Sunteți pe pagina 1din 3

Rangu (Altam) Aurica

PIPP ID, Anul 1


Tema 1
Eseu argumentativ - Noi dimensiuni ale raportului copil-curriculum n concepia
autorului John Dewey
Descriptor 1. Valorificarea a minimum argumente din sursele de documentare
recomandate
John Dewey -longevivul filozof, psiholog i pedagog american, apar ine grupului
de psihologie func ionalis! care a aciva la coala de la "hicago# Pozi ia sa se
dea eaz! ca insrumenalis!, av$nd preocup!ri speciale penru pro%lemele educa iei
copilului#
De e&emplu, la 'ncepuul secolului recu, a eviden ia idei privind educa ia
copiilor, prinre care enumer!m(
)aeriile re%uie s! fie concordane cu ineresele copilului i cenrae pe elevi nu
pe eme#
Amosfera colii re%uie s! fie democraic!#
*arcinile re%uie s! fie relaae copilului, spri+inie pe e&perien a sa i oferie
aunci c$nd el ese gaa penru ele#
,nv! area devine real! c$nd se pro%lemaizeaz! penru copil maerialul#
-&perien a colar! s! impregneze $n!rului un spiri de invesiga ie i s!-l
preg!easc! ooda! penru pariciparea aciv! la locul s!u 'n comuniae#
,n anul 1./0, 'n lucrarea 12he "hild and he "urriculum1, Dewey inroduce 'n
circula3ie sinagma !e"perien# de nv#are! a copilului, organiza! de 4coal!, al!uri de
ansam%lul disciplinelor de 'nv!3!m$n oferie 4i sudiae 4i sugereaz! comple&iaea,
ampliudinea 4i dinamismul curriculum-ului ca realiae educa3ional!# *inagma
1e&perien3e de 'nv!3are1 a fos prelua! ulerior 4i uiliza! e&rem de mul 'n
opera3ionalizarea concepului de 1curriculum# -l sugereaz! comple&iaea, ampliudinea
4i dinamismul curriculum-ului ca realiae educa3ional!# ,n lucrarea 1"opilul 4i
curriculum-ul1, John Dewey avansa ideea curriculum-ului cenra pe copil, care s! 'i
permi! acesuia s! uilizeze 'n aciviaea coidian! ceea ce a 'nv!3a la 4coal! 4i 'n
acivi!3ile din 4coal!, e&perien3a de zi cu zi# -l propunea ca sfera concepului de
1curriculum1 s! cuprind! nu numai informa3iile, ci 4i demersurile didactice de asimilare
a acestora.
5elevan3a conri%u3iei lui John Dewey din perspeciva curriculum-ului cons! 'n(
curriculum-ul ese percepu ca o realiae ampl!, dinamic!, reroaciv! 4i
proaciv!6
curriculum-ul reprezin! un proces ineraciv 'nre educaor 4i educa%ili6
prefigureaz! o apropiere 'nre educa%il (copil7 4i educa3ie (curriculum7#
,n procesul educa3ional factorul central este copilul, o fiin3! imaur!, capa%il! de
cre4ere - acesa fiind condi3ia principal! a dezvol!rii - la care se adaug! acele scopuri,
con3inuuri, sensuri, valori sociale care sun incorporae 'n e&perien3a adulului 4i
e&primae 'n curriculum-ul 4colar# Dewey prezin! 'n dealiu fapul c! 'nre copil 4i
curriculum 'n filosofia educa3ional! s-a consaa un conflic# 8umea copilului ese un
univers fluid 4i fluen, via3a lui are uniae 4i inegriae 'n imp ce disciplinele 4colare
prezin! lumea 'n mod frac3iona, seleca 4i a%sraciza# Asfel clasificarea, un procedeu
des folosi 'n cadrul 4colar, nu ese pare a e&perien3ei copilului, lucrurile nu apar 'n
casee penru el# Apar, deci, o serie de opozi3ii 'nre lumea 'ngus!, personal! a copilului
4i nem!rginirea spa3iului 4i impului despre care ar re%ui s! 'nve3e, 'nre uniaea vie3ii 4i
diviziunea curriculum-ului, 'nre via3a pracic! 4i emo3ional! a copilului 4i aspecele
logice, ra3ionale ale programului de sudiu#
Din aceas! opozi3ie au ap!ru dou! solu3ii( ori copilul re%uie s! accepe docil
cele prev!zue 'n curriculum, ori ocmai el ese puncul de plecare 4i finalul educa3iei, el
consiuind 4i crieriul a%solu# *e confrun! ideea conservaoare conform c!reia
orienarea, conrolul 4i legea sun fundamenale, cu perspeciva li%eral! penru care
li%eraea, ini3iaiva, sponaneiaea sun valorile pedagogice# Dewey propune o sinez!,
consider$nd c! cele dou# opo$iii pot fi unite# Programa de sudiu ar re%ui s! permi!
educaorului s! deermine mediul copilului 4i indirec s!-l direc3ioneze# Profesorul re%uie
s! realizeze care sun cali!3ile 4i capaci!3ile copilului, ooda! s! defineasc! ce
'nseamn! adev!r, %ine 4i frumuse3e 4i s! reu4easc! s! orieneze acivi!3ile copilului 'n
aceas! direc3ie# Profesorul re%uie s! lase ca naura copilului s!-4i 'ndeplineasc! propriul
desin, procesul re%uie s! fie al copilului( poen3ele lui re%uie s! se manifese,
capaci!3ile sale re%uie e&ersae#
9oua viziune care anicipeaz! paradigma curriculumului se %azeaz! pe rela3iile
dinre educa3ie 4i democra3ie (ca valoare social!7, pe de o pare, 'nre educa3ie 4i
e&perien3! (a celui educa7, pe de al! pare# ,n opera pedagogic! a lui John Dewey
idenific!m o eorie a curriculumului %aza! pe valorificarea e"perienei de via# a celui
educat# Din perspeciv! isoric! ne sun prezenae rei sudii fundamenale care au
coninuiae 'n sus3inerea acesei eorii# Primul sudiu, cele%ru 'n isoria g$ndirii
pedagogice moderne 4i posmoderne, iniula "opilul 4i curriculumul (2he child and he
"urriculum7 a fos pu%lica de John Dewey 'n anul 1./0 4i a marca recerea de la
a%ordarea premodern! la a%ordarea modern! a curriculumului, deschiz$nd calea spre
posmoderniaea acesuia# Aici se remarc! influen3a lui :egel, mai ales 'n dualismul
dinre copil 4i curriculum# Dewey a criica curriculum-ul clasic din secolul ;I; deoarece
accenua disciplina menal! %aza! pe memorare 4i reciare# 8a pro%lemaica <ce
discipline ar fi necesare penru o3i elevii=, Dewey su%liniaz! fapul c! ace4ia ar re%ui s!
sudieze acele discipline cu care au conac direc#
Principalul nea+uns invoca penru dep!4irea accep3iunii ini3iale a
curriculum-ului a fos limitativitatea ariei semantice a termenului# John Dewey ese unul
dinre primii eoreicieni 4i pracicieni care a conri%ui la e&inderea concepului#
8ucrarea sa, <"opilul 4i curriculum-ul1 nu ridic! nici o o%iec3ie 'n3elesului radi3ional al
concepului, dar arage aen3ia asupra posi%ilei erori a inerpre!rii acesuia ca
reprezen$nd dou! eni!3ii diferie, separae(
disciplinele 4i su%iecele sudiae 'n 4coal!6
e&perien3a de 'nv!3are a copilului, organiza! de 4coal!#
Profesionaliaea educaorului se dea4eaz! 'n procesul de corelare a celor dou!
fenomene, prinr-o coninu! 1reconstituire care ncepe de la e"periena actual# a
copilului %i se deplasea$# c#tre ceea ce repre$int# ntregul organi$at al adev#rului
asimilat prin nv#are1# <A 'nv!3a greu1 4i <a 'nv!3a u4or1 sun reali!3i care reflec! nu
a$ 4i nu numai capaci!3ile copilului 4i pariculari!3ile curriculum-ului ('n sens
radi3ional, de cuno4in3e preorganizae penru a fi 'nsu4ie7# Deerminan! ese 4i
organizarea asimil!rii cuno4in3elor sau a <e&perien3elor de 'nv!3are1, 'n a4a fel 'nc$
aceasa s! avana+eze <'nclina3iile naurale1 ale copilului# *e sugereaz!, asfel, includerea
acesui din urm! demers 'n cadrul curriculum-ului, ca pare componen!#
,n viziunea lui John Dewey o aen3ie spori! a fos
acorda! cunoa4erii psihologice a educaului ca surs! de selecare a curriculumului# ,n
aces sens, un rol imporan 'l +oac! o%servarea fapelor educaului, a senimenelor,
inereselor 4i a ac3iunilor sale# 2re%uie f!cu pasul de la con3inuuri la personaliaea celui
cu care se lucreaz!#
As!zi, aces aspec se nume4e nv#are centrat# pe elev# Asfel, imporane devin
meodele cu care se prelucreaz! con3inuurile 4i prin inermediul c!rora ese implica
educaul 'n procesul s!u de dezvolare# *olu3ia ese aceea de a reg&ndi at&t coninutul c&t
%i metoda' plec&nd de la studiul educatului# )eafora lui John Dewey sugereaz! direc c!
elevul devine soarele 'n +urul c!ruia gravieaz! dispoziivele pedagogiei# -ducaul, cu
oae resursele sale psihologice, ese cenrul 'n +urul c!ruia gravieaz! con3inuul,
meodele, mi+loacele de 'nv!3!m$n, profesorul, spa3iul clasei, organizarea clasei,
organizarea insruirii#
5econsruc3ia curriculumului va pleca de la e&perien3ele psihologice r!ie de
educa 'n comuniae, familie, 4coal!# "lasa se prezin! ca un la%oraor sau aelier, 'n care
ineresele 4i capaci!3ile educaului sun acivae, inerese ca(
ineresul penru conversa3ie6
ineresul penru cercearea sau descoperirea lucrurilor6
ineresul penru lucrul %ine f!cu6
ineresul penru e&presia arisic!#
Acese paru caegorii de inerese au fos a%ordae ca surse penru ela%orarea
curriculumului al!uri de e&perien3!, considera! de John Dewey, sursa imporan! a
curriculumului# -duca3ia radi3ionalis! se %azeaz! pe con3inuuri care se ransmi de la o
genera3ie la ala iar educa3ia nou! a%ordeaz! educa3ia din punc de vedere a de$volt#rii
personalit#ii educatului# John Dewey nu a a%soluiza rolul concepului de e&perien3!,
ar!g$nd aen3ia asupra riscurilor care po s! apar! 'n progresivism, aunci c$nd se ignor!
con3inuul 4iin3ific penru a da o mai mare aen3ie elevului# ,n spiriul curriculumului,
re%uie corela co3inuul cu e&perien3a educaului c$4iga! a$ prin 'ncercare-eroare c$
4i prin idenificarea rela3iei cauz!-efec#