Sunteți pe pagina 1din 41

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice
STANDARD OCUPATIONAL
Ocupa!ia: Tehnician dentar
Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#
Bucure"ti $999
Unitatea pilot:
Dentana Casimpex SRL
Coordonator proiect standard ocupa!ional:
Laura Artemona Marcu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional:
Silvia Frusina, tehnician dentar, Dentana Casimpex SRL
Daniela Pi!tea, tehnician dentar, Dentana Casimpex SRL
Referen!i de specialitate:
Sorin B"lan, tehnician dentar, Dental-Team SRL
Ana Pl"cintaru, tehnician dentar, Dentisan
Standard aprobat COSA la data de 25-11-1999
Cod COSA: V - #93
copyright #999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus par$ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte
lucr"ri fara acordul COSA.
Tehnician dentar
Descrierea ocupa!iei
Ocupatia se aplic" tehnicienilor dentari care si desf"soar" activitatea n laboratoarele de
tehnic" dentar" din cadrul unit"tilor sanitare de profil sau unit"ti distincte care primesc
comenzi din partea diferi$ilor beneficiari.
Ocupa$ia presupune o sfer
Tehnician dentar
UNIT%&ILE DE COMPETEN&%
Domeniile de competen!" Unit"!ile de competen!"
Competen$e fundamentale Comunicarea interactiv" la locul de munc"
Lucrul n echip"
Competen$e generale la locul de munc" Aplicarea normelor igienico - sanitare
Aplicarea NPM !i NPSI
Organizarea !i ntre$inerea locului de munc"
Competen$e specifice Aprovizionarea tehnico-material" a laboratorului de tehnic"
Confec$ionarea aparatelor (protezei) ortodontice mobile pe baza
machetei
Confec$ionarea microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i
semifizionomice pe baza machetei
Confec$ionarea microprotezei !i a pun$ii dentare nefizionomice pe
baza machetei
Confec$ionarea protezei par$iale !i totale acrilice pe baza machetei
Confec$ionarea protezei scheletate pe baza machetei
Executarea machetei pe baza modelului de lucru
Executarea modelului de lucru
ntocmirea calcula$iei de pre$ pentru lucr"rile dentare
ntocmirea documentelor specifice
ntre$inerea curent" a instrumentelor / echipamentelor din
laboratorul de tehnic" dentar"
Recondi$ionarea !i repararea protezelor dentare acrilice

Comunicarea interactiv# la locul de munc#
Descrierea unit"$ii
Unitatea include competentele referitoare la comunicarea specific" activit"tii desf"surate ntr- un laborator de
tehnic" dentar". Unitatea se refer" la comunicarea dintre tehnicienii dentari din cadrul laboratorului, comunicarea cu
medicul stomatolog referitor la lucr"rile dentare executate, comunicarea direct" cu pacientii sau comunicarea cu
terte persoane pentru: aprovizionare tehnico- material", verificarea / reglarea instrumentelor si echipamentelor din
cadrul laboratorului de tehnic" dentar", etc.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Transmiterea !i primirea #.#. Comunicarea este realizat" numai cu persoane autorizate prin
atribu$iile de serviciu cu respectarea raporturilor ierarhice, operative !i
func$ionale.

#.2. Metoda de comunicare folosit" este corespunz"toare procedurilor
interne !i permite transmiterea rapid" !i corect" a informa$iilor.

#.3. Informa$iile transmise sunt reale, complete !i exprimate n limbajul
specific laboratorului de tehnic" dentar".

#.4. ntreb"rile pentru ob$inerea de informa$ii suplimentare !i clarific"ri
sunt pertinente !i logice.

#.5. Modul de adresare este concis !i politicos.
2. Participarea la discu$ii pe teme 2.#. Problemele profesionale sunt discutate !i rezolvate printr- un proces
profesionale acceptat de to$i membrii grupului.

2.2. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar !i sunt exprimate
f"r" re$inere.

2.3. n cadrul discu$iilor n grup este respectat dreptul la opinie al
celorlal$i participan$i.

2.4. Interlocutorii sunt trata$i cu n$elegere !i aten$ie.

2.5. Divergen$ele ap"rute sunt rezolvate cu calm, eventual prin medierea
!efului ierarhic.
Gama de variabile

- Persoane fizice autorizate: !efi ierarhici, colegi de munc" cu care se afl" n rela$ii func$ionale, medici
stomatologi.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- modul n care se respect" raporturile ierarhice, operative !i func$ionale !i procedurile interne de comunicare;
- corectitudinea cu care se utilizeaz" limbajul profesional specific al unui laborator de tehnic" dentar";
- modul de adresare !i coeren$a n formularea ideilor;
- modul n care se solu$ioneaz" eventualele divergen$e ap"rute.

Cuno!tin$e:
- schema organizatoric" !i raporturile ierarhice, operative !i func$ionale;
- procedurile interne de comunicare n cadrul laboratorului de tehnic" dentar";
- terminologia de specialitate.
Lucrul n echip#
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Identificarea rolului propriu n cadrul #.#. Rolul propriu n cadrul echipei este identificat corect n func$ie de
echipei tipul lucr"rii de executat.

#.2. Rolul propriu n cadrul echipei este identificat cu discern"mnt n
func$ie de sarcinile de realizat.

#.3. Pentru orice neclarit"$i referitoare la rolul propriu n cadrul echipei
sunt solicitate l"muriri, n timp util, !efului ierarhic.
2. Desf"!urarea activit"$ii n vederea 2.#. Activitatea proprie este desf"!urat" astfel nct s" se ncadreze n
atingerii obiectivelor activitatea general" a echipei din laboratorul de tehnic" dentar".

2.2. Activitatea proprie este desf"!urat" astfel nct lucrarea de executat
s" fie realizat" n condi$iile cerute.

2.3. Orice necorel"ri ale activit"$ii proprii cu activitatea celorlal$i
membrii ai echipei sunt solu$ionate n timp util.
Gama de variabile

- Lucr"ri de executat: aprovizionarea tehnico- material" a laboratorului de tehnic" dentar", ntre$inerea curent" a
instrumentelor / echipamentelor din cadrul laboratorului, lucr"ri specifice ocupa$iei - confec$ionarea diverselor
tipuri de lucr"ri dentare, recondi$ionarea !i repararea protezelor dentare, etc.

- Condi$ii cerute: calitatea lucr"rilor, consumuri specifice, cerin$e morfo- func$ionale din fi!a medicului
stomatolog pentru fiecare tip de lucrare dentar".
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- modul n care se identific" rolul propriu n cadrul echipei n cazul unei lucr"ri dentare date;
- modul n care se desf"!oar" activitatea proprie pe parcursul unei lucr"ri dentare date astfel nct s" se asigure
corelarea cu membrii echipei de lucru.

Cuno!tin$e:
- schema organizatoric" !i raporturile ierarhice func$ionale n cadrul laboratorului de tehnic" dentar";
- componen$a echipelor de lucru pentru diferite tipuri de activit"$i date specifice laboratorului de tehnic" dentar";

- tipuri de lucr"ri dentare specifice;
- fazele de desf"!urare a lucr"rilor dentare specifice !i a altor tipuri de activit"$i din laboratorul de tehnic" dentar".
Aplicarea normelor igienico - sanitare
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la aplicarea normelor igienico - sanitare n toate activit"tile specifice n cadrul laboratorului de
tehnic" dentar". Unitatea presupune utilizarea si mentinerea n conditii corespunz"toare a echipamentului de
protec$ie !i respectarea normelor igienico - sanitare n toate fazele de activitate.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Men$inerea igienei individuale #.#. Echipamentul de protec$ie este men$inut n stare curat".

#.2. Echipamentul de protec$ie este utilizat n tot timpul activit"$ii din
cadrul laboratorului de tehnic" dentar".

#.3. Igiena personal" se men$ine conform normelor n vigoare !i
reglement"rilor interne.
2.Men$inerea igienei locului de munc" 2.#. Igienizarea !i cur"$enia locului de munc" sunt efectuate ori de cte ori
este necesar respectnd reglement"rile din cadrul laboratorului de tehnic"
dentar".

2.2. Igienizarea !i cur"$enia locului de munc" sunt men$inute conform
normelor n vigoare !i reglement"rilor interne.
Gama de variabile

- Echipament de protec$ie: halat, bonet", m"nu!i, ochelari, masc".
- Materiale de igienizare: alcool sanitar, ap", materiale textile, solu$ii dezinfectante.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri
- modul n care se men$ine igiena individual" !i cea a locului de munc" pe tot parcursul activit"$ilor prin
respectarea normelor n vigoare !i a reglement"rilor interne;
- modul n care sunt nsu!ite !i aplicate normele igienico sanitare;
- reglement"ri interne referitoare la condi$iile igienico- sanitare.
Cuno!tin$e:
- norme igienico- sanitare specifice activit"$ilor din laboratorul de tehnic" dentar";
- reglement"ri interne referitoare la condi$iile igienico- sanitare din laboratorul de tehnic" dentar".
_
Aplicarea NPM "i NPSI
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la aplicarea si respectarea NPM si NPSI pe durata desf"sur"rii activit"tilor n cadrul laboratorului
de tehnic" dentar". Unitatea presupune utilizarea si mentinerea echipamentelor de protectia muncii n conditii de
securitate, precum si depozitarea corespunz"toare a materialelor specifice.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
3.Raportarea pericolelor care apar la 3.#. Pericolele sunt identificate cu discern"mnt pentru a fi raportate
locul de munc" persoanei abilitate conform normelor interne.

3.2. Sistemele de avertizare sunt utilizate prompt n scopul prevenirii
pericolelor.

3.3. Starea echipamentelor de protec$ie !i stingere a incendiilor este
verificat" !i raportat" persoanei abilitate conform procedurilor interne.
#.Aplicarea normelor de protec$ia #.#. Legisla$ia !i normele de protec$ia muncii sunt nsu!ite n
muncii conformitate cu specificul locului de munc".

#.2. Echipamentul de protec$ie din dotare este utilizat corect.

#.3. Echipamentul de protec$ie este ntre$inut !i p"strat n condi$ii de
siguran$" conform normelor n vigoare.

#.4. nsu!irea clar" !i corect" a procedurilor de protec$ia muncii este
asigurat" prin participarea la instructajul periodic.

#.5. Activitatea specific" este desf"!urat" cu respectarea permanent" a
normelor de protec$ia muncii.
2.Aplicarea normelor de prevenire !i 2.#. Activitatea specific" este efectuat" n condi$ii de securitate !i n
stingere a incendiilor conformitate cu normele P.S.I. n vigoare.
.
2.2. Procedurile de prevenire !i stingere a incendiilor sunt nsu!ite prin
instructaje periodice !i prin aplica$ii practice.

2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu
rapiditate !i competen$" pentru eliminarea pericolelor.
4.Aplicarea procedurilor de urgen$" !i 4.#. Accidentul ap"rut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a
evacuare persoanei abilitate conform procedurilor interne !i normelor n vigoare.


4.2. M"surile de urgen$" !i de evacuare sunt aplicate cu rapiditate,
corectitudine !i luciditate respectnd procedurile interne.

Gama de variabile

- Echipamentul de protec$ia muncii: m"nu!i, ochelari de protec$ie, panouri de protec$ie, masc" de protec$ie, halat
!i bonet" de protec$ie.
- Echipamentul de stingere a incendiilor: hidran$i, extinctoare, nisip, g"le$i, furtun pentru ap".
- Truse pentru prim ajutor: fa!e, pansamente sterile, alcool, medicamente.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- corectitudinea cu care sunt respectate normele de protec$ia muncii !i normele de prevenire !i de stingere a
incendiilor n toate etapele de activitate;
- corectitudinea !i promptitudinea cu care se ac$ioneaz" n caz de accident;
- capacitatea de decizie !i de reac$ie n situa$ii neprev"zute.

Cuno!tin$e:
- normele de protec$ia muncii !i normele de prevenire !i stingere a incendiilor specifice activit"$ii desf"!urate;
- echipamentul de protec$ie !i modul de ntre$inere a acestuia;
- sistemele de avertizare, sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenire !i stingerea incendiilor !i modul de
utilizare a acestora;
- no$iuni pentru acordarea primului ajutor.
_
Organizarea "i ntre!inerea locului de munc#
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Asigurarea condi$iilor de desf"!urare #.#. Condi$iile de lucru sunt asigurate n corela$ie cu tipul de activit"$i
a activit"$ii stabilite n programul zilnic de activitate.

#.2. Condi$iile de lucru sunt corespunz"toare specifica$iilor normelor de
protec$ia muncii !i a normelor igienico- sanitare.

#.3. Condi$iile de lucru respect" principiile ergonomice privind
activitatea n laboratorul de tehnic" dentar".
2. Men$inerea condi$iilor de desf"!urare 2.#. Cur"$enia curent" a locului de munc" este efectuat" la sfr!itul
a activit"$ii programului de lucru sau de cte ori este nevoie.

2.2. Pe parcursul efectu"rii cur"$eniei sunt respectate normele de
protec$ia muncii, protec$ia mediului !i cele igienico- sanitare.

2.3. Cur"$enia curent" a locului de munc" este efectuat" cu instrumente !i
materiale specifice.
Gama de variabile

- Instrumente pentru efectuarea cur"$eniei:
- m"turi, perii, g"le$i, materiale textile.

- Materiale pentru efectuarea cur"$eniei:

- alcool sanitar, detergent, solu$ii dezinfectante.
- Principii ergonomice ale laboratorului de tehnic" dentar": amplasarea scaunului fa$" de masa de lucru, asigurarea
condi$iilor de iluminare, asigurarea sprijinului minilor pe masa de lucru (cotiere ).
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- modul n care sunt preg"tite condi$iile de lucru n vederea nceperii activit"$ii n condi$ii optime;
- modul n care sunt ntre$inute locul de munc" !i spa$iile adiacente, astfel nct s" se respecte normele igienico-
sanitare, de protec$ia mediului !i de protec$ia muncii.

Cuno!tin$e:
- tipuri de instrumente !i materiale specifice pentru efectuarea cur"$eniei la locul de munc";
- cuno!tin$e de ergonomie specifice locului de munc";
- metode de organizarea locului de munc".
_
Aprovizionarea tehnico-material# a laboratorului de tehnic# dentar#
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Stabilirea necesarului de materiale !i #.#.Necesarul de materiale !i instrumente / echipamente este stabilit cu
instrumente / echipamente, specifice aten$ie n func$ie de tipul lucr"rilor dentare de executat.
laboratorului de tehnic" dentar"
#.2.Necesarul de materiale !i instrumente / echipamente este stabilit
corect n func$ie de num"rul de comenzi de executat.

#.3.Necesarul de materiale !i instrumente / echipamente este stabilit
eficient n func$ie de num"rul !i structura tehnicienilor dentari din
laboratorul respectiv.

#.4.Necesarul de materiale !i instrumente / echipamente este stabilit cu
aten$ie pe tipo- variante n sensul satisfacerii tuturor cerin$elor.
2.Identificarea furnizorilor 2.#. Furnizorii sunt identifica$i n timp util n func$ie de ofertele propuse.


2.2. Furnizorii sunt identifica$i cu aten$ie !i responsabilitate n sensul
satisfacerii optime a raportului calitate / pre$.
3.Stabilirea programului de 3.#. Programul de aprovizionare este ntocmit n timp util n sensul
aprovizionare a laboratorului de asigur"rii materialelor !i instrumentelor / echipamentelor specifice la
tehnic" dentar" termenele necesare.

3.2. Programul de aprovizionare este stabilit cu aten$ie astfel nct s" se
asigure ritmicitatea aprovizion"rii !i s" se prentmpine disfunc$iunile.

3.3. Programul de aprovizionare este stabilit cu aten$ie lund n
considerare !i eventuale disfunc$ii de la furnizori.
4.Recep$ia materialelor !i a 4.#. Recep$ia materialelor !i a instrumentelor / echipamentelor este
instrumentelor / echipamentelor efectuat" cu responsabilitate n func$ie de tipul acestora.
specifice laboratorului de tehnic"
dentar" 4.2. Recep$ia materialelor !i a instrumentelor / echipamentelor este
efectuat" cantitativ !i calitativ conform documentelor de nso$ire !i a
certificatelor de calitate ale acestora.
5.Manipularea !i depozitarea 5.#. Manipularea !i depozitarea materialelor !i a instrumentelor /
materialelor !i instrumentelor / echipamentelor sunt efectuate conform instruc$iunilor de depozitare !i
echipamentelor specifice laboratorului manipulare.
de tehnic" dentar"
5.2. Manipularea !i depozitarea materialelor !i a instrumentelor /
echipamentelor sunt efectuate astfel nct s" se respecte normele
igienico- sanitare, N.P.M. !i N.P.S.I.

5.3. Depozitarea materialelor !i a instrumentelor / echipamentelor este
efectuat" n locuri special amenajate astfel nct s" se asigure integritatea
caracteristicilor fizico- chimice ale acestora.
Gama de variabile

- Tip lucr"ri dentare: confec$ionare microproteze !i pun$i dentare nefizionomice, fizionomice !i semifizionomice,
confec$ionare proteze par$iale !i totale acrilice, confec$ionare proteze scheletate, confec$ionare aparate
(proteze) ortodontice, recondi$ionare !i reparare proteze dentare;
- Tipuri de materiale: - materiale pentru turnat modele, materiale pentru confec$ionat machete, diferite aliaje
metalice, r"!ini acrilice, mase ceramice, composite, mase de ambalat, lacuri izolatoare etc.
- Tipuri instrumente specifice: instrumente abrazive, pomp" pentru suflat aer, diferite spatule, cle!ti, chiuvete,
etc.
- Tipuri echipamente specifice: cuptor de prenc"lzire / nc"lzire, cuptor pentru ars ceramic" sablator, soclator,
motor pentru tehnic" dentar", polizor, aparat de turnat, etc.
- Caracteristici fizico- chimice ale materialelor care se pot modifica n timp datorit" depozit"rii
necorespunz"toare: duritate, rezisten$" la rupere, rezisten$" la presiune, densitate, elemente chimice din
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- corectitudinea stabilirii necesarului de materiale !i instrumente / echipamente specifice n conformitate cu
cerin$ele reale din laboratorul de tehnic" dentar" (tip lucr"ri, num"r comenzi, num"r !i structur" tehnicieni
dentari);
- aten$ia cu care sunt identifica$i furnizorii !i sunt selectate ofertele acestora;
- responsabilitatea cu care este stabilit programul de aprovizionare astfel nct s" se asigure ritmicitatea
aprovizion"rii !i s" se prentmpine disfunc$iile;
- responsabilitatea cu care se efectueaz" recep$ia cantitativ" !i calitativ" a materialelor !i instrumentelor /
echipamentelor conform documentelor de nso$ire !i a certificatelor de calitate ale acestora;
- responsabilitatea cu care se efectueaz" manipularea !i depozitarea materialelor !i instrumentelor /
echipamentelor conforme instruc$iunilor de depozitare !i manipulare astfel nct s" se asigure integritatea
caracteristicilor fizice !i chimice ale acestora.
Cuno!tin$e:
- calitatea !i caracteristicile fizico- chimice ale materialelor;
- caracteristicile !i performan$ele diferitelor instrumente / echipamente;
- necesarul de materiale instrumente / echipamente pentru diferite tipuri de lucr"ri dentare;
- instruc$iuni specifice de depozitare !i manipulare pe tipuri de materiale !i instrumente / echipamente.
Confec!ionarea aparatelor (protezei) ortodontice mobile pe baza machetei
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la confectionarea aparatelor (protezei ) ortodontice pe baza machetei. Aparatele ortodontice
sunt dispozitive ce se aplic" pe dinti, alveole si maxilare cu rol de a influenta dezvoltarea si cresterea aparatului
dento- maxilar sau de a preveni ori corecta apari$ia unor anomalii. Ele pot fi mobile - executate n laboratorul de
tehnic" dentar" sau fixe - executate n cabinetul stomatologic.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Executarea elementelor active ale #.#. Elementele active ale aparatelor ortodontice sunt executate prin
aparatelor ortodontice mobile opera$ii specifice astfel nct s" se asigure caracteristicilor acestora.

#.2. Elementele active ale aparatelor ortodontice sunt executate din
materiale specifice cu ajutorul instrumentelor alese n func$ie de tipul
elementului activ.

#.3. Elementele active sunt executate cu aten$ie astfel nct s"
corespund" n totalitate cu indica$iile din fi!a medicului stomatolog.
2. Executarea elementelor de ancorare 2.#. Cro!etele dentare sunt confec$ionate prin ndoirea srmei astfel nct
a aparatelor ortodontice mobile s" se respecte regulile de confec$ionare.

2.2. Cro!etele ortodontice sunt executate cu aten$ie cu instrumente alese
n func$ie de tipul cro!etului.

2.3. Cro!etele ortodontice sunt executate cu aten$ie
astfel nct s" corespund" cu indica$iile din fi!a medicului stomatolog.
3. Executarea aparatului ortodontic 3.#. Baza aparatului ortodontic se execut" prin opera$ii specifice n
func$ie de tipul aparatului ortodontic.

3.2. Baza aparatului ortodontic este executat" dintr- un fragment unic sau
din fragmente multiple sec$ionate n func$ie de ac$iunea exercitat" asupra
din$ilor !i a alveolei.

3.3. Baza aparatului ortodontic se execut" cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor n func$ie de tipul opera$iei.

3.4. Eventualele deficien$e de execu$ie ale aparatului ortodontic sunt
sesizate prompt !i remediate n limita posibilit"$ilor.
4. Prelucrarea final" a aparatelor 4.#. Aparatul ortodontic este prelucrat final cu aten$ie prin opera$ii
ortodontice mobile specifice prelucr"rii r"!inilor acrilice, astfel nct s" se ob$in" o suprafa$"
neted" !i lucioas".

4.2. Aparatul ortodontic mobil este prelucrat cu instrumente !i materiale
abrazive specifice r"!inilor acrilice n func$ie de tipul opera$iei.

4.3. Aparatul ortodontic mobil este prelucrat final cu aten$ie astfel nct
s" se respecte cerin$ele morfo- func$ionale !i calitative din fi!a medicului
stomatolog.
Gama de variabile

- Opera$ii specifice la executarea elementelor active:
- ndoirea srmei;
- activarea !uruburilor ortodontice.
- Caracteristicile elementelor active:
- for$a cu care ac$ioneaz";
- distan$a de ac$iune;
- elasticitatea.
- Tipuri de elemente active:
- !uruburile ortodontice, arcul palatinal Coffin, arcurile secundare (arcul oral - n S, n opt, diapazon, ciuperc" -
arcul vestibular - propriu- zis, articulat, al caninului ).
- Arcurile sunt confec$ionate din srm" de vipl" de grosimi diferite n func$ie de felul arcului , iar !uruburile sunt
confec$ionate din aliaje foarte rezistente datorit" solicit"rilor numeroase din cavitatea bucal".
- Indica$ii din fi!a medicului:
- tipul elementului activ, amploarea elementului activ, num"rul din$ilor pe care se sprijin" elementul activ.
- Reguli de confec$ionare a elementelor de ancorare numite cro!ete ortodontice:
- s" nu se ndoaie srma de mai multe ori n acela!i loc;
- s" nu se utilizeze cle!ti cu muchii sau f"lci ascu$ite;
- s" nu se nc"lzeasc" srma nainte sau n timpul prelucr"rii;
- srma se ndoaie treptat !i n unghiuri rotunjite.
- Instrumente utilizate pentru confec$ionarea cro!etelor ortodontice:
- cle!ti speciali pentru fiecare tip de ndoitur";
- cle!ti universali: crampon, n jgheab, cu f"lci plate, cu ambele f"lci rotunde, etc.
- Tipuri de cro!ete ortodontice:
- directe, n delta, cro!etul Stahl, cro!etul Jackson, cro!etul Adams, cro!etul Schwarz, gutiera ortodontic", etc.
- Opera$ii specifice de realizare a bazei aparatului ortodontic:
- ambalarea, sp"larea cerii, izolarea tiparului, prepararea acrilatului, ndesarea acrilatului, polimerizarea acrilatului,
dezambalarea.
- Tipuri de aparate ortodontice mobile:
- placa de dilatare, pl"cu$a vestibular", monobloc, men$in"torul de spa$iu, etc.
- Baza aparatelor poate fi sec$ionat" astfel:
- la maxilar - pe linia median", n Y, n L, n trapez, atipic sectorial;
- la mandibul" - pe linia median", paramedian unilateral sau bilateral.
- Instrumente / echipamente utilizate la ob$inerea bazei aparatului ortodontic:
- chiuvete paralelipipedice, bol, spatule, vacuum malaxor, instrumente de sp"lat !i izolat, cle!ti speciali, etc.
- Deficien$e de execu$ie a aparatului ortodontic:
- deplasarea diferitelor elemente active sau de ancorare;
- deformarea elementelor de ancorare n timpul dezambal"rii;
- fisuri ale bazei aparatului;
- pori, lipsuri de material, etc.
- Prelucrarea final" prin opera$ii specifice:
- finisare cu instrumentar specific - freze, pietre, etc.;
- lustruire cu perii, fil$uri, pufuri.
- Utilajele folosite pentru prelucrare sunt motoarele suspendate de tehnic" dentar" sau micromotoare iar pentru
lustruire motorul orizontal pentru polizat !i !lefuit.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- corectitudinea de execu$ie a elementelor active !i elementelor de ancorare astfel nct s" se asigure
caracteristicile fiec"rui tip de element;
- aten$ia !i corectitudinea cu care sunt respectate regulile de ndoire a srmei astfel nct s" se ob$in" arcuri !i
cro!ete cu rezisten$" !i elasticitate corespunz"toare;
- ndemnarea cu care sunt mnui$i diferi$i cle!ti pentru ob$inerea formei !i dimensiunilor exacte a diferitelor
elemente;
- corectitudinea de alegere a cle!tilor !i a srmei n func$ie de tipul cro!etului ortodontic;
- corectitudinea de execu$ie a opera$iilor specifice la realizarea aparatului ortodontic mobil astfel nct s" se
asigure respectarea strict" a succesiunii acestora;
- ndemnarea cu care se efectueaz" opera$iile specifice la prelucrarea final" a aparatului ortodontic astfel nct s"
se asigure cerin$ele din fi!a medicului stomatolog.
Cuno!tin$e:
- caracteristicile morfo- dimensionale ale aparatelor ortodontice;
- tipuri !i caracteristici ale elementelor active;
- tipuri !i caracteristici ale elementelor de ancorare;
- opera$ii specifice !i succesiunea acestora la executarea !i prelucrarea final" a aparatelor ortodontice;
- tipuri !i caracteristici ale diferi$ilor cle!ti utiliza$i la ob$inerea aparatului ortodontic;
- rolul !i ac$iunea elementelor active !i de ancorare;
- tipuri de instrumente, echipamente utilizate la executarea !i prelucrarea final" a aparatelor ortodontice.
Aptitudini:
- ndemnare;
- r"bdare;
- capacitate de concentrare !i lucru n miniatur".
Confec!ionarea microprotezei "i a pun!ii dentare fizionomice "i semifizionomice pe baza machetei
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Prepararea componentei nemetalice #.#. Componenta nemetalic" este preparat" prin procedee mecanice
astfel nct s" se asigure omogenizarea perfect" a elementelor
constitutive.

#.2. Componenta nemetalic" este preparat" cu aten$ie respectnd cu
stricte$e indica$iile fabricantului n func$ie de tipul pulberii.

#.3. Tipul pulberii este stabilit cu aten$ie n func$ie de caracteristicile
morfologice ale lucr"rii dentare solicitat" n fi!a medicului.

#.4. Componenta nemetalic" este preparat" cu ajutorul instrumentelor /
2. Executarea microprotezei !i a pun$ii 2.#. Microproteza !i puntea dentar" fizionomic" !i semifizionomic" sunt
dentare fizionomice !i semifizionomice executate prin tehnologii specifice n func$ie de tipul materialului de
pe baza machetei execu$ie al piesei protectice !i de posibilit"$ile de execu$ie din cadrul
laboratorului.

2.2. Microproteza !i puntea dentar" fizionomic" sunt executate
respectnd cu stricte$e ordinea opera$iilor specifice fiec"rei tehnologii de
execu$ie astfel nct s" se asigure caracteristicile dimensionale !i de form"
impuse de cerin$ele din fi!a medicului.

2.3. Microproteza !i puntea dentar" fizionomic" !i semifizionomic" sunt
executate cu ajutorul instrumentelor / echipamentelor specifice n func$ie
de tipul tehnologiei de execu$ie.

2.4. Eventualele deficien$e de execu$ie sunt sesizate prompt !i remediate
n limita posibilit"$ilor.
3. Prelucrarea final" a microprotezei !i 3.#. Prelucrarea final" a microprotezei !i pun$ii dentare fizionomice !i
a pun$ii dentare fizionomice !i semifizionomice este efectuat" prin opera$ii specifice astfel nct s" se
semifizionomice asigure ob$inerea formei finale conform cerin$elor morfo- dimensionale !i
calitative din fi!a medicului.

3.2. Prelucrarea final" a microprotezei !i pun$ii dentare fizionomice !i
semifizionomice este efectuat" cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor specifice n func$ie de tipul materialelor de execu$ie ale
componentei fizionomice.
Gama de variabile

- Elementele constitutive ale componentei: pulbere !i lichid.
- Tip component" nemetalic": past" de acrilat, past" de composite, etc.
- Procedee !i instrumente / echipamente specifice utilizate la prepararea componentei nemetalice: omogenizarea
n mojare din sticl" sau ceramic" cu ajutorul spatulelor, amestecul lichidului specific cu pulberea n mojare.
- Caracteristici estetice !i morfologice ale lucr"rii dentare: culoare, particularit"$i ale din$ilor (pete, fisuri).
- Tipuri tehnologii specifice !i opera$iile aferente la executarea microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i
semifizionomice:
- termopolimerizarea:
- introducerea acrilatului pe straturi de culoare n cavitatea tiparului;
- presarea acrilatului n chiuvete de lucru;
- aplicarea regimului termic dirijat n timp;
- baropolimerizarea:
- depunerea pastei de acrilat sau composite pe suport metalic / bont n nuan$e graduale de culoare;
- modelarea morfo- dimensionale a lucr"rii protetice;
- aplicarea regimului termic !i de presiune dirijat n timp conform indica$iilor fabricantului;
- fotopolimerizarea:
- depunerea pastei de composite pe suport metalic / bont pe straturi de culori;
- aplicarea regimului de fotopolimerizare dirijat n timp.
- arderea ceramicii:
- depunerea stratului de ceramic" pe capa metalic" sau bont;
- stabilirea temperaturii, a timpului !i num"rului de arderi;
- modelarea supradimensionat";
- arderea final" pentru glazurare;
- Instrumente / echipamente utilizate la executarea microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i
semifizionomice:
- pentru termopolimerizare: chiuvet", ring, instrumente pentru sp"lare !i polimerizare, spatule;
- pentru baropolimerizare: oal" sub presiune care func$ioneaz" cu ap" distilat" sau glicerin", compresor, spatule,
mojar, pipet";
- pentru fotopolimerizare: cuptoare cu l"mpi fluorescente, spatul", pensul", sablator;
- pentru arderea ceramicii: pensul", spatul", cuptor, baie cu ultrasunete, sablator, instala$ie de cur"$ire cu abur sub
presiune.
- Deficien$e de execu$ie ale microprotezei !i pun$ii dentare fizionomice !i semifizionomice:
- remediabile: fisuri, lipsuri de material, pori;
- neremediabile: material depreciat.
- Opera$ii specifice la prelucrarea final" a microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i semifizionomice:
finisare, lustruire.
- Instrumente / echipamente utilizate la prelucrarea final" a microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i
semifizionomice: pietre abrazive, freze, discuri diamantate pentru materiale composite !i ceramic", fil$uri, perii !i pufuri, paste de
lustru.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- aten$ia cu care se prepar" componenta nemetalic" astfel nct s" se asigure omogenizarea perfect";
- corectitudinea cu care se stabile!te tipul pulberii din componenta nemetalic" n func$ie de caracteristicile lucr"rii
dentare solicitat" n fi!a medicului;
- corectitudinea cu care se aplic" diferitele tipuri de tehnologii specifice la executarea microprotezei !i a pun$ii
dentare fizionomice !i semifizionomice n func$ie de tipul materialului de execu$ie al piesei protetice;
- rigurozitatea cu care se respect" ordinea opera$iilor specifice fiec"rei tehnologii de execu$ie astfel nct s" se
asigure caracteristicile dimensionale !i de form" impuse de cerin$ele din fi!a medicului;
- aten$ia cu care se depisteaz" eventualele deficien$e de execu$ie !i se aplic" remedieri atunci cnd este cazul;
- corectitudinea cu care se execut" opera$iile specifice la prelucrarea final" a microprotezei !i a pun$ii dentare
fizionomice !i semifizionomice astfel nct s" se asigure ob$inerea formei finale conform cerin$elor morfo-
dimensionale !i calitative din fi!a medicului;
- ndemnarea la utilizarea instrumentelor / echipamentelor specifice n toate fazele de confec$ionare a
microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i semifizionomice.

Cuno!tin$e:
- tipuri materiale metalice !i nemetalice !i propriet"$i fizico- chimice;
- caracteristicile lucr"rilor dentare de tip microprotez" !i punte dentar" fizionomic" !i semifizionomic";

- tehnologii specifice de execu$ie !i opera$ii specifice pentru toate fazele de execu$ie la confec$ionarea
microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i semifizionomice;
- defec$iuni de execu$ie ale microprotezei !i a pun$ii dentare fizionomice !i semifizionomice.;
- tipuri instrumente / echipamente.

Aptitudini:
- ndemnare;
- precizie;
- sim$ dezvoltat al propor$iilor;
- r"bdare;
- capacitatea de a modela n miniatur".
_
Confec!ionarea microprotezei "i a pun!ii dentare nefizionomice pe baza machetei
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la confectionarea lucr"rilor protetice fixe din metal care refac morfologia si functia unuia sau a
mai multor dinti pe baza machetei. Unitatea se refer" si la executia suportului metalic utilizat la confectionarea
microprotezei !i a pun$ii dentare semifizionomice.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Prepararea masei de ambalat #.#. Pulberea de mas" de ambalat este stabilit" astfel nct caracteristicile
fizico- chimice ale masei de ambalat s" corespund" tipului aliajului de
turnare.

#.2. Masa de ambalat este preparat" prin procedee mecanice astfel nct
s" se asigure omogenizarea perfect" a componentelor.

#.3. Masa de ambalat este preparat" cu aten$ie respectnd cu stricte$e
indica$iile fabricantului n func$ie de tipul pulberii.

#.4. Masa de ambalat este preparat" cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor din dotarea laboratorului de tehnic" dentar".
2. Realizarea tiparului 2.#. Tiparul este realizat pe baza machetei prin opera$ii specifice astfel
nct s" se asigure reproducerea cu maxim" fidelitate a configura$iei
machetei.

2.2. Cavitatea tiparului este realizat" prin aplicarea de tratamente
termice astfel nct s" se asigure n totalitate topirea !i scurgerea cerii
machetei.

2.3. Tiparul este realizat cu ajutorul instrumentelor / echipamentelor din
3. Ob$inerea formei metalice 3.#. Tipul aliajului este stabilit n func$ie de tipul lucr"rii dentare !i
cerin$ele din fi!a medicului.

3.2. Turnarea aliajului n cavitatea tiparului este realizat" prin procedee
specifice astfel nct s" se asigure umplerea uniform" a cavit"$ii.

3.3. Turnarea aliajului n cavitatea tiparului este efectuat" corect astfel
nct s" se respecte condi$iile de temperatur" !i timp specifice fiec"rui tip
de aliaj.

3.4. Turnarea aliajului este efectuat" cu aten$ie cu ajutorul instrumentelor
/ echipamentelor astfel nct s" se evite cauzele generatoare ale
defectelor de turnare.

3.5. Dezambalarea din tipar a formei metalice este efectuat" cu aten$ie
prin opera$ii specifice astfel nct s" se evite deteriorarea formei ob$inute
prin turnare.

3.6. Dezambalarea din tipar a formei metalice este efectuat" cu aten$ie cu
ajutorul instrumentelor / echipamentelor astfel nct s" se asigure
4. Prelucrarea final" a microprotezei si 4.#. Prelucrarea final" este efectuat" prin opera$ii specifice astfel nct s"
a pun$ii dentare nefizionomice se asigure ob$inerea formei finale conform cerin$elor morfo-
dimensionale !i calitative din fi!a medicului.

4.2. Prelucrarea final" este efectuat" cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor specifice din dotarea laboratorului de tehnic" dentar".
Gama de variabile

- Tip lucrare dentar": incrusta$ii metalice, R.C.R., coroane de acoperire !i pun$i dentare nefizionomice.
- Componente ale masei de ambalat: pulbere de diferite tipuri !i lichid / ap" distilat".
- Caracteristici fizico- chimice ale masei de ambalat: plasticitate, duritate, coeficient de dilatare termic",
rezisten$" la temperaturi ridicate.
- Tipuri de aliaje de turnare: nobile, seminobile, inoxidabile.
- Procedee mecanice !i instrumente / echipamente utilizate la prepararea masei de ambalat:
- amestecare manual cu spatula n bol de cauciuc;
- amestecare mecanic" cu vacuum - malaxor, ac$ionat electric.
- Opera$ii specifice la realizarea tiparului:
- introducerea masei de ambalat n conformator prin vibrarea mecanic" sau manual"
- ob$inerea conului de turnare, dup" priza masei de ambalat;
- prenc"lzirea tiparului;
- nc"lzirea tiparului.
- Instrumente / echipamente utilizate la realizarea tiparului: mas" vibratoare, cuptor de prenc"lzire (nc"lzire).
- Procedee specifice utilizate la turnarea aliajului n cavitatea tiparului
- topirea aliajului cu o surs" de c"ldur";
- introducerea aliajului n tipar prin efectul for$ei centrifuge !i al for$ei de mpingere;
- Instrumente / echipamente utilizate la turnarea aliajului n cavitatea tiparului: surs" de energie caloric",
centrifug" orizontal" mecanic", centrifug" semiautomat", automat".

- Opera$ii specifice la dezambalarea formei metalice din tipar:
- r"cire lent" / brusc" a tiparului;
- dezambalarea;
- ndep"rtarea masei de ambalat;
- sablare.
- Instrumente / echipamente utilizate la dezambalare: ciocan, spatul", sablator
- Cauze generatoare ale defectelor de turnare la turnarea aliajului: cantitate insuficient" de aliaj, aliaj insuficient
topit de sursa de energie, for$a centrifug" !i de mpingere insuficient", aliaj supranc"lzit.
- Defecte din turnare: lipsuri par$iale !i totale, plusuri sferice cu creste, pori, supradimensionarea /
subdimensionarea formei metalice.
- Opera$ii specifice la prelucrarea final" a lucr"rii dentare: sec$ionarea tijelor de turnare, !lefuirea !i separarea
suprafe$ei lucrate, adaptarea intim" pe bonturi, bizotarea marginilor cervicale, finisarea, lustruirea.
- Instrumente / echipamente utilizate la prelucrarea final": motor suspendat sau micromotor, freze de diferite
forme !i dimensiuni, pietre abrazive cu granula$ie !i form" diferit" pentru metal, discuri cu carborundum, gume
abrazive, motor de lustru orizontal, perii, fil$uri, pufuri, paste de lustruit pentru metal.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- corectitudinea cu care se prepar" masa de ambalat n func$ie de tipul aliajului;
- corectitudinea cu care se preg"te!te tiparul prin opera$ii specifice astfel nct s" se asigure reproducerea cu
maxim" fidelitate a configura$iei machetei;
- corectitudinea cu care se respect" condi$iile de temperatur" !i timp specifice fiec"rui tip de aliaj la turnarea
aliajului, astfel nct s" evite apari$ia oric"rui defect din turnare;
- aten$ia !i ndemnarea cu care se efectueaz" dezambalarea formei metalice din masa de ambalat astfel nct s" se
evite deteriorarea formei;
- aten$ia cu care se efectueaz" prelucrarea final" a microprotezei !i a pun$ii dentare nefizionomice astfel nct s"
se asigure ob$inerea formei finale conform cerin$elor morfo- dimensionale !i calitative din fi!a medicului;
- modul n care se utilizeaz" instrumentele / echipamentele specifice n toate fazele de confec$ionare a
microprotezei !i pun$ii dentare nefizionomice.

Cuno!tin$e:
- tipuri aliaje;
- caracteristicile lucr"rilor dentare de tip microprotez" !i punte dentar" nefizionomice;
- caracteristici fizico- chimice ale masei de ambalat !i ale diferitelor aliaje;
- defecte de turnare;
- opera$ii !i procedee specifice pentru toate fazele de execu$ie la confec$ionarea microprotezei !i a pun$ii dentare
nefizionomice;
- tipuri instrumente / echipamente.

Aptitudini:
- r"bdare, ndemnare, precizie, sim$ dezvoltat al propor$iilor.
_
Confec!ionarea protezei par!iale "i totale acrilice pe baza machetei
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la confectionarea protezelor mobile partiale si totale acrilice pe baza machetei. n cazul protezei
partiale acrilice, dintii artificiali sunt montati pe suprafata machetei. Proteza partial" restaureaz" arcada dentar"
pentru #- #3 dinti. Proteza total" restaureaz" cmpul protetic edentat total pentru #4 dinti.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Executarea cro!etelor dentare #.#. Cro!etele dentare sunt executate cu aten$ie prin opera$ii specifice
pentru proteza par$ial acrilic" astfel nct s" se asigure caracteristicile acestora.

#.2. Cro!etele dentare sunt executate din materiale specifice cu ajutorul
instrumentelor alese n func$ie de tipul cro!etului.

#.3. Cro!etele dentare sunt executate cu aten$ie astfel nct s" corespund"
n totalitate indica$iilor din fi!a medicului stomatolog.
2. Realizarea tiparului pentru proteza 2.#. Ambalarea machetei este efectuat" prin metode specifice astfel nct
par$ial" !i total" acrilic" s" se asigure acoperirea machetei n past" de ghips.

2.2. Ambalarea machetei este efectuat" prin opera$ii specifice n func$ie
de metoda de ambalare astfel nct tiparul ob$inut s" asigure reproducerea
cu maxim" fidelitate a configura$iei machetei.

2.3. Ambalarea machetei este efectuat" n echipamente specifice astfel
nct s" se asigure men$inerea pozi$iei corecte a elementelor machetei.

2.4. ndep"rtarea cerii machetei din tipar este efectuat" prin opera$ii
specifice n func$ie de metoda de ambalare.

2.5. Izolarea tiparului este efectuat" cu substan$e izolatoare astfel nct s"
se mpiedice unirea fizic" ntre ghipsul tiparului !i r"!ina acrilic".
3.Executarea protezei par$iale !i totale 3.#. Prepararea acrilatului este efectuat" prin procedee specifice astfel n
acrilice ct s" se asigure omogenizarea perfect" a componentelor.

3.2. Introducerea acrilatului n tipar este efectuat" prin respectarea
tehnologiilor specifice n func$ie de tipul lucr"rii.

3.3. Polimerizarea acrilatului este efectuat" prin respectarea cu stricte$e a
regimului termic astfel nct s" se mpiedice formarea porilor n masa
acrilatului.

3.4. Dezambalarea protezei din tipar este efectuat" cu aten$ie cu ajutorul
instrumentelor specifice astfel nct s" se previn" deteriorarea protezei.

3.5. Eventualele deficien$e de execu$ie ale protezei sunt sesizate prompt
!i remediate n limita posibilit"$ilor.
4. Prelucrarea final" a protezei par$iale 4.#. Proteza par$ial" !i total" acrilic" este prelucrat" final cu aten$ie prin
!i totale acrilice opera$ii specifice astfel nct s" se asigure n totalitate ndep"rtarea
excesului de acrilat.

4.2. Proteza par$ial" !i total" acrilic" este prelucrat" final cu ajutorul
instrumentelor / echipamentelor !i materialelor abrazive specifice n
func$ie de tipul opera$iei de prelucrare final".

4.3. Proteza par$ial" !i total" acrilic" este prelucrat" final cu aten$ie
astfel nct s" se asigure ndeplinirea cerin$elor morfo- dimensionale !i
calitative din fi!a medicului stomatolog.
Gama de variabile

- Opera$ii specifice de executarea cro!etelor dentare: ndoiri succesive ale srmei de execu$ie.
- Instrumente specifice utilizate la executarea cro!etelor dentare: crampoane, cle!ti cu f"lci rotunde / vrfuri
ascu$ite / pt. t"iat srm".
- Tip cro!et : cervico- alveolar deschis dental, cervico- ocluzal deschis dental !i edental, cro!etul proximal cu
patrice, cro!etul S$AL, cro!etul muco- alveolar.
- Caracteristicile cro!etelor dentare: extremitatea liber" a cro!etului s" fie plasat" n zona retentiv", zona dentar"
!i cea elastic" s" fie la distan$" de parodon$iu marginal, segmentul dentar s" cuprind" 2 / 3 din fa$a dintelui, s"
prezinte elasticitate optim".
- Materiale specifice pentru execu$ia cro!etelor dentare: srm" din o$el inoxidabil de grosimi diferite.
- Indica$ii din fi!a medicului pentru cro!ete dentare: loc amplasare pe dinte, tipul cro!etului, num"rul cro!etelor
dentare.
- Metode specifice la ambalarea machetei:
- ambalarea direct" (cu val ) - macheta este cuprins" ntr- o parte a chiuvetei;
- ambalarea indirect" (f"r" val ) - macheta este cuprins" n ambele jum"t"$i ale chiuvetei;
- ambalarea mixt" - combinarea celorlalte dou" metode.
- Opera$ii specifice la ambalarea machetei:
- pentru ambalarea direct": introducerea machetei n pasta de ghips care a fost depus" ntr- o jum"tate a
chiuvetei, modelarea valului, izolarea n ap" a primei p"r$i dup" priza ghipsului, asamblarea celui de- al doilea
inel !i turnarea ghipsului pentru completarea ambal"rii;
- pentru ambalarea indirect": introducerea machetei n pasta de ghips care a fost depus" ntr- o jum"tate a
chiuvetei iar pasta de ghips r"mne la marginea chiuvetei, asamblarea celui de- al doilea inel !i turnarea ghipsului
pentru completarea ambal"rii.
- Opera$ii specifice pentru ndep"rtarea cerii machetei din tipar: introducerea chiuvetei n ap" la temperatura de
#00 grade C, dezambalarea jum"t"$ilor chiuvetei !i ndep"rtarea manual" a cerii, sp"lare cu jet de ap" la
temperatura de #00 grade C, sp"lare cu detergent.
- Substan$e izolatoare utilizate la izolarea tiparului: isodent, pectizol, etc.
Componente acrilat:
- substan$e de baz": lichid - monomer !i pulbere - polimer.
- Procedee specifice la prepararea acrilatului: alegerea componentelor d.p.d.v. al culorii mucoasei gingivale,
dozarea componentelor, amestecarea componentelor n propor$ii specifice.
- Tehnologii specifice pentru introducerea acrilatului n tipar:
- prin ndesare manual" - la proteza par$ial" !i total" acrilic";
- prin injec$ie - la proteza total" acrilic".
- Instrumente / echipamente pentru executarea protezei par$iale !i totale acrilice: chiuvete paralelipipedice
pentru ambalare, bol, spatule de diferite tipuri, vacuum malaxor, mas" vibratoare, instrumente de sp"lare, cle!ti
pentru dezambalare, ring, pres", etc.
- Deficien$e de execu$ie ale protezei par$iale !i totale acrilice: porozit"$i, zone cu lips" de material, cro!ete
deplasate, din$i deplasa$i, fisuri.
- Opera$ii !i instrumente specifice pentru prelucrarea final" a protezei par$iale !i totale acrilice:
- degro!area - cu instrumentar abraziv specific r"!inilor acrilice;
- finisarea - cu instrumentar specific: freze, pietre cu granula$ie diferit" pentru r"!ini acrilice;
- lustruire: cu perii, fil$uri, pufuri.
- Instrumentele sunt ac$ionate de un motor de tehnic" dentar" suspendat sau un micromotor- pentru degro!are !i
finisare- !i un motor orizontal pentru polizat, !lefuit !i lustruit.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- corectitudinea de execu$ie a cro!etelor dentare astfel nct s" se asigure caracteristicile fiec"rui tip de cro!et;
- modul n care se efectueaz" ambalarea machetei prin opera$ii specifice astfel nct s" se asigure reproducerea cu
maxim" fidelitate a configura$iei machetei;
- modul n care se realizeaz" / preg"te!te tiparul astfel nct s" se asigure condi$iile optime n vederea
polimeriz"rii acrilatului;
- modul n care se efectueaz" polimerizarea acrilatului respectnd cu stricte$e regimul termic.
- aten$ia !i promptitudinea cu care sunt sesizate eventualele deficien$e de execu$ie ale protezelor par$iale !i totale
acrilice;
- ndemnarea cu care se efectueaz" opera$iile specifice la prelucrarea final" a protezei par$iale !i totale astfel
nct s" se asigure ndeplinirea cerin$elor morfo- func$ionale din fi!a medicului stomatolog;
- aten$ia cu care sunt selectate !i ndemnarea de utilizare a instrumentelor / echipamentelor folosite la
executarea cro!etelor dentare, a protezei par$iale !i totale acrilice !i la prelucrarea final" a acestora.

Cuno!tin$e:
- caracteristici morfo- func$ionale ale protezei par$iale !i totale acrilice;
- tipuri !i caracteristici ale cro!etelor dentare;
- tipuri de instrumente / echipamente utilizate la executarea cro!etelor dentare !i la executarea !i prelucrarea
final" a protezelor par$iale !i totale acrilice;
- caracteristici fizico- chimice ale ghipsului utilizat la ambalarea machetei;
- caracteristici fizico - chimice ale componentelor acrilatului;
- fazele polimeriz"rii acrilatului.
_
Confec!ionarea protezei scheletate pe baza machetei
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la confectionarea protezei scheletate pe baza machetei componentei metalice si a machetei
componentei acrilice. Proteza scheletat" reface integritatea arcadei fiind o protez" partial" mobil", cu volum mic si
sprijin mixt dento- parodontal !i muco- osos.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Executarea cro!etelor dentare !i a #.#. Cro!etele dentare sunt executate prin opera$ii specifice astfel nct
elementelor de sprijin, men$inere !i s" se asigure caracteristicile acestora.
stabilitate pentru proteza scheletat"
#.2. Cro!etele dentare sunt executate cu ajutorul instrumentelor alese n
func$ie de materialul specific tipului de cro!et.

#.3. Cro!etele dentare sunt executate cu aten$ie astfel nct s" corespund"
n totalitate cu rolul pe care trebuie s"- l ndeplineasc" corespunz"tor
indica$iei din tipar.

#.4. Elementele speciale de men$inere, sprijin !i stabilitate sunt executate
din materiale speciale n func$ie de tipul elementului stabilit prin planul
protetic de tratament.
2. Executarea componentei metalice a 2.#. Tiparul componentei metalice este executat prin opera$ii specifice
protezei scheletate astfel nct s" rezulte copia fidel" a viitoarei componente metalice.

2.2. Turnarea aliajului n tipar este efectuat" cu aten$ie prin opera$ii
specifice astfel nct s" se respecte condi$iile de temperatur" !i durat"
specifice pentru fiecare tip de aliaj.

2.3.Turnarea aliajului n tipar este efectuat" cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor astfel nct s" se asigure umplerea uniform" a tiparului !i
evitarea defec$iunilor de turnare.

2.4.Dezambalarea piesei turnate din tipar este efectuat" cu ajutorul
instrumentelor astfel nct s" se evite deformarea scheletului metalic
ob$inut din turnare.
3. Executarea protezei scheletate pe 3.#. Executarea componentei acrilice pe baza scheletului metalic este
baza scheletului metalic efectuat" prin opera$ii specifice astfel nct s" se ob$in" ansamblul schelet
metalic- component" acrilic".

3.2. Componenta fizionomic" (acrilic") a protezei scheletate este
executat" cu ajutorul instrumentelor specifice n func$ie de tipul opera$iei.


3.3. Eventualele deficien$e de execu$ie ale protezei scheletate sunt
4.Prelucrarea final" a protezei 4.#. Proteza scheletat" este prelucrat" final prin opera$ii specifice n
func$ie de tipul componentei protezei.

4.2. Proteza scheletat" este prelucrat" final cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor !i materialelor abrazive specifice n func$ie de tipul
opera$iei executate.

4.3. Proteza scheletat" este prelucrat" final astfel nct s" se asigure
ndeplinirea cerin$elor morfo - func$ionale din fi!a medicului.
Gama de variabile

- Opera$ii specifice de executare a cro!etelor dentare pentru proteza scheletat":
- ndoiri succesive ale srmei, turnarea din aliaje speciale !i turnare !i ndoirea srmei.
- Instrumente specifice utilizate la executarea cro!etelor dentare:
- pentru srm" - diferi$i cle!ti: crampon, cu f"lci rotunde, cu vrfuri ascu$ite, de t"iat srm", cioc de papagal, etc.;

- pentru cro!ete turnate - diferite spatule, conformatoare, bol, vacuum malaxor.
- Tipuri de cro!ete pentru proteza scheletat":
- n func$ie de num"rul din$ilor pe care se aplic" - monodentare, bidentare, tridentare;
- n func$ie de num"rul bra$elor - cu unul pn" la opt bra$e;
- n func$ie de bra$ele active - monoactive, biactive !i tetraactive;
- n func$ie de orientarea extremit"$ii libere - dental, edental, vestibular, oral;
- dup" num"rul !i pozi$ia conectorilor secundari - cu unul, doi sau trei conectori secundari, central, periferic,
divizat;
- dup" suprafa$a de contact cu dintele - circulare, (Ackers ), divizate (T Roach ).
- Rolul cro!etelor dentare:
- men$inere, reciprocitate, sprijin parodontal, ncercuire, stabilizare, pasivitate, men$inere indirect".
- Elemente speciale de sprijin, men$inere !i stabilitate:
- bare, conectori secundari, pinteni ocluzali, cro!ete din srm" sau turnate, etc.
- Opera$ii specifice pentru ob$inerea tiparului componentei metalice:
- fixarea tijelor de turnare ( cu rezervor, istm ), degresarea, detensionarea, ambalarea, prenc"lzirea, nc"lzirea.
- Tip aliaj:
- aliaje nobile ( aur platinat ) au n componen$" aur !i platin";
- aliaje inox de tip Cr- Co.
- Opera$ii specifice la turnarea aliajului n tipar:
- introducerea tiparului n cuptorul de nc"lzire pentru a se ob$ine dilatarea cavit"$ii tiparului !i crearea condi$iilor
optime de curgere a aliajului f"r" solidificare;
- topirea aliajului n intervalul propriu de topire;
- turnarea aliajului topit prin instala$ii oxi- gaz, instala$ii C.I.F., etc.
- Instrumente, echipamente pentru turnarea aliajelor n tipar:
- instala$ie de turnare centrifugal" orizontal" manual", semiautomat" !i automat", instala$ie de turnare n vid !i cu
presiune.
- Defec$iuni de turnare:
- plusuri, lipsuri, pori, supradimensionare, subdimensionare.
- Instrumente utilizate la dezambalat:
- ciocan, cle!te special de dezambalat, spatule de ghips.
- Opera$ii specifice de ob$inere a componentei acrilice:
- ambalarea machetei, sp"larea cerii, izolarea tiparului, prepararea acrilatului, ndesarea acrilatului, polimerizarea
acrilatului, dezambalare.
- Instrumente / echipamente pentru executarea componentei acrilice a protezei scheletate:
- chiuvete paralelipipedice pentru ambalare, spatule de diferite tipuri, bol, vacuum malaxor, mas" vibratoare,
instrumente de sp"lare, ring, pres", etc.
- Deficien$e de execu$ie a protezei scheletate:
- deformarea scheletului sau a cro!etelor turnate la ambalarea componentei acrilice, cro!ete din srm" deplasate,
din$i deplasa$i, porozit"$i, fisuri, zone cu lips" de material.
- Opera$ii !i instrumente specifice pentru prelucrarea protezei scheletate:
- degro!area - cu instrumente abrazive specifice aliajului metalic !i r"!inii acrilice;
- finisarea - cu instrumente specifice, freze, pietre cu granula$ii diferite pentru aliajul metalic respectiv !i r"!ina
acrilic";
- lustruirea - cu perii, fil$uri, etc.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- ndemnarea cu care se utilizeaz" instrumentarul specific de ndoire a srmei astfel nct s" se ob$in" forme ct
mai exacte;
- corectitudinea cu care se execut" cro!etele dentare astfel nct s" se asigure func$iile fiec"rui tip de cro!et;
- corectitudinea de execu$ie a opera$iilor specifice la realizarea scheletului metalic !i a componentei acrilice astfel
nct s" se asigure respectarea strict" a succesiunii acestora;
- corectitudinea !i ndemnarea cu care folose!te utilajele / echipamentele de turnare a metalului astfel nct s" ob$in" o pies"
protetic" de nalt" fidelitate;
- Instrumentele sunt ac$ionate de un motor de tehnic" dentar" suspendat sau micromotor - pentru degro!are !i
finisare - !i un motor orizontal de polizat, !lefuit !i lustruit - pentru lustruit.
- promptitudinea cu care sunt sesizate eventualele defecte de execu$ie ale scheletului metalic sau al componentei
acrilice;
- aten$ia cu care sunt selectate instrumentele specifice de prelucrare a metalului respectiv a r"!inii acrilice astfel
nct s" se asigure ndeplinirea cerin$elor morfo- func$ionale din fi!a medicului stomatolog.

Cuno!tin$e:
- caracteristicile morfo- dimensionale ale protezei scheletate;
- tipuri !i func$ii ale cro!etelor dentare pentru proteza scheletat";
- opera$iile specifice !i succesiunea acestora la executarea componentei metalice !i a componentei acrilice la
proteza scheletat";
- opera$iile specifice !i succesiunea lor la prelucrarea final" a protezei scheletate;
- tipuri de instrumente / echipamente utilizate la executarea cro!etelor dentare !i la executarea !i prelucrarea
final" a protezei scheletate;
- tipuri !i caracteristici fizico- chimice ale aliajelor de turnare.

Aptitudini:
- ndemnare;
- r"bdare;
- sim$ dezvoltat al culorii !i propor$iilor;
- capacitate de concentrare !i lucru n miniatur".
_
Executarea machetei pe baza modelului de lucru
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la executarea machetei pe baza modelului de lucru. Pe baza machetei care trebuie s" redea cu
fidelitate lucrarea dentar" sau o faz" intermediar" a acesteia se execut" majoritatea lucr"rilor dentare din laboratorul
de tehnic" dentar".
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Preg"tirea modelului de lucru n #.#. Modelul de lucru este verificat cu aten$ie din punct de vedere al
vederea execut"rii machetei integrit"$ii !i al coresponden$ei cu tipul lucr"rii dentare de executat.

#.2. Modelul de lucru este fixat cu aten$ie cu ajutorul dispozitivelor
specifice n func$ie de tipul lucr"rii dentare.

#.3. Modelul de lucru este preg"tit prin opera$ii specifice n func$ie de
tipul lucr"rii dentare astfel nct s" se asigure condi$ii optime pentru
fazele de lucru ulterioare.

#.4. Modelul de lucru este preg"tit cu ajutorul instrumentelor specifice n
func$ie de tipul opera$iei.
2.Executarea machetei 2.#. P"r$ile componente ale machetei sunt executate pe baza modelului
de lucru prin tehnici specifice n func$ie de tipul lucr"rii dentare.

2.2. Macheta este executat" ntr- o singur" faz" de lucru sau n mai multe
faze de lucru ntre care se intercaleaz" probe ale machetei n func$ie de
tipul lucr"rii dentare.

2.3. Macheta este executat" din materiale specifice cu anumite
caracteristici n func$ie de tipul lucr"rii dentare.

2.4. Macheta se execut" cu ajutorul instrumentelor / echipamentelor
specifice n func$ie de tipul tehnicii de execu$ie.
3.Modelarea machetei 3.#. Macheta este modelat" cu aten$ie astfel nct s" se asigure
caracteristicile morfo- dimensionale specifice fiec"rui tip de lucr"ri
dentare.

3.2. Macheta este modelat" manual cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor specifice din dotarea laboratorului de tehnic" dentar".

3.3. Macheta este finisat" cu aten$ie prin procedee specifice astfel nct
forma final" s" redea cu fidelitate caracteristicile fazei intermediare sau
4.Preg"tirea machetei pentru ambalare 4.#. Macheta este preg"tit" cu aten$ie prin opera$ii specifice n func$ie de
tipul lucr"rii dentare de executat.

4.2. Macheta este preg"tit" cu ajutorul instrumentelor / echipamentelor
specifice n func$ie de tipul opera$iei specifice.

4.3. Macheta este preg"tit" cu ajutorul materialelor specifice astfel nct
s" se asigure condi$iile optime n vederea ambal"rii.
Gama de variabile

- Tipul lucr"rii dentare de executat: microproteze, pun$i dentare, proteze par$iale !i totale acrilice, proteze
scheletate, aparate ortodontice.

- Dispozitive specifice pentru fixarea modelului de lucru:
- ocluzoare, articulatoare.
- Opera$ii specifice pentru preg"tirea modelului de lucru:
- realizarea bontului mobil, eviden$ierea conturului coletului bonturilor, transcrierea pe model a indica$iilor din fi!a
protetic", gravarea liniei A !i folierea zonelor indicate de medic, izolarea modelului n ap" sau solu$ii speciale;
- Instrumente specifice utilizate la preg"tirea modelului de lucru:
- fier"str"u manual sau electric, instrument pentru eviden$iat coletele !i a zonei A, creion chimic, pensule,
spatule;

- Tipuri de machete:
- macheta componentei metalice !i a componentei acrilice a protezei scheletate;
- macheta componentei metalice !i a componentei acrilice la pun$i !i coroane de acoperire semifizionomice;
- macheta pentru proteze par$iale !i totale acrilice;
- machete pentru proteze ortodontice;
- Faze de lucru la executarea machetei:
- executarea machetei ntr- o singur" faz" la- lucr"rile fixe (microproteze, pun$i dentare) !i total metalice
(nefizionomice);
- executarea machetei n dou" faze la proteza scheletat" !i la lucr"rile fixe cu dou" componente (semifizionomice
);
- la protezele mobile se efectueaz" proba machetei n cavitatea bucal".

- Materiale specifice utilizate la executarea machetei:
- cear" de modelat pentru- incrusta$ii, R.C.R., coroane de nveli!, corp de punte, proteze mobile !i mobilizabile;
- r"!ini autopolimerizabile pentru coroane;
- materiale plastice- discuri pentru ambutisare !i elemente prefabricate.

- Caracteristicile cerii de modelat :
- fluiditate, duritate, densitate, etc.

- Tehnici specifice utilizate la executarea machetei:
- pentru incrusta$ii !i R.C.R.- indirect pe baza modelului de lucru prin picurarea cerii n cavitatea preparat";
- pentru coroane de acoperire: tehnica r"cirii gradate, tehnica prin picurare progresiv", tehnica ambutis"rii,
tehnica adi$iei, tehnica realiz"rii din cear" calibrat" pentru ob$inerea grosimii dirijate;
- pentru puntea dentar" realizat" din elemente de agregare !i corpul de punte care este ob$inut prin: picurare !i
radiere, adi$ie, cu elemente fabricate;
- pentru proteza acrilic" par$ial" !i total": realizarea bazei protezei dintr- o plac" de cear" plastifiat" !i presare pe
modelul de lucru.
- realizarea arcadelor artificiale: aplicarea unui val de cear" prin lipire, montarea din$ilor artificiali dup" diferite
metode: Gyzi, Ackerman, Hanau, Pedro- Seizar;
- pentru proteza scheletat": la macheta componentei metalice compus" din : !ei, conectori principali, elemente
de sprijin !i men$inere;
- prin picurare - se modeleaz" conform desenului de pe model;
- prin solidarizarea elementelor prefabricate - !ei, conectori, cro!ete.
- pentru macheta componentei acrilice - montarea prin diferite metode a din$ilor pe !eile machetei acrilice,
realizate pe scheletul metalic;
- pentru proteze ortodontice - desenarea conturului bazei protezei, izolarea, presarea unei pl"ci de cear"
plastifiat" pe model, n limitele desenului.
- Caracteristici morfo- dimensionale urm"rite la modelarea machetei pentru diferite tipuri de lucr"ri dentare:
- pentru incrusta$ii: - suprafa$a machetei s" se nscrie n morfologia suprafe$ei respective a dintelui pe care l
reface; pentru fa$a ocluzal" se urm"re!te ob$inerea unui relief ocluzal concordant cu antagoni!tii, iar pentru fe$ele
laterale se urm"re!te ob$inerea unor convexit"$i normale !i contacte interdentare strnse cu din$ii vecini.
- pentru coroane de acoperire !i pun$i dentare:
- adaptare !i aspectul marginii cervicale s" fie n contact intim cu bontul, neted", continu" !i sub$ire pn" la limita
prepara$iei;
- fa$a ocluzal" se modeleaz" cu caractere specifice din$ilor naturali nlocui$i !i n concordan$" cu din$ii antagoni!ti
!i vecini. S" se redea crestele de smal$, pozi$ia cuspizilor cu pantele lor, locul fosetelor !i al !an$urilor
intercuspidiene, n armonie cu antagoni!tii n rela$ie de intercuspidare maxim";
- fa$a vestibular" se modeleaz" convex n toate sensurile cu muchii rotunjite n simetrie cu dintele natural;
- fa$a oral" se modeleaz" n armonie cu din$ii vecini astfel nct s" redea relieful dintelui natural cu !an$uri de
desc"rcare !i convexit"$i acolo unde este cazul. Se individualizeaz" din$ii prin !an$uri larg deschise pentru a
favoriza cur"$irea !i autocur"$irea;
- fe$ele proximale s" fie de form" convex" !i s" redea punctul de contact cu din$ii vecini;
- fa$a mucozal" a corpului de punte este modelat" n func$ie de contactul cu creasta alveolar".
Macheta pun$ii dentare trebuie s" se ncadreze n curbura arcadei !i s" redea din punct de vedere morfo- func$ional,
masticator, fonetic, estetic.
- pentru proteze mobile:
- la proteza maxilar" - se modeleaz" versantul vestibular n zona frontal" sub$ire cu form" concav" s" ocoleasc"
frenul buzei superioare !i s" redea procesul alveolar la edentat. n zona lateral" s" fie neted" !i u!or convex" iar
bolta palatin" s" fie cu grosime uniform" (aproximativ 2 mm) !i s" se redea rugile palatine.
- la proteza mandibular" versantul vestibular s" fie cu forma convex", neted", s" ocoleasc" frenul buzei inferioare
!i bridele, iar versantul lingual modelat sub$ire cu form" concav" sau plan".
- pentru proteze scheletate: componenta metalic" se modeleaz" n limitele desenului de pe model cu grosime
uniform" !i suprafa$" neted". Asamblarea diverselor segmente se face cu cear" fluid" iar unghiurile de ntlnire se
rotunjesc pentru ca viitoarea protez" s" nu reten$ioneze alimente ; componenta acrilic" se modeleaz" analog
proteza acrilic".
- pentru aparat (proteza) ortodontic: s" fie cu grosime uniform", intim" pe model, s" fie cu suprafe$e netede, s" se
opreasc" supracingular la frontali !i supraecuatorial la din$ii laterali.
- Instrumente / echipamente specifice utilizate la executare machetei: spatule de picurat cear", spatul" de modelat
cear", spatula electric", pensule pentru r"!ini acrilice, baia de cear".
- Procedee specifice utilizate la finisarea machetelor: - suflare de aer cald.
- Instrumente / echipamente utilizate la modelarea !i preg"tirea machetei pentru ambalat: tije pentru rezervor,
spatule, pomp" de aer, bec Bunsen.
- Opera$ii specifice la preg"tirea machetei n vederea ambal"rii:
- pentru lucr"ri metalice:
- fixarea tijelor pentru canalul de turnare al aliajului fluid pe care se realizeaz" rezervorul de aliaj fluid !i istmul;
- realizarea canalelor de evacuare a gazelor.
- pentru lucr"ri nemetalice:
- degresarea machetei;
- detensionarea machetei.
- Materiale utilizate la preg"tirea machetei: solu$ii speciale pentru degresare !i detensionare. Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- aten$ia cu care se verific" modelul de lucru din punct de vedere al integrit"$ii !i al coresponden$ei cu tipul lucr"rii
de executat;
- corectitudinea cu care se execut" opera$iile specifice de preg"tire a modelului de lucru;
- corectitudinea cu care se stabile!te materialul de execu$ie al machetei n func$ie de tipul lucr"rii dentare;
- corectitudinea !i ndemnarea cu care se execut" diferitele tehnici de execu$ie a machetelor n func$ie de tipul
lucr"rii dentare;
- corectitudinea cu care se respect" succesiunea fazelor de lucru pentru machetele care presupun faze intermediare
!i modul n care se efectueaz" eventualele modific"ri ale machetei dup" efectuarea probei de c"tre medic;
- precizia cu care se modeleaz" macheta astfel nct s" se asigure caracteristicile morfo- dimensionale specifice
fiec"rui tip de lucrare dentar";
- ndemnarea cu care se utilizeaz" instrumentele specifice la executarea !i modelarea machetei astfel nct s" se
asigure redarea cu fidelitate a lucr"rii finale / fazei intermediare a lucr"rii dentare;
- aten$ia cu care este preg"tit" macheta n vederea ambal"rii prin opera$ii specifice tipului de lucrare dentar".

Cuno!tin$e:
- morfologia din$ilor, anatomia !i fiziologia aparatului dento- maxilar;
- tipuri de lucr"ri dentare;
- caracteristicile machetei pentru fiecare lucrare dentar";
- tehnici specifice pentru executarea p"r$ilor componente ale machetei n func$ie de tipul lucr"rii;
- tipuri de materiale specifice pentru executarea diferitelor p"r$i ale machetei;
- tipuri de instrumente specifice utilizate la modelarea machetei;
- metode de montare a din$ilor.
Aptitudini:
- r"bdare, ndemnare, sim$ dezvoltat al propor$iilor.
Executarea modelului de lucru
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la executarea modelului de lucru pe baza amprentei luat" de medic pentru toate tipurile de lucr"ri
dentare specifice laboratorului de tehnic" dentar".
Modelul de lucru reprezint" copia pozitiv" a cmpului protetic si pe baza lui se execut" toate celelalte faze
intermediare specifice tuturor tipurilor de lucr"ri dentare.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Preg"tirea amprentei #.#. Amprenta este verificat" vizual din punct de vedere al integrit"$ii !i
al reprezent"rii corecte a elementelor de interes.

#.2. Amprenta este verificat" prin comparare cu indica$iile din fi!a
medicului.

#.3. Amprenta este preg"tit" cu aten$ie prin opera$ii specifice astfel nct
s" se asigure condi$ii optime pentru fazele de lucru ulterioare.
2.Prepararea materialului de turnare 2.#. Materialul de turnare este preparat prin procedee manuale sau
mecanice, n func$ie de gradul de dotare al laboratorului.

2.2. Materialul de turnare este preparat prin omogenizarea elementelor
componente specifice respectnd cu stricte$e indica$iile fabricantului.

2.3. Materialul de turnare este preparat lund n considerare
caracteristicile materialelor componente de turnare.

2.4. Materialul de turnare este preparat cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor specifice la temperatura mediului ambiant.
3.Turnarea modelului 3.#. Turnarea modelului este efectuat" cu aten$ie prin procedee specifice
astfel nct s" se asigure reproducerea cu maxim" fidelitate a configura$iei
amprentei.

3.2. Turnarea modelului este efectuat" astfel nct s" se respecte timpul
optim de turnare n func$ie de tipul materialului de turnare.

3.3. Turnarea modelului este executat" corect astfel nct s" se asigure
toate caracteristicile morfo- dimensionale n func$ie de tipul modelului.
4.Demularea amprentei de pe model 4.#. Demularea amprentei de pe model este efectuat" cu ajutorul
instrumentelor specifice astfel nct s" se asigure integritatea modelului .


4.2. Eventualele defec$iuni ale modelului sunt sesizate treptat !i dac" este
5.Finisarea modelului 5.#. Finisarea modelului este efectuat" corect prin procedee specifice
astfel nct s" se asigure forma final" f"r" rugozit"$i a modelului.

5.2. Finisarea modelului este efectuat" cu aten$ie cu ajutorul
instrumentelor / echipamentelor specifice astfel nct s" se ob$in"
suprafe$e netede care s" respecte ntocmai forma amprentei .
6.Executarea elementelor intermediare 6.#. Elementele intermediare realizate pe model sunt executate cu aten$ie
realizate pe model. n func$ie de tipul acestuia.
6.2. Elementele intermediare realizate pe model sunt executate prin
opera$ii specifice n func$ie de materialul de execu$ie al acestora.
6.3. Elementele intermediare realizate pe model sunt executate cu
ajutorul instrumentelor / echipamentelor astfel nct s" se asigure
reproducerea cu fidelitate a caracteristicilor morfo- dimensionale ale
Gama de variabile

- Indica$ii din fi!a medicului:
- tipul de lucrare- microproteze, pun$i dentare, proteze, etc.;
- detalii referitoare la pacient- vrst", sex, etc.

- Integritatea amprentei cu redarea fidel" a elementelor de interes:
- f"r" por$iuni lips" din zona de interes;
- redarea cu fidelitate a bonturilor dentare, a din$ilor vecini, a ntregului cmp protetic;
- materialul de amprent" este bine fixat de portamprent" !i repartizat uniform.
- Opera$ii specifice pentru preg"tirea amprentei:
- dezinfectarea cu solu$ii speciale;
- ndep"rtarea surplusurilor;
- fixarea pinilor pentru bonturi mobile.
- Tipuri de materiale de turnare:
- ghipsuri de modelat dure, extradure;
- mase de ambalat.
- Elemente componente specifice ale materialelor de turnare: pudr" !i lichid;
- Caracteristici ale materialelor de turnare:
- duritate, stabilitate volumetric", plasticitate, timp de priz" optim, rezisten$" la - presiune !i temperaturi ridicate;

- Indica$iile fabricantului la prepararea materialului de turnare:
- propor$ia pudr" lichid, timp de malaxare, timp de priz";
- Procedee !i instrumente / echipamente specifice utilizate la prepararea materialului de turnare:
- manual- cu bol !i spatul" !i mecanic- cu vacuum malaxor;
- Procedee specifice utilizate la turnarea modelului:
- prin vibrare manual sau mecanic pe mas" vibratoare;
- modelele se pot turna ntr- un timp sau n doi timpi;
- Tip modele: model preliminar, model definitiv, model de studiu, etc.
- Instrumente specifice folosite la demulare: spatule, bisturie, ciocan de corn, etc.
- Defec$iuni care pot apare la demulare: fisurarea modelului, fracturarea elementelor dentare, lipsuri n model, etc.

- Procedee de finisare a modelelor cu instrumente / echipamente specifice:
- manual - cu cu$it de ghips sau mecanic - cu soclator;
- Elemente intermediare realizate pe model sunt:
- lingura individual" pe model preliminar;
- !ablonul de ocluzie pe model definitiv;
- Opera$ii specifice la executarea elementelor intermediare realizate pe model:
- pentru lingura individual" din plac" de baz" se execut" desenul lingurii pe model, izolarea modelului, mularea
lingurii pe model !i modelarea mnerului !i butoanelor unde este cazul, finisarea lingurii;
- pentru lingura individual" din acrilat autopolimerizabil, pasta se aplic" pe modelul desenat !i izolat;
- pentru !ablonul de ocluzie se execut" desenul !ablonului pe model, se realizeaz" baza din plac" de baz" sau r"!ini
acrilice, peste care se modeleaz" un val de cear";
- Caracteristici morfo- dimensionale ale cmpului protetic ce trebuie reproduse de elementele intermediare
realizate pe model:
- lingura individual": asigurarea contactului cu zona de reflexie dintre mucoasa fix" !i pasiv- mobil", dimensiuni ale marginilor
de #,5- 2mm, rigiditate !i nedeformabilitate, cuprinderea ntregului cmp protetic;
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- aten$ia cu care se verific" amprenta din punct de vedere al integrit"$ii !i al reprezent"rii corecte a elementelor de
interes !i se preg"te!te amprenta prin opera$ii specifice;
- corectitudinea cu care se prepar" materialul de turnare n func$ie de tipul acestuia astfel nct s" se asigure
omogenizarea complet";
- aten$ia !i dexteritatea cu care se efectueaz" demularea amprentei de pe model astfel nct s" se asigure
integritatea modelului;
- aten$ia !i corectitudinea cu care se efectueaz" finisarea modelului prin procedee specifice astfel nct s" se ob$in"
forma final" f"r" rugozit"$i a acestuia;
- ndemnarea cu care sunt utilizate toate instrumentele !i echipamentele de laborator necesare la executarea
modelului;
- corectitudinea cu care se execut" lingura individual" !i !ablonul de ocluzie pe baza modelului;
- !ablonul de ocluzie: asigurarea contactului ntre baza !ablonului !i zona de sprijin a cmpului protetic.
- corectitudinea cu care se execut" turnarea modelului astfel nct s" se respecte caracteristicile morfo-
dimensionale ale modelului.
Cuno!tin$e:
- tipuri de lucr"ri dentare !i caracteristicile modelului pentru fiecare lucrare;
- tipuri de materiale folosite la executarea modelului;
- tipuri de instrumente !i echipamente de laborator folosite la executarea modelului.
_
ntocmirea calcula!iei de pre! pentru lucr#rile dentare
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Stabilirea calcula$iei de pre$ pentru #.#. Pre$urile sunt calculate cu aten$ie lund n considerare toate
lucr"rile dentare elementele componente ale form"rii pre$ului de cost.

#.2. Pre$urile sunt calculate cu precizie n func$ie de tipul lucr"rii dentare.


#.3. Pre$urile sunt calculate cu aten$ie n func$ie de tipul materialelor din
2.Reactualizarea pre$urilor pentru 2.#. Pre$urile sunt reactualizate n func$ie de evolu$ia pre$urilor
lucr"rile dentare componentelor lucr"rilor dentare.

2.2. Pre$urile sunt reactualizate ori de cte ori este nevoie, astfel nct s"
se men$in" un raport optim calitate / pre$.
Gama de variabile

- Tip lucr"ri dentare: confec$ionare microproteze !i pun$i dentare nefizionomice, fizionomice !i semifizionomice,
confec$ionare proteze par$iale !i totale acrilice, confec$ionare proteze scheletate, confec$ionare aparate (proteze
) ortodontice, recondi$ionare !i reparare proteze dentare.

- Tip materiale de baz" ale componentelor lucr"rilor dentare:
- materiale metalice: aliaje nobile, seminobile, inoxidabile, etc.;
- materiale nemetalice: ceramic", materiale composite, r"!ini acrilice, etc.;

- Elemente componente ale pre$ului de cost: cantitatea de materiale, pre$ materiale, tarife manoper", costuri
energie electric", ap", taxe, impozite, etc.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- modul n care sunt calculate pre$urile de cost specifice fiec"rui tip de lucrare dentar" n func$ie de tipul
materialelor componente;
- modul n care se efectueaz" reactualizarea pre$urilor de cost n func$ie de evolu$ia pre$urilor elementelor
componente ale lucr"rii dentare.
Cuno!tin$e:
- elementele componente ale pre$urilor de cost;
- cantit"$i specifice de baz" !i auxiliare !i pre$urile aferente pentru diferite tipuri de lucr"ri dentare;
- tarife manoper" pentru diferite tipuri de lucr"ri dentare.
_
ntocmirea documentelor specifice
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Identificarea !i evaluarea datelor #.#. Datele sunt identificate cu aten$ie n func$ie de tipul documentului de
ntocmit.

#.2. Datele sunt selectate cu discern"mnt n func$ie de tipul
documentului de ntocmit.

#.3 Datele sunt interpretate corect.
2.ntocmirea documentelor 2.#. Documentele sunt ntocmite corect astfel nct s" corespund"
scopului urm"rit.

2.2. Documentele sunt ntocmite lizibil n formatul solicitat.

2.3. Documentele con$in toate datele necesare !i sunt ntocmite la
termenele impuse.
3.Arhivarea documentelor 3.#. Documentele sunt arhivate cu aten$ie conform cerin$elor din
laboratorul de tehnic" dentar".

3.2. Documentele sunt ordonate astfel nct s" permit" un acces rapid.
Gama de variabile

- Tipuri de documente: eviden$e pentru consum de materiale !i pentru necesaruri de materiale !i de instrumente /
echipamente, note de comand" de materiale !i de instrumente / echipamente, chitan$e primire / predare.

- Format solicitat al documentului: format tipizat sau netipizat.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:

- corectitudinea cu care sunt identificate !i prelucrate toate datele de interes specifice documentelor ce urmeaz" a
fi ntocmite n func$ie de tipul acestora;
- corectitudinea cu care sunt ntocmite documentele n func$ie de tipul lor !i de cerin$ele specifice;
- responsabilitatea cu care sunt p"strate documentele astfel nct s" permit" oricnd un acces rapid.
Cuno!tin$e:
- tipuri de documente cu care se lucreaz";
- metodologia de ntocmire a documentelor n func$ie de tipul lor.
_
ntre!inerea curent# a instrumentelor / echipamentelor din laboratorul de tehnic# dentar#
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#.Verificarea st"rii de func$ionare a #.#. Starea de func$ionare a instrumentelor / echipamentelor este
instrumentelor / echipamentelor verificat" vizual nainte de utilizare.
specifice din laboratorul de tehnic"
dentar" #.2. Eventualele disfunc$ionalit"$i ale instrumentelor / echipamentelor
sunt sesizate prompt !i remediate n limita posibilit"$ilor .
2.Efectuarea lucr"rilor de ntre$inere a 2.#. Lucr"rile de ntre$inere ale instrumentelor / echipamentelor sunt
instrumentelor / echipamentelor din efectuate prin metode specificate de fabricant n func$ie de tipul acestora.
laboratorul de tehnic" dentar"

2.2. Lucr"rile de ntre$inere ale instrumentelor / echipamentelor sunt
efectuate cu responsabilitate la sfr!itul fiec"rei faze de lucru sau ori de
cte ori este nevoie.

2.3. Lucr"rile de ntre$inere ale instrumentelor / echipamentelor sunt
Gama de variabile

- Tipuri de instrumente / echipamente c"rora li se aplic" lucr"ri de ntre$inere curent": motoare !i micromotoare,
sablator, bec bunsen, baia cu ultrasunete, etc.
- Lucr"ri de ntre$inere ale instrumentelor / echipamentelor specifice laboratorului de tehnic" dentar": cur"$irea !i
vaselinarea motoarelor, completarea cu nisip a sablatoarelor, cur"$irea becurilor bunsen, nlocuirea apei distilate
n baia cu ultrasunete, etc.
- Metode specificate de fabricant: decontaminare cuptor de ceramic", depurjare compresor de aer, schimbarea
uleiului la pompa de vacuum, etc.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- responsabilitatea cu care se efectueaz" permanent verificarea st"rii de func$ionare a instrumentelor /
echipamentelor astfel nct s" se evite orice situa$ie neprev"zut" n exploatarea acestora;
- corectitudinea cu care se efectueaz" lucr"rile de ntre$inere ale instrumentelor / echipamentelor prin metode !i n
condi$ii de siguran$" !i igien" pentru utilizator.
Cuno!tin$e:
- tipuri instrumente / echipamente specifice;
- lucr"ri de ntre$inere aferente diferitelor instrumente / echipamente;
- metode de ntre$inere.
_
Recondi!ionarea "i repararea protezelor dentare acrilice
Descrierea unit"$ii
Unitatea se refer" la reconditionarea si repararea protezelor partiale si totale acrilice. Reconditionarea se refer" la
rebazarea (c"ptusirea ) periodic" a protezelor iar repararea se refer" la nlocuirea crosetelor fracturate, a dintilor
fracturati sau desprinsi din seile protezei, refacerea integrit"tii bazei protezei.
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Identificarea deterior"rilor #.#. Identificarea deterior"rilor este efectuat" n func$ie de tipul lucr"rii.


#.2. Identificarea deterior"rilor este efectuat" cu aten$ie n func$ie de
2. Repararea protezelor par$iale !i 2.#. Repara$iile protezelor sunt efectuate prin opera$ii specifice cu r"!in"
totale acrilice autopolimerizabil" n func$ie de tipul deterior"rii.

2.2. Repara$iile protezelor sunt efectuate cu ajutorul instrumentelor /
echipamentelor specifice n func$ie de tipul opera$iei.
3. Recondi$ionarea protezelor par$iale 3.#. Recondi$ionarea protezelor este efectuat" prin tehnici diferite n
!i totale acrilice func$ie de tipul materialului folosit la recondi$ionare.

3.2. Recondi$ionarea protezelor este efectuat" prin opera$ii specifice n
func$ie de tehnica folosit".

3.3. Recondi$ionarea protezelor este efectuat" cu ajutorul instrumentelor
/ echipamentelor n func$ie de tipul opera$iei.
4. Prelucrarea final" a protezelor 4.#. Prelucrarea final" a protezelor acrilice reparate sau recondi$ionate
par$iale !i totale acrilice reparate !i este efectuat" prin opera$ii specifice, astfel nct s" se asigure
recondi$ionate recondi$ionarea morfo- func$ional" a protezei acrilice.

4.2.Prelucrarea final" a protezelor acrilice reparate sau recondi$ionate
este efectuat" cu instrumente !i echipamente speciale n func$ie de tipul
opera$iei.
Gama de variabile

- Tipul deterior"rii la proteza total":
- fisurarea sau fracturarea bazei protezei;
- desprinderea din$ilor din baza protezei sau fisurarea din$ilor;
- c"ptu!irea protezei.
- Tipul deterior"rii la proteza par$ial":
- fracturarea cro!etelor, fracturarea sau fisurarea bazei protezei;
- desprinderea sau fracturarea din$ilor;
- nlocuirea din$ilor restan$i extra!i;
- c"ptu!irea.
- Opera$ii specifice la efectuarea repara$iilor protezelor n func$ie de tipul deterior"rii:
- solidarizarea cu cear" sau alte materiale a fragmentelor n pozi$ie corect";
- turnarea modelului - cu cheie pentru nlocuirea din$ilor restan$i extra!i, f"r" cheie pentru repara$ia bazei
protezei, nlocuirea cro!etelor fracturate, fixarea din$ilor desprin!i din baza protezei;
- izolarea modelului cu substan$e izolatoare specifice;
- realizarea reten$iilor se ob$in cu ajutorul frezelor de- a lungul fisurilor (fracturilor) sau n locul cro!etelor !i
din$ilor ce vor fi nlocui$i;
- executarea cro!etului ce va fi nlocuit !i preg"tirea din$ilor ce vor fi nlocui$i;
- prepararea acrilatului autopolimerizabil - $inndu- se cont de propor$ia monomer- polimer;
- ndesarea acrilatului se realizeaz" prin presare normal" n fisur" iar unde este cazul dintele sau coada cro!etului
este fixat n acrilatul autopolimerizabil.
- Tehnici de realizare a recondi$ion"rii / rebaz"rii protezelor par$iale !i totale acrilice:
- tehnica direct" realizat" cu acrilat autopolimerizabil n cabinet;
- tehnica indirect" pe baza amprentei cu diferite materiale realizat" n laborator.
- Opera$ii specifice de tehnica de rebazare indirect":
- reducerea marginilor protezei n treapt";
- amprentarea cmpului protetic folosind ca portamprent" proteza;
- ambalarea protezei cu amprenta n ambele p"r$i ale chiuvetei.
- ndep"rtarea materialului de amprent" !i izolarea tiparului ob$inut;
- prepararea acrilatului;
- ndesarea acrilatului;
- polimerizarea acrilatului;
- dezambalarea protezei.
- Materiale utilizate la recondi$ionarea protezelor par$iale !i totale acrilice:
- r"!ini autopolimerizabile sau termopolimerizabile;
- materiale izolatoare.
- Instrumente !i echipamente folosite la executarea repara$iilor !i recondi$ion"rilor:
- spatule, cle!ti, bol, vacuum malaxor, chiuvete, ring, etc.
- Opera$iile specifice la prelucrarea final" n cazul repara$iilor !i recondi$ion"rilor sunt comune opera$iilor
specifice de la prelucrarea final" n cazul confec$ion"rii protezelor acrilice.

.
Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urm"ri:
- aten$ia !i corectitudinea cu care se identific" deterior"rile astfel nct s" se stabileasc" tehnica, materialul !i
instrumentarul de execu$ie a repara$iei;
- aten$ia !i corectitudinea la cuplarea fragmentelor protezelor astfel nct proteza reparat" s" fie identic" cu
proteza ini$ial";
- aten$ia !i corectitudinea cu care se execut" opera$iile specifice la realizarea repara$iei sau rebaz"rii astfel nct s"
se asigure respectarea strict" a succesiunii acestora;
- ndemnarea cu care se execut" opera$iile specifice de prelucrare astfel nct s" se asigure ndeplinirea cerin$elor
morfo- func$ionale !i calitative din fi!a medicului;
- aten$ia cu care sunt selectate !i ndemnarea n utilizarea instrumentelor / echipamentelor folosite la executarea
repara$iilor sau rebaz"rilor !i la prelucrarea final" a acestora.

Cuno!tin$e:
- tipuri de lucr"ri dentare !i caracteristicile morfo- dimensionale ale acestora;
- tipuri de deterior"ri;
- opera$iile specifice !i succesiunea acestora la executarea repara$iilor !i rebaz"rilor protezelor;
- tipuri de instrumente / echipamente utilizate la executarea repara$iilor !i rebaz"rilor, precum !i la prelucrarea
final" a acestora.

Aptitudini:
- dexteritate;
- r"bdare;
- capacitate de concentrare !i lucru n miniatur"