Sunteți pe pagina 1din 14

Analiza cauzelor problemei

Importan
Tehnici: - Histograma
- diagrama Pareto
- diagrama de corela ie
- diagrama de rela ii
- diagrama de afinitate
Scop
Etape
Eemple
Procesul de selectare
Prezentare comparati!
Tehnici pentru analiza cauzelor problemei
Importan
nainte de rezolvarea problemei este important s se cunoasc:
care este conexiunea dintre cauz i problem,
care dintre cauze face cel mai ru
Tehnici
- Histograma
- Diagrama Pareto
- Diagrama de corela ie
- Diagrama de rela ii
Page 1 of 14
- Diagrama de afinitate
Histograma
Scop
n general, istograma !diagrama cu bare" se utilizeaz pentru a prezenta:
- distribu ia i varia ia unui set de date
n procesul rezolvrii problemei, istograma poate fi utilizat i pentru:
- determinarea cauzelor dominante,
- ob inerea unor date ca probabilitatea apari iei cauzei#
Etape:
a) colectarea unui numr de date, $ !$ % &'"(
b) calcularea numrului de bare !clase", )
) % log $ * log +
sau se alege:
"umr de date colectate "umr de clase
,ai mic dec-t .' . - /
.' - 0'' 1 - 0'
0'' - +.' / - 0+
,ai mult dec-t +.' 0' - 0+
c) calcularea l imii unei bare, l
l 2 !a - b" * )
unde: a 2 valoarea maxim din datele colectate,
b 2 valoarea minim din datele colectate,
- limitele claselor se stabilesc astfel 3nc-t clasele s fie exclusive mutual i total
inclusive(
d) reprezentare grafic#
Eemplu
Page 2 of 14
4rganiza ia: fabric de prelucrarea laptelui care vinde produsele prin re eaua proprie de
magazine
Problema: cu ocazia cercetrii la un numr de magazine s-au primit reclama ii referitoare
la 3nt-rzieri ale livrrii fa de ora stabilit 3n grafic
$umrul de magazine cestionate: 5'
$umrul de minute 3nt-rziere: 0 - 16 minute
7eprezentarea grafic:
#iagrama Pareto
Scop
Principiul Pareto: n cea mai mare msur, aproximativ 80%, un efect este rezultatul unui
numr mic de cauze, aproximativ 20%
Page 3 of 14
n procesul rezolvrii problemei, diagrama Pareto poate fi utilizat pentru:
8 ob inerea unei reprezentri grafice a setului de cauze ale unei probleme, 3n func ie
de importan a lor,
8 identificarea cauzelor asupra crora este necesar s se ac ioneze 3n prima etap#
Etape:
a) 9tabilirea criteriului utilizat pentru compararea cauzelor(
b) 7eprezentarea grafic:
8 Pe axa orizontal se pozi ioneaz cauzele 3n ordine descresctoare din punct de
vedere al criteriului ales,
8 Pe axa vertical se marceaz procentul care exprim ponderea cauzei 3n
generarea problemei#
Eemplu
ntr-o 3ntreprindere s-au stabilit remedierile necesare pentru un numr de 05 piese diferite i
s-au ordonat dup dimensiunea lor:
Piese $emedieri %n
minute
& 'umulati!
9ertar &'',& 5+,6 5+,6
P-rgie indicatoare 0.6,1 ++,: 1.,/
Pedal de picior 0'1,5 0.,+ :',6
Plac de sus inere 5+,' 1,' :1,6
7ezisten +/,& &,6 6',:
ntreruptor 0+,1 0,: 6+,1
;arcas 0+,1 0,: 65,5
P-rgie 6,: 0,5 6.,:
<rbore :,5 0,+ 6/,'
7esort 1,& ',6 6/,6
aib .,1 ',: 6:,/
,agnet 5,+ ',1 66,&
=ast +,: ',5 66,/
Pedal +,0 ',& 0''
Page 4 of 14
() piese *++,+ (++,+
;ursului curbei cu cea mai mare pant i se asociaz domeniul <#
>rmeaz domeniul ? cu o pant vizibil mai redus#
;ursului curbei turtite i se asociaz domeniul ;#
#iagrama de corela ie
Scop
n general, scopul utilizrii diagramei de corela ie este identificarea existen ei rela iilor
dintre dou variabile#
Page 5 of 14
n procesul rezolvrii problemei, diagrama de corela ie poate fi utilizat pentru:
8 cercetarea lan ului de cauze prin 3n elegerea impactului unei cauze de la un nivel
asupra altor cauze de la nivelul urmtor,
8 eviden ierea cauzelor de la diferite niveluri care nu influen eaz amploarea altor
cauze#
Etape:
a) 9electarea celor dou cauze care vor fi cercetate(
b) Pentru fiecare dimensiune caracteristic unei cauze se determin dimensiunea
corespondent a celeilalte cauze(
c) 7ezultatele, ob inute 3n cel pu in &' de situa ii, se reprezint grafic(
d) <naliza perecilor de valori#
@igura urmtoare prezint un ansamblu al posibilelor rezultate a unei diagrame de corela ie#
Page 6 of 14
'orela ii tipice !dup Aamis)e B ?auer, 066."
Page 7 of 14
#iagrama de rela ii
Scop
n general, diagrama de rela ii se utilizeaz pentru identificarea rela iilor de tip cauz - efect
3ntr-o problem complex sau confuz#
n procesul rezolvrii problemei, diagrama de rela ii este util pentru:
8 3n elegerea modului 3n care sunt conectate diferitele aspecte ale problemei,
8 eviden ierea rela iilor dintre problem i cauzele posibile#
Tipuri de diagrame de rela ii
A- diagrama de tip calitati!
8 permite abordarea conexiunilor dintre diferitele aspecte ale problemei din punct de
vedere calitativ
.- diagrama de tip cantitati!
8 se utilizeaz o abordare numeric pentru a determina sistemul de rela ii dintre
diferitele aspecte ale problemei,
8 o abordare cantitativ este mai structurat i conduce la o analiz complet#
A- #iagrama de rela ii de tip calitati!
Etape:
a) Czolarea tuturor factorilor care influen eaz problema analizat(
b) @ormularea factorilor(
c) Cdentificarea rela iilor cauzale dintre factori i reprezentarea lor 3n diagram(
d) ;lasificarea factorilor 3n func ie de rolul lor 3n sistemul de rela ii cauz - efect(
e) 9tabilirea msurilor de 3mbunt ire care vor fi orientate spre cauzele principale ale
problemei#
Page 8 of 14
/odelul grafic
Page 9 of 14
Page 10 of 14
#iagrama de afinitate
Scop
Diagrama de afinitate este o tenic pentru analiza de tip calitativ#
n general, se utilizeaz pentru:
8 gruparea datelor,
8 identificarea rela iilor de baz din grupul de date#
n procesul rezolvrii problemei, diagrama de afinitate se utilizeaz pentru:
8 cercetarea rela iilor dintre diferite cauze aflate ciar pe niveluri diferite,
8 gruparea cauzelor !3ntre care exist legturi" 3n clase, ceea ce permite tratarea lor 3n
ansamblu#
Etape:
a) @ormarea grupului pentru analiz !. - 0' persoane"(
b) Cdeile, determinate prin brainstorming, se scriu pe fi e i se pun pe metaplan,
ordonate pe coloane(
c) @r s se discute, membrii grupului rea eaz fi ele, astfel 3nc-t s se formeze
grupuri de idei 3ntre care exist legturi(
d) Dup gruparea ideilor, participan ii discut forma final a diagramei( sunt admise
aDustri minore dac sunt argumente(
e) @iecrei coloane de idei i se atribuie o denumire( este posibil divizarea grupurilor
mari 3n subgrupuri de idei la niveluri inferioare#
;-teva etape 3n realizarea diagramei de afinitate:
Page 11 of 14
Page 12 of 14
Page 13 of 14
Page 14 of 14