Sunteți pe pagina 1din 6

Pre edintele Romniei

Pre edintele Romniei este eful de stat al Romniei. El


are rolul de a reprezenta statul romn n rela iile
interna ionale; conform Constitu iei , este garantul
independen ei na ionale, vegheaz la respectarea
Constitu iei i la buna func ionare a autorit ilor publice,
exercit func ia de mediere ntre puterile statului, precum
i ntre stat i societate. e asemenea, pre edintele este
comandantul for elor armate i ndepline te func ia de
pre edinte al Consiliului !uprem de "prare a rii .
Cuprins
#re edinte al Romniei
Pavilionul preziden ial
n func ie
Traian Bsescu
din $% decembrie $%%&
Re edin oficial #alatul Cotroceni
Durata mandatului ' ani, cel mult $ mandate
nfiin are $( martie )*+&
Primul de intor ,icolae Ceau escu
Salariu -.+%$ lei.lun
Website
presidenc/.ro
) 0storic
o ).) Evolu ii institu ionale
o ).$ #ersoanele care au de inut func ia de #re edinte al Romniei
$ "tribu iile #re edintelui
o $.) "tribu ii legislative
o $.$ "tribu ii privind organizarea i func ionarea puterilor publice
o $.1 "tribu ii cu privire la numirea sau revocarea altor autorit i publice
o $.& "tribu ii n domeniul aprrii i ordinii publice
o $.' "tribu ii de domeniul politicii externe
o $.- "lte atribu ii
1 "legerea #re edintelui
& 2urmntul #re edintelui
' Rspunderea #re edintelui
o '.) Rspunderea politic
o '.$ Rspunderea penal
- Consilierii administra iei preziden iale
Evolu ii institu ionale
#n la abdicarea regelui 3ihai 0, atribu iile de ef al statului romn au fost de inute i exercitate de rege.
4dat cu proclamarea republicii, la 1% decembrie )*&+, aceste atribu ii au fost preluate de un organ
colegial, denumit Prezidiul republicii. Conform Constitu iei din )*&( , func ia de ef de stat este
ncredin at Prezidiului Marii Adunri Na ionale , men inut pn n )*-), cnd a fost nlocuit de Consiliul
de Stat.
5n fine, func ia propriu6zis de pre edinte al republicii a fost creat n anul )*+&, de cnd ea este exercitat
de o singur persoan. 5ncepnd cu $+ decembrie )*(*, se instituie func ia de Pre edinte al Consiliului
Frontului Salvrii Na ionale , care primea i atribu iile de ef de stat. 7a nceputul lunii februarie a anului
Romnia
"cest articol face parte din seria8
Politica i uvernul
Romniei
Constitu ie
Pre edinte
o 9raian :sescu
#rim6ministru
o ;ictor #onta
#arlamentul Romniei
o !enatul Romniei
o Camera eputa ilor
#artide politice
"legeri
o #arlamentare8 $%%(, $%)$
o #reziden iale8 $%%&, $%%*
o Europene8 $%)&
C!"9
efii de stat
#rim6mini trii
<uverne
!enatori )**%6$%%(
eputa i )**%6$%%(
3ini trii de externe
3ini trii de finan e
3ini trii de interne
3ini trii de =usti ie
3ini trii aprrii na ionale
efii serviciilor secrete
)**%, organele centrale ale puterii politice se reorganizeaz, prin constituirea Consiliului #rovizoriu de
>niune ,a ional ?C#>,@, al crui pre edinte preia i atribu iile de ef de stat.
Persoanele care au de inut func ia de Pre edinte al Romniei
$( martie )*+& 6 $$ decembrie )*(*8 ,icolae Ceau escu ?pre edinte al Republicii !ocialiste
Romnia@
$+ decembrie )*(* 6 - februarie )**%8 0on 0liescu ?pre edinte al Consiliului Arontului !alvrii
,a ionale@
- februarie )**% 6 )( iunie )**%8 0on 0liescu ?pre edinte al Consiliului #rovizoriu de >niune
,a ional@
)( iunie )**%
B$C
6 )) octombrie )**$8 0on 0liescu
1% octombrie )**$
B1C
6 $* noiembrie )**-8 0on 0liescu ?considerat de Curtea Constitu ional ca
Dprimul mandat constitu ionalD@
$* noiembrie )**- 6 $% decembrie $%%%8 Emil Constantinescu
$% decembrie $%%% 6 $% decembrie $%%&8 0on 0liescu
$% decembrie $%%& 6 prezent8 9raian :sescu
5n perioada $% aprilie $%%+ 6 $1 mai $%%+, pre edintele !enatului, ,icolae ;croiu, a exercitat func ia de
pre edinte interimar, ca urmare a votului #arlamentului de suspendare a pre edintelui 9raian :sescu. 5n
urma referendumului din )* mai $%%+, 9raian :sescu a fost reconfirmat n func ie.
5n perioada - iulie $%)$ 6 $+ august $%)$, pre edintele !enatului, Crin "ntonescu, a exercitat func ia de
pre edinte interimar, ca urmare a votului #arlamentului de suspendare a pre edintelui 9raian :sescu.
Referendumul n aceast privin a avut loc pe $* iulie $%)$, avnd o prezen sub cvorumul necesar
validrii, conform rezultatelor preliminare. 9raian :sescu a fost repus n func ie, deoarece referendumul a
fost invalidat de ctre Curtea Constitu ional.
!tribu iile Pre edintelui
!tribu ii le"islative
promulgarea legilor;
semnarea legilor n vederea publicrii lor n 3onitorul 4ficial;
posibilitatea de a sesiza Curtea Constitu ional n legtur cu neconstitu ionalitatea legilor sau n
legtur cu conflicte =uridice de natur constitu ional.
!tribu ii privind or"anizarea i func ionarea puterilor publice
#re edintele Romniei8
prezentarea de mesa=e #arlamentului cu privire la principalele probleme politice ale na iunii;
consultarea <uvernului cu privire la probleme urgente i de importan deosebit;
participarea la unele edin e ale <uvernului;
organizarea referendumului n probleme de interes na ional, dup consultarea prealabil a
#arlamentului.
!tribu ii cu privire la numirea sau revocarea altor autorit i publice
dizolvarea #arlamentului, n condi iile n care acesta a refuzat de dou ori investitura <uvernului;
desemnarea unui candidat pentru func ia de prim6ministru;
numirea <uvernului pe baza votului de ncredere al #arlamentului;
revocarea sau numirea unor mini tri n caz de remaniere guvernamental sau de vacan a postului,
la propunerea primului ministru;
numirea a trei =udectori la Curtea Constitu ional;
numirea n func ie a magistra ilor;
numiri n anumite func ii publice;
acordarea gradelor de mare al , de general i de amiral etc.
!tribu ii #n domeniul aprrii i ordinii publice
declararea, de regul, cu aprobarea prealabil a #arlamentului, a mobilizrii par iale sau generale a
for elor armate;
instituirea strii de asediu sau a strii de urgen , par iale sau totale;
#re edintele este eful armatei.
!tribu ii de domeniul politicii e$terne
ncheierea tratatelor negociate de <uvern i supunerea spre ratificare #arlamentului;
acreditarea i rechemarea, la propunerea <uvernului, a reprezentan ilor diplomatici ai Romniei;
aprobarea nfiin rii, desfiin rii sau schimbrii rangului misiunilor diplomatice;
acreditarea n Romnia a reprezentan ilor diplomatici ai altor state.
organizarea ambasadelor romanesti in strainatate
reprezint Romnia n Consiliul European
!lte atribu ii
#re edintele Romniei mai are o serie de alte atribu ii, cum sunt conferirea decora iilor i titlurilor de
onoare sau acordarea gra ierii individuale.
!le"erea Pre edintelui
#re edintele Romniei este ales prin votul direct al cet enilor, n sistem de vot ma=oritar, n dou tururi de
scrutin. urata mandatului #re edintelui este de cinci ani, iar numrul maxim de mandate care poate fi
ob inut este de dou.
%urmntul Pre edintelui
2urmntul conform Constitu iei din )*-' , modificate n anul )*+&, era urmtorul8
Jur s slujesc cu credin patria, s ac ionez cu fermitate pentru aprarea independen ei,
suveranit ii i integrit ii rii, pentru bunstarea i fericirea ntregului popor, pentru edificarea
socialismului i comunismului n !epublica Socialist !om"nia# Jur s respect i s apr
Constitu ia i legile rii, s fac totul pentru aplicarea consecvent a principiilor democra iei
socialiste, pentru afirmarea in via a societ ii a normelor eticii i ec$it ii socialiste# Jur s
promovez neabtut politica e%tern de prietenie i alian cu toate rile socialiste, de colaborare
cu toate na iunile lumii, fr deosebire de ornduire social, pe baza deplinei egalit i n drepturi,
de solidaritate cu for ele revolu ionare, progresiste, de pretutindeni, de pace i prietenie ntre
popoare# Jur c mi voi face ntotdeauna datoria cu cinste i devotament pentru strlucirea i
mre ia na iunii noastre socialiste, a !epublicii Socialiste !om"nia#
"ctualmente, textul =urmntului prevzut de Constitu ia n vigoare este acesta8
Jur s&mi druiesc toat puterea i priceperea pentru prop irea spiritual i material a
poporului rom"n, s respect Constitu ia i legile rii, s apr democra ia, drepturile i libert ile
fundamentale ale cet enilor, suveranitatea, independen a, unitatea i integritatea teritorial a
!om"niei' A a s&mi ajute (umnezeu#
2urmntul se depune n fa a celor dou camere ale #arlamentului, reunite n edin comun. e la acest
moment, ncepe exercitarea mandatului preziden ial.
Rspunderea Pre edintelui
5n general, #re edintele Romniei nu rspunde =uridic pe durata mandatului su. 0deea nu este ns clar
exprimat n Constitu ie, ci rezult indirect, din reglementarea expres a situa iilor n care acesta poate fi
obligat s rspund.
Rspunderea politic
Conform art.*' din Constitu ie, atunci cnd pre edintele comite fapte grave de nclcare a prevederilor
acesteia, se poate propune de ctre cel pu in o treime din numrul deputa ilor i senatorilor suspendarea
pre edintelui din func ie. up consultarea Cur ii Constitu ionale , se poate adopta propunerea de
suspendare, prin votul ma=orit ii deputa ilor i senatorilor. 5n cazul adoptrii propunerii de suspendare, n
termen de 1% de zile se organizeaz un referendum pentru demiterea pre edintelui.
Rspunderea penal
Rspunderea penal intervine numai n cazul n care eful statului ar comite infrac iunea de nalt trdare.
#unerea sub acuzare poate fi hotrt de Camera eputa ilor i !enatului, n edin comun, pe baza
votului a dou treimi din numrul parlamentarilor. Competen a de =udecat apar ine 5naltei Cur i de Casa ie
i 2usti ie. in momentul punerii sub acuzare, #re edintele este suspendat de drept; n cazul pronun rii
unei hotrri de condamnare, el este demis.
Consilierii administra iei preziden iale
5n iunie $%)%, pre edintele Romniei, 9raian :sescu, avea )$% de consilieri. *% dintre ei erau consilieri cu
diferite grada ii i trepte de ncadrare, adic slu=ba i de rang superior, iar $% aveau rang. )% dintre cei din
urm erau consilieri preziden iali asimila i func iei de ministru, iar ceilal i )% erau consilieri de stat al cror
rang este identic cu func ia de ministru6ad=unc.

S-ar putea să vă placă și