Sunteți pe pagina 1din 1

Incheiat astazi 21.02.

2014
CONTACT DONATIE

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.Asociaia Pdure tock cu sediul in loc. Oradea, avand CIF 32339570, prin reprezentant legal
Caciora Octavian Andrei, in calitate de donator si
1.1. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia .................................................................. cu sediul in
.................................., (localitatea) str. ................................... nr. ........., bloc .........., scara ........., etaj
......., apartament ........., judetul/sectorul ................................., inscrisa la ................................. in
registrul .......................................... sub nr. ............................., pe baza certificatului de inscriere nr.
.......................... din ........................, avand contul nr. ............................. deschis la
........................................., telefon ......................., fax ..........................., reprezentata de
................................................., cu functia de ......................................., in calitate de donatar au
convenit sa incheie prezentul contract de donatie cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Asociaia Pdure tock in calitate de donator, donez donatarului urmatoarele bunuri sub forma
de daruri manuale: IMBRACAMINTE second-hand.
Eu, donatorul, declar ca bunurile de mai sus au fost predate in folosinta donatarului la data de
21.02.2014, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu donatarul.
2.2. Eu, ........................................, donatarul, declar ca primesc cu recunostinta donatia facuta de
donator privind bunurile mentionate si descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat in folosinta la
data de 21.02.2014 pe baza inscrisului sub semnatura privata, mentionat mai sus.
3. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donatie a fost redactat intr-un numar de 2 exemplare.

DONATOR

DONATAR