Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Administratie si Afaceri


Specialiarea Administratie Publica
Anul III, Sem I
Disciplina: Management de proiect
Tema: Managementul costurilor in proiecte
Studenti:
!"icolae #eorgiana, grupa$%&
'!Petrica "icoleta, grupa $%&
$!Picu Ionela(Daniela, #rupa $%&
&!Popa )aura *lena, grupa $%&
+!Sbeng,ici Anda, grupa $%+
1
Una dintre etapele elabor-rii proiectului este calculaia costurilor, prin care se
stabile.te costul asociat fiecrei resurse, necesarul de resurse materiale, de oameni .i
ec,ipamente pentru e/ecutarea proiectului .i pe aceast- ba0-, pre1ul sau valoarea
ofertei proiectului!
2ostul este unul dintre indicatorii sintetici cei mai importani care caracteri0ea0-
activitatea economic- .i are un rol ,ot-r3tor 4n asigurarea eficien1ei .i competitivit-1ii
organi0a1iilor! 2ostul este 4n acela.i timp un element important 4n fundamentarea deci0iei
de acceptare sau respingere a unui proiect!
1. Noiuni de baz n managementul costurilor
1.1 Noiunea de cost
5n teoria costurilor se folosesc o serie de concepte care sunt uneori gre.it
interpretate c,iar .i de c-tre economi.ti! De aceea am considerat util s- le clarific-m!
2onsumul de resurse este reflectat de dou- no1iuni distincte: 6cost7 .i 6c,eltuial-7!
Dac- 4n ceea ce prive.te determinarea c,eltuielilor 4n literatura de specialitate auto,ton- .i
4n legisla1ia contabil- se reg-sesc defini1ii clare, situa1ie care deriv- .i din caracterul
obligatoriu al desf-.ur-rii contabilit-1ii financiare, 4n ceea ce prive.te no1iunea de 6cost7 4n
teoria .i practica economic- p-rerile cu privire la semnifica1ia .i con1inutul economic al
acesteia sunt mult mai eterogene!
"o1iunea de cost provine, din punct de vedere etimologic, de la verbul de origine
latin- 6constare7, care 4nseamn- a stabili, a fi/a! Ulterior sensul s(a modificat, contur3ndu(
se no1iunea de 6costa7, semnific3nd consumul oca0ionat de producerea unui obiect! Apoi,
s(a a8uns la no1iunea de 6cost7, folosit- 4n acela.i sens, 4n literatura de specialitate din 1ar-
.i str-in-tate!
Semnifica1ia .i defini1iile no1iunii de cost s(au modificat 4n timp, pe m-sura evolu1iei
.tiin1elor microeconomice!
Sc,malenbac,, p-rintele teoriei costurilor, consider- c- no1iunea de cost se
define.te drept 6un consum de bunuri evaluat i corelat cu o performan7! Acesta
sublinia0- c- 6un bun consumat i evaluat nu poate fi exprimat n costuri dac consumul
nu este corelat cu un rezultat, deci costurile nu pot exista fr performana
corespunztoare7! *lementele esen1iale subliniate de aceast- concep1ie sunt evaluarea
obligatorie, suger3ndu(se cuantificarea 4n e/presie b-neasc-, precum .i corela1ia
2
obligatorie cu o performan1-, cu finalitatea activit-1ii organi0a1iei 9 obiectul furni0at de
organi0a1ia de afaceri clien1ilor s-i! De asemenea se observ- c- aceast- corela1ie a
costurilor cu performan1ele este de natur- cau0al-, costul repre0ent3nd cau0a, iar
re0ultatul 9 efectul!
Paul :e;ne face distinc1ia dintre costurile pl-tite .i costurile de oportunitate!
2osturile pl-tite repre0int- pre1urile care au fost onorate .i care nu au nici o relevan1- 4n
luarea deci0iilor, organi0a1ia de afaceri fiind incapabil- s- le mai influen1e0e 4n vreun fel!
2osturile de oportunitate, denumite .i costurile .anselor sunt costuri marginale, a.teptate
s- re0ulte din luarea deci0iilor respective! :e;ne define.te costul total drept 6costul
ansei, care include nu numai plile fcute de organizaia de afaceri ctre teri pentru
mrfurile i serviciile de care beneficiaz, dar i valoarea implicit a oricrui bun for de
munc, teren, capital pe care firma i-l livreaz ei nsi7! :e;ne crede c- 6lucrurile nu
au costuri deloc. ... Numai aciunile au costuri i aciunile pot determina costuri diferite
pentru diferii oameni7!
5n literatura modern- nord(american- de specialitate se consider- c- no1iunea de
cost repre0int- valoarea cantitii de moned sau a echivalentului cantitii de moned
sacrificat consumat! pentru obinerea de bunuri i servicii care se concretizeaz se
traduc! n beneficii prezente sau viitoare pentru ntreprindere! Aceast- defini1ie
accentuea0- e/primarea 4n e/presie monetar- a costului sacrific-rii unei p-r1i din
resursele de care dispune organi0a1ia de afaceri! Sacrificiul 9 adic- costul 9 este puternic
corelat cu efectul dorit, care const- 4n ob1inerea de noi valori de 4ntrebuin1are, prin
valorificarea c-rora s- se ob1in- re0ultat, adic- profit!
<i literatura rom3neasc- de specialitate abund- 4n defini1ii ale no1iunii de cost! 5n
cele ce urmea0- se vor pre0enta c3teva dintre ele!
5ntr(o lucrare a autorilor =istea, Possler .i *bbe>en

, costul este definit 4n urm-toarea


manier-: 6"ostul reprezint o cheltuial sau o sum de cheltuieli asociate la i
recunoscute de o resurs consumat, un loc de activitate, un produs realizat sau o
perioad de gestiune7! Aici, costul este abordat utili03nd conceptul de c,eltuial-, elementul
specific care se poate remarca 4n acest ca0 este accentul deosebit pus pe corela1ia cu un
obiect de cost, fie acesta o resurs- consumat-, un loc de activitate, un produs reali0at sau
o perioad- pentru care se calculea0- costul! 5n aceea.i lucrare, autorii sus1in, c- no1iunea
de cost este caracteri0at- prin trei elemente: consum de resurse ?de valori@, legtur cu
realizrile ?re0ultatele, performan1ele@ .i evaluarea n expresie bneasc!
1
Ristea M, Possler L, Ebbeken K. Calculaia i managementul costurilor, Ed. eora, 2!!!
"
2! Alariu
'
define.te costurile drept 6expresia bneasc a consumului de mi#loace de
producie i de munc vie n vederea obinerii unui produs, lucrare sau serviciu7,
reflect3nd, 4n acest fel, al-turi de al1i indicatori, gradul de eficien1- al 4ntreprinderii! Datorit-
aspectelor multiple care concur- la formarea sa, costul este considerat drept 6cel mai
sintetic indicator al activitii economice a ntreprinderii7! Aceast- defini1ie e/prim- sintetic
acelea.i idei ca .i interpret-rile date mai sus no1iunii de cost, adic- cuantificarea costului
4n e/presie monetar-, precum .i corela1ia cu produsul, lucrarea sau serviciul pentru care
acesta se reali0ea0-! Aceast- corela1ie este privit- din punct de vedere cau0al, adic-
costul repre0int- cau0-, iar produsul repre0int- efect al acestuia! De0avanta8ul acestei
concep1ii, 4n raport cu modul de utili0are a no1iunii de cost 4n practica economic- modern-,
4l repre0int- restric1ionarea sferei de aplicare a no1iunii de cost doar la activit-1ile de
produc1ie care au loc 4n cadrul 4ntreprinderii, consider3ndu(se c- activitatea de
aprovi0ionare .i cea de desfacere generea0- e/clusiv c,eltuieli!
1.2 Principii
a@ Managementul costurilor nu repre0int- doar un control al costurilor prev-0ute 4n
buget, ci .i o verificare a veniturilor generate de c-tre acestea!
Anali0a bugetului poate eviden1ia faptul c- resursele au fost consumate, dar este
posibil ca re0ultatele ob1inute s- nu corespund- cu cele prev-0ute 4n proiect !
b@ Managementul costurilor trebuie s- eviden1ie0e c- sumele de bani c,eltuite .i
c3.tigate sunt incluse 4n bugete, dar .i c- fiecare tran0ac1ie se desf-.oar- la timpul
planificat!
5ncadrarea resurselor consumate 4n nivelul planificat pentru fiecare etap- a
proiectului nu presupune automat c- .i lucr-rile prev-0ute pentru acea etap- au fost
reali0ate 4n totalitate!
c@ Scopul principal al controlului costurilor unui proiect este de a ne asigura c- nu
va avea loc nici o risip- de bani sau cre.teri neautori0ate de costuri!
5n acest conte/t apreciem c- stabilirea un sistem de 4nregistrare corect- a costurilor
.i de 4ntocmire a bugetelor repre0int- o prim- condi1ie pentru implementarea unui
management eficient al costurilor!
2
#lariu C $ Costul i calculaia costului, E.%.P, 1&''
(
1.3 Procese ale managementului costului
2ostul, 4n cadrul unui proiect, este un indicator universal foarte vi0ibil al succesului!
2ostul este considerat a B calculat pe toat- durata de via - a produsului i serviciului care
este creat, inclu03nd i componentele sale pentru perioada de e/ploatare a produsului:
garan ii contractate, 4ntre inere contractat-!
Managementul costului proiectului include urm-toarele procese care se i e/ecut- 4n
ordinea deBnit- aici:
! $lani%carea resurselor ?P@: determinarea necesarului de resurse, precum i
cantit- ilor din acestea ce vor B necesare de(a lungul proiectului!
'! &stimarea costurilor ?P'@: de0voltarea unor estim-ri ale costurilor implicate de
proiect!
$! 'ugetarea costurilor ?P$@: alocarea costului total estimat diverselor activit- i ce
compun proiectul!
&! "ontrolul costului ?P&@: se compar- costurile estimate cu cee reale! Dac- se
constat- diferen e semniBcative trebuie luate m-suri corective! 2ontrolul costurilor
ia mai multe forme ca de e/emplu:
atribuirea costurilor: *fectuarea controlului costurilor 4n func ie de efectele deci0iilor
luate 4n proiect!
sincroni0area buget(cost real: este un proces ce trebuie desf- urat permanent!
informarea sta>e,olderilor asupra costurilor ?nu uita i c- ei 4 i fac propriile calcule@
1.4. actori determinani pentru managementul costurilor sunt!
aten1ia acordat- costurilor de c-tre sta>e,olderiC
defalcarea sarcinilor pe pac,ete de lucru u.or gestionabileC
divi0area bugetelor astfel 4nc3t fiec-rui pac,et de sarcini s-(i corespund- o parte
proprie din bugetul totalC
stabilirea unui calendar eficient al lucr-rilorC
practicarea unui management eficace, astfel 4nc3t s- asigure respectarea
calendaruluiC
reali0area unei metode eficiente de comparare a c,eltuielilor efectiv reali0ate cu
cele planificateC
4ntocmirea corespun0-toarea a specifica1iilor .i contractelorC
investigarea solidit-1ii financiare a clientuluiC
)
investigarea din punct de vedere financiar a furni0orilor .i a subcontractorilorC
utili0area eficient- a licita1iilor, 4nc3t s- asigure cele mai reduse costuriC
4nregistrarea timpului suplimentar lucratC
monitori0area pl-1ilorC
recuperarea c,eltuielilor pentru facturi de telefon, consumabile etc!C
facturarea corect- a clientuluiC
4ntocmirea de rapoarte periodice!
3
2."ipologia #i comportamentul costurilor
Managementul costurilor presupune cunoa.terea tipologiei elementelor de consum de
resurse! */ist- o multitudine de criterii de clasificare a costurilor, nu toate dintre acestea
fiind relevante 4n procesul deci0ional, prin urmare 4n continuare se vor pre0enta doar o
parte dintre acestea, considerate importante 4n cadrul managementului costurilor!
5n urma aplic-rii oric-ruia dintre criteriile de clasificare re0ult- diverse categorii de costuri,
astfel c-, oricare dintre ele poate lua una dintre urm-toare forme:
a@ costuri totale $globale%, care cuprind toate costurile dintr(o anume categorie,
aferente unei perioade de gestiune pentru 4ntreaga 4ntreprindereC
b@ costuri unitare sau specifice, care repre0int- valoarea medie a unei anume
categorii, specifice criteriului de clasificare utili0at, de consum de resurse 4n
vederea ob1inerii unei unit-1i dintr(un anume obiect de costC
c@ costuri marginale, care repre0int- varia1ia costurilor totale generat- de
produc1ia unei unit-1i suplimentare de obiect de cost!
De asemenea, costurile sunt anali0ate diferit prin prisma abord-rii 4n timp a acestora!
Astfel abordarea 6pe termen scurt7 se refer- la o perioad- insuficient de lung- pentru a fi
posibile modific-ri fie 4n capacitatea de produc1ie, fie 4n te,nologia de fabrica1ie! Abordarea
6pe termen lung7 se refer- la o perioad- de timp 4n care orice tip de modific-ri pot ap-rea
4n cadrul organi0a1iei de afaceri
2.1 &lasificarea costurilor dup natura factorilor de producie consumai
5n func1ie de acest criteriu, costurile se 4mpart 4n .ase categorii, dup- cum urmea0-:
costuri cu personalulC
"
Paul Marinescu, Management de *roiect. +ucuresti, 2!!'
,
costuri materialeC
costuri cu lucr-rile .i serviciile e/ecutate de ter1iC
costuri fiscale .i asimilateC
costuri privind deprecierea imobili0-rilor .i alte c,eltuieli calculate aferente
e/ploat-riiC
costuri privind dob3n0ile calculatorii, sau costuri ale utili0-rii capitalurilor,
aferente finan1-rii!
5n categoria costurilor de personal sunt incluse remunera1iile .i alte drepturi de salarii
acordate personalului 4ntreprinderii, sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru
protec1ia social-, contribu1ia anga8atorului la asigur-rile sociale .i la fondul de .oma8!
Prin costurile materiale ?privind consumurile stocate .i nestocate@ sunt delimitate
consumurile de materii prime .i materiale consumabile! 5n sfera consumurilor nestocate
sunt incluse toate materialele consumabile care nu trec printr(un cont de inventar, cum
sunt: consumurile sub form- de ,3rtie, toner de imprimant-, imprimate, reviste, c-r1i
destinate document-rii personalului de specialitate!
&osturile serviciilor #i a lucrrilor prestate de ctre teri repre0int- valoarea resurselor
financiare consumate 4n scopul remuner-rii unor ter1e persoane, pentru prestarea de
servicii sau lucr-ri 4n favoarea 4ntreprinderii, contribuind astfel la procesul de creare a
valorii!
&osturile cu impozitele' taxele #i vrsmintele asimilate repre0int- costuri oca0ionate
de debursarea sarcinilor fiscale c-tre bugetul central sau cel local, potrivit legisla1iei fiscale
4n vigoare!
&osturile calculatorii aferente exploatrii repre0int- costuri care nu generea0- pl-1i,
inclu03nd 4n special costurile cu amorti0-rile, din care fac parte:
$ amorti0-ri dependente de timpC
$ amorti0-ri 4n raport cu activitatea reali0at-C
$ amorti0-ri combinate!
&osturile calculatorii aferente activitii de finanare repre0int- costul utili0-rii
capitalului propriu, adic- dob3n0ile aferente surselor financiare avansate de 4ntreprin0-tor
pentru finan1area afacerii!
'
2.2. &lasificarea dup modul de alocare pe purttori de costuri
2osturile pot fi clasificate 4n func1ie de modul de alocare pe purt-torii de costuri 4n costuri
directe .i costuri indirecte!
&osturile directe sunt acele costuri care pot fi individuali0ate .i atribuite f-r- ambiguitate
unui purt-tor de cost, consumator de resurse .i produc-tor de noi valori de 4ntrebuin1are,
repre0ent3nd un produs, o comand-, un serviciu, un proiect etc! Se deosebesc
urm-toarele costuri directe:
$ costuri cu materialeC
$ costuri de personalC
$ costuri speciale de desfacere, 4n care intr- cele de ambalare,
comisioanele, transportul etc!
&osturile indirecte sunt, astfel, costuri care au caracter comun mai multor purt-tori de
costuri ?obiecte de calcula1ie@ sau un caracter general 4n raport cu toate obiectele de
calcula1ie reali0ate de 4ntreprinderi .i care nu pot fi alocate nemi8locit pe purt-tori, ci printr(
un calcul intermediar de reparti0are! Acestea pot fi:
$ costuri indirecte autentice, cum sunt, de e/emplu, salariile personalului
indirect productiv, primele de asigurare, c,eltuielile materiale de birou,
impo0itele etc!C
$ costuri indirecte neautentice, ce ar putea fi alocate direct, 4ns- acest
lucru este nefe0abil din punct de vedere economic .i care, datorit- volumului
mare de munc- legat de o asemenea opera1ie, sunt imputate forfetar!
2.3. &lasificarea costurilor n funcie de momentul calculaiei
5n principiu, costurile se pot referi la trecut, pre0ent .i viitor!
Astfel, se pot deosebi:
$ costuri actuale ?reale sau efective@ sau costurile re0ultate din
postcalcula1ii! =epre0int- acele costuri care se determin- dup-
finali0area procesului de fabrica1ie a produselor, lucr-rilor .i serviciilor
la care se refer-! =epre0int- indicatori efectivi, m-sur3nd valoarea
real- a consumurilor de resurse efectuate 4n scopul ob1inerii valorilor
de 4ntrebuin1are ce constituie obiectul activit-1ii 4ntreprinderii! Sunt
utili0ate pentru determinarea abaterilor fa1- de nivelul de plan, abateri
care vor constitui obiectul unor anali0e ce va sta la ba0a deci0iilor pe
termen scurtC
-
$ costuri normale, care e/prim- de obicei costuri medii ale unor
perioade precedenteC
$ costuri de plan, ce se refer- la perioada viitoare .i se ba0ea0- pe
condi1ii presupuse .i fi/ate ca un plan! =epre0int- indicatori care vor
sta la ba0a fundament-rii deci0iilor privind desf-.urarea procesului de
produc1ie! Aceste costuri se numesc .i costuri standard, costuri de
buget, costuri de proiect! Au la ba0- calcula1ii ce se ba0ea0- pe
m-rimi prestabilite .i care 4mbrac- forme diverse 4n raport cu obiectul
la care se refer-C
$ costuri normate, ce se determin- ca produs 4ntre cantitatea fi0ic- de
produc1ie .i costurile de planC ele indic- ce costuri ar trebui s- re0ulte
la un anumit volum de produc1ie!
2.4. &lasificarea costurilor dup componen
5n func1ie de acest criteriu de clasificare se deosebesc:
$ costuri totale sau complete, care con1in toate costurile: at3t cele
directe c3t .i cele indirecte, respectiv at3t costurile variabile c3t .i cele
fi/eC
$ costuri pariale, ce sunt formate de obicei din costurile directe sau
costurile variabile!
5n ca0ul acestui criteriu nu se consider- numai un singur fel de costuri ci se e/aminea0-
dac- toate costurile se folosesc la calcula1ia costurilor sau numai o parte, de e/emplu 9
numai costurile relevante!
2.(. &lasificarea costurilor n funcie de gradul de relevan pentru procesul
decizional
5n scopul sus1inerii procesului deci0ional cu informa1ii, costurile pot fi clasificate 4n
func1ie de gradul de relevan1- a acestora pentru fundamentarea anumitor deci0ii!
&osturile relevante sunt acele costuri viitoare care vor fi afectate de o anume deci0ie, pe
c3nd costurile irelevante repre0int- toate celelalte categorii de costuri, care nu vor fi
afectate de deci0ia respectiv-! De e/emplu, dac- suntem 4n situa1ia de a alege efectuarea
unei c-l-torii utili03nd automobilul propriu sau transportul 4n comun, costurile cu impo0itele
.i asigurarea automobilului vor r-m3ne neafectate, indiferent de deci0ia adoptat-, aceste
categorii de c,eltuieli fiind irelevante, astfel, din perspectiva acestei deci0ii! Pe de alt-
parte, costurile combustibilului aferente automobilului vor fi diferite 4n func1ie de alternativa
&
aleas-, astfel 4nc3t aceast- categorie de cost pre0int- relevan1- pentru deci0ia dat-! 5n
conclu0ie, cel pu1in pe termen scurt, nu toate costurile sunt relevante pentru desf-.urarea
procesului deci0ional!
Uneori, no1iunile de cost relevant .i irelevant sunt 4nlocuite cu cele de cost evitabil,
respectiv inevitabil! 2osturile evitabile sunt acele costuri care pot fi economisite dac- se
adopt- o anumit- alternativ- deci0ional-, fa1- de costurile inevitabile, care nu pot fi
economisite, indiferent de alternativa deci0ional- aleas-! Astfel, doar costurile evitabile
sunt relevante din perspectiva procesului deci0ional!
&
3."ipuri de estimare a costurilor proiectelor
*stimarea costurilor se face pe ba0a specifica1iilor proiectului! Posibilitatea de a face
estim-ri gre.ite este mai mic- dac- proiectul este bine definit 4nc- de la 4nceput!
Probabilitatea erorilor nu poate fi 4ns- eliminat-, proiectul ca orice construc1ie nou- con1ine
surpri0e! *stim-rile f-cute cu un grad ridicat de preci0ie a8ut- la stabilirea unor pre1uri
competitive .i sporesc eficien1a bugetelor de costuri .i a planific-rii resurselor!
5n practica curent-, multe firme de construc1ii clasific- estim-rile de costuri de proiect 4n
func1ie de 4ncrederea 4n preci0ia pe care o pot avea estimatorii de costuri! De.i e/ist-
deosebiri de la o organi0a1ie la alta, se pot face c3teva e/emplific-ri tipice:
$ &stimri aproximative, sunt f-cute 4naintea 4nceperii proiectului, c3nd nu e/ist-
dec3t informa1ii vagi .i trebuie stabilite toate detaliile activit-1ilor viitoare! Sunt
utile pentru verific-rile preliminare privind necesar de resurse, selectarea
cererilor de ofert- .i pentru alte deci0ii de planificare 4n fa0a ini1ial-! "u se pot
folosi 4ns- ca ba0- de pre1 fi/ 4n licita1ii! Se aprecia0- c- o estimare cu nivel
acceptabil de argumentare poate atinge o acurate1e de DE( '+F!
$ &stimri comparative, se fac prin comparare costurilor pe care le(ar necesita
reali0area unui proiect nou cu costurile unor proiecte similare e/ecutate 4n
trecut! Se pot face 4nainte s- 4nceap- proiectarea detaliat-, c3nd nu e/ist- liste
de materiale sau calendare precise de activit-1i! *stim-rile de acest tip pot
atinge o acurate1e de cca! +F!
$ &stimri de fezabilitate, se fac dup- efectuarea unor activit-1i de concep1ie
preliminar- a proiectului! *ste necesar s- e/iste specifica1iile cl-dirilor,
amplasamentul, sc,eme provi0orii pentru servicii, pre1urile furni0orilor de
ec,ipamente, listele de ac,i0i1ie de materiale .i celelalte planific-ri care pot
(
Pelin .ndrei $ Managementul costurilor, imisoara, 2!1!
1!
a8uta la estimarea costurilor materiale! Aici factorul de 4ncredere 4n acurate1ea
estim-rilor de fe0abilitate poate a8unge la DE( %F!
- &stimri definitive, sunt efectuate la sf3r.itul proiect-rii, dup- ce s(au lansat
principalele comen0i de ac,i0i1ie , la pre1uri cunoscute, iar activitatea de construc1ie sau
asamblare 4n cadrul proiectului se afl- 4ntr(o fa0- avansat-! Acest tip de estimare poate fi
f-cut- distinct sau prin actuali0area estim-rilor comparative sau de fe0abilitate f-cute
anterior! *stim-rile sunt definitive atunci c3nd acurate1ea declarat- este de DE( +F !
4. )biectivele managerului de proiect n domeniul gestionrii costurilor
4.1 &ontrolul costurilor
De cele mai multe ori 4n practic- controlul costurilor se reali0ea0- doar pe ba0a
raport-rilor periodice la sf3r.itul reali0-rii unor lucr-ri! 2a urmare, eventualele dep-.iri vor
fi raportate post faptic, nemaiput3ndu(se interveni la timp pentru eliminarea cau0elor care
le(a determinat! (e aceea controlul trebuie efectuat operativ, n momentul realizrii
costurilor.
5n practica curent- se folosesc trei categorii de calcul .i urm-rire a costurilor:
previ0ionale, operative .i postoperative! Un management eficient al costurilor, practicat 4n
ca0ul oric-rei activit-1i productive, se ba0ea0- pe metode previ0ionale de calcul .i
planificare a costurilor .i pe metode operative de urm-rire a reali0-rii acestora!
4.2 *espectarea bugetelor de c+eltuieli
5n multe ca0uri managerul proiectului este preocupat doar de respectarea bugetului,
4ncadrarea 4n bugetul autori0at fiind unicul obiectiv! 2u e/cep1ia proiectelor prin care nu se
urm-re.te ob1inerea de profit acest obiectiv este 8ust!
4.3 *esponsabilitatea fa de beneficiarul proiectului
2ea mai evident- form- de manifestare a acestui de0iderat este pre1ul ferm cerut de
contractor pentru e/ecutarea contractului, care repre0int-, 4n acela.i timp, un cost ferm
pentru beneficiar! =espectarea acestuia asigur- satisfacerea obiectivelor de cost ale
beneficiarului permi13ndu(i planificarea investi1iilor 4n siguran1- printr(un buget fi/!
5n ca0ul proiectelor 4n care pre1ul se stabile.te prin metoda adausului comercial,
f-r- limit- ma/im- de pre1, nu va e/ista stimulent pentru contractor s-(.i limite0e costurile!
Dimpotriv-, cu c3t costul va fi mai mare, cu at3t va cre.te .i venitul 4ncasat! 2a urmare,
11
contractorul are obliga1ia moral- s- cear- s- i se deconte0e numai costuri 8ustificate .i s-(
.i organi0e0e activitatea cu aceea.i eficien1- pe care ar avea(o dac- ar folosii proprii bani!
4.4 &ompararea costurilor efectuate #i a rezultatelor obinute cu cele planificate!
analiz #i previziune
5n acest paragraf ne propunem s- abord-m managementul costurilor prin te,nicile de
evaluare a performan1elor pe ba0a bugetelor .i utili0-rii datelor referitoare la costuri, 4n
scopul previ0ion-rii trendurilor viitoare .i a costurilor finale 1in3nd seama de timp,cost .i
re0ultate!
,onitorizarea costurilor pe fazele principale ale proiectului
De.i mai pu1in eficient-, aceast- metod- are avanta8ul c- este u.or de aplicat!
Primul pas 4n aplicarea metodei este stabilirea fa0elor principale ale procesului de
e/ecu1ie, care se reali0ea0- prin identificarea activit-1ilor sau evenimentelor c,eie ale
proiectului, cum sunt cele care coincid cu finali0area unor categorii de activit-1i! 2a
e/emple de fa0e principale pot fi considerate terminarea proiect-rii , i0olarea e/terioar- a
construc1iei pentru a permite desf-.urarea lucr-rilor la interior indiferent de temperatur-
etc! A.adar o fa0- principal- coincide cu finali0area unui ciclu de activit-1i din structura
proiectului pentru care sunt prev-0ute un termen .i un buget! Adat- stabilite fa0ele
principale, se poate trasa curba c,eltuielilor bugetare, care se determin- prin 4nsumarea
costurilor bugetare ale fiec-rei fa0e, .i curba costurilor efective! 2ompara1ia dintre cele
dou- curbe ofer- informa1iile necesare managerului de proiect pentru a face anali0a
costurilor .i a stabili m-surile ce se impun!
A.a cum ar-tam la 4nceputul capitolului, managementul costurilor presupune .i o
anali0- comparativ- a re0ultatelor fa1- de costurile 4nregistrate! De aceea, un grafic care
ofer- posibilitatea compar-rii .i anali0ei evolu1iei costurilor efective 4n raport cu cele
planificate, dar .i 4n raport cu nivelurile 4nregistrate 4n reali0area volumului de lucr-ri din
fiecare fa0- principal- fa1- de situa1ia planificat-, este mult mai util
5n figura nr!$ se pre0int- un asemenea grafic 4n care compara1iile se pot face 4ntre
toate cele patru curbe!
12
&um se interpreteaz situaia din grafic-
5n leg-tur- cu evolu1ia curbelor costurilor, pentru ca0ul 4n care evolu1ia este sub
nivelul planificat 4n buget, dar fa0ele principale sunt finali0ate cu 4nt3r0iere, situa1ia
sugerea0- c- e/ist un risc 4n evolu1ia lucr-rii corespun0-tor prevederilor din proiect, 4n
sc,imb bugetul curent pre0int- un risc mai mic dec3t cel planificat! Atunci c3nd evolu1ia
costurilor efective se 4nscrie 4n prevederile din buget, dar termenele de reali0are a fa0elor
principale sunt dep-.ite, se poate conclu0iona c- va fi dep-.it bugetul proiectului!
!
%
+%
%%
+%
'%%
'+%
$%%
$+%
&%%
' $ & +
.aptamani
,
i
l
.

/
e
i
2ostul planifcat 2ostul reali0at Activitati planificate Activitati rerali0ate
Fig!nr!$ 92ompara1ii 4ntre valori planificate .i valori reali0ate 4n timp
1"
4.( 0naliza eficienei rezultatelor
Anali0a are ca obiectiv compararea costurilor efective pentru un grup de activit-1i
finali0ate, la un moment dat, cu valoarea efectiv- a acestora, 4n scopul determin-rii
eficien1ei prin indicatorul )costuri la *+++ lei producie terminat,. Dac- nivelul costurilor
4nregistrate nu se 4ncadrea0- 4n valorile planificate, atunci pe ba0a nivelului efectiv al
acestui indicator se poate previ0iona re0ultatul global al 4ntregului proiect! De e/emplu,
dac- pentru un num-r de activit-1i principale, av3nd o pondere important- din lucr-rile
proiectului, care au fost finali0ate la un anumit moment din perioada de edificare a
proiectului, costul planificat la %%% de lei produc1ie terminat- a fost dep-.it substan1ial,
atunci se poate deduce c- va fi dep-.it bugetul planificat al 4ntregului proiect!
Prin raportarea costului total efectiv al activit-1ilor finali0ate, la un moment dat, la
valoarea planificat- a acestora, se poate determina gradul de 4ndeplinire a indicatorului,
astfel :
#radul de 4ndeplinire G
1!!!
/inali0ate lucrarilor al *lani/icat Pretul
/inali0ate lucrarilor al e/ecti1 Costul
x


1(
Bibliografie
! Paul Marinescu, Management de proiect, Bucuresti, '%%H
'! Pelin Andrei ( Managementul costurilor, Timisoara, '%%
$! M! =istea , Possler ), 2alcula1ia .i managementul costurilor, *d! Teora, '%%%
&! 2! Alariu , 2ostul .i calcula1ia costului, *!D!P, IHH
1)

S-ar putea să vă placă și