Sunteți pe pagina 1din 1

l0

.il.-U.I6tff.0J(J
CLASA
pRecArIroARE
c
rrgA or LUcRU
Sunetul
,,l"
gi literele lo L
1. Coloreazd caseta de sub imaginea a cdrui denumire incepe sunetul
,,1".
Realizeazd,reprezentarea
colorarea cerculefului:
apol
7
Df-r&
\ *-, lil
Jlil'
I
identificd locul
-----#ffi
lk:d
T
silabelor qi sunetelor,
R
s
re
e
W-
-bl'
Tfi
Tffi,
ffi
fi\
\\\
K
r
graficd a cuvintelor, sunetului,,l", prin
3. Coloreazd spafiile care contin litera
o,l"
cu roz gi spatiile care conJin litera,,L" cu galben! ! Scrie in cerc
cifra corespunzdtoare numdrului de litere gdsite.
il
u ili
a
I o
,l
e c t t e ,l t
@
@
o L I C L U o L C L R L N L
4. Traseazd literele!
,
5. Scrie litera L gi citeqte cuvintele obfinute. Unegte cu imaginea corespunzdtoare, apoi coloreazi!