ri)
L,,colect"ri agricoleI - impo.ite asupra produselor agricole importate din statele
care nu sunt mem!re) 9e-a lungul timpului, nivelul acestor tarife a fluctuat larg /n funcie
de condiiile pieei)
&mportana acestor dou" surse de venit a sc".ut de-a lungul timpului, astfel /nc1t ele nu
mai sunt surse principale) 3educerea importanei acestora s-a produs odat" cu diminuarea
progresiv" a tarifului e2tern comun /n interiorul Brgani.aiei Mondiale a (omerului
(BM() /n cursul rundelor BM( (de e2emplu 3unda UruguaN din #6?C- #66-)) Mai mult
dec1t at1t, e2tinderea UE i semnarea acordurilor de li!er schim! cu "ri care nu erau
mem!re au dus la eliminarea ta2elor pe o foarte mare parte din importuri)
@ 3ichard BaldOin, Economia integr"rii europene, Ed) Economic", B), %''C
6
;ivelul ta2elor pe produse agricole s-a redus /n conte2tul reformei A(, iar maJoritatea
!anilor sunt furni.ai de cea de-a treia i a patra ,,resurs" proprieI de finanare) Ele sunt4
L,,resursa 0+AI) (a de o!icei, atunci c1nd este vor!a de pro!leme fiscale, realitatea este
mult mai comple2", dar cea mai adecvat" cot" ar fi #A0+A, /ns" importana acesteia se
afl" /n declin) (E24 #A /n #676, #,-A /n #6?C, ',7@A /n %''%, ',@A /n %''-))8
L&mpo.itul !a.at pe &B al statelor mem!re, fi2at" /n fiecare an i are rolul
de a acoperi nivelul total al cheltuielilor /nscrise /n cadrul unui e2erciiu !ugetar) Aceast"
resurs" a c"p"tat o mare importan" /n cadrul !ugetului comunitar /nc1t, /n anul %''',
spre e2emplu, aJunsese s" repre.inte -?,,A din veniturile !ugetare)
Bugetul primete i alte venituri, precum impo.itele pe salarii pl"tite de c"tre personalul
UE, contri!uii din partea "rilor din afara UE pentru anumite programe ale UE i amen.i
pl"tite de c"tre companiile care /ncalc" condiiile de concuren" sau alte legi)
%)%) (heltuielile Uniunii Europene
>n ce privesc cheltuielile UE, acestea sunt limitate prin tratate, iar !ugetul Uniunii nu
tre!uie s" fie /n deficit, ceea ce /nseamn" c" /ncas"rile tre!uie s" acopere /ntregul cost al
diferitelor activit"i)
Suma de !ani ce poate fi pus" la dispo.iia Uniunii este limitat" printr-un acord al statelor
mem!re i al parlamentelor) >n momentul de fa", plafonul este fi2at la #,%-A din venitul
naional !rut al UE pentru pl"ile efectuate de la !ugetul Uniunii, astfel /nc1t /n termini
comparative, apro2imativ -@A din venitul naional !rut al Uniunii este alocat
cheltuielilor pu!lice naionale, regionale i locale /n statele mem!re)
(heltuielile Uniunii sunt limitate de asemenea i printr-un acord multianul /ncheiat /ntre
mem!rii arlamentului European, ai (onsiliului de Minitri i ai (omisiei Europene,
acesta conin1nd un cadru finaciar multianual) (ele mai recente acoper" planuri ale
cheltuielilor pentru perioade de apte ani, din %''' p1n" /n %''C i din %''7 p1n" /n
%'#,) >n actualul !uget european, vala!il p1n" /n %'#,, procentul cheltuielilor alocate
agriculturii a sc".ut la ,%A) erioada %''7-%'#, repre.int" prima planificare
#'
multianual", /n care state precum *rana, unde agricultura repre.int" o parte su!stanial"
din economie i, deci, !eneficia." mult de prevederile politicii agricole comune (A(),
au fost de acord s" micore.e semnificativ procentul alocat cheltuielilor agricole
tradiionale) Aceasta permite sa le fie acordate fonduri unor politici noi, precum creterea
competitivit"ii economice, crearea de noi locuri de munc" sau aciunilor e2terne ale UE,
politici c"rora /nainte de %''7 li se acordau p1n" la #'A din !ugetul anului respectiv)
Astfel, p1n" /n %'#,, cheltuielile pentru de.voltarea economic" i creterea
competitivit"ii vor crete p1n" la %CA din !ugetul UE)
Sursa 4 http4EEec)europa)euE!udgetEreformEissuesEarticleP@6@7Pro)htm
>n procesul de luare a deci.iilor cu privire la cheltuielile !ugetului Uniunii, se folosete
gruparea cheltuielilor pe programele i aciunile UE prin a c"ror aplicare se reali.ea."
o!iectivele i politicile UE)
(heltuielile din !ugetul general, sunt structurate i ordonate pe ase seciuni4 arlamentul
European - &, (onsiliul - &&, (omisia - &&&, (urtea de Mustiie - &+, (urtea de (onturi - +,
(omitetul Economic i Social i (omitetul 3egiunilor - +&)
l"ile f"cute la seciunile &,&&,&+,+ i +& se numesc pl"i (credite, cheltuielile) de
funcionare, adic" administrative, pe c1nd cele de la seciunea a &l&-a, (omisia European",
sunt grupate /n dou" categorii4 credite (pl"i, cheltuieli) de funcionare i au menirea s"
##
acopere (heltuielile (omisiei cu personalul, cl"dirile, materialele, pu!licaiile, sistemul
informatic, misiuni specifice, pensiile funcionarilor etc, i credite operaionale)
(reditele operaionale gestionate de (omisia European" au urm"toarele destinaii4 #)
finanarea agriculturii /n cadrul *EB$A, seciunea garantare8
%)finanarea aciunilor structurale4 *ondul European de de.voltare 3egional" (*E93),
*ondul Social European (*SE), *EB$A - Seciunea Brientare8 *ondul de (oe.iune,
&nstrumentul *inanciar de Brientare a escuitului (&*B)8
,)acoperirea cheltuielilor din domeniul educaiei (programul Socrates), form"rii
profesionale (programul 5eonardo), audiovi.ualului (programul media), culturii,
comunicaii, relaii sociale, s"n"t"ii pu!lice8
-)acoperirea cheltuielilor alocate pentru energie8
@)acoperirea cheltuielilor alocate pentru ameliorarea funcion"rii pieei interne8
C)finanarea programelor de cercetare i de.voltare tehnologic"8
7)finanarea cheltuielilor legate de diverse aciuni de cooperare economic" i financiar"
cu "ri tere8
?)acoperirea cheltuielilor generate de aciunile /n cadrul politicii e2terne i de securitate
comun"8
6)garanii i re.erve (credite neutili.a!ile /n momentul vot"rii !ugetului) ce vor fi folosite
pe parcursul e2erciiului !ugetar)
rincipalele trei categorii de cheltuieli ale !ugetului comunitar sunt4
Agricultura8
3egiuni s"race8
Alte cheltuieli)
Agricultura primete p1n" la Jum"tate din !uget, regiunile s"race, o treime, iar ce a mai
r"mas se /mparte /ntre diferite nevoi) >n ce privete domeniul ,,alte cheltuieliI acesta
poate fi /mp"rit astfelC4
Alte politici interne (7A din !uget), de e2emplu4 transport transeuropean, reele de
energie i telecomunicaii, instruirea i mo!ilitatea studenilor, mediu, cultur", informaii
i comunicare)
C 3ichard BaldOin, Economia integr"rii europene, Ed) Economic", B), %''C
#%
Aciuni e2terne (@A din !uget)) Aceti !ani sunt cheltuii /n principal pe aJutoare
umanitare, hran" i asistarea de.volt"rii /n "rile care nu sunt mem!re, din toat" lumea)
Sume mici sunt cheltuite pentru iniiativele europene pentru democraie i drepturile
omului, /n toat" lumea, acordurile internaionale privind pescuitul i politica e2tern" i de
securitate comun")
Administraie (@A din !uget)) Aici intr" costurile de funcionare a (omisiei Europene, a
(urii Europene de Mustiie i a tuturor celorlalte instituii ale UE)
SpriJin de preaderare (,A din !uget)) UE a cheltuit aceti !ani spre moderni.area
agriculturii, /nfiinarea structurilor de transport i mediu i /m!un"t"irea administraiei
pu!lice)
riorit"ile i nivelul cheltuielilor UE s-au schim!at /n mod dramatic de-a lungul
timpului, din #6@? i p1n" ast".i)
(heltuielile UE erau negliJate p1n" la sf1ritul anilor =C', fiind de apro2imativ #'
euroEpersoan") Acest lucru s-a schim!at rapid /ncep1nd cu #6C', /n momentul /n care
costurile politicii agricole comune au crescut rapid8 /ncep1nd cu #6?', au crescut i
costurile pentru politica de coe.iune) 9e la /nceputul anilor =7' i p1n" la /nceputul anilor
=6', !ugetul a crescut constant ca o fraciune a &B al UE, /ncep1nd cu ?E#' din #A i
aJung1nd p1n" la #,% /n #66,) 9e la e2tinderea din #66-, !ugetul, ca pondere /n &B, a
ramas sta!il la #A) >n conformitate cu planul de cheltuieli pe termen lung : cunoscut su!
numele de erspectiva financiar", - cheltuielile UE ating apogeul /n %'',, apoi scad
gradual p1n" la sf1ritul planului pe %''C)
1n" /n #6C@, !ugetul era cheltuit mai ales pentru administrare, aceasta fiind repre.ent1nd
perioada /n care au fost /nfiinate maJoritatea instituiilor i a fost reali.at" uniunea
vamal") (heltuielile A( au /nceput /n #6C@ i, /n cur1nd, au dominat !ugetul) +reme de
aproape #' ani, agricultura a primit ?'A sau chiar mai mult din !ugetul total8 /n #67'
ating1nd apogeul, primin1nd 6%A din !uget)
>ncep1nd cu data primei e2tinderi, /n #67,, cheltuielile pentru coe.iune au /nceput s"
creasc" /n importan", sc".1nd cele pentru agricultur") Suma celor dou1 mari cheltuieli
remarca!il a r"mas constant" p1n" /n %''', fiind cuprins" /ntre ?' i ?@A din !ugetul
total)
#,
(apitolul ,) Evoluia !ugetului Uniunii Europene
Anali.a atent" a ceea ce primete i ceea ce cheltuiete UE poate spune foarte mult
despre priorit"ile, dar i despre conflictele care au Jalonat evoluia procesului de
integrare european") 9e-a lungul e2istenei UE, controversele pe pro!leme !ugetare au
repre.entat o constant", chiar dac" natura lor a fost diferit"4 de la de.!ateri pe tema
resurselor financiare proprii ale (EE sau a de.echili!relor !ugetare, la rivalit"i /ntre
instituiile comunitare ((omisie, (onsiliu, arlament))
#6@% : #67@4 Unificarea instrumentelor si resurselor proprii
(ele trei comunit"i europene4 (E(B - #6@# i EU3A0BM-#6@7, dispuneau de !ugete,
proprii, iar dup" fu.iunea lor /n anul #6C@ au mai r"mas doar dou" instrumente !ugetare4
!ugetul general i !ugetul operaional (E(B p1n" /n anul %''%, c1nd 0ratatul (E(B a
devenit neoperaional, (omisia asigur1nd condiiile ca aceste fonduri s" ai!" o e2isten"
distinct") Aceasta /nseamn" c" /ncas"rile ce provin din gestiunea patrimoniului (E(B
vor repre.enta /ncas"ri la !ugetul general i vor fi utili.ate pentru finanarea cercet"rilor
/n domeniile c"r!unelui i oelului)
#67@ : #6??4 ("utarea unui echili!ru instituional
>n pre.ent, puterea !ugetar" este /mp"rit" /ntre arlament i (onsiliu) arlamentul are
putere de deci.ie /n ceea ce privete cheltuielile !ugetare ne o!ligatorii, poate respinge
!ugetul i accepta modul de e2ecuie al acestuia)
Situaia a fost cu totul alta /n deceniile ? i 6 ale secolului QQ) arlamentul fiind ales prin
sufragiu universal, i-a asumat responsa!ilitate mai mare /n domeniul !ugetar, fapt ce a
determinat apariia i instaurarea unei tensiuni politice /ntre arlament i (onsiliu,
concreti.at" /n4 /nt1r.ieri /n adoptarea !ugetului, respingerea !ugetului de c"tre
arlament, recurgerea la ar!itraJele (urii de Mustiie etc) ;e/nelegeri au ap"rut i ca
urmare a faptului c" nu au fost corect sta!ilite c1mpurile de aciune ale puterii legislative
i puterii !ugetare)
#-
(larific"ri i modific"ri importante /n planul sistemului financiar i !ugetar au avut loc
dup" cel de-al treilea val al integr"rii, #6?C (Spania i ortugalia) i adoptarea Actului
Unic)
#6?? : #66,4 Un nou Rlan - ,,pachetul 9elors &I
>n #6?C, aderarea Spaniei i a ortugaliei i /ncheierea Actului unic au condus la un nou
Rlan politic conferit (omunit"ii, (omisia propun1nd o reform" /n profun.ime a
sistemului financiar al (omunit"ii /n #6?7) achetul 9elors & acoper" perioada #6?? :
#66,)
Acest pachet introduce perspective financiare drept cadru financiar plurianual, inaugurat
/ncep1nd cu #6??, acesta introduc1nd i du!lul plafon al pl"ilor4
Ansam!lul pl"ilor !ugetului annual nu poate dep"i plafonul glo!al e2primat /n procente
din ;B al UE8
*iecare categorie de pl"i este plafonat" la o sum" fi2" pentru fiecare an i e2primat" /n
credite pentru angaJamente)
(ategoria de resurse proprii, !a.at" pe ;B a Statelor mem!re, este
complementar" altor trei resurse proprii, ea vi.1nd s" acopere ecartul dintre acestea si
plafonul total al resurselor proprii) entru perioada #6?? : #66,, plafonul total al
resurselor proprii a fost fi2at la #,%'A din ;B)
l"ile agricole sunt gestionate prin introducerea liniei directoare agricole, plafonul
ru!ricii agricultur" p1n" la perspectivele financiare)
B rat" ma2imal" de cretere a pl"ilor neo!ligatorii este intrrodus", pl"i asupra c"rora
arlamentul dispune de ultimul cuv1nt)
#66, : #6664 (onsolidarea - ,,pachetul 9elors &&I
,,achetul 9elors &&I a condus la o evoluie ordonat" a pl"ilor precum i la o ameliorare a
producerii i a gestiunii financiare) (onsiliul European de la Edin!urg din decem!rie
#66% a apro!at perspectivele financiare ale ,,pachetului 9elors &&I pentru perioada #66, :
#666) lafonul resurselor proprii a fost fi2at la #,%7A din ;B al statelor mem!re) Acest
pachet vi.ea." consolidarea reformei din #6?? i susine punerea /n oper" a tratatului de
la Maastricht) >n special el a4
#@
Modificat structura resurselor proprii consolid1nd ,,a patra resurs"I !a.at" pe ;B8
Selecionat dou" mari priorit"i, aciunile structurale i aciunile e2terioare8
(ondus la o re/nnoire a acordului interinstituional asupra disciplinei !ugetare i
ameliorarea procedurii !ugetare)
Bugetele /n curs i din viitor
%''' : %''C4 3euniunea de la Berlin - ,,A$E;9AI
>n martie #666, (onsiliul European de la Berlin a adoptat ,,Agenda %'''I, av1nd ca
o!iective principale consolidarea politicilor comunitare i dotarea UE cu un cadru
financiar - ,,perspectivele financiareI : pentru perioada %''' : %''C) Ea a permis l"rgirea
UE, respect1nd un cadru financiar riguros)
Sta!ilirea pl"ilor a constituit preocuparea dominant" /n cursul negocierilor) l"ile UE #@
fiind sta!ili.ate /n termini reali)
lafonul resurselor proprii a fost meninut la #,%7A din produsul naional !rut, respectiv
#,%-A din +;B al UE) MiJloacele suplimentare sunt prev".ute /n interiorul acestui
plafon pentru a finana o Uniune l"rgit" la %@ de State mem!re, inclusiv su! forma
aJutoarelor de preaderare)
(um era ca.ul /n perioadele de programare #6?? : #66% i #66, : #666, perspectivele
financiare pentru %''' : %''C au fost formali.ate /ntr-un acord interinstituionali.at /ntre
arlament, (onsiliu i (omisie4 acordul din C mai #666 asupra disciplinei !ugetare) B
adaptare financiar" pentr perioada %''- : %''C a intrat /n vigoare /n cadrul primului
e2erciiu !ugetar vi.at de e2tinderea din # mai %''-)
%''7 : %'#,4 noi provoc"ri
(reterea i competitivitatea sunt /n centrul viitorului cadru financiar %''7 : %'#,) Un
cadru financiar solid repre.int" garania unei capacit"i de a r"spunde unor noi provoc"ri)
>n iunie %''-, (omisia a pre.entat primele sale propuneri de aciune pentru viitorul cadru
financiar pentru perioada %''7 : %'#,) Aceste propuneri include o nou" structur" a
cheltuielilor, care corespund mai !ine noilor provoc"ri i priorit"i ale Uniunii4
#C
#) 3u!rica # ((reterea dura!il"), se divide /n dou" componente distincte dar legate /ntre
ele4
#a) (ompetitivitatea pentru cretere i utili.are, ce repre.int" cheltuielile consecrate
cercet"rii i inov"rii, educaiei i form"rii, reelelor UE, pieei interne i politicilor sale
associate)
#!) (oe.iunea pentru cretere i utili.are, ce vi.ea." susinerea convergenei Statelor
mem!re i regiunilor celor mai puin de.voltate, strategia UE pentru o de.voltare
dura!il" /n afara regiunilor cel mai puin prospere i cooperarea interregional")
%)3u!rica % ((onservarea i gestiunea resurselor naturale) include politicile commune
agricole i pescuitul, de.voltarea rural" i m"surile de mediu, /n particular ;atura %''')
+aloarea luat" /n consideraie pentru politica agricol" comun" (A() reflect" acordul
intervenit /n cadrul (onsiliului European de la Bru2elles din octom!rie %''%)
,);oua ru!ric" , ((et"enie, li!eratate, securitate i Justiie) reflect" importana crescut"
i noile sarcini atri!uite Uniunii /n domeniile Justiie i afaceri interne, protecia
frontierelor, politica de imigrare i de a.il, s"n"tate pu!lic" i protecia consumatorilor,
cultur" i tineree, informare i dialog cu cet"enii) Aceast" ru!ric" contea." de asemenea
pe *ondul de solidaritate i de reacie rapid" a Uniunii)
-)3u!rica - (UE /n calitate de partener mondial) acoper" toate aciunile e2terne, inclusiv
instrumentele de preaderare, integrarea *ondului European de de.voltare (*E9) /n
!ugetul Uniunii i re.ervele actuale destinate aJutorului de urgen" i garant"rii creditelor)
@)3u!rica @ (Administrare) cuprrinde cheltuielile pentru (omisie, celelalte instituii
precum i pensiile i colile europene)
(adrul propus include sumele de compensare legate de viitoarea l"rgire a Uniunii)
>n cadrul (onsiliului European de la Bru2elles din #@ i #C decem!rie %''@, efii de Stat
sau de govern au aJuns la o po.iie comun" asupra cadrului financiar : perspectivele
financiare %''7 : %'#,) (onform acordului instituional actual, (onsilul, arlamentul i
(omisia tre!uie s"-i dea /mpreun" acordul pentru adoptarea perspectivelor financiare)
;egocierile /n curs /ntre instituii pentru perioada %''7 : %'#, vi.ea." nu numai
perspectivele financiare, ci de asemenea4
#7
B re/nnoire a acordului interinstituional asupra disciplinei !ugetare i ameliorarea
procedurii !ugetare8
0rei pachete de propuneri legidlative specifice legate de viitorul cadru financiar)
rimul pachet legislativ din iulie %''- vi.ea." propunerile /n materie de A(, politica de
coe.iune, utili.are a forei de munc" i politica social", educaie, formare i transportul)
Al doilea pachet legislativ din septem!rie %''- vi.ea." politicile e2terioare) >n ultimul
r1nd, (omisia a pre.entat propuneri /n favoarea creterii i utili."rii forei de munc" /n
aprilie %''@, e24 un program cadru pentru inovaie i competitivitate (&(),s"n"tate
pu!lic" i cet"enie, li!ertate, securitate i Justiie)
#?
(apitolul -) Bugetul Uniunii Europene pentru %'#'
Bugetul UE pentru %'#' a fost adoptat de arlamentul European la sf1ritul anului trecut)
Acesta este de #-#,- miliarde de euro (/n angaJamente) i #%%,6 miliarde de euro (/n pl"i)
rincipala provocare a !ugetului de anul acesta a fost g"sirea finan"rilor pentru planul de
redresare economic", care va costa %,- miliarde de euro)
Bugetul pe anul %'#' este ultimul adoptat conform 0ratatului de la ;isa) (onform noului
0ratat de la 5isa!ona, arlamentul European va decide, /mpreun" cu minitrii UE, asupra
tuturor cheltuielilor, din %'## fiind anulat" diferena /ntre cheltuielile Ho!ligatoriiI
(agricultur" i acorduri internaionale) i cele Hneo!ligatoriiI) >n plus, 0ratatul de la
5isa!ona simplific" procedura !ugetar" i introduce caracterul o!ligatoriu)
>n principiu, (onsiliul i arlamentul hot"r"sc, /mpreun", /n fiecare an, !ugetul european)
entru a evita cri.e !ugetare asem"n"toare cu cele din anii #6??, #66, i #666, (onsiliul
i arlamentul lucrea." de acum /nainte, plec1nd de la propunerea (omisiei, /ntr-un cadru
financiar multianual ((*M), care poart" i denumirea de Hperspectiv" financiar"I) Acest
cadru, care acoper" mai muli ani !ugetari, sta!ilete un !uget total i un plafon ma2im
pentru cheltuielile din fiecare domeniu)
9e aceea, fiecare !uget anual tre!uie s" respecte limitele fi2ate /n perspectiva financiar")
(u toate acestea, acordul a l"sat o marJ" de fle2i!ilitate /n ca.ul unor situaii neateptate -
/n principal /n domeniul finan"rii politicii e2terne)
9up" /ndelungi negocieri, statele mem!re au aJuns la un acord /n decem!rie %''@) >ns"
linia adoptat" de efii de stat era diferit" de ceea ce propusese iniial (omisia i de ceea
ce considera arlamentul c" era necesar pentru a face fa" provoc"rilor Uniunii /n
perioada %''7-%'#,) reedinia (onsiliului : pe atunci, cancelarul austriac i ministrul
#6
s"u de finane : a tre!uit, prin urmare, s" aJung" la un acord cu deputaii europeni pentru
cuantumul !ugetului i coninutul cheltuielilor) Acest acord a fost /ncheiat, /n cele din
urm", /n aprilie %''C)
arlamentul European a ratificat noul acord inter-instituional care cuprinde cadrul
financiar multianual %''7-%'#,, prev".1nd, /n acelai timp, revi.uirea acestui mecanism
/n %''6)
erspectivele financiare pentru perioada %''7-%'#, se /mpart /n cinci capitole4
#) (retere dura!il"4 aceast" ru!ric" include fondurile structurale, cercetarea i educaia,
cu un !uget de ,?% de miliarde de euro pentru 7 ani
%) (onservarea i gestionarea resurselor naturale4 este vor!a de finanarea politicii
agricole comune i a politicilor de mediu, cu un !uget de ,7# de miliarde de euro
,) (et"enie, li!ertate, securitate i Justiie4 #',7 de miliarde de euro sunt destinate
activit"ilor legate de Justiie i afaceri interne) Aceast" sum" va acoperi i programele
care /ncuraJea." cet"enia european", cum ar fi schim!urile /ntre tineri, /nfr"irea oraelor
i dimensiunea european" a presei i culturii
-) Uniunea European" ca actor glo!al4 -6,@ de miliarde de euro vor fi alocate aciunilor /n
favoarea "rilor /n curs de de.voltare, promov"rii drepturilor omului, politicii e2terne i
de securitate comune i spriJinului pentru de.voltarea "rilor /nvecinate @) Administraia
(inclusiv serviciile de traducere) va !eneficia de -6,? de miliarde de euro, adic" @,7@A
din !ugetul total)
(omisia European", /n calitate de e2ecutiv al UE, este responsa!il" cu implementarea
unei p"ri mari din !uget, dar i cu redactarea unei propuneri de !uget /n fiecare an)
Bugetele celorlalte instituii europene sunt relativ mici i sunt legate de administraie4
personal, infrastructur", informare, traducere i interpretare) (omisia
%'
e2ecut" !ugetele pentru politicile europene maJore, precum agricultura, coe.iunea,
aciunile e2terne etc)
(onform 0ratatului de la 5isa!ona, planul !ugetar UE pe termen lung este o!ligatoriu (pe
cel puin cinci ani, /n loc de apte ani, ca acum)) entru adoptarea perspectivei financiare
este necesar" apro!area arlamentului European) Acesta din urm" a sugerat ca actuala
perspectiv" financiar" s" fie prelungit" p1n" /n %'#@ sau %'#C, pentru ca perioada
urm"toarei perspective s" coincid" cu mandatul arlamentului i cu cel (omisiei)
(onform 0ratatului de la 5isa!ona, arlamentul European are puteri egale cu minitrii
UE /n sta!ilirea !ugetului UE) >n plus, 0ratatul de la 5isa!ona simplific" procedura
!ugetar" i introduce caracterul o!ligatoriu al perspectivei financiare)
>n %'#', instituiile europene vor tre!ui s" aJung" la un acord privind noile reguli i un
program pentru implementarea 0ratatului de la 5isa!ona)
(omisia European" va pre.enta proiectul de !uget pentru %'## /n aprilie sau mai anul
acesta) (onsiliul i arlamentul (repre.entat de comisia pentru !ugete) e2aminea." acest
proiect i negocia." pe timpul verii i la /nceputul toamnei) Bugetul final va fi hot"r1t
/ntr-o reuniune /ntre cele dou" instituii /n noiem!rie i adoptat oficial /n decem!rie)
Aa cum am mai preci.at principala provocare a !ugetului %'#' a fost g"sirea finan"rilor
pentru planul de redresare economic", care va costa %,- miliarde de euro) lanul, care
aJunge la @ miliarde de euro, este destinat anilor %''6 i %'#' i va spriJini proiectele
energetice, precum i de.voltarea rural") Atunci c1nd a fost adoptat acest plan, finanarea
pentru a doua parte a perioadei (%,- miliarde de euro) nu fusese /nc" sta!ilit")
>n urma negocierilor din ultimele luni ale anului %''6, instituiile au c".ut de acord
asupra surselor de finanare4 utili.1nd fondurile ne-cheltuite i marJele (/n principal
%#
din agricultur" i cheltuieli administrative) pentru %''6 i %'#', i de asemenea prin
contri!uiile statelor mem!re care au ad"ugat #%' milioane euro)
&ntroducerea /n !uget a ,'' de milioane de euro pentru spriJinirea produc"torilor de
lactate i a unui fond de 7@ de milioane de euro pentru de.afectarea centralei nucleare de
la So.loduN (Bulgaria) se datorea." /n mare parte influenei deputailor europeni)
Bugetul Uniunii Europene este finanat printr-un sistem de Hresurse propriiI) >n %'#',
veniturile de #%%,6 miliarde de euro proveneau din4
Lresurse tradiionale4 drepturile vamale percepute pentru importuri, prelev"rile agricole
##,@@A
Lparte din ta2ele pe valoarea ad"ugat" (0+A) naionale - ##,,@A
LHresursa +;BI (proporional" cu !og"ia economic" a fiec"rui stat mem!ru) - 7@,6-A
Lalte venituri)
l"ile pentru anul %'#' repre.int" #,'-A din produsul intern !rut al UE (su! limita
sta!ilit" de #,%-A))
entru anul %'#', #6,@A din veniturile Uniunii provin din $ermania, #?A din *rana,
#,,6A din &talia, #',-A din Marea Britanie i 6,CA din Spania)
>n de.!aterile pu!lice, sunt menionai frecvent Hcontri!ua!ilii neiI ai UE, care
repre.int" adesea un su!iect de discordie) (alculul acestor contri!uii nete ia /n
considerare, pe de o parte, ceea ce fiecare stat mem!ru a transfer" i, pe de alt" parte,
ceea ce primete de la UE, prin intermediul diferitelor fonduri europene) ornind de la
acest calcul, se afirm" adesea c" anumite state mem!re contri!uie mai mult dec1t altele la
!ugetul european, ca valoare net" i pe persoan") 9e unde conclu.ia c" aceti
Hcontri!ua!ili neiI profit" mai puin de UE i politicile sale dec1t alte state mem!re)
Statele menionate, /n general, sunt $ermania, *rana, T"rile de Mos, &talia, Marea Britanie
i Suedia)
%%
(onclu.ii
Bugetul UE este sursa marilor acorduri i.vor1te at1t din solidaritatea c1t i din tensiunile
/ntre mem!rii Uniunii, acesta repre.ent1nd un instrument de sine st"t"tor, ci nu suma
!ugetelor statelor mem!re)
*ondurile UE tre!uie utili.ate /n conformitate cu principiul !unei gestiuni financiare) Mai
simplu, aceasta presupune c" aceia care gestionea." fondurile tre!uie s" depun" toate
eforturile pentru a o!ine cea mai !un" valoare posi!il" pentru !anii cheltuii) Aceasta
necesit" o respectare strict" a tuturor reglement"rilor, precum i a evalu"rilor periodice
care verific" respectarea acestui principiu) >n fiecare an, conturile UE sunt pu!licate i
/naintate (urii de (onturi pentru audit e2tern) Evaluarea final", numit" Hdesc"rcareI,
este reali.at" de c"tre arlament dup" luarea /n consideraie a recomand"rilor (onsiliului)
3esursele !ugetare comunitare sunt utili.ate /n vederea reali."rii unor o!iective concrete
care vi.ea.", /n mod special4
Lcreterea economic" i ocuparea forei de munc" prin alocarea de resurse financiare /n
activit"i care sporesc gradul de competitivitate al Uniunii Europene i reduc, /n acelai
timp, disparit"ile economice i sociale8
Lpre.ervarea i gestionarea optim" a resurselor naturale8
L/m!un"t"irea calit"ii vieii tuturor cet"enilor Uniunii Europene8
Lconsolidarea po.iiei Uniunii Europene pe plan internaional, prin asumarea unor
responsa!ilit"i la nivel mondial)
>n mod direct sau indirect, toi avem de c1tigat de pe urma activit"ilor finanate
de la !ugetul UE, fie su! forma unui mediu mai curat, a unor alimente mai s"n"toase, a
unor drumuri mai !une, fie a garaniei respect"rii drepturilor noastre fundamentale, !anii
fiind utili.ai /n scopul /m!un"t"irii vieii de .i cu .i a locuitorilor)
%,
Bi!liografie
L(harles UNplos., 3ichard BaldOin, Economia integr"rii europene, Ed) Economic",
Bucureti, %''C
L$) Silai, h) 3ollet, Economia Uniunii Europene4 o poveste de succesV, Ed) de +est,
0imioara, %''@
LBvidiu Stoica, Mecanisme i instituii ale Uniunii Europene : suport de curs,
Universitatea Al) &) (u.a, *acultatea de Economie i Administrarea Afacerilor, &ai, anul
%''6 - %'#'
L$a!riela 9r"gan, Uniunea european" /ntre federalism i interguvernalism) olitici
comune ale UE- supor curs :
L3o2ana-9aniela "un, 9rept monetar European, Ed) *undaiei 3om1niei de M1ine,
Bucureti, %''C
L0atiana Moteanu, olitici i tehnici !ugetare, Ed) Universitar", Bucureti, %''@
LOOO)europa)eu
Lhttp4EEOOO)europarl)eu)intEfactsheetsEdefaultPen)htm
%-