Sunteți pe pagina 1din 7

Riscuri asociate regimului juridic i drepturilor individuale legate de

protec ia datelor personale i a vie ii private in condi iile noilor


genera ii de tehnologii informatice i de comunica ii (TIC)
I. Considera ii generale.
Societatea democratic aflat intr-un plin progres face ca problemele teoretice i practice referitoare la
drepturile omului, la protec ia i respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei s fie peste tot in
lume subiect de numeroase discu ii.
Majoritatea regulilor legale i sociale pe a c ror respectare se intemeiaz societatea uman nu sunt
aplicate in mod perfect sau automat. Totu i, cei mai mul i dintre noi respect m majoritatea regulilor in
cea mai mare parte a timpului i facem asta pentru c sistemele sociale construite ne incurajeaz s
proced m astfel i ne ajut s con tientiz m c este mai simplu s respect m regulilor decat s le
inc lc m i s suport m consecin ele faptelor ilicite.
Problematica drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului i cet eanului este reglementat de
dreptul constitu ional in plan intern i este in acela i timp obiect al reglement rilor de drept
interna ional public .
Drepturile omului sunt acele prerogative conferite de dreptul intern i recunoscute de dreptul
interna ional fiec rui individ, in raporturile sale cu colectivitatea i cu statul, ce dau expresie unor
valori sociale fundamentale i care au drept scop satisfacerea unor nevoi umane esen iale i a unor
1
aspira ii legitime, in contextul economico-social, politic, cultural i istoric, ale unei anumite societ i .
Prin no iunea de drepturi fundamentale cet ene ti se desemneaz acele drepturi ale cet enilor care,
fiind esen iale pentru existen a fizic , pentru dezvoltarea material i intelectual a acestora, precum i
2
pentru asigurarea particip rii lor active la conducerea statului, sunt garantate de ins i Constitu ia .
Al i autori definesc drepturile fundamentale ca fiind acele drepturi subiective ale cet enilor, esen iale
pentru via a, libertatea i demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalit ii
3
umane, drepturi stabilite prin Constitu ie i garantate prin Constitu ie i legi .
Declara ia Universal a Drepturilor Omului proclamat i adoptat de Adunarea General a O.N.U la
10 decembrie 1948 este primul document interna ional care enun drepturile i libert ile fundamentale
ce trebuie garantate oric rei fiin e umane. Astfel, in art.1 se prevede faptul c : toate fiin ele umane se
nasc libere i egale in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ra iune i cu con tiin i trebuie s ac ioneze
unele fa de altele intr-un spirit de fraternitate iar in art.3 se prevede c : orice fiin uman are
dreptul la via , la libertate i la securitatea persoanei sale.
In literatura de specialitate au fost date numeroase clasific ri ale drepturilor omului in func ie de
diferite criterii, cum sunt:
- dup natura acestora se clasific in: drepturi civile, drepturi politice i drepturi economice i sociale;
- dup evolu ia in timp a drepturilor omului se consider a fi trei genera ii de drepturi
4
;
- dup con inutul obliga iei de respectare i garantare care revin statelor se clasific in: drepturi
intangibile, drepturi virtuale, drepturi condi ionate, drepturi cu o dimensiune colectiv .
Prin acest studiu ne vom referi la drepturile condi ionate care sunt drepturi individuale i care
beneficiaz de o protec ie relativ . Sunt situa ii cand se protejeaz securitatea colectiv , s n tatea sau
morala public sau drepturile altora, cazuri in care se pot limita exerci iul acestor drepturi.
5
A adar, ne vom referi la o prim categorie de drepturi fundamentale ce va cuprinde acele drepturi care
au drept obiect ocrotirea persoanei umane i a vie ii ei private fa de orice amestec din afar . Din
aceast categorie fac parte urm toarele drepturi: dreptul la via i la integritate fizic i psihic , libera
circula ie, inviolabilitatea domiciliului i re edin ei, secretul coresponden ei i a celorlalte mijloace de
comunicare, libertatea con tiin ei, dreptul la informa ie.
Drepturile fundamentale din aceast prim categorie au o tr s tur comun i anume faptul c ele pot fi
exercitate independent de un raport social, in cadrul c ruia al i cet eni s fie implica i intr-o atitudine
participativ .
Potrivit art.53 din Constitu ia Romaniei exerci iul unor drepturi sau al unor libert i poate fi restrans
numai prin lege i numai dac se impune, dup caz, pentru: ap rarea siguran ei na ionale, a ordinii, a
s n t ii ori a moralei publice, a drepturilor i a libert ilor cet enilor; desf urarea instruc iei penale,
prevenirea consecin elor unei calamit i naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de
grav. Restrangerea poate fi dispus numai dac este necesar intr-o societate democratic , iar m sura
trebuie s fie propor ional cu situa ia care a determinat-o, s fie aplicat in mod nedescriminatoriu i
f r a aduce atingere existen ei dreptului sau a libert ii.
Confiden ialitatea, protejarea dreptului de autor i a secretelor de stat sunt ilustr ri ale domeniilor care
constituie mari provoc ri pentru societatea informa ional .
Folosirea recent a unor tehnici avansate de descoperire a datelor in baze mari de date este un exemplu
al deficien ei abord rilor bazate pe controlul accesului i limitarea colect rii datelor pentru a proteja
confiden ialitatea pe Web.
Descoperirea datelor in baze mari de date promite s devin o component nou a detect rii i
prevenirii terorismului i poate chiar a investig rii infrac iunilor, dar in acela i timp ridic o nou
categorie de provoc ri la adresa confiden ialit ii.
Uneltele tradi ionale ale strategiei publice par nepotrivite pentru sarcina de a proteja drepturile de baz
la p strarea confiden ialit ii in aceast situa ie.
Marea majoritate a datelor fie sunt deschise accesului cu respectarea unor proceduri legale minime, fie,
in multe cazuri, sunt deja publice.
Dreptul la respectarea vie ii private i de familie stipulat la art.8 parag.1 din Conven ia pentru ap rarea
drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, implic neamestecul statului in via a cet enilor s i,
excep ie f cand cazurile in care acest amestec ar fi justificat de necesitatea de a impiedica s var irea
unor fapte in contradic ie cu principiile statului de drept sau care pun in pericol securitatea na ional i
siguran a public .
Dreptul la via presupune in primul rand, c nici o persoan s nu poat fi privat de via a sa in mod
arbitrar, art.22, alin.3 interzicand pedeapsa cu moartea.
In ceea ce prive te dreptul la integritate fizic i psihic , art.22, alin.2 prevede c nimeni nu poate fi
supus torturii i nici unui fel de pedeaps sau de tratament inuman sau degradant.
Un corolar al dreptului la via i la integritate fizic i psihic il constituie i dreptul fundamental
prev zut de art.26, adic dreptul la via a intim , familial i privat .
Articolul 26 alin.1 din Constitu ia Romaniei autorit ile publice respect i ocrotesc via a intim ,
familial i privat iar in alin.2 se prevede c persoana fizic are dreptul s dispun de ea ins i, dac
nu incalc drepturile i libert ile altora, ordinea public sau bunele moravuri.
Cand vorbim despre acest drept putem aborda patru aspecte. Acestea sunt:
A. Dreptul la respectarea vie ii private subsumeaz : dreptul la secretul vie ii private; dreptul la
integritatea fizic i moral a persoanei, dreptul persoanei de a stabili i dezvolta rela ii cu semenii s i,
dreptul la nume, via a privat personal , dreptul la imagine, via a privat social , dreptul la un mediu
s n tos.
In literatura de specialitate s-a ar tat c o persoan poate considera c face parte din via a sa privat
orice aspect ce ar avea leg tur cu starea de s n tate, convingerile sale morale, religioase, filozofice,
via a sentimental i de familie, rela iile de prietenie
6
.
No iunea de via privat cuprinde: dreptul persoanei la via a privat intim , dreptul acesteia la via a
privat social i dreptul persoanei la un mediu inconjur tor s n tos
7
.
O alt component a vie ii private este dreptul persoanei la imagine. Astfel, intr-o societate
informa ional acest drept poate fi inc lcat prin publicarea imaginii unei persoane, f r consim mantul
ei, dac ar avea ca urmare prejudicierea material sau moral a acesteia.
Poluarea cauzat de exploatarea unui aeroport aflat in vecin tatea reclaman ilor ori de pericolul
radia iilor nucleare, a celor provenite de la diferite sisteme de telecomunica ii sau a sistemelor automate
folosite la diferite locuri de munc pot avea o influen negativ asupra s n t ii persoanei.
B. Dreptul la respectarea vie ii de familie
De protec ia dreptului la respectarea vie ii de familie beneficiaz c s toriile reale i efective, rela iile
dintre p rin i i copii, bunici i nepo i, concubinajul, rela iile dintre persoanele de acela i sex
8
.
C. Dreptul la respectarea inviolabilit ii domiciliului
Prin domiciliu se in elege spa iul fizic determinat unde o persoan i i desf oar via a privat i de
familie. Zgomotul, emisiile nu sunt inc lc ri concrete sau materiale dar pot impiedic persoanele s se
bucure in mod lini tit de acest spa iu.
In jurispruden a Cur ii Europene domiciliu dobande te noi valen e in elegandu-se prin acesta i locul
unde o persoan i i desf oar activitatea profesional , precum i, in anumite limite, sediile i agen iile
9
unei societ i comerciale .
Articolul 27 alin.1 din Constitu ia Romaniei prevede c :Domiciliu i re edin a sunt inviolabile.
Nimeni nu poate p trunde sau r mane in domiciliu ori in re edin a unei persoane f r invoirea
acesteia.
De la prevederile alin.1 se poate deroga prin lege in urm toarele situa ii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hot rari judec tore ti;
b) inl turarea unei primejdii privind via a, integritatea fizic sau bunurile unei persoane;
c) ap rarea securit i na ionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea r spandirii unei epidemii.
De asemenea, infrac iunea de violare de domiciliu este prev zut in Codul
penal roman la art.192 alin.1 ca fiind: p trunderea f r drept, in orice mod intr-o locuin , inc pere,
dependin sau loc imprejmuit inand de acestea, f r consim mantul persoanei care le folose te, sau
refuzul de a le p r si la cererea acesteia.
In forme agravate infrac iunea este prev zut la alin.2 cand: fapta se s var e te de o persoan
inarmat , de dou sau mai multe persoane impreun , in timpul nop ii sau prin folosirea de calit i
mincinoase.
D. Dreptul la respectarea coresponden ei
Articolul 8 din Conven ia european ocrote te toate tipurile de coresponden proclamand dreptul
persoanei de a- i comunica prin scris, prin telefon ori pe cale radiotelefonic sau prin orice alte
mijloace gandurile i opiniile sale, f r a-i fi cunoscute de al ii, cenzurate sau f cute publice.
Codul penal roman la art.195 arat care este con inutul legal al infrac iunii de violare a secretului
coresponden ei iar in Constitu ia Romaniei art.28 prevede c secretul scrisorilor, al telegramelor, al
altor trimiteri po tale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare este
inviolabil.
II. Necesitatea protec ie datelor personale intr-o societate informa ional
Revolu ia informa ional a adus pe lang toate beneficiile i oportunit ile, i provoc rile cauzate de
folosirea inadecvat a informa iei.
In rile care folosesc tehnici biometrice pe scar larg au fost de-a lungul timpului diverse discu ii cu
privire la: probleme legate de drepturile omului; protec ia datelor cu caracter personal in cazurile
colect rii i trat rii acestora in mod automat; transferul unor date intre institu ii, precum i corecta lor
inregistrare i prelucrare.
Conven ia 108 pentru protec ia persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter
personal a Consiliului Europei stabile te principiile generale aplicabile in protejarea datelor pentru a
evita interferen a in via a privat a persoanelor.
Potrivit art. 2 din Conven ia mai sus amintit i a art.3 din Legea nr.677/2001, pentru protec ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date prin
date cu caracter personal se in elege orice informa ie privind persoana fizic identificat sau
identificabil .
Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice opera iune sau set de opera iuni care se efectueaz
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,
inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
dezv luirea c tre ter i prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, al turarea ori combinarea,
blocarea, tergerea sau distrugerea.
Cu privire la maniera in care corpul uman ajut in biometrie au fost pe plan interna ional mai multe
discu ii, unii neacceptand ideea c o parte din corpul lor este supus i utilizat de un asemenea mijloc
tehnico- tiin ific, rezisten a acestora fiind de factur socio-cultural ori religioas .
Facem referire la faptul c datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucr rii trebuie s fie:
- prelucrate cu bun -credin i in conformitate cu dispozi iile legale in vigoare;
- colectate in scopuri determinate, explicite i legitime;
- adecvate, pertinente i neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate i ulterior prelucrate;
- exacte i actualizate;
- stocate intr-o form care s permit identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesar realiz rii
scopurilor in care datele sunt colectate i ulterior prelucrate.
Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuat numai dac persoana vizat i-a dat
consim mantul in mod expres i neechivoc pentru aceast prelucrare. Excep ie fac prelucr rile care
vizeaz date din categoriile men ionate
10
la art.7 alin.1, art.8 i art.10 din legea mai sus men ionat . le
cu caracter personal legate de originea rasial sau etnic , de convingerile politice, religioase, filozofice
sau de natur similar , de apartenen sindical , precum i a datelor cu caracter personal privind starea
de s n tate sau via a sexual , acestea fiind interzise.
Inc lc ri ale normelor sociale stabilite i ale legilor precum: dezv luirea unor date personale delicate, a
secretelor unor corpora ii, distribuirea f r permisiune a unor materiale asupra c rora exist drepturi de
autor, inregistr ri confiden iale r spandite de diferite organiza ii cu violarea reglement rilor i a
politicii oficiale sunt din ce in ce mai frecvente in societatea informa ional de ast zi.
Informa iile compromi toare i uneori inexacte pot fi folosite impotriva oamenilor in domeniul
financiar, al angaj rii intr-un post sau al serviciilor de s n tate.
Drepturile la confiden ialitatea informa iilor urm resc ap rarea autonomiei individului impotriva puterii
pe care institu iile sau al i indivizi o pot dobandi asupra sa prin folosirea informa iilor personale
delicate.
In lucrarea tiin a calculatoarelor i laboratorul de inteligen artificial . Raport tehnic au fost
dezvoltate i problemele confiden ialit ii online, a dreptului de autor i a strategiile r spandirii
informa iei in contextul in care acestea au fost prea mult dominate de ideea restrangerii accesului.
Autorii au propus o alternativ la abordarea de tipul ascunde informa ia sau o vei pierde, care
caracterizeaz in prezent politica dominant de pe Web. In acest sens, vorbesc despre realizarea unor
sisteme orientate spre responsabilitatea informa iei i folosirea sa adecvat , nu spre siguran a datelor i
11
restrangerea accesului .
De asemenea, autorii mai vorbesc despre modul in care transparen i responsabilizarea pot fi
12
sprijinite printr-o serie de mecanisme tehnice pe care le-au numit con tiin a strategic .
Protec ia datelor cu caracter personal se refer la dreptul persoanei fizice de a-i fi ap rate acele
caracteristici care conduc la identificarea sa i obliga ia corelativ a statului de a adopta m suri
adecvate pentru a asigura o protec ie eficient .
Pentru protejarea datelor personale care sunt prelucrate in sectorul comunica iilor electronice, furnizorii
acestui tip de serviciu sunt obliga i s ia o serie de m suri care s garanteze confiden ialitatea i
securitatea comunic rilor in re ele. Dac de stabilirea condi iilor de securitate este responsabil
Autoritatea Na ional de Reglementare in Comunica ii, in ceea ce prive te confiden ialitatea
comunic rilor, respectarea acesteia este supus in principal controlului Autorit ii Na ionale de
Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal.
13
Legea republicat rom n privind comer ul electronic prevede c prin comunicare comercial se
in elege orice form de comunicare destinat s promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile,
imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii
reglementate; nu constituie prin ele insele comunic ri comerciale urm toarele: informa iile permi and
accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, in special pe nume de domeniu sau o
adres de po t electronic , comunic rile legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori m rcile
unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un ter independent fa de persoana in cauz , mai ales
atunci cand sunt realizate cu titlu gratuit .
Comunic rile comerciale care constituie un serviciu al societ ii informa ionale sau o parte a acestuia,
trebuie s respecte cel pu in urm toarele condi ii:
a) s fie clar identificabile ca atare;
b) persoana fizic sau juridic in numele c reia sunt f cute s fie clar identificabile;
c) ofertele promo ionale, precum reducerile, premiile i cadourile, s fie clar identificabile, iar
condi iile care trebuie indeplinite pentru ob inerea lor s fie u or accesibile i clar prezentate;
d) competi iile i jocurile promo ionale s fie clar identificabile ca atare, iar condi iile de participare s
fie u or accesibile i clar prezentate;
e) orice alte condi ii impuse prin dispozi iile legale in vigoare.
I. Protejarea persoanelor prin folosirea mijloacelor tehnice moderne in procesul penal
Via a, integritatea corporal sau libertatea pot fi periclitate i atunci cand vorbim despre situa ia
martorilor proteja i, a p r ii v t mat , a p r ii civile ori a rudelor apropiate ale acestora. Codurile de
procedur penal al diferitelor rii prev d proceduri speciale de ascultare a acestor persoane, proceduri
care se poate aplica i investigatorilor sub acoperire, precum i exper ilor.
Complexitatea fenomenului infrac ional i gravitatea unor fapte pot determina ca martorii, membrii
familiei acestora ori cei apropia i lor s fie expu i numeroaselor pericole, amenin ri ori antaje.
Uneori sunt suficiente ac iuni de intimidare indreptate asupra unor persoane care de in date importante
intr-o cauz pentru a-i determina s nu spun ceea ce cunosc despre o anumit fapta, iar alteori refuz
s apar in calitate de martori in fa a instan ei.
Ca urmare a numeroaselor situa ii ap rute in intreaga lume i pentru a asigura buna desf urare a
procesului penal, Codurile de procedur penal al diferitelor rii prev d proceduri speciale de ascultare a
martorilor proteja i, proceduri care se poate aplica i investigatorilor sub acoperire, precum i exper ilor.
In Fran a, Codul de procedur penal prevede c atunci cand necesitatea anchetei i a instruc iei o
justific , audierea unei persoane i confruntarea acesteia pot fi efectuate prin videoconferin (art.706-71
Codul de procedur penal francez, Legea din 15 decembrie 2001)
16
.
In Germania, Legea din 30 aprilie 1998 privitoare la protec ia martorilor permite ca audierea unui martor
s fie inregistrat pe video i in special la martorii care sunt sub 16 ani. Audierea se poate face i in alt
17
loc decat sala de audiere cu scopul de a-l proteja pe
acesta
.
Codul de procedur penal roman prin art.86 (1) dispune dac exist indicii temeinice c prin declararea
identit ii reale a martorului sau a localit ii acestuia de domiciliu ori de re edin ar fi periclitat via a,
integritatea corporal sau libertatea lui sau a altei persoane, martorului i se poate incuviin a s nu declare
aceste date, atribuindu-i-se o alt identitate sub care urmeaz s apar in fa a organului judiciar.
In aceste cazuri, procurorul, sau dup caz, instan a de judecat poate incuviin a ca martorul s fie ascultat
f r a fi prezent fizic la locul unde se afl organul de urm rire penal ori in sala in care se desf oar
edin a de judecat , prin intermediul mijloacelor tehnice.
Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei re ele de televiziune cu imaginea i vocea distorsionat ,
astfel incat s nu poat fi recunoscut . Ca urmare a folosirii acestor mijloace tehnice, p r ile i ap r tori
acestora pot adresa intreb ri, in mod nemijlocit, martorului ascultat in condi iile art.86 (2) alin.1 i alin.3.
Putem face aici precizarea c intreb rile adresate prin aceste proceduri speciale se poate aplica i
investigatorilor sub acoperire, precum i exper ilor.
Declara ia astfel ob inut va fi consemnat integral in scris i inregistrat prin mijloace tehnice video i
audio.
Via a, integritatea corporal sau libertatea pot fi periclitate i atunci cand vorbim despre situa ia p r ii
v t mat ori a p r ii civile sau a rudelor apropiate ale acesteia. In asemenea situa ii, procurorul, ori dup
caz, instan a de judecat poate incuviin a ca aceasta s fie ascultat f r a fi prezent fizic la locul unde
se afl organul de urm rire penal , sau dup caz, in locul in care se desf oar edin a de judecat , prin
intermediul mijloacelor tehnice, adic a unei re ele video i audio.
Ascultarea persoanelor, in general, privit ca activitate tactic i cu atat mai mult ascultarea martorilor in
particular, nu poate fi conceput f r cuno tin e de tactic criminalistic , precum i de psihologie
18
judiciar .
La solicitarea organului judiciar sau a martorului ascultat in condi iile art.86 (2) Cod de procedur penal
ori a p r ii v t mate i a p r ii civile art.77 (1) Cod de procedur penal la luarea declara iilor poate
participa un consilier de protec ie a victimelor i reintegrare social a infractorilor, care are obliga ia de a
p stra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cuno tin in timpul audierii. Organul
judiciar are obliga ia s aduc la cuno tin a martorului dreptul de a solicita audierea in prezen a unui
consilier de protec ie a victimelor i reintegrare social a infractorilor.
Datele despre identitatea real a martorului se consemneaz intr-un proces-verbal, care va fi p strat, la
sediul parchetului care a efectuat sau a supravegheat efectuarea urm ririi penale, ori, dup caz la sediul
instan ei, intr-un loc special, in plic sigilat, in condi iile de maxim siguran . Procesul-verbal va fi
semnat de cel care a inaintat cererea, precum i de cel care a dispus m sura.
Concluzii:
1. P strarea confiden ialit ii intr-o societate liber este deosebit de important. Studiul
Confiden ialitatea i libertatea publicat de Alan Westin (1967) i defini ia clasic dat de acesta
confiden ialit ii r mane i ast zi actual : Confiden ialitatea este preten ia indivizilor, a grupurilor sau
a institu iilor de a hot ri singure cand, cum i in ce m sur informa iile despre ele sunt comunicate
altora stabile te p str rii confiden ialit ii intr-o societate liber .
2. Confiden ialitatea, protejarea dreptului de autor i a secretelor de stat sunt ilustr ri ale domeniilor
care constituie mari provoc ri pentru societatea informa ional .
3. Pe plan na ional i mondial principalele preocup ri in domeniu sunt protejarea confiden ialit ii
individului, asigurarea corectitudinii datelor i a prelucr rii acestora respectand prevederile legale.
4. Chiar dac nu exist garan ii c toate datele folosite sunt corecte sau c ele vor fi folosite potrivit
regulilor exist la nivel mondial un puternic mecanism de reac ie invers , construit pentru a corecta
gre elile.
5. Via a, integritatea corporal sau libertatea pot fi periclitate i atunci cand vorbim despre situa ia
martorilor proteja i, a p r ii v t mat , a p r ii civile ori a rudelor apropiate ale acestora. Codurile de
procedur penal al diferitelor rii prev d proceduri speciale de ascultare a acestor persoane, proceduri
care se poate aplica i investigatorilor sub acoperire, precum i exper ilor.