Sunteți pe pagina 1din 4

PRACTICI PEDAGOGIC N NVTMNTUL

PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU
In prezent, pregatirea pentru cariera didactica a personalului din invatamantul
secundar
din Romania este asigurata prin structuri specializate din cadrul universitatilor, cu
atributii precise de pregatire initiala si formarea continua a profesorilor (Departamentele
pentru Pregatirea Personalului Didactic - DPPD). Activitatile de pregatire initiala
realizate prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic au la baza Ordinul
inistrului !ducatiei si "ercetarii privind aprobarea programului de studii in vederea
obtinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea Personalului
Didactic, nr. #$%&'($.(&.)((*.
Astfel, pentru incadrarea in invatamantul secundar este necesara
parcurgerea programului de studii pentru obtinerea certificatului de absolvire a
Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, dupa cum urmeaza+ nivelul I -
initial, parcurs in timpul studiilor universitare de licenta, cu acumularea a $( de credite si
cu obtinerea unei adeverinte de absolvire (care ofera certificarea pentru profesia didactica
si confera dreptul de a e,ercita profesia didactica la nivelul invatamantului preuniversitar
obligatoriu). Pregatirea psi-opedagogica suplimentara, respectiv nivelul II - de
aprofundare, cu acumularea a inca $( de credite si cu obtinerea certificatului de absolvire,
care asimileaza si inlocuieste adeverinta de absolvire, acorda absolventilor de studii
universitare dreptul de a ocupa functii didactice in invatamantul liceal, postliceal si
universitar. Accesarea acestui nivel al invatamantului este de asemenea conditionata de
absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de licenta.
Pregatirea pentru cariera didactica se produce in paralel (modelul concurent),
intersectandu-se cu cea stiintifica - de specialitate, de-a lungul anilor de studiu in
universitate. "oncomitent, e,ista si posibilitatea optarii pentru un parcurs de formare
bazat pe modelul consecutiv pentru incadrarea in sistemul de invatamant in calitate de
cadru didactic in invatamantul secundar, postsecundar si superior.
Pregatirea initiala a cadrelor didactice este diri.ata de cateva principii importante+
legatura stransa intre formarea de specialitate, cultura generala si cea pedagogica/ relatia
dinamica intre pregatirea psi-o-pedagogica si practica/ contactul viitorului cadru didactic
cu profesori competenti, mentori cu e,perienta la catedra/ orientarea participantilor si
individualizarea formarii lor conform principiului unitatii in diversitate, tinandu-se astfel
seama de personalitatea fiecarui viitor educator.
01epararea formarii academice de specialitate de cea psi-opedagogica este
contraindicata, deoarece ele sunt asociate una alteia in e,ercitarea profesiei2 intr-adevar,
simpla cunoastere a unui domeniu nu 0te face2 profesor, doar cunostintele de specialitate
nu sunt suficiente pentru a se transforma in mesa. educational. !le trebuie completate de
cunostinte psi-o-pedagogice si metodice pentru ca profesorul sa poata actiona cu succes
asupra pregatirii si educarii elevului, pentru a avea capacitatea de a transforma
cunostintele stiintifice in mesa.e didactice autentice. Aceasta pregatire metodica il va
a.uta pe profesor sa faca fata eficient situatiilor cu care se va confrunta in practica
educationala, situatii care tin de proiectarea, organizarea, conducerea si evaluarea
procesului instructiv-educativ.
"omponenta importanta in pregatirea initiala a cadrelor didactice, reprezentand 0punctul
de .onctiune, interfata intre a sti - ca informatie si a sti - ca actiune2 practica pedagogica
este activitatea in care este cuprins studentul, dupa promovarea e,amenelor obligatorii si
optionale, inaintea abilitarii sale ca profesor sau institutor. !a este parte constituenta a
trunc-iului comun de discipline din curriculum-ul de pregatire initiala a personalului
didactic.
Practica pedagogica figureaza in Planul de invatamant al DPPD-ului ca disciplina
obligatorie, fiindu-i alocat un numar de 3* de ore pentru nivelul I ($ ore 'saptamana , %#
saptamani - pentru practica pedagogica I, respectiv $ ore 'saptamana , %) saptamani -
pentru practica pedagogica II) si #) de ore pentru nivelul II ($ ore 'saptamana , %#
saptamani), pentru ambele niveluri creditele acordate fiind in numar de cate 4.
Practica pedagogica a studentilor se desfasoara in unitati de invatamant de aplicatie,
stabilite de inspectoratele scolare impreuna cu institutiile de invatamant superior, in
lunctie de nevoile de pregatire initiala pentru cariera didactica.
Rolul practicii pedagogice este de a-i introduce pe studentii practicanti in atmosfera
invatamantului preuniversitar prin familiarizarea cu programele scolare, ordinea si
disciplina scolara, precum si cu modul de organizare si functionare a unei unitati scolare.
De asemenea, studentii practicanti sunt pusi in fata situatiei reale cand vor avea de
confruntat aspectele teoretice ale pedagogiei, psi-ologici, sociologiei si metodicii de
specialitate, cu situatiile reale din clasa si din scoala. Aceste situatii se materializeaza prin
participarea efectiva la activitati instructiv-educative ce se desfasoara pe toata durata
practicii pedagogice. Acest 0stadiu de initiere, ucenicia, mi.loceste introducerea
studentului in mecanismul actului de predare-invatarc, in te-nica elaborarii proiectului
unei lectii sau activitati didactice, in te-nologia crearii si utilizarii mi.loacelor de instruire
etc2 .
Obiectivele practici pedagogice
Practica pedagogica are ca finalitate 0valorificarea cunostintelor teoretice si punerea
bazelor formarii lor practice, prin asigurarea unor abilitati specifice profesiei de cadru
didactic care doreste sa practice un invatamant modern2 (5ocos ., )((3, p. %)6).
1copurile practicii pedagogice, conform O!7 #$4&'%66& sunt+ formarea capacitatii
studentilor de a opera cu informatiile de la disciplinele de specialitate si din domeniul
stiintelor educatiei/ orientarea studentilor in utilizarea planurilor cadru, programelor si
manualelor scolare/ dezvoltarea, la studenti, a abilitatilor de utilizare a materialelor de
specialitate/ initierea studentilor in te-nica activitatii de laborator sau cabinet/ dobandirea
de catre studenti a unor deprinderi ale profesiei de cadru didactic.
in stagiul de practica pedagogica, didacticianul, mentorii si toate persoanele implicate in
activitatea didactica urmaresc ca studentii practicanti sa realizeze urmatoarele finalitati+
(Dulama, ., )((4, pp. 3-*)
cunoasterea organizarii si functionarii unei unitati de invatamant preuniversitar/
cunoasterea documentelor scolare si a modului de utilizare a lor/
observarea-directa si analizarea activitatilor instructiv-educative scolare si
e,trascolare organizate de profesori cu implicarea elevilor/
e,ersarea de catre studenti a rolului de profesor, sub conducerea mentorului, prin
proiectarea, realizarea si autoevaluarea unor activitati instructiv-educative cu
elevii/
formarea abilitatilor practice prin activitati didactice de proba, sustinute de catre
studenti sub indrumarea si in prezenta mentorilor/
dezvoltarea capacitatii de comunicare cu elevii de diferite varste si potentiale
intelectuale variate prin e,ersarea limba.ului stiintific in lectii/
dezvoltarea initiativei, a creativitatii si a responsabilitatii fata de munca de
profesor prin elaborarea de teste, de e,perimente, de mi.loace de invatamant/
dobandirea sigurantei in managementul activitatii didactice prin+ propunerea unor
sarcini de invatare in conformitate cu programa scolara si accesibile elevilor/
stabilirea adecvata a strategiei didactice pentru fiecare tip de lectie/ realizarea
obiectivelor operationale/ utilizarea corecta si eficienta a mi.loacelor de
invatamant/ realizarea de evaluari si autoevaluari adecvate/
dezvoltarea fle,ibilitatii si adaptabilitatii studentului la realitatea clasei ca urmare
a fuzionarii cunostintelor de specialitate, a celor psi-o-pedagogice si melodice/
dezvoltarea competentelor specifice profesiei de cadru didactic conform
standardului ocupational.
Etape de realizare a practicii peda!ice i" #c!ala de aplicatie $ %!dalitati de
realizare
Practica pedagogica cuprinde trei etape de realizare, etape care se desfasoara avand la
baza mai multe tipuri de activitati+
&' Etapa de #e"#i(ilizare care pre#)p)"e 0situarea practicantilor in interiorul activitatii
scolare, cunoasterea specificului scolii, a mediului din care provin elevii, participarea la
dezbateri cu parintii, asigurarea climatului educativ in clasa' scoala' familie2 (Ionescu ,
"-is 8, %66), p. )(6). Aceasta etapa presupune parcurgerea unor activitati de cunoastere
generala a scolii -pentru o integrare rapida in activitatea din invatamantul preuniversitar,
studentii practicanti trebuie sa se familiarizeze si sa cunoasca o serie de aspecte privind
structura organizatorica a unitatii scolare, factorii de decizie, precum si atributiile
acestora in activitatea administrativa si de conducere a procesului instrucliv educativ din
scoala/
*' Etapa de i"itiere , ucenicia care presupune introducerea studentilor in procesul de
predare-invatare, in te-nica elaborarii proiectului unei lectii, in te-nologia crearii si
utilizarii mi.loacelor de instruire. Aceasta etapa are la baza activitati de observare,
simulare si analiza a procesului de predare-invatare asistat - etapa de observatie a
practicii pedagogice avand ca obiectiv familiarizarea studentilor cu tipurile de lectii si
activitati realizate de profesor, cu colectivele de elevi cu care vor lucra. Aceasta 0initiere2
se realizeaza prin invatare observationala, adica 0preluarea prin observatie nemi.locita a
modului de lucru al profesorului2 in urma asistentei la ore (ibidem, p.)%%). 9ot in aceasta
etapa se realizeaza activitati practice de proba si finale, sustinute de studentii practicanti
si activitati e,trascolare - lectiile tinute de 1tudenti trebuie sa fie cat mai variate (de
diferite tipuri), realizate la diferite clase (gimnaziu si liceu). 1tudentul- practicant trebuie
sa cunoasca clasele la care va preda (din practica de observatie) precum si lectia
anterioara celei pe care o va preda. Pregatirea acestor lectii este deosebit de importanta.
St)di) c!"#tatati+, !(iecti+e- %et!d!l!ie- e#a"ti!"are
!tapa constatativa a e,perimentului propus a avut rolul de a stabili nivelul e,istent in
momentul initierii e,perimentului pedagogic, atat la esantionul e,perimental, cat si la cel
de control, referitor la capacitatile medodologice necesare in desfasurarea practicii
pedagogice si la nivelul cunostintelor teoretice e,istent inaintea inceperii practicii
pedagogice. In cadrul etapei pre-e,perimentale s-a pornit de la urmatoarele obiective+
%. Identificarea unor modalitati de dezvoltare a competentelor pentru profesia didactica la
studentii facultatii cu profil pedagogic din cadrul :niversitatii 0Aurel 8laicu2 din Arad
(Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic).
). Identificarea nivelului de cunostinte teoretice necesar desfasurarii eficiente a activitatii
de practica pedagogica
$. "onturarea ipotezelor de lucru pentru derularea e,perimentului formativ
"olectarea datelor cantitative si calitative a fost posibila pe baza aplicarii instrumentelor
de cercetare elaborate si anume+ c-estionarul adresat studentilor, proba de evaluare, focus
grupul.
"-estionarul adresat studentilor contine %* itemi atat desc-isi, cat si inc-isi. "a structura,
el urmareste trei dimensiuni, cuprinzand mai multe variabile, astfel+
Dimensiunea A - Autoevaluarea'autoaprecierea capacitatilor didactice formate in urma
parcurgerii disciplinelor psi-opedagogie obligatorii. in cadrul acestei sectiuni avem 3
itemi, primii trei (itemi desc-isi) urmarind identificarea perceptiei studentilor asupra
avanta.elor si dezavanta.elor profesiei didactice, precum si enuntarea asteptarilor legate
de activitatea de practica pedagogica. Aprecierea propriilor capacitati psi-opedagogice
este vizata de itemii #, 4, & si %# (itemi inc-isi).
Acesti itemi contin variabile, subcategorii (a..,) care abordeaza
activitatea didactica in ansamblul ei.
Astfel, itemul # urmareste autoevaluarea'autoaprecierea de catre studenti a capacitatii de
a proiecta o activitate didactica, capacitate obiectivata in urmatoarele categorii+
;inalitati educationale+ stabilirea obiectivelor unei activitati de invatare/ formularea
si realizarea de obiective cognitive, afective, psi-omotorii/ operationalizarea obiectivelor
de referinta.

S-ar putea să vă placă și