Sunteți pe pagina 1din 4

Ac iunea comun din 10 martie 1995 adoptat de Consiliu n temeiul

articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European cu privire


la Unitatea Drouri Europol
Ac iunea comun
din 10 martie 1995
adoptat de Consiliu n temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea European cu privire la
Unitatea Drouri Europol
!95"#3"$A%&
C'()%*%U* U(%U(%% EU+',E(E-
av.nd n vedere articolul K.3 alineatul !/& litera !0& din Tratatul privind Uniunea European-
av.nd n vedere ini iativa +epu0licii 1ederale 2ermania-
ntruc.t statele mem0re consider constituirea Unit ii Drouri Europol o pro0lem de interes
comun- n con3ormitate cu articolul K.3 alineatul !9& din tratat4
ntruc.t- la reuniunea sa din /5 i /9 iunie 1991- de la *u6em0ur- Consiliul European a luat act de
propunerile pentru constituirea unui '3iciu European de ,oli ie !Europol&- a acceptat o0iectivele
de3inite n aceste propuneri i a recomandat ca aceste propuneri s 3ie e6aminate detaliat4
ntruc.t- n raportul pre7entat Consiliului European la 8 decem0rie 1991- mini trii i9au e6primat
acordul unanim pentru constituirea Europol- prin crearea- pentru nceput- a unei unit i de in3orma ii
n domeniul drourilor- care urmea7 s 3ie de7voltat ntr9un viitor apropiat4
ntruc.t- la reuniunea sa din 9 i 10 decem0rie 1991- de la :aastric;t- Consiliul European a ;otr.t
crearea Europol9ului- a crui 3unc ie ini ial este orani7area sc;im0ului de in3orma ii dintre statele
mem0re cu privire la su0stan ele stupe3iante- i a nsrcinat mini trii s adopte- ntr9un termen
scurt- msurile necesare n acest scop4
ntruc.t- la reuniunea sa din /< i /# iunie 199/- de la *isa0ona- Consiliul European a recomandat
ela0orarea unei conven ii privind constituirea Europol4
ntruc.t este necesar ca statele mem0re s coopere7e- p.n la intrarea n vioare a acestei
conven ii- n cadrul unei structuri adecvate4
ntruc.t- dat 3iind uren a a0ordrii pro0lemelor tra3icului ilicit interna ional de drouri- asociat cu
splarea 0anilor i crima orani7at- mini trii au recomandat- la reuniunea lor special din 15
septem0rie 199/- ca prima 3a7 a Europol9ului- Unitatea Drouri Europol- s 3ie pus n aplicare
p.n la 1 ianuarie 19934
av.nd n vedere deci7ia repre7entan ilor uvernelor statelor mem0re- reuni i la nivelul e3ilor de stat
i de uvern- cu privire la 3i6area sediilor anumitor oranisme i servicii ale Comunit ilor Europene
i ale Europol9ului- n con3ormitate cu care Europol i Unitatea Drouri din cadrul acestuia vor avea
sediul la =aa4
ntruc.t statele mem0re dispun de>a de o structur provi7orie de cooperare prin intermediul Unit ii
Drouri Europol- sta0ilit prin Acordul ministerial din / iunie 1993 privind crearea acestei unit i-
care 3unc ionea7 din ianuarie 19984
ntruc.t- la reuniunea sa din 9 i 10 decem0rie 1998 de la Essen- Consiliul European a ;otr.t s
e6tind mandatul Unit ii Drouri Europol la com0aterea tra3icului ilicit cu materiale radioactive i
nucleare- a criminalit ii care implic 3ilierele de imira ie clandestin- tra3icul ilicit de autove;icule
i opera iunile de splare a 0anilor n letur cu aceste 3orme de criminalitate4
av.nd n vedere conclu7iile Consiliului European din 9 i 10 decem0rie 1998- n care s9a decis c
tre0uie s 3ie nc;eiat Conven ia privind constituirea Europol p.n la Consiliul European de la
Cannes i ntruc.t e6ist voin a de a se ntreprinde toate demersurile necesare n acest scop-
DEC%DE?
Articolul 1
Urmtoarele norme se aplic Unit ii Drouri Europol- creat ini ial prin acordul ministerial din /
iunie 1993- denumit n continuare @Unitatea@.
Articolul /
'0iective i domeniu de aplicare
!1& 1iecare stat mem0ru trimite unul sau mai mul i o3i eri de letur la =aa pentru a constitui
mpreun cu ceilal i o3i eri de letur din celelalte state mem0re o ec;ip care cooperea7 n cadrul
Unit ii.
!/& Unitatea 3unc ionea7 ca o ec;ip neopera ional- nsrcinat cu sc;im0ul i anali7a in3orma iilor
i datelor- n ca7ul n care acestea a3ectea7 dou sau mai multe state mem0re- cu privire la?
!a& tra3icul ilicit cu drouri4
!0& tra3icul ilicit cu materiale radioactive i nucleare4
!c& in3rac iuni care implic 3ilierele de imira ie clandestin4
!d& tra3icul ilicit cu autove;icule-
precum i cu privire la orani7a iile criminale implicate i la activit ile de splare a 0anilor n
letur cu acestea.
!3& '0iectivul Unit ii este de a a>uta poli ia i celelalte servicii competente s lupte mai e3icient- n
interiorul statelor mem0re i ntre ele- mpotriva activit ilor in3rac ionale men ionate la alineatul
!/&.
An acest scop- mem0rii Unit ii- care ac ionea7 n con3ormitate cu dreptul intern- cu celelalte norme
>uridice relevante i cu instruc iunile date de statele mem0re respective- ndeplinesc urmtoarele
sarcini?
!a& sc;im0ul de in3orma ii ntre statele mem0re !inclusiv in3orma ii personale&- care permit
apro3undarea cercetrilor penale speciale privind 3ormele de criminalitate men ionate la alineatul
!/&4
!0& pretirea de rapoarte privind situa ia eneral i anali7a activit ilor in3rac ionale- pe 0a7a
in3orma iilor care nu sunt personale- 3urni7ate de statele mem0re sau provenite din alte surse.
Activit ile Unit ii nu aduc atinere altor 3orme de cooperare 0ilateral sau multilateral din
domeniul com0aterii 3ormelor de in3rac ionalitate men ionate la alineatul !/&- nici competen elor
Comunit ilor Europene.
Articolul 3
,relucrarea datelor
!1& An ceea ce prive te 3ormele de in3rac ionalitate men ionate la articolul / alineatul !/&- o3i erii de
letur comunic in3orma iile necesare apro3undrii cercetrilor penale speci3ice privind 3ormele de
in3rac ionalitate men ionate la articolul / alineatul !/&- precum i de7voltrii in3orma iilor i
anali7elor strateice- n con3ormitate cu dreptul intern- cu celelalte norme >uridice relevante i cu
instruc iunile date de statele lor mem0re respective.
,entru ndeplinirea sarcinilor care le revin- o3i erii de letur au acces la toate in3orma iile i datele
poli iei criminale din statele mem0re respective.
Tre0uie s se asiure protec ia tuturor in3orma iilor mpotriva accesului neautori7at i a distruerilor-
inclusiv protec ia 3i7ic a sistemelor de prelucrare a datelor i a re elelor.
!/& Cererile de in3orma ii destinate Unit ii i 3ormulate de poli ie sau de oricare alt serviciu
competent tran7itea7 prin intermediul unei autorit i centrale na ionale. Aceasta este- de
asemenea- nsrcinat s primeasc i s retransmit rspunsurile 3urni7ate de Unitate.
Articolul 8
,rotec ia datelor
!1& %n3orma iile personale sunt comunicate pe 0a7a sc;im0ului dintre o3i erii de letur- 3iecare
dintre ace tia ac ion.nd n con3ormitate cu dreptul intern- cu alte norme >uridice relevante i cu
instruc iunile date de statul su mem0ru n domeniul prelucrrii in3orma iilor personale i respect.nd
condi iile impuse de statul 3urni7or cu privire la utili7area acestor in3orma ii.
'rice sc;im0 de in3orma ii ntre statul solicitant i statul 3urni7or se 3ace numai pe o 0a7 0ilateral-
prin intermediul o3i erilor de letur ai acestor state.
An ca7ul n care- n timpul anali7rii unei cereri- statul 3urni7or descoper in3orma ii n letur cu
una dintre 3ormele de in3rac ionalitate men ionate la articolul / alineatul !/& i care interesea7 un
alt stat mem0ru- aceste in3orma ii pot 3i puse la dispo7i ia acestui stat mem0ru prin intermediul
o3i erilor de letur ai statelor implicate- n con3ormitate cu leisla iile interne respective.
!/& '3i erii de letur nu transmit in3orma ii cu caracter personal altor state dec.t statele mem0re
i nici vreunei orani7a ii interna ionale.
An msura n care dreptul intern cu privire la prelucrarea datelor prevede acest lucru- o3i erii de
letur pstrea7- e6clusiv n scopul protec iei datelor- in3orma iile personale pe care le9au
transmis n con3ormitate cu alineatul !1&. An plus- Unitatea nu stoc;ea7 in3orma ii personale la nivel
central- nici automat- nici prin alte mi>loace.
!3& )tatele mem0re recomand autorit ilor lor de protec ie a datelor s se asiure c activit ile
o3i erilor lor de letur respect dreptul intern cu privire la protec ia datelor personale i c 0a7a
de date comun a Unit ii- n ca7ul n care aceasta e6ist- nu con ine dec.t date care nu au caracter
personal.
An vederea respectrii acestor recomandri- statele mem0re se ana>ea7 s 3ac tot posi0ilul
pentru ca o3i erii de letur s coopere7e pe deplin cu autorit ile na ionale competente n
domeniul protec iei datelor.
Articolul 5
,ersonalul
!1& Unitatea este condus de un coordonator. Ec;ipa de conducere cuprinde n plus- n a3ara
coordonatorului- doi coordonatori ad>unc i i al i doi mem0ri care au o letur ierar;ic direct cu
coordonatorul i al cror domeniu de activitate este delimitat.
Coordonatorul- cei doi coordonatori ad>unc i i ceilal i doi mem0ri ai ec;ipei de conducere sunt
numi i de Consiliu- n con3ormitate cu procedurile prev7ute la titlul B% din tratat.
Ec;ipa de conducere este responsa0il pentru activitatea curent a Unit ii. )tatele mem0re o0li
o3i erii de letur s urme7e instruc iunile coordonatorului- n con3ormitate cu dreptul intern- cu
celelalte norme >uridice relevante i cu instruc iunile pe care le dau acestora.
!/& An a3ara o3i erilor de letur trimi i direct de statele mem0re- Unit ii i se reparti7ea7 i alte
persoane- numrul acestora 3iind sta0ilit de Consiliu- n con3ormitate cu procedurile prev7ute la
titlul B% din tratat. Coordonatorul Unit ii este implicat n desemnarea acestui personal.
Articolul <
+esponsa0ilitate
1r a aduce atinere responsa0ilit ii 3iecrui stat mem0ru n ceea ce prive te controlul o3i erilor
si de letur na ionali- Consiliul e6ercit o suprave;ere eneral a activit ilor Unit ii. An acest
scop- coordonatorul raportea7 n scris- la 3iecare ase luni- cu privire la estionarea i activit ile
Unit ii. Coordonatorul 3urni7ea7- de asemenea- orice alte rapoarte sau in3orma ii pe care le poate
solicita Consiliul.
Articolul #
1inan are
)tatele mem0re i asum costul trimiterii o3i erilor lor de letur- precum i pe cel al
ec;ipamentelor necesare Unit ii. Celelalte costuri ale crerii i 3unc ionrii Unit ii- suportate ini ial
de ara a7d- sunt n sarcina comun a statelor mem0re. An acest scop- contri0u ia anual a
3iecrui stat mem0ru este sta0ilit- cu respectarea normelor i procedurilor sale 0uetare- n 3unc ie
de produsul na ional 0rut !,(C& al statului mem0ru- con3orm 0aremelor utili7ate pentru
determinarea elementului ,(C din resursele proprii destinate 3inan rii 0uetului eneral al
Comunit ilor Europene.
An 3iecare an- ,(C9ul anului precedent constituie 0a7a de re3erin utili7at pentru 3iecare stat
mem0ru.
Articolul 5
%ntrare n vioare
,re7enta ac iune comun intr n vioare la data pu0licrii sale n $urnalul '3icial. Aceasta
nlocuie te Acordul ministerial din / iunie 1993 privind instituirea Unit ii Drouri Europol.
Adoptat la Cru6elles- 10 martie 1995.
,entru Consiliu
,re edintele
,. :D;ainerie