Sunteți pe pagina 1din 88

AUToRTTATEA NAvALa novrANA

UNIVERSTTATEA MARrrrnnA
TESTE
de
EVALUARE
Motoare cu urdere internfr
Oflfer Mecanic Maritim
Nivel
opera{ional
?R
c' |.Irtu[i t
#rsAUTtffi
Edifie coordontl
de
Prof. univ. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI
AUTORI:
Prof. univ. dr. ing. Nicolae BUZBUCHI
$.l.
drd. ing. Adrian SABAU
IV
Constan{a, 9 i uni e 2004
PREFATA
Dupd 3 ani de lucru efectiv in cadrul sistemului de management al
calitd{ii, conducerea ANR a decis revizuirea gi lmbundtd{irea politicii inifiale,
pentru a fundamenta gi trasa liniile directoare ale activitdlii viiioare. in dcesi
sens, managementul de conducere al ANR este decis sA continue
perfecfionarea sistemului de management al calitdfii prin abordarea a doud
obiective:
-Extinderea ceilificdrii la toate activitd[ite operafionale ale ANR;
-Angajarea institufiei in procesul de implementare al conceptului de
management al calitdfii totale.
Toate aceste eforturi calitative sunt depuse ln vederea indeplinirii
principalei responsabilitd{i a ANR, gi anume asigurarea unui grad sporit de
siguranfd gi securitate in transporturile navale, prin furnizarea unor servicii cdt
mai bune cdtre clienfii acestui sector de activitate. ln acest sens a fost ales gi
motto-ul ANR, care este:
'S|GURANTA PRIN CALITATE"
Aceastf, noud deanoltare calitativd se va face cu respectarea tuturor
l egi l or nafi onal e gi a prevederi l or convenfi i l or i nternafi onal e di n domeni ul
navigatiei civile la care a aderat Romdnia.
Pentru imbundtdfirea standardelor calitative privind pregdtirea
profesionalS gi evaluarea competenfei personalului navigant, ANR a
i mpl ementat un nou si stem de eval uare pe cal cul ator, care vi ne i n spri j i nul
candidafilor ce susfin examene de promovare.
ANR l9i propune ca, prin introducerea managementului calitifii totale,
sd ajungd la cele mai Tnalte standarde profesionale gi calitative tn domeniul
admi ni stra{i i l or naval e gi sd devi nd un model de urmat pentru admi ni strafi i l e di n
fdrile
riverane Mdrii Negre.
Director General ANR
CLC Mari n Chi ntoan-Utd
VI
CUPRINS
MODULUL A: Procesel e termi ce di n ci l i ndrul motor (PT) . . ... .
l . Pri nci pi i
9i
ci cl uri def uncf i onare. . . . . . . . . . . . . . . . . .
l l . Procesel e de schi mb de
9a2e. . . , . . . .
l l l . Procesel e de compri mare gi dest i ndere. . . . . . . . . . . . . . . . .
l V Procesul de ardere......
V. Bi l anful energeti c
Ai
recupararea energi ei rezi dual e......
VI . Procesul desupraal i ment are. . . . . . . . . .
Anex{ PT. . . . . . . . . . . . . . . .
Rl spunsur i PT. . . . . . . . . . . . . . . .
MODULUL B: Di nami ca MAI (Dl N). . . . .
l . Mecani smul mot or. . . . .
I l . Ci nemat i ca mecani smul ui mot or. . . . . . . . . .
l l l . Fo(el e di n mecani smul mot or. . . . . . . .
l V Moment ul mot or. . . . . . . . . . .
V. Uni formi zarea mi gcAri i de rotafi e......
Vl . Ordi nea de apri ndere.
Anex{ D1N. . . . . . . . . . . . . .
RAspunsur i D| N. . . . . . . . . . . . . .
MODULUL G: Construcfi a gi cal cul ul MAI (GG)......
l . Gr upul pi st on. . . . . . . . . . .
l l . 8i e1a. . . . . . . . . . . . .
l l l . Arborel e cot i t . . . . . . . . . . . . . -
l V Pd(i l e fi xe....
Anex{ CC. . . . . . . . . . . . . . .
Rdspunsur i CG. . . . . . . . . . . . . . .
MODULUL D: Si stemel e auxi l i are al e MAI (SA) .. .... .
L Si st emul de al i ment are cu combust i bi 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I l . Si st emul de ungere. . . . .
I l l . Si st emul de rdci re. . . . . . .
l V Si stemul de di stri bufi e a gazel or......
V. Si stemul de supraal i mentare..........
Vl. Sistemele de lansare, inversare, protecfie gi control,.....
Anexl SA. . . . . . . . . . . . . . .
RAspunsuri SA. . . . . . . . . . . . . . .
MODUIUL E: Exploatarea MAI.(EXPL) ... ..
l . Mdsurarea put eri i mot orul ui gi a paramet ri l or f unc{i onal i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l l . Regi muri gi caract eri st i ci de f uncf i onare. . . . . . . . . . . . . . .
l l l Reparare. . . . . .
l V. Expl oatare....
Anexl EXPL. -. . . . . . . . .
Ri spunsuri EXPL. . . . . . . . . . .
Bibliografie.
Pag.
1
1
4
11
14
18
24
28
34
35
35
36
41
45
46
47
49
51
52
52
61
63
68
76
90
91
91
95
100
104
109
109
113
132
133 t
133
134
142
154
158
169
170
vt l
vl l l
Motoare cu ardere internd
MODULUL A: Procesele termice din cilindrul motor (PT)
l. Principii gi cicluri de functionare
1. Energia termicd produsd lntr-un motor cu ardere internd se transformd la
regi re i n:
a) Energi e i nternd;
b) Ental pi e;
c) Putere caloricd;
d) Energi e mecani cd.
2. Conform pri nci pi ul ui al doi l ea al termodi nami ci i , randamentul termi c al unui
ci cl u este:
a) Raportul dintre cantitatea de c5ldurd introdusd gi lucrul mecanic al ciclului;
b) Raportul di ntre l ucrul mecani c al ci cl ul ui gi canti tatea de cdl duri i ntrodusd;
c) Raportul dintre cantitatea de cdldurd introdusd gi cea evacuat5;
d) Raportul dintre cantitatea de cdldurd evacuatd gi cea introdusd.
3. La baza schematizdrii ciclurilor teoretice de funclionare a MAI stau
urmdtoarele ipoteze:
a) Fl ui dul motor este gaz perfect, evol ul i i l e deschi se de schi mbare a gazel or
fiind luate ln consideralie, iar procesul de ardere este Tnlocuit printr-un
proces de introducere de cdldurd;
b) Fluidul motor este gaz perfect, evolu{iile deschise de schimbare a gazelor
fiind neglijate, iar procesul de ardere este Tnlocuit printr-un proces de
introducere de cdldurd;
c) Fl ui dul motor este gaz real , evol ul i i l e deschi se de schi mbare a gazel or fi i nd
neglijate, iar procesul de ardere este inlocuit printr-un proces de introducere
de cdl durd:
d) Fl ui dul motor este i deal , evol uti i l e deschi se de schi mbare a gazel or fi i nd
luate ln consideralie, ca gi procesul de ardere.
4. Care dintre formuldrile urmdtoare este cea corectd pentru descrierea realizdrii
ciclului motor:
a) Echi pamentul mobi l al motorul ui ;
b) Procesul de transformare a energi ei chi mi ce conl i nute i n combusti bi l , pri n
care se produce for{a necesard antrenirii mecanismului motor;
c) Numi rul de pi stoane aferente motorul ui pol i ci l i ndri c;
d) Echi val entul ui mecani c al cdl duri i .
5. Ce caracteristici a ciclului Otto se regdsegte ln ciclul diesel real dar nu
9i
ln
cel diesel teoretic:
a) Nu se inregistreazd nici o cregtere de presiune in timpul arderii;
b) Cregtere rapi dd de presi une In ti mpul arderi i ;
c) Cregtere rapi dd de vol um i n ti mpul arderi i ;
d) Nu se Inregistreazd nici o cregtere de volum in timpul arderii.
Teste de evaluare. Ofiter mecanic maritim-nivel operafional
6. ln motorul diesel, procesele de admisie, comprimare, ardere cu destindere 9i
evacuare sunt realizate
Prin:
rd)
,Doua
rotalii ale arborelui cotit la motorul Tn patru timpi;
b) Doud curse de destindere la motorul in patru timpi;
c) cursd l a motorul i n doi ti mPi ;
d) Doud curse al e pi stonul ui l a motorul l n doi ti mpi .
?. Dependenta randamentul ui termi c al ci cl ul ui di esel de parametri i funcl i onal i ,
de modul de organizare a proceselor
9i
de proprietdfile fluidului motor este
urmdtoarea:
a) Cregte l a scdderea raportul ui de compri mare 9i
scade cu sarci na motorul ui ;
bi Creqte la creqterea raportului de comprimare
9i
cu sarcina motorului;
d)
'Cregte
cu raportul de comprimare 9i
scade la cregterea sarcinii;
d) Scade la cregterea raportului de comprimare 9i
a sarcinii'
8. Conform figurii PT 1, relalia dintre randamentele termice ale ciclurilor Otto,
Diesel gi mixt (cu aport de cdldur| atdt la volum constant, c6t
9i
la presiune
constantd) este:
a)
\t ota>Th nin
>\t
Dieseli
b)
4r.irr
> rlt
ono
)
\t oi"set i
a),
\t pieset >
\ ono
>
\t nixt i
'
ijl'
\, oi"r"t
)
\t nixt
>
\t otto '
9.
Tinfind
cont de definirea raportului de comprimare E ca raportul volumelor
extreme pe ci cl u, rel ati a di ntre mdri mi l e corespunzdtoare ci cl ul ui Otto, Di esel
9i
mixt (cu aport de cdldurd atdt la volum constant, cdt gi la presiune constantd),
conform figurii PT 1, este:
Ql Eoi "r "t l E^w) Eonoi
b) Eoi"""t ) E
ooo
> e
ni,ri
c) Eoool E^i ol Eoi ^"t ,
d) t . *r ) t oool Eoi "nt .
10. Pentru ciclul motorului supraalimentat, continuarea destinderii gazelor in
turbind conduce la:
a) Scdderea randamentul ui termi c al ci cl ul ui ;
b) Cregterea randamentului mecanic;
df' Cregterea randamentului termic;
d) Cregterea coeficientului de umplere.
11. Pi stonul motorul ui i n patru ti mpi executi patru curse l n ti mpul :
a) Fiecdrei rota{ii a arborelui cotit;
6) Fiecdrul ciclu de funcfionare;
2
M"t""r"
", "rd"r"
lffi
c) Efectuirii a doud cicluri motoare;
d) Fiecdrei semirotalii (180"RAC) a arborelui cotit.
12. La ci cl ul di n fi gura PT 2 punctul 1 marcheazd i nceputul compri mi ri i i n ci cl ul
teoretic:
a) Otto;
b) Di esel
c) Mi xt (Sei l i nger);
d) Ranki ne.
13. ln diagrama indicatd din figura
pr
3, axa volumelor este divizatd in 16
uni tAfi , i ndi cdnd:
a) ci l i ndree de 16 uni tdfi de vol um;
b) rotafie a arborelui cotit de 16o RAC tntre tiniite A gi B;
c) Un raport de compri mare e = 16 ,
d) presi une de compri mare de 1600 kN/m2.
14. considerdnd un ciclu teoretic cu ardere mixtd, parcurs de 1 kg de gaz
perfect avand expo_nentul adiabatic ft, cdldura specificd masicd ia volum
constant
",l wttgKl ,
raportul de compri mare e gi cunoscdnd canti tatea de
cdl durd speci fi cd pri mi td i n cursul arderi i i zocore qbW l kgf gi temperatura i n
starea de la sfdrgitul adrnisiei To, s6 de determine raportul de cregtere a
presi uni i i n pri ma parte a procesul ui de ardere.
a) Lr =1-
4u
. *- t '
-
cnr o
b) l . p = t ---Ju*;
cvl
ae"
'
, Ot .
C) ) "0 =l +- - - : ! ; ; )
cvl
oe"
-
d) l o =l +-
qr '
; .
'
cnTox*
15' Un MAC naval funclioneazd dupd un ciclu cu ardere mixtd, cu un exces de
aer o
9i
o cantitate minimd necesari arderii stoichiometrice a 1 kg de
combustibif L^,,WoUkg combf
,
iar calitatea procesurui de schimb de gaze este
evaluati cu ajutorul coeficientului gazelor arse reziduale
1,
. se consider6
cunosculi urmdtorii parametri: temperatura la sfdrgitul comprimdrii 7",
exponentul politropic mediu de comprimare z"
,
constanta universala a gazelor
m[t trmot K]
,
variatia energiei interne a amestecului tn evolulia de comprimare
Lu
o"fH
lkg contl . sd se determine: temperatura
e
a amestecului in starea a.
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operalional
a) ro=r"-
'-ft;1m"";
b) r a=r "+
*! *: M*;
t) r. =r"-#r)or*' ,
d) Ta=r"-
*ffi1LU."
10. Pentru diagrama indicatd planimetratd a unui motor naval semirapid se
citesc Ai
se trinspun la scari urmdtoarele cote, conform figurii PT 4 (se
considerd 10 intervale echidistante) 9i
tabelului de mai jos, s-a notat cu a
constanta de propo(ionalitate; nedtu-anC lucrul mecanic de pompaj, lucrul
mecani c i ndi cat va fi :
a) l . 5a i
b| l 5a i
O)
so;
d)
: .
a
Tabelul 1
ll. Procesele de schimb de gaze
17. ln figura PT 3, ce proces este marcat de linia e-li
a) Tnchi derea supaPei de evacuare;
b) lnchiderea ferestrelor de baleiaj;
(iF Evacuare liberS;
i i scdoer"a vol umul ui gazel or di n ci l i ndru.
18. Procesul de baleiaj la motorul in patru timpi se produce:-
iaf,
tn"L-panO cu ultima parte a cursei de evacuare 9i
continudnd in prima parte a
' """
cel ei de admi si e,
b) Numai Tn ultima parte a cursei de admisie;
cj trtumal tn perioada inifiali a injecliei de combustibil;
d) Inceputul cursei de destindere.
19. La motorul in doi timpi procesul de baleiaj incepe:
a) Atunci cdnd pi stonul trece pri n p.m.e.;
$)' i n
ul ti ma parte a cursei de desti ndere;
4
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
br IZa 10a 9a 8a 7. 5a 7a 6. 5a 6.25a 6.2a 6a
8r 7a 5a 4a 3a 2. 5a 2a 1. 5a 1.25a l .2a a
( i )
d)
Motoare cu ardere interni
Atunci cdnd pi stonul trece pri n p.m.i .;
In partea de inceput a cursei de destindere.
20. care dintre elementele urmdtoare previne pomparea aerului de sub pistonul
cu fustd lung6 Tnapoi spre ferestrele de baleiaj tn timpul cursei de destindere:
a) Ferestrel e de bal ei aj di spuse pe doud rdnduri ;
b) Fusta pi stonul ui ;
c) Presiunea pozitivd de baleiaj;
d) Etangarea pdrti i i nferi oare a cdmdgi i ci l i ndrul ui .
21. i n motorul di esel i n patru ti mpi supapa de admi si e se deschi de:
a) Inai nte de p.m.i .
9i
se i nchi de dupi p.m.e.;
b) Dupd p. m. i .
9i
se i nchi de dupd p. m. e. ;
c) I nai nt e de p. m. i .
9i
se f nchi de i nai nt e de p. m. e. :
d) Dupd p.m.i .
9i
se i nchi de i nai nte de p.m.e.
22. Menti nerea temperaturi i mi ni me posi bi l e a aerul ui de bal ei aj nu se
recomandi pentru
cd:
a) Densitatea aerului devine prea mare;
b) Suprafa{a capul ui pi stonul ui se rdcegte prea mul t;
c) Se formeazl cantitate excesivi de condens;
d) Presiunea de comprimare se reduce prea mult.
23. ln flgura PT 5 se prezintd diagrama circulard afazelor de distribu{ie pentru
un motor diesel ln patru timpi. Fazele notate cu I gi lX reprezintd, respectiv:
a) Destinderea gi injec{ia de combustibil;
b) Compri marea gi desti nderea;
c) Compri marea gi i nj ec(i a;
d) Destinderea gi evacuarea.
24. Avansul la deschiderea supapei de evacuare (fig.
pT
S) este:
a) 75.RAC;
b) 45' RAC;
c) 55' RAC;
d) 85"RAC.
25. Perioada de baleiaj la un motor diesel in patru timpi se realizeazd:
a) Fdrd rdci rea pi stoanel or sau a ci l i ndri l or;
b) La o presiune sub cea atmosfericd;
c) In timpul perioadei de deschidere simultand a supapelor;
d) Numai cu supapa de evacuare deschi sd.
26. La un motor diesel in patru timpi, supapa de evacuare rdmdne deschisd
pdnd dupd p.m.i . gi cea de admi si e pdn6 dupd p.m.e. i n scopul :
a) l mbundt dl i r i i umpl er i i ci l i ndr ul ui :
b) Egal i zdri i presi uni i di n ci l i ndru gi col ectorul de evacuare;
c) Reducerii diferenlei dintre mdrimea supapei de admisie gi cea de evacuare;
5
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
d) Eliminarea condensului apdrut dupd fiecare cursi de comprimare'
27. Se se calculeze unghiul-secfiune al ferestrelor de evacuare ale unui motor ln
doi timpi, pentru care se cunosc cursa pistonului S, dimensiunile ferestrelor
dreptunghiulare ft"e -tndl{imea 9i
I Jilimea ferestrelor, numdrul z al acestora,
ca gi unghi uri l e arborel ui coti t Tn momentul deschi deri i , respecti v Tnchi deri i
ferestrelor, u,pp6, 9i
orol"n'ecl,turafia motorului este nlrotlm-]
1ng.
ero1.
oi ,uro
= *{['* ;(' i)]o'*
-omp,,+
28. Pentru un MAC In doi ti mpi se cunosc: cursa pi stonul ui s, coefi ci entul de
alungire a bielei )' gi fracliunile de cursi pierdutd prin lndllimea ferestrelor de
evacuare, \yrE . Se cere sd se determine pozilia unghiulard a arborelui cotit,
corespunzdtoare momentelor de descoperire a ferestrelor de evacuare (fig. PT
6).
t+,1G$++ytpr.ps:4
.
a) apfn - arocos-
'
*
|[t
t *r* - *in.rpp'6)-
!(sin
2a6s - rit 2*ro)]]
b) cDrE
= arccos
a)) 14 =
Motoare cu ardere internd
o) uDfiE =
arccos
<l l amg=arccos
29- Fie un MAC naval Tn t=2 timpi ce funclioneazd dupa un ciclu teoretic cu
ardere mixtd, cu un combustibil a cdrui analizd chimicd indicd urmitoarele
parti ci pa{i i ; c,h,o. Pe durata unui ci cl u este ars 1 kg de combusti bi l cu excesul
de aer o, iar calitatea procesului de schimb de gaze este evaluatd cu ajutorul
coeficientului gazelor arse reziduale
Tr.
cunoscand urmdtorii parametri.
presiunea p,
[kN/mz]
Tn starea a, raportul de comprimare 6
,
constanta
universald a gazelor n
[kJ/kmol
K]
9i
cilindreea v", sd se determine
temperatura amestecului Tn starea a la inceputul comprimdrii.
a\ T- =
s I
'
u
"
. (
" *L_g) . n
e- l l +1, '
0.21
\12
4 32
)
b\ T^= .
V'
.
I
'
- u
Y' ( t *4- g) . n
l +T, '
0. 21
\ 12
4 32)
c) T^==
Po' V'
-
I I
( l *L- gl . n
e- l l +1, '
u2
4 32)
d) Ta=
Po' V, el
. - t t - " y. ( z*4- - q' ) . *
0.21
u2
4 32)
30. Un motor naval cu aprindere prin comprimare supraalimentat are o presiune
de supraalimentare p, gi un exponent politropic de comprimare ln suflantd n" .
Perfecliunea procesului de schimb de gaze este apreciatd prin coeficientul y, al
gazelor arse reziduale, caracterizate prin temperatura T,.
presupundnd
cunoscu{i parametri i medi ul ui ambi ant (po,To), sd se determi netemperatura l a
sfdrgitul admisiei, dacd rdcirea aerului de supraalimentare este datd de clderea
de temperatura LT,*, iar Incdlzirea inclrctrturii proaspete prin contact cu
perefii canalizafiei de admisie este A(.
- ATra" + LTo +1,T,
n"-l
/ \ -
r ol &l
*
qro
/
l +"l r
Testedeeva|uare.Ofi l ermecani cmari ti m-ni ve|opera{i ona|
ro
b, Ta=
- LTra" + LT" +Y
rT,
c) To=
l *Tr
- LTra" + LT, -nl
rT,
d) To=
1+
Tr
a"-l
^l Pt 1""
l nl -
|
- LTr A"
n,
^
- Po. - \ Po- l
t ' .
v,
"n
-
P,
I of l +1r )
e- l
32. Procesul de admisie la motoarele in patru timpi
terminarea cursei de admisie deoarece:
8
temperatura
mediului ambiant, s -raportul
de comprimare'
presupuse
cunoscute, atunci valoarea coeficientului
de umplere este:
,,[,o,
lT
- Lr,*
. Po \eft*,
;;
a)
l v=
p"_M"-
n"_l
r^[ o"l ' " -or, *
b)
*=;h
' ol n-r:l
*t
,"[r, ]T
-Lr,a"
c) rl n
=
,:o_l ry,
\' l l ;i ;j
*,
ns
/ \ - - ,
rol
4"
1"-'
1r o /
n"-1
/ \
r^l
l ul
^
"\ r o
/
aerului de supraalimentare,
To -temperatura
la sfArgitul admisiei' Tl
I *yr
se conti nud9i
dupi
a)
l , )
c)
, l )
Motoare cu ardere internd
Supapa de evacuare se Tnchide cu int6ziere;
Supapa de admi si e se deschi de i n avans;
Col oana de Tncdrcdtura proaspdta are o anumi td i nerl i e;
Gazele de ardere sunt evacuate datoritd presiunii din cilindru mai mari decdt
cea din colectorul de evacuare.
33. Pe durata evacudri i gazel or di n ci l i ndrul motorul ui i n doi ti mpi , se ati nge
rcgrmul cri ti c In curgerea gazel or, i n una di ntre urmdtoarel e si tual i i :
n) lntre momentul deschiderii ferestrelor de evacuare gi cel al deschiderii celor
de bal ei aj ;
b) Dupa momentul deschiderii ferestrelor de baleiaj;
c) Intre momentul lnchiderii ferestrelor de baleiaj gi cel al deschiderii celor de
evacuare:
rl) lntre momentul deschiderii ferestrelor de baleiaj gi Tnchiderii acestora.
34. Anal i za procesul ui de admi si e se face pri n evi denfi erea pi erderi l or
gozodinamice
9i
termodinamice produse pe parcurs; astfel, avem:
a) Pierderi termice, datorate rezistenlelor de pe traseele de admisie gi
evacuare; pierderi gazodinamice, reprezentate de incdlzirea lncirciturii
proaspete datoritd frecdrilor de pe traseul de admisie, prin contactul cu
gazel e arse rezi dual e, rdmase l n ci l i ndru di n ci cl ul anteri or; gol i rea
i ncompl eti a ci l i ndrul ui motor;
b) Pierderi gazodinamice, datorate rezistenlelor de pe traseele de admisie gi
evacuare; pierderi termice, reprezentate de incdlzirea lncdrcdturii proaspete
datoritd frecdrilor de pe traseul de admisie, prin contactul cu gazele arse
rezi dual e, rdmase l n ci l i ndru di n ci cl ul anteri or; gol i rea i ncompl etd a
ci l i ndrul ui motor:
Pierderi gazodinamice, datorate incdlzirii incdrcdturii proaspete datoritd
frecirilor de pe traseul de admisie, prin contactul cu gazele arse reziduale
pierderi termice, reprezentate de rezistenlele de pe traseele de admisie gi
evacuare, rdmase in cilindru din ciclul anterior; golirea incompleti a
ci l i ndrul ui motor;
Pi erderi gazodi nami ce, datorate rezi sten{el or de pe traseel e de admi si e
9i
evacuare; pierderi termice, reprezentate de inc6lzirea incdrcdturii proaspete
datoritd frecdrilor de pe traseul de admisie, prin contactul cu gazele arse
reziduale, rdmase in cilindru din ciclul anterior; golirea completd a cilindrului
motor.
35. Figura PT 7 reprezintd:
a) Di agrama de pompaj pentru un motor In patru ti mpi ;
b) Diagama de baleiaj pentru un motor in patru timpi;
c) Diagrama de pompaj pemtru un motor in doi timpi;
d) Diagrama de baleiaj pentru un motor ln doi timpi.
36. Etapa I di n fi gura PT 7 corespunde:
a) Evacudri i l i bere a gazel or di n ci l i ndrul mtorul ui i n doi ti mpi ;
c)
d)
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritirn-nivel opera{ional
u)
gu""ueri i
fo(ate a gazel or di n ci l i ndrul mtorul ui i n doi ti mpi , datori td
incarcdturii prbpaspete care lncepe sd pdtrundd ln cilindru;
c) Stabi l i zdri i presi uni i tn
j urul val ori i presi uni i de bal ei aj pr;
d) Evacudrii libere a gazelor din cilindrul motorului ln patru timpi'
37. Valoarea presiunii lncarcaturii proaspete la sftirgitul admisiei ln motorul
39. Calculul simplificat al temperaturii la sfdrgitul admisiei se face
lindnd
cont de
valoarea tempeiaturii la intrarea in cilindrul motor
ry,
temperatura
gazelor
reziduale ?} gi coeficientul gazelor arse reziduale, dupa relalia:
'
Tr ' ^, ' T'
{ 7^
=!-t:J-r2' ,
I +Y"
T' +r y T
h\ ?
- ' s' I f ' f
'
vt
' a
-
l +yr T,
,
Tr - u T
c) f -
=' s
r r r
'
l +T,
Tr +r T
d) Ta=
r -
I r
40. Pentru determinarea temperaturii aerului la iegirea din rtrcitorul aerului de
supraalimentare, se utilizeazi diagrama punctului d9 puf
(det/t/-point), redatd In
tigilra PT 8. Pentru o temperatuid a mediului ambiant de 30"C, o umiditate
relativd a aerului de 80% gi un raport de comprimare in suflantl 2, valoarea
temperaturii punc-tului de rou6 este aproximativ:
a) 30oC;
b) 32"C;
o) 35oC:
f)
aa"c.
10
Motoare cu ardere internd
41. Prin restriclionarea temperaturii aerului la iegirea din rdcitorul aerului de
ri upraal i mentare, se evi ti ;
o) Cregterea excesivd a regimului termic al motorului;
b) Cregterea excesivd a presiunii medii efective a motorului;
c) Aparilia condensului ln rdcitor;
d) Cregterea Tntdzierii la autoaprindere.
42. Cregterea contrapresiunii la evacuarea gazelor are urmdtoarele efecte
asupra coeficientului de umplere:
a) Conduce l a cregterea coefi ci entul ui de umpl ere, datori td scdderi i vol umul ui
efectiv de lncdrcdturd proaspitd admisi ln motor;
b) Conduce l a scdderea coefi ci entul ui de umpl ere, datori td sci deri i vol umul ui
efectiv de lncdrcdturi proasplti admisd In motor;
c) Nu are efect asupra coeficientului de umplere;
d) Conduce la scdderea coeficientului de umplere, datorit{ cregterii
temperaturii gazelor la evacuare.
43. La cregterea sarcinii motorului, varia{ia coeflcientului de umplere este
urmdtoarea:
a) Cregte, prin cregterea cantitd{ii de combustibil injectatd ln cilindru;
b) Scade, datoritd intensificdrii regimului termic, ceea ce conduce la cregterea
cantitd{ii de gaze reziduale;
c) Este nemodificat;
d) Cregte, datoritd cregterii contrapresiunii gazelor la evacuare.
lll. Procesele de comprimare
$i
destindere
44. Cregterea presiunii de supraalimentare conduce la cregterea raportului de
compnmare:
a) Nu;
b) Da, numai in cazul supraalimentdrii in serie cu turbosuflanta gi
electrosuflanta;
c) Da, dar se
{ine
cont de starea segmanlilor;
d) Da, dar se i a i n consi derare grosi mea l ai nei de l a capul bi el ei .
45. Pentru motoare fn 4 ti mpi supraal i mentate raportul de compri mare trebui e sd
fie mai mic ca la motoarele fn 4 timpi nesupraalimentate:
a) Da;
b) Da, numai pentru motoare cu pistoane opuse;
c) Nu pentru acelagi motor;
d) Nu, deoarece raportul de comprimare
line
seamd de fanta segmentului.
46. Fie un motor cu aprindere prin comprimare ce func[ioneazd dupd un ciclu cu
ardere mixti, cu un combustibil a cdrui analizd chimicd indicd urmdtoarele
parti ci pal i i : c,h,o. Pe durata unui ci cl u se presupune cd este ars 1 kg de
11
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operalional
combusti bi l cu excesul de aer a, i ar cal i tatea procesul ui de schi mb de gaze
este evaluatd cu ajutorul coeficientului de gaze arse reziduale y". Se considerd
cunoscuti urmdtorii parametri: presiunea po, lemperatura To, constanta
universald a gazelor n gi raportul de comprimare e . in aceste condifii,
volumele amestecului existent ln motor in stdrile c ai
c vor fi:
at v^ =-y-(
'
*L-
o
)
(t +v' )nr'
. .
v^ =-: -y^.
0. 21U2 4 32) pa e- l
- -
q v"=#s(#.i-+)!tP
'
ci ' v.=#(i .i
+)b*;
q v.=#(;.i-+)tu* ;
47, Pentru un motor naval l ent cu ci l i ndri i i n l i ni e, cu di mensi uni l e: cursa S,
alezalulD, cu un coeficient al cursei utile y, (vu <l) gi un raport real de
comprimare e,
,
volumul camerei de ardere
9i
indllimea ferestrelor de evacuare
sunt:
a) v" =
\u"
-
P-I-S
,
hru
=s(r-v-I
e, - l 4
b) v" =LY+4t
,
hpn =s(t-,y,)
a, - l 4
c) v"=' {". nDl s ,
hr x=Svr ;
e, - l 4
d1 v. =e' vu- *l s ,
f r r r =svu;
e, - 1 4
48. Vi teza medi e a pi stonul ui unui MAC este wrl ml sl , vi teza unghi ul ard
alrad I s], exponentul politropic mediu de comprimare n"
,
indllimea camerei de
ardere h"l -
),temperatura
l a sfdrgi tul admi si ei t"[ al Determi na{i raportul de
compri mare gi temperatura l a sfdrgi tul compri mdri i .
EW^
a) e=l +4; 7"=t a7n"i
@n^
livt,
-
D
t =I +: ! ; T"
=( t o+Z1. 3}- +
;
12
v" =! vo;
," =I,",
V" =t Va .
-
lYvv
-
r ' ) 11 =l
s - 2. T" =( t o
+273b", - t .
@h^' -
lCW--
rl ) r: =1tr----L.10-r
T" =(to+2731n"-t
.
$h^
40. Datel e constructi ve al e unui MAC sunt cursa s[zrm], al ezaj ul ol mml ,
l rrSl fi mea camerei de ardere h"l nm], i ndl l i mea ferestrel or de evacuare
t,,,.,sfmm]. Sd se determi ne rapoartel e de compri mare gi presi unea de
r;ompri mare, gti i nd cd exponentul pol i tropi c al compri mdri i este n" gi ca
presi unea l a sfdrgi tul admi si ei este po[Dar].
a) =
l +Sf h"; ", =l +6
-t t oYt t ", p" = posn", pa, = paE?i
b) e= l +he, Bf h"; "" =l +(S
-hys)| h", pc = paan", pa, = pax?,
c) e=l +Sl h", Er =l + (S -no)1n"", p" = poE4"-1i pa, = pot ! -l ;
d) e = l +Sf hFE; Er =
I + (S -nol n", p" = poen"
,
pa, = paE? .
50. i n ti mpul procesul ui de compri mare are l oc un schi mb de cdl durd permanent
Intre.amestec (incdrcdtura proaspitd + gaze reziduale)
9i
perelii cilindrului;
astfel:
d) Procesul se desfdgoard printr-un schimb permanent de cdldurd de la perefii
ci l i ndrul ui spre amestec
51- Efectul scaderii raportului de comprimare asupra performanlelor motorului
este urmdtorul:
b)
c)
d)
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
-
a) Cresterea randamentului termic al motorului;
Oi Cr"it"r"" solicitirilortermo-mecanice
ale motorului;
ci Creiter"a
presiunii medii efective;
Ai ct"it"t"" pericolului de ratare a pornirii motorului'
La cregterea turaliei motorului, exponentul
politropic mediu decomprimare:
,d;#;,
;.;;rece' cantitatea ob gize scapitg nrin
ne,ej3ng"illtl
-"?
1"9u""'
ceea ce conduce ta oiminuare-a transfirului'de caldurd amestec-perefi
ci l i ndru;
6."J"1' a"o"rece cantitatea de gaze scapate
.prin
neetangeitdli se_reduce,
ceea ce conduce r" oilnlnu"r"-" transferului' de cdldurd amestec-perefi
l i ni a d-e are l oc:
lV. Procesul de ardere
54. Unul di nt r et i pur i | edemi gcdr i a| ei ncdr cdt ur i i pr oaspel ei ndusel nci | i ndr u|
r"t"i p"tttt, imbundtdlirea formdrii amestecului carburant este:
a) SuPraalimentarea;
b) Bal ei aj ul ;
r'6T"'Turbulenta;
' ' dj
UmPl erea ci l i ndrul ui motor'
55. Care dintre elementele enumerate mai
jos este utitlzd
^ei-egtiv
pentru
;;;";";
iuruutenlei ne""i"r" unei arderi corspunzdtoare
ln motoarele diesel:
a) SuPaPa de evacure;
bi Segmen{i de constructie speciald;
c) Turbosuflanta;
di Camera de
Preardere.
56. Cee| ement est euzua| ut i | i zat pent r ugener ar eat ur bu| ent ei i nci | i ndr u|
e;
14
Motoare cu ardere internd
67. Pulverizarea corectd a combustibilului Tn camera de ardere depinde de:
a) Presi unea de i nj ecti e:
b) Arhitectura camerei de ardere;
c) Prezenla fenomenul de turbulenfA ln camera de ardere;
d) Toate cele menlionate anterior.
58. Aga-numita detonalie diesal este cauzati de:
a) Penetral i a mare a j etul ui de combusti bi l ;
b) Durata prea mare a injecfiei;
c) Durata prea micd a injecfiei;
d) Intdzi ere mare l a autoapri nderea combusti bi l ul ui .
59. in motorul diesel, combustibilul este aprins datoritd:
a) Unei buj i i ;
b) Injectoarelor;
c) Temperaturi i de l a sfdrgi tul compri mdri i ;
d) Cregteri i temperaturi i apei de rf,ci re ci l i ndri .
60. La motorul di esel , i nterval ul necesar atomi zdri i j etul ui de combusti bi l ,
vaporizdrii gi aducerii sale la autoaprindere se numegte:
a) l ntdzi ere l a i nj ecl i a de combusti bi l ;
b) Intdzierea la autoaprindere;
c) Apri ndere pri n compri mare;
d) Postardere.
61.l n fi gura PT 9, i nterval ul G marcheazd:
a) Intdzi earea l a autoapri nderea combusti bi l ul ui ;
b) Peri oada arderi i rapi de;
c) Perioada arderii moderate;
d) Avansul l a i nj ec(i a combusti bi l ul ui .
62. Curba reprezentatd cu linie intreruptd in figura PT 9 reprezintd:
a) Vari a{i a presi uni i tn funcfi e de vol umul i nstantaneu ocupat de fl ui dul motor i n
ci l i ndru l n ci cl ul cu i nj ec{i e de combusti bi l ;
b) Vari ati a presi uni i Tn funcfi e de vol umul i nstantaneu ocupat de fl ui dul motor l n
ci l i ndru i n ci cl ul ftl rd i nj ecti e de combusti bi l ;
c) Vari al i a presi uni i i n funcl i e de unghi ul de rotal i e tn ci cl ul cu i nj ecfi e de
combusti bi l ;
d) Vari al i a presi uni i i n functi e de unghi ul de rotal i e i n ci cl ul fi rfi i nj ecfi e de
combusti bi l .
63. Avantajele existenfei unei camere de ardere divizate cu compartiment
separat de preardere prezintd urmdtorul avantaj fafd de camera de ardere
unitard cu injectie directd:
a) Permi te doar uti l i zarea unei atomi zdri mai grosi ere a combusti bi l ul ui ;
b) Permi te doar uti l i zarea unei presi uni de i nj ec(i e mai reduse;
Teste de evaluare. Ofi[er mecanic maritim-nivel operafional
c) Permite atdt utilizarea unei atomizdri mai grosiere a combustibilului, cAt
9i
a
unei presi uni de i nj ecti e mai reduse;
d) Nu permi te ni ci uti l i zarea unei atomi zdri mai grosi ere a combusti bi l ul ui gi ni ci
utilizarea unei presiuni de injeclie mai reduse.
64. Caracteristic pentru arhitectura camerei de ardere din figura PT 10 este:
a) Existenla camerei de ardere unitare (cu injec{ie directd);
b) Existenla unei camere de ardere divizate;
c) Existenta unei camere de ardere divizate cu compartiment separat de
preardere;
d) Existenla unei camere de ardere divizate cu compartiment separat de vArtej.
65, Care dintre conditiile enumerate mai
jos pot cauza, simultan, presiune de
ardere mare gi temperaturd joasd a gazelor de ardere:
a) Montarea incorectd a cremalierei pompei de injeclie;
b) Deschiderea prea lentd a supapei de evacuare;
c) Avans prea mare la injeclia combustibilului;
d) Sarci nd prea mare a motorul ui .
66. Avansul prea mare la injeclia combustibilului este indicat de:
a) Presiunea gazelor din cilindru peste valori normale, cu o temperaturd
diminuatd a gazelor de evacuare;
b) Presiunea gazelor din cilindru peste valori normale, cu o temperaturd
normald a gazelor de evacuare;
c) Presiunea gazelor din cilindru sub valori normale, cu o temperaturd normald
a gazelor de evacuare;
d) Presi unea gazel or di n ci l i ndru sub val ori normal e, cu o temperaturd mai
ridicatd a gazelor de evacuare.
67. Atunci cdnd combustibilul este injectat in cilindru prea devreme;
g) Aprinderea va fiintdziatd;
b) Consumul de combustibil nu este afectat;
c) Ternperatura gazelor de evacuare va fi neschimbatd;
d) Gazele de evacuare vor avea o culoare deschisd.
68. Care dintre urmdtoarele afirmalii este corectd, referitoare la jetul de
combustibil injectat in cilindru:
a) Cu cdt finelea pulverizdrii este mai mare, cu atdt penetra{ia jetului este mai
mare;
b) Cu cdt finelea pulverizirii este mai mare, cu atdt penetralia jetului este mai
mi cd:
c) Finelea nu are nici o legdturd cu penetralia jetului;
d) Cele doud caracteristici sunt identice.
69. Procesul destinderii reale ln MAl, in care se prelungegte arderea, este:
a) Adiabatic;
6) Politropic;
16
Motoare cu ardere interni
.
r
I tzOl fl Tl i
,ll lzobar.
70. [n procesul
de ardere al combustibilului
se respectd:
r) Bi l an{ul
masi c;
t,) El i l antul mol ar;
r:) Bi l anful masi c
ai
mol ar;
rl ) Presi unea
de ardere.
a combusti bi l ul ui
i n ci l i ndru este:
Ji ;
tsti bi l gi aer;
mbusti bi l gi aer;
72' Atunci penetralia jeturui
de combustibir
este redusd, au roc urmdtoarere
frl nomene:
n) Jetur de combustibir
stdbate camera de ardere, tdrd a atinge peretii
ci l i ndrul ui ;
t,) Jetul de combustibili:_il
lnfact
cu pere{ii catzi ai citindrutui, se produc
reac{ii de ardere incomprete,
cu formare de depozite de caramind cu emisie
de noxe pe evacuare:
c) combustibirur
nu atinge pererii
cirindrurui, arderea este incompretd,
degi
.,
existd aer ln exces, dai acesta'nu e"te uiiiizat;
d) combusti bi rur
ati nge perel i i ci ri ndrurui -
ai oerea este compreta gi nu se
lormeazd noxe pe
"uacuare.
73. Viteza reacfiei de ardere se modiflcd rn ferur urmator cu temperatura ra care
decurge reaclia:
ll ::S_9
-d,i1ec-t
proporftonat
cu cregterea temperaturii;
:l :::_T 1lf"t
prTg(ionat
cu creeterea temperaturii;
r
c, uregre exponenlial
cu temperatura:
d) Nu se modificd cu temperatura.
:terizeazE prin:
temperaturd constantd, numai datoriti
aturd constantd:
ratura;
75' Mecanismurui
autoaprinderii
tn zona temperaturiror joase
ii este
caracteristic:
a) Realizeazarea prin descompunere
cataliticd:
17
Teste de evaluare. Ofifer mecanic marlt'im-nivel operafional
(6); ruu este posibild formarea elementelor reactive pe calea descompunerii
' '' catalitice, ramificarea lanfurilor realizdndu-se prin intermediul ramificarii
degenerate;
c) Caracterul monostadial;
d) Apari{ia lncd de la inceput a fldcArii albastre.
V. Bilanful energetic gi recupararca energiei reziduale
76. Calculali puterea efectivi a unui MAC de propulsie, cunoscdnd cd un
procent xTo din puterea pierdutd prin frecdri se regdsegte Tn uleiul de ungere; se
cunosc debitul de ulei D,
[kg/h],
cdldura specificd c"
[kJ/kgK]
temperatura
uleiului la intrarea Tn motor r,,[oC], temperatura la iegirea din motor t-
fC1
gi
randamentul mecanic
4..
a\
p. =l -11^ . Ducr(t uo
-t ru). -
-' -e
fln xo/o
ffi e =
\.
.Ducu?",
-\,).-
\ : . t p - e
l _\ ^ x%o
c) r "=. 1^
. P""oQ- d'
I *l- xVo
'
d) Pe = x%::-.lnu",(t* -
4)!
t - \ m
77. Calculali puterea turbinei unui motor care evacueazd prin gaze energia
dezvol tati pri n arderea combusti bi l ul ui . Date i ni fi al e:
nVwl ,
""[tgt*Ivh],
a,
l . t . , t "l
Q,lut
t kgl, pg*u!{g I Nm3J, t"-
lkg
ael I kg combl,
",
l"l
I tt^3 xl, ar[ r].
aP
a) Pr =-;:3:-9-' NLT.'
a,Ly;11p
gue
o7 r, =94'*!t!267'
cy p
gaze
c) Pr =-!w
^-c*tr;
dL^6C"fn
, oJ)
p,
--9' n"s!2"^,67.
'
36OOpr*"
78. Determinali debitul orar de aer livrat de turbosuflanta unui motor auxiliar
care are un consum de combusti bn ChW l hl , coefi ci entul de exces de aer o
,
4"r" [rg
aer tkg combl, cdtdura specificd
"rlp
tw^tx],
o*,lrst
w-tl,
temperatura aerului refulat de suflantd
4r,
dace presiunea aerului refulat este
18
-
/,,
gr Xponntul politropic
de comprimare in suflantd z" . s5 se calculeze gi
t;antitatea de cardurtr cedat_i rdcitorurui aerurui de bareiaj, dacd temperatura
rnodi ul ui ambi ant
este fo
[f].
_
uy v,, =&o*cn
,o_* =v",*ln(+)"rl' _ntr
p*,
,yr(E -'
""r1,r,",
l
b1 v, =i l *ncn
,o-^" =n**l r,
-n[2.]-' ,tJ
p*,
,yrac -
' .""_L,O
-r.1.^J
J
q v
"
= -Pcer-
,o
--,
=tr""
*lrr(
u\i
-r1 ",' . --oz^rl ,V,ac =/
acNl rr[;J -4J
d1 i " =i l ^oC
n
:o-^" =y."Nl n[^]T
.^
J
Pur
r Yf ^a
, - r l ' ol oo
)
- "
)
79'
.Determinali
variafia. de consum specific efectiv gi consum orar de
combustibir pentru
un motor cu urmdtoareie cate constiuctiu", , .iriniii, arezal D
[mm], cursa sJmmr, turafia a
[r_oumin], numdrur de timpi
",
pi"riun""
r"oi"
efectivd p,
[bar],
consumui specifrc ereciiv c"
[kg/cph], in'cazlirn
"are
se trece
de la func{ionarea
c_u.combustibirur
inifiai caracterizat
de puterea
caroricd
rnferioaril
9,, [tcat
t kg] ta un combustibi r
jreu
;-A;;W ; r,J
Pq'le'
eq
f n \
a) Acu =
""1#
+rj rc
n
=,5, Lfi o"",
( n
\
b) M" =
""1*
-r); rcn =,91
s4fiu",
( n
\
c) o"" =""| #-rj ; acr
=t *t ?*p"Lc2;
d) Ac" =
""(#
- r), rc, =,#,
?.
60. Me.
80' Determina{i consumur orar de combustibir ar unu,i motor principar, gtiind cd
debitul volumetric ar apei de rdcire pistoane este v*ht ,ol, iar temperaturire ra
intrarea, respectiv iegirea din motorcunt r"["cJ, respectiv ,"o["cJ. s"
10
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel
opera(ional
considerd
cunoscute
densitatea
apei tehnice Poolkglmsl
9i
cildura specificd
medi eaapei c"| kl l kgKl , put er eaca| or i c5i nf er i oar dacombust i bi l ul ui . lorl
;,i;t;rri,';r"*r,ll,',,u*ultermic
speciric evacuat
prin apa de rdcire Q*lv"l'
,
V
, vP aoc ok"o
- t *)
a) cn=--i i ",e,
-'
vorporrok"n
*fu)
c) co=too' J!!!T#_z:;
4 p,Q,
b) Cp
= 100
d) cr -rooi "P"{:bq-' *)
'
81. Se se cal cul eze
debi tul pompei de l i chi d de rdci re l a un motor rdci t cu api
pentru care coeficientul
global de transfer de cdldurd esrc olUl t^2lf
l'
Se O"u
al ezaj ul nfu*],
cursa S[znr], numdrul de ci l i ndri i ' temperatura
medi e a
;;
,,.'
",i,"ir"
r"
[r],
i"rp*r"tur"
tichidutui
de rdcire la intrarea,
respectiv
i egi rea di n motor Tti ,Tt"l K)' -densi tatea
l i chi dul ui
de rdci re
p' fugt*tl +i
cdldura specificd a acestuia
r,rlxgrl'
b)
c)
al
82. Sa se calculeze
cantitatea
de caldurd evacuatd
pe ord prin lichidul de rdcire
l a un motor a cdrui suprafa{d
de rdci re este Arl r' .1.*"
dau: di feren{a
de
20
l errnperaturd i ntre gaze gi l i chi dul de rfrci re Af
k],
coefi ci entul de transfer de
r fl l cl urd de l a gaze l a perete orl t*' nXl ,coefi ci entul de transfer de cdl durd de
l .f perete l a l i chi dul de rdci re c,rp t^' nfl , conducti bi l i tatea termi cd a
rrrateri al ul ui ci l i ndrul ui gi chi ul asei (fontd) Xful t^' nfl 9i grosi mea medi e a
yrr:retelui O
[--]
Sd se calculeze cdt reprezintd cdldura evacuatd din cantitatea
totald introdusd in motor, dacd consumul orar de combustibil este C,
ltcg
t hl, iar
l rrrterea
cal ori cd i nferi oard a combusti bi l ul ui este gtl J l kgl .
, t l i 1, - -
cnQi .
. l oo%;
I
t
. l r r
l o, o,
[ os
n ot )
l t ) q, =
/
u' o'
-
. l oo%;
t r s l l
[;;-.i
*i1'o*
Motoare cu ardere internd
'100o/o .
03. Sd se determi ne coefi ci entul gl obal de transfer de cdl durd i n ci l i ndru, de l a
gaze la lichidul de rdcire, gtiind cd la o temperaturd medie a gazelor f8
[K],
l omperatura l i chi dul ui de rdci re l a i ntrare este 2,,
[K]
qi l a i egi re 7j ,
[K].
Se dau
rlebitul de r1cire V7
1m1n1,
cdldura specificd a acestuia c;
[J/kgK],
densitatea sa
;' , [kg/m3]gi
suprafafa de rdci re 14,
[mu].
Vtcfi t@u +T,r)
a) cr " =
'
- - r
o
( '
- 71'
+TP\
' ^/ l - B o I
,/
h\
-
-
n"pl ru-rr,)
"t
st -
o( ,
- r n! ! uY
^r l t g-
"
I
00%;
Qr =
Qr =
( i )
( l )
21
Testedeeval uare.Ofi fermecani cmari ti m-ni ve|operafi ona|
^\ -
-
i t "i pt hu- Tt i ) , -
c, or =
( _ Tr , +Tp\
A, l r s+
"
z
)
d) c,.,
=
Uf'o'@"r.*l;)
,l ,l rr+-+l
,/
84. Determinati
consumurile
specifice 9i
consumul orar de combustibil
pentru un
motor cu Tre, \m, )i1i' itl' itoil
cunoscute'
care este procentul de
cdldurd evacuata
pnn apa de rdcire, oaca r,f cl'
'"V'j'
debitul apei este
afug t nl,cildura
specificd
""Va
tt' gKf '
;"
""
=
#',",
=
lz
;cn
=?*&;a,
='oo!!&ff&t?n|
3600
.
- -
!s-;c
y
=*L;q,
=
@r*P&l,r"I
O) c"
=i "ei ; "t =i ^, ", -
\ "ei
"
3600
.
^ -
c"
.(-.
-3600\*Pi
.o,
=roro' :(!-::!,h"Pr"I
c) ce=Z; ci
=>; Lh=- n"A,
' "r
-
' vv
3600q
L t
, .
3600
. -
-
""- ; cr =t uol ya, r ,
=r ood"Sf f i l u, I
O) c"=i d; "t =
n^,
r l ue,
BE. consumur
orar ar motorurui
principar este coVstn).catculati
debitul
pompei deri ci reci | i ndri gi put ereae| ect romot oru| ui deant renare, gt i i ndci *%
din c6ldura tot"ra intrJJu'#orar
in motor este evacuatd
prin apa de rdcire care
i ntrd i n motor cu r,[' c.l l i
i ese cu t"1.""] cal dura speci fi cd
medi e a apei este
,.l m tt gxf 9i
densi tatea
combustibilului
este
grllttcgl, iar presiunea in sistem este po1[pr"]
gi
randamentul PomPei
q,
'
-.
,;
{&t-.
e -PagDePci t l kwl
a) vp
=
pffi -1j " ^n
-
r1p
r I
22
Motoare cu ardere internd
n0. calculati energia transferatd caldarinei recuperatoare de pe traseul de gaze
al unui mot or pri nci pal l ent . Dat e i ni f i al e:
""l ngt kwh] ,
r"l t Wl , a
,
t
,,,,,,Iks
aer tkg comb], pg*"fust N-31,
"r*"lw
t w*tx), ,
ul"
Cl, ,r"l'"1
J\ , r
-
oI ' r *r c"P"cguekr "*r o) .
i l yc=-. . . . . . . . . . . . =-. . . . . . . . . . . . . . . . . : ,
..
p
gue
a"L^inc
rP"c **"
nt
\/s=
wrt;;Jl
. . \ / t
-vl ' ' l *rc"Pacguekr"
-r)
.
' t
t g=-
; - - ;
Y gue
,r, ,' r
^
-
il^n""
' *"k ' "
- I
o)
P gusc eP
07. cal cul al i canti tdl i l e de cdl durd di n bi l antul termi c al unui motor di esel .
pentru
r:rre se cunosc: n"[cr],
"uft
g t ttwhl ,
AIH
t *sl , a
,
t*;,,
fkg
aer I kg )ombf
,
,,r,,"nfrJ I N*'f
,
"r*"lw
tw*txl, ,r*"!'c), q
[,(].
al*oc"p"c
g*"Q
+ 273 + To)
P gue
cl/--;rrc"P"c
{,
- 273 +Ts)
P gaze
o)
Ont
=c"P"Qi i Qs*" =
l r)
0-t
=c"P"Qi i Qs*" =
c)
Cnt
=cup"ei.,e.gaz" =
t f )
0. t
=c"P"Qi , Qg*"=
88. calculali puterea turbinei unui motor care evacueazd prin gaze energia
dezvol tati pri n arderea combusti bi l ul ui . Date i ni {i al e:
p"l tWl ,
c"fkgl kwhf, u,
\l,W t kcl, p
g*"lks
I N*tl, r-.
lks
aer I ks combl,
"*lw
t w^t rl, Ar
kl.
a) P, =
%&q^rlkw|
3600p"
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
b) Pr
=
i l * c"P"
"*LTI,ZI
Ps
c) P, =
*ry::!"ot
c*nrf*w\
-' - t
3600
d) Pr = 3600f,*""Pucytrlnwl
ps
89. Determinali energia transferatd aerului livrat de turbosuflanta unui motor
auxiliar care are un consum de combustibtl Cylkg I hl, coeficientul de exces de
aer a
,
L^"W aer I kg combf, cdl dura speci fi cd
"*l w
t w^t xl ,
,"*fugt
u^tl ,
o presi une de supraal i mentare p"[6ar], exponentul pol i topi c al procesul ui de
comprimare in suflanti z" gi temperatura la admisie Torrt .
a)
Oo",
-a,o
ctocw
,*n(o,T -r),
Po",
\ i
r )
b)
Qo",=94es-cr'9t
r,,,,1-,|' -r
l;
yoer
[ p"* )
/ \
a\ h
-crl.irrCl,cLl
I r I
c)
a*, =-] j : r"-rl
-
+l l ;
lp" [- )
r )
d)
e*,=#r*,rl -#-tl .
Y@r
[ p", )
90. ln schema de bilan( energetic al sistemului de propulsie navald cu motor
Sul zer RND di n fi gura PT 11 se i ndi cfl posi bi l i tdti l e de recuperare a energi ei
termice conlinute in componentele bilanlului termic. Astfel, notaliile 1
9i
2
corespund:
a) Turbogeneratorului qi caldarinei recuperatoare;
b) Caldarinei recuperatoare gi generatorului de apd tehnicd;
6tf
Generatorului de apd tehnicd gi caldarinei recuperatoare;
d) Turbogeneratorul ui gi generatorul ui de apd tehni cd.
Vl. Procesul de supraalimentare
91. i n fi gura PT 12 se prezi nti schema si stemul ui de turbosupraal i mentare
consacratd pentru un motor in patru timpi. Rolul rdcitorului intermediar de aer
este um6torul:
24
a) Cregterea
O"nr,rn
b) Scdderea
riscului de aparifie
" "onO*.rLi;
r;) Scdderea presiunii
aer'utuij
rl ) Amestecarea
aerul ui cu combusti bi l .
02' un motor dieser supr-aarimentat
are o duratd de deschidere simurtand a
errpaperor
mai mare decdt cea specificd- motoareror cu admisie naturard in
;copul cregterii:
n) Temperaturii gazelor
de evacuare:
tr; Energiei furnizate turbosuflantei;
r:) Presi uni i aerul ui di n col ectorul d' e admi si e:
tl) Eficienlei evacudrii gazelor
Oi.
"ifi"jir.-'"'
03' condi ti a funcfi ondri i comune a.-compresorurui gi turbi nei
di n cadrurgrupurui
rl' turbosupraarimentare
consacratd
a unui motor dieser este urmdtoarea:
n) Puterea
dezvortatd de turbin' sa rie egard cu cea necesard antrendrii
compresorurui
9i turafia motorurui sd fie elard
"u """ "
tuioinGi-
l') Turafia motorului sd-fie egali
", """
a cJirpresorutui;
(:)
Puterea
motorului sd fie Jgald cu cea a turOinei;
tl) Puterea dezvortatd__de
turoina se fre etare cu cea necesard antrendrii
compresorurui gi turafia compresorurui
sd-fie egard cu
""" "
turl]n"i.
94' Caracteristica
de og!1t a compresorurui
centrifugar de supraarimentare
a
rrnur motor naval reprezintd:
n) varialia raporturui
de comprimare
ar agregaturui in func{ie de turatia
motorul ui ;
funcfie de tura{ia compresorului;
li gi raportului de comprimare
ln functie
ri gi raportul ui .de compri mare i n func{i e
or, la diverse tura{ii ale compresorului.
05- Pompaj ur
compresorul ui
centri fugar
de supraari mentare
este:
rr) Fenomenur
de funcl i onare i nsti ui t{
"-6rpr""orurui ,
ati ns ra scdderea
debi tul ui de aer asoi rat:
',,
[:::fr:lrt
de funclionare instabitd, care se atinse ta scdderea turafiei
c) Fenomenur
de funclionare instabird, caracterizatprin
migcarea pursatorie
a
aerului, atins ra scrderea debiturui de aer, atunci cand tura{ia se men[ine
constantd;
rl ) Fenomenul
de apari l i e de unde de goc l a i ntrarea l n compresor.
96. Daca gazere evacuate din cirindrii motorurui ajung direct in turbina de
strpraal i mentare,
atunci turbi na este:
rr) Al i mentatd l a presi une
constantd;
tr) Alimentatd la presiune
variabild:
t :
)
Caracteristici
sistemul ui turbocom pou nd.
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
d) Antrenatd de motor.
97. Care di ntre enunfdri l e de mai j os sunt val abi l e pentru si stemul de
!U!:bosupraalimentare
consacrat6:
a) Tura{ia turbinei este dependentd de sarcina motorului;
b) Aerul este comprimat in rdcitorul aerului de supraalimentare;
c) Turafia suflantei este acordatd cu turalia motorului;
d) Puterea absorbitd de suflantd variazd cu turafia motorului.
98. in figura PT 13 sunt prezentate scheme de supraalimentare pentru
motoarel e naval e. Fi gura b i ndi cd:
a) Supraal i mentare Tn doud trepte, cu sufl antd supl i mentard antrenatd mecani c,
sol ul i e apl i cabi l d motoarel or i n doi ti mpi ;
b) Supraalimentare in doud trepte, cu suflantd suplimentard antrenatd electric,
sol ul i e apl i cabi l d motoarel or i n doi ti mpi ;
c) Supraalimentare ln doud trepte, cu suflantd suplimentari antrenati mecanic,
sol ufi e apl i cabi l d motoarel or i n patru ti mpi ;
d) Supraal i mentare fn doud trepte, cu sufl antd supl i mentari antrenatd el ectri c,
sol uti e apl i cabi l d motoarel or i n patru ti mpi .
99. Tn figura PT 13 sunt prezentate scheme de supraalimentare pentru
motoarel e naval e. Fi guri l e c
Ai
d i ndi cd:
a) Supraalimentare Tn serie, in prima solulie treapta a doua de supraalimentare
fiind realizatd ln incinta de sub piston, iar ln a doua solulie intr-o pompd de
baleiaj;
b) Supraal i mentare l n paral el , In pri ma sol ufi e treapta a doua de
supraalimentare fiind realizatl in incinta de sub piston, iar in a doua solufie
i ntr-o pompd de bal ei aj ;
c) Supraal i mentare [n seri e, i n pri ma sol ul i e treapta a doua de supraal i mentare
fi i nd real i zat5 l ntr-o pompi de bal ei aj , i ar i n a doua sol uti e In i nci nta de sub
piston;
d) Supraalimentare in paralel, in prima solufie treapta a doua de
supraalimentare fiind realizatd lntr-o pompd de baleiaj, iar in a doua solu{ie
Tn incinta de sub piston.
100. in figura PT 13 sunt prezentate scheme de supraalimentare pentru
motoarel e naval e. Fi gura e i ndi cd:
a) Sistem turbocompound PTO (power take-off) pentru un motor in patru timpi;
b) Sistem turboconpound PTO (power take-off) pentru un motor in doi timpi cu
generator de arbore;
c) Sistem de supraalimentare pentru motor in patru timpi, cu convertor de
impuls pe colectorul de evacuare gi cu clapet de by-pass Br intre tubulatura
de refulare a compresorului gi cea de evacuare geve arse din motor gi clapet
CR de pe colectorul de admisie CA, avAnd drept rezultat posibilitatea de
prelucrare de cdtre turbind atdt a energiei potenliale cdt gi cinetice;
d) Sistem turboconpound pentru motor ln doi timpi, cu convertor de impuls pe
colectorul de evacuare gi cu clapet de by-pass Br intre tubulatura de refulare
26
Motoare cu ardere internd
a compresorul ui gi cea de evacuare gaze arse di n motor gi cl apet CR de pe
colectorul de admisie cA, avand drept rezultat posibilitatea de prelucrare de
cdtre turbind atdt a energiei potenliale cdt gi cinetice.
101- i n fi gura PT 13 sunt prezentate scheme de supraal i mentare pentru
rrrotoarel e naval e. Fi gura f i ndi cd:
102. l n.fi gura PT 13 sunt prezentate scheme de supraal i mentare pentru
rnotoarel e naval e. Fi gura a i ndi ctr:
rr) Sistem turbocompound;
tr) si stem de turbosupraal i mentare consacratd pentru motor i n patru ti mpi ;
r;) si stem de turbosupraal i mentare consacratd pentru motor i n doi ti mpi ;'
tl ) Ambel e rdspunsuri b)
9i
c) sunt val abi l e.
27
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Anex{ PT
' f
L
ffi
H
PT2
E
"d
iiJ
E
$
28
PT3
2S
Motoare cu ardere internd
Fi
bnrJ
v t nFl
PT5
PT6
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
! a
PT7
' ' l
l
"]
l
"t l
l
i , ]
I
. , ]
I
i
\1 j
Itmpetqtu:i t#rulut cnbiont f6
t , l mi drt sl t r t l t i rvt , ; f f i ! i ui
3
i
t r enpt u t l . "f
Jar )
I ( : o/ ' ) '
n"r j j
I * tci:
'lEmpershtol
Purutuili
'le
rrui
- i
JI
i t i 4
i l - i
PTE
(ondonsrf t n ct rui ui i n R, \
{f cci t f f of f l l prcdl rmsol | yqi
d'[
l ci
I
,;i
tNtr
fli
n
Motoare cu ardere internd
PT9
PT 10
31
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Motoare cu ardere internd
r : i
bI
,".Fr-.
tq:*e
I
r1 I
u{il8
il
i f t
r l
t
t*'
f
I''l
l-'l
- rnnt,nr
-
dSJSe :
rrh,r,b
5 ; , . { I nr y' c
- - - *f t *f
- ?
RA ^- ' -
+i r
cer
- :
l e.
t sor
P\ : r . Jn
j "e
;
' l
' , j l e{' l r r ; g" 5' o.
PT 11
t2
PT 12
PT 13
33
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Motoare cu ardere internd
MODULUL B: Di nami ca MAI (Dl N)
L Mecanismulmotor
1. Mecani smul bi el d-mani vel a este normal axat atunci cdnd:
?)
Axa cilindrului nu este concurentd cu axa de rotatie a arborelui cotit;
b)"Axa cilindrului este concurentd cu axa de rotalie a arborelui cotit;
c) Axa cilindrului este concurentd cu axa de rotalie a arborelui cotit
9i
face un
unghi de 45o cu aceasta;
d) Axa cilindrului este concurentd cu axa de rotalie a arborelui cotit gi face un
unghi de 180o cu aceasta.
Fi gura DIN 1 prezi ntd schema mecani smul ui motor:
Normal axati
Normal dezaxat:
Ambele variante anterioare gi cu cap de cruce;
Ambele variante anterioare gi cu piston flotant.
3. Fi gura DIN 1 prezi nti schema mecani smul ui motor:
a) Cu bi el d pri nci pal d
9i
bi el e secundare speci fi ce motoarel or i n V;
b) Cu bield principal5 gi biele secundare specifice motoarelor in stea;
c) Cu mecani sm normal gi cap de cruce;
dl Cu mecani sm normal
9i
pi ston fl otant.
4. l n fi gura DIN 2, pozi l i i l e 1, 2
9i
3 reprezi ntd, respecti v:
a) 1-mani vel d; 2-bi el ete; 3-bi el d pri nci pal d;
51 1-mani vel d; 2-bi el d pri nci pal d; 3-bi el ete;
c) 1-piston; 2-biel6 principald; 3-bielete;
d) 1-pi ston; 2-bi el ete; 3-bi el d pri nci pal S.
5. Fi gura DIN 3 este speci fi cS:
a). Motoarelor in V;
'i b) Motoarelor in stea;
c) Motoarel or cu pi stoane opuse cu un si ngur arbore coti t;
d) Motoarel or cu pi stoane opuse cu doi arbori coti {i .
6. Mecanismul din figura DIN 3, specific motoarelor in stea, se caracterizeazd
prin existen{a:
a) Pi stoanel or opuse i n fi ecare ci l i ndru;
b) Pi stoanel or de ti p fl otant i n fi ecare ci l i ndru;
c), Bi el ei pri nci pal e gi bi el etel or;
r d)rAmbel e rdspunsuri de l a b)
9i
c).
'
7. Tn fi gura DIN 4 este redat mecani smul motor al unui motor:
a) Cu piston flotant;
b) Cu piston flotant gi excentricitate (mecanism normal dezaxat);
c) Cu piston flotant fard excentricitate (mecanism normal);
35
RAsputrtsuRt PT
2.
a)
b)
c)
aI
lntrebare Riepuns lntrebare Rdspuns lntrebarc Rlspuns
1 d 35 d 69 b
2 b 36 a 70 a
3 b 37 b 71 b
4 b 38 b 72 c
5 b 39 a 73
6 a 40 d 74 a
7 c 41 c 75 b
I d 42 b 76 b
I a 43 b 77 d
t 0 c M a 78 a
11 b 45 a 79 c
12 46 c 80 a
13 c 47 a 8'! d
14 c 48 d 82 b
15 c 49 a 83 b
16 c 50 a E4 a
17 c 51 d 85 d
18 a 52 a 86 c
19 b 53 a 87 b
20 b 54 c 88 a
21 a 55 d 89 d
22 c 56 a 90 c
23 a 57 d 91 a
24 58 d 92 d
25 c 59 c 93 d
26 a 00 b 94 d
27 d 61 c 95 c
28 a 62 d 96 b
29 a 63 c 97 a
30 a 64 d 98 b
31 c 65 c 99 a
32 c 66 a 100 c
33 a 67 a 101 a
34 b 68 b 102 d
34
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
{9)
,Cu cap de cruce fard excentricitate (mecanism normal).
8' Dacd manivela are lungimea R, biela lungimea Z, E este excentricitatea
mecanismului motor normal dezaxat (distanla de la axa cilindrului la axa de
rotafi e), atunci rapoartel e l ,= RIL
Si
e=E/R se numesc, respecti v:
a) dezaxarea (excentricitatea) relativd gi alungirea bielei (coeficient de
conrpacti tate al mecani smul ui ) a mecani smul ui , ambi i coefi ci enti defi ni nd
.
particularit5lile cinematice ale unui mecanism;
b) alungirea brblai (coeficient de compactitate al mecanismului) gi dezaxarea
(excentri ci tatea) rel ati vd a mecani smul ui , ambi i coefi ci enti defi ni nd
parti cul ari t5l i l e ci nemati ce al e unui mecani sm;
c) alungiraa br'elel (excentricitatea) gi dezaxarea (coeficient de compactitate al
mecani smul ui ) rel ati vd a mecani smul ui , ambi i coefi ci enl i defi ni nd
particularitdlile cinematice ale unui mecan ism
;
d) dezaxarea (coeficient de compactitate al mecanismului) relativi gi atungirea
bi el ei (excentri ci tatea) a mecani smul ui , ambi i coefi ci en{i defi ni nd
parti cul ari tdti l e ci nemati ce al e unui mecani sm.
9. Motorul cu pistoane opuse gi un arbore cotit se caracterizeazi prin:
a) Existen{a cdte unei manivele pentru fiecare cilindru gi baleiaj in echicurent;
b) Existenfa a cdte trei manivele pentru fiecare cilindru
9i
baleiaj in echicurent;
c) Existen{a a cdte doud manivele pentru fiecare cilindru gi baleiaj Tn
contracurent;
d) Existenta a cAte trei biele pentru fiecare cilindru
9i
baleiaj in bucld.
ll. Ginematica mecanismului motor
10. lpotezele de bazd in analiza cinematicii
9i
dinamicii mecansmului motor
sunt:
a) Regi m stabi l i zat de funcl i onare a motorul ui ;
b) Vi tezd unghi ul ard constantd a arborel ui coti t;
n) Ambel e i poteze de l a a)
9i
b);
d) Ambel e i poteze de l a a) gi b), dar numai pentru mecani smul motor normal .
11. Pozilia manivelei la un moment dat este datd de unghiul de rotalie cr,,
corelat cu timpul ln care acest spatiu unghiular este parcurs t gi viteza
unghi ul ard a arborel ui coti t al pri n rel a{i a:
d) ot =ot ;
b) a=r o/ l ;
c) cr =r / or ;
d) cr =dal dt .
Motoare cu ardere internd
12. Notdnd cu cr pozi l i a mani vel ei l a un moment dat, cu I ti mpul fn care este
parcurs acest spaliu unghiular gi cu ro viteza unghiulari a arborelui cotit, atunci
aceasta din urmd este datd de relatia:
a) ro = -1 = consl. i
. : da
D) t o=- =consl . i
' dt
. du
C)
^=E+consr . i
d) . =
9+const .
13. i n i pot eza mi gci ri i ci rcul ar uni f orme a mani vel ei , accel eral i a acest ei a se
compune di n:
d) Rcceteralia normald (centripetd);
b) Acceleratia normald (centrifugi);
c) Accel eral i e normal d gi unghi ul ari ;
d) Accel eral i i nul e (i ndi ferent de ti pul acestora).
14. Cursa pi stonul ui mecani smul ui motor normal axat este di stan{a parcursd de
pi ston.
a) De la axa de rotalia la punctul mort interior;
b) De la axa de rotafia la punctul mort exterior;
c)' De la punctul mrrrt interior la cel exterior;
d) De l a punctul cel mai de sus al trai ectori ei butonul ui de mani vel d l a cel mai
de j os.
15. Deplasarea instantanee a pistonului mecanismului motor normal axat este
di stan{a parcursd de pi ston:
a) De l a axa de rotal i a l a pozi l i a sa momentand;
6)' De l a punctul mort i nteri or l a pozi {i a sa momentand;
c) De l a punctul mort exteri or l a pozi l i a sa momentand;
d) De la punctul cel mai de sus al traiectoriei butonului de maniveld la pozilia
sa momentand.
16. Val oarea maxi md a depl asdri i pi stonul ui mecani smul ui motor normal este:
a) T"di n cursa pi stonul ui ;
b) dubl ul cursei pi stonul ui ;
cl %di n cursa pi stonul ui ;
d| Egal d cu cursa pi stonul ui .
17. Val oarea maxi md a depl asdri i pi stonul ui mecani smul ui motor cu bi el d
pri nci pal d gi bi el e secundare este:
a) %. din cursa pistonului;
b) Dubl ul cursei pi stonul ui ;
37 36
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
c) Tt din cursa pistonului;
d) Egal d cu cursa pi stonul ui .
18. Val oarea mi ni md depl asdri i pi stonul ui mecani smul ui motor cu bi el S
principald gi biele secundare este
d) Nul d, ob{i nutd l a punctel e moarte;
b) Egal d cuTzdi n cursa pi stonul ui ;
c) Egal e cu cursa pi stonul ui ;
d) Nuld, oblinutd atunci cdnd manivela s-a rotit cu
g0o
RAC.
19. Atunci cdnd manivela s-a rotit cu 90o RAC, pistonul a efectuat:
a) cursd intreagd;
b) % di n cursd;
c) Dubul cursei pi stonul ui ;
d) Mai mul t de % di n cursa pi stonul ui .
20. Atunci cdnd manivela s-a rotit cu
g0o
RAC, pistonul a efectuat mai mult de %
di n cursa pi stonul ui , datori td:
a) Arti cul dri i pri n cap de cruce a pi stonul ui de bi el S;
b) Lungi mi i fi ni te a bi el ei ;
c) Lungi mi i i nfi ni te a bi el ei ;
d) Observatia este valabili numai pentru mecanisme normale.
21. Not dnd cu ?u=R/ 2, coef i ci ent ul de al ungi re a bi el ei , pozi l i i l e unghi ul are al e
manivefei pentru care viteza pistonului Tnregistreazdvalori extreme (maximi gi
mi ni md)sunt :
|
-t*rfio'
a)
]i l nr*,
= arccos--
'
larr*,
- 2rc- a".o*,
t
-r-'v[+8,r'z
b)
la.r*t
= &rccos-
'
l cl nr*,
-2rc-a, rr*,
| -t*'fr*ar,'
C)
fawrar
= sfccos-
'
l aro*,
=27El a*o*r
| -r-\mF
d)
{c"' *t
=o' rccos-
'
l onr' *'
=2n+a' oo*,
38
Motoare cu ardere internd
22. Pradic, pozilia manivelei mecanismului motor normal axat pentru care
viteza este maximd/minimd se stabilegte atunci cdnd:
a) Biela gi manivela sunt una in prelungirea celeilalte;
b) Biela gi manivela sunt aproximativ perpendiculare;
c) Atunci cAnd presi unea gazel or di n ci l i ndru l nregi streazi val oare maxi md;
d) Atunci cdnd presi unea gazel or di n ci l i ndru i nregi streazd val oare mi ni md.
23. Viteza medie a pistonulei este:
a) Di rect propor{i onal d cu cursa pi stonul ui ;
b) lnvers propo(ionali cu cursa pistonului;
c) Invers proporl i onal d cu cursa pi stonul ui ;
,S Di rect propo(i onal d cu cursa pi stonul ui gi cu tural i a motorul ui .
24.. Acceleralia pistonului este nuld acolo unde:
,d) Vi teza pi stonul ui este maxi m5;
b) Vi teza pi stonul ui este mi ni md;
c) Viteza pistonului este nuld;
d) Independentd de vi teza pi stonul ui .
25. DacA valoarea vitezei pistonului este nuli, atunci cea a acceleraliei este:
a) Maxi mi ;
b) Mi ni mS;
c) Indiferenti de valoarea vitezei;
d) Extremd (maxi md sau mi ni md).
26. Valoarea coeficientul de alungire a bielei l. pentru care accelera{ia
pistonului inregistreazd o valoare de minim suplimentard este:
a) ?\ <l l 4;
b) ) ">1/ 4;
c) L- - r l 4i
d) L=1/ 2.
27. Valorile de extrem pentru acceleralia pistonului sunt realizate, uzual, in
si tual i i l :
a) Pi stonul l a punctul mort i nteri or;
b) Pistonul la punctul mort exterior;
c) Pi stonul l a punctel e moarte;
d) Pi stonul l a % di n curs5.
26. Val oarea supl i mentard de mi ni m a accel eral i ei pi stonul ui este ?u > 1/ 4 ,
unde
l" este coeficientul de alungire a bielei; aceasta este realizat5 de cdtre
mecanismele motoarelor:
a) Cu bi el a scurtd;
b) Cu bi el d l ungd;
c) Cu cap de cruce;
d) Fira cap de cruce.
39
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
29. Atunci cAnd accelerafia pistonului este maximd, se ob{ine valoare extremi
pentru:
a) Fo(a de presi une a gazel or;
b) Forla de ine(ie a maselor in migcare de rotafie;
,c) Fo(a de i nerl i e a masel or i n mi gcare de transl afi e;
d) Momentul motor.
30. Mi gcarea bi el ei mecani smul ui motor normal axat este:
;af Pl an-paral el d;
b) Alternativd;
c) Ci rcul ar uni formd;
d) Ci rcul ar accel eratd.
31. Accel eral i a pi stonul ui i nregi streazd val ori extreme i n pozi {i a mecani smul ui
motor:
a) La punctel e moarte, unde vi teza este nul S;
b) Pentru care viteza este maximS;
c) La mi j l ocul cursei ;
d) Pentru care bi el a este perpendi cul ard pe mani vel S.
32. Pentru un motor naval semi rapi d, cu pri nci pal el e di mensi uni s - cursa
pi stonul ui , Z - l ungi mea bi el ei gi n -tural i a, sd se determi ne unghi ul de mani vel d
pentru care bi el a este aproxi mati v perpendi cul ari pe mani vel 5:
lll. Forfele din mecanismul motor
33. Masa grupului piston aferent mecanismului motor in patru timpi reprezintd:
d-) trl asete cumul ate al e pi stonul ui propri u-zi s, al e segmenl i l or 9i
bol tul ui ;
b) Masel e cumul ate al e pi stonul ui propri u-zi s, al e segmen[i l or, bol l ul ui gi masa
Motoare cu ardere internd
d) &w-
TtM
bielei raportatd la picior;
c) Masel e cumul ate al e pi stonul ui propri u-zi s,
bielei raportatd la cap;
d) Masele cumulate ale pistonului propriu-zis,
capul de cruce.
34. Masa grupului piston aferent mecanismului motor in doi timpi reprezintd:
a) Masel e cumul ate al e pi stonul ui propri u-zi s, al e segmenl i l or
9i
bol l ul ui ;
ni Masete cumul ate al e pi stonul ui propri u-zi s, al e segmenl i l or, bol l ul ui 9i
masa
bielei raportatd la picior:
c) Masel e cumul ate al e pi stonul ui propri u-zi s, al e segmenl i l or, bol l ul ui
9i
masa
..
bielei raportatd la caP;
d)' Masele cumulate ale pistonului propriu-zis, ale segmenlilor, tijei pistonului
9i
capul de cruce.
35. Figura DIN 7 prezintd generic lncdrcarea manivelei, solicitatd de fo(ele de
inertie a maselor in migcare de rotafie. Cu nota{iile Ltzuale, acestea sunt:
a) fo4a centrifugd de inerlie a masei manetonului este
-F,-
=-mmRaz, iat a
unui bra{ F*, =-mt gt z;
b) Forfa centri fugd de i ne(i e a masei bral ul ui F^=-m^Raz ,i ar
a manetonul ui
Frt'=-mt'NDz i
c) Fo(a centrifugd de inerlie a intregii manivele este Fm
= -mmRaz, iar a unui
bral Fr6,=-ma,Wz' ,
d) Forfa centrifugi de ine(ie a intregii manivele este F-
=-m.Rtl2, iar a
manetonului F*,
= -mutrtlz .
36. in figura DIN 7 este prezentatd lncdrcarea manivelei cu forle centrifuge de
ine(ie. Fentru cea aferenta bratului, se calculeazd masa fictivd rapoftatd la
al e segmenl i l or, bol tul ui gi masa
al e segmenl i l or, ti j ei pi stonul ui gi
40 41
Motoare cu ardere internf,
Teet ei de t rval t rsro Of i [ er mocani <; rnari t rrn ni vel oporaf i onal
manoton, cu rel afi a urrrrdtoare, (i rranri cont de pcl zi l i a centrul ui de masd al
brafului p
, de raza de maniveld li
9i
de masa reald a bralului m^,:
a) mu^=- t , 4i
p
L\ . 0
eJ mum=*t ,
*;
c) mt , ^ =1 5mt , i
d) *t , ^ =O. Smu,
37. Deoarece forla de presiune a gazelor Fo
si
forlele de ine(ie ale maselor in
mi gcare al ternati vS .Q acl i oneazd l n l ungul axei ci l i ndrul ui , el e se vor compune
vectorial
9i
modulul va fi dat de suma algebricd a celor dou6 forfe, generdnd o
fo(5 rezultantd
fl aplicati de piston Tn articula{ie, datd de rela{ia:
a) F =Fo- Fo;
b) F =- Fr +Fo;
c) F =Fo+Fo;
d) F =- Fo- Po.
b) Prirna fo(d este nuld, iar cea de-a doua este minimd;
c) Prima forfd este maximi, iar cea de-a doua este nulfr;
' d)t Rdspunsuri l e anteri oare nu au rel evanfd.
42. Masa bielei se considerd repartizatd piciorului
9i
capului acesteia, [n
propo(iile aproxinnative:
""d)" Aproximativ 25o/o la picior gi 75o/o la cap;
b) Aproximaliv 75o/o la picior gi 25o/o la cap;
c) 100% l a cap;
d) Aproxi mati v21o/o l a pi ci or, 25o/ol n ti j d gi restul l a cap.
4i|. Fie un MAC naval pentru care se cunosc urmdtoarele caracteristici
geometri ce gi functi onal e: raza mani vel ei R[m], l ungi mea bi el ei Z[m], turati a n
[rot/min].
Si se determine expresia acceleraliei a, pistonului pentru valoarea
cr,o* a unghi ul ui de rotati e a mani vel ei .
, \
( n\ 2(
" )
a) ar ( a=o*) =Rl - :
I l cosa*
+: cos2ot .
-
\ JU, / \
L
( n^\ 2(
I
^
) .
b) ao( a=cr *) =l
# | |
cosct mu +- l cos2ct , o*
l i
\ 30. / t
L
)
. , , , ( nn\ z(
^^- o-
, R^^- - )
c) ar ( a
=a*) =^[ ; . j
[ cos2a, m
+r coso, o*r ,
:";' r r-' \' (^^^-
,R^^-.r-
' l
d)' ao(u ="*)=R[ 30J
[ . ot o-**
+1cos2u^*
, '
44. Pentru determi narea centrul ui de masd al bi el ei unui motor cu functi onare l n
patru ti mpi pri n metoda cdntdri ri i se uti l i zeazd o masd adi ti onal S notatd cu zr,
conform fi guri i DIN 5. CunoscAnd i ungi mea bi el ei .L, masa bi el ei n6
9i
rnasa
n1 Sd se determi ne Z,
a) Lo =!b-!LL;
'
zmb
-
m^- Zm,
-
O) LD=- - ; - L;
' zmb
c) L, =WL;
- m6
.
-
ni Al f f h
-
d) Lo=
- L
- lmb
45, Presupundnd cunoscute mari mi l e: raza mani vel ei R[m], l ungi mea bi el ei t[m],
tural i a motonrl ui n[roUmi n], si se determi ne fo(a total d apl i catfr l n arti cul a{i a
43
38.
de:
a)
rE
d)
suma maselor in migcare alternativd la motoarele tn patru tinrpi este datd
Masa grupul ui pi ston;
Masa grupul ui pi ston pl us masa bi el ei raportate l a pi ston;
Masa grupul ui pi ston pl us masa bi el ei raportate l a i naneton;
Masa grupul ui pi ston mi nus masa bi el ei raportate l a pi ston.
39. suma masel or i n mi gcare al ternati vd l a motoarel e i n doi ti mpi este datd de:
a) Masa grupul ui pi ston;
b) Masa grupului piston plus masa bielei raportate la piston;
c) Masa grupul ui pi ston pl us masa bi el ei raportate l a maneton:
d) Masa grupul ui pi ston mi nus masa bi el ei raportate l a pi ston.
40' Fo(a care incarcd fusul maneton este rezultanta vectoriald dintre;
a) For{a tangenl i al d l a trai ectori a mani vel ei gi cea di n l ungul sdu;
b) Fo(a di n l ungut bi etei gi forl a centri fugd de i ne(i e bl etei raportate ta
maneton;
Rdspunsuri l e a)
9i
b) sunt ambel e val abi l e gi compl ementare;
Fo(a de presiune a gazeror gi cea da inerfi'e
"
mu"eior in miqcare
alternativ6.
41'
findnd
cont cd for{a care incarcd fusul maneton este rezultanta vectoriald
dintre. forla din lungul bielei gi forla centrlfugd de iner{ie bielei raportate la
maneton, atunci cdnd aceastd rezultantd este nuld, inseamnd cd:
a) Pri ma for{d este nul I, i ar cea de-a doua este maxi md:
42
c)
d)
Teste de eval uare. Ofi fer mecani c mari ti m-ni vel operafi onal
pi stonul ui , dacd se cunosc supl i mentar. masa grupul ui pi ston rno[kg] qi a bi el ei
na[kg], raportul ( al masel or bi el ei aferente pi stonul ui , respecti v manetonul ui ,
presiunea p.* din cilindru pentru unghiul oQ,,*. Se va neglija presiunea din
carter.
a) F =(*, *
ft^u}(+)'("-o'*
+f .o, z***
),
o1 r ={n**-br.
-,k(X)' (*,o*
*4.o,zo*);
"1'
r =\'
e*
-[-o.#*)^(+)' ("o,o* *4"o,zo*);
a1 r =(n* -(-o
-**)^(#)'(*,r,',*
*4*,o.*).
46. componenta normal d pe cdmaga ci l i ndrul ui a rezul tantei fo(ei de presi une a
gazelor gi a forlei de ine(ie a maselor in migcare alternativd produce uzura
cdmSgii cilindrului motorului diesel. Pentru reducerea acestei forte:
a) Se micgoreazd mirimea maselor aflate in migcare alternativd;
b) se aclioneazd in vederea reducerii presiunii maxime dezvoltate in cilindru:
c) Se poate recurge l a sol ul i a dezaxdri i mecani smul ui motor;
d) Se recurge la un motor cu aprindere prin scdnteie.
47. La trecerea motorului de la un regim caracterizat prin turalia z1 la altul
caracteri zat pri n turati a 22, raportul fo(el or de i nerl i e al e masel or Tn mi gcare de
rotalie aferente unui mecanism motor:
a) RdmAne constant;
b) Este egal cu raportul turaliilor;
c) Este egal cu cubul raportului turafiilor;
d) Este egal cu pdtratul raportul ui turafi i l or.
48. Contragreutd{ile prevdzute tn prelungirea fiecdrui bra! de maniveld la
motoarel e l n patru ti mpi au rol ul :
a) De a echilibra forlele de ine(ie ale maselor in migcare de rotalie;
b) De a echi l i bra fo(el e de i nerl i e al e masel or i n mi gcare de transl ati e;
c) De a echi l i bra total forl el e de i nerl i e al e masel or Tn mi gcare de rotafi e gi
mometel e acestora, real i zAnd Tn acel agi ti mp gi descfi rcarea momentel or
i nterne ce l ncarcd fusuri l e pal i er;
d) De a echi l i bra momentel e forl el or de i nerl i e al e masel or i n mi gcare de
transl aIi e.
49. Forta de ine(ie a maselor Tn migcare alternativd este:
a) Propo(i onal S cu vi teza pi stonul ui ;
b) Proprfi onal d cu depl asarea pi stonul ui ;
c) Invers proportionali cu acceleralia pistonului;
4
--
M"t""t"
"" "rd"r"
lffi
--_
dj
propo(i onal d
cu accel eral i a pi stonul ui cu semn schi mbat.
l V. Mornentul motor
50. Dacd un motorul are 8 ci l i ndri i n l i ni e
9i
funcl i onare i n patru ti mpi , atunci
ordi nel e armoni ce pentru care subzi std momentel e de rul i u (rdsturnare) sunt.
a) Mul ti pl u de opt;
b)' Mul ti pl u de patru;
c) Di feri te de mul ti pl u de opt.
d) Di feri te de mul ti pl u de patru.
51. Peri oada momentul ui motor pol i ci l i ndri c este:
a)' Raportul di ntre peri oada ci cl ul ui gi numdrul de ci l i ndri ;
b) Produsul di ntre peri oada ci cl ul ui
9i
numdrul de ci l i ndri ;
c) Raportul di ntre turati a motorul ui gi numarul de ci l i ndri ;
d) Produsul di ntre tura{i a motorul ui
9i
numarul de ci l i ndri
52. Varialiile momentului instantaneu al motorului monocilindric se
caracterizeazd prin gradul de neuniformitate al momentului motor, definit prin
i ntermedi ul val ori l or momentul ui rnaxi m, mi ni m 9i
medi u, conform rel a{i ei :
i , l L L{
a) 60,
=']1e4r:11-!om
'
M
b) 6n, =Y,'Ar:Ys
M
^r
-
^,f c) 6,/ =
"'ru
-:::_!qsl
M
M
r Ji Or r
M* -M^n
53. Gradul de neuni formi tate al momentul ui motor monoci l i ndri c ai
cel al
motorul ui pol i ci l i ndri se afl d i n rel ati a.
a) Primul este mai mare decdt al doilea;
b) Sunt egal e;
c) Pri mul este mai mi c decAt al doi l ea;
d) Nu se poate face ni ci o compara{i e i ntre el e.
54. Gradul de neuniformitate al momentului motor ln patru timpi
9i
cel al
motorul ui i n doi ti mpi pol i ci l i ndri se afl d i n rel a{i a:
a) Pri mul este mai mare decdt al doi l ea;
b) Sunt egal e;
c| Pri mul este mai mi c decdt al doi l ea;
d) Nu se poate face nici o comparalie intre ele.
l osl e do oval uare. Ofi fer mecani c mari ti m-ni vel opera{i onal
V. Uniformizarea ma$ctrii de rotatie
55. Migcarea reald a arborerelui cotit nu este uniformd, deoarece:
a) Fo(a de presiune a gazelor este insuficienta pentru a compensa pe cele de
i ne(i e;
b) Mi gcarea pi stoanel or i n ci l i ndri i motorul ui este al ternati ve gi vari al i a presi uni i
in acegtia este mare, ceea ce genereazd fluctua{ii importante ale
momentului motor:
c) Fluctua{iile momentului motor Intre valorile extreme implici varialii ale
energi ei ci neti ce al e masel or i n mi gcare, deci a vi tezei unghi ul are a arborel ui
",
cotit;
d) Rdspunsuri l e b)
9i
c) sunt compl ementare.
56. Gradul de neuniformitate a migcdrii arborelui cotit se poate modifica in felul
urm6tor:
a) Se reduce cu reducerea gradul ui de neuni formi tate a momentul ui motor
9i
prin micAorarea momentului de inertie al mecanismelor motoare reduse la
axa de rotafie;
b) Cregte cu numdrul de ci l i ndri gi pri n mdri rea momentul ui de i nerl i e al
mecanismelor motoare reduse la axa de rota{ie;
c) Se reduce cu reducerea gradului de neuniformitate a momentului motor gi
pri n mdri rea momentul ui de i nerti e al mecani smel or motoare reduse l a axa
de rota{ie;
d) Se reduce cu scdderea numdrului de cilindri gi cu cregterea maselor
mecanismelor motoare.
57. Pentru un motor naval lent se cunosc: momentul rezistent
Mn, =Mz=f
l rurl
moment ul mot or pol i ci l i ndri c maxi m Mxn*=a[ Nm] ,
conform fi guri i DIN 6. Presupundnd gradul de neuni formi tate al mi gci ri i de
rotalie a arborelui cotit 6. =
;! Si
ci viteza unghiulara medie a arborelui cotit
5L
este o=al radl sl , sd se determi ne momentul de i nerti e al vol antul ui de
uni formi zare a mi gcdri i de rotal i e a arborel ui coti t, se cunosc orz = l OoR4C gi
aa =SO' P, / . C
-
T2
a) J, =L,
J, =-!;-,
6a'
. tw2
' l n=
6
|
t2
J.. =-:-.
"6a
b)
c)
d)
46
Motoare cu ardere interni
Vl. Ordinea de aprindere
58. Distribulia manivelelor ln jurul axei de rota{ie prezintd un numdr dinamic de
solulii distincte, In tunctie de numdrul t de cilindri, dat de relafia:
a) vo =
0
-t )l
;
1,
b) vo =: ( i - l ) ! ;
a
1
c) vo =a( i +l ) ! ;
z
I
d) vo =: i 1 .
ss. l n a6;ermi narea ordi nei de apri ndere l a motoarel e In patru ti mpi cu numdr
par de ci l i ndri
9i
pl an central de si metri e apare mul ti pl i carea posi bi l i ti l i l or de
aprindere, deoarece:
a) Ciclul motor este efectuat ln 720'RAC;
b) Numdrul de ci l i ndri este par;
c) Existd perechi de manivele inlazd doud cdte doud fa[6 de mijlocul arborelui
cotit (planul central de simetrie);
d) Existen{a grupelor de manivele in lazd face ca in timpul primei rotalii
acestea sd ajungd la punctul mort interior, pentru fiecare fiind posibile cdte
doud vari ante de ordi ne de apri ndere.
60. PresupunAnd cd un motor auxi l i ar are 6 ci l i ndri di spugi i n V, cu unghi ul V-
ului de 90o, posibilitd{ile de ordine de aprindere sunt: 1-4-54-2-3-1; 1-4-3-6-2'5'
1; 1-2-5-64-3-1; 1-2-3$4-5-1. Sa se precizeze care dintre variantele anterioare
conduce l a o di stri bul i e uni formd a i ncdrcdri i termi ce a l i ni i l or de ci l i ndri ,
expri matd pri n numdrul mi ni m de apri nderi consecuti ve i n aceeaqi l i ni e:
a) Pri ma;
' 6) Adoua;
c) A treia;
d) Ni ci una.
61. Dacd un motor semi rapi d are i =6ci l i ndri i n l i ni e, sd se determi ne ordi nea
de apri ndere opti m5 di n punct de vedere al l ncdrcdri i l agArel or motorul ui ,
presupunind arborele cotit realizat cu plan central de simetrie:
a) 1-2-3$-5-4-1;
b) 1-2-4S-5-3-1;
,
c) 1-5-36-24-1;
a) 1-5-4-6-2-3-1.
62. Ordinea de aprindere pentru un motor in patru timpi, cu i=8 cilindri in V este
una d i n u rmdtoa rele: 1 -5-7-8-6-3-4 -2-1 : 1 -5-7 -2-6-3-4-8-1 ;
1 -5-4-8-6-3-7'2-1 ;
1'
5-4-2-6-3-7-8-1; 1-3-7-8-6-5-4-2-1; 1-3-7-2-6-5-4-8-1; 1-3-4-8-6-5-7-2-1;1-34-2-
6-5-7-8-1 . Sd se precizeze solutiile cu o=3 (Tncdrcarea uniformd a lagdrelor,
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel opera{ional
expri matd pri n numdrul de apri nderi consecuti ve pe acel agi maneton) gi g=1
(di stri bul i a uni formd a i ncdrcdri i termi ce a l i ni i tor de ci ti ndri , expri mbtl
fri n
numArul de apri nderi consecuti ve i n aceeagi l i ni e).
a) A doua;
b) A patra gi a gasea;
rt); A doua, a trei a, a patra gi a gasea;
d) Pri ma, a doua, a patra gi a gasea.
63.. ordi nea de apri ndere ce respectd cri teri ul i ncdrcdri i mi ni me a l agdrel or
pal i er al e unui motor cu 8 ci l i ndri i n l i ni e gi funcl i onare i n patru ti mpi , i n i poteza
unui arbore cotit cu plan
central de simetie este.
a) 1-4-2-6-8-3-7-5-1
b) 1-4-7-3-8-5-2-6-1
c) 1-5-2-6-8-4-7-3-1
i i l )tOri care di n a), b), c).
ANEXA DIN
s
DIN 1
DIN 2
*, {.]|'
"l
;!
Motoare cu ardere internd
48
DIN 3
DI N 4
4g
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim_nivel opera{ional
Motoare cu ardere internd
nAspurusuRt DrN
DIN 6
| ' nm
DI N 5
+
*l
r
I
lntrebare Rtrspuns lntrebare Rdspune lntrebare Raspuns
1 b 22 b 43 d
2 d 23 d 44 d
3 d 24 a 45 c
4 b 25 d 46 c
5 b 26 b 47 d
6 d 27 c 48 c
7 d 28 a 49 d
I b 2S c 50 b
I b 30 a 51 a
10 c 31 a 52 b
11 a 32 b 53 a
'12 b 33 a 54
13 a 34 d 55 d
14 c 35 a 56 c
15 b 36 b 57 d
16 d 37 c 58 b
17 d 3E b 59 d
18 a 39 b 60 b
1S o 40 c 61 c
20 b 41 d 62 c
21 a 42 a 63 d
50
DIN 7
61
l . Grupul pi ston
1. Rol ul pi stonul ui este urmdtorul :
a) Transmi te forta tangenl i al d l a trai ectori a manetonul ui , generdnd momentul
motor la arborele cotit;
b) Asigurd transmiterea fortei de presiune a gazelor bielei, asigurd transmiterea
e bi el d cdtre cdmaga ci l i ndrul ui , pri n
bl a etangare a ci l i ndrul ui de carter, prei a
a arderi i combusti bi l ul ui ;
l an de di stri bufi e, l a unel e motoare i n doi
sau totar camera de ardere, tot prin i:"il::iilllllli,: l3ilii"l:f"xl,?'J:1
unor mi gcdri di ri j ate a gazel or i n ci l i ndru:
d) Rdspunsuri l e b)
9i
c) sunt compl ementai e.
rari , pi stonul prezi ntd o:
rucatd, executatd din fontd;
rucatd, executatd di n al umi ni u:
selrica pentru conexiunea cu biela.
3. zona..de deasupra canal ul ui pri mul ui segment gi cel e di ntre canal el e
segmenlilor se prelucreazti:
a) La diametre diferite, care cresc in sensul reducerii temperaturii (de la capul
pistonului spre manta), pentru a reariza jocurire
"ordrprniatiaie
evitdrii
gri pdri i gi ti mi tdri i scdpi ri tor;
b) La diametru constant pe ineltime, pentru a asigura forma conjugatd cu
cdmaga ci l i ndrul ui ;
c) La diametre diferite, care scad in sensul reducerii temperaturii (de ra capul
pistonului spre manta), pentru a reariza jocurire
"or6"prniatiaie
evitdrii
gri pdri i gi l i mi tdri i sci pdri l or;
d) La diametre diferite, care cresc in sensul cregterii temperaturii (de ta capul
pistonului spre manta),
.pentru
a realiza jocurile
"or""puniatoiie
evitflrii
gri pdri i gi l i mi tdri i scdpdri l or.
4. Jocuri l e pi stonul ui pe ci l i ndru pot fi control ate pri n:
a) Li m.i tarea temperaturi i maxi me de i ncdrcare a pi stonul ui ;
b) Prelucrarea mantarei cu o anumitd ovaritate in pran transversar;
c) Practicarea orificiilor de scurgere a uleiului in carter;
d) Executarea pistonului cu diametru constant de la cap la manta.
5. Pozi l i a umeri l or Tn raport cu capul pi stonul ui gi a axei ori fi ci i l or di n umeri fa[6
de qxa pi stonul ui se stabi l egte:
a) In conformitate cu necesitatea reducerii bdtdii pistonului gi incdrcarea sa
termi cS;
62
l rr*l a rl er eval uaro Ofi fer mecani c mari ti m_ni vel opera{i onal
M"D'
Motoare cu ardere internfl
b) i n functi e de necesi tdl i l e de reducere a
j ocuri l or pe ci l i ndru;
c) l n funcl i e de stabi l i rea numdrul ui opti m de segmenfi ;
d) i n functi e de zona de practi care a ori fi ci i l or de scurgere a ul ei ul ui i n carter.
6. Fi gura CC 1 prezi ntd sol ul i i de rdci re a pi stonul ui motorul ui i n doi ti mpi . i n
schi ta CC 1,a l i chi dul de rdci re este transmi s pri n ti j a pi stonul ui pozi l i a 1 este;
a) Presetupa tijei;
b| Gonducte de rdcire exteriore;
c) Rezervor-tampon cu pernd de aer pentru atenuarea gocuri l or hi draul i ce
cauzate de vari al i a vol umul ui ocupat de agentul de rdci re;
d) Bral al capul ui de cruce pe care sunt pri nse conductel e de r6ci re.
7. Fi gura CC 1 prezi ntd sol ul i i de rdci re a pi stonul ui motorul ui i n doi ti mpi . i n
schi ta CC 1,b conductel e de rdci re sunt conectate di rect de pi ston (si stem de
{evi
telescopice), pentru care este valabild solu!ia:
hi l Conductel e mobi l e se depl aseazd l a exteri orul cel or fi xe gi sunt dotate cu
'
elemente de atangare plasate Tn perelii camerei 6, ce comunicfl cu
atmosfera:
b) Conductele fixe se deplaseazd la exteriorul celor mobile gi sunt dotate cu
el emente de atangare pl asate i n pere{i i camerei 6, ce comuni cd cu
atmosfera,
c) Conductele mobile se deplaseazd la exteriorul celor fixe
9i
sunt dotate cu
elemente de atangare plasate in perelii camerei 8, ce comunic5 cu
atmosfera;
d) Conductele fixe se deplaseazd la exteriorul celor mobile gi sunt dotate cu
el emente de atangare pl asate i n perel i i camerei 8, ce comuni cd cu
atmosfera.
L Fi gura CC 1 prezi ntd sol ul i i de ri ci re a pi stonul ui motorul ui i n doi ti mpi . l n
schi ta CC 1,b conductel e de rdci re sunt conectate di rect de pi ston (si stem de
fevi
tel escopi ce), pentru care este val abi l d soi ul i a:
a) Conductel e mobi l e au l a capetel e superi oare aj utaj e Venturi , pentru a nu
.* *
favoriza curgerea inversd; eventualele scdpfiri sunt drenate din camera 8;
'b). Conductele fixe au la capetele superioare ajutaje Venturi, pentru a nu
'
lavoriza curgerea inversd; eventualele scipdri sunt drenate din camera 6;
c) Conductel e mobi l e au l a capetel e superi oare aj utaj e Venturi , pentru a nu
favoriza curgerea inversd; eventualele sc6pdri sunt drenate din camera 6;
d) Conductele fixe au la capetele superioare ajutaje Venturi, pentru a nu
favoriza curgerea inversd; eventualele scdpdri sunt drenate din camera 8.
9. Fi gura CC 2 prezi ntd schema de cal cul a pi stonul ui unui motor i n patru ti mpi .
Regiunea port-segmenli este solicitatd la:
a) Compri mare de forl a de i ne(i e a masel or i n mi gcare al ternati vd za!, si tuate
deasupra secl i uni i de cal cul A-A (zond peri cl i tatd datori td ori fi ci i l or de
scurgere a ul ei ul ui ) gi l a Tnti ndere datori t6 forl ei maxi me de presi une a
oazelor F- :
e
Fw'
l orl o rl o . ' vf l l u{un
( )l t t ut rnocani c mari t i m-ni Vel operaf i onal
l r) l rrl rrrrl oro <l o l or{a de i ner{i e a masel or l n mi gcare al ternati vd rni , si tuate
deasupra secl i uni i de cal cul A-A (zond peri cl i tata datori td ori fi ci i l or de
scurgere a ul ei ul ui )
Ei
l a compri mare datori tl fo(ei maxi me de presi une a
gazelor Fo*i
c) intindere de for{a de ine(ie a maselor in migcare alternativd zri, situate
deasupra secliunii de calcul A-A (zond periclitattr datoritd orificiilor de
scurgere a uleiului)
9i
la forfecare datoritd forlei maxime de presiune a
oazelor F- :
- f m'
d) Forfecare de fo(a de inerfie a maselor in migcare alternativi rzi, situate
deasupra secliunii de calcul A-A (zond periclitati datoritd oriflciilor de
scurgere a ul ei ul ui )
9i
l a compri mare datori td for{ei maxi me de presi une a
gazelor Fr*.
10. Secliunea de calcul A-A (zond periclitatd datoritd orificiilor de scurgere a
ul ei ul ui ) se cal cul eazd cu notati i l e di n fi gura CC 2 qi cu i , -numdrul canal el or gi
d* -diametrul acestora, prin relatia:
Motoare cu ardere internd
'
F' *u
c) c. =- f f ,
-p:
-Dal
4
12. Umeri i pi stonul ui (fi g. CC 2) sunt sol i ci tal i l a:
a) Forfecare de cdtre fo(a de presiune maxime a gazelor Fo*i
b) intindere de cdtre fo(a de ine(ie a maselor in migcare alternativd zi,
situate deasupra sectiunii de calcul A-A (zoni periclitati datoritd orificiilor de
scurgere a ul ei ul ui );
c) Com-primare de citre fo(a de ine(ie a maselor in migcare alternativd zri,
situate deasupra secliunii de calcul A-A (zond periclitatd datoritd orificiilor de
scurgere a ul ei ul ui );
d) incovoiere de cdtre fo(a de presiune maxima a gazelot FpM '
13. Umerii
pistonului (fig. cc 2) sunt solicitali la forfecare de cdtre fo(a de
presiune maxima a ga;elot Fo*, care genereaze o tensiune ce se poate
cal cul a, cu aj utorul di mensi uni l or di n fi gurd, cu rel al i a:
'
Fo*
q 7f
=
- /
^
J,
' ;l d"*
- di t)
l o
.'
pfr8x
b) l 1=- - 4- -
' i
oV' ""+ak)
*to*
c) 'c, t
=--4
, i
!0V3"-o?,)
,,
2Fo^o
Ql t r =
' - -
, .
ila3"-ai)
14. in figura CC 3 se prezintd grupul piston pentru un motor naval lent' Precizati
ce reprezintd rePerul notat cu 1:
a) Capul pi stonul ui ;
b) Segmen{i i ;
ci Prezoanele de prindere a tijei pistonului de acesta'
I
^ ^\
n\ A . -
-P;
-DAl
-,
D, -Do
u
"A- A- ' "
4
' x
2
"r '
.{\ ,,
--b:
-ozl
et nA- A- -
4
- t , ( D"- Dr Y, .
11.
l i ndnd
cont cd fo(a maxi md de presi une a gazel or sol i ci tfr zona port-
segmenl i l a compri mare, atunci tensi unea de compri mare tn secl i unea
periclitatd A-A (datoritd orificiilor de scurgere a uleiului) se calculeazS, conform
schemei de cal cul di n fi gura CC 2, cu i , -numdrul canal el or
9i
d, -di ametrul
acestora, prin relalia:
_,.2*0,
a) An- n=v
b) AA_A=E
b) o"=
54
55
I o*t rr rl o ovrl ui : l e Of i (er mecani c mari t i m-ni vel operat i onal Motoare cu ardere internd
21. Cu notafi i l e: D, Do D..-di ametrel e l a montaj (l a rece) al e ci l i ndrul ui , pi stonul ui
Tn zona capul ui , respecti v mantal ei ; L",Lr-j ocuri l e l a rece i n zonel e capul ui
9i
mantal ei ; tI,t*-j ocuri l e respecti ve Tn func{i onare (l a cal d);
"r,
[ga-tl -
coefi ci entul de di l atare l i ni ard a cdmdgi i ci l i ndrul ui ; /prrtemperatura Tn func{i onare
a ci l i ndrul ui ; t0
l oC]-temperatura
l a montaj , di ametrul pi stonul ui l a montaj i n cel e
doui zone se determi nd astfel :
r l ) ( i at r r ul
de cr uce.
a CC 3 se realizeazd:
conducta poz. 6;
t ;
1!. Capul pi stonul ui poate fi concav, i n scopul .
a) scdd_erii turbulenlei aerului
9i
imbunatd{irii formdrii amestecului;
b) cregterii turbulenfei aerului
9i
imbunit-lirii formlrii amestecutuil
c) Prevenirea postarderii dupd terminarea injecliei de combustibil;
d) Prelungirea arderii in destindere, dupi terminarea injec{iei.
17. Forla de frecare ce apare Tntre piston gi cdmagd (fig. cc 4) are tendinfa:
g)
9e
"
produce deformalie axiatda pistonutui;
b) De a produce oval i zarea capul ui pi stonul ui ;
."1 P"
"
mdri val oarea sol i ci tdri l or termi ce al e capul ui pi stonul ui ;
d) De a produce bascul area pi stonul ui
lE. ln figura cc 5 se prezintd schema de calcul de verificare a mantalei
pi stonul ui unui motor i n patru ti mpi sub ac{i unea reac{i uni i di n partea ci l i ndrul ui
l a:
a) Forfecare;
b) lntindere;
c) Strivire;
d) incovoiere.
19' condi {i a de veri fi care pentru sol i ci tarea mantal ei pi stonul ui di n fi gura cc S
se i mpune di n urmdtorul moti v:
a) Reducerea sol i ci tdri l or termi ce al e organul ur;
b) Prevenirea exfolierii peliculei de rubrifJant dintre piston gi cdmagd;
c) Asi gurarea rdci ri i corespnzdtoare a pi stonul ui ;
d) Asi gurarea unui montaj corespunzdi or al bol l ul ui pri n umeri i pi stonul ui .
20. La motoarele navale lente moderne, distanla de la marginea superioard a
capul ui pi stonul ui l a fl ancul superi or al pri mul ui segment (se-gment de foc), are
tendi n{a.
a) De. a sci dea, pentru reducerea di mensi uni or pi stonurui , i mpri ci t pentru
. .
reducerea inerfiei maselor in migcare alternativd;
b) De a scddea, pentru a reduce zona posi bi reror depuneri de carami nd i n
regl une;
De a cregte, pentru reducerea sol i ci tdri l or termi ce al e segmentul ui ;
De. a cregte, pentru reducerea solicitirilor termice ile segmentului gi
reducere a posi bi l i tdfi i
de depuneri de cal ami nd tn canal ul segml entul ui .
?) D";^
='l ti':!#;::I;{"-,
b) D"; =
c) D
";-
=,I ti.:!#,;:n_t^f'^,
c).
d)
d) D"..
22. Bol l ul pi stonul ui este organul care are urmdtorul rol funcl i onal :
a) Articuleazd pistonul cu biela, fiind specific motoarelor fdrd cap de cruce;
b) Articuleazd pistonul cu biela, fiind specific motoarelor cu cap de cruce;
cf Articuleazd pistonul cu arborele cotit, fiind specific motoarelor fdrd cap de
cruce,
d) Articuleazi pistonul cu arborele cotit, fiind speciflc motoarelor cu cap de
cruce.
23. Figura CC 6 prezintd solulii de montaj pentru bollul pistonului; aceasta este:
a) Bol !fl otant atdt i n pi ci orul bi el ei cAt
9i
i n umeri i pi stonul ui ;
b) Bol { fi x i n umeri i pi stonul ui
9i
l i ber i n pi ci orul bi el ei ;
c) Bol ! l i ber i n umeri i pi stonul ui gi fi x i n pi ci orul bi el ei ;
d) Bol ! fi x atdt i n umeri i pi stonul ui cdt gi i n pi ci orul bi el ei .
24. Inel el e de si guranfd di n fi gura CC 6 au rol ul :
a) De a asigura fixarea bollului ln umerii pistonului;
b) De a asigura fixarea bollului in piciorul bielei;
c) De a i mpi edi ca roti rea bol l ul ui ;
d) De a i mpi edi ca deepl asarea axi al S a organul ui .
25. Raportul di ntre l ungi mea pi ci orul ui bi el ei qi l ungi mea de spri j i n a bol {ul ui
pi stonul ui i n umeri i acestui a este:
"l l r
egata cu tl ubl ul raportul ui presi uni l or maxi me i n pel i cul a de ul ei i n cel e doud
zone:
b) Egal i cu raportul presi uni l or maxi me i n pel i cul a de ul ei i n cel e doud zone;
66
rrsro de evaruare. ofi {er mecani c mari ti m-ni ver operafi onal
:-
c) tgare cu i nversul raportul ui presi uni l or maxi me tn pel i cul a de ul ei i n cel e
doud zone;
d) Egal 6 cu pdtratul raportul ui presi uni l or maxi me.
26. Pentru montarea bolfului flotant, temperatura minimd de incdlzire a
pistonului,
finand cont de nota{iire; dr, -diametrur exterior ar borfurui, cr, -
coeficientul dedilatare al pistonului, A -jocul la montai (care este negative, deci
o strdngere)
9i
ro -temperatura de montaj, este:
, / l
a) tru" =
fo ---2, -
_
'
"
a(d6" + l)'
b) t - ' - =t ^-
,
/
" a(d6" - A)'
. / 1
c) t *=@; *I j -, o;
d) r*- =ts+--rj
.
"
al d6" +A)'
28. Rostul segmenturui in stare riberd, comparat cu cer in stare montatd, este:
a) Egal ;
.b)
Mai mare;
c) Mai mi c;
d) Nu este ni ci o l egdturd i ntre cel e doud mdri mi .
29. Segmenl i i de ungere au rol ul :
a) De.a asigura etangarea la ulei, astfel ca acesta sd nu pitrundd ln camera de
ardere;
58
Oi O"
"
reduce rata de ulei ce pdtrunde in camera de ardere,
"j
o" u curdla depunerile excesive de cenugd gi carbon din zona
.s.uprioard
a
-'
pi stonul ui ,' preveni nd contactul acestor zone cu cdmaga ci l i ndrul ui 9i
indepdrtarea lubrifiantului;
d) De i asigura un regim iermic corespunzdtor al motorului,
prin dirijarea
-'
-or"i prni atoare
a fl l xul ui de cdl dur5, i a cregterea sarci ni i motorul ui .
c) Produsul di ntre cel e dou6;
d) Di ferenta di ntre cel e doud.
33. Pozilia 1 din figura CC I este:
a) Ti j a pi stonul ui ;
b) Bl ocul col oanel or;
c) Mecani sm de ungere a cdmSgi i ;
d) Mecani sm bal ansi er de ungere a capul ui pi stonul ui '
35. Privind principiul de func{ionare al motoarelor cu ardere intern6, capul de cruce
este:
a) Fol osi t numai l a motoarel e i n 2 ti mpi ;
lli.
poate
fi folosit la motoare ln 2 timpi, motoare in 4 timpi, pompe cu piston,
compresoare cu pi ston, magi ni cu abur cu pi ston,
Fol osi t cu bi el e care au pi ci orul ca o bucad;
Numai cu patind bilaterald.
c)
d)
59
loslo do ovaluare
Ofifer mecanic maritim_nivel
operafional
fO. f ,grr"
" e,a pentru patind
biraterard.ei
rig. cc e,6 p"ntr,
;tr;;;i;i;rlilsori"itur",
di ntre aceasta gi gl i si erd
este:
'
- -' - Fr'
a) Presiune de contact;
b) Incovoiere,
c) Forfecare;
d) Stri vi re (a pel i cul ei
de l ubri fi ant).
37' cu di mensi uni l e di n fi gura cc 9 se poate cal cul a tensi unea de stri vi re di ntre
patina capurui de cruce gi grisierd;
notlnc cu lvn* fo(a normard maximd cu
care patina este apdsatd pe grisierd gi cu fro indrlimea patinei,
aceaste
tensi une, pentru pati na
bi l ateral i se obl i ne (fi g. CC 9,a):
A/
o) G, - * =' l Y
;
Dphp
I /
b) o"-* =:#=
zDPnP
') I/
c) osmu =
#T= ;
DPhp
,. A/
o) o"mu =fr;;E
38' cu di mensi uni l e di n fi gura cc 9 se poate cal cul a tensi unea de stri vi re di ntre
patina
capurui de cruce gi grisierd;
notdnd cu .y'mox gi r/-r fo(a normard
maxi md, respecti v mi ni md cu care pati na
este apdsata pe gri si erd gi cu ho
indl{imea patinei,
aceastd tensiune, pentru patina monoraterard
se oblin doud
valori de extrem, deoarece ro4a noimara tii schimbd ;;;;i
ild*ata unui
ci cl u (fi g. CC
g,b):
c)
d)
Motoare cu ardere interni
N*
2b
phP
lN-;nl
b'ohn
N-o
2bPhp
lru-"1
zb' PhP
39. Deoarece f ort a normal d l y' ce apl i ca pat i na pe gl i si erd i gi schi mbd semnul
pe durat a unui ci cl u, se obl i n doud val ori ext reme pent ru t ensi unea de st ri vi re a
patinei pe glisierd, veriflcarea la acestd solicitare determindndu-se cu relalia
urmdtoare, in care s-a notat cll 04, rezisten{a admisibili.
a) o"o; 1 <o^i
b) c"u*2<a^i
c) o", * =r nax( o. *o, , or oo2) ) o*
;
d) or-*
=max(o' "o71, 6
r"*t z)3o
^
.
l l . Bi el a
40. Sol ul i a de pi ci or furcat al bi el ei motorul ui naval i n doi ti mpi :
a) Este i mpusd de necesi tatea strdpungeri i bol l ul ui capul ui de cruce pentru
fi xarea ti j ei pi stonul ui ;
b) Nu este necesard, atunci cAnd ti j a pi stonul ui este prevdzutd cu o fl angd, fdrd
.
ca bol l ul capul ui de cruce sd fi e strdpuns;
c) Se realizeazd pentru a permite asamblarea cu capul de cruce;
d) Este aleatoare.
41. Corpul bi el ei este supus, i n pri nci pal , fl ambaj ul ui , care se producei n doud
pl ane: cel de osci l al i e a bi el ei o-o
9i
cel de i ncastrare a acestui a c-c (fi g. CC 10).
Preci za{i modul de schemati zare a bi el ei , i n vederea efectudri i cal cul ui l a
fl ambaj :
a) i ncastratd i n pi ci orul bi el ei gi l i berd l a cap i n pl anul o-o
9i
i ncastratd i n pi ci or
gi cap pentru pl anul c-c;
b) l ncastrati i n pi ci or gi cap pentru pl anul o-o
9i
i ncastratd i n pi ci orul bi el ei qi
l i berd l a cap Tn pl anul c-c;
c) i ncastratd atdt i n pi ci or, cdt gi i n cap, pentru ambel e pi ane;
d) Li beri at6t i n pi ci or, cAt gi i n cap, pentru ambel e pl ane
60
61
l rul o rl o oval uaro
Ofi fer mecani c mari ti m_ni vel
operafi onal
4l . l t l ut . rul 0, ", ",
rh) La Inflndere
de cdtre fo(a ma
alternativd
9i la comprimaie
Oe
. .
preslune
a gazelor
9i
cea de inertir
b) La Intindere
de c6tre forfa ma
alternativd gi la comprimaie
Oe
-
.
presiune
a gazelor gi iea de inertie
c, La comprimare
de cdtre forta in
alternativd gi la lntindere
Oe citre i
,.
a gazelor gi cea de ine(ie a masek
d)
!
ggmprimare de catre forta-ma:
rota{ie gi la Intindere Oe catr'e rezu
gazelor gi cea de inerfie a maselor
.
'[n
figura CC 11, articularea
bielei cu pistonul
se face:
a) Printr-un cap de cruce;
b) Prin bott;
,ll.,Ie.ra.l9t,.
piciorul
bietei fiind sferic (sotu{ia
rotating piston);
ql)..tPrin
trjd
9i
cap de cruce.
44._Biela este organul mobil care:
a) rransmi te
borl urui presi unea
speci fi ca di ntre pi coi r gi acest organ;
b) Transmite fo(a de presiune
a gazeroi
&
si
de inerlie a maseror in migcare
de rotafie de la piston
la arborele cotit, realzAnd conversia celor ctoui tipuri
-
de migcdri prin
cea de rototranstalie
iiecinca
"*;i;i';d;;
"'"'
c) Transmite fo(a de presiune
a gazetor'r)
gi de ine(ie a grupurui piston
aflat
ln migcare alternativd Foo dela piston la arborele cotit, realizdnd conversia
ceror doud tiouri de migcdri prin cea de rototransrafie
specificd acestui organ;
d) Transmite td4ete oe in"itiJ"E
r-"Ji"i r, migcare de rotafie gi
a ceror rn
migcare de transralie.de
ri piston r"iiuor"t"
cotit, reariz,nd corwersia ceror
doud tipuri de migcdri prin
cea oe rotoiiansratie
specinca a."*iri org"n.
45' Secfi unea
mi ni mf, a corpurui bi erei are di mensi uni re
di n fi gura cc 12.
cunoscdnd
varoarea fo(ei de intindere
fuz..01
, sd se carcureze fndr{imea .r a
acestei secliuni, oo, fiind valoarea rezistenfei
admisibile
?)
x=a;
. . b) x=3a;
c) t =4a;
d) x=! .
4
".40.ol i ci tarea
pri nci pal d
de cal cul a capul ui bi el ei :
!q)J Intindere;
62
Motoare cu ardere internd
b) Compri mare;
c) Forfecare;
d) Incovoi ere.
47. Tn fi gura CC 13 se prezi ntd un motor cu ci l i ndri i di spugi In V. Preci zal i sol ul i a
de articulare a bielelor pe acelagi maneton:
a) Sistem cu bield principal5
9i
bield secundard;
b) Sistem de ambielaj Tn furcd, mecanismele lucrdnd prin interferenfi;
c) Sistem de biele identice, cu capetele aldturate;
d) Sistem de ambielaj in stea.
lll. Arborele cotit
4E. Orificiul de ungere al fusului maneton al arborelui cotit se practicA Tn
urmdtoarea zond:
a) l ntr-un pl an normal l a pl anul cotul ui ;
b) In zona de uzurl mi ni md;
c) La 45o faf{ de axa de simetrie a brafului;
d) In partea opusd ambi el aj ul ui .
49. Reperul notat cu I din figura CC 13 reprezintd:
a) Lagdrul di n capul bi el ei (l agdrul maneton);
b) Lagdrul di n pi ci orul bi el ei ;
c) Lagdr al arborelui de distribufie;
id)'t
Lagdr palier.
50. Scoaterea ralionald a unei turalii critice torsionale din gama turaliilor de
lucru a unui motor cu ardere internd se face:
a) Prin cregterea elasticitilii arborelui cotit, cu trecerea la fiecare pornire printr-
o noud turalie criticd, inferioar6 turatiei minime a motorului;
b) Prin cregterea rigiditdlii arborelui gi micaorarea momentului s6u de inertie,
oblindndu-se o noud turalie criticd superioarl celei maxime de funclionare a
.
motorul ui ;
c) Prin cregterea rigiditdlii arborelui, oblinAndu-se o noud tura{ie criticd
superioard celei maxime de funcfionare a motorului;
d) Pri n monatrea unui amorti zor de vi bral i i axi al e.
51. Presiunea specificd pe fusul maneton, cu notaliile: d.-diametrul
manetonului, l. -lungimea sa, R,,,
-rezultanta
fortelor ce acfioneazd asupra
fusul ui , este:
, . . P
a)" p^:
; --n; i
4^' l m
R
b) p^: - *i
dn+l n
63
l esl o do ovdl uare. Ofi fer mecani c mari ti m-ni vel operafi onal
c)
lr^
a'1 p.:-
]u-
am + Llm
53. Figura CC 15 prezintd cotul unui arbore cotit aferent unui:
a) Motor ln doi timpi, doarece nu sunt prezente contragreutdli tn prelungirea
bra!elor;
b) Motor ln patru timpi, doarece nu sunt prezente contragreutdli Tn prelungirea
bra!elor;
c) Motor Tn doi timpi, pentru cf, nu existd acoperire a secliunilor fusurilor palier
n*'
9i
maneton;
8)rl
Motor l n doi ti mpi , date fi i nd di mensi uni te speci fi ce.
54. Figura cc 15 prezintd cotul unui arbore cotit aferent unui motor naval lent
modern, cu raport cursd/diametru foarte mare. Caracteristicile acestui arbore
cotit sunt urmAtoarele:
a) Arborele este mai zvelt, mai elastic, cu o puternicd distanlare intre axele
. .
fusul ui maneton gi pal i er (razade mani vel d mare);
b) comportament corespunzdtor la vibratii, reducerea greutdfii gi a costurilor de
fabrica{ie;
c) Reducerea concentratorilor de tensiune din zona de racordare maneton-braf
prin practicarea unei degajdri pe partea interioari a bra{ului, ceea ce
-r-\conduce la mdrirea rezisten,tei mecanice;
i d) l Toate cel e de mai sus.
55. Acoperirea secliunilor fusurilor palier
9i
maneton este dat6 de'relafia
urmdtoare, ln care d^, d1 gi R sunt diametrle fusurilor maneton, palier gi raza
de maniveld, respectiv (fig. CC 16):
al s=dt +d^ *^'
' 2
i ' )
"=n- dt +d^
'
c)
"=dr - d^
- o.
- ,
d) s = ( ar +a_) - n.
6'l
secfiunilor fusuiilor palier
9i
maneton, datd de relalia s
= R-(4 + d^)12, ln care
d
^,
dt
9i
R sunt di ametrl e fusuri l or maneton, pal i er
9i
raza de mani vel d'
respectiv, este:
a) Pozitivd;
b)" Negativt;
c) Nul tr;
d) Infinitd.
59. Figura cc 17 ilustreaztr principiul ungerii hidrodinamice a unui fus incircat
cu reiuttanta R distribuitd heuniform pe suprafala fusului' Acesta
poate fi
rezumat ca mai
jos:
"iJniti"f
,
pr"siunea in jurul circumferinlei fu_sului cregte spre zona cu jocul cel
-'
rdi redus, pentru ci apoi sd scadS' gi sfr ati ngd val ori pozi ti ve dupd pl anul
radial determinat de punctul cu
joc minim, in
-propierea
ciruia se obline 9i
presi unea maxi md;
b) inilial, presiunea Tn jurul circumferinlei fu-sului scade spre zona cu
jocul cel
-'
,di redus, pentru cJ apoi sd creasci gi sd atingd valori negative dupl planul
radial deteiminat de plnctul cu
joc minim, tn ipropierea cdruia se ob{ine 9i
o-.
presiunea maximd;
r c) i Ini ti al ,
presi unea i n j urul ci rcumferi ntei fusul ui cregte spre zona cu j ocul cel
-tt
;il;fi;, J"ntru
"i
apoi sa scadd
ii
sd atingd vatori negative dupd planul
radi al determi nat de punctul cu
j oc mi ni m, Tni propi erea cdrui a se obti ne 9i
presiunea maximd;
Ol initiaf ,
presiunea in jurut circumferinlei fusului cregte spre zona cu
jocul cel
-'
,,.,',ii redus, pentru cl apoi sd scadd
ii
sa atinga valori negative dupd planul
66
I cl e rl e cvel rrar o (Jfi l cr
mecani c mari ti m_ni vel operafi onal
rerl rel rl cl er rrrtnal d. punctul cu j oc
mi ni m, i n apropi erea cdrui a se obti ne gi
l l l . t l l t l l r a r l t l nl t nd
62. Figura CC 18 prezintd:
a) Amortizor de vibra{ii torsionale;
b) Amortizor de vibralii axiale;
c) Lagirul axial;
tl)', Volantul.
68
b)
c)
Motoare cu ardere internd
tural i i cri ti ce al e unui motor naval l ent'
verticale trasate cu linie continud:
rrul ui ;
ra maxi ma a motorul ui '
65. Conform fi guri i GC 20, fusul pal i er este sol i ci tat l a:
a) incovoiere;
b) lncovoiere 9i
torsiune;
c) intindere 9i
torsiune,
d), Torsi une.
66' Conf or mschemei deca| cu| a| unui cot a| ar bor e| ui cot i t gi acel ei decal cul a
fusutui maneton ain ti,.,iiiJbc io-gi cc zl, putem preciza solicitarea de
incovoiere a fusului maneton:
a) Momentul Tncovoietoiin
pf
"n'f
cotului dat de fo(a Z' 9i
moment incovoietor
In planul tangential dat de fo(a d";
Momentul incovoietor tn planul cotului dat de fo(ele Z"
lncovoietor Tn planul tangenlial dat de fo(a l' ;
Momentul Incovoietor in planul cotului dat de lotla F,6' 9i
moment
incovoietor ln planul tangential dat de fo(a l" ;
d) Mornentul incovoietor in planul cotului dat de fo(a
[ 9i
moment lncovoietor
ln planul tangenlial dat de forlele Zo gi Fn''
6T. Conf or mschemei deca| cu| a| unui cot a| ar bor e| ui cot i t gi ace| ei deca| cu| a
fusului maneton cin nJiii" b; t0-9i cc 21' putem preciza solicitarea de
rncovoiere a fusurui maieton: momentincovoietoitn
pranurcoturui dat de fo(ele
z, l i F, t , gi moment i ncovoi et or Tnp| anu| t angent i a| dat def or | a?"; cel doud
momente sunt:
a) Variabile cu unghiul de maniveld, se compun 9i
dau un moment rezultant'
care se considera in
lianur
orinciului de ungere, Tn care secliunea este cea
mai si gurd;
b) Constante Tn raport cu unghi ul de mani vel d' se compun 9i
dau un moment
rezultant, care se
"oniiJ"rl
rn planul orificiului de ungere, in care secliunea
,..
este cea mai
Periclitatl;
c) Variabile cu unghiul de maniveld, se comPun 9i
dau un moment rezultant'
care se considerd in p[nuf orinciului de uhgere' in care secliunea este cea
mai
Periclitatd;
d) Variabile cu unghiul de manivell, se compun 9i
dau un moment rezultant'
-'
""i"
." consideia in
ftanut
orificiului de ungere' ln care este nul'
68. Lagdrul axial (de impingere) este prevdzut la:
ll' rrrr.rGi"r"
"
u*'i t i" t",
ieniru
6 ntrenarea rotoru I u i generatoru I u i
;
87
gi Fr6' 9i
moment
tacl c da 6vsl uare. Ofi [er mecani c mari ti m_ni vel operafi onal
port-elice;
'
bJ) Motoarere de propursie,
pentru preruaroa
fructuafiilor for{ei de tmpingere a
elicei gi transmiterea
acestora structurii cte rezistenff, a navei;
t'
l[i"r:',;iide.propursie
semrrqpio.,'p"ntru
inversai"a s"nruiur de rotalie al
lV. Pirfite fixe
69. Chi ul asa este organul motorul ui care i ndepl i negte rol ul :
'9'
Etangeazd partea superioard
a citinJrutui gi preia fo(a de presiune
a '"
s-a:"191,
pe care, prin intermediur prezoaneror
de fixare, re transmite brocurui
ci l i ndri l or;
ri dul motor, ghi ddnd pi stonul
l n mi gcarea
ermifdnd trecerea gazelor
de ardere In
70' ln figura cc 22 s-e^
qyintq zona.superioard
a cirindrurui unui motor naval
modern, pentru
care se cere varabiritatea
,nri" ointr" ,iipr.iJiir"
urmetoare:
a) chiurasa este specificd unui motoi tn pliru timpi, avdnd rocag corespunzetor
td central;
in doi timpi, avdnd locag corespunzdtor
rtral;
ln doi timpi, avdnd locag corespunzdtor
ci l i ndri l or.
71' Figura cc 23 redd chiurasa unui motor navar rent. se cere precizarea
afirma{iei celei mai corecte;
r monobl oc;
rvdnd doud po(iuni
caracteristice:
cea
ansambl ul ui
de bl ocul ci l i ndri l or real i ;
nt, respectiv:
-an{d,
racordul pentru apa de rdcire;
il"l
3'1"1i 3lti
nferioa rd
;
asa i nferi oarl .
73. Cdmaga ci l i ndrul ui este sol i ci tatd l a:
68
Motoare cu ardere internd
6' intinOere, datoratd presiunii gazelor
9i
Tncovoiere, datorati forlei normale.
b) incovoiere, datoratd presiunii gazelor
9i
forfei normale;
ci intindere, datoratd presiunii gazelor qi forlei normale;
d) Torsiunii, datoratd presiunii gazelor.
74. Fi gura CC 24 redd bl ocul ci l i ndri l or pentru motorul naval l ent; pozi l i i l e 5
91
2
sunt, respectiv.
a) Cdmaga
9i
spati ul de rdci re;
b) Cdmaga gi ungdtori i ;
"-dl';
Canalele de rdcire practicate Tn cdmag5 9i
ungtrtorii;
dj Canalele de rdcire practicate in cdmagd
9i
spaliul de rdcire.
75. Tn fi gura CC 24 sunt redate
9i
spal i i l e de rdci re al e cdmdqi i . Care di ntre
afi rmal i i l e urmdtoare sunt val abi l e:
a) camaga este umedd, in contact direct cu agentul de racire, care este apa de
mare:
b) Cdmaqa este uscatd, fdrd contact direct cu agentul de rdcire;
ci Camaqa este umedl, ln contact direct cu agentul de rdcire, care este uleiul;
d}tCar"i" este umedd, In contact direct cu agentul de rdcire, care este apa
' ' -"
t ehni cd.
76. Figura CC 25 prezintd structura de rezistenta a unui motor naval lent
9i
anumJ bl ocul col oanel or 5i
rama de fundafi e. Preci za{i numi rul pozi l i ei care
i ndi ci montanti i :
ffia;
b) 4;
c) 1;
d) 7.
77. Lagdrul palier (fig. CC 25) este reprezentat de pozitia 4. Precizati care dintre
rama de fundatie;
d) Lagdrul este conl i nut Tn rama de fundal i e
9i
i n bl ocul ci l i ndri l or.
78. Rama de fundal i e di n fi gura CC 25 este i ndi catd de pozi fi a:
a) 7i
S' s;
c) 8;
d) 1.
79. Bl ocul col oanel or este sol i ci tat l a:
69
l rel p tl e oval uare. Ofi fer mecani c mari ti m-ni vel operafi onal
r)
(;onrprtl naro
de cctre componenta normal d a rezul tantei di ntre for{a de
prorluno a gazelor gi a celei de ine(ie a maselor ln migcare de translalie gi
la lncovoiere de cdtre fo(a de presiune a gazelor;
b) Doar la comprimare de cdtre fo(a de presiune a gazelor;
c) Doar incovoiere de catre fo(a rezultantd dintre fo(a de presiune a gazelor gi
4?_
gea de inerfie a maselor ln migcare de translafie;
dy Incovoiere de cdtre componenta normala a rezultantei dintre forla de
presiune a gazelor gi.a celei de ine(ie a maselor ln migcare de translilie
9i
la comprimare de cdtre forla de presiune a gazelor gi de prestrdng'erea
tiranlilor.
E0. Rama de fundalie poate fi corp comun cu blocul coloanelor:
a) La motoarele ln doi timpi cu carter uscat;
b) La motoarele in doitimpi cu carter umed;
g|. La motoarele de propulsie cuplate direct cu propulsorul;
"1)l
t-a unele motoare semirapide, obfinuH prin turnare.
81. Fo(a de presiune a gazelor solicitd rama de fundatie la:
a) Torsiune:
,i) lncovoieie;
c) Inti ndere;
d) Forfecare.
82. Ti ranl i i sunt organel e motorul ui care tndepl i nesc rol ul :
a) Fac legltura dintre piston
9i
bield prin capul de cruce, la motoarele ln doi
ti mpi ;
b) Strtng chiulasa de blocul cilindrilor;
b)' Strdng structura de rezistenfil a motorului pe ansamblu;
d) strdng rama de fundalie pe blocul cilindrilor la motoarele Tn doi timpi.
83. Dacd se noteazd: Ar-aria secfiunii transversale a tirantului, -modulul de
elasticitate al acestuia gi /, Jungimea inifiala a sa, atunci rigiditatea tirantului
este:
^\ '
c, =E' 4 ,
' 1.
bl C, =E' l t :
A-
cl c, =E' A ,
t,
dt c, =E' ?t , .
.4,
84' Pentru motorul prezentat ln figura ce 26, strdngerea tiranfilor se face:
70
Motoare cu ardere internl
a) in ordinea numerotdrii cilindrilor;
Ui' Oe ta mijloc sPre artremitd{i;
c) Oe ta extremitdtisPre
mijloc;
d) Indiferent.
85. Elementul
prezentat in figura CC 27 este:
a) Supapa de sigurantd de pe chiulasl;
b) SupaPa de lansare;
gh
Su'papa de sigurantd a carterului;
d) Purj a ci l i ndrul ui .
8E. Rigiditatea tirantului este:
a) Propo(ional6 cu iungit"" sa 9i
invers propo(ionald cu aria secliunii
transversale;
b)Propo(i onal dcuari asec| i uni i sa| et ransversa| egi i nverspropo(i ona| acu
cu l ungi mea sa.
90' Figura CC 28 prezintd chiu|asa armatd a motoru|ui zA4ot48, care
prezinta:
"i-un-"g"-numit
iunJ ouotu, propice ricirii supapelor 9i
injectorului;
ij 6J"-,i,"t'ri" ia"nti.a-p"ntru
ldcaqurite supip6tor db admisie 9i
a celor de
evacuare;
71
l esto do ov6l uaro. Ofi fer mecani c marrti m-ni vel operafi onal
c) Fiabilitate sporite la funclionareape combustibil marin greu prin ricirea
.-
., speci al d a scaunel or supapel or;
( d),' Toate cele de mai sus.
!2,
Figura cc 29 redd blocul individual aferent motorului de putere mare sulzer
RND90. Preciza{i care dintre poziliile urmdtoare sunt corecte.
a) 1-cdmagd', 2-preoane prindere cdmagi de bloc; 3-bloc; 4-spafiu pentru
ungdtor; 5-spati u superi or de rdci re di n bl oc:
cl )-,Toate cel e de mai sus.
93.tigura cc 29 redd blocul individual aferent motorului de putere mare sulzer
RND90. Care dintre afirmaliile urmdtoare sunt corecte:
d)"'6-traseu de evacuare dinspre ferestrele de evacuare; 12-traseu de admisie
"
spre ferestrele de baleiaj; 13-brdu de etangare;
b) 6-traseu de admisie spre ferestrele de baleiai; 12- traseu de evacuare
dinspre ferestrele de evacuare; 13-br6u de etangare;
c) 6-traseu de evacuare dinspre ferestrele de evacuare; 12-traseu de admisie
spre ferestrele de baleiaj; 13- canal central de scipare a gazelor;
d) Ni ci una di ntre cel e de mai sus.
94' considerdm cdmaga supusd la Incovoiare datoritd forlei normale maxime
l/-* (fig. cc 30), care aclioneazd la distanfa a de extremitatea inferioari a
cdmdgii, / fiind lungimea acesteia; reacliunile pe c6ma9a consideratd rezematd
la extremitSli in bloc vor fi
I
a)
&
=
6N^u; R,
=N- * - Rr
i
^
a- ,
D)
4=
j
/ V. *l l i 2 =d_*
- & i
A
c)
&
=f ff,',*;n2 =iy'-*
*R1
i
72
Motoare cu ardere interni
al n,
=i N**; Rz =N' o -Rr.
g5. Consi derdmcdmagasupusdl aTncovoi aredat ori t df o(ei normal emaxi me
t-*
tt*.
CC 30), caie aclioneazd la distan{a a de extremitatea inferioard a
cdmdgii, I fiind lungimea acesteia; tensiunea maximi de incovoiere este:
ab
^,
, ' "ms
a) oi -o
=i !4;
ab
^,
- - t
/ YM
b) oi*o
=-t-:I
^4
;
1l D" - Ji
G4
l ^/
r
,-
filAX
, aD
C) oino,
=
"
D1 -D!
'
C4
n n! -nf
,.
16 D"
O) Oi o, ar ,
=-
ob: - '
l r vma: <
g6.
Figura cc 31 ilustreazd schema de calcul pentru solicitarea de lncovoiere a
blocufui coloanelor. cu notaliire din figurd 9i
cu meliunea ce wnc reprezintd
modu| u| derezi st en| i a| secl i uni i xr, t ensi uneamaxi mddeTncovoi ereest edat d
de rel a{i a:
N-^*'
a) ci o
=f f i ;
W*ab
b) o, o=f f i ;
^r' ^
-N*ab
'
v, f vi n -
l Wo
N-^-al
d) o,o
=itr;
97. in figura CC 32 sunt preze-ntate cdteva tipuri de.
"1't9l-P."-nt"
motoare
retii"pii". Astfel, structura din figura CC 32,a are particularitdtile:
D"
tarto de evul uare. Ofi fer mecani c mari ti m_ni vel operafi onal
d) rjrocur crrindrilor gi carterul dintr-o bucatd; rama de fundafie este eliminata gi
. .
rnrocuitd printr-o cutie de tabrd sub{ire, in care se corecteazS ureiur;
b) carterul servegte gi rafixarea cu guruburia
motorurui pti;rd;ii;;
,Sl,g^"l.rtrt
t,a
se fotosegtepentru
mbtoare mrcrSr ugoare;
i,!1., roate raspunsurile anterioare sunt valabile.
r caracterizatd prin:
fundafie gi a carterului, blocul cilindrilor
ffil''or"rucrarea rocaguriror pentru
c) construclia se utirizeaza ra..motoarlflP,lllstiiit'lnstrucfii
ueoare, rn care
carterur gi praca de.fundafie se rearizeaza oin erementJ' ce- oter turnate,
..,,,
sudate intre ele
9i
imbricate tot prin sudurd cu table,
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sui rt val abi l e.
99' in figura cc 32,c, carterur gi brocur cirindriror se caracteriz eud prin
urmdtoarele elemente;
a) Sunt executafi dintr-o singurd bucatd;
D) Aceasta.este separati de placa de fundafie printr-un plan orizontal, ra nivelul
arborel ui coti t;
c) se folosegte pentru
motoare cu pistoane
de 200+500 mm diametru;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
:90. .o.
execufie utirizatd pentru motoare semirapide de putere mai mare.a
blocurui, carterurui .i
?1?:!ig"
funda{ie din piese distinae dste iepiezentati rn
figura CC 32,d, caracGrizati prin ,rratoui.If" etemente:
a) Placa de fundatie are formd asemdnrtoare cu cea din flgura cc 32,c,
carterul este format dintr-o serie de suporli prinsi cu
suirni"ri
p-" praca de
fu{alie
deasupra fiecdrui cuzinet at tajaretor oe pat
9i,
pe ratp"s-uperioara,
la blocul cilindrilor:
b) lntreaga carcasa se poate
asemdna cu o grindd formatd din doua tdrpi:
praca de f-unda{ie
sj
lro,gur
cirindriror, resate fitr;;r"
ili;;";i;nlirn pranul
cuzinefilor lagirelor palier;
c) Pe ambele fefe raterare are carcasei sunt prevdzute
capace de vizitare,
n
gglll,
inspectarea articutaliitor mecanismetoi
motoare;
q,
roate raspunsurile anterioare sunt valabile.
101..o sol ufi e pentru brocur coroaneror motorurui navar surzer RND90, Tmpreuni
cu blocul cilindriror si rama de fundalie, toate strdnse o" firanli,-"sii redatd rn
figura CC 33, in care
e de imobilizare a tiranlilor; 4_gtifturi
bl ocul ci l i ndri l or:
r de i mobi l i zare a ti ran{i l or; 4_gti fturi
bl ocul col oanel or;
gtifturi brocare; s,e,20-capace
de
",=i
:r:;?"til"",r1e
imobilizare a tiranfilor; 4-
71
Motoare cu ardere internd
d) 1-tirant; 2-blocul cilindrilor; 3-cleme de imobilizare a tiranlilor; 4-Etifturi
-'
blocare; 5,8,2O-capace de vizitare; 6-blocul coloanelor'
rcz. Osol u{i e pentru bl ocul col oanel or motorul ui naval sul zer RND90' l mpreund
cu Otocut ciiinitritor gi rama de fundafie, toate str6nse de tiranfi, este redatd ln
figura CC 33, in care
ai Z-Euruuuii capac superior lagCr-de pat; 9-brat arbore.cotit;
.10+ama
de
-'
tundalie; t t-giit utocare piulitd-str6ngeie tirant; 12-cuzinet de pat; 13-supapd
de siguranfd carter;
b) 7-gui rburi capac superi or l agdr de pat;-9-cuzi net de pat; 1O-supapd de
-'
ridrr"nti cartbr; tt-dtif blocaie piulip strdngere tiran( 12-bral arbore cotit:
13- rama de funda[ie;
"f
Z+r.U*i capac
'superior
lagdr de pat; 9-cuzinet de pat; 1O-rama de
-'
iril;G; iiihi oro"Lre piulifr strang'ere tirant; 12-bral arbore cotit 13-
supapd de si guranfd carter;
O) 74'it'Ofocare-piulifh
strdng'ere tirant; 9-cuzinet de pat; 1Q-rama de fundafie;
'
l l l guruburi cdpac' superi o-r l agdr de pat; 12-brat arbore coti t; 13-supapd de
siguranld carter.
103. O solu{ie pentru blocul coloanelor motorului naval sulzer RND90, lmpreund
cu Utocut ci i i ni ri tor gi rama de fundal i e, toate strdnse de ti ranl i ' este redatd i n
figura CC 33, ln care
r$,
i l -;;ri metati c; 1S-gti ft fi xare gl i si era; 16-gl i si erd; 17-l ai nd ghi dare.pati nd pe
-'
cireclL axiald; 18-opritor al
-deplasdrii
axiate a patinei; lglaind ghidare
patind
Pe
direclie radialA;
ul i+:ttri m"taric; rs-stit'fixare
glisie.ra; 16-glisierd;
-q--"Jtil1,:l-deplasdrii -'
axi al e a pati nei ;' te-tai na ghi dare pati nd pe di recl i e axi al 6; 19-l ai nd ghi dare
patind
Pe
directie radiald;
cy i+-i"uf metatic; 1S-gtift fixare glisiera; 16-9lisierd; 17-laind ghidare patind pe
-'
directie r"Oi"ta; 18-'opritor al-deplasdrii axiale a patinei; 19-laind
ghidare
patind pe direclie axial6;
ol i +-i i i n' rxare gi i si ere; 1S-scut metal i c; 16-9l i si erd; l Tl ai nd ghi darepati nd pe
-' di ;eqa;
"*i ufa]
1B-opri tor al depl asdri i axi al e a pati nei ; l 9l ai ni
ghi dare
pati nd pe di recti e radi al d.
75
Tarto do evaluare.
Ofifer mecanic maritim_nivel
operafional
ANEXA
76
cc2
cc3
f7
Motoare cu ardere internd
'
Motoare cu ardere internd
I esto de evaluare^ Ofifer mecanic maritirn-nivel operafional
cc5
cc4
cc 10
cc 12
cc9
cc7
, r , i ,
; i l i
t ,
_
. ,,
..".
..
*.d:
_
,,.,
..
i , t i i i l l i : l
i l l i
I
' l l
,
'
L
t:rl;:i
, : . l l
' , i , . ",
, , "
r "
i'j *;ii*n]lrrri
'
1i1'1i.'';i*^'
firln
cc 11
cc6
78
Tutr dr welurn, Oflfer mecanic maritim-nivel operafional
Motoare cu ardere internd
, "*, L
1 .
- . . t '
t;
Pi
Nl
: l
i r l
fi
I
cc 15
-1r[i
ffi ts til:H {fl
s
ftnrrr]
a-
1 [t{,{nrnl]
cc 13
80
cc 14
cc 16
8,|
leslo do ovaluars. Ofifer mecanic maritim_nivel operafional
cc 17
82
cc 20 cc21
8t
Motoare cu ardere internd
,n[s-t]
2@
(l l orl
0or --
- - 1G11
l G10
lGg
lcE
lF7
lGo
lG5
lG4
lG3
te2
l Gl
nlrouminJ
70 8(t 90 1m 110 120 130 ',14o 150
ffi
sarcinaPd
r t '
25 50 75 1m
cc 19
8i{
cc 24
cc 27
cc 26
85
Motoare cu ardere internd
Teate de evaluare.
Oflfer mecanic
maritim_nivel
operafional
cc 2E
Motoare cu ardere interni
1+
I
\
i
I t 5
I3
ll
,
I I
i 0
\_.
g
cc 30
87
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Fi-o
cc 31
88
cc 32
8S
Motoare cu ardere internd
lonle do ovaluare.
Ofifer mecanic
maritim_nivel
operafional
Intrebare
l{aspuns
Intrebari Fltrr
Intrebare
Rlspuns
1 .J
36
d
)
c
71
d
37
b
72
g
a
a
38
a
73
b
39
E
0
74
c
6
.w
c
75 d
c
41
76
a
42
a
8
I
a
77
a
d
43
d
78
b
a
d
b
44
c 70
10
c
45
b
80
11
b
46
a
12
a
o' l
47
82
13
c
b'
48
c
1A
D
83
a
15
49
d an
!
c
a
50
c
85
16
b
51
a
86
d
52
a
18
c
87
c
c
53
d
1S
b
54
od
d
20
d
89
b
55
b
) l
I
a
UU
d
22
56
b
91
d
23
E' '
a
92
d
a
5E
a
93
a
24
59
d
25
c
94 .{
a
b
95
26
?
a
61
b
27
c
96
c
82 .l
97
d
b
2S
b
9E
d
30
c
c
99
d
31
CI
c
66
b
32
35
101
b
a
67
c
102
c
d
68
c
34
103
a
c
6g
a
.tc
b
70
b
90
Motoare cu ardere internd
MODULUL D: Sistemele auxiliare ale MAI (SA)
l. Sistemul de alimentare cu combustibil
1. Precizafi conexiunile unui separator centrifugal ce realizeazd prima etapd a
separdrii combustibilului greu din cadrul instalaliei de combustibil a unui motor
naval lent de propulsie, conform figurii SA 1:
a) 1 - de l a tk consum;2 - l a tk decantare; 3 - de l a tk scurgeri combusti bi l ; 4 -
de la tk comandd separatoare, 5 - la tk scurgeri ape uzate; 6 - la tk preaplin;
b) 1 - de la tk consum; 2 - la tk preaplin; 3 - de la tk apd comandd separatoare;
4 - de la tk preaplin; 5 - la tk scurgeri ape uzate; 6 - la tk scurgeri
combusti bi l ;
c) 1 - de la tk preaplin 2 - la urmdtorul separator; 3 - de la tk apd comandi
separatoare;4 - de la tk hidrofor; 5 - la tk scurgeri ape uzate; 6 - la tk
scurgeri combusti bi l ;
d) 1 - de la tk decantare; 2 - la urmitorul separator; 3 - de la tanc apd comandd
separator; 4 - apA sp5lare de la hidrofor; 5 - la tk scurgeri ape uzate; 6 - la tk
scurgeri combusti bi l
2. Combustibilul este admis in cilindrul motorului diesel prin.
a) Supapel e de admi si e;
b) Carburator;
c) Ferestrele de evacuare;
d) 'lnjector.
3. lnjectorul prezentat Tn figura SA 2 se deschide datoritd presiunii
combusti bi l ul ui ce acti oneazd asupra:
a), Acul ui i nj ectorul ui ;
b) Reperul ui poz.7;
c) Reperul ui poz.4i
d) Pi stonagul pompei de i nj ecfi e.
4. Uti l i zarea unui fi l tru dubl u de combusti bi l di n si stemul de al i mentare conti nui
a Unui motor pri nci pal se recomandd, deoarece:
a) Se poate efectua curdlarea elementelor filtrante fdrd intreruperea functionirii
motorul ui ;
b) Gradul de filtrare se dubleazd;
c) Gradul de imbdcsire se reduce la jumdtate;
d) Cdderea de presiune pe echipamentul de filtrare se reduce la jumdtate.
5. Referitor la funclionarea injectorului din figura SA 2, reperul 3 acfioneazi
asupra resortului 4, permildnd:
a) Pdtrunderea agentul ui de ri ci re a i nj ectorul ui ;
b) Pdtrunderea combustibilului refulat de pompa de injecfie;
c) Reglarea presiunii de injecfie;
d) Real i zarea unui amestec carburant corespunzdtor sarci ni i motorul ui .
Teste de evaluare. Ofifer meeanic maritim_nivel operafional
6: P_ompa de injec{ie din figura sA 3 corespunde uneia dintre tipurile urmdtoare.
a) Pompd injector;
b) Pompd cu piston sertar cu cursd variabild, acesta controldnd cantitatea
refulatd de combustibil:
.g[ lorp?
cu supape (atdt de aspiratie, cdt gi de refutare);
'9)r
Pompd cu piston sertar. (rotitor),'acesta-controldnd
oiificiile de aspiralie a
combusti bi l ul ui , si stemul de acl i onare fi i nd al cdtui t di n pdrghi i
9i
cremal i erd.
7. Referitor la sistemul din figura sA 3, care dintre urmdtoarele afirmalii este
corectd:
a) Pistonagul pompei de inejclie este antrenat de regulatorul motorului;
b) P_isto.nagul pompei este antrenat de o cam6 coreipunzitoare a arborelui de
distribulie;
-.cJ
comanda reglSrii este generatd de regulatorul de turafie al motorului;
d} Vari antel e b)
9i c)
si mul tan.
!.
Frgur-a sA 4 prezi ntd..i nstal afi a
de separare a unui motor i n doi ti mpi
funcfi ondnd cu combusti bi l greu. care di ntre urmdtoarel e afi rmal i i sunt
adevlrate:
o "1 sistemul are doud separatoare cu sistem ALcAp in subsistemul de
' "
separare, unul funcfion eazA, iar celdlalt este de rezervd;
b) separatoarele funclioneazd ln paralel, primul fiind purificator, al doilea
clarificator;
c) separatoarele functioneazd in serie, primul fiind clarificator, al doilea
purificator;
d) separatoarele functioneaz6 in paralel, primul fiind clarificator, al doilea
purificator.
9. Precizali destinatia tancului rKl din figura sA 4, din care se alimenteazd
separatorul:
a) Tanc consum:
6), Tanc decantare:
c) Tanc buncheraj;
d) Tanc de preapl i n.
11. subsistemul de combustibil inaltd presiune (de injeclie) realizeazd:
a) Pregdti rea combusti bi tul ui i nai nte de pompa de i nj eci i ei
b) Alimentarea separatoarelor de combustibil:
c) Alimentarea tancurilor de serviciu:
s2
bunei func{i ondri a motorul ui .
rbusti bi l se real i zeazd dupd un program
de automatizare, care comandd:
rr al combusti bi l ul ui ;
l sti bi l a motorul ui Pri nci Pal ;
e, spdlare
9i
supraveghere a instalaliei;
bi l ui ui i nai ntea pompel or de i nj ec{i e'
13. Figura sA 5 prezintd un separator puriflcator
9i
transformarea necesara
pentrria deveni clarificator. Diferenta dintre cele doud constd ln:
l; Separatorul purificator dispune be un disc gravitalional care
joac-d rolul unei
'
diairagme regulatoare de debit, disc care la separatorul clarificator este
inlocuTt
"u
u-n disc de stopaj, apa separatd fiind eliminatd odatd cu
i mpuri td!i l e;
nl Se'parat,irui clarificator dispune de un disc gravitational careioac1 rolul unei
'
diairagme regulatoare de debit, disc care la separatorul
.purificator
este
inlocuit cu fn disc de stopaj, apa separatS flind eliminatd odatd cu
i mpuri td{i l e;
c) Seiaratdrui purificator dispune de un disc gravitalional care
joac-d rolul unei
'
diatragme regulatoare de debit, disc care la separatorul clarificator este
inlocu'it cu unlisc de stopaj, apa separatd fiind eliminatd continuu;
d) Sbparatorul purificator diipiine de un disc gravita{ional care joac-d rolul unei
'
diafragme rigulatoare de debit, disc care la separatorul.clarificator
este
inlocu-lt cu un- disc de stopaj, realizdnd astfel separarea integrald a apei 9i
grosi erd a i mPuri tdti l or.
14. Prin electrovalvula VCE2 din figura SA 6 se realizeazd:
a):. Umpl erea cu apd a separa[orul ui , i n scopul reduceri i pi erderi l or de
combustibil in faza de descArcare;
b) i ntreruperea al i mentdri i cu combusti bi l a separatorul ui ;
. . .
cj CoUord' r"a tamburul ui i nferi or al separatorul ui 9i
deschi derea ori fi ci i l or de
evacuare a apei gi imPuritdtilor;
d) Eliminarea apei separate spre tancul de ape uzale'
15. Prin electrovalvula VCE3 din figura SA 6 se realizeazd:
ai Umpterea cu apfr a separatorul ui , i n scopul reduceri i pi erderi l or de
combustibil in laza de descdrcare;
b) l ntreruperea al i menti ri i cu combusti bi l a separatorul ui ;
.J,.Conordr"a tamburul ui i nferi or al separatorul ui
gi deschi derea ori fi ci i l or de
evacuare a aPei
9i
imPuritililor;
d) El i mi narea apei separate spre tancul de ape uzate'
16. Figura sA 7 indicd modul in care se poate face dozarea cantitalii de
combusti bi l Tn functi e de tural i e
9i
sarci nd:
a) Starqitut injec{iei (b), lnceiutul injecliei (c)
9i
atflt inceputul cdt gi sfArqitul (a);
s3
Teete de evaluare. Ofifer mecanic maritim_nivel operafional
b]
ll9rsrlrl
injec{iei (a), tnceputur
jnjeclie! (c)eiatdfin""prtrGatlGreitur
(b);
,gl :li'.ellrl
injec{iei (b), inceputur inieciiei
iaiii
atat in"ei,uiui cai
ii
silrsitur
tcl;
'd) sfareitut injec{iei (a), inceputur injeciiei
iui ii
"tat
in""iuiui cai
ii
silrqitur
tcl.
17' Rolul vascozimetrurui
din sistemur de arimentare cu combustibir greu a
motorului principal
lent este urmdtorul:
a) Asig.urd mentinerea temperaturii combustibilului, prin izolareacu tubulaturd
lnsofitoare de abur a tuburaturii de combustibit, prrn aceasia-'vatoarea
, :J.ya:co=jtdlii
menfinAndu-se tn limitete admisibite;
b) :Asi gure
m-enfi nerea. vdscozi tdl i i combusti bi l ul ui , pri n i ntermedi ul unui -
emifitor. diferenfiar.de presiune gi a unui sistem
'oJ
""r""oa
iieumatic,
care' prin intermediur varvurei comandate, regreud debitur de'abur care
parcurge
lncdlzitoarele finale gi modificd temperatura combustibiluiui;
c) Asigurd menrinerea
lgtlfut1i
de abur care parcurge incarzitoarere finare;
d) Asigurd menlinerea presiunii de injecfie.
18. calculul de aregere a rncdlzitoareror
finale de combustibir se face cu rerafia
globald urmdtoare, in care
eol-t
tnl-a"ait de pompei
combustibir,
l ^l
p"
$s
I n')-densitatea
combustibilurui,
c
fw
ttcs x]-cdldura specificd a
combustibilului,
{
-temperatura absolutd de intrare a combustibirului tn
Inc5lzitor, ?r -se determini din diagrama vdscozitate-temperaturd,
Tn acest fel
se asigurandu-se o vascozitate redusd a combustibilurui tnaintea pompei
de
injecfie, AQ diferenfa de temperaturd
medie rogaritmicd, r( coeficientur grobar
de schimb de c6rdurd, c, coeficientur de majorare a suprafelei de schimb de
cdl durd;
a) ' s =q
b) s =cl
Qp' p"' C. ( Tz- \ )
K. LTn
Qp' oo' C' Qz+\ )
K. LTn
K. AT.
c) S =G
K' LT*
Qe. o". C. ez- \ )
h,l,
h,l,
h'\,
h,l
19. VAscozimetrul din figura SA
g
este de tipul:
a) Cu regul ator de presi une;
b) Hi drodi nami c;
c) Ultrasonic:
Fl:
C, pompl cu roli dinfate.
04
d) s- c, _
' Qp . p". C. ( 72+\ )
Motoare cu ardere internd
ll. Sistemul de ungere
20. Care dintre urmdtoarele metode este utilizatd frecvent pentru ungerea
lagdrelor motorului diesel semirapid de putere redusd:
a) Barbotaj;
b) Ungere sub presi une;
c) Picurare;
d) Ungdtori mecani ci .
21. Cele doud condilii importante pentru realizarea unei ungeri corespunzdtoare
a motorului diesel sunt livrarea unei cantitdli suficiente de lubrifiant
9i:
a) Cifra cetanicd;
b) Punctul de curegere;
c) Vdscozitatea la tem peratu ra corespu nzdtoare;
d) Cal i tatea ul ei ul ui .
22. Schimbdtoarele de cildurd se afld instalate cel mai frecvent pentru
si stemel e auxi l i are al e unui motor di esel auxi l i ar i n:
a) Si stemul de al i mentare cu combusti bi l ;
b) Sistemul de lansare cu aer comprimat;
c) Sistemul de ungere;
d) Si stemul de comandd gi protecti e a motorul ui .
23. Motoarele de propulsie au, uzual, subsisteme separate de ungere a
motorului gi mecanismelor de distribufie, deoarece:
a) Pentru a doua categorie nu sunt necesare rdcitoare de ulei;
b) lmpuritifile gi particulele rezuftate din ungerea motorului pot provoca
deteri ordri al e mecani smul ui de di sti bufi e;
in ambele subsisteme se utilizeazd uleiuri neaditivate:
Cele doud subsiteme reclamd tipuri
9i
metode diferite de separare a uleiului.
24. Separatorul de ulei este montat:
a) Dupd rdcitorul de ulei;
b) Inai nte de rdci torul de ul ei ;
i) ln circuit separat;
d) Dupd pompa de ci rcul al i e ul ei .
25, Pompele separatoarelor centrifugale din figura SA 9:
a) Aspird din tancul de alimentare ulei motor auxiliar MA
9i
refuleazd in tancul
de ci rcul al i e ul ei motor pri nci pal MP;
b) Aspi rd ul ei ul di n tancul de ci rcul al i e ul ei de sub motorul pri nci pal MP qi Tl
refuleazd tot ln acesta;
c) Aspird uleiul din tancul de ulei lucrat din dublul fund
9i
il refuleazi ln tancul
".
de ci rcul al i e ul ei MP;
d) Realizeazd func{ia de la punctul b), sau, prin comutarea corespunzdtoare a
flangelor'trece-nu trece" de pe aspiralia/refularea acestora se pot dubla,
real i zdnd gi separarea ul ei ul ui di n bai a de ul ei a motorul ui auxi l i ar MA.
95
c)
d)
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
26. Fi gura SA 10 prezi ntE subsi stemul de ungere al :
a) Lagdrel or pal i er;
l [
Lagdrel or de spri j i n de pe ti ni a axi attr;
,))
Ci l i ndri l or;
Y) Turbosuflantelor.
27... Pozilionarea ungdtorilor gi a orificiilor de ungere pe suprafala cdmdgii
ci l i ndrul ui se poate face:
28. Canalele de ungere practicate in bralele arborelui cotit al unui motor in patru
timpi sunt destinate furnizirii de ulei cdtre.
?)
Lagdrel e pal i er;
i'D[ Lagdrelor maneton;
C) BucAei bol tul ui pi stonul ui ;
d) Tuturor el ementel or de mai sus.
29. Debi tul pompei de ci rcul ati e ul ei este:
,ft
Proporlional cu cantitatea de caldurd degajatd prin arderea combustibilului gi
- '
prel uatd de ul ei ul de ungere;
b) Invers proporfional cu cantitatea de caldurd degajatd prin ardere gi preluatd
de ul ei :
c) Invers propor{i onal cu vol umul tamcul ui ci rcul a{i e ul ei ;
d) Invers propo(ional cu cantitatea de caldurd degajatd prin ardere gi preluatd
de ulei gi propo(ional cu diferenla de temperaturd intre intrareagi iegirea
ul ei ul ui di n motor.
30. subsistemul de ungere al motoarelor auxiliare prezintd urmitoarele
particularit6ti:
i {}
este oe i i put cu carter umed, tocut tancutui de ci rcuta{i e fi i nd prel uat de bai a
*"
de ul ei :
b) Este de tipul cu carter uscat, avdnd un tanc circula{ie ulei sub motor;
q)
l ste
de ti pul cu carter umed, av6nd un tanc ci rcul al i e ul ei sub motor;
d) Este de ti pul cu carter uscat, l ocul tancul ui de ci rcui afi e fi i nd prel uat de bai a
de ul ei .
31. Fi gura sA
g
prezi ntd schema si stemul ui de ungere a unui motor auxi l i ar.
Precizali destina{ia pompelor de ungere:
96
Motoare cu ardere internd
a) PUA-pompa de circulatie ulei, articulatd pe motor; PPU-electropompd de
preungere; PM-pompd manual d, care dubl eazd PPU, uti l i zatd
9i
pentru
mani pul area ul ei ul ui
b) PUA-pompa de preungere; PPU-pompa de ci rcul a{i e ul ei ; PM-pompi
manuald pentru cazuri de avarie;
c) PPU-pompa de avari e; PUA-pompa de ci rcul al i e; PM-pompf, de ci rcul al i e de
rezew6;
d) PUA-pompa de ci rcul ati e, uzual cu acl i onare i ndi vi dual d (el ectropompd);
PPU-pompa de preungere, articulat6 pe motor 9i
utilizat6 la pornirea
acestui a; PM-pomp6 manual d ce dubl eazd PPU.
32. Rdci toarel e ul ei RU di n fi gura SA 12 sunt al i mentate cu:
a) Apd de mare, pentru rdci rea ul ei ul ui ;
b) Apd tehnicd pentru rEcirea uleiului
9i
tricloretilend pentru curdlarea
rdcitoarelor;
c) i Apa de mare pentru rdci rea ul ei ul ui
rdcitoarelor;
d) Tri cl oreti l end pentru rdci rea ul ei ul ui
rdcitoarelor.
9i
tricloretilend pentru spdlarea
9i
apd tehnicd pentru curd[area
33. Fi gura SA 11 i ndi cd modul de real i zare a ungeri i unui motor i n patru ti mpi .
Acesta se bazeazd pe principiul:
a) Ungeri i pri n stropi re,
b) Ungeri i gravi tal i onal e;
c) Ungerii mixte sub presiune prin barbotare
9i
stropire;
d) Ungere de Tnal td presi une.
34. Ungerea arborelui de distributie din figura SA 11 se realizeazd'.
a) Prin stropire;
b) Prin barbotare;
c)
' Pri n
canal el e 4;
d)' Pri n canal el e 8.
35. Fi gura SA 13 prezi ntd schema subsi stemul ui de ungere a agregatul ui de
turbosupraal i mentare a unui motor naval pri nci pal MP l ent. Pozi l i a 6 este:
a) Tancul de ci rcul al i e ul ei MP, si tuat sub motor;
b) Tanc ul ei l ucrat si tuat sub cel de l a punctul a);
c) Tanc alimentare ulei motoare auxiliare MA;
d!' Rezervor tampon pentru evi tarea gocuri l or hi draul i ce gi al i mentarea de
avari e a agregatul ui .
36. l n fi gura SA 13, pozi l i a 9 este di spozi ti vul de protecti e a motorul ui pri nci pal .
Valvula 8 este pozitionatd pe tubulatura 10 de la apa de rdcire pistoane a
dispozitivului de proteclie, astfel incAt:
a) Dacd presiunea in subsistemul de ricire menlionat scade, se intrerupe
al i rnentarea cu combusti bi l a motorul ui ;
37' Care dintre urmdtoarele afirmatii este falsd referitor la sistemul de ungere al
mecanismului motor:
fi) Rre tanc de compensd;
E) Are tanc de ci rcul afi e;
c) Are valvuli termoregulatoare in circuit,
d) Are rdcitoare tn circuit,
40' Numdrul rezervoarel or de ul ei pentru ungerea ci l i ndri l or motorul ui pri nci pal
lent poate fi de dou6, deoarece:
d) Este compl et consumat i n procesul
de ardere.
42. Pentru refinerea impuritdfilor din lubrifiant, se utilizeazd filtre fine, montate:
98
a)
b)
c)
d)
Motoare cu ardere internd
inainte de rdcitoarele de ulei;
Dupd rdcitoarele de ulei, datorittr debitelor mari ce trebuie vehiculate, pentru
a nu mdri exagerat di mensi uni l e;
Indiferent, inainte de intrarea ln motor,
l nai ntea pompel or de ci rcul afi e ul ei .
43. Volumul tancului de circula{ie ulei este dependent de:
a) Debi tul pompei de ul ei ungere; numdrul de reci rcul dri al e ul ei ul ui i ntr-o ord;
b)' Gradul de reducerea vol umul ui uti l , pri n depunertea de i mpuri tdti pe pere{i i
tancului, ca gi datoritd aparifiei zonei de spumare la suprafala liberd a
tancul ui , datori td sedi mentdri i i mpuri tdl i l or di n ul ei ; debi tul pompei de ul ei
ungere; numdrul de reci rcul i ri al e ul ei ul ui l ntr-o ord;
c) Puterea gi sarcina motorului;
d) Autonomi a navei .
44. Figura SA 14 prezintd:
a) Un rdci tor dubl u cu pl dci ;
b) Un rdcitor dublu cu
tevi;
c) Un filtru magnetic;
d), Curd{irea unei baterii de filtre, realizatd prin inversareacurgerii ln elementul
ce urmeazd a fi inversat.
45, Figura SA 15 prezintd sistemul de ungere controlat electronic al cilindrilor
motorului lent modern. Acesta:
a) Permite controlul ratei de ungere a cilindrilor, ca
9i
al momentului gi duratei
adecvate pe ci cl ul motor al e ungeri i ci l i ndrul ui ;
b) Este astfel conceput incdt sd permitd ungerea for{atd a fiecilrui nivel de
orificii de ungere;
c) Funclionarea se realizeazl tfird defectiuni pentru un numdr mare de cicluri
de Tncircare:
d) r Toate rdspunsuri anterioare.
46. ln figura SA 16 este prezentati:
rS;,
Pompd de ungere cilindri, pentru care migcarea de rota[ie a camelor,
obl i nutd de l a un mecani sm cu cl i chet acti onat pri n i ntermedi ul unui bral
reglabil in funclie de sarcinl de la arborele de antrenare;
a) Pompa de circulafie ulei, antrenatl de motorul auxiliar;
b) Pompa de ci rcul afi e ul ei cu acl i onare i ndi vi dual d, pentru motorul i n doi ti mpi ;
c) Pompa individuald de ungere turbosuflanta.
47. Fi gura SA 11 i ndi cd modul de real i zare a ungeri i unui motor l n patru ti mpi '
Pozilia 13 unsd cu lubrifiant este:
a) Ti j a supapei ;
b) Tachetul;
'fi
Oriticiite lagdrelor culbutorului;
d) Cama.
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
lll. Sistemul de ricirc
48. Apa de mare aspiratd de peste bord tn scopul rdcirii motorului naval lent de
propulsie este utilizatd in rdcirea urmdtoarelor:
1)r
Aerul de supraalimentare, rdcitoarele de ulei
9i
apd tehnicd, generatorul de
' -'
apa tehni ci , l agi rel e l i ni ei axi al e, el ectrocompresoarel e 9i
apoi este
deversatd peste bord;
b) Cele de la punctul a), dar este introdusd apoi in motor;
c) Doar pdrti l e cal de al e motorul ui : ci l i ndri i , chi ul asa, turbosufl anta, pi stoane
9i
injectoare;
d) Doar a agentilor de lucru in rdcitoarele specifice.
49. Apa tehnicd utilizatA la rdcirea cilindrilor motorului de propulsie este utilizatd
ln procesul de generare a apei tehnice:
a) Ca agent de rdcire a distilatului;
b) Ca agent de rdci re a apei de mare;
''t)
C" agent de incdlzire a apei de alimentare a generatorului de apd tehnic5;
d) Agent principal de obfinere a vacuumului in distilator.
50. Cdmaga ci l i ndrul ui di n fi gura SA 17 prezi ntd i nel e de etanqare l a partea
inferioard (O-ring). Acestea servesc la;
i
i) Etangarea la apd intre cdmasd
9i
blocul cilindrilor,
b) Ugoara centrare a cdm6gii;
c) l mpi edi carea pdtrunderi i ul ei ul ui de ungere Tn carter;
d) Asigurarea unei distributii corespunziltoare a temperaturii dintre cdmaqd 9i
bl ocul ci l i ndri l or.
51. Tancul de expansi une aferent si stemul ui de rdci re al unui motor pri nci pal
este destinat menlinerii constante a presiunii ln sistem gi:
a) Reducerii temperaturii aPei;
b) Reduceri i turbul enl ei apei de rdci re;
,'C)',
Evitdrii gocurilor hidraulice;
d) Cregteri i vol umul ui de apd pe mdsura i ntensi fi cdri i regi mul ui termi c al
motorul ui .
52. Presi unea maxi md l n ori care di n subsi stemel e i n ci rcui t i nchi s cu apd
tehni cd al e motorul ui este ati nsd:
a) La iegirea din subsistemul rdcire cilindri;
b) La intrarea in tancul de compensd;
c) La intrarea in rdcitorul aferent;
rif}
La refularea pompei de circulalie apd rdcire.
53. Tancul de compens6 al unui a di ntre subsi stemel e de rdci re i n ci rcui t i nchi s
cu apd tehnicd este localizat.
6T l i r pozi ti a cea mai i nal td di n subsi stem;
b) ln pozitia cea mai de jos;
100
Motoare cu ardere interni
c) La ni vel ul pai ol ul ui di n comparti mentul de magi ni ;
d) Indiferent in ce pozi{ie.
54. Valvula termoregulatoare cu trei cdi din subsistemele de rdcire ln circuit
inchis ale motorului regleazd temperatura apei de rdcire prin by-passarea unei
cantitdli de apd:
a) l n raport cu motorul ;
b) In raport cu rdcitorul;
c) i n raport cu tancul de compensd;
d)
$i
deversarea acesteia peste bord.
55. in figura SA 18 se prezintd amplasarea gi pozi{ionarea prizelor de fund gi a
magistralei de apd de mare. Poziliile 1
9i
2 reprezintd, respectiv:
a) Chesoanele Kingston qi purjele acestora;
b) Chesoanele gi filtrele Kingston;
c) Filtrele de ndmol gi tubulaturile de curd{ire gi suflare cu aer;
d) Fi l trel e de ndmol gi tubul aturi l e de curdl i re gi sufl are cu abur.
56. Volumul tancului de compensi din unul dintre subsistemele de rdcire in
circuit inchis se determini Tn funclie de.
a) Zona de navigalie;
b) Temperatura gazelor de evacuare din motor;
i ) Numl rul de reci rcul i ri al e apei ;
d) Temperatura apei la iegirea din motor.
57. Fi gura SA 19 i ndi cd modul de real i zare a rdci ri i capul ui pi stonul ui unui motor
naval lent modern. Precizali valabilitatea uneia dintre afirmaliile urmdtoare,
referitoare la solutia in disculie:
a) Rl ci rea pi stonul ui se face cu ul ei , ci rcul at pri n ti j e tel escopi ce;
b) Rdci rea se face cu ul ei ci rcul at pri n ti j a pi stonul ui ;
c) Rlcirea se face cu ulei circulat prin tija pistonului, prin ac{iunea
.
predomi nanti a j etul ui de ul ei i n ori fi ci i l e di n capul pi stonul ui ;
d) Rdci rea se face cu ul ei ci rcul at pri n ti j a pi stonul ui , pri n acl i unea
predomi nantd a j etul ui de ul ei i n ori fi ci i l e di n capul pi stonul ui , urmatd de
efectul agitator al agentului de rdcire.
58. Rdcirea injectoarelor se poate face:
a) Cu apd tehni cd;
b)..,Cu combustibil;
C)
"Vari antel e
a)
9i
b);
d) Doar vari anta a).
59. Temperatura de vaporizare a apei de mare in generatorul de apd tehnicd
este mai micd decAt apa de rdcire cilindri
9i
se modificd functie de vacuumul din
generatorul de apd tehni c6.
5) ' oa;
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel opera[ional
b) Da, Tn func{ie de temperatura apei de mare 9i
nu se modificd cu vacuumul
generator;
c) Nu;
d) Nu, deoarece agentul de rdcire lgi modificd temperatura.
de rdci re;
b) De a refula agentul de rdcire peste bord, dacd acesta nu mai dispune de
capacitate de rdcire;
c) De a reintroduce agentul de rdcire pe aspiratia pompelor PR, dacd acesta
dacd acesta nu mai disPune de
agentul de rdci re
Pe
asPi rati a
mai dispune de capacitate de rdcire;
d) De a refula agentul de rdcire peste bord,
capacitate de rdcire
9i
de a reintroduce
pompelor PR, in caz contrar.
61. Figura sA 20 prezinti sistemul de rdcire cu apd de mare aferent unei
instalajii de propulsie ce motor in doi timp. Valvula termoregulatoare WR-MP
este comandatd de:
d), Pneumatic de instalatia de automatizare;
bi Hidraulic de uleiul din sistemul de proteclie a motorului;
c) De apa tehni cd ;
d) De apa de mare.
62. Ordinea ln care este realizatd In rdcitoare rdcirea agen{ilor de lucru ce
asi guri functi onarea motorul ui de propul si e esl e:
a1
-nacitoardle
cilindri, rdcitoarele injectoare, rdcitoarele pistoane, rdcitoarele de
ul ei ;
b) Ricitoaterele de ulei, rdcitoarele cilindri, rdcitoarele injectoare, rdcitoarele
-
pistoane;
ci'hacitoaterele de ulei apoi rdcitoarele cilindri, ordinea
pentru restul
rdcitoarelor nu se
Poate Preciza;
d) Rdcitoaterele de uiei, cet'e ale apei de rdcire pistoane, rdcitoarele cilindri'
63. Conform schemei sistemului de rdcire cu apd de mare din figura SA 20' se
constatd interceplia dintre acest sistem 9i
instalatia de balast, explicatia acesteia
fiind urmdtoarea:
cf. Sunt valabile ambele formullri de la punctele anterioare;
dj Situalia se
justificd atunci c6nd pompele de balast sunt avariate.
102
Motoare cu ardere internd
64. in schema din figura sA 20, este indicatd gi rdcirea motoarelor auxiliare.
prin
subsistemul respectiv se realizeazd:
a) Rdcirea lagirelor motorului auxiliar;
b) Rdcirea aerului de supraalimentare
al motorului auxiliar;
c) Rdcirea injectoarelor motorului auxihar:
d) Al i mentarea pe rami fi cati i i ndependente
a rdci toarel or aerul ui de
supraal i mentare, rdci toarel e de utei nu gi rdci toarel e de ul ei ci l i ndri RC,
acestea fiind lnseriate
65. Motoarel e auxi l i are sunt al i mentate
cu apa de mare, conform schemei di n
figura SA 20, de cdtre:
a) Pompele de serviciu pgrt
pS,
in stalionare la cheu, iar in marg, prin
ramiflcafia
.de
legdturd prevdzuti
cu o valvuld de relinere vUL,'oin
subsi stemul de rdci re al motorul ui pri nci pal :
b) Pompele principale
{e_
apt de mare
pR,
in stalionare la cheu gi de cdtre
pompel e de servi ci u
pS
i n marg;
c) Pompel e PG i n stal i onare gi
pS
l n mars:
d) Pompel e PS l n stati onare l a cheu gi pd
tn marg.
66. Pompel e PG di n schema si stemul ui
de rdci re i n ci rcui t i nchi s di n fi gura sA
20 sunt desti nate:
a) Alimentdrii rdcitoarelor motorului principal:
b) Ali mentdrii rdcitoarelor motoareloi
auxiiiare.
c) Alimentdrii generatorului de apd tehnicd:
d) Rdcirii electrocompresoarelor gi
lagdrelor intermediare Ll
9i
a lagdrului
etambou.
67. Fi gura sA 22 i ndi cd schema gl obal d de rdci re control atd de sarci na
motorului naval lent modern. caracteristicile
de baza sunt urmdtoarele:
a) Fluxul agentului de rdcire este divizat intr-un circuit primar, care ocolegte
cimgg? ln scopul rdcirii chiulasei gi un circuit secundar dedicat rdcirii
ci l i ndrul ui ;
b) Debitul agentului de rdcire este controlat prin sarcina motorului, in scopul
evitdrii coroziunii la orice regim de funcfionare;
c) Noul sistem este presurizat, pentru
'evitarea
forndrii vaporilor datoritd
atingerii unor temperaturi mai ridicate ale cdmdgii oec'at tn sistemul
conenl i onal ;
d) Sunt valabile toate afirmatiile anterioare.
68. Sistemul din figura SA 23 este cel aferent:
a) Rdci ri i ci l i ndri l or motorul ui semi rapi d;
b) Rdci ri i pi stoanel or motorul ui semi rapi d;
c) Rdcirii pistoanelor motorului lent;
d) Rdcirii injectoarelor motorului lent.
69. Ricirea pistoanelor motorului lent de propusie sugeratd in figura sA 23 se
realizeaz5''.
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
a) Cu apd de mare;
.b)' Cu
apd tehni cd ci rcul atd pri n ti j e tel escopi ce;
c) Cu ul ei vehi cul at pri n ti j a pi stonul ui ;
d) Cu ul ei vehi cul at pri n ti j e tel escopi ce sol i dare cu pi stonul .
lV. Sistemul de distribufie a gazelor
70. Si stemul de evacuare a motorul ui i n doi ti mpi trebui e sd asi gure:
a) Furnizarea de energie turbinei de supraalimentare;
b) Reducerea ni vel ul ui de zgomot i n comparti mentul de magi ni ;
c) El i mi narea gazel or de ardre di n ci l i ndrul motor;
d) Toate cele anterioare.
71. Durata procesului de evacuare la un motor ln patru timpi este:
a) Mai mare de 90o RAD;
b) Mai mare de 18OoRAC;
6) Ambel e rdspunsuri de l a a)
9i
b);
d) Mai micd decdt 90o RAD gi decdt 18ooRAc.
72. Pentru motoarele Tn doi timpi cu indllimea ferestrelor de evacuare mai mare
decdt a cel or de bal ei aj :
a) Nu se poate face asimetrizarea diagramei schimbului de gaze
' S),,Se
poate face asi metri zarea di agramei schi mbul ui de gaze, dacd se
' ''
instaleazd clapeli pe traseul de evacuare;
c) Se poate face asimetrizarea diagramei schimbului de gaze, dacd se
i nstal eazd cl apel i pe traseul de admi si e;
d) Rdspunsuri l e b)
9i
c).
73, Prac'ticarea unor ferestre de baleiaj cu un anumit unghi de incidenfd pe
cdmaga ci l i ndrul ui are drept scop:
a) Reducerea turbu lenlei incdrcdtu rii proaspete;
@
Inducerea migcirii de swirl;
c) Ugurarea evacuirii gazelor de ardere;
d) Opunerea fafd de migcarea de squish.
74. Cregterea jocului dintre tija supapei gi bra{ul culbutorului are drept
consecin[d:
a) Mdri rea i ntdzi eri i l a i nchi derea supapei ;
b) Mdrirea avansului la deschiderea supapei;
i)l Reducerea duratei de deschidere a supapei;
il) Mdrirea duratei de deschidere a supapei.
75. Si stemul de acti onare al arborel ui cu came este desti nat menti neri i raportul ui
corespunzdtor intre acesta gi arborele cotit, scop ln care arborele cu came este
antrenat:
a) Jumdtate din tr.rrafia arborelui cotit, pentru motorul in doi timpi;
lll'l
Motoare cu ardere interni
b) Cu tural i a arborel ui coti t, pentru motorul tn doi ti mpi ;
c) Cu turafie dubli fafd de cea a arborelui cotit, pentru motorul in patru timpi;
d) Cu un sfert din turafia arborelui cotit, pentru motorul in patru timpi.
76. Reperul A din figura SA 24 reprezinti:
a) Ti j a i mpi ngdtoare di n si stemul de acfi onare a supapel or;
b) Axul cul butorul ui ;
c)
$urubul
de regl aj al j ocul ui termi c;
d) Ti j a supapei .
77. Reperul notat cu E din figura SA 25 este:
a)
Jeavd
de dirijare a apei de rdcire a pistonului;
b) Tija lmpingdtoare din sistemul de distribufie;
c) Conductd de inaltd presiune;
d) Conductd de ungere a culbutorului.
78. Figura SA 26 prezintd chiulasa armatd a motorului in patru timpi Wartsila 26;
specificitatea sistemului de acfionare a supapelor constd ln:
a) Cul butorul acfi oneazd si mul tan asupra cdte unei supape de admi si e gi a
uneia de evacuare:
b) Culbutorul este unic pentru ambele tipuri de supape gi acfioneazd separat
asupra supapelor de admisie
9i
de evacuare, situate pe doud rdnduri diferite,
dar si mul tan asupra cel or doud supape de acel agi fel , pri n i ntermedi ul unui
taler;
c) Culbutorul acfioneazd consecutiv asupra celor douA supape de admisie,
apoi tot consecuti v asupra cel or de evacuare, pri n i ntermedi ul unui tal er;
d) Existenp a cdte unui sistem de acfionare pentru fiecare tip de supape,
cul butori i corespunzdtori ac{i ondnd si mul tan asupra cel or doud supape de
acel agi fel , pri n i ntermedi ul unui tal er.
79. in figura SA 27 se prezintd:
a) Sistemul mecanic de acfionare a supapei de admisie a unui motor in patru
t i mpi ;
b) Sistemul hidraulic de deschidere a supapei de evacuare a unui motor ln
patru ti mpi ;
c) Si stemul pneumati c de l nchi dere a supapei de evacuare a unui motor i n doi
. .
timpi cu baleiaj Tn echicurent;
d)
rSi stemul
hi draul i c de deschi dere a supapei de evacuare a unui motor l n doi
timpi cu baleiaj ln echicurent gi de inchidere mecanicl a acesteia.
80. Rol ul si stemul ui de di stri buti e este urmi torul :
a) Asigurarea distribufiei optime a peliculei de lubrifiant pe oglinda cdmdgii
ci l i ndrul ui i n regi m hi drodi nami c;
b) Asiguararea distibufiei uniforme a dozei de combustibil injectate intre cilindrii
motorul ui ;
c) Asigurarea introducerrii incdrcdturii proaspete gi evacuarea gazelor la viteze
gi momente convenabil alese;
105
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
d) Asigurarea introducerii incdrcdturii proaspete gi evacuarea gazelor la viteze
gi momente convenabil alese
9i
inlesnirea producerii la timp a injecfiei de
combusti bi l i n ci l i ndri i motorul ui , ca
9i
a porni ri i motorul ui cu aer compri mat
gi, eventual, a inverslrii sensului de marg.
81. Dupi ti pul organul ui care control eazd ori fi ci i l e sau l umi ni l e de admi si e
9i
evacuare se disting:
a) Distribufie prin supape la motoarele tn doi timpi gi ferestre la motoarele ln
patru ti mpi ;
b) Distribufie prin supape la motoarele in patru timpi
9i
ferestre la motoarele in
.
doi t i mpi ;
'c)
Distribu{ie prin supape la motoarele in patru timpi; cu ferestre la motoarele in
doi timpi cu sistem clasic de distribufie
9i
cu ferestre de baleiaj plus supapd
de evacuare la motoarele in doi timpi cu baleiaj Tn echicurent;
d) Distribufie prin supape la motoarele Tn doi timpi; cu ferestre la motoarele ln
patru timpi cu sistem clasic de distribu{ie gi cu ferestre de baleiaj plus
supapd de evacuare la motoarele ln patru timpi cu baleiaj in echicurent.
82. La motoarele in patru timpi se aplici, in mod predominant, distribufia cu
s_upape, datoritd:
i .d)l Construcfi ei sal e si mpl e
9i
bunei etangdri a ci l i ndrul ui , care se restabi l egte
'
rapid dupi schimbarea gazelor;
b) PosibilitSfilor sporite de asimetrizare afazelor;
c) lmposibilitd[ii executdrii de ferestre datoritd gabaritelor mai reduse;
d) M{ririi perioadei de evacuare fo(atd a gazelor.
83, Mecanismul de distribufie la motoarele ln patru timpi este format din:
a-) Supape, arbore de distribu{ie (arbore cu came), organe de transmitere a
mi gcdri i gi arcuri l e supapel or;
b) Supape, arbore cotit, organe de transmitere a migctrrii gi arcurile supapelor;
c) Supape, arbore de distribufie (arbore cu came), culbutori gi gi arcurile
supapel or;
d) Arbore de di stri bufi e (arbore cu came), cul butori gi arcuri l e supapel or.
84. Pri nci pi ul de funcfi onare a si stemul ui de di stri bufi e a gazel or l a motoarel e i n
patru timpi este urmdtorul:
a) Supapa are doud pd(i: talerul, prin care se sprijind, ln timpul repausului, pe
un l ocag numi t scaunul supapei , menfi nAnd i nchi s ori fi ci ul de di stri bufi e; ti j a,
ce recep{ioneazd comanda: tn timpul migcdrii supapei, tija ei culiseazd, de
obicei, intr-un organ numit ghidul supapei, iar orificiul de distribufie este
i nchi s:
b) Supapa are doui p5(i : tal erul , pri n care se spri j i nd, i n ti mpul repausul ui , pe
un l ocag numi t scaunul supapei , men{i nAnd l nchi s ori fi ci ul de di stri bufi e; ti j a,
ce recepfi oneazd comanda: l n ti mpul mi gcdri i supapei , ti j a ei cul i seazd, de
obi cei , i ntr-un organ numi t ghi dul supapei , i ar ori fi ci ul de di stri bu[i e este
inchis; camele arborelui de distribufie comandd ridicarea supapelor prin
i ntermedi ul organel or de transmi tere a mi gc5ri i ; arcul supapei o menfi ne pe
106
Motoare cu ardere internd
scaun pe durata repausul ui , asi gurAnd contactul permanent cu organel e de
transmitere a migcdrii pe parcursul ridicdrii gi comandd cobordrea supapei;
c) Supapa are doud pd(i : ti j a, pri n care se spri j i nd, l n ti mpul repausul ui , pe un
l ocag numi t scaunul supapei , men{i ndnd i nchi s ori fi ci ul de di stri bufi e; tal erul ,
ce recepfioneazd comanda: in timpul migcdrii supapei, tija ei culiseazd, de
obi cei , i ntr-un organ numi t ghi dul supapei , i ar ori fi ci ul de di stri bufi e este
l nchi s; camel e arborel ui de di stri bu{i e comandi ri di carea supapel or pri n
intermediul organelor de transmitere a migcdrii; arcul supapei o menfine pe
scaun pe durata repausul ui , asi gurdnd contactul permanent cu organel e de
transmi tere a mi gcdri i pe parcursul ri di cdri i gi comandd cobordrea supapei ;
d) Supapa are doua pdff: talerul, prin care se sprijind, in timpul repausului, pe
un l ocag numi t scaunul supapei , menfi ntnd l nchi s ori fi ci ul de di stri bufi e; ti j a,
ce recep{i oneazd comanda: l n ti mpul mi gcdri i supapei , ti j a ei cul i seazd, de
obi cei , i ntr-un organ numi t ghi dul supapei , i ar ori fi ci ul de di stri bufi e este
i nchi s; cul butorul comandd ri di carea supapel or pri n i ntermedi ul organel or de
transmitere a migcdrii; arcul supapei o menfine pe scaun pe durata
repausului, asigurdnd contactul permanent cu organele de transmitere a
mi gcl ri i pe parcursul ri di cdri i gi comandd cobordrea supapei .
85. ln figura SA 28 sunt indicate cdteva sisteme de distribufie a gazelor la
motoarele Tn patru timpi. Solufia SA 28,a este specifici:
a) Mecani sm de di stri bufi e cu supape suspendate (montate i n chi ul asd), al
clrui arbore de distribufie este plasat lateral;
b) Mecanism de distribufie cu supape cu traversd, cu arbore de distribulie este
plasat lateral;
c) Mecanism cu supape laterale;
d) Mecani sm fdrd supape.
86. Montajul supapelor In chiulasd permite:
a) Fol osi rea doar a cdte unei supape de admi si e gi evacuare l a un ci l i ndru, i n
special la motoarele de putere mare;
b) Fol osi rea mai mul tor supape de admi si e
9i
evacuare l a un ci l i ndru, i n speci al
la motoarele de putere mic6;
c) Fol osi rea mai mul tor supape de admi si e
9i
evacuare l a un ci l i ndru, l n speci al
la motoarele de putere mare;
d) Fol osi rea doar a cAte unei supape de admi si e gi evacuare l a un ci l i ndru, i n
special la motoarele de putere micd.
87. NotAnd LadAfoRACl-avansul la deschiderea supapei de admisie SA;
Ao"iilAfoMcl -intdzierea la inchiderea supapei de admisie SA; Aa-6,
I'MCI ,
LarrrpfoMCl-duratele unghiulare cu aceeagi semnificafie, aferente lnsd
supapei de evacuare SE, se constatd cd durata totalS a procesului de admisie,
respectiv de evacuare este:
a) Acr = Acl- -180o+Aa*
[oMC);
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
b) Acr = Acr- +90'+Acr ,*l"P"1cli
c) n =^Z* +so.*\t
Yrue;
d) Acr = Acrav +180o+Aa*,
l"MCl
.
88. ln figura SA 29 este prezentat:
a) Talerul supapei unui motor in patru timpi, avdnd suprafa{a de reazem
.-. executatd dintr-un inel de material refractar;
bf Di spozi ti v de roti re al supapei ;
c) Tija cu elasticitate spotitd a supapei;
d) Solu{ia de rdcire a tijei supapei.
E9. Dispozitivul de rotire a supapelor (rotocap) prezentat in figura SA 29 se
p'3zeazd pe.
a) Cdnd supapa I se ri di cd de pe scaun, tensi unea di n arcul ei 7 se transmi te
arcul ui -di sc 5, care obl i gd bi l el e 4 si se depl aseze pdni i n zona medi and a
locagurilor, unde se inverseazd inclinarea suprafefei pe care se sprijind
bi l el e, compri mdnd arcuri l e de echi l i brare (poz. a); di n momentul respecti v,
Tncepe rotirea corpului 1 impreuna cu supapar care este antrenatd prin
siguranfele 2; la agearea suprafefei pe scaun, arcurile-disc sunt desc6rcate
9i
bi l el e revi n i n pozi {i a i ni fi al d, sub acfi unea arcuri l or de echi l i brare 3 (poz.
b); viteza de rotafie imprimati supapei cregte cu turafia motorului
9i
cu
elasticitatea arcu lui-disc;
b) Cdnd supapa 8 se ri di cd de pe scaun, tensi unea di n arcul ei 7 se transmi te
arcul ui -di sc 5, care obl i gi bi l el e 4 sd se depl aseze pdnd i n zona medi and a
locagurilor, unde se inverseazd inclinarea suprafefei pe care se sprijind
bi l el e, compri mdnd arcuri l e de echi l i brare (poz. b); di n momentul respecti v,
i ncepe roti rea corpul ui 1 i mpreuna cu supapa, care este antrenatd pri n
siguranfele 2; la agezarea suprafefei pe scaun, arcuril+disc sunt descdrcate
qi bi l el e revi n Tn pozi fi a i ni fi al S, sub ac{i unea arcuri l or de echi l i brare 3 (poz.
a); viteza de rotafie imprimatd supapei cregte cu turafia motorului gi cu
elasticitatea arcului-disc.
c) Cdnd supapa 8 se ri di cd de pe scaun, tensi unea di n arcul ei 7 se transmi te
arcul ui -di sc 5, care obl i gd bi l el e 4 sd se depl aseze pdn6 i n zona medi and a
locagurilor, unde se inverseaz5 inclinarea suprafefei pe care se sprijind
bi l el e, compri mdnd arcuri l e de echi l i brare (poz. b); di n momentul respecti v,
lncepe rotirea corpului 1 impreuna cu supapa, care este antrenatd prin
siguran{ele 2; la agezarea suprafefei pe scaun, arcurile-disc sunt descdrcate
9i
bi l el e revi n i n pozi fi a i ni fi al d, sub acfi unea arcuri l or de echi l i brare 3 (poz.
a); vi teza de rotafi e i mpri matd supapei scade cu turafi a motorul ui gi cu
elasticitatea arcu I u i-disc;
d) Cdnd supapa 8 se ri di cd de pe scaun, tensi unea di n arcul ei 7 se transmi te
arcul ui -di sc 5, care obl i gd bi l el e 4 sd se depl aseze pdnS l n zona medi and a
locagurilor, unde se inverseazd inclinarea suprafefei pe care se sprijind
bi l el e, compri mdnd arcuri l e de echi l i brare (poz. a); di n momentul respecti v,
108
Motoare cu ardere internd
incepe rotirea corpului 1 impreuna cu supapa, care este antrenatd prin
siguranfele 2; la agezarea suprafefei pe scaun, arcurile-disc sunt descArcate
gi bilele revin in pozifia inifiali, sub acfiunea arcurilor de echilibrare 3 (poz.
b); viteza de rotafie imprimatd supapei scade cu tura{ia motorului
9i
cu
el asti ci tatea arcul ui -di sc.
V. Sistemul de supraalimentare
90. Fi gura SA 30 i ndi cd si stemul de di stri bufi e a gazel or pentru un motor i n doi
ti mpi . Preci zafi care di ntre urmdtoarel e afi rma(i i sunt val abi l e:
a) Baleiaj este simetric in bucld deschisd;
b) Bal ei aj In echi curent;
c) Baleiajul este asimetric, pistonul cu fust6 lungd obturdnd ferestrele de
evacuare;
d) Bal ei aj ul este si metri c i n bucl d l nchi sd.
91. ln figura SA 30 se utilizeazd un sistem de supraalimentare mixt, caracterizat
pnn:
a) Existenfa unei suflante antrenate mecanic, necesare supraalimentdrii la
regi muri pa(i al e;
b) Existenfa unei turbine de presiune (sistem turbocompound), care, la regimuri
mi ci , antreneazd motorul , pentru reducerea consunul ui de combusti bi l ;
c) Existenfa unei electrosuflante pentru supraalimentarea la regimuri pa(iale;
d) Exi sten(a uni pompe de bal ei aj .
92. Schema de baleiaj din figura SA 31 pentru un motor in doi timpi prezintd
sol ufi a:
a) Asi metri zarea evacuAri i , datori td cl ape{i l or roti tori pri n care se el i mi nd
postevacuarea;
b) Asimetrizarea admisiei, datoritd clapefilor rotitori;
c) Asimetrizarea evacudrii, datoritd pistonului cu fusti scurtd;
d) Asimetrizarea admisiei, datoritd pistonului cu fustf, scurt6.
93. Dacd i n rdci torul de aer de supraal i mentare temperatura aerul ui scade sub
temperatura medi ul ui ambi ant, apare condensarea apei di n aer?
a) Da;
b) Nu;
c) Numai ln zone temperate;
d) Numai Tn zone tropi cal e.
Vl. Sistemele de lansare, inver$ane, protectie
$i
control
94. Manevra de lansare cu aer comprimat a motoarelor lente de propulsie
navald este inifiatd:
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
6;' Pri n acfi onarea manetei de l ansare, fi i nd posi bi l d doar atunci cdnd vi rorul
este decuplat;
b) Pri n acfi onarea manetei de l ansare, fi i nd posi bi l d doar atunci cdnd vi rorul
este cuplat;
c) Prin acfionarea distribuitorului de aer, dupd ce aerul din partea inferioard a
valvulei principale de lansare a fost drenat;
d) Pri n acfi onarea manetei de l ansare, dupd ce aerul di n partea i nferi oard a
valvulei principale de lansare a fost drenat.
96. Un motor diesel Tn doi timpi necesitd o cantitate de aer de lansare mai
redusd decdt cel pentru un motor ln patru timpi cu aceeagi cilindree, deoarece
motorul i n doi ti mpi :
a) Prezintd freciri interne mai reduse;
b) Are un raport de comprimare efectiv mai redus;
c) Func{ioneaz:l cu aer de baleiaj avdnd presiune pozitivd;
ifl) Funcfioneazlfilrd consum de energie pentru realizrea admisiei gi evacudrii.
97. Pentru lansarea cu aer comprimat a motorului lent de propulsie, supapele de
lansare (fig. SA 32) montate pe chiulase sunt de tipul:
a) Comandate, aerul de comandd proveni nd di rect de l a butel i i l e de aer;
b) Comandate, aerul de comandtr provenind de la distribuitorul de aer, iar cel
de lansare din buteliile de lansare, dupi ce a trecut prin valvula principald de
l ansare;
c) Comandate, aerul de comandd provenind de la distribuitorul de aer, iar cel
de lansare direct de la buteliile de lansare;
d) Automate, aerul de comandd provenind de la butelia de aer, respectiv
di stri bui tor.
98. Vol umul total al butel i i l or de aer l ansare aferente si stemul ui de porni re a
unui motor pri nci pal reversi bi l trebui e str asi gure urmdtorul numdr de l ansdri
consecutive:
a) 6;
b) 8;
c) 10;
d) 12.
99. Figura SA 33 prezintd urmitoarele variante de sisteme de lansare:
a) Sistem de lansare cu supape automate (a) gi sistem de lansare cu supape
_
comandate (b);
i'b) Invers fafd de varianta a);
c) Sistem de lansare cu demaror electric;
110
Motoare cu ardere internd
d) Sistem de lansare cu demaror pneumatic.
100. Inversarea sensul ui de rotafi e al si stemel or de propul si e naval d se face
prin mai multe metode:
a) Utilizdnd un reductor inversor prevdzut cu mecanism de cuplare, solufie
aplicatd la navele antrenate de motoare nereversibile gi elice cu pas fix;
b) Cu elice cu pas reglabil gi motoare nereversibile, inversarea realizAndu-se
uti l i zdnd o magi nd pas, care modi fi cd unghi ul de atac al pal el or el i cei ;
c) Cu si steme de i nversare a sensul ui de rotal i e al motorul ui pri nci pal de
propul si e;
d) In exploatare pot exista toate vriantele anterioare, acestea depinzdnd dd
ti pul motorul ui de antrenare gi de modul de cupl are al motorul ui cu-
propul sorul .
101. Figura SA 34 prezinti:
a) modul Tn care trebui e repozi fi onate camel e mecani smul ui de di stri bufi e, l n
cazul inversdrii sensului de rotafie al motorului, prin deplasarea axiald a
arborelui de distribufie;
b) modal i tatea de uti l i zare a acel ei agi came a mecani smul ui de di stri bufi egi
rotirea arborelui de distribu{ie lntr-o pozifie simetricd;
c) modalitatea de inversare a clapefilpor rotitori din sistemul de evacuare;
d) servomotorul de inversare a sensului de rotafie.
102. Figura SA 35 prezinti demarorul electric cu mecanism ine(ial de acfionare,
utilizat la pornirea motoarelor navelor fluviale gi a generatoarelor de avarie.
Preciza{i migcarea pinionului 3
9i
greutdfii 6, solidare cu acesta:
a) Migcare de rotafie la pornire gi migcare axiald pe arborele cu filet elicoidal 4,
pdnd se cupl eazd cu coroana di nfatd 2 a vol antul ui 1;
b) Mi gcare axi al d l a porni re
9i
mi gcare de rotafi e pe arborel e cu fi l et el i coi dal 4,
pdnd se cupleazd cu coroana dinfatd 2 a volantului 1;
c) Migcare de rota{ie la pornire
9i
migcare axiald prin efect ine(ial pe arborele
cu fi l et el i coi dal 4, pAnd se cupl eazd cu coroana di nfatd 2 a vol antul ui 1,
dupd cregterea turafiei devenind condus
9i
executdnd o migcare ln sens
i nvers, decupl Andu-se;
d) Migcare de rotafie la pornire gi migcare axiald pe arborele cu filet elicoidal 4,
fiind antrenat de coroana din{atd 2 a volantului 1.
103. Preci zafi rol ul arcul ui 5 montat cu cdte un cap6t pe fi ecare ax al pi ni onul ui
gi electromotorului din figura SA 35, corespunzdtoare unui demaror electric cu
mecanism ine(ial de acfionare:
d) Reducerea gocului mecanic la intrarea Tn angrenare;
b) Antrenarea ln migcare axiald a coroanei dinfate 2 a volantului 1;
c) Antrenarea ln migcare de rotafie a coroanei dinlate 2 a volantului 1;
d) Reducerea ni vel ul ui vi bra{i i l or torsi onal e al e si stemul ui .
104. Figura SA 36 prezintd schema sistemului de inversare a sensului de rotafie
pentru un motor lent reversibil. Inversarea este ini{iatd prin ac$ionarea manetei
111
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
telegrafului din postul de comantd gi control, prin acfionarea pArghiei K. Preciza{i
natura agentului hidraulic care alimenteaze seryomotorul A gi distribuitorul de
si guranp B:
a) Apa de rdcire pistoane conectatd cu dispozitivul de protecfie E;
b) Apa de rdcire cilindri conectatd cu dispozitivul de protecfie E;
c) Uleiul livrat de dispozitvul de blocare a lansdrii D, dupd deblocarea acestuia
de ci tre agentul hi draul i c ce i ese di n di stri bui torul de si guranfd B;
d) Ul ei ul di n si stemul de ungere MP debi tat de pompel e de ul ei L.
105. Figura SA 36 prezintd schema sistemului de inversare a sensului de rotafie
pentru un motor lent reversibil. Sistemul mai realizeazd gi proteclia motorului
pri n i ntermedi ul di spozi ti vul ui E, care are i ntercepfi i cu i nstal afi a de ungere, apa
de rdci re pi stoane gi apa de rdci re ci l i ndri . Reducerea presi uni i i ntr-unul di n
sistemele anterioare are drept consecinf6:
a) intreruperea debitdrii de ulei prin distribuitorul F spre dispozitivul G de
bl ocare a al i mentdri i cu combusti bi l a MP:
b) i ntreruperea debi tdri i de combusti bi l pri n di stri bui torul F spre di spozi ti vul G
de bl ocare a al i mentdri i cu ul ei a MP,
c) intreruperea debitdrii de aer prin distribuitorul F spre dispozitivul G de
bl ocare a al i mentdri i cu combusti bi l a MP:
d) i ntreruperea debi tdri i de apd tehni cd pri n di stri bui torul F spre di spozi ti vul G
de bl ocare a al i mentdri i cu combusti bi l a MP.
112
sA3
113
Motoare cu ardere internd
ANEXA SA
lbrt
H- - ?
sA2
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Motoare suiiliare
sA4
Acl mi si e apa -
Di se superi or
Interfata de ceparati e
DQt al i u sparnt or
el Hrl l l eet or
Tambur i nf cr i or
" Spat i u apar r i di car e
t ambur
sA5
+oo
fi6
Motoare cu ardero intern{
-ffi
s-rcts
f i t s
sA6
- E
r ci . # ; . ' E
E: F; E [ dEAt
gcEf r f i $
Hf
- H
O! >EE ; E;
J!
- "
t r f i
fr
e
fi
;
H
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
*,{r
PMI
Cur*a pistonului
$effinai diferfrnifll
rf * pre*l une
Boi at i e sxul ui
..r'tilr
cu caane
"' ,,
t.u
. ..L,,,.,."
1{6
sA8
sA9
117
Motoare cu ardere internd
o9
@l
- 3r
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
{t "l
118
sA 11
sA 12
119
O
O
;
o
O
ii
G]
-
E
<''
Motoare cu ardere internd
E.
o
0)
L
( Lc
Teste de evaluare.
Ofifer mocanic maritim_nivel
operafional
120
sA 14
sA 16
sA 17
121
Motoare cu ardere internd
-
SA
' 5
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel opera{ional
SA l E
i si d,6l
eupru,lute ulal
Fiptsrt $r p.flt c. -
j6t rdmlfE
122
sA 19
sA 20
12t
Motoare cu ardere internd
{t
I
L
J
rtlF-
I
t
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel opera{ional
I i i @o
F1
5r
I
ri -l ;
A A:
i t l
i QqE
r ' l
l l
f
"l ! l
124
E
sA 21
sA 23
125
i.
l-
,ru,o*uo^r"
1 , r ,
i
C'iiii-t,
+
i contrcl l
I
-
_. : i
Motoare cu ardere internd
'
;li;
j l ,
i l
t l
, 1
i l i
, l
,w,
w'
'm
l
sA22
mol or 4
i
&-)i nstal ati e
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
'ffi---c
r.".-*-"*[
sA 24
A
SUFNPf i
128
sA 25
sA 27
127
Motoare cu ardere internd
SA 26
e- f f
a,{bar*rqhr!{ff
. f j
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
128
sA 29
sA 33
129
Motoare cu ardere internd
sA 31
sA 30
sA 32
Teste de evaluare. Ofiter mecanic maritim-nivel operafional
f"
,,' ..'"''.1'-'.
1: _-
a'
Fi e ' !
\fl
j
"", r
n
sA 34
sA 35
130
sA 36
131
Motoare cu ardere internd
-,1
] H
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
nAsputrtsuRt sA
Intrebare Respuns Intrebare Rlapuns lntrebare Rlspuns
1 d 36 a 71 c
2 d 37 a 72 b
3 a 38 c 73 B
4 a 39 d 74 c
5 c 40 b 75 b
6 d 41 a 76 c
7 d 42 b 77 b
E a 43 b 78 d
I b 4 d 79 d
10 a tls
d 80 d
11 d 46 a 81
12 c 47 c 82 a
13 c 4a a 83 a
14 a 49 c 84 b
15 c 50 a 85 a
16 d 51 c E6 c
17 b 52 d 87 d
18 a 53 a 88 b
19 d 54 b 89 a
20 b 55 b 90 d
21 d 56 91 c
22 c 57 d 92 a
23 b 58 c 93 a
24 c 59 a 94 a
25 d 60 d 95 c
26 c 61 a 96 d
27 d 62 97 b
28 b 63 c 98 d
29 a 64 d 99 b
30 a 65 a 100 d
31 a 66 c 101 b
32 c 67 d 102 c
33 c 6E c 103 a
34 d 69 b 104 d
35 d 70 d 105 a
132
133
Motoare cu ardere interni
MODULUL E: Exploatarea MAI (EXPL)
l. M{surarea puterii motorului gi a parametrilor funcfionall
1. Determinarea momentului de torsiune mdsurat pe arborele intermediar
permite:
a) Determinarea directd a puterii efective a motorului;
b) Determinarea idirectd a puterii indicate a motorului;
c) Determi narea i ni fi al d a momentul ui efecti v al motorul ui ;
d) Determinarea inifiald a deformatiei torsionale a arborelui intermediar.
2. Una dintre metodele de determinare a puterii indicate a motorului este aceea
de uti l i zare a pi metrul ui ; montat pe ci l i ndrul l n funcfi une, acesta dd i ndi cafi a
pnp, c? medie aritmeticd dintre presiunile medii pe comprimare gi destindere,
F" $i Fa;
apoi , pri n suspendarea i nj ec{i ei Tn ci l i ndrul respecti v, presi unea
indicatd de aparat va li p.;
findnd
cont de faptul ci puterea indicatd este direct
propor[ionald cu presiunea medie indicatd, valoarea acesteia din urmi va fi:
a)
Pt
=
P^p- P"i
t 1 pr =zQt *- n") ;
c)
Pi =2P^p- Foi
d)
Pi =P^p- 2F".
3. Mdsurarea directd a puterii efective a motorului evitdnd utilizarea unei valori
i mpreci se a randamentul ui mecani c se face pri n:
a) Planimetrarea diagramei indicate;
b) Mdsurarea consumul ui orar de combusti bi l ;
c) Mdsurarea deformafi ei torsi onal e a unui arbore i ntermedi ar;
d) Determinarea pozifiei sistemului de acfionare al pompei de injecfie.
4. Puterea efectivfl teoreticd dezvoltatd de un motor diesel este:
a) Propo(i onal d cu turafi a motorul ui ;
b) Invers propo(ionald cu presiunea medie efectivd;
c). Independenti de presi unea medi e efecti vi ;
d) Direct proporfionald cu turafia motorului gi presiunea medie efectivd.
5. Consumul orar de combusti bi l al motorul ui , Tn cazul unui si stem de i nj ecfi e cu
retur al surpl usul ui de combusti bi l , poate fi determi nat pri n:
a) Citirea valorii pe debitmetrul montat pe tur;
b) Citirea valorii pe debitmetrul montat pe retur;
d
Suma valorilor citite pe debitmetrele montate pe tur gi retur;
d); Diferenta valorilor citite pe debitmetrele montate pe tur
9i
retur.
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
ll. Regimuri gi caracteristici de funcfionare
6. Regi mul de funcfi onare al motorul ui naval este defi ni t pri n:
a) Turafia arborelui cotit;
b) Sarci na motorul ui ;
c) Regi mul termi c al motorul ui ;
'$'Toate
cele de mai sus.
7. in sens larg, pentru aprecierea regimului de funcfionare al motorului naval se
folosesc urmdtoarele categorii de indicatori: indici energetici; indici economici;
indici de exploatare. Ca indici energetici
9i
economici, se admit:
a) Puterea efectivdgi indicatd;
b) Momentul motor, presiunile medii efectivdgi indicatd, turafia;
c) Consumurile specifice de combustibil efectiv
9i
indicat;
d)-' Toate cel e de mai sus.
E. Tn sens l arg, pentru apreci erea regi mul ui de funcfi onare al motorul ui naval se
fol osesc urmdtoarel e categori i de i ndi catori : i ndi ci energeti ci ; i ndi ci economi ci ;
i ndi ci de expl oatare. Ca i ndi ci de expl oatare, se pot menfi ona:
a) Mdri mea presi uni l or;
b) Mdri mea temperaturi l or stabi l i te l a probel e prototi pul ui ;
c) Unii parametri suplimentari, care permit estimarea solicitdrilor termice
9i
mecanice ale motorului naval;
d)' Toate cele de mai sus.
9. Turafia minimi de funcfionare a motorului n.i. ste aceea.
' a)t
i ncepdnd de l a care se amorseazd pri mel e procese de ardere i n ci l i ndrul
motor gi de la care acesta este capabil sd furnizeze energie in exterior, pdnd
la aceastd turafie el fiind antrenat de o sursd exterioard;
b) Incepdnd de la care momentul motor furnizat Tn exterior lncepe sA capete
valori semnificative, prin depdgirea de cltre fo(a de presiune a gazelor a
valorii forfelor de ine(ie;
c) Incepdnd de la care momentul motor furnizat in exterior incepe sd capete
valori superioare fafd de momentul rezistent;
d) Toate cele de mai sus.
10. Pe masura cregterii turafiei, momentul motor efectiv:
g)q. Incepe sd scadd, prin cregterea rezistentelor proprii ale motorului;
-b)
I
lncepe sil creascd, odatd cu ameliorarea proceselor ln motor;
c) Tncepe sd creasci, prin scdderea valorii momentului rezistent;
d) Toate rdspunsuri l e de mai sus sunt val abi l e.
11. Pe mlsura cregterii turafiei, Tncepe si creascdgi momentul motor efectiv,
odatd cu ameliorarea proceselor Tn motor; s-a notat cu zy turafia pentru care
se atinge momentul motor maxim (fig. EXPL 1). Cregterea in continuare a lui z
peste z,n duce la:
1{
Motoare cu ardere internd
a) Cregterea momentului motor efectiv datoritd cregterii rezistenfelor mecanice
propo(ionale cu turafia; cregterea ulterioard turafiei conduce la valori din ce
in ce mai mari ale forlelor de inerfie astfel lncdtM"=0 pentru n=n^*si
b) Scdderea momentului motor efectiv datoritd scdderii rezisten{elor mecanice
propo(ionale cu turafia; cregterea ulterioard turafiei conduce la valori din ce
Tn ce mai mari ale fo(elor de ine(ie astfel lncAtM,=0 pentru n=nM;
c) Scdderea momentului motor efectiv datoritd cregterii rezistenfelor mecanice
propo(ionale cu turafia; cregterea ulterioard turafiei conduce la valori din ce
in ce mai mari ale fo(elor de inerfie astfel lncAtM"=0 pentru n=n*ri
d) Men{inerea constantd a valorii momentului motor efectiv.
12. in figura EXPL 2 este reprezentatd familia de curbe care definesc
caracteristicile de turafie ale unui motor naval, carasteristici ce ilustreazd numai
dependenfa dintre puterea efectivd motorului gi turafia acestuia. Acestea se
ri di cd i n condi fi i l e:
a) Tn care cremaliera pompei de injecfie este blocatd Tn pozifie fixi (sarcind
vari abi l d);
b) in care cremaliera pompei de injecfie este blocatd in pozifie fixd (sarcind
constantl);
c) ln care cremaliera pompei de injectie este blocatd Tn pozifia de debit maxim
pe o perioadd redusf, de timp;
d) lnjectdrii cantitdfii de combustibil pentru care firma constructoare garanteazd
to[i indiciitehnici de exploatare ai motorului.
13. in figura EXPL 2 este reprezentatd familia de curbe care definesc
caracteristicile de turafie ale unui motor naval. Se disting, astfel, urmdtoarele
carac'teristici de tu raf ie:
a) Caracteristica externdde turafie limitd (de putere maxim-maximorum)-curba
1; caracteristica externd de putere maximl-curba 2;
b) Caracteristica puterii nominale-curba 3; caracteristica puterii de exploatare-
curba 4:
c) Caracteristicile de puteri pa(iale-curbele 5; caracteristica puterii de mers ln
gol -curba 6;
d) Toate rdspunsurile anterioare sunt corecte.
14. in figura EXPL 2 este reprezentatd familia de curbe care definesc
caracteristicile de turafie ale unui motor naval. Se disting, astfel, urmitoarele
caracteristici de turatie:
a) Caracteristica externd de putere maximi (de putere maxim-maximorum)-
curba 1, caracteristica externi de turafie limitd-curba 2;
b) Caracteristica puterii de exploatare-curba 3; Caracteristica puterii nominale -
curba 4;
c) Caracteristica puterii de mers in gol-curbele 5; Caracteristicile de puteri
pa(iale-curba 6;
d) Toate rdspunsurile anterioare sunt corecte.
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
15. in cadrul reprezentdrii grafice din figura EXPL 2 a fost inclusd
9i
caracteristica de elice (curba 9), impreund cu curbele 7
9i
8 ale tura[iilor
extreme. Se definegte, astfel, intreagazoni de func{ionare a motorului, aceste
caracteristici fiind denumite gi caracteristici func(ionale ale motorului naval,
cuprinsd intre:
a) Cur bel e 1, 7, 6, I 9i 9;
b) Curbel e 2, 7, 6, 8
ti
9;
c) Curbel e 1, 7
Si
9;
'$);
Curuete 2, 7
9i
9.
16. Caracteristica externd de turafie limitd (de putere maxim-maximorum)
reprezintd dependenta de turafie a puterii:
a) Maxime pe care o poate dezvolta motorul;
b) Funcfionarea motoarelor navale pe aceastd caracteristicd este permisd, pe
durate de timp extrem de reduse, numai pe standul de probe al firmei
constructoare;
c) Deoarece funcfionarea motorului Tn aceste condifii duce la deptrgirea
solicitdrilor termice admisibile, utilizarea acestei caracteristici este cu
desdvArgire intezisdln exploatare (se limiteazi cantitatea maximd de
.
combustibil ce poate fi refulatd de pompa de injecfie);
d)', Toate rdspunsurile anterioare sunt valabile.
17. Caracteristica externd de putere maximd P"^*4n) se caracterizeazd prin
urmdtoarele elemente:
a) Obfinerea in condifiile in care cremaliera pompei de injecfie este blocatd ln
pozi[ia de debit maxim, pe o perioadd redusd de timp;
b) Mdrimea duratei de funcfionare, precum
9i
intervalul de timp intre doud
regimuri succesive de putere maxim5, sunt stabilite de firma producdtoare
9i
i ndi cate i n documentafi a de expl oatare a motorul ui ;
c) De cele mai multe ori, la motoarele rapide este specificati 9i
propo(ia
rnaximdpe care o poate avea in motoresursddurata totald de funcfionare la
acest regim;
d) Toate rispunsurile anterioare sunt valabile.
I 8. Ca racteristica puterii nom i nale P",*/(z) repre-zintd:
a) Dependenfa dintre putere gi turafie, In conditiile injectirii cantitdfii de
combustibil pentru care firma constructoare garanteazdtofi indicii tehnici de
exploatare ai motorului;
b) Dependen{a de turafie a puterii maxime pe care o poate dezvolta motorul;
c) Variafia puterii de exploatare a motorului ln funclie de turafie, pentru care
motorul trebui e sd funcfi oneze si gur
9i
economi c, fdrd l i mi tarea duratei de
t i mp;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
19. Caracteristica puterii de exploatare reflectd:
136
combustibil pentru care firma constructoare garjnteazdtoli
indicii tehnici oe
expl oatare ai motorul ui :
21. Dacd motorul funcfioneazd tn gol:
a) Puterea dezvoltatd reprezintd 2s% din cantitatea corespunzitoare puterii
nomi nal e;
b) Puterea deanoltatd la orice turafie este egald cu puterea consumatd prin
.
frecdri mecanice gi pentru antrenarea proprliror mecanisme gi agregate;
'
c) Puterea dezvoltatd la orice turafiie este nuii,
d) Rdspunsuri l e b)
9i
c) sunt ambel e val abi l e.
c) Se decupl eazd el i cea, atunci cdnd i nstal a{i a de propul si e o permi te;
d) Rdspunsuri l e b)
9i
c) sunt ambel e val abi l e.
23' caracterististica de elice reprezentati in figura EXPL 3, parametrul l,r1
reprezintd:
a) Raportul de disc al elicei:
b) Raportul de pas,
c) Avansul relativ al elicei:
d) Coefi ci entul de si aj .
24. Avansul relativ al elicei, parametrul
variabil in cazul caracteristicii de elice
corspunzdtoare unei instalafii de propulsie navald cu transmisie directa de la
lnolgr
la propulsorul cu pas.fix se definegte cu ajutorul urmdtoarelor m6rimi: v4
[m/s]-viteza apei tn disculelicei, z[m/s]-viteza navei, w-coeficientul de siaj,n)
137
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operalional
[s'1]-tura{ia
elicei
9i
D"1
[m]-diametrul
elicei, prin relafia:
a) L"t =
v*
=v(t!n) '
neluel ndDet
'
: ' 6i l , r . r =f f i =f f i ,
c) to =
v*
=v(n.-r) ,
net uet naDa'
d\ 1 .
-nel Det -nat Det
"t
*n -
vet
-
v( - . ) '
25, in caracteristica de elice corspunzdtoare unei instala[ii de propulsie
navalicu transmisie directd de la motor la propulsorul cu pas fix din figura $(PL
3, prin variafia rezistenfei la inaintare a navei, avansul relativ al elicei ?r."1 se
modificd, astfel Tncdt caracteristica de elice iii schimbd tdt pozifia, cAt giforma.
{gitfel:
a)'tPrin cregterea rezistenfei la lnaintare a navei (datoratd cregterii imersiunii, a
i ntensi tdfi i vdntul ui gi a val uri l or, a remorcdri i , a acoperi ri i carenei cu
vegetafie g.a.m.d.), viteza navei gi avansul relativ se reduc
Ai,
la aceeagi
turafie, elicea absoarbe un momelt M4 gi, respectiv, o putere Pa mai mari;
b) Prin cregterea rezistenfei la Tnaintare a navei (datoratd cregterii imersiunii, a
intensitdfii vdntului
9i
a valurilor, a remorcdrii, a acoperirii carenei cu
vegetafie g.a.m.d.), viteza navei gi avansul relativ cresc
ai,
la aceeagi turafie,
el i cea absoarbe un momenl M"l $i , respecti v, o putereP4 mai mari ;
c) Prin scdderea rezistenfei la lnaintare a navei (datoratd cregterii imersiunii, a
intensitdfii vdntului
9i
a valurilor, a remorcdrii, a acoperirii carenei cu
vegetafi e g.a.m.d.), vi teza navei gi avansul rel ati v se reduc
ai ,
l a aceeagi
tura{ie, elicea absoarbe un momentMagi, respectiv, o putere P; mai mari;
d) Prin cregterea rezistenfei la lnaintare a navei (datoratd scdderii imersiunii, a
intensitdtii vAntului gi a valurilor, a remorcdrii, a acoperirii carenei cu
vegetafie g.a.m.d.), viteza navei gi avansul relativ cresc
Ai,
la aceeagi turafie,
elicea absoarbe un momentM4 gi, respectiv, o putere P; mai mari.
26. ln situafia reducerii rezistenfei la Inaintare a navei (ca urmare a micaordrii
intensitdfii vdntului givalurilor sau a reducerii imersiunii), viteza navei gi avansul
relativ al elicei cresc, iar puterea absorbitdde elice se reduce (fig. EXPL 3). ln
acest caz, caracteristica elicei pentru ]u"t??"a" se deplaseazd:
a) Spre stdnga-sus fafi de caracteristica tr""s,. (avansul relativ), elicea care
funcfioneazd dupd aceastd caracteristicifiind denumitd elice graa, iar
sarci na motorul ui se mi cgoreazd;
b) Spre stdnga-sus jos fap de caracteristica ?ua,. (avansul relativ), elicea care
funcfioneazd dupd aceastdcaracteristici fiind denumitd elics graa, iar
sarcina motorului cregte;
138
Motoare cu ardere internd
c) Spre dreapta-jos faftr de caracteristica ?"a
o.
(avansul relativ), elicea care
funcfioneazl dupd aceastd caracteristicd fiind denumitd elice ugoard, iar
sarcina motorului se micaoreazd;
d) Spre dreapta-jos fafd de caracteristica 1,"1
,.
(avansul relativ), elicea care
funcfioneazd dupi aceastd caracteristicd fiind denumitia/be ugoard, iar
sarcina motorului cregte.
27. Figura EXPL 4 prezinti caracteristica de sarcind motorului. Aceasta indicd
dependenp dintre indicatorii de performanfi ai motorului
9i
sarcind, in condifiile:
a) Menfi neri i constante a stdri i hi drometeorol ogi ce;
b) Menfinerii constante a depunerilor vegetale pe corpul navei;
c) Men{inerii Tn pozifie fixd a organului de reglare a pompei de injectie;
d) Menfi neri i constante a turafi ei .
28. Figura EXPL 4 prezintd caracteristica de sarcind a motorului. Aceasta indici
dependenfa dintre indicatorii de performantd ai motorului gi sarcind Tn condifiile
menfinerii constante a turafiei, dupd cum urmeazd:
a) Variafia liniarl a puterilor indicate gi efective;
b) Constanfa puterii pierdute pentru invingerea rezistenfelor proprii ale
motorul ui :
c) Variafia asimptoticd cdtre valoarea 1 a randamentului mecanic;
d) Toate rdspunsurile anterioare sunt valabile.
29. Figura EXPL 4 prezintd caracteristica de sarcini a motorului. Aceasta indicd
dependenfa dintre indicatorii de performanfd ai motorului
9i
sarcind Tn condifiile
menfinerii constante a turafiei; se constat{:
a) Variafia liniard a puterilor indicate gi efective, constanfa puterii pierdute
pentru invingerea rezistenfelor proprii ale motorului gi variafia asimptoticd
cdtre valoarea 1 a randamentului mecanic;
b) Constanfa puterilor indicate gi efective, varia{ia liniard a puterii pierdute
pentru invingerea rezisten{elor proprii ale motorului gi variafia asimptoticd
cdtre valoarea 1 arandamentului mecanic:
c) Variafia liniard a puterilor indicate gi efective, cregterea asimptoticda a puterii
pierdute pentru invingerea rezistenfelor proprii ale motorului gi constanfa
randamentul ui mecani c;
d) Variafia liniard a puterii indicate, constanfa puterilor efective
9i
pierdute
pentru lnvingerea rezisten{elor proprii ale motorului
9i
variafia asimptoticd
cdtre valoarea 1 a randamentului mecanic.
30. Condifiile atmosferice au o mare influenfi supra puterii gi economicitdfii
motoarelor navale. In cazul MAC navale, reducerea densitdfii aerului admis ln
cilindri la reducerea presiunii atmosferice sau la cregterea temperaturii mediului
ambiant, conduce la:
a) Tendinfd de cregtere a puterii indicate, fmbogdfindu-se amestecul (la debit
de combusti bi l neschi mbat);
,|30
b)
c)
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Scdderea coeficientului de umplere gi a randamentului termic datoritd
Tnrdutdfirii arderii (coeficient de exces de aer mai mic)gi a cregteriieventuale
a int6zierii la autoaprindere, aceste efecte acfiondnd ln sens invers;
Necesitatea raportdrii parametrilor determinafi pe stand, in condifii de
presiune gi temperaturd arbitrare, la condifii standard, pentru a se putea
compara performanfele diverselor motoare (corectarea caracteristicilor);
Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
31. Prin liniarizarea caracteristicilor funcfionale ale motoarelor navale, se obffne
reprezentarea domeniului de funcfionare simplificat ca cel redat in figura EXPL
5. Notafiile PD, HR gi LR semnificd, respectiv:
a) Func{ionarea elicei grele, func[ionarea elicei ugoare
9i
punctul proiectat de
func{ionare a elicei;
b) Punctul proiectat de func{ionare a elicei, funcfionarea elicei grele
9i
funcfionarea elicei ugoare;
c) Punctul proiectat de func{ionare a elicei, funcfionarea elicei ugoare gi
func[ionarea elicei grele;
d) Funcfionarea elicei ugoare, funcfionarea elicei grele gi punctul proiectat de
funcfionare a elicei.
32. Corelafia dintre motor gi propulsor trebuie sd aibd in vedere atdt
func{ionarea ugoar5/grea a elicei, cdt gi rezervele de mare sea-marglin
9i
de
motor engrhe-margin, avdnd urmdtoarele semnificafii (fig. EXPL 5):
a) ln timp ce funcfionarea ugoard/grea se referi la influenp vdntului
9i
starea
mdrii, cele doud rezerve iau ln considerafie degradarea corpului
9i
a elicei;
b) in timp ce funcfionarea ugoard/grea se referd la degradarea corpului, cele
doud rezerve iau in considerafie influenfa vAntului, starea mdrii
9i
degradarea el i cei ;
c) in timp ce funcfionarea ugoard/grea se referd la degradarea corpului
9i
a
elicei, cele doui rezerve iau ln considerafie influenp vdntului
9i
starea mtrrii;
d) in timp ce func[ionarea ugoard/grea se referd la degradarea elicei, cele doud
reerve iau ln considerafie influenfa vdntului, starea mdrii
9i
degradearea
corpul ui .
33. Punctuf MP este identic cu punctul specific de funclionare continud maximil
motorului M (engine's specified MCR), dacl'.
d) :Motorul nu asigurd gi antrenarea unui generator electric (aga-numitul
ganerator de arbore); atunci cdnd existd acest generator, este necesar a fi
luatl in considerafie gi puterea suplimentard corespunzdtoare;
b) Motorul asigurd
9i
antrenarea unui generator electric (aga-numitul generator
de arbora); atunci cdnd existd acest generator, este necesar a fi luati in
considerafie
9i
puterea suplimentard corespunzdtoare;
c) Motorul nu asigurd gi antrenarea unui turbogenerator;
d) Motorul este de tipul turbocompound cu sistem PTI (Power Take ln).
34. Regimul de suprasarcind al motorului principal este caracterizat prin
urmdtoarele:
140
a)
b)
Motoare cu ardere internd
Putere efectivd cu 10+20o/o mai mare decdt cea nominald, turafie cu 10%
mai mare decdt tura[i a nomi nal S
9i
durat5 de funcfi onare nel i mi tatd;
Putere efectivd cu 10+2096 mai micd decdt cea nominali, turafie cu 1O% mai
mare decAt turafi a nomi nal d
9i
duratd de funcfi onare nel i mi tatd;
c) Putere efectivd cu 10+20o/o mai mare dec6t cea nominald, turafie cu 10%
mai mare decAt turafia nominalf, gi duratd limitatd de funcfionare la 1*2 ore;
d) Putere efectivA cu 10*20olo mai micd decit cea nominalf,, tura{ie cu 10% mai
mare decdt turafia nominald
9i
duratd limitatide funcfionare la 1*2 ore.
35. ln figura EXPL 6, curba marcatd cu p repezintd:
a) Curba exponen[iald;
b) Caracteristica puterii maxime;
c) Caracteristica de elice;
d) Curba randamentului efectiv maxim.
36. Care dintre urmitoarele condifii se considerd cd reprezintd rafiunea ca
motorul de propulsie sd nu funcfioneze in zona marcatd cu B din figura EXPL 6:
a) Navi gafi a Tn ape de mi cd adAnci me;
b) Reglaj incorect al pompei de injecfie;
c) Funcfi onare i n suprasarci nd;
d) Defecfi uni al e pal el or el i cei .
37. Di agrama di n fi gura EXPL 6 permi te stabi l i rea regi mul ui de funcfi onare a
sistemului de propulsie navald. Care dintre formuldrile urmdtoare reprezintd o
interpretare corectd diagramei:
a) Func{i onarea i deal d a motorul ui se si tueazd Tn zona A, i ar funcfi onarea l n
zona B este permisd intermitent, pentru o duratd limitatdde timp;
b) Motorul poate funcfi ona i n ori care di n zonel e di agramei , cu repozi fi onarea
corectd a indicatorului de sarcind;
c) Funcfionarea ln zona B este permisd pentru durate mari de funcfionare,
dacd nu se modi fi cfr condi fi i l e ambi ental e di n comparti mentul de magi ni ;
d) SituClnd funcfionarea la 90% sarcini gi turafie 80% din cea nominald,
motorul va opera atdta timp cdt condifiile de mentenanfd o permit.
38. Carasteristica de sarcind a MAI navale indicd:
a) Variafia indicatorilor energetici
9i
economici ai motorului, atunci cdnd motorul
func{ioneazi in gol;
b) Variafia indicatorilor energetici gi economici ai motorului, atunci cAnd turafia
motorul ui se rnenfi ne constantd;
c) Varia{ia indicatorilor energetici gi economici ai motorului, atunci cind
cremaliera pompei de injecfie se menfine pe pozifie constantd;
d) Vari afi a i ndi catori l or energeti ci gi economi ci ai motorul ui , atunci cdnd
condi fi i l e medi ul ui ambi ant sunt i nvari ante.
39. Caracteristica de pierderi a motorului reprezintd:
a) Determinarea puterii indicate a motorului;
b) Determinarea puterii efective a motorului;
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
c) Determinarea puterii necesare lnvingerii rezistenfelor proprii ale motorului,
*
realizatd prin decuplarea succesivd a grupurilor de supraalimentare;
,'d).r
Determinarea puterii necesare invingerii rezisten{elor proprii ale motorului,
realizatd prin suspendarea succesivi a injecfiei de combustibil.
lll. Reparare
40. Nofiunea de uzurd este definiti ln modul cel mai general ca fiind;
a) Procesul de modificare a calitatii suprafefelor datoritd fenomenului de
oboseald superficialtr;
b) Fenomenul generat de reacfile chimice dezvoltate la nivelul suprafefei unei
,,
prese;
c):Procesul de modificare a dimensiunilor, formei geometrice gi a calitdfii
suprafe{el or Tn urma i nteracfi uni i pi esel or qi a acfi uni i agenfi l or exteri ori ;
d) Procesul de modificare a unui ajustaj cu
joc.
41. in timpul exploatdrii unui motor naval, este de dorit evitarea aparifiei
cf,derilor. Ca atare, personalul de la bord este obligat sd efectuze zilnic aga-
numitele lucrdri de lntrefinere. Prin nofiunea de intrefinere se lnfelege:
a) Demontarea, repararea gi montarea reperelor unui motor naval;
b)'Ansamblul misurilor cu caracter preventiv aplicate pe intreaga duratd de
exploatare a motorului, prin care se urmdregte dezvoltarea normal5, pe cdt
posibil incetinitd, a procesului de uzurd
9i
evitarea uzurii accidentale;
c) Ansamblul lucrdrilor efectuate ln timpul reparafiei capitale;
d) Ansamblul lucrdrilor care se executi pentru aducerea parametrilor de
funcfionare la valorile prescrise de firma constructoare gi recondifionarea
pi esel or gi subansambl el or motorul ui pri n care se l ndepdrteazd uzuri l e
apirute ln timpul funcfiondrii.
42. Controlul defectelor ascunse se poate realiza cu diverse metode. Figura
EXPL 7 prezintd principiul pe care se bazeazd:
a) Control ul fl uorescent;
b) Controlul radioscopic;
l c) Control ul ul trasoni c;
d) Control ul magneti c.
tli|. Fie un alezaj cu diametrul nominal D, .
$tiind
ci intervalul de repara{ie este
i,
,
girul diametrelor (sau dimensiunilor) de reparafie este definit de urmdtoarea
relafie, q fiind indicele reparafiei curente:
a) Drq
=O.75Dn+qi ,
b) D,q
=(n^+zqt,bdo
c) Drq
=lnDn +exp(qr,
)
,,9) D,s =Dr+qi,
142
evaludm strdngerea reald s,, pornind de la valoarea strdngerii efective s.
strangerea reald este datd de relafia de mai jos;
s-au notat cu RJ6,r,Ra-,r-
i ndl fi mea maxi mE a mi cro-neregul ari tdfi l or fusul ui , respecti v al ezaj ul ui , kf
,ko-
coeficienfii de integrare a rugozitdfilor fusului, respectiv alezajului dupd
l mbi nare:
a) S, =S -2(k7R1w +/ rrRo-"x)
b) Sr =S - ( k7R7nw, +koRo^*) l Z
c) S, - S
d) S, =166
45. in stabilirea metodei de recondi{ionare a pistonului, o etap6 importantd o
reprezintd controlul. Figura EXpL 8 prezintd modalitatea de verificare a:
a) Gradului de uzurd al pistonului;
b) Defectel or pi stonul ui ;
c) Jocului dintre piston gi cdmagd;
d) Etangeitdfii spafiutui de rdcire,
46. in figura EXPL I este prezentatd procedura de:
a) Mdsurare a fantel or de l a capetel e segmenfi l or pi stonul ui ;
b) Mdsurare a uzurii segmenfilor cutiei de etangare;
c) Mdsurare a oval i tdfi i ti j ei pi stonul ui ;
d) Mdsurare a conicitdfii botfutui.
42. in figura EXPL 10 (secv. 2,3,4) sunt prezentate secvente din procedura de:
a) Reparatie curenta 1 (RCl) a pistonului;
b) Reparati e curenta 1 (RC1) a camasi i ;
c) Reparatie curenta 2 (RC2) a casetei de etansare;
d) Inspectie prin ferestrele de baleiaj a grupului piston.
48. In figura EXPL 11,a este redatd procedura
de:
a) Veri fi care a paral el i smul ui axel or l agdrel or bi el ei ;
b) Veri fl care a oval i tdfi i cuzi nefi tor di n caput
9i
pi ci orut bi el ei ;
c) verifrcare a perpendicularitrfii
axelor iagdieior bielei pe suprafafa laterald a
capul ui gi pi ci orul ui bi el ei ;
d) Verificare a ovalitifii cuzinefitor din capul
9i
piciorul bielei.
49.l n fi gura EXPL 11,b este redatd procedura de:
a) Verificare a ovalitdfii botfutui;
b) Verificare a ovalitifii bolTului capului de cruce;
c) Verificare a perpendicularitifii
axelor laglrelor bielei pe suprafafa laterald a
capul ui gi pi ci orul ui bi el ei ;
d) Veri fi care a paral el i smul ui axel or l agdrel or bi el ei .
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operalional
50. Figura EXPL 12 prezintd:
a) Di spozi ti vul de ri di care a pi stonul ui ;
b) Presa hi draul i cS;
c) Presa mecanica;
d) I Dispozitiv special de demontare a segmenfilor.
51. Controlul bielei presupune efectuarea unui set de verificdri. in figura EXPL
13 avem schitatd modalitatea de:
a) Veri fi care a coni ci td{i i gurubul ui de bi el 5;
b' )' Veri fi care a al ungi ri i gurubul ui de bi el d;
c) Veri fi care a uzuri i pi ci orul ui bi el ei ;
d) Verificare a ovalitdfii gurubului de bieli,
52. ln figura EXPL 14 avem un;
a) Reductor inversor;
b) Mecanism de rotire a arborelui cotit (viror);
c) Mecanism de inversare;
d) Angrenaj de antrenare pompa de rdcire;
53. Fi gura EXPL 15 (secv. 1,2) redd secven{el e:
a) Veri fi cdri i j ocul ui di n l agdrul pi ci orul ui bi el ei ;
b) Veri fi c6ri i j ocul ui di n l agdrul pal i er;
t)' Veri fl cdri i j ocul ui di n l agdrul maneton;
d) Veri fi ci ri i j ocul ui pi ston-camagd ci l i ndru.
54.l n fi gura EXPL 15 (secv. 1,2), pi stonul este pozi fi onat l a:
a) p. m. i . ;
b) 90oRAC i nai nte de p.m.e.;
c) 90oRAC dupd p.m.e.;
O
p. m. e.
5-5.l n fi gura EXPL 16 avem:
A)t Diagrama universali de frdngere
;
b) Di agrama de uzurd a fusul ui pal i er;
c) Di agrama de uzurd a fusul ui maneton;
d) Ni ci una di ntre vari antel e anteri oare.
56. Figura EXPL 17 (a,b) schifeazd modalitatea de;
a) Mdsurare a uzurii brafelor;
''b)
Verificare a paralelismului axelor manetonului
9i
bolfului;
c) Veri fi care a ordi ni i de apri ndere;
d) Mdsurare a frdngerilor arborelui cotit.
57. ldentifica{i ce operafiune este prezentatd ln figura EXPL 18:
a) Mdsurarea uzuri i fusuri l or maneton;
b) Mdsurarea cdderi i fusuri l or pal i er fdrd demontarea cuzi netul ui ;
c) Mdsurarea cdderii fusurilor palier cu demontarea cuzinetului;
14
Motoare cu ardere internd
d) Verificarea calitdfii suprafefei fusu lui maneton.
58. controlul arborelui cuprinde operafii extrem de importante. in figura EXpL
19 este redatd procedura de:
a) Mdsurare a j ocul ui
radi al i n l agdrul de pat cu sonda garpe;
b) Mdsurare a j ocutui
radi ati i n l agarut de pat cu sarme i e
i tumn;
c) Verificare a calitdfii suprafefei fusului palier;
d) Mdsurare a j ocul ui
radi al i n l agi rul di n capul bi el ei cu sonda garpe.
59. Figura EXPL 20 prezintd:
a) Demontare arbore cu came:
b) Control ul di mensi onal al vi rorul ui ;
c)' Mdsurarea uzuri i cuzi netul ui l agdrul ui de i mprngere;
d) Nici una dintre variantele anterioare.
60. l denti fi ca(i operafi unea di n fi gura EXpL 21:
a) Recondi {i onarebol [;
b) Regl are j oc cuzi net-fus pal i er cu l ai ne;
c) Mdsurare joc
axial In lagdrul palier;
d) Mdsurare j oc radi al tn l agdrul maneton.
61. ln figura EXPL22 poate fi identificatd procedura de:
a) Reparare a scaunul ui de supapd;
b) Reparare a ghi dul ui supapei ;
c) Reparare a galeriei de evacuare;
d) Mdsurare a j ocul ui ghi d-ti j a supapd.
62. in figura EXPL 23 este schilat efectul.
a) Uzurii abrazive ln regiunea port-segmenfi;
b) Uzurii corozive in zona ungdtorilor;
c) Uzurii corozive a bolfului;
d) Uzuri i abrazi ve a fusul ui maneton.
63. Figura EXPL 24 prezintd:
a) Repararea fisurilor cdmdgii cu paste epoxidice;
b) Repararea fisurilor injectorului;
c) Decarbonizare camag6;
d)' Repararea fisurilor chiulasei din zona supapei de evacuare cu un fund fals.
64. cu simbolizarea cunoscutil pentru volumul lucrdrilor de reparafii navele: RT-
revi zi e tehni cd, RC1-reparafi a curentd numdrul 1, RC2-repai afi a curentd
numdrul 2, RK-reparafia capitald, precizafi care este ordinea de efectuare a
ciclurilor de reparafie la nave:
a) RT, RC1, RC2, RK;
b) RK, RT, RCl , RC2;
c) RC1, RC2, RT, RK;
d) Rc2, RC1, RK, RT.
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel opera[ional
65. Care dintre metodele de recondifionare a fisurilor nu se aplicd la piston:
a) Sudura;
b) Montarea de gtifturi filetate;
I'tT Lipirea cu rdgini epoxidice;
d) Montarea de dopuri filetate.
66. Prin dispozitivul prezentat in figura EXPL 11 se realizeaz5:
"i ' )r
Veri fi carea paral el i smul ui di ntre axel e cel or doud l agdre (fi g. EXPL 11,a)
9i
a
perpendicularitdfii acestora pe suprafefa laterald a capului, respectiv
pi ci orul ui (fi g. EXPL 1 1,b);
b) Verificarea paralelismului dintre axele celor doud lagire (fig. EXPL 1 1
,
b) gi a
perpendicularitifii acestora pe suprafefa lateralS capului, respectiv piciorului
(fi g. EXPL 11,a);
c) Veri fi carea deformafi i l or bol {ul ui ;
d) Veri fi carea sol i ci tdri l or corpul ui bi el ei .
67. Dacd laina de la capul bielei unui motor ln doi timpi este mai groasl decAt
cea originald, noul raport de comprimare:
a) Operafi unea este i mposi bi l d;
'6) Cregte;
c) Nu se modi fi cd;
d) Scade.
68. Daci laina de la capul bielei unui motor in patru timpi este mai groasd decdt
cea ori gi nal d, noul raport de compri mare.
' a)
Opera{i unea este i mposi bi l d;
b) Creqte;
c) Nu se modi fi cS;
d) Scade.
69. l n urma al ezdri i cdmi gi i de ci l i ndru a unui motor cu camera de ardere i n
chi ul asd, noul raport de compri mare:
a) Depi nde de val oarea presi uni i de supraal i mentare;
b) Scade;
c) R5mdne constant;
d); Cregte.
70. Uzura lagdrelor palier ale unui motor auxiliar cauzeazl urmdtorul efect
asupra raportul ui de compri mare:
a) Cregterea;
bl Scdderea;
c) Pdstrarea constanti;
d) Cregterea in timpul comprimdrii, scdderea in timpul destinderii.
71" Pri n rabotarea chi ul asei cu camerede ardere In chi ul asd, raportul de
compnmare:
a) Nu se modi fi cS;
146
Motoare cu ardere internd
b) Scade;
c) Cregte;
d) Se menfi ne constant daci este real i zatd camera de ardere [n chi ul asd.
72, Abaterea de la coaxialitatea lagdrelor palier se mdsoard prin abaterea de la
paralelismul brafelor de manivelS (misurarea frAngerilor). Aceasta se
realizeazd, conform figurii EXPL 17, cu ajutorul unui comparator special, prin
mdsurarea distanfei dintre bra{ele unui cot, de reguldla o distanfd egald cu
jumdtate din diametrul fusului palier fafd de axa de rotafie, efectudndu-se.
a) O si ngurd determi nare, atunci cdnd cotul se afl d l n pozi fi a p.m.i . gi nava este
Tncdrcatd la maxim:
b) O singur6 determinare, atunci cdnd cotul se afld Tn pozifia p.m.i. gi motorul
tocmai a fost opri t;
c) Patru determi ndri , i n condi fi i l e de l a punctel e a)
9i
b), corespunzdtoare
p. m. i . , t ri bord, p. m. e.
9i
babord;
d) Ci nci determi ndri , i n condi fi i l e de l a punctel e a) gi b), corespunzdtoare p.m.i .,
tri bord, babord gi p.m.e., datori ti prezenfei bi el ei , care nu permi te o si ngurd
determi nare l a p.m.e.
73. Care dintre urmitoarele condifii poate contribui la formarea de depuneri pe
pal etel e turbi nei de supraal i mentare:
a) Ardere i ncompl etd;
b) Consum mare de ul ei ungere ci l i ndri ;
c) Neetangeitdti ale supapei de evacuare;
d) Toate cauzele de mai sus.
74. Care di ntre metodel e de recondi fi onare a fi suri l or se apl i cd l a chi ul asdpe
zona l ateral d;
a) Li pi rea cu r5gi ni ;
b) Capl amal e;
c) Sudurd;
d) Toate cel e de mai sus.
75. Proba hi draul i cd a chi ul asei se face i n vederea depi sti ri i eventual el or fi suri
gi se real i zeazd cu apd, l a presi unea:
a) Nomi nal d a fl ui dul ui de rSci re;
b) 1.5 di n aceasta;
c) Sub 1. 5 di n presi unea nomi nal d;
d)' ' Mai mare de 1. 5,
f i ndnd
cont gi de regi mul t ermi c al organul ui probat .
76. i nl ocui rea tubul aturi i de i nal td presi une l a o repara(i e se face cu o tubul aturd
de acelagi diametru gi aceeagi lungime ca cea originald, in scopul:
a) Evitdrii utiliz6rii pieselor de schimb de alte dimensiuni;
b) Menfi nerea constantd a ni vel ul ui vi bra(i i l or i n si stemul de i nal td presi une;
c) Utilizarea elementelor de imbinare gi fixare deja existente;
d)' Menfinerea aceloragi caracteristici ale injecfiei.
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
77. Ce material se utilizeazd pentru garniturile necesare la imbinarea
tubul aturi l or de combusti bi l :
a) Fi bri de sti cl S;
b) Azbest;
c) Cupru;
;6T'
Se recomandd imbindri sudate cap la cap.
7E. Cel e mai peri cul oase fi suri sunt cel e di n zona de racordare a capul ui
pistonului; fiind o zond intens solicitatd, acestea se pot extinde rapid; Tn cazul
fisurilor pdtrunse, preciza[i valabi litatea u rmdtoarelor afi rmafii:
a) Existd posibilitatea pdtrunderii gazelor de ardere in spafiile de rdcire;
b) Exi std posi bi l i tatea credri i unor pungi i zol atoare, care Tmpi edi ci rdci rea
pi stonul ui , putAnd duce l a gri parea acestui a;
c) La motoarele lente la care pistoanele sunt rdcite, pericolul este gi mai mare;
'it)
Toate rispunsurile anterioare sunt valabile.
79. Repararea fi suri i apdrute fn zona de racordare a capul ui pi stonul ui di n fi gura
EXPL 25 presupune:
a) in primul rAnd, determinarea lungimii fisurii folosind metodele cunoscute
9i
se stopeazd propagarea fisurii prin practicarea de gduri la capetele fisurii; se
ganfreneazd gdurile gi se monteazdpe ambele flancuri ale rostului prezoane
de consol i dare ca fn fi gur{, dupd care se trece l a l ncdrcarea cu sudurd l n
mai multe treceri, folosind electrozi din ofel inoxidabil sau fontd;
b) Suprafafa exterioardse curdtd
Si
se rotunjegte corespunzdtor cu mare
atenfie, cdci muchiile de material netegite datoritd supralnc5lzirii locale se
ard gi se fisureazd, devenind amorse de propagare pentru toate zonele
invecinate;
c) La sfdrgi t se face obl i gatori u gi o probd hi draul i c6:
d) Toate rdspunsurile anterioare sunt valabile.
80. Fi gura EXPL 26 i ndi cd:
a) Mdsurarea uzuri i gi mdri mi i fi suri l or pi stonul ui cu cap concav cu aj utorul unui
cal i bru;
b) Mdsurarea uzurii gi concavitdfii pistonului cu cap plat cu ajutorul unui calibru,
$
Misurarea uzurii gi concavitdlii pistonului cu cap concav cu ajutorul unui
cal i bru;
d) Mdsurarea uzuri i gi concavi tdfi i pi stonul ui cu cap concav cu aj utorul sondei
pentru addnci mi a gubl erul ui .
El. Precizafi succesiunea operafiunilor de reparare a capului pistonului care
prezintdfisuri, conform figurii EXPL 27:
a) ln zonele fisurate sunt practicate gduri cu diametre suficient de mari pentru a
putea cuprinde integral toate fisurile din zona respectivd; in aceste gduri se
introduc dopuri din materiale termorezistente, care se fixeazicu guruburi (fig.
EXPL 27,a) sau sunt filetate; dupd montaj sunt asigurate cu gtifturi filetate
sau ancore cu gheare (fi g. EXPL 27,b
9i
c);
1t|8
Motoare cu ardere internd
b) in zonele fisurate sunt practicate gduri cu diametre suficient de mari pentru a
putea cuprinde integral toate fisurile din zona respectivd; aceasta este apoi
asiguratd cu gtifturi filetate sau ancore cu gheare; in aceste gduri se introduc
dopuri din materiale termorezistente, care se fixeazd cu guruburi sau sunt
filetate;
c) In zonele fisurate sunt practicate gduri in dreptul fiecdrei fisuri, cu diametre
superi or cel ui al fi suri i ; i n aceste gduri se i ntroduc dopuri di n materi al e
termorezistente, care se flxeazi cu guruburi (fig. EXPL 27,a) sau sunt
filetate; dupi montaj sunt asigurate cu gtifturi filetate sau ancore cu gheare
(fi g. EXPL 27,b
ei
c);
d) In zonel e fi surate sunt practi cate gduri cu di ametre sufi ci ent de mari pentru a
putea cuprinde integral toate fisurile din zona respectivd; in aceste gduri se
introduc dopuri din materiale plastice, care se fixeazdcu guruburi (fig. EXPL
14,a) sau sunt filetate; dupi montaj sunt asigurate cu gtifturi filetate sau
ancore cu gheare (fig. EXPL 27,b
9i
c).
82. Fi gura EXPL 27 prezi ntd operafi uni l e necesare recondi {i on6ri i capul ui
pi stonul ui cu fi suri . Aceste operafi uni sunt:
a) Practicarea de gduri cu diametre suficient de mari pentru a putea cuprinde
integral toate fisurile din zona respectivd;
b) Asigurarea dupi ontaj cu gtifturi filetate sau ancore cu gheare;
c) Introducerea de dopuri din materiale termorezistente, care se fixeazdcu
*
guruburi sau sunt fi l etate;
d), Ordinea corecte operafiunilor este a), c), b).
83. Pri n modi fi carea grosi mi i l ai nel or de pe pl aca de i mpi ngere a l agdrul ui de
i mpi ngere di n fi gura EXPL 28, se real i zeazd:
a) Corectarea pozi{iei arborelui cotit, datoratd nivelului excesiv al vibratiilor
torsionale:
bJ,,Regtarea gi ajustarea pozifiei axiale a arborelui cotit in funcfie de grosimea
saboIilor;
c) Reglarea
9i
ajustarea pozifiei axiale a arborelui cotit ln func{ie de suprfafa
frontald sabotilor:
d) Ni ci una di n metodel e de mai sus nu este practi cabi l S.
84, in perioada de rodaj a unui motor naval, uzura se caracterizeazi prin
urrnitoarele:
d) Uzura poate fi privitd ca o continuare a prelucrdrii pieselor, fiind
necesardobfinerea ajustajelor, microgeometriei gi structurii superficiale
optime pentru funcfionarea normali a motorului;
b) Pri ntr-o dezvol tare i n ti mp aproape l i ni ard procesul ui , sfdrgi tul ei fi i nd
corespunzdtor uzuri i l i mi td dmi si bi l e;
c) Conti nuarea funcfi ondri i cu pi ese care au depdgi t uzura l i mi td dmi si bi l d,
perioaddce trebuie evitatd, intruc6t conduce la intensiflcarea puternicd a
uzurii pieselor pdni la avarierea motorului;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operalional
85. Studiul suprafefelor uzate ale pieselor a arltat cduzura se prezintd sub
aspecte variate, cele mai importante tipuri de uzurd fiind:
a) Uzura abrazivl gi uzura prin aderenfd;
b) Uzura prin obosealfr;
c) Uzura corozivd;
ffi
rToate rdspunsurile anterioare sunt valabile.
86. Uzura abrazivd se
produce:
a) ln urma funcfiondrii pieselor la temperaturi ridicate, datorit6 vitezelor gi
presi uni l or mari gi a ungeri i i nsufi ci ente (de obi cei , l ntreruperea fi l mul ui de
,.,.
lubrifiant dintre suprafefele cuplei);
'b)
Datorite existenfei unor particule dure intre suprafefele pieselor cuplelor din
motorul cu ardere internd, fiind provocatd de procesul de microa$chiere
Si
deformafiile microplastice generat de aceste particule;
c) Prin formarea pe suprafefele pieselor solicitate de forfe variabile a unor
ciupituri izolate sau grupate (fenomenul de pitting), fie de fdrdmi(area gi
exfolierea suprafefelor, cauza acestui tip de uzurd constituind-o oboseala
superfi ci al d a materi al ul ui pi esel or;
d) Datoritd reac{iilor chimice care au loc intre suprafafa pieselor
9i
agenfii
corozi vi , di ntre care cei mai i mportanfi sunt oxi genul , apa, sul ful , etc., i n
urma acestor reac{ii formdndu-se compugi friabili, care sunt indepdrtafi
ulterior sub ac{iunea fo(elor care lncarcd suprafe{ele.
87.Uzura prin aderenfd se produce:
'd)
ln urma func{iondrii pieselor la temperaturi ridicate, datoritd vitezelor gi
presi uni l or mari gi a ungeri i i nsufi ci ente (de obi cei , Tntreruperea fi l mul ui de
l ubri fi ant di ntre suprafe{el e cupl ei );
b) Datoritd existen{ei unor particule dure Tntre suprafefele pieselor cuplelor din
motorul cu ardere interni, fiind provocatd de procesul de microagchiere gi
deformafiile microplastice generat de aceste particule;
c) Prin formarea pe suprafefele pieselor solicitate de fo(e variabile a unor
ciupituri izolate sau grupate (fenomenul de pitting), fie de fdrdmi{area
9i
exfolierea suprafefelor, cauza acestui tip de uzurd constituind-o oboseala
superfl ci al d a materi al ul ui pi esel or;
d) Datoritd reacfiilor chimice care au loc lntre suprafafa pieselor
9i
agenfii
corozivi, dintre care cei mai importanfi sunt oxigenul, apa, sulful, etc., in
urma acestor reacfii formdndu-se compugi friabili, care sunt indepdrtafi
ulterior sub ac{iunea fo(elor care lncarcd suprafe{ele,
EE, Uzura pri n oboseal 5 se produce:
a) ln urma funcfiondrii pieselor la temperaturi ridicate, datoritd vitezelor gi
presi uni l or mari gi a ungeri i i nsufi ci ente (de obi cei , i ntreruperea fi l mul ui de
lubrifi ant dintre suprafefele cuplei);
b) Datoritd existenfei unor particule dure lntre suprafefele pieselor cuplelor din
motorul cu ardere interni, fiind provocatd de procesul de microagchiere gi
deformaliile microplastice generat de aceste particule;
{60
{''
Prin forr"r""
o;
ciupituri izolate sau grupate (fenomenul de pitting), fie de fdrdmifarea
9i
exfolierea suprafefelor, cauza acestui tip de uzurS'constituind-o oboseala
superfi ci al d a materi al ul ui pi esel or;
d) Datoritd reacfiilor chimice care au loc intre suprafa{a pieselor gi agen{ii
corozivi, dintre care cei mai importanfi sunt oxigenul, apa, sulfu[ eti., in
urma acestor reacfii_ formandu-se compugi friabili, care sunt indepErtafi
ulterior sub acfiunea fo(elor care Tncarcd suprafefele.
c) La nivelul suprafefelor de lucru ale camelor gi tachefilor, se manifestd uzura
." .
prin obosealdgi aderenfd;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
90. Asamblarea pd(ilor componente ale carcasei se realizeazi:
a) Cu prezoane la motoarelor mari;
b) Cu prezoane
9i
tiran{i la motoarele mari;
cJ. Cu prezoane indiferent de tipul de motor;
d) Cu prezoane sau ti ranfi funcfi e de di mensi uni l e motorul ui .
91. Lainele utilizate la fixarea motoarelor pot fi:
a) De spri j i n;
Q)
Laterale;
b)
' De
spri j i n gi l ateral e;
d) Doar de spri j i n.
92. Materialele utilizate la constructia lainelor laterale sunt:
a) Fonta, ofel ul sau rdgi ni l e epoxi di ce;
6p O{elul;
c) Fonta gi rdgi ni l e epoxi di ce
d) O[el ul
9i
rdgi ni l e epoxi di ce.
93. Supapa de siguranfd prezentd pe carcasa motorului este fixatd pe:
a) Bl ocul ci l i ndri l or:
$) etocul col oanetor;
c) Chi ul asd;
d) Rama de fundafi e.
94. care di ntre defecfi uni l e enumerate nu este speci fi cd ni ci unui a di ntre
elementele carcasei:
a) Fi suri l e;
15{
Teste de eval uare. Ofi l er mecani c mari ti m-ni vel operafi onal
b) Corozi unea;
c) Uzura;
d) Deformarea.
95, Pompel e de i nj ecfi e trti l i zate l a motoarel e naval e sunt:
a) Centri fuge;
b) Pompe cu roti di nl ate;
c) Pompe cu gurub;
d) Pompe cu pi st on.
96. Care di ntre urmdtori i parametri i nu sunt asi gurafi de si stemul de i nj ecfi e:
a) Dozaj ul de combusti bi l ;
b) Avansul l a i nj ecfi e;
c) Vdscozi tatea combusti bi l ul ui ;
d) Fi ne[ea pul veri zdri i .
97. Care dintre parametrii enumerafi se ajusteazd la injector in exploatare:
a) Penetralia;
b) Di spersi a;
c) Presi unea de deschi dere;
d) Viteza de injec{ie.
98. i n fi gura EXPL 29, pozi fi i l e 5, 6
9i
7 reprezi ntdi n ordi ne:
{
DuzA gi acul, gtiftul de centrare, tija impingdtoare;
b)
$ti ft 9i
duzi , acul , ti j a i mpi ngdtoare;
c) Corp gi ac, gtift de centrare, tija impingdtoare;
d) Duza gi ac; gurub de fi xare; ti j a i mpi ngdtoare.
99, Ce se regl eazd l a i nj ector pe bancul de probd:
a) Presi unea de deschi dere;
b) Etangarea,
c) Fi ne[ea pul veri zi ri i ;
d) To[i cei trei parametri i preci zafi anteri or.
100. Pompel e de i nj ec{i e cu pi ston roti tor cu doud cremal i ere regl eaza avansul
la injecfie:
a) Roti nd
Pi stonagul ;
b) Depl asdnd cdmaga pi stonagul tti ;
c) Roti nd supapa de admi si e;
d) Roti nd supapa de reful are.
101. Care di ntre efectel e enunrerate nu sunt provocate de uzura pi stonagul ui
pompei :
a) Modi fi carea avansul ui l a i nj ec[i e;
b) Reducerea presi uni i de i nj ecfi e;
c) Post injeclia;
d) Accentuarea neuni formi tdl i i i nj ecfi ei
152
Motoare cu ardere i nterni
Decal aj ul di ntre i nceperea cursei de ri di care a pi stonagul ui gi momentul
cdnd pi st onul aj unge l a p. m. i . ;
Decal aj ul Tntre momentul debi tdri i de combusti bi l
9i
momentul deschi deri i
acul ui i nj ectorul ui .
c)
d)
104. Fi l trel e automate uti l i zate i n i nstal ati i l e Mp sunt.
a) Fi l tre vol umi ce;
b) Fi l tre de suprafafd;
a) Fi l tre l i ni are;
b) Filtre mixte.
rafa{5 este:
pot fi re{inute de elementul filtrant;
rre pot trece prin ochiurile re{elei;
9Ao/o.
le care au fost refinute in procent de 85-
106. care este metoda de curd{ire cea mai des intalnitd la filtrele autornate:
a) Suflarea cu aer:
b) Sufl area cu abur;
c) Curgerea inversd;
d) Spdl area cu motori n6.
107' care este cel mbi frecvent mod de uti l i zare al fi l trel or automate cu
autocurdfi re i n i nstal afi i l e de ungere a Mp:
a) Sunt uti l i zate ca fi l tre pri nci pal e;
b) Sunt utilizate ca filtre indicatoare:
c) Sunt utilizate ca filtre by-pass;
d) Sunt utilizate ca filtre magnetice.
108. Separatoarel e centri fugal e uti l i zate sunt:
a) Grosi ere gi fi ne;
b) Purificatoare
9i
clarificatoare;
c) De toate ti puri l e preci zate l a punctel e a) qi b);
Test edeeva| uare. of i f ermecani cmari t i m-ni ve| opera{i ona|
- . - =! -
d) Grosiere
gi clarificatoare.
110. Pentru mecanrsmul de di stri bul i e di n fi gura EXPL 31, unde se veri fi cd
j ocul
termi c:
a) intre camd
9i
tachet,
b) lntre tachet gi tija impingdtoare:
c) i ntre cul butor 9i
ti j a i mpi ngdtoare;
d) intre supaPi 9i
culbutor.
111. Centrarea cu strele se utilizeazd pentru:
a) Punerea l a punct a mecani smul ui de di stri buti e;
b) Veri fi carea al i ni eri i l i ni i l or de arbori ,
cj Punerea l a punct a si stemul ui de i nj ec[i e;
dj Verificarea fringerilor arborelui cotit'
112. Cdte l agdre se gdsesc i n tubul etambou:
a) Unul pentru arborele Port
elice;
b) Doud pentru arborel e i ntermedi ar;
c) Doud pentru arborele
Port
elice;
d) Unul pentru arborel e de i mpi ngere.
lV. Exploatare
l l 3. Di agr amapunct u| ui der oudper mi t edet er mi nar eat emper at ur i i | acar e
trebuie ra-cit aerul de supraalimentare in rdcitorul intermediar, ln scopul:
a) Evi tdri i apari fi ei fenomenul ui de cavi ta{i e;
b) Evi tarea depuneri l or de cal ami n6;
cj Evitarea apari{iei condensului in rdcitor;
d) Evi tarea gocuri l or hi draul i ce.
114. Care este agentul care reduce uzura corozi vi provocatd de aci dul sul furi c
rezul tat di n arderea combusti bi l ul ui
greu:
a) Apa tehni c6;
b) Apa de mare;
C)' Ul ei ul de ungere ci l i ndri :
d) Aerul de bal ei aj .
115. Dacd motorul rateazd porni rea, una di n cauze poate fi :
d), ' Temperaturd redusd l a sfdrqi tul compri mdri i ;
154
--
M"t""r"
", "rd"r"
lffi
-- _
b) Presi une scdzutd a medi ul ui ambi ant:
c) Presi une mare a pompei ci rcul a{i e ul ei ,
d) Presi une mare a pompei ci rcul afi e combusti bi l di n si stemul de al i mentare a
motorul ui .
116, Uzual , porni rea motorul ui l a rece poate fi uguratd pri n:
a) Reducerea raportul ui de compri mare;
b) Uti l i zarea unui combusti bi l cu o temperaturdde autoapri ndere mai ri di catd;
c) Cregterea gradul ui de supraal i mentare;
d) IncSl zi rea apei de rdci re ci l i ndri .
117. Ci fra cetani cd a combusti bi l i l or naval i reprezi nti ;
a) Procentul vol umi c de cetan di ntr-un amestec de cetan normal gi a -meti l -
naftend, care are acel eagi propri eti fi l a autoapri ndere ca gi combusti bi l ul
dat;
b) cantitatea de KoH echivalentd cantitd{ii unui acid de a neutraiiza bazele
di ntr-un gram de combusti bi l ;
c) Rezi stenta l a curgere a combusti bi l ul ui ;
d) Canti tatea de cdl durddegaj atdpri n arderea unui kg de combusti bi l .
!!8.
Daca i n ti mpul funcfi oni ri i motorul ui temperaturi l e apei de rdci re l a i egi rea
di n ci l i ndri i motorul ui sunt di feri te, aceasta i ndi ci :
119. care este agentul care reduce uzura corozi vd provocatdde aci dul sul furi c
rezul tat di n arderea combusti bi l ul ui oreu;
a) Apa t ehni cd;
b) Apa de mare;
c) Ul ei ul de unger e ci l i ndr i ;
d) Aerul de bal ei aj .
120. Fi gura EXPL 32 prezi ntd di agrama i ndi catd cu curba desti nderi i avend un
aspect neuni form. Cauzel e posi bi l e
sunt:
a) Exi std frecare mdri td i ntre pi stonagul
9i
ci l i ndrul aparatul ui de ri di cat
diagrame, cauzatd de pdtrunderea impuritdfilor, dilatare necorespunzdtoare
a ungr pi ese al e aparatul ui , datori td i ncdl zi ri i i nsufi ci ente;
b) Mecani smul de i nregi strare osci l eazd;
c) Ti j a pi stonul ui este strAmbd;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
121. Fi gura EXPL 32 prezi ntd di agrama i ndi cati cu curba desti nderi i avdnd un
aspect neuni form. Modal i tdti de remedi ere sunt:
7
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
a) Se demonteazd, se curdfd gi se unge ansambl ul pi ston-ci l i ndru, se cur5fd
purJa;
b) Se i ncdl zegte aparatul i ndi cator uni form i nai nte de a-l pune i n funcfi une, se
i nl ocui egte resortul cu unul mai tare;
c) Dacd mi j l oacel e i ndi cate nu remedi azd defecfi unea, se vor i nl ocui pi stonul
9i
ti j a; i n caz cd nu este posi bi l sau nu avem, se va prel ucra di agrama ri di catd
pri n refacerea l i ni ei mi j l oci i (Tntrerupte) di ntre vdrfuri l e curbei
9i
numai dupd
_. ceasta se va pl ani metra di agrama;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
122. Fi gura EXPL 33 prezi nti di agrama i ndi catd avdnd un contur dubl u.
Cauzel e
posi bi l e sunt:
a)
$nurul
de acfi onare al tamburul ui se i nti nde (este el asti c) sau di agrama este
ridicatd cu aparatul incdneincdlzit;
b) Hrtia inregistratoare nu este fixatd bine pe tambur (se migcd);
c) Mecani smul de i nregi strare nu este pri ns (este sl Sbi t), pe ti j a pi stonul ui ;
d), Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
123. Fi gura EXPL 33 prezi ntd di agrama i ndi catd vAnd un contur dubl u.
Modal i td{i de remedi ere sunt:
a) Se va folosi un gnur neelastic sau se intinde cel existent;
b) Se va i ncdl zi aparatul i nai nte de ri di carea di agramel or 9i
se va fi xa
corespunzdtor mecani smul ui de i nregi strare pe ti j a pi stonagul ui ;
c) Se vor verifica lamelele de fixare a hdrtiei pe tambur;
d) Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
124.in figura EXPL 34 este prezentat un sistem de comandd a tura(iei, pentrtt
un motor i n doi ti mpi naval " Sdgeata cu l i ni e conti nud marcheazd:
a) Mi $cdri l e efectuate de pdrghi i l e si stemul de comandd, atunci cdnd de l a
maneta de combusti bi l se comandd mdri rea turafi ei ;
b) Mi gcdri l e efectuate de pdrghi i l e si sternul de comandd, atunci cdnd de l a
maneta de combusti bi l se comandd scdderea turati ei ;
c) Sunt val abi l e ambel e rSspunsuri anteri oare;
d) Ni ci unul di n rdspunsuri nu este corect
125. in figura EXPL 34 este prezentat un sistem de comandd a turatiei, pentru
un motor Tn doi ti mpi naval . Sdgeata cu l i ni e punctati marcheazd:
a) Opri rea de avari e, comandatd de di spozi ti vul de bl ocare al al i mentdri i ,
decl angat de di spozi ti vul de protecfi e, datori td cregteri i presi uni i pe unul di n
ci rcui tel e de rdci re sau ungere;
b) Opri rea de avari e, comandati de di spozi ti vul de bl ocare al al i mentdri i ,
decl angat de di spozi ti vul de protecfi e, datori td reduceri i presi uni i pe unul di n
ci rcui tel e de rdci re sau ungere;
c) Sunt val abi l e ambel e rdspunsuri anteri oare;
d) Ni ci unul di n rdspunsuri nu este corect.
156
Motoare cu ardere internd
126. i n fi gura EXPL 35 este prezentatd schema de comandd gi supraveghere
pentru un motor naval lent de propulsie, ln care toate nranevrele pot fi executate
di n postul de comandd si tuat i n comparti mentul magi ni , sau de l a di stanfd, di n
ti moneri e. Cu notafi i l e di n fi gur5, avem,
a) 1-postul de comandddi n ti moneri e (comanda navei ); 2-postul de comandd
central di n PCC, care permi te comanda gi supravegherea motorul ui gi a
cel orl al tor agregate
9i
i nstal afi i di n CM;
b) 3-comanda l ocal d CL a motorul ui , si tuatdpe motor;
c) 4-panou cu acfi ondri l e pneumati ce al e si stemul ui de comandd al i mentat
pri n
,-,. reductorul de presi une
5 de l a butel i a de aer 6;
d)' Toate rdspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e.
127' l n fi gura EXPL 35 este prezentatd schema de comandd gi supraveghere
pentru un motor naval lent de propulsie, Tn care toate manevrele pot fi executate
di n postul de comandd si tuat i n comparti mentul maqi ni , sau de l a di stantd, di n
ti rnoneri e. Cu notafi i l e di n fi gurS, avem:
ei ) 1-postul de comand5 central di n
pCC,
care permi te comanda gi
supravegherea rnotorul ui gi a cel orl al tor agregate qi i nstal afi i di n CM; 2_
postul de comandd di n ti moneri e (comanda navei );
b) 3-panou cu ac{i ondri l e pneumati ce al e si stemul ui de comandd al i mentat pri n
reductorul de presi une 5 de l a butel i a de aer 6; 4-comanda l ocal dCl a
motorul ui , si tuatdpe motor;
c) Toate rfrspunsuri l e anteri oare sunt val abi l e;
d) Ni ci unul di n rdspunsuri nu este val abi l .
128. Dacd vi rorul este cupl at qi arborel e coti t nu se vi reazd sau se vi reazd greu,
care di ntre cauzel e enumerate nu are l egi tur6 cu probl ema men{i onatd:
a) Robi nefi i butel i i l or de l ansare nu sunt deschi Ei sau presi unea aerul ui este
mi c6:
Li ni a axi al d este bl ocat5;
Un cuzinet este gripat;
Uleiul este rece in carterul motorului
129. Di agramel e i ndi cate dau i nforma(i i di recte asupra:
a) Evol ufi ei temperaturi di n ci l i ndru;
b) Evol u{i ei presi uni di n ci l i ndru;
c) Evol u{i ei tenrperaturi gi presi uni di n ci l i ndru;
d) Evol ufi ei puteri i i ndi cate a motorul ui .
130. Aprecierea rapida a stirii tehnice a unui rnotor pe baza analizei gazelor de
ardere poate folosi drept criteriu de evaluare culoarea gazelor arselvacuate.
Prezen{a unei culori inchise a gazelor evacuate are drept cauzd.
a) Arderea unui amestec bogat i n combusti bi l ;
b) Contami narea ul ei ul ui cu apd tehni cd;
c) Contami narea ul ei ul ui cu api de mare;
e) Contami narea combusti bi l ul ui cu apd tehni cd.
b)
c)
d)
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
ANEXA EXPL
; F/
i:'tri: '
j
"
u.i 1i944'..-
'*
t et *l
- l
f r - l "i
EXPL 3
hf l
TnM,
i
c n o, so 0?5 l . c
158
EXPL 6
159
Motoare cu ardere internd
Re:ef,vn
-rfl
al iDrljtu r
t0o/e clint',lP
lle tnrv n
l m$ir,e
15'it drfi trf,'
I{(l I
70 75 60
f uf e
+
1n, 0t
I
j ' tst
r"i
I
e0t
I
rol
I
l
u0l
Bol
ren ,"/o
16 Dr % L, t .
I
l f 0"
rd0.
E
u
IE
HE
{{
ni :
"' $ ; \
f (
5r
cd
OF
F4
( F
UE
r i o
SL
=#
( g
E=
( . , i
A)
xc
o6
r F
Ei t
qu
qE
E=
e$
+
{
2
' fr1
I
ml
u
q
E
u
?it u
o
g
=
d
f f {
5
U
sa rn
85 90
EXPL 5
95 ffi 10S
ri10
Turo1]"io
,Y"
9d TURNTIN
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel operafional
EXPL 7
/ -i :
-+.-
---
--T---
160
EXPL 10
EXPL 13
EXPL 14
161
Motoare cu ardere internd
EXPL 12
{*
-,if
','i
l
i
a
EXPL 8
/
Teste de evaluare. Ofi{er mecanic maritim-nivel opera{ional
EXPL 16
EXPL 17
162
EXPL 15
t63
Motoare cu ardere internd
EXPL 18
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
Motoare cu ardere internd
ffiffi
t l
r i i i
itJ
I
164
EXPL 27
105
/
Teste de evaluare. Ofifer mecanic maritim-nivel operafional
4
f
l
f
I
li
. l '
I
U' Jg+cl i l br - *r sud
i ul r 13r Ynt
aur i r i ' Lr ; r r +n{' r l
"r r , i , r {i l ur
! r ": , r r ni , r {i r
Fegt : . - L- r l uki t
t l s : u! 1' ! ' i "l
'
t
'
r
'
EXPL 30
sul l l utrl
166
EXPL 34
187
Motoare cu ardore internd
EXPL 32
EXPL 33
Ax cama
Inver$ar*
Dl strl hul tor Control
Si st m unge16
Msnel s 16gl ara
combsBiibil
"".|
Rogl al
r . , l O
lndlcator garclhF
oi sp ATOP
fivtrla
Test edeeva| uar e. of i [ er mecani cmar i t i m- ni ve| oper af i ona|
-
#
- ]
EXPL 35
Motoare cu ardere interni
nAspurusuRr EXPL
Intrebare Rispuns Intrebare Risouns Intrebare Resouns
1 d 45 c 89 d
2 b 46 b s0 d
3 c 47 d 91 c
4 d 48 a 92 b
5 d 49 93 b
6 50 d 94 c
7 d 61
h
95 d
8 d 62 b 96 c
I a 53 c 97 c
l 0 D 64 d 98 a
11 c 65 a 99 a
12 b 56 d 100 b
13 d 67 b 101 c
14 a 58 a 102
15 d 50 c 103 a
t 6 d 60 b 104 b
17 d 61 a 105 d
18 a 62
h
106 c
19 b 63 d 107 a
20 c 64 a 108 b
21 b 65 c 109 c
22 a 66 a 110 o
23 c 67 b 111 b
24 b 68 a 112 c
25 a 69 d 113 c
26 70 b 114 c
27 d 71 115 a
28 q
f2 d 1r 8 d
29 a 73 d 117 a
30 d 74 d 118 d
31 b 75 d 119 c
32 c 78 d 120 d
33 a 77 d 121 d
34 c 78 d 122 d
35 c 7S d 123 d
36 c 80 c 124 a
37 a 81 a 125 b
38 b 82 d 126 d
39 d 83 b 127 a
40 c 84 a 128 a
41 b 85 d 129 b
42 c 86 b 130 a
43 d a7 a
4 a 88 G
168
169