Sunteți pe pagina 1din 20
PLACAJEPLACAJE DINDIN CCĂĂRRĂĂMIDMIDĂĂ APARENTAPARENTĂĂ SeSe aplicaplicăă lala interiorulinteriorul sausau
PLACAJEPLACAJE DINDIN CCĂĂRRĂĂMIDMIDĂĂ
APARENTAPARENTĂĂ
SeSe aplicaplicăă lala interiorulinteriorul sausau exteriorulexteriorul construcconstrucţţiiloriilor
SeSe utilizeazutilizeazăă ccăărrăămizimizi specialespeciale pentrupentru fafaţţadadăă,,
DimensiuneaDimensiunea ccăărrăămizilormizilor 115x60x60mm115x60x60mm sausau sese
potpot spargesparge îînn doudouăă obobţţinânduinându--sese doudouăă ccăărrăămizimizi
dede placajeplacaje egale,egale, 115x60x30mm115x60x30mm sasauu plplăăcici
ceramiceceramice cucu oo fafaţţăă lislisăă şşii glazuratglazuratăă şşii unauna cucu cucu
stiuristiuri avândavând dimensiuneadimensiunea dede 240x75240x75x20mmx20mm
SeSe fixeazfixeazăă dede suprafasuprafaţţaa suportsuport cucu mortarmortar dede
cimentciment
11
11--stratstrat suportsuport 22--mortarmortar dede cimentciment 33--placajplacaj 22
11--stratstrat suportsuport
22--mortarmortar dede
cimentciment
33--placajplacaj
22
DeoareceDeoarece suntsunt foartefoarte compactecompacte placajeleplacajele suntsunt expuseexpuse lala
DeoareceDeoarece suntsunt foartefoarte
compactecompacte placajeleplacajele
suntsunt expuseexpuse lala
desprinderedesprindere subsub
acacţţiuneaiunea unorunor
fenomenefenomene dede condenscondens
şşii îînghengheţţ;; ppentruentru
prevenireprevenire sese monteazmonteazăă
barierebariere dede vaporivapori îînn
zonelezonele criticecritice
33
FixareaFixarea plplăăcilorcilor dede zidulzidul construcconstrucţţieiiei PlPlăăcilecile dede piatrpiatrăă sese
FixareaFixarea plplăăcilorcilor dede zidulzidul
construcconstrucţţieiiei
PlPlăăcilecile dede piatrpiatrăă sese
monteazmonteazăă pepe oo
suprafasuprafaţţăă suportsuport
planplanăă
RosturileRosturile trebuietrebuie ssăă
fiefie coliniarecoliniare şşii
uniforme,uniforme, ffăărrăă
diferendiferenţţee dede grosimegrosime
şşii ffăărrăă ssăă prezinteprezinte
imperfecimperfecţţiuniiuni
44
PlacajPlacaj dede fafaţţadadăă cucu fixarefixare mecanicmecanicăă(agrafe(agrafe metalice)metalice) pepe oo
PlacajPlacaj dede fafaţţadadăă cucu fixarefixare mecanicmecanicăă(agrafe(agrafe
metalice)metalice) pepe oo ststructurructurăă auxiliarauxiliarăă dindin profileprofile dede ooţţelel
zincatzincat sausau dindin aluminiu,aluminiu, ancoancoratratăă îînn pereteleperetele dede
fafaţţadadăă.Spa.Spaţţiuliul dede aeraer dindin spatelespatele placajuluiplacajului
asigurasigurăădifuziadifuzia îînn atmosferatmosferăă aa eventualeieventualei umezeliumezeli
ppăătrunsetrunse îînn grosimeagrosimea pereteluiperetelui ,, constituindconstituind şşii unun
eficaceeficace stratstrat termoizolant.Estetermoizolant.Este encesarencesar caca lala bazabaza
îîntreguluintregului sistem,sistem, apeleapele ppăătrunsetrunse îîntrentre placajplacaj şşii
zidzidăărierie ssăă fiefie colectatecolectate şşii evacuateevacuate ccăătretre exteriorexterior
pentrupentru aa îîmpiedicampiedica infiltrareainfiltrarea lorlor îînn elementeleelementele
constructive.constructive. ÎÎnn cazulcazul uneiunei zidzidăăriirii sensibilesensibile lala
umezealumezealăă,, aaceastaceasta vava trebuitrebui ssăă fiefie acoperitacoperităă cucu oo
îîmbrmbrăăccăăminteminte dede protecprotecţţieie contracontra apei,apei, carecare ssăă nunu
fiefie îînsnsăă etanetanşşăă lala vaporivapori ElementeleElementele metalicemetalice vorvor
fifi dispusedispuse astfelastfel îîncâtncât ssăă eviteevite acumulacumulăăriri localelocale dede
apapăă,ce,ce arar produceproduce fenomenefenomene dede coroziune.coroziune.
Placaj din tablă de
aluminiu; săgeţile indică
direcţia vântului şi a
scurgerii apelor pluviale
ElementeleElementele placajuluiplacajului vorvor trebuitrebui ssăă fiefie astfelastfel formateformate
îîncâtncât ssăă rezistereziste presiuniipresiunii vântuluivântului şşii ssăă fiefie prevprevăăzutezute
cucu profileprofile carecare ssăă îîmpiedicempiedice ppăătrundereatrunderea apeiapei dede
ploaieploaie prelinseprelinse pepe fafaţţadadăă.La.La parteapartea inferioarinferioarăă aa
îîntreguluintregului sistemsistem vorvor fifi prevprevăăzutezute dispozitivedispozitive dede
colectarecolectare aa apeiapei ppăătrunsetrunse îînn spatelespatele placajuluiplacajului sausau
produseproduse prinprin condens;condens; lala paparteartea superioarsuperioarăă,,
racordarearacordarea placajuluiplacajului cucu elementeleelementele terminaleterminale vava
trebuitrebui ssăă îîmpiedicempiedice ppăătrundereatrunderea apeiapei dardar ssăă laselase
liberliberăă circulacirculaţţiaia aerului.aerului.
55
PlacajePlacaje dindin polimeri(obpolimeri(obţţinuteinute prinprin extrudare)extrudare) şşii montatemontate
PlacajePlacaje dindin polimeri(obpolimeri(obţţinuteinute prinprin extrudare)extrudare)
şşii montatemontate îîntrntr--unun stratstrat dede mortarmortar sausau prinprin
fixarefixare îînn cuiecuie sausau şşuruburiuruburi pepe oo structurstructurăă
auxiliarauxiliarăă(care(care poatepoate fifi dindin şşipciipci dede lemnlemn sausau
profileprofile metalice)metalice)
FixareaFixarea cucu unun stratstrat dede mortarmortar esteeste posibilposibilăă
numainumai pentrupentru clclăădiriledirile neneîîncncăălzitelzite,, ddeoareceeoarece
placajulplacajul dindin policlorurpoliclorurăă dede vinilvinil formeazformeazăă oo
barierbarierăă dede vaporivapori deosebitdeosebit dede etanetanşşăă
CoeficienCoeficienţţiiii marimari dede dilataredilatare şşii contraccontracţţieie aiai
materialelormaterialelor dindin polimeripolimeri impunimpun nunu numainumai oo
geometriegeometrie specificspecificăă aa elementelorelementelor dede placajplacaj
(cute,(cute, gofraje,etc)gofraje,etc) cici şşii dispozitivedispozitive dede fixarefixare
elastice.elastice.
--fixareafixarea cucu şşuruburiuruburi pentrupentru lemn,lemn, îînn dibluridibluri
îînglobatenglobate îînn zidzidăărierie.Mi.Mişşcareacarea liberliberăă aa
elementelorelementelor cece compuncompun placajulplacajul esteeste
asiguratasiguratăă prinprin ovalizareaovalizarea ggăăurilorurilor şşii prinprin
şşaibeleaibele elasticeelastice
FixareaFixarea prinprin intermediulintermediul uneiunei structuristructuri
auxiliareauxiliare dindin profileprofile specialespeciale dede aluminiu,aluminiu,
obobţţinuteinute prinprin extrudare.extrudare.
ProfilulProfilul dede acoperireacoperire sese fixeazfixeazăă prinprin clipsareclipsare
FixareaFixarea cucu ajutorulajutorul uneiunei structuristructuri dindin profileprofile
metalicemetalice curentecurente (tubulare(tubulare sausau dede altealte tipuri,tipuri,
dispozitiveledispozitivele dede fixarefixare şşii acoperireacoperire fiindfiind
executateexecutate dindin metarialemetariale dede polimeri.Fixareapolimeri.Fixarea
profiluluiprofilului dede acoperireacoperire sese faceface prinprin clipsare.clipsare.
66
ZIDZIDĂĂRIIRII MIXTEMIXTE Zidării din beton şi piatră brută. -folosite pentru soclurile clădirilor, realizând
ZIDZIDĂĂRIIRII MIXTEMIXTE
Zidării din beton şi piatră brută.
-folosite pentru soclurile clădirilor, realizând simplitatea
execuţiei şi economia de piatră folosită
Betonul se toarnă în paralel cu cu ridicarea paramentului di
piatră, fiind limitat cître interiorul construcţiei de un cofraj
ridicat în prealabil pe toată înălţimea necesară.
Zidării din piatră brută şi cărămidă.
-folosite de regulă la soclurile clădirilor şi la demisoluri;
Se căptuşeşte interior cu cărămidă pentru a asigura un confort
termic superior şi posibilitate superioară de finisare.
Căptuşeala de cărămidă se leagă cu zidăria din piatră la
intervale de câteva rânduri
Când zidăria prezintă goluri de aer, acesta asigură o mai bună
izolare termică prin golul de aer păstrat. Este indicat ca prin
unele rosturi verticale deschise parţial, spaţiul de aer să poată
fi ventilat către exterior pentru evacuarea umezelii.
77
RosturiRosturi folositefolosite lala zidzidăăriirii mixtemixte 88
RosturiRosturi folositefolosite lala zidzidăăriirii mixtemixte
88
ŢESEREA ZIDĂRIILOR RespectareaRespectarea ţţeseriieserii indicateindicate dede proiectproiect
ŢESEREA ZIDĂRIILOR
RespectareaRespectarea
ţţeseriieserii indicateindicate
dede proiectproiect
RespectareaRespectarea
planeitplaneităăţţiiii fefeţţeiei
vvăăzutezute,, aa
verticalitverticalităăţţiiii
colcolţţurilorurilor
ProtecProtecţţiaia zidzidăărieiriei
îîmpotrivampotriva
degraddegradăăriirii eiei îînn
timpultimpul execuexecuţţieiiei
99
BETOANE APARENTE TexturaTextura fefeţţeiei vizibilevizibile vava ţţineine seamaseama dede culoareaculoarea
BETOANE APARENTE
TexturaTextura fefeţţeiei vizibilevizibile vava ţţineine seamaseama
dede culoareaculoarea betonuluibetonului ((mmăărimearimea,,
omogenitateaomogenitatea dede repartizarerepartizare aa
agregatuluiagregatului îînn raportraport cucu pastapasta dede
ciment;ciment;
TexturaTextura şşii reliefulrelieful imprimatimprimat betonuluibetonului
vava fifi asiguratasiguratăă dede fafaţţaa
cofrajului(fladerulcofrajului(fladerul lemnuluilemnului dindin carecare
esteeste executatexecutat cofrcofrajul);cofrajeajul);cofraje cucu
relief(riflaje,desenerelief(riflaje,desene uniformuniform
repartizate)repartizate)
CalitateaCalitatea fefeţţeiei vvăăzutezute esteeste
importantimportantăă,, depinzânddepinzând dede dozareadozarea
betonuluibetonului (ciment(ciment dindin aceeaaceeaşşii şşarjarjăă,,
agregatagregat sortatsortat granugranulometriclometric pepe tottot
betonul,betonul, calitacalitateatea dede apapăă vava fifi
controlatcontrolatăă))
SoliditateaSoliditatea şşii rigiditatearigiditatea cofrajuluicofrajului vava
fifi perfectperfect asiguratasiguratăă,, deoarecedeoarece toatetoate
corecturilecorecturile ulterioareulterioare vorvor fifi vizibilevizibile şşii
vorvor rrăămânemâne inesteticeinestetice
UleiurileUleiurile dede decofraredecofrare ssăă nunu ppăătezeteze
betonul,betonul, ssăă fiefie curatcurat şşii uniformuniform lala
suprafasuprafaţţaa cofrajuluicofrajului
TehnologiaTehnologia ssăă nunu permitpermităă îîntreruperintreruperi
îînn turnareturnare
PrelucrPrelucrăărilerile fefeţţeiei vvăăzutezute:: ssppăălarelare,,
corodarecorodare chimicchimicăă,, ssablare,ablare, preluprelucrcrăăriri
mecanicemecanice
1010
ZIDZIDĂĂRIERIE DINDIN CCĂĂRRĂĂMIDMIDĂĂ APARENTAPARENTĂĂ 1111
ZIDZIDĂĂRIERIE DINDIN CCĂĂRRĂĂMIDMIDĂĂ
APARENTAPARENTĂĂ
1111
1212
1212
1313
1313
1414
1414
1515
1515
1616
1616
1717
1717
ANCADRAMENTEANCADRAMENTE ,CORNI,CORNIŞŞEE PROFILURIPROFILURI 1818
ANCADRAMENTEANCADRAMENTE ,CORNI,CORNIŞŞEE
PROFILURIPROFILURI
1818
1919
1919
DIFERITEDIFERITE DETALIERIDETALIERI REZOLVĂRI CORNIŞE, GLAFURI LA FERESTRE 2020
DIFERITEDIFERITE DETALIERIDETALIERI
REZOLVĂRI CORNIŞE, GLAFURI LA FERESTRE
2020