Sunteți pe pagina 1din 9

Teste grila

Dreptul muncii
1. Constituie munca subordonata:
a. munca prestata de voluntar in temeiul contractului de voluntariat
b. munca persoanelor care presteaza activitati in folosul comunitatii ca
sanctiune
c. munca persoanelor care executa o pedeapsa penala
d. numai munca prestata de un salariat persoana fizica pentru si sub
autoritatea unui angajator persoana juridica in schimbul unui salariu
2. Raporturile juridice de munca:
a. au caracter personal numai in ceea ce priveste salariul
b. presupun uneori existenta unei relatii de subordonare intre subiectele
acestor raporturi
c. iau nastere de regula prin incheierea unui contract individual de munca
3. Contractul indiidual de munca:
a. este un contract cu titlu oneros, dar poate fi si cu titlu gratuit
b. poate fi incheiat pe durata determinata! dar si nedeterminata
c. este un fapt juridic in sens restrans
". Contractul indiidual de munca:
a. este un act juridic bilateral
b. trebuie incheiat in forma scrisa ad aliditatem
c. este consensual
d. poate fi rezolutionat
#. Contractul indiidual de munca:
a. poate fi incheiat sub conditie suspensiva
b. poate fi incheiat numai sub conditie rezolutorie
c. poate fi afectat de un termen extinctiv
$. Raportul juridic de munca:
a. se poate stabili si intre doua persoane juridice
b. are caracter unilateral
c. se caracterizeaza prin existenta unei protectii legale pentru angajati
7. %ersoana fizica dobandeste capacitate deplina de a incheia un contract
indiidual de munca:
a. la implinirea arstei de 1$ ani
b. la data dobandirii capacitatii de exercitiu depline
c. la data dobandirii capacitatii restranse de exercitiu
&. %rin contractul indiidual de munca:
a. angajatorul isi asuma obligatia de a da! iar salariatul isi asuma
obligatia de a face
b. atat angajatorul, cat si salariatul isi asuma obligatia de a face
c. ambele parti isi asuma drepturi si obligatii reciproce
'. Contractul indiidual de munca:
a. se incheie in forma scrisa ad probationem
b. este un act juridic unilateral
c. este un contract oneros si aleatoriu
1
1(. Contractul indiidual de munca:
a. este un act juridic comutativ si consensual
b. nu poate aea decat doua parti: angajat si angajator
c. implica obligatia de a da din partea angajatorului
11. %erioada de proba:
a. nu poate depasi # zile calendaristice in cazul muncitorilor necalificati
b. daca nu este mentionata in cuprinsul contractului individual de munca,
atunci vor fi aplicabile prevederile legale care reglementeaza durata
perioadei de proba in functie de categoria din care face parte salariatul
c. nu constituie vechime in munca
12. Clauzele specifice din contractul indiidual de munca:
a. sunt limitativ prevazute de lege
b. sunt facultative
c. sunt obligatorii pentru parti daca au fost incluse in contractul individual de
munca
13. Clauza de confidentialitate:
a. nu presupune nici un fel de remunerare suplimentara
b. are caracter bilateral
c. isi produce efectele numai in perioada contractului individual de munca
14. Clauza prin care se interzice demisia angajatului pentru o anumita perioada
de timp:
a. se numeste clauza de stabilitate
b. este permisa daca salariatul consimte in schimbul unei remuneratii
suplimentare
c. este interzisa
1#. Contractul indiidual de munca pe durata determinata:
a. se incheie in forma scrisa ad validitatem
b. se incheie in forma scrisa ad probationem
c. poate fi prelungit in mod tacit de catre parti fara a putea depasi 24 de luni
1$. )n situatia in care contractul indiidual de munca nu este incheiat in forma
scrisa:
a. se poate dovedi prin orice mijloc de proba, inclusiv martori
b. este lovit de nulitate
c. se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata
1*. +ulitatea contractului indiidual de munca produce efecte:
a. numai pentru viitor
b. numai pentru trecut
c. poate fi constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca
1&. Contractul indiidual de munca este loit de nulitate absoluta daca:
a. este incheiat de catre o persoana pusa sub interdictie
b. este incheiat de un minor avand varsta sub 15 ani
c. are ca obiect prestarea unei munci ilicite sau imorale
1'. ,bligatia de fidelitate a salariatului:
a. este o obligatie principala
b. include in continutul sau obligatia de neconcurenta
c. il impiedica pe acesta sa lucreze la un alt angajator
2
2(. Clauza de confidentialitate:
a. este facultativa
b. este o clauza interzisa
c. este obligatorie
d. poate fi stipulata numai in beneficiul angajatorului
21. Clauza prin care salariatul s-ar obliga sa nu lucreze la nici un angajator in
timpul sau liber:
a. este o clauza permisa daca salariatul consimte
b. este o clauza interzisa
c. contravine libertatii constitutionale de a muncii
22. Contractul indiidual de munca:
a. poate contine drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative sau
contracte colective de munca daca salariatul consimte
b. contine clauze facultative si clauze obligatorii
c. poate contine clauza de variabilitate in temeiul careia angajatorul poate sa
modifice prin vointa sa unilaterala oricare dintre elementele contractului
individual de munca
23. ,bligatia de informare a persoanei selectate in ederea angajarii de catre
angajator:
a. se considera indeplinita la momentul semnarii contractului individual de
munca
b. in caz de nerespectare da dreptul angajatului de a solicita obligarea
angajatorului la plata de despagubiri
c. este facultativa
2". +ulitatea contractului indiidual de munca:
a. duce la desfiintarea acestuia cu efecte retroactive
b. poate fi acoperita prin indeplinirea ulteriora a conditiilor impuse de lege
c. se poate constata numai prin hotarare judecatoreasca
25. %ersoana fizica dobandeste capacitatea de a incheia contract indiidual de
munca in calitate de angajator:
a. la implinirea varstei de 1 ani
b. la implinirea varstei de 1! ani
c. in momentul dobandirii capacitatii de exercitiu depline
2$. %erioada de proba:
a. este in principiu unica
b. nu constituie vechime in munca
c. nu poate depasi 3" de zile lucratoare pentru functiile de executie
2*. Contractul indiidual de munca pe durata nedeterminata:
a. este un act juridic unilateral
b. este un act juridic solemn
c. este un act juridic comutativ si real
2&. %erioada de proba:
a. este obligatorie in cazul tuturor categoriilor de angajati
b. constituie vechime in munca
c. este facultativa
3
2'. %oate aea calitate de salariat:
a. numai o persoana fizica cu capacitate de exercitiu deplina
b. o persoana juridicalcu respectarea principiului specialitatii de folosinta
c. minorul cu capacitate de exercitiu restransa, dar numai cu incuviintarea
ocrotitorilor legali
3(. Contractul indiidual de munca:
a. se incheie obligatoriu in forma scrisa, deci este un act juridic solemn
b. este un act juridic real
c. daca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe
durata nedeterminata
31. +erespectarea clauzei de neconcurenta:
a. poate atrage sanctionarea disciplinara a salariatului
b. poate conduce la obligarea salariatului de a plati daune interese
angajatorului
c. poate conduce cel mult la obligarea salariatului de a restitui indemnizatia
de neconcurenta
32. )nainte de incheierea contractului indiidual de munca:
a. angajatorul poate solicita informatii in privinta persoanei care doreste
angajarea de la fostii sai angajatori, chiar fara incuviintarea sa prealabila
b. poate verifica in orice mod aptitudinile personale si profesionale ale
persoanei care solicita angajarea
c. are obligatia de a informa salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care
intentioneaza sa le inscrie in contract
33. +ulitatea contractului indiidual de munca:
a. are ca efect repunerea partilor in situatia anterioara incheierii acestuia
b. produce efecte numai pentru viitor
c. poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege
34. )n situatia in care contractul indiidual de munca contine clauze care
stabilesc drepturi sau obligatii pentru salariat care contrain unor norme
legale imperatie:
a. contractul individual de munca este lovit de nulitate absoluta
b. numai clauzele contrare legii sunt lovite de nulitate
c. clauzele contrare legii sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale
aplicabile
3#. +u pot fi incadrate in munca:
a. persoanele puse sub interdictie
b. persoanele avand varsta sub 15 ani
c. persoanele avand varsta sub 1 ani
3$. .a incheierea contractului indiidual de munca consimtamantul partilor:
a. trebuie sa fie liber si neviciat
b. poate fi exprimat si tacit
c. trebuie sa fie exteriorizat
3*. ,biectul contractului indiidual de munca:
a. trebuie sa fie determinat, licit si moral
b. nu este un element esential al acestuia
4
c. este format din doua elemente# prestarea muncii de catre salariat si
salarizarea muncii de catre angajator
3&. +erespectarea clauzei de neconcurenta de catre salariat:
a. atrage raspunderea disciplinara a salariatului
b. atrage raspunderea contractuala a salariatului
c. nu produce nici un efect dupa 3 ani de la data incetarii contractului
individual de munca al salariatului respectiv
3'. ,ricare dintre elementele contractului indiidual de munca pot fi modificate:
a. in cazul unor situatii de forta majora, chiar si fara consimtamantul
salariatului
b. prin acordul partilor
c. prin detasare
"(. .a negocierea! incheierea sau modificarea contractului indiidual de munca:
a. salariatul poate fi asistat de catre avocat numai daca angajatorul este
asistat la randul sau de catre consilierul juridic al societatii
b. salariatul poate fi asistat de catre parintii sai
c. angajatorul poate fi asistat de orice persoana
41. Daca la sfarsitul perioadei de proba angajatorul constata ca salariatul nu
corespunde postului in care a fost incadrat:
a. il poate supune unei noi perioade de proba
b. il comunica printr$o notificare incetarea contractului individual de munca
c. il comunica salariatului incetarea contractului individual de munca,
precum si termenul de preaviz in mod obligatoriu
"2. %oate aea calitate de angajator:
a. numai o persoana fizica majora
b. numai persoanele juridice
c. o persoana juridica de la data dobandirii personalitatii juridice
"3. /fectele clauzei de neconcurenta:
a. pot fi diminuate de catre instanta de judecata
b. se produc in timpul si dupa incetarea contractului individual de munca
c. se pot modifica prin acordul partilor
"". )n situatia in care contractul indiidual de munca nu este incheiat in forma
scrisa:
a. este lovit de nulitate absoluta
b. este lovit de nulitate relativa
c. se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata
"#. %entru o persoana angajata intr-o functie de conducere perioada de proba:
a. este intre 3" si %" de zile calendaristice
b. este de cel mult luni daca persoana este absolventa a unei institutii de
invatamant si se afla la debutul in profesie
c. este intre 5 si %" de zile
"$. Clauza de mobilitate:
a. este o clauza obligatorie
b. este o clauza facultativa
c. este o clauza specifica
5
47. 0ngajarea in munca a unei personae in lipsa unui examen medical are ca si
consecinta:
a. nulitatea relativa a contractului individual de munca
b. nulitatea absoluta a contractului individual de munca
c. nici o consecinta
"&. Delegarea salariatului pentru o perioada de $( de zile:
a. este obligatoriu pentru salariat
b. poate atrage raspunderea disciplinara a salariatului in caz de nerespectare
c. duce la incetarea temporara a raportului juridic de munca dintre salariat si
angajator
"'. Demisia:
a. este un act unilateral
b. este un act irevocabil
c. nu este posibila in cazul contractului individual de munca pe durata
determinata
#(. Detasarea:
a. poate fi dispusa numai cu acordul salariatului
b. este o masura obligatorie pentru salariat
c. nu se poate efectua decat la un alt angajator
#1. Constituie modificare a contractului indiidual de munca:
a. mutarea salariatului intr$un alt compartiment al angajatorului
b. modificarea programului de lucru
c. promovarea in functie a salariatului
#2. Contractul indiidual de munca cu timp partial:
a. se incheie in forma scrisa ad validitatem
b. in situatia in care nu contine interdictia de a efectua ore suplimentare, este
lovit de nulitate absoluta
c. cuprinde in mod obligatoriu conditiile in care se poate modifica programul
de lucru
#3. Reocarea demisiei:
a. este posibila intotdeauna
b. este posibila cu acordul expres sau tacit al angajatorului
c. nu este posibila in nici o situatie
#". Constituie munca fortata:
a. activitatea impusa de autoritatea publica in caz de forta majora
b. activitatea impusa de autoritatea publica in baza unei hotarari judecatoresti
definitive
c. orice munca sau serviciu impus unei personae sub amenintare
55. )n cazul unei situatii de forta majora angajatorul poate in mod unilateral sa
modifice:
a. oricare dintre elementele contractului individual de munca pe perioada
determinata
b. felul muncii
c. locul muncii
#$. Contractul indiidual de munca pe durata determinata:
a. se incheie in forma scrisa ad validitatem

b. se incheie in forma scrisa ad probationem


c. poate fi incheiat numai in cazurile si conditiile prevazute de lege
#*. 1anctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul:
a. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
b. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 3" de
zile
c. amenda disciplinara
#&. )n situatia in care salariatul a saarsit o abatere disciplinara:
a. este obligatoriu pentru angajator aplicarea unei sanctiuni disciplinare
b. este obligatoriu pentru angajator efectuarea cercetarii disciplinare
prealabile
c. se pot aplica una sau mai multe sanctiuni disciplinare
5%. +eprezentarea nejustificata a salariatului la conocarea facuta de angajator
in ederea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile:
a. constituie abatere disciplinara
b. da dreptul angajatorului de a aplica sanctiunea disciplinara fara efectuarea
cercetarii disciplinare
c. obliga angajatorul sa repete convocarea efectuata
$(. Decizia de sanctionare disciplinara:
a. trebuie emisa in forma scrisa ad validitatem
b. trebuie emisa in termen de 3" de zile de la data savarsirii abaterii
disciplinare de catre salariat
c. trebuie emisa in termen de cel mult luni de la data savarsirii abaterii
disciplinare
$1. Drepturile salariale cuenite salariatului detasant:
a. se acorda de catre angajatorul care a dispus detasarea
b. se acorda de catre angajatorul la care s$a dispus detasarea
c. se acorda de catre angajatorul la care s$a dispus detasarea, numai daca nu
sunt acordate de catre angajatorul de la care s$a dispus detasarea
$2. Contractul de punere la dispozitie:
a. se incheie pe durata determinata sau nedeterminata
b. este un contract bilateral
c. este un contract comercial de prestari servicii
$3. Contractul de munca temporara:
a. este o varietate a contractului individual de munca
b. este un contract pe durata nedeterminata
c. este un contract de prestari servicii
$". Contractul indiidual de munca cu timp partial:
a. se incheie pe durata determinata sau nedeterminata
b. se incheie in forma scrisa ad probationem
c. daca nu contine durata muncii este lovit de nulitate
$#. Delegarea:
a. reprezinta o modificare a contractului individual de munca
b. reprezinta o modificare a locului muncii
c. reprezinta o modificare a felului muncii
7
$$. Drepturile salariale ale salariatului temporar:
a. se platesc de catre agentul de munca temporara
b. sunt datorate de catre agentul de munca temporara
c. pot fi platite in anumite situatii si de catre utilizator
$*. Decizia de sanctionare disciplinara:
a. produce efecte de la data emiterii
b. produce efecte dupa 5 zile de la data emiterii
c. poate fi contestata de catre salariat in 3" de zile lucratoare de la data
comunicarii
$&. Demisia:
a. este un act unilateral si irevocabil
b. produce efecte de la data emiterii
c. se poate proba prin orice mijloc de proba
%. +erespectarea de catre salariat a termenului de preaiz dupa inregistrarea
demisiei:
a. nu produce nici un efect
b. poate atrage sanctionarea dispciplinara a salariatului
c. atrage nulitatea demisiei
*(. 1alariatul incadrat cu timp partial:
a. beneficiaza de acelasi drepturi salariale ca si salariatii cu norma intreaga
b. nu poate efectua ore suplimentare
c. nu poate fi incadrat in loc de munca cu norma intreaga
!
2arem de corectare
1. a, b, c
2. c
3. b
". a, c
#. c
$. c
*. a
&. b, c
'. a
1(. a, b
11. a
12. b, c
13. a, b
1". c
1#. a
1$. a, c
1*. a, c
1&. a, b, c
1'. a, b
2(. a
21. b, c
22. b
23. a, b
2". b
2#. b, c
2$. a
2*. &
2&. b, c
2'. &
3(. c
31. b
32. c
33. b, c
3". b, c
3#. a, b
3$. a, c
3*. a, c
3&. b, c
3'. b
"(. b, c
"1. b
"2. c
"3. a, c
"". c
"#. b
"$. b, c
"*. b
"&. a, b
"'. a, b
#(. b, c
#1. c
#2. a, c
#3. &
#". c
##. b. c
#$. a, c
#*. a
#&. &
#'. b
$(. a, c
$1. b
$2. b, c
$3. a
$". a
$#. a, b
$$. a, b, c
$*. c
$&. &
$'. b
*(. b
%