Sunteți pe pagina 1din 183

SPECIFICATIE TEHNICA

DE CONSUMURI DE RESURSE
PE ARTICOLE DE DEVIZ PENTRU
LUCRARI DE STATII DE TRANSFORMARE
DE INALTA TENSIUNE 110400 kV
W1S
REDACTAREA II
-a
I.S.P.E.
2001
SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRARI
SIMOL
CAPITOL
DENUMIREA CAPITOLULUI DE LUCRARI PA!.
W1SA U"#$a% "&'()$)*#+ ,& +)-."a"#& /0#-a0a ....................................... 14
W1S T0a(12)0-a")a0& ,& /."&0& 1# 3)3#(& ,& +)-/&(1a0& .............. 45
W1SC P0&2a30#+a"& 1# +)(1"0.+"## -&"a$#+& ............................................ 67
W1SD I(1"a$a"## a.8#$#a0& .......................................................................... 95
W1SE I:)$a")a0&; 3a0&; +$&-& 1# a0-a".0# .............................................. 107
W1SF P0)3& 1# #(+&0+a0# &$&+"0#+& .......................................................... 156
W1S! L.+0a0# /&("0. #("0&0./&0&a 1# 0&/.(&0&a 1.3 "&(1#.(& a
+&$.$&$)0 ,#( 1"a"##$& ,& "0a(12)0-a0& ..........................................
165
W1SH I(1"a$a"## ,& 1"0)/#0& +. a/a /&("0. 1"#(*&0&a #(+&(,##$)0 $a
"0a(12)0-a")a0& <a.")"0a(12)0-a")a0&= 1# #( *)1/),a0##$& ,&
+a3$.0# ,#( +&("0a$& 1# 1"a"## &$&+"0#+& ...........................................
166
W1SI I(1"a$a"## ,& $&*a0& $a /a-a(" /&("0. 1"a"## ,& "0a(12)0-a0& ..... 176
TALA DE MATERII
SIMOL DENUMIREA LUCRARII PA!.
Instructiuni pentru folosirea specificatiei tehnice de consumuri de
resurse pe articole de deviz pentru lucrari de statii de transformare
de inalta tensiune 110400 kV
9
W1SA - UTILA>E TEHNOLO!ICE DE COMUTATIE PRIMARA
Generalitati 14
W1SA01
Intreruptor tripolar montat in interior. 20
W1SA02
Intreruptor tripolar montat in exterior. 2
W1SA05A
!ecanism de actionare pentru intreruptor" montat in interior. 2#
W1SA04A
!ecanism de actionare pentru intreruptor" montat in exterior. 2$
W1SA04
%eparator montat in interior. 29
W1SA06
%eparator montat in exterior. 1
W1SA07A
&ispozitiv de actionare manuala pentru separator de exterior. 4
W1SA09A
&ispozitiv de actionare pneumatica pentru separator de exterior. '
W1SA0?A
&ispozitiv de actionare cu servomotor pentru separator de interior. #
W1SA10A
&ispozitiv de (locare electroma)netica pentru dispozitiv de actionare. $
W1SA11A
*omutator de semnalizare pentru dispozitive de actionare manuala. +
W1SA12A
,ransformator de tensiune pentru interior" 12kV. 9
W1SA15
,ransformator de tensiune pentru exterior 40
W1SA14A
,ransformator de curent pentru interior" 12 kV. 42
W1SA14
,ransformator de curent pentru exterior 4
W1SA16A
!odificarea raportului de transformare la transformatoarele de curent
montate in exterior
4'
W1SA17A
&escarcator montat in interior. 4#
W1SA19
&escarcator montat in exterior. 4$
W1SA1?A
*ontor pentru inre)istrarea descarcarilor. 49
W1SA20
,ransportul si manipularea utila-ului tehnolo)ic de la depozitul statiei
la locul de monta- pe (ucata aparat .
'0
W1SA21A
*ompletarea cu %./# a intreruptorului" a transformatorului de masura
sau a celulei capsulate in %./#.
'2
W1S - TRANSFORMATOARE DE PUTERE SI OINE DE
COMPENSARE
Generalitati '
W1S01
,ransformator 0autotransformator1 de putere cu 0doua sau trei1 '+
infasurari" de ...
x
!V2 cu raport de transformare ...
x
sau (o(ina de
compensare
W1S02
,ransformator de putere trifazat cu doua infasurari" cu raport de
transformare de ...
x
kV sau (o(ina pentru compensarea curentilor
capacitivi avand tensiunea nominala de ...
x
kV si curentul nominal
de ...
x
2
#0
W1S05
3mplerea cu ulei a transformatoarelor 0autotransformatoarelor1 sau
echipamentelor ce contin ulei 0intreruptoare" transformatoare de
masura1 cu a-utorul pompei manuale
#2
W1S04
,ratarea uleiului si umplerea cu ulei a transformatoarelor 0autotrans/
formatoarelor1 de putere cu a-utorul instalatiei de tratare a uleiului.
#
W1S04
%chim(area directiei rotilor transformatorului 0autotransformatorului1 #4
W1S06A
Instalatie pentru protectie la seism a transformatorului de putere #'
W1SC - PREFARICATE SI CONSTRUCTII METALICE
Generalitati #$
W1SC01
4anou" stela-" dulap metalic 0protectie" comanda" masura"
semnalizare" servicii proprii" etc.1
$1
W1SC02
*elula capsulata in %. #" de 12 kV $
W1SC05A
*utie metalica de cleme complet echipata pentru statii 110400 kV $'
W1SC04
4ost de transformare metalic $#
W1SC04
*onstructii din metal montate in statii de transformare $+
W1SC06A
*onstructii din otel zincat si tip mecano 0montanti" console" scari"
etc.1 )ata confectionate
+0
W1SC07A
4lasa metalica de protectie zincata montata pe cadru de otel +1
W1SC09
2ncora- pentru stalpii de (eton din statiile existente +2
W1SD - INSTALATII AU@ILIARE
Generalitati +
W1SD01
2parat electric de masura +$
W1SD02
5eleu montat in circuite de automatizare +9
W1SD05A
6rat de sincronizare echipat cu aparate componente" inclusiv
re)larea aparatelor
91
W1SD04A
6loc de incercare 92
W1SD04A
&ispozitiv de conectare/deconectare 9
W1SD06A
5ezistenta sau shunt 94
W1SD07
7e)area conductoarelor circuitelor secundare 9#
W1SD09A
Gauriri in panouri metalice pentru fixari cu suru(uri sau nituri 9+
W1SD0?
*onector electric 99
W1SD10
8lement de cupla- pentru ,I." montat in celula de 110 kV cu (o(ina
de oprire si condensator
10
W1SD11
8lement de cupla- pentru ,I." montat in celula de 220400 kV cu
(o(ina de oprire si condensator
10'
W1SE - IZOLATOARE; ARE; CLEME SI ARMATURI
Generalitati 10$
W1SE01A
Izolator suport tip coloana" montat in interior" de 12 kV 112
W1SE02
Izolator suport tip coloana" montat in exterior 11
W1SE05A
Izolator de trecere de 12 kV 11'
W1SE04
2sam(larea si montarea lanturilor de izolatoare 0ti-a sau capa/ti-a1 11$
W1SE04A
%untarea armaturilor lanturilor de izolatoare
121
W1SE06
6are colectoare 12
W1SE07
4iesa de dilatare 0elastica1 din cupru sau aluminiu )ata confectionata 129
W1SE09A
2rmatura suport pentru (are ri)ide din cupru sau aluminiu 11
W1SE0?
7e)aturi flexi(ile din conductor funie otel/aluminiu 12
W1SF - PROE SI INCERCARI ELECTRICE
Generalitati 1#
W1SF01A
Incercare sertar distri(loc/norma medie 19
W1SF02
Incercari intreruptor tripolar / circuite primare 141
W1SF05
Incercari separator circuite primare 142
W1SF04A
Incercari descarcator si contor 14
W1SF04
Incercari transformator de masura 144
W1SF06
Incercari transformator 0autotransformator1 trifazat 14'
W1SF07
Incercari celule cu izolatie in %./# de 12 kV 14$
W1SF09A
Incercari (are si izolatoare in statii 110400 kV 14+
W1SF?
Incercarea instalatiei de le)are la pamant 149
W1SF10
Incercarile uleiului de transformator 1'0
W1SF11
Incercari relee si dispozitive de automatizare 1'1
W1SF12
Incercarea comutatiei secundare 0comanda" semnalizare" masura"
(loca-1 pentru intreruptoare su( 1 kV
1'
W1SF15
Incercarea circuitelor de comutatie secundara la celulele cu
intreruptor" exclusiv relee
1'4
W1SF14
Incercarea circuitelor de comutatie secundare / celule de masura /
exclusiv relee
1''
W1SF14
Incercari circuite de protectii 1'#
W1SF16
Incercarile instalatiei )enerale de semnalizare 1'+
W1SF17A
Incercarile instalatiei de masurat temperatura 1'9
W1SF19
4ro(a de ansam(lu 1#0
W1SF1?A
Incercarea motoarelor electrice / pro(e primare 1#1
W1SF20A
Incercari elemente de cupla- I... 1#2
W1S! - LUCRARI PENTRU INTRERUPEREA SI REPUNEREA
SU TENSIUNE A CELULELOR DIN STATIILE DE
TRANSFORMARE
Generalitati 1#
W1S!01
Intreruperea si repunerea su( tensiune a celulei de 12420 kV 1#'
W1SH - INSTALATII DE STROPIRE CU APA PENTRU
STIN!EREA INCENDIILOR LA TRANSFORMATOARE SI IN
!OSPODARIILE DE CALURI DIN CENTRALE SI STATII
ELECTRICE
Generalitati 1##
W1SH01
2nsam(lu instalatie stropire" din centrale sau statii electrice" pentru
trafo 0autotrafo1
1$0
W1SH02
4unct de comanda automat pentru stropire trafo 0autotrafo1" putere"
din centrale sau statii electrice
1$1
W1SH05
&istri(uitor manual pentru stropire in instalatii de ca(luri electrice" in
centrale sau statii electrice" din elemente prefa(ricate
1$
W1SH04
*onducta pentru stropire in instalatii de ca(luri electrice" in centrale
sau statii electrice
1$4
W1SI -INSTALATII DE LE!ARE LA PAMANT PENTRU STATII DE
TRANSFORMARE
Generalitati 1$#
W1SI01
*onductor zincat pentru le)are la pamant" montat in interior 1$9
W1SI02A
*onductor zincat pentru racordarea utila-elor tehnolo)ice" montat in
exterior
1+1
W1SI05
*onductor zincat pentru le)are la pamant" in teren normal 0tare"
foarte tare1" montat in exterior
1+
W1SI04A
8lectrod din teava de otel zincata" diametru 2"'9" pentru le)are la
pamant" montat in teren normal 0tare" foarte tare1
1+'
W1SI04A
Im(inarea prizei de le)are la pamant cu suru(uri zincate 1+$
W1SI06A
6entopriza pentru im(unatatirea instalatiei de le)are la pamant 1++
W1SI07
!ontare ti-a metalica zincata pentru paratrasnet 1+9
INSTRUCTIUNI
/0#A#(, 2)$)1#0&a 1/&+#2#+a"#&# "&'(#+& ,& 0&1.01& /& a0"#+)$& ,& ,&A#:
/&("0. $.+0a0# ,& 1"a"## ,& "0a(12)0-a0& ,& #(a$"a "&(1#.(& 110400 kV
1. CONTINUTUL SPECIFICATIEI TEHNICE SI DOMENIUL DE FOLOSIRE
1.1. %pecificatia de norme de deviz contine norme de deviz de (aza si corectiile
acestora" pentru lucrari de statii electrice cu tensiuni de 110400 kV inclusiv.
1.2. 7ucrarile de instalatii electrice cu tensiuni pana la 1 kV" pentru serviciile proprii
de c.a si c.c din statii electrice" precum si instalatiile aferente constructiilor respective se
vor incadra in devize prin utilizarea specificatiei de norme de deviz :;
2
9.
1.5. 4entru lucrarile de automatizare" telecomunicatii si telemecanica necuprinse in
specificatia :;
1
%9 si care sunt comune mai multor tipuri de activitati se vor folosi normele
de deviz comasate din specificatiile :2,9 si :,*9.
1.4. <ormele de deviz de demontari sunt trecute su( forma de corectii la normele
respective" de (aza.
2. CONDITII !ENERALE PENTRU E@ECUTIA LUCRARILOR
2.1. <ormele de deviz din acesta specificatie sunt ela(orate in ipoteza ca lucrarile
se executa astfel=
2.1.1. In conditii corespunzatoare executarii lucrarilor cuprinse in norme" utila-ele
tehnolo)ice" materialele" constructiile metalice si prefa(ricatele considerandu/se ca sunt
aprovizionate la locul de monta-.
2.1.2. *u materialele noi sau reconditionate care corespund prevederilor din
standarde si prescriptii tehnice in vi)oare.
2.1.5. 7a o inaltime de maxim 2 m" peste aceasta inaltime luandu/se masurile
detaliate in :<orme specifice de securitate a muncii pentru inaltime9 si folosind
echipament de protectie sta(ilit conform :<ormativului cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie9 ela(orat de !inisterul !uncii si 4rotectiei %ociale.
2.1.4. *osturile )enerate de folosire a schelelor usoare" capre" scari" etc. se
suporta din cota de cheltuieli indirecte.
2.1.4.1. 8safoda-ele" platformele de lucru si schelele )rele se prevad separat
in devize" in cazurile in care nu sunt cuprinse mi-loacele de lucru corespunzatoare.
2.1.4. 7a temperaturi am(iante de minimum > '? si maxim > 0? *.
2.1.6. *u mi-loace de lucru si utila-e corespunzatoare executarii )enului de lucrari
de statii de transformare.
2.1.7. *u instalatiile existente scoase de su( tensiune sau in spatii cu front de lucru
nestin)herit.
2.1.9. *u respectarea :<ormelor )enerale de protectia muncii / in vi)oare privind=
/ conditiile de iluminat la locul de munca
/ conditiile climato/meteorolo)ice normale
/ conditiile de microclimat
/ nivelul maxim admis 0acustic echivalent continuu1 de z)omot
/ expunerea la campuri electrice.
5. MATERIALE
5.1. <ormele de deviz cuprind cantitatile de materiale necesare efectuarii unei
unitati de lucrare inclusiv pierderile tehnolo)ice prin prelucrare si pierderile netehnolo)ice
cauzate prin transportul" manipularea si depozitarea materialelor de la furnizor si pana la
locul de punere in opera.
5.2. !aterialele ce se procura de pe piata de materiale" fie din tara fie din import"
pe (aza listelor de materiale prevazute in anexele la antemasuratorile :*aietelor de
%arcini9" nu s/au evidentiat in normele de deviz respective.
&in aceasta cate)orie fac parte urmatoarele materiale =
izolatoare 0lant sau suport1" conductoare 0ri)ide sau flexi(ile1" cleme si
armaturi pentru statiile de I.,.
aparatele electrice de masura / indicatoare 0prevazute in ;
1
editia 19+1 in
cate)oria :materiale91.
aparatele electrice de protectie din circuitele secundare din panouri si
dulapuri.
ca(luri si conductoare pentru circuite secundare.
conectoare electrice de diverse tipuri" pentru circuite secundare si servicii
auxiliare" dispozitive de (locare" lampi de semnalizare" etc.
prefa(ricate" confectii metalice" plase metalice" ca(luri de ancora-" din
statiile electrice" prevazute in cataloa)e ale unitatilor de executie.
conductoare zincate" electrozi din teava zincata" diverse armaturi pentru
realizarea prizelor de punere la pamant" ti-e de paratrasnete" prevazute in cataloa)e ale
unor intreprinderi de confectii metalice prefa(ricate.
In normele de deviz au fost prevazute resursele materiale necesare punerii in
opera" su( forma de materiale marunte" exprimate in echivalent al consumului de ener)ie
electrica 0in k;h1 sau in procente din consumul materialelor principale" precum si
manopera si utila-ul de constructii aferent.
4. MANOPERA
4.1. <ormele de deviz cuprind consumul de forte de munca necesar efectuarii
tuturor operatiilor care intervin in procesul tehnolo)ic de executie a unei unitati 0element1
de lucrare" printre care si urmatoarele=
4.1.1. 7uarea masurilor de protectie si securitate a muncii la locul de munca
prevazute in normele de timp pentru executarea lucrarilor.
4.1.2. 5idicarea de la ma)azie a sculelor si materialelor marute.
4.1.5. %tudierea pro)ramului de monta- si a amplasamentului lucrarilor" trasarea
reperelor si or)anizarea executiei.
4.1.4. 4reluarea la locul de monta- a utila-elor tehnolo)ice.
4.1.4. 4reluarea materialelor la locul de lucru.
4.1.6. Verificarea vizuala a utila-elor tehnolo)ice si a materialelor intele)andu/se
prin aceasta controlul lor la asam(lare.
4.1.7. !anipularea materialelor" utila-elor tehnolo)ice si a mi-loacelor de lucru la
locul de monta-" in pozitie favora(ila desfasurarii operatiilor.
4.1.9. *uratarea si intretinerea mi-loacelor de lucru la locul de munca.
4.1.?. &e)a-area locului de munca de mi-loacele de lucru si de resturile de
materiale" ramase din lucrare.
4.1.10. Verificarea lucrarilor executate si efectuarea pro(elor care sunt cuprinse in
normele de deviz.
4.1.11. 4repararea mortarului de ciment pentru piesele de fixare si sustinere
precum si montarea si fixarea lor.
4.1.12. 3rcarea si co(orarea pe stalpii prevazuti cu scari metalice.
4.1.15. 8xecutarea lucrarilor propriu/zise in concordanta cu procesul tehnolo)ic de
executie.
4.1.14. &eplasarea formatiilor de lucru de la un loc de munca la altul" precum si
deplasarea de la sediul santierului" sau ma)aziei la locul de munca" pentru toate
cate)oriile de lucrari.
4.1.14. @peratiunile indicate separat in )eneralitatile capitolelor sau in normele de
deviz.
4.2. *onsumurile de forta de munca din normele de deviz cuprinse in acest
indicator sunt exprimate in ore si fractiuni zecimale care reprezinta consumul total de forte
al echipei de lucru" cu cate)oria medie de incadrare. <ominalizarea echipei de lucru se va
face in conformitate cu or)anizarea proprie a fiecarui executant" in limitele prevazute de
prezentul indicator.
4. UTILA>E DE CONSTRUCTII
4.1. ,impii de lucru ai utila-elor cuprinse in normele de deviz reprezinta timpii de
functionare efectiva a acestora pentru executarea unei unitati 0element1 de lucrare.
4.1.1. ,impii auxiliari necesari pentru alimentarea" pornirea" oprirea" schim(area de
directie" mici reparatii executate pe loc" intreruperi normale cauzate de tehnolo)ia
executarii lucrarilor precum si timpul de deplasare de la un loc de monta- la altul" au fost
luati in considerare in cadrul sta(ilirii pretului de deviz pe ora de functionare a utila-elor de
constructii.
4.2. 3tila-ele de constructii nominalizate in norma se considera in mod
conventional ca medii" pentru efectuarea unei unitati de lucrare.
4.5. <ominalizarea utila-elor la unele articole de deviz se va face conform dotarii" in
limitele prevazute de prezentul indicator.
4.4. In normele de deviz unde nu s/au prevazut utila-e de constructii" consumurile
de forte de munca au fost sta(ilite in ipoteza ca atat executarea lucrarilor propriu/zise cat
si manipularile pe orizontala si verticala a materialelor se executa manual" sau cu scule"
unelte si dispozitive de mica mecanizare" iar costurile )enerate de folosirea acestora se
suporta din cota de cheltuieli aferente.
6. PRESCRIPTII TEHNICE
6.1. ,oate lucrarile de statii de transformare electrice se considera ca se executa
in conformitate cu prevederile standardelor de stat" a normativelor in vi)oare" a
documentatiei de executie" a fiselor tehnolo)ice si a prescriptiilor tehnice speciale
aferente lucrarilor respective.
CAPITOLUL W1SA
UTILA>E TEHNOLO!ICE DE COMUTATIE PRIMARA
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse numai normele de deviz pentru montarea si
demontarea aparata-ului de comutatie primara" pentru tensiuni de 110400 kV inclusiv si
anume= intreruptoare" separatoare inclusiv dispozitivele de actionare ale acestora"
transformatoare de tensiune si curent" (o(ine de reactanta" descarcatoare cu rezistenta
varia(ila si rezistenta de suntare inclusiv contoare pentru inre)istrarea descarcarilor.
,oate aceste aparate tre(uie sa fie insotite de certificarea calitatii.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de
prevederile din urmatoarele acte normative=
/ <orme metodolo)ice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiect" pe
faze de licitatii" al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor / 199#
/ AG nr. '92B199 repu(licat in 199' privind structura devizului )eneral
/ @rdinul Guvernului nr. 12B199 privind :5e)ulamentul pentru or)anizarea
licitatiilor de (unuri pu(lice si servicii9
/ 48 101B19+' / :<ormativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1 kV9
/ 48 009B199 / :<orme de prevenire" stin)ere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura ener)iei electrice9
/ <%4! #'B199$ / :<orme specifice de protectia muncii pentru transportul si
distri(utia ener)iei electrice9
/ :.ise tehnolo)ice pentru lucrari specifice9
2.2. S"a(,a0,&
5esursele materiale au la (aza urmatoarele standarde =
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie.9
/ %,2% 100B$9 / :7itar)a produs o(isnuit din 4( metalic 04(o1.9
/ %,2% 12B#' / :Ghips.9
/ %,2% 10B99 / :6enzen.9
/ %,2% 0B1/$2 / :,raverse din lemn pentru calea ferata.9
/ %,2% B+$ / :@tel laminat la cald. @tel rotund.9
/ %,2% 92B1/+4 / :6are dreptun)hiulare din *u. *onditii de caliatate.9
/ %,2% 92B2/+$ / :6are dreptun)hiulare din *u. &imensiuni mari.9
/ %,2% 9'B++ / :@tel laminat la cald. @tel lat.9
/ %,2% 404B1/9+ / :,evi din otel fara sudura laminate la cald.9
/ %,2% 4$2B+4 / :.itin)uri din fonta malea(ila. *ur(e. &imensiuni.9
/ %,2% 4$4B+4 / :.itin)uri din fonta malea(ila. *oturi. &imensiuni.9
/ %,2% 4$$B+4 / :.itin)uri din fonta malea(ila. 5eductii. &imensiuni.9
/ %,2% 44$B+0 / :2cid azotic tehnic 0A<@

1.9
/ %,2% '4'B1/+0 / :Ipsos pentru constructii.9
/ %,2% +11B+ / :3lei mineral neaditivat ,r.0 pentru transformatoare si
intreruptoare electrice.9
/ %,2% ++9B+9 / :%arma rotunda trefilata din otel" utilizata in scopuri )enerale.9
/ %,2% 91$B+4 / :Vaselina tehnica artificiala.9
/ %,2% 90+B+0 / :@tel laminat la cald. 6anda.9
/ %,2% 112'B1/91 / :8lectrozi inveliti pentru sudarea cu arc electric.9
/ %,2% 1++B$2 / :%ai(e )rosolane. %ai(e plate pentru metal. &imensiuni.9
/ %,2% 14'1B+0 / :%uru(uri cu filet pentru lemn. %uru( cu cap (om(at crestat.
&imensiuni.9
/ %,2% 1494B#$ / :2zot comprimat. 2zot in stare )azoasa" o(itinut prin distilarea
aerului lichid si folosit in scopuri industriale.9
/ %,2% 1##$B#2 / :2)re)ate naturale )rele pentru mortare si (etoane o(isnuite cu
lianti hidraulici. *onditii )enerale.9
/ %,2% 1$4#B+0 / :*artoane dure. *arton electroizolant 0prespan1.9
/ %,2% 194#B#9 / :@tel laminat la cald. ,a(la nea)ra.9
/ %,2% 202+B+0 / :@tel laminat la cald. ,a(la zincata.9
/ %,2% 201B$$ / :@xi)en tehnic )azos si lichid.9
/ %,2% 2'0B+0 / :%uru(uri )rosolane. %uru( pentru fundatii. &imensiuni.9
/ %,2% 2'4B$# / :Impletituri din sarma. 4lase cu ochiuri patrate.9
/ %,2% 2+24B#$ / :2rmaturi pentru treceri izolate prin pereti" din exterior/interior"
pana la ' kV.9
/ %,2% 0B+$ / :%arma rotunda din aluminiu pentru electrotehnica.9
/ %,2% 122B+' / :7acuri si vopsele. &iluanti pentru produse pe (aza de derivati
celulozici.9
/ %,2% #'+B$$ / :6anda izolatoare din panza cauciucata.9
/ %,2% 4002B$4 / :!ateriale auxiliare pentru retele si instalatii electrice. *leme de
sir pentru circuite cu conductoare din cupru si aluminiu. *onditii tehnice speciale de
calitate.9
/ %,2% 40$1B+9 / :4iulite hexa)onale. *lasele de executie 2 si 6.9
/ %,2% '#+1B1/91 / :6enzi din aluminiu. *onditii tehnice de calitate.9
/ %,2% #220B#9 / :%uru(uri semiprecise. %uru( cu cap hexa)onal. &imensiuni.9
/ %,2% ##+B+9 / :Aartie" carton si carton ondulat. &eterminarea a(sor(tiei de apa.
!etoda *o((.9
/ %,2% '200B+0 / :%ai(e precise. %ai(e plate pentru metale. &imensiuni.9
/ %,2% #+#'B+9 / :*onducte cu izolatie din 4V* pentru instalatii electrice fixe.9
/ %,2% $2$+B$ / :Garnituri din cauciuc rezistente in medii petroliere.9
/ %,2% $###B1/9 / :%ai(e elastice. *onditii tehnice )enerale de calitate.9
/ %,2% $901B+' / :.lanse din otel. .lanse rotunde" li(ere pe teava 4n 1#.
&imensiuni.9
/ %,2% $9'#B+' / :2r)on )azos si lichid.9
/ %,2% +99B#9 / :,u(uri izolante din 4V*.9
/ %,2% +$2B+0 / :2rmaturi sanitare. 6aterii amestecatoare 4n #. ,ipuri si
dimensiuni principale.9
/ %,2% +$$+B2/+' / :*a(luri de ener)ie cu izolatie si manta din 4V*. ,ipuri de
(aza.9
/ %,2% 910+B+# / :*onducte flexi(ile din cupru cu izolatie din 4V*" pentru instalatii
electrice.9
/ %,2% $#'#B90 / :,evi din otel sudate lon)itudinal pentru instalatii.9
/ %,2% 9'0#B+4 / :3leiuri hidraulice pentru solicitari usoare.9
/ %,2% 10$2B+0 / :%ilica)el 0)elul de silice uscat1.9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de materiale
5.1.1. *onsumurile specifice de materiale cuprind materialele necesare executarii
unei unitati de lucrare. <u sunt cuprinse utila-ele tehnolo)ice ce monteaza.
5.1.2. !aterialele marunte necesare montarii utila-elor tehnolo)ice se prevad su(
forma de consum de ener)ie electrica in kCh.
5.2. *onsumurile specifice de manopera
5.2.1. *onsumurile specifice de manopera prevazute in normele de deviz din acest
capitol" cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.2.2. In vederea darii in functiune" sunt cuprinse in afara operatiilor prevazute in
instructiunile de folosire a Indicatorului si in norme" alte operatii cum sunt=
3.2.2.1. 7a montare=
a) 4entru intreruptoare si dispozitivele lor de actionare=
/ dezam(alarea aparata-ului electric si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului in vederea recuperarii valorii acestuia
/ montarea intreruptoarelor de inalta tensiune in interior si exterior
/ revizia si re)larea intreruptorului
/ pur-area intreruptoarelor
/ montarea dispozitivului de actionare pentru intreruptoare montate in interior
sau exterior" inclusiv verificarea" re)larea acestuia si executarea le)aturii de racordare
b) 4entru separatoare si dispozitivele lor de actionare si auxiliare
/ dezam(alarea aparata-ului si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului.
/ montarea separatoarelor de interior sau exterior 0inclusiv confectionarea si
montarea (aila)arelor1
/ montarea dispozitivelor de actionare" re)larea cursei de inchidere si
deschidere a separatorului
/ montarea dispozitivelor de (locare electroma)netica" inclusiv re)larea
mecanica
/ montarea comutatoarelor de semnalizare" inclusiv re)larea pozitiei
contactoarelor si operatiilor de montare si demontare a articulatiilor
c) 4entru transformatoarele de masura=
/ dezam(alarea aparatului si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului in vederea recuperarii acestuia
/ montarea transformatorului de masura in interior sau exterior
d) 4entru descarcatoare=
/ dezam(alarea aparatului si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului in vederea recuperarii acestuia
/ montarea descarcatorului in interior sau exterior
/ dezam(alarea si verificarea starii contorului
/ montarea contorului pentru inre)istrarea impulsurilor
e) ,ransportul si manipularea utila-elor tehnolo)ice" de la depozitul de
santier la locul de monta-" precum si manipularea acestora s/a prevazut in articol separat
:;1%2209. 2ceasta se va prevede in functie de )reutatea fiecarui aparat si de distanta la
care tre(uie transportat fiecare aparat in parte
3.2.2.2. 7a demontare=
a) 4entru intreruptoarele si dispozitivele lor de actionare=
/ )olirea intreruptoarelor de ulei si recuperarea uleiului
/ desfacerea cupla-ului dintre intreruptor si dispozitivul 0mecanismul1 de
actionare
b) 4entru separatoare si dispozitivele lor de actionare=
/ demontarea ti-elor de actionare
/ demontarea comutatoarelor de semnalizare inclusiv le)aturile mecanice"
articulatiile si ti-ele
c) 4entru transformatoarele de masura=
/ desfacerea suru(urilor de fixare sau a pieselor de (locare 0opritoarelor1
5.5. *onsumurile specifice de utila-
*onsumurile prevazute in normele de deviz din acest capitol cuprind urmatoarele
operatii=
5.5.1. !anipularea si montarea echipamentelor in statiile interioare se face cu
dispozitive specifice de mica mecanizare 0 a se vedea pct. '.4. din prezentele instructiuni1.
5.5.2. !anipularea si montarea echipamentelor in statiile exterioare se face cu
utila-e specifice 0automacara si platforma ridicatoare1 dupa cum urmeaza=
/ 2utomacara # tf A
max
D 12 m" deschidere maxima 4"# m
/ ,ractor pe pneuri cu remorca de t.
/ 4latforma ridicatoare cu (rat 456 / 1' cu auto ' t.
5.4. In norme nu sunt cuprinse
In normele din acest capitol nu sunt cuprinse urmatoarele lucrari necesare montarii
intreruptoarelor" dispozitivelor de actionare ale intreruptoarelor" separatoarelor"
dispozitivelor de actionare ale separatoarelor si transformatoarelor de masura=
/ le)aturile electrice primare" cuprinse in normele din capitolul :;1%89
/ le)aturile electrice ale circuitelor secundare" cuprinse in normele din capitolul
:;1%&9
/ conductele si racordurile de aer comprimat" cuprinse in indicatorul de norme :!19
/ instalatia de le)are la pamant" cuprinsa in normele din capitolul :;1%I9
/ constructia metalica de sustinere" cuprinsa in normele din capitolul :;1%*9
/ lucrarile de vopsitorie ale constructiilor metalice precum si aducerea la culoare a
aparata-ului" cuprinse in indicatorul de norme de deviz :Iz9
/ verificarile si pro(ele aparata-ului primar care se efectueaza cu autola(orator
452!" cuprinse in normele din capitolul :;1%.9
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
4.1. !asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata in fiecare norma
de deviz.
W1SA01
I("0&0./")0 "0#/)$a0 -)("a" #( #("&0#)0; "#/B
A / cu ulei putin orto-ector 12 kV" 1#00 2" #000 !V2
/ cu %./# 14' kV" 2000 2
C./0#(,&= / manipularea manuala sau cu dispozitive pentru interior
/ dezam(alarea partilor componente si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului
/ controlul vizual si identificarea partilor componente
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea si montarea intreruptorului cu utila- pentru interior
/ umplerea cu ulei a camerelor de stin)ere la varianta :29
/ montarea tevilor de le)atura intre intreruptor si dispozitivul de actionare
/ pur-area intreruptorului la varianta :29
/ completarea cu %./# la varianta :69" inainte de punerea in functiune
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1SA01
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 220"0 1+0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 100"0 +0"0
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat tip 456/
1' cu auto ' t
ore 2"0 1"0
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !<0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 2"0 1"0
W1SA01
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.- 1# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 40"0 2"0
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: / 4latforma ridicatoare cu (rat
tip 456/1' cu auto ' t
ore 0"4 0"2
410'2000#$'2 2utomacara cu 0"0# mn 0# tf1" A
max
D 12 m"
cu deschiderea maxima 4"# m
ore 0"4 0"2
W1SA02
I("0&0./")0 "0#/)$a0 -)("a" #( &8"&0#)0 "#/B
A / cu ulei putin orto-ector" 12 kV" 1#00 2" #000 !V2
/ cu %./#" 14' kV" 2000 2
C / cu ulei putin" orto-ector 24' kV" 1#00 2" 12000 !V2
D / cu ulei putin" orto-ector 420 kV" 1#00 020001 2" 20000 !V2
E / cu %./#" 420 kV" 2000 2
C./0#(,&= / dezam(alarea partilor componente sipunerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului
/ controlul vizual si identificarea partilor componente
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea si montarea intreruptorului folosind utila-e specifice /
automacara" platforma ridicatoare 0conform pct. ..2./Generalitati1
/ umplerea cu ulei a camerelor de stin)ere la variantele 2" * si &
/ completarea cu %./# la variantele 6 si 8" inainte de punerea in functiune
/ montarea tevilor de le)atura intre intreruptor si dispozitivul de actionare
/ pur-area intreruptorului numai la variantele 2" * si &
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1SA02
C),.$ D&(.-#0&a
0&1.01&$)0
UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+& .(#"a0&
0&1.01&$)0 A C D E
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica
pentru lucrari de
monta-
kCh 24'"0 200"0 '40"0 11'"0 $00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore $$"' #0"0 1'$"0 21"0 1'0"0
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare
cu (rat tip 456 / 1'
cu auto de 't
ore $"0 '"0 19"0 2+"0 20"0
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0#
!< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea
maxima 4"# m
ore $"0 '"0 19"0 2+"0 20"0
W1SA02
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 +)0&+"#&# /0&+.- 1#
0&1.01&$& +)0&+"a"&
A C D E
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 4"1 2'"2 #'"94 9$"02 #"0
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: 4latforma
ridicatoare cu (rat tip
456/1' cu auto ' t
ore 1"4 1"0 "+ '"# 4"0
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0#
tf1 A
max
D 12 m"
deschiderea maxima 4"# m
ore 1"4 1"0 "+ '"# 4"0
W1SA05A
M&+a(#1- ,& a+"#)(a0& )$&)/(&.-a"#+ /&("0. #("0&0./")0; -)("a" #(
#("&0#)0
C./0#(,&= / manipularea manuala sau cu utila- de mica mecanizare
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea dispozitivului cu utila- pentru interior" de mica mecanizare
/ re)larea dispozitivului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh $0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 14"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 4"4
W1SA04A
M&+a(#1- ,& a+"#)(a0& /&("0. #("0&0./")0; -)("a" #( &8"&0#)0
C./0#(,&= / controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea dispozitivului cu automacara
/ re)larea dispozitivului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 110"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 12"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1" A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 2"0
W1SA04A
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore "+4
UTILA>E
410'2000#$'2 Se scade: 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1"
A
max
D 12 m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0"4
W1SA04
S&/a0a")0 -)("a" #( #("&0#)0B
A / monopolar 12 kV 012'0/1#00 21
/ tripolar 12 kV 012'0/1#00 21
C / tripolar" semipanto)raf" cu cutit de le)are la pamant 12 kV / 2000 2
C./0#(,&= / manipularea manuala sau cu utila- de mica mecanizare
/ dezam(alarea partilor componente si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului
/ controlul vizual si identificarea partilor componente
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea si montarea separatorului cu utila- pentru interior
/ montarea ti-elor de actionare intre separator si dispozitiv
/ re)larea separatorului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh #'"0 1+0"0 200"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 14"0 40"0 4+"0
W1SA04
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore '"$4 1"# 1#"2
W1SA06
S&/a0a")0 -)("a" #( &8"&0#)0B
A / rotativ" monopolar" 12 kV 012'0/2000 21
/ panto)raf" monopolar 12 kV 012'0/2000 21
C / rotativ" tripolar 12 kV 012'0/2000 21
D / rotativ" monopolar 24' kV 01#00/2000 21
E / panto)raf" monopolar 24' kV 01#00 / 2000 21
F / rotativ" monopolar 420 kV 01#00/2000 21
! / panto)raf" monopolar 420 kV 01#00/2000 21
C./0#(,&= / dezam(alarea partilor componente si punerea de dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului
/ controlul vizual si identificarea partilor componente
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea si montarea separatorului folosind utila-e specifice /
automacara" platforma ridicatoare 0conform pct. ..2. / Generalitati1
/ montarea piesei de contact pentru cutitul principal" pe (are flexi(ile
sau ri)ide" numai la variantele 6" 8 si G
/ montarea ti-elor de actionare intre separator si dispozitiv
/ re)larea separatorului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1SA06
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 A C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh $$"0 #0"0 200"0 12$"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 12"0 10"0 #"0 24"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1"
A
max
D 12 m" deschiderea maxima
4"# m
ore 1"0 0"+ "0 2"0
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 E F !
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 100"0 1+0"0 1'0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1+"0 #"0 2#"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1" A
max
D
12 m" deschiderea maxima 4"# m
ore 1"' 4"2 "0
W1SA06
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C D
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore '"#4 4"0 1"2 9"#
UTILA>E
410'200#$'2 Se scade: 2utomacara de 0"0#
!< 0# tf1" A
max
D 12 m"
deschiderea maxima 4"# m
ore 0"2 0"1# 0"# 0"4
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& E F !
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore $"2 11"1# 10"4
UTILA>E
410'2000#$'2 Se scade: 2utomacara de 0"0#
!< 0# tf1" A
max
D 12 m"
deschiderea maxima 4"# m
ore 0" 0"+4 0"#
W1SA07A
D#1/):#"#A ,& a+"#)(a0& -a(.a$a /&("0. 1&/a0a")0 ,& &8"&0#)0
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ fixarea dispozitivului pe constructia metalica de sustinere
/ re)larea dispozitivului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 20"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"2
W1SA09A
D#1/):#"#A ,& a+"#)(a0& /(&.-a"#+a /&("0. 1&/a0a")0 ,& &8"&0#)0; <#(+$.1#A
0&A#:#& 0&*$a%=
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ fixarea dispozitivului pe constructia metalica de sustinere
/ re)larea dispozitivului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2'"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 1"#
W1SA0?A
D#1/):#"#A ,& a+"#)(a0& +. 1&0A)-)")0 /&("0. 1&/a0a")0 ,& #("&0#)0 1a.
&8"&0#)0
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ fixarea dispozitivului pe constructia metalica de sustinere
/ re)larea dispozitivului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$ 0&1.01&$)0 D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
4011110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2'"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"#
W1SA10A
D#1/):#"#A ,& 3$)+a0& &$&+"0)-a*(&"#+a /&("0. ,#1/):#"#A ,& a+"#)(a0&
C./0#(,&B / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ montarea
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"#
W1SA11A
C)-."a")0 ,& 1&-(a$#:a0& /&("0. ,#1/):#"#A& ,& a+"#)(a0& -a(.a$a
C./0#(,&B / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ montarea si refacerea comutatorului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"'
W1SA12A
T0a(12)0-a")0 ,& "&(1#.(& /&("0. #("&0#)0 125 kV
C./0#(,&= / manipularea cu dispozitive pentru interior
/ dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea cu utila- pentru interior
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh '0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 10"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"+
W1SA15
T0a(12)0-a")0 ,& "&(1#.(& /&("0. &8"&0#)0
A / 12 kV
/ 24' kV
C / 420 kV
C./0#(,&= / dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual si identificarea la variantele 6 si *" a partilor componente
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea 0numai la variantele 6 si *1 si montarea cu utila-e specifice /
automacara" platforma ridicatoare 0conform pct. ..2. / Generalitati1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 40"0 '0"0 #0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"0 1'"0 22"0
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat" tip 456 /
1' cu auto ' t
ore / 2"0 2"'
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D
12 m" deschiderea maxima 4"# m
ore 1"' 2"0 2"'
W1SA15
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"'# 4"' +"'+
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: 4latforma ridicatoare cu (rat"
tip 456 / 1' cu auto ' t
ore / 0"4 0"'
2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0" 0"4 0"'
W1SA14A
T0a(12)0-a")0 ,& +.0&(" /&("0. #("&0#)0; 125 kV
C./0#(,&= / manipularea cu dispozitive pentru interior
/ dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea cu utila- specific
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 10"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 1"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"+
UTILA>E
410'2000#$'2 Se scade: 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1
A
max
D 12 m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0"2
W1SA14
T0a(12)0-a")0 ,& +.0&(" /&("0. &8"&0#)0
A / 12 kV
/ 24' kV
C / 420 kV
C./0#(,&= / dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual si identificarea partilor componente
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea si montarea cu utila-e specifice / automacara" platforma
ridicatoare numai la variantele 6 si * 0conform pct. ..2. / Generalitati1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1SA14
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 40"0 ''"0 #+"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore $"' 14"0 20"0
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat" tip 456 /
1' cu auto ' t
ore / 2"' "'
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 1"' 2"' "'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"4 4"2 +"0
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: 4latforma ridicatoare cu (rat"
tip 456 / 1' cu auto ' t
ore / 0"' 0"$
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0" 0"' 0"$
W1SA16A
M),#2#+a0&a 0a/)0".$.# ,& "0a(12)0-a0& $a "0a(12)0-a")a0&$& ,& +.0&("
-)("a"& #( &8"&0#)0
C./0#(,&= - acces la (orne cu utila- de mica mecanizare
/ demontarea capacului cu (orne primare
- schim(area pozitiei ecliselor de contact
/ comprimarea (urdufului
/ remontarea capacului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0
W1SA17A
D&1+a0+a")0 -)("a" #( #("&0#)0; /&("0. 125 kV
C./0#(,&= / manipularea cu dispozitive pentru interior
/ dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea cu dispozitive pentru interior
/ realizarea le)aturii intre descarcator si contor
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh #"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"
W1SA19
D&1+a0+a")0 -)("a" #( &8"&0#)0
A / pentru 12 kV
/ pentru 24' kV
C / pentru 420 kV
C./0#(,&= / dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ asam(larea 0numai la variantele 6 si *1 si montarea cu utila-e specifice /
automacara" platforma ridicatoare
/ realizarea le)aturii intre descarcator si contor
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 41"0 #0"0 +0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"' 1#"0 2"0
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat" tip 456 /
1' cu auto ' t
ore 2"' "0
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 1"' 2"' "0
W1SA19
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"29' 4"#4 $"'9
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: 4latforma ridicatoare cu (rat"
tip 456 / 1' cu auto ' t
ore / 0"' 0"#
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0" 0"' 0"#
W1SA1?A
C)(")0 /&("0. #(0&*#1"0a0&a ,&1+a0+a0#$)0
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ fixarea contorului
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"2
W1SA20
T0a(1/)0".$ 1# -a(#/.$a0&a ."#$a%.$.# "&'()$)*#+ ,& $a ,&/):#".$ 1"a"#&# $a
$)+.$ ,& -)("a% /& 3.+a"a a/a0a" +. *0&."a"&a ,&B
A / pana la 0" t pe distanta de '0 m
/ 0"1/0"' t pe distanta de '0 m
C / 0"'1/1"0 t pe distanta de '0 m
D / 1"01/1"' t pe distanta de 100 m
E / 1"'/2"0 t pe distanta de 100 m
F / 2"0/"0 t pe distanta de 100 m
C./0#(,&= / incarcarea si descarcarea utila-ului tehnolo)ic am(alat" cu automacara
/ transportul si insotirea utila-ului tehnolo)ic cu transport auto 0ex= tractor si
remorca de t1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a a/a0a" "0a(1/)0"a"
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"+ 1"0 1"2
UTILA>E
41044000'#0' ,ractor pe pneuri #'*4 cu remorca
de t
ore 0"+ 1"0 1"2
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D
12 m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0"4 0"' 0"#
W1SA20
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
D E F
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"' 2"0 2"'
UTILA>E
41044000'#0' ,ractor pe pneuri #' *4 cu remorca de
t
ore 1"' 2"0 2"'
410'2000#$'2 2utomacara de 0"0# !< 0# tf1 A
max
D 12
m" deschiderea maxima 4"# m
ore 0"$ 0"+ 0"9
W1SA21A
C)-/$&"a0&a +. SF-6 a #("0&0./")0.$.#; a "0a(12)0-a")0.$.# ,& -a1.0a "#/
1a. a +&$.$&# +a/1.$a"& #( SF-6
C./0#(,&B / completarea cu %./# a echipamentelor sus mentionate numai in perioada
de revizie cu instalatia si )azul de completare %./# aflate in dotarea unitatii
de exploatare
S& -a1)a0a $a 3.+a"a a/a0a"
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0
CAPITOLUL W1S
TRANSFORMATOARE DE PUTERE SI OINE DE
COMPENSARE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru montarea
transformatoarelor de putere si a (o(inelor pentru compensarea curentilor capacitivi
pentru tensiuni pana la 400 kV si puteri pana la 400 !V2" inclusiv cele cu racorduri in
ca(lu" la (orne capsulate.
1.2. <ormele de deviz de demontari sunt trecute su( forma de corectii la normele
respective" de (aza.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de conditiile
necesare montarii corespunzatoare a transformatoarelor" autotransformatoarelor si
(o(inelor de compensare urmarindu/se respectarea prevederilor din normativele=
/ 48 101B+' / :<ormativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1 kV9
/ 48 119B90 / :<orme specifice de protectia muncii pentru transportul si distri(utia
ener)iei electrice9
/ :.ise tehnolo)ice pentru lucrari specifice9
2.2. 4rincipalele resurse materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele
%,2%/uri =
/ %,2% +11B+ / :3lei mineral neaditivat ,r. 0 pentru transformatoare si
intreruptoare electrice.9
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie.9
/ %,2% 10$2B+0 /9%ilica)el 0)elul de silice uscat1.9
/ %,2% 122B+' / :7acuri si vopsele. &iluanti pentru produse pe (aza de derivati
celulozici.9
/ %,2% 91$B+4 / :Vaselina tehnica artificiala.9
/ %,2% $2$+B$ / :Garnituri din cauciuc rezistente in medii petroliere.9
/ %,2% 0B1/$2 / :,raverse din lemn pentru calea ferata.9
/ %,2% 1494B#$ / :2zot comprimat. 2zot in stare )azoasa" o(tinut prin distilarea
aerului lichid si folosit in scopuri industriale9
/ %,2% +$$+B2/+' / :*a(luri de ener)ie cu izolatie si manta din 4V*. ,ipuri de
(aza.9
/ %,2% +$2B+0 / :2rmaturi sanitare. 6aterii amestecatoare 4n #. ,ipuri si
dimensiuni principale.9
/ %,2% $901B+' / :.lanse din otel. .lanse rotunde" li(ere pe teava 4n 1#.
&imensiuni.9
/ %,2% 201B$$ / :@xi)en tehnic )azos si lichid.9
/ %,2% 2+24B#$ / :2rmaturi pentru treceri izolate prin pereti" de interior si interior/
exterior" pana la ' kV.9
/ %,2% 9'0#B+4 / :3leiuri hidraulice pentru solicitari usoare.9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de materiale
5.1.1. *onsumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare
montarii transformatoarelor" autotransformatoarelor sau (o(inelor de compensare.
5.1.2. *antitatile de ulei prevazute in norme reprezinta uleiul de completare care
acopera pierderile posi(ile prin transport si manipulare pana la montarea
transformatoarelor sau a (o(inelor de compensare.
5.1.5 !aterialele marunte necesare montarii utila-elor tehnolo)ice sunt trecute su(
forma de consum de ener)ie electrica in kCh.
5.1.4. In accesoriile transformatoarelor si autotransformatoarelor se cuprind
urmatoarele=
/ radiatoarele cu anexe
/ conservatorul cu anexe
/ supapa de si)uranta
/ izolatoarele (ornelor
/ ventilatoarele 0partea mecanica1
/ comutatorul pentru re)larea tensiunii
/ dispozitivul de actionare a comutatorului pentru re)larea tensiunii
/ sticla de nivel
/ filtrul de silica)el
/ descarcatoarele de pe izolatoare
/ termometrele
/ cutia cu (orne
/ condensatoarele electrice
5.2. *onsumuri specifice de manopera
5.2.1. *onsumurile specifice de manopera prevazute in normele de deviz din acest
capitol cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.2.2 In vederea darii in functiune sunt cuprinse in afara de operatiunile prevazute
in instructiunile de folosire a indicatorului si alte operatiuni cum sunt=
7a montare=
a) !anipularea si ridicarea transformatorului" autotransformatorului sau a
(o(inei de compensare avand masa de transport pana la '000 k) inclusiv.
b) !anipularea pe calea de rulare in apropierea fundatiei" in conditiile
prevazute in normele de timp si asezarea pe fundatie a transformatorului"
autotransformatorului sau a (o(inei de compensare" avand masa de transport peste
'000 k).
c) .ixarea prin suru(uri sau (locarea rotilor prin fixarea opritoarelor.
d) 7a transformatoarele sau autotransformatoarele care se livreaza cu
accesoriile demontate" normele de deviz cuprind si lucrarile necesare montarii acestor
accesorii inclusiv verificarea starii fizice a accesoriilor demontate precum si=
/ manipularea si ridicarea accesoriilor cu automacaraua
/ desfacerea piulitelor si suru(urilor accesoriilor" asezarea pe locul de fixare
si fixarea provizorie
/ verificarea pozitiei si montarea definitiva inclusiv confectionarea )arniturilor
si montarea lor
5.2.5. *entrifu)area uleiului de umplere a transformatoarelor"
autotransformatoarelor sau (o(inelor de compensare care se livreaza numai cu o parte
din cantitatea totala de ulei din cuva" cealalta transportandu/se in (utoaie sau umplerea
cu ulei a celor care se livreaza umplute cu azot" se prevede separat in deviz conform
normelor :;1%609 si :;1%6049.
In aceste norme de deviz sunt cuprinse si urmatoarele operatii=
/ manipularea (utoaielor
/ amena-area si curatirea locului de asezare a instalatiei complexe de tratare
a uleiului
/ desfacerea capacelor de introducere a uleiului si racordarea la instalatia
complexa de tratare a uleiului
/ centrifu)area uleiului si introducerea lui in cuvasu(divid cu a-utorul
instalatiei complexe de tratare
5.5. *onsumuri specifice de utila-
!anipularea si montarea echipamentelor se face cu utila-e specifice" dupa cum
urmeaza=
/ 2utomacara # tf A
max
D 12 m" deschidere maxima 4"# m
/ 2utomacara 1' tf
/ Vinci hidraulic
/ ,ractor % 1'00
Instalatie complexa de tratare a uleiului ce efectueaza incalzirea" filtrarea"
centrifu)area" creerea vidului si introducerea uleiului )ata tratat. 2semenea instalatii se
)asesc in dotarea unitatilor de exploatare.
5.4. In normele din acest capitol nu sunt cuprinse urmatoarele lucrari necesare
montarii transformatoarelor" autotransformatoarelor sau a (o(inelor de compensare" care
se vor incadra astfel=
/ le)aturile electrice primare" cuprinse in normele din capitolul :;1%89
/ conductele electrice in ca(lu si accesoriile aferente" cuprinse in normele din
indicatorul de norme :89
/ circuitele secundare 0inclusiv releul termic1 cuprinse in normele din capitolul
:;1%&9
/ instalatia de le)are la pamant de protectie" cuprinsa in normele din capitolul
:;1%I9
/ pro(ele cuprinse in normele din capitolul :;1%.9
/ lucrarile de vopsitorie cuprinse in indicatorul de norme de deviz :Iz9
/ lucrari de instalatii electrice de -oasa tensiune 0ex= alimentarea instalatiilor
complexe de tratare a uleiului" a instalatiei de racire" a instalatiei de stins incendiu1
cuprinse in normele din indicatorul de norme de deviz :89
/ uleiul electroizolant care nu face parte din furnitura" se va da ca material"
incadrandu/se la articolul :E*019.
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
!asurarea lucrarilor se face la unitatea de masura indicata la fiecare norma.
W1S01
T0a(12)0-a")0 <a.")"0a(12)0-a")0= ,& /."&0& +. <,).a 1a. "0&#= #(2a1.0a0#
,& ...
8
MVA +. 0a/)0" ,& "0a(12)0-a0& ...
8
; 1a. 3)3#(a ,& +)-/&(1a0& +.
"&(1#.(&a ()-#(a$a ... kV 1# /."&0&a 0&a+"#Aa ,& ... MVA0 aAa(, -a1a
.(#"a0a ,& "0a(1/)0" ,&B
A / '00022000 k)
/ 22001'0000 k)
C / '00019'000 k)
D / 9'001140000 k)
E / 14000120000 k)
C./0#(,&= / masurarea si trasarea locului de fixare
/ manipularea transformatorului 0autotransformatorului1 pe 20 m
/ asezarea pe fundatie" centrarea si (locarea rotilor
/ dezam(alarea acesoriilor si punerea la dispozitia (eneficiarului a
am(ala-ului
/ asam(larea transformatorului 0autotransformatorului1 si a conservatorului
cu toate accesoriile si tevile de le)atura aferente folosind utila-ul din dotare
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1S01
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+& .(#"a0&
0&1.01&$)0 A C D E
MATERIALE
2201+#201'41 3lei pentru
transformator
k) '0"0 #'"0 $'"0 90"0 10'"0
401110#202$41 8ner)ie electrica pt.
lucrari de monta-
k;
h
00"0 00"0 '00"0 '00"0 '00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore #0"0 120"0 20"0 4'0"0 +00"0
UTILA>E
410'2000#$'4 2utomacara 1' tf ore 12"0 1+"0 '"0 $0"0 110"0
29'2'0000'#10 ,ractor % 1'00 ore +"0 +"0 1#"0 1#"0 1#"0
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1#
(a".0a +)0&+"#&#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.0-
1&$& +)0&+"a"&
A C D E
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate
materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician
!%,
ore 2$"0 '4"0 10"' 202"' #0"0
UTILA>E
410'2000#$'4 Se scade:
2utomacara 1' tf
ore $"+ 11"$ 22"$' 4'"' $1"'
29'2'0000'#10 ,ractor % 1'00 ore #"4 #"4 12"+ 12"+ 12"+
W1S02
T0a(12)0-a")0 ,& /."&0& "0#2a:a" +. ,).a #(2a1.0a0#; +. 0a/)0" ,&
"0a(12)0-a0& ,& ...
8
kV 1a. 3)3#(a /&("0. +)-/&(1a0&a +.0&("#$)0
+a/a+#"#A# aAa(, "&(1#.(&a ()-#(a$a ,& ...
8
kV 1# +.0&(".$ ()-#(a$ ,& ...
8
AB
A - 1002'0 kV2 0+00200 k)1
- 4001000 kV2 0201'000 k)1
C./0#(,&B / masurarea si trasarea locului de fixare
/ dezam(alarea accesoriilor si pre)atirea am(ala-ului pentru returnarea la
furnizor
/ asezarea pe fundatie cu automacara" centrarea si (locarea rotilor
/ asam(larea transformatorului cu toate accesoriile aferente
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
2201+#201'41 3lei de completare pentru
transformator
k) +"0 12"0
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
k;h 00"0 00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 9"' 12"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara # tf ore 2"0 2"'
W1S02
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 4"2$' '"4
UTILA>E
410'2000#$'2 Se scade: 2utomacara # tf ore 1" 1"#2'
W1S05
U-/$&0&a +. .$&# a "0a(12)0-a")a0&$)0 <a.")"0a(12)0-a")a0&$)0= 1a. a
&+'#/a-&("&$)0 +& +)("#( .$&# <#("0&0./a")a0&; "0a(12)0-a")a0& ,&
-a1.0a=; +. a%.")0.$ /)-/&# -a(.a$&B
A / pana la 2 t ulei
/ de la 2"110 t ulei
C./0#(,&= / eliminarea azotului 0la transformatoarele transportate cu azot1
/ umplerea cu ulei dupa formarea vidului in cuva
S& -a1)a0a $a ")(a ,& .$&#
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
k;h 00"0 00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore $"' #"0
W1S04
T0a"a0&a .$&#.$.# 1# .-/$&0&a +. .$&# a "0a(12)0-a")a0&$)0
<a.")"0a(12)0-a")a0&$)0= ,& /."&0& +. a%.")0.$ #(1"a$a"#&# +)-/$&8& ,&
"0a"a0& a .$&#.$.#B
A / pana la 10 t
/ de la 10"1/+0 t
C./0#(,&= / eliminarea azotului 0la transformatoarele transportate cu azot1
/ tratarea uleiului necorespunzator si umplerea cu ulei corespunzator
a cuvei dupa formarea vidului
S& -a1)a0a $a ")(a ,& .$&# "0&+."a ) 1#(*.0a ,a"a /0#( #(1"a$a"#a +)-/$&8a
,& "0a"a0&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
k;h '00"0 '00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0 1"'
UTILA>E
20#2000#4+ Instalatia complexa de tratare a uleiului ore "0 1"'
W1S04
S+'#-3a0&a ,#0&+"#&# 0)"#$)0 "0a(12)0-a")0.$.# <a.")"0a(12)0-a")0.$.#=
aAa(, -a1a .(#"a0a ,&B
A / pana la 20 t
/ de la 2120 t
C./0#(,&= / montarea si demontarea cricurilor pentru schim(area directiei rotilor
S& -a1)a0a $a ) 1+'#-3a0& ,& ,#0&+"#& <,&-)("a" 1# 0&-)("a" 4 0)"#=
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
2010229''+9# ,raverse *. din fa) impre)nate (uc 2"0 4"0
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- k;h 200"0 '00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"0 1#"0
UTILA>EE
29'22$000##01 Vinci hidrauluic 1#.0/2'.0 tf ore +"0 24"0
W1S06A
I(1"a$a"#& /&("0. /0)"&+"#& $a 1&#1- a "0a(12)0-a")0.$.# ,& /."&0&
C./0#(,&= / montarea constructiei metalice si a tampoanelor care nu permit deplasarea
si rasturnarea de pe calea de rulare a transformatorului
S& -a1)a0a $a 1&" ,& 2 "a-/)a(&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
2+$'2$#101$4 *onstructie metalica pentru 1 set k) 240"0
2+$'2$$'29'0 ,ampon 02 (ucati1 k) 200"0
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 00"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore '0"0
UTILA>E
29'22$000##01 Vinci hidrauluic 1#.0/2'.0 tf ore 12"0
W1S06A
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 22"'
UTILA>E
29'22$000##01 Se scade: Vinci hidraulic ore $"+
CAPITOLULUI W1SC
PREFARICATE SI CONSTRUCTII METALICE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru montarea
prefa(ricatelor metalice 0panouri" dulapuri" pupitre" stela-e metalice" cutii pentru siruri de
cleme1" a constructiilor metalice )ata confectionate 0suporti" stela-e" console" inclusiv cele
de tip mecano" (ratari" cai de rulare" opritoare" rame pentru plase de protectie" rastele
pentru ca(luri" piese pentru transmisii mecanice" panouri din plasa metalica de protectie1"
precum si a ancora-elor pentru stalpii cadrelor de (eton din statiile existente.
1.2. <ormele de deviz de demontari sunt trecute su( forma de corectii la normele
respective" de (aza.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol" s/a tinut seama de
prevederile din urmatoarele acte normative=
/ 48 101B+' / :<ormativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni mai mari de 1 kV.9
/ 48 11B$$ / :<ormativ pentru proiectarea instalatiilor electrice de servicii proprii"
de curent alternativ al centralelor electrice si de termoficare.9
/ I<*85* 1$B9+ / :<ormativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V.9
/ <.%.4.!. #'/199$ / :<orme specifice de protectia muncii pentru transportul si
distri(utia ener)iei electrice.9
2.2. 4rincipalele resurse materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele %,2%/
uri=
/ %,2% #220B#9 / 9%uru(uri semiprecise. %uru( cu cap hexa)onal. &imensiuni.9
/ %,2% 194#B#9 / :@tel laminat la cald. ,a(la nea)ra.9
/ %,2% 1##$B#2 / :2)re)ate naturale )rele pentru mortare si (etoane o(isnuite cu
lianti hidraulici. *onditii )enerale.9
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie.9
/ %,2% 1++B$2 / :%ai(e )rosolane. %ai(e plate pentru metal. &imensiuni.9
/ %,2% $###B1/9 / :%ai(e elastice. *onditii tehnice )enerale de calitate.9
/ %,2% 2'0B+0 / :%uru(uri )rosolane. %uru( pentru fundatii. &imensiuni.9
/ %,2% 91$B+4 / :Vaselina tehnica artificiala.9
/ %,2% '4'B1/+0 / :Ipsos pentru constructii.9
/ %,2% 202+B+0 / :@tel laminat la cald. ,a(la zincata.9
/ %,2% 2'4B$# / :Impletituri din sarma. 4lase cu ochiuri patrate.9
/ %,2% B+$ / :@tel laminat la cald. @tel rotund.9
/ %,2% ++9B+9 / :%arma rotunda trefilata din otel" utilizata in scopuri )enerale.9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumurile specifice de materiale
!aterialele cuprinse in prefa(ricate" confectii metalice diverse" plase metalice de
protectie" ca(luri de ancora-" ce intra in profilul unitatilor executante" se vor prevedea in
anexele la antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor electrice respective.
*onsumurile specifice necesare montarii si punerii in opera a prefa(ricatelor si
constructiilor metalice su( forma de materiale marunte sunt exprimate in echivalent al
consumului de ener)ie electrica la monta- 0k;h1 sau procentual 0F1 din materialul
principal.
5.2. *onsumurile specifice de manopera
5.2.1. *onsumurile specifice de manopera au la (aza=
/ norme de timp pentru montarea statiilor de transformare.
5.2.1. *onsumurile specifice de forte de munca prevazute in normele de deviz din
acest capitol cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.2.2. In vederea darii in functiune sunt cuprinse in afara de operatiile prevazute in
instructiunile de folosire a indicatorului si in norme" alte operatiuni cum sunt=
3.2.2.1. 7a montare=
a) Prefabricate metalice:
/ dezasam(larea panoului din ansam(lul constituit pentru transport
/ fixarea prefa(ricatelor intre ele prin suru(uri
/ remontarea aparata-ului si echipamentului transportat demontat
/ prote-area panourilor pana la darea in functiune
b) Confectii metalice:
/ verificarea pieselor ce se monteaza
/ dezam(alarea confectiei" in functie de necesitatile monta-ului
/ efectuarea unor rectificari necesare im(inarii
/ masurarea si trasarea locului de fixare
/ stemuirea in zid sau )aurirea constructiilor metalice
/ ridicarea si montarea provizorie a confectiilor metalice prin suru(uri sau
sudura" respectiv montarea pe zid
/ verificarea pozitiei" centrarea si alinierea confectiei metalice si fixarea
definitiva 0inclusiv incastrarea in zid prin cimentare1
/ curatirea si a-ustarea locurilor sudurilor 0in cazul im(inarii prin sudura1
c) Plase de protectie:
/ masurarea" trasarea si taierea impletiturii metalice la dimensiuni
/ taierea otelului rotund la dimensiuni
/ prelucrarea materialului metalic 0indreptarea" fasonarea" indoirea la cald
sau la rece" im(inarea prin sudura" a-ustarea prin pilire sau polizarea1
/ montarea impletiturii metalice pe cadru
/ verificarea plasei" verificarea si trasarea locurilor de fixare
/ montarea plasei prin suru(uri sau sudura pe suportii existenti
/ montarea (alamalelor" incuietorilor precum si executarea opritorilor la usi
din plasa.
3.2.2.2. 7a demontare=
a) Prefabricate metalice:
/ demontare aparata-ului montat pe prefa(ricatele metalice
/ desfacerea suru(urilor care lea)a prefa(ricatele intre ele.
b) Constructii metalice:
/ spar)erea zidului
/ desfacerea suru(urilor
/ co(orarea constructiei metalice
c) Plase de protectie:
/ demontarea plasei din suru(uri sau taierea sudurii de pe suportii existenti
/ demontarea (alamalelor
/ demontarea opritorilor.
5.5. *onsumuri specifice de utila-
!anipularea si montarea echipamentelor se face cu utila-e specifice dupa cum
urmeaza =
/ 2utomacara # tf A
max
D 12 m" deschiderea maxima 4"# m
/ 4latforma ridicatoare cu (rat 456 / 1' cu auto ' t
5.4. In normele din acest capitol nu sunt cuprinse urmatoarele lucrari necesare
montarii prefa(ricatelor metalice" care se vor incadra astfel=
/ lucrarile de vopsitorie in normele din indicatorul :IG9
/ le)aturile circuitelor secundare in normele din capitolul :;1%&9
/ conductele electrice in ca(lu si accesorii in normele din indicatorul :89
/ le)aturile electrice primare in normele din capitolul :;1%89
/ instalarea aparatelor de masura" comanda" protectie" care nu au fost cuprinse in
valoarea prefa(ricatelor in normele din capitolul :;1%&9" indicatoarele de norme de deviz
H89 si :2,9
/ instalatia de le)are la pamant in normele din capitolul :;1%A9
/ pro(ele in normele din capitolul :;1%.9
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
!asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata la fiecare norma de
deviz.
W1SC01
Pa().; 1"&$a%; ,.$a/ -&"a$#+ </0)"&+"#&; +)-a(,a; -a1.0a; 1&-(a$#:a0&;
1&0A#+## /0)/0##; &"+.=
A / echipat
/ neechipat
C./0#(,& /&("0. a-3&$& Aa0#a("& <A 1# ==
/ manipularea cu utila- pentru interior
/ trasarea locului de monta-
/ dezam(alarea dulapuri si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ montarea si asam(larea
S./$#-&("a0 Aa0#a("a A B
/ remontarea aparatelor demontate pentru transport
/ refacerea le)aturilor la aparate
N. +./0#(,&= / utila-ul tehnolo)ic 0panou" stela-" dulap1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica de fixare k) "0 "0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1#"0 '"0
W1SC01
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 4"0 1"0
W1SC02
C&$.$a +a/1.$a"a #( SF 6; ,& 125 kV
A / cu intreruptor
/ de masura
C./0#(,&= / controlul vizual al celulei capsulate
/ montarea celulei cu automacara
N. +./0#(,&= / utila-ul tehnolo)ic 0celula capsulata1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica de fixare k) 20"0 20"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 4+"0 40"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara # tf A
max
D 12 m" deschiderea
maxima 4"# m
ore 4"0 4"0
W1SC02
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 9"# +"0
UTILA>E
410'2000#$'2 Se scade: 2utomacara # tf A
max
D 12 m"
deschiderea maxima 4"# m
ore 2"0 2"0
W1SC05A
C."#& -&"a$#+a ,& +$&-& +)-/$&" &+'#/a"a /&("0. 1"a"## 110400 kV
C./0#(,&= / montarea cutiei de cleme cu automacara pe fundatie
N. +./0#(,&= / utila-ul tehnolo)ic 0cutia de cleme1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica de fixare k) '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore '"0
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara # tf A
max
D 12 m" deschiderea
maxima 4"# m
ore 1"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore "2'
W1SC04
P)1" ,& "0a(12)0-a0& -&"a$#+B
A / cu trei ca(ine
/ cu o ca(ina
C./0#(,&= / material marunt de monta-
/ montarea ca(inelor cu automacara
N. +./0#(,&B / utila-ul tehnolo)ic 0postul de transformare1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica de fixare k) 12"0 10"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 10"0 #"'
UTILA>E
410'2000#$'2 2utomacara # tf A
max
D 12 m" deschiderea
maxima 4"# m
ore "0 1"'
W1SC04
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.- 1#
0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 4"' "2
UTILA>E
410'2000#$'2 Se scade: 2utomacara # tf A
max
D 12 m"
deschiderea maxima 4"# m
ore 1"0 0"'
W1SC04
C)(1"0.+"## ,#( -&"a$ -)("a"& #( 1"a"## ,& "0a(12)0-a0&B
A / stela-e" cai de rulare" opritoare" piese de fixare 0(ride" (ratari1" rame pentru
plase de protectie" rastele pentru ca(luri" etc.
/ piese pentru transmisii mecanice la dispozitivele de actionare
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ masurarea" fasonarea" )aurirea" finisarea si sudarea constructiei metalice
N. +./0#(,&B / constructia metalica care este evidentiata in listele anexe din
antemasuratori pentru fiecare caz in parte
S& -a1)a0a $a k#$)*0a-
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2"0 1"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"' 0"'
W1SC04
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0" 0"
W1SC06A
C)(1"0.+"## ,#( )"&$ :#(+a" 1# "#/ -&+a() <-)("a("#; +)(1)$&; 1+a0#; &"+.=
*a"a +)(2&+"#)(a"&
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ montarea constructiilor din otel zincat la locul de monta-
N. +./0#(,&B / constructia metalica care este evidentiata in listele anexe din
antemasuratori pentru fiecare caz in parte
S& -a1)a0a $a k#$)*0a-
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
2+$'2$#101+4 *onfectie metalica zincata )ata
confectionata
k) 1"0
999999+ !aterial marunt 0suru(uri" piulite" sai(e1 F 10"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.- 1#
0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"2
W1SC07A
P$a1a -&"a$#+a ,& /0)"&+"#& :#(+a"a -)("a"a /& +a,0. ,& )"&$
C./0#(,&= / masurarea" taierea si fasonarea cadrului de otel
/ masurarea" taierea" fasonarea si prinderea plasei metalice pe cadru de otel
S& -a1)a0a $a -&"0. /a"0a" ,& /$a1a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
2+$122004921 Impletitura din otel de forma zincata &D2"0 mm"
cu ochiuri patrate de 20 mm
k) "0
2$10$0400201 @tel rotund @7 $ diametrul 12 mm k) '"'
999999+ !aterial marunt 0suru(uri" sai(e" piulite1 F 10"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore #"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.- 1#
0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 4"'
W1SC09
A(+)0a% /&("0. 1"a$/## ,& 3&")( ,#( 1"a"##$& &8#1"&("&; +. #(a$"#-&a ,&B
A / + m
/ 11 m sau 11"# m
C / 1#"' m sau 1$"' m
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ masurarea si taierea ca(lului de otel zincat
/ identificarea si asam(larea elementelor necesare formarii ancora-ului
/ intinderea ancora-ului conform indicatiilor din proiect
N. +./0#(,&= / ca(lul de otel zincat necesar formarii ancora-ului" care este evidentiat in
listele anexe din antemasuratori pentru fiecare caz in parte
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh +"0 10"0 14"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 4"' '"0 '"'
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1'
cu auto ' t
ore 1"' 1"$ 2"0
CAPITOLULUI W1SD
INSTALATII AU@ILIARE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru= montarea aparatelor
din instalatiile de comanda" control" protectie" automatizare" telecomunicatii de inalta
frecventa" precum si montarea conectorilor si le)aturilor electrice dintre aparate.
1.2. <ormele de deviz de demontari" sunt trecute su( forma de corectii la normele
respective" de (aza.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de toate
conditiile necesare montarii corespunzatoare a aparatelor din circuitele secundare si de
automatizare precum si echipamentelor de telecomunicatii de inalta frecventa"
urmarindu/se respectarea prevederilor din normative=
/ 48 101B+' / :<ormativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni mai mari de 1 kV.9
/ 48 '01B+' / :<ormativ privind proiectarea instalatiilor de protectie prin relee si
automatizare.9
/ 48 '0B+$ / :<ormativ de proiectare a instalatiilor de comanda si control din
centrale si statii electrice.9
/ <.%.4.!. #'B199$ / :<orme specifice de protectia muncii pentru transportul si
distri(utia ener)iei electrice.9
/ :.ise tehnolo)ice pe activitati specifice.9
2.2. 4rincipalele resurse materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele %,2%/
uri=
/ %,2% 40$1B+9 / :4iulite hexa)onale. *lasele de executie 2 si 6.9
/ %,2% 1++B$2 / :%ai(e )rosolane. %ai(e plate pentru metal. &imensiuni.9
/ %,2% $###B1/9 / :%ai(e elastice. *onditii tehnice )enerale de calitate.9
/ %,2% 14'1B+0 / :%uru(uri cu filet pentru lemn. %uru( cu cap (om(at crestat.
&imensiuni.9
/ %,2% #220B#9 / :%uru(uri semiprecise. %uru( cu cap hexa)onal. &imensiuni.9
/ %,2% #'+B$$ / :6anda izolatoare din panza cauciucata.9
/ %,2% #+#'B+9 / :*onducte cu izolatie din 4V* pentru instalatii electrice fixe.9
/ %,2% 910+B+# / :*onducte flexi(ile din cupru cu izolatie din 4V*" pentru instalatii
electrice.9
/ %,2% 1$4#B+0 / :*artoane dure. *arton electroizolant 0prespan1.9
/ %,2% 92B1/+4 / :6are dreptun)hiulare din *u. *onditii de calitate.9
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie.9
/ %,2% 91$B+4 / :Vaselina tehnica artificiala.9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de materiale
5.1.1. *onsumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare
montarii aparatelor de masura" comanda" automatizare" releelor secundare" materiale
marunte necesare montarii sirurilor de cleme" si pentru executarea le)aturilor intre
capetele terminale si sirul de cleme intre sirul de cleme si aparate" intre aparate" precum
si materialele necesare montarii echipamentelor de telecomunicatii de inalta frecventa.
5.1.2 *onsumuirile specifice pentru materialele marunte necesare monta-ului sunt
exprimate in consum de ener)ie electric a kCh.
5.2. *onsumuri specifice de manopera
5.2.1. *onsumuri specifice de manopera prevazute in normele de deviz din acest
capitol cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.2.2. In vederea darii in functiune sunt cuprinse in afara de operatiile prevazute in
instructiunile de folosire a indicatorului si alte operatii cum sunt=
3.2.2.1. 7a montarea echipamentului de telecomunicatii=
/ curatarea izolatoarelor condensatoarelor de cupla-
/ montarea accesoriilor (o(inei de (loca- de I... dupa dezam(alare
/ asam(larea echipamentelor de telecomunicatii
3.2.2.2. 7a demontarea echipamentului de telecomunicatii=
/ dezam(alarea echipamentului de telecomunicatii
/ demontarea accesoriilor (o(inei de oprire
5.5. *onsumuri specifice de ore utila-
!anipularea si montarea echipamentelor se face cu utila-e specifice dupa cum
urmeaza=
/ 2utomacara 1' tf
/ 4latforma ridicatoare cu (rat 456 / 1' cu auto ' t
5.4. In normele din acest capitol nu sunt cuprinse urmatoarele lucrari necesare
montarii aparatelor de masura" comanda" protectie" automatizare si echipamentelor de
telecomunicatii" de inalta frecventa care se vor incadra in devize astfel=
/ ca(luri" conductoare si accesorii cuprinse in normele din indicatorul de norme de
deviz :2,9 si :89
/ conectori electrici care se vor evidentia si procura pe (aza unei liste anexa la
antemasuratoare" pentru fiecare caz in parte
/ le)aturile electrice primare la elementele de cupla- pentru telecomunicatii cuprinse
in normele din capitolul :;1%89
/ pro(ele in timpul si dupa terminarea lucrarilor cuprinse in normele din capitolul
:;1%.9
/ redresoarele" intreruptoarele manuale si automate" contactoarele" aparatele de
semnalizare 0acustica si optica1" comutatoarele 0universale sau voltmetrice" universale cu
lampi de semnalizare1" placile de trecere ale (ateriilor de acumulatoare" (utoanele"
si)urantele fuzi(ile cuprinse in normele din indicatorul :89
/ lampile cu incandescenta din casetele de semnalizare" cuprinse in normele din
indicatorul :89
/ (ateriile de acumulatoare pentru telecomunicatii cuprinse in normele de deviz din
indicatorul :,*9
/ constructia metalica servind ca suport si lucrarile de montare a panourilor"
pupitrelor" etc." cuprinse in normele din capitolul :;1%*9
/ instalatia de le)are la pamant cuprinsa in normele din capitolul :;1%I9
/ conexiunile intre echipamentele de telecomunicatii si instalarea ca(lului de inalta
frecventa" echipamentul de telecomunicatii" echipamentul de transmisie inductiva"
aparatele telefonice automate" ta(loul de alimentare automata" )rupul convertizor"
cuprinse in indicatorul :,*9
/ decuparile de santier" etichetele cuprinse in indicatorul :2,9
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
4.1. !asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata la fiecare norma in
parte.
W1SD01
A/a0a" &$&+"0#+ ,& -a1.0a
A / indicator 0ampermetru" voltmetru" Cattmetru" cosfimetru" frecventmetru etc.1
/ inre)istrator 0ampermetru" voltmetru" Cattmetru" cosfimetru" frecventmetru etc.1
C / inte)rator 0contor electric pentru ener)ie activa sau reactiva1 sau numeric
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea
N. +./0#(,&B / aparatele electrice de masura
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2"0 2"0 2"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"' 0"' 0"+
W1SD01
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"1 0"1 0"1'
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD02
R&$&. -)("a" #( +#0+.#"& ,& a.")-a"#:a0&B
A / semnalizare" palpaire" curent" tensiune" timp sau intermediar
/ frecventa" diferential" directional" 525" distanta" oscilopertur(o)raf" numeric
complex etc.
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea
N. +./0#(,&B / releele
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"' 4"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"' 1"0
W1SD02
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"1 0"2
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD05A
0a" ,& 1#(+0)(#:a0& &+'#/a" +. a/a0a"& +)-/)(&("&; #(+$.1#A 0&*$a0&a
a/a0a"&$)0
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea si re)larea aparatelor
N. +./0#(,&B / aparatele componente
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh #"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"2
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD04A
$)+ ,& #(+&0+a0&
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea
N. +./0#(,&B / (locul de incercare
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"1
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD04A
D#1/):#"#A ,& +)(&+"a0&-,&+)(&+"a0&
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea
N. +./0#(,&B / dispozitivul de deconectare
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"'
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"1
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD06A
R&:#1"&("a 1a. 1'.("
A / shunt pentru aparate de masura sau rezistente aditionale
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea
N. +./0#(,&B / rezistentele shunt sau aditionale
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"'
W1SD06A
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"1
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD07
L&*a0&a +)(,.+")a0&$)0 +#0+.#"&$)0 1&+.(,a0&
A / intre cutia terminala si sirul de cleme
/ intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate" 0de 1"'1# mm
2
1
C / existente la aparate remontate
C./0#(,&= / manipularea" masurarea si taierea conductorului
/ fixarea conductorului in conectori
/ inscriptionarea etichetelor de identificare la capete si pe traseu" conform
proiectului
N. +./0#(,&B / ca(luri" conductoare si accesorii
S& -a1)a0a $a 3.+a"a $&*a".0a
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh #"' 4"0 1"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"' 0"' 0"1
W1SD07
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$&
+)0&+"a"&
A D
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"2 0"2 0"0
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 122
W1SD09A
!a.0#0# #( /a().0# -&"a$#+& /&("0. 2#8a0# +. 1.0.3.0# 1a. (#".0#
C./0#(,&= / masurarea si trasarea axelor pentru )auri
/ executarea )aurilor si finisarea mar)inilor acestora
/ refacerea locala a vopselei de protectie
S& -a1)a0a $a 3.+a"a ,& ,&+./a0&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"'
W1SD0?
C)(&+")0 &$&+"0#+
A / de 1# 2" 2"'/4 mm
2
/ de 1"' 2" # mm
2
C / de # 2" 1# mm
2
D / de 1#0 2" '0 mm
2
E / de 200 2" $0 mm
2
F / de 1' 2" 9' mm
2
! / de 400 2" 120 mm
2
H / de 400 2" 1'0 mm
2
I / de #0 2" 240 mm
2
> / de 200 2" $0 mm
2
C / de 400 2" 120/1+' mm
2
sau 2I9' mm
2
L / de #0 2" 240 mm
2
sau 2I120 mm
2
M / rezistenta linie
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea
/ controlul vizual
/ montarea
N. +./0#(,&B / conectorii electrici care se vor evidentia si procura de executant pe (aza
unei liste anexe la antemasuratoare" pentru fiecare caz in parte
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1SD0?
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 A C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 1'"0 1#"0 1$"0 1+"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"1 0"1' 0"2 0"2'
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 E F ! H
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 19"0 20"0 21"0 22"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0" 0"4 0"4 0"4'
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 I > C L
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 2"0 24"' 2'"0 2#"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"' 0"' 0"' 0"#
W1SD0?
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
M
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 2$"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"0#
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C D
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"04 0"04' 0"0# 0"1
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& E F ! H
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"12 0"12 0"12 0"1+
W1SD0?
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& I > C L
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"2 0"2 0"2 0"24
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 /0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& M
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"024
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul aparatului electric de masura in conformitate cu lista
anexa <r. 1220
W1SD10
E$&-&(" ,& +./$a% /&("0. TIF; -)("a" #( +&$.$a ,& 110 kV +. 3)3#(a ,&
)/0#0& 1# +)(,&(1a")0; +. *0&."a"& ,&B
A / pana la '00 k)
/ '011100 k)
C./0#(,&= / dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual
/ montarea cu automacara
N. +./0#(,&= / utila-ul tehnolo)ic
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2'"' 0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2"0 40"0
UTILA>E
'10'2000#$'4 2utomacara 1' tf ore 4"0 4"'
W1SD10
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore #"4 +"0
UTILA>E
410'2000#$'4 Se scade: 2utomacara 1' tf ore 0"+ 0"9
W1SD11
E$&-&(" ,& +./$a% /&("0. TIF; -)("a" #( +&$.$a ,& 220400 kV +. 3)3#(a
,& )/0#0& 1# +)(,&(1a")0; +. *0&."a"& ,&B
A / pana la '00 k)
/ '011100 k)
C./0#(,&= / dezam(alarea si punerea la dispozitia (eneficiarului a am(ala-ului
/ controlul vizual
/ montarea cu automacara
N. +./0#(,&= / utila-ul tehnolo)ic
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2'"' 0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 44"' #4"0
UTILA>E
410'2000#$'4 2utomacara 1' tf ore '"0 #"0
W1SD11
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician ore +"9 12"+
UTILA>E
410'2000#$'4 Se scade: 2utomacara 1' tf ore 1"0 1"2
CAPITOLULUI W1SE
IZOLATOARE; ARE; CLEME SI ARMATURI
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru montarea suportilor
izolanti" a lanturilor de izolatoare" din )ama de tensiuni intre 12420 kV" a (arelor"
clemelor si armaturilor.
1.2. <ormele de deviz de demontari sunt trecute su( forma de corectii la normele
respective" de (aza.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de
prevederile din urmatoarele normative=
/ 48 101B+' / :<ormativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1 kV9
/ 48 111 / :Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformatoare9=
/ 4B9 / *onductoare neizolate ri)ide
/ #B$' / *onductoare neizolate flexi(ile
/ <.%.4.!. #'B199$ / :<orme specifice de protectia muncii pentru transportul si
distri(utia ener)iei electrice9
/ :.ise tehnolo)ice pe activitati specifice9
2.2. 4rincipalele resurse materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele %,2%/
uri=
/ %,2% #220B#9 / :%uru(uri semiprecise. %uru( cu cap hexa)onal. &imensiuni9
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie9
/ %,2% 12B#' / :Ghips9
/ %,2% 100B$9 / :7itar)a produs o(isnuit din 4( metalic 04(o19
/ %,2% 91$B+4 / :vaselina tehnica artificiala9
/ %,2% 201B$$ / :@xi)en tehnic )azos si lichid9
/ %,2% 1##$B#2 / :2)re)ate naturale )rele pentru mortare si (etoane o(isnuite cu
lianti hidraulici. *onditii )enerale9
/ %,2% $9'#B+' / :2r)on )azos si lichid9
/ %,2% 0B+$ / :%arma rotunda din aluminiu pentru electrotehnica9
/ %,2% 112'B1/91 / :8lectrozi inveliti pentru sudarea cu arc electric9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de material
5.1.1. !aterialele referitoare la izolatoare" (are" cleme si armaturi" se vor prevedea
in anexele la antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor electrice respective.
5.1.2. *onsumurile specifice de materiale din acest capitol cuprind numai
materialele marunte necesare montarii izolatoarelor" a (arelor" clemelor si armaturilor
respective.
2ceste materiale sunt exprimate in echivalent al consumului de ener)ie electrica la
monta- 0k;h1.
5.2. *onsumuri specifice de manopera
5.2.1. *onsumurile specifice de manopera prevazute in normele de deviz din acest
capitol cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.2.2. In vederea darii in functiune sunt cuprinse in afara de operatiile prevazute in
instructiunile de folosire a indicatorului si in norme" alte operatii cum sunt=
3.2.2.1. La montare:
a) Suporti izolanti:
/ curatirea izolatorului
/ vopsirea armaturilor izolatoarelor neprote-ate prin acoperiri metalice
/ masurarea si insemnarea locului de fixare a izolatoarelor" executarea
)aurilor pentru suru(urile de fixare" montarea izolatorului" verificarea pozitiei si fixarea
definitiva.
b) Lanturile de izolatoare:
/ dezasam(larea elementelor de izolatoare
/ verificarea elementelor
/ formarea lanturilor prin asam(larea tuturor elementelor si a armaturilor
/ curatirea izolatoarelor.
c) Bare rigide, cleme si armturi l e barelor:
/ masurarea" trasarea" taierea la lun)ime si indreptarea (arelor
/ indoirea (arelor 0masurarea si trasarea" indoirea propriu/zisa cu dispozitiv"
formarea si finisarea indoiturii1
/ cositorirea (arelor 0curatirea si un)erea cu pasta" pre)atirea (aii de
cositor" cufundarea in (aie" ster)erea cu (um(ac si aplicarea stratului de vaselina1
/ sudarea (arelor profil 3 sau din teava
/ montarea pieselor de dilatare
/ montarea armaturilor suport pentru (are pe izolatoare" a pieselor
intermediare
/ montarea si im(inarea (arelor
/ vopsirea (arelor ri)ide
/ montarea armaturilor si clemelor la (arele din teava
d) Bare flexibile din conductor funie: prin (ucata le)atura 01 faza1 se intele)e
intinderea unei le)aturi flexi(ile simple sau du(la pe o sin)ura faza intre 2 constructii de
sustinere sau intre doua aparate si cuprinde=
/ derularea conductorului" masurarea si taierea lui
/ montarea clemelor de tractiune" de derivatie sau de le)atura" inclusiv
distantierele la (arele du(le
/ ridicarea conductorului inclusiv ridicarea lanturilor de izolatoare" fixarea
acestora
/ tra)erea la sa)eata
/ le)atura cu campurile de (are vecine
/ montarea derivatiilor si le)area la aparate
/ le)atura intre aparate
5.5. *onsumuri specifice de utila-
5.5.1. !anipularea si montarea echipamentelor se face cu utila-e specifice" dupa
cum urmeaza=
/ 2utomaca pe pneuri
/ 2utomacara 1' tf
/ 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1' cu auto ' t
/ 2utotelescop montat pe sasiu de ' t
/ 8lectrocompresor mo(il de -oasa tensiune
/ *onvertizor de sudura 14 k;
/ ,roliu electric
/ 2parat de sudura in mediu de ar)on
/ ,ractor pe pneuri
/ 2utotelescop ,6/2# montat pe sasiu 9 t
/ 4alan electric
/ 4od rulant de 110 tf
5.4. In normele din acest capitol nu sunt cuprinse urmatoarele lucrari necesare
montarii izolatoarelor si armaturilor=
/ constructia metalica servind ca suport cuprinsa in normele din capitolul :;1%*9
/ pro(ele cuprinse in normele din capitolul :;1%.9
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
4.1. !asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata de fiecare norma
de deviz cu urmatoarele precizari=
4.1.1. 7a montarea (arelor ri)ide=
4.1.1.1. 6arele ri)ide se masoara la axul traseului lor" iar lun)imea efectiva
rezultata se inmulteste cu )reutatea pe metru a (arei respective.
4.1.1.2. 7e)aturile flexi(ile din conductor funie se masoara la (ucata
le)atura intinsa pe o sin)ura faza intre 2 constructii de sustinere sau intre 2 aparate.
4. DIVERSE
4.1. *onsumurile de forte de munca si materialele marunte necesare montarii
armaturilor" pieselor intermediare" pieselor de dilatare" etc." care se asam(leaza cu (are
sunt cuprinse in normele de deviz de prelucrare si montare a (arelor.
W1SE01A
I:)$a")0 1./)0" "#/ +)$)a(a; -)("a" #( #("&0#)0; ,& 110 kV
C./0#(,&= / manipularea manuala sau cu utila- pentru interior
/ dezam(alarea si pre)atirea am(ala-ului pentru returnare
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea cu utila- pentru interior
N. +./0#(,&= / izolatorul suport
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1#"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"#4
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul izolatoarelor in conformitate cu lista anexa <r. 122'1
W1SE02
I:)$a")0 1./)0" "#/ +)$)a(a; -)("a" #( &8"&0#)0; ,&B
A - 11014' kV
/ 240 kV
C / 420 kV
C./0#(,&= / dezam(alarea si pre)atirea am(ala-ului pentru returnare
/ controlul vizual si identificarea partilor componente la variantele 6 si *
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea utilizand automacara si platforma ridicatoare 0conform pct. ..
/ Generalitati1
/ asam(larea 0numai la variantele 6 si *1
N. +./0#(,&= / izolatorul suport
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"0 2'"0 '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"' 2"0 4"'
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1'
cu auto 't
ore / 1"0 1"'
410'2000#$'4 2utomacara 1' tf ore 0"' 1"0 1"'
W1SE02
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"# 0"#2 1"2#
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: 4latforma ridicatoare cu
(rat 456/1' cu auto ' t
ore / 0"2# 0"9
410'2000#$'4 Se scade: 2utomacara 1' tf ore 0"1 0"2# 0"9
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul izolatoarelor in conformitate cu lista anexa <r. 122'1
W1SE05A
I:)$a")0 ,& "0&+&0& ,& 110 kV
C./0#(,&= / dezam(alarea si pre)atirea am(ala-ului pentru returnare
/ controlul vizual
/ verificarea orizontalitatii constructiei metalice de sustinere
/ montarea cu utila- specific
N. +./0#(,&= / izolatorul de trecere
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 22"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 4"0
UTILA>
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1' cu
auto ' t
ore 2"0
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul izolatoarelor in conformitate cu lista anexa <r. 122'1
W1SE05A
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 1"12
UTILA>
410'0000'$04 Se scade: 4latforma ridicatoare cu (rat
456/1' cu auto ' t
ore 0"'#
W1SE04
A1a-3$a0&a 1# -)("a0&a $a(".0#$)0 ,& #:)$a")a0& <"#%a 1a. +a/a-"#%a=
A - simple de 110 kV
/ du(le de 110 kV
C / simple de 220 kV
D / du(le de 220 kV
E / simple de 400 kV
F / du(le de 400 kV
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea si pre)atirea am(ala-ului pentru returnare
/ controlul vizual si identificarea partilor componente
/ formarea ansam(lului la sol
N. +./0#(,&= / materialele necesare formarii lantului de izolatoare
S& -a1)a0a $a 3.+a"a $a("
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"0 2"0 2"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2"' "' "0
W1SE04
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
D E F
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 4"0 "0 #"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore '"0 4"0 #"0
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C
01. P&("0. 2)$)1#0&a #:)$a")a0&$)0 +)-/):#"&
MATERIALE
401110#202$41 Se scade: 8ner)ie electrica pentru
lucrari de monta-
kCh 0"4 0"4 0"+
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 1"0 1"4 1"2
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& D E F
01. P&("0. 2)$)1#0&a #:)$a")a0&$)0 +)-/):#"&
MATERIALE
401110#202$41 Se scade: 8ner)ie electrica pentru
lucrari de monta-
kCh 1"# 1"2 2"4
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"0 1"+ 2"4
W1SE04
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C
02. D&-)("a0& #:)$a")a0& +a/a - "#%a
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"# 0"++ 0"$'
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& D E F
02. D&-)("a0& #:)$a")a0& +a/a - "#%a
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 1"2' 1"0 1"'
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C
05. D&-)("a0& #:)$a")a0& +)-/):#"&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"++ 1"2 1"1
W1SE04
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& D E F
05. D&-)("a0& #:)$a")a0& +)-/):#"&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 1"+$ 1"# 2"4
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul izolatoarelor in conformitate cu lista anexa <r. 122'1
W1SE04A
S.("a0&a a0-a".0#$)0 $a(".0#$)0 ,& #:)$a")a0& ,& 125420 kV
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ dezam(alarea" controlul vizual si identificarea elementelor
/ montarea elementelor de suntare utilizand telescopul
N. +./0#(,&= / elementele de suntare 0cleme si conductoare1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a 1.("
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh "0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore #"0
UTILA>E
410'4000'$02 2utotelescop montat pe sasiu de ' t ore 2"0
W1SE04A
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"4
UTILA>E
410'4000'$02 Se scade: 2utotelescop montat pe
sasiu de ' t
ore 0"$#
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul conductorului de suntare si al clemelor folosite si
cantitatea acestora conform listelor anexe. <r. $22'2 si 122'1
W1SE06
a0& +)$&+")a0&
A - colectoare din (ara de cupru" cu sectiunea de 4001000 mm
2
01(araBfaza1
/ colectoare din (ara de cupru" cu sectiunea de 4001000 mm
2
0pachet de
24 (areBfaza1
C / colectoare din (ara de aluminiu" cu sectiunea de 4001000 mm
2
01(araBfaza1
D / colectoare din (ara de aluminiu" cu sectiunea de 4001000 mm
2
0pachet de
24 (areBfaza1
E / de derivatie din (ara de cupru" cu sectiunea de 4001000 mm
2
01(araBfaza1
F / de derivatie din (ara de cupru" cu sectiunea de 4001000 mm
2
0pachet de
24 (areBfaza1
! / de derivatie din (ara de aluminiu" cu sectiunea de 4001000 mm
2

01(araBfaza1
H / de derivatie din (ara de aluminiu" cu sectiunea de 4001000 mm
2
0pachet de
24 (areBfaza1
I / colectoare din teava de cupru cu diametrul exterior de '0+0 mm
> / colectoare din teava de aluminiu cu diametrul exterior de '0200 mm
C / de derivatie din teava de cupru cu diametrul exterior de '0+0 mm
L / de derivatie din teava de aluminiu cu diametrul exterior de '0200 mm
M - rotunde pline de cupru
N / de aluminiu profil 3 12 3 1#
O / de aluminiu profil 2 03 12 3 1#1
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ masurarea" taierea 0)aurirea1" fasonarea
/ cositorirea in vederea im(inarii sau sudarea (arelor profil 3 sau teava
/ im(inarea (arelor prin suru(uri sau montarea clemelor si (arelor din teava
W1SE06
/ vopsirea (arelor
N. +./0#(,&B / materialele pentru (are
S& -a1)a0a $a k#$)*0a-
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 4"0 4"' 2"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0 1"0 1"0
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
D E F
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"' 1"0 1"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0 2"0 2"0
W1SE06
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
! H I
01. D&-)("a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh "0 2"# 1"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0 "0 0"'
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
> C L
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh " 1"$ "1
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0 0"' 1"0
UTILA>
110'000000+ 2parat de sudura in mediu de ar)on ore 1"0 / 1"0
W1SE06
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
M N O
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh '"0 102"0 1#9"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0 "0 "'
UTILA>
110'000000+ 2parat de sudura in mediu de ar)on ore / 1"0 1"0
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"49 0"4# 0"'1
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& D E F
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"4$ 0"+4 0"+2
W1SE06
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& ! H I
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 1"' 1"29 0"4
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& > C L
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"'2 0"9' 0"+
UTILA>
110'000000+ Se scade: 2parat de sudura in mediu
de ar)on
ore 1"0 / 1"0
W1SE06
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& M N O
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%. ore 2"1# 1"41 1"'$'
UTILA>
110'000000+ Se scade: 2parat de sudura in mediu
de ar)on
ore / 1"0 1"0
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul si cantitate (arelorin conformitate cu lista anexa <r.
1221#.
W1SE07
P#&1a ,& ,#$a"a0& <&$a1"#+a= ,#( +./0. 1a. a$.-#(#. *a"a +)(2&+"#)(a"a
/&("0. 3a0& ,&B
A / #0x10 mm" +0x10 mm" 100x10 mm
/ 3 12 3 1#
C / 2 03 12 3 1#1
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ montarea pe traseul de (are sau la (ornele transformatoarelor
N. +./0#(,&= / piesa de dilatare 0elastica1
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 24"0 9#"0 192"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0 4"0 $"'
W1SE07
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.-
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"& A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"4 2"0 2"$'
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul piesei de dilatare in conformitate cu lista anexa <r.
122#
W1SE09A
A0-a".0a 1./)0" /&("0. 3a0& 0#*#,& ,#( +./0. 1a. a$.-#(#.
C./0#(,&= / manipularea manuala
/ controlul vizual
/ montarea pe capul izolatorului suport
N. +./0#(,&B / armatura suport
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 0"1
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"'
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul piesei de dilatare in conformitate cu lista anexa <r.
122#
W1SE0?
L&*a".0# 2$&8#3#$& ,#( +)(,.+")0 2.(#& )"&$-a$.-#(#.
A / intre cadre de 1x00 mm
2
/ intre cadre de 2x00 mm
2
C / intre cadre de 1x4'00#+01 mm
2
D / intre cadre de 2x4'00#+01 mm
2
E / intre cadre de 2x9$ mm
2
F / intre aparate de 1x00 mm
2
! / intre aparate de 2x00 mm
2
H / intre aparate de 1x4'00#+01 mm
2
I / intre aparate de 2x4'00#+01 mm
2
> / intre aparate de 2x9$ mm
2
C./0#(,&= / manipularea manuala sau cu utila- specific
/ derularea conductorului" masurarea si taierea lui
/ dezam(alarea clemelor de tractiune" derivatie" racord la (orne
/ controlul vizual al conductoarelor si clemelor
/ de)resarea conductoarelor
/ montarea clemelor de tractiune prin presare" a clemelor de derivatie prin
presare sau im(inare cu suru(uri la sol 0variantele 2/81
/ montarea distantierelor la variantele 6" & si 8
/ ridicarea conductoarelor si a lanturilor de izolatoare si fixarea
le)aturilor la sa)eata de monta- din proiect" montarea derivatiilor la
aparate si le)atura cu panoul de (are vecin 0variantele 2/81
/ ridicarea conductoarelor si a clemelor de le)atura la aparate si fixarea
le)aturii la sa)eata de monta- din proiect 0variantele ./J1
/ matisarea conductoarelor du(le intre aparate cu sarma de aluminiu
0variantele G" I si J1
W1SE0?
N. +./0#(,&= / materialele necesare le)aturilor
S& -a1)a0a $a 3.+a"a 2a:a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2"0 #"' 1"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 21"0 +"0 1"0
UTILA>E
41044000'#0' ,ractor pe pneuri ore 1"' 2"' 2"2
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1' ore "' $"0 '"'
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
D E F
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh '"' $"0 2"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician ore '$"0 90"0 "'
UTILA>E
41044000'#0' ,ractor pe pneuri ore "0 '"0 /
410'4000'$0 2utotelescop ,6/2# montat pe sasiu 9 t ore 11"0 1$"0 /
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1' ore / / 1"0
W1SE0?
C),.$ 0&1.01&$)0 D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
! H I >
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 4"0 1"' "0 "0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore #"0 4"' $"' +"'
UTILA>E
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat tip
456/1'
ore 1"' 1" 2"0 2"'
CORECTIIB
C),.$ 0&1.01&$)0 D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
A C
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore +"#1 1'"'+ 12"$1
UTILA>E
41044000'#0' Se scade: ,ractor pe pneuri ore 0"# 1"0 0"++
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat tip 456/
1'
ore 1"4 2"+ 2"2
W1SE0?
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
D E F
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 2"$ #"9 1"$'
UTILA>E
41044000'#0' Se scade: ,ractor pe pneuri ore 1"2 2"0 /
410'4000'$0 2utotelescop ,6/2# montat pe sasiu 9 t ore 4"4 #"+ /
410'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat tip 456/1' ore / / 0"4
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&#
/0&+.- 1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
! H I >
01. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore "12 2"11' "#$' "+2'
UTILA>E
410'0000'$04 Se scade: 4latforma ridicatoare
cu (rat 456/1'
ore 0"# 0"'2 0"+ 1"0
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul sI cantitatea conductorului conform listei anexa <r.
122'1 sI a clemelor de conexiune din lista anexa <r. 122'2.
CAPITOLULUI W1SF
PROE SI INCERCARI ELECTRICE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru incercarile si pro(ele
care se fac de executant inainte" in timpul si la terminarea monta-ului in vederea punerii in
functiune" asupra utila-elor tehnolo)ice" transformatoarelor si autotransformatoarelor de
putere" (o(inelor de compensare" )eneratoarelor" releelor" circuitelor secundare precum
si pro(e de ansam(lu pentru statii" instalatii de le)are la pamant" etc.
1.2. In acest capitol nu se cuprind verificarile care se executa de catre :&irectia
Generala de !etrolo)ie9 asupra aparatelor de masura.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de
prevederile din=
/ 48 00B$9 / :<omenclatorul de verificari" incercari si pro(e9
/ 48 11#B94 / :<ormativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
ener)etice 0la punerea in functiune19.
2.2. 4rincipalele resurse materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele %,2%/
uri=
/ %,2% #'+B$$ / :6anda izolatoare din panza9
/ %,2% #+#'B+9 / :*onducte cu izolatie din 4V* pentru instalatii electrice fixe9
/ %,2% 1$4#B+0 / :*artoane dure. *arton electroizolant 0prespan19
/ %,2% +11B+ / :3lei mineral neaditivat ,r. 0 pentru transformatoare si
intreruptoare electrice9
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie9
/ %,2% 10B## / :6enzen9
/ %,2% ##+B+9 / :Aartie" carton si carton ondulat. determinarea a(sor(tiei de apa.
!etoda *o((9
/ %,2% 4002B$4 / :!ateriale auxiliare pentru retele si instalatii electrice. *leme de
sir pentru circuite cu conductoare din cupru si aluminiu. *onditii tehnice speciale de
calitate9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de materiale
5.1.1. *onsumurile specifice de materiale cuprind materialele necesare efectuarii
incercarilor utila-elor si instalatiilor" exprimate in echivalent consum de ener)ie electrica
0k;h1.
5.2. *onsumuri specifice de manopera
5.2.1. *onsumurile de forte de manopera prevazute in normele de deviz cuprind
toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.2.2. In continutul normelor in afara incercarilor prevazute in normativul 48
11#B94" pentru fiecare tip de utila- si instalatie" se mai cuprinde si verificarea continuitatii
le)aturilor de punere la pamant la fiecare element in parte.
5.5. C)(1.-.0# 1/&+#2#+& ,& ."#$a%
5.5.1. 4entru efectuarea pro(elor se va folosi un utila- specific" dupa cum urmeaza =
/ 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t
5.4. In le)atura cu continutul normelor se fac urmatoarele precizari=
5.4.1. Incercarile specifice ale descarcatoarelor nu se pot executa in conditii de
santier" urmand ca (eneficiarul sa se in)ri-easca de trimiterea echipamentelor de
I*8!8<85G" sin)ura unitate cu dotare tehnica corespunzatoare.
5.4.2. Incercarile ca(lurilor de ener)ie se vor prevedea dupa indicatorul :89" pentru
-oasa tensiune si dupa indicatorul :;7%9 ela(orat de .&86" pentru medie si inalta
tensiune.
5.4.5. Incercarile condensatoarelor" aparata-ului su( 1 kV" (ateriilor de
acumulatoare si instalatiilor de aer comprimat se vor prevedea dupa indicatorul :89 si
:!19.
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
4.1. !asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata de fiecare norma
in parte.
W1SF01A
I(+&0+a0& 1&0"a0 ,#1"0#3$)+-()0-a -&,#&
C./0#(,&= / verificarea sertarului distri(loc
/ verificarea motorului de actionare a intreruptorului de 1 kV
N. +./0#(,&= / comenzile la distanta
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh #"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 9"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore "'
W1SF02
I(+&0+a0# #("0&0./")0 "0#/)$a0 - +#0+.#"& /0#-a0&; "#/B
A / 12 kV
/ 24' kV
C / 420 kV
D / incercari mecanism de actionare
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
/ la varianta & si verificare motor de actionare
N. +./0#(,&= / pro(ele de ulei
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1'+"0 29+"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2'"0 0"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore $"' 1"0
W1SF02
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 42$"0 '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore $#"0 1"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 1+"0 "0
W1SF05
I(+&0+a0# 1&/a0a")0 +#0+.#"& /0#-a0&
A / tripolar 12 kV
/ monopolar 24' kV
C / monopolar 420 kV
D / incercari dispozitiv de actionare
C./0#(,&B / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
/ la varianta & si verificarea motorului de actionare
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2+"0 #1"' 4'"0 4"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1#"0 +"0 +"0 +"0
UTILA>EE
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 2"1 1"+ 1"+ 1"'
W1SF04A
I(+&0+a0# ,&1+a0+a")0 1# +)(")0
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1#"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"'
W1SF04
I(+&0+a0# "0a(12)0-a")0 ,& -a1.0aB
A / 110 kV
/ 220 kV
C / 400 kV
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
N. +./0#(,&= / pro(ele de ulei
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"0 20"0 2#"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1+"0 2'"0 0"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore "' '"0 #"0
W1SF06
I(+&0+a0# "0a(12)0-a")0 <a.")"0a(12)0-a")0= "0#2a:a" ,& /."&0& ,&B
A / pana la 1"# !V2
/ "2/1# !V2 fara re)la- de sarcina
C / "2/1# !V2 cu re)la- de sarcina
D / 2'100 !V2
E / 1012'0 !V2
F / 400 !V2
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
N. +./0#(,&= / pro(ele de ulei
/ incercarile motoarelor pentru pompe si ventilatoare
/ trafo masura in)lo(ate 0unde este cazul1
/ ta(loul de forta si elementele componente
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh +"0 +#"0 +$"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 24"0 44"0 92"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore #"0 11"0 2"0
W1SF06
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
D E F
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 11#"0 41#"0 '''"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 120"0 1#0"0 20+"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 0"0 40"0 '2"0
W1SF07
I(+&0+a0# +&$.$& +. #:)$a"#& #( SF-6 ,& 110 kV
A / celula cu intreruptor
/ celula de masura
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a +&$.$a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1'"0 10"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 24"0 20"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore $"0 #"0
W1SF09A
D(+&0+a0# 3a0& 1# #:)$a")a0& #( 1"a"## 110400 kV
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a +&$.$a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2"1
W1SF0?
I(+&0+a0&a #(1"a$a"#&# ,& $&*a0& $a /a-a("
A / statie electrica
/ masurarea tensiunii de atin)ere si de 42% la prizele de punere la pamant
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #(1"a$a"#& /&("0. A 1# /0#:a ,& /.(&0& $a /a-a("
/&("0.
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 224"0 0"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 120"0 +"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 2+"0 2"'
W1SF10
I(+&0+a0#$& .$&#.$.# ,& "0a(12)0-a")0
A / prin control curent la intreruptoare 110400 kV
/ prin control curent la=
/ transformatoare 0autotransformatoare1 de putere de 110400 kV
/ transformatoare de masura 110400 kV
C / prin analiza redusa 0incercari pentru ri)iditate dielectrica si pentru tan)enta
un)hiului de pierderi dielectrice1 la=
/ transformatoare 0autotransformatoare1 de putere de 110400 kV
D - prin analize speciale numai pro(e chimice la=
/ transformatoare 0autotransformatoare1 de putere de 220 si 400 kV
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
/ la varianta 6 masurarea tan)entei un)hiului de pierderi dielectrice
N. +./0#(,&= / la varianta 2 masurarea tan)entei un)hiului de pierderi dielectrice
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #(+&0+a0&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+& .(#"a0&
A C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 1"' 0"0 "' 11"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 9"0 1$"0 20"0 112"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/
de ' t
ore 0"' 1"' 1"' /
W1SF11
I(+&0+a0# 0&$&& 1# ,#1/):#"#A& ,& a.")-a"#:a0&
A / relee intermediare" de semnalizare" cu o marime varia(ila 0de curent" de
tensiune" de timp" etc.1
/ relee cu doua marimi varia(ile 0de putere" diferentiale" controlul sincronismului"
etc.1
C / relee de distanta" locatoare de defect si dispozitive de sincronizare automate
D / 525 trifazat
E / 525 mono/trifazat" 225" &2%" &44
F / dispozitiv 52, cu elemente dinamice si sector circular
! / dispozitiv 52, cu elemente statice 842 0'
H / relee numerice complexe" sisteme numerice de suprave)here
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh '"' 11" "0 "0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "4 9"0 9"' 22"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 0"2 0" '" 2"'
W1SF11
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
E F !
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"' 101"0 101"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore #2"0 ##"0 120"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 4"0 #"0 0"0
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
H
METERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 120"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 200"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 40"0
W1SF12
I(+&0+a0&a +)-."a"#&# 1&+.(,a0& <+)-a(,a; 1&-(a$#:a0&; -a1.0a; 3$)+a%=
/&("0. #("0&0./")a0& 1.3 1 kV
A / realizata local
/ 0sertar distri(loc1 realizata la distanta
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #("0&0./")0
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh $"' 20"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 11"0 21"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 1" 2"
W1SF15
I(+&0+a0&a +#0+.#"&$)0 ,& +)-."a"#& 1&+.(,a0a $a +&$.$&$& +. #("0&0./")0;
&8+$.1#A 0&$&&
A / 110 kV
/ 220 kV
C / 400 kV
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a +&$.$a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh #9"0 91"' 10#"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 2$"0 4+#"0 '22"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 2+"' 4#"0 +0"0
W1SF14
I(+&0+a0&a +#0+.#"&$)0 ,& +)-."a"#& 1&+.(,a0& - +&$.$& ,& -a1.0a -
&8+$.1#A 0&$&&
A / 110 kV
/ 220 kV
C / 400 kV
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a +&$.$a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"0 2'"' +"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore '$"0 $+"0 9#"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore '"0 9"0 11"0
W1SF14
I(+&0+a0# +#0+.#"& ,& /0)"&+"##B
A / protectia de (are
/ pentru trafo su( 400 KV2
C / 225 pentru trafo peste 400 KV2
D / instalatie de sincronizare manuala pentru cuple si alimentari
E / instalatie de sincronizare manual/automata prin )enerator sau compensator
sincron
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
N. +./0#(,&= / incercarea releelor
/ la variantele 6 si * nu este cuprins 225 tehnolo)ic
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #(1"a$a"#&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 2"0 4"0 #"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore +"0 14"0 2"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore "' 1"' 2"0
W1SF14
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
D E
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 1"0 1"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 4"0 #4"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore "0 "0
W1SF16
I(+&0+a0#$& #(1"a$a"#&# *&(&0a$& ,& 1&-(a$#:a0&B
A / clasica
/ comutatie statica semnal %
C / semnal optic si acustic
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
N. +./0#(,&= / verificarea releelor la variantele 2 si *
/ verificarea cartelelor la varianta 6
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #(1"a$a"#&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh $2"0 "0 0"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 22"0 '+"0 +"'
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 2"' 2"' 0"1
W1SF17A
I(+&0+a0#$& #(1"a$a"#&# ,& -a1.0a" "&-/&0a".0a
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a /.(+" -a1.0a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh #"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 0"2
W1SF19
P0)3a ,& a(1a-3$. /&("0.B
A / servicii proprii cu tensiunea su( 1 kV
/ statii cu tensiunea de 110 kV
C / statii cu tensiunea de 220400 kV
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #(1"a$a"#&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh $+"0 194"0 219"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1+"0 12#"0 1$4"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore '"0 1+"0 2$"0
W1SF1?A
I(+&0+a0&a -)")a0&$)0 &$&+"0#+& - /0)3& /0#-a0&
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a -)")0
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 9"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1'"0
UTILA>E
410'40004+0# 2utola(orator mo(il tip 7!/ de ' t ore 4"2
W1SF20A
I(+&0+a0# &$&-&("& ,& +./$a% I.F.
C./0#(,&= / pro(ele indicate in normativul 48 11#B94
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 10"0
CAPITOLULUI W1S!
LUCRARI PENTRU INTRERUPEREA SI REPUNEREA
SU TENSIUNE A CELULELOR DIN STATIILE DE
TRANSFORMARE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru intreruperea si
repunerea su( tensiune a celulelor din statiile de transformare.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de toate
conditiile tehnice necesare intreruperii si repunerii su( tensiune a celulelor din statiile de
110400 kV.
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de manopera
5.1.1. *onsumurile specifice de manopera" prevazute in normele de deviz din acest
capitol cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare.
5.1.2. In afara de operatiile prevazute in instructiunile de folosire a indicatorului si
in norme" mai sunt cuprinse si cele de mai -os=
/ verificarea cunostintelor specifice <,%
/ asteptarea comunicarii de intrerupere a tensiunii
/ intreruperea tensiunii
/ verificarea lipsei de tensiune
/ admiterea la lucru a echipei
/ montarea scurtcircuitoarelor
/ retra)erea echipei de lucru
/ repunerea su( tensiune.
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
4.1. !asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata la fiecare norma
de deviz.
W1S!01
I("0&0./&0&a 1# 0&/.(&0&a 1.3 "&(1#.(& a +&$.$&# ,&B
A / 110 kV
/ 220420 kV
C./0#(,&= 1. 7ucrari realizate de (eneficiar
I
=
/ delimitarea zonei de lucruL
/ scoaterea de su( tensiune a celuleiL
/ repunerea su( tensiune a celulei.
2. 7ucrari realizate de executant
II
=
/ aducerea la lucru a echipei de lucruL
/ verificarea lipsei tensiuniiL
/ montarea si demontarea scurtcircuitoarelorL
/ retra)erea echipei de lucruL
S& -a1)a0a $a 3.+a"a +&$.$a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 20"0 #"0
N)"aB*onsumul de manopera se refera la operatiile realizate de executant.
CAPITOLULUI W1SH
INSTALATII DE STROPIRE CU APA PENTRU
STIN!EREA INCENDIILOR LA TRANSFORMATOARE
<AUTOTRANSFORMATOARE= SI IN !OSPODARIILE DE
CALURI DIN STATII ELECTRICE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. *apitolul contine norme de deviz pentru montarea ansam(lurilor instalatiilor
de stropire prefa(ricate pentru trafo putere 0autotrafo1" pentru punctele de comanda
automata trafo 0autotrafo1" pentru distri(uitoarele care alimenteaza reteaua de stropire si
pentru conductele ce compun reteaua de stropire din )ospodariile de ca(luri.
1.2. <ormele de deviz pentru demontari vor cuprinde numai resurse de manopera
si utila- de constructii si se vor aplica fara corectii fata de normele de montare prevazute.
1.5. Instalatia de stropire din prezentul capitol este cuprinsa intre urmatoarele
elemente terminale 0care sunt incluse1=
/ ro(inetul de alimentare al punctului de comanda" respectiv al distri(uitorului de
stropireL
/ duzele de stropire la ansam(lurile prefa(ricate de stropire transformatoare"
autotransformatoare " 0respectiv duzele de stropire a conductelor din )ospodariilede
ca(luri care nu se prevad in prezentul capitol1.
1.4. In limitele instalatiei descrisa mai sus" in afara normelor de deviz din prezentul
capitol" se vor mai folosi norme de deviz din urmatoarele indicatoare=
:*9 / schela pentru lucrari la inaltime.
:I9 / in(inari demonta(ile pe conducte.
:!$9 / pro(e de terminare monta- a ansam(lelor de stropire trafo" autotrafo si
retele de stropire la ca(luriL
!ontarea ro(inetelor actionate cu electromotor .
:%9 / conducte de le)atura intre punctele de comanda si ansam(lurile
instalatiilor de stropire trafoL
,eava zincata cu diametrul de 1B29 intre duza si conducta de stropire la
ca(luri 0cand duza nu se aplica direct pe conducta1L
5o(inete de )olire si aerisire instalatiiL
4ro(a presiune conducte.
:V9 / constructie metalica suporti aferente distri(uitoarelor si punctelor de
comandaL
%uporti conducte le)atura intre punctele de comanda si ansam(lurile de
stropire trafo 0autotrafo1L
&uza aplicata pe conductele de stropire din instalatiile de ca(luri.
:89 / instalatie electrica 0priza de le)are la pamant" le)are motoare" ca(luri"
teava protectie ca(luri" etc.1.
:2,9 / instalatii de automatizare.
:IG9 / vopsirea instalatiei si a tuturor elementelor componente.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICE
2.1. 7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de
urmatoarele prescriptii tehnice in vi)oare=
/ 48 101B+' / :<ormativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformatoare cu tensiuni peste 1 kV9L
/ 48 009B9 / :<orme de prevenire si stin)ere a incendiilor si de dotare impotriva
incendiilor in unitatile din ramura ener)iei electrice si termice9L
/ 48 10$B9' / :<ormativ pentru proiectarea si executarea retelelor de ca(luri
electrice9L
/ I 9B94 / :<ormativ pentru executarea si receptionarea instalatiilor interioare 0apa si
canalizare1 la constructii civile si industriale9.
2.2. 4rincipalele resurse materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele %,2%/
uri=
/ %,2% 112'B1/91 / :8lectrozi inveliti pentru sudarea cu arc electric9
/ %,2% 4$4B+4 / :.itin)uri din fonta malea(ila. *oturi. &imensiuni9
/ %,2% 4$2B+4 / :.itin)uri din fonta malea(ila. *ur(e. &imensiuni9
/ %,2% 4$$B+4 / :.itin)uri din fonta malea(ila. 5eductii. &imensiuni9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumurile specifice de materiale
5.1.1. In consumurile specifice de materiale sunt cuprinse materialele" de calitatea
si in cantitatile corespunzatoare necesare" inclusiv pierderile tehnolo)ice" la nivelul
operatiilor specificate in textul fiecarei norme de deviz.
5.1.2. <ormele de deviz ;1%A01 si ;1%A02 contin materialele de monta-" iar
materialele de (aza apar ca materiale neexplicitate in lista anexa.
5.1.5. <orma de deviz ;1%A0 contine numai materialele de monta- necesare
pentru montarea distri(uitorului manual.
Intrucat distri(uitorul este un ansam(lu de elemente tipizate pe diferite tipuri si
cantitati" pentru prevederea materialului de (aza se va folosi= norma de procurare
;1%A0' 0se vor extra)e din lista anexa pozitiile inscrise ca element distri(uitor1.
5.2. *onsumurile specifice de manopera
5.2.1. *uprind toate operatiile indicate in textul fiecarei norme de deviz.
5.2.2. 7a conductele de stropire / de otel" zincate / sunt cuprinse= operatiile de
trasare" luarea masurilor la pozitie" pre)atirea sarmelor de le)at" asezarea provizorie" la
pozitie a conductelor" efectuarea corectarilor si punerea dopurilor" fixarea definitiva in
(ratari" demontarea sarmelor de le)at" executarea si rectificarea filetelor" im(inarea prin
infiletare 0la pozitie1 cu folosirea materialelor de etansare.
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
4.1. 3nitatea de masura a lucrarilor este indicata la fiecare norma in parte.
4.2. 7a norma ;1%A04 masuratoarea se face pe firul mediu al conductei" fara a se
scadea lun)imea pieselor de le)atura si ale armaturilor.
W1SH01
A(1a-3$. #(1"a$a"#& 1"0)/#0&; ,#( 1"a"## &$&+"0#+&; /&("0. "0a2) <a.")"0a2)=
A / cu puteri pana la 2' !V2" inclusiv
/ cu puteri de 2#+0 !V2" inclusiv
C / cu puteri de +12'0 !V2" inclusiv
D / cu puteri de 2'1400 !V2" inclusiv
C./0#(,&= / montarea elementelor prefa(ricate
N. +./0#(,&= / schela pentru lucrari la inaltime
/ pro(a de presiune a instalatiei
/ )runduirea si vopsirea ansam(lului
/ elementele prefa(ricate
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #(1"a$a"#&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C D
MATERIALE
2nsam(lu instalatie stropire trafo"
autotrafo" pentru ,en!/!/4#2I
(uc 1"0 1"0 1"0 1"0
2$'$2'900$+# 8lectrod sudura otel
844.22.9B,!2.1"
&D4 mm
k) 2"0 2"0 2"' 4"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore $'"0 +#"0 1$"0 1+"0
N)"aB E %e vor preciza caracteristicile ansam(lului de stropire pentru trafo" autotrafo
folosindu/se lista anexa.<r. 12240.
W1SH02
P.(+" ,& +)-a(,a a.")-a" /&("0. 1"0)/#0& "0a2) /."&0&; a.")"0a2); ,#(
1"a"## &$&+"0#+&
A / simplu
/ du(lu
C / triplu
C./0#(,&= / montarea ansam(lului pe constructia metalica inclusiv montarea
manometrelor livrate cu furnitura
N. +./0#(,&= / constructia metalica suport
/ vopsirea constructiei metalice
/ montarea vanelor actionate cu electromotor
/ pro(a de presiune
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
W1SH02
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
A C
MATERIALE
4unct comanda automat pentru
stropire trafo putere" autotrafo" pr.
,8n!/!/4#2 simplu I
(uc 1"0 / /
4unct comanda automat pentru
stropire trafo putere" autotrafo" pr.
,8n!/!/4#2 du(lu I
(uc / 1"0 /
4unct comanda automat pentru
stropire trafo putere" autotrafo" pr.
,8n!/!/4#2 triplu I
(uc / / 1"0
2+$411'+414' 4iulita hexa)onala ! 10 (uc 4"0 #"0 +"0
2+$'2$4204111 6ratara pentru teava apa" )ata
confectionata" 2
1
B
2
9
(uc 1"0 "0 4"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 10"0 1"' 22"0
N)"aB E %e vor preciza caracteristicile punctului de comanda folosindu/se lista anexa. <r
12240.
W1SH05
D#1"0#3.#")0 -a(.a$ /&("0. 1"0)/#0& #( #(1"a$a"## ,& +a3$.0# &$&+"0#+&; #(
1"a"## &$&+"0#+&; ,#( &$&-&("& /0&2a30#+a"&
A / pana la ' consumatori
/ peste ' consumatori
C./0#(,&= / asam(larea elementelor prefa(ricate
/ montarea ansam(lului pe constructia existenta" inclusiv montarea
manometrelor livrate cu furnitura
N. +./0#(,&= / elementele componente ale distri(uitorului si vopsirea lor
/ pro(ele pentru distri(uitor
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica pentru linii si statii
electrice
k) 1"0 1"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 19"0 2$"0
W1SH04
C)(,.+"a /&("0. 1"0)/#0& #( #(1"a$a"## ,& +a3$.0# &$&+"0#+&; #( +&("0a$& 1a.
1"a"## &$&+"0#+&
A / cu diametrul de 19
/ cu diametrul de 1
1
B
4
9
C / cu diametrul de 1
1
B
2
9
D / cu diametrul de 29
E / cu diametrul de 2
1
B
2
9
F / cu diametrul de 9
! / cu diametrul de 49
C./0#(,&= / instalarea conductelor zincate cu toate elementele de prindere pe suportii
de im(inare si derivatie spre duze
N. +./0#(,&= / suportii de fixare" duzele" teava zincata f
1
B
2
9 de le)atura intre duza si
conducta de stropire
/ vopsirea conductelor
S& -a1)a0a $a -&"0.
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 A C D
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 100"0 120"0 1'0"0 200"0
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica k) 0"' 0"' 0"4 0"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"' 2"0 2"' "0
W1SH04
C),.$ D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0# 1/&+#2#+&
.(#"a0&
0&1.01&$)0 E F !
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari
de monta-
kCh 22'"0 00"0 400"0
2+$'2$#09+4+ *onfectie metalica k) 0"' 0"' 0"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 4"0 '"' '"'
CAPITOLULUI W1SI
INSTALATII DE LE!ARE LA PAMANT PENTRU STATII
DE TRANSFORMATOARE
GENERALITATI
1. CONTINUTUL CAPITOLULUI
1.1. In acest capitol sunt cuprinse normele de deviz corespunzatoare operatiilor de
montare a conductoarelor de le)are la pamant pentru instalatii electrice.
1.2. <ormele de deviz de demontari sunt trecute su( forma de corectii la normele
respective" de (aza.
2. CONDITII TEHNICE SPECIFICEE
2.1. 7a adoptarea tipului de priza de punere la pamant se va tine seama de
rezistivitatea si de a)resivitatea solului din masuratori" in faza de intocmire a proiectului.
7a ela(orarea normelor de deviz din acest capitol s/a tinut seama de prevederile
urmatoarelor normative si prescriptii tehnice=
/ 58/Ip/0/++ / :Indreptar de proiectare si executare a instalatiilor de le)are la
pamant9
/ :.ise tehnolo)ice pe activitati specifice9
2.2. 4rincipalele resurse de materiale din acest capitol au la (aza urmatoarele
%,2%/uri =
/ %,2% 90+B+0 / :@tel laminat la cald. 6anda9
/ %,2% 4'B+# / :6enzina de extractie9
/ %,2% 112'B1/91 / :8lectrozi inveliti pentru sudarea cu arc electric9
/ %,2% 1##$B#2 / :2)re)ate naturale )rele pentru mortare si (etoane o(isnuite cu
lianti hidraulici. *onditii )enerale.9
/ %,2% #220B#9 / :%uru(uri semiprecise. %uru( cu cap hexa)onal. &imensiuni9
/ %,2% $###B1/9 / :%ai(e elastice. *ondiii tehnice )enerale de calitate9
/ %,2% 404B1/9+ / :,evi din otel fara sudura laminate la cald9
/ %,2% 9'B+0 / :@tel laminat la cald. @tel lat9
5. CONTINUTUL NORMELOR
5.1. *onsumuri specifice de materiale
5.1.1. *onsumuri specifice de materiale cuprind realizarea instalatiei de le)are la
pamant 0(enzile si conductoarele zincate" electrozii de impamantare" im(inarile prin
suru(uri1 precum si ti-ele de paratrasnet" se vor prevedea in anexele la antemasuratorile
caietelor de sarcini din cadrul statiilor de transformare respective.
5.1.2. *onsumurile specifice de materiale din acest capitol cuprind numai
materialele marunte necesare executarii unei unitati de lucrare din cadrul Instalatiei de
le)are la pamant.
2ceste materiale marunte sunt exprimate in echivalent al consumului de ener)ie
electrica la monta- 0k;h1
5.2. *onsumuri specifice de manopera
5.2.1. *onsumurile specifice de forte de munca prevazute in normele de deviz din
acest capitol cuprind toate operatiile necesare pentru executarea unei unitati de lucrare
mentionata la fiecare norma in parte.
5.2.2. In normele de deviz din acest capitol in afara operatiilor prevazute in
instructiunile de folosire a :Indicatorului9 se cuprinde si timpul necesar pentru executarea
urmatoarelor lucrari principale=
/ indreptarea" taierea" masurarea" fasonarea si prelucrarea (enzii de otel
/ vopsirea (enzilor nein)ropate
/ saparea santurilor pentru prizele de le)are la pamant
/ montarea (enzilor de otel in sant
/ (aterea electrozilor din teava si le)area electrozilor la (enzi
/ astuparea santurilor.
5.2.5. %e mentioneaza ca (aterea electrozilor in sol este posi(ila la nivel de m in
teren normal" 2 m in teren tare si 1 m in teren foarte tare.
4entru diferenta de lun)ime a electrodului se va acorda sapatura mecanizata
conform indicatorului :,%9
5.5. *onsumuri specifice de utila-
*onsumurile de ore utila-e de constructii s/au determinat pe (aza normelor de timp
specifice procesului tehnolo)ic din fiecare norma.
!anipularea si montarea echipamentelor" materialelor se face cu utila-e specifice"
dupa cum urmeaza =
/ 2utomacara de 1' tf
/ 4latforma ridicatoare cu (rat 456/1' cu auto ' t
/ 2utotelescop ,6/2# montat pe sasiu de 9 t
/ Grup termic sudura ' k;
/ 6etoniera 1'0 l" cadere li(era" actionata electric
/ Vi(rator cu motor electric
5.4. In normele din acest capitol nu sunt cuprinse urmatoarele lucrari necesare
instalatiei de le)are la pamant din statiile electrice care se vor incadra astfel=
/ pro(ele" cuprinse in normele din :;1%.9
4. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR
!asurarea lucrarilor se face in unitatea de masura indicata la fiecare norma in
parte.
W1SI01
C)(,.+")0 :#(+a" /&("0. $&*a0& $a /a-a("; -)("a" #( #("&0#)0B
A / principal
/ de ramificatie
C./0#(,&= / masurarea" taierea si fasonarea conductorului
/ executarea le)aturilor la utila-ele tehnolo)ice" stalpi" fundatii" etc.
N. +./0#(,&B / materialele de le)are la pamant 0(anda zincata" conductorul zincat1 ce
se vor evidentia in listele anexe la antemasuratorile caietelor de sarcini
din cadrul statiilor de transformare respective
S& -a1)a0a $a k#$)*0a-
C),.$ 0&1.01&$)0 D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 1"0" 0"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0 1"'
W1SI01
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.- 1# UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A
01. I( +a:.$ -)("a0## a ,).a +)(,.+")a0& #( /a0a$&$
$1$02002000 Se adaug: 8lectrician !%, ore
0"1 0"1'
02. D&-)("a0&
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"4 0"#
05. D&-)("a0& a ,).a +)(,.+")a0& #( /a0a$&$
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0" 0"$
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul si cantitatea conductorului pentru le)are la pamant in
conformitate cu listeLe <r 122'1" <r 1221$
W1SI02A
C)(,.+")0 :#(+a" /&("0. 0a+)0,a0&a ."#$a%&$)0 "&'()$)*#+&; -)("a" #(
&8"&0#)0
C./0#(,&= / material marunt
/ masurarea" taierea si fasonarea conductorului
/ executarea le)aturilor la utila-ele tehnolo)ice si constructia metalica de
sustinere a acestora
N. +./0#(,&B / conductorul zincat de le)are la pamant ce se va evidentia in listele
anexe la antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor de
transformare respective
S& -a1)a0a $a k#$)*0a-
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 10
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
01. I( +a:.$ -)("a0## a ,).a +)(,.+")a0& #( /a0a$&$
MANOPERA
$1$02002000 Se adauga: 8lectrician !%, ore 0"1
W1SI02A
CORECTIIB
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1# 0&1.01&$& +)0&+"a"&
UM C)0&+".0a
02. D&-)("a0& .( +)(,.+")0
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"#
05. D&-)("a0& ,).a +)(,.+")a0& #( /a0a$&$
MATERIALE
Se scad toate materialele
MANOPERA
$1$02002000 Se scade: 8lectrician !%, ore 0"4
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul si cantitatea conductorului pentru le)are la pamant in
conformitate cu listeLe <r 122'1" <r 1221$
W1SI05
C)(,.+")0 :#(+a" /&("0. $&*a0& $a /a-a("; #( "&0&( ()0-a$ <"a0&; 2)a0"&
"a0&=; -)("a" #( &8"&0#)0B
A / principal" in teren normal
/ de derivatie sau e)alizare" in teren normal
C./0#(,&= / material marunt
/ masurarea" taierea si fasonarea conductorului
/ saparea santului
/ montarea conductorului in sant
/ astuparea santului
N. +./0#(,&B / *onductorul zincat de le)are la pamant ce se va evidentia in listele
anexe la antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor de
transformare respective
S& -a1)a0a $a k#$)*0a-
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
A
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 1"0 0"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"' 1"0
UTILA>E
110200000# Grup termic sudura ' k; ore 0"1 0"1
W1SI05
CORECTIIB
C),.$ D&(.-#0&a 1# (a".0a +)0&+"#&# /0&+.-
1#
UM C)0&+".0a
0&1.01&$)0 0&1.01&$& +)0&+"a"& A
01. I( +a:.$ -)("a0## +)(,.+")a0&$)0 /&("0. $&*a0&a $a /a-a(" #( "&0&( "a0&
MANOPERA
$1$02002000 Se adaug: 8lectrician !%, ore 1"0 0"$
02. I( +a:.$ -)("a0## +)(,.+")a0&$)0 /&("0. $&*a0&a $a /a-a("
#( "&0&( 2)a0"& "a0&
MANOPERA
$1$02002000 Se adaug: 8lectrician !%, ore 1"+' 0"9
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul si cantitatea conductorului pentru le)are la pamant in
conformitate cu listeLe <r 122'1" <r 1221$
W1SI04A
E$&+"0), ,#( "&aAa ,& )"&$ :#(+a"a; ,#a-&"0. 2 1F2 ")$#; /&("0. $&*a0& $a
/a-a("; -)("a" #( "&0&( ()0-a$ <"a0&; 2)a0"& "a0&=
C./0#(,&= / material marunt
/ (aterea electrodului in pamant
/ le)area electrodului la conductorul principal de le)are la pamant sau la
instalatia locala a paratrasnetului sau descarcatorului
N. +./0#(,&B / teava de otel zincata si (anda zincata ce se vor evidentia in listele
anexe la antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor de
transformare respective
S& -a1)a0a $a -&"0.
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+& .(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 0"'
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 1"0
UTILA>E
110200000# Grup termic sudura ' k; ore 0"1
W1SI04A
CORECTIIB
C), D&(.-#0& 0&1.01a UM A
01. I( +a:.$ -)("a0## &$&+"0):#$)0 #( "&0&( "a0&
MANOPERA
$1$02002000 Se adaug: 8lectrician !%, ore 0"2'
02. I( +a:.$ -)("a0## &$&+"0):#$)0 #( "&0&( 2)a0"& "a0&
MANOPERA
$1$02002000 Se adaug: 8lectrician !%, ore 0"'2
N)"aB 4roiectantul va preciza tipul si cantitatea conductorului pentru le)are la pamant in
conformitate cu listeLe <r 122'1" <r 1221$
W1SI04A
I-3#(a0&a /0#:&# ,& $&*a0& $a /a-a(" +. 1.0.3.0# :#(+a"&
C./0#(,&= / pre)atirea suprafetelor celor doua capete de im(inare ale conductorului
/ im(inarea cu suru(uri a celor doua capete
N. +./0#(,&B / materialele im(inarilor cu suru(uri ce se vor evidentia in listele anexa la
antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor de transformare
respective
S& -a1)a0a $a 3.+a"a #-3#(a0&
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh '"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore 0"2
W1SI06A
&(")/0#:a /&("0. #-3.(a"a"#0&a #(1"a$a"#&# ,& $&*a0& $a /a-a("
C./0#(,&= / pre)atirea (entoprizei cu (etoniera si vi(ratorul electric
/ turnarea (entoprizei peste conductorul de le)are la pamant montat in sant
conform indicatiilor din proiect
/ lucrarile de sapare/astupare a santului se prevad conform specificatiei
tehnice :,s9
N. +./0#(,&B / materialele de realizare a (entoprizelor 0(entonita macinata sau (ul)ari"
soda calcinata1 ce se vor evidentia in listele anexe la antemasuratorile
caietelor de sarcini din cadrul statiilor de transformare respective functie
de caracteristicile de rezistivitate ale solului
S& -a1)a0a $a -&"0. +.3
C),.$
0&1.01&$)0
D&(.-#0&a 0&1.01&$)0 UM C)(1.-.0#
1/&+#2#+&
.(#"a0&
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de monta- kCh 10"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore "0
UTILA>E
29'22$000$02 6etoniera 1'0 7 cadere li(era" actionata electric ore 0"'
29'22$000$19 Vi(rator cu motor electric ore 0"'
W1SI07
M)("a0& "#%a -&"a$#+a :#(+a"a /&("0. /a0a"0a1(&" $a #(a$"#-&B
A / la inaltimea de +11"# m
/ la inaltimea de 1#"' 01$"'1 m
C / la inaltimea de 2' m
C./0#(,&= / controlul vizual al ti-ei metalice zincate
/ pre)atirea mortarului de ciment pentru varianta 2
/ montarea paratrasnetului cu automacara si telescop prin asam(lare cu
(ride
/ le)area la pamant a ti-ei metalice
N. +./0#(,&= / ti-a metalica zincata ce se va evidentia in listele anexe la
antemasuratorile caietelor de sarcini din cadrul statiilor de transformare
respective
S& -a1)a0a $a 3.+a"a
C), D&(.-#0& 0&1.01a UM A C
MATERIALE
401110#202$41 8ner)ie electrica pentru lucrari de
monta-
kCh 10"0 10"0 10"0
MANOPERA
$1$02002000 8lectrician !%, ore #"0 +"0 10"0
UTILA>E
'10'0000'$04 4latforma ridicatoare cu (rat tip 456/
1'
ore 2"0 / /
410'4000'$0 2utotelescop ,6/2# montat pe auto ore / 2"' /
410'2000#$2+ 2utomacara cu (rat cu za(rele ore / / "'