Sunteți pe pagina 1din 4

Norme redactare Lucrare de Licenta – Disciplina MCS, Microchirurgie, Chirurgie Vasculara, Sef Disciplina: Prof. Dr. Mihai Ionac

NORME DE REDACTARE A LUCR Ă RILOR DE LICEN ŢĂ

FORMA DE PREZENTARE

Absolven ţii care sus ţin examenul de licen ţă in cadrul Universitatii de Medicina si

Farmacie Victor Babes, vor prezenta la înscriere lucrarea de licen ţă, tipărită pe o faţă

a foii, cu toate semnele diacritice, pe format A4, în un exemplar, cu referatul de

analiză al îndrumătorului ş tiin ţific ş i însoţită de suportul magnetic (CD) dup ă care s-a

listat lucrarea.

Se recomand ă folosirea editorului Microsoft WORD 2003/2009 cu caractere

româneş ti. Se va utiliza fontul Times New Roman, cu caractere de 14 pentru titluri ş i

12 pentru text, la 1 rând.

Formatul paginii:

Top: 2,5 cm;

Bottom: 2,5 cm

Left: 3,5 cm;

Right: 3,5 cm;

Gutter: 0 cm;

Header: 1,25 cm:

Footer: 1,25 cm

Lucrarea de licen ţă va avea între 60 ş i 100 de pagini, cu tot cu anexe.

STRUCTURA LUCR Ă RII

Lucrarea va fi împ ărţită în: păr ţi, capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de

4 grade de titluri.

Structura sugerata este: Introducere, Material si Metode, Rezultate, Discutii,

Concluzii

Norme redactare Lucrare de Licenta – Disciplina MCS, Microchirurgie, Chirurgie Vasculara, Sef Disciplina: Prof. Dr. Mihai Ionac

Orice titlu se va scrie centrat, cu majuscule ş i va fi precedat de un simbol numeric

începând cu cifra 1, urmată e un punct, dacă este cazul vor urma ş i alte cifre,

desp ărţite între ele prin puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat (exemplu: 1.

Capitolul; 1.1. Subcapitolul; 1.1.1. Paragraf).

Dacă lucrarea con ţine anexe, acestea se vor amplasa la sfâr ş itul lucr ării ş i nu pe

capitole. Anexele trebuie s ă aib ă titlu ş i vor fi numerotate, iar trimiterile din text la

anexe se vor face, ca ş i în cazul figurilor ş i tabelelor, indicând numărul.

Cuprinsul lucr ării, pe capitole, subcapitole, pagin ă etc., se va pune la începutul

lucr ării, imediat dup ă pagina de titlu.

MATERIALUL ILUSTRATIV

Figurile (inclusiv graficele) trebuie s ă aibă un contrast foarte bun, fiind de preferat ca

ele s ă nu dep ăş ească formatul de text al paginii pe care vor fi tip ărite. Figurile se

numerotează pe capitole. Legenda ş i numărul figurii se scriu cu caractere de mărime

11.

MATERIALUL TABELAR

Se vor evita, pe cât posibil, tabelele mari, care dep ăş esc în lăţime formatul paginii de

text. Tabelele dintr-o lucrare trebuie s ă aib ă o prezentare unitar ă. Fiecare tabel trebuie

s ă fie numerotat ş i s ă aib ă un titlu. Titlul se scrie drept ş i centrat deasupra tabelului.

Numerotarea tabelelor se face pe capitole, în partea dreaptă deasupra titlului.

Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „tabelul” urmat de

numărul lui. Dacă există tabele care cuprind note (surse), acestea se vor scrie imediat

dup ă tabel, cu caractere italice de mărime 11.

REFERIN Ţ E BIBLIOGRAFICE

Bibliografia se plasează la sfâr ş itul lucr ării dup ă anexe. De regulă, titlurile

bibliografice se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu

cifre arabe urmate de punct; când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare,

regula referitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume.

Norme redactare Lucrare de Licenta – Disciplina MCS, Microchirurgie, Chirurgie Vasculara, Sef Disciplina: Prof. Dr. Mihai Ionac

Trimiterile din text la bibliografie se fac scriind drept, între paranteze, numărul de

ordine al lucrării ş i, eventual, pagina (exemplu: 3, pag. 191) sau numele autorului ş i

anul apariţiei (Gh. Popescu, 1998).

Exemple de scriere a bibliografiei:

1. Danciu V., – Marketing Interna ţional, Editura Economică, Bucureş ti, 1998.

2. Haber C., Albert Elsa – Comportamentul economic al producă torului, Editura

All, Bucureş ti, 1995

3. *** – Anuarul Statistic al României, 2001.

4. *** – Tribuna Economică, colecţia 1997-2000.

REDACTAREA NOTELOR DE SUBSOL

Dacă o lucrare con ţine note de subsol, acestea se vor marca într-un singur mod (cu

cifre arabe sau asteriscuri). Toate notele men ţionate pe o pagin ă trebuie s ă se

reg ăsească în subsolul paginii respective. De regulă, ordinea datelor este următoarea:

numele ş i prenumele autorului, titlul lucr ării, editura, anul, pagina, de exemplu:

* Danciu V., – Marketing Interna ţional, Editura Economică, Bucureş ti, 1998, pag.

61.

MACHET Ă COPERT Ă

Universitatea Tibiscus Timi ş oara Facultatea de Ş tiin ţ e Economice Specializarea

LUCRARE DE LICEN ŢĂ

Conduc ă tor ş tiin ţ ific

Absolvent

Timi ş oara

2009

MACHETA PRIMEI PAGINI DIN INTERIOR

Universitatea Tibiscus Timi ş oara Facultatea de Ş tiin ţ e Economice Specializarea

Lucrare de licen ţă Titlul lucr ării

Conduc ă tor ş tiin ţ ific

Absolvent

Timi ş oara

2009

Norme redactare Lucrare de Licenta – Disciplina MCS, Microchirurgie, Chirurgie Vasculara, Sef Disciplina: Prof. Dr. Mihai Ionac