Sunteți pe pagina 1din 199

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

CATEDRA Finane i Bnci


Finane publice
note e cu!"
Autori:
Galina Ulian
Dr. hab., prof. univ.
Mariana Doga-Mrzac
Dr. conf.
Lilia Rotaru,
Lector universitar
hi!in"u #$$%
&
CU#RINS
Te$a %& Conceptul i 'unciile 'inanelo!
&. onceptul 'e finan(e. )sen(a !i structura.
#. *biectul 'e stu'iu !i con(inutul 'isciplinei: +inan(e publice.
,. Leg"tura finan(elor publice cu alte !tiin(e econo-ice !i sociale.
.. +unc(iile finan(elor publice !i rolul lor n econo-ia -o'ern".
Te$a () #olitica 'inancia!
&./olitica social econo-ic" a statului. onceptul 'e politic" financiar".
#.0ipuri 'e politic" financiar".
,.Direc(ii esen(iale ale politicii financiare n Republica Mol'ova.
Te$a *& Mecani"$ul 'inancia!
&. onceptul 'e -ecanis- financiar, structura !i func(ionalitatea acestuia.
#. 1iste-ul fon'urilor financiare.
,. Meto'ele a'-inistrative 'e gestiune financiar".
.. /rghiile econo-ico 2 financiare.
3. 4nstitu(ii !i organe cu atribu(ii n sfera activit"(ii financiare
5. 6or-e regle-ent"rii 7uri'ice privin' activitatea financiar".
Te$a +& Si"te$ul c,eltuielilo! publice
&. on(inutul econo-ic al cheltuielilor publice.
#. lasificarea cheltuielilor publice.
,. 6ivelul, structura !i 'ina-ica cheltuielilor publice.
Te$a -& C,eltuielile publice pent!u aciuni "ocial . cultu!ale
%& onceptul 'e cheltuieli publice pentru ac(iuni social 2 culturale.
(& heltuieli publice pentru nv"("-8nt.
*& heltuieli pentru cultur" !i art".
+& heltuieli pentru ocrotirea s"n"t"(ii.
-& heltuieli pentru securitatea social"
Te$a /& C,eltuielile publice p!i0in a$ini"t!aia e "tat1 o!inea e "tat i
ap!a!ea
&. heltuielile privin' serviciile publice generale.
#. heltuielile bugetare pentru ap"rarea na(ional", cheltuieli -ilitare
Te$a 2& C,eltuieli bu3eta!e pent!u obiecti0e i aciuni econo$ice
&. on(inutul, nivelul !i structura cheltuielilor pentru ac(iuni !i obiective econo-ice.
#. 1ursele 'e finan(are a cheltuielilor pentru ac(iuni !i obiective econo-ice.
,. heltuielile publice privin' cercetarea-'ezvoltarea.
.. Deter-inarea eficien(ei econo-ice a cheltuielilor pentru ac(iuni !i obiective
econo-ice.
#
Te$a 4& Si"te$ul !e"u!"elo! 'inancia!e publice
&. on(inutul econo-ic al resurselor financiare publice.
#. o-ponentele resurselor financiare publice.
,. 0en'in(e n evolu(ia resurselor financiare publice.
Te$a 5& I$po6itele 7 'o!$a p!incipal a !e"u!"elo! 'inancia!e publice
&. Apari(ia !i evolu(ia i-pozitelor
#. on(inutul social-econo-ic !i func(iile i-pozitelor
,. 0eorii n regle-entarea siste-ului 'e i-punere 'e c"tre stat
.. )le-entele i-pozitului
3. /rincipiile 'e i-punere
5. A!ezarea !i perceperea i-pozitelor
%. lasificarea i-pozitelor
9. 1iste-ul fiscal al Republica Mol'ova
Te$a %8& I$po6itele i!ecte
&. aracteristica i-pozitelor 'irecte
#. 4-pozitele reale
,. 4-pozitele personale
&. 4-pozitele pe venit
#. 4-pozitele pe avere
.. Dubla i-punere interna(ional"
Te$a %% & I$po6ite ini!ecte
&. aracteristica i-pozitelor in'irecte
#. 0a:ele 'e consu-a(ie
,. Monopolurile fiscale
.. 0a:ele va-ale
3. aracteristica general" a ta:elor
Te$a %() Bu3etul e "tat i p!oce"ul bu3eta!
&. on(inutul !i caracteristicile bugetului 'e stat
#. /rincipiile bugetare
,. /rocesul bugetar
Te$a %*) C!eitul public
&. ;-pru-uturile 'e stat: esen(a !i tr"s"turile caracteristice
#. Destina(ia !i rolul -pru-uturilor 'e stat
,. 0ehnica -pru-utului 'e stat
.. *pera(iuni aferente -pru-uturilor 'e stat
,
Cu09nt :nainte
Apari(ia !i evolu(ia finan(elor sunt strns legate 'e apari(ia !i consoli'area
statului.
<tiin(a finan(elor publice este o ra-ur" i-portant" a !tiin(ei econo-ice, care face
progrese per-anente, cerute !i generate 'e -obilitatea -are a feno-enelor
econo-ice, sociale !i politice care au loc n societ"(ile conte-porane.
+inan(ele publice, n pri-ul rn', reprezint" un -i7loc 'e acoperire a cheltuielilor
cu func(ionarea sectorului public, n al 'oilea rn', finan(ele publice sunt un -i7loc 'e
interven(ie econo-ic" !i social".
+inan(ele publice for-eaz" un 'o-eniu 'e cercet"ri care trateaz", n special,
proble-ele veniturilor !i cheltuielilor publice. ;n perioa'a conte-poran", aceste
proble-e se -part n cteva -ari 'iviziuni: venitul public, cheltuiala public",
trezoreria public", 'atoria public", politica !i -ecanis-ul financiar, anu-ite
proble-e ale siste-ului fiscal n ansa-blu, cu- ar fi caracteristica i-pozitelor !i
ta:elor, clasificarea acestora, politica fiscal" etc.
;n prezent, i-pozitele, ta:ele, contribu(iile !i -pru-uturile 'e stat, subven(iile,
aloca(iile !i transferurile bugetare reprezint" nu nu-ai -eto'e 'e colectare !i
repartizare a resurselor financiare publice, 'ar !i instru-ente aplicate 'e structurile
guverna-entale, pentru a 'irec(iona 'ezvoltarea econo-ic" !i social" a ("rii confor-
obiectivelor stabilite.
*rganele financiare, ca'rele 'e con'ucere !i speciali!tii 'in institu(iile publice,
'in regiile autono-e !i societ"(ile co-erciale cu capital -a7oritar 'e stat, ca !i 'in
celelalte unit"(i care particip" la procesul 'e colectare, repartizare !i utilizare a
resurselor financiare publice, sunt che-ate s" n'eplineasc" un rol activ n
fun'a-entarea 'eciziilor autorit"(ilor publice, n ra(ionalizarea op(iunilor bugetare, n
cre!terea eficien(ei cu care sunt folosite resursele -ateriale, u-ane, financiare !i
valutare 'e care 'ispun.
+inan(ele publice reprezint" una 'in 'isciplinile esen(iale 'e profil att pentru
stu'en(ii 'e la specialit"(ile =+inan(e !i ontabilitatea +ir-ei>, =+iscalitate !i
A'-inistare +inanciar">, =?"nci !i ?urse 'e @alori>, ct !i pentru stu'en(ii altor
specialit"(i 'e profil econo-ic.
Disciplina =+inan(e publice> are o nse-n"tate i-portant" n for-area viitorilor
econo-i!ti, contribuin' la for-area unui siste- 'e cuno!tin(e teoretice, practice !i
aplicative n 'o-eniul finan(elor la nivel -acroecono-ic.
Aceast" lucrare cuprin'e aspecte teoretice !i aplica(ii practice, elaborate pe baza
stan'ar'ului curricular la 'isciplina =+inan(e publice>.
.
Te$a %& Conceptul i 'unciile 'inanelo!
3. onceptul 'e finan(e. )sen(a !i structura.
5. *biectul 'e stu'iu !i con(inutul 'isciplinei: +inan(e publice.
%. Leg"tura finan(elor publice cu alte !tiin(e econo-ice !i sociale.
9. +unc(iile finan(elor publice !i rolul lor n econo-ia -o'ern".
%& Conceptul e 'inane) e"ena i "t!uctu!a&
Din punct 'e ve'ere eti-ologic cuvntul Afinan(e> !i are originea 'in li-ba
latin" !i nse-na Aplata n bani>.
;n secolele B4@-B@ n +ran(a circulau a!a e:presii ca financ - o su-" 'e
bani sau venit al statului, finaces 2 patri-oniul statului. ;n secolul B@4, n li-ba
ger-an" se folosea e:presia finaz 2 plata n bani.
onceptul 'e finan(e s-a conturat pe fun'alul practic"rii for-elor 'e
e:pri-are b"neasc" a 'iferitelor procese econo-ice, sociale !i n leg"tur" cu apari(ia
!i 'ezvoltarea pri-elor for-e statale 'e organizare a societ"(ii. on(inutul finan(elor
reliefeaz" procese 'e e:pri-are valoric" !i -i!care a valorii sub for-" b"neasc",
pentru satisfacerea nevoilor 'e 'esf"!urare a 'iverselor activit"(i.
Deci no(iunea =finan(e> reprezint" su-e 'e bani sau conturi b"ne!ti ce se
a'-inistreaz" 'e c"tre stat, persoane 7uri'ice sau persoane fizice ca !i for-" sub care
se realizeaz" procesele 'e a'unare !i 'istribuire a resurselor b"ne!ti n ca'rul
activit"(ilor econo-ico-sociale Ci-pozitele, subven(iile, aloca(iileD.
onceptul 'e finan(e poate fi privit sub 'ou" aspecte:
- :n "en" !e"t!:n" 2 vizeaz" opera(iunile, procesele !i rela(iile econo-ice
efectuate n for-" b"neasc", 'ar 'ese-nn' n esen(" procesul 'e reparti(ie
al pro'usului na(ional.
- :n "en" la!3 2 conceptul 'e finan(e inclu'e ansa-blul opera(iunilor b"ne!ti
legate nu nu-ai 'e reparti(ia pro'usului na(ional, 'ar !i 'e for-area,
circula(ia !i consu-ul pro'usului na(ional.
0oate rela(iile econo-ice 'intre persoanele fizice !i 7uri'ice, n -"sura n
care se e:pri-" n for-" b"neasc", reprezint" finan(ele. Rela(ia =bani 2 -arf", -arf"
2 bani>, inclu'e suportul obiectiv al realiz"rii proceselor financiare, 'e acu-ulare a
resurselor n for-" b"neasc" !i 'e 'istribuire, utilizare a acestor resurse. ;n acest
conte:t, banul reprezint" un instru-ent 'e utilitate social", 'evenit n prezent un
'rept 'e crean(".
Finanele 2 reprezint" procesele econo-ice !i rela(iile sociale, tehnici
specifice 'e procurare !i utilizare a resurselor b"ne!ti pentru satisfacerea nevoilor
privin' activitatea persoanelor fizice, 7uri'ice inclusiv a statului. onceptul
conte-poran al +inan(elor re'at n sche-a #.
La categoria general" 'e finan(e se inclu'e -ai -ulte co-ponente:
&. Finanele p!i0ate 2 aceast" categorie financiar" se caracterizeaz", n principal,
prin faptul c" participan(ii la aceste rela(ii !i procese sunt persoane fizice sau
7uri'ice a c"ror activitate se bazeaz" pe proprietatea privat". +on'urile 'e resurse
b"ne!ti ce se a'-inistreaz" la nivelul acestor participan(i sunt 'estinate
3
satisfacerii 'e nevoi proprii ale persoanelor respective. apitalul ntreprin'erilor
private serve!te 'esf"!ur"rii activit"(ii respective !i realiz"rii obiectivelor proprii.
#. Finanele publice 2 se caracterizeaz" prin participarea 'irect" la procesele
generale financiare ale statului ca beneficiar al resurselor b"ne!ti acu-ulate !i n
calitate 'e utilizator al resurselor respective.
+inan(ele publice cuprin' -ai -ulte categorii financiare:
- bugetul 'e stat,
- asigur"rile sociale,
- cre'itul.
aracteristica se-nificativ" a finan(elor publice const" n aceea c" procesele
!i rela(iile financiare respective se 'esf"!oar" n leg"tur" 'irect" cu satisfacerea unor
nevoi colective.
(& Obiectul e "tuiu i coninutul i"ciplinei ;Finane publice<
*biectul 'e stu'iu al =+inan(elor publice> trebuie s" ia n consi'erare o-ul,
trebuin(ele !i preferin(ele acestuia, 'eter-in"rile sociale la care el este supus. Din
acest consi'erent =+inan(ele publice> este o !tiin(" social". ;n ur-a e:perien(ei
acu-ulate !i a cercet"rilor efectuate au fost perfec(ionate -eto'ele 'e lucru folosite
n practica financiar". ;n acest conte:t se poate vorbi 'e caracterul obiectiv al
e:isten(ei finan(elor !i ca rezultat apari(ia unei !tiin(e care utilizeaz" fon'urile
publiceE
0rebuie 'eci s" sublinie- c" obiectul 'e stu'iu al =+inan(elor publice> n linii
generale l constituie:
&. heltuielile publice pentru furnizarea 'e bunuri !i servicii !i realizarea
transferurilor cu scop social.
#. @eniturile publice, ce au ca surs" principal" i-pozitarea.
,. ;-pru-uturile publice !i 'atoriile publice.
1tu'iin' =+inan(ele publice>, trebuie s" (ine- cont !i 'e faptul c" acestea for-eaz"
e:presia feno-enelor politice !i sunt 'eter-inate 'e acestea.
;n teoria econo-ic" con(inutul econo-ic al A+inan(elor publice> este abor'at
n -o' 'iferit:
&. 0eoria clasic" CA. 1-ith, D. Ricar'o, A. FagnerD 2 statul 2 Apaznic 'e
noapte>, 'eci, func(ia principal" este 2 ap"rarea ("rii. +inan(ele publice
aveau ca scop asigurarea resurselor necesare pentru ntre(inerea
institu(iilor publice, !i cea -ai principal" proble-" era -en(inerea
echilibrului ntre veniturile !i cheltuielile bugetare.
#. 0eoria -ar:ist" 2 finan(ele erau consi'erate ca rela(ii b"ne!ti ce apar n
procesul e:ploat"rii supli-entare a -aselor largi ale popula(iei 'e c"tre
statul capitalist prin inter-e'iul -obiliz"rii veniturilor sale !i efectu"rii
cheltuielilor publice. /rocesul 'e-ocratiz"rii care s-a 'esf"!urat !i a
evoluat n ("rile *cci'entale a contribuit la evolu(ia !i 'e-ocratizarea
func(iilor statului. 1tatul s-a transfor-at ntr-o for(" aflat" la 'ispozi(ia
ntregii societ"(i avn' ca scop asigurarea !i 'esf"!urarea nor-al" a
activit"(ii econo-ico- sociale.
5
,. 0eoria -o'ern" GeHnes 2 'octrinarul teoriei capitalis-ului reglat, statul
este che-at s" influen(eze via(a econo-ic" n -o' 'irect.
;n felul acesta, con(inutul =+inan(elor publice> 'ep"!e!te sfera raporturilor
legate 'e asigurarea echilibrului 'intre veniturile !i cheltuielile statului.
+inan(ele statului nu -ai sunt legate nu-ai 'e n'eplinirea func(iilor 'e
ap"rare a statului !i -en(inerea a'-inistra(iei publice, ci tot -ai -ult func(iile cap"t"
caracter social !i econo-ic.
Maurice Duverge face o sintez" a ase-"n"rilor !i 'eosebirilor 'intre
concep(iile clasice !i cele -o'erne privin' finan(ele publice. )l consi'er" !tiin(a
finan(elor ca o !tiin(" econo-ic" !i politic". Dup" Maurice Duverge finan(ele publice
=reprezint" o !tiin(" econo-ic" 'eoarece -i7loacele financiare sunt folosite 'e stat
pentru a interveni n 'o-eniul econo-ic. Acestea constituie o ra-ur" a !tiin(ei
politice 'eoarece folose!te tehnici financiare pentru a interveni nu 'oar n 'o-eniul
econo-ic, 'ar !i socialCegalizarea veniturilorD, intelectual Csubven(ii pentru activit"(i
artistice sau e'ucativeD !i chiar politicCfon'uri secreteD>. I+inances publiJues /resses
Universitaires 'e +rance, /aris, &K%9,p. #5-#%L.
0oate aceste opinii vin s" arate, c" =+inan(ele publice> reprezint" o !tiin("
in'epen'ent" cu obiect propriu 'e stu'iuE o !tiin(" 'e hotar ce stu'iaz" econo-icul,
politicul, 7uri'icul, socialul rela(iilor !i raporturilor u-ane.
Astfel, conceptul conte-poran =+inan(e publice> inclu'e:
&. Rela(iile care e:pri-" un transfer 'e resurse b"ne!ti f"r" contrapresta(ie !i
cu titlu nera-bursabil.
#. Rela(iile care e:pri-" un -pru-ut 'e resurse b"ne!ti pe o perioa'" 'e
ti-p 'eter-inat", pentru o anu-it" 'obn'" Ccre'itulD.
,. Rela(ii care e:pri-" un transfer 'e resurse b"ne!ti obligatoriu sau
facultativ n schi-bul unei contrapresta(ii care 'epin'e 'e pro'ucerea unui
eveni-ent aleatoriu Casigur"riD etc.
onceptul conte-poran al +inan(elor publice nu -ai presupune un si-plu
-i7loc 'e asigurare a acoperirii cheltuielilor statului, ci, nainte 'e toate, un
-i7loc 'e interven(ie n econo-ie.
*& Le3tu!a Finanelo! publice cu alte tiine econo$ice i "ociale&
+inan(ele publice reprezint" o 'isciplin" ce are tangen(e att cu !tiin(ele econo-ice
ct !i cu cele sociale. +inan(ele publice au leg"tur" strns" cu !eptul a$ini"t!ati0
!i cu cel constitu(ional. Aceasta rezult" 'in faptul c", n -a7oritatea cazurilor,
prelev"rile 'e resurse b"ne!ti la fon'urile publice se fac prin constrngere, f"r"
contrapresta(ie !i cu titlu nera-bursabil. Din aceast" cauz" aceste rela(ii trebuiesc
regle-entate 7uri'ic sau s" -brace o for-" 7uri'ic": lege, act, 'ecret etc.
;ntoc-irea, aprobarea, e:ecutarea, ncheierea !i controlul bugetului
a'-inistra(iei centrale se face ntr-o or'ine clar stabilit", i-plicn' un nu-"r -are 'e
func(ionari publici. 0oate aceste faze ale procesului bugetar ntr-un stat 'e 'rept snt
'ease-eni regle-entate prin lege. +aptul c" opera(iile financiare cap"t" o
regle-entare 7uri'ic", face ca finan(ele publice s" se plaseze An epicentrul> activit"(ii
%
a'-inistra(iilor publice, ne face s" consi'er"- aceast" 'isciplin" att econo-ic" ct !i
'e 'rept.
):ist" o leg"tur" strns" ntre finan(ele publice !i !tiin(ele politice.
4nstru-entele financiare servesc 'eseori nu nu-ai pentru interven(ia n 'o-eniul
econo-ic, 'ar !i cel social !i politic. Leg"tura 'intre finan(ele publice !i !tiin(ele
econo-ice este !i -ai strns", n 'eosebi aceasta se refer" la finan(ele ntreprin'erii,
-anage-ent, !tiin(ele 'e profil -onetar !i bancar, econo-ia politic".
Deci, finan(ele publice este o 'isciplin" ce se intercaleaz" cu !tiin(ele
econo-ice, 7uri'ice, sociale !i politice. Datorit" acestui fapt finan(ele publice
reprezint" o 'isciplin" ce e stu'iat" att 'e stu'en(ii facult"(ilor econo-ice, ct !i cele
'e 'rept.
+& Funciile 'inanelo! publice i !olul lo! :n econo$ia $oe!n&
+inan(ele publice au ap"rut !i e:ist" pentru realizarea unor obiective concrete,
care nu pot fi realizate pe alt" cale sau cu alte -i7loace. +inan(ele publice !i
n'eplinesc 'estina(ia social" prin func(iile care le e:ercit":
&. func(ia 'e reparti(ieE
#. func(ia 'e control.

Sc,e$a %
Funciile 'inanelo! publice
9
Finane publice
+unc(ia 'e reparti(ie +unc(ia 'e control
1e pro'uce 'istribu(ia /4?
ntre Guvern !i persoanele
fizice !i 7uri'ice,
constituirea !i folosirea
fon'urilor finan(elor
publice.
1e nf"ptuie!te verificarea
e:actit"(ii !i oportunit"(ii
v"rs"-intrelor n fon'urile
b"ne!ti, utiliz"ri
nte-eiate !i eficiente ale
acu-ul"rilor b"ne!ti.
Datoria nsu!irilor pe care le pose'" !i func(iile pe
care le e:ercit" finan(ele publice fac posibil"
efectuarea proceselor 'e reparti(ie valoric" !i
aprecierea corespun'erii lor legilor econo-ice !i
actelor nor-ative n vigoare.
%& Funcia e !epa!tiie are 'ou" faze: constituirea fon'urilor b"ne!ti !i
'istribuirea acestora.
Con"titui!ea 'onu!ilo! 'inancia!e, pri-a faz" a func(iei 'e reparti(ie, se
nf"ptuie!te prin prelevarea 'e c"tre agen(ii econo-ici a i-pozitelor, ta:elor,
contribu(iilor pentru asigurarea social", a a-enzilor, penalit"(ilor, chiriilor !i
veniturilor ntreprin'erilor publice, veniturilor 'in realizarea -i7loacelor fi:e ale
statului, a7utoare, 'ona(ii, -pru-uturi etc. La construirea fon'urilor financiare
particip" practic to(i agen(ii econo-ici rezi'en(i, precu- !i persoane nerezi'ente:
ntreprin'erile cu capital 'e stat, ntreprin'erile cu capital privat sau -i:t, institu(ii
publice, popula(ia ect. ea -ai -are parte a resurselor financiare !i au izvorul n /4?
!i ntr-o -"sur" -ai -ic" n avu(ia na(ional" sau n transferuri pri-ite 'in str"in"tate.
De ase-eni la constituirea fon'urilor financiare cea -ai -are parte revine resurselor
cu titlu nera-bursabil, obligator !i f"r" contrapresta(ii. * parte -ai -ic" 'in aceste
fon'uri e co-pletat" 'e resursele -pru-utate att 'in interior ct !i 'in e:teriorul
("rii. De fapt, n ti-p ce are loc constituirea fon'urilor 'e -i7loace financiare la
'ispozi(ia statului, conco-itent are loc 'istribuirea fon'urilor b"ne!ti la 'iverse
persoane 7uri'ice !i persoane fizice.
ea 'e-a 'oua faz" a func(iei 'e reparti(ie o reprezint" i"t!ibui!ea
'onu!ilo!. Repartizarea -i7loacelor b"ne!ti 'in fon'urile publice trebuie s" se fac"
'up" anu-ite criterii, pe baza anu-itor tehnici n 'epen'en(" 'e i-portan(a
obiectivelor ce trebuiesc finan(ate, 'eoarece cererea 'e resurse financiare este, 'e
regul", -ai -are ca oferta.
Distribu(ia resurselor financiare se face n scopul acoperirii cheltuielilor
privin':
nv"("-ntul, s"n"tatea, cultura, asigur"rile sociale, gospo'"ria co-unal" !i
locuin(e, ap"rarea na(ional", -en(inerea or'inii publice, 'atoria public". Aceast"
reparti(ie se face pe beneficiari, obiective !i ac(iuni. Reparti(ia sau 'istribu(ia
fon'urilor se face n scopul acoperirii cheltuielilor privin': plata salariilor, procur"rii
'e -ateriale, plata serviciilor, acor'area subven(iilor, transferuri c"tre persoanele
fizice Cpensii, aloca(ii, burse, a7utoareD, investi(ii capitale ect.
Re'istribuirea -i7loacelor prin func(ia 'e reparti(ie are consecin(e cu caracter
econo-ic !i social. /rin reparti(ie se re'istribuie o parte 'in venitul na(ional
sectorului nepro'uctiv zonelor geografice 'efavorizate, persoanelor social-ente
vulnerabile ect. +unc(ia 'e reparti(ie a finan(elor contribuie la nl"turarea inegalit"(ii
e:istente ntre 'iferite categorii 'e cet"(eni. a !i finan(ele publice, func(ia 'e
reparti(ie a acesteia are caracter obiectiv, pe cn' procesul propriu 2 zis 'e
re'istribuire are un caracter subiectiv, ce 'epin'e 'e capacitatea factorilor 'e
r"spun'ere, 'e a lua 'ecizii a'ecvate, 'e situa(ia social 2 econo-ic" 'in (ar", 'e
orientarea for(elor politice ect.
(& Funcia e cont!ol a 'inanelo! publice&
6ecesitatea func(iei 'e control a finan(elor publice 'ecurge 'in faptul c"
fon'urile 'e resurse financiare constituite la 'ispozi(ia statului apar(in ntregii
societ"(i. 1ocietatea este interesat" n asigurarea resurselor financiare necesare
nevoilor ob!te!ti, 'iri7area resurselor respective, lun' n consi'era(ie priorit"(ile
K
stabilite 'e organele co-petitive, -a:i-izarea eficien(ei utiliz"rii resurselor
financiare ect.
+on'urile publice reprezint" o bun" parte 'in venitul na(ional, 'e aceia apare
necesitatea pentru organizarea unui control riguros asupra -o'ului 'e constituire,
reparti(iei !i utilizare a acestor fon'uri. +unc(ia 'at" presupune !i controlul riguros
asupra p"str"rii !i utiliz"rii gospo'"re!ti a bunurilor proprietate 'e stat. /entru a
-pie'ica folosirea nera(ional" a resurselor -ateriale, 'e -unc", financiare pentru a
preveni risipa !i chiar nsu!irea ilicit" a activelor publice, este necesar ca statul s"
e:ercite un control siste-atic !i organizat asupra sectorului public al econo-iei.
Deci, func(ia 'e control se refer" la -o'ul 'e constituire a fon'urilor n
econo-ie, la reparti(ia acestora pe beneficiari !i la eficien(a cu care unit"(ile
econo-ice cu capital 'e stat !i institu(iile publice utilizeaz" resursele 'e care 'ispun.
+unc(ia 'e control este legat" 'e func(ia 'e reparti(ie, 'ar are o sfer" 'e -anifestare
-ai larg" 'ect aceasta, 'eoarece vizeaz" !i -o'ul 'e utilizare a resurselor.
ontrolul financiar se efectueaz" n fazele reparti(iei, pro'uc(iei, schi-bului
!i consu-ului.
n faza repartiiei se ur-"re!te provenien(a resurselor financiare publice,
nivelul acestora, repartizarea ntre beneficiari ect.
n faza produciei controlul financiar se realizeaz" n sectorul public, se
-anifest" asupra ntreprin'erilor publice. Aici se are n ve'ere ur-"rirea tuturor
fazelor procesului 'e pro'uc(ie, eficien(a utiliz"rii -i7loacelor 'e pro'uc(ie.
n faza schimbului se controleaz" pre(urile 'e realizare, viteza cu care
-"rfurile trec 'e la pro'uc"tor la consu-ator ect.
n faza consumului controlul financiar vizeaz" consu-ul pro'uctiv al
unit"(ilor econo-ice cu capital 'e stat prin pris-a eficien(ei !i rentabilit"(ii. Aici se
inclu'e !i consu-ul final al institu(iilor publice 'e nv"("-nt, s"n"tate, cultur",
a'-inistra(ie ect. Deoarece rela(iile financiare snt rela(ii b"ne!ti, controlul financiar
este, 'ease-eni, un control ne-i7locit 'e bani.
ontrolul financiar public se e:ercit" 'e organele specializate: Ministerul
+inan(elor, ?anca 6a(ional" a Mol'ovei, 0rezoreriei, 1erviciul +iscal 'e 1tat, urtea
'e onturi, Direc(iile 'e finan(e ale a'-inistra(iilor publice locale, /arla-ent,
Guvern organe specializate ale -inisterelor, 'eparta-entelor, ntreprin'erilor 'e stat,
etc.
&$
SC=EME
Sc,e$a (& 0ratarea ter-enului A+inan(e>
&&
T
e
!
$
e
n
u
l

>
F
i
n
a
n

e
<
>FINIS< 2 Cn latina vecheD 2 plata rentei, plata
birului, plata contribu(iei.
>FINATIO<1 >FINANCIA< 2 Cn latina -e'ieval"D
- pl"(i, sf8r!itul ter-enului 'e plat", su-" 'e bani.
>FINANCIA< 2 Cn latina n sec. B444-leaD 2 plata n
bani.
>FINANCIA< 2 Cn +ran(a sec. B@4-leaD 2 totalitatea
patri-oniului 'e stat.
>FINAN?< 2 Cn Ger-ania n sec. al B@444-leaD 2
parti-oniul public, inclusiv bugetului statului
0er-enul A+inan(e>, av8n' origine latin" !i evolu8n' pe parcursul a sute 'e ani,
ocup" un loc central n li-ba7ul econo-ic !i este folosit pentru i'entificarea unui
ntreg feno-en, inclusiv p"r(ile lui co-ponente 2 feno-enul financiar.
Sc,e$a *& 6ecesitatea, con'i(iile !i circu-stan(ele apari(iei finan(elor.
&#
Nece"itatea econo$ic)
- reparti(ia /4? ntre sferele 'e
activitate u-an"
Coniii econo$ice)
. pro'uc(ia -arf"E
. apari(ia banilorE
. folosirea banilor
pentru transferarea
valorii.
Ci!cu$"tane)
- crearea obiectului 'e
reparti(ie C/.4.?.DE
- e:isten(a subiectelor
reparti(iei Cstatul,
persoane fizice !i
7uri'iceD.
FINAN@E
La o anu-it" etap" 'e 'ezvoltare a societ"(ii
u-ane 2 'up" apari(ia banilor !i organizarea
societ"(ii n for-" 'e stat 2 rela(iile 'e
pro'uc(ie sau co-pletat cu o for-" nou" 2
rela(iile financiare.
Sc,e$a +& Diverse trat"ri ale categoriei A+inan(e>
&,
F
I
N
A
N
@
E
+on'uri b"ne!ti
Rela(ii econo-ice care apar n procesul
constituirii !i repartiz"rii fon'urilor !i
-i7loacelor b"ne!ti
Act 7uri'ic
Meto'e !i tehnici 'e gestionare a
acu-ul"rilor b"ne!ti
/8rghii !i instru-ente 'e interven(ie a
Guvernului n econo-ie
FINAN@ELE sunt rela(ii econo-ice ce (in 'e for-area,
'istribuirea !i utilizarea fon'urilor b"ne!ti pe baza
pro'usului intern brut.Sc,e$a -& onceptul conte-poran al finan(elor publice
&.
F
i
n
a
n

e

p
u
b
l
i
c
e
Rela(ii care e:pri-" un transfer 'e
resurse b"ne!ti f"r" contrapresta(ie !i
cu titlul nera-bursabil.
Rela(ii care e:pri-" un -pru-ut 'e
resurse b"ne!ti pe o perioa'" 'e ti-p
'eter-inat" pentru o anu-it"
'ob8n'" Ccre'itul prublicD
Rela(iile care e:pri-" un transfer 'e
resurse b"ne!ti obligatoriu sau
facultativ n schi-bul unei
contrapresta(ii care 'epin'e 'e
pro'ucerea unui eveni-ent aleatoriu
Casigur"rile sociale 'e statD.
Finane publice 2 rela(ii econo-ice realizate prin inter-e'iul
banilor, care apar n procesul reparti(iei /4? n leg"tur" cu
satisfacerea nevoilor colective ale societ"(ii.
Ant!eb!i e autocont!ol
%& *riginea cuv8ntului A+inan(e> un'e !i c8n' apare M
(& e reprezint" finan(ele publice !i n concep(iile teoreticienilor pot fi
consi'erate caM
*& are sunt concep(iile finan(elor publice !i e:plica(i ce reprezint" fiecare
conceptM
+& De ce finan(ele publice este consi'erat" o !tiin(" social"M
-& 8n' finan(ele publice se -anifest" ca !tiin(" !i 'atorit" c"rui faptM
/& Reprezent8n' o ra-ur" a !tiin(elor econo-ice ce stu'iaz" finan(ele publiceM
2& are este 'eosebirea 'intre finan(e publice !i finan(e particulareM
4& )nu-era(i func(iile finan(elor publice !i ce reprezint" fiecare func(ieM
5& are sunt fazele controlului financiar !i care sunt func(iile acestor faze
C'escrie(i pe scurt aceast" faz"DM
%8&6u-i(i organele ce e:ercit" controlul financiarM
%%&+iin' ra-ur" a !tiin(elor econo-ice, finan(ele au ca obiect 'e stu'iu Cstu'iaz"DM
%(&ine particip" la for-area fon'urilor publice 'e resurse b"ne!tiM
Te"t
%. ;ncercui(i varianta corect", cuv8ntul =finan(e> 2!i are originea 'in li-ba:
a. Greac"
b. +rancez"
c. Latin"
'. Ger-an"
e. 4talian"
(& ;ncercui(i varianta corect", e:presia =financia 'e -8n"> are sensul 'e:
a. plata 'e nu-erar
b. plata pentru servicii, -"rfuri
c. plata n bani
'. plata prin vira-ent
e. plata supli-entar"
&3
*& ;ncercui(i varianta corect", conceptul clasic este bazat pe:
a. interven(ia statului n econo-ie
b. evitarea statului n econo-ie
c. interven(ia statului !i organelor 'e control n econo-ie
'. i-pozitele !i ta:ele trebuie si aib" un caracter neutru
+& Alege(i varianta corect", care func(ii sunt 'istinse 'e Richar' !i /eggH Musgrave:
a. func(ia ' afectare a resurselor a cheltuielilor
b. func(ia 'e reglare a -asei -onetare
c. func(ia 'e reglare a -asei -onetare
'. func(ia 'e 'istribuire a veniturilor
e. func(ia 'e reglare a vie(ii econo-ice
f. func(ia controlului financiar
@ariante 'e r"spuns:
&. aE cE 'E ,. bE 'E eE 3. aE bE eE
#. aE 'E eE .. cE 'E eE 5. aE bE cE
-& Alege(i varianta corect", n prezent cu- sunt 'efinite +inan(ele /ublice M
a. fon'uri b"ne!ti la 'ispozi(ia statului
b. valut" convertibil"
c. act 7uri'ic
'. -i7loace 'e investi(ie a statului n econo-ie
e. valut" convertibil"
@ariante 'e r"spuns:
&. aEbEc ,. bEcE'Ee
#. cE'Ee .. aEcE'
/& Alege(i varianta corect", care sunt fazele ce cuprin' func(ia 'e reparti(ie:
a. constituirea fon'urilor
b. consu-ul fon'urilor
c. repartizarea fon'urilor
'. controlul fon'urilor
@ariante 'e r"spuns:
&. cE' ,. aE'
#. aEc .. bEc
&5
2& Alege(i varianta corect", controlul financiar este efectuat n ur-"toarele faze:
a. 'e reparti(ie
b. 'e pro'uc(ie
c. 'e control
'. 'e schi-b
e. 'e consu-
f. 'e stabilizare
7. 'e alocare
@ariante 'e r"spuns: &. aEbEcE'Ef ,. aEbEcE'Ee 3. cE'EfE7
#. bEcE'Ee .. aEbEcEe 5. bEcE'Ef
4& ;ncercui(i varianta corect", controlul financiar nu este e:ercitat 'e:
a. ?anca 6a(ional"
b. Ministerul +inan(elor
c. 1erviciu +iscal 'e 1tat
'. Direc(ii 'e +inan(e ale A'-inistra(iei /ublice Locale
5& ;ncercui(i varianta corect", aceast" fraz" =):ist" un cerc vicios al s"r"ciei: ("rile
s"race nu pot s" acu-uleze pentru c" sunt s"race !i r"-n s"race, pentru c" nu pot s"
acu-uleze> este e:pus" 'e:
a. A'a- 1-ith
b. Ragnar 6ursNe
c. A'olph Fagner
'. Ooun 1aH
%8& ;ncercui(i varianta corect" , care sunt resursele ce ali-enteaz" fon'ul public:
a. pro'usul intern brut
b. avu(ia na(ional"
c. transferuri pri-ite 'in str"in"tate
'. fon'uri 'e rezerv"
%%& ;ncercui(i varianta corect", care 'in sectoarele enu-erate particip" la constituirea
fon'urilor publice:
a. sectorul public
b. sectorul privat
c. sectorul particular
'. sectorul cooperatist
&%
%*& La for-area fon'urilor necesare statului, pentru n'eplinirea func(iilor !i
sarcinilor sale, particip":
a. nu-ai peroanele care !i 'esf"!oar" activitatea n sfera pro'uc(iei -aterialeE
b. nu-ai peroanele care !i 'esf"!oar" activitatea n sfera pro'uc(iei ne-aterialeE
c. att persoanele care !i 'esf"!oar" activitatea n sfera pro'uc(iei -ateriale, ct !i
cele 'in sfera pro'uc(iei ne-ateriale, contribu(ia in'ivi'ual" variin', ca
-"ri-e, 'e la o categorie social" la altaE
'. att persoanele care !i 'esf"!oar" activitatea n sfera pro'uc(iei -ateriale, ct !i
cele 'in sfera pro'uc(iei ne-ateriale, contribu(ia in'ivi'ual" fiin' aceea!i
pentru fiecare categorie social"E
e. nici una 'in variantele 'e -ai sus.
%+& *biectul 'e stu'iu al finan(elor publice nu l reprezint":
a. -eto'ele !i tehnicile 'e analiz" a echilibrului financiar al fir-elor privateE
b. -eto'ele 'e gestionare folosite n ca'rul sectorului publicE
c. -eto'e 'e stabilire, percepere !i ur-"rire a i-pozitelor, ta:elor !i veniturilor
nefiscaleE
'. -eto'ele 'e 'i-ensionare !i repartizare a cheltuielilor publice pe obiective,
ac(iuni !i beneficiariE
e. politica financiar" pro-ovat" 'e stat
%-&are 'in aspectele 'e -ai 7os sunt specifice concep(iilor -o'erne 'espre
finan(ele publice:
&. apar(in perioa'ei capitalis-ului ascen'entE
#. statul trebuie s" fie unul al bun"st"rii,
,. apar(in perioa'ei 'ezvolt"rii -onopolurilorE
.. se afir-" tot -ai -ult concep(ia interven(ionist"E
3. i-pozitele constituie un r"u necesarE
a. #, ,, 3E
b. &, ,, .E
c. &, ,, 3E
'. #, ,, .E
e. ,, ., 3E
%/&+unc(ia 'e control a finan(elor publice:
are o sfer" 'e -anifestare -ai restr8ns" 'ect cea 'e reparti(ieE
a. necesitatea acesteia 'ecurge faptul c" fon'urilor 'e resurse financiare publice
apar(in ntregii societ"(iE
b. controlul se li-iteaz" nu-ai la faza reparti(ieiE
c. controlul nu se e:ercit" asupra pro'uc(iei 'e bunuri realizate n sectorul publicE
'. controlul financiar nu ur-"re!te -o'ul 'e realizare a echilibrului ntre
necesarul 'e resurse financiare (i posibilit"(ile 'e procurare a acestora.

&9
Te$a () #olitica 'inancia!

&./olitica social econo-ic" a statului. onceptul 'e politic" financiar".
#.0ipuri 'e politic" financiar".
,.Direc(ii esen(iale ale politicii financiare n Republica Mol'ova.
%&#olitica "ocial . econo$ic a "tatului& Conceptul e politic 'inancia!
/olitica financiar" este o co-ponent" a politicii generale, care reprezint" o
for-" 'e organizare !i con'ucere a unei colectivit"(i u-ane pentru satisfacerea
intereselor sale. /olitica econo-ic" a statului reprezint" o ac(iune general" a puterii
publice centrale, con!tiente, coerente !i finalizate care se e:ercit" n 'o-eniul
econo-iei a'ic" influen(eaz" pro'uc(ia, schi-bul, consu-ul bunurilor, serviciilor !i
constituirea capitalului .
1arcinile politicii social econo-ice sunt:
&. Asigurarea libert"(ii econo-ice
#. Asigurarea ocup"rii co-plete a for(ei 'e -unc"
,. Asigurarea cre!terii econo-ice
.. Asigurarea stabilit"(ii pre(urilor
3. /rotec(ia -e'iului ncon7ur"tor
5. rearea con'i(iilor pentru cei care nu pot g"si 'e lucru sau nu pot lucra
%. 4ntro'ucerea nlesnirilor fiscale pentru p"turile popula(iei cu venituri sc"zute.
/olitica social-econo-ic" a statului are ur-"toarele co-ponente
&. /olitica financiar" Cinclu'e politica bugetar-fiscal" !i cea -onetar2cre'itar",
politica valutar" !i cea a cursului 'e schi-bD.
#. /olitica pre(urilorCregle-enteaz" costurile !i 'ob8nzileD.
,. /olitica 'e venituri salariale Cstabile!te -o'ul 'e for-are a salariului 'in
sectorul public, salariul -ini-, ca raport 'intre veniturile salariale 'in
'iferite ra-uri, n scopul -en(inerii ratei infla(iei sub controlul statuluiD.
.. /olitica co-ercial" Cregle-enteaz" activitatea 'e co-er( e:ternD.
3. /olitica in'ustrial" Cregle-enteaz" activitatea n 'o-eniul in'ustrialD.
5. /olitica agrar"Cregle-enteaz" activitatea n 'o-eniul sectorului agro-
ali-entarD.
%. /olitica n 'o-eniul nv"("-8ntului.
9. /olitica ocup"rii for(ei 'e -unc".
/olitica financiar" face parte 'in politica general" a statului !i n'epline!te un
rol i-portant a inclu'erii 'iverselor progra-e 'e 'ezvoltare econo-ic".
#olitica 'inancia! - e:pri-" totalitatea -eto'elor, -i7loacelor,
instru-entelor, institu(iilor privin' procurarea !i 'iri7area resurselor financiare
utilizate 'e stat pentru influen(area proceselor econo-ice !i a rela(iilor sociale
&K
n ve'erea realiz"rii scopurilor -acroecono-ice !i ob(inerea echilibrului
general a'ecvat n econo-ie.
*biectivele 'e baz" ale politicii financiare constau:
&. ;n stabilirea, 'ezvoltarea !i cre!terea econo-ic".
#. Re'ucerea !o-a7ului.
,. Re'ucerea infla(iei.
.. re!terea nivelului 'e trai al popula(iei.
/olitica financiar" ac(ioneaz" ne-i7locit n sfera reparti(iei. Aceasta se ve'e
prin -o'ul n care se nf"ptuie!te repartizarea resurselor financiare prin
'i-ensionarea !i 'esfiin(area fon'urilor constituite.
@orbin' 'espre politica financiar" trebuie s" 'efini- 'ou" no(iuni 'e
strategie !i tactic.
Strategia financiar reprezint" progra-ele 'e perspectiv" n'elungat", iar
tactica financiar inclu'e actele a'-inistrative !i 'e planificare pe perioa'e scurte,
precu- !i -"surile prev"zute a se lua pentru e:ecutarea planurilor financiare !i a
sarcinilor specifice unei perioa'e.
Politica financiar a statului 'ifer" n func(ie 'e interesele p"turilor sociale pe
care le e:pri-" parti'ele 'e la putere:
&. 'e poten(ialul a fiec"rei ("ri,
#. 'e or8n'uirea social",
,. 'e -eto'a 'e con'ucere.
;n acela!i ti-p politica financiar" reprezint" o sfer" relativ in'epen'ent" n
activitatea statului !i -i7loc i-portant 'e realizare a politicii statului n orice 'o-enii
'e activitate econo-ic".
;n baza realiz"rii politicii financiare stau un !ir 'e principii generale !i
specifice.
/rincipiile generale 'e asigurare a politicii financiare eficiente sunt:
&. luarea n ve'ere a ac(iunii legilor econo-ice obiective,
#. luarea n ve'ere a con'i(iilor istorice concrete,
,. luarea n ve'ere a e:perien(ei proprii 'in anii anteriori !i e:perien(ei
-on'iale
/rincipiile specifice:
&. asigurarea structurii ra(ionale a siste-ului financiar 'in societate,
#. asigurarea constituirii unui -ecanis- financiar ra(ional,
,. echilibrarea cheltuielilor !i veniturilor n toate co-parti-entele a siste-ul
financiar,
.. crearea rezervelor financiare,
#$
3. concentrarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor social-
econo-ice principale ale statului prin elaborarea politicii fiscale ra(ionale,
5. concentrarea resurselor financiare i-portante n -inile statului,
%. echilibrarea politicii financiare !i -onetar-cre'itare.
(& Tipu!i e politic 'inancia!
/oliticile financiare inclu' 'ou" co-ponente principale:
&. /olitica bugetar-fiscal".
#. /olitica -onetar-cre'itar".
I& #olitica bu3eta!.'i"cal reprezint" activitatea 'e influen(are a proceselor social-
econo-ice prin venituri !i cheltuieli publice, n ve'erea realiz"rii principalelor
scopuri -acroecono-ice !i ob(inerea echilibrului general.
4nstru-entele politicii bugetar-fiscale sunt:
&. Impozitul , care reprezint" instru-ent 'e preluare a unei p"r(i 'in veniturile sau
averea persoanelor fizice !i 7uri'ice la 'ispozi(ia statului
#. Taxa , care reprezint" plata efectuat" 'e persoanele fizice, 7uri'ice pentru
serviciile prestate acestora 'e c"tre institu(iile publice
,. Transferul ,-pl"(i guverna-entale f"r" ra-bursare
Cco-pensareD f"cute cet"(enilor
.. Achiziii guernamentale , cheltuieli b"ne!ti pentru procurarea 'e bunuri !i
servicii necesare statului
#olitica bu3eta! - reprezint" politica n 'o-eniul cheltuielilor publice.
)a stabile!te:
&. -"ri-ea, 'estina(ia, structura opti-al" a cheltuielilor,
#. obiectivele ce trebuie atinse n efectuarea 'iferitor cheltuieli,
,. c"ile !i -eto'ele ce se realizeaz" pentru atingerea scopurilor reie!in' 'in faptul ca
eforturile s" fie -ini-e.
Di-ensionarea cheltuielilor publice poate fi stabilit" prin 'ou" -"ri-i:
&. mrimi absolute! -"ri-ea cheltuielilor n valuta na(ional"
#. mrimi relatie:
aDcheltuielile publice absolute se raporteaz" la pro'usul intern brut.
bDcheltuielile publice pe locuitor P cheltuielile publice absolute Q nu-"rul popula(iei.
#olitica 'i"cal reprezint" politica n 'o-eniul stabilirii resurselor financiare publice.
)a stabile!te:
#&
&. volu-ul !i provenien(a resurselor ce pot fi procurate 'e stat 'e la fon'urile
sale
#. -eto'e 'e preluare ce se utilizeaz" n procesul 'e constituire a fon'urilor
financiare, 'eci stabilirea siste-ului !i instru-entelor fiscale.
,. obiectivele ce trebuie atinse 'e instru-entele fiscale folosite n procesul 'e
constituire a fon'urilor financiare.
@olu-ul !i provenien(a resurselor financiare se 'eter-in" n 'epen'en(" 'e:
&. cheltuielile publice care sunt re'ate 'e necesarul 'e resurse financiare,
#. pro'usul intern brut,
,. nivelul !i progresivitatea i-pozitelor.
+on'urile financiar-publice se pot for-a n baza unei contribu(ii egal pl"tit" 'e
contribuabili sau 'e o contribu(ie 'iferen(ial" care 'epin'e 'e -"ri-ea venitului, 'e
situa(ia personal" !i 'e capacitatea 'e -unc" !i 'o-eniul 'e activitate.
II& #olitica $oneta!.c!eita! 2 reprezint" activitatea 'e influen(are a proceselor social-
econo-ice prin oferta 'e bani n ve'erea realiz"rii principalelor scopuri -acroecono-ice.
4nstru-entele politicii -onetar-cre'itare:
&. *pera(iuni pe pia(a 'eschis" cu hrtiilor 'e valoare Cvnzarea cu-p"rarea 'e c"tre
?anca 6a(ional" a Mol'ovei C?6MD a hrtiilor 'e valoare e-ise 'e Guvernul ("rii
ce ur-"re!te scopul 'e -"rire sau re'ucere a cantit"(ii 'e bani n circula(ieD.
#. Mo'ificarea ratei 'ob8nzii C-ic!orarea sau -"rirea ratei 'ob8nzii contribuie la
-"rirea sau -ic!orarea resurselor cre'itare a b"ncilor co-ercialeD.
,. Mo'ificarea cotei rezervelor obligatorii Cschi-barea cotei 'epozitelor obligatorii a
b"ncilor co-erciale care se p"streaz" n nu-erar la ?anca 6a(ional" a Mol'oveiD.
.. 4nterven(ia pe pia(a valutar"Cstabilizarea cursului valutar prin vnzarea sau
cu-p"rarea -one'ei 'e c"tre ?anca 6a(ional" a Mol'oveiD.
;n sche-a 'e -ai 7os sunt concretizate =Do-eniile 'e -anifestare a politicii
financiare>:
1che-a 5
##
Do$eniul
C,eltuielilo!
publice
A"i3u!!i
e bunu!i
i pe!"oane
C!eitul
banca!
Re"u!"elo!
'inancia!e
publice
*& Di!ecii e"eniale ale politicii 'inancia!e a Republicii Molo0a
Datorit" faptului c" Republica Mol'ova se afl" ntr-o criz" econo-ic" 'e7a 'e
un 'eceniu, statul se confrunt" cu -ari 'ificult"(i 'e or'in financiar, care -pie'ic"
atingerea obiectivelor politicii generale a statului. /roble-ele financiare !i lipsa unor
investi(ii consistente caracterizeaz" toate co-ponentele activit"(ii publice private.
4'entificarea, antrenarea !i flui'izarea resurselor financiare, recla-" politici !i ac(iuni
neor'inare. Republica Mol'ova are nevoie 'e un aflu: -asiv 'e resurse financiare.
4nvesti(iile str"ine 'irecte nu vor nt8rzia 'ac" va e:ista o consecven(" politic" n
favorizarea acestor plasa-ente. 1unt absolut necesare -"suri energice n
perfec(ionarea siste-ului legislativ privin' investi(iile, e:tin'erea e:portuluiCprin
sporirea co-petitivit"(ii pro'uselor autohtoneD, 'isciplinarea regi-ului fiscal,
negocierea unor cre'ite preferen(iale cu 'estina(ie special", asisten(a e:tern" prin
inter-e'iul unor institu(ii financiare specializate etc.
#olitica 'inancia! a Republicii Molo0a p!e0ee u!$toa!ele obiecti0e i
aciuni)
*biective:
&. *norarea obliga(iunilor financiare la toate nivelurileE
#. 1ti-ularea antreprenoriatului prin politica bugetar"E
,. oor'onarea nivelului cheltuielilor bugetare cu 'ina-ica /4?E
.. /ro-ovarea echit"(ii fiscale, transparen(ii, stabilit"(ii !i si-plit"(ii
politicii financiareE
3. Asigurarea stabilit"(ii fiscale
Ac(iuni:
&. A7ustarea cheltuielilor bugetare la posibilit"(ile reale 'e colectare a
veniturilorE
#. )chilibrarea bugetului consoli'at, (inn' cont 'e sporirea locurilor 'e
-unc"
,. +i:area volu-ului cheltuielilor bugetare, (inn' cont 'e progra-ele
e!alonate pentru fiecare perioa'"E
.. Li-itarea cotei e:terne n volu-ul anual al /4?E
3. +inan(area 'eficitului bugetar cu prepon'eren(" 'in contul
-pru-uturilor interne.
#,
Ant!eb!i e autocont!ol
%& e reprezint" politica social econo-ic" !i politica financiar"E care e 'eosebirea
'intre ele.
(& are sunt sarcinile !i co-ponentele politicii social 2 econo-ice.
*& ):plica(i no(iunea 'e strategie !i no(iunea 'e tactic".
+& are sunt principiile generale !i principiile specifice 'e asigurare a politicii
financiare.
-& ;n ce sfer" ac(ioneaz" politica financiar" !i 'e ce.
/& ):plica(i no(iunile 'e politica bugetar fiscal", -onetar cre'itar" !i cea n
'o-eniul asigur"rilor.
2& 6u-i(i instru-entele politicii bugetar-fiscale !i -onetar 2 cre'itare.
4& /rin ce se stabile!te 'i-ensiunea cheltuielilor publice.
5& e trebuie s" asigure politica financiar" a statului n con'i(iile econo-iei 'e
pia(".
%8&)ste necesar 'e a efectua unele -"suri n perfec(ionarea siste-ului legislativ
privin' investi(iile
%%&6u-i(i obiectivele !i ac(iunile a politicii financiare n Republica Mol'ova.
%(&are sunt factorii ce 'ifer" politica unei ("ri 'e politica altor ("ri.
%*&;n ce politic" este inclus" politica financiar".
Te"t
%&Alege(i varianta corect", sarcinile politicii social-econo-ice sunt:
a. protec(ia -e'iului ncon7ur"tor
b. asigurarea cre!terii econo-ice
c. crearea con'i(iilor financiare ale agen(ilor econo-ici
'. asigurarea stabilit"(ii pre(ului
@ariante 'e r"spuns: &. aEcE'E ,. aEbE'E
#. aE'E .. aEbEcE'E
(& ;ncercui(i varianta corect", politica financiar" inclu'e ur-"toarele politici:
a. bugetar-fiscal"
b. social-econo-ic"
c. co-ercial-bancar"
'. -onetar-cre'itar"
e. n 'o-eniul asigur"rilor
@ariante 'e r"spuns: &. aEbEcE ,. bEcE'EeE
#. cE'EeE .. aE'EeE 3. se inclu' toate
*& ;ncercui(i varianta corect", ce reprezint" -"ri-ea relativ":
a. -"ri-ea cheltuielilor n valut" na(ional"
#.
b. -"ri-ea cheltuielilor n valut" convertibil"
c. -"ri-ea cheltuielilor n valut" na(ional" raportat" la /4?
'. -"ri-ea cheltuielilor n valut" convertibil" raportat" la /4?
+& ;ncercui(i varianta corect", no(iunea 'e strategie reprezint":
a. acte a'-inistrative pe perioa'e scurte
b. -"suri prev"zute 'e a se lua pentru e:ecutarea planurilor financiare !i a
sarcinilor specifice unei perioa'e
c. progra-e financiare 'e perspectiv" n'elungat"
'. progra-e financiare 'e perspectiv" pe o perioa'" scurt" 'e ti-p
-& ;ncercui(i varianta corect", politica financiar" a Republicii Mol'ova preve'e
ur-"toarele obiective:
a. sti-ularea antreprenoriatului prin politica bugetar"
b. coor'onarea nivelului cheltuielilor bugetare cu 'ina-ica /4?
c. asigurarea stabilit"(ii fiscale
@ariante 'e r"spuns:
&. aEb ,. a,c
#. bEc .. aEbEc
/& ;ncercui(i varianta corect", politica financiar" nu face parte 'in politica:
a. -onetar-cre'itar"
b. general" a statului
c. social-econo-ic"
'. bugetar-fiscal"
2& ;ncercui(i varianta corect", politica pro-ovat" n 'o-eniul cheltuielilor publice
presupune:
a. 'estina(ia cheltuielilor
b. stabilirea -"ri-ii !i structurii cheltuielilor
c. stabilirea i-pozitelor generale 'e stat
'. 'eter-inarea obiectelor care trebuie atinse
e. stabilirea surselor 'e finan(are a cheltuielilor
5& ;ncercui(i varianta corect", care sunt instru-entele politicii -onitar- cre'itare:
a. 'estina(ia cheltuielilor
b. -o'ificarea nivelului econo-ic
c. interven(ia pe pia(a valutar"
'. -o'ificarea ratei 'ob8nzii
e. -o'ificarea cotei rezervelor obligatorii
%8& ;ncercui(i varianta corect", volu-ul !i provenien(a resurselor financiare se
'eter-in" n 'epen'en(" 'e:
#3
a. cheltuieli publice ce se re'au 'e necesarul 'e resurse financiare
b. pro'usul intern brut
c. nivelul !i progresivitatea i-pozitelor
'. nivelul fon'urilor bugetar !i local
Ance!cuii 0a!ianta co!ect
%%& a obiective econo-ico - sociale sau 'e alt" natur", n ca'rul politicii interne nu
apar:
a. in'icele pre(urilor !i tarifelorE
b. curba !o-a7uluiE
c. balan(a 'e pl"(i e:terneE
'. propor(iile (i orientarea investi(iilor bruteE
e. rit-ul cre!terii econo-iceE
Ance!cuii 0a!ianta co!ect
%(& /olitica financiar", n raport cu politica general" a statului:
a. nu se ntrep"trun'E
b. politica general" a statului este inclus" n politica financiar"E
c. este total in'epen'ent"E
'. are o in'epen'en(" relativ"E
e. este total in'epen'ent".
Ance!cuii 0a!ianta co!ect
%*& Repartizarea venitului na(ional:
a. se face nu-ai pentru consu-E
b. se face nu-ai pentru investi(iiE
c. se face nu-ai pentru i-port,
'. se face pentru consu-, investi(ii !i i-port.
Te$a *& Mecani"$ul 'inancia!
#5
%. onceptul 'e -ecanis- financiar, structura !i func(ionalitatea acestuia.
9. 1iste-ul fon'urilor financiare.
K. Meto'ele a'-inistrative 'e gestiune financiar".
&$./rghiile econo-ico 2 financiare.
&&.4nstitu(ii !i organe cu atribu(ii n sfera activit"(ii financiare
&#.6or-e regle-ent"rii 7uri'ice privin' activitatea financiar".
%& Conceptul e $ecani"$ 'inancia!1 "t!uctu!a i 'uncionalitatea
ace"tuia
Mecanis-ul financiar este o co-ponent" 'e structur" func(ional" a
-ecanis-ului econo-ic.
Mecani"$ul econo$ic reprezint" ansa-blu 'e procese, tehnici !i
instru-ente 'e reglare a activit"(ii econo-ico 2 sociale.
Mecani"$ul 'inancia! concentreaz" procesele, tehnicile !i instru-entele 'e
reglare a activit"(ii financiare care se concretizeaz" prin opera(iuni !i flu:uri financiar
2 -onetare ce se 'eruleaz" n conte:tul activit"(ii econo-ico 2 sociale 'e ansa-blu.
Mecanis-ul financiar 'epin'e 'e tipul societ"(ii care poate fi:
%& econo-ia centralizat", socialist".
Mecanis-ul econo-ic !i financiar presupun n principal procese, tehnici !i
instru-ente 'e reglare 'e la centru 'e c"tre stat. o-ponen(a ini(ial" pentru acest tip
'e -ecanis- l prezint" 2planul unic cu caracter obligatoriu n e:ecu(ie.
/entru -ecanis-ul financiar ele-entul fun'a-ental reprezint" planul
financiar !i for-ele specifice 'e planificare financiar" n particular: planificarea
flu:urilor 'e constituirea fon'urilorE 'e 'istribuire !i 'e utilizarea lor.
(& econo-ia 'e pia("
are se bazeaz" pe a!a nu-ite procese 'e autoreglare, presupune un -ecanis-
bazat pe a'aptabilitatea la con'i(iile 'e 'erulare a flu:urilor financiar--onetare.
;n con'i(iile cre!terii rolului statului n econo-ia 'e pia(" n confor-itate cu
'octrinele econo-ice care accept" !i argu-enteaz" necesitatea interven(iei statului n
econo-ie, se presupune utilizarea tot -ai frecvent" a instru-entelor financiar 2
-onetare pentru reglarea activit"(ii social 2 econo-ice.
Deci, -ecanis-ul financiar reprezint" -o' 'e organizare a flu:urilor
financiar 2 -onetare, !i -o' 'e constituire, 'istribuire, utilizare a fon'urilor b"ne!ti
financiare.
)le-entele structurale ale -ecanis-ului financiar:
&. fon'urile financiareE
#. prghiile financiareE
,. -eto'e a'-inistrative 'e gestiune financiar"E
.. organele cu func(ii n 'o-eniul finan(elorE
3. 'reptul financiar.
(&Si"te$ul 'onu!ilo! 'inancia!e
#%
1iste-ul fon'urilor financiare 2 reprezint" co-ponenta 'e baz" a oric"rui
-ecanis- financiar consi'erat la nivelul unei ("ri, se-nific" totalitatea fon'urilor
b"ne!ti financiare ce se constituie la scara econo-iei na(ionale !i ntre care se
-anifest" leg"turi 'e con'i(ionare 'irecte !i in'irecte.
Deli-itarea ur-"toarelor categorii 'e fon'uri b"ne!ti financiare:
- :n 'uncie e tipul e p!op!ietate1 a0e$)
Fonu!i 'inancia!e
#ublic #!i0at
- fon'uri bugetare,
- fon'uri e:trabugetareE
- fon'uri speciale
constituite la 'ispozi(ia
organelor 'e stat centrale
sau localeE
- fon'urile 'e
asigurareE
- fon'urile 'e
cre'itareE
- fon'urile financiare
ale ntreprin'erilor cu
capital 'e stat.
- fon'urile ntreprin'erilor
cu capital privatE
- fon'urile 'e asigurare
create 'e ntreprin'erile
privateE
- fon'uri 'e cre'itare private.
- :n 'uncie e ni0elul la ca!e "e a$ini"t!ea6 i'e!ite 'onu!i1 "e i"tin3)
Fonu!i 'inancia!e
&. centralizate a'-inistrate
la nivelul -acro sau -e'iu
econo-ic.
#. 'escentralizate a'-inistrate
la nivelul -icroecono-ic.
- up !olul pe ca!e :l :nepline"c :n p!oce"ul !ep!ouciei1 'onu!ile pot
'i)
Fonu!i 'inancia!e
'e consu-
social
'e investi(ii 'e consu-
- up "copul u!$!it p!in con"titui!ea i utili6a!ea 'onu!ilo!
'inancia!e1 pot 'i)
Fonu!i 'inancia!e
'estinate s" satisfac" nevoi
'e consu- curent.
'estinate nlocuirii sau cre!terii
activelor fi:e sau finan("rii
#9
investi(iilor
- :n 'uncie e !eptul i"po6iiei a"up!a 'onu!ilo! 'inancia!e con"tituite
"e pot i"tin3e)
Fonu!i 'inancia!e
aflate la 'ispozi(ia statuluiE la
'ispozi(ia a'-inistra(iei
centrale 'e stat,
- a'-inistra(iei locale 'e stat,
ntreprin'erilor 'e stat,
institu(iilor financiar 2
bancare 'e stat, institu(iilor
operative 'e stat.
la 'ispozi(ia agen(ilor
econo-ici priva(i
*&Metoe a$ini"t!ati0e e 3e"tiunea 'inancia!
Meto'ele a'-inistrative 'e gestiune financiar" inclu':
I& #!e0i6iunea 'inancia! 2 reprezint" activitatea 'e elaborare a planurilor financiare
prin 'eter-inarea volu-ului resurselor financiare, for-elor !i -eto'elor 'e
-obilizare a lor, stabilirea in'icatorilor financiari, propor(iilor !i -"ri-ii fon'urilor
'e -i7loace b"ne!ti, surselor 'e for-are a lor !i obiectivelor 'e utilizare. ):e-ple:
- bugetul 'e statE
- bugetul a'-inistra(iei centraleE
- bugetul unit"(ilor a'-inistrativ teritorialeE
- bugetul societ"(ilor co-erciale cu capital 'e statE
- 'evize 'e cheltuieli a institu(iilor publiceE
- planuri 'e cas"
Meto'e 'e previziune financiar".
aD -eto'a 'e balan(" 2 ntoc-irea planului financiar sub for-" 'e bilan( n care sunt
reflectate veniturile !i cheltuielile.
bD -eto'a bazat" pe nor-ative 2 reprezint" 'eter-inarea cheltuielilor reie!in' 'in
nor-ele !i nor-ativele 'e cheltuieli.
4nstru-entele 'e previziune financiar": proiecte tehnice, nor-e 'e stoc,
nor-e 'e a-ortizare, nor-e 'e asigurare, nor-e 'e cheltuieli ect.
II& Cont!olul 'inancia! 2 reprezint" activitatea 'e verificare a respect"rii corecte a
nor-elor 7uri'ice ce regle-enteaz" activit"(ile financiare.
*biect al controlului financiar: procesele 'e reparti(ie b"neasc" 'e for-are !i
utilizare a fon'urilor 'e resurse financiare la toate nivelurile econo-iei na(ionale.
ontrolul financiar se e:ercit" asupra utiliz"rii -i7loacelor financiare ale organelor !i
institu(iilor 'e stat !i asupra respect"rii regla-ent"rilor financiar 2 contabile 'e c"tre
regiile autono-e, societ"(ile co-erciale !i al(i agen(i econo-ici n leg"tur" cu
n'eplinirea obliga(iunilor acestora fa(" 'e stat.
#K
+&#:!3,iile econo$ico 7 'inancia!e
6o(iunea 'e prghie financiar" are la origine se-nifica(iile prghiei 'in
fizica -ecanic"Cfor(a care '" i-pulsD.
/rghia econo-ico 2 financiar" este instru-ent 'e natur" econo-ic" sau
financiar", cu a7utorul c"reia statul ac(ioneaz" asupra interesului econo-ic al unei
colectivit"(i 'eter-inate sau al -e-brelor acesteia lua(i n -o' in'ivi'ual pentru
realizarea unui obiectiv anu-it, sau sti-uln' evolu(ia n 'irec(iile 'orite.
;n ca'rul -ecanis-ului 'e autoreglare caracteristic econo-iei 'e pia("
p8rghiile financiare contribuie la rezolvarea unor proble-e ce nu se pot solu(iona cu
func(ionarea obi!nuit" a -ecanis-ului respectiv.
;n ("rile n curs 'e 'ezvoltare, prezint" interes preocup"ri pentru refor-ele
fiscale orientate n 'irec(ia cre!terii capacit"(ii 'e influen(are a 'ezvolt"rii econo-ice
prin p8rghii econo-ico financiare. 1e apeleaz":
&. la variante 'e i-punere care presupun o folosire -ai intensiv" a
resurselor, inclusiv sti-ularea ntreprinz"torilor autohtoni n realizarea 'e investi(ii
sau atragerea 'e capital str"in.
#. la -"suri !i la practica a-ortiz"rii accelerate a capitalului fi: sti-uln'
procesul 'e capitalizare ca !i scutirea i-pozitului pe profit a p"r(ii 'e profit 'estinat
investi(iilor.
,. subven(ionarea 'e c"tre stat a ntreprinz"torilor priva(i, subven(ionarea
'obnzelor la -pru-uturile bancare.
/8rghiile financiare pot fi:
a& /8rghiile financiare ce se bazeaz" pe categoriile specifice finan(elor publice, se
are n ve'ere folosirea tehnicilor 'e prelevare a resurselor financiare la 'ispozi(ia
statului !i tehnicilor 'e alocare spre utilizare a resurselor financiare ale statului.
1au elaborat variante 'e a7ustare -acroecono-ic" cu aplicabilitate n nu-eroase
("ri 'ezvoltate, n principal pe aceste p8rghii, cu suportul n prelev"rile 'e c"tre
stat !i finan(ate 'e c"tre stat.
4-pozite !i ta:e se a'apteaz" n raport cu obiectivele 'e sti-ulare econo-ic"
att n plan intern, ct !i n plan e:tern.
0ehnicile 'e i-pozitare, inclusiv 'e a-nare a ncas"rii i-pozitelor sau 'e
restituirea lor au 'evenit un suport i-portant n realizarea obiectivului 'e cre!tere
econo-ic" !i 'e restructurare !i -o'ernizare a econo-iei !i cre!tere a volu-ului
e:portului, sti-ularea i-portului 'e -aterii pri-e pentru pro'use 'estinate
e:portului, ta:e va-ale specifice.
/rghiile 'e acest fel au ca suport ra(ional necesitatea ar-oniz"rii intereselor
in'ivi'uale cu cele na(ionale: C-pru-uturi, subven(ii, investi(ii, transferuri, burse,
pensii, in'e-niza(iiD
b& /rghiile ce se -anifest" la nivelul ntreprin'erilor:
- profitulE
- rentabilitateaE
,$
- pre(, tarif, costE
- rata 'obnziiE
- curs valutarE
- cursul hrtiilor 'e valoareE
- a-enzi, penalit"(iE
- a-ortizareE
- siste-e 'e fon'uri&
-&In"tituii i o!3ane cu at!ibuii :n "'e!a acti0itii 'inancia!e
4nstitu(iile !i organele cu atribu(ii n sfera activit"(ii financiare reprezint" o
alt" co-ponent" structural" a -ecanis-ului financiar 'enu-it n practic" aparat
financiar bancar"
Aceste institu(ii se i-plic" n activitatea financiar" n -o'ul cel -ai 'irect
n'eplinin' atribu(iuni privitoare la 'erularea opera(iunilor financiar--onetare,
ncepn' 'e la 'erulare !i nchein' cu controlul efectu"rilor.
*rganele cu func(ii n 'o-eniul finan(elor publice
1che-a 9
Atribu(iunile financiare ce revin 'iferitelor institu(ii !i organe pot fi:
4.Atribu(iunile /arla-entului:
In"tituiile
6especializate 1pecializate
Legislative ):ecutive
La nivel
-acroecono-ic
La nivel
-icroecono-ic
/arla-entul,
onsiile
Municiipiile,
Raionale,
or"!"ne!ti,
s"te!ti.
/re!e'intele,
Guvernul,
/ri-"riile
?anca 6a(ional", ?"nci o-erciale,
o-panii 'e Asigurare, Ministerul
+inan(elor cu toate ele-entele
structurale la nivel central !i n plan
teritorial, organe 'e control financiar
!i n pri-ul rn' urtea 'e onturi,
4nspectoratele +iscale, entru 'e
o-batere a ri-elor )cono-ice !i
orup(iei
o-parti-entele
financiare 'in structura
organizatoric" a
ntreprin'erilor !i
institu(iilor private !i 'e
stat
,&
a" Dezbaterea !i aprobarea progra-elor 'e guvernare , incluzn' !i
co-ponen(a financiar" a acestor progra-e.
b"Legiferarea activit"(ii financiare ncepn' cu aprobarea legii finan(elor
publice.
c" Regle-entarea prin legi a 'iferitelor laturi ale activit"(ii financiare publice,
ntre care cele privitoare la:
- siste-ul 'e i-pozite, ta:e !i contribu(ii, care sunt nu-ai 'e co-peten(a
acestuia, atunci cn' sunt 'estinate bugetului a'-inistra(iei centrale.
- legiferarea asigur"rilor sociale sau a asigur"rilor 'e bunuri, persoane !i
r"spun'ere civil".
- legiferarea institu(iilor financiare publice, inclusiv a celor 'e control
financiarE C/arla-entul asigur" !i controlul asupra bugetului 'e stat n faza 'e
nchi'ere a e:erci(iului bugetarD.
44.Atribu(iunile Guvernului:
a" )laborarea proiectului bugetului a'-inistra(iei centrale !i 'efinitivarea
proiectului 'e buget prezentat Guvernului 'e Ministerul +inan(elor.
b" ?ugetul Asigur"rilor 1ociale 'e 1tat
c" *bliga(ia 'e a prezenta /arla-entului att proiectul 'e buget n faza
supunerii spre aprobare, ct !i a contului 'e nchi'ere.
d" *rganizarea !i r"spun'erea 'e 'esf"!urarea e:ecu(iei preve'erilor bugetare,
prezentn' propuneri 'e revizuire a preve'erilor bugetare.
e" Analiza perio'ic" a situa(iei financiare a ("rii !i luarea 'e -"suri pentru
asigurarea echilibrului financiar la nivel -acroecono-ic.
444.a organ financiar nespecializat se 'istinge !i Ministerul Muncii cu sfera
asigur"rilor sociale.
4@. Atribu(iunile financiare ale organelor locale: elaborarea, aprobarea !i
e:ecu(ia bugetelor locale.
@. Ministerul +inan(elor e:ercit" a'-inistrarea n sfera finan(elor publice
!i are preocupare 'irect" n a elabora !i ur-"ri e:ecu(ia preve'erilor bugetare
aprobate.
a" *rganizarea, coor'onarea !i elaborarea proiectului 'e buget public, inclusiv
a bugetului a'-inistra(iei centrale 'e stat. Din acest punct 'e ve'ere,
Ministerul +inan(elor e-ite nor-ele ce regle-enteaz" -o'ul 'e 'esf"!urare
a lucr"rilor privitoare la ntoc-irea proiectului bugetar !i 'up" 'efinitivarea
acestuia la nivelul s"u prezint" acest proiect spre aprobarea Guvernului.
b" /articip" -preun" cu ?anca 6a(ional" la elaborarea balan(ei financiar
-onetare !i valutare a ("rii.
c" )fectueaz" stu'ii 'e oportunitate privitoare la investi(ii !i asigur" ca'rul
nor-ativ privin' 'erularea activit"(ii financiare, inclusiv la contabilitatea
agen(ilor econo-ici.
d" )laborarea !i a'aptarea pe parcurs a siste-ului cu prgii econo-ico
financiare cu satabilirea ca'rului 'e func(ionare a acestora n ca'rul
-ecanis-ului financiar.
e" *rganizarea !i e:ercitarea prin organe proprii a controlului financiar 'e stat.
,#
f" +un'a-enteaz" !i propune ca'rul legislativ privin' activitatea financiar",
inclusiv -o'ul 'e acoperire a 'eficitului bugetar !i 'e gestionare a 'atoriei
publice.
g" Gestioneaz" participarea statului cu capital la 'iferite societ"(i co-erciale,
inclusiv la societ"(i -i:te, !i e:ercit" supravegherea financiar" a agen(ilor
econo-ici cu capital 'e stat.
@4. ?"ncile se constituie ntr-o re(ea 'e institu(ii specializate n efectuarea
activit"(ii financiar-valutare, constituin' un siste- bancar. ;n centru se situeaz"
?"ncile 'e )-isiune sau 6a(ionale. Aceast" structur" a siste-ului bancar este
consi'erat" ?anc" entral" 'e 1tat, care asigur" supravegherea activit"(ii tuturor
b"ncilor.
a" a atribu(iune e:clusiv" este singurul organ 'e e-isiune -onetar".
b" ?anca 6a(ional" poart" r"spun'erea pentru regle-entarea activit"(ii privin'
circula(ia -onetar", cre'itarea bancar" !i opera(iile valutare, colaborn' cu
Ministerul +inan(elor.
c" /osibilitatea efectu"rii 'e opera(iuni 'e scontare sau reescontare a efectelor
'e co-er( Cpri-e!te 'e la b"ncile co-erciale efecte !i le acor'" acestora
cre'ite n baza lorE ca-biaD.
d" Acor'" cre'ite b"ncilor co-erciale !i instituie obliga(ia 'e constituire a
rezervelor 'e c"tre b"ncile co-erciale.
@44. ?"ncile co-erciale ca verigi ale aparatului financiar bancar ac(ioneaz"
ca:
a" 4nter-e'iari financiari n econo-ie.
b" )fectueaz" opera(iuni cu pl"(i !i ncas"ri, opera(iuni 'e cre'itare a agen(ilor
econo-ici, 'esf"!urn' opera(iuni bancare pe teritoriul na(ional !i e:tern.
c" /ri-esc !i a'-inistreaz" 'epozite 'e 'isponibilit"(i b"ne!ti ale persoanelor
fizice sau 7uri'ice.
d" )fectuiaz" opera(iuni 'e cre'itare n -one'" na(ional" sau valut",
opera(iuni 'e scontare a efectelor co-erciale prezentate 'e agen(ii
econo-ici !i opera(iuni 'e vnzare 2 cu-p"rare a titlurilor 'e cre'it e-ise
'e stat.
@444. 4nstitu(iile 'e asigurare 2 activitate 'e asigur"ri 'e bunuri, persoane, r"spun'ere
civil":
a" *rganizeaz" !i 'esf"!oar" opera(iunile financiare n raport cu persoanele
fizice !i 7uri'ice cu care ncheie contracte 'e asigurare.
b" )-ite regle-ent"rile interne privin' organizarea !i efectuarea asigur"rilor,
inclusiv stabilirea pri-elor 'e asigur"ri !i categoriile 'e acor'are a
'esp"gubirilor.
4B. o-parti-entele financiare 'e la nivelul ntreprin'erilor !i institu(iilor cu
caracter operativ, att 'in sfera activit"(ilor -ateriale !i ne -ateriale
n'eplinesc atribu(iuni financiare legate 'e:
a" *rganizarea !i efectuarea tuturor opera(iunilor b"ne!ti, financiare la acest
nivel.
,,
b" *bliga(ia elabor"rii bugetului 'e venituri !i cheltuieli sau altor tipuri 'e
buget
c" Ur-"resc n'eplinirea obliga(iilor financiare ale fiec"rei institu(ii !i
realizarea crean(elor financiare ale acestora.
/& No!$e !e3le$ent!ii Bu!iice p!i0in acti0itatea 'inancia!
+unc(ionarea -ecanis-ului financiar presupune n -o' obiectiv e:isten(a
unui ca'ru regle-entativ privitor la organizarea !i efectuarea opera(iunilor b"ne!ti !i
financiare. Regle-ent"rile 'e acest fel au ca scop s" asigure un ca'ru unitar 'e or'in
tehnic obligatoriu 'e respectat 'e c"tre participan(ii la flu:urile financiar -onetare.
1e concretizeaz" prin legi, or'onan(e !i or'ine e-ise 'e organe ale puterii
a'-inistrative 'e stat sau prin hot"rri, 'ecizii, regula-ente e-ise 'e alte structuri
econo-ice !i sociale pentru 'o-eniul lor 'e activitate.
):isten(a lor asigur" 'erularea flu:urilor financiar--onetare n echilibrul
cunoscut 'e participan(ii la aceste flu:uri, constituin' o pre-iz" a corel"rii !i
ar-oniz"rii lor. Ase-enea nor-e !i regle-ent"ri vizeaz":
4nstituirea !i realizarea veniturilor, cheltuielilor bugetare.
*rganizarea !i func(ionarea institu(iilor 'e control financiar !i -o'ul 'e
func(ionare a acestora.
Regi-ul cre'itelor bancare !i gestiunea 'atoriilor publice.
1iste-ul 'e p8rghii econo-ico-financiare.
Regi-ul 'obnzii.
Rela(iile valutare la care particip" agen(i econo-ici sau statul.
;n plan -icroecono-ic, opereaz" nor-e !i regle-ent"ri a c"ror aplicabilitate
trebuie s" (in" sea-a 'e specificul activit"(ilor fiec"rei ntreprin'eri integrn'u - se n
regle-ent"rile care asigur" ca'rul general obligatoriu pentru 'erularea opera(iunilor
financiar -onetare.
* con'i(ie in'ispensabil" este asigurarea concor'an(ei 'intre regle-ent"rile
'in activitatea financiar" e-ise la 'iferite niveluri 'e 'ecizie, evitn' contra'ic(iile
posibile cu efecte negative.
*biectul regle-ent"rilor 7uri'ice -ai fac !i o serie 'e proble-e ce necesit"
interven(ia statului. )ste vorba 'e:
4nterven(ia statutului la for-area sau controlul unor categorii 'e pre(uri !i
tarifeE
4nterven(ia statului pe pia(a for(ei 'e -unc", stabilirea salariului -ini-,
acor'area a7utorului 'e !o-a7 ect.
4nterven(ia statului pe pia(a -onetar" Cluarea 'e -"suri cu caracter
infla(ionist sau 'efla(ionistDE
4nterven(ia statului pe pia(a capitalului 'e -pru-ut Cacor'area 'e cre'ite
'e la fon'urile publice, garantarea unor cre'ite ect.DE
Regle-ent"rile 'e natur" financiar" for-" 'e legi, hot"r8ri, regula-ente,
ect., e-ise 'e /arla-ent, Guvern, Ministere sau alte organe 'e stat.
,.
/rincipalele acte nor-ative cu caracter financiar ce regle-enteaz" procesele
financiare n Republica Mol'ova snt: onstitu(ia, o'ul fiscal, Legea anual" a
bugetului 'e stat, Legea cu privire la siste-ul bugetar !i procesul bugetar, Legea
privin' siste-ul public 'e asigur"ri sociale, Legea privin' finan(ele publice locale,
Legea institu(iilor financiare, Legea anual" a bugetului asigur"rilor sociale 'e stat ect.
6or-ele 7uri'ice 'in 'o-eniul finan(elor constituie regle-ent"ri 'e strict"
aplicabilitate, care nu a'-it solu(ii bazate pe analogie. ;ntre regle-ent"rile e-ise 'e
'iferite organe 'e stat trebui s" e:iste o concor'an(" 'eplin". Mai -ult ca att, legile,
hot"rrile, regula-entele, trebuie s" fie astfel re'actate nc8t s" nu -ai necesite nor-e
tehnice ori instruc(iuni 'e aplicare.
;n cazul apari(iei 'e conflicte 'intre organele autorit"(ii a'-inistrative 2
-inistere, prefecturi, pri-"rii !i persoane fizice sau 7uri'ice n leg"tur" cu stabilirea
sau perceperea i-pozitelor, ta:elor, 'i-ensionarea cre'itelor bugetare, repartizarea
sau utilizarea resurselor financiare publice, 'esf"!urarea controlului financiar, (inerea
evi'en(ei, a'-inistrarea patri-oniului public etc. este necesar s" se respecte
regle-ent"rile legale 'e solu(ionare a litigiilor ap"rute.

,3
1R)M)
,5
MECANISMUL
FINANCIAR
D!eptul
'inancia!
O!3ane cu
'uncii :n
o$eniul
'inanelo!
Metoe
a$ini"t!ati0
e 3e"tiune
'inancia!
#9!3,ii
'inancia!e
CADRUL FINANCIAR
Bu3etul e "tat
#iaa e 0alo!i
A"i3u!!ile "ociale
C!eitul public
Alte "e3$ente
#ROCESELE
ECONOMICE
CI SOCIALE
MECANISMUL FINANCIAR reprezint" un ansa-blu 'e -eto'e !i
instru-ente 'e natur" financiar" regle-entate 'e 'reptul financiar !i
aplicate n practic" 'e organe cu func(ii n 'o-eniul finan(elor pentru
influen(area proceselor social-econo-ice.
1che-a K. De'iniia i co$ponentele $ecani"$ului 'inancia!
Sc,e$a %8& Defini(ia !i tipurile p8rghiilor econo-ico-financiare
,%
#DRE=II ECONOMICO.FINANCIARE
/re(
0arif
ost
?eneficiu
Rentabilitate
urs valutar
urs al h8rtiilor 'e
valoare
Dob8n'a
Rata 'ob8n'ei
Rata scontului
urs 'e revenire
A-enzi
/enalit"(i
4-pozite
0a:e
;-pru-uturi
1ubsi'ii
1ubven(ii
4nvesti(ii
0ransferuri
?urse
/ensii
;n'e-niza(ii
)-isiunea -onetar"
1iste-e 'e retribu(ie
1iste-e 'e a-ortizare
1iste-e 'e fon'uri
Alte p9!3,ii econo$ico.'inancia!e
#DRE=IA ECONOMICO.FINANCIARF este un instru-ent 'e natur"
econo-ic" sau financiar" cu a7utorul c"reia statul ac(ioneaz" asupra
interesului econo-ic al unei colectivit"(i 'eter-inate sau al -e-brilor
acesteia lua(i n -o' in'ivi'ual pentru realizarea unui anu-it obiectiv.
Sc,e$a %%& Meto'e a'-inistrative 'e gestiune financiar"
,9
METODE ADMINISTRATIVE
e 3e"tiune 'inancia!
/reviziunea
financiar"
/rocesul
bugetar
)laborarea
actelor
nor-ative !i
instructive
)vi'en(a
contabil" !i
bugetar"
ontrolul
financiar
*rganizarea
'iri7"rii
Alte
-eto'e
#REVI?IUNEA FINANCIARF 2 activitate 'e elaborare a planurilor financiare prin
'eter-inarea volu-ului resurselor financiare, for-elor !i -eto'elor 'e -obilizarea lor,
stabilirea in'icilor financiari, propor(iilor !i -"ri-ii fon'urilor 'e -i7loace b"ne!ti,
surselor 'e for-are a lor !i obiectivelor 'e utilizare.
#
L
A
N
U
R
I
F
I
N
A
N
C
I
A
R
E
?ugetul 'e stat
?ugetul a'-inistra(iei centrale
?ugetul asigur"rilor sociale C+on'ul 1ocialD
?ugetele unit"(ilor a'-inistrativ-teritoriale
Cbugetele localeD
?ugetele regiilor autono-e, societ"(ile
co-erciale cu capital 'e stat
Devizele 'e cheltuieli a institu(iilor publice
/lanuri 'e cas"
Alte tipuri 'e planuri
Sc,e$a %(. )sen(a previziunii financiare !i siste-ul 'e planuri financiare
,K
METODE DE #REVI?IUNE FINANCIARF
METODA DE
BALAN@F
METODA BA?ATF
#E NORMATIVE
- ntoc-irea planului financiar
sub for-" 'e bilan(, n care
sunt reflectate veniturile !i
cheltuielile.
- 'eter-inarea cheltuielilor
reie!in' 'in caracteristicile
ac(iunii sau institu(iei respective,
nor-elor !i nor-ativelor 'e
cheltuieli.
BUEET
DEVI? DE C=ELTUIELI
I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
E


D
E


#
R
E
V
I
?
I
U
N
EF
I
N
A
C
I
A
R
F
/roiecte tehnice
6or-e 'e stoc
6or-e 'e a-ortizare
6or-e 'e cheltuieli
6or-e 'e asigurare
6or-ative 'e eficien("
Alte instru-ente
Sc,e$a %*& Meto'e !i instru-ente 'e previziune financiar"
Sc,e$a %+& )sen(a !i obiectul controlului financiar
.$
CONTROL FINANCIAR
activitate 'e verificare a respect"rii !i aplic"rii
corecte a nor-elor 7uri'ice ce regle-enteaz"
activit"(ile financiare
OBIECT AL CONTROLULUI FINANCIAR
sunt procesele 'e reparti(ie b"neasc" 'e for-are !i
utilizare a fon'urilor 'e resurse financiare la toate
nivelurile econo-iei na(ionale
CONTROLUL FINANCIAR
se e:ercit" asupra a'-inistr"rii !i utiliz"rii -i7loacelor financiare ale
organelor !i institu(iilor 'e stat !i asupra respect"rii regle-ent"rilor
financiar-contabile 'e c"tre regiile autono-e, societ"(ile co-erciale !i al(i
agen(i econo-ici n leg"tur" cu n'eplinirea obliga(iunilor acestora fa(" 'e
stat
.&

O
N
T
R
O
L
F
I
N
A
N
C
I
A
R
;n 'epen'en("
'e subiectele
care l e:ercit"
'e stat
intergospo'"resc
in'epen'ent Cau'itD
Dup" for-"
preventiv Canticipat, preoperativD
curent CoperativD
postoperativ Cpostu-, posteriorD
Dup" -eto'ele
Cproce'eele D
'e efectuare
control CverificareD 'ocu-entar par(ial
inspectare Ce:a-inareD
analiz" CcercetareD
revizie
total" par(ial" te-atic" co-ple:"
Sc,e$a %-& lasificarea controlului financiar
.#
DRE#TUL FINANCIAR
ansa-blul nor-elor 7uri'ice prin care se regle-enteaz" legislativ
instru-entele financiare ale statului, -eto'ele !i tehnicile 'e aplicare
a lor, 'repturile, obliga(iile !i func(iile organelor cu atribu(ii !i
r"spun'eri n 'o-eniul finan(elor.
#
!
i
n
c
i
p
a
l
e
l
e

a
"
p
e
c
t
e

'
i
n
a
n
c
i
a
!
e
1

c
e

n
e
c
e
"
i
t


!
e
3
l
e
$
e
n
t
a
!
e

l
e
3
i
"
l
a
t
i
0

@eniturile !i cheltuielile publice


/rocesul bugetar
4-pozitele !i ta:ele
1anc(iunile financiare
;-pru-uturile 'e stat
Asigur"rile sociale 'e stat
Drepturile !i obliga(iunile organelor cu
func(ii n 'o-eniul finan(elor publice
Alte aspecte
1che-a &$. D!eptul 'inancia!
Sc,e$a %/& Dreptul financiar
Ant!eb!i e autocont!ol
%&e reprezint" -ecanis-ul econo-ic !i cel financiar, care sunt 'eosebirile ntre ele.
(& ;n care -ecanis- este inclus" econo-ia centralizat" !i cea 'e pia(". ):plica(i
tipurile acestor econo-ii.
*& )nu-era(i ele-entele structurale a -ecanis-ului financiar.
+& are sunt categoriile 'e fon'uri b"ne!ti financiare, ce fon'uri sunt incluse n
fiecare categorie.
-& ):plica(i -eto'a privizunii financiare.
/& e reprezint" controlul financiar !i cu- poate fi clasificat.
2& e reprezint" prghia econo-ico-financiar" !i enu-era(i prghiile ce influen(eaz"
schi-bul econo-ic.
4& )nu-era(i atribu(iunile financiare a /arla-entului !i Guvernului Republicii
Mol'ova.
5& ine este consi'erat -anage-entul financiar al statului !i care sunt func(iile lui.
%8& 6u-i(i planurile financiare publice cu caracter e:ecutoriu.
%%& e vizeaz" nor-ele regle-ent"rii 7uri'ice privin' activitatea financiar".
%(& ):pune(i sche-atic structura /arla-entului Republicii Mol'ova.
Te"t
%& ;ncercui(i varianta corect", -ecanis-ul financiar inclu'e ur-"toarele ele-ente:
a. fon'uri financiare
b. fon'uri 'e pro'uc(ie
c. organe cu func(ii n 'o-eniul finan(elor Cca'rul institu(ionalD
'. -eto'e 'e 'istribuire a fon'urilor financiare
e. ca'rul 7uri'ic Cfon'ul valutarD
@ariante 'e r"spuns: &. a, c, e ,. c, ', e
#. a, b, ' .. a, ', e
.,
(& ;ncercui(i varianta corect", care -eto'e sunt incluse n priviziunea financiar":
a. 'e balan("
b. 'egresiv"
c. bazat" pe nor-ative
'. cu rata 'escresc"toare
@ariante 'e r"spuns: &. a, b ,. b, '
#. b, c .. a, c
*& ;ncercui(i varianta corect", care sunt func(iile -ecanis-ului econo-ico-financiar":
a. 'e control
b. 'e 'istribuire a resurselor financiare
c. 'e echilibrare a proceselor econo-ice
'. 'e reparti(ie
+& ;ncercui(i varianta corect", -ecanis-ul financiar nu are la baz" 'ou" tipuri 'e
econo-ii:
a. centralizat"
b. 'escentralizat"
c. 'e pia("
'. social"
@ariante 'e r"spuns: &. a, b ,. b, '
#. c, ' .. c, a
-& ;ncercui(i varianta corect", care 'in func(iile 'e -ai 7os sunt efectuate 'e Guvern !i
/arla-ent.
a. aprobarea legii finan(elor publice
b. regle-entarea prin legi a 'iferitor laturi a activit"(ii financiare publice
c. luarea -"surilor pentru asigurarea echilibrului financiar la nivel -acroecono-ic
e. 'ezvoltarea !i aprobarea progra-elor 'e guvernare
/& ;ncercui(i varianta corect", n prghia financiar" sunt incluse ur-"toarele categorii:
a. pre(urile
b. -pru-uturile
c. i-pozitele
'. ta:ele
e. cursul valutar C'iferen(aD
f. transferurile
@ariante 'e r"spuns: &. a, c, ', f ,. c, ', e, f
#. b, c, ', f .. a, b, c, '
2& are 'intre func(iile 'e -ai 7os trebuie n'eplinit" 'e -ecanis-ul econo-ic:
a. func(ia 'e con'ucere !i regalare a proceselor econo-ice n concor'an(" cu
interesele na(ionaleE
b. func(ia 'e 'iri7are a activit"(ii agen(ilor econo-ici priva(iE
..
c. func(ia 'e repartizare a -pru-uturilor acor'ate 'e statE
'. func(ia 'e pro'uc(ieE
e. func(ia 'e co-an'" centralizat" a econo-iei.
4& are 'in ur-"toarele flu:uri b"ne!ti nu pornesc 'e la stat c"tre 'iver!i beneficiari:
a. su-ele 'e bani pentru finan(area unor obiective 'e interes na(ionalE
b. aloca(ii pentru func(ionarea unor institu(ii 'e nv"("-8ntE
c. burse pentru elevi !i stuen(iE
'. i-pozitele pl"tite 'e agen(ii econo-iciE
e. fon'uri puse la 'ispozi(ia b"ncilor pentru acor'area 'e cre'ite agen(ilor
econo-ic.
5& /olitica pro-ovat" 'e c"tre econo-istul englez O. M. Geznes nu sus(ine
i-pozitele !i cheltuielile publice, ca instru-ente pentru:
a. pro-ovarea cre!terii econo-iceE
b. restabilirea echilibrului general, perturbat 'e factori con7uncturali,
c. corectarea ciclului econo-ic,
'. stabilizarea valorii paritare a -one'ei na(ionaleE
e. ocuparea for(ei 'e -unc"
Ance!cuii 0a!ianta co!ect
%8&/lanificarea financiar" presupune:
&. planul 2 'irectiv" este principalul instru-ent al con'ucerii econo-ieiE
#. progra-ele guverna-entale 'e 'ezvoltare a econo-iei au caracter orientativ,
,. cu prile7ul elabor"rii progra-elor 'e 'ezvoltare econo-ic" se ntoc-esc
bugeteleE
.. o regle-entare foarte strict" cu privire la utilizarea fon'urilor 'in econo-ieE
3. ur-"rirea cone:iunilor econo-iei na(ionale cu cea -on'ial".
Variante de rspuns
a. #, ,, 3
b. &, #, ,
c. &, ,, 3
'. #, ,, .
e. #, ., 3
Aplicaii
%&o-pleta!i tabelul 'e -ai 7os folosin' =Monitorul oficial>, =Legea bugetului pe
anii #$$., #$$3, #$$5> !i efectua(i analiza acestui tabel. Ar"ta(i grafic.
Tabel=Dina$ica c,eltuielilo! pent!u :nt!eine!ea o!3anelo! e cont!ol
pe anii (88+.(88/ <
O!3anele e cont!ol Su$a1 $ii lei
(88+ (88- (88/
.3
%%&urtea 'e onturi
%(&1erviciul fiscal 'e stat
%*&Departa-entul ontrol financiar !i revizie
%+&Departa-entul ontrolului @a-al
%-&entrul 'e o-batere a ri-elor
%/&)cono-ice !i orup(iei
Te$a +& Si"te$ul c,eltuielilo! publice
.. on(inutul econo-ic al cheltuielilor publice.
3. lasificarea cheltuielilor publice.
5. 6ivelul, structura !i 'ina-ica cheltuielilor publice.
%& Coninutul econo$ic al c,eltuielilo! publice&
La apari(ia !tiin(ei =finan(e> savan(ii erau preocupa(i -ai -ult 'e proble-ele
veniturilor statului. 6u-ai n a 'oua 7u-"tate a sec.B4B apar a!a nu-ite foi civile n
care erau reflectate cheltuielile pentru ntre(inerea regelui !i -e-brilor fa-iliei lui,
cheltuielile pentru nv"("-8ntul public, pensii !i pentru 'ezvoltarea econo-iei.
1itua(ia se schi-b" car'inal nu-ai spre sf8r!itul sec. B4B c8n' s-a a7uns la concluzia
c" n gospo'"ria fiec"ruia anu-e cheltuielile au o i-portan(" prioritar".
Marea criz" econo-ic" 'in &K#K !i consecin(ele celui 'e-al 'oilea r"zboi
-on'ial au facilitat av8ntul interven(ionis-ului econo-ic. 1-a recunoscut faptul, c"
cheltuielile bugetare pot constitui un instru-ent 'e reglare a cererii agregate, fiin' o
co-ponent" esen(ial" a acestuia, !i c" bugetul 'e stat per-ite influen(area econo-iei
n sensul 'orit 'e autorit"(ile publice.
;n con'i(iile actuale, cheltuielile publice nu sunt nu-ai resurse 'e acoperire a
necesit"(ilor statului, -ai -ult, ele sunt 'ecizii bugetare 'e esen(" politic".
heltuielile publice e:pri-" rela(ii econo-ico-sociale n for-" b"neasc" ce
se -anifest" ntre stat pe 'e o parte, !i persoane fizice !i 7uri'ice, pe 'e alt" parte, cu
ocazia repartiz"rii !i utiliz"rii resurselor financiare ale statului n scopul n'eplinirii
func(iilor acestuia.
heltuielile publice se -aterializeaz" n pl"(i efectuate 'e stat 'in resursele
-obilizate pe 'iferite c"i pentru achizi(ii 'e bunuri sau prest"ri 'e servicii necesare
pentru n'eplinirea 'iferitelor obiective ale politicii statului:
&. 1ervicii publice generaleE
#. Ac(iuni social-culturaleE
,. ;ntre(inerea ar-ateiE
.5
.. Ac(iuni econo-ice.
heltuielile publice cuprin':
Sc,e$a %2
;ntre cheltuielile publice !i bugetare e:ist" 'eosebiri:
C,eltuielile publice se refer" la totalitatea cheltuielilor efectuate n sectorul
public prin inter-e'iul institu(iilor publice Caparat 'e stat, institu(ii social-culturale,
ar-at", ntreprin'eri autono-eD, care se acoper" fie 'e la bugetul statului Ccentral sau
localD, fie 'in bugetele proprii, pe sea-a veniturilor ob(inute.
.%
heltuieli bugetare acoperite 'in resurse financiare publice
constituite n:
- bugetul a'-inistra(iilor centrale 'e statE
- bugetul asigur"rilor socialeE
- bugetele locale.
heltuieli e:trabugetare acoperite 'in resurse financiare
publice constituite n afara bugetului 'e stat.
heltuieli acoperite 'in fon'uri cu 'estina(ia special" Cfon'ul
pentru asigur"ri socialeD.
heltuieli ale ntreprin'erilor, institu(iilor financiar-bancare
cu capital 'e stat.
heltuielile cu caracter public ale organiza(iilor
interna(ionale, finan(ate 'in resursele -obilizate 'e la
-e-brii acestora, respectiv 'e la statele -e-bre ale acestor
organiza(ii.
C ,
e l t
u i e
l i
p u
b l i
c e
C,eltuielile bu3eta!e se refer" nu-ai la acele cheltuieli care se acoper" 'e la
bugetul a'-inistra(iei 'e stat, 'in bugetele locale sau 'in bugetul asigur"rilor sociale
'e stat.
Deci cheltuielile bugetare au o sfer" -ai restr8ns" 'ec8t cheltuielile publice n
ca'rul c"rora sunt cuprinse.
(& Cla"i'ica!ea c,eltuielilo! publice
1tructura cheltuielilor publice 'up" anu-ite obiective econo-ice, sociale,
-ilitare, politice se face n baza 'iferitor criterii:
Cla"i'icaia a$ini"t!ati0 are la baz" criteriul institu(ional prin care se
efectueaz" cheltuielile publice: -inistere, unit"(i a'-inistrativ-teritorialeE
Cla"i'icaia econo$ic folose!te 'ou" criterii 'e grupare: unul confor-
c"ruia cheltuielile se -part n cheltuieli 'e capital Ccu caracter 'e investi(iiD
!i cheltuieli curente C 'e func(ionareD, iar altul care -parte cheltuielile, n
cheltuieli ale serviciilor publice !i cheltuieli 'e transfer.
#heltuielile de capital sau de inestiii sunt 'estinate sferei 'e pro'uc(ie -aterial"
sau sferei ne-ateriale C!coli, spitale, a!ez"-inte 'e cultur"D.
#heltuielile curente asigur" func(ionarea !i ntre(inerea institu(iilor publice.
#heltuielile priind sericiile publice sau administratie cuprin' re-unerarea
serviciilor, a presta(iilor, a furniturilor a'use la a'-inistra(ia statului necesare pentru
func(ionarea institu(iilor publice sau pentru echipa-ente 'e investi(ii.
#heltuielile de transfer pot avea caracter econo-ic Csubven(ii, sti-ularea
e:portuluiD sau social Cburse, pensii, alte a7utoareD.
Cla"i'icaia 'uncional a cheltuielilor publice cuprin'e cheltuielile pentru
servicii publice generale: ap"rare, e'uca(ie, s"n"tate, locuin(e !i servicii
co-unale, servicii econo-ice.
lasifica(ia cheltuielilor publice pe baza criteriului func(ional
.9
T
O
T
A
L

C
=
E
L
T
U
I
E
L
I

#
U
B
L
I
C
E
Se!0icii publice 3ene!ale- aparatul a'-inistrativ, econo-ic !i financiarE- institu(ii 'e or'ine
public" !i securitateE- 7usti(ie, procuratur", notariatE- alte institu(ii.
Ap!a!e- ar-ataE- cercetarea !tiin(ific"E- baze -ilitare pe teritorii str"ineE- participarea la blocuri
-ilitare !i
r"zboaie.
Eucaie- !coli pri-are, generale, licealeE- universit"(i !i colegiiE- institute 'e cercet"ri.
Sntate- spitale !i cliniciE- unit"(i profilacticeE- institute 'e cercet"ri.
Aciuni econo$ice- unit"(i econo-ice ale statuluiE- unit"(i private subven(ionateE- subven(ii
pentru e:portE- participarea la organis-e interna(ionale econo-iceE - participarea la -onopoluri
interna(ionale econo-iceE- cheltuieli 'e cercetare n 'o-eniul econo-iei. Se!0icii co$unale-
locuin(e !i ntre(inerea lorE- alte servicii co-unale.Alte c,eltuieliC
=
L
T
U
I
I
E
L
I#
U
B
L
I
C
E


Sc,e$a %4
;n Republica Mol'ova ncep8n' cu anul &KK% se folose!te 6oua lasifica(ie
?ugetar", confor- c"reia clasifica(ia cheltuielilor bugetare se face 'up" criteriile:
+unc(ionalE
*rganiza(ionalE
)cono-ic.
*& Ni0elul1 "t!uctu!a i ina$ica c,eltuielilo! publice&
6ivelul !i 'ina-ica cheltuielilor publice, n fiecare (ar" poate fi 'eter-inat n
baza anu-itor in'icatori, ca:
&. /on'erea cheltuielilor publice n pro'usul intern brut C/4?D. Acest in'icator
per-ite analiza volu-ului cheltuielilor publice n raport cu nivelul 'e 'ezvoltare
econo-ic" !i social" a fiec"rui stat !i-n fiecare etap".
#. heltuielile publice -e'ii pe locuitor ce sunt ni!te -"ri-i variabile.
@aria(iile nivelului relativ al cheltuielilor publice e:pri-at n cei 'oi in'icatori
e e:plicat" 'e influen(a 'iferitor con'i(ii econo-ice, sociale !i politice,
organizatorice, a'-inistrative sau 'e alt" natur" a fiec"rei ("ri, 'e obiectivele politice
interne sau e:terne pro-ovate 'e Guvern.
Stabili!ea pone!ii Cgreut"(i specificeD a fiec"rei categorii 'e cheltuieli
publice n totalul acestora se poate face utiliz8n' rela(ia:
3"
cpi

S, &$$ T
cpt
cpi
=
n care:
3"
cpi
2 reprezint" greutatea specific" C3"D a categoriei 'e cheltuieli publice i CcpD
n totalul cheltuielilor publiceE
cpi 2 cheltuielile publice ale categoriei iE
.K
cpt 2 cheltuieli publice totaleE
i 2 %&&&n categorii 'e cheltuieli.
Deter-inarea pon'erii fiec"rei categorii 'e cheltuieli publice n totalul
cheltuielilor publice are i-portan(", 'eoarece:
&D se pot ve'ea orient"rile resurselor financiare ale statului spre anu-ite
obiectiveE
#D se poate 'e ur-"rit n 'ina-ic" -o'ificarea op(iunilor bugetare sau
e:trabugetare ale statuluiE
,D pe sea-a structurii cheltuielilor se pot efectua co-para(ii ntre statele cu
niveluri 'iferite 'e 'ezvoltareE
.D structura cheltuielilor publice pe 'iferite categorii se 'eli-iteaz" n ca'rul
criteriilor 'e clasificare folosite n fiecare statE
3D analiza structurii cheltuielilor publice n ca'rul grup"rilor func(ionale ntr-un
nu-"r nse-nat 'e state 'ezvoltate !i n curs 'e 'ezvoltare, ne '" posibilitatea s"
ve'e- 'eosebirile 'e orientare social-econo-ice ntre state.
Astfel , n ("rile 'ezvoltate:
&.cheltuielile publice pentru asigur"ri !i asisten(" social", locuin(e !i servicii
colective reprezint" ntre #. - .,S 'in total, situ8n'u-se pe pri-ul locE
#.cheltuielile cu s"n"tatea reprezint" ntre K - &K SE
,. cele cu nv"("-8ntul ntre 9 - &.SE
.. cheltuielile cu ac(iuni econo-ice ntre K !i &,S. 1e constat", c" 'in totalul
cheltuielilor publice, 3$-%$S sunt 'estinate scopurilor sociale Casigur"ri !i asisten("
social" , s"n"tate, nv"("-8nt, locuin(eD, iar cele cu caracter econo-ic 'e(in pon'eri
-ult -ai -ici.
;n ("rile n curs 'e 'ezvoltare, pri-ul loc, n ceea ce prive!te pon'erea n
totalul cheltuielilor publice, este 'e(inut 'e cele cu caracter econo-ic Cntre ,$ !i
.$SD, ur-ate 'e cheltuielile n nv"("-8nt cu serviciile publice generale, iar pe
ulti-ul loc se situeaz" cheltuielile n 'o-eniul s"n"t"(ii, asigur"rilor !i asisten(ei
sociale, locuin(e, cultur" etc.
Dina$ica c,eltuielilo! publice poate fi analizat" pe baza ur-"torilor
in'icatori:
- cre!terea no-inal"E
- cre!terea relativ".
$" #re%terea nominal rezult" 'in co-pararea cheltuielilor publice e:pri-ate
n pre(uri curente. Dac" cheltuielile publice sunt e:pri-ate n pre(uri co-parabile ele
se nu-esc !eale. Aici se i-a ca baz" calcularea in'icilor pre(ului.
G Cp
%H8
I Cp
%
7 Cp
8
p
$
2 anul 'e baz"
p
&
2 anul curent
#. #re%terea relati 2 Craport"- anul &Q$D
Cp
%
7 Cp
8
G Cp
%H8
I .................... J %88K
Cp
8
Cp
n
%
3$
Cp
!
%
I .............
Ip
%H8
#
%
Ip
%H8
I ....... un'e,
#
8
/
&
2 nivelul pre(urilor n perioa'a curent"E
/
$
2 nivelul pre(urilor n perioa'a 'e baz".

r
2 cheltuielile reale

n
2 cheltuielile no-inale
1porul cheltuielilor publice Ccre!terea absolut"D
G Cp
n

%H8
G Cp
%H8
I .................... J %88K
Cp
n
8
)lasticitatea cheltuielilor publice, care arat" reac(ia cheltuielilor publice la cre!terea
/4?:
G Cp
n
%H8
G #IB
Ecp
%H8
I ............. H .............
Cp
n
8
#IB
La caracterizarea cheltuielilor publice, un interes 'eosebit prezint" cunoa!terea
ten'in(elor !i 'ina-icii lor, pe ansa-blu !i pe categorii n 'iferite etape ale evolu(iei
societ"(ii u-ane, n ele-ente specifice pe grupuri 'e ("ri !i 'e la o (ar" la alta.
Dina-ica cheltuielilor publice a fost 'eter-inat" 'e procese infla(ioniste. A!a
n 1UA cheltuielile publice nregistreaz" pe parcursul sec. BB o cre!tere 'e circa #$$
ori n pre(uri curente, 'ar apro:i-ativ 'e 3$ 'e ori n pre(uri constante.
;n anii anteriori pon'erea cheltuielilor publice n /4? a 'ep"!it .$S pe
ansa-blu ("rilor in'ustrializate !i chiar 3$S n unele ("ri europene 'ezvoltate, !i #$-
,$S n ("rile n curs 'e 'ezvoltare.
;n Republica Mol'ova n anul #$$$ pon'erea cheltuielilor publice n /4? a
constituit #5,5S, n anul &KKK au constituit #9,,5S, criza econo-ic" contribuie la
-ic!orarea cheltuielilor bugetare ca valoare real", cu c8t (ara e -ai s"rac" cu at8t
partea cheltuielilor este -ai -ic".
+actorii care influen(eaz" cre!terea cheltuielilor publice n -o' general pot fi
'eli-ita(i n ur-"toarele categorii:
&. Facto!ii e$o3!a'ici, se refer" la cre!terea popula(iei !i -o'ificarea
structurii acesteia pe v8rste !i pe categorii socio-profesioniste. ;n leg"tur" cu
aceasta cresc cheltuielile publice pentru plata salariilor func(ionarilor
publici, pentru locurile 'e -unc" n sectorul public.
#. Facto!ii econo$ici1 referitori la 'ezvoltarea econo-iei !i -o'ernizarea
acesteia pe baza cercet"rii !tiin(ifice. Din bugetul 'e stat se asigur"
finan(area unor ac(iuni econo-ice costisitoare, proiecte econo-ice legate 'e
risc.
,. Facto!ii "ociali& re!terea venitului -e'iu pe locuitor n societate i-pune
statul s" 'epun" eforturi financiare ca s" aloce resurse pentru ar-onizarea
3&
veniturilor categoriilor sociale cuprinse n sectorul public, inclusiv !i pentru
asisten(a social".
.. U!bani6a!ea& Acest proces necesit" resurse financiare supli-entar pentru
crearea !i 'ezvoltarea centrelor urbane c8t !i pentru finan(area unor utilit"(i
publice caracteristice -e'iului respectiv.
3. Facto!ii $ilita!i& /reg"tirea sau purtarea 'e r"zboaie con'uc la cre!terea
cheltuielilor publice.
5. Facto!ii e o!in i"to!ic& 1e -anifest" prin trans-iterea 'e la o perioa'" la
alta a nevoilor sporite 'e cheltuieli, suportarea poverii celor f"cute n anii
anteriori prin -pru-uturi publice.
%. Facto!ii politici& 1e refer" la cre!terea consi'erabil" a sarcinilor statului
conte-poran prin trecerea 'e la statul A7an'ar-> la statul Aprovi'en(">, la
transfor-area concep(iei politice cu privire la func(iile statului, pentru care
se recurge la cre!terea cheltuielilor publice.
#re%terea continu a cheltuielilor publice ridic trei feluri de probleme&
/roble-e 'e or'in politic.
/roble-e 'e or'in financiar.
/roble-e 'e or'in !tiin(ific.
#!oble$e e o!in politic& Astfel, cre!terea cheltuielilor publice e:ercit"
presiuni asupra necesit"(ii unor state pentru a efectua anu-ite cheltuieli 'e interes
co-un pe care fiecare stat n parte nu le-ar putea suporta. De e:e-plu, gruparea unor
state n o-unitatea )cono-ic" )uropean"E gruparea unor state n curs 'e 'ezvoltare
pentru a efectua cheltuieli 'e cercetare sau alte servicii.
#!oble$ele e o!in 'inancia! se refer" la corela(iile 'intre ten'in(ele 'e
cre!tere a cheltuielilor publice !i cele ale cre!terii avu(iei na(ionale !i a /4?.
/unctul opti- al acestui raport este 'efinit, pe 'e o parte, 'e li-ita -a:i-" a
i-pozitelor n /4? care nu poate fi atins", !i, pe 'e alt" parte, 'e avanta7ele sociale ale
cre!terii cheltuielilor publice.
/ri-ul aspect se refer" la propor(ia n care /4? poate fi re'istrubuit prin
cheltuielile publice.
el 'e-al 'oilea vizeaz" propor(ia cheltuielilor publice n /4? care trebuie
'eter-inat" 'in punctul 'e ve'ere al utilit"(ii acestora Cbunuri !i servicii publiceD.
/unctul opti- este atins atunci, c8n' avanta7ul social al cre!terii cheltuielilor
publice este 'ep"!it prin inconvenientul social al prelev"rilor publice.
Acest punct opti- poate varia n func(ie 'e con7unctura econo-ic". Astfel,
perioa'a 'e prosperitate poate s" fie folosit" pentru re'ucerea cheltuielilor publice n
ve'erea realiz"rii 'e econo-ii sau pentru ra-bursarea 'atoriei publice. ;n perioa'a 'e
recesiune C'epresiuneD, cre!terea nivelului cheltuielilor publice poate s" fie folosit"
pentru sti-ularea econo-ic".
#!oble$ele tiini'ice privesc cunoa!terea volu-ului cheltuielilor publice !i
se refer" la institu(iile finan(elor publice, -o'ul 'e abor'are a cercet"rii 'o-eniului !i
'e apreciere a rezultatelor 'e aplicare a solu(iilor 'escoperite n cercetarea !tiin(ific"
financiar".
3#
Ant!eb!i e autocont!ol)
&. Defini(i no(iunea 'e cheltuieli publice.
#. ):plica(i con(inutul econo-ic al cheltuielilor publice.
,. Argu-enta(i 'iferen(a 'intre cheltuieli publice !i cheltuieli bugetare.
.. Argu-enta(i scopul !i i-portan(a clasific"rii bugetare a cheltuielilor.
3. ):plica(i no(iunea 'e cheltuieli e:trabugetare.
5. Descrie(i structura cheltuielilor publice.
%. )nu-era(i factorii 'e care sunt influen(ate cheltuielile publice.
9. )nu-era(i tipurile 'e bugete care sunt incluse n cheltuielile bugetare.
K. u- se clasific" cheltuielile publice.
&$.u- clasific" *6U cheltuielile publice.
&&.e tipuri 'e cheltuieli sunt incluse n ac(iuni econo-ice, folosit" n clasificarea
cheltuielilor publice 'e *6U.
&#.):plica(i calculul pon'erii fiec"rei categorii 'e cheltuieli publice n totalul
acestora.
&,.Argu-enta(i i-portan(a 'eter-in"rii pon'erii fiec"rei categorii 'e cheltuieli n
totalul lor.
&..Denu-i(i in'icatorii privin' structura !i 'ina-ica cheltuielilor publice.
&3.):plica(i calculul cre!terii relative a cheltuielilor publice.
&5.e ne arat" in'icatorul elasticit"(ii cheltuielilor publice !i cu- pute- s"-l
calcul"-.
&%.)nu-era(i factorii care influen(eaz" cre!terea cheltuielilor publice.
&9.):plica(i factorul 'e-ografic 'e cre!tere a cheltuielilor publice.
&K.Descrie(i clasificarea cheltuielilor publice confor- legii Republicii Mol'ova.
#$.)nu-era(i consecin(ele cre!terii cheltuielilor publice.
#&.)nu-era(i c"ile 'e cre!tere a cheltuielilor publice.
Te"t
%& M"ri-ea absolut" reprezint":
aD volu-ul cheltuielilor publice ce se ob(in prin nsu-area tuturor cheltuielilor
publice efectuate 'e organele centrale !i locale 'e stat.
bD raportul 'intre nivelul cheltuielilor publice !i /4?.
cD cheltuielile publice pe categorii raportat la cheltuielile publice totale.
3,
(& Alege(i varianta 'e r"spuns, cheltuielile publice se clasific" n cheltuieli:
@ariante 'e r"spuns:
aD a'-inistrative
bD sociale
cD econo-ice
'D financiare
eD func(ionale
fD locale
3.
@ariante 'e r"spuns:
&. a, c, '
#. a, e, f
,. b, c, f
.. a, c, e
3. c, ', e
5. a, b, e
*& Alege(i 'in variantele propuse, factorii care influen(eaz" cheltuielile publice:
aD factori 'e-ograficiE
bD factori econo-iciE
cD factori socialiE
'D to(i factorii 'e -ai sus influen(eaz".
+& 6ota(i n locul punctelor litera care corespun'e e:presiei potrivite:
iD heltuieli publice e:pri-" U. n for-" b"neasc" ce se -anifest" ntre stat
pe 'e o parte !i U pe 'e alt" parte, cu ocazia repartiz"rii !i utiliz"rii U ale
statului.
iiD U se refer" nu-ai la acele cheltuieli care se acoper" 'e la bugetul
a'-inistra(iei centrale 'e stat, 'in ... !i 'in bugetul asigur"rilor sociale 'e stat.
a. resurse financiare
b. buget local
c. cheltuieli bugetare
'. rela(ie econo-ico-financiar"
e. persoan" fizic" !i 7uri'ic"

-& Alege(i varianta 'e r"spuns ,cheltuielile publice sunt influen(ate:
aD 'e con'i(iile politiceE
bD 'e for-a 'e proprietate pre'o-inant" n econo-ieE
cD 'e gra'ul 'e 'ezvoltare a econo-iei.
@arianta corect": &. a,b #.b,c ,.a,b,c
/& Alege(i !i in'ica(i n 'reptul for-ulelor litera care se potrive!te:
V / P /
&
- /
$

aD ):pri-" procentul cu care variaz" cheltuielile publice 'e la o perioa'" la alta.
bD ):pri-" su-a cu care se -o'ific" volu-ul cheltuielilor publice 'e la o perioa'"
la alta.
S &$$ S
$
$ &

=
#P
#P #P
#P
S &$$ =
tot
i
i
#P
#P
g
cD ):pri-" -o'ul 'e alocare a cheltuielilor publice n func(ie 'e i-portan(a
nevoilor sociale.
2& are 'in ur-"toarele categorii 'e cheltuieli nu este folosit" pentru clasificarea
cheltuielilor publice:
aD clasificarea *6U
bD clasificarea +M4
cD clasificarea a'-inistrativ"
'D clasificarea financiar"
eD clasificarea econo-ic"
4& Alege(i 'in variantele propuse, cheltuielile bugetare reprezint":
aD cheltuielile efectuate n sectorul public prin inter-e'iul institu(iilor
publiceE
bD cheltuielile bugetelor a'-inistr(iei centrale 'e stat, locale, asigur"rilor
socialeE
cD cheltuielile 'e func(ionare sau 'e investi(iiE
'D cheltuielile pe care statul se anga7eaz" s" le efectueze n anu-ite con'i(ii.
5& Alege(i varianta 'e r"spuns , clasificarea folosit" 'e *6U este:
aD a'-inistrativ"
bD econo-ic"
cD social"
'D local"
eD func(ional"
fD financiar"
@ariante 'e r"spuns: &.a,b,c ,.b,e 3.a,b,f
#.c,e ..a,f 5.a,b,c
%8&Alege(i varianta corect", cu- se calculeaz" structura cheltuielilor publice:
aD cheltuieli publice anul curent -inus cheltuieli publice anul prece'ent
raportat la cheltuielile publice anului prece'entE
bD cheltuieli publice totale raportat la /4?E
cD cheltuieli publice pe fiecare categorie 'e cheltuieli raportat la cheltuieli
publice totale.
%%&Alege(i varianta 'e r"spuns ,care sunt consecin(ele cre!terii cheltuielilor publice:
aD cre!terea i-pozitelor, ta:elorE
bD capacitatea li-itat" 'e -pru-utE
cD opinia public"E
'D nivelul 'e traiE
eD re'ucerea e:portului
@ariante 'e r"spuns: &.aE bE 'E ,.aE cE 'E
#.aE bE eE ..aE 'E eE
%(&6ota(i n locul punctelor litera care corespun'e e:presiei potrivite:
&. U pot avea caracter econo-ic Csti-ularea e:portului, re'resarea financiar",
restrngerea unor activit"(i econo-iceD sau social Cpensii, a7utoare, burse,
in'e-niza(iiD
#. U curpin' n linii generale re-unerarea serviciilor, a presta(iilor a'use
a'-inistra(iei statului necesare pentru func(ionarea institu(iilor publice sau pentru
echipa-nete 'e investi(ii
,. U se caracterizeaz" n achizi(ionarea 'e bunuri 'e folosin(" n'elungat" 'estinate
sferei pro'uc(iei -ateriale sau sferei ne-ateriale C!coli, spitale, obiecte 'e cultur"
!. a.D
.. U asigur" func(ionarea !i ntre(inerea institu(iilor publice. Reprezint" consu-ul
'efinitiv al pro'usului intern brut, !i trebuie rennoit anual.

a. cheltuieli 'e transport
b. cheltuieli curente
c. cheltuieli 'e capital sau 'e investi(ii
'. cheltuieli privin' serviciile publice sau a'-inistrative.
%*&)nu-era(i ce tipuri 'e cheltuieli sunt incluse n cheltuielile publice !i e:plica(i nu
-ai pu(in 'e trei tipuri.
%+&;ncepn' 'in ce an se folose!te 6oua lasificare ?ugetar" !i enu-era(i criteriile
acestei clasific"riM
%-&Din !irurile enu-erate alege(i unul care se potrive!te Ccorespun'eD clasific"rii
econo-ice:
&. cheltuieli -ateriale
cheltuieli 'e transfer
cheltuieli 'e investi(ii
cheltuieli cu salariile
#. cheltuieli 'e transfer
cheltuieli te-porare
cheltuieli 'e investi(ii
cheltuieli 'efinitive
,. cheltuieli te-porare
cheltuieli -ateriale
cheltuieli 'e personal
cheltuieli 'e investi(ii
%/&6u-i(i care clasificare inclu'e cheltuielile -ai 7os -en(ionate:
-cheltuieli 'efinitive
-cheltuieli virtuale
-cheltuieli te-porare
%2&Alege(i varianta 'e r"spuns, care cheltuielile sunt incluse n clasificarea econo-ic"
a cheltuielilor publice:
&. cheltuieli 'e investi(ii
#. cheltuieli 'e personal
,. cheltuieli -ateriale
.. cheltuieli f"r" contrapresta(ii
3. cheltuieli privin' pri-ele
5. cheltuieli te-porare
@ariante 'e r"spuns:
aD &, #, ,, . cD #,,,.,3 eD ,,.,3,5
bD #, ,, 3, 5 'D &,#,,,5 fD &,,,3,5
%4&;ncercui(i e:presia care e:pri-" pon'erea cu care variaz" cheltuielile 'e la o
perioa'" la alta:
aD V / P /
&
- /
$
bD
cD
'D
Aplicaii
&.;n baza tabelului 'eter-ina(i structura cheltuielilor publice prin calcularea pon'erii
sau greut"(ii specifice a fiec"rei categorii 'e cheltuieli n totalul acestora.

Tabel LC,eltuielile bu3etului e "tat pe anii (88*.(88-L

-ii lei
4n'icatorii #$$, #$$. #$$3
C,eltuieli total +(--85%12 -*8288818 /%%+/%%14
&. 1ervicii 'e stat cu 'estina(ie
general"
#9#555,# ,35&K9,$ ,35K$#,K
#. Activitatea e:tern" &#3,55,K &3%#3$,K &5K#.3,5
,. Ap"rarea na(ional" &&.%&.,$ &&#53.,K &&3%#5,9
.. Ousti(ie 5.,%.,.
W##$,,5
9&%5#,$
#$&$,3
K9$55,9
#.,#,#
3. Men(inerea or'inii publice !i
securit"(ii na(ionale
.#95,,,3 .#9&&,,% .35#%.,%
5. ;nv"("-nt ,33,,3,9 ,95&&#,. ..$%33,$
%. ercetare-'ezvoltare 3.5K9,5 %$K5&,, K%.9.,$
9. ultur", art", sport !i ac(iuni
pentru tineret
95$&%,3 9%$9,,3 &$359$,5
K. *crotirea s"n"t"(ii #.$5,, #%3#,5 #%3$,5
&$. asisten(" !i sus(inere social" 593%%9,& 9#K5.K,$ K,$.9K,$
&&. Agricultur", gospo'"rie
silvic", piscicol" !i apelor
K.&3%,. &#3&5#,. &K$3.&,5
&#./rotec(ia -e'iului
ncon7ur"tor
&$%9#,# &$K,$,K &#.59,K
S &$$ S
$
$ &

=
#P
#P #P
#P
S &$$ =
#PT
#P
#P
i
S &$$ =
PI'
#PT
#P
&,. 4n'ustrie !i construc(ii #,K3,, &5&9,. &$5,,%
&.. 0ransporturi, gospo'"ria
'ru-urilor, co-unica(ii !i
infor-atic"
&$&&,$,. &,#K.,,. &3#3KK,#
&3. Gospo'"rii co-unale !i
gospo'"ria 'e e:pluatare a
fon'ului 'e locuin(e
33%,% ,#$9,$ ,$.#,#
&5. o-ple:ul pentru
co-bustibil !i energie
&99#,K ,#%9,9 #&$5,,
&%. 1erviciul 'atoriei 'e stat 3%K3&9,K 99#K$$,$ %K$$5.,%
&9. o-pletarea rezervelor 'e
stat
K&$&,, K99$,% K,#.,9
&K. Alte servicii legate 'e
activitatea econo-ic"
#93%.,, ,39,.,3 ,$$..,$
#$. heltuieli neatribuite la alte
grupuri principale
%K3K#&,% 5K$.,.,5 53#.95,K
#&. 4nvesti(ii capitale &53%&5,$ &$K$%K,$ &5#.5%,3
#.Din tabelul 'e -ai 7os efectua(i analiza n 'ina-ic" folosin' formulele cre!terii reale
!i no-inale.
TabelLVenitu!ile i c,eltuielile Bu3etului e "tatL
-
il. lei
4n'icatorii (88( (88* (88+ (88-
@enituri ,39% ,KKK 35.% %.%,
heltuieli ,K$% .#$$ 3,$% %%#.
Analiza(i !i co-para(i infor-a(ia prezentat" -ai 7os.
Studiu de caz
0abel =Servicii de stat cu destinaie general
Tab.4
4n'icatorii (88- (88/ (882 (882H(88/
K
heltuieli la buget, total 55#,# 53K,, 955,% #$%,. &,&,.
Inclusi la componentul&
cheltuieli de baz .5.,, 3$,,% 5,.,5 &,$,K &#5,$
proiecte finanate din surse
externe
%%,3 3#,. &$5,, 3,,K #$#,K
-i7loace speciale &#$,. &$,,# &#3,9 ##,5 &#&,K
/on'erea n totalul cheltuielilor
bugetului 'e stat, S
%,9 5,5 9,5 : :
heltuielile bugetului 'e stat pentru ra-ura respectiva n anii #$$3-#$$% sunt n
cre!tere !i anu-e, pe anul #$$% 'ep"!esc cu ,$,K S cheltuielile e:ecutate n anul #$$3
!i cu ,&,.S aprobate pentru anul #$$%.
re!terea -a7or" a aloca(iilor se va pro'uce 'in contul cheltuielilor 'e baz" 2 cu
&,$,K -il. lei sau cu #5S. heltuielile 'in surse e:terne, practic, se 'ubleaz", fiin'
influen(ate 'e activit"(ile preconizate pentru i-ple-entarea proiectelor n anul #$$%
finan(ate 'in surse e:terne !i 'eburs"rile 'e -i7loace 'in partea 'onatorilor pe aceste
proiecte, iar volu-ul 'e cheltuieli 'in contul -i7loacelor speciale se -a7oreaz" cu #&S,
n te-ei 'in contul -a7or"rii -i7loacelor 'in aren'a bunurilor Ccl"'irilor la balan(a
GuvernuluiD, precu- !i 'in -a7orarea volu-ului 'e -i7loace preconizate 'in realizarea
-"rcilor 'e control.
1porirea aloca(iilor 'e baz" pentru ra-ura 'at" co-parativ cu cheltuielile
aprobate pentru anul #$$5 este 'eter-inat" 'e ur-"torii factori:
- -a7orare salariilor 2 &K,K -il. leiE
- -a7orare tarifelor la gazele naturale !i energie ter-ic" - .,% -il. leiE
- in'e:area cheltuielilor la in'icele 'e cre!tere a pre(urilor la -"rfuri !i servicii-3,.
-il. leiE
- i-ple-entarea progra-ului =a'astrul +iscal> - ,&,5 -il. leiE
- -a7orarea cheltuielilor pentru ntre(inerea 'ezvoltarea infrastructurii 1erviciului
@a-al Cinclusiv -a7orarea salariilor, 'efinitivarea siste-ului infor-a(ional
integrat va-al !i i-ple-entarea progra-ului =AsHcu'a Forl'>, investi(ii
capitaleD 2 3.,% -il.lei.
Anali6a "intetic
1tructura cheltuielilor pe toate co-ponentele la grupa 'at" pe subgrupe
func(ionale se prezint" n 'iagra-a ce ur-eaz".
Autorit"(ile e:ecutive,
&&,,$S
Autorit"(ile legislative,
%,&$S
*rganele a'-inistrative,
3,#$S
Autorit"(i !i servicii cu
'estina(ie general"
neatribuite la alte grupuri ,
&3,#$S
Se!0icii e
plani'ica!e i
"tati"tic1 *148K
Acti0itatea 'inancia!1
bu3eta! . 'i"cal i e
cont!ol -21-K1
-21-8K
?ugetele Ministerului +inan(elor pentru activitatea 'e control !i aparatul
a'-inistrativ !i ?iroului 6a(ional 'e 1tatistic" snt elaborate pe progra-e. La
'o-eniul 'at s-au elaborat 9 progra-e cu volu-ul 'e aloca(ii n su-" 'e #9$,. -il.
lei, care se prezint" n ane:ele nr. , la proiectul 'e lege !i nr. 3 la prezenta not".
Organele administrative
heltuielile totale 'estinate asigur"rii activit"(ii organelor a'-inistrative pentru
anul #$$% snt esti-ate n su-" 'e &K.,# -il. lei, 'intre care cheltuielile 'e baz" 2
&9#,. -il. lei !i
-i7loace speciale 2 &&,9 -il. lei. /roiectul bugetului preve'e o -a7orare aJ
aloca(iilor co-parativ cu anul #$$5 'e 3K,3 -il. lei, 'intre care cheltuielile 'e baz" 2
39,% -il. lei !i -i7loace speciale 2 $,K -il. lei.
Mo'ific"rile aloca(iilor pentru asigurarea activit"(ii organelor a'-inistrative au
fost con'i(ionate 'e -a7orarea salariilor func(ionarilor publici !i persoanelor care
efectueaz" 'eservirea tehnic", in'e:area cheltuielilor la in'icele pre(urilor 'e
consu-, -a7orarea pre(urilor la gazele naturale !i energia ter-ic" (i al(i factori.
onco-itent cu -a7or"ri, au avut loc re'uceri 'e personal, con'i(ionate 'e
i-ple-entarea 1trategiei 'e refor-" a a'-inistra(iei publice, aprobat" prin hot"r8rea
Guvernului nr. &.$# 'in ,$ 'ece-brie #$$3.
;n ca'rul refor-ei au fost reorganizate Ministerul ulturii !i 0uris-ului, Agen(ia
pentru Dezvoltarea Regional", a fost lichi'at ?iroul 6a(ional Migra(iune, au fost
create Ministerul A'-inistra(iei /ublice Locale. a rezultat al acestor reorganiz"ri,
personalul s-a re'us co-parativ cu anul #$$5 cu %, 'e unit"(i !i au fost opti-izate
cheltuielile 'e baz" pentru asigurarea activit"(ii acestora cu circa 3,# -il. lei
Ccheltuielile -e'ii pe unitate 'e personal %&,5 -ii lei : %, unit"(iD. Aceasta per-ite
'irec(ionarea surselor 'isponibilizare pentru co-pensarea par(ial" a necesarului 'e
-i7loace pentru -a7orarea salariilor.
Aloca(iile 'estinate asigur"rii activit"(ii organelor a'-inistrative centrale pe anii
#$$3 2 #$$% sunt prezentate n ane:a nr. 5 la prezenta not".
Activitatea extern
(88-
eJecutat
(88/
ap!ob
(882
p!oiect
(882H(88/
$il& lei K
heltuieli la buget, total #35,, #3.,3 #5&,# 5,% &$#,5
Inclusi la componentul&
cheltuieli de baz #..,. #.#,9 #.5,K .,& &$&,%
-i7loace speciale &&,K &&,% &.,, #,5 &##,#
/on'erea n totalul
cheltuielilor bugetului 'e
stat, S
,,$ #,3 #,# : :

1tructura aloca(iilor la grupul principal respectiv se prezint" n 'iagra-a ce
ur-eaz".
4th Qtr; 20,4 Colaborarea
internaionala,
18,1
Misiunile
diplomatice,
77,20%
Oranele
administrati!e,
4,70%
;n proiectul bugetului 'e stat pe anul #$$% cheltuielile la grupa 'at" se esti-eaz"
cu o cre!tere 'e .,K -il. lei fa(" 'e cele e:ecutate n anul #$$3 !i 5,% -il. lei sau #$,5S
co-parativ cu cel aprobate pe anul #$$5, prepon'erent 'in contul -a7or"rii cheltuielilor
pentru asigurarea activit"(ii -isiunilor 'iplo-atice !i consulare ale Republici Mol'ova
peste hotarele ei.
Ma7orarea 'at" este con'i(ionat" 'e -a7orarea salariilor 2 .,. -il. lei, 'e
fluctua(ia cursului valutei na(ionale fa(" 'e valuta str"in" pentru cheltuielile pentru
ntre(inerea -isiunilor 'iplo-atice, care se efectueaz" n valut", precu- !i 'e
-o'ific"rile structurale !i 'e personal n -isiunile 'iplo-atice 2 &.,# -il. lei Cinclusiv
-a7orarea salariilor #,% -il. leiD.
0oto'at", se preconizeaz" o 'i-inuare a cheltuielilor pentru plata cotiza(iilor 'e
-e-bru !i a 'atoriilor fa(" 'e organiza(iile interna(ionale cu &# -il. lei, n leg"tur" cu
achit"rile par(iale confor- planurilor 'e restructurare a acestora.
Actual-ente snt aprobate planurile 'e restructurare a 'atoriilor fa(" 'e
U6)1*, *rganiza(ia pentru Ali-enta(ie !i Agricultur" C+A*D, *rganiza(ia
4nterna(ional" a Avia(iei ivile C*4AD, *rganiza(ia 4nterna(ional" a Muncii C*4MD,
*rganiza(ia Mon'ial" a 1"n"t"(ii C*M1D.
* parte 'in cheltuielile 'o-eniului 'at se vor acoperi 'in -i7loace speciale
Cvenituri aferente serviciilor consulare prestate 'e -isiunile 'iplo-atice !i Direc(ia
consular" a Ministerului Afacerilor ):terne !i 4ntegr"rii )uropeneD 2 &.,, -il. lei, cu
#,5 -il. lei -ai -ult 'ec8t n anul #$$5.
Te$a -& C,eltuielile publice pent!u aciuni "ocial . cultu!ale
/& onceptul 'e cheltuieli publice pentru ac(iuni social 2 culturale.
2& heltuieli publice pentru nv"("-8nt.
4& heltuieli pentru cultur" !i art".
5& heltuieli pentru ocrotirea s"n"t"(ii.
%8&heltuieli pentru securitatea social"
%& Conceptul e c,eltuieli publice pent!u aciuni "ocial . cultu!ale
/olitica social" a statului presupune folosirea pe scar" larg" a resurselor financiare
publice cu scopul -bun"t"(irii con'i(iilor !i calit"(ii vie(ii fiec"rui cet"(ean.
heltuielile publice pentru ac(iuni social 2 culturale sunt n'reptate spre
realizarea 'e servicii n -o' gratuit cu plat" re'us" sau sub for-" 'e aloca(ii bugetare,
pensii, a7utoare !i in'e-niza(ii. De prest"rile social 2 culturale beneficiaz" anu-ite
categorii sau grupuri sociale.
+actorii ce influen(eaz" volu-ul cheltuielilor publice pentru ac(iuni social
culturale:
&. factorul 'e-ografic
#. cre!terea costului serviciilor sociale.
heltuielile publice pentru ac(iuni social - culturale se refer" la:
&. sport
#. nv"("-8nt
,. cultura !i arta
.. s"n"tate
1ursele 'e finan(are a acestor cheltuieli sunt 'iferite: Cpublice sau private, interne sau
e:terneD:
- fon'uri bugetare,
- fon'uri financiare cu 'estina(ia special",
- fon'uri proprii ale ntreprin'erilor publice,
- veniturile realizate 'e institu(ii social 2 culturale,
- veniturile popula(iei,
- fon'urile organiza(iilor f"r" scop lucrativ,
- a7utorul financiar e:tern.
;n co-ponen(a cheltuielilor bugetului consoli'at al Republica Mol'ova cheltuielile
'estinate ac(iunilor social culturale constituie aproape o 'oi-e 'in totalul cheltuielilor.
/on'erea acestor cheltuieli n /4? s-a -o'ificat esen(ial cu o re'ucere. Acest fapt ne
ngri7oreaz" -ult 'eoarece aceste cheltuieli contribuie la ri'icarea calit"(ii factorului
u-an.
;n confor-itate cu 'irec(iile strategice 'e -o'ernizare a siste-ului e'uca(ional, a
fost aprobat /rogra-ul 'e -o'ernizare a siste-ului e'uca(ional 'in (ar".
(& C,eltuielile publice pent!u :n0$9nt
):ist" ten'in(" 'e cre!tere a cheltuielilor pentru nv"("-8nt. +actorii ce contribuie la
aceast" cre!tere sunt.
- De-ografici 2cre!terea popula(ieiE
- )cono-ici2'ezvoltarea econo-ic", -o'ernizeaz" procesului 'e pro'uc(ie,
necesit" for(a 'e -unc" 'in ce n ce -ai calificat". De aceea cheltuielile pentru
preg"tirea unui specialist cresc !i respectiv cheltuielile totale pentru nv"("-8nt se
-a7oreaz".
- 1ociali !i politici 2 ce se refer" la politica !colar", la principiile avute n
ve'ere 'e Guverne n stabilirea acesteia, la nivelul nv"("-8ntului obligatoriu, la
resurse, facilit"(ile !i a7utoarele n'reptate c"tre institu(iile 'e nv"("-8nt.
1ursele 'e finan(are a nv"("-8ntului sunt:
&. 'in bugetul statului,
#. 'in sursele popula(iei,
,. 'in sursele ntreprin'erilor,
.. 'ona(ii sau alte for-e 'e a7utoare pe care le pot pri-i institu(iile 'e
nv"("-8nt 'e la 'iferi(i beneficiari,
3. a7utorul e:tern n 'eosebi pentru ("rile n curs 'e 'ezvoltare.
heltuielile publice pentru nv"("-8nt sunt cheltuieli pentru ntre(inerea institu(iilor
!colare, a siste-ului 'e nv"("-8nt superior, pentru reciclarea ca'relor !i pentru crearea
'e noi obiective n acest 'o-eniu.
Deosebi- ur-"toarele tipuri 'e nv"("-8nt:
- pre!colar
- pri-ar
- secun'ar
- superior
- postuniversitar
heltuielile bugetare pentru nv"("-8nt sunt repartizate 'e c"tre -inisterul care
organizeaz" !i con'uce nv"("-8ntul, Ministerul e'uca(iei al Republicii Mol'ova.
;n -a7oritatea statelor lu-ii 'in bugetul 'e stat se finan(eaz" cu prioritate nv"("-8ntul
pri-ar !i cel secun'ar. heltuielile publice pentru nv"("-8nt se 'ivizeaz" n
'epen'en(" 'e con(inutul econo-ic:
&. cheltuielile 'e investi(iiCconstruc(ii, utila7eD
#. cheltuielile curenteCsalarii, transport, burseD
heltuielile pentru nv"("-8nt se 'i-ensioneaz" n func(ie 'e contingentele !colare, 'e
costul unitar pe for-e 'e nv"("-8nt confor- anu-itor nor-e care, fun'a-enteaz"
salariile, bursele, contribu(iile ect.
1e -ai aplic" !i -eto'e 'e planificare a cheltuielilor publice n baza rezultatelor
ob(inute. 4n'icatorii care 'eter-in" aceste rezultate sunt:
- nu-"rul 'e repeten(i
- 'iplo-e la 'iferite co-peti(ii.
heltuielile pentru nv"("-8nt sunt cele care 'e(in cea -ai -are pon'ere n
totalul cheltuielilor social culturale.
Au fost ntreprinse -"suri pentru -bun"t"(irea situa(iei 'in nv"("-8ntul
pre!colar !i preuniversitar, fapt ce a per-is re'eschi'erea, n anul #$$3, a 3. 'e
institu(ii pre!colare !i re'ucerea 'e # ori a nu-"rului copiilor 'e vrst" !colar"
obligatorie ne!colariza(i. /entru copiii afla(i n 'ificultate s-au procurat rechizite
!colare, -br"c"-inte !i nc"l("-inte, acor'n'u-se a7utoare -ateriale n su-" 'e , -il.
lei.
*biectivul strategic al nv"("-8ntului superior este integrarea n spa(iul european
a e'uca(iei aca'e-ice !i participarea activ" la construc(ia acestuia. ;n ve'erea realiz"rii
acestui 'ezi'erat, au fost realizate toate preve'erile !i cerin(ele pentru a'erarea
Republicii Mol'ova la procesul 'e la ?ologna.
A fost creat siste-ul infor-a(ional intern al Ministerului )'uca(iei, tineretului !i
1portului cu cone:iune la 4nternet. Re(elele locale au fost create n #$ 'e 'irec(ii
raionale !i -unicipale 'e nv"("-8nt, tineret !i sport, au fost instalate &&## linii
telefonice n institu(iile 'e nv"("-nt !i 'e7a conectate K99 unit"(i. ;n ca'rul
/rogra-ului au fost preg"ti(i 5. 'e for-atori locali, iar prin tehnologia casca'" au fost
instrui(i 5$$ 'e profesori. 1nt 'esf"!urate activit"(i n ve'erea procur"rii tehnicii 'e
calcul pentru toate !colile 'in (ar", n care vor fi create clase 'e calculatoare. Aceasta va
fi o contribu(ie esen(ial" la crearea siste-ului e'uca(ional unic.
;n anul #$$3, n (ar" au fost create patru centre regionale pentru tineri Cn
raioanele Ungheni, ?asarabeasca, +"le!ti, 1orocaD.
Xinn' cont 'e politica statului n 'o-eniul culturii fizice !i sportului, a fost
aprobat /rogra-ul 'e preg"tire a sportivilor 'in Republica Mol'ova pentru participare
la e'i(ia a BB4B-a a Oocurilor *li-pice 'e var" 'in anul #$$9, or. ?ei7ing ChinaD.
*& C,eltuieli pent!u cultu! i a!t
heltuielile pentru cultur" !i art" sunt cheltuieli pentru ntre(inerea institu(iilor
'e cultur" !i art", a unor for-a(iuni artistice !i pentru finan(area unor obiective 'e art"
Cteatre, -uzee, cine-atografeD.
1urse 'e finan(are a cheltuielilor pentru cultur" !i art":
- surse bugetareE
- acor'area subven(iilor 'e statE
- 'ona(iiE
- surse proprii ale institu(iilor 'ateE
- fir-e, contribu(ii ale popula(iei.
* parte 'in resursele financiare publice sunt n'reptate spre finan(area serviciilor
culturale, artistice, inclusiv pentru ntre(inerea unor institu(ii specializate. Resursele
financiare 'estinate culturii !i artei, al"turi 'e cele pentru nv"("-8nt contribuie la
cre!terea calit"(ii factorului u-an: crearea !i -bog"(irea nivelului cultural, cultivarea
gusturilor !i -oravurilor estetice, ri'icarea gra'ului 'e e'uca(ie !i civiliza(ie. /on'erea
cheltuielilor social-culturale n totalul cheltuielilor bugetare nu este 'eosebit 'e -are
Ccirca #-9SD, 'ar i-portan(a lor este incontestabil".
4nstitu(iile cultural-artistice c"tre care sunt n'reptate aceste resurse sunt:
bibliotecile, -uzeele, teatrele, casele 'e cultur", presa, e'iturile, casele 'e fil-e etc.
Activitatea 'esf"!urat" 'e aceste institu(ii se poate concretiza n anu-ite bunuri
-ateriale Cce au valoare spiritual"D cu- sunt: c"r(ile, fil-ele, 'iscurile, picturile,
sculpturile sau se prezint" sub for-a unor servicii cultural-artistice printre care:
concertele spectacolele 'e teatru, oper".
Realizarea serviciilor cultural-artistice se pot face n -o' gratuit sau cu plat",
care nu acoper" costul serviciilor prestate, 'eaceea e nevoie 'e subven(ii 'in bugetul
statului. Activit"(ile culturale-artistice se finan(eaz" 'e la bugetul statului fie integral, fie
par(ial. ?ugetul 'e stat reprezint" sursa cea -ai i-portant" 'e sus(inere financiar" a
ac(iunilor social-culturale. ;n afara bugetului, finan(area cheltuielilor publice pentru
cultur" !i art" se -ai realizeaz" 'in veniturile proprii ale institu(iilor respective, 'in
'ona(iile unor ntreprin'eri, fir-e, 'in contribu(ii ale popula(iei.
;n totalul cheltuielilor publice, cheltuielile pentru cultur" !i art" sunt prepon'erent
'e tip curent C'e personal, -aterialeD. heltuielile 'e capital Ccu-p"r"ri 'e opere
artistice pentru -uzee, construc(iiD au o pon'ere -ai re'us".
)ficien(a econo-ic" 'e utilizare a acestor fon'uri e 'ificil 'e calculat, 'eoarece
acestea au caracter ne-aterial !i se pro'uc ntr-un ti-p ne'eter-inat.
;n bugetul 'e stat pentru anul #$$% cheltuielile pentru cultur", art", sport !i ac(iuni
pentru tineret constituie #$#,% -ilioane lei ceea ce constituie &,5%S 'in cheltuielile
bugetare ceea ce se apropie 'e nivelul acestor categorii 'e cheltuieli pe plan
interna(ional. Din su-a in'icat" -ai sus vor beneficia Ministerul 1"n"t"(ii, -inisterul
ulturii, o-pania =0elera'io-Mol'ova>, Departa-entul 0ineret !i 1port, alte institu(ii
specializate.
;n 'o-eniul culturii continu" 'e i-ple-entare a preve'erilor respective 'in
ca'rul progra-ului =1atul Mol'ovenesc>. Au avut loc un !ir 'e festivaluri na(ionale !i
interna(ionale, alte ac(iuni cultural-artistice. A fost creat" ?anca entralizat" 'e Date !i
@alori, +on'ul 'e +olclor. Au 'e-arat ac(iunile 'e 'esf"!urare a proiectului =aravela
ulturii>.
A fost elaborat un plan 'e repara(ie a caselor !i c"-inelor culturale 'in teritoriu !i
transfor-area lor n centre polivalente, 'estinate, n pri-ul rn', tineretului, un'e vor
activa colective artistice, cercuri pentru 'iverse categorii 'e vrst", s"li 'e lectur", 'e
co-putere etc.
/lanul prioritar 'e repara(ie, pe 'urata ur-"torilor trei ani, a celor -ai i-portante
e'ificii 'e cultur" 'in teritoriu va fi realizat prin inter-e'iul +on'ului 'e 4nvesti(ii
1ociale 'in Mol'ova.
1trategia 'ezvolt"rii culturii inclu'e perfec(ionarea ca'rului 7uri'ic consoli'at,
intensificarea colabor"rii cu uniunile 'e crea(ie, atragerea resurselor e:trabugetare n
scopul 'ezvolt"rii artelor, cine-atografiei, -o'ernizarea infrastructurii !i crearea noilor
locuri 'e -unc", revitalizarea siste-ului na(ional 'e biblioteci siste-ului na(ional 'e
biblioteci.
+& C,eltuielile pent!u oc!oti!ea "ntii
heltuielile pentru s"n"tate sunt pentru ntre(inerea institu(iilor 'e s"n"tate,
precu- !i pentru prevenirea -boln"virilor !i e'uca(ia -e'ical" !i sanitar". ;n ("rile
'ezvoltate p8n" la #$S 'in cheltuielile publice se folosesc n aceste scopuri. +actorii ce
influen(eaz" evolu(ia cheltuielilor n ocrotirea s"n"t"(ii:
- 'e-ografici 2 cre!terea nu-"rului popula(ieiE
- -o'ificarea popula(iei pe categorii 'e v8rst" Ccre!terea popula(iei 'e
v8rst" naintat", cre!terea pon'erii copiilorD !i pe grupe socio-
profesionale, structura socio-profesional" evi'en(iaz" frecven(a -ult
-ai -are a unor factori 'e risc pentru anu-ite 'o-enii 'e activitate,
inclusiv cei ce reprezint" boli !i acci'ente profesionaleE
- cre!terea aglo-era(iilor 'e tip urban Crisc -ai -are ce prive!te boli
trans-isibileDE
- cre!terea costului serviciilor 'e ocrotire a s"n"t"(iiE
- factori 'e risc care (in 'e 'ezvoltarea societ"(ii Cboli, acci'ente ce
nso(esc evolu(ia societ"(iiD.
)ficien(a cheltuielilor pentru s"n"tate poate fi prezentat" 'e:
eficien(a social" 2 reflect" efectele ac(iunilor 'e ocrotire a s"n"t"(ii la
nivelul ntregii societ"(i !i in'icatorii ei:
- natalitate, -ortalitate, speran(a 'e via(".
eficien(a econo-ic" 2 re'ucerea perioa'ei 'e incapacitate 'e -unc"
'atorit" -boln"virilor !i acci'entelor, cre!terea 'uratei -e'ii 'e via(" !i a
vie(ii active, cre!terea capacit"(ii 'e -unc".
@o- prezenta grafic cheltuielile pentru ocrotirea s"n"t"(ii n bugetul consoli'at
al Republicii Mol'ova
Bu3etul con"oliat al oc!oti!ii "ntii1
Republica Molo0a1 (88%.(88/ M$ln& leiN
589,7
881,6
1065,1
1303,7
1738,4
1992,8
0
500
1000
1500
2000
2500
2001 2002 2003 2004 2005 2006
E!a'icul %
Legea fon'urilor asigur"rilor obligatorii 'e asisten(" -e'ical" pe anul #$$5 preve'e o
cre!tere a fon'urilor cu circa &3S !i, n baza acestei legi, Guvernul a aprobat /rogra-ul
unic al asigur"rii obligatorii 'e asisten(" -e'ical" pentru anul #$$5, care inclu'e un
spectru !i un volu- -ai -are 'e servicii co-parativ cu anul #$$3 Cpentru pri-a 'at"
pacien(ii vor beneficia 'e -e'ica-entele 'e baz" n trata-entul 'e a-bulatorD.
C,eltuielile pent!u "ntate pe cap e locuito!1
Republica Molo0a1 (88%.(88/ Mola!i SUAN
12,6
17,8
21,1
29,3
40,7
46,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006
E!a'icul (
-&C,eltuieli pent!u "ecu!itatea "ocial
heltuieli pentru securitatea social" inclu' cheltuielile pentru acor'area 'e
a7utoare, pensii, in'e-niza(iile unor persoane salariate sau nesalariate.
1e 'eosebesc a7utoare !i n'e-niza(ii finan(ate 'in 'ou" surse:
bugetul 'e stat, un'e pon'erea acestor cheltuieli este -areE
'in bugetul fon'urilor asigur"rilor 'e stat.
1e 'eosebesc # categorii 'e a7utoare !i aloca(ii:
&. a7utor 'e !o-a7 2 aceste aloca(ii se efectueaz" n -o' 'iferit !i 'epin' 'e
situa(ia persoanei, 'eosebin'u-se 'e la o (ar" la alta.
#. pot fi aloca(ii 'e !o-a7 cei care au pl"tit cotiza(ii pentru asisten(a social" !i
a7utor 'e !o-a7 pentru persoanele care sunt ntrebuin(ate pentru pia(a -uncii.
;n unele ("ri 'in fon'urile 'e !o-a7 se -ai pl"tesc !i a7utoare pentru crearea
fir-elor -ici n caz 'e conce'iere a persoanei.
heltuielile pentru b"tr8ni, refugia(i, fa-ilii cu -ul(i copii, invalizi 'e r"zboi se
nu-esc n'e-niza(ii.
;n statele 'ezvoltate pon'erea acestor cheltuieli n bugetul 'e stat constituie ,$-
.$S.
@eniturile bugetului asigur"rilor sociale 'e stat C?A11D se constituie 'in:
&. contribu(iile 'e asigur"ri sociale 'e stat obligatoriiE
#. transferurile 'e la bugetul 'e stat, care sunt pentru:
- plata n'e-niza(iilor, aloca(iilor !i co-pensa(iilor no-inativeE
- plata pensiilor -ilitarilor n ter-en !i -e-brilor fa-iliilor lorE
- plata aloca(iilor socialeE
- plata pensiilor participan(ilor la lichi'area consecin(elor avariei 'e la
ernoblE
- plata pensiilor func(ionarilor publici, -e-brilor Guvernului !i
'eputa(ilorE
- cheltuieli pentru 'istribuirea pensiilor, n'e-niza(iilor, aloca(iilor,
co-pensa(iilor !i pentru 'eservirea bancar".
,. alte venituri Ca-enzi, penalit"(i, ac(iuni 'e regresD
Su!"ele pent!u BASS
&. pentru proprietarii 'e terenuri agricole care nu au trans-is terenurile n
aren'" C&,% lei anual pentru o unitate 'e terenDE
#. pentru fiecare persoan" anga7at" 'e c"tre proprietar al terenului n baza
unui contract in'ivi'ual 'e -unc" se pl"te!te #KS 'in fon'ul 'e
retribuire a -unciiE
,. pentru fon'atorii 'e ntreprin'eri in'ivi'uale, inclusiv pensionarii Ccu
e:cep(ia celor 'in agricultur"D se pl"te!te n ?A11 3#3 lei anual pentru
fiecare fon'ator.
ontribu(iile 'e ?A11 obligatorii stabilite n -"ri-e 'e #KS pentru persoane
7uri'ice se 'istribuie n felul ur-"tor:
- n fon'ul 'e pensii !i n'e-niza(ii C#.SDE
- n fon'ul 'e protec(ie al fa-iliilor cu copii C$,3SDE
- n fon'ul 'e asigurare 'e acci'ente 'e -unc" !i boli profesionale
C$,.SDE
- n fon'ul 'e asigurare social" a salaria(ilor C,SDE
- n fon'ul 'e !o-a7 C$,&SDE
- fon'ul 'e rezerv" C&SD.
#li e'ectuate in $iBloacele BASS)
&. a7utor 'e !o-a7E
#. pensii pentru li-ita 'e v8rst"E
,. pensii 'e invali'itateE
.. pensii 'e ur-a!iE
3. pensii pentru vechi-e n -unc"E
5. pensiile func(ionarilor publiciE
%. cheltuielile pentru trata-ent Cbalneo-sanatorialeD al pensionarilorE
9. cheltuieli pentru 'eservirea bancar" !i ncasarea contribu(iilor.
K. n'e-niza(ii unice la na!terea copiluluiE
&$.n'e-niza(ii pentru ngri7irea copilului p8n" la &,3 aniE
&&.n'e-niza(ii pentru copii 'e la &,3 ani 2 &5 ani pentru elevii !colilor,
gi-naziilor, liceelor p8n" la absolvirea institu(iei respectiveE
&#.n'e-niza(ii pentru -a-ele singure pentru v8rsta copiilor 'e la &,3 2 &5 ani.
#li e'ectuate in $iBloacele bu3etului e "tat)
&. pensiile -ilitarilor n ter-en !i -e-brilor fa-iliilor lorE
#. aloca(ii lunare 'e stat invalizilor 'e r"zboi , participan(ilor la al 44 r"zboi
-on'ial !i fa-iliilor lorE
,. aloca(ii sociale pentru persoanele care nu lucreaz" !i ngri7esc 'e un invali' 'e
gr.4 sau 'e un copil invali'.
Mi7loacele b"ne!ti acu-ulate 'in contul contribu(iilor asigur"rilor sociale 'e stat
se vireaz" 'e c"tre asa 6a(ional" 'e Asigur"ri 1ociale, n fon'urile 'e asigur"ri sociale
zilnic propor(ional cotei stabilite. Ministerul +inan(elor 'irecteaz" transferurile 'e la
bugetul 'e stat la ?A11 pe conturile bancare speciale ale asei 6a(ionale 'e Asigur"ri
1ociale, pentru acu-ularea transferurilor 'e la bugetul 'e stat !i utilizarea confor-
'estina(iei. Darea 'e sea-" privin' e:ecutarea ?A11 este prezentat" /arla-entului,
Guvernului !i Ministerului +inan(elor 'e c"tre asa 6a(ional" 'e Asigur"ri 1ociale.
+or-ularul '"rii 'e sea-" privin' e:ecutarea ?A11 se coor'oneaz" cu Ministerul
Muncii !i /rotec(iei 1ociale, Ministerul +inan(elor !i se aprob" c"tre consiliul 'e
a'-inistra(ie al asei 6a(ionale 'e Asigur"ri 1ociale.
;n anul #$$3 n bugetul asigur"rilor sociale 'e stat au fost acu-ulate contribu(ii
'e asigur"ri sociale n su-" 'e #K.,,& -il. lei sau cu .%9,K -il. lei -ai -ult fa(" 'e
anul #$$..
De la bugetul 'e stat au fost transferate n bugetul asigur"rilor sociale 'e stat
aloca(ii n su-" 'e %&%,9 -il. lei sau cu #5#,3 -il. lei -ai -ult fa(" 'e anul #$$..
?enefeciarilor au fost achitate la ti-p pensiile !i in'e-niza(iile.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
m
l
n
"

l
e
i
venituri cheltuieli total cheltuieli fond pensii
E!a'icul *
De la & aprilie #$$3 a fost efectuat" cea 'e-a treia in'e:are Ccu &9,#SD a pensiilor
!i presta(iilor 'e asigur"ri sociale.
a ur-are a in'e:"rilor efectuate n anii #$$.-#$$3 cuantu-ul pensiei -ini-e
pentru li-it" 'e vrst" aferent lucr"torilor 'in agricultur" s-a -a7orat 'e la &%3,$9 lei la
#39,95 lei, iar pentru ceilal(i benefeciari 'e pensii pentru li-it" 'e vrst" 2 'e la &K5,K9
lei la #K$,%% lei. ;n anul #$$3 au fost supuse in'e:"rii !i pensiile stabilite n te-eiul
Legii privin' protec(ia social" a cet"(enilor care au avut 'e suferit 'e pe ur-a catastrofei
'e la ernobl, precu- !i in'e-niza(iile 'e invali'itate, stabilite n baza Legii asigur"rii
pentru acci'ente 'e -unc" !i boli profesionale. 0ot la acest capitol au fost operate
-o'ific"ri n actele legislative care prev"' in'e:area anual" a pl"(ilor perio'ice
capitalizate.
8
6
1
4
0
1
6
7
2
1
8
3
3
7
3
9
7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005
lei
de urma de invaliditate pentru limita de vrst
E!a'icul +
;n scopul consoli'"rii siste-ului 'e asigurare social" a fost elaborat proiectul
1trategiei privin' refor-area siste-ului 'e pensionare n sectorul agrar, care preve'e
noi principii !i for-e 'e regle-entare n 'o-eniu. ;n proiectul no-inalizat se propune
calcularea -"ri-ii contribu(iilor 'e asigur"ri sociale pe principiul bazat pe venit !i nu
pe proprietate asupra p"-8ntului Cgra'QhaD.
Activitatea n 'o-eniul asisten(ei sociale, avn' 'rept scop -bun"t"(irea
protec(iei sociale a categoriilor social-ente vulnerabile, s-a 'esf"!urat prin
i-ple-entarea n continuare a 1trategiei 'e refor-" a siste-ului 'e asisten(" social".
/entru sporirea eficien(ei siste-ului 'e presta(ii sociale, prin Rot"rrea
Guvernului nr. &&&% 'in #% octo-brie #$$3 a fost aprobat" oncep(ia eficientiz"rii
siste-ului 'e asisten(" social". 4-ple-entarea acesteia !i propune ca scop unificarea
treptat" a tuturor progra-elor 'e asisten(" social", avn' la baz" un singur criteriu, !i
anu-e, venitul global raportat la o fa-ilieQpersoan". /rin Rot"rrea Guvernului nr. &&&K
'in #% octo-brie #$$3 a fost i-ple-entat proiectul-pilot 'e testare a -ecanis-ului 'e
prestare a co-pensa(iilor no-inative n raioanele 1oroca, *rhei, Leova !i sectorul
R!cani, -un. hi!in"u, n perioa'a februarie-octo-brie #$$5.
Ant!eb!i e autocont!ol
&. e reprezint" cheltuielile publice pentru ac(iunile social-culturale !i care sunt factorii
Cce factori sunt inclu!i n acest tip 'e cheltuieliDM
#. )nu-era(i c"ile 'e satisfac(ie a necesit"(ilor publice social culturale.
,. are sunt obiectivele pentru satisfacerea nevoilor publice sociale, prin finan(area
ac(iunilor cu caracter social-culturalM
.. ;n Republica Mol'ova care sunt sferele ce sunt incluse n cheltuielile bugetare pentru
ac(iuni social-culturaleM
3. are factor influen(eaz" asupra volu-ului cheltuielilor publice pentru ac(iuni social-
culturaleM
5. Defini(i no(iunea 'e cheltuieli curente !i ce tipuri 'e cheltuieli sunt incluseM
%. e reprezint" cheltuielile pentru investi(ii C'e capitalDM
9. )nu-era(i sursele 'e finan(are a cheltuielilor 'estinate ac(inilor social-culturale.
K. )nu-era(i unele organis-e interna(ionale specializate pe 'o-enii 'e activitate n
acor'area a7utorului financiar.
&$.Din care fon' -a7oritatea statelor acoper" cheltuielile social-culturaleM
&&.are sunt factorii ce 'uc la 'ezvoltarea !i -o'ernizarea nv"("-8ntuluiM
&#.):plica(i no(iunea 'e Ylan( e'uca(ionalY !i care sunt verigile ce pot intra n
co-ponen(a acestui lan(M
&,.Grupa(i nivelurile 'e nv"("-8nt 'up" clasificarea U6)1* C*rganiza(ia 6a(iunilor
Unite pentru )'uca(ie, <tiin(" !i ultur"D.
&..Grupa(i nivelurile 'e nv"("-8nt e:istente n Republica Mol'ova.
&3.are sunt principalele surse 'e finan(are pentru nv"("-8ntM
&5.are organ efectueaz" proce'ura 'e repartizare a cheltuielilor bugetare pentru
nv"("-8ntM
&%.are grup 'e nv"("-8nt n -a7oritatea statelor lu-ii se finan(eaz" 'in bugetul
publicM
&9. ):plica(i no(iunea 'e cheltuieli 'e investi(ii !i cheltuieli curente.
&K.are sunt principiile 'e fun'a-entare a politicilor e'uca(ionaleM
#$.e reprezint" biroul 'e spri7in financiarM
#&.e reprezint" Y/rocesul 'e la ?olognaY !i Ccare sunt punctele pozitive !i negative
privin' Republica Mol'ovaD cu- va influen(a acest proces asupra nv"("-8ntului n
Republica Mol'ovaM
##.)nu-era(i factorii n baza c"rora vor cre!te cheltuielile pentru s"n"tate.
#,.are este 'estina(ia cheltuielilor publice pentru s"n"tateM
#..6u-i(i organiza(iile interna(ionale ce ofer" a7utoare pentru s"n"tate.
#3.are sunt categoriile 'e efecte ce se concretizeaz" n activitatea 'e ocrotire a
s"n"t"(iiM
#5.are este -enirea resurselor financiare pentru ocrotirea s"n"t"(iiM
#%.are sunt obiectivele ce trebuie s" vizeze politica n 'o-eniul ocrotirii s"n"t"(ii n
Republica Mol'ovaM
#9.aracteriza(i starea siste-ului 'e ocrotire a s"n"t"(ii 'in Republica Mol'ova.
#K.6u-i(i sursele 'e finan(are privin' ocrotirea s"n"t"(ii.
,$.Descrie(i structura cheltuielilor pentru cultur", art", sport !i ac(iuni pentru tineret.
,&.are sunt institu(iile cultural-artistice c"tre care sunt n'reptate resursele finaciareM
,#.)nu-era(i sursele 'e finan(are a resurselor financiare n cultur" !i art".
Te"t
%& 6ota(i n locul punctelor cifra care corespun'e e:presiei potrivite Calegn' 'in
variantele propuseD:
heltuielile pentru ac(iuni social-culturale n'eplinesc un i-portant rol U. !i U. ,
'eoarece pe sea-a resurselor alocate 'e stat se asigur" U !i U. copiilor !i tinerilor,
ri'icaea U.. asisten(" -e'ical" a cet"(enilor, se influen(eaz" U. 'e-ografic", se
asigur" un siste- 'e U statal", ri'icarea U cultural, artistic al -e-brilor societ"(ii.
&. /rotec(ie
#. 6ivel
,. )cono-ic
.. )'uca(ie
3. 1ocial
5. alificare profesional"
%. )volu(ie
9. 4nstruire
(& Alege(i varianta corect", care sunt sursele 'e fina(are a cheltuielilor 'estinate
ac(iunilor social-culturaleM
aD fon' bugetar
bD fon' 'e rezerv"
cD veniturile popula(iei
'D a7utorul financiar e:tern
eD fon' 'e a-ortizare
fD fon' financiar cu 'estina(ie special"
@ariante 'e r"spuns:
&. a, b, c, ', f
#. a, c, ', f
,. b, c, e, f
.. a, c, e, f
*& Grupa(i corect care 'in cheltuielile enu-erate -ai 7os se refer" la cheltuieli curente
!i cheltuilei pentru investi(ii sau 'e capital:
&. heltuieli pentru achizi(ionarea 'e bunuri !i servicii
#. heltuieli pentru construc(ii social culturale
,. heltuieli pentru 'otarea institu(iilor cu aparatur"
.. heltuieli 'e personal
3. heltuieli pentru -"rfuri !i servicii

heltuieli curente heltuieli pentru investi(ii
+& )nu-era(i factorii care stau la baza cre!terii cheltuielilor publice pentru nv"("-8nt
!i e:plica(i ce reprezint" fiecare factor.
-& Alege(i varianta 'e r"spuns, care sunt sursele 'e finan(are a cheltuielilor pentru
nv"("-8nt:
aD bugetul statului
bD popula(ia
cD agen(i econo-ici
'D a7utor e:tern
@ariante 'e r"spuns: &.a,c,' ,.b,c,'
#.a,b,' .a,b,c,'
/& 6ota(i n locul punctelor e:presia potrivit" CC&D cheltuieli de inestiii, C#D cheltuieli
curenteD:
iD U care inclu' cheltuieli pentru construirea unit"(ilor 'e nv"("-8nt, procurarea
utila7ului !i altor bunuri 'e uz n'elungat.
iiD U., care se refer" la procurarea 'e bunuri, ce se consu-" n anul curent,
achitarea serviciilor pri-ite: salarii, -anuale, repara(ii, cheltuieli 'e gospo'"rie
!.a.

2& /une(i n 'reptul fiec"rui obiectiv al politicii e'uca(ionale -"surile ce vor per-ite
realizarea acestora:
*biective M"suri
&. 1porirea accesibilit"(ii
!i echit"(ii serviciilor
e'uca(ionale
#. ;-bun"t"(irea
sus(inerea preg"tirii ca'relor n 'o-eniul pe'agogic
sus(inerea copiilor 'in fa-iliile social-ente
vulnerabile
cre!terea con'i(iilor favorabile 'e frecventare a
-anage-entului
e'uca(ional
,. ;nv"("-8ntul superior
nv"("-8ntului obligatoriu pentru copiii 'in zonele
rurale
stabilirea unui -o'el opti- 'e gestionare a
nv"("-8ntului la nivel 'e unitate a'-inistrativ
teritorial"
-bun"t"(irea -anage-entului resurselor u-ane
'in ca'rul institu(iilor superioare
4& Alege(i varianta 'e r"spuns, eficien(a econo-ic" a ocrotirii s"n"t"(ii se concretizeaz"
n:
$" cre!terea capacit"(ii 'e -unc"E
(" cre!terea 'uratei -e'ii 'e via(" !i a vie(ii activeE
)" cre!terea natalit"(iiE
*" re'ucerea perioa'ei incapacit"(ii 'e -unc" 'atorit" -boln"viriiE
+" -ic!orarea -ortalit"(ii generale
@ariante 'e r"spuns: a.&, # c.&, #, ,, .
b.#, ,, . '.&, #, .
5& 6ota(i n locul punctelor cifra care corespun'e e:presiei potrivite Calegn' 'in
variantele propuseD:
aD ... ce vizeaz" rezultatele concrete ale ac(iunilor -e'icale !i se reflect" n
vin'ec"ri, a-elior"ri a s"n"t"(ii !.a. Aceste efecte au caracter in'ivi'ual.
bD ....reflect" efectele ac(iunilor 'e ocrotire a s"n"t"(ii la nivelul ntregii societ"(i !i
se r"sfr8ng asupra st"rii 'e s"n"tate a ntregii popula(ii.
cD ... a ocrotirii s"n"t"(ii se concretizeaz" n re'ucerea perioa'elor 'e incapacitate 'e
-unc" 'atorit" -boln"virii !i acci'entelor, cre!terea 'uratei -e'ii 'e via("
activ", cre!terea capacit"(ii 'e -unc".
&. )ficien(" social"
#. )ficien(" econo-ic"
,. )fecte -e'icale
%8&Alege(i varianta corect", pri-a 'e sigurare obligatorie 'e asisten(" -e'ical" n raport
cu fon'ul 'e retribuire a -uncii constituie:
aD .S, inclusiv #S pentru patron, #S pentru anga7at
bD .S, inclusiv ,S pentru patron, &S pentru anga7at
cD 3S, inclusiv ,S pentru patron, #S pentru anga7at
%%&Alege(i varianta 'e r"spuns, principalele servicii -e'ico-sanitare prioritare sunt:
aD asisten(a -e'ical" pri-ar"
bD asisten(a -e'ical" urgent" Cla etapa prespitaliceasc"D
cD asisten(a -e'ical" urgent" Cla etapa spitaliceasc"D
'D asisten(a -e'ical" 'e sta(ionar
@ariante 'e r"spuns:
&D a, c, '
#D a, b, '
,D b, c, '
.D a, b, c, '
%(&Alege(i varianta 'e r"spuns, care sunt cheltuielile 'estinate pentru func(ionarea !i
ntre(inerea institu(iilor social-culturale:
aD cheltuielile privin' 'onarea aparatelor !i instala(iilor incluse n active fi:e,
bD salariile,
cD cheltuieli 'e repara(ii capitale,
'D cheltuieli a'-inistrativ gospo'"re!ti,
eD cheltuieli privin' realizarea 'e construc(ii social culturale.
@ariante 'e r"spuns: &. b, c, ' ,. c, ', e
#.a, b, ' .. b, ', e
Aplicaii
%.)fectua(i calculele necesare n baza tabelului !i analiza(i rezultatele ob(inute:
Tabel ;Sinte6a c,eltuielilo! la co$pa!ti$entul :n0$9nt<
-ii lei
(88+ (88-
An0$9nt total
inclusiv:
-nv"("-8nt -e'iu
-nv"("-8nt superior
- nv"("-8nt postuniversitar
-cursuri 'e institu(ii 'e perfec(ionare a
ca'relor
-institu(ii n 'o-eniul nv"("-8ntului
neatribuite la alte grupuri
-nv"("-8ntul -e'iu 'e specialitate
-organele a'-inistrative
*4/%%(1+
&%3&#K,K
&%,K,.
#.$%.,K
,%3$,3
&,&,3,%
35%.9,$
#9%9,9
48/45*12
#5,3.,,.
,3,9&K,5
.&55K,K
55.9,5
&.53%,.
&#,$&9,#
,3,5,5
(.)fectua(i analiza graficului e:pus -ai 7os:
C,eltuielile bu3etului con"oliat pent!u oc!oti!ea "ntii
E!a'icul %
*&)fectua(i calculele necesare !i analiza n baza tabelului 'e -ai 7os.
Tabel ;Di"t!ibui!ea aloc!ilo! e $iBloace 'inancia!e pe p!o3!a$e e c,eltuieli :n
o$eniul oc!oti!ii "ntii<1 -ii lei
Denu-irea progra-ului #$$, #$$.
&. ):tin'erea asigur"rilor obligatorii 'e
asisten(" -e'ical" la nivel na(ional
#. /rogra-ele na(ionale 'e s"n"tate
,. 1erviciul sanitaro-epi'e-iologic
.. Reabilitarea copiilor 'e v8rst" frage'"
3. Reabilitarea !i recuperarea copiilor bolnavi
!i invalizi
5. 1"n"tatea public" !i -anage-entul sanitar
%. ):pertiza -e'ico-legal"
9. ercet"rile n 'o-eniul -e'ica-entelor
K. A'-inistrarea siste-ului !i alte servicii n
'o-eniul ocrotirii s"n"t"(ii
&#5$$,$
&$#$$$,$
.#9$$,$
.&$$,$
&&.$$,$
#&$$,$
.5$$,$
9%$$,$
9K$#$$,$
&$%$%$$,$
&K,.$$,$
3&$$$,$
&#$$$,$
&%3$$,$
#9$$,$
%%$$,$
&&%$$,$
#.5$$,$
+.;n baza tabelului 'iscuta(i !i analiza(i evolu(ia cheltuielilor publice pe perioa'a #$$&-
#$$.
Tabel =E0oluia c,eltuielilo! "ocial.cultu!ale pe anii (88%.(88+<
-ii lei
#$$& #$$# #$$, #$$.
-il. lei S n
total
-il. lei S n
total
-il.
lei
S n
total
-il. lei S n
total
;nv"("-8nt
ultur", art", sport !i
ac(iuni pentru tineret
&&.,,5
&$.,K
#&,K
#,$
&3.3,,
&35
#&,,
#,#
&9.&,,
#$$,3
#&,#
#,,
&K5&,K
&9$
&K,K
&,9
0
20
40
60
80
100
13579
1
1
#unile
m
i
l
"


l
e
i
anul 2000
anul 2001
anul 2002
*crotirea s"n"t"(ii
Asisten(a !i sus(inerea
social"
heltuieli 'e or'in
social-cultural
5&$,&
&3K#,#
,.3$,9
&&,%
,$,5
55,#
K$3
#&55,&
.%%#,.
&#,3
#K,K
53,K
&$9&
#55,&
3%9.,&
&#,.
,$,5
55,3
&,K&,.
#KK3,&
53#9,.
&.,&
,$,.
55,#

-.;n baza tabelului efectua(i calculele: la 4 in'icator, calcula(i cre!terea no-inal" !i real"
n baza for-ulelor !i la 44 in'icator, nu-ai cre!terea no-inal" !i efectua(i analiza
'atelor ob(inute.
Tabel LDina$ica c,eltuielilo! pent!u :n0$9nt :n bu3etul con"oliat
al Republicii Molo0a :n %552.(88(L
4n'icatorii Anii
&KK% &KK9 &KKK #$$$ #$$& #$$#
4. heltuieli pentru nv"("-8nt ,
-ii lei
44. /on'erea n /4? a cheltuielior
pentru nv"("-8nt CSD
99K,%
&$,$
5.$,K
%,$
3%.,3
.,%
%&9,%
.,3
,3K,.
3,$
&&9K,K
3,,
Stuiu e ca6
Analiza(i !i co-para(i infor-a(ia prezentat".
@olu-ul 'e -i7loace speciale pe anul #$$% se esti-eaz" cu o -a7orare 'e ,.., -il.
lei Ccu #9,&SD !i va nca'ra &35,. -il. lei. re!terea -a7or" a cheltuielilor 'in sursa 'at"
este 'eter-inat" 'e -a7orarea volu-ului 'e servicii 'e paz" prestate 'e 'irec(ia paz" 'e
stat n func(ie 'e tarifele aprobate 'e Guvern.
nvmnt
(88- (88/ (882 (882H(88/
$il& lei K
heltuieli la buget, total &$&%,% &&%9,% &,9K,. #&$,5 &&%,K
Inclusi la componentul&
cheltuieli 'e baz" #%&,3 %,&,3 93.,K &#,,. &&5,K
/roiecte finan(ate 'in surse
e:terne
$,5 #3,, 93,9 5$,3 ,,K,&
fon'uri speciale #K,# #.,# #$,$ -.,# 9#,5
-i7loace speciale .&5,. ,K%,% .#9,% ,&,$ &$%,9
/on'erea n totalul cheltuielilor
bugetului 'e stat, S
&#,$ &&,% &&,3 : :
1tructura cheltuielilor pe toate co-ponentele la grupul 'at pe grupuri func(ionale
se prezint" n 'iagra-a ce ur-eaz".
$n!%%m&ntul
superio '(,' %;
'(,'0%
Oranele
administrati!e 0,)
%; 0,)
$n!%%m&ntul
secunad '*,( %;
'*,(
$n!%%m&nul mediu
de specialitate 1',2
%; 1',20%
$n!%%m&ntul
primar 1,4 %; 1,40%
$n!%%m&ntul
pre+colar 1,* %; 1,*
,nstituii +i acti!it%i
&n domeniul
&n!%%m&ntului
neatribuite la alte
rupuri 2,0; 2,00%
Cursuri +i instituii
de per-ecionare a
cadrelor 0,7 %;
0,70%
$n!%%m&ntul
postuni!ersitar 4,4
%; 4,40%
heltuielile bugetului 'e stat pentru grupul 'at, n anul #$$% sunt prev"zute cu o
-a7orare 'e ,5,3S fa(" 'e e:ecutat #$$3 !i cu &%,KS fa(" 'e aprobat #$$5. La general
cheltuielile pentru nv"("-8nt se vor -a7ora co-parativ cu cele aprobate pe #$$5 cu
#&$,5 -il. lei. a pon'ere n su-a total" a cheltuielilor bugetului 'e stat n anii #$$3-
#$$%cheltuielile grupului 'at se -en(in, apro:i-ativ, la acela!i nivel.
re!terea aloca(iilor 'e baz" constituie &#,,. -il. lei !i este 'eter-inat" 'e
inclu'erea n proiect a -i7loacelor supli-entare ntru asigurarea, n pri-ul r8n', a
suportului financiar pentru realizarea planului ac(iunilor prioritare n confor-itate cu
obiectivele strategiei sectoriale n 'o-eniul e'uca(iei, parte co-ponent" a 1trategiei 'e
cre!tere econo-ic" !i re'ucere a s"r"ciei, ce (ine 'e sporirea calit"(ii serviciilor
e'uca(ionale !i a accesului copiilor la acestea. Astfel principalii factori care au
influen(at -a7orarea cheltuielilor !i costurilor lor s8nt:
- -a7orarea nor-elor 'e ali-enta(ie 'e la &3 lei la &9 lei pe zi a copiilor 'in
!colile internat 'e toate tipurile !i casele 'e copii .9%#,K -ii leiE
- -a7orarea costului 'e7unului cal' p8n" la , lei n zi pentru elevii claselor 4-
4@ 'in institu(iile 'e nv"("-8nt 'in st8nga 6istrului, subor'onate
Ministerului )'uca(iei !i 0ineretului 2 &&.,,, -ii leiE
- asigurarea gratuit" a elevilor claselor 4-4@ 'in !colile 'e toate tipurile cu
-anuale 2 &$#&&,9 -ii leiE
- intro'ucerea, pe l8ng" asigurarea cu burse, a ali-enta(iei o'at" n zi a
elevilor 'in institu(iile 'e nv"("-8nt secun'ar profesional 2 ##$K.,& -ii
.leiE
- -a7orarea cuantu-ului burselor stu'en(ilor 'in institu(iile 'e nv"("-8nt
superior !i elevilor 'in institu(iile -e'iu 'e specialitate cu ,3 la sut" 2
&9&.,,$ -ii leiE
- 'esf"!urarea e:a-enelor 'e bacalaureat 2 9$$,$ -ii leiE
- 'esf"!urarea oli-pia'elor interna(ionale !i republicane la 'isciplinele
!colare 2 &$$$,$ -ii leiE
- -bun"t"(irea bazei -ateriale a institu(iei 'e nv"("-8nt secun'ar 2 &&59,&
-ii .leiE
- procurarea unit"(ilor 'e transport !colar pentru institu(iile 'e nv"("-8nt 'in
st8nga 6istrului 2 &$$$,$ -ii. leiE
- repara(ii capitale a institu(iilor e:tra!colare 2 ,#%,$ -ii lei !i cheltuieli 'e
ntre(inere a acestora 2 5%,,$ -ii lei.
ultura! arta! cultele! sp"rtul #i aciunile pentru tineret
(88-
eJecutat
(88/
ap!ob
(882
p!oiect
(882H(88/
$il& lei K
heltuieli la buget, total &.9,5 #&#,K #$#,5 -&$,, K3,#
Inclusi la componentul&
cheltuieli 'e baz" &,,,9 &K%,& &K%,# $,& &$$,$
proiecte finan(ate 'in surse
e:terne
&#,3 #,K -K,5 #,,#
-i7loace speciale &.,9 ,,, #,5 -$,% %9,9
/on'erea n totalul cheltuielilor
bugetului 'e stat, S
&,9 #,& &,% : :
Mi7loacele prev"zute Zn proiectul bugetului 'e stat pe anul #$$% la grupa 'at"
nsu-eaz" #$#,5 -il. lei !i 'ep"!esc cheltuielile e:ecutate n anul #$$3 cu 3. -il. lei
sau ,5,,S, ns" co-parativ cu cele aprobate pe anul #$$5 sunt n 'i-inuare cu &$,,
-il. lei sau .,9 la sut".
Mic!orarea cheltuielilor pentru anul #$$% fa!" 'e anul #$$5 este con'i(ionat" 'e
re'ucere:
- proiectelor finan(ate 'in surse e:terne 2 cu K,5 -il. leiE
- volu-ului investi(iilor capitale 2 cu K,5 -il. leiE
- -i7loacelor speciale 2 cu $,% -il. lei

Asistena s"cial #i susinerea s"cial
(88-
eJecutat
(88/
ap!ob
(882
p!oiect
(882H(88/
$il& lei K
heltuieli la buget, total &&5#,& &#.3,3 &5,3,, #9K,9 &#,,,
Inclusi la componentul&
cheltuieli 'e baz" &&&,,# &&#9,% &..#,& ,&,,. &#%,%
proiecte finan(ate 'in surse
e:terne
&&,$ 59,. ##,K -.3,3 ,,,3
+on'uri speciale ,K,3 .,,, 5.,5 #&,, &.K,#
-i7loace speciale 3,5 3,& 3,K $,9 &&3,%
/on'erea n totalul cheltuielilor
bugetului 'e stat, S
&,,% &#,. &#,% : :
;n proiectul bugetului 'e stat pe anul #$$% la grupul 'at sunt prev"zute aloca(ii n
su-" total" 'e &3,3,3 -il. lei, cu o -a7orare 'e #9K,K -il. lei sau #,,,S fa(" 'e anul
#$$5. a pon'ere n totalul cheltuielilor bugetului 'e stat acestea constituie&#,%S, ce
'ep"!e!te cu $,, puncte procentuale nivelul lor aprobat pe #$$5. Ma7orarea aloca(iilor
fa(" 'e anul #$$5 este nregistrat" la toate co-ponentele, cu e:cep(ia proiectelor
finan(ate 'in surse e:terne, volu-ul 'e aloca(ii a c"rora se re'uc cu .3,3 -il. lei.
#heltuielile de baz prognozate pentru anul #$$% vor suporta o cre!tere fa(" 'e
#$$5 cu ,&,,. -il. lei sau cu #%,%S, iar cele 'in fon'uri speciale - cu #&,, -il .lei sau
.K,#S. Mi7loacele ob(inute 'e la prestarea serviciilor cu plat" se vor -a7ora cu &3,% la
sut".
Ma7orarea cheltuielilor 'e baz" pentru anul #$$%, co-parativ cu aprobat #$$5 a
fost 'eter-inat" 'e ur-"toarele -"suri principale:
- -a7orarea transferurilor la bugetul asigur"rilor sociale 'e stat 2 cu &##,, -il.
leiE
- -a7orarea pensiilor -ilitarilor 2 &&#,K -il. leiE
- -a7orarea salariilor 2 .,3 -il. leiE
- in'e:area cheltuielilor la in'icele cre!terii pre(urilor la -"rfuri !i servicii 2 %
-il. leiE
- -a7orarea tarifelor la gazele naturale !i energia ter-ic" 2 &9,# -il. leiE
- -a7orarea subven(iilor pentru cre'itele preferen(iale !i 'ob8nzile la ele
pentru categorii ale popula(iei 2 &$ -il. lei. /entru anul #$$% se
preconizeaz" 'e alocat n total #,,3 -il. leiE
- -a7orarea su-ei pentru in'e:area e!alonat" a 'epunerilor b"ne!ti ale
popula(iei la ?anca 'e )cono-ii 2 cu #$ -il. lei. ;n anul #$$%, confor-
calculelor preli-inare, beneficiari ai su-elor in'e:ate vor fi 'eponen(ii
n"scu(i pn" n anul &K., inclusiv. Mi7loace b"ne!ti necesare pentru plata
su-ei in'e:ate acestor categorii 'e cet"(eni vor constitui 93 -il. leiE
- asigurarea cu bilete 'e trata-ent a veteranilor !i invalizilor 2 9,K -il. lei
Te$a /& C,eltuielile publice p!i0in a$ini"t!aia e "tat1 o!inea e "tat i
ap!a!ea
,. heltuielile privin' serviciile publice generale.
.. heltuielile bugetare pentru ap"rarea na(ional", cheltuieli -ilitare
%& C,eltuielile p!i0in "e!0iciile publice 3ene!ale&
heltuielile publice generale sunt asigurate 'e institu(iile publice !i anu-e:
*rgane ale puterii !i a'-inistra(iei 'e stat, care inclu'e: pre!e'en(ia ("rii,
organele puterii legislative, organele 7u'ec"tore!ti !i organele puterii
e:ecutiveE
*rgane 'e or'ine public" Cpoli(ia, securitatea, serviciile po-pierilor, ap"rare
civil"D.
*rganele 'e stat sunt stabilite prin constitu(ie !i legi speciale. +unc(iile acestor
organe sunt:
- a'optarea !i ur-"rirea respect"rii constitu(ieiE
- a'optarea legilorE
- nf"ptuirea sarcinilor guvernelorE
- con'ucerea ar-ateiE
- acre'itarea a-basa'elorE
- coor'onarea rela(iile politice e:terneE
- coor'onarea rela(iilor financiare, co-erciale !i culturale interne !i e:terneE
- for-ularea !i n'eplinirea politicii statuluiE
- asigurarea nf"ptuirii legilor !i altor acte nor-ativeE
- 'epistarea infrac(iunilorE
- solu(ionarea litigiilorE
- 'esf"!urarea activit"(ii 'e gospo'"rie co-unal"E
- -en(inerea or'inii publice.
6ivelul cheltuielilor publice generale 'epin'e 'e structura aparatului 'e stat,
nu-"rul persoanelor ce alc"tuiesc aceste aparate 'e stat, gra'ul 'e nzestrare tehnic" a
institu(iilor publice, 'e raportul 'intre 'eferite grupe sociale, 'e proble-e econo-ice !i
politice.
1tructura cheltuielilor publice generale este re'at" 'e pon'erea lor n totalul
cheltuielilor publice. ;n ("rile 'ezvoltate cheltuielile publice privin' serviciile generale
sunt -ai -ici 'e &$S 'in totalul cheltuielilor publice. ;n ("rile n curs 'e 'ezvoltare
pon'erea acestor cheltuieli alc"tuiesc peste &$S. Din punct 'e ve'ere econo-ic
cheltuielile privin' serviciile publice generale reprezint" un consu- public 'e /4?.
heltuielile privin' serviciile generale 'up" clasificarea econo-ic" inclu':
- cheltuieli curente, ce alc"tuiesc 93S 'in totalul cheltuielilorE
- cheltuieli 'e capital.
)volu(ia cheltuielilor publice generale n ti-p cuprin'e cre!terea acestor
cheltuieli 'in ur-"toarele cauze:
cre!terea absolut" a popula(ieiE
cre!terea gra'ului 'e urbanizareE
schi-barea co-porta-entului popula(iei.
M"ri-ea cheltuielilor publice privin' serviciile publice generale 'epin'e 'e
structura aparatului 'e stat, 'e nu-"rul persoanelor ce alc"tuiesc acest aparat, 'e gra'ul
'e nzestrare tehnic" a institu(iilor publice, 'e raporturile e:istente ntre 'iferite
categorii sau grupuri sociale, 'e proble-ele politice econo-ice !i sociale. Aceste
cheltuieli 'e(in pon'eri re'use n totalul cheltuielilor publice sau n /4? n -a7oritatea
("rilor. heltuielile publice privin' serviciile 'e stat cu 'estina(ie general", -en(inerea
or'inii publice !i securitatea na(ional" n Republica Mol'ova au variat ntre #,, !i 55&
-ilioane lei. Doar aceast" categorie 'e cheltuieli au o ten'in(" stabil" 'e cre!tere -ai
ales ca valoarea no-inal". hiar !i n e:presie real", aceste cheltuieli au 'ep"!it n fiece
an nivelul atins n anul &KK3, 'ac" ne referi- la perioa'a luat" ca baz" 'e analiz".
/on'erea cheltuielilor privin' serviciile 'e stat cu 'estina(ie general" constituie 'e la
KS la &3S 'in totalul cheltuielilor bugetului consoli'at, !i aceast" pon'ere e n
per-anent" cre!tere. heltuielile respective au o pon'ere nse-nat" !i n /4?, variin'
'e la .S la 5S.
0otu!i n cazul acestei grupe 'e cheltuieli s-ar putea 'e re'us ntr-o -"sur"
oarecare nivelul lor, 'at fiin' faptul c" acestea sunt cheltuielile nepro'uctive.
(& C,eltuielile bu3eta!e pent!u ap!a!ea naional1 c,eltuieli $ilita!e
heltuielile -ilitare se fac pentru ntre(inerea ar-atelor, 'esf"!urarea
ac(iunilor -ilitare, pentru ac(iuni 'e cercetare-'ezvoltare n 'o-eniul -ilitar, efectuarea
eveni-entelor n scop -ilitar, ntre(inerea ar-atei, lichi'area consecin(elor conflictelor,
pentru 'otarea cu ar-a-ent !i tehnic" 'e lucru.
heltuielile privin' ap"rarea, pentru 'o-inarea econo-ic" a altor popoare,
-en(inerea influen(ei politice for-eaz" cheltuielile--ilitare, care au un caracter
nepro'uctiv. )le se suport" 'in resurse financiare publice, sunt finan(ate 'in bugetul 'e
stat, sau 'in blocurile !i alian(ele -ilitare interna(ionale.
heltuielile -ilitare se -part:
- cheltuieli -ilitare 'irecte, care inclu' procurarea 'e ar-a-ent !i tehnic",
ntre(inerea ar-atei, flotei -ariti-e !i aerieneE
- cheltuieli -ilitare in'irecte, care inclu' lichi'area ur-"rilor r"zboaielor,
pl"(ile aferente 'atoriilor -ilitare, pl"(ile pensiilor, pentru invalizii 'e r"zboi,
orfani !i v"'uveE
- cheltuieli pentru finan(area cercet"rilor !tiin(ifice !i pentru perfec(ionarea
tehnicii.
$inamica c%eltuielil"r militare
;n perioa'a r"zboiului aceste cheltuieli sunt -ai -ari, ns" n ulti-ii ,$ ani
nivelul cheltuielilor -ilitare a crescut 'in cauza cre!terii pre(urilor precu- !i 'in -otive
politice. /on'erea cheltuielilor -ilitare n /4? n ("rile 'ezvoltate !i n ("rile n curs 'e
'ezvoltare alc"tuie!te 'e la &,5S - 5,&S. /on'erea lor n cheltuielile publice totale n
("rile 'ezvoltate 2 'e la ,S-&5S, iar n ("rile n curs 'e 'ezvoltare 'e la &$-&9S.
aracteristica c%eltuielil"r militare.
;n unele ("ri pro'uc(ia -ilitar" alc"tuie!te 'e la .3S - 9$S 'in totalul pro'uc(iei
anu-itor ra-uri C1UA, +ran(a, Marea ?ritanieD n pro'usele electronice, nave, -i7loace
'e teleco-unica(ii. 6u-"rul persoanelor ocupate n sectorul -ilitar este enor-,
apro:i-ativ .S 'in for(a 'e -unc" ocupat". )ste substan(ial !i nu-"rul persoanelor
ocupate !i n 'ezvoltarea cercet"rilor 'estinate scopurilor -ilitare. ;n 1UA n
aeronautic" sunt ocupa(i 'in popula(ie 53S, n construc(ie 93S 'in cei ocupa(i n ca'rul
cercet"rilor !tiin(ifice.
onsecin(ele econo-ice !i sociale ale cheltuielilor -ilitare.
&. a-plific" risipa 'e -ateriale !i li-iteaz" posibilit"(ile 'e repro'uc(ie l"rgit"E
#. cresc cheltuielile -ilitare ce 'uc la sc"'erea rit-urilor cre!terii econo-iceE
'eturnarea for(ei 'e -unc" care ar putea fi folosit" n alte 'o-enii.
Ant!eb!i e autocont!ol
%& Defini(i no(iunea 'e cheltuieli pentru ap"rare !i 'escrie(i tipurile acestor cheltuieliM
(& e tipuri 'e cheltuieli sunt incluse Ccuprin'D cheltuielile pentru serviciile publice
generaleM
*& 6u-i(i organele ce sunt incluse n co-ponen(a autorit"(ii publice generale
+& 6u-i(i factorii care influen(eaz" nivelul acestor cheltuieli !i argu-enta(i r"spunsul.
-& are sunt sursele 'e finan(are a cheltuielilor pentru ap"rarea !i securitatea
na(ional".
/& )nu-era(i proble-ele cu care se confrunt" 'o-eniul -ilitar 'in Republica
Mol'ova
2& onfor- c"rei Rot"r8ri a /arla-entului Republicii Mol'ova, asigurarea financiar"
a for(elor ar-ate se efectueaz" Ce:clusivD 'in bugetul statului.
4& 6u-i(i cheltuielile care consu-" o parte 'in /4? !i sunt nepro'uctive
5& )nu-era(i ("rile care pot avea c8!tig 'in e:portul 'e ar-a-ent.
%8& )nu-era(i factorii 'e care 'epin'e -"ri-ea cheltuielilor publice privin' serviciile
publice generale.
%%& Descrie(i situa(ia econo-ico 2 social" Cfinanciar"D a ("rii, 'ac" cheltuielile -ilitare
vor fi n cre!tere.
%(& 6u-i(i factorii care influen(eaz" nivelul !i volu-ul cheltuielilor pentru ap"rare.
%*& 6u-i(i in'icatorii cu care se poat aprecia in'irect eficien(a cheltuielilor pentru
servicii publice generale.
%+& aracteriza(i situa(ia la -o-entul actual !i care sunt proble-ele cu care se
confrunt" 'o-eniul -ilitar n Republica Mol'ova
%-& 6u-i(i solu(iile privin' -bun"t"(irea situa(iei n 'o-eniul -ilitar n Republica
Mol'ova .
Te"t
Alege(i varianta corect":
%& ;n cheltuielile aferente serviciilor 'e stat cu 'estina(ie general" sunt incluse:
a. heltuieli pentru autorit"(ile a'-inistrative
b. heltuieli pentru urtea onstitu(ional"
c. heltuieli pentru autorit"(i legislative
'. heltuieli pentru autorit"(i e:ecutive
e. heltuieli pentru Ministerul +inan(elor
Alege(i varianta corect":
(& *rganele 'e or'ine public" inclu':
a. 1ervicii speciale 'e pia(" !i protec(ie
b. 1ecuritatea na(ional"
c. 1ervicii 'e infor-a(ii
'. 4nstitu(ia prezi'en(ial"
e. *rganele puterii 7u'ec"tore!ti
Alege(i varianta corect":
*& *rganele A'-inistra(iei /ublice entrale inclu':
a. *rganele Afacerilor 4nterne
b. 0rupele 'e arabineri
c. urtea onstitu(ional"
'. /enitenciarele
e. Ou'ec"toriile
f. /rocuratura
g. *rganele 1ecurit"(ii 6a(ionale
+& Alege(i varianta corect" factorii ce influen(eaz" nivelul !i volu-ul cheltuielilor
pentru ap"rare sunt:
a. ;nzestrarea tehnic" a for(elor -ilitare. /osibilit"(ile econo-ice ale
("rii. M"ri-ea !i structura aparatului 'e stat.
b. 1itua(ia interna(ional". +unc(ionarea nor-al" a econo-iei. Gra'ul
'e !o-a7.
-& 1tabili(i 'ac" sunt a'ev"rate ur-"toarele afir-a(ii:
a. heltuielile privin' serviciile publice generale reprezint" un consu- public 'e
/4?
DA 6U
b. M"ri-ea cheltuielilor publice privin' serviciile publice generale 'epin'e 'e
structura aparatului 'e stat, raporturile e:istente ntre 'iferite categorii sau grupuri
sociale, 'e proble-e politice.
DA 6U
c. heltuielile -ilitare au un caracter pro'uctiv !i reprezint" un consu- 'e /4?
DA 6U
/& /une(i n locul punctelor e:presia potrivit":
a. UUUUUUUUUUUUU. se refer" la procurarea 'e ar-a-ent,
ntre(inerea ar-atei, flotei -ariti-e !i celei aeriene.
b. UUUUUUUUUUUUU.. sunt ocazionate 'e lichi'area ur-"rilor
r"zboaielor !i apar sub for-" 'e in'e-niza(ii, acor'ate invalizilor 'e r"zboi.
2& Alege(i varianta corect", serviciile pentru -en(inerea or'inii publice !i securitatea
na(ional" sunt prestate 'e ur-"toarele institu(ii:
a. Ministerul Afacerilor 4nterne
b. Ministerul +inan(elor
c. 1erviciul 'e /rotec(ie !i paz" 'e 1tat
'. Departa-entul 1itua(ii ):cep(ionale
e. Ministerul Afacerilor ):terne
@ariante 'e r"spuns: &. a, b, c, ,. a, c, '
#. b, c, ' .. c, ', e
Aplicaii
%&)fectua(i calcule n 'ina-ic" !i analiza(i situa(ia n baza tabelului 'e -ai 7os:
Tabel ;C,eltuieli bu3eta!e pent!u "e!0icii publice 3ene!ale1 o!inea public1
"ecu!itate naional i ap!a!e :n Republica Molo0a ;
-ii, lei
4n'icatorii #$$. #$$3
&. 1erviciu 'e stat cu 'estina(ie general" ,5KK#$,5 5$&3%3,5
#. Ap"rarea na(ional" &&#53.,K &5&K9.,$
,. Autorit"(ile 7u'ec"tore!ti 9##99,# &$,$.,,3
.. Ouristic(ia constitu(ional" #$&$,3 ##K$,K
3. Men(inerea or'inii publice !i securitatea na(ional" .#9&5,,K 3K&.$9,%

(.Analiza(i tabelul 'e -ai 7os:
Tabel ;E0oluia c,eltuielilo! p!i0in "e!0iciile 3ene!ale e "tat pe anii (88%.(88+<
4n'icatorii #$$& #$$# #$$, #$$.
-ii., lei S n /4? -ii., lei S n /4? -ii., lei S n /4? -ii., lei S n
/4?
1ervicii 'e stat cu
'estina(ie general" ,99,# #,$ 3$9,5 #,, 5$5,# #,# ,5K,K &,#
Activitate e:tern" 9, $,. &&,,% $,3 &%3,& $,5 &3%,# $,3
Ousti(ia !i 7uris'ic(ia
constitu(ional" .5,.9 $,# 35,# $,# %5,& $,, 9.,, $,,
Ap"rarea na(ional" 9#,% $,. &&& $,3 &,$,5 $,3 &&#,5 $,.
Men(inerea or'inii
publice !i securitatea
na(ional" ,#.,9 &,% 35K,K #,3 5&#,5 #,# .#9,# &,.
*&;n baza tabelului 'e -ai 7os efectua(i calculele privin' pon'erea !i 'ina-ica
cheltuielilor fa(" 'e anul prece'ent.
Tabel ;C,eltuieli bu3eta!e pent!u "e!0icii publice 3ene!ale1 o!ine public i
"ecu!itate naional a Republicii Molo0a<
-il., lei
4n'icatorii Anii
#$$. #$$3
1ervicii 'e stat cu 'estina(ie general" ,5K,K 5$&,5
Ap"rarea na(ional" &&#,% &5&,K
4nstan(ele 7u'ec"tore!ti 9#,, &$,,$
Ouris'ic(ia constitu(ional" #,$ #,,
Men(inerea or'inii publice !i securitatea na(ional" .#9,# 3K&,.
0otal, cheltuieli KK3,& &.5$,#
Stuiu e ca6
Analiza(i !i co-para(i infor-a(ia prezentat"
Aprarea nai"nal
(88- (88/ (882 (882H(88/
eJecutat ap!ob p!oiect $il& lei K
heltuieli la buget, total &3$,% &K.,3 ###,K #9,. &&.,5
Inclusi la componentul&
cheltuieli de baz &,#,& &3$,% &K%,& .5,. &,$,9
-i7loace speciale &9,5 .,,9 #3,9 -&9,$ 39,K
/on'erea n totalul cheltuielilor
bugetului 'e stat, S
&,9 &,K &,9 : :
;n valoarea no-inal" aloca(iile bugetului 'e stat pentru ap"rarea na(ional" cresc
n anul #$$% co-parativ cu cele realizate n anul #$$3 cu %#,# -il. lei sau .%,KS, iar cu
cele aprobate pe #$$5 2 cu #9,. -il. lei sau &.,5S, pe c8n' ca pon'ere n totalul
cheltuielilor bugetului 'e stat, acestea se re'uc neesen(ial.
Ma7orarea cheltuielilor la acest 'o-eniu, n fon', este con'i(ionat" 'e:
- -a7orarea salariilor - .&,5 -il. leiE
- in'e:area la in'icele 'e cre!tere a pre(urilor la -"rfuri !i servicii - .,# -il. leiE
- -a7orarea tarifelor la gazele naturale !i energia ter-ic" 2 .,# -il. leiE
- -i7loace pentru testare !i clasificarea -uni(iilor cu ter-en e:pirat 'e p"strare,
scoaterea 'in 'otare a ar-a-entului !i tehnicii 'efectate restabilirea c"rora
econo-ic este ira(ional" 2 &,# -il. leiE
onco-itent, n leg"tur" cu ncheierea progra-ului interna(ional
Ce:erci(iul -ilitarD =?est )ffort> s-au re'us cheltuielile cu #,3 -il.lei.
/entru anul #$$% esti-"rile 'e -i7loace speciale s-au efectuat n
confor-itate cu posibilit"(ile reale !i constituie #3,9 -il. lei, cu re'ucere 'e &9
-il. lei co-parativ cu asu-"rile pe anul curent.
&eninerea "rdinii publice #i securitatea nai"nal
(88-
eJecutat
(88/
ap!ob
(882
p!oiect
(882H(88/
$il& lei K
heltuieli la buget, total 53K,K %$K,$ K59,5 #3K,5 &,5,5
Inclusi la
componentul&
cheltuieli 'e baz" 3,.,9 395,. 9&#,# ##3,9 &,9,3
fon'uri speciale $,& $,.
-i7loace speciale &#3,$ &##,# &35,. ,.,, &#9,&
/on'erea n totalul
cheltuielilor bugetului
'e stat, S
%,9 %,$ 9,$ : :
heltuielile bugetului 'e stat pe anul #$$% pentru 'o-eniul 'at se prev"' cu
-a7orare co-parativ cu anul #$$3 cu ,$9,% -il. lei sau .5,9S !i fa(" 'e aprobat #$$5 2
#3K,5 -il. lei, sau ,5, 5 la sut". a pon'ere n su-a total" a cheltuielilor bugetului 'e
stat 'ep"!irea fa(" 'e anul #$$5 cu & punct procentual.
Aceast" cre!tere, n te-ei, este con'i(ionat" 'e ur-"torii factori principali:
- -a7orarea salariilor 2 &9%,& -il. leiE
- in'e:area cheltuielilor la in'icele cre!terii pre(urilor la -"rfuri !i servicii - &.,3
-il. leiE
- -a7orarea tarifelor la gazele naturale !i energia ter-ic" 2 5,5 -il. leiE
- -bun"t"(irea con'i(iilor 'e 'eten(ie n penitenciare Cinclusiv asigurarea cu
-e'ica-ente !i ali-enta(ie a 'e(inu(ilorD 2 &5,, -il. leiE
- nca'rarea personalului supli-entar n leg"tur" cu trecerea treptat" la serviciul pe
baz" 'e contract n 1erviciul Gr"niceri 2 3 -il. lei.E
- crearea entrului 'e ?az" hei /ublice la 1erviciul 'e 4nfor-a(ii !i 1ecuritate 2
$,5 -il. lei.E
La general pe 'o-eniul 'at cheltuielile pentru investi(iile capitale se re'uc cu 5,5
-il. lei, n func(ie 'e nivelul 'e finalizare a lucr"rilor !i 'e priorit"(i.
Te$a 2& C,eltuieli bu3eta!e pent!u obiecti0e i aciuni econo$ice
3. on(inutul, nivelul !i structura cheltuielilor pentru ac(iuni !i obiective econo-ice.
5. 1ursele 'e finan(are a cheltuielilor pentru ac(iuni !i obiective econo-ice.
%. heltuielile publice privin' cercetarea-'ezvoltarea.
9. Deter-inarea eficien(ei econo-ice a cheltuielilor pentru ac(iuni !i obiective
econo-ice.
%& Coninutul1 ni0elul i "t!uctu!a c,eltuielilo! pent!u aciuni i obiecti0e
econo$ice&
;n ca'rul acestei categorii sunt incluse cheltuielile care se refer" la finan(area
obiectivelor !i activit"(ilor cu caracter econo-ic 'in ntreprin'erile sectorului public !i
la subven(ionarea unor ntreprin'eri cu proprietate privat" sau -i:t".
Din punct 'e ve'ere al con(inutului econo-ic aceste cheltuieli au caracter
co-ple:, unele reprezint" cheltuielile curente 'e 'esf"!urare a activit"(ii econo-ice, iar
altele constituie cheltuieli 'e capital.
;n ca'rul clasific"rii *6U, cheltuielile pentru obiective econo-ice (in 'e
ra-urile:
- in'ustrie e:tractiv", energie, co-bustibil, in'ustrie prelucr"toare, construc(iiE
- agricultur", silvicultur", pescuit, v8n"toareE
- transporturi !i co-unica(iiE
- alte servicii.
heltuielile pentru obiective !i ac(iuni econo-ice constituie o pon'ere -ai -ic"
n ca'rul cheltuielilor publice n ("rile 'ezvoltate Ccirca &$SD !i o pon'ere -ai -are n
("rile n curs 'e 'ezvoltare. Aceasta se 'atoreaz" ten'in(elor ("rilor n curs 'e
'ezvoltare 'e a re'uce 'ecala7ele -ari care le separ" 'e ("rile in'ustrializate.
;n Republica Mol'ova cheltuielile pentru econo-ie n anul #$$% au constituit
&,3,9 -ln. lei, pon'erea cheltuielilor pentru obiective !i ac(iuni econo-ice n totalul
cheltuielilor bugetare constituie &,&#S, cu careva e:cep(ii, iar raportate la /4? 2 $,.&S.
(&Su!"ele e 'inana!e a c,eltuielilo! pent!u aciuni i obiecti0e econo$ice&
;ntreprin'erile cu activit"(i econo-ice cu capital 'e stat, sunt obligate s"-!i
acopere cheltuielile 'in venituri proprii !i nu-ai 'ac" este 7ustificat -otivul 'e
incapacitatea 'e a-!i acoperi cheltuielile, statul este la 'ispozi(ia acestor ntreprin'eri.
Dup" sursele 'e finan(are cheltuielile pentru ac(iuni !i obiective econo-ice se
grupeaz" n:
- cheltuieli acoperite 'in costul 'e pro'uc(ieE
- cheltuieli ce se acoper" 'in venituriE
- cheltuieli 'e investi(ii acoperite 'in fon'ul 'ezvoltare-cercetareE
- cheltuieli acoperite 'in fon'uri speciale.
Dac" cheltuielile 'e pro'uc(ie a ntreprin'erilor cu capital 'e stat se acoper" 'in
sursele proprii n -are parte, atunci cheltuielile pentru investi(ii sunt finan(ate 'in toate
trei surse: cre'ite bancare, resurse proprii !i aloca(ii bugetare.
/entru anu-ite progra-e econo-ice 'e interes na(ional, cu- ar fi
retehnologizarea ntreprin'erilor, cheltuielile pot fi finan(ate 'in fon'uri speciale.
Acestea pot avea for-a fon'urilor e:trabugetare.
/e l8ng" finan(area sectorului public, cheltuielile cu caracter econo-ic privesc !i
acor'area 'e avanta7e pentru 'ezvoltarea !i consoli'area unor ra-uri, ce prezint" interes
econo-ic !i social na(ional Cagricultura, silvicultura, cercetare !tiin(ific", protec(ia
-e'iului ncon7ur"tor etc.D. pentru ase-enea scopuri, se finan(eaz" prin aloca(ii
bugetare activitatea unor institu(ii, 'irec(ii agricole, silvice, rezerva(ii, siste-e 'e
irigare, care func(ioneaz" pe principiul institu(iilor publice.
1ubven(iile se pot acor'a 'irect pentru acoperirea unor pier'eri, atunci c8n'
pre(urile for-ate n -o' liber pe baza raportului 'intre cerere !i ofert", n con'i(iile 'e
concuren(", nu reu!esc s" acopere cheltuielile 'in cauze obiective. Ase-enea subven(ii
se pot acor'a sub for-a acoperirii 'iferen(elor 'e pre( la unele pro'use, sus(inerii !i
garant"rii pre(urilor pro'uselor agricole, acoperirea costurilor ri'icate 'in unit"(ile
econo-ice, transporturi !i altele.
;n afar" 'e sursele enu-erate -ai sus ac(iunile !i obiectivele econo-ice sunt
finan(ate pe sea-a pri-elor 'e e:port.
/ri-ele 'e e:port sunt practicate pentru ncura7area e:portului 'e -"rfuri, n
concor'an(" cu interesele econo-ice !i politice ale statului, precu- !i pentru prote7area
econo-iei 'e concuren(" str"in". +or-ele pe care le -brac" pri-ele 'e e:port sunt:
pri-ele 'e e:port n bani, restituirea unei p"r(i 'in i-pozitele !i ta:ele pl"tite 'e
e:portatori, avanta7ele valutare.
/ri-ele 'e e:port n bani se stabilesc ca su-e fi:e pe unitate 'e -arf" e:portat".
1tatul poate suporta !i eventualele pier'eri ale e:portatorului.
Restituirea i-pozitelor pl"tite sau renun(area la i-pozitele 'atorate 'e c"tre
e:portatori, precu- !i re'ucerea tarifului pentru transportul -"rfurilor pe calea ferat"
proprietate 'e stat nu reprezint" cheltuieli propriu-zise, ci renun(area 'e c"tre stat la o
parte 'in veniturile sale bugetare n favoarea e:portatorilor.
Avanta7ele valutare constau n faptul c" statul ng"'uie e:portatorilor s" re(in" o
parte 'in valuta ncasat" 'e ei la e:portul 'e -"rfuri sau la presta(iile 'e servicii c"tre
partenerii e:terni.
;n concluzie se poate 'e spus, c" anu-ite subra-uri econo-ice, unele
ntreprin'eri, in'iferent 'e for-a 'e proprietate, pot pri-i spri7in te-porar 'in partea
statului prin subven(ii, 'iferen(e 'e pre(, pri-e 'e e:port, facilit"(i fiscale ori anu-ite
avanta7e pe linia cre'itului bancar.
*& C,eltuielile publice p!i0in ce!ceta!ea.e60olta!ea&
Aceste cheltuieli cuprin':
&. cheltuieli privin' 'ezvoltarea cercet"rii fun'a-entale, a'ic" 'ezvoltarea
cunoa!terii ntr-un anu-it 'o-eniu al !tiin(eiE
#. cheltuieli privin' finan(area cercet"rilor practice aplicative, ce au ca scop
crearea tehnologiilor !i pro'uselor noiE
,. cheltuielile privin' 'ezvoltarea ce (in 'e verificarea posibilit"(ilor 'e
ob(inere a noi pro'use, tehnologii pe scara interna(ional".
Aceste cheltuieli sunt finan(ate par(ial 'in bugetul statului, 'in fon'urile
ntreprin'erilor private sau institu(iilor 'e nv"("-8nt superior. ;n ("rile 'ezvoltate
aceste cheltuieli se acoper" la ,$-5$S 'in bugetul 'e stat, n ("rile n curs 'e 'ezvoltare
3$-K$S.
;n 'o-eniul econo-ic se 'istinge o grup" special" 'e cheltuieli: 'e cercetare 2
'ezvoltare. Aceast" grup" inclu'e:
heltuieli privin' finan(area cercet"rii fun'a-entale, care au 'rept
obiectiv 'ezvoltarea cunoa!terii ntr-un anu-it 'o-eniu al !tiin(ei.
heltuieli privin' fun'a-entarea cercet"rii aplicative, prin care se
ur-"re!te crearea 'e pro'use !i tehnologii noi.
heltuieli privin' 'ezvoltarea, prin care se realizeaz" verificarea
posibilit"(ilor 'e ob(inere a noi pro'use !i tehnologii pe scar" interna(ional".
Resursele financiare 'e finan(are a cheltuielilor cu cercetarea !tiin(ific" provin
'in bugetul statului, 'in fon'urile ntreprin'erilor private, 'in fon'urile proprii ale
institu(iilor 'e cercetare.
+inan(area cheltuielilor privin' cercetarea 2 'ezvoltarea prezint" particularit"(i
'e la o (ar" la alta. ;n unele ("ri statul finan(eaz" 'in fon'urile sale o parte consi'erabil"
a acestor cheltuieli, n altele 2 ntr- o -"sur" -ai -ic". Acele state ce-!i asu-"
finan(area cheltuielilor pentru cercet"rile !tiin(ifice !i asu-" supre-a(ia n 'o-eniul
econo-ic. +inan(area 'iferitor cercet"ri !tiin(ifice 'uce la apari(ia 'ecala7elor 'intre ("ri.
Decala7ele !tiin(ifice !i tehnologice e:istente ntre ("rile in'ustriale !i cele n curs 'e
'ezvoltare a'8ncesc !i -ai -ult inegalitatea 'intre acestea.

+& Dete!$ina!ea e'icienei econo$ice a c,eltuielilo! pent!u aciuni i
obiecti0e econo$ice&
)ficien(a cheltuielilor privin' ac(iunile econo-ice ce se 'eter-in" pe baza
-eto'elor 'e analiz", cost-avanta7 !i cost-eficacitate. Aici trebuie 'e verificat:
&. 'efinirea clar" a obiectivelor ce trebuie atinseE
#. i'entificarea resurselor posibile !i a -i7loacelor tehnice ce vor fi folosite !i a
celor alternativeE
,. 'eter-inarea costurilor !i avanta7elor pe care le prezint" fiecare 'in aceste
alternativeE
.. co-pararea costurilor !i avanta7elor.
;n calcularea eficien(ei cheltuielilor se utilizeaz" in'icatorii previzionali, acei
in'icatori 'e orientare anticipat" a activit"(ilor econo-ici !i in'icatorii reali pe care i-
a- ob(inut.
)laborarea -o'elelor 'e analiz" trebuie s" (in" cont 'e fazele prin care trece
fiecare obiectiv !i anu-e:
- faza 'e stu'iuE
- faza realiz"rii propriu 2 ziseE
- e:ploatarea.
)ficien(a cheltuielilor pentru obiective !i ac(iuni econo-ice se stabile!te ca
raport 'intre in'icatorii 'e efort sau ca rezultatul pri-it la avanta7ul econo-icCcostul 'e
pro'uc(ieD.
4n'icatorul 'e efect reprezint" pro'uc(ia -arf", valoarea a'"ugat", profitul !i
ncas"rile 'in e:port.
)fectuarea 'e cheltuieli publice cu ac(iuni econo-ice necesit" fun'a-entarea
volu-ului 'e resurse necesare realiz"rii 'iferitelor obiective econo-ice. Aceast"
fun'a-entare se bazeaz" pe o 'ocu-enta(ie specific", presupun8n' luarea n
consi'erare a factorilor tehnici !i econo-ici, att prin pris-a nevoilor 'e resurse
financiare, ct !i prin pris-a rezultatelor ce ur-eaz"
4n'icatorul 'e efort 2 investi(iile, costurile 'e pro'uc(ie, i-porturile, tipuri 'e
-unc". +inan(area acestor cheltuieli se face n corespun'ere cu prognoza 'ezvolt"rii
social 2 econo-ice a statului. Mi7loacele alocate 'in buget au 'estina(ii strict
'eter-inate !i nu pot fi folosite n alte scopuri. +inan(area acestor cheltuieli cu caracter
econo-ic se face continuu, tri-estrial n corespun'ere cu preve'erile bugetului, pe
-inistere, 'eparta-ente, ntreprin'eri, organiza(ii, confor- clasific"rii bugetare !i
planului 'e finan(are. +inan(area -i7loacelor 'e buget nu se ra-burseaz". ;ntreprin'erile
!i institu(iile publice sunt obligate s" foloseasc" cu eficien(" -a:i-", ca regul" n
pri-ul rn' resursele proprii !i -i7loacele -pru-utate.
Meto'e 'e finan(are a cheltuielilor.
&. finan(area cheltuielilor 'in venituri propriiE
#. finan(area prin procurarea fon'urilor pe pia(a capitalurilorE
,. finan(are prin e-isiunea 'e obliga(iuni !i alte h8rtii 'e valoareE
.. finan(area prin aloca(ii bugetareE
3. finan(area prin subven(ionarea ne-i7locit", pentru acoperirea unor pier'eri
Csubven(ii sub for-a acoperirii 'iferen(elor 'e pre8 la unele pro'use agricole
pentru sus(inerea pre(urilor la pro'uc(ia agricol" a fer-ierilorE
5. nlesniri fiscale pe plan intern !i ta:e va-ale pe plan e:tern.
La finan(area ac(iunilor !i obiectivelor econo-ice statul ur-"re!te ur-"toarele
scopuri:
- 'ezvoltarea unor ra-uri prioritare ale econo-iei na(ionaleE
- salvarea 'e la fali-ent al unor ntreprin'eriE
- sti-ularea ac(iunilor 'e cercetare-'ezvoltare n !tiin(ele fun'a-entale !i
aplicativeE
- 'ezvoltarea, restructurarea !i -o'ernizarea agriculturiiE
- re'ucerea !o-a7uluiE
- sti-ularea e:portului.
Ant!eb!i e autocont!ol
&. Descrie(i !i caracteriza(i no(iunea cheltuieli publice pentru obiective !i ac(iuni
econo-ice.
#. 6u-i(i ra-urile C'o-eniileD Cn ca'rul clasific"rii *6UD ce (in 'e cheltuielile
pentru obiective econo-ice.
,. Analiza(i -"ri-ile CnivelulD cheltuielilor publice pentru obiective !i ac(iuni
econo-ice n ("rile cu econo-ie 'ezvoltat" !i ("ri n curs 'e 'ezvoltare.
.. )nu-era(i criteriile ce stau la baza aloc"rii opti-e a resurselor n econo-ie.
3. 6u-i(i !i argu-enta(i care in'icatori pot fi utiliza(i pentru calculul nivelului
cheltuielilor publice pentru obiective !i ac(iuni econo-ice.
5. 6u-i(i for-ele a7utoarelor financiare acor'ate 'e stat ntreprin'erilor.
%. Defini(i no(iunea 'e subven(ii !i pentru ce tipuri 'e activit"(i sunt acor'ate ele.
9. Defini(i no(iunea 'e cheltuieli publice pentru protec(ia -e'iului !i nu-i(i cele
-ai i-portante surse 'e finan(are a lor.
K. are sunt 'o-eniile 'e cercetare incluse n cheltuielile publice pentru cercetare.
&$.6u-i(i !i argu-enta(i fazele 'e fun'a-entare a cheltuielilor publice pentru
obiective !i ac(iuni econo-ice.
&&.6u-i(i sectoarele econo-ice care beneficiaz" 'e finan(are 'e la bugetul 'e stat al
Republicii Mol'ova.
&#.6u-i(i p8rghiile 'e politic" financiar" !i -onetar-cre'itar" i-ple-entate 'e
Guvernul Republicii Mol'ova pentru sus(inerea 'ezvolt"rii sectorului real al
econo-iei.
&,.Descrie(i no(iunea 'e /olitic" Agricol" o-un" a Uniunii )uropene.
&..)nu-era(i !i argu-enta(i sursele 'e finan(are a cheltuielilor legate 'e protec(ia
-e'iului.
&3.Descrie(i instru-entele 'e prote7are a -e'iului ncon7ur"tor.
&5.)nu-era(i 'estina(iile fon'urilor 'e la bugetul 'e stat n ca'rul cheltuielilor 'e
cercetare-'ezvoltare.
&%.6u-i(i particularit"(ile 'e finan(are a ntreprin'erilor publice cu cele private.
&9.Descrie(i !i analiza(i procesul investi(ional Cpe anii #$$,-#$$3D realizat n
Republica Mol'ova.
&K.Analiza(i intr"rile 'e cre'ite !i granturi e:terne pentru finan(area proiectelor
investi(ionale.
#$.6u-i(i institu(iile n ca'rul c"rora sunt efectuate activit"(i 'e cercetare -
'ezvoltare Cn orice 'o-eniuD.
Te"t
%& 6ota(i n locul punctelor litera care corespun'e e:presiei potrivite Calegn' 'in
variantele propuseD:
&D ... su-" prev"zut" n bugetul public pentru a sus(ine o activitate 'e interes
na(ional.
#D U plasarea capitalului n ntreprin'eri in'ustriale, agricole, co-erciale !.a. cu
scopul ob(inerii 'e profit.
,D U -"re!te puterea concuren(ial" a pro'uselor unei ("ri pe pie(ile e:terne.
.D U su-e fi:e pe unitate 'e -arf" e:portat".
a. /ri-" 'e e:port
b. 1ubven(ie
c. 1ubven(ie pentru e:port
'. 4nvesti(ie
(& 6ota(i n locul punctelor litera care corespun'e e:presiei potrivite:
&D U activitate 'e cercetare ce se bazeaz" pe cuno!tin(e 'e7a acu-ulate, provenite 'in
cercet"ri sau e:perien(e.
#D U activitate e:peri-ental" sau teoretic" ce ur-"re!te e:tin'erea li-itelor
cunoa!terii o-ului !i acu-ularea cuno!tin(elor privin' aspectele fun'a-entale ale
feno-enelor sau faptelor observate.
,D U achizi(ioneaz" cuno!tin(e noi, pentru ca acestea s" fie aplicate n practic".
a. cercetare aplicativ"
b. cercetare fun'a-enatl"
c. cercetare 'e 'ezvoltare

*& Grupa(i corect care 'in in'icatorii enu-era(i se refer" la:
heltuieli curente heltuieli 'e transport heltuieli 'e capital
&D subven(ii
#D investi(ii capitale n construc(ii
,D subsi'ii
.D preg"tirea !i 'esf"!urarea activit"(ii econo-ice
3D procur"ri 'e -a!ini, utila7e, echipa-ent..
5D acoperirea costului 'e pro'uc(uie, prest"rii serviciilor !.a.
+& Alege(i varianta corect", sursele 'e finan(are a cheltuielilor legate 'e protec(ia
-e'iului:
a. fon'urile agen(ilor econo-ici
b. fon'urile institu(iilor 'e cercetare
c. fon'urile bugetare
'. fon'urile specializate
e. fon'urile 'e pensii
-& Alege(i varianta corect", fazele 'e fun'a-entare a cheltuielilor publice pentru
obiective !i ac(iuni econo-ice:
a. 'efinirea obiectivelor ce trebuie s" fie atinse
b. efecte sporite la un anu-it efort
c. i'entificarea resurselor 'e finan(are
'. asigurarea aloca(iilor 'e fon'uri necesare n ti-pul fazelor nefavorabile ale
ciclului econo-ic
/& Alege(i varianta 'e r"spuns, sursele 'e finan(are a cheltuielilor pentru obiective !i
ac(iuni econo-ice sunt:
aD fon'ul e:trabugetar
bD fon'ul 'e rezerv"
cD fon'ul asigur"rilor sociale 'e stat
'D subven(iile
eD pri-ele 'e e:port
@ariante 'e r"spuns: &.a,b,c #.c,',e ,.a,e ..a,' 3.b,'
2& Alege(i varianta corect", a7utoarele financiare se acor'" pentru:
aD acoperirea unor pier'eri cauzate 'e nen'eplinirea 'e c"tre parteneri a
obliga(iunilor contractuale
bD acoperirea costurilor ri'icate
cD organizarea e:pozi(iilor
'D ob(inerea profitului 'in 'iferen(a 'e curs valutar
eD stu'ii 'e -arNeting

Stuiu e ca6
%&;n baza tabelului calcula(i cheltuielile bugetelor Unit"(ilor A'-inistrativ-teritoriale
CUA0D n 'ina-ic" !i analiza(i rezultatele ob(inute.

Tabel LC,eltuielile bu3etelo! Unitilo! a$ini"t!ati0.te!ito!iale pe anul (88-L

-ii lei
Denu-irea UA0 Agricultura 0ransport !i
gospo'"ria
'ru-urilor
Alte servicii legate
'e activitatea
econo-ic"
-un. ?"l(i
-un. hi!in"u
Total pe
$unicipiu
0otal raioane
U0A G"g"uzia
T"tal 'AT
&&.,#
#3,,%
*/215
&K,$5,,
&353,%
()(*+!+
#&3$,$
%%33$,%
2528812
&#3$%,$
&.$$,$
+*,-.!.
-
&3#%,#
%-(21(
&&K%,#
&3#,%
(/..!)
(.;n baza tabelului, 'iscuta(i !i analiza(i evolu(ia cheltuielilor publice pe sectoarele
enu-arate -ai 7os:
Tabel LE0oluia c,eltuielilo! pe "ectoa!e pe anii (88(.(88+L
#$$# #$$, #$$.
-il.
lei
S n
total
-il.
lei
S n
total
-il.
lei
S n
total
ercetare 'ezvoltare
heltuieli 'e or'in econo-ic
/rotec(ia -e'iului ncon7ur"tor
3,,5
9,3,#
,#,&
$,%
&&,3
,#,&
55,&
&$$.,
K
.$,K
$,9
&&,5
$,3
9#,%
&#,,,
5
.5,%
$,9
&#,3
$,#
*.;n baza figurii 'e -ai 7os analiza(i !i argu-ena(i situa(ia:
!sistenta si
sustinere sociala "
54#
$entinerea ordinii
pu%lice si securitatii
statului" 2#
&erviciu de stat cu
destinatie 'enerala"
7#
(nvatamant" 8#
)crotirea sanatatii"
13#
!lte domenii" 8#
*heltuieli de ordin
economic" 2#
+igura A St!uctu!a aloc!ilo! "upli$enta!e pe "ectoa!e pent!u anul (88-<
Stuiu e ca6
Analiza(i !i co-para(i infor-a(ia prezentat"
Tabel &eninerea "rdinii publice #i securitatea nai"nal
(88-
eJecutat
(88/
ap!ob
(882
p!oiect
(882H(88/
$il& lei K
heltuieli la buget, total 53K,K %$K,$ K59,5 #3K,5 &,5,5
Inclusi la componentul&
cheltuieli de baz 3,.,9 395,. 9&#,# ##3,9 &,9,3
fon'uri speciale $,& $,. -$,.
-i7loace speciale &#3,$ &##,# &35,. ,.,, &#9,&
/on'erea n totalul
cheltuielilor bugetului 'e
stat, S
%,9 %,$ 9,$ : :
heltuielile bugetului 'e stat pe anul #$$% pentru 'o-eniul 'at se prev"' cu
-a7orare co-parativ cu anul #$$3 cu ,$9,% -il. lei sau .5,9S !i fa(" 'e aprobat #$$5
2 #3K,5 -il. lei, sau ,5,5 la sut". a pon'ere n su-a total" a cheltuielilor bugetului 'e
stat 'ep"!irea fa!" 'e anul #$$5 cu & punt procentual.
Aceast" cre!tere, n te-ei, este con'i(ionat" 'e ur-"torii factori principali:
- -a7orarea salariilor 2 &9%,& -il. leiE
- in'e:area cheltuielilor la in'icele cre!terii pre(urilor la -"rfuri !i servicii 2
&.,3 -il. leiE
- -a7orarea tarifelor la gazele naturale !i energia ter-ic" 2 5,5 -il. leiE
- -bun"t"(irea con'i(iilor 'e 'eten(ie n penitenciare Cinclusiv asigurarea cu
-e'ica-ente !i ali-enta(ie a 'e(inu(ilorD 2 &5,, -il. leiE
- nca'rarea personalului supli-entar n leg"tur" cu trecerea treptat" la
serviciul pe baz" 'e contract n 1erviciul Gr"niceri 2 3 -il. leiE
- crearea entrului 'e ?az" hei /ublice la 1erviciul 'e 4nfor-a(ii !i
1ecuritate 2 $,5 -il. leiE
La general pe 'o-eniul 'at cheltuielile pentru investi(iile capitale se re'uc
cu 5,5 -il. lei, n func(ie 'e nivelul 'e finalizare a lucr"rilor !i 'e priorit"(i.
Te$a 4& Si"te$ul !e"u!"elo! 'inancia!e publice
.. on(inutul econo-ic al resurselor financiare publice.
3. o-ponentele resurselor financiare publice.
5. 0en'in(e n evolu(ia resurselor financiare publice.
%& Coninutul econo$ic al !e"u!"elo! publice&
Resursele sunt ele-ente ale bog"(iei unei na(iuni. Din ele fac parte resurse
-ateriale, u-ane, infor-a(ionale !i financiare.
Un rol 'eosebit 'e i-portant au resursele financiare.
Ansa-blul resurselor financiare ale ("rii poate fi prezentat astfel:

Sc,e$a %5
Re"u!"ele 'inancia!e reprezint" totalitatea -i7loacelor b"ne!ti necesare
realiz"rii anu-itor obiective econo-ice, sociale sau 'e alt" natur".
@olu-ul resurselor financiare ale societ"(ii 'epin'e, n principiu, 'e 'oi factori:
&. 'e -"ri-ea pro'usului intern brut C/4?DE
#. 'e posibilitatea procur"rii unor resurse financiare e:terne C-pru-uturi,
a7utoare, 'ona(ii etc.D.
Distinge- ur-"toarele resurse financiare ale societ"(ii sau na(iunii:
resursele financiare ale autorit"(ilor !i institu(iilor publiceE
resursele ntreprin'erilor publice !i privateE
resursele organis-elor f"r" scop lucrativE
resursele popula(iei.
ea -ai puternic" influen(" asupra nivelului resurselor financiare ale societ"(ii o
au factorii:
&. volu-ul !i structura pro'uc(ieiE
#. nivelul pre(urilorE
,. raportul 'intre for-area brut" 'e capital !i consu-.
Resursele financiare publice inclu':
resurse financiare ale a'-inistra(iei 'e stat centraleE
resursele a'-inistra(iei 'e stat localeE
resursele ntreprin'erii publiceE
resursele asigur"rilor sociale 'e stat
+iec"rui co-ponent i corespun'e o anu-it" structur":
). 0esursele administraiei de stat centrale cuprind1
aD i-pozite !i ta:eleE
Re"u!"ele 'inancia!e
ale auto!itilo! i
in"tituiilo! publice
ale :nt!ep!ine!ilo!
publice i p!i0ate
ale o!3ani6aiilo!
'! "cop luc!ati0
ale populaiei
bD veniturile nefiscaleE
cD -pru-uturileE
'D alte resurse cu caracter obligatoriu.
(. 0esursele administraiei de stat l"cale includ1
aD 'efalc"rile 'in veniturile regularizate centraleE
bD i-pozitele !i ta:ele localeE
cD veniturile nefiscale cu caracter localE
'D transferurile pri-ite 'e la a'-inistra(ia 'e statE
eD -pru-uturileE
fD alte resurse.
*. 0esursele 2ntreprinderil"r publice1
aD resurse propriiE
bD resurse pri-ite 'e la bugetE
cD resurse procurate pe pia(a capitalului 'e -pru-ut.
.. 0esursele asigurril"r s"ciale de stat provin 'in cotiza(iile pentru asigur"rile
sociale !i 'in aloca(iile 'e la bugetul 'e stat.
6ivelul resurselor financiare publice 'epin' n pri-ul r8n' 'e -"ri-ea
cheltuielilor publice, precu- !i 'e con'i(iile con7uncturale.
(& Co$ponentele !e"u!"elo! 'inancia!e publice
Resursele financiare pot fi clasificate 'up" -ai -ulte criterii:
I& Din punct 'e ve'ere al con(inutului econo-ic, principalele categorii 'e resurse
financiare publice sunt:
). 3relevrile cu caracter "bligat"riu. ea -ai -are parte a resurselor financiare
publice o constituie veniturile cu caracter fiscal. Aceast" parte 'e venituri a resurselor
financiare are caracter li-itat !i 'up" volu- 'e cele -ai -ulte ori este insuficient".
(. 0esursele de trez"rerie care constau 'in -pru-uturi pe ter-en scurt Cp8n" la
un anD contracte 'e stat prin e-isiunea unor bonuri 'e tezaur. Resursele 'e trezorerie au
caracter te-porar !i ra-bursabil, 'eoarece retragerea 'in circula(ie a bonurilor 'e tezaur
echivaleaz" cu restituirea su-elor -pru-utate 'e stat 'e la tezaurul public pe ter-en
scurt.
*. 0esursele pr"venite din 2mprumuturi reprezint" 'atoria public" pe ter-en
-e'iu C'e #-3 aniD !i lung Cpeste 3aniD. ;n prezent -pru-uturile publice au 'evenit un
-i7loc frecvent 'e procurare a resurselor financiare.
4. 4inanarea prin emisiune m"netar 5r ac"perire este posibil", 'ar n
acela!i ti-p are efecte negative. /e 'e o parte, apar efecte infla(ioniste ce 'uc la
sporirea resurselor financiare: cresc ncas"rile 'in i-pozite pe venit, precu- !i 'in
i-pozite in'irecte, n special cele 'in valoarea a'"ugat" C0.@.A.D. /e 'e alt" parte,
infla(ia 'eter-in" 'i-inuarea relativ" a obliga(iunilor 'e plat" ale statului, n'eosebi n
ceea ce prive!te 'atoria public", n situa(ia n care rata 'ob8nzii la -pru-uturile 'e stat
este -ai -ic" 'ec8t nivelul cre!terii anuale a pre(urilor e:pri-ate n procente.
II& Dup" structur", siste-ul resurselor financiare publice 'ifer" 'e la o (ar" la alta.
STRUCTURA RESURSELOR FINANCIARE #UBLICE
#!o0eniena
!e"u!"elo!
Re3ula!itatea cu ca!e
"e :nca"ea6 :n Bu3etul
#ublic Naional
R
e
"
u
!
"
e

e
J
t
e
!
n
e
R
e
"
u
!
"
e

i
n
t
e
!
n
e
R
e
"
u
!
"
e

e
J
t
!
a
o
!

i
n
a
!
e

M
i
n
c
i

e
n
t
a
!
e
1

:
n
t
:
$
p
l

t
o
a
!
e
N
R
e
"
u
!
"
e

o
!

i
n
a
!
e
M
c
u
!
e
n
t
e
N
T
!
a
n
"
'
e
!
u
!
i

e
J
t
e
!
n
e
A
$
p
!
u
$
u
t
u
!
i

e

"
t
a
t

e
J
t
e
!
n
e
.

i
$
p
o
6
i
t
e
.

t
a
J
e
.

0
e
n
i
t
u
!
i

e

l
a

:
n
t
!
e
p
!
i
n

e
!
i
l
e

i

p
!
o
p
!
i
e
t

i
l
e

e

"
t
a
t

.

o
n
a

i
i
l
e

i
n
t
e
!
n
e
.

e
$
i
"
i
u
n
e
a

e

b
a
n
i

e

,
:
!
t
i
e
.

:
$
p
!
u
$
u
t
u
!
i
l
e

i
n
t
e
!
n
e
&
E
$
i
"
i
u
n
e

e

b
a
n
i

e

,
9
!
t
i
e

p
e
"
t
e

n
e
c
e
"
i
t

i
1

:
$
p
!
u
$
u
t
u
!
i

e

"
t
a
t

i
n
t
e
!
n
e

i

e
J
t
e
!
n
e
A
B
u
t
o
a
!
e
1

t
!
a
n
"
'
e
!
u
!
i

i
n

"
t
!

i
n

t
a
t
e
S
u
$
e

p
!
i
$
i
t
e

i
n

p
a
!
t
i
c
i
p
a

i
i

e

c
a
p
i
t
a
l

:
n

"
t
!

i
n

t
a
t
e
V
a
l
o
!
i
'
i
c
a
!
e
a

p
e
"
t
e

,
o
t
a
!
e

a

b
u
n
u
!
i
l
o
!

"
t
a
t
u
l
u
i

e
t
c
&
V
e
n
i
t
u
!
i

N
e
'
i
"
c
a
l
e
C
o
n
t
!
i
b
u

i
i

p
e
n
t
!
u

a
"
i
3
u
!

!
i
l
e

"
o
c
i
a
l
e

e

V
e
n
i
t
u
!
i

F
i
"
c
a
l
e
1
u
b

f
o
r
-
a

a
7
u
t
o
a
r
e
l
o
r

n
e
r
a
-
b
u
r
s
a
b
i
l
e
-

c
o
n
t
r
a
c
t
e
l
e

c
u

g
u
v
e
r
n
e
l
e

a
l
t
o
r

(
"
r
i
-

l
a

i
n
s
t
i
t
u
(
i
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
-
b
a
n
c
a
r
e

i
n
t
e
r
b
e
(
i
o
n
a
l
e
-

l
a

b
"
n
c
i

p
r
i
v
a
t
e

e
t
c
.
-

'
i
v
i
'
e
n
'
e
-

r
e
'
e
v
e
n
t
e

'
e

l
a

n
t
r
e
p
r
i
n
'
e
r
i
-

c
h
i
r
i
i
!
i

p
r
o
p
r
i
e
t
"
(
i

'
e

s
t
a
t
-

a
c
h
i
z
i
(
i
i
-

v
e
n
i
t
u
r
i

'
e

l
a

i
n
s
t
i
t
u
(
i
i

p
u
b
l
i
c
e
-

'
i
v
e
r
s
e

a
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i
I
m
p
o
z
i
t
e

d
i
r
e
c
t
e
-

p
e

v
e
n
i
t
u
l

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e

!
i

7
u
r
i
'
i
c
e
E
-

a
s
u
p
r
a

a
v
e
r
i
i
E
-

i
-
p
o
z
i
t
e

p
e

c
o
n
s
u
-
E
-

t
a
:
e

v
a
-
a
l
e
E
-

t
a
:
e

'
e

t
i
-
b
r
u

!
i

'
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
.
Sc,e$a (8
;ns" av8n' n ve'ere principalele tr"s"turi caracteristice resurselor financiare publice n
("rile avansate !i n cele n curs 'e 'ezvoltare, acestea pot fi grupate n func(ie 'e 'ou"
criterii !i anu-e:
&. Dup" regularitatea cu care se ncaseaz" la bugetul public na(ional.
#. Dup" provenien(a resurselor.
&. ,up regularitatea cu care se -ncaseaz la buget! resursele financiare publice
pot fi structurate n:
aN Re"u!"ele o!ina!e CcurenteD la care statul apeleaz" n -o' obi!nuit n
con'i(ii consi'erate nor-ale !i care se ncaseaz" la buget cu o anu-it" regularitate. ;n
aceast" categorie se inclu':
- veniturile fiscaleE
- contribu(iile pentru asigur"rile sociale 'e statE
- veniturile nefiscale.
@eniturile fiscale sunt venituri 'in:
- i-pozite 'irecte a!ezate asupra venitului persoanelor fizice !i 7uri'ice, precu-
!i asupra averiiE
- 'in i-pozite pe consu-E
- 'in ta:e va-aleE
- 'in ta:e 'e ti-bru !i 'e nregistrare.
@eniturile nefiscale cuprin' prelev"rile la buget cu titlu 'e 'ivi'en', re'even(e,
chirii, arenzi, etc. 'e la ntreprin'erile !i propriet"(ile 'e stat, veniturile 'e la institu(iile
publice !i 'iverse alte venituri.
bN Re"u!"ele eJt!ao!ina!e sunt cele la care statul recurge n situa(ii
e:cep(ionale c8n', practic, resursele curente nu acoper" cheltuielile.
;n grupa resurselor e:traor'inare se cuprin':
- e-isiunea 'e bani 'e h8rtie peste necesit"(ile reale ale circula(iei b"ne!tiE
- -pru-uturile 'e stat interne !i e:terneE
- a7utoarele !i alte transferuri pri-ite 'in str"in"tateE
- su-ele rezultate 'in lichi'area participa(iilor 'e capital n str"in"tateE
- valorificarea peste grani(a a bunurilor statului, etc.
(" ,in punct de edere al proenienei lor! resursele financiare publice se pot
grupa n resurse interne !i resurse e:terne.
aD Re"u!"ele inte!ne cuprin':
- i-poziteleE
- ta:eleE
- veniturile 'e la propriet"(ile 'e statE
- 'ona(ii interneE
- e-isiunea 'e bani 'e h8rtieE
- -pru-uturile contractate pe pia(a intern".
bD Re"u!"ele eJte!ne -brac", n principal, for-a -pru-uturilor 'e stat e:terne
contractate la guvernele altor ("ri, la institu(ii financiar-bancare interna(ionale, la b"nci
private sau la al(i 'e(in"tori 'e capitaluri b"ne!ti. La acestea se a'aug" 'iferite
transferuri externe pri-ite sub for-a a7utoarelor nera-bursabile 'in partea altor state
sau a unor organis-e interna(ionale.
;n Republica Mol'ova n confor-itate cu ALegea privin' siste-ul bugetar !i
procesul bugetar> !i ALegea bugetului 'e stat> resursele financiare publice sunt for-ate
'in ansa-blul veniturilor a'-inistra(iei 'e stat centrale, ale a'-inistra(iei 'e stat locale,
veniturile institu(iilor publice !i activit"(ilor autofinan(ate, veniturile bugetului
asigur"rilor sociale 'e stat !i ale fon'ului pentru plata a7utorului 'e !o-a7.
CLASIFICA@IA VENITURILOR BUEETARE
Sc,e$a (%
Resursele bugetare locale au apro:i-ativ aceia!i structur", cu 'eosebirea c" pe
l8ng" veniturile curente !i cele 'in capital intervin !i transferurile ob(inute 'in bugetul
'e stat !i 'in bugetele 'e alt nivel.
onfor- Legii Republica Mol'ova Aprivin' siste-ul bugetar !i procesul
bugetar> veniturile bugetelor locale inclu':
aD i-pozitele !i ta:ele locale prev"zute n legea privin' i-pozitele !i ta:ele localeE
Venitu!i
cu!ente
Venitu!i in
ope!aiuni cu capital
T!an"'e!u!i
@enituri
fiscale
;ncas"ri
nefiscale
@enituri 'in v8nzarea
capitalului fi: !i 'in
transferuri 'e capital
i
-
p
o
z
i
t
e
l
e

p
e

v
e
n
i
t
E
'
e
f
a
l
c
"
r
i
l
e

p
e
n
t
r
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

s
o
c
i
a
l
"

'
e

s
t
a
t
E
i
-
p
o
z
i
t
e
l
e

i
n
t
e
r
n
e

p
e

-
"
r
f
u
r
i

!
i

s
e
r
v
i
c
i
i

C
0
@
A
,

a
c
c
i
z
e
,

e
t
c
.
D
E
a
l
t
e

i
-
p
o
z
i
t
e
.
v
e
n
i
t
u
r
i

'
i
n

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

'
e

a
n
t
r
e
p
r
e
n
o
r
i
a
t

!
i

'
i
n

p
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
E
t
a
:
e
l
e

!
i

p
l
"
(
i
l
e

a
'
-
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
E

a
-
e
n
z
i
l
e

!
i

s
a
n
c
(
i
u
n
i
l
e

a
'
-
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
E

n
c
a
s
"
r
i

n
e
i
'
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e
.
v
e
n
i
t
u
r
i

'
i
n

v
8
n
z
a
r
e
a

c
a
p
i
t
a
l
u
l
u
i

f
i
:
E
v
e
n
i
t
u
r
i

'
i
n

v
8
n
z
a
r
e
a

t
e
r
e
n
u
r
i
l
o
r

!
i

a
c
t
i
v
e
l
o
r

n
e
-
a
t
e
r
i
a
l
e
E
t
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i
l
e

'
e

c
a
p
i
t
a
l

'
i
n

s
u
r
s
e
l
e

n
e
s
t
a
t
a
l
e
0
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

p
e
n
t
r
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

c
u
r
e
n
t
e

p
r
i
-
i
t
e

'
e

l
a

b
u
g
e
t
e
.
0
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

p
e
n
t
r
u

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

c
a
p
i
t
a
l
e

'
e

l
a

b
u
g
e
t
e

'
e

a
l
t

n
i
v
e
l
M
i
7
l
o
a
c
e

n
c
a
s
a
t
e

p
r
i
n

'
e
c
o
n
t
"
r
i

r
e
c
i
p
r
o
c
e

'
e

l
a

b
u
g
e
t
e

'
e

a
l
t

n
i
v
e
l

C
'
e

s
t
a
t
,

r
a
i
o
n
,

-
u
n
i
c
i
p
i
u
n
,

s
a
t
e
D
.
0
r
a
n
s
f
e
r
u
r
i

'
e

p
e
s
t
e

h
o
t
a
r
e
.
bD 'efalc"rile, i-pozitele !i ta:ele generale 'e stat 'eter-inate prin legea bugetar"
anual"E
cD transferurile 'e la ?ugetul unit"(ii a'-inistrativ-teritoriale ierarhic superioare,
stabilite confor- legisla(ieiE
'D ncas"rile 'e la v8nzarea 'e bunuri patri-oniale ale unit"(ilor a'-inistrativ-
teritorialeE
eD alte ncas"ri prev"zute 'e legisla(ie.
0ransferuri se efectueaz" pentru plata salariilor !i contribu(iilor la bugetul
asigur"rilor sociale 'e stat, pentru resursele energetice 2 stingerea 'atoriilor !i pl"(ile
curente.
Resursele institu(iilor publice !i 'in activit"(ile autofinan(ate sunt for-ate nu-ai
'in 0enitu!i cu!ente. )le sunt grupate pe 'o-enii 'e activitate: nv"("-8nt, s"n"tate,
cultur" !i art", asisten(a social", sport, gospo'"rie co-unal" !i locuin(e, cercetarea
!tiin(ific", agricultur", alte 'o-enii 'e activitate.
Resursele ?ugetului Asigur"rilor 1ociale 'e 1tat cuprin' venituri curente !i
aloca(ii 'e la bugetul 'e stat !i se -part n fon'uri:
45K
+on'ul 'e pensii !i n'e-niza(ii
+on'ul 'e protec(ie a fa-iliilor cu copii
+on'ul 'e !o-a7
%%K +on'ul 'e asigurare social" a salaria(ilor
+on'ul 'e rezerv"
*& Tenine :n e0oluia !e"u!"elo! 'inancia!e publice&
+or-ele !i -eto'ele folosite pentru constituirea -i7loacelor b"ne!ti necesare
'ifer" 'e la o (ar" la alta. ;n ("rile cu econo-ia 'e pia(" resursele financiare publice n
cea -ai -are parte sunt prezentate 'e veniturile cu caracter fiscal. a pon'ere n /4? pe
ansa-blul statelor lu-ii veniturile fiscale reprezint" apro:i-ativ ,$S, iar veniturile
nefiscale 2 5S Cn Republica Mol'ova venituri fiscale au constituit %5,9S C5K3%,% -ln.
leiD 'in veniturile totale n anul #$$3 !i venituri nefiscale 2 &%,&S C&33,,3 -ln. leiDD.
Alt" surs" a finan(elor publice constituie cotiza(iile pentru asigur"rile sociale
pl"(ile 'e co-panii !i 'e salaria(i. Acestea -preun" cu i-pozitele !i ta:ele constituie
partea i-portant" n ("rile avansate, .S-3S 'in veniturile publice constituie
transferurile curente interne !i e:terne. Deci i-pozitele, ta:ele, cotiza(iile pentru
asigur"rile sociale, veniturile nefiscale, transferurile interne !i e:terne reprezint"
venituri curente re'istribuirea c"rora se nf"ptuie!te prin inter-e'iul instru-entelor
financiare.
La -a7oritatea ("rilor veniturile curente cresc -ai lent 'ec8t cheltuielile. /rin
ur-are, bugetele se confrunt" cu 'eficit.
/entru acoperirea lor ("rile contracteaz" !i venituri e:traor'inare: -pru-uturile
'e stat interne !i e:terneE -isiunea 'e bani 'e h8rtie Cn acest caz sca'e puterea 'e
cu-p"rare a valutei na(ionale !i se re'uc veniturile reale ale popula(ieiD.
Ant!eb!i e autocont!ol)
%& Defini(i no(iunea 'e resurse financiare.
(& lasifica(i resursele !i 'escrie(i-le.
*& e reprezint" resursele financiare !i care este rolul lor n 'ezvoltarea unei ("ri.
+& 6u-i(i factorii 'e care 'epin'e volu-ul resurselor financiare ale societ"(ii.
-& lasifica(i resursele financiare ale societ"(ii.
/& Deter-ina(i leg"tura ntre resursele financiare ale societ"(ii !i resurse financiare
publice.
2& Deter-ina(i structura resurselor financiare publice.
4& 6u-i(i sursele ce for-eaz" resursele asigur"rilor sociale 'e stat.
5& 6u-i(i factorii care 'eter-in" cre!terea resurselor financiare publice.
%8& 6u-i(i principala co-ponen(" a politicii econo-ice !i care sunt procesele ce
sunt influen(ate 'e ea.
%%& 6u-i(i principalele 'o-enii 'e -anifestare a politicii financiare.
%(& Descrie(i con(inutul econo-ic al resurselor financiare.
%*& e reprezint" structura siste-ului resurselor financiare publiceM
%+& Defini(i no(iunile 'e resurse or'inare !i e:traor'inare.
%-& 6u-i(i in'icatorii n baza c"rora se efectueaz" analiza evolu(iei resurselor
financiare publiceM C'e analiz" a nivelului !i structurii resurselor financiare
publiceD
%/& 6u-i(i factorii ce influen(eaz" nivelul veniturilor e:traor'inare.
%2& ;n baza c"rei hot"r8ri sunt clasificate resursele financiare publiceM
%4& Descrie(i no(iunea 'e resurse 'e trezorerie.
%5& aracteriza(i !i 'escrie(i evolu(ia resurselor financiare publice n ("rile 'ezvoltate
!i a celor n curs 'e 'ezvoltare.
(8& aracteriza(i evolu(ia resurselor financiare n Republica Mol'ova n ulti-ii 3
ani.
Te"t
%& Alege(i varianta corect", resursele, ca ele-ent al bog"(iei unei ("ri, se pot
clasifica:
aD Resurse a'-inistrative 'e stat centrale
bD Resurse -ateriale
cD Resursele ntreprin'erilor publice
'D Resursele u-ane
eD Resursele financiare
fD Resursele asigur"rilor sociale 'e stat
@arianta 'e r"spuns: &. a, c, f ,. ', e, f
#. b, ', e . a, b, c
(& Alege(i varianta corect", cheltuielile a'-inistra(iei 'e stat locale sunt acoperite
prin inter-e'iul ur-"toarelor resurse:
a. 4-pozite !i ta:e locale
b. 0ransferuri pri-ite 'e la a'-inistra(ia 'e stat central"
c. @enituri nefiscale
'. ;-pru-uturi
@ariante 'e r"spuns: a. &, #, , c. &, #, .
b. #, ,, . '. &,,,.
*& 6u-i(i cel pu(in patru factori care 'eter-in" cre!terea resurselor financiare
publice !i caracteriza(i-le.
+& 6u-i(i !i caracteriza(i principalele categorii financiare publice Ccel pu(in treiD.
-& Alege(i varianta corect", resursele e:traor'inare sunt resursele:
&.e pot fi folosite nu-ai cu aprobarea /re!e'in(iei
#. La care statul apeleaz" n situa(ii e:cep(ionale
,. e apar n ur-a 'esfiin("rii unor fon'uri
../e care statul le transfer" la bugetele fon'urilor speciale
/& Alege(i varianta corect", n grupa resurselor e:traor'inare se cuprin':
a. -pru-uturi 'e stat interne !i e:terne
b. venituri fiscale
c. venituri nefiscale
'. e-isiunea banilor 'e hrtie
e. a7utoare !i alte transferuri 'in str"in"tate
f. valorificarea peste hotare a bunurilor statului
@ariante 'e r"spuns: &. a,b,',e ,. ',e,f,b
#. a,',e,f .. a,b,c,'
2& lasifica(i veniturile propuse n baza tabelului 'e -ai 7os:
&. i-pozit pe venit
#. venitul 'in activitatea 'e antreprenoriat
,. ta:e !i pl"(i a'-inistrative
.. i-pozite interne pe -"rfuri !i servicii
3. a-enzi !i sanc(iuni
5. ncas"ri nei'entificate
%. 'efalc"ri pentru asigurarea social" 'e stat.
@enituri fiscale @enituri nefiscale
4& ;n categoria resurselor financiare publice nu se inclu':
&. i-pozite
#. ta:e
,. 'ona(ii interne
.. salariu personalului n institu(iile publice
3. e-isia banilor 'e hrtie
5& lasifica(i resursele, n baza tabelului 'e -ai 7os:
&. veniturile fiscale
#. e-isiunea banilor 'e hrtie peste necesit"(i
,. contribu(ii pentru asigur"ri sociale
.. a7utoare transferuri 'in str"in"tate
3. su-e pri-ite 'in participa(ii 'e capital n str"in"tate
5. venituri nefiscale
Resurse or'inare Resurse e:traor'inare
%8& Defini(i no(iunea 'e buget consoli'at, !i 'up" structura acestui buget, resursele
financiare publice cuprin':
&. resurse financiare aferente bugetare 'e stat
#. resurse financiare ale asigur"rilor sociale 'e stat
,. resurse financiare cu 'estina(ie special"
.. resurse financiare a ntreprin'erilor publice
3. resurse financiare 'e trezorerie
%%& Alege(i varianta corect", ca venit financiar public, transferul reprezint":
a. a7utoare pri-ite 'e la ("rile 'ezvoltate 'e c"tre ("rile n curs 'e
'ezvoltare
b. i-pozite transferate n bugetul statului 'e c"tre agen(ii econo-ici
c. -pru-uturile 'e stat
%(& /une(i n locul punctelor e:presia potrivit":
&. UUUUUUUUU presupune re'istribuirea resurselor pentru a satisface
nevoile 'e e'uca(ie, protec(ie !i asigur"ri sociale, s"n"tate !.a.
#. UUUUUUUUU cre!terea 'ob8nzii atrage cre!terea pre(urilor ce 'uce la
cre!terea no-inal" a ncas"rilor fiscale.
,. UUUUUUUUU, care influen(eaz" asupra evolu(iei /4?, ceea ce poate
'eter-ina cre!terea veniturilor i-pozabile.
.. UUUUUUUUUU., sintetizeaz" influen(a celorla(i factori prin 'i-ensiunea
cheltuielilor publice. o-parat" ca nivelul resurselor, posibil 'e -obilizat,
rezult" -"ri-ea 'eficitului bugetar.
):presiile: a. factori -onetari,
b. factori sociali,
c. factori econo-ici,
'. factori 'e natur" financiar".
Te$a 5& I$po6itele 7 'o!$a p!incipal a !e"u!"elo! 'inancia!e publice
K. Apari(ia !i evolu(ia i-pozitelor
&$. on(inutul social-econo-ic !i func(iile i-pozitelor
&&. 0eorii n regle-entarea siste-ului 'e i-punere 'e c"tre stat
&#. )le-entele i-pozitului
&,. /rincipiile 'e i-punere
&.. A!ezarea !i perceperea i-pozitelor
&3. lasificarea i-pozitelor
&5. 1iste-ul fiscal al Republica Mol'ova
?ibliografie:
&. @"c"rel 4u. !.a. +inan(e publice. ?ucure!ti, #$$#
#. +ilip Gh. +inan(e publice. 4a!i, #$$#
%& Apa!iia "i e0oluia i$po6itelo!
4-pozitele sunt cunoscute 'in antichitate !i se presupune c" au ap"rut n ca'rul
pri-elor for-a(iuni statale, fiin' 'eter-inate 'e necesit"(ile ntre(inerii -ateriale a celor
ce e:ercitau for(a public", n'eplinin' atribu(iile autoritare 'e con'ucere statal".
De la apari(ia lor, i-pozitele au fost concepute !i aplicate 'iferit, con'i(ionat 'e
'ezvoltarea econo-ico-social" !i 'e cheltuielile publice acceptate n fiecare stat. Date
'espre i-pozitele !i cheltuielile publice 'in antichitate se cunosc n 'eosebi 'in istoria
statelor antice grec !i ro-an.
;n statele antice grece!ti, ca !i n statul antic ro-an erau consi'erate publice
cheltuielile pentru organele 'e con'ucere statal", pentru ntre(inerea !i nzestrarea
for(elor ar-ate !i 'e or'ine public", construc(ia !i nar-area cor"biilor 'e r"zboi,
construirea 'e 'ru-uri, pentru te-ple !i serb"ri religioase etc.
;n co-pletarea resurselor 'o-eniului public, n fiecare 'in aceste state au fost
instituite i-pozite 'iferite, unele or'inare sau curente altele e:traor'inare.
;n statul antic atenian principalul i-pozit era pretins 'e la proprietarii 'e terenuri !i
'e bunuri. Acesta era ur-at 'e i-pozite asupra veniturilor -eseria!ilor, ta:ele pentru
v8nzarea n pia(" a pro'uselor agricole, precu- !i i-pozitul e:traor'inar pe veniturile
cet"(enilor boga(i n ti-p 'e r"zboi ca o n'atorire 'e onoare a acestor cet"(eni.
;n statul ro-an antic, n toate etapele 'e evolu(ie istoric", principalul i-pozit a fost
YtributulY. La nceput acest i-pozit era perceput nu-ai 'e la locuitorii provinciilor
cucerite, apoi a fost e:tins ca i-pozit cet"(enesc per-anent, 'atorat 'e to(i cet"(enii
statului ro-an care avea propriet"(i i-obiliare, iar -ai t8rziu !i pentru bunuri -obiliare.
Apoi s-a instituit i-pozit asupra v8nz"rilor 'e bunuri, un i-pozit pe -e!te!uguri, pe
nu-"rul 'e sclavi !i i-pozitul 'atorat 'e celibatari.
Aceste i-pozite 'in statele atenian !i ro-an sunt o 'ova'" !i e:e-plu ale
r"sp8n'irii !i 'iversific"rii n antichitate al proce'eului financiar al oblig"rii persoanelor
fizice s" pl"teasc" i-pozite ca venituri ale statului.
;n evul -e'iu i-pozitele erau 'e ase-enea 'iferite 'e la un stat la altul,
con'i(ionat 'e 'ezvoltarea econo-ico-social" 'iferit", ca !i 'e concep(ii !i tra'i(ii
proprii.
;n Anglia, ti-p n'elungat, i-pozitul era cel 'atorat 'e proprietarii 'e p"-8nt.
oncep(ional, prin Magna harta Libertatu- 'in &#&3 s-a interzis instituirea
i-pozitelor 'e c"tre -onarhi f"r" aprobarea poporului. ;n acela!i secol a fost intro'us
un i-pozit 'iferen(iat pentru nobili, clerci !i ("rani, iar n secolele ur-"toare au fost
instituite i-pozite pe cl"'iri, pe veniturile -e!te!ugarilor, ca !i i-pozite incluse n
pre(uirile 'e v8nzare a s"rii, c"rbunilor, pieilor !i altor bunuri.
;n Republica +loren(a 'in 4talia n perioa'a secolelor B44-B@ e:istau: i-pozit pe
veniturile cet"(enilor boga(i, care se percepea n baza unei Ysc"riY progresive, i-pozite
pe succesiuni, i-pozite pe sare, ta:e va-ale la intrarea -"rfurilor n republic".
;ntre i-pozitele 'in evul -e'iu sunt re-arcabile !i cele aplicate n /rincipatele
Ro-ane, n care !irul 'e -are a '"rilor or'inare cuprin'ea birul a!ezat ca YcislaY asupra
localit"(ilor !i perceput cu 'enu-irea 'e YsferturiY, v"c"ritul, pogon"ritul, tutun"ritul
etc., c"rora li se a'"ugau '"rile e:traor'inare - ploconul steagului la urcarea pe tron a
'o-nitorului, a7utorin(ele !i altele.
;n ulti-a parte a evului -e'iu n con'i(iile 'ezvolt"rii -e!te!ugurilor !i a
-anufacturilor, ca !i a co-er(ului, 'iversificarea veniturilor cet"(enilor a oferit statelor
posibilitatea sporirii nu-"rului !i tipurilor i-pozitelor. Aceasta a fost 'eter-inat" !i 'e
cre!terea cheltuielilor publice pentru organele 'e stat.
Datorit" nu-"rului -are !i 'iversific"rii e:agerate a i-pozitelor n +ran(a,
A'unarea onstituant" ntrunit" 'up" revolu(ia francez" 'in &%9K a 'ecis refor-a
i-pozitelor prin nl"turarea privilegiilor avute p8n" atunci 'e nobili !i clerci, supri-area
arbitrarului aparatului fiscal, nl"turarea unor i-pozite pe v8nz"ri, preve'erea
'repturilor cet"(enilor 'e a consi-(i liber la satisfacerea i-pozitelor.
oncep(ia instituirii i-pozitelor cu Yconsi-("-8ntul contribuabililorY a fost
preluat" at8t 'e 'octrina finan(elor publice -o'erne, c8t !i 'e legiuitorii 'in -ai -ulte
state conte-porane. ;ns" n aplicarea practic" a acestei concep(ii s-a a7uns 'oar la
reprezentarea n co-peten(a parla-entarilor a 'reptului 'e a regle-enta i-pozitele,
ta:ele !i alte venituri bugetare.
;n perioa'a conte-poran", e:ercitarea 'reptului parla-entarilor - ca organe
reprezentative - 'e a institui !i -o'ifica i-pozitele a fost 'o-inat" 'e cre!terea
continu" a cheltuielilor publice n toate statele. ;n consecin(", parla-entele 'in statele
conte-porane au fost !i sunt cele -ai 'es for(ate 'e -pre7ur"ri s" sporeasc" i-pozitele,
consi-("-8ntul cet"(enilor la aceste i-pozite consi'er8n'u-se e:pri-at prin votarea
legilor referitoare la i-pozite 'e c"tre reprezenta(ii lor n parla-ente.
;n toate statele conte-porane siste-ele fiscale na(ionale au evoluat, cuprinz8n' tot
-ai -ulte i-pozite pe v8nzarea bunurilor sau 'e consu-a(ie, accize speciale sau
-onopoluri fiscale cuprinse n pre(urile 'e v8nzare, ta:e 'e ti-bru, ta:e va-ale !i alte
venituri ale bugetelor. Dintre acestea, i-pozitele pe consu-, accizele !i -onopolurile
fiscale 'ep"!esc n unele state pon'erea celorlalte i-pozite n r8n'ul veniturilor
bugetare.
)volu(ia -o'ern" a i-pozitelor n )uropa este -arcat" 'e nl"turarea 'eosebirilor
'intre legisla(iile fiscale na(ionale ale statelor -e-bre ale o-unit"(ii )uropene, 'e
ar-onizarea acestor legisla(ii !i 'e instituirea unor proce'ee fiscale c8t -ai
ase-"n"toare subor'onate politicii fiscale co-unitare.
(& Coninutul "ocial.econo$ic al i$po6itelo! i taJelo!
ea -ai veche resurs" financiar" este i-pozitul. *riginile sale apar(in perioa'ei 'e
statornicire a organiza(iei statale. 4ni(ial, s-a recurs la prelev"ri asupra bunurilor private,
iar o'at" cu intro'ucerea -one'ei se practic" i-pozite n bani. ;n literatura 'e
specialitate se nt8lnesc -ai -ulte no(iuni 'e i-pozit, ns" cea -ai frecvent nt8lnit"
este ur-"toarea:
4-pozitul reprezint" o contribu(ie b"neasca obligatorie cu titlu nera-bursabil,
'atorat", confor- legii, statului 'e c"tre persoanele fizice !i 7uri'ice pentru veniturile
care le ob(in sau pentru averea pe care o pose'". /lata i-pozitului se efectueaz" n
cuantu-ul !i ter-enul precis stabilit prin lege.
/rincipalele t!"tu!i ale i-pozitelor sunt:
6egalitatea imp"zitel"r. Aceasta presupune, c" instituirea 'e i-pozite se face :n
ba6a auto!i6!ii con'e!ite p!in le3e. 6ici un i-pozit al statului nu se poate stabili !i
percepe 'ec8t 'ac" e:ist" legea respectiv" la i-pozit.
Obligativitatea imp"zitel"r. Aceasta nsea-n", c" plata nu e"te bene0ol, ci are
ca!acte! obli3ato!iu pentru toate persoanele care ob(in venituri sau 'e(in bunuri 'in
categoria celor supuse i-pozit"rii confor- legilor n vigoare.
7erestituirea imp"zitel"r. /reve'e, c" prelev"rile 'e i-pozite la fon'urile publice
'e resurse financiare se fac cu titlu e'initi0 i ne!a$bu!"abil. A'ic", transferurile 'e
i-pozite f"cute n aceste fon'uri sunt utilizate nu-ai la finan(area unor obiective
necesare tuturor -e-brilor societ"(ii !i nu unor interese in'ivi'uale sau 'e grup.
7"nec%ivalena imp"zitel"r. /oate fi n(eleas", pe 'e o parte, ca o plat" n
schi-bul c"reia contribuabilii nu beneficiaz" 'e contraservicii i-e'iate !i 'irect 'in
partea statului, pe 'e alt" parte, ca o 'iferen(" ntre cuantu-ul i-pozitelor pl"tite !i
valoarea serviciilor pri-ite n schi-b n viitor.
Rolul i-pozitelor 'a stat se -anifest" pe plan financiar, econo-ic !i social. Rolul
cel -ai i-portant al i-pozitelor este cel financiar, 'eoarece acesta constituie -i7locul
principal 'e procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor
publice. ;n ulti-ul ti-p s-a accentuat rolul i-pozitelor pe plan econo-ic, caracterizat
prin ncerc"rile statului 'e a folosi i-pozitele ca un -i7loc 'e interven(ie n activitatea
econo-ic". /e plan social rolul i-pozitelor se concretizeaz" n faptul c", prin
inter-e'iul lor statul proce'eaz" la re'istribuirea unei p"r(i i-portante 'in /4? ntre
clase !i p"turi sociale.
;n literatura 'e specialitate se vorbe!te 'e e:isten(a unor li-ite ale i-pozitelor,
caracterizat" ca pon'ere a acestora n /4?. Li-ita i-pozitelor 'intr-o anu-it" (ar" este
influen(at" at8t 'e factori e:terni siste-ului 'e i-pozite, c8t !i 'e factori interni
CpropriiD ai acestuia.
Din categoria factorilor e:terni ce influen(eaz" li-ita i-pozitelor se pot -en(iona:
nivelul /4? pe locuitor, nivelul -e'iu al i-pozitelor pe plan interna(ional, con'i(ii 'e
natur" politic", econo-ic", social" etc.
;n ca'rul factorilor proprii siste-ului 'e i-punere, care influen(eaz" li-ita
i-pozitelor, locul cel -ai i-portant l ocup" progresivitatea coteor 'e i-punere. Astfel
n ("rile n care i-pozitele au o pon'ere -ai ri'icat" n /4?, cote 'e i-punere au o
progresivitate -ai nalt".
+unc(iile i-pozitelor
/rin politica fiscal" practicat", statul are 'reptul 'e a prelua o parte 'in veniturile
realizate 'e subiectele 'e 'rept sau 'e a percepe o parte 'in costul serviciilor prestate n
folosul solicitan(ilor. 4-pozitele la care sunt obligate subiectele pl"titoare n'eplinesc,
n principiu, trei func(ii:
aD "ntribuia la 5"rmarea 5"nduril"r generale de dezv"ltare a s"cietii 85iscal9 este
o obliga(ie a tuturor persoanelor fizice sau 7uri'ice care ob(in venituri i-pozabile sau
ta:abile. Aceste fon'uri sunt utilizate 'e stat pentru finan(area 'e obiective !i ac(iuni cu
caracter general, folosin' ntregii colectivit"(i ca: finan(area institu(iilor publice,
constituirea rezervelor 'e stat, alte ac(iuni !i obiective cu caracter econo-ic !i social.
bD 0edistribuirea un"r venituri primare sau derivate 8s"cial9 este opera(iunea 'e
preluare a unor resurse n ve'erea repartiz"rii lor pentru satisfacerea unor trebuin(e
acceptate n folosul altora 'ec8t posesorii ini(iali ai resurselor.
Re'istribuirea aplic" principiul 'epersonaliz"rii resurselor, nf8ptuin'u-se pe -ai
-ulte planuri pentru satisfacerea tuturor trebuin(elor generale ale societ"(ii. Datorit"
faptului c" re'istribuirea e:agerat" !i nerealist" are consecin(e grave asupra cointeres"rii
!i responsabilit"(ii, practicarea acestuia prin -eto'e a'-inistrative !i gratuite 7ustificat"
va fi nlocuit" cu re'istribuirea prin -eto'e econo-ice sau restituibile. ;n cazurile c8n'
re'istribuirea se realizeaz" pe baza principiului -utualit"(ii, aceasta este nu nu-ai
inerent" 'ar !i echitabil".
cD 0eglarea un"r 5en"mene ec"n"mice sau s"ciale 8ec"n"mic9 ac(ioneaz" n -o'
'iferit n cazul unit"(ilor econo-ice sau a persoanelor fizice. La unit"(ile econo-ice,
prin i-pozite !i ta:e se influen(eaz" pre(urile -"rfurilor !i tarifelor e:ecut"rilor 'e
lucr"ri !i servicii publice, rentabilitatea, eficien(a econo-ico-financiar", etc. La
persoanele fizice, prin i-pozite !i ta:e se sti-uleaz" utilizarea c8t -ai pro'uctiv" a
terenurilor agricole !i ale altor bunuri, pe care le au n patri-oniul personal, se li-iteaz"
realizarea 'e venituri e:agerate, etc.
*& Teo!ii :n !e3le$enta!ea "i"te$ului e i$pune!e e ct!e "tat
;n leg"tur" cu 'reptul statului 'e a regle-enta siste-ul 'e i-punere, n literatura
'e specialitate, au fost e-ise -ai -ulte teorii:
O Teo!ia o!3anic a fost teoretizat" 'e g8n'itori 'e frunte ai filosofiei clasice
ger-ane: Regel, +ichte !i 1chelling. /otrivit acestei teorii Ystatul s-a n"scut 'in ns"!i
natura o-eneasc"Y iar 'reptul 'e i-punere este un pro'us necesar 'ezvolt"rii istorice a
popoarelorY. ;n aceste con'i(ii, 'reptul 'e i-punere nu este necesar s" fie 7ustificat,
'eoarece toate popoarele tr"iesc n Yvia(a 'e stat !i toate statele pentru garantarea
e:isten(ei lor, au nevoie 'e e:ercitarea 'reptului 'e i-punereY. 1copul e:ercit"rii
acestui 'rept este 'e a constitui fon'uri b"ne!ti necesare -en(inerii organiz"rii 'e stat
ori Yscopul fiin' absolut necesar se i-pune ca !i -i7locul pentru realizarea scopului s"
fie i-perativY.
O Teo!ia "ociolo3ic& /otrivit acestei teorii, statul este consi'erat a fi un Yst"p8n
absolutY n"scut 'in fr"-8nt"rile organiz"rilor sociale !i reprezint" Yfor(a brutal"Y a
-inorit"(ii organizate pentru a i-pune -potriva -a7orit"(ii st"p8nite. onfor- acestei
teorii, 'e(in"torul puterii nu era legat 'e 'rept, 'eoarece e-an" 'e la el - voin(a lui era
'reptul. /rin ur-are, voin(a capricioas" a suveranului 'eter-in" nor-ele 'e con'uit"
social".
4nstituirea 'reptului 'e a percepe i-pozite !i ta:e a ap"rut o 'at" cu crearea unui
aparat public co-plicat !i cu necesitatea 'e a avea -i7loacele 'e ntre(inere !i
func(ionare. /entru a -en(ine aceast" for(" public" sunt necesare contribu(iile
cet"(enilor.
O Teo!ia cont!actului "ocial a fost nte-eiat" 'e 0ho-as Robbles !i 'ezvoltat" 'e
Oean-OeacJues Rousseau n lucrarea Yontractul socialY.
;n teoria contractului social, 'reptul for-al 'e i-punere apare ca rezultatul unei
n(elegere ntre stat !i contribuabili. et"(enii renun(" la o parte 'in libert"(i, f"c8n', n
acela!i ti-p, !i sacrificii 'e or'in -aterial concretizate n i-pozite, n schi-bul unor
activit"(i realizate !i garantate 'e stat. 1tatul este consi'erat ca o autoritate superioar",
c"reia i se supun oa-enii liberi care &-au creat pe baza unui contract.
O Teo!ia ec,i0alenei nu-it" !i teoria schi-bului sau teoria intereselor a fost
fon'at" 'e A'a- 1-ith !i continuat" 'e harles Louis MontesJuieu.
onfor- concep(iei econo-istului A'a- 1-ith -a:i-ele sau principiile fun'a-entale
ale i-punerii, 'evenite foarte tra'i(ionale n ulti-ele 'ecenii sunt:
&D maxima de .ustiie& Ycet"(enii fiec"rui stat trebuie s" contribuie la cheltuielile
guverna-entale, at8t c8t le per-ite facult"(ile proprii, a'ic" n propor(ia veniturilor pe
care le realizeaz" sub protec(ia statuluiYE
#D maximi de certitudine& Yi-pozitul stabilit fiec"rui cet"(ean trebuie s" fie prestabilit !i
nu arbitrar. ;n epoca -o'ern", cuantu-ul pla(ii trebuie s" fie cert pentru contribuabil, ca
!i pentru orice alt" persoan"Y.
,D maxima comoditii& Ytoate contribu(iile trebuie s" fie pretinse la ter-enele !i ur-8n'
proce'eul care este -ai convenabil contribuabiluluiYE
.D maxima economiei& Ytoate contribu(iile trebuie s" fie stabilite 'e o -anier" care s"
scoat" 'in buzunarul cet"(eanului c8t -ai pu(in posibil fa(" 'e ceea ce ur-eaz" s" intre
n trezoreria statului>.
0eoria echivalen(ei i-pozitelor a fost actualizat" oficial n 1UA. 'e c8tre
0ribunalul 1upre- +e'eral. Aceast" actualizare a teoriei echivalen(ei i-pozitelor
cuprin'e, -ai -ult 'ec8t for-ul"rile teoretice anterioare, caracterizarea echivalentului
pe care statul -o'ern l acor'" contribuabilului 'e i-pozite !i care const" at8t n
protec(ia persoanei !i propriet"(ii lor, c8t !i n toate avanta7ele publice social-culturale.
Deci statul stabile!te cota 'e i-punere a supu!ilor n raport cu avanta7ele create, 'n' n
acela!i ti-p !i -"sura acestora n raport cu -"ri-ea serviciilor sau avanta7elor - cu c8t
vor fi -ai -ari, cu at8t i-pozitele vor fi -ai ri'icate. 4-pozitul, a!a cu- afir-a harles
Louis MontesJuieu, este Yo por(iune pe care o '" fiecare cet"(ean 'in bunul s"u, pentru
a avea siguran(a celeilalte p"r(i sau pentru a se folosi 'e eaY.
Dup" aceast" teorie, i-pozitele se confrunt" cu ta:ele, 'eci 'ac" i-pozitele ar fi
ntr-a'ev"r echivalente, ar trebui s" -"soare n -o' 7ust stabilirea !i perceperea lor.
/ractic este i-posibil 'e stabilit pentru fiecare cet"(ean n parte, 'e ce anu-e avanta7e
sau serviciu se bucur" n organizarea 'e stat.
O Teo!ia "i3u!anei este inspirat" 'in opera lui Oonh LocNe !i +rancois [uisnaH,
influen(at" fiin' 'e concep(ia filozofic" !i 'e i'eile liberalis-ului clasic, care atribuiau
statului un rol 'e Ypaznic 'e noapteY, 'e paz" a 'reptului !i asigurarea siguran(ei
publice.
Aceast" teorie este ase-"n"toare cu teoria contractului social !i teoria echivalen(ei,
esen(a ei const8n' ntr-un contract 'intre stat !i cet"(ean. onfor- acestei teorii,
i-pozitele sunt consi'erate ca pri-a 'e asigurare. 1tatul pe 'e o parte, asigur" via(a !i
bunurile, iar cet"(enii, pe 'e alt" parte, pl"tesc un i-pozit, un fel 'e pri-" 'e asigurare.
0eoria siguran(ei ofer", n acela!i ti-p, !i -"sura i-pozitelor, 'eoarece -"ri-ea lor va
fi 'at" 'e calitatea cet"(eanului !i valoarea bunurilor pe care le pose'".
0eoria siguran(ei a fost co-b"tut" pe -otiv c" statul nu !i asu-" vreun
anga7a-ent for-al 'e asigurare fa(" 'e cet"(eanul s"u. Dac" ar e:ista un ase-enea
anga7a-ent, s-ar i-pune o 'esp"gubire 'in partea statului, atunci c8n' bunurile
contribuabililor au fost 'istruse s-au sustrase.
O Teo!ia "ac!i'iciului& onfor- acestei teorii, ra(iunea i-pozitului este 7ustificat"
'e ns"!i natura statului, n sensul c" statul este un pro'us necesar al 'ezvolt"rii istorice
!i nici'ecu- o organizare social" bazat" pe voin(a 'eclarat" a cet"(enilor sau a unui
grup 'e cet"(eni. Astfel, cei care vor recunoa!te c" via(a social", n co-ple:itatea ei, nu
poate e:ista 'ec8t sub for-a organiz"rii 'e stat, trebuie s" recunoasc" !i 'reptul la
i-punere. Dreptul statului 'e a stabili !i percepe i-pozite este o consecin(" 'irect" a
obliga(iei sale 'e a n'eplini func(iile !i sarcinile 'e stat. 0o(i cet"(enii provoac" o serie
'e cheltuieli pe care statul este obligat s" le onoreze !i, prin ur-are, aceste cheltuieli
trebuie finan(ate 'e cei care le cauzeaz". De aici i-pozitul apare nu ca un contraserviciu
special pentru anu-ite servicii sau avanta7e, ci ca o 'atorie a tuturor cet"(enilor pentru
asigurarea e:isten(ei !i a con'i(iilor 'e 'ezvoltare a ntregului social c"ruia i apar(ine.
;n acest sens, 'atoria 'e contribu(ie a cet"(enilor este analogic" cu 'atoria 'e cet"(ean.
4n'epen'ent 'e aceste teorii, to(i cet"(enii au obliga(ia a pl"ti i-pozitele, f"r" a se
avea n ve'ere interesele fiec"rui contribuabil n parte, ci nu-ai interesele colectivit"(ii,
luat" ca un ansa-blu 'e entit"(i in'epen'ente.
+& Ele$entele i$po6itului
4-pozitul reprezint" un instru-ent co-ple: alc"tuit 'intr-un !ir 'e co-ponente.
/rincipalele ele-entele ale i-pozitului naintate n teoria !i practica financiar" sunt
ur-"toarele:
Obiectul i-pozitului, reprezint" ele-entul concret care st" la baza a!ez"rii
acestuia !i poate fi 'iferit n func(ie 'e provenien(a i-pozitului, scopul ur-"rit, natura
pl"titorului. Astfel, ca obiect al i-pozitului poate ap"rea:
\ /enitul! care poate fi profitul CbeneficiulD agen(ilor econo-ici !i veniturile persoanelor
fiziceE
\ Aerea CbunurileD, care este reprezentat" 'e cl"'iri, terenuri, -i7loace 'e transportE
\ #heltuielile Cconsu-ulD, care constituie pro'usul, serviciul prestat sau lucrarea
e:ecutat", bunul i-portat sau uneori cel e:portat n cazul i-pozitelor in'irecteE
\ Actele %i faptele realizate 'e organele statului pentru care se 'atoreaz" ta:e 'e ti-bru
!i nregistrare. 1pre e:e-plu, eliberarea, legalizarea, autentificarea unor acte,
'eschi'erea !i 'ezbaterea succesiunilor, solu(ionarea litigiilor 'e c"tre organele 'e
7u'ecat".
Ba6a e calcul C-ateria i-pozabil"D reprezint" ele-entul pe care se
fun'a-enteaz" evaluarea CcalcululD i-pozitului. ?aza 'e calcul poate s" fie aceea!i ca !i
obiectul i-pozabil sau s" 'ifere 'e acesta. Astfel, atunci c8n' obiectul i-pozitului l
constituie valoarea, venitul sau pre(ul acesta este n acela!i ti-p !i baz" 'e calcul, ca 'e
e:e-plu, n toate cazurile i-pozitului pe venit. 8n' este vorba 'e bunuri ca obiect al
i-pozitului, atunci ave- 'ou" cazuri:
aD n cazul i-pozitului funciar, c8n' suprafa(a 'e teren este e:pri-at" n -.p. sau ha
este !i ele-ent 'e calcul
bD n cazul i-pozitului pe i-obil obiectul i-punerii este cl"'irea, iar calculul se face
n func(ie 'e valoarea acesteia.
1itua(ie ase-"n"toare este n cazul ta:elor pe succesiuni, c8n' obiectul ta:"rii l
constituie 'ezbaterea succesiunii !i actele ntoc-ite cu acest prile7, n ti-p ce baza 'e
calcul este valoarea acesteia.
Subiectul i$po6itului Ccontribuabil, pl"titorD este persoana fizic" sau 7uri'ic"
'e(in"toare sau realizatoare a obiectului i-pozabil !i care potrivit legii este obligat la
plata acestuia.
Supo!tato!ul C'estinatarulD i-pozitului este persoana care suport" n ulti-a
instan(" i-pozitul Cc"ruia i se a'reseaz"D. Deoarece a'esea se fac confun'"ri ntre
subiect !i suportator al i-pozitului trebuie 'e f"cut o 'istinc(ie ntre ele. De cele -ai
-ulte ori subiectul !i suportatorul sunt una !i aceea!i persoan" fizic" sau 7uri'ic". ;ns"
n anu-ite cazuri suportatorul i-pozitului este o alt" persoan" 'ec8t subiectul. ;n cazul
i-pozitelor 'irecte aceste 'ou" ele-ente sunt reprezentate 'e una !i aceea!i persoan".
1pre e:e-plu, n cazul i-pozitelor pe salarii, contribuabil este persoana fizic" !i ea
efectiv suport" aceast" sarcin" fiscal". ;n cazul i-pozitelor in'irecte C0@A, accizeD
aceste ele-ente apar ca persoane 'iferite. Accizul are ca subiect pe agen(ii econo-ici
care pro'uc !i realizeaz" pro'use !i -"rfuri supuse acestui i-pozit, ns" suportatorul
este consu-atorul care efectiv achit" acest i-pozit n -o-entul procur"rii pro'usului
sau -"rfii respective. Deci, i-pozitele in'irecte pl"tite 'e unele persoane sunt transpuse
n sarcina altor persoane. Astfel se a7unge la feno-enul repercusiunii i-pozitelor.
Su!"a i$po6itului arat" 'in ce anu-e se pl"te!te i-pozitul Cvenit ori, e:cep(ional,
avereaD. @enitul ca surs" 'e plat" poate ap"rea sub -ai -ulte for-e: salariu, profit,
'ivi'en' etc. Averea poate ap"rea sub for-" 'e capital Cn cazul ac(iunilor e-iseD sau
sub for-" 'e bunuri C-obile sau i-obileD. ;n cazul i-pozitului pe venit sursa
i-pozitului ntot'eauna coinci'e cu obiectul i-punerii, pe c8n' la i-pozitele pe avere
sursa nu coinci'e cu obiectul i-punerii, 'eoarece i-pozitul se pl"te!te 'in venitul
ob(inut n ur-a e:ploat"rii Cutiliz"riiD averii respective.
Unitatea e i$pune!e reprezint" unitatea n care se e:pri-" obiectul sau -ateria
i-pozabil", a'ic" leul Cu.-.D n cazul veniturilorE -.p. sau ha la i-pozitul funciarE
capacitatea cilin'ric" la -i7loacele 'e transport etc.
Cota i$po6itului Ccuantu-ul unitar, unitatea 'e evaluareD reprezint" i-pozitul
aferent unei unit"(i 'e i-punere. 4-pozitul poate fi stabilit ntr-o cot" fi:" sau n cote
procentuale.
ota fi:" este o su-" absolut", invariabil" pe unitatea 'e -"sur".
ota procentual" este un procent 'e i-pozit asupra bazei 'e calcul. ota
procentual" poate fi:
- propor(ional"E
- progresiv"E
- regresiv".
A"ieta C-o'ul 'e a!ezareD i-pozitului reprezint" ansa-blul -"surilor privin'
i'entificarea subiectelor !i obiectelor i-pozitului, evaluarea obiectului i-pozabil,
'eter-inarea i-pozitului 'atorat statului.
Te!$enul e plat in'ic" 'ata la care sau p8n" la care i-pozitul trebuie achitat
fa(" 'e stat. )l apare ca:
- interval 'e ti-p n care su-ele trebuie v"rsate la bugetE
- 'at" fi:" la care obliga(iunile trebuie achitate.
Anle"ni!ile 'i"cale reprezint" un alt ele-ent prev"zut 'e actele nor-ative fiscale
CfinanciareD !i se refer" la re'uceri, scutiri, bonifica(ii, a-8n"ri !i e!alon"ri ale pl"(ii la
buget.
\ Scutirile se aplic" n ve'erea favoriz"rii anu-itor activit"(i care folosesc for(a 'e
-unc" cu ran'a-ent sc"zut. )le pot avea !i un caracter social ca n cazul scutirii 'e la
i-pozit a unor categorii sociale ale popula(iei.
\ 0educerile vizeaz" at8t scopuri sociale ct !i econo-ice, cu- este cazul re'ucerii
bazei i-pozabile la i-pozitul pe venit reinvestit n anu-ite scopuri prev"zute 'e
lege.
\ 'onificaiile se acor'" pentru a sti-ula anu-i(i pl"titori 'e i-pozite !i ta:e s"-!i
achite obliga(iile nainte 'e e:pirarea ter-enelor prev"zute 'e lege, 'e regul", p8n" la
pri-ul ter-en 'e plat". a bonifica(iile s" fie eficiente ele trebuie e:tinse pe -ai
-ulte categorii 'e contribuabili, -"rin'u-se !i gra'ul lor 'e cointeresare, pentru ai
'eter-ina pe pl"titori s"-!i achite cu anticipa(ie obliga(iile fa(" 'e buget, ce este
avanta7os pentru stat n con'i(iile 'e infla(ie.
\ Am1nrile %i e%alonrile au n ve'ere 'ecalarea ter-enelor 'e plat" !i respectiv,
frag-entarea su-ei 'e plat" n -ai -ulte tran!e ce ur-eaz" s" fie v"rsate la buget.
Sanciunile sunt un ele-ent pe care legea fiscal" l cuprin'e, av8n' scopul 'e a
nt"ri o'at" n plus caracterul obligatoriu al achit"rii i-pozitelor !i ta:elor, preciz8n'u-
se toto'at" penaliz"rile aplicate pl"titorilor ce se abat 'e la aceast" n'atorire legal".
ele -ai frecvent nt8lnite sanc(iuni n caz 'e neplat" la ter-en sau sustragere 'e la
i-punere sunt -a7or"rile 'e nt8rziere Cpenalit"(ileD !i a-enzile fiscale pentru
nc"lc"rile care nu sunt infrac(iuni, potrivit preve'erilor legii penale. 1e poate n(elege
c" n 'o-eniul i-pozitelor poate s" intervin" !i r"spun'erea penal" pentru contribuabili
persoane fizice ori salaria(i !i persoanelor 7uri'ice, n cazurile n care nc"lcare nor-elor
privin' i-pozitele !i ta:ele ntrunesc ele-ente constitutive ale vreuneia 'intre
infrac(iunile prev"zute 'e o'ul /enal sau alte legi e-ise n acest scop.
-& #!incipiile i$pune!ii
4-punerea reprezint" un co-ple: 'e -"suri !i opera(iuni efectuate n baza legii care au scop
stabilirea i-pozitului ce revine n sarcina unei anu-ite persoane fizice sau 7uri'ice. /entru ca un
siste- fiscal s" poat" fi consi'erat ra(ional trebuie s" satisfac" o serie 'e cerin(e sau principii, care se
refer" la 'i-ensionarea, a!ezarea !i perceperea i-pozitelor, precu- !i la obiectivele social-econo-ice
ur-"rite 'e politica fiscal".
Din punct 'e ve'ere politic, prin i-punere se ur-"re!te ca fiecare i-pozit intro'us
s" r"spun'" cerin(elor unor anu-itor principii !i anu-e: principiului 'e echitate fiscal",
'e politic" financiar", 'e politic" econo-ic" !i principii social-politice.
#!incipii e ec,itate 'i"cal& )chitatea fiscal" nsea-n" 'reptate !i 7uste(e n
-aterie 'e i-pozite. )a presupune i-pozitarea 'iferen(iat" a veniturilor !i a averii n
func(ie 'e puterea contributiv" a subiectului i-pozitului !i scutirea 'e plata i-pozitului
a persoanelor cu venituri -ici. )chitatea fiscal" in'ic" n'eplinirea cu-ulativ" a -ai
-ultor con'i(ii.
Stabilirea minimului neimpozabil! a'ic" legiferarea scutirii 'e i-pozit a unui
anu-it venit, care ar per-ite satisfacerea nevoilor 'e trai strict necesare.
Re-arc"- c" -ini-ul nei-pozabil poate fi stabilit nu-ai n cazul i-pozitelor
'irecte, cu prec"'ere la i-pozitele pe venit, neav8n' aplicabilitate n
i-pozitarea in'irect".
2ixarea sarcinii fiscale -n funcie de puterea contributi a fiecrui pltitor! a'ic"
luarea n consi'era(ie a -"ri-ii venitului sau a averii care este obiectul i-punerii,
precu- !i a situa(iei personale a contribuabilului, cu- ar fi situa(ia fa-ilial" Ccelibatar
sau c"s"torit, nu-"rul persoanelor aflate n ntre(inere etcD.
Instalarea paritii fiscale! cea ce nsea-n" c" la o anu-it" putere contributiv",
sarcina fiscal" a unei categorii sociale s" fie stabilit" egal" cu sarcina fiscal" a altei
categorii sociale, sarcina fiscal" a unei persoane s" fie stabilit" egal" cu sarcina fiscal" a
altei persoane 'in aceea!i categorie social".
Instituirea impunerii generale! a'ic" s" cuprin'" toate categoriile sociale, respectiv
toate persoanele care realizeaz" venituri sau care pose'" un anu-it gen 'e avere, cu
e:cep(ia persoanelor ale c"ror venituri se situeaz" sub un anu-it nivel C-ini-ul
nei-pozabilD.
on'i(iile e:puse -ai sus !i g"sesc reflectare n -o'ul 'e 'i-ensionare a
i-pozitului consi'erat !i 'e 'eter-inare a cuantu-ului i-pozitul ui . /ractica fiscal", n
acest sens, cunoa!te i-punerea n su-e fi:e !i i-punerea n cote procentuale.
Impunerea -n sume fixe este 'e origine -ai veche, are un gra' -ai -are 'e
subiectivis-. Un ase-enea i-pozit, cunoscut sub 'enu-irea 'e capita(ie, era r"sp8n'it
pe larg n )vul Me'iu. uantu-ul i-pozitului era stabilit abuziv, fiin' 'eter-inat nu
'e -"ri-ea venitului sau a averii !i nici 'e situa(ia personal" a pl"titorului, 'ar 'e
necesarul 'e -i7loace pentru a fi colectate. )vi'ent, acest proce'eu 'e i-punere nu se
potrive!te cu echitatea fiscal".
* 'at" cu liberalizarea econo-ic", i-punerea n su-e fi:e a ce'at treptat locul
i-punerii n cote procentuale. /ractica fiscal" a generat 'iversificarea caracterului
cotelor, a!a c" poate fi nt8lnit" i-punerea n cote propor(ionale, n cote progresive !i n
cote regresive.
:mpunerea 2n c"te pr"p"ri"nale reprezint" o -anifestare ne-i7locit" a egalit"(ii
n fa(a i-pozitelor. ;n cazul acestui proce'eu 'e i-punere se -en(ine constant" cota 'e
i-punere in'iferent 'e -o'ificare a -"ri-ii obiectului i-punerii, se aplic" acee!i cot"
oricare ar fi 'i-ensiunile -ateriei i-pozabile, cota i-pozitului r"-8ne invariabil" la
labilitatea gabaritelor obiectului i-pozabilr. /rin aceasta se asigur" n per-anen("
aceea!i propor(ie ntre volu-ul venitului sau valoarea averii !i cuantu-ul i-pozitului
'atorat. 4-punerea n cote propor(ionale este proprie calcul"rii i-pozitelor 'e tip real -
funciar, pe i-obil, pe genuri 'e activitate etc. !i se nt8lne!te !i n cazul i-pozitelor
in'irecte - ta:a pe valoarea a'"ugat", accizele, ta:a va-al", ta:a 'e ti-bru etc.
u toate c" intro'ucerea i-punerii n cote propor(ionale a fost un -ers-nainte fa("
'e i-punerea n su-e fi:e, totu!i nu s-a atins o 7uste(e irevocabil" n repartizarea
sarcinilor fiscale. Astfel, nici i-punerea n cote propor(ionale nu a solu(ionat proble-a
ce reiese 'in a:io-a c" puterea contributiv" a 'iferitelor categorii sociale cre!te pe
-"sur" ce acestea ob(in venituri -ai -ari sau pose'" averi -ai i-portante.
Dep"!irea acestei 'eficien(e a i-punerii n cote propor(ionale s-a ob(inut prin
intro'ucerea impunerii -n cote progresie" Acestui proce'eu i este caracteristic"
sensibilitatea cotei 'e i-punere la -o'ificarea obiectului i-pozabil. 6ivelul cotei nu
r"-8ne constant, 'ar cre!te pe -"sura sporirii 'i-ensiunilor -ateriei i-pozabile, ceea
ce face ca 'ina-ica cuantu-ului i-pozitului s" o 'evanseze pe cea a volu-ului
-ateriei i-pozabile. otele progresiei pot cre!te fie ntr-un rit- constant, fie ntr-unui
variabil. 4-punerea progresiv" se nt8lne!te n practica fiscal" sub for-a i-punerii n
cote progresive si-ple CglobaleD !i sub for-a i-punerii n cote progresive co-puse Cpe
tran!e 'e venitD.
;n cazul impunerii -n cote progresie simple! se aplic" aceea!i cot" asupra ntregii
-aterii i-pozabile apar(in8n' unui pl"titor. ota 'e i-pozit va fi cu at8t -ai -are, n
li-itele progresivit"(ii stabilite, cu c8t volu-ul -ateriei i-pozabile va fi -ai -are.
uantu-ul i-pozitului 'atorat statului reprezint" pro'usul 'intre venitul CavereaD
i-pozabil !i cota i-pozitului corespunz"toare nivelului respectiv al acestuia.
4-punerea n cote progresive si-ple, 'e!i se bazeaz" pe cre!terea cotei 'e i-pozit
pe -"sura sporirii -"ri-ii -ateriei i-pozabile, prezint" totu!i unele nea7unsuri. Astfel,
aceast" -o'alitate 'e i-punere i 'ezavanta7eaz" pe cei care au venituri al c"ror nivel
se situeaz" la li-ita i-e'iat superioar" celei p8n" la care ac(ioneaz" o anu-it" cot" 'e
i-pozit.
4-punerea n cote progresie compuse presupune 'ivizarea -ateriei i-pozabile n
-ai -ulte tran!e, iar pentru fiecare tran!" 'e venit CavereD este stabilit" o anu-it" cot"
'e i-pozit. /rin nsu-area i-pozitelor par(iale, calculate pentru fiecare tran!" 'e venit
CavereD n parte, se ob(ine i-pozitul total 'e plat" ce revine n sarcina unui contribuabil.
4-punerea n cote progresive co-puse nl"tur" nea7unsurile se-nalate 'e
i-punerea n cote progresive globale. )a este folosit" pe larg la i-punerea veniturilor
ob(inute 'e persoanele fizice, fiin' ns" nt8lnit" !i la unele i-pozite pe avere.
/ractica fiscal" cunoa!te !i impunerea -n cote regresie care se ntlne!te -ai rar,
att n trecut, c8t !i n prezent. )a se aplic" n cazuri e:cep(ionale, pentru perioa'e
li-itate 'e ti-p, n scopul solu(ion"rii unor proble-e 'e or'in econo-ic sau politic.
Acestui proce'eu i este proprie 'e ase-enea sensibilitatea cotei 'e i-punere la
-o'ificarea obiectului i-pozabil. 4ns" n acest caz nivelul cotei 'escre!te pe -"sura
sporirii 'i-ensiunilor -ateriei i-pozabile, ceea ce face ca 'ina-ica cuantu-ului
i-pozitului s" fie inferioar" 'ina-icii volu-ului -ateriei i-pozabile. otele regresiei,
si-ilar progresiei, pot 'escre!te fie ntr-un rit- constant, fie ntr-unui variabil.
4-punerea regresiv" se nt8lne!te n practica fiscal" sub for-a i-punerii n cote
regresive si-ple CglobaleD !i sub for-a i-punerii n cote regresive co-puse Cpe tran!e
'e venitD.
4n cazul impunerii -n cote regresie simple! se aplic" aceea!i cot" asupra ntregii
-aterii i-pozabile apar(in8n' unui pl"titor. ota 'e i-pozit va fi cu at8t -ai -ic", n
li-itele regresivit"(ii stabilite, cu c8t volu-ul -ateriei i-pozabile va fi -ai -are.
uantu-ul i-pozitului 'atorat statului reprezint" pro'usul 'intre venitul CavereaD
i-pozabil !i cota i-pozitului corespunz"toare nivelului respectiv al acestuia.
Impunerea -n cote regresie compuse presupune 'ivizarea -ateriei i-pozabile ri
-ai -ulte tran!e, iar pentru fiecare tran!" 'e venit CavereD este stabilit" o anu-it" cot"
'e i-pozit. /rin nsu-area i-pozitelor par(iale, calculate pentru fiecare tran!" 'e venit
CavereD n parte, se ob(ine i-pozitul total 'e plat" ce revine n sarcina unui contribuabil.
@o- insista asupra necofun'"rii no(iunii i-punere n cote regresive cu cea 'e
impozite regresie" 4-pozitele regresive sunt acele i-pozite care, fiin' achitate,
'i-inueaz" ntr-o propor(ie 'iferit" veniturile, afect8n' -ai -ult veniturile -ici. De
regul", aceasta se refer" la i-pozitele in'irecte. Afir-a(ia se bazeaz" pe faptul c"
i-pozitul in'irect pl"tit - la cu-p"rarea unei -"rfi sau c"n' se apeleaz" la un anu-it
serviciu - ca su-a fi:" pe unitatea 'e pro'us sau sub for-a cotei procentuale, este
acela!i pentru to(i cu-p"r"torii Cbeneficiarii serviciuluiD, in'iferent 'e -"ri-ea
veniturilor acestora. u alte cuvinte, pon'erea i-pozitului in'irect n venitul
cu-p"r"torului este invers propor(ional" cu venitul acestuia.
Dup" cu- se observ", -o'ul 'e i-punere bazat pe utilizarea cotelor progresive
co-puse, ntr-o -"sur" -ai -are 'ec8t celelalte, per-ite respectarea cerin(elor
echit"(ii fiscale, fapt ce a 'eter-inat e:tin'erea aplic"rii lui n practica fiscal"
interna(ional".
Revenin' la principiul echit"(ii fiscale, vo- -en(iona c" realizarea lui este
posibil" nu-ai n cazul ntrunirii si-ultan a tuturor con'i(iilor e:puse -ai sus, care n
ansa-blu i for-eaz" esen(a.
#!incipii e politic 'inancia!& Aceast" grup" 'e principii le nglobeaz" pe cele
'e or'in financiar, constituie cerin(ele ce ofer" realizarea obiectivelor financiare -
acu-ularea -i7loacelor publice. Astfel, i-pozitul trebuie s" corespun'" ur-"toarelor
criterii: ran'a-ent financiar ri'icat, stabilitate !i elasticitate.
0andamentul financiar ridicat al i-pozitului poate fi atins prin realizarea unui !ir
'e con'i(ii, principalele fiin':
3niersalitatea i-pozitului, prescrip(ie c" el trebuie s" fie pl"tit 'e toate
persoanele fizice !iQsau 7uri'ice care ob(in venituri 'in aceea!i surs", pose'" acela!i gen
'e avere sau !i procur" aceea!i categorie 'e bunuri. aracterul universal al i-pozitului
presupune ca ntreaga -aterie i-pozabil" ce apar(ine unei persoane s" fie supus"
i-pozit"rii.
4bligatiitatea i-pozitului, -clauz" ce e:clu'e posibilitatea 'e evaziune fiscal",
eli-in" eventualitatea 'e sustragere 'e la i-punere a unei p"r(i 'in -ateria i-pozabil".
5ficiena i-pozitului, preve'ere ca volu-ul cheltuielilor pentru stabilirea
obiectului i-pozabil, calcularea cuantu-ului !i perceperea i-pozitului s" fie c8t -ai
re'us.
#oneniena i-pozitului nsea-n" co-o'itatea achit"rii lui 'e c"tre contribuabil n
ter-en !i -o' convenabil.
Stabilitatea i-pozitului, privit" 'in punctul 'e ve'ere al -isiunii lui financiare,
nsea-n" -en(inerea constant" a ran'a-entului i-pozitului 'e-a lungul ntregului ciclu
econo-ic, in'iferent 'e faza parcurs". Aceasta nsea-n" c" ran'a-entul i-pozitului nu
trebuie neap"rat s" sporeasc" conco-itent cu cre!terea volu-ului pro'uc(iei !i a
veniturilor n perioa'a 'e ascensiune econo-ic" !i nici s" sca'" n sta'iul 'e recesiune a
econo-iei.
5lasticitatea i-pozitului presupune reac(ia auto-at" a i-pozitului la con'i(iile
econo-ice schi-b"toare, f"r" a fi necesare a7ust"ri n cotele i-pozitelor, posibilitatea
'e a'aptare -a!inal" continu" a acestuia la necesit"(ile 'e venituri ale statului. Astfel,
'ac" econo-ia se afl" n recesiune, i-pozitul trebuie s" a'uc" acela!i volu- 'e resurse
financiare pentru finan(area cheltuielilor publice, ca !i p8n" la 'eclin.
#!incipii e politic econo$ic& Aceast" grup" 'e principii are n ve'ere criteriile
'e construc(ie a i-pozitului, 'atorit" c"rora el e:ercit", n afar" 'e cea financiar", o alt"
-isiune i-portant" - 'e influen(are a proceselor econo-ice. Maniera 'e for-arie a
i-pozitului l trasfor-" n instrument de stimulare! reglementare sau deprimare
economic"
4-pozitele, n rolul 'e instru-ente ale politicii econo-ice, pot fi folosite pentru
i-pulsionarea sau supri-area 'ezvolt"rii unor sectoare sau ra-uri ale econo-iei, 'e
sti-ulare ori 'e re'ucere a pro'uc(iei sau a consu-ului unor -"rfuri, 'e e:tin'ere a
e:portului sau 'e restr8ngere a i-portului anu-itor bunuri etc.
;ncura7area 'ezvolt"rii unui sector Cra-uriD econo-ic poate fi realizat" !i prin
-"suri 'e or'in fiscal, cu- sunt: -ic!orarea i-pozitelor 'irecte stabilite n sarcina
ntreprinz"torilor care !i plaseaz" capitalurile n re-ura 'at"E ]re'ucerea sau scutirea 'e
plata i-pozitelor in'irecte a -"rfurilor autohtone pro'use n bran!a respectiv"E
stabilirea unor ta:e va-ale ri'icate la i-portul pro'uselor !iQsau serviciilor i'entice sau
substituibile 'e profilul 'o-eniului prote7atE facilitarea a-ortiz"rii accelerate a
capitalului fi: 'in acest 'o-eniu, ceea ce con'uce la re'ucerea profitului i-pozabil al
ntreprin'erilor 'in ra-ura favorizat" etc. +r8narea 'ezvolt"rii unei sfere, ac(iune
necesar" n con'i(iile huprapro'ucerii sau Ysupranc"lziriiY econo-iei, poate fi ob(inut"
prin -o'ificarea instru-entelor fiscale 'e politic" econo-ic" n sens opus.
;n scopul cre!terii consu-ului unui anu-it bun, autorit"(ile proce'eaz" la
-ic!orarea sau chiar supri-area i-pozitelor in'irecte percepute pe v8nzarea acestuia.
<i invers, 'ac" se ur-"re!te re'ucerea consu-ului, atunci se proce'eaz" la -a7orarea
cotelor 'e i-pozit aplicate la v8nzarea bunului respectiv.
):tin'erea rela(iilor co-erciale cu str"in"tatea poate fi sti-ulat" prin -"suri
fiscale care consist" n restituirea par(ial" sau integral" a i-pozitelor in'irecte aferente
-"rfurilor e:portateE re'ucerea nivelului ta:elor va-ale percepute la i-portul
anu-itor -"rfuri, utilizate la fabricarea pro'uselor 'estinate e:portului. Li-itarea
accesului -"rfurilor str"ine se poate realiza prin practicarea unor ta:e va-ale cu
caracter protec(ionist la i-portul anu-itor -"rfuri, iar restr8ngerea e:portului unor
categorii 'e pro'use - prin practicarea 'e ta:e va-ale la e:portul acestora. /entru
sti-ularea investi(iilor se apeleaz" la re'ucerea i-pozitului aferent profitului investit n
-a!ini, utila7e !i alte echipa-ente active. n scopul atragerii clasei -i7locii n procesele
investi(ionale, se recurge la scutirea 'e i-pozit a su-elor investite 'e persoanele cu
venituri -e'ii. n ve'erea co-baterii infla(iei, se recurge la -a7orarea i-pozitelor.
@o- -en(iona c" i-pozitele sunt instru-ente -acroecono-ice 'e o 'eosebit"
for(", provoac" puternice efecte cu caracter 'iferit, uneori 'ia-etral opus, cu totul
nea!teptate !i ne'orite. Din acest punct 'e ve'ere, ac(iunile 'e politic" econo-ic"
pro-ovate prin inter-e'iul i-pozitelor trebuie s" fie bine chibzuite fiscal, a7ustate la
-e'iul econo-ic !i tra'i(iile sociale concrete, concor'ate cu instru-entele politicii
econo-ice 'e natur" -onetar", cre'itar" !i bugetar".
#!incipii "ocial.politice& Aceast" grup" 'e principii are n ve'ere criteriile 'e
construc(ie a i-pozitului, 'atorit" c"rora el este utilizat la realizarea obiectivelor 'e
or'in social !i politic. Maniera 'e for-a(ie a i-pozitului l transfor-" n instrument de
prote.are sau suprimare economic a unor grupuri sociale.
/entru spri7inirea -aterial" a contribuabililor cu venituri -ici !i a celor care au un
anu-it nu-"r 'e persoane la ntre(inere se acor'" unele facilit"(i la i-punere. Analog,
persoanelor cu anu-ite -erite fa(" 'e (ar" Cveterani ai r"zboaielor, participan(i la ac(iuni
'e ap"rare civil" etc.D li se acor'" 'iferite scutiri fiscale. 1e bucur" 'e nlesniri fiscale
grupuri sociale profesionale - -ilitari, -ineri, agricultori, anga7a(i cu con'i(ii nocive 'e
-unc" etc.
4-pozitele sunt folosite !i pentru li-itarea consu-ului unor pro'use care au
consecin(e '"un"toare asupra s"n"t"(ii Ctutun, b"uturi alcooliceD !i pentru i-punerea
supli-entar" a grupurilor sociale cu venituri -ari, care procur" -"rfuri 'e lu:, bi7uterii,
auto-obile etc.
)ste cunoscut !i i-pozitul pe celibatari !i persoanele c"s"torite f"r" copii, pentru a se
sti-ula cre!terea natalit"(ii.
De regul", parti'ul 'e guvern"-8nt ur-"re!te ca politica fiscal" pe care o
pro-oveaz" s" fie n concor'an(" cu interesele categoriilor !i grupurilor sociale pe care
le reprezint". +olosin' i-pozitele ca instrument politic, prin inter-e'iul -"surilor cu
caracter fiscal, ncearc" s"-!i -en(in" influen(a n r8n'urile categoriilor sociale
sus(in"toare, -ai ales n pre7-a alegerilor. De -en(ionat c" aceste ac(iuni 'e politic"
financiar" nu se nscriu n ra(iunea financiar" sau econo-ic", sunt n 'etri-entul altor
categorii sociale !i '"uneaz" evolu(iilor econo-ice 'e perspectiv".
/rincipiile i-punerii, av8n' un caracter universal, poart" totu!i a-prenta
particularit"(ilor con'i(ionate 'e preferin(ele, priorit"(ile, obiectivele, politicile
acceptate pentru o perioa'" sau alta, 'e o guvernare sau alta, ori 'e o (ar" sau alta.
/& Ae6a!ea i pe!cepe!ea i$po6itelo!
A!ezarea !i perceperea i-pozitelor CasietaD i-pozitelor reprezint" un proces
co-ple:, care presupune efectuarea unui !ir 'e opera(ii succesive const8n' n stabilirea
obiectului i-pozabil, 'eter-inarea cuantu-ului i-pozitului !i perceperea CncasareaD
i-pozitului.
&et"de de evaluare a materiei imp"zabile. 1tabilirea obiectului i-pozabil are
'rept scop constatarea !i evaluarea -ateriei i-pozabile. /entru ca veniturile sau averea
s" poat" fi supuse i-punerii, este necesar -ai nt8i ca organele fiscale s" constate
e:isten(a acestora, iar -ai apoi s" proce'eze la evaluarea lor. )valuarea -ateriei
i-pozabile const" n 'eter-inarea 'i-ensiunii acesteia. )a poate fi efectuat" prin 'ou"
-eto'e:
- -eto'a evalu"rii in'irecte, bazat" pe prezu-(ieE
- -eto'a evalu"rii 'irecte, bazat" pe probe.
Meto'a evalu"rii in'irecte poate fi realizat" prin trei variante:
- evaluarea pe baza unor in'ici e:teriori ai obiectului i-pozabilE
- evaluarea forfetat"E
- evaluarea a'-inistrativ".
5aluarea pe baza unor indici exteriori ai obiectului impozabil poate fi efectuat"
nu-ai n cazul i-pozitelor reale !i per-ite 'eter-inarea -"ri-ii obiectului i-pozabil
ci o anu-it" apro:i-a(ie. De e:e-plu, n cazul i-pozitului funciar, pentru stabilirea
obiectului i-pozabil erau folosite 'rept criterii ur-"toarele se-ne: suprafa(a 'e teren
Cf"r" a lua n consi'era(ie bonitatea sau 'estina(ia acestuiaDE nu-"rul total 'e ani-ale
sau nu-"rul ani-alelor 'e trac(iune 'in gospo'"rieE cantitatea 'e s"-n(" utilizat" la
s"-"natE pre(ul p"-ntuluiE -"ri-ea aren'ei etc.
;n cazul i-pozitului pe cl"'iri, se-nele potrivit c"rora se stabilea -"ri-ea
i-pozitului erau !i -ai 'iverse: nu-"rul co!urilor 'e fu- CRusiaDE lungi-ea fasa'ei
CA-ster'a-DE locul a-plas"riiE -"ri-ea chiriei etc. Aceast" evaluare este si-pl" !i
pu(in costisitoare, n schi-b 2 arbitrar" !i ine:act".
5aluarea forfetat const" n faptul c" organele fiscale, cu acor'ul
contribuabilului, atribuie o anu-it" valoare obiectului i-pozabil. u toate c" aceast"
-eto'" este -ai Y'e-ocratic"Y, evi'ent c" nici n acest caz nu se poate stabili cu
e:actitate -"ri-ea obiectului i-pozabil.
5aluarea administrati const" n faptul c" organele fiscale stabilesc -"ri-ea
-ateriei i-pozabile pe baza 'atelor pe care le au la 'ispozi(ie. ;n -"sura n care
contribuabilul nu este 'e acor' cu evaluarea f"cut" 'e organul fiscal, el are 'reptul s"
o contesteze, prezent8n' argu-entele 'e rigoare.
Deter-inarea obiectului i-pozabil prin evaluarea in'irect" nu prezint"
'ificult"(i, este si-pl" !i pu(in costisitoare. ;ns" aceast" -eto'" nu per-ite stabilirea
e:act" a -"ri-ii obiectului i-pozabil, ceea ce se reflect" negativ asupra echit"(ii
fiscale.
Meto'a evalu"rii 'irecte cunoa!te 'ou" variante 'e realizare: evaluarea pe baza
'eclara(iei a unei ter(e persoane !i evaluarea pe baza 'eclara(iei pl"titorului.
5aluarea pe baza declaraiei a unei tere persoane const" n faptul c"
-"ri-ea obiectului i-pozabil se stabile!te pe baza 'eclara(iei scrise pe care o ter("
persoan", care cunoa!te aceast" -"ri-e, este obligata prin lege s" o 'epun" la organele
fiscale. Astfel, 'e e:e-plu, agentul econo-ic 'eclar" salariile pe care le-a pl"tit
-uncitorilor !i func(ionarilor s"i, chiria!ii 'eclar" chiria achitat" proprietarului etc.
Aceast" -o'alitate eli-in" ntr-o anu-it" -"sur" tenta(ia 'e a sustrage -ateria
i-pozabil" 'e la i-punere, 'eoarece se consi'er" c" 'eclarantul nu este interesat n
ascun'erea a'ev"rului. Utilizarea acestei evalu"ri este posibil" nu-ai in cazul
i-pozit"rii anu-itor venituri.
5aluarea pe baza declaraiei pltitorului const" n faptul ea subiectul
i-pozitului este 'eter-inat prin lege s" 'eclare -"ri-ea -ateriei i-pozabile.
ontribuabilul este obligat s" (in" evi'en(a veniturilor !i cheltuielilor realizate n
procesul 'e activitate, s" ntoc-easc" raportul privin' rezultatele financiare, s"
nainteze organelor fiscale 'eclara(ia privin' veniturile ob(inute sau averea pose'at".
Aceast" -o'alitate 'e evaluare are aplicabilitate -ai larg", ns" se consi'er" c" ea
a'-ite posibilit"(i -ai -ari 'e evaziune fiscal" prin prezentarea unor 'eclara(ii
nesincere !i prin i-posibilitatea organelor fiscale 'e a controla veri'icitatea 'atelor
prezentate.
&"daliti de determinare a cuantumului imp"zitel"r. Deter-inarea
cuantu-ului i-pozitului se efectueaz" prin 'ou" -et o'e: -eto'a 'e reparti(ie !i
-eto'a 'e cotitare .
6etoda de repartiie! care s-a practicat p8n" n pri-ele sta'ii 'e 'ezvoltare a
capitalis-ului, const" n faptul c" autoritatea fiscal", n func(ie 'e necesit"(ile 'e
resurse publice, stabilea su-a global" a i-pozitelor ce ur-au s" fie ncasate pe
ntreg teritoriul ("rii. Aceast" su-" era repartizat" ulterior pe unit"(i a'-inistrative-
teritoriale, care se -p"r(ea -ai 'eparte pe contribuabili. Acest -o' 'e
stabilire a cuantu-ului i-pozitului nu are la baza sa careva 7ustificare econo-ic" !i
ur-are nu este potrivit principiului echit"(ii fiscale.
6etoda de cotitare! folosit" pe larg n practica conte-poran", const" n
calcularea -"ri-ii i-pozitului prin aplicarea cotelor asupra obiectului i-pozitului,
'eter-inat pentru fiecare pl"titor n parte
uantu-ul i-pozitului, n acest caz, 'epin'e 'e -"ri-ea obiectului i-pozabil !i
(ine cont 'e situa(ia personal" a pl"titorului i-pozitului.
@o- -en(iona c", confor- -eto'elor 'e 'eter-inare a cuantu-ului, i-pozitele
se -part n i-pozite 'e repartiie !i i-pozite 'e cotitare"
3r"cedee de percepere a imp"zitel"r. Dup" stabilirea -"ri-ii i-pozitului,
organele fiscale sunt obligate s" a'uc" la cuno!tin(" contribuabililor cuantu-ul
i-pozitului 'atorat !i ter-enele 'e plat" a acestuia. Ur-"torul act este perceperea
i-pozitelor, care este una 'in principalele ac(iuni ale procesului 'e i-pozitare.
Meto'ele 'e percepere a i-pozitelor au evoluat 'e ase-enea 'e-a lungul
ti-pului reprezent8n': colectarea i-pozitelor 'atorate 'e c"tre unul 'in contribuabilii
fiec"rei localit"(iE ncasarea i-pozitelor prin inter-e'iul concesionarilor Caren'a!ilorDE
perceperea i-pozitelor 'e c"tre aparatul specializat CfiscalD al statului.
Colecta!ea i$po6itelo! ato!ate e ct!e unul in cont!i buabilii
'iec!ei localiti este proprie perioa'ei ti-purii 'e e:isten(" a statului !i se re'uce
la colectarea i-pozitelor 'e unul 'in 'iriguitorii co-unit"(ii, care ulterior trans-itea
bunurile !i valorile colectate unei sub'iviziuni a autorit"(ii fiscale. Aceast" -eto'" s-a
-en(inut !i -ai t8rziu, ns" aplicarea ei era -ai ngust", cu prec"'ere n regiunile
n'ep"rtate, izolate, greu accesibile, un'e 'eta!a-entele fiscului a7ungeau foarte rar.
Anca"a!ea i$po6itelo! p!in inte!$eiul conce"iona!ilo! Ma!enailo!N consta
n faptul c" autoritatea fiscal", contra unei p"r(i 'in su-a colectat", ce'a 'reptul 'e
colectare a i-pozitelor unor cet"(eni Deoarece profiturile acestora 'epin'eau 'e
ncas"rile fiscale, este evi'enta 'orin(a lor 'e a e:agera povara fiscal", !i a!a in7ust" 'in
cauza -eto'ei oi arbitrare 'e i-pozitare. Desigur, n con'i(iile lipsei unei evi'en(e certe
!i e:acte, erau frecvente falsific"rile !i 'elapi'"rile, fapt ce con'ucea la o eficien(" 7oas"
a i-pozitelor.
#e!cepe!ea i$po6itelo! e ct!e apa!atul "peciali6at M'i"calN al "tatului
nsea-n" n esen(" c" func(ia 'e colectare a i-pozitelor este e:ercitat" 'e un organ
legal cu func(ii n finan(e al a'-inistra(iei publice.
;ncasarea i-pozitelor printr-un organ specializat al statului a nceput s" fie
aplicat" pe larg n perioa'a capitalis-ului pre-onopolist, iar n prezent a 'evenit
-eto'a 'o-inant" 'e percepere a i-pozitelor !i ta:elor.
Perceperea impozitelor prin aparatul fiscal se realizeaz prin -ai -ulte for-e:
direct de la pltitori7 prin stopa. la surs7 prin aplicarea de timbre fiscale"
;n cazul -ncasrii impozitelor direct de la pltitori! sunt posibile 'oua variante:
aDpltitorul este obligat s se deplaseze la sediul organelor fiscale
pentru a achita impozitul 'atorat statuluiE
bD organul fiscal are obligaiunea de a se deplasa la domiciliul
pltitorului pentru a8i solicita s achite impozitul cuvenit.
@o- -en(iona c", potrivit -o'ului 'e ncasare 'e la pl"titor i-pozitele se
-part n i-pozite portabile !i i-pozite cerabile.
;n cazul -ncasrii impozitelor prin stopa. la surs! i-pozitul se re(ine !i se vars"
la buget 'e c"tre o ter(" persoan". De e:e-plu, patronii sunt obliga(i s" re(in"
i-pozitul pe salariu 'atorat 'e anga7a(i !i s"-& verse la buget. La fel proce'eaz"
b"ncile la plata 'ob8nzilor titularilor 'e 'epozite 'e bani n cont !i societ"(ile
co-erciale la plata 'ivi'en'elor 'e(in"torilor 'e h8rtii 'e valoare etc.
Perceperea impozitului prin aplicarea de timbre fiscale! folosit" cel -ai frecvent
n cazul ta:ei 'e stat, const" n procurarea ti-brului respectiv !i prezentarea lui
organului care 'ocu-enteaz" sau ntreprin'e ac(iunea solicitat". n prezent, aria
aplic"rii acestui -o' 'e colectare a i-pozitelor se e:tin'e, cuprinz8n' !i alte i-pozite,
cu- ar fi accizele etc.
/roce'eele -o'erne 'e a!ezare !i percepere a i-pozitelor trebuie sa fie bine
organizate, co-puterizate, auto-atizate pentru a crea co-o'itate contribuabililor !i a
asigura oportunitatea !i plenitu'inea v"rs"-intelor la buget.
2& Cla"i'ica!ea i$po6itelo!
;n practica fiscal" interna(ional" int8lni- o 'iversitate 'e i-pozite, care se
'eosebesc ca for-" !i continu(. De aceea, pentru a i'entifica u!or efectele 'iferitelor
categorii 'e i-pozite n plan econo-ic, financiar, social !i politic este necesar"
gruparea acestora pe baza ur-atoarelor c!ite!ii:
- tr"s"turile 'e for-" ale i-pozitelorE
- obiectul asupra c"rora se a!eaz"E
- tr"saturile 'e fon'E
- scopul ur-arit 'e stat prin instituirea lorE
- frecven(a perceperii lorE
- institu(ia care le a'-inistreaz" etc.
;n 'uncie e "copul ur-"rit 'e stat prin intro'ucerea lor, i-pozitele se grupeaz":
- Impozite financiare, instituite 'e stat in scopul realizarii 'e venituri
necesare acoperirii cheltuielilor statului Ccu- sunt, 'e e:e-plu, i-pozitele pe venit,
ta:ele 'e consu-atie etc.D.
- Impozite de ordine, intro'use 'e stat in scopul li-it"rii unei activit"(i
anu-e sau n ve'erea realiz"rii unor obiective nefiscale cu- sunt, 'e e:e-plu,
intro'ucerea unor accize ri'icate asupra consu-ului 'e alcool !i tutun sau utilizarea
unor ta:e va-ale anti'u-ping in scopul li-itarii i-portului anu-itor -"rfuri ce au
pret 'e 'u-ping.
Dup" '!ec0ena cu care se realizeaz" Crespectiv, se percep la bugetD, 'istinge-:
- Impozite permanente 9ordinare:, care se percep cu regularitate C'e regula,
anualD, fiin' inscrise n ca'rul fiecarui buget public.
- Impozite incidentale 9extraordinare:, care se instituie n situa(ii e:cep(ionale
Ccu- ar fi, 'e pil'", n situa(ii 'e criz" !i r"zboiD !i se percep o singur" 'at", -otiv
pentru care ele nu sunt inscrise n bugetul public.
Dup" in"tituia ca!e le a$ini"t!ea6, i-pozitele se grupeaz" n func(ie 'e tipul
statelor n care se instituie !i percep, astfel:
;n statele 'e tip fe'eral 'istinge- :
- impozite federale! impozite ale statelor membre ale federaiilor7
- impozite locale! ale departamentelor! proinciilor sau .udetelor! ale
municipiilor! ora%elor %i comunelor"
;n statele 'e tip unitar 'istinge-:
- impozite ale administratiei centrale de stat7
- impozite locale! ale organelor administrati8teritoriale"
Dup" 'o!$a plii i-pozitele sunt:
- impozite -n bani7
- impozite -n natur7
Av8n'u-se n ve'ere obiectul a"up!a c!o!a "e aea6, i-pozitele se clasific" n:
- impozite pe enit7
- impozite pe aere7
- impozite pe consum 9sau pe cheltuieli:"
;n functie 'e t!a"atu!ile e 'on i-pozitele se grupeaz" n 'ou" categorii:
- impozite directe7
- impozite indirecte"
I$po6ite i!ecte se stabilesc no-inal n sarcina unor persoane fizice sauQ!i
7uri'ice, n func(ie 'e veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor legale 'e i-punere
!i se percep 'irect 'e la subiectul i-pozitului la anu-ite ter-ene precis stabilite. De
regula, (n cazul acestor i-pozite, subiectul !i suportatorul i-pozitului sunt una !i aceea!
persoan".
/e baza criteriilor care stau la baza a!ez"rii i-pozitelor 'irecte, n practica
-on'ial", se grupeaza n:
$: impozite reale Cobiective, pe pro'usD, care:
- se stabilesc n legatur" cu 'e(inerea unor obiecte -ateriale, f"c8n'u-
se abstrac(ie 'e situa(ia personal" a subiectului i-pozituluiE
- au cunoscut o larg" aplicabilitate n secolul B4B, 'ar ele se practic"
!i n prezent n cazul cl"'irilor, terenurilor ocupate 'e cl"'iri, e:ploat"rilor agricoleE
- n aceast" categorie se inclu': i-pozitul funciarE i-pozitul pe cl"'iriE
i-pozitul pe activit"(i in'ustriale, co-erciale !i profesii libereE i-pozitul pe capitalul
-obiliar sau b"nesc.
(: impozite personale CsubiectiveD, care se a!eaz" asupra veniturilor sau averii av8n'u-
se n ve'ere !i situa(ia personal" a subiectului i-pozitului. ;n aceast" categorie se
inclu':
- impozitele pe eniturile persoanelor fizice7
- impozitele pe eniturile persoanelor .uridice7
- impozitele pe aerea propriu8zis7
- impozitele pe circulatia aerii7
- impozitele pe sporul de aere etc"
I$po6ite ini!ecte se percep cu ocazia v8nzarii unor bunuri !i al prest"rii unor
servicii, fiin' v"rsate la bugetul public 'e c"tre pro'ucatori, co-ercian(i sau prest"tori
'e servicii !i suportate 'e c"tre consu-atorii bunurilor !i serviciilor i-pozabile. ;n cazul
acestor i-pozite, prin lege, se atribuie calitatea 'e subiect al i-pozitului altei persoane
fizice sau 7uri'ice 'ec8t suportatorului acestora. ;n func(ie 'e for-a lor 'e -anifestare,
i-pozitele in'irecte se grupeaz" n:
- taxe de consumatie7
- monopoluri fiscale7
- taxe amale7
- taxe de timbru %i de -nregistrare"
4& Si"te$ul 'i"cal al Republicii Molo0a
1iste-ul fiscal reprezint" o co-ponent" a siste-ului financiar al Republicii
Mol'ova !i inclu'e ur-"toarele ele-ente:
- legisla(ia fiscal"E
- siste-ul 'e i-pozite !i ta:eE
- a'-inistrarea fiscal" !i organele fiscale.
0oate aceste verigi snt strns legate ntre ele, 'eoarece, n baza legisla(iei fiscale,
organele fiscale a'-inistreaz" proce'urile fiscale, avn' ca scop colectarea i-pozitelor
!i ta:elor, acestea 'in ur-" constituin' surse 'e venit ale statului. )ficien(a siste-ului
fiscal 'epin'e 'e eficien(a fiec"rui ele-ent constitutiv.
onfor- o'ului +iscal, siste-ul fiscal al Republicii Mol'ova reprezint"
totalitatea: i-pozitelor !i ta:elor, principiilor, for-elor, -eto'elor 'e stabilire,
-o'ificare !i anulare a acestora, prev"zute 'e o'ul +iscal, precu- !i totalitatea
-"surilor ce asigur" achitarea lor.
Legisla(ia fiscal". An con'o!$itate cu a!ticolul * al Coului Fi"cal1
le3i"laia 'i"cal "e con"tituie in)
$" #odul 2iscal7
(" Alte acte normatie adoptate -n conformitate cu acesta"
&. + al Republicii Mol'ova Cn continuare + al RMD a fost a'optat prin Legea
Republicii Mol'ova, nr.&&5,-B444 'in #..$..&KK% !i publicat n Monitorul *ficial al
Republicii Mol'ova, nr.5#Q3## 'in &9.$K.&KK%.
+ al RM a fost 'e -ultiple ori co-pletat !i -o'ificat. Actual-ente, +ntrune!te 9
titluri:
- 0itlul 4 - =D41/*^4X44 G)6)RAL)>E
- 0itlul 44 - =4M/*^40UL /) @)640>E
- 0itlul U4 - =0ABA /) @AL*AR)A AD_UGA0_>E
- 0itlul 4@ - =A4^)L)>E
- 0itlul @ - =ADM46410RAR)A +41ALA>E
- 0itlul @4 - =4M/*^40UL /) ?U6UR4L) 4M*?4L4AR)>E
- 0itlul @44 - =0AB)L) L*AL)>E
- 0itlul @444 - =0AB)L) /)60RU R)1UR1)L) 6A0URAL)>.
/rin o'ul +iscal se stabilesc:
- principiile generale ale i-pozit"rii n Republica Mol'ovaE
- statutul 7uri'ic al contribuabililor, al organelor fiscale !i al altor participan(i la
rela(iile regle-entate 'e legisla(ia fiscal"E
- principiile 'e 'eter-inare a obiectului i-puneriiE
- principiile evi'en(ei veniturilor !i cheltuielilor 'e'useE
- -o'ul !i con'i(iile 'e tragere la r"spun'ere pentru nc"lcarea legisla(iei fiscaleE
- -o'ul 'e contestare a ac(iunilor organelor fiscale !i ale persoanelor cu func(ii 'e
r"spun'ere ale acestora.
o'ul +iscal regle-enteaz" rela(iile ce (in 'e e:ecutarea obliga(iilor fiscale n ce
prive!te i-pozitele !i ta:ele generale 'e stat, stabilin', 'e ase-enea, principiile
generale 'e 'eter-inare !i percepere a i-pozitelor !i ta:elor locale.
6o(iunile !i preve'erile + al R.M. se aplic", n e:clusivitate, n li-itele rela(iilor
fiscale !i ale altor rela(ii legate 'e acestea.
#. onfor- alin.C#D 'in articolul , al + al R.M., actele nor-ative a'optate 'e c"tre
Guvern, Ministerul 'e +inan(e, 4nspectoratul +iscal /rincipal 'e 1tat 'e pe ling"
Ministerul 'e +inan(e, Departa-entul @a-al, 'e alte autorit"(i 'e specialitate ale
a'-inistra(iei publice centrale, precu- !i 'e c"tre autorit"(ile a'-inistra(iei publice
locale, n te-eiul !i pentru e:ecutarea +, nu trebuie s" contravin" preve'erilor lui sau
s" 'ep"!easc" li-itele acestuia.
;n cazul apari(iei unor 'iscrepan(e ntre actele nor-ative in'icate la alin.C#D !i
preve'erile o'ului +iscal, se aplic" preve'erile co'ului.
4-pozitarea se efectueaz" n baza + !i a altor acte nor-ative a'optate n
confor-itate cu acesta, publicate n -o' oficial, !i care snt n vigoare pe perioa'a
stabilit" pentru achitarea i-pozitelor !i ta:elor.
Acor'urile Cconven(iileD interna(ionale privin' evitarea 'ublei i-puneri
co-pleteaz" legisla(ia fiscal".
Articolul . al + =0ratatele interna(ionale> preve'e ur-"toarele:
C&D Dac" un acor' Co conven(ieD inte-a(ionalC"D care regle-enteaz" i-punerea, la care
Republica Mol'ova este parte, stipuleaz" alte reguli !i preve'eri 'ect cele fi:ate n
o'ul +iscal sau n alte acte nor-ative a'optate n confor-itate cu acesta, se aplic"
regulile !i preve'erile acor'ului Cconven(ieiD interna(ionalCeD.
C#D /reve'erile alin.ClD nu se aplic" n cazurile cn' rezi'entul statului cu care a fost
ncheiat acor'ul Cconven(iaD interna(ionalC"D este folosit pentru ob(inerea facilit"(ilor
fiscale 'e c"tre o alt" persoan" care nu este rezi'ent al statului cu care a fost ncheiat
acor'ul Cconven(iaD !i care nu are 'reptul la facilit"(i fiscale.
1iste-ul i-pozitelor !i ta:elor percepute n Republica Mol'ova.
Si"te$ul i$po6itelo! i taJelo! pe!cepute :n Republica Molo0a
co!e"pune "t!uctu!ii a$ini"t!aiei publice in Republica Molo0a1
ca!e e"te con"tituit in)
- a'-inistra(ia public" central"E
- a'-inistra(ia public" local".
4n confor-itate cu articolul 5 al o'ului +iscal al Republicii Mol'ova, i-pozitele
!i ta:ele percepte n Republica Mol'ova snt:
- i-pozitele !i ta:ele generale 'e statE
- i-pozitele !i ta:ele locale.
1iste-ul i-pozitelor !i ta:elor generale 'e stat inclu'e:
aD i-pozitul pe venitE
bD ta:a pe valoarea a'"ugat"E
cD accizeleE
'D i-pozitul privatE
eD ta:a va-al"E
fD ta:ele percepute n fon'ul rutier.
1iste-ul i-pozitelor !i ta:elor locale inclu'e:
aD i-pozitul pe bunurile i-obiliareE
bD ta:ele pentru utilizarea resurselor naturaleE
cD ta:a pentru a-ena7area teritoriuluiE
'D ta:a 'e organizare a licita(iilor locale !i loteriilor pe teritoriul unit"(ii a'-inistrativ-
teritorialeE
eD ta:a hotelier"E
fD ta:a pentru a-plasarea publicit"(ii Crecla-eiDE
gD ta:a 'e applicare a si-bolicii localeE
hD ta:a pentru a-plasarea unit"(ilor co-ercialeE
iD ta:a 'e pia("E
7D ta:a pentru parcareaE
ND ta:a balnear"E
4D ta:a 'e la posesorii 'e ciniE
-D etc.
Rela(iile ce (in 'e toate i-pozitele !i ta:ele enu-erate -ai sus se regle-enteaz" 'e
o'ul +iscal !i 'e alte acte nor-ative a'optate n confor-itate cu acesta.
La stabilirea i-pozitelor !i ta:elor se 'eter-in"E
aD subiec(ii i-puneriiE
bD obiectele i-punerii !i baza i-pozabil"E
cD cotele i-pozitelor !i ta:elorE
'D -o'ul !i ter-enele 'e achitare a i-pozitelor !i ta:elorE
eD facilit"(ile CnlesnirileD privin' i-pozitele !i ta:ele sub for-" 'e scutire par(ial" sau
total" ori 'e cote re'use.
4-pozitele !i ta:ele, percepute n confor-itate cu o'ul +iscal n vigoare !i cu alte
acte nor-ative a'optate n confor-itate cu acesta, reprezint" una 'in sursele 'e venit
ale bugetului consoli'at.
;n confor-itate cu articolul % al + =1tabilirea, -o'ificarea !i anularea i-pozitelor
!i ta:elor generale 'e stat !i localeY:
C&D 4-pozitele !i ta:ele generale 'e stat !i locale se stabilesc, se -o'ific" sau se
anuleaz", e:clusiv prin -o'ificarea !i co-pletarea o'ului +iscal.
C#D /e parcursul anului fiscal Ccalen'aristicD, stabilirea 'e noi i-pozite !i ta:e generale
'e stat !i locale, n afar" 'e cele prev"zute 'e + al R.M., sau anularea ori -o'ificarea
i-pozitelor !i ta:elor n vigoare privin' 'eter-inarea subiec(ilor i-punerii !i a bazei
i-pozabile, -o'ificarea cotelor !i aplicarea facilit"(ilor fiscale se per-it nu-ai
conco-itent cu -o'ificarea corespunz"toare a bugetului 'e stat.
C,D 4-pozitele locale, lista !i plafoanele ta:elor locale se aprob" 'e c"tre /arla-ent.
C.D Deciziile autorit"(ilor a'-inistra(iei publice - ale -unicipiilor, ora!elor, satelor
Cco-unelorD, precu- !i ale altor unit"(i a'-inistrativ-teritoriale instituite n con'i(iile
legisla(iei
- cu privire la punerea n aplicare, la -o'ificarea, n li-itele co-peten(ei lor, a cotelor,
a -o'ului !i ter-enelor 'e achitare !i la aplicarea facilit"(ilor se a'opt" pe parcursul
anului fiscal,
conco-itent cu -o'ific"rile corespunz"toare ale bugetelor unit"(ilor a'-inistrativ-
teritoriale.
C3D ;ntreprin'erile, institu(iile !i organiza(iile care au filiale !iQsau sub'iviziuni n afara
unit"(ii a'-inistrativ-teritoriale n care se afl" re!e'in(a 'e baz" pl"tesc i-pozite !i ta:e
Ccu e:cep(ia ta:ei pe valoarea a'"ugat", a accizelor !i a ta:elor 'estinate transfer"rii n
fon'ul rutierD la bugetele unit"(ilor a'-inistrativ-teritoriale 'e la re!e'in(a filialelor
!iQsau sub'iviziunilor.
A$ini"t!a!ea 'i"cal i o!3anele 'i"cale& ;n confor-itate cu articolul CKD al
o'ului +iscal YA'-inistrarea fiscal"Y, a'-inistrarea fiscal" reprezint" activitatea
organelor 'e stat -puternicite !i responsabile 'e:
- asigurarea colect"rii 'epline !i la ter-en a i-pozitelor !i ta:elor, a penalit"(ilor !i
a-enzilor n bugetele 'e toate nivelurile !i n fon'urile e:trabugetareE
- precu- !i 'e efectuarea ac(iunilor 'e cercetare penal" n caz 'e e:isten(" a unor
circu-stan(e ce atest" co-iterea infrac(iunilor fiscale.
Articolul &$ al + =Activitatea organelor fiscaleY stipuleaz" ur-"toarele:
C&D *rganizarea activit"(ii !i func(ionarea organelor fiscale snt regle-entate 'e + al
R.M. !i 'e alte acte nor-ative a'optate n confor-itate cu acesta.
;n confor-itate cu Articolul &,& al + al R.M. Y*rganele cu atribu(ii 'e
a'-inistrare fiscal"Y:
C&D *rganele care e:ercit" atribu(ii 'e a'-inistrare fiscal" snt:
\ "rganele 5iscale C1erviciul +iscal 'e 1tat, etc.D ale 1erviciului +iscal 'e 1tat snt
constituite 'in:
- 4nspectoratul +iscal /rincipal 'e 1tat 'e pe lng" Ministerul 'e +inan(eE
- inspectorate fiscale 'e stat teritoriale.
1tructura organizatoric" a 1erviciului +iscal 'e 1tat se aprob" 'e Guvern, iar raza
'e activitate a organelor fiscale teritoriale !i raza 'e 'eservire a contribuabililor - 'e
c"tre 4nspectoratul +iscal /rincipal 'e 1tat 'e pe ling" Ministerul 'e +inan(e.
4nspectoratul +iscal /rincipal 'e 1tat 'e pe ling" Ministerul 'e +inan(e !i fiecare
inspectorat fiscal 'e stat teritorial, fiin' subor'onat pri-ului:
aD au statut 'e persoan" 7uri'ic" !i snt finan(ate 'e la bugetul 'e statE
bD activeaz" n te-eiul onstitu(iei Republicii Mol'ova, al + !i al altor legi, al
hot"rrilor /arla-entului, al 'ecretelor /re!e'intelui Republicii Mol'ova, al hot"rrilor
!i or'onan(elor Guvernului, al 'eciziilor n proble-ele fiscale a'optate 'e
autorit"(ile a'-inistra(iei publice locale n li-itele co-peten(ei. Ministerul 'e +inan(e
e:ercit" 'iri7area -eto'ologic" a activit"(ii 4nspectoratului +iscal /rincipal 'e 1tat f"r"
ingerin(e n activitatea lui !i a inspectoratelor fiscale 'e stat teritoriale.
1arcina 'e baz" a organului fiscal const" n e:ercitarea controlului asupra:
- respect"rii legisla(iei fiscaleE
- calcul"rii corecteE
- v"rs"rii 'epline !i la ti-p la buget a su-elor obliga(iilor fiscale.
\ entrul pentru "mbaterea rimel"r ;c"n"mice #i "rupiei Confor- Legii cu
privire la entrul pentru o-baterea ri-elor )cono-ice !i orup(iei, =entrul pentru
o-baterea ri-elor )cono-ice !i orup(iei este un organ 'e ocrotire a nor-elor 'e
'rept, specializat n contracararea infrac(iunilor econo-ico-financiare !i fiscale, precu-
!i a corup(iei. entrul reprezint" un organ unitar centralizat, constituit 'intr-un aparat
central !i sub'iviziuni teritoriale>DE
\ "rganele vamale CAutoritatea central" 'e specialitate, care e:ercit" con'ucerea
efectiv" a activit"(ii va-ale n Republica Mol'ova este Departa-entul ontrolului
@a-al.
onfor- articolului CKD al o'ului @a-al, A*rganele va-ale snt organe 'e 'rept care
constituie un siste- unic, for-at 'in Departa-entul ontrolului @a-al, birouri va-ale
!i posturi va-ale. 1tatutul, func(iile !i co-peten(a Departa-entului ontrolului @a-al
snt 'eter-inate 'e Guvern>DE
\ serviciile de c"lectare a imp"zitel"r #i taxel"r l"cale din cadrul primriil"r #i alte
"rgane abilitate c"n5"rm legislaiei.
*rganele cu atribu(ii 'e a'-inistrare fiscal", n procesul e:ercit"rii atribu(iilor
respective, conlucreaz" ntre ele !i colaboreaz" cu alte autorit"(i publice.
*rganele cu atribu(ii 'e a'-inistrare fiscal" au 'reptul s" colaboreze cu organele
co-petente 'in alte ("ri !i s" fie -e-bre ale organiza(iilor interna(ionale 'e specialitate.
Mo'ul 'e colaborare !i 'e activitate este stabilit n baza acor'urilor Cconven(iilorD
interna(ionale.
Ant!eb!i e autocont!ol)
&. e reprezint" i-pozitele n aspect social-econo-icM
#. are sunt tr"s"turile principale ale i-pozitelorM
,. are sunt func(iile i-pozituluiM
.. /rin ce se caracterizeaz" func(ia fiscal" a i-pozitelor.
3. ):plica(i func(ia econo-ic" a i-pozitelor.
5. /rin ce se caracterizeaz" func(ia social"M
%. are sunt ele-entele i-pozitelorM
9. e reprezint" obiectul !i subiectul i-puneriiM
K. e reprezint" unitatea 'e i-punereM
&$.e nsea-n" facilit"(i fiscaleM
&&.e se subn(elege prin ele-entul =suportatorul i-pozitului>M
&#.u- se trateaz" ele-entul =sursa i-pozitului>M
&,.e reprezint" principiile i-puneriiM
&..;n ce const" esen(a principiilor 'e politic" econo-ic"M
&3.u- se -anifest" rolul i-pozitelorM
&5.are sunt ele-entele constituitive ale siste-ului fiscal al Republicii Mol'ovaM
&%.are sunt sursele 'e regle-entare a veniturilor siste-ului bugetarM
&9.are sunt sursele 'e regle-entare a veniturilor bugetelor unit"(ilor a'-inistrativ-
teritorialeM
&K.Argu-enta(i rolul siste-ului fiscal al Republicii Mol'ova la etapa actual".
#$.are sunt organele constitutive ale 1erviciului +iscal 'e 1tatM
#&.u- se clasific" i-pozitele 'up" fon' !i for-"M
##.u- se clasific" i-pozitele 'up" obiectul i-puneriiM
#,.):plica(i no(iunea 'e echitate orizontal" !i no(iunea 'e echitate vertical".
#..Defini(i no(iunea 'e presiune fiscal".
#3.;n ce cazuri se practic" perceperea prin aplicarea 'e ti-bre fiscaleM
Te"t
&D Alege(i variantele care reprezint" tr"s"turile principale ale i-pozitelor:
aD ra-bursarea i-pozitelorE
bD legalitatea i-pozitelorE
cD obligativitatea i-pozitelorE
'D nerestituirea i-pozitelorE
eD nonechivalen(a i-pozitelorE
fD toate variantele sunt corecte.
#D Alege(i variantele care reprezint" ele-entele constitutive ale siste-ului fiscal al
Republicii Mol'ova:
aD a'-inistrarea central"E
bD legisla(ia fiscal"E
cD siste-ul 'e i-punereE
'D a'-inistrarea fiscal" !i organele fiscaleE
eD toate variantele sunt corecte.
,D 4n'ica(i, 'up" caracteristica in'icat", rolul i-pozitului consi'erat -ai -ai 7os.
6ota(i, n spa(iul rezervat, cu: aD rolul financiarE bD rolul econo-icE cD rolul social.
4-pozitul este un instru-ent 'e interven(ie econo-ic" a statului. ````
4-pozitul este un instru-ent 'e re'istribuire a veniturilor. ````
4-pozitul este un instru-ent 'e acoperire a cheltuielilor publice. ````
.D u- se realizeaz" i-punerea n cote fi:eM
3D 6ota(i n locul punctelor cifra care corespun'e e:presiei potrivite Calegn' 'in
variantele propuseD:
aD ... reprezint" -o'ul n care se realizeaz" ... !i efectele acesteia asupra
-uncii 'epuse, a econo-isirii, a structurii pro'uc(iei !i consu-ului.
bD +ir-ele pot transpune ... asupra clien(ilor s"i !iQsau asupra furnizorilor 'e
factori 'e pro'uc(ie.
&. sarcina fiscal"E #. inci'en(a i-pozitelor.
5D Alege(i no(iunile care reprezint" i-pozite !i ta:e locale, confor- o'ului +iscal
al Republicii Mol'ova:
aD ta:a pe valoare a'"ugat"E
bD ta:a va-al"E
cD accizeleE
'D ta:a hotelier"E
eD ta:a 'e la posesorii 'e ciniE
fD i-pozitul privatE
gD i-pozitul funciarE
hD ta:a 'e pia("E
iD ta:a pentru parcareE
7D i-pozitul pe venitE
ND ta:a pentru cazareE
lD ta:a pentru a-ena7area teritoriuluiE
-D ta:a 'e aplicare a si-bolicii locale.
%D Descrie(i principiul echit"(ii fiscale.
9D u- se clasific" i-pozitele 'up" fon' !i for-"M
KD 1tabili(i 'ac" sunt a'ev"rate ur-"toarele afir-a(ii:
aD 4-pozitul reprezint" o contribu(ie b"neasc" cu titlul nera-bursabilE 'a Q nu
bD Rolul i-pozitelor se -anifest" nu-ai pe plan socialE 'a Q nu
cD 1iste-ul fiscal reprezint" o co-ponent" 'e baz" a siste-ului financiar al
Republicii Mol'ovaE 'a Q nu
'D 4-pozitele sunt venituri cu caracter fiscal. 'a Q nu
&$D Alege(i variantele care reprezint" ele-entele i-pozitului:
aD obiectul i-pozituluiE
bD baza 'e calculE
cD subiectul i-pozituluiE
'D repercusiunea i-pozituluiE
eD suportatorulE
fD sursa i-pozituluiE
gD ran'a-entul i-pozituluiE
hD unitatea 'e i-punereE
iD cota i-pozituluiE
7D asieta i-pozituluiE
ND ter-enul 'e plat"E
lD nlesnirile fiscaleE
-D sanc(iunile.
Te$a %8& I$po6itele i!ecte
3. aracteristica i-pozitelor 'irecte
5. 4-pozitele reale
%. 4-pozitele personale
&. 4-pozitele pe venit
#. 4-pozitele pe avere
9. Dubla i-punere interna(ional"
?ibliografie:
,. @"c"rel 4u. !.a. +inan(e publice. ?ucure!ti, #$$#
.. +ilip Gh. +inan(e publice. 4a!i, #$$#
3. 0. Manole. +inan(e publice. hi!in"u &KK9
%& Ca!acte!i"tica i$po6itelo! i!ecte
;n 'ecursul ti-pului, i-pozitele 'irecte au evoluat o 'at" cu 'ezvoltarea
econo-iei, ele stabilin'u-se pe 'iferite obiecte -ateriale, genuri 'e activit"(i, pe
venituri sau pe averi. +iin' in'ivi'ualizate, i-pozitele 'irecte constituie cea -ai veche
for-" 'e i-punere.
De!i s-au practicat !i n or8n'uirile precapitaliste, o 'iversificare !i e:tin'ere -ai
-ari au cunoscut abia n capitalis-. ;n pri-ele 'ecenii ale secolului al BB-lea,
i-pozitele a!ezate pe obiecte, -ateriale !i genuri 'e activit"(i Ca'ic" i-pozitele 'e tip
realD au fost nlocuite treptat cu i-pozitele stabilite pe 'iferite venituri Csalarii, profit,
rent"D sau pe avere C-obiliar" sau i-obiliar"D, a'ic" cu i-pozite 'e tip personal.
;ncep8n' cu ulti-ele 'ecenii ale secolului al B4B-lea, 'atorit" cre!terii continue a
cheltuielilor publice, sporul 'e venituri realizat 'e stat prin intro'ucerea i-pozitelor
personale nu a fost suficient pentru acoperirea acestora, astfel nc8t s-a recurs !i la
i-punerea in'irect".
4-pozitele 'irecte se stabilesc ni-inal n sarcina unor persoane fizice sau 7uri'ice,
n func(ie 'e venit sau averea acestora, pe baza cotelor 'e i-punere prev"zute 'e lege.
Aceste i-pozite se ncaseaz" 'irect 'e la contribuabili la anu-ite ter-ene, sunt -ai
echitabile !i 'eci -ai 'e preferat 'ect i-pozitele in'irecte, 'eoarece la acestea 'in
ur-" consu-atorii 'eferitelor -"rfuri !i servicii, 'e regul", nu !tiu cu anticipa(ie cn' !i
-ai ales ct vor pl"ti statului, sub for-a ta:elor 'e consu-a(ie !i a altor i-pozite
in'irecte. /entru aceste i-pozite este caracteristic faptul c" subiectul !i suportatorul
i-pozitului este una !i aceea! persoan", cu toate c" aceste ele-ente uneori nu coinci'.
;n func(ie 'e criteriile care stau la baza a!ez"rii lor, i-pozitele 'irecte se pot grupa n
i-pozite reale !i i-pozite personale.
(& I$po6ite !eale
/re-isele i-pozitelor 'irecte au fost i-pozitele reale care au nceput a fi practicate
o'at" cu recunoa!terea principalelor for-e ale averii. /ri-a for-" a acestor i-pozite a
fost i$po6itul 'uncia!. Acest i-pozit corespun'e concep(iei 'espre p"-8nt ca
principala for-" a bog"(iei presupun8n' c" 'e(in"torii 'e p"-8nt trebuie s" fie
contribuabili principali. ;ntro'ucerea acestui i-pozit a avut ca obiect terenurile 'e(inute,
iar ca subiect proprietarul terenurilor. /entru a stabili !i 'iferen(ia cuantu-ul
i-pozitului 'e plat" se luau criterii 'iverse Csuprafa(a 'e teren 'e(inut", nivelul pre(ului
p"-8ntului, -"ri-ea aren'ei etc.D.
/entru fun'a-entarea -ai precis" a i-pozitului 'e plat" n cazul celui funciar a
fost intro'ucerea ca'astrului, care reprezint" att ac(iunea 'e 'escriere a bunurilor
funciare ale cet"(enilor unei localit"(i, cu -en(ionarea veniturilor pe care le pro'uc, ct
!i registrele n care figureaz" nscri!i contribuabilii cu bunurile lor, pe baza c"rora se
stabileau i-pozitele 'irecte.
Ulterior a 'evenit o for-" i-portant" a averii i-obiliare cl"'irile !i s-a ntro'us ca
i-pozit real i-pozitul pe cl"'iri. *biectul i-pozitului l reprezint" cl"'irea, iar
subiectul 2 proprietarul cl"'irii.
4-pozitul pe activit"(i in'ustriale, co-erciale, bancare, profesii libere a ap"rut
o'at" cu 'ezvoltarea activit"(ilor 'e tip in'ustrial, co-ercial, bancar, profesii libere.
*biectul acestui i-pozit este e:isten(a unor ntreprin'eri, ateliere etc. La baza
stabilirii i-pozitului 'at au fost a!ezate, 'ease-enea, 'iferite criterii 'e or'in e:terior,
!i anu-e:
- suprafe(ele ocupate 'e ntreprin'erile respectiveE
- nu-"rul -uncitorilorE
- -"ri-ea capitaluluiE
- -"ri-ea for(ei -otrice instalate !i folosite 'e ntreprin'ere etc.
1ubiec(ii i-pozitului 'eveneau persoane 7uri'ice sau fizice n -"sur" n care
'esf"!urau activit"(i 'e natura celor -en(ionate.
4-pozitul pe circula(ia capitalurilor b"ne!ti a fost ntro'us o'at" cu 'ezvoltarea
opera(iunilor 'e cre'it.
4-pozitele reale se -ai nu-esc obiective, 'eoarece se stabilesc n leg"tur" cu
anu-ite obiecte -ateriale pe baza unor criterii e:terioare care nu re'au puterea
econo-ic" a subiectului. Din aceast" cauz", ele au caracter regresiv. Unele 'in aceste
i-pozite au fost a'aptate, transfor-ate potrivit con'i(iilor societ"(ii -o'erne, care a
trecut la un alt siste- 'e i-pozite nu-it siste-ul i-pozitelor personale.
*& I$po6itele pe!"onale
La sfr!itul secolului B4B-lea !i nceputul secolului BB-lea -a7oritatea ("rilor
lu-ii a trecut la siste-ul i-pozitelor personale.
auzele care au 'eter-inat instituirea i-pozitelor personale sunt:
'istribuirea -ai echitabil" a sarcinii fiscale Cerau cazuri cn' sarcina fiscal" era
-ai -are pentru contribuabili 'e(in"tori 'e valori -ai -ici fa(" 'e contribuabili
'e(in"tori 'e valori -ai -ariD.
situa(ia 'iferit" a contribuabililor 'e(in"tori 'e bunuri ale i-pozitului real 'e
aceea!i -"ri-e Cnu-"rul 'iferit al persoanelor ntre(inute n ca'rul fa-iliei nu era
luat n consi'erareD.
'ezvoltarea activit"(ilor pro'uc"toare 'e venituri a evi'en(iat faptul c" o bun"
parte a popula(iei care nu 'e(inea valori reprezent8n' obiecte ale i-pozitelor
puteau ob(ine venituri prin valorificarea for(ei 'e -unc" proprieE 'eci -asa 'e
salaria(i au 'evenit contribuabili.
4-pozitele personale se -ai nu-esc !i subiective 'eoarece se (ine cont, n pri-ul
rn', 'e situa(ia personal" a subiectului i-pozitului. )le sunt nt"lnite sub for-a
i-pozitelor pe venit !i pe avere.
4-pozitul personal pe venit poate fi:
8 impozitul pe enitul persoanelor fizice7
8 impozitul pe enitul persoanelor .uridice"
;n practica financiar" i-pozitul personal pe avere poate fi:
- impozite asupra aerii propriu8zise7
- impozite pe circulaia aerii7
- impozite asupra cre%terii alorii aerii"
*&%& I$po6itul pe 0enit
I$po6itul pe 0enitul pe!"oanelo! 'i6ice& 1ubiec(ii i-pozitului sunt persoanele
fizice rezi'ente sau nerezi'ente ale unui stat, care realizeaz" venituri 'in surse aflate pe
teritoriul acestui stat. *biectul i-pozitului 2 veniturile ob(inute 'e c"tre subiec(i 'in
toate 'o-eniile activit"(ii u-ane Cin'ustrie, co-er(, agricoltura, e'uca(ie, -e'icin",
art", sport, profesii libere etc.D. @eniturile persoanelor fizice -brac" 'iverse for-e 2
beneficiu, salariu, rent", 'ivi'en'e, 'obn'", pre-ii etc.
De regula, i-pozitul pe venit este o i-punere in'ivi'ual", fiin' a!ezat pe fiecare
persoana care a realizat venituri. ):ist" !i situa(ii c8n' veniturile se ob(in n co-un 'e
-ai -ulte persoane !i nu pot fi in'ivi'ualizate Ccu- ar fi 'e e:e-plu i-pozitul agricolD.
;n aceste situa(ii, i-pozitul 'e e:e-plu se stabile!te fie cu luarea n consi'erare a unor
factori sociali Cstarea civil" a pl"titorului 'e i-pozit, v8rst", nu-"rul persoanelor aflate
n ntre(inerea sa etc.D fie f"r" s" se (in" cont 'e ace!tia. ;n practica fiscal" se nt8lnesc
'ou" siste-e 'e a!ezare a i-pozitelor pe veniturile persoanelor fizice, !i anu-e:
&. sistemul impunerii separate care presupune fie o i-punere 'iferen(iat" pentru
fiecare categorie 'e venit n func(ie 'e natura acestuia, fie instituirea -ai -ultor
i-pozite, care vizeaz" fiecare n parte venitul ob(inut 'intr-o anu-it" surs"E
#. sistemul impunerii gl"bale care presupune cu-ularea tuturor veniturilor realizate
'e o persoan" fizic", in'iferent 'e sursa 'e provenien(" !i supunerea venitului
cu-ulat unui singur i-pozit.
4-punerea globala a veniturilor realizate 'e persoanele fizice este cea -ai 'es
nt8lnita, ea utiliz8n'u-se n ("ri ca: 1UA, Ger-ania, +ran(a, 4talia, ?elgia, Marea
?ritanie, Ungaria, Ro-8nia s.a. /entru stabilirea i-pozitului pe veniturile persoanelor
fizice se utilizeaz" cote propor(ionale sau progresive. ea -ai frecvent utilizat" este
i-punerea n cote progresive pe tran!e 'e venit. Aplicarea 'e cote procentuale
progresive, const" n aceea c" o'at" cu cre!terea obiectului i-pozabil cre!te !i cota
i-pozitului.
;n Republica Mol'ova confor- preve'erilor o'ului fiscal, pentru anul #$$5,
cotele i-pozitului pentru persoanele fizice sun ur-"toarele:
9S 'in venitul anual i-pozabil ce nu 'ep"!e!te su-a 'e&5#$$ leiE
&,S 'in venitul anual i-pozabil ce 'ep"!e!ete su-a 'e &5#$$ lei !i nu
'ep"!e!ete su-a 'e #&$$$ leiE
#$S 'in venitul anual i-pozabil ce 'ep"!e!te su-a 'e #&$$$ lei.
onfor- preve'erilor o'ului fiscal al RM, pentru anul #$$5, persoanele fizice au
'reptul la ur-"toarele tipuri 'e scutiri:
scutire personal", 'e care poate beneficia orice contribuabil Cpersoan" fizic"
rezi'ent"D, n -"ri-e 'e .3$$ 'e lei anualE
scutire personal" -a7or", care constituie &$$$$ 'e lei anual !i se acor'"
persoanelor care -'eplinesc anu-ite con'i(ii stabilite 'e o'ul fiscal al
RME
scutire pentru so( Cso(ieD sau scutire -atri-onial", n -"ri-e 'e .3$$ 'e lei
anual Ceste o scutire supli-entar", la care are 'reptul lucr"torul aflat n rela(ii
'e c"s"torie, cu con'i(ia c" so(ul Cso(iaD este rezi'ent al Republicii Mol'ova
!i nu beneficiaz" 'e scutire personal"DE
scutire pentru persoanele ntre(inute, care constituie 9.$ 'e lei anual pentru
fiecare persoan" ntre(inut", cu e:cep(ia invalizilor 'in copil"rie pentru care
scutirea constituie .3$$ 'e lei anual.
/entru a beneficia 'e scutirile stipulate -ai sus este necesar 'e a prezenta anu-ite
'ocu-ente 7ustificative.
Dreptul 'e a prezenta 'eclara(ia cu privire la i-pozitul pe venit l au to(i
contribuabilii. 1unt obliga(i s" prezinte 'eclara(ia cu privire la i-pozitul pe venit:
persoanele fizice rezi'ente !i nerezi'ente care au obliga(ii privin' achitarea
i-pozituluiE
persoanele fizice rezi'ente care nu au obliga(ii privin' achitarea i-pozitului, 'ar:
&. ob(in venit 'in surse altele 'ect salariul, care 'ep"!e!te su-a scutirii personale 'e
.3$$ lei pe anE
#. ob(in venit i-pozabil sub for-a 'e salariu, care 'ep"!e!te su-a total" 'e #&$$$ lei
pe an, cu e:cep(ia persoanelor fizice care ob(in venit sub for-" 'e salariu la un
singur loc 'e -unc"E
,. ob(in venituri i-pozabile att sub for-" 'e salariu, ct !i 'in orice alte surse, a c"ror
su-" total" 'ep"!e!te #&$$$ lei pe an.
Declara(ia i-pozitului cu privire la venit se prezint" 1erviciul +iscal 'e 1tat nu -ai
trziu 'e ,& -artie a anului ur-"tor anului fiscal 'e gestiune. ontribuabilul care este
obligat s" prezinte 'eclara(ia cu privire la i-pozitul pe venit, achit" i-pozitul pe venit
nu -ai trziu 'e ter-enul stabilit pentru prezentarea 'eclara(iei. Mo'ul, for-a !i locul
achit"rii i-pozitului sunt regle-entate 'e 1erviciul +iscal 'e 1tat prin regula-ente,
or'ine !i instruc(iuni. +iecare patron care pl"te!te lucr"torului salariu este obligat s"
calculeze, s" re(in" i-pozitul 'in salariu !i s"2l achite pentru salariat.
4-pozitul pe venitul persoanelor 7uri'ice. Subiectul i$po6itului :l con"tituie
:nt!ep!ine!ea1 o!3ani6aia1 a"ociaia "au "ocietatea e capital&
*biectul acestui i-pozit reprezint" venitul efectiv realizat ca 'iferen(a 'intre
totalul veniturilor brute ncasate 'in activitatea 'esf"!urat" !i cheltuielile 'e'uctibile 'in
acestea !i anu-e se sca' cheltuielile 'e pro'uc(ie, 'obnzile pl"tite pentru cre'itele
pl"tite, prelev"rile la fon'ul 'e rezerv" !i la alte fon'uri spaciale, pier'erile 'in
activitatea anului curent, pier'erile provocate 'e cala-it"(i naturale etc. on'i(iile !i
li-itele n care pot fi f"cute aceste sc"z"-inte 'ifer" 'e la (ar" la (ar" !i snt prev"zute
prin lege.
4-punerea profitului realizat 'e persoanele 7uri'ice este 'eter-inat" 'e organizarea
acestora ca societ"(i 'e persoane sau ca societ"(i 'e capital. ;n cazul societ"(ilor 'e
persoane, i-punerea veniturilor acestora se face frecvent ca in cazul i-punerii
veniturilor persoanelor fizice, 'eoarece este greu 'e realizat o 'e-arca(ie precis" ntre
averea fiec"reia 'in persoanele asociate !i patri-oniul societ"(ii respective.
;n cazul societ"(ilor 'e capital se poate efectua o 'e-arca(ie precis" ntre averea
personal" a ac(ionarilor !i patri-oniul societ"(ii, iar ac(ionarii r"spun' pentru actele !i
faptele societ"(ii nu-ai n li-itele p"r(ii 'e capital pe care o 'e(in.
Deoarece profitul ob(inut 'e o societate 'e capital se repartizeaz" at8t ac(ionarilor
Csub for-" 'e 'ivi'en'eD c8t !i la 'ispozi(ia societ"(ii Cpentru constituirea unor fon'uriD,
pute- vorbi 'e:
profitul societ"(ii nainte 'e repartizareE
profitul repartizat ac(ionarilor sub for-" 'e 'ivi'en'eE
profitul ra-as la 'ispozitia societ"(ii.
Aceast" repartizare a profitului per-ite luarea n consi'erare a -ai -ultor
-o'alit"(i 'e i-punere a veniturilor realizate 'e societ"(ile 'e capital, !i anu-e:
- pri-a -o'alitate consta n i-punerea ini(ial" a profitului total ob(inut !i
apoi, separat, profitul repartizat ac(ionarilor sub for-" 'e 'ivi'en'e Cacest siste-,
consi'erat clasic, se practica n: 1UA, *lan'a, ?elgia, Lu:e-burg, )lvetia,
1ue'iaDE
- a 'oua -o'alitate const" n aceea c" se i-pun nu-ai 'ivi'en'ele, n
ti-p ce partea 'e profit l"sat" la 'ispozi(ia societ"(ii 'e capital este scutit" 'e
i-pozitE
- a treia -o'alitate presupune nu-ai i-punerea p"r(ii 'in profit care
ra-8ne la 'ispozi(ia societ"(ii 'e capital, 'ivi'en'ele repartizate ac(ionarilor
nefiin' i-pozitateE
- a patra -o'alitate presupune i-punerea separat" -ai int8i a 'ivi'en'elor
repartizate ac(ionarilor !i apoi a p"r(ii 'in profit ra-ase la 'ispozi(ia societ"(ii 'e
capital.
/entru stabilirea venitului i-pozabil 'in venitul brut se sca':
cheltuielile 'e pro'uc(ieE
'ob8nzile pl"titeE
prelev"rile la fon'ul 'e rezerv" !i la alte fon'uri speciale per-ise 'e lege
etc.
/ractica fiscal" interna(ional" per-ite evi'en(ierea ur-atoarelor situa(ii, n ceea ce
prive!te cotele i-pozitului pe venitul persoanelor 7uri'ice:
- 'iferen(ierea cotelor 'e i-punere in functie 'e proprietarul
capitalului statutar Cn ?ulgaria 2 profitul ntreprin'erilor 'e stat 'e interes na(ional
sau local, profitul societ"(ilor private !i societ"(ilor cu capital str"inDE
- 'iferen(ierea cotelor 'e i-punere n func(ie 'e natura activit"(ilor
'in care se ob(ine profitul Caceast" situa(ie se nt8lne!te n +ran(a, Ger-ania, Ucraina,
?ulgaria !i Ro-8niaDE
- stabilirea nivelului cotelor 'e i-punere n func(ie 'e cifra 'e
afaceri a societ"(ilor co-erciale Cn Marea ?ritanieDE
- utilizarea unor cote 'e i-pozit 'iferite, 'up" cu- i-pozitul este un
venit al bugetului 'e stat Cfe'eralD sau al bugetelor locale Caceast" situa(ie se
int8lne!te n Rusia, 6orvegia, /ortugalia, +inlan'a etc.DE
- utilizarea unei singure cote 'e i-punere C'e e:e-plu n /olonia !i
Ungaria 2 .$S, Australia !i ?elgia 2 ,KS, Dane-arca 2 ,9S, 4talia 2 ,5S, 1pania !i
*lan'a 2 ,3S, etc.D.
;n Republica Mol'ova, n confor-itate cu articolul &3 al o'ului fiscal cota
i-pozitului pe venitul persoanelor 7uri'ice, pentru anul #$$5, este 'e &3S 'in venitul
i-pozabil.
;n venitul brut se inclu'e ur-"toarele sursele 'e venit i-pozabile:
- venitul provenit 'in activitatea 'e ntreprinz"tor, 'in activitatea profesional"
sau 'in alte activit"(i si-ilareE
- venitul 'e la activitatea societ"(ilor ob(inut 'e c"tre -e-brii societ"(ilor !i
venitul ob(inut 'e c"tre ac(ionarii fon'urilor 'e investi(iiE
- venitul 'in chirieE
- cre!terea 'e capital Cconfor- art. ,% al o'ului +iscalDE
- venitul ob(inut sub for-" 'e 'obn'", 'ona(iile 'e stat, pri-ele !i pre-iile ce
nu sunt specificate ca nei-pozabileE
- alte venituri.
Lista surselor 'e venit nei-pozabil se -o'ific" per-anent. ;n venitul brut nu se
inclu'e ur-"toarele tipuri 'e venit:
- su-ele !i 'esp"gubirile 'e asigurareE
- 'esp"gubirile pri-ite pentru repararea 'aunelor n caz 'e v"t"-are a
s"n"t"(ii, inclusiv n caz 'e invali'itateE
- pl"(ile, precu- !i alte for-e 'e co-pensa(ii acor'ate n caz 'e boal",
trau-atis-e sau n alte cazuri 'e incapacitate te-porar" 'e -unc"E
- bursele elevilor, stu'en(ilor 'e la institu(iile 'e nv"("-nt 'e stat !i particular
n confor-itate cu legisla(ia cu privire la nv"("-ntE
- pensiile ali-entare !i in'e-niza(iile pentru copiiE
- averea pri-it" ca 'ona(ie sau -o!tenireE
- 'ivi'en'ele cu e:cep(ia celor pri-ite 'e la agen(ii econo-ici nerezi'en(iE
- a7utoarele pri-ite 'in partea organiza(iilor filantropiceE
- su-ele pe care le pri-esc 'onatorii 'e s8nge 'e la institu(iile -e'icale 'e stat
ect.
;n cazul i-pozitului pe venit persoanele 7uri'ice !i fizice au 'reptul confor-
o'ului +iscal s" efectueze 'e'ucerea anu-itor cheltuieli 'in venitul brut, ob(inn'u-se
venitul i-pozabil:
cheltuielilor or'inare !i necesare, achitate sau suportate 'e contribuabil pe parcursul
anului fiscal, e:clusiv n ca'rul activit"(ii 'e antreprenorE
cheltuielilor 'e 'elega(ii, 'e reprezentan(", 'e asigurare a persoanelor 7uri'ice se
per-ite n li-itele stabilite 'e Guvern.
1e per-ite 'e'ucerea 'obnzelor, 'e'ucerea uzurii calculate, 'e'ucerea a-ortiz"rii
propriet"(ii ne -ateriale, 'e'ucerea cheltuielilor legate 'e e:trac(ia resurselor naturale
irecuperabile 2 toate confor- unor reguli speciale. Regula general" spune c" nu se
per-ite 'e'ucerea cheltuielilor personale !i fa-iliale. 6u se per-ite 'e'ucerea
cheltuielilor 'ac" contribuabilul nu poate confir-a 'ocu-entar c" aceste cheltuieli au
fost suportate ntr 2 un anu-it cuantu- !i n -o'ul stabilit 'e Guvern.
*&(& I$po6itele pe a0e!e
In"titui!ea i-pozitelor pe avere a 'o"t 'cut :n "t!:n" le3tu! cu
!eptul e p!op!ietate al i'e!ito! pe!"oane a"up!a uno! bunu!i $obile
"au i$obile& I$po6itele pe a0e!e cuno"c u!$toa!ele 'o!$e) i$po6itele
a"up!a a0e!ii p!op!iu.6i"e1 i$po6itele pe ci!culaia a0e!ii i i$po6itele
pe "po!ul e a0e!e "au pe c!ete!ea 0alo!ii a0e!ii&
:mp"zitul asupra averii pr"priu<zise sunt 'e 'ou" tipuri:
a. i-pozite stabilite asupra averii !i pl"tite 'in veniturile ob(inute 'in
e:ploatarea averii respectiveE
b. i-pozite instituite pe substan(a averii !i pl"tite ne-i7locit 'in aceast" avere.
Aceste 'in ur-" con'uc la -ic!orarea obiectului i-pozabil, -otiv pentru care se
ntlnesc foarte rar ca i-pozite per-anente, fiin' intro'use, 'e regul", ca i-pozite
e:cep(ionale care se percep o singur" 'at" C'e e:e-plu, n ti-pul sau 'up" ter-inarea
unui rozboi, pentru rectificarea anu-itor procese econo-ice !i sociale etc.D
a i-pozite asupra averii propriu-zise ce se nt8lnesc -ai frecvent, pot fi
no-inalizate i-pozitele pe propriet"(i i-obiliare !i i-pozitele asupra activului net.
Impozitele pe proprieti imobiliare se nt8lnesc a'esea sub for-a i-pozitelor
asupra terenurilor !i cl"'irilor. Aceste i-pozite au ca baz" 'e i-punere valoarea
bunurilor respective sau veniturile generate 'e ele. otele 'e i-punere snt relativ -ici.
Recurgerea la i-pozitele pe terenuri !i cl"'iri se face att 'in consi'erente 'e or'in
financiar, ct !i 'in alte -otive, prepon'erent econo-ice. 4-pozitul funciar este
conceput ca un instru-ent 'e influen(are a -o'ului 'e folosire a fon'ului funciar. ;n
acest sens, cotele i-pozitului sunt 'iferen(iate n func(ie 'e bonitatea solului, 'estina(ia
terenului, a-plasa-entul lui etc.
4-pozitul pe cl"'iri nu sti-uleaz" cre!terea averii !i nu este suficient 'e elastic,
'ar 'eficien(ele asietei 2 evi'en(a strict" !i evaluarea e:act" a -ateriei i-pozabile 2
i-pri-" acestui i-pozit un caracter regresiv.
Impozitul asupra actiului net are ca obiect ntreag" avere -obil" !i i-obil" pe
care o 'e(ine contribuabilul. La plata acestui i-pozit n unele ("ri sunt supuse att
persoanele fizice, ct !i cele 7uri'ice CGer-ania, 1ue'ia, Austria etc.D, iar n altele fie
nu-ai persoanele fizice C*lan'a, Dane-arca etc.D, fie nu-ai societ"(ile 'e capital
Cana'aD. 1ub inci'en(a acestui i-pozit, 'e regul", ca'e patri-oniul agricol !i cel
forestier, fon'ul funciar, bunurile -obile !i i-obile utilizate pentru 'esf"!urarea 'e
activit"(i co-erciale, profesii libere etc. 'in care sau 'e'us 'atoriile care le greveaz".
/entru calcularea cuantu-ului i-pozitului pe activul net se folosesc fie cote
propor(ionale Cn Ger-ania, *lan'a, Austria etc.D, fie cote progresive Cn Dane-arca,
1ue'ia, )lve(ia etc.D.
:mp"zitele pe circulaia averii se instituie n leg"tur" cu trecerea 'reptului 'e
proprietate asupra unor bunuri -obile !i i-obile 'e la o persoan" la alta. ;n categoria
i-pozitelor pe circula(ia averii, nt8lni-: i-pozitul pe succesiuni, i-pozitul pe 'ona(ii,
i-pozitul pe actele 'e vnzare-cu-p"rare a unor bunuri -obile sau i-obile, i-pozitul
pe hrtii 'e valoare ect. ele -ai 'es nt8lnite snt i-pozitele pe 'ona(ii !i succesiuni.
;n cazul impozitului pe succesiuni, obiectul i-punerii l constituie averea pri-it"
'rept -o!tenire 'e o persoan" fizic". 4-pozitul poate fi stabilit fie global pentru toat"
averea l"sat" -o!tenire, fie separat pentru partea 'in avere ce revine fiec"rui -o!tenitor.
alcularea i-pozitului se face pe baza unor cote progresive, iar nivelul acestora este
'iferen(iat, att n func(ie 'e valoarea averii care constituie obiectul succesiunii, ct !i n
func(ie 'e gra'ul 'e ru'enie e:istent ntre 'ecu7us Cpersoan" 'ece'at"D !i -o!tenitorii
acestuia.
Impozitul pe donaii a fost intro'us pentru a preveni elu'area i-pozitului pe
succesiuni, prin efectuarea 'e 'ona(ii 'e avere n ti-pul vie(ii. *biectul i-pozitului pe
'ona(ii l constituie averea pri-it" 'rept 'ona(ie 'e c"tre o persoan". 4-pozitul ca'e n
sarcina persoanei care pri-e!te 'ona(ia !i care se nu-e!te 'onatar !i se calculeaz" pe
baza unor cote progresive. 6ivelul lor este influen(at 'e valoarea averii 'onate, 'e
gra'ul 'e ru'enie ntre 'onator !i 'onatar, 'e scopul !i -o-entul 'ona(iei. /otrivit
ulti-ului aspect, se ntlnesc 'ona(ii ntre vii, 'ona(ii n ve'erea -or(ii, 'ona(ii pe patul
-or(ii, 'ona(ii care pro'uc efecte 'up" -oarte.
:mp"zitele asupra cre#terii val"rii averii au ca obiect sporul 'e valoare pe care l-
au nregistrat unele bunuri n cursul unei perioa'e 'e ti-p. "tre acest gen 'e i-pozite
se refer" i-pozitul pe plusul 'e valoare i-obiliar" !i i-pozitul pe sporul 'e avere
realizat n ti-p 'e r"zboi.
Impozitul pe plusul de aloare imobiliar a fost intro'us pentru i-punerea
sporului 'e valoare nregistrat 'e anu-ite bunuri i-obiliare Cterenuri, cl"'iriD n
intervalul 'e ti-p 'e la cu-p"rare !i pn" la vnzare, f"r" ca proprietarul s" fi efectuat o
cheltuial" n acest scop. 1ubiectul acestui i-pozit este v8nz"torul bunurilor i-obiliare,
iar obiectul supus i-punerii este 'iferen(a ntre pre(ul 'e vnzare !i pre(ul 'e cu-p"rare
al bunului respectiv C'e regul", la acest 'in ur-" se a'aug" eventualele cheltuieli f"cute
'e proprietar pentru -o'ernizarea i-obilului respectiv n perioa'a 'e la cu-p"rarea
i-obilului pn" la vnzarea luiD. @aloarea unei averi i-obiliare poate s" creasc" n
'iferite -pre7ur"ri, cu- sunt: constituirea unor c"i 'e co-unicare n i-e'iata apropiere
a acesteiaE e:tin'erea peri-etrului ora!ului, astfel nct un teren s" fie scos 'in circuitul
agricol !i s" fie utilizat pentru construc(ia 'e locuin(eE e:ecutarea unor lucr"ri 'e
e'ilitare Ccanalizare, electrificare etc.D.
Impozitul pe sporul de aere dob-ndit -n timp de rzboi are ca obiect averea
'obn'it" n ti-pul r"zboiului sau ca ur-are ne-i7locit" a r"zboiului. ;n unele ("ri Cn
Ger-ania !i 4talia 'up" pri-ul r"zboi -on'ial, iar n +ran(a, 4talia, Marea ?ritanie !i
1.U.A. 'up" cel 'e-al 'oilea r"zboi -on'ialD a fost intro'us i-pozitul pe supraprofitul
'e r"zboi. 4-pozitul se calcula asupra profitului care 'ep"!ea nivelul perioa'ei luate ca
baz" C'e e:e-plu, profitul -e'iu ob(inut n ulti-ii trei ani 'inaintea r"zboiuluiD sau
asupra supraprofitului care 'ep"!ea o anu-it" rat" consi'erat" nor-al". u toate c"
i-pozitul se calcula n cote progresive, 'atorit" -ultiplelor c"i 'e sustragere a -ateriei
i-pozabile 'e la i-punere !i ratei ntlnite a infla8iei, el nu a avut un ran'a-ent sporit.
;n Republica Mol'ova 'in categoria i-pozitelor pe avere -en(ion"- i-pozitul pe
bunuri i-obiliare.
onfor- 0itlului al 5 2 lea al o'ului +iscal al Republicii Mol'ova, i-pozitul pe
bunurile i-obiliare reprezint" un i-pozit local care este o plat" obligatorie la buget 'e
la valoarea bunurilor i-obiliare. ;n categoria bunurilor i-obiliare se inclu'e terenurile
!i Q sau -bun"t"(irile pe ele 2 cl"'iri, construc(ii, aparta-ente !i alte nc"peri izolate a
c"ror str"-utate este i-posibil" f"r" cauzarea 'e pre7u'icii 'estina(iei lor.
Ba6a i$po6abil a bunurilor i-obiliare constituie o parte a valorii esti-ate C3$SD
a bunurilor i-obiliare, luat" 'e c"tre autorit"(ile fiscale ca baz" la calcularea
i-pozitului.
Subiecii i$pune!ii snt proprietarii bunurilor i-obiliare 'e pe teritoriul
Republicii Mol'ova !i 'e(in"torii 'repturilor patri-oniale asupra bunurilor i-obiliare
'e pe teritoriul Republicii Mol'ova, ce se afl" n proprietatea public" a statului sau
proprietatea public" a unit"(ilor a'-inistrativ-teritoriale, inclusiv aren'a!ii ei, care
aren'eaz" un obiect al i-punerii proprietate privat", 'ac" contractul 'e aren'" nu
preve'e altfel.
Obiectele i$pune!ii sunt bunurile i-obiliare, inclusiv terenurile Cterenurile cu
'estina(ie agricol", terenurile 'estinate in'ustriei, transporturilor, teleco-unica(iilor !i
terenurile cu alte 'estina(ii specialeD 'in intravalan sau 'in e:travalan !i Q sau
-bun"t"(irile 'e pe ele- cl"'iri, construc(ii, aparta-ente !i alte nc"peri izolate inclusiv
-bun"t"(irile aflate la o etap" 'e finisare a construc(iei 'e 9$S !i -ai -ult, r"-ase
nefinisate ti-p 'e 3 ani 'up" nceputul lucr"rilor 'e construc(ie. .
#otele! modul de calculare %i termenele de achitare a impozitului pe bunurile
imobiliare" ota -a:i-" a i-pozitului constituie $.3S 'in baza i-obiliar" a bunurilor
i-obiliare. ota concret" a i-pozitului pe bunurile i-obiliare se stabile!te anual 'e
c"tre autoritatea reprezentativ" a a'-inistra(iei publice locale !i nu poate fi -ai 7oas" 'e
3$S 'in cota -a:i-".
1u-a i-pozitului pe bunurile i-obiliare se calculeaz" anual pentru fiecare obiect
al i-punerii, pornin'u-se 'e la baza i-pozabil" a bunurilor i-obiliare, calculat"
confor- situa(iei 'e la & ianuarie a anului fiscal.
nlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare De i-pozitul pe bunurile
i-obiliare snt scuti(i:
&. autorit"(ile publice !i institu(iile finan(ate 'e la bugetele 'e toate niveleleE
#. 1ocietatea *rbilor, 1ocietatea 1urzilor, 1ocietatea 4nvalizilor ect.E
,. ntreprin'erile penitenciarilorE
.. obiectele 'e protec(ie civil"E
3. organiza(iile religioase 2 pentru bunurile i-obiliare 'estinate riturilor 'e cultE
5. -isiunile 'iplo-atice !i alte -isiuni asi-ilate acestora
;" persoane de 1rsta pensionar! inalizi de gradul I %i II! inalizi din copilrie etc"!
9. fa-iliile participan(ilor c"zu(i n ac(iunile 'e lupt" pentru ap"rarea integrit"(ii
teritoriale !i in'epen'en(ei Republicii Mol'ova !i fa-iliile persoanelor 'ece'ate n
ur-a unor boli cauzate 'e participarea lor la lucr"rile 'e lichi'are a consecin(elor
avariei 'e la A) ernoblE
K. fa-iliile ce au copii invalizi n vrst" 'e pn" la &9 ani etc.
De i-pozitul pe bunurile i-obiliare Cterenuri, loturi 'e p"-ntD snt scuti(i
proprietarii !i beneficiarii ai c"ror terenuri !i loturi 'e p"-nt snt ocupate 'e rezerva(ii,
parcuri 'en'rologice, gr"'ini botanice, snt 'estinate fon'ului silvic !i fon'ului apelor,
apar(in gospo'"riilor piscicole, snt folosite 'e organiza(iile !tiin(ifice, 'e cultur", art",
'e nv"("-nt, 'e ocrotire a s"n"t"(ii, co-ple:e sportive, -onu-ente istorice !i ale
naturii a c"ror finan(are se face 'e la bugetul 'e stat sau a sin'icatelor, terenuri ce se
atribuie per-anent c"ilor ferate, 'ru-urilor auto publice, porturilor fluviale !i pistelor
'e 'ecolare.
+& Dubla i$pune!e inte!naional
Dubla i$pune!e inte!naional !ep!e6int "upune!ea la i$po6it a aceleiai
$ate!ii i$po6abile i pent!u aceiai pe!ioa e ti$p e ct!e ou auto!iti
'i"cale in !i i'e!ite& Dubla i$pune!e poate ap!ea :n ca6ul !eali6!ii e ct!e
!e6ienii unui "tat a uno! 0enitu!i pe te!ito!iul alto! "tate&
Dubla i-punere poate ap"rea 'oar n cazul i-pozitelor 'irecteE respectiv al
i-pozitelor pe venit !i al celor pe avere. ;n cazul i-pozitelor in'irecte nu se pune
proble-a 'ublei i-punere, 'eoarece cet"(enii unui stat, atunci c8n' se afl" pe teritoriul
altui stat, suport", n calitate 'e cu-p"r"tori, acela!i i-pozite cuprinse n pre(urile
-"rfurilor cu-p"rate sau n tarifele serviciilor ca !i cet"(enii statului respectiv.
Apari(ia 'ublei i-puneri trebuie privit n str8ns" leg"tur" cu particularit"(ile
politicii fiscale !i ale siste-elor 'e i-pozitare e:istente ntr-o (ar" sau alta.
;n practica fiscal" interna(ional" se folosesc -ai -ulte criterii Ccriteriul
rezi'en(ei, criteriul originii veniturilor, criteriul na(ionalit"(iiD, care stau la baza
i-punerii veniturilor sau averii, ceea ce 'uce la apari(ia 'ublei i-punerii.
onfor- criteriului rezi'en(ei, i-punerea veniturilor se efectueaz" 'e
autoritatea fiscal" 'in (ara c"reia apar(ine rezi'entul, in'iferent 'e locul provenien(ei
veniturilor sau averii.
;n cazul criteriului originii veniturilor i-punerea se efectueaz" 'e c"tre organele
fiscale 'in (ara pe teritoriul c"reia s-a realizat acest venit sau se afl" averea, f"cn'u-se
abstrac(ie 'e rezi'en(a sau na(ionalitatea beneficiarilor 'e venituri.
riteriul na(ionalit"(ii are n ve'ere c" un stat i-pune rezi'en(ii s"i, care
realizeaz" venituri sau pose'" avere 'inQn statul respectiv, in'iferent 'ac" ei locuiesc
sau nu n (ara lor.
Dac" ntr-o (ar" i-punerea se bazeaz" pe criteriul rezi'en(ei C'o-iciliul fiscalD,
iar n alta pe criteriul originii veniturilor, atunci o persoan" 'in pri-a (ar", ob(in8n'
venituri n cea 'e-a 'oua (ar" va pl"ti i-pozit n a-bele state, ceea ce, 'e fapt, nsea-n"
i-punere 'ubl".
onsecin(ele negative pe care le are 'ubla i-punere asupra 'ezvolt"rii rela(iilor
econo-ice 'intre 'iferite ("ri au con'us la c"utarea solu(iilor 'e evitare a ei. Dubla
i-punere poate fi evitat" prin ncheierea acor'urilor respective, bilaterale sau
-ultilaterale, ntre state sau unilateral, prin -o'ificarea propriei legisla(ii fiscale n
ve'erea aplic"rii anu-itor proce'ee tehnice 'e scutire 'e la i-punere.
ea -ai potrivit" solu(ie pentru evitarea 'ublei i-puneri interna(ionale este
ncheierea 'e conven(ii bilaterale sau -ultilaterale ntre state. )le se aplic" i-pozitelor
pe venit !i pe avere instituite 'e fiecare 'in statele contractante !i 'e c"tre sub'iviziunile
lor a'-inistrativ-teritoriale. 1ub inci'en(a conven(iei respective intr" persoanele care
sunt rezi'ente ale unui stat sau ale fiec"rui 'intre cele 'ou" state, referin'u-se att la
persoanele 7uri'ice, ct !i la cele fizice.
onfor- conven(iilor ncheiate ntre 'iferite state, au fost g"site -ai -ulte
-o'alit"(i 'e i-punere a veniturilor provenite 'in 'iferite surse:
- veniturile realizate 'in bunurile i-obile sunt i-puse n statul contractant n
care sunt situate bunurile respectiveE
- beneficiile ob(inute 'e ntreprin'erile unui stat contractant sunt i-puse 'e
organele fiscale ale acestui statE
- beneficiile unei ntreprin'eri, ob(inute n ca'rul -ai -ultor se'ii aflate n
a-bele state se-natare a conven(iei, se i-pune propor(ional 'e fiecare statE
- beneficiile rezultate 'in e:ploatarea navelor sau aeronavelor n trafic
interna(ional se i-pun n statul contractant n care este situat" con'ucerea efectiv" a
ntreprin'erii etcE
- veniturile 'in salarii !i alte re-unera(ii si-ilare se i-pun n statul n care se
'esf"!oar" activitatea respectiv" etc.
Averea for-at" 'in bunurile i-obile se i-pune statul n care se afl" bunurile
respective.
/entru evitarea 'ublei i-puneri, practica interna(ional" propune aplicarea
ur-"toarelor -eto'e:
- scutirea total 2 venitul ob(inut 'e rezi'entul unei ("ri n alt" tar"
contractant", un'e acest venit a fost i-pus, se 'e'uce n ntregi-e 'in venitul total
i-pozabil n statul 'e rezi'en("E
- scutirea progresi 2 venitul ob(inut 'e rezi'entul unui stat n str"in"tate se
a'aug" la veniturile realizate 'e acesta n statul 'e rezi'en(", ur-"rin' apoi ca la
venitul total astfel ob(inut s" se stabileasc" cota progresiv" corespunz"toare, ns" se
aplic" nu-ai asupra venitului ob(inut n statul 'e rezi'en("E prin ur-are, nsu-area
venitului realizat n str"in"tate cu cel ob(inut n statul 'e rezi'en(" are 'rept scop
nu-ai stabilirea cotei progresive cu care va fi i-pus venitul internE
- <creditarea ordinar 2 i-pozitul pl"tit statului str"in pentru venitul realizat
pe teritoriul acestuia 'e rezi'entul unui alt stat se 'e'uce 'irect 'in i-pozitul 'atorat
statului 'e rezi'en(", ns" nu-ai pn" la li-ita i-pozitului intern care revine la un
venit egal cu venitul ob(inut n str"in"tateE
- <creditarea total a impozitului 2 i-pozitul pl"tit n str"in"tate pentru
venitul realizat se 'e'uce integral 'in i-pozitele 'atorate n statul 'e rezi'en("E
'e'ucerea integral" se face inclusiv n situa(iile n care i-pozitul pl"tit n str"in"tate
este -ai -are 'ect i-pozitul aferent aceluia!i venit n statul 'e rezi'en(".
Meto'ele 'e calculare a i-pozitului n (ara 'e re!e'in(" e:puse -ai sus, a'-it
recunoa!terea i-pozitelor pl"tite n str"in"tate !i per-it 'i-inuarea cuantu-ului
i-pozitului 'atorat statului 'e rezi'ent.
Ant!eb!i e autocont!ol)
&. e reprezint" i-pozitele 'irecteM
#. u- pot fi clasificate i-pozitele 'irecteM
,. u- se 'efinesc i-pozitele realeM
.. u- se 'efinesc i-pozitele personaleM
3. are sunt 'ezavanta7ele i-pozitelor realeM
5. u- au evoluat i-pozitele personaleM
%. are sunt ele-entele i-pozitului pe venitul persoanelor fiziceM
9. are sunt ele-entele i-pozitului pe avereM
K. are sunt for-ele i-pozitului pe avereM
&$.aracteriza(i siste-ul i-pozitelor 'irecte 'in Republica Mol'ova.
&&.are sunt, confor- o'ului fiscal al Republicii Mol'ova, subiec(ii i-punerii !i
obiectul i-punerii n cazul i-pozitului pe venitM
&#.e reprezint" siste-ul i-punerii separateM
&,.+or-ula(i esen(a siste-ului i-punerii globale.
&..):plica(i siste-ul nlesnirilor fiscale n cazul i-pozitului pe venitul persoanelor
fizice.
&3.+or-ula(i proble-ele care pot fi solu(ionate 'e i-pozitele 'irecte.
&5.o-enta(i evolu(ia veniturilor bugetare n Republica Mol'ova provenite 'in
i-pozite 'irecte.
&%.6u-i(i baza i-pozabil" n cazul i-pozitului pe bunurile i-obiliare, confor-
o'ului +iscal al Republicii Mol'ova.
0est
&D ;nlocui(i punctele cu cuvintele necesare:
4-pozitele 'irecte se stabilesc no-inal n sarcina unor persoane fizice !i
7uri'ice, n func(ie 'e .............................................. acestora !i pe baza cotelor 'e
i-pozit prev"zute 'e lege.
#D ;n func(ie 'e criteriile care stau la baza a!ez"rii lor, i-pozitele 'irecte se pot grupa
n:
aD i-pozite realeE
bD -onopoluri fiscaleE
cD ta:e 'e consu-a(ieE
'D i-pozite personaleE
eD ta:e va-aleE
fD accizeleE
gD 0@A.
Alege(i variantele corecte.
,D Alege(i variantele care reprezint" caracteristicile i-pozitelor reale:
aD se stabilesc asupra veniturilor !i averiiE
bD se stabilesc n leg"tur" cu anu-ite obiecte -aterialeE
cD se percep cu ocazia vnz"rii unor bunuri !i a prest"rii unor serviciiE
'D n acest caz, calitatea 'e subiect al i-pozitului se atribuie altei persoane 'ect
suportatorului acestuia.
.D 4-pozitele 'irecte au ca obiect al i-punerii:
aD venitul persoanelor fiziceE
bD venitul persoanelor 7uri'iceE
cD valoarea tranzac(iilor co-erciale cu ri'icataE
'D cl"'irileE
eD p"-ntulE
fD toate variantele sunt corecte.
Alege(i variantele corecte.
3D Analiza(i venitul i-pozabil anual, co-pletn' tabelul.
otele 'e i-pozitare pe anul #$$3-#$$5
Venitul i$po6abil pent!u anul Cota e
i$po6ita!e (88- (88/
Anual Luna!
Anual
Luna! (88- (88/
/n" la````lei
inclusiv
/n" la````lei
inclusiv
/n" la````lei
inclusiv
/n" la````lei
inclusiv
De la`````lei
/n" la````lei
inclusiv
De la`````lei
/n" la````lei
inclusiv
De la`````lei
/n" la````lei
inclusiv
De la`````lei
/n" la````lei
inclusiv
Mai -ult
'e```````lei
Mai -ult
'e```````lei
Mai -ult
'e```````lei
Mai -ult
'e```````lei
5D 4n'ica(i 'ac" sunt a'ev"rate ur-"toarele afir-a(ii:
aD ;n cazul i-pozitelor 'irecte, 'e regul", subiectul nu coinci'e cu
suportatorul i-pozituluiE 'a Q nu
bD Dubla i-punere interna(ional" poate ap"rea nu-ai n cazul i-pozitelor
'irecteE 'a Q nu
cD 4-pozitele personale (in cont, n pro-ul rn', 'e situa(ia personal" a
pl"titorului. 'a Q nu
%D Alege(i no(iunile care for-eaz" clasificarea i-pozitelor pe venit:
aD -onopoluri fiscaleE
bD accizeleE
cD i-pozitele pe venitul persoanelor fiziceE
'D ta:e va-aleE
eD i-pozitele pe venitul persoanelor 7uri'iceE
fD 0@AE
gD i-pozitele reale.
9D Alege(i varianta care reprezint", confor- preve'erilor o'ului fiscal al
Republicii Mol'ova, cota i-pozitului pe venitul persoanelor 7uri'ice, pentru anul
#$$5:
aD #$SE
bD ,#SE
cD &3SE
'D &5SE
eD ##SE
fD &#SE
gD &$SE
hD 9SE
iD &,S.
KD Argu-enta(i evolu(ia !i rolul i-pozitelor 'irecte la for-area veniturilor bugetare
n Republica Mol'ova.
&$D Alege(i variantele care reprezint" scutirile 'e la i-pozitul pe venit pentru persoanele
fizice, confor- preve'erilor o'ului fiscal al RM, pentru anul #$$5:
aD ,K5$ leiE
bD .3$$ leiE
cD &$$$$ leiE
'D 9.$ leiE
eD ,5$$ leiE
fD 9#$ lei.

Te$a %% & I$po6ite ini!ecte
5. aracteristica i-pozitelor in'irecte
%. 0a:ele 'e consu-a(ie
9. Monopolurile fiscale
K. 0a:ele va-ale
&$.aracteristica general" a ta:elor
?ibliografie:
5. @"c"rel 4u. !.a. +inan(e publice. ?ucure!ti, #$$#
%. +ilip Gh. +inan(e publice. 4a!i, #$$#
%& Ca!acte!i"tica i$po6itelo! ini!ecte
4-pozitele in'irecte sunt acele i-pozite care se stabilesc asupra v8nz"ri bunurilor
sau a prest"rii unor servicii. )le nu se stabilesc 'irect !i nor-ativ asupra
contribuabililor.
/l"titorii i-pozitelor in'irecte sunt to(i acei care consu-" bunuri 'in categoria
celor i-puse, in'iferent 'e veniturile, averea, profesia sau situa(ia personal" a acestora.
4-pozitele in'irecte sunt prev"zute n cote propor(ionale asupra valorii -"rfurilor
v8n'ute !i a serviciilor prestate ori n su-e fi:e pe unitate 'e -"sur". Acest tip 'e
i-pozite nu asigur" o reparti(ie echilibrat" a sarcinilor fiscale. 4n'iferent 'e -"ri-ea
veniturilor ob(inute 'e consu-atori, cota 'e aplicare a i-pozitelor este unic". ;ns"
raportat la ntregul venit 'e care 'ispune cu-p"r"torul, i-pozitul in'irect cap"t" un
caracter regresiv. Astfel, cu ct o persoan" beneficiaz" 'e venituri -ai -ici, cu at8t
suport" -ai greu sarcina fiscal" a i-pozitelor in'irecte. Aceste i-pozite afecteaz"
puterea 'e cu-p"rare a consu-atorilor, prin ur-are, !i nivelul 'e trai al popula(iei. Din
categoria i-pozitelor in'irecte fac parte: taxele de consumaie! monopolurile fiscale!
taxele amale! alte taxe prezute de lege"
(&TaJele e con"u$aie
0a:ele 'e consu-a(ie sunt i-pozite in'irecte cuprinse n pre(ul 'e v8nzare al
-"rfurilor pro'use !i realizate n interiorul ("rii care percepe i-pozitul. M"rfurile
asupra c"rora se percep ta:ele 'e consu-a(ie sunt, n general, cele 'e larg consu-
Czah"rul, p8inea, uleiul, berea etc.D.
0a:ele 'e consu-a(ie -brac" fie for-a ta:elor 'e consu-a(ie pe anu-ite
pro'use, 'enu-ite ta:e speciale 'e consu-a(ie sau accize, fie for-a unor ta:e generale
pe v8nz"ri, c8n' se percep la v8nzarea tuturor -"rfurilor, in'iferent 'ac" acestea sunt
bunuri 'e consu- sau -i7loace 'e pro'uc(ie.
Accizele sunt a!ezate asupra unor pro'use care se consu-" n cantit"(i -ari !i care
nu pot fi nlocuite 'e cu-p"r"tori cu altele. Astfel accizele se instituie asupra unor
pro'use care au o cerere neelastic" cu- sunt: vinul, berea, (ig"rile, pro'usele petroliere,
etc. 0a:ele 'e consu-a(ie pe pro'us CaccizeleD se calculeaz" fie n su-" fi:" pe unitatea
'e -"sur", fie n baza unor cote procentuale aplicate asupra pre(ului 'e v8nzare.
/ro'usele provenite 'in i-pozit trebuie s" fie i-puse cu acelea!i ta:e ca !i pro'usele
in'igene, iar cele 'estinate e:portului sunt, 'e regul", scutite 'e i-pozit. 6ivelul cotelor
utilizate pentru calcularea accizelor 'ifer" 'e la o (ar" la alta !i 'e la un pro'us la altul.
Accizele sunt 'eseori utilizate ca instru-ente pentru nf"ptuirea unor efecte sociale
Cre'ucerea consu-ului 'e alcool, al pro'uselor 'in tutun etc.D.
Accizele 2n 0epublica &"ld"va. onfor- titlului 4@ al o'ului +iscal al
Republicii Mol'ova , accizele reprezint" un i-pozit general 'e stat, stabilit pentru unele
-"rfuri 'e consu-.
1ubiec(i ai i-punerii n cazul accizelor sunt persoanele fizice !i 7uri'ice, care
prelucreaz", !iQsau fabric" sau i-port" -"rfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii
Mol'ova.
*biecte ale i-punerii sunt -"rfurile supuse accizelor.
?aza i-pozabil" o constituie:
aD volu-ul n e:presie natural", 'ac" cotele accizelor, inclusiv n cazul
i-portului, sunt stabilite n su-" absolut" la unitatea 'e -"sur" a -"rfiiE
bD valoarea -"rfurilor, f"r" a (ine cont 'e accize !i 0@A, 'ac" pentru aceste
-"rfuri sunt stabilite cote a'-valore- n procente ale accizelorE
cD valoarea n va-" a -"rfurilor i-portate, 'eter-inat" confor- legisla(iei
va-ale, precu- !i i-pozitele !i ta:ele ce ur-eaz" a fi achitate la -o-entul
i-portului, f"r" a (ine cont 'e accize !i 0@A, 'ac" pentru -"rfurile n cauz"
sunt stabilite cote a'-valore- n procente ale accizelorE
otele accizelor se stabilesc:
aD n su-" absolut" la unitatea 'e -"sur" a -"rfii. 1pre e:e-plu, accizele la un
!ir 'e -"rfuri constituie, 'up" cu- ur-eaz", pentru: un litru 'e !a-panie 2
#,3$ leiE un litru 'e bere 2 &,&$ leiE &$$$ buc"(i 'e (igarete cu filtru 2 9,%$ leiE
&$$$ buc"(i 'e (igarete f"r" filtru 2 . leiE o ton" 'e benzin" auto 2 &#$$ leiE o
ton" 'e -otorin" 2 3$$ lei etc.
bD a'-valore- n procente 'e la valoarea -"rfii f"r" a (ine cont 'e accize !i 0@A,
sau 'e la valoarea n va-" a -"rfurilor i-portate, lun' n consi'erare
i-pozitele !i ta:ele ce ur-eaz" a fi achitate la -o-entul i-portului, f"r" a
(ine cont 'e accize !i 0@A. Astfel, la un !ir 'e -"rfuri cotele 'e acciz
constituie pentru: cafea 2 &$S 'in valoarea n leiE icre ro!ii 2 #$S, icre negre
2 #3S 'in valoarea n lei, articole 'e giuvaergie 'in -etale pre(ioase 2 &$S
'in valoarea n lei.
Not& otele accizelor sunt 'ate confor- o'ului +iscal, anul #$$5, 'ar unele 'in
acestea sunt perio'ic -o'ificate.
6odul de calculare %i termenele de achitare a accizelor" 1ubiec(ii i-punerii care
e:pe'iaz" Ctransport"D -"rfuri supuse accizelor 'in nc"perea 'e acciz Ctotalitatea
nc"perilor un'e aceste -"rfuri se fabric" sau se e:pe'iaz"D, calculeaz" accizele !i le
achit" la -o-entul e:pe'ierii -"rfurilor 'in nc"perea 'e acciz, confor- cotelor
stabilite. Accizele la -"rfurile i-portate se calculeaz" !i se achit" 'e c"tre subiec(ii
i-punerii o 'at" cu achitarea ta:elor va-ale. ;n cazul e:portului 'e -"rfuri supuse
accizelor, obliga(ia 'e achitare a accizelor este valabil" pn" la -o-entul repatrierii
valutei !i prezent"rii 'ocu-entelor 7ustificative. ;n cazul nerespect"rii ter-enelor 'e
achitare !i neprezent"rii 'eclara(iei cu privire la achitarea accizelor se pl"tesc a-enzi !i
penalit"(i confor- legisla(iei n vigoare.
M"rfurile supuse accizelor, cu- sunt vo'ca, lichiorurile !i alte b"uturi spirtoase,
vinurile 'in struguri ect., co-ercializate, transportate sau 'epozitate pe teritoriul
Republicii Mol'ova sau i-portate, snt posibile -arc"rii obligatorii cu ti-bru 'e acciz.
Marcarea se efectueaz" n ti-pul fabric"rii -"rfurilor supuse accizelor, pn" la
i-portarea acestora sau pn" la e:pe'ierea lor 'in nc"perea 'e acciz.
nlesniri la plata accizelor" Accizele nu se achit" 'e c"tre persoanele fizice care
i-port" -"rfuri 'e uz sau consu- personal a c"ror valoare sau cantitate nu 'ep"!e!te
li-ita stabilit" n legisla(ia n vigoare.
Accizele nu se achi" la i-portarea ur-"toarelor -"rfuri supuse accizelor:
a. 'efinite ca a7utoare u-anitare, n -o'ul stabilit 'e GuvernE
b. 'estinate proiectelor 'e asisten(" tehnic", realizate pe teritoriul RM
'e c"tre organiza(iile interna(ionale !i ("rile 'onatoare n li-ita acor'urilor !i
-e-oran'u-urilor la care aceasta este parteE
c. 'estinate folosin(ei oficiale a -isiunilor 'iplo-atice !i a altor -isiuni
asi-ilate lor n Republica Mol'ova, precu- !i uzului sau consu-ului personal al
-e-brilor personalului 'iplo-atic !i a'-inistrativ-tehnic al acestor -isiuni !i al
-e-brilor fa-iliei care locuiesc -preun" cu ei, pe baz" 'e reciprocitate, n
-o'ul stabilit 'e Guvern.
Accizele nu se achit" n cazul n care subiectul i-punerii e:port" -"rfuri supuse
accizelor n -o' in'epen'ent sau n baza contractului 'e co-ision. De ase-enea,
accizele nu se achit" la intro'ucerea -"rfurilor supuse accizelor pe teritoriul va-al !i
plasarea acestora sub regi-urile va-ale 'e tranzit, transfor-are sub control va-al,
antrepozit va-al, sub 'estina(iile va-ale 'e 'istrugere, aban'on n folosul statului,
precu- !i -agazin 'utH free, cu e:cep(ia (ig"rilor cu filtru 'e i-port. La intro'ucerea
-"rfurilor str"ine supuse accizelor pe teritoriul va-al !i plasarea acestora n regi-ul
va-al 'e perfec(ionare activ", accizul se achit" la intro'ucerea acestor -"rfuri, cu
restituirea ulterioar" a su-elor achitate ale accizului la scoaterea 'e pe teritoriul va-al a
pro'uselor rezultate 'in prelucrare. Accizele nu se achit" la plasarea -"rfurilor supuse
accizelor n regi-ul va-al cu a'-iterea te-porar", iar pentru -"rfurile autohtone
supuse accizelor, anterior e:portate !i reintro'use, n ter-en 'e , ani, n aceea!i stare !i
pro'usele co-pensatoare 'up" perfec(ionarea pasiv", confor- regle-ent"rilor va-ale
la fel nu se achit".
La scoaterea 'e pe teritoriul va-al a -"rfurilor str"ine supuse accizelor, plasate
sub 'estina(ia va-al" ree:port, se restituie su-ele accizelor achitate la intro'ucerea
acestora pe teritoriul va-al.
1e scutesc 'e plata accizelor -"rfurile supuse accizelor intro'use n zona
econo-ic" liber" 'in afara teritoriului va-al al Republicii Mol'ova, 'in alte zone
econo-ice libere, 'in restul teritoriului va-al al Republicii Mol'ova, precu- !i
-"rfurile originare 'in aceast" zon" !i scoase n afara teritoriului va-al al Republicii
Mol'ova. M"rfurile supuse accizelor scoase 'in zona econo-ic" liber" pe restul
teritoriului va-al al Republicii Mol'ova se supun accizelor.
nregistrarea subiecilor impunerii" /ersoanele 7uri'ice !i persoanele fizice care
preconizeaz" s" se ocupe sau care se ocup" cu prelucrarea !iQsau fabricarea -"rfurilor
pasibile i-punerii cu accize sunt obligate s" pri-easc" certificatul 'e acciz p8n" a
ncepe 'esf"!urarea activit"(ii n cauz".
ertificatul 'e acciz este un 'ocu-ent eliberat 'e organul 1erviciului +iscal 'e 1tat
subiectului i-punerii, care atest" nregistrarea acestuia !i i atribuie 'reptul 'e a efectua
tranzac(ii cu -"rfurile supuse accizelor.
;n cererea 'e solicitare a certificatului 'e acciz, a'resat" organului 1erviciului
+iscal 'e 1tat, agentul econo-ic trebuie s" in'ice:
aD 'enu-irea, nu-ele !i prenu-ele, a'resa 7uri'ic" Ca'resele 7uri'iceD !i co'ul
fiscal Cco'urile fiscaleDE
bD proprietarul cl"'irii, nc"perii, teritoriului, terenuluiE
cD 'enu-irea, nu-ele !i prenu-ele, a'resa 7uri'ic" Ca'resele 7uri'iceD !i co'ul
fiscal Cco'urile fiscaleD ale aren'atorului sau ale locatorului, n cazul n care proprietatea
este folosit" pentru 'esf"!urarea activit"(ii 'e ntreprinzator, n baza contractului 'e
aren'" sau 'e nchiriereE
'D for-ele !i -eto'ele concrete 'e control, a c"ror aplicare asigur" integritatea
-"rfurilor supuse accizelor, inclusiv la e:pe'ierea lor 'intr-o nc"pere 'e acciz n alta
ale unuia !i aceluia!i agent econo-ic, 'ac" aceste nc"peri se afl" pe teritorii 'iferite.
;nc"pere 'e acciz este totalitatea locurilor ce apar(in subiectului i-punerii, inclusiv
cl"'irile, nc"perile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sunt situate separat,
'eter-inate n certificatul 'e acciz, un'e -"rfurile supuse accizelor se prelucreaz"
!iQsau se fabbrica, se e:pe'iaz" Cse transport"D 'e c"tre subiec(ii i-punerii.
La cerere, 'e ase-enea, se ane:eaz" sche-a CplanulD a-plas"rii blocului
a'-inistrativ, a sec(iei 'e pro'uc(ie, a 'epozitului, a altor nc"peri aflate pe teritoriul
agentului econo-ic, n li-itele stabilite pentru realizarea activit"(ii 'e ntreprinz"tor. ;n
cazul n care cererea con(ine infor-a(ii verificabile, organul 1erviciului +iscal 'e 1tat
elibereaz" persoanei care a naintat cererea certificatul 'e acciz !i ane:a la acesta.
/ersoana -en(ionat" 'evine subiect al i-punerii.
*rganul 1erviciului +iscal 'e 1tat poate refuza eliberarea certificatului 'e acciz n cazul
n care consi'er" c" activitatea agentului econo-ic sau nc"perea 'e acciz nu pot fi
controlate ori for-ele !i -eto'ele 'e control nu asigur" integritatea -"rfurilor supuse
accizelor. ;n cazul n care -ai -ul(i agen(i econo-ici folosesc una !i aceea!i nc"pere
'e acciz pentru prelucrarea !iQsau fabricarea -"rfurilor supuse accizelor, organul
1erviciului +iscal 'e 1tat este obligat s" 'eter-ine n -o' in'epen'ent subiectul
Csubiec(iiD i-punerii responsabil CresponsabiliD 'e achitarea accizelor,n -o'ul stabilit
'e acest serviciu. 1ubiectul i-punerii care preconizeaz" s" fac" unele schi-bari ce
trebuie reflectate n certificatul 'e acciz sau n ane:a la el este obligat s" a'reseze
cererea corespunz"toare organului 1erviciului +iscal 'e 1tat.
;n afar" 'e accize se nt8lnesc !i ta:ele generale pe v8nz"ri, ca regul", sub for-a
i-pozitului pe cifra 'e afaceri. Din punct 'e ve'ere al verigii la care se ncaseaz"
Cunitatea pro'uc"toare, unitatea co-er(ului cu ri'icata sau cu a-"nuntulD, i-pozitul pe
cifra 'e afaceri poate -br"ca for-a i-pozitului cu-ulativ C-ultifazicD !i for-a
i-pozitului unic sau -onofazic.
I$po6itul cu$ulati0 presupune c" -"rfurile s" fie i-puse la toate verigile prin
care trec 'in -o-entul ie!irii lor 'in pro'uc(ie !i pn" cn' a7ung la consu-ator. Acest
i-pozit se -ai nu-e!te i-pozit n casca'", n pira-i'" sau bulg"re 'e z"pa'", 'eoarece
n cazul lui se percepe i-pozit 'e la i-pozit.
I$po6itul pe ci'!a e a'ace!i unic se ncaseaz" o singur" 'at" in'iferent 'e
nu-"rul verigilor prin care trece o -arf" 'e la pro'uc"tor la consu-ator.
Din punct 'e ve'ere al bazei 'e calcul, i-pozitul pe cifra 'e afaceri unic cunoa!te
for-a i-pozitului pe cifra 'e afaceri brut" !i for-a i-pozitului pe cifra 'e afaceri net".
I$po6itul pe ci'!a e a'ace!i b!ut se calculeaz" prin aplicarea cotei 'e i-pozit
asupra ntregii valori a -"rfurilor v8n'ute, care inclu'e !i i-pozitul pl"tit la verigile
anterioare. ;n cazul -"rfurilor e:portate, n unele ("ri se restituie e:portatorilor
i-pozitul aferent -"rfurilor v8n'ute n str"in"tate.
I$po6itul pe ci'!a e a'ace!i net se aplic" nu-ai asupra 'iferen(ei 'intre pre(ul
'e vnzare !i pre(ul 'e cu-p"rare, a'ic" 'oar asupra valorii a'"ugate 'e c"tre fiecare
participant la procesul 'e pro'uc(ie !i circula(ie al -"rfii respective. Acest i-pozit e
-ai progresiv ca cel anterior, 'eoarece r"-ne neschi-bat in'iferent 'e nu-"rul 'e
verigi prin care trece. Acest i-pozit n -ulte ("ri europene poart" 'enu-irea 'e ta:" pe
valoare a'"ugat".
Taxa pe val"area adugat 2n 0epublica &"ld"va. 0a:a pe valoarea
a'"ugat"C0@AD, confor- 0itlului , al o'ului +iscal al Republicii Mol'ova, este un
i-pozit general 'e stat, care reprezint" o for-" 'e colectare la buget a unei p"r(i a
valorii -"rfurilor livrate, serviciilor prestate care snt supuse i-pozit"rii pe tot teritoriul
Republicii Mol'ova, precu- !i a unei p"r(i 'in valoarea -"rfurilor, serviciilor
i-pozabile i-portate n Republica Mol'ova.
1ubiec(ii i-pozabili snt persoanele fizice !i 7uri'ice care sunt nregistrate sau
trebuie s" fie nregistrate ca pl"titori 'e 0@A, inclusiv acele persoane ce i-port"
-"rfuri !i servicii cu e:cep(ia persoanelor fizice ce i-port" -"rfuri 'e uz sau consu-
personal, a c"ror valoare nu 'ep"!e!te li-ita stabilit" n legea bugetului pe anul
respectiv.
*biectele i-pozabile constituie:
aD livrarea -"rfurilor, serviciilor 'e c"tre subiec(ii i-pozabili, reprezent8n' rezultatul
activit"(ii lor 'e ntreprinz"tor n Republica Mol'ova.
bD i-portul -"rfurilor, serviciilor n Republica Mol'ova, cu e:cep(ia -"rfurilor 'e uz
sau consu- personal i-portate 'e persoanele fizice confor- li-itelor stabilite 'e
lege.
onfor- o'ului +iscal pe teritoriul RM sunt stabilite ur-"toarele cote ale 0@A:
aD cota."tana! 2 n -"ri-e 'e #$S 'in valoarea i-pozabil" a -"rfurilor !i
serviciilor i-portate !i a livr"rilor efectuate pe teritoriul Republicii Mol'ovaE
bD cote !eu"e n -"ri-e 'e:
- 9S - la p8inea !i pro'usele 'e panifica(ie, la laptele !i pro'usele lactate livrate
pe teritoriul Republicii Mol'ova, cu e:cep(ia pro'uselor ali-entare pentru copii
care sunt scutite 'e 0@AE
- 9S - la -e'ica-ente, att in'icate n 6o-enclatorul 'e stat 'e -e'ica-ente, ct
!i utilizate 'e Ministerul 1"n"t"(ii !i /rotec(iei 1ociale, i-portate !iQsau livrate
pe teritoriul Republicii Mol'ovaE
- 3S - la gazele naturale !i gazele lichefiate, at8t la cele i-portate, c8t !i la cele
livrate pe teritoriul Republicii Mol'ovaE
cD cota 6e!o - la -"rfurile !i serviciile livrate, !i anu-e:
- -arfurile, serviciile pentru e:port si toate tipurile 'e
transporturi internationale 'e -arfuri Cinclusiv 'e e:pe'i(ieD si pasageri, precu-
si serviciile operatorului aero'ro- aeroport, 'e co-ercializare a biletelor 'e
calatorie in trafic international cu aeronave etcE
- energia electrica 'estinata populatiei livrata 'e catre
intreprin'erile pro'ucatoare retelelor 'e 'istributie, precu- si energia electrica
livrata populatiei 'e catre retelele 'e 'istributieE energia ter-ica si apa cal'a
'estinate populatiei livrate 'e catre intreprin'erile pro'ucatoare retelelor 'e
'istributie, precu- si energia ter-ica si apa cal'a livrate populatiei 'e catre
intreprin'erile pro'ucatoare si retelele 'e 'istributie, intreprin'erile 'e
ter-oficare locale, cazangerii, statii ter-ice si statii-grupE
- i-portul !iQsau livrarea pe teritoriul republicii a -"rfurilor,
serviciilor 'estinate folosintei oficiale 'e c"tre -isiunile 'iplo-atice n RM si
uzului sau consu-ului personal 'e c"tre -e-brii personalului 'iplo-atic si
a'-inistrativ-tehnic al acestor -isiuni !i 'e c"tre -e-brii fa-iliilor care locuiesc
i-preuna cu ei, precu- !i cele 'estinate folosin(ei oficiale 'e c"tre alte -isiuni
asi-ilate lor n RM !i uzului sau consu-ului personal 'e c"tre -e-brii
personalului 'iplo-atic !i a'-inistrativ-tehnic al acestor -isiuni !i -e-brii
fa-iliilor lor care locuiesc -preun" cu ei.
- i-portul !iQsau livrarea pe teritoriul republicii a -arfurilor,
serviciilor 'estinate proiectelor 'e asistenta tehnica realizate pe teritoriul
Republicii Mol'ova 'e catre organizatiile internationale si tarile 'onatoare in
li-ita acor'urilor la care aceasta este parteE
- etc.
6odul de calculare %i achitare a T/A" @aloarea i-pozabil" a livr"rii reprezint"
valoarea livr"rii achitate sau care ur-eaz" a fi achitat" Cf"r" 0@AD, iar la -"rfurile
i-portate 2 valoarea lor va-al", inclusiv i-pozitele ce ur-eaz" a fi achitate la i-port
cu e:cep(ia 0@A.
1ubiec(ii i-pozabili snt obliga(i s" 'eclare !i s" achite la buget pentru fiecare
perioa'" fiscal" su-a 0@A, care se 'eter-in" ca 'iferen(a 'intre 0@A ncasat" 'e la
consu-atorii c"ror li s2au livrat -"rfuri !i 0@A pl"tit" furnizorilor la -o-entul
procur"rii bunurilor !i serviciilor. Dac" A0@A ncasat"> 'e la furnizori n ur-a
opera(iunilor econo-ice este -ai -ic" ca A0@A pl"tit"> 'e consu-atori ntr2o perioa'"
fiscal", atunci aceast" 'iferen(" se raporteaz" la perioa'a fiscal" ur-"toare !i 'evine o
parte a su-ei 0@A ce ur-eaz" a fi achitat". Dac" 'ep"!irea su-ei 0@A pe valoarea
-"rfurilor, serviciilor procurate se 'atoreaz" faptului c" subiectul i-pozabil a efectuat o
livrare ce se i-pozeaz" la cota zero, acesta are 'reptul la restituirea su-ei 'e 'ep"!ire a
0@A ce ur-eaz" a fi achitat" pe valorile -ateriale, serviciile procurate n li-itele cotei
0@A, obi!nuite, n-ul(it" cu valoarea livr"rii care se i-poziteaz" la cota zero.
=irrile scutite de T/A" 0@A nu se aplic" pentru livr"rile 'e -"rfuri !i servicii ce
au ca obiect:
&D locuin(a, p"-8ntul !i terenul pe car se g"se!te locuin(aE
#D pro'usele ali-entare !i ne ali-entare pentru copii, confor- listei aprobate n legea
bugetului pe anul respectivE
,D proprietatea 'e stat r"scu-p"rat" n procesul privatiz"riiE
.D -"rfurile, serviciile institu(iilor 'e nv"("-nt, legate 'e procesul instructiv 'e
pro'uc(ie !i e'ucativE
3D serviciile Cac(iunileD ntreprinse 'e c"tre autorit"(ile abilitate, pentru care se aplic"
ta:a 'e stat Cacor'area licen(elor, nregistrarea brevetelorD ect.E
5D servicii financiare inclusiv acor'area sau trans-iterea cre'itelor, opera(iile legate 'e
evi'en(a conturilor 'e 'epozit, opera(ii legate 'e circula(ia valutei -i7loacelor
b"ne!ti, opera(iile legate 'e e-iterea hrtiilor 'e valoare, opera(iile 'e asigurare !i
asigurare ect.E
%D serviciile oficiale po!taleE
9D lucr"rile 'e cercet"ri !tiin(ifice efectuate 'in -i7loacele bugetareE
KD serviciile prestate 'e transportul n co-un ect.
nregistrarea subiectului impozabil cu T/A" Subiectul care 'esf"!oar" o activitate 'e
ntreprinz"tor, cu e:cep(ia autorit"(ilor publice, institu(iilor publice Cfinan(ate 'in
bugetul 'e stat, 'in bugetele locale !i 'in bugetul asigur"rilor sociale 'e statD, !i
'e(in"torilor patentei 'e ntreprinz"tor, este obligat s" se nregistreze ca contribuabil al
0@A, 'ac" el a efectuat ntr-o perioa'" 'e &# luni consecutive livr"ri 'e -"rfuri !i
servicii n su-" ce 'ep"!e!te #$$$$$ lei, cu e:cep(ia livr"rilor scutite 'e 0@A.
1ubiectul care beneficiaz" 'e servicii 'e i-port a c"ror valoare, fiin' a'"ugat" la
valoarea livr"rilor 'e -"rfuri, servicii, efectuate pe parcursul oric"ror &# luni
consecutive, 'ep"!e!te #$$ $$$ lei, atunci el este obligat s" se nregistreze ca
contribuabil al 0@A.
1ubiectul trebuie s" 'epun" cerere la inspectoratul fiscal teritorial n raza c"ruia
se afl" n 'ecurs 'e o lun" 'in -o-entul n care a fost atins plafonul in'icat. )l se
consi'er" nregistrat 'in pri-a zi a lunii ur-"toare celei n care a fost 'epus" cererea.
1ubiectul i-pozabil la nregistrare pri-e!te certificatul 'e nregistrare ca pl"titor
'e 0.@.A. n care se in'ic":
'enu-irea !i a'resa 7uri'ic" a subiectului i-pozabil
co'ul fiscal al contribuabilului
'ata nregistr"rii.
;n cazul suspen'"rii livr"rilor supuse 0@A, subiectul i-pozabil este obligat s"
infor-eze 'espre aceasta 1erviciul +iscal 'e 1tat. 1erviciul +iscal 'e 1tat este obligat s"
anuleze nregistrarea contribuabilului 0@A.
;n cazul n care subiectul i-pozabil nu va efectua livr"ri i-pozabile !i nu va 'ori
s" r"-8n" nregistrat, el este obligat s" infor-eze 1erviciul +iscal 'e 1tat precu- c", n
ulti-ele &# luni, volu-ul livr"rilor nu a 'ep"!it plafonul stabilit pentru nregistrare.
Dac" subiectul i-pozabil 'ore!te s" anuleze actul 'e nregistrare !i n!tiin(eaz" 'espre
aceasta 1erviciul +iscal 'e 1tat, el trebuie s" 'ove'easc" c" n viitor volu-ul livr"rilor
i-pozabile nu va 'ep"!i plafonul stabilit pentru nregistrare. ;n acest caz 1erviciul
+iscal 'e 1tat anuleaz" nregistrarea.
1erviciul +iscal 'e 1tat este n 'rept s" anuleze 'e sine st"t"tor nregistrarea
contribuabilului 0@A n cazul n care:
a. valoare total" a livr"rilor i-pozabile ale subiectului i-punerii ntr-o oarecare
perioa'" 'e &# luni consecutive nu a 'ep"!it plafonul 'e #$$ $$$ leiE
b. subiectul i-punerii nu a prezentat 'eclara(ie privin' 0@A pentru fiecare perioa'"
fiscal".
/erioa'a fiscal" privin' 0@A constituie o lun" calen'aristic" ncep8n' cu pri-a zi a
lunii.
+iecare subiect i-pozabil este obligat s" prezinte 'eclara(ie privin' 0@A, pentru
fiecare perioa'" fiscal" nu -ai trziu 'e ulti-a zi a lunii ce ur-eaz" 'up" ncheierea
perioa'ei fiscale. +iecare subiect i-pozabil trebuie s" verse la buget su-a 0@A, care
ur-eaz" a fi achitat" pentru fiecare perioa'" fiscal", nu -ai trziu 'e 'ata stabilit"
pentru prezentarea 'eclara(iei pe aceast" perioa'".
*& Monopolu!ile 'i"cale
Monopolul 'e stat reprezint" 'reptul pe care !i-l rezerv" statul 'e a pro'uce
!iQsau 'e a vin'e anu-ite bunuri 'e consu-. Monopolul 'e stat nu este un i-pozit
special, 'ar o -o'alitate 'e percepere a i-pozitului in'irect Cpe cheltuieliD. 4-pozitul
este egal cu 'iferen(a 'intre pre(ul 'e vnzare stabilit 'e c"tre stat !i costul 'e pro'uc(ie,
inclusiv profitul ntreprinz"torului.
1tatul instituie -onopolurile asupra pro'uc(iei !iQsau vnz"rii unor -"rfuri cu-
ar fi: tutun, sare, alcool, c"r(i 'e 7oc etc. Monopolurile fiscale n func(ie 'e sfera lor 'e
cuprin'ere pot fi 'epline sau par(iale. Monopolurile fiscale 'epline se instituie 'e c"tre
stat att asupra pro'uc(iei, ct !i asupra co-er(ului cu ri'icata !i cu a-"nuntul a unor
-"rfuri.
;n schi-b, -onopolurile par(iale se instituie fie nu-ai asupra pro'uc(iei !i
co-er(ului cu ri'icata, fie nu-ai asupra co-er(ului cu a-"nuntul.
/rintre ("rile n care -onopolurile fiscale a'uc ncas"ri relativ i-portante, pute-
-en(iona: 4talia Casupra tutunului, chibriturilorDE Ger-ania Casupra b"uturilor alcooliceDE
1pania Casupra tutunului !i alcooluluiD.
@eniturile realizate 'e stat 'e pe ur-a -onopolurilor fiscale snt for-ate pe 'e o
parte 'in profitul creat n procesul 'e pro'ucere a acestor -"rfuri, iar pe 'e alt" parte,
'in i-pozitul in'irect cuprins n pre(, care se ncaseaz" 'e la consu-atorii -"rfurilor
respective. Deoarece nu-ai statul vin'e astfel 'e -"rfuri, el poate stabili un pre( n care
s" fie inclus !i un ase-enea i-pozit.
+&TaJele 0a$ale
0a:ele va-ale, sunt i-pozite in'irecte ce se percep 'e c"tre stat asupra tuturor
bunurilor intro'use sau scoase 'in (ar" 'e c"tre persoane fizice sau 7uri'ice. Acestea
sunt venituri fiscale ale bugetului 'e stat, fiin', toto'at", !i un -i7loc 'e sti-ulare a
e:portului !i 'e l"rgire a cooper"rii econo-ice cu alte state ale lu-ii.
La etapa actual", 'e regul", ta:ele va-ale 'e(in o pon'ere i-portant" n totalul
i-pozitelor in'irecte. Aceste sunt percepute 'e c"tre stat asupra -"rfurilor, n
-o-entul n care acestea trec grani(ele va-ale ale ("rii n scopul i-portului, e:portului
sau tranzitului !i se instituie asupra bunurilor !i pro'uselor care intr" !i ies nQ'in (ar"
sauQ!i asupra celor care tranziteaz" teritoriul na(ional.
0a:a va-al" reprezint" o plat" obligatorie, perceput" 'e autoritatea va-al" la
intro'ucerea pe sau scoaterea -"rfurilor 'e pe teritoriul va-al al RM.
1copul aplic"rii tarifului va-al:
opti-izarea structurii i-portului 'e -"rfuriE
echilibrarea i-portului 'e -"rfuri, protec(ia pro'uc"torilor autohtoni 'e
-"rfuriE
crearea con'i(iilor favorabile pentru integrarea econo-iei RM n econo-ia
-on'ial".
0a:ele va-ale se aplic" confor- tarifului va-al.
0ariful va-al reprezint" catalogul care cuprin'e no-enclatorul 'e -"rfuri
intro'use pe sau scoase 'e pe teritoriul va-al, precu- !i cuantu-ul ta:ei va-ale
aplicate acestor -"rfuri.
7"menclat"rul de mr5uri este lista care cuprin'e co'urile, 'enu-irile !i
'escrierea -"rfurilor corespunzatoare siste-elor 'e clasificare aplicate n practica
interna(ional".
Obiectele i-punerii cu ta:e va-ale snt -"rfurile i-portate, e:portate sau care snt
n tranzit pe teritoriul RM.
Val"area 2n vam a -"rfii este valoarea -"rfii intro'use pe sau scoase 'e pe
teritoriul va-al, stabilit" n scopul perceperii ta:elor va-ale !i a altor i-pozite.
onfor- Legii Republicii Mol'ova cu privire la tariful va-al C6r.l,9$-B444 'in
#$.&&.K%D, se aplic" ur-atoarele tipuri 'e ta:e va-ale:
- a 0alo!e$ - calculat" n procente fa(" 'e valoarea n va-" a -"rfiiE
- "peci'ic - calculat" n baza tarifului stabilit la o unitate 'e -arf"E
- co$binat - care -bin" prece'entele tipuri 'e ta:e - a' valore- !i co-binat"E
- eJcepional care, la rbn'ul s"u, se 'ivizeaz" n:
&D taJ "pecial1 care se aplic" cu scopul 'e a prote7a -"rfurile 'e origine in'igen" la
intro'ucerea pe teritoriul va-al a -"rfurilor 'e pro'uccie str"ine n cantit"(i !i n
con'i(ii care cauzeaz" sau pot cauza pre7u'icii -ateriale consi'erabile pro'uc"torilor
autohtoni 'e -"rfuriE
#D taJ antiu$pin31 perceput" n cazul intro'ucerii pe teritoriul va-al a unor -"rfuri
la pre(uri -ai -ici 'ect valoarea lor n (ara e:portatoare n -o-entul i-portului !i,
'ac" snt lezate interesele sau apare pericolul cauz"rii pre7u'iciilor -ateriale
pro'uc"torilor autohtoni 'e -"rfuri i'entice ori si-ilare, sau apar pie'ici pentru
organizarea ori e:tin'erea n (ar" a pro'uc(iei 'e -"rfuri i'entice sau si-ilareE
,D taJa co$pen"ato!ie1 aplicat" n cazul intro'ucerii pe teritoriul va-al a -"rfurilor, la
pro'ucerea sau la e:portul c"rora, 'irect sau in'irect, au fost utilizate subven(ii, 'ac"
snt lezate interesele, sau apare pericolul cauz"rii pre7u'iciilor -ateriale pro'uc"torilor
autohtoni 'e -"rfuri i'entice sau si-ilare, ori apar pie'ici pentru organizarea sau
e:tin'erea n (ar a pro'uc(iei 'e -"rfuri i'entice sau si-ilare.
otele ta:ei va-ale !i lista -"rfurilor supuse acesteia se slabilese 'e c"tre
/arla-ent.
otele ta:ei va-ale se aplic" n confor-itate cu legisla(ia !i cu acor'urile
interna(ionale, la care RM este parte.
otele ta:ei va-ale snt unice !i nu pot fi -o'ificate, cu e:cep(ia cazurilor prev"zute
'e legisla(ie !i 'e acor'urile interna(ionale, la care RM este parte.
2aciliti tarifare" /rin facilit"(i tarifare se subn(eleg facilit"(ile acor'ate 'e c"tre (ar",
n con'i(ii 'e reciprocitate sau unilateral, pentru -"rfurile trecute peste frontiera va-al"
a acestei ("ri sub for-" 'e:
- stabilire a unor cote tarifare pentru i-portul sau e:portul preferen(ial 'e -"rfuriE
- re'ucere a ta:ei va-aleE
- scutire 'e ta:"E
- restituire a ta:ei pl"tite anterior.
1nt scutite 'e ta:a va-al":
- -i7loacele 'e transport folosite la transporturi interna(ionale 'e pasageri !i 'e baga7e,
'e -"rfuri, precu- !i obiectele 'e aprovizionare tehnico--aterial", echipa-entul,
co-bustibilul, ali-entele, necesare pentru e:ploatarea acestor -i7loace 'e transport n
cursul 'eplas"rii sau procurate n str"in"tate n legatur" cu lichi'area 'efec(iunilor, n
su-a stabilit" 'e actele legislative corespunzatoareE
- -"rfurile 'e uz oficial intro'use pe sau scoase 'e pe teritoriul va-al 'e c"tre cet"(enii str"ini, n
confor-itate cu legisla(ia, precu- !i cu acor'urile interna(ionale, la care RM este parteE
- valuta na(ional", valuta str"in" Ccu e:cep(ia celei folosite n scopuri nu-is-aticeD,
precu- !i hrtiile 'e valoare, n confor-itate cu legisla(iaE
- -"rfurile intro'use pe sau scoase 'e pe teritoriul va-al n calitate 'e a7utor
u-anitar, 'estina(ia lor fiin' confir-at" 'e organul abilitatE
- -"rfurile intro'use pe sau scoase 'e pe teritoriul va-al n calitate 'e a7utor cu titlu
gratuit C'ona(iiD, 'estina(ia lor fiin' confir-at" 'e organul abilitatE
- -"rfurile intro'use provizoriu pe sau scoase provizoriu 'e pe teritoriul va-al sub
supraveghere va-al" n ca'rul regi-urilor va-ale respectiveE
- -"rfurile 'estinate ter(elor ("ri, trecute prin teritoriul va-al sub supraveghere va-al"
n regi- 'e tranzitE
- -"rfurile care se i-port" provizoriu n zonele liberei ini(iative pentru a fi prelucrate !i,
ulterior, e:portateE
- publica(iile perio'ice, c"r(ile ce (in 'e 'o-eniul nv"("-ntului, !tiin(ei !i culturii,
-aterialele 'i'actice pentru institu(iile pre!colare, 'e nv"("-nt !i curativeE
- -"rfurile i-portate pentru co-ercializarea lor n regi-ul va-al n -agazinele 'utH
freeE
- -"rfurile CserviciileD intro'use n zona econo-ic" liber" 'e pe restul teritoriului va-al
al Republicii Mol'ova, 'in afara teritoriului va-al al Republicii Mol'ova, 'e pe
teritoriul altor ^)L, precu- !i -"rfurile CserviciileD, inclusiv cele originare 'in ^)L,
e:portate n afara teritoriului va-al al RM !i n alte ^)LE
- -"rfurile i-portate n RM n contul -pru-uturilor !i granturilor acor'ate Guvernului
sau acor'ate cu garan(ia statului, 'in contul -pru-uturilor acor'ate 'e organiza(iile
financiare interna(ionale, 'estinate realiz"rii proiectelor respective, precu- !i 'in contul
granturilor acor'ate institu(iilor finan(ate 'e la bugct confor- listei aprobate 'e GuvernE
- ti-brele 'e acciz i-portate !i 'estinate -arc"rii -"rfurilor supuse accizelorE
- -"rfurile 'e uz sau consu- personal, i-portate 'e c"tre persoanele fizice, a c"ror
valoare sau cantitate nu 'ep"!e!te li-ita stabilit" 'e legisla(ia n vigoare.
La o singur" intro'ucere pe teritoriul va-al 'e c"tre o persoan" fizic" se scutesc 'e
plata ta:ei va-ale ur-"toarele -"rfuri:
- bere - 3 litriE
- vinuri !i bauturi alcoolice - # litriE
- (ig"ri - 3$ buc"(iE
- haine - cte , unit"(iE
8 bl"nuri naturale !i -"rfuri fabricate 'in bl"nuri - & unitateE
- nc"l("-inte - # perechiE
- -a!ini 'e calcul -l unitateE
- ca-ere vi'eo - & unitate etc.
-& Ca!acte!i"tica 3ene!al a taJelo!
0a:ele sunt pl"(i efectuate 'e persoane fizice !i 7uri'ice pentru serviciile prestate
acestora 'e institu(iile publice. 0a:ele ntrunesc o serie 'e atribute specifice i-pozitelor
!i anu-e: obligativitatea, nera-bursabilitatea, 'reptul 'e ur-"rire n caz 'e neplat".
Dup" natura lor ta:ele pot fi:
taxe .udectore%ti, ncasate 'e instan(ele 7uris'ic(ionale pentru ac(iunile intro'use
spre 7u'ecare 'e c"tre 'iferite persoane fizice !i 7uri'iceE
taxe de notariat, care se pl"tesc pentru eliberarea, legalizarea sau autentificarea 'e
acte, copii etc., ncasate 'e notariateE
taxe de consulare, care sunt ncasate 'e consulate pentru eliberarea certificatelor 'e
origine, acor'area 'e vize !.a.E
taxe de administraie, care se ncaseaz" 'e 'iferite organe ale a'-inistra(iei 'e stat
pentru eliber"ri 'e per-ise, autoriza(ii, legiti-a(ii etc. la cererea anu-itor persoane.
Dup" opera(iunea care se efectueaz" !i ur-eaz" a fi ta:at", ta:ele pot fi:
ta:e 'e ti-bruE
ta:e 'e nregistrare.
0a:ele 'e ti-bru se percep la efectuarea 'e c"tre institu(iile publice a unor opera(ii,
cu- sunt: autentificarea 'e acte, eliberarea unor 'ocu-ente C'e e:e-plu, buletine 'e
i'entitate, pa!apoarte, etc.D, legaliz"ri 'e acte etc. ;ncasarea acestor ta:e se face prin
aplicarea 'e ti-bre fiscale.
0a:ele 'e nregistrare se percep la vnz"ri 'e i-obile, la constituirea, fuzionarea
sau lichi'area societ"(ilor 'e capital. Aceste ta:e se percep !i asupra fiec"rei opera(ii 'e
vnzare !i, respectiv, cu-p"rare la burs" etc.
Att ta:ele 'e ti-bru, ct !i cele 'e nregistrare pot fi stabilite fie a' valore- Catunci
cn' ac(iunile sau faptele supuse ta:"rii sunt evaluate n for-" -onetar" !i cn' ta:a se
calculeaz" prin aplicarea unor cote procentuale la valoarea respectiv"D, fie n su-e fi:e,
n toate celelalte cazuri. ;ncasarea ta:elor se poate face n nu-erar sau prin aplicarea 'e
ti-bre fiscale.
Ant!eb!i e autocont!ol)
&. e reprezint" i-pozitele in'irecteM
#. 6u-i(i tipurile 'e i-pozite in'irecte.
,. o-enta(i evolu(ia veniturilor bugetare n Republica Mol'ova provenite 'in
i-pozite in'irecte.
.. u- se clasific" ta:ele 'e consu-a(ieM
3. e reprezint" ta:ele speciale 'e consu-a(ie sau accizeleM
5. are sunt, confor- o'ului fiscal al Republicii Mol'ova, subiec(ii i-punerii cu
n cazul accizelorM
%. Defini(i no(iunea 'e ta:" pe valoare a'"ugat".
9. are sunt, confor- o'ului fiscal al Republicii Mol'ova, subiec(ii i-punerii !i
obiectele i-pozabile cu ta:a pe valoarea a'"ugat"M
K. are sunt, confor- o'ului fiscal al Republicii Mol'ova, cotele ta:ei pe valoare
a'"ugat"M
&$.u- au evoluat ncas"rile 'in ta:a pe valoarea a'"ugat" n Republica Mol'ovaM
&&.are sunt 'eosebirile ta:elor va-ale 'e alte i-pozite !i ta:e instituite ca surse 'e
venituri bugetareM
&#.e reprezint" -onopolul fiscalM
&,.u- se clasific" -onopolurile fiscaleM
&..u- se -anifest" rolul i-pozitelor in'irecte pe plan socialM
&3.e reprezint" i-pozitul cu-ulativ !i i-pozitul pe cfra 'e afaceriM
&5.Defini(i no(iunea 'e ta:" va-al".
&%.e reprezint" tariful va-alM
&9.are este scopul aplic"rii tarifului va-alM
&K.6u-i(i obiectele i-punerii cu ta:e va-ale.
#$.Deter-ina(i tipurile 'e ta:e va-ale utilizate n Republica Mol'ova.
Te"t
&D ;nlocui(i punctele cu cuvintele necesare:
0a:a va-al" reprezint" o ........................................ , perceput" 'e c"tre organele
va-ale, la intro'ucerea sau scoaterea -"rfurilor 'e pe teritoriul va-al al unei ("ri.
#D Alege!i variantele care for-eaz" clasificarea i-pozitelor in'irecte:
aD ta:e va-aleE
bD i-pozirul pe venitul persoanelor fiziceE
cD 0@AE
'D -onopol fiscalE
eD accizeleE
fD i-pozitele realeE
gD i-pozitul pe cifra 'e afacere brut"E
hD i-pozitul pe cifra 'e afacere net"E
iD i-pozite personaleE
7D toate variantele sunt corecte.
,D Alege(i variantele care for-eaz" clasificarea -onopolurilor fiscale:
aD 'eplineE
bD restrictiveE
cD par(ialeE
'D liberaleE
eD toate variantele sunt corecte.
.D Alege(i variantele care reprezint", confor- preve'erilor o'ului fiscal al Republicii
Mol'ova, cotele 0@A, pentru anul #$$5:
aD #$SE
bD ,&SE
cD ,3SE
'D 3SE
eD #3SE
fD &#SE
gD $SE
hD 9SE
iD ,,S.
3D Argu-enta(i evolu(ia !i rolul i-pozitelor 'irecte la for-area veniturilor bugetare n
Republica Mol'ova.
5D 1tabili(i 'ac" sunt a'ev"rate ur-"toarele afir-a(ii:
aD ;n perioa'ele 'e cre!tere econo-ic", i-pozitele in'irecte au un ran'a-ent
fiscal re'usE 'a Q nu
bD 0a:ele 'e consu-a(ie reprezint" i-pozite in'irecte care se inclu' n pre(ul
'e v8nzare al -"rfurilor fabricate !i co-ercializate n interiorul ("rii care percepe
i-pozitul respectivE 'a Q nu
cD De regul", -"rfurile 'estinate i-portului sunt i-pozitate cu ta:e 'e
consu-a(ieE 'a Q nu
'D 4-pozitele in'irecte afecteaz" puterea 'e cu-p"rare a consu-atorului, prin
ur-are !i nivelul 'e trai al popula(iei. 'a Q nu
%D onfor- preve'erilor o'ului fiscal al Republicii Mol'ova, pl"titori ai 0@A sunt:
aD persoanele fizice !i 7uri'ice care efectuiaz" livr"ri i-pozabile pe teritoriul RM !i la
e:port !i sunt nregistrate ca pl"titori 'e 0@AE
bD persoanele fizice !i 7uri'ice care i-port" -"rfuri !i servicii, cu e:cep(ia persoanelor
fizice care i-port" -"rfuri 'e uz sau consu- personal, valoarea c"rora nu 'ep"!e!te
li-itele stabilite 'e legisla(ia fiscal" pe anul respectivE
cD persoanele 7uri'ice care activeaz" n 'o-eniul 7ocurilor 'e norocE
'D toate variantele sunt corecte.
Alege(i variantele corecte.
9D Alege(i variantele care reprezint" caracteristicile -onopolurilor fiscale 'epline:
aD se aplic" at8t asupra pro'uc(iei, c8t !i asupra co-er(ului cu ri'icata a unor
-"rfuriE
bD se aplic" at8t asupra pro'uc(iei, c8t !i asupra co-er(ului cu ri'icata sau cu
a-"nuntul a unor -"rfuriE
cD se aplic" asupra pro'uc(iei !i co-er(ului cu ri'icataE
'D se aplic" nu-ai asupra co-er(ului co-er(ului cu a-"nuntulE
eD se aplic" sau asupra pro'uc(iei !i co-er(ului cu ri'icata, sau nu-ai asupra
co-er(ului cu a-"nutulE
fD toate variantele sunt corecte.
KD Alege(i variantele care reprezint" caracteristicile i-pozitelor in'irecte:
aD se stabilesc asupra veniturilor !i averiiE
bD se stabilesc n leg"tur" cu anu-ite obiecte -aterialeE
cD se percep cu ocazia v8nz"rii unor bunuri !i a prest"rii unor serviciiE
eD toate variantele sunt corecte.
&$D ;nlocui(i punctele cu cuvntul necesar:
Accizul reprezint" un i-pozit in'irect care este i-pus asupra ........................ 'e larg
consu-.
Te$a %() Bu3etul e "tat i p!oce"ul bu3eta!
.. on(inutul !i caracteristicile bugetului 'e stat
3. /rincipiile bugetare
5. /rocesul bugetar
%& Coninutul i ca!acte!i"ticile bu3etului e "tat
?ugetul 'e stat constituie principala co-ponent" a siste-ului bugetar.
Din punct 'e ve'ere .uridic, bugetul 'e stat este 'efinit ca un act n care se nscriu
veniturile !i cheltuielile probabile ale statului pe o perioa'" 'eter-inat" 'e ti-p, 'e
regul", un an.
Din punct 'e ve'ere economic, bugetul 'e stat e:pri-" rela(ii econo-ice, care iau
na!tere n procesul reparti(iei pro'usului intern brut, n leg"tur" cu n'eplinirea
func(iilor statului. Aceste rela(ii se -anifest" n 'ublu sens: pe 'e o parte ca rela(ii prin
care se preleveaz" resurse b"ne!ti la 'ispozi(ia statului, pe 'e alt" parte, ca rela(ii prin
care se repartizeaz" aceste resurse.
Din punct 'e ve'ere material, bugetul 'e stat poate fi 'efinit ca un fon' centralizat
'e -i7loace b"ne!ti la 'ispozi(ia statului, n care se ncaseaz" veniturile !i 'in care se
efectuiaz" cheltuieli 'in partea statului.
;n econo-ia -o'ern", bugetul 'e stat nu -ai constituie un si-plu 'ocu-ent n
care se nscriu veniturile !i cheltuielile probabile ale statului pe o perioa'" 'e un an, ci
este un plan financiar la nivel -acroecono-ic.
@olu-ul !i structura veniturilor !i cheltuielilor bugetare 'ifer" 'e la o (ar" la alta n
func(ie 'e nivelul 'e 'ezvoltare econo-ic" a statului respectiv, 'e con'i(iile social-
politice interne, precu- !i 'e con7unctura interna(ional".
@eniturile !i cheltuielile publice nu sunt si-pli in'icatori ai bugetului 'e stat, ci
n'eplinesc rolul unor prghii folosite 'e stat pentru sti-ularea 'ezvolt"rii sau
restrngerii unor activit"(i, a pro'uc(iei !i consu-ului anu-itor pro'use, pentru
influen(area anu-itor categorii sociale n realizarea ac(iunilor n care statul este 'irect
interesat.
;n bugetul 'e stat sunt reflectate resursele financiare -obilizate la 'ispozi(ia
statului, repartizate n principal pentru realizarea ac(iunilor social-culturale, ap"rarea
("rii, asigurarea or'inei publice, autoritatea public", pentru finan(area unor investi(ii !i
activit"(i 'e interes strategic, asigurarea protec(iei !i refacerea -e'iului ncon7ur"tor,
asigurarea -"surilor 'e protec(ie social" a popula(iei !i realizarea progra-elor 'e
cercetare. heltuielile sunt structurate pe 'o-enii econo-ice, iar n ca'rul acestora pe
cheltuieli curente !i 'e capital. @eniturile sunt evi'en(iate pe surse 'e provenien(" n
venituri curente Cfiscale !i nefiscaleD, venituri 'in opera(iuni 'e capital !i 'in transferuri
'e capital, granturi.
Rolul bugetului 'e stat este pus n evi'en(" 'e -o'alit"(ile 'e e:ercitare a func(iilor
finan(elor publice. ?ugetul nu reprezint" 'oar un tablou sintetic n care se nscriu !i prin
care se co-par" veniturile !i cheltuielile publice. Rolul bugetului este -ult -ai
co-ple:. )l este consi'erat un instru-ent prin care se realizeaz" alocarea !i
re'istribuirea resurselor !i care prezint" utilitate n procesul regl"rii activit"(ii
econo-ice !i sociale.
(& #!incipiile bu3eta!e
/rocesul co-ple: al elabor"rii !i e:ecu(iei bugetului 'e stat este supus unor
reguli -ai -ult sau -ai pu(in rigi'e.
?ugetul se prezint" ca un act 'e previziune a'-inistrativ" !i, n acela! ti-p,
este un tablou co-parativ al veniturilor !i cheltuielilor publice aferente perioa'ei la care
se refer". Astfel, bugetul trebuie s" reflecte ct -ai real posibil resursele ce pot fi
-obilizate !i 'estina(ia acestora, s" per-it" co-pararea la finele e:erci(iului bugetar a
veniturilor ncasate !i a cheltuielilor efectuate !i s" ofere posibilitatea analiz"rii
veniturilor pe surse 'e provenien(" !i a cheltuielilor pe 'estina(ii. Aceste cerin(e sunt
specifice principiilor bugetare 2 anualitatea bugetului, unitatea bugetar", neafectarea
veniturilor bugetare, universalitatea !i specializarea bugetului, echilibrul bugetar,
publicitatea bugetului.
Anualitatea bugetului /rincipiul anualit"(ii a fost i-pus, ini(ial, 'in consi'erente
'e natur" politic". )ficien(a controlului parla-entar asupra gestiunii financiare a
Guvernului nu poate fi real" 'ect n con'i(iile n care aprobarea cheltuielilor se
realizeaz" pe perioa'e 'e ti-p nu n'elungate. ;n virtutea principiului anualit"(ii,
puterea legislativ" a fiec"rei ("ri trebuie s" se pronun(e anual n leg"tur" cu toate
veniturile !i cheltuielile nscrise n bugetul pentru anul ur-"tor. ):a-inarea n fiecare
an a proiectului 'e buget per-ite !i analiza -o'ului 'e realizare a veniturilor !i
efectuarea cheltuielilor n perioa'a prece'ent".
Anualitatea bugetului are 'ou" se-nifica(ii 'istincte: pri-a se refer" la
perioa'a 'e ti-p pentru care se ntoc-e!te !i se aprob" bugetul, iar cea 'e-a 'oua, la
perioa'a 'e ti-p n care se ncaseaz" veniturile !i se efectuiaz" cheltuielile nscrise n
autoriza(ia 'at" Guvernului 'e c"tre /arla-ent.
'nitatea bugetar /rincipiul unit"(ii bugetare presupune nscrierea tuturor
veniturilor !i cheltuielilor statului, n su-ele lor globale, ntr-un singur 'ocu-ent.
Respectarea acestei cerin(e con'uce la elaborarea unui buget clar, care ofer" infor-a(ii
'e ansa-blu privin' resursele publice !i utilizarea lor, per-ite aprecierea i-portan(ei
relative a 'iverselor categorii 'e venituri !i cheltuieli !i faciliteaz" nivelul sol'ului
general al bugetului prev"zut pentru anul ur-"tor. Un buget unitar per-ite puterii
legislative s" e-it" 7u'ec"(i 'e valoare asupra structurii !i volu-ului cheltuielilor
propuse 'e Guvern, pe baza c"rora se pot lua 'ecizii 'e a-nare sau respingere a
anu-itor cheltuieli consi'erate inoportune, oferin' ca'rul favorabil e:ercit"rii unui
control -ai riguros asupra e:ecu(iei veniturilor !i cheltuielilor publice.
7ea5ectarea venituril"r bugetare erin(a acestui principiu rezi'" n faptul c"
veniturile ncasate la buget se 'epersonalizeaz", astfel nct veniturile n totalitatea lor se
utilizeaz" pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Acest principiu interzice ca un anu-it
venit bugetar s" fie afectat acoperirii unei anu-ite cheltuieli. Aceasta, 'eoarece nu se
poate realiza o concor'an(" 'eplin" ntre -"ri-ea unui venit !i nivelul cheltuielilor ce
ur-eaz" a fi finan(ate pe sea-a venitului special afectat. @eniturile cu afecta(ie
special", fie c" 'ep"!esc necesarul 'e resurse pentru acoperirea cheltuielii respective,
ceea ce con'ice la o folosire nera(ional" a fon'urilor, fie c" sunt insuficiente, ceea ce
pune sub se-nul ntreb"rii posibilitatea realiz"rii ac(iunii respective 'in fon'urile 'e
resurse b"ne!ti ale bugetului 'e stat.
'niversalitatea bugetului )ste principiul potrivit c"ruia veniturile !i cheltuielile
publice trebuie s" fie nscrise n buget n su-ele lor totale, f"r" o-isiuni !i f"r"
co-pens"ri reciproce. Aceast" regul" a bugetului brut se bazeaz" pe necesitatea
nscrierii n buget a veniturilor !i cheltuielilor statului n su-e brute sau totale. 1copul
ur-"rit 'e acest principiu este 'e a facilita controlul financiar, interzicn' co-pensarea
ntre cheltuieli !i venituri proprii.
hiar !i n situa(iile n care realizarea veniturilor publice presupune efectuarea unor
cheltuieli prealabile, principiul universalit"(ii nu per-ite nscrierea n buget nu-ai a
sol'ului 'intre acestea. ;n buget veniturile trebuie s" figureze cu su-ele lor brute, iar
cheltuielile cu su-ele lor totale. 6u-ai n acest -o' i se ofer" /arla-entului
posibilitatea cunoa!terii veniturilor totale, pe care statul ur-eaz" s" le ncaseze n
perioa'a consi'erat", precu- !i a 'estina(iei ce va fi 'at" acestora.
Specializarea bugetar )ste principiul potrivit c"ruia veniturile bugetare trebuie s"
fie nscrise n buget !i aprobate 'e c"tre /arla-ent pe surse 'e provenien(", iar cre'itele
bugetare pe categorii 'e cheltuieli. /rin cre'it bugetar se n(ilege su-a li-it", nscris" n
bugetul 'e stat !i aprobat" 'e puterea legislativ", pn" la care se pot efectua pl"(i n
contul fiec"rei cheltuieli publice.
;c%ilibrul bugetar presupune acoperirea integral" a cheltuielilor bugetare 'in
contul veniturilor bugetare or'inare. a ur-are a cre!terii rapi'e a cheltuielilor publice,
bugetele chiar n ("rile 'ezvoltate se ntoc-esc !i se ncheie tot -ai frecvent cu 'eficit.
/rintre cauzele care genereaz" 'eficitul bugetar se nu-"r": cursa nar-"rilor, cre!terea
aparatului a'-inistrativ 'e stat, cre!terea cheltuielilor cu 'atoria public", etc. Deficitul
bugetar este 'e obicei acoperit prin apelarea la venituri e:traor'inare, care provin 'in
-pru-uturi 'e stat !i n cel -ai r"u caz 'in e-isie 'e bani 'e h8rtie. Acestea sunt 'oar
solu(ii te-porare, care afecteaz" -ai apoi veniturile perioa'elor viitoare.
1unt ("ri n care legisla(ia financiar" nu per-ite ntoc-irea 'e bugete
'ezechilibrate CGer-aniaD. ;n alte ("ri, cu- ar fi +ran(a, se recurge siste-atic la
='ebugetizare> ca -i7loc fictiv 'e asigurare a echilibrului bugetar. /rin 'ebugetizare se
n(elege opera(iunea 'e scoatere a unor venituri !i cheltuieli n afara bugetului 'e stat.
;n -"sur" n care statul ar putea finan(a el nsu!i aceste cheltuieli, prin realizarea
unor venituri or'inare supli-entare sau prin restructurarea nivelului cheltuielilor, 'eci
f"r" a se apela la -pru-uturi !i e-isiune, 'ebugetizarea ar prezenta nu-ai o
'iversificare a tehnologiilor 'e finan(are.
Alte ("ri, 'e pil'" 1ue'ia au renun(at 'efinitiv la aplicarea n practic" a principiului
echilibr"rii bugetare, elabor8n' !i prezentn' /arla-entului spre aprobare bugete
'eficitare.
Deficitul bugetar a 'evenit un feno-en caracteristic lu-ii conte-porane.
Deficitul bugetar este caracteristic nu nu-ai ("rilor 'ezvoltate, ci !i ("rilor n curs
'e 'ezvoltare, pentru care aceasta este o proble-" foarte grea.
):ecu(ia bugetar", ntr-o perioa'" sau alta, se poate prezenta n una 'in
ur-"toarele trei situa(ii:
aD excedentar! cn' veniturile realizate n perioa'a respectiv" sunt -ai -ari
ca cheltuielileE
bD ec%ilibrat! atunci cn' cheltuielile sunt egale cu veniturile prev"zuteE
cD de5icitar! n cazul n care cheltuielile 'ep"!esc veniturile sau ncas"rile
bugetare realizate.
;n general, e:ecu(ia bugetar" corespun'e func(ion"rii echilibrate a econo-iei
na(ionale consi'ern'u-se c" realizarea echilibrului finan(elor publice constituie un
criteriu 'e bun" gestiune econo-ic".
;n leg"tur" cu e:ecu(ia bugetar" e:ist" !i opinia potrivit c"reia 'isciplina bugetului
echilibrat este o 'octrin" 'esuet": se consi'er" c" politica financiar" a unui guvern
trebuie s" fie 7u'ecat" 'up" rezultatele ob(inute, 'up" efectele pe care le are asupra
cererii !i nu 'up" echilibrul sau 'ezechilibrul bugetului 'e stat. ;n aceast" viziune,
-"ri-ea 'eficitului bugetar ar avea un efect 'e relansare asupra activit"(ii econo-ice,
'eoarece trecerea 'e la starea 'e echilibru la starea 'e 'ezechilibru este nso(it" 'e
'istribuire 'e putere 'e cu-p"rare supli-entar" care, la rn'ul ei, antreneaz" un consu-
supli-entar, 'uc8n' la -"ri-ea rit-ului 'e 'ezvoltare. 1e afir-" c" 'eficitele bugetare
sunt instru-entele 'e politic" financiar" prin care poate pro-ova prosperitatea.
<i totu!i, nu trebuie 'esprins" concluzia c" 'eficitele bugetare sunt binevenite
oric8n' !i c" ar trebui tolerat" succesiunea lor la nesf8r!itE aceasta, cu att -ai -ult,
'ac" se ia n consi'erare !i faptul c" perioa'a fiscal" nu se i'entific" cu 'urata ciclului
'e afaceri. Uneori efectul pozitiv al 'eficitului bugetar poate fi anulat 'e 'eficitul
balan(ei 'e pl"(i e:terne sau 'e cre!terea pre(urilor, ori 'e c"tre a-bele. 1tatul poate s"
ac(ioneze asupra nivelului activit"(ii econo-ice !i f"r" s" 'ezichilibreze bugetulE fiin'
astfel preferat" starea 'e echilibru bugetar.
3ublicitatea bugetului /otrivit acestui principiu, bugetul 'e stat 'up" ce este
aprobat 'e c"tre /arla-ent, trebuie a'us la cuno!tin(a opiniei publice.
*& #!oce"ul bu3eta!
/rocesul bugetar sau ciclul bugetar poate fi 'efinit ca ansa-blul 'e activit"(i !i
opera(iuni integrate coerent !i orientate spre acela! scop, care 'eruleaz" sta'ial, fiin'
a!ezate ntr-un orar strict !i bine 'eter-inat.
*pera(iunile consecutive ale procesului bugetar sunt:
- elaborarea proiectului 'e bugetE
- aprobarea bugetuluiE
- e:ecu(ia bugetuluiE
- ncheierea e:ecu(iei bugetuluiE
- aprobarea contului 'e e:ecu(ie bugetar"E
- controlul e:ecu(iei bugetului.
Aceste opera(iuni se 'esf"!oar" ntr-un ca'ru constitu(ional ClegalD !i
a'-inistrativ2institu(ional care prezint" particularit"(i 'e la (ar" la (ar", 'eter-inate 'e
evolu(ia istoric" a fiec"reia 'intre ele.
#!oceu!a e elabo!a!e a bu3etului e "tat inclu'e ur-"toarele etape:
- n ter-enul stabilit 'e Guvern, Ministerul +inan(elor prezint" Guvernului
proiectul legii bugetare pentru anul bugetar viitorE
- pn" la & octo-brie al fiec"rui an Guvernul prezint" /arla-entului:
aD proiectul legii bugetare anuale pentru anul bugetar viitor !i nota e:plicativ"E
bD lista -o'ific"rilor n legisla(ie, care rezult" 'in proiectul legii bugetare anuale.
EJa$ina!ea i aopta!ea le3ii bu3eta!e anuale e ct!e #a!la$ent
/roiectul legii bugetare anuale este e:a-inat 'e urtea 'e onturi, care prezint"
/arla-entului un aviz la 'ata stabilit" 'e acesta.
o-isiile per-anente ale /arla-entului e:a-ineaz" proiectul legii bugetare anuale
n con'i(iile stabilite 'e /arla-ent !i prezint" avizele la proiectul legii bugetare anuale
o-isiei pentru buget !i finan(e. ;n baza avizelor o-isia pentru buget !i finan(e
ntoc-e!te raportul !i lista 'e reco-an'"ri asupra proiectului legii bugetare anuale !i le
prezint" /arla-entului.
/arla-entul e:a-ineaz" proiectul legii bugetare anuale, 'e regul" n trei lecturi.
5xaminarea -n prima lectur:
/arla-entul au'iaz" raportul Guvernului !i coraportul o-isiei pentru buget !i
finan(e asupra proiectului legii bugetare anuale !i e:a-ineaz":
aD 'irec(iile principale ale politicii bugetar-fiscaleE
bD concep(iile 'e baz" ale proiectului.
/arla-entul aprob", n pri-a lectur", proiectul legii bugetare anuale !i l re-ite
o-isiei pentru buget !i finan(e pentru preg"tirea 'e e:a-inare n a 'oua lectur".
;n caz 'e respingere, /arla-entul stabile!te un ter-en pentru -bun"t"(ire !i
prezentare repetat" a proiectului legii bugetare anuale n pri-a lectur".
5xaminarea -n lectura a doua&
;n 'ecursul lecturii a 'oua, /arla-entul, la prezentarea o-isiei pentru buget !i
finan(e, e:a-ineaz":
aD veniturile esti-ate sub for-" 'e calcule !i structura lorE
bD cheltuielile esti-ate, structura !i 'estina(ia lorE
cD 'eficitul sau e:ce'entul bugetului 'e stat.
/arla-entul aprob", n a 'oua lectur", proiectul legii bugetare anuale !i l re-ite
o-isiei pentru buget !i finan(e pentru preg"tirea 'e e:a-inare n a treia lectur".
;n caz 'e respingere, /arla-entul stabile!te un ter-en pentru -bun"t"(ire !i
prezentare repetat" a proiectului legii bugetare anuale n a 'oua lectur".
5xaminarea -n a treia lectur&
;n 'ecursul lecturii a treia, /arla-entul, la prezentarea o-isiei pentru buget !i
finan(e, e:a-ineaz":
aD aloca(iile 'etaliate pentru autorit"(ile publiceE
bD stabile!te aloca(iile care vor fi finan(ate n -o' prioritarE
cD e:a-ineaz" alte 'etalieri 'in legea bugetar" anual".
/n" la 3 'ece-brie a fiec"rui an /arla-entul aprob" legea bugetar" anual".
EJecuta!ea bu3etului e "tat
Responsabilitatea pentru e:ecutarea bugetului 'e stat revine Guvernului.
;n ter-en 'e &$ zile 'up" a'optarea legii bugetare anuale, Ministerul +inan(elor:
- solicit" 'e la autorit"(ile publice centrale planurile 'e finan(are, precu- !i
cele ale institu(iilor subor'onateE
- ntoc-e!te repartiz"rile lunare ale veniturilor prev"zute 'e legea bugetar"
anual" !i 'e alte acte legislative.
;n ter-en 'e .3 zile 'up" publicarea legii bugetare anuale, Ministerul +inan(elor
aprob" repartizarea lunar" a veniturilor !i cheltuielilor bugetului 'e stat confor-
clasific"rii bugetare.
;n e:ecu(ia p"r(ii 'e cheltuieli a bugetului 'e stat se parcurg succesiv patru etape:
anga7area, lichi'area, or'onan(area !i plata.
):ecu(ia p"r(ii 'e venituri a bugetului 'e stat presupune parcurgerea a patru etape,
care se refer" la: a!ezarea i-pozitelor, lichi'area, e-iterea titlului 'e percepere a
i-pozitelor !i perceperea propriu-zis" a acestora.
Anc,eie!ea i ap!oba!ea contului e eJecuie bu3eta!
):ecu(ia bugetului 'e stat presupune nregistrarea contabil" a veniturilor !i
cheltuielilor, precu- !i a ncas"rilor !i pl"(ilor aferente acestora.
Aceste nregistr"ri sunt concretizate n '"rile 'e sea-" contabile tri-estriale !i
pentru ntregul e:erci(iu bugetar anual, pe care or'onatorii principali 'e cre'ite bugetare
au obliga(ia s" le ntoc-easc" !i s" le 'epun" la Ministerul +inan(elor.
ontul general anual 'e e:ecu(ie bugetar" reflect" totalitatea opera(iunilor privin'
ncasarea veniturilor !i efectuarea cheltuielilor bugetului 'e stat.
Cont!olul bu3eta!
ontrolul asupra e:ecut"rii bugetului 'e stat reprezint" o etap" a procesului bugetar
a c"rei necesitate se fun'a-entez" pe restric(iile ce trebuie luate n consi'erare la
alocarea pe 'estina(ii !i utilizarea resurselor bugetare.
onfor- noii concep(ii privin' controlul 'e stat, controlul financiar 'e stat n
Republica Mol'ova se e:ercit" 'e c"tre:
- /arla-ent, prin inter-e'iul ur(ii 'e onturiE
- Guvern, prin inter-e'iul Departa-entului ontrol +inanciar !i Rezerve 'e
pe lng" Ministerul +inan(elorE
- +ir-e 'e Au'it, nte-eiate n baza legisla(iei respective.
Xinn' cont 'e principiul separa(iei puterilor, controlul e:ecut"rii bugetului 'e stat
se e:ecut" 'e o sea-" 'e organe -puternicite, fiin' 'e natur" politic", 7uris'ic(ional" !i
a'-inistrativ".
;n corela(ie cu interesele pentru care este organizat !i e:ercitat controlul financiar,
pute- 'istinge 'ou" for-e: control financiar intern !i control financiar e:tern. ):ecu(ia
bugetului 'e stat este supravegheat" 'e c"tre urtea 'e onturi care apreciaz"
legalitatea !i oportunitatea opera(iunilor financiare realizate.
4n'iferent 'e unele particularit"(i, care pot e:ista ntr-o (ar" sau alta, generate 'e
e:perien(a acu-ulat" n 'o-eniul 'e-ocra(iei !i n cel al finan(elor publice, procesul
bugetar prezint" o serie 'e tr"s"turi co-une, !i anu-e:
- este un pr"ces de decizie, ntruc8t esen(a sa const" n alocarea resurselor
bugetare li-itate n raport cu nevoile societ"(ii pentru bunuri publice !i servicii
publiceE
- este un pr"ces pred"minant p"litic, 'eoarece 'eciziile 'e alocare a
resurselor bugetare nu sunt 'eter-inate 'e for(ele pie(ei, ci 'e cet"(eni, 'e grupuri
'e interese prin -ecanis-ul reprezentativit"(ii !i a votuluiE
- este un pr"ces c"mplex, cu -ii 'e participan(i Cinstitu(ii publice,
a'-inistra(ii publice, organiza(ii politice etc.DE
- este un pr"ces ciclic, 'eoarece etapele procesului bugetar sunt stabilite
prin legi specifice, n baza principiilor publicit"(ii bugetare !i anualit"(ii, cu
precizarea ter-enelor concrete 'e 'erulare !i finalizare.
Ant!eb!i e autocont!ol)
&. e reprezint" bugetul 'e stat sub aspect 7uri'icM
#. e reprezint" bugetul 'e stat sub aspect econo-icM
,. e reprezint" bugetul 'e stat sub aspect -aterialM
.. 6u-i(i principiile bugetare.
3. e n(elege(i prin publicitatea bugetuluiM
5. e n(elege(i prin echilibru bugetarM
%. are sunt sursele 'e finan(are a 'eficitului bugetar n RMM
9. e reprezint" procesul bugetarM
K. 6u-i(i etapele ce se inclu' n proce'ura 'e elaborare a bugetului 'e stat.
&$.e reprezint" bugetele unit"(ilor a'-inistrativ teritorialeM
&&.6u-i(i func(iile bugetului 'e stat.
&#.Descrie(i principiul anualit"(ii.
&,.):plica(i principiul echilibrului bugetar.
&..Defini(i conceptul 'e siste- bugetar.
&3.are sunt co-ponentele siate-ului bugetar al Republicii Mol'ovaM
Te"t
&D Alege(i variantele care constituie siste-ul bugetar:
aD totalitatea fon'urilor 'e -i7loace b"ne!ti ale ntreprin'erilorE
bD totalitatea fon'urilor 'e -i7loace b"ne!ti ale statuluiE
cD ansa-blul 'e -i7loace b"ne!ti la 'ipozi(ia sectorului privatE
'D toate variantele sunt corecte.
#D Alege(i variantele care for-eaz" bugetul 'e stat !i bugetele locale:
aD bugetul public na(ionalE
bD bugetul consoli'at al ("riiE
cD siste-ul bugetarE
'D toate variantele sunt corecte.
,D 1tabili(i 'ac" sunt a'ev"rate ur-"toarele afir-a(ii:
aD 'in punct 'e ve'ere -aterial, bugetul 'e stat este un fon' 'e -i7loace b"ne!ti la
'ispozi(ia statuluiE 'a Q nu
bD 'in punct 'e ve'ere 7uri'ic, bugetul 'e stat este un act n care se nscriu veniturile
!i cheltuielile probabile ale statuluiE 'a Q nu
cD 'in punct 'e ve'ere econo-ic, bugetul 'e stat reprezint" rela(ii econo-ice, n
for-" b"neasc", care iau na!tere n procesul reparti(iei /4?. 'a Q nu
.D 1electa(i principiile care stau la baza elabor"rii, aprob"rii !i e:ecut"rii bugetului
'e stat:
aD publicitateaE
bD specializareaE
cD anualitateaE
'D universalitateaE
eD -ultianualitateaE
fD neafectarea veniturilorE
gD unitateaE
hD echilibrul bugetarE
iD toate variantele sunt corecte.
3D Alege(i variantele care constituie 'ep"!irea veniturilor or'inare ncasate la bugetul 'e
stat, 'e cheltuielile efectuate 'in bugetul 'e stat:
aD ecilibru bugetarE
bD e:ce'ent bugetarE
'D 'eficit bugetarE
eD toate variantele sunt corecte.
5D 0r"s"turile co-une ale procesului bugetar sunt:
aD caracterul regle-entarE
bD ciclicitateaE
cD co-ple:itateaE
fD toate variantele sunt corecte.
Alege(i variantele corecte.
%D onfor- principiului separ"rii puterilor, controlul poate fi:
aD preventivE
bD 7uris'ic(ionalE
cD politicE
'D a'-inistrativE
eD au'it !i control.
Alege(i variantele corecte.

9D /rocesul bugetar are caracter co-ple:, 'eoarece:
aD este realizat prin participarea unui nu-"r -are 'e subiec(iE
bD 'ezbaterea legii bugetului cu acces 'in partea publiculuiE
cD 'erularea sa concret" i-pune reprezentarea legisla(ieiE
'D toate variantele sunt corecte.
Alege(i r"spunsul corect.
KD Alege(i variantele care constituie etapele procesului bugetar:
aD elaborarea nor-ativelor bugetareE
bD elaborarea proiectului legii bugetare anualeE
cD prognozarea ncas"rilor veniturilor anualeE
'D controlul bugetar.
&$D o-peten(a aprob"rii contului general anual 'e e:ecu(ie a bugetului 'e stat revine:
aD GuvernuluiE
bD /arla-entuluiE
cD ur(ii 'e onturiE
'D ?"ncii 6a(ionaleE
eD Ministerului +inan(elor.
Alege(i variantele corecte.
Stuiu e ca6
Analiza #i pr"gn"za macr"ec"n"mic pe anii (--= <(--+
;n Republica Mol'ova continu" s" se nregistreze rit-uri ri'icate 'e cre!tere
econo-ic", chiar n con'i(iile n care, n pri-a 7u-"tate a anului #$$5 ac(iunea
factorilor e:terni, 'e natur" restrictiv", s-s intensificat. )ste 'e -en(ionat , c"
'ezechilibrele interne !i e:terne, nregistrate pe parcursul a 5 luni ale anului curent, au
fost cauzate, n principal, 'e stabilirea restric(iilor la e:portul b"uturilor alcoolice, n
special a vinurilor, n Rusia, precu- !i 'e cre!terea pre(urilor la gazele naturale, iar
principalul factor 'e cre!tere econo-ic" r"-8ne consu-ul intern. 0oto'at", -a7orarea
i-porturilor, ca surs" 'e acoperire a cererii, s-a accentuat cu efecte negative asupra
'eficitului co-ercial.
;n se-estrul 4 #$$5, /4? a nsu-at &9%5$ -il. lei, -a7or8n'u-se cu 3,$S fa(" 'e
perioa'a corespunz"toare a anului prece'ent.
/ro'uc(ia agricol" ob(inut" n toate tipurile 'e gospo'"rii n ianuarie 2 iunie #$$5,
a nsu-at #.9& -il. lei sau cu &,9S -ai -ult fa(" 'e perioa'a respectiv" a anului trecut.
Ma7orarea pro'uc(iei agricole a fost 'eter-inat" 'e cre!terea volu-ului pro'uc(iei
zootehnice !i fitotehnice.
Un alt factor care a 'eter-inat cre!terea econo-ic" l constituie investi(iile n
capital fi:, care au nregistrat o cre!tere 'e &,S n raport cu ianuarie 2 iunie #$$3.
@olu-ul 'e baz", sau 5,S, al investi(iilor n capital fi: a fost realizat la construc(ia
obiectelor 'e -enire pro'uctiv".
4-porturile 'e -"rfuri au evaluat la &&5#,3 -il. 'olari 1UA, volu- superior celui
nregistrat n 5 luni ale anului #$$3 cu &.,9S. ?alan(a co-ercial" s-a sol'at cu un
'eficit 'e 5K.,3 -il. 'olari 1UA sau cu &K#,K -il. 'olari 1UA Ccu ,9,3SD -ai -ut fa("
'e cel nregistrat n pri-a 7u-"tate a anului prece'ent.
):porturile 'e bunuri au fost esti-ate n anul #$$5 cu o 'i-inuare 'e 35S,
(in8n' cont, n principal, 'e lipsa siguran(ei relu"rilor opera(iunilor 'e e:port c"tre pia(a
rus".
4-porturile 'e bunuri se prognozeaz" cu o cre!tere 'e &9S. Deficitul balan(ei
co-erciale se preli-in" la nivel 'e &,% -iliar'e 'olari 1UA , ceea ce constituie .S 'in
/4?.
/rognoza -acroecono-ic" pentru perioa'a #$$%-#$$K se bazeaz" pe analiza
ten'in(elor 'in sectorul real !i social !i ia n consi'era(ie prognozele cu privire la
'ezvoltarea in'ustriei, agriculturii !i altor sectoare ale econo-iei na(ionale.
)volu(ia principalelor in'icatori -acroecono-ici pe anii #$$3-#$$K se prezint" n
ur-"torul tabel:
Inicato!ii Unitatea e
$"u!
(88- (88/ (882 (884 (885
E'ecti0 E"ti$!
i
#!o3no6
#!ou"ul inte!n b!ut no-inal
fa(" 'e anul prece'ent n
pre(uri co-parabile
-il'. lei
S
,5,9
&$%,&
.&,K3
&$.
.5,5
&$.
3,,#
&$3
5$,,
&$3
Inicele p!eu!ilo! e con"u$
-e'iul anual
la sf8r!itul anului
S
S
&&&,K
&&$
&&&,3
&&#,$
&&$,3
&&$,$
&$9,K
&$9,$
&$%,#
&$5,$
Cu!"ul e "c,i$b al leului
-e'iul anual
la sf8r!itul anului
leiQU1D
leiQU1D
&#,5
&#,5
&,,.
&.,&
&.,5
&3,&
&3,#
&3,,
&3,.
&3,3
EJpo!t
fa(" 'e anul prece'ent
I$po!t
fa(" 'e anul prece'ent
Solul balanei co$e!ciale
-il. U1D
S
-il. U1D
S
-il. U1D
&$K&
&&$,9
#,&#
&,$,%
-&##&
&$.$
K3
#%&$
&&9
-&5%$
&&K3
&&3
,$.3
&&#
-&93$
&,33
&&,
,,#3
&$K
-&K%$
&3#3
&&#
,3K$
&$9
-#$53
#!oucia inu"t!ial
n pre(uri curente
fa(" 'e anul prece'ent n
pre(uri co-parabile
-il'. lei
S
#&,&
&$5,,
#,,&
&$&,$
#3,%
&$%
#K,5
&$%,3
,,,#
&$%,3
#!oucia a3!icol n pre(uri
curente n gospo'"riile 'e toate
categoriile
fa(" 'e anul prece'ent n
pre(uri co-parabile
-il'. lei
S
&&,K
&$&
&#,%
&$#
&,,5
&$,
&.,#
&$,
&3,,
&$,
In0e"tiiile :n capital 'iJ
fa(" 'e anul prece'ent n
pre(uri co-parabile
-il'. lei
S
5,3
&$K
K,3
&&3
&#,,
&&$
&.,%
&$K
&5,5
&$9
Sala!iul no$inal $eiu luna!
fa(" 'e anul prece'ent
no-inal
real
-il'. lei
S
S
&,&K
&#$
&$%
&53$
&#3
&&#
#$&3
&##
&&$
#.#$
&#$
&&$
#95$
&&9
&&$
+on'ul 'e re-unerare a -uncii
fa(" 'e anul prece'ent
no-inal
real
-il'. lei
S
S
&$,#
&&K
&$5
&#,,
&&K
&$%
&.,,
&&5
&$3
&5,K
&&K
&$K
&K,K
&&%
&$K

onfor- scenariului prezentat, pentru perioa'a #$$%-#$$K se preconizeaz" o
cre!tere econo-ic" 'e .S n anul #$$% !i cte 3S n anii #$$9 !i #$$K n ter-eni reali.
Aceasta va contribui la re'ucerea treptat" a 'ecala7elor privin' stan'ar'ul 'e via(" !i se
va atinge prin asigurarea ur-"toarelor pre-ise:
'i-inuarea ratei infla(iei !i -en(inerea stabilit"(ii cursului 'e schi-b al -one'ei
na(ionaleE
'irec(ionarea investi(iilor interne e:terne prepon'erent n sfera pro'uctiv"E
crearea locurilor noi 'e -unc", -a7orarea pro'uctivit"(ii -unciiE
opti-izarea structurii i-porturilor prin subtituirea unor tipuri 'e -"rfuri 'e i-port cu
pro'uc(ie 'e origine autohton"E
cre!terea real" a nivelului 'e trai al popula(iei.
re!terea /4? n anii #$$%-#$$K va fi generat" 'e:
cre!terea anual" n ter-eni reali a pro'uc(iei in'ustriale cu circa %,,S !i a pro'uc(iei
agricole cu ,SE
'ep"!irea rit-ului 'e cre!tere a investi(iilor n capital fi: pe cel al /4? cu ,-5 p.p. n
rezultatul reorient"rii politicii investi(ionale la progra-e !i perfor-an(e, -o'ernizarea
ntreprin'erilor autohtone !i 'ezvoltarea -icului business.
;n anii #$$%-#$$K cursul 'e schi-b al -one'ei na(ionale va r"-ne stabil. Acest proces
va fi asigurat 'e intr"rile valutare 'e peste hotare. 1e prognozeaz" c" cursul 'e schi-b
-e'iu anual n #$$% va atinge &.,5 lei pentru & 'olar 1UA, 'epreciin'u-se n ur-"torii
# ani pn" la &3,. lei

Te$a %*) C!eitul public
&. ;-pru-uturile 'e stat: esen(a !i tr"s"turile caracteristice
#. Destina(ia !i rolul -pru-uturilor 'e stat
,. 0ehnica -pru-utului 'e stat
.. *pera(iuni aferente -pru-uturilor 'e stat
%& A$p!u$utu!ile e "tat) e"ena i t!"tu!ile ca!acte!i"tice
;-pru-uturile 'e stat au ap"rut !i s-au 'ezvoltat n conte:tul finan(elor publice
-o'erne, al"turi 'e i-pozite !i ta:e, ca -i7loc 'e co-pletare a fon'urilor b"ne!ti 'e
utilitate public" sau ca venituri e:traor'inare.
Din punct 'e ve'ere ter-inologic, frecvent este utilizat" e:presia -pru-ut public
care este sinoni-" celei 'e cre'it public.
;n econo-ia 'e pia(", veniturile procurate 'e stat 'in i-pozite !i ta:e, precu- !i
cele 'e la ntreprin'erile !i propriet"(ile sale a'esea nu acoper" integral cheltuielile
bugetare or'inare. ;n ase-enea situa(ii, autorit"(ile publice se a'reseaz" persoanelor
fizice !i 7uri'ice care 'ispun 'e -i7loace b"ne!ti te-porar 'isponibile, cer8n'u-le s" le
ncre'in(eze o parte 'in acestea pentru acoperirea 'iferen(ei 'intre cheltuielile !i
veniturile bugetare. u alte cuvinte, n caz 'e 'ezechilibru bugetar, co-pletarea
veniturilor publice se face cu resurse 'e -pru-ut, a'ic" pe calea cre'itului public.
1ub aspect econo-ic cre'itul public reflect" rela(iile econo-ice 'e re'istribuire a
resurselor te-porar 'isponibile ale persoanelor fizice !i 7uri'ice n favoarea autorit"(ilor
publice pentru satisfacerea nevoilor generale ale societ"(ii.
re'itul public -brac" ur-"toarele for-e:
- -pru-uturile 'e statE
- atragerea 'isponibilit"(ilor b"ne!ti prin casele 'e econo-ii.
;n prezent, -pru-uturile 'e stat constituie principala for-" a cre'itului public.
Din 'estina(ia 'iferit" pe care o are cre'itul bancar !i cel public reiese 'eosebirea
'intre ac(iunile !i obliga(iunile e-ise 'e societ"(ile 'e capital, pe 'e o parte, !i
obliga(iunile -pru-uturilor 'e stat, pe 'e alt" parte.
Ac(iunile e-ise 'e c"tre societ"(ile 'e capital reprezint" nscrisuri care certific"
'e(in"torului lor calitatea 'e cre'itor !i-i 'au 'reptul s" pri-easc" o 'obn'" la su-ele
-pru-utate, in'iferent 'e rezultatele financiare ob(inute 'e societatea care a e-is
obliga(iunile. Ac(iunile, ca !i obliga(iunile societ"(ilor 'e capital, nu au valoare proprie,
ci reprezint" nu-ai o anu-it" valoare 'in valoarea capitalului corporativ. )le circul"
in'epen'ent 'e capitalul real, a'ic" se cu-p"r", se vn' !i se ga7eaz" ca !i cu- ar avea o
ase-enea valoare. Aceste nscrisuri sunt, prin ur-are, capital iluzoriu sau fictiv.
*bliga(iunile -pru-uturilor 'e stat constituie titluri care atest" 'e(in"torului
lor calitatea 'e cre'itor al statului. De!i nu au o valoare proprie, ele circul" ca !i cu- ar
avea o ase-enea valoare. ;n -"sura n care su-ele -pru-utate 'e stat nu snt folosite
n scopuri pro'uctive, ci pentru consu-, obliga(iunile -pru-uturilor respective nu au
n spatele lor un capital real, capabil s" pro'uc" o valoare nou". u toate acestea, ele
'au 'e(in"torului lor 'reptul 'e a pri-i o 'ob8n'" 'in partea statului care se suport" 'in
resursele bugetare. /rin ur-are, obliga(iunile -pru-uturilor 'e stat reprezint" 'ublu
capital fictiv.
Dob8n'a pl"tit" 'e stat pentru -i7loacele b"ne!ti -pru-utate !i utilizate 'e
acestea n scopuri nepro'uctive e:pri-" rela(ii 'e re'istribuire a venitului na(ionalE se
re'istribuie, n principal, veniturile persoanelor fizice !i 7uri'ice -obilizate la buget pe
calea i-pozitelor !i ta:elor, n favoarea celor care au acor'at bani cu -pru-ut statului
!i pentru care ncaseaz" 'ob8nzi.
1ub aspect 7uri'ic, -pru-utul 'e stat apare ca o n(elegere intervenit" ntre o
persoan" fizic" sau 7uri'ic", pe 'e o parte, !i stat, pe 'e alt" parte, prin care pri-a
consi-te s" pun" la 'ispozi(ia statului o su-" 'e bani, sub for-" 'e -pru-ut, pe o
perioa'" 'eter-inat", iar acesta 'in ur-" se anga7eaz" s" o ra-burseze la ter-enul
stabilit !i s" achite 'obn'a !i alte costuri curente.
Trsturile caracteristice ale -mprumutului de stat sunt&
aD -pru-utul 'e stat are caracter contractual. 1pre 'eosebire 'e i-pozit, care constituie
o prelevare obligatorie, stabilit" n -o' unilateral 'e c"tre stat n sarcina unei
persoane fizice sau 7uri'ice, -pru-utul e:pri-" acor'ul 'e voin(" al p"r(ilor.
on'i(iile 'e e-isiune !i ra-bursare a -pru-utului, for-a !i -"ri-ea venitului pe
care l asigur", precu- !i alte eventuale avanta7e acor'ate -pru-ut"torilor se
stabilesc 'e organele 'e 'ecizie co-petente ale statului, f"r" consultarea prealabil" a
subscriitorilor poten(iali.
;n cazul contractului 'e cre'it bancar, con'i(iile 'e acor'are !i ra-bursare a
-pru-utului se negociaz" 'e banc" cu fiecare solicitant. ;n plus, acest contract preve'e
obliga(ia 'ebitorului s" prezinte o garan(ie -aterial" n favoarea cre'itorului. ;n cazul
-pru-utului contractat 'e stat, acesta nu ofer" o ase-enea garan(ie celor ce
-pru-ut".
De regul", -pru-uturile 'e stat au la baz" principiul facultativit"(ii. 4storia a
cunoscut ns" !i cazuri 'e -pru-uturi for(ate, cn' subscrierea a avut un caracter
obligatoriu Cla -pru-uturi for(ate un stat recurge n -pre7ur"ri e:cep(ionaleD.
bD -pru-utul are caracter ra-bursabil. a -i7loc 'e procurare a resurselor b"ne!ti 'e
care statul are nevoie, -pru-utul se caracterizeaz" prin aceea c" se restituie la
ter-enul fi:at, persoanelor fizice !i 7uri'ice care l-au acor'at, spre 'eosebire 'e
i-pozit, care constituie o prelevare, la 'ispozi(ia statului, 'efinitiv" !i
nera-bursabil".
cD -pru-utul 'e stat asigur" 'e(in"torilor 'e nscrisuri publice, pe lng" ra-bursarea
su-ei -pru-utate, !i o anu-it" contrapresta(ie.
/entru a putea intra n posesia su-ei 'e bani care i lipse!te !i a o folosi potrivit
trebuin(elor sale, statul se anga7eaz" s" achite siste-atic 'e(in"torilor 'e nscrisuri
publice, =pre(ul> acestei folosin(e. =/re(ul> la care ne referi- -brac" for-a 'obnzii,
for-a c8!tigului ori a-bele for-e, 'up" caz, la care se a'aug" a'esea !i alte avanta7e
-ateriale.
#. Destina(ia !i rolul -pru-uturilor 'e stat
1tatul apeleaz" la -pru-uturi fie 'in necesit"(i 'e trezorerie, fie 'in necesit"(i 'e
echilibru bugetar. ;n pri-ul caz, veniturile bugetare or'inare prev"zute a se realiza n
anul consi'erat acoper" integral cheltuielile bugetare. De!i pe ntregul an bugetul 'e stat
se prezint" echilibrat, totu!i pe parcursul acestuia, !i cu 'eosebire n pri-ele luni ale
anului, poate s" nu e:iste o concor'an(" 'eplin" ntre ter-enele la care se ncaseaz"
veniturile !i cele la care se efectueaz" cheltuielile. a ur-are, n unele perioa'e pl"(ile
'evanseaz" ncas"rile, ceea ce provoac" un gol 'e cas", a'ic" o insuficien(" te-porar"
'e resurse, n ti-p ce n altele se nregistreaz" un plus 'e resurse fa(" 'e rit-ul nor-al
al pl"(ilor.
;n cazul n care toate resursele publice ncasate pe teritoriul ("rii se colecteaz" la
0rezoreria finan(elor publice, este posibil ca insuficien(a 'e resurse nregistrat" la
bugetul a'-inistra(iei centrale 'e stat s" fie acoperit" pe sea-a su-ei -pru-utate 'e la
o alt" institu(ie 'e stat care nregistreaz" un prisos 'e resurse. ;n -o-entul ncas"rii
veniturilor bugetare prev"zute, su-a respectiv" se restituie institu(iei -pru-ut"toare.
;n cazul n care 'isponibilit"(ile 'e resurse ale unor institu(ii publice nu acoper"
golul 'e cas" al bugetului, atunci se solicit" -pru-uturi pe ter-en scurt la al(i
'e(in"tori 'e resurse b"ne!ti 'e pe pia(". ;n ulti-" instan(", se face apel la ?anca
entral" a ("rii, sub for-a unui avans n contul veniturilor bugetare viitoare, n li-itele
!i con'i(iile prev"zute 'e lege. Resursele b"ne!ti -pru-utate 'e la 'iver!i 'e(in"tori
publici sau priva(i nu -"resc -asa se-nelor b"ne!ti n circula(ie, ci nu-ai o
re'istribuieE n schi-b, resursele -pru-utate 'e la ?anca entral" reprezint" o
e-isiune 'e bani f"r" acoperire -aterial". Apelul la -pru-uturi 'in necesit"(i 'e
trezorerie poate avea consecin(e nefaste asupra circula(iei b"ne!ti ori c8te ori acesta
vizeaz" su-e i-portante !i nu se ra-burseaz" la ter-enele prev"zute.
;n cazul n care veniturile fiscale !i 'o-eniale or'inare nu acoper" integral
cheltuielile bugetare pe ntregul an, pentru finan(area 'eficitului rezultat statul se
-pru-ut" pe pia(a intern" sau n str"in"tate. ;ntruc8t uneori 'eficitul bugetar atinge
'i-ensiuni -ari, iar cre'itul public este totu!i li-itat, statul apeleaz" !i la resursele
?"ncii entrale. Aceasta i asigur" -pru-utul solicitat pun8n' rotativa n func(ie, a'ic"
e-i(8n' bani f"r" acoperire. ;n perioa'a postbelic" 'eficitul bugetar a c"p"tat un
caracter cronic, nu-eroase ("ri ale lu-ii confruntn'u-se cu proble-a 'eficitului
financiar public. A!a'ar, 'ezechilibrul financiar contribuie la a'8ncirea 'ezechilibrului
-onetar, la agravarea feno-enelor infla(ioniste, la 'estabilizarea econo-iei na(ionale.
/entru -pru-uturile contractate pe pia(a intern", inclusiv la ?anca entral", pe
ter-en scurt, se e-it bonuri 'e tezaur. ;n unele ("ri e-isiunea 'e bonuri 'e tezaur este
plafonat" prin lege, n ti-p ce n altele aceasta este neli-itat". ;n acest 'in ur-" caz,
e-isiunea 'e bonuri 'e tezaur 'in instru-ent 'e trezorerie C'e acoperire a golurilor
te-porare 'e cas"D se transfor-" n -i7loc 'e echilibrare a bugetului 'e stat C'e
acoperire a 'eficitului bugetarD.
1u-ele -pru-utate 'e stat 'e la ?anca entral" au, cel pu(in teoretic, caracter
ra-bursabil. )le ur-eaz" s" se restituie fie 'in e:ce'entul bugetar atunci cn' acesta
e:ist", fie 'in -pru-uturile contractate 'e stat la 'iverse persoane fizice sau 7uri'ice
Caltele 'ect ?anca entral"D. /ractic ns" ra-bursarea acestor -pru-uturi are a'esea
un caracter for-al: statul stinge -pru-uturile sale vechi pri-ite 'e la ?anca 'e
)-isiune, pe sea-a unor -pru-uturi noi contractate la aceea!i institu(ie, ceea ce nu
'uce la 'i-inuarea -asei 'e bani n circula(ie.
;-pru-uturile 'e stat pentru acoperirea 'eficitelor bugetare se ncheie, 'e regul",
n ter-ene -i7locii !i lungi. Ra-bursarea ratelor sca'ente !i achitarea 'ob8nzilor
aferente au 'rept consecin(" sporirea cheltuielilor bugetare, ceea ce atrage 'up" sine
-a7orarea i-pozitelor, iar n caz 'e insuficien(" a acestora, contractarea 'e noi
-pru-uturi.
;n con'i(iile n care veniturile bugetare or'inare nu acoper" integral cheltuielile
bugetare aprobate pentru anul ur-"tor, guvernul ("rii are 'e ales ntre sporirea
veniturilor fiscale Cprin -a7orarea i-pozitelor e:istente sau intro'ucerea 'e i-pozite
noiD !i contractarea 'e -pru-uturi. De cele -ai -ulte ori guvernul opteaz" pentru cea
'e-a 'oua solu(ie 'in ur-"toarele consi'erente:
- -a7orarea i-pozitelor constituie o -"sur" nepopular", 'eoarece afecteaz"
nivelul 'e trai al popula(iei. ;n ("rile cu un nivel ri'icat al fiscalit"(ii, o nou" sporire
a acesteia se love!te 'e -potrivirea fer-" a categoriilor sociale care ar ur-a s"
suporte sarcina supli-entar"E
- -pru-uturile 'e stat ofer" categoriilor sociale avute un plasa-ent sigur !i
re-unerator pentru 'isponibilit"(ile lor b"ne!tiE
- -pru-uturile 'e stat reprezint" un -i7loc -ai rapi' 'e procurare a resurselor
financiare 'ect i-pozitele 'irecte. /erioa'a necesar" pentru in'entificarea !i
evaluarea -ateriei i-pozabile, stabilirea !i perceperea i-pozitelor este -ai
n'elungat" 'ect cea 'e subscriere la -pru-ut !i efectuare a v"rs"-intelor n
contul acestuiaE
- n con'i(iile n care -pru-utul se solicit" la ?anca entral", ter-enul 'e
ob(inere a resurselor b"ne!ti este !i -ai scurt 'ect n cazul n care acesta se
plaseaz" n r8n'urile popula(iei ori ale persoanelor 7uri'ice Caltele 'ect ?anca
entral"D.
;n proble-a rolului -pru-uturilor 'e stat, econo-i!tii conte-porani au o pozi(ie
'iferit" 'e cea a confra(ilor lor 'in perioa'a capitalis-ului ascen'ent. ;n ce prive!te
'ile-a =i-pozite sau -pru-uturi> pentru finan(area cheltuielilor bugetare, econo-i!tii
'in perioa'a 'e ascensiune a capitalului erau a'ep(i ai solu(iei i-pozitelor !i criticau
aspru recurgerea la -pru-uturi publice.
;-pru-uturile 'e stat n'eplinesc un rol pozitiv n -"sura n care sunt folosite
pentru 'ezvoltarea in'ustriei, -o'ernizarea agriculturii, construirea 'e c"i 'e
co-unicare, protec(ia -e'iului etc. ;n ase-enea situa(ii, -pru-uturile contribuie la
sporirea pro'uc(iei -ateriale, la cre!terea venitului na(ional !i, pe aceast" baz", la
asigurarea resurselor necesare ra-burs"rii lor.
;-pru-uturile 'e stat contractate n str"in"tate contribuie la re'istribuirea venitului
na(ional ntre ("rile -pru-ut"toare !i cale -pru-utate. La acor'area 'e -pru-uturi,
flu:urile financiare pornesc 'e la ("rile -pru-ut"toare c"tre ("rile -pru-utate. Din
-o-entul nceperii restituirii -pru-uturilor !i al pl"(ii 'ob8nzilor aferente, 'irec(ia
flu:urilor financiare se schi-b"E 'e 'ata aceasta, flu:urile pornesc 'e la ("rile
beneficiare 'e -pru-uturi c"tre ("rile -pru-ut"toare.
;ntruc8t ("rile 'ezvoltate constituie principalele ("ri e:portatoare 'e capital, iar
("rile n curs 'e 'ezvoltare 2 principalele ("ri i-portatoare 'e capital, este lesne 'e
n(eles c" prin inter-e'iul -pru-uturilor contractate n str"in"tate are loc
re'istribuirea pro'usului intern brut pe plan interna(ional.
*& Te,nica :$p!u$utului e "tat
La contractarea unui -pru-ut este necesar" stabilirea ur-"toarelor ele-ente
tehnice care l 'efinesc 'in punct 'e ve'ere 7uri'ic:
- 'enu-irea -pru-utului care se contracteaz"E
- valoarea -en(ionat" pe fiecare cupiur" a nscrisului acelui -pru-utE
- ter-enul 'e ra-bursareE
- 'obn'aE
- eventuale alte avanta7e -ateriale acor'ate 'e(in"torilor 'e nscrisuri, pentru a
face -pru-utul -ai activ.
$enumirea 2mprumutului poate s" fie legat" 'e 'estina(ia acestuia. Atunci cn'
statul 'ore!te s" atrag" aten(ia opiniei publice asupra caracterului e:cep(ional al
-pru-utului sau asupra obiectivului ur-"rit prin acel -pru-ut, consi'erat 'e interes
na(ional, precizeaz" acest lucru n ns"!i 'enu-irea lui C'e e:e-plu: =;-pru-ut pentru
finan(area proiectului 'e aprovizionare cu ap" potabil" a regiunii 'e nor' a Mol'ovei n
valoare 'e #3 -ilioane 'olari 1.U.A., ncheiat ntre Guvernul Republicii Mol'ova !i
):port re'it ?anN C0urciaD> !.a.D. ;n cazurile n care -pru-uturile se contracteaz" cu
o oarecare regularitate pentru acoperirea 'eficitelor bugetare sau pentru alte 'estina(ii
Cconstruc(ii 'e 'ru-uri !.a.D, n 'enu-irea lor se precizeaz" anul cotract"rii, nivelul
'obnzii, for-a pe care o -brac" venitul C=-pru-ut 'e stat cu c!tiguri>D, 'up" caz.
Val"area n"minal! val"area real #i cursul. /entru fiecare -pru-ut contractat
pe pia(", statul e-ite ni!te nscrisuri, 'enu-ite generic efecte publice, titluri, hrtii 'e
valoare, obliga(iuni etc., n cupiuri 'e o anu-it" valoare C'e e:e-plu: 'e #$$ 'e 'olari
1.U.A., #$$$ 'e euro etc.D. 1u-a nscris" pe titlul unui -pru-ut 'e stat, 'enu-it"
valoare no-inal", e:pri-" -"ri-ea crean(ei pe care 'e(in"torul acesteia Ccre'itorulD o
are 'e ncasat 'e la stat Csau, invers, 'atorit" statului fa(" 'e 'e(in"torul nscrisului
respectivD. n' -pru-utul se ra-burseaz" la ter-enul pentru care a fost contractat,
statul achit" 'e(in"torului nscrisului valoarea no-inal" a acestuia. Dac" 'e(in"torul
'ere!te s"-!i recupereze banii plasa(i n nscrisuri ale unui -pru-ut 'e stat nainte 'e
ter-en, el poate s" le vn'" la burs". 1u-a cu care se cu-p"r" Cse vin'eD un nscris,
'e-unit" valoare real", poate s" fie egal", -ai -ic" sau -ai -are 'ect valoarea
no-inal" a acesteia. M"ri-ea valorii reale 'epin'e 'e cursul la care coteaz" nscrisurile
respective. ursul e:pri-" =pre(ul> cu care se cu-p"r" !i se vin'e &$$ 'e unit"(i
-onetare valoare no-inal" !i acesta poate fi: al pari, a'ic" egal cu &$$E sub pari, a'ic"
-ai -ic 'ect &$$, sau supra pari, a'ic" -ai -are 'ect &$$. La lansarea unui -pru-ut,
cursul obliga(iunii unui -pru-ut 'e stat este, 'e regul", sub pari !i nu-ai uneori al pari
sau supra pari.
ursul 'epin'e 'e raportul 'intre cererea !i oferta 'e capital 'e -pru-ut, 'e
nivelul 'obnzii la -pru-utul respectiv, ca !i 'e alte avanta7e oferite 'e stat
'e(in"torilor nscrisurilor acelui -pru-ut.
;n acest conte:t, folosirea no(iunilor 'e valoare no-inal" !i valoare real" este
conven(ional", 'eoarece obliga(iunile -pru-uturilor 'e stat, a!a cu- s-a ar"tat -ai sus
nu au valoare proprie.
Termenul de rambursare. ):ist" -pru-uturi pe ter-en scurt C contractate pe o
perioa'" 'e pn" la un an inclusivD, pe ter-en -i7lociu sau -e'iu Cpe o perioa'" 'e
peste un an pn" la cinci ani inclusivD !i pe ter-en lung Cpe o perioa'" 'e peste cinci
aniD. La -pru-uturi pe ter-en scurt statul apeleaz" atunci cn', 'e!i este echilibrat pe
ntregul an, bugetul prezint" neconcor'an(e ntre -o-entul lans"rii veniturilor
prev"zute !i cel al afectu"rii cheltuielilor aprobate.
;-pru-uturi pe ter-ene -i7locii !i lungi statul contracteaz" atunci cn' are nevoie
'e resurse b"ne!ti pentru acoperirea 'eficitelor bugetare 'evenite crinice sau pentru
finan(area unor cheltuieli 'e investi(ii 'e -are valoare.
/entru -pru-uturile pe ter-en scurt se e-it bonuri 'e tezaur, poli(e 'e tezaur,
certificate 'e 'atorie, certificate CbonuriD 'e i-pozite etc. /oli(ele 'e tezaur, spre
'eosebire 'e bonurile 'e tezaur !i 'e celelalte nscrisuri pe ter-en scurt, sunt supuse
'reptului ca-bial, care regle-enteaz" con'i(iile n care pot fi scontate la b"nci,
e:ecutate silit etc. ?onurile 'e tezaur pot fi lo-bar'ate la b"nci !i vn'ute la licita(ie la
cursuri variabile. ertificatele 'e i-pozite sunt nscrisuri nepurt"toare 'e 'obn'", pe
care statul le n-neaz" cre'itorilor s"i pentru plata unor furnituri sau alte anga7a-ente.
De(in"torii acestor nscrisuri le pot folosi pentru plata i-pozitelor.
/entru -pru-uturile pe ter-en -i7lociu !i lung se e-it titluri 'e rent", iar pentru
cele f"r" ter-en 2 titluri 'e rent" perpetu".
;nscrisurile e-ise 'e stat se -ai 'eosebesc !i prin faptul c" unele sunt negociabile
Cnscrisuri cu circula(ie liber"D, n ti-p ce altele nu pot fi negociate !i nici lo-bar'ate.
$"b2nda. =/re(ul> pe carestatul l pl"te!te cre'itorilor s"i pentru folosirea su-ei
-pru-utate -brac" for-a 'obnzii Cvenit fi: 'e care beneficiaz" to(i 'e(in"torii 'e
nscrisuri, propor(ional cu su-a -pru-utat"DE c!tigurilor Cvenituri 'iferen(iale ca
-"ri-e, 'e care beneficiaz" nu-ai un nu-"r restrns 'e 'e(in"toriDE for-a co-binat" a
'obnzii !i c"!tigurilor sau for-a altor avanta7e.
La -pru-uturile 'e stat cu 'obn'", fiecare obliga(iune are ane:at un nu-"r 'e
cupoane care se 'eta!eaz" perio'ic Co 'at" sau 'e 'ou" ori pe anD !i se prezint" la
ghi!eul ?"ncii entrale sau al altei institu(ii 'ese-nate 'e stat, 'e un'e se ncaseaz"
'ob"n'a cuvenit".
La -pru-uturile 'e stat cu c"!tiguri Cpre-iiD, c!tigurile se pl"tesc nu-ai
'e(in"torilor obliga(iunilor c!tig"toare la tragerile la sor(. 1u-a total" a c!tigurilor se
stabilesc (inn' sea-a 'e rata 'obnzii. u alte cuvinte, su-a pe care statul ar fi pl"tit-o
ca 'obn'" 2 'ac" -pru-utul ar fi fost cu 'obn'" 2 se repartizeaz" sub for-" 'e
c!tiguri.
Rata 'ob"nzii la npru-uturile 'e stat se -en(ine, n general, la un nivel apropiat
'e acela al ratei 'obnzii la cre'itul bancar. La rn'ul s"u, rata 'obnzii la cre'itul
bancar este n func(ie 'e cererea !i oferta 'e capital 'e -pru-ut !i 'e rata -e'ie a
profitului. ;n -o' nor-al, rata 'obnzii este -ai -ic" 'ect rata -e'ie a profitului !i
-anifest" ten'in(" 'e sc"'ere.
/ractic, pot fi observate !i situa(ii cn', 'rept ur-are a politicii 'e restrngere a
cre'itului bancar pro-ovat" 'e stat, rata 'ob"nzii s" se situeze la nivelul ratei profitului
-e'iu sau chiar s"-l 'ep"!easc".
Dobnzile la -pru-uturile 'e stat se 'iferen(iaz" n func(ie 'e ter-enul 'e
ra-bursare a acestora: cu ct este -ai n'elungat acest ter-en, cu att -ai ri'icat" este
rata 'obnzii. 1tatul ncearc" s" prote7eze interesele persoanelor care i -pru-ut" bani
pe perioa'e -ai n'elungate, acor'n'u-le o 'obn'" -ai -are care s" acopere -"car
par(ial pier'erea suferit" 'e acestea prin 'i-inuarea puterii 'e cu-p"rare a banilor, ca
ur-are a infla(iei.
ele e:puse pn" aici se refer" la rata 'e e-isiune a 'obnzii, 'enu-it" !i rata
no-inal", 'eoarece ea se calculeaz" la valoarea no-inal" a nscrisurilor e-ise 'e stat.
;n cazul n care -pru-utul 'e stat se plaseaz" pe pia(" la un curs sub pari, su-a
ncasat" 'e la subscriitori Cvaloarea real"D va fi -ai -ic" 'ect cea pe care o 'atoreaz"
acestora !i la care calculeaz" 'obnzi Cvaloarea no-inal"D. Raportn' -"ri-ea absolut"
a 'obnzii 'atorate 'e stat cre'itorilor s"i la valoarea real" a -pru-utului, va rezulta
c", 'e fapt, rata real" a 'obnzii este -ai ri'icat" 'ect rata no-inal" a acesteia.
6o(iunea 'e rat" real" a 'obnzii -ai are !i sensul 'e venit net ce revine
cre'itorului 'e pe ur-a unei sute 'e unit"(i -onetare 'ate cu -pru-ut pe ter-en 'e un
an !i se 'eter-in" prin corectarea 'obnzii no-inale cu influen(a cre!terii C'escre!teriiD
pre(urilor pe pia(". Astfel, atunci cn' pre(urile 'e pe pia(a intern" nregistreaz" o
cre!tere 'e la un an la altul, aceasta 'i-inueaz", practic, venitul realizat 'e cre'itor sub
for-" 'e 'obn'"E n schi-b, sc"'erea pre(urilor -a7oreaz" venitul real ce revine
cre'itorului 'in 'obnzi.
Diferen(a 'intre 'obn'a no-inal" !i cea real" constituie o pier'ere pentru cre'itor
!i un avanta7 'e egal" valoare pentru 'ebitor.
La fel se nt-pl" !i n cazul -pru-uturilor contractate n str"in"tate. Dac"
pre(urile pro'uselor ("rii 'ebitoare nregistreaz" o sc"'ere pe pia(a e:tern", atunci
'obn'a real" a acestui -pru-ut va fi -ai -are 'ect cea no-inal". ;n cazul cre!terii
pre(urilor la e:portul pro'uselor ("rii 'ebitoare 'obn'a real" va fi -ai -ic" 'ect cea
no-inal", ceea ce o avanta7eaz". ;n acest caz, rata real" a 'obnzii se calculeaz" 'up"
aceea!i for-ul", cu precizarea c" la nu-itor, n locul 'eflatorului pro'usului intern brut,
fugureaz" in'icele 'e pre( al pro'uselor e:portate 'e (ara 'ebitoare.
Alte avanta>e c"n5erite deint"ril"r de 2nscrisuri ale 2mprumuturil"r de stat. *
-o'alitate 'e a face -ai atractiv un -pru-ut 'e stat const" n nlocuirea 'obnzii cu
c!tiguri. ;n acest caz, su-a care ar fi revenit tuturor 'e(in"torilor 'e nscrisuri sub
for-" 'e 'obn'" se repartizeaz" 'e(in"torilor nscrisurilor ie!ite c!tig"toare la tragerile
la sor(. /entru unii 'e(in"tori 'e 'isponibilit"(i b"ne!ti, probabilitatea chiar re'us" 'e a
realiza un c!tig -are este -ai tentant" 'ect perspectiva realiz"rii certe a unui venit 'e
cteva procente pe an sub for-" 'e 'obn'".
1tatul folose!te calea plas"rii -pru-uturilor la un curs pari, pentru a-l face -ai
atractiv. ;n -o' nor-al, 'obn'a la un -pru-ut 'e stat ar trebui s" fie stabilit" la
nivelul celei practicate pe pia(" la cre'itul bancar acor'at ntreprin'erilor. u- ns" unii
subscriitori poten(iali, n con'i(ii egale, prefer" s"-!i plaseze 'isponibilit"(ile b"ne!ti
spre valorificare la b"nci, statul caut" s"-i atrag" oferin'u-le un avanta7 supli-entar,
-aterializat ntr-o 'obn'" real" -ai -are 'ect cea 'e e-isiune !i ntr-o pri-" 'e
ra-bursare. Aceast" pri-" reprezint" 'iferen(a 'intre cursul al pari, la care se
ra-burseaz" -pru-utul, !i cursul sub pari, la care se plaseaz". )a poate s" apar" !i n
cazul n care -pru-utul se plaseaz" la un curs al pari, 'ar se ra-burseaz" la un curs
asupra pari.
;n afar" 'e 'obnzi, c!tiguri !i pri-e 'e ra-bursare, unele state acor'"
'e!in"torilor 'e efecte publice !i alte avanta7e, cu- ar fi: scutirea 'e i-pozite !i ta:e a
veniturilor provenin' 'e la anu-ite -pru-uturi !iQsau a tranzac(iilor la burs" cu efecte
publiceE acceptarea 'e c"tre stat a unor nscrisuri ale -pru-uturilor sale la valoarea
no-inal", 'rept plat" n contul i-pozitelor 'atorate 'e c"tre 'e(in"torul lor nainte 'e
e:pirarea ter-enului 'e ra-bursareE garantarea varia(iilor -onetare. ;n anu-ite ("ri,
unele nscrisuri ale -pru-uturilor 'e stat se bucur" 'e privilegiul 7uri'ic 'e a nu putea
fi supuse e:ecut"rii silite, n cazul n care 'e!in"torul lor a a7uns n stare 'e fali-ent.
+aptul c" n nu-eroase ("ri infla(ia a c"p"tat un caracter cronic face ca persoanele
care !i p"streaz" banii n stare lichi'" Cn nu-erar sau n contD !i cele care i ofer" cu
-pru-ut s" piar'" siste-atic o parte 'in puterea lor 'e cu-p"rare. 1unt feri(i 'e acest
pericol nu-ai cei care !i plaseaz" banii n valori -ateriale nesupuse 'eprecierii. ;ntruct
riscul 'eprecierii -onetare este cert !i 'e -are a-ploare, infla(ia a 'evenit un obstacol
serios n calea 'ezvolt"rii cre'itului att public, ct !i privat. /entru a prote7a interesele
cre'itorilor s"i, statul are la n'e-n" 'ou" solu(ii, !i anu-e:
&D s" stabileasc" o rat" -ai nalt" a 'obnzii care s" acopere 'eprecierea
previzibil" a banilorE
#D s" ofere o garan(ie 7uri'ic" -potriva acestei 'eprecieri.
/ri-a solu(ie, 'e!i utilizat" n practic", nu este pe 'eplin satisf"c"toare, 'eoarece
'ac" are la baz" o rat" supraevaluat" a infla(iei, atunci aceasta va crea avanta7e
ne-eritate cre'itorilor !i va scu-pi ne7ustificat -pru-utul 'e statE 'ac" rata 'obnzii
se bazeaz" pe o rat" a infla(iei subevaluat", acest lucru va prote7a interesele cre'itorilor,
'ar va re'uce costul -pru-utului pentru stat.
ea 'e-a 'oua solu(ie const" n:
aD e:pri-area -pru-utului ntr-o alt" valut" -ai stabil". * ase-enea -"sur" se
aplic" -ai cu sea-" n cazul -pru-uturilor contractate n str"in"tateE
bDpunerea n corespun'ere a -one'ei n care s-a e:pri-at -pru-utul cu con(inutul
s"u n aur. * ase-enea solu(ie, fezabil" n con'i(iile n care -one'ele 'efinite
printr-o anu-it" cantitate 'e aur fin, 'up" renun(area la convertibilitatea acestora n
aur nu -ai are aplicabilitate practic"E
cD in'e:area -pru-utului. Aceast" solu(ie const" n punerea n 'epen'en(" a valorii
-pru-utului 'e cea a -one'ei na(ionale, calculat" pe baza in'icelui 'e pre( al
bunurilor 'e consu- sau a pre(ului anu-itor pro'use C'e e:e-plu: pre(ul unei tone
'e c"rbune e:tras sau al unui Ndh 'e energie electric"D, ori a tarifului anu-itor
servicii: tariful 'e transport pe c"l"torQN-D. Aceast" solu(ie reflect" -ai corect
-uta(iile -onetare 'eter-inate 'e -o'ific"rile 'e pre(uri !i tarife pe pia(a intern",
'ec8t cele nregistrate n raport cu alte -one'e sau cu pre(ul aurului.
+& Ope!aiuni a'e!ente :$p!u$utu!ilo! e "tat
;-pru-uturile 'e stat presupun un !ir 'e opera(iuni legate 'e plasarea acestora pe
pia(", 'e ra-bursarea lor, precu- !i 'e eventuala -o'ificare a ratei 'ob8nzii !i a
ter-enelor 'e restituire ini(ial stabilite.
3lasarea 2mprumuturil"r" /ractica financiar" cunoa!te ur-"toarele -o'alit"(i 'e
plasare a -pru-uturilor 'e stat:
&D prin subscriere public"E
#D plasare prin inter-e'iul consor(iilor Csin'icatelorD bancareE
,D prin v8nzare la burs".
/lasarea -pru-uturilor prin subscriere public reprezint" o activitate a
Ministerului +inan(elor sau a altei institu(ii specializate, -puternicite, n acest sens, 'e
organul 'e 'ecizie.
4ni(ial, pentru a asigura plasarea integral" a -pru-utului, se organizeaz" o publicitate
e:tins" privin' obiectivui !i con'i(iile lans"rii !i ra-burs"rii acestuia. 1ubscrierea
public" !i achitarea su-elor subscrise se efectuiaz" la ghi!eele 'eschise la
a'-inistra(iile financiare, percep(ii, casierii, case 'e econo-ii, b"nci etc. sau 'irect prin
func(ionari publici.
;n practica plas"rii -pru-uturilor prin subscriere public" se nt8lnesc 'ou" situa(ii:
\ c8n' nu se li-iteaz" cuantu-ul -pru-utului ce poate fi contractat. ;n acest caz,
fiecare subscriitor efectueaz" v"rs"-inte pentru ntreaga su-" subscris", f"r" nici
o restric(ieE
\ c8n' cuantu-ul -pru-utului se li-iteaz". ;n acest caz, se proce'eaz" n -o'ul
ur-"tor: fie se las" ca subscrierile s" se 'esf"!oare liber, f"r" nici o restric(ie,
p8n" la e:pirarea ter-enului 'e subscriere, ur-8n' ca n caz 'e 'ep"!ire, pe
ansa-blu, a plafonului stabilit, s" se li-iteze fiec"rui subscriitor su-a pe care o
poate v"rsa Cpropor(ional cu cea subscris"D, fie se stabilesc 'e la nceput li-ite 'e
subscriere pe fiecare ghi!eu sau plasator.
/lasarea -pru-utului prin consorii 9sindicate: bancare se realizeaz" prin
inter-e'iul unui grup 'e b"nci, care se anga7eaz" s" efectueze aceast" opera(ie la
cererea organelor co-petente.
1in'icatul sau consor(iul bancar fie preia n co-ision obliga(iunile -pru-utulul,
fie le cu-p"r" efectiv. ;n pri-ul caz, statul intr" n posesia su-elor -pru-utate pe
-"sura plas"rii nscrisurilor 'e c"tre consor(iu, c"ruia i pl"te!te un anu-it co-ision.
/otrivit acestui proce'eu, consor(iul nu r"spun'e pentru nscrisurile pl"tite. ;n cel 'e-al
'oilea caz, consor(iul cu-p"r" efectiv nscrisurile -pru-utului 'e stat, pe care se
anga7eaz" s" le plaseze pe pia(". /entru aceast" opera(ie, consor(iul ncaseaz" 'iferen(a
'intre cursul la care vin'e nscrisurile c"tre popula(ie !i cursul la care le-a cu-p"rat 'e
la stat. De aceast" 'at", nscrisurile care nu au putut fi plasate pe pia(" sunt re(inute 'e
b"ncile care alc"tuiesc consor(iul !i intr" n portofoliile acestora.
Din punct 'e ve'ere financiar, plasarea -pru-uturilor prin consor(ii bancare
este -ai costisitoare pentru stat 'ec8t cea prin subscriere public", 'eoarece antreneaz"
cheltuieli i-portante sub for-" 'e co-isioane sau 'e 'iferen(" 'e curs, n favoarea
b"ncilor. Din punct 'e ve'ere tehnic, ns", aceast" -o'alitate 'e plasare a
-pru-utului este -ai co-o'" pentru stat 'ec8t cea realizat" prin subscriere public",
'eoarece, efectu8n'u-se prin institu(ii specializate, se poate realiza ntr-un ter-en
restrns.
/rin 1nzare la burs sunt plasate nscrisurile unui nou -pru-ut, atunci cn' statul
inten(ioneaz" ca acesta s" treac" neobservat. ;n acest caz, cu-p"r"torii nu cunosc 'ac"
nscrisurile care fac obiectul tranzac(iilor la burs" sunt ale unui -pru-ut veche, v8n'ute
'e 'e(in"torii lor, sau ale unui -pru-ut nou, e-is recent 'e stat. Aceast" -o'alitate
prezint" avanta7ul c" este 'iscret", co-o'" !i foarte pu(in costisitoare. )a, ns", nu poate
fi aplicat" pe scar" larg", 'eoarece oferte -ari 'e nscrisuri ar 'uce n sc"'erea cursului
acestora, ceea ce ar re'uce ran'a-entul financiar al -pru-utului.
;nscrisurile -pru-uturilor 'e stat se e-it, 'e regul", =la purt"tor>, a'ic" f"r" nscrierea nu-elui
subscriitorului pe ele. Atunci cn' -pru-utul este 'estinat unui nu-"r restrns 'e cre'itori, statul
poate e-ite nscrisuri nor-ative Ccare con(in nu-ele cre'itoruluiD. ;n aceste cazuri, su-ele
-pru-utate !i 'ob8nzile 'atorate cre'itorilor se nscriu n registrul 'atoriei publice.
&"di5icarea ratei d"bnzii. ;n func(ie 'e cererea !i oferta capitalului 'e -pru-ut,
rata 'ob8nzii nu r"-8ne ti-p n'elungat constant" pe pia(", suport8n' anu-ite -o'ific"ri.
;n perioa'ele c8n' rata 'ob8nzii nregistreaz" o re'ucere apreciabil", statul caut" s"
profite 'e aceast" situa(ie pentru a-!i facilita efortul financiar 'eter-inat 'e
-pru-uturile contractate n con'i(ii -ai pu(in favorabile. ;n ase-enea circu-stan(e,
statul proce'eaz" la preschi-barea nscrisurilor unui -pru-ut vechi cu nscrisuri ale
unui -pru-ut nou, e-is cu o 'ob8n'" -ai re'us", opera(iune cunoscut" sub 'enu-irea
'e conersiune" +aza 'epresiunii !i nceputul fazei 'e cre!tere econo-ic" sunt -o-entele
consi'erate cele -ai favorabile pentru realizarea conversiunii, 'eoarece atunci 'ob8n'a
atinge nivelul -ini-.
/ractica financiar" cunoa!te trei tipuri 'e conversiune:
4D conersiunea forat! c8n' statul ofer" 'e(in"torilor 'e nscrisuri o singur"
posibilitate, !i anu-e: 'e a prezenta la preschi-bare titlurile -pru-utului vechi
contra titlurilor unui nou -pru-ut, pe parcursul unei anu-ite perioa'e 'e ti-p. La
e:pirarea ter-enului stabilit, titlurile vechi !i pier' valabilitateaE
#D conersiunea facultati! c8n' 'e(in"torii nscrisurilor au ur-"toarea alternativ":
'e a preschi-ba nscrisurile -pru-utului vechi cu nscrisuri ale unui -pru-ut
nou sau 'e a p"stra nscrisurile vechiului -pru-ut. Dac" noul -pru-ut este e-is
cu o 'ob8n'" -ai -ic", atunci 'e(in"torii nscrisurilor -pru-utului prece'ent nu
se vor prezenta la preschi-bare, pentru a nu pier'e avanta7ul pe care l au. Dac"
-pru-utul nou ar p"stra 'ob8n'a la nivelul -pru-utului vechi, atunci statul nu ar
-ai avea interes s" realizeze conversiuneaE
,D conersiune sau rambursare anticipat! c8n' 'e(in"torii 'e nscrisuri au ur-
-"toarele posibilit"(i: s" accepte preschi-barea nscrisurilor vechiului -pru-ut
n con'i(iile stabilite 'e stat sau s" o refuze !i s" solicite ra-bursarea anticipat" a
acestuia. Dac" nu-"rul celor care prefer" ra-bursarea anticipat" este -are,
avanta7ul financiar scontat 'e stat prin conversiune - re'ucerea cheltuielilor publice
cu plata 'ob8nzilor - poate s" fie n -are parte atenuat 'e efortul financiar
'eter-inat 'e achitarea nainte 'e ter-en a nscrisurilor care nu au fost supuse
preschi-b"rii.
Dintre cele trei tipuri 'e conversiune -en(ionate, acesta 'e la ur-" este aplicat
-ai frecvent.
/rin opera(iunea 'e conversiune, statul ob(ine un avanta7 -aterial, concretizat n
re'ucerea cheltuielilor cu plata 'ob8nzii, 'ar pier'e 'in ncre'erea 'e care se bucur"
pe pia(a capitalului. Astfel, la lansarea unui nou -pru-ut caracterizat prin 'obn'"
co-parabil" cu cea practicat" 'e b"nci, 'e(in"torii 'e 'isponibilit"(i b"ne!ti libere vor
prefera s" le ncre'in(eze b"ncilor, !i nu statului.
/e pia(a capitalului 'e -pru-ut se pro'uc uneori re'uceri consi'erabile ale
cursului obliga(iunilor 'e stal. ;n cazul n care cursul acestora este sub cel 'e e-isiune,
'e(in"torii nscrisurilor vn'ute la burs" nu !i recupereaz" su-a v"rsat" statului la subscriere.
Ase-enea situa(ii au o influen(a negativ" asupra cre'itului public, cren' 'ificult"(i
stalului la plasarea 'e noi -pru-uturi. /entru a evita astfel 'e situa(ii !i a -en(ine
interesul publicului fat" 'e -pru-utul cursul c"ruia a sc"zut sensibil, statul poate
proce'a la -a7orarea ratei 'ob8nzii. Aceast" opera(iune este inversul conversiunii !i
poart" 'enu-irea 'e arozare"
Dac" statul 'ispune 'e resurse financiare !i n perspectiva apropiata nu are inten(ia
s" contracteze noi -pru-uturi, el poate s" profite 'e pe ur-a sc"'erii cursulul !i s"
cu-pere la burs", la un curs avanta7os, nscrisurile respective. ;n acest caz, el nu va face o
arozare, 'ar o rscumprare a -pru-utului nainte 'e t er -enul 'e ra-bursare.
&"di5icarea termenului de rambursare" 1tatele care apeleaz" frecvent la un
-pru-uturi pe ter-en scurt pentru acoperirea 'eficitelor bugetare te-porare a7ung s"
acu-uleze 'atorii i-portante care trebuie ra-bursate la intervale scurte 'e ti-p. ;n
ase-enea situa(ii, cheltuielile anuale cu ra-bursarea -pru-uturilor a7unse la sca'en("
pot 'ep"!i consi'erabil resursele financiare ale statului 'estinate acestui scop n anul
respectiv. /entru a 'ep"!i aceast" proble-", statul proce'eaz" la consolidarea datoriei
sale a7unse la sca'en(", a'ic" la preschi-barea nscrisurilor -pru-uturilor e:igibile
i-e'iat sau pe ter-en scurt Cbonuri 'e tezaur !i alteleD cu nscrisuri ale unor -pru-uturi
pe ter-en -e'iu sau lung Cobliga(iuni !i titluri 'e rent"D sau f"r" ter-en Ctitluri 'e rent"
perpetu"D.
Deoarece prelungirea ter-enului 'e ra-bursare a -pru-utului presupune pentru
cre'itori, cre!terea riscului 'e 'epreciere a banilor plasa(i n efecte publice, statulul este
pus n situa(ia 'e a accepta frecvent -a7orarea ratei 'ob8nzii. ;n aceste con'i(ii,
consoli'area 'atoriei ofer" statului un avanta7 i-e'iat, care const" n re'ucerea
cheltuielilor publice legate 'e ra-bursarea -pru-utului a7uns la sca'en(" pe anul n curs
!iQsau pe anii i-e'iat ur-"tori, 'ar -"re!te consi'erabil volu-ul total al efortului
financiar 'eter-inat 'e plata 'ob8nzilor aferente -pru-utului respectiv p8n" la
rabursare. ;n prezent, consoli'area se practic" pe scar" larg" prepon'erent 'e (rile n
curs 'e 'ezvoltare, care au contractat 'atorii fa(" 'e str"in"tate !i nu sunt n -"sur" s" le
onoreze 'in lipsa resurselor valutare. onsoli'area 'atoriei e:terne se poale efectua nu-ai
cu acor'ul principalilor cre'itori !i n con'i(iile i-puse 'e ace!tia.
onsoli'area este avanta7oas" pentru b"nci, 'eoarece ele ncaseaz" i-portante
co-isioane pentru opera(iunea 'e preschi-bare a nscrisurilor -pru-utului pe ter-en
scurt cu nscrisuri ale -pru-utului consoli'at. Atunci c8n' guvernul nu 'ore!te s"
atrag" aten(ia opiniei publice asupra proble-elor lui financiare, el efectuiaz" o
consolidare deghizat! care consta n achitarea -pru-utului a7uns la sca'en(" cu banii
ob(inu(i 'in contractarea unui -pru-ut nou, 'e valoare egal" sau apropiat". * ase-enea
rezolvare este ra(ional" 'in punct 'e ve'ere econo-ic, 'ac" -pru-uturile pe ter-en scurt nu
'e(in o pon'ere prea -are n totalul 'atoriei publice, 'eficitul bugetar poate s" fie 'e
scurt" 'urat", iar 'e(in"torii 'e bonuri 'e tezaur !i alte nscrisuri si-ilare accept" s"-(i
plaseze n continuare 'isponibilit"(ile lor b"ne!ti n astfel 'e nscrisuri.
0ambursarea 2mprumuturil"r de stat const" n r"scu-p"rarea titlurilor 'e cre'it 'e
la 'e(in"torii lor, a'ic" n restituirea su-elor -pru-utate. Ra-bursarea -pru-uturilor
poate avea caracter obligatoriu sau facultati" ;n -o' e:pres, statul !i asu-" obliga(ia 'e
a restitui nu-ai -pru-uturile cu ter-en. )l poate ns" s" ra-burseze !i -pru-uturile
perpetue, f"r" ns" s" fie obligat la aceasta.
Din punctul 'e ve'ere al -o-entului ra-burs"rii, 'istinge- -pru-uturi care se
restituie integral la o sca'en(" unic" !i -pru-uturi a c"ror rambursare este e%alonat pe
o perioa'" -ai n'elungat". mprumuturile cu scaden unic prezint" 'ezavanta7ul c"
oblig" statul s" efectueze pl"(i -asive la ter-enul stabilit, ceea ce ri'ic" proble-e 'e
natur" financiar" Casigurarea resurselor financiare necesareD, -onetar" Cpunerea n
circula(ie a unor -ari su-e 'e baniD !i organizatoric" Cefectuarea 'e pl"(i, c"tre un -are
nu-"r 'e persoane fizice !i 7uri'ice, ntr-o singur" ziD. /entru evitarea acestor nea7unsuri,
statul poate s" proce'eze fie la r"scu-p"rarea anticipat" la burs" a nscrisurilor care se
apropie 'e sca'en(", fie la stabilirea unei perioa'e 'e ti-p suficient 'e lungi, n cursul
c"reia ur-eaz" s" aib" loc ra-bursarea.
;n practic" se nt8lnesc -ai -ulte -o'alit"(i 'e ra-bursare a -pru-uturilor, !i
anu-e: pe calea anuit"(ilorE prin tragere la sor(iE prin r"scu-p"rare la burs".
Ra-bursarea -pru-uturilor prin anuiti const" n aceea c", ncep8n' 'in cel 'e-al
'oilea sau al treilea an 'e la contractarea -pru-utului, statul ncepe s" achite, pe l8ng"
'ob8nzi, !i o parte 'in su-a 'atorat". Aceast" -o'alitate se folose!te atunci c8n' statul
are pu(ini cre'itori cu care stipuleaz" con'i(iile 'e ra-bursare. Anuit"(ile se pot stabili fie
n su-e egale pe toat" 'urata restituirii -pru-utului, fie n su-e inegale, a'ic" n cote
progresive sau regresive.
8n' -pru-utul 'e stat a fost contractat la un -are nu-"r 'e cre'itori, pentru
ra-bursarea acestuia statul folose!te tragerile la sori" ;n -o-entul lans"rii -pru-utului,
statul stabile!te valoarea obliga(iilor a-ortizabile n fiecare an prin tragere la sor(i.
Ra-bursarea prin anuit"(i !i prin tragere la sor(i este specific" -pru-uturilor cu
ter-en. ;n cazul -pru-uturilor pe ter-en lung, statul este obligat s" proce'eze la
ra-bursarea acestora la sca'en(". )l poate, ns", s" ra-burseze -pru-uturile !i cu
anticipa(ie, 'ac" legea nu interzice o ase-enea posibilitate.
1tatul poate s" proce'eze !i la rscumprarea la burs a nscrisurilor unui
-pru-ut. 0ot prin r"scu-p"rarea la burs", el poate s" retrag" 'in circula(ie titlurile
rrpru-uturilor f"r" ter-en.
Ra-bursarea -pru-uturilor se efectueaz" pe sea-a:
fondului special de amortizare" ;n acest caz, n ca'rul unei institu(ii spe-
cializate, 'enu-ite cas" 'e a-ortizare, se constituie un fon' cu 'estina(ie special",
'in care se achit" cheltuielile cu plata 'ob8nzilor !i ra-bursarea -pru-uturilor.
Acest fon' se ali-enteaz" 'in anu-ite venituri publice Ccu prepon'eren(" venituri ale
-onopolurilor fiscaleD, a'-inistrate ulterior 'e casa 'e a-ortizareE
resurselor prezute -n buget cu destinaie special" ;n acest caz, cheltuielile
legate 'e 'atoria public" se nscriu n bugetul 'e stat !i se acoper" 'in veniturile
bugetare or'inare, f"r" s" se creeze un fon' special 'e a-ortizareE
excedentelor bugetare" La folosirea e:ce'entelor bugetare se apeleaz" pentru
ra-bursarea -pru-uturilor f"r" ter-en, 'ac" acestea e:ist" !i 'ac" opera(iunea
respectiv" prezint" interes financiar pentru stat.
;-pru-uturile contractate 'e stat se pot stinge Ca-ortizaD nu nu-ai pe calea
ra-burs"rii acestora, 'ar !i n ur-a incapacit"(ii sale 'e plat", a 'eprecierii -onetare !i
a repudierii obliga(iunilor financiare anterior asu-ate. Un stat poate s" a7ung" n stare
'e incapacitate 'e plata 9insolabilitate: 'in cauze politice sau econo-ice.
;n practica interna(ionala se cunosc cazuri cn' guvernul unei ("ri refuz", 'in
-otive politice, s" onoreze obliga(iile statului respectiv provenite 'in -pru-uturi
contractate pe pia(a intern" sau n str"in"tate 'e c"tre un alt guvern. Astfel, n ur-a
revolu(iei 'in octo-brie &K&%, guvernul sovietic a repu'iat 'atoria public" -o!tenit" 'e la
guvernul (aristE 'up" cel 'e-al 'oilea r"zboi -on'ial, la fel au proce'at guvernele ubei,
Republicii /opulare De-ocrate oreene !i altor ("ri cu 'atoria publc" contractat" 'e
vechile regi-uri. A!a'ar, n caz 'e repu'iere, statul este solvabil, 'ar refuz" s" pl"teasc"
'in consi'erente politice, pe c8n' n caz 'e incapacitate 'e plat", 'e bancrut", statul
recunoa!te obliga(iile asu-ate, 'ar nu le poate onora 'in lipsa 'e resurse financiar-
valutare.
;-potriva statelor care repu'iaz" obliga(iile asu-ate prin -pru-uturi e:terne,
statele cre'itoare e:ercit" presiuni pe cale 'iplo-atic" pentru reluarea pl"(ilor, interzic
b"ncilor lor s" le -ai acor'e noi -pru-uturiE le blocheaz" 'isponibilit"(ile aflate n
conturi 'eschise la b"ncile cu se'iu pe teritoriul lorE interzic i-portul 'e -"rfuri originare
'in ("rile respective sau instituie e-bargou asupra e:portului unor -"rfuri c"tre acele
("riE folosesc for(a ar-at" sau a-enin(area cu for(a etc. ;n cele 'in ur-", unele state
'ebitoare accept" s" negocieze cu statele cre'itoare con'i(iile relu"rii pl"(ii n contul
'atoriei publice repu'iate, consi-(in' s" le achite o parte 'in obliga(iile respective cu
titlu 'e arierate financiare.
Ant!eb!i e autocont!ol)
&. e reprezint" cre'itul publicM
#. 6u-i(i for-ele cre'itului public.
,. are este for-a principal" a cre'itului public n prezentM
.. e reprezint" -pru-utul 'e stat sub aspect 7uri'icM
3. are sunt caracteristicile -pru-utului 'e statM
5. e n(elege(i prin caracter contractual (i caracter ra-bursabilM
%. 6u-i(i criteriile 'e clasificare a -pru-uturilor 'e stat.
9. u- se clasific" -pru-uturile 'e stat n func(ie 'e locul 'e contractareM
K. u- se clasific" -pru-uturile 'e stat n func(ie 'e pozi(ia statului fa(" 'e
cre'itoriM
&$.1tabili(i ele-entele tehnice pentru contractarea unui -pru-ut.
&&.e reprezint" pri-a 'e ra-bursare M
&#.Deter-ina(i in'icatorii prin inter-e'iul c"rora se e:pri-" povara 'atoriei
publice.
&,.Deter-ina(i in'icatorii prin inter-e'iul c"rora se e:pri-" gra'ul 'e n'atorare a
unei ("ri.
&..Argu-enta(i 'e ce statul n anu-ite situa(ii apeleaz" la cre'itul public.
&3.u- se clasific" 'atoria public" n func(ie 'e natura cre'itorilorM
Te"t
&D 1electa(i r"spunsul corect care constituie tr"s"turile caracteristice -pru-utului
'e stat:
aD un caracter ra-bursabilE
bD un caracter nera-bursabilE
cD un caracter benevolE
'D este obligatoriuE
eD este f"r" contrapresta(ieE
fD contrapresta(ieE
gD toate variantele sunt corecte.
#D Alege(i r"spunsul corect care constituie ele-entele tehnice ale -pru-utului 'e
stat:
aD 'enu-irea -pru-utuluiE
bD valoarea no-inal"E
cD valoarea real"E
'D pri-a 'e asigurareE
eD ter-enul 'e ra-bursareE
fD 'obn'aE
gD pri-a 'e ra-bursare.
,D ;nscrisurile -pru-uturilor 'e stat -brac" ur-"toarele for-e:
aD obliga(iuni 'e statE
bD ac(iuni privelegiateE
cD bonuri 'e trezor"rieE
'D bonuri 'e i-poziteE
eD certificate 'e 'atorieE
fD ca-bii.
Alege(i r"spunsul corect.
.D La contractarea -pru-uturilor cre'itorii statului sunt:
aD persoanele fizice !i 7uri'iceE
bD nu-ai persoanele 7uri'iceE
cD organiza(iile financiare interna(ionaleE
'D guvernele altor state.
Alege(i r"spunsul corect.
3D ;-pru-uturile 'e stat se utilizeaz" pentru:
aD acor'area necesit"(ilor curente ale bugetului 'e statE
bD cheltuielile 'e ca"italE
cD ra-bursarea unor 'atorii e:terneE
'D nu-ai pentru acor'area 'e cre'ite 'in bugetul 'e stat.
Alege(i r"spunsul corect.
5D Datoria public" e:tern" inclu'e:
aD totalitatea su-elor contractate cu -pru-ut 'e c"tre stat 'e la rezi'en(ii
s"iE
bD totalitatea su-elor contractate cu -pru-ut 'e c"tre stat 'e la nerezi'en(ii
s"iE
cD totalitatea su-elor contractate cu -pru-ut 'e c"tre stat 'e pe pia(a
intern", ct !i cea e:tern".
Alege(i r"spunsul corect.
%D )ste corect" afir-a(ia: =@aloarea real" este su-a cu care se vin'e sau se cu-p"r"
o hrtie 'e valoare 'e stat.>M
'a Q nu
9D Alege(i r"spunsul corect care constituie for-ele cre'itului public:
aD -pru-uturi 'e stat 'irecteE
bD atragerea 'e 'isponibilit"(i b"ne!ti 'e la casele 'e econo-iiE
cD cre'ite leasing.
KD 1erviciul 'atoriei publice inclu'e cheltuieli pentru:
aD plata pensiilor !i salariilorE
bD ra-bursarea 'atoriei publiceE
cD plata 'obnzilor aferente 'atoriei publiceE
'D investi(ii capitale.
Alege(i r"spunsul corect.
&$D /ovara 'atoriei publice se 'i-ensioneaz" prin inter-e'iul ur-"torilor
in'icatori:
aD volu-ul cheltuielilor publiceE
bD -"ri-ea absolut" a serviciului 'atoriei publiceE
cD -"ri-ea -e'ie pe & locuitor a serviciului 'atoriei publiceE
'D pon'erea cheltuielilor pentru serviciul 'atoriei publice n /4?E
eD volu-ul anual al 'obnzilor aferente 'atoriei publiceE
fD structura cheltuielilor publice.
Alege(i r"spunsul corect.

R"spuns la teste
Te$a I& Conceptul i 'unciile 'inanelo!
&. b
#. c
,. b
.. .
3. .
5. ,
%. .
9. '
K. .
&$. a
&&. a, b
&#. c
&,.a
&..'
&3.b
Te$a () #olitica 'inancia!
&. ,
#. .
,. .
.. c
3. .
5. a, c, '
%. a, b, e
9. c, '
K. .
&$.c
&&.'
&#. '
Te$a *& Mecani"$ul 'inancia!
&. #
#. .
,. a, '
.. .
3. a, b, '
5. #
%. a
9. '
K. '
&$.a
Te$a +& Si"te$ul c,eltuielilo! publice
&. a
#. .
,. '
.. iD ', e, a
iiD c, b
3. a, b, c
5. &D b
#D a
,D c
%. b
9. b
K. ,
&$. c
&&. .
&#. &D c
#D b
,D a
.D '
&,. heltuieli a'-inistrative
heltuieli econo-ice
heltuieli financiare
&.. anul &KKKE criteriile: func(ional, organiza(ional, econo-ic
&3. ,
&5. lasificarea financiar"
&%. '
&9. b
&K. #
Te$a -& C,eltuielile publice pent!u aciuni "ocial . cultu!ale
&. ,, 3, ., 9, 5, %, &, #
#. #
,. heltuieli curente 2 &, ., 3
heltuieli pentru investi(ii 2 #,,
.. +actorii 'e-ografic, econo-ic, sociali, politici
3. #
5. iD &
iiD #
%. &. b, c
#. '
,. a, e
9. '
K. aD ,
bD &
cD #
&$. a
&&. #
&#. &

Te$a /& C,eltuielile publice p!i0in a$ini"t!aia e "tat1 o!inea e "tat i
ap!a!ea
&. b, c
#. a, b, e
,. a, b, ', g
.. a
3. aD 'a
bD 'a
cD nu
5. aD heltuieli -ilitare 'irecte
bD heltuieli -ilitare in'irecte
%. ,
Te$a 2& C,eltuieli bu3eta!e pent!u obiecti0e i aciuni econo$ice
&. &D b
#D '
,D c
.D a
#. &D c
#D b
,D a
,. heltuieli curente ., 5
heltuieli transport &, ,
heltuieli capital #, 3
.. b, '
3. a,c
5. ,
%. b, c, e
Te$a 4& Si"te$ul !e"u!"elo! 'inancia!e publice
&. &
#. c
,. factorii: -inetar, 'e-ografic, politic !i -ilitar, social
.. venitul ntreprin'erilor 'e stat
-pru-uturi interne !i e:terne
contribu(ia agen(ilor econo-ici la for-area fon'urilor
3. #
5. #
%. @enit fiscal &, ., %
@enit nefiscal #, ,, 3, 5
9. .
K. Resurse or'inare &, ,, 5
Resurse e:traor'inare #, ., 3
&$. &, #, ,, .
&&. a
Te$a 5& I$po6itele 7 'o!$a p!incipal a !e"u!"elo! 'inancia!e publice&
&D bE cE 'E e.
#D bE cE '.
,D bE cE a.
5D 'E eE gE hE iE NE lE -.
KD aD 'a
bD nu
cD 'a
'D 'a
&$D aE bE cE eE fE hE iE 7E NE lE -.
Te$a %8) I$po6itele i!ecte.
#D veniturile !i averea
,D aE '.
.D b.
3D aE bE 'E e.
%D aD nu
bD 'a
cD nu
9D cE e.
KD c.
&$D bE cE '.
Te$a %%& I$po6itele ini!ecte&
&D plat" obligatorie
#D aE cE 'E eE gE h.
,D aE c.
.D aE 'E gE h.
5D aD nu
bD 'a
cD 'a
'D 'a
%D aE b.
KD bE e.
&$D c.
-"rfurilor
Te$a %(& Bu3etul e "tat i p!oce"ul bu3eta!&
&D b.
#D b.
,D aD 'aE bD 'aE cD 'a.
.D aE bE cE 'E fE gE h.
3D c.
5D aE b.
%D bE cE '.
9D a.
KD bE '.
&$D b.
Te$a %*& C!eitul public.
&D aE cE f.
#D aE bE cE eE fE g.
,D aE cE 'E e.
.D aE cE '.
3D aE bE c.
5D b.
%D 'a.
9D aE b.
KD bE c.
&$D bE cE 'E e.
Li"ta lite!atu!ii utili6ate pent!u eita!ea c!ii ;Finane publice<
&. onstitu(ia Republicii Mol'ova aprobat" la #K iulie &KK., Monitorul *ficial al
Republicii Mol'ova nr. & 'in &#.$9.&KK.E
#. 6ote -eto'ologice privin' elaborarea 'e c"tre autorit"(ile a'-inistra(iei publice
local a proiectelor 'e buget pe anul #$$3 !i esti-"rile pe anii #$$5-#$$%QQ
Ministerul +inan(elorE
,. Legea Republicii Mol'ova o'ul va-al al Republicii Mol'ova nr. &&.K-B-4@
'in #$.$%.#$$$, M* &5$-&5#Q&#$& 'in #,.&#.#$$$E
.. u privire la aprobarea 1trategiei 'e 'ezvoltare social-econo-ic" a Republicii
Mol'ova Cp8n" n anul #$$3D. Rot"r8rea Guvernului Republicii Mol'ova nr.&.&3
'in &K.&#.#$$& CM*, &$ ianuarie #$$#, 33-9, pag.&&, art. ,3DE
3. Legea Republicii Mol'ova privin' o-isia 6a(ional" a @alorilor -obiliare
nr.&K#-B@ 'in &#.&&.K9, M* nr.##-#,QK& 'in $..$,.&KKKE
5. Mo'ific"rile !i co-plet"rile la Regula-entul cu privire la -i7loacele
e:trabugetare ale institu(iilor publice, M* &.&-&.3Q&9K 'in &&.$%.#$$,E
%. Legea Republicii Mol'ova cu privire la entrul pentru o-baterea ri-elor
)cono-ice !i orup(iei nr. &&$.-B@ 'in 5.$5.#$$#, Monitorul *ficial nr. K&-K.
'in #%.$%.#$$#E
9. Rot"r8rea Guvernului Republicii Mol'ova 'espre aprobarea Regula-entului cu
privire la efectuarea reviziilor econo-ico-financiare nr. #3, 'in &$.$,.#$$,,
Monitorul *ficial nr..5-.% 'in &K.$,.#$$,E
K. Legea privin' urtea 'e onturi nr.,&#-B444 'in 9-&#-&KK., M* 'in $#.$#.&KK3E
&$.Legea Republicii Mol'ova cu privire la ?6M, nr.3.9-B444 'in #&.$%.K3, M*
nr.35-3% 'in &#.B.&KK3E
&&.u privire la Direc(iile principale ale politicii bugetar-fiscale !i ca'rul
cheltuielilor pe ter-en -e'iu C#$$,-#$$3D Rot"r8rea Guvernului Republicii
Mol'ova, nr.5K, 'in , iunie #$$# CM*, 3 iulie #$$#, nr.K5-KK, pag.&&, art.K.%DE
&#.Rot"r8rea Guvernului Republicii Mol'ova cu privire la aprobarea 1tatului asei
6a(ionale 'e Asigur"ri 1ociale a Republicii Mol'ova, nr.%,K 'in #3.$%.#$$$,
M* nr.K.-K%Q9,. 'in $,.$9.#$$$E
&,.Rot"r8rea /arla-entului Republicii Mol'ova privin' clasifica(ia bugetar" nr.K5K-
444 'in #..$%.K5, M* %#-%,Q%$. 'in $%.&&.&KK5E
&..asa 6a(ional" pentru Asigur"ri 1ociale. /articularit"(ile calcul"rii !i transfer"rii
contribu(iilor 'e asigur"ri sociale obligatorii 'e stat pentru anul #$$. nr.&&-4B-
$,Q$K-39& 'in K.$,.#$$.E
&3.Legea Republicii Mol'ova cu privire la -"ri-ea, -o'ul !i ter-enele 'e achitare
a pri-elor 'e asigurare obligatorie 'e asisten(" -e'ical" nr.&3K,-B@ 'in
#5.&#.#$$#, M* nr.&9-&KQ3% 'in $9.$#.#$$,E
&5.Legea Republicii Mol'ova cu privire fon'urile asigur"rii obligatorii 'e asisten("
-e'ical" pe anul #$$. nr.353 B@ 'in #3.&#.#$$,, M* nr.5-&#Q%. 'in
$&.$&.#$$.E
&%.Legea Republicii Mol'ova pentru -o'ificarea !i co-pletarea legii bugetului
asigur"rilor sociale 'e stat pe anul #$$. nr.3&K-B@ 'in &9 'ece-brie #$$,
nr.#K9-B@ 'in #9.$%.#$$., M* nr.&,#-&,%Q%#9 'in $5.$9.#$$.E
&9.Legea Republicii Mol'ova privin' in'e-niza(iile pentru incapacitate te-porar"
'e -unc" !i alte presta(ii 'e asigur"ri sociale nr.#9K-B@ 'in ##.$%.#$$., M*
&59-&%$Q%%, 'in &$.$K.#$$.E
&K.Legea Republicii Mol'ova cu privire la protec(ia social" special" a unor categorii
'e popula(ie nr.K,,-B4@ 'in &..$..#$$$, M* nr.%$-%#Q3$% 'in ##.$5.#$$$E
#$.Legea Republicii Mol'ova privin' aloca(iile sociale 'e stat pentru unele categorii
'e cet"(eni nr..KK-B@ 'in &.-$%-KK, M* &$5-&$9Q3$% 'in ,$.$K.#$$$E
#&.*. 1tratulat, heltuieli pentru ac(iuni social-culturale, hi!in"u, #$$&.
##.Legea Republicii Mol'ova privin' siste-ul public 'e asigur"ri sociale nr.9.K-B-
4@ 'in 9.$%.&KKK, M* nr.&-.Q# in $5.$&.#$$$E
#,.Legea privin' organizarea a'-inistrativ-teritorial" a Republicii Mol'ova, nr.
%5.-B@ 'in #%.&#.#$$&QQM*-#$$,. 2 nr.&5Q3,E
#..Legea Republicii Mol'ova cu privire la fon'urile asigur"rii obligatorii 'e
asisten(" -e'ical" pe anul #$$. nr.353 B@ 'in #3.&#.#$$,, M* nr.5-&#Q%. 'in
$&.$&.#$$.E
#3.Legea Republicii Mol'ova privin' rezervele -ateriale 'e stat !i 'e -obilizare
nr.39K-B44 'in ##.$K.K3, M*-&&-&#Q&&. 'in ##.$#.&KK5E
#5.?ugete 'e stat, anii #$$$-#$$3, Monitorul *ficial al Republicii Mol'ovaE
#%.Regula-entul provizoriu privin' -o'ul 'e -onitorizare a bugetelor pe progra-e
!i perfor-an(", M* &%,-&%5Q##5 'in &#.$9.#$$,E
#9.Mo'ul 'e ncasare !i evi'en(" a veniturilor pentru anul #$$., M* &-3Q, 'in
$&.$&.#$$.E
#K.?ugete ale Asigur"rilor 1ociale 'e 1tat, anii #$$$-#$$3, Monitorul *ficial al
Republicii Mol'ovaE
,$.Legea privin' ta:ele locale, nr. &95-B44 'in &K.$%.&KK., QQM*-&KK.. 2
nr.9Q-o'ificat prin Legea nr.&&$&-B4@ 'in ,$.$5.#$$$E
,&.o'ul fiscal. ontabilitate !i au'it, nr. &, #$$.E
,#.Legea Republicii Mol'ova Legea ta:ei 'e stat nr.&#&5-B44 'in ,.&#.&KK# M*
nr.&#Q3,K 'in ,$.&#.&KK#E
,,.Legea Republicii Mol'ova privin' siste-ul bugetar !i procesul bugetar nr.9.%
B44 'in #..$3.K5, M* &K-#$Q&K% 'in #%.$,.&KK%E
,..Legea Republicii Mol'ova privin' finan(ele publice locale, nr.,K%-B@ 'in
&5.B.#$$,, M* nr. #.9-#3,QKK5 'in &K.&#.#$$,E
,3.Legea Republicii Mol'ova privin' 'atoria 'e stat !i garan(iile 'e stat !i garan(iile
'e stat nr.K.,-B44 'in &9.$%.K5QM* al Republicii Mol'ova nr.%3-%5Q%&3 'in
#&.&&.&KK5E
,5.Anuarele statistice ale Republicii Mol'ova, hi!in"u, anii #$$$-#$$.E
,%.Republica Mol'ova n cifre, hi!in"u, anii #$$$-#$$.E
,9.iubotaru M. Dezvoltarea econo-ic", politicii, strategii, -o'ele, efecte.
hi!in"u, &KKKE
,K.Manolescu Gh. ?uget: abor'are econo-ic" !i financiar". ?ucure!ti, &KK%E
.$.Manole 0. +inan(e publice Cteorie !i aplica(iiD. hi!in"u, &KK9E
.&. Manole 0. +inan(e publice locale, hi!in"u, #$$,E
.#.Mihalcea L. +inan(e publice !i analiza financiar". ?ucure!ti, &KKKE
.,.+ilip Gh. +inan(e publice. 4a!i, #$$#E
...Rncu R. +inan(e publice. hi!in"u, &KKKE
.3.Rncu R. heltuieli pentru nv"("-nt n con'i(iile 'eficitului bugetar n
Republica Mol'ova. hi!in"u, #$$.E
.5.Rncu R., hicu 6. 4-pactul i-poziutelor 'irecte asupra proceselor social-
econo-ice. Analele A1)M. hi!in"u, #$$.E
.%.1tratulat *. onse-n"ri pentru prelegerea =*biectul !i -eto'a 'e stu'iu>.
hi!in"u, &KK%E
.9.1tratulat *. onse-n"ri pentru prelegerea =/olitica financiar">. hi!in"u, &KK%E
.K.1tratulat *. onse-n"ri pentru prelegerea =aracteristica general" a cheltuielilor
publice>. hi!in"u, &KK%E
3$.1tratulat *. onse-n"ri pentru prelegerea =Mecanis-ul financiar>. hi!in"u,
&KK9E
3&.1tratulat *. onse-n"ri pentru prelegerea =heltuieli publice pentru securitate
social">. hi!in"u, #$$#E
3#.1ecrieru A. +inan(e publice. 4nstru-ente !i -ecanis-e financiare 'e interven(ie
guverna-ental". hi!in"u, #$$.E
3,.@"c"rel 4u. !.a. +inan(e publice. ?ucure!ti, &KKKE
3..efgfhfij k. lhmnghnmib-obafpqrgfq rsqtu f vbiwhfxiux jvvjmjh vb
yfrzfvofiq ]{brnyjmrh|qiuq }fijiru~. ffin, #$$,,
33.npjzgjw ., ntfij . lfrhqtj abrnyjmrh|qiibab rbzfjoibab
rhmjsb|jifw, ffin, #$$&E
35./roiectul 'e lege a bugetului 'e stat pe anul #$$%, hi!in"u, septe-brie #$$5.