Sunteți pe pagina 1din 2

1 - EXTRADAREA

1 - Notiunea Extradarea este o forma de cooperare judiciara internationala, putand fi


definite ca fiind procedura prin care un stat suveran (statul solicitat) accepta sa predea unui alt stat
suveran (statul solicitant) o persoana care se afla pe teritoriul sau si care este urmarita penal sau
trimisa in judecata pentru o infractiune ori este cautat in vederea executarii unei pedepse in statul
solicitant.
2 - Natura extradarii Extradarea are o natura juridical mixta, cu largi inflexiuni in dreptul
international, dar si in dreptul intern al statelor. Astfel, ea reprezinta atat un act de asistenta judiciara
internationala, de suveranitate, cat si un act jurisdictional.
In cadrul legislatiei interne, extradarea prezinta o componenta judiciara necesara si
obligatory, instanta de judecata fiind singura in drept sa otarasca asupra extradarii. !uterea
executiva ("in. #ustitiei) avand rol numai in ceea ce priveste punerea in executare a otararii prin
care$
% se admite extradarea in cazul extradarii passive&
% intocmeste cererea formala de extradare si transmiterea acesteia impreuna cu
documentele justificative in cazul extradarii active.
In cazul in care intre Romania si statul solicitant nu exista raporturi conventionale ori o
intelegere privind declaratia de reciprocitate pentru extradare, sau exista un alt impediment la
extradare, cum ar fi inexistenta in 'omania a persoanei reclamate sau decesul acesteia, "inisterul
#ustitiei restituie cererea si documentele justificative autoritatii straine solicitante, explicand
motivele.
( % )onventii internationale
*. )onventia europeana$ de extradare& de asistenta judiciara in materie penala&
+. )onventia europeana privind$ valoarea judiciara a otararilor represive& transferal
persoanelor condamnate& mandatul de arestare European si procedurile de predare intre
statele member
(. Ad. ,en. a -./ a aprobat 0ratatul tip extradare
1 'egimul juridic al extradarii cuprinde$
% norme juridice de drept international general&
% norme juridice din conventiile de extradare&
% norme juridice ce deriva din alte instrumente juridice internationale&
% norme juridice interne. 2otararea pronun3at4 trebuie s4 reyolve si conflictele dintre
normele juridice aplicabile
Institutia extradarii este reglementata de )onstitu3ia 'om5niei, )odul !enal, )odul de
!rocedura !enala, si de 6egea nr (7+8+771.
6egea nr. (7+8+771 prezinta$
% o reglementare unitara acestei materii9
% permite o comunicare directa intre autoritatile judiciare rom5ne si cele straine9
% reprezinta dreptul comun in materia extradarii
: % Extradarea poate fi$
a) ;pv al solicitarii$
<activ4 c5nd este solicitat de statul rom5n&
<pasiv4 c5nd este solicitat statul roman.
b) ;pv al procedurii$
<voluntar4% atunci c5nd persoana ce trebuie extradata consimte la extradare&
< obisnuita (impusa) care urmeaya procedura impusa de lege
= % !rincipiul specialita3ii extr4d4rii !otrivit acestui principiu, persoana extradat nu poate fi
judecata decat pentru infractiunea pentru care a fost extradata, si tot astfel nu poate fi pusa sa execute
decat pedepsa pentru care a fost extradata. !oate fi judecata si pentru alte infractiuni, numai cu
acordul statului ce a acordat extradarea. ;e asemenea, acest principiu presupune ca fapta sa fie
*
prevazuta in legislatia ambelor state. !rincipiul nu se aplica daca persoana extradata renunta voluntar
la acest beneficiu.
> % )onditiile extradarii
a) )onditii privitoare la infractor$
% extradarea se aplica, de regula, ceta3enilor str4ini 9i persoanelor f4r4 cet43enie, care
nu domiciliay4 pe teritoriul 'om5niei&
% pot fi extradate din 'om5nia persoanele aflate pe teritoriul s4u care$ sunt urm4rite
penal& sunt trimise in judecat4& sunt c4utate pentru executarea unei pedepse sau a
unei m4suri de siguran34 in statul solicitant&
% ceta3enii rom5ni pot fi extr4da3i ?n baza dispozi3iilor tratatelor bilaterale sau
multilaterale 9i pe baza de reciprocitate&
% nu pot fi extr4da3i de c4tre 'om5nia$ ceta3enii rom5ni dac4 nu sunt intrunite
condi3iile de la art.+7 din lege& solicitan3ii de azil& refugia3ii& persoanele cu imunitate
de jurisdic3ie& persoana extr4dabil4 are 9i cet43enia statului solicitant sau domiciliaz4
pe teritoriul statului solicitant la data formul4rii cererii de extr4dare& etc.
b) )ondi3ii privitoare la infrac3iune$
% s4 se fi s4v5r9it o infrac3iune pe teritoriul statului solicitant ori impotriva intereselor
acestuia, sau de catre un ceta3ean al acesttui stat 9i s4 fie aplicat4? legea penal4
rom5n4&
% s4 existe dubla incriminare&
% pedeapsa prevazut4 de lege s4 fie de cel putin un an, daca extr4darea se cere pentru
efectuarea urm4ririi penale sau pentru judecat4, iar in cazul extr4d4rii
condamnatului pedeapsa ce urmeaz4 a fi executat4 s4 fie ?ncisoarea d cel pu3in 1
luni&
% prin acordarea extr4d4rii s4 nu se ?ncalce drepturile omului&
A0E.0IE$ !'-)E;/'A E@0'A;A'II ;I. '-"A.IA EB0E !'ECE.0A0A D. )/'B/6
nr.+, iar cea a extradarii active nu ne%a prezentat%o.
2 - MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE I PREDARE
"andatul european de arestare 9i predare inlocuieste, intre statele membre ale /.E.
procedurile clasice de extr4dare.
"andatul E.A.!. Este o decizie judiciara, emis4 de autoritatea judiciar4 competent4 a unui
stat membru al /.E.,?n vederea arest4rii 9i pred4rii c4tre un alt stat membru a unei persoane ?n
vederea efecta4rii urm4ririi penale, a judec4rii sua ?n scopul execut4rii unei pedepse sau a unei
m4suri privative de libertate.
"andatul E.A.! repreyint4 un instrument juridic menit s4 asigure o cooperare mult mai
rapid4 9i eficient4 intre statele membre ale /E, iar executarea mandatului se face ?n baza principiului
recunoa9terii 9i ?ncrederii reciproce.
Dn 'om5nia sunt desemnate ca autorit43i judiciare emitente a "EA! instan3ele judec4tore9ti.
Autorit43ile judiciare rom5ne de executare sunt cur3ile de apel. "inisterul #usti3iei 9i
parcetele de pe l5ng4 cur3ile de apel ?n a c4ror circumscrip3ie a fost localozat4 persoana solicitat4,
sunt desemnate autorit43i competente de a primi "EA!
A0E.0IE$ vezi alte informatii din cursul nr.+

+