Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 8

FORMULAR DE RAPORTARE
1

PENTRU PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA NFIINRII I DEZVOLTRII
MICRONTREPRINDERILOR DE CTRE NTREPRINZTORII TINERI
(Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare )

Perioada pentru raportare: anul .............

Datele de identificare a operatorului economic :
Denumirea operatorului economic.....
Adresa....
Telefon:. Fax: E-mail.....Cod potal..
Data nre!istr"rii operatorului economic .....
#um"rul de nmatriculare n $e!istrul comer%ului (dup" ca&).. ...
Codul unic de nre!istrare ................ .......
Am accesat pro!ramul n anul .......
Contractul de finan%are num"rul .......din.......

Criterii o'li!atorii care au(nu fost reali&ate Da #u
)peratorul economic se ncadrea&a n cate!oria microntreprinderilor n
condi%iile le!ii nr. *+,(-..+/ cu modific"rile i complet"rile ulterioare
)peratorul economic este repre&entat de un asociat unic sau de cel mult 0
ntreprin&"tori de'utan%i asocia%i
1icrontreprinderea are n o'iectul de acti2itate cel mult 0 !rupe de acti2itate
de clasificarea acti2it"%ilor din economia na%ional" n 2i!oare/ altele decat
cele considerate neeli!i'ile din !3id
1icrontreprinderea a creat un numar de minim - an!a4ati cu contract de
munc" pe durat" nedeterminat"/ cu norm" ntrea!"/ acelasi numar de an!a4ati
ca si in planul de afaceri reali&at
)peratorul economic a depus conform )56 nr., din 7..-.-.88 situa%iile
financiare semestriale i anuale
)peratorul economic a mentinut sediul social i implementarea proiectului in
mediul ur'an(rural
Codurile CAE# aferente proiectului au fost men%inute n certificatul de
inmatriculare pe perioada derul"rii proiectului
)peratorul economic mentine in proprietatea sa acti2ele corporale si(sau
necorporale ac3i&itionate pe pro!ram/ pe o perioada de cel putin * ani de la
finali&area in2estitiei

8
9e completea&" pentru urm"torii * ani 'u!etari ncep:nd cu anul -.8-
Date de ra!rtare:
- Cifra de afaceri: .......................lei;
- Creterea cifrei de afaceri fa%" de anul anterior......<;
- Profitul 'rut .....................lei ;
- Creterea profitul 'rut fa%" de anul anterior........<;
- #um"rul mediu anual de personal: ........... .;
- Creterea num"rul mediu anual fa%" de anul anterior.....<.
- #um"r contracte nc3eiate .......;
- Creterea num"r contracte nc3eiate fa%" de anul anterior..<;

9u'semnatul(9u'semnata .............../ identificat(identificat" cu actul de identitate
seria ........../ nr. .........../ eli'erat de ............ la data de ................../ cu domiciliul n
localitatea ................../ str. ............. nr. ........... 'l. ......./
sc. ........./ ap. ........./ sectorul(4ude%ul ............../ n calitate de repre&entant le!al al
operatorului economic/ declar pe propria r"spundere c" toate informa%iile furni&ate i consemnate n
pre&entul formular sunt corecte i complete.
$epre&entantul le!al (mputernicitul operatorului economic
-

#umele........................................................... =tampila
Func%ia:..........
9emn"tura ......................................................
Data semn"rii:........
-
Cererile i toate celelalte documente 2or fi semnate de aceeai persoan"(repre&entant le!al sau mputernicit)