Sunteți pe pagina 1din 14

L E G E A

bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2014nr. 329 din 23.12.2013

Monitorul Oficial nr.17-23/50 din 24.01.2014

* * *
Parlamentul adopt prezenta lege organic.

Capitolul I
DI!"#I$II GE%E&ALE
Art.1. Bugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2014 se aprob la venituri n sum de
1203!3"#" mii lei $i la c%eltuieli n sum de 121!3"#" mii lei# cu o dep$ire a c%eltuielilor
asupra veniturilor n sum de 120000#0 mii lei.

Art.2. &1' (inteza bugetului asigurrilor sociale de stat la venituri $i c%eltuieli pe anul
2014 se prezint n ane)a nr.1.
&2' *ista programelor incluse n bugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2014 se
prezint n ane)a nr.2.

Capitolul II
&EGLE'E%()&I !&I*I%D CALC+L+L ,I !LA(A C"%(&I-+$IIL"& DE
AIG+&)&I "CIALE DE (A( "-LIGA("&II ,I A!EC(E !ECI.ICE
ALE *E%I(+&IL"& ,I C/EL(+IELIL"&
Art.3. +ari,ele contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii# termenele de virare a
acestora la bugetul asigurrilor sociale de stat $i de prezentare de ctre pltitori a declara-iilor
privind calcularea $i utilizarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii# precum $i
tipurile de presta-ii sociale asigurate se prezint n ane)a nr.3.

Art.4. .in tari,ul contribu-iei de asigurri sociale de stat obligatorii prevzut pentru
anga/atorii din agricultur speci,ica-i la pct.1.4 din ane)a nr.3# cota de "0 la ,ondul de salarizare
$i la alte recompense se vireaz la bugetul asigurrilor sociale de stat prin trans,eruri de la
bugetul de stat.

Art.0. &1' 1ontribu-ia individual de asigurri sociale de stat obligatorii datorat de
salaria-ii asigura-i# anga/a-i prin contract individual de munc sau prin alte contracte n vederea
ndeplinirii de lucrri sau prestrii de servicii# de persoanele care $i des,$oar activitatea n
,unc-ii elective sau snt numite n cadrul autorit-ilor e)ecutive# de /udectori# de procurori# de
avoca-i parlamentari se stabile$te n mrime de "0 din salariul lunar $i din celelalte recompense.
&2' Baza anual de calcul al contribu-iei individuale de asigurri sociale de stat obligatorii
nu va dep$i suma a salarii medii lunare prognozate pe economie nmul-it la 12. (alariul
mediu lunar prognozat pe economie se aprob anual de 2uvern.

Art.1. &1' 1ategoriile de persoane care nu snt men-ionate n ane)a nr.3 pot ,i asigurate
pe baz de contract individual nc%eiat cu 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale# pltind
contribu-ii de asigurri sociale de stat n sum de 54! de lei pe an# iar n cazul persoanelor ,izice
proprietari sau arenda$i de terenuri agricole care prelucreaz terenul n mod individual n sum
de 142! de lei pe an# dar nu mai pu-in de 1612 din sumele respective lunar# ceea ce reprezint
perioada asigurat care se include n stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limit de
vrst $i a a/utorului de deces.
&2' Persoanele ,izice pot ,i asigurate cu ncepere din anul 1777# iar persoanele ,izice
proprietari sau arenda$i de terenuri agricole care prelucreaz terenul n mod individual cu
ncepere din anul 2007# pe baz de contract individual nc%eiat cu 1asa 3a-ional de 4sigurri
(ociale# pltind pentru ,iecare an contribu-ia de asigurri sociale de stat n mrimea prevzut la
alin.&1'# ceea ce le acord dreptul la presta-iile sociale corespunztoare speci,icate la alin.&1'.
&3' 8n cazul rezilierii contractului men-ionat la alin.&1' $i &2'# contribu-iile de asigurri
sociale de stat ac%itate nu se restituie. Perioada de asigurare# con,orm contractului men-ionat la
alin.&1' $i &2'# se valori,ic la stabilirea drepturilor de asigurare social indicate n prezentul
articol.

Art.2. &1' Pltitorii la bugetul asigurrilor sociale de stat# inclusiv cei ,inan-a-i de la
bugetul public na-ional# snt obliga-i s trans,ere# n mrimea cuvenit# n modul $i n termenele
stabilite n ane)a nr.3# contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatorii la bugetul asigurrilor
sociale de stat# a,erente salariilor calculate $i altor recompense.
&2' 1ontribu-ia de asigurri sociale de stat obligatorii se consider ac%itat din momentul
ncasrii acesteia la contul 9inisterului :inan-elor +rezoreria de (tat.
&3' 1oncomitent cu eliberarea mi/loacelor ,inanciare pentru plata salariilor# institu-iile
,inanciare urmresc virarea mi/loacelor bne$ti de ctre pltitori n bugetul asigurrilor sociale
de stat.
&4' (umele contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii# pltite par-ial pentru o
anumit perioad# se repartizeaz pe conturile individuale ale persoanelor asigurate# propor-ional
cu sumele calculate pentru asigurarea social a ,iecrei persoane.

Art.3. +ipurile de presta-ii sociale acordate unor categorii de popula-ie# a cror ,inan-are
se e,ectueaz de la bugetul de stat prin intermediul 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale# se
prezint n ane)a nr.4.

Art.9. +ipurile de drepturi $i de venituri din care# prin derogare de la art.23 al *egii
nr.4!7;<=> din ! iulie 1777 privind sistemul public de asigurri sociale# nu se calculeaz
contribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii se prezint n ane)a nr..

Art.10. &1' Pltitorii la bugetul asigurrilor sociale de stat snt obliga-i s prezinte
trimestrial structurilor teritoriale ale 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale declara-ii privind
calcularea $i utilizarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii# con,orm modelului
elaborat de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale. 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale prezint
(erviciului :iscal de (tat# n termen de 1 zile de la termenul;limit de prezentare a declara-iilor
privind calcularea $i utilizarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii# o in,orma-ie
n modul stabilit de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale $i de =nspectoratul :iscal Principal de
(tat.
&2' 3eplata n termen a contribu-iei de asigurri sociale de stat obligatorii atrage calcularea
unei ma/orri de ntrziere de 0#10 din suma datoriei pentru ,iecare zi de ntrziere# inclusiv ziua
de trans,er al sumei datorate. 1alcularea ma/orrii de ntrziere se e,ectueaz de ctre 1asa
3a-ional de 4sigurri (ociale# iar pentru contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatorii
calculate n urma controlului ,iscal de ctre (erviciul :iscal de (tat. 9a/orarea de ntrziere nu
se calculeaz pentru perioada n care documentele privind virarea contribu-iilor de asigurri
sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul se a,l n e)aminare.
&3' Pentru anga/atorii din agricultur# indi,erent de tipul de proprietate $i de ,orma /uridic
de organizare# ma/orarea de ntrziere pentru neplata n termenele stabilite la pct.1.4 din ane)a
nr.3 a contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2014 se va aplica
cu ncepere de la 1 noiembrie 2014.
&4' .iminuarea cuantumului contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii stabilite n
sum ,i) se sanc-ioneaz cu o amend egal cu suma cu care a ,ost diminuat cuantumul.
&' .iminuarea cuantumului contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii prin
neprezentarea declara-iei privind calcularea $i utilizarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat
obligatorii sau prin prezentarea declara-iei ce con-ine in,orma-ii ori date neveridice# precum $i
neac%itarea contribu-iilor se sanc-ioneaz cu o amend de 0 din suma cu care a ,ost diminuat
cuantumul.
&"' .iminuarea sau tinuirea ,ondului de salarizare $i a altor recompense la care urmau s
,ie calculate contribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii se sanc-ioneaz cu o amend egal
cu suma contribu-iilor calculate la suma cu care au ,ost diminuate sau tinuite ,ondul de
salarizare $i alte recompense.
&5' Pe lng amenda aplicat con,orm alin.&4'# &' $i &"'# de la pltitori se va percepe suma
cu care au ,ost diminuate contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatorii ori suma
contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a ,ost diminuat
baza de calcul $i se vor calcula ma/orri de ntrziere pentru nevirarea n termen la bugetul
asigurrilor sociale de stat a sumei respective.
&!' 9surile prevzute la alin.&4'# &'# &"' $i &5' se aplic de ctre colaboratorii (erviciului
:iscal de (tat.
&7' (umele contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii ncasate de ctre
colaboratorii (erviciului :iscal de (tat pentru diminuarea sau tinuirea ,ondului de salarizare $i a
altor recompense se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. =n,orma-ia cu
privire la desci,rarea sumelor recalculate se prezint la structurile teritoriale ale 1asei 3a-ionale
de 4sigurri (ociale de ctre pltitorii de contribu-ii la bugetul asigurrilor sociale de stat n
termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei asupra cazului de nclcare a legisla-iei.

Art.11. &1' 9i/loacele ncasate la bugetul asigurrilor sociale de stat &inclusiv ma/orrile
de ntrziere# amenzile a,erente contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii $i sumele n
urma aplicrii amenzilor contraven-ionale' se acumuleaz pe contul 9inisterului :inan-elor
+rezoreria de (tat# se vireaz zilnic la contul 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale# desc%is n
cadrul contului unic trezorerial al 9inisterului :inan-elor# $i se utilizeaz n con,ormitate cu
prezenta lege.
&2' 3u se admite deza,ectarea de mi/loace de la bugetul asigurrilor sociale de stat n
scopurile prevzute de bugetul de stat $i de bugetele unit-ilor administrativ;teritoriale# precum $i
deza,ectarea mi/loacelor de ctre 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale n alte scopuri dect cele
prevzute de legisla-ie.

Art.12. &1' +rezoreria de (tat a 9inisterului :inan-elor vireaz sumele prevzute de
prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat pe conturile bancare ale
1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale destinate presta-iilor sociale de la bugetul de stat.
&2' Plata presta-iilor sociale de la bugetul de stat se e,ectueaz dup virarea sumelor
respective de la bugetul de stat la conturile bancare ale 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale
destinate presta-iilor sociale de la bugetul de stat.

Art.13. &1' 4loca-iile lunare de stat# indemniza-iile acordate ,amiliilor cu copii#
compensa-iile $i a/utoarele materiale acordate cet-enilor care au avut de su,erit de pe urma
catastro,ei de la 1ernobl# aloca-iile lunare nominale de stat pentru merite deosebite ,a- de stat
se stabilesc pentru persoanele ndrept-ite s bene,icieze de aceste presta-ii sociale de la bugetul
de stat# prin intermediul sistemului public de asigurri sociale# de 1asa 3a-ional de 4sigurri
(ociale $i se pltesc# prin intermediul prestatorilor de servicii de plat selecta-i prin concurs# n
baza contractului nc%eiat cu 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale# n corespundere cu actele
normative n vigoare.
&2' =ndemniza-iile pentru incapacitate temporar de munc se calculeaz $i se pltesc la
locul de munc de baz con,orm prevederilor *egii nr.2!7;<> din 22 iulie 2004 privind
indemniza-iile pentru incapacitate temporar de munc $i alte presta-ii de asigurri sociale.
&3' =ndemniza-iile pentru incapacitate temporar de munc ,inan-ate din bugetul
asigurrilor sociale de stat se pltesc din contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatorii
datorate de anga/ator bugetului asigurrilor sociale de stat.
&4' =ndemniza-iile de maternitate pentru persoanele anga/ate prin contract individual de
munc $i indemniza-iile de maternitate pentru so-iile a,late la ntre-inerea so-ilor salaria-i se
calculeaz de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale $i se pltesc# prin intermediul prestatorilor de
servicii de plat selecta-i prin concurs# n baza contractului nc%eiat cu 1asa 3a-ional de
4sigurri (ociale# n corespundere cu actele normative n vigoare.
&' =ndemniza-iile viagere pentru sportivii de per,orman-# a/utorul social $i a/utorul pentru
perioada rece a anului se pltesc de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale prin intermediul
prestatorilor de servicii de plat selecta-i prin concurs# n baza contractului nc%eiat cu 1asa
3a-ional de 4sigurri (ociale# n corespundere cu actele normative n vigoare.
&"' Presta-iile sociale speci,icate n ane)a nr.1# cu e)cep-ia celor indicate la alin.&2'# &'# &5'
$i &!' din prezentul articol $i a celor trans,erate pe conturile bancare ale bene,iciarilor# acordate
persoanelor ndrept-ite s bene,icieze de aceste presta-ii prin intermediul sistemului public de
asigurri sociale# se calculeaz de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale n sistemul in,orma-ional
?Protec-ia (ocial@ $i se pltesc prin intermediul prestatorilor de servicii de plat selecta-i prin
concurs# con,orm listelor electronice $i6sau a dispozi-iilor de plat prezentate de 1asa 3a-ional
de 4sigurri (ociale# n baza contractului nc%eiat cu 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale.
&5' Presta-iile sociale acordate $omerilor prin intermediul sistemului public de asigurri
sociale se calculeaz de agen-iile teritoriale pentru ocuparea ,or-ei de munc $i se pltesc prin
intermediul prestatorilor de servicii de plat selecta-i prin concurs# n baza contractului nc%eiat
cu 4gen-ia 3a-ional pentru Acuparea :or-ei de 9unc.
&!' Presta-iile sociale acordate persoanelor a,late n institu-iile penitenciare $i ndrept-ite
s bene,icieze de aceste presta-ii prin intermediul sistemului public de asigurri sociale se
calculeaz de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale n sistemul in,orma-ional ?Protec-ia (ocial@
$i se pltesc prin intermediul institu-iilor penitenciare6institu-iilor ,inanciare# n baza contractului
nc%eiat cu 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale.
&7' (erviciile de plat a presta-iilor sociale se procur con,orm prevederilor *egii nr.7";
<>= din 13 aprilie 2005 privind ac%izi-iile publice.

Art.14. &1' Presta-iile pentru prevenirea mbolnvirilor $i recuperarea capacit-ii de
munc a salaria-ilor prin tratament balneosanatorial n institu-ii specializate se ,inan-eaz de ctre
1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale de la bugetul asigurrilor sociale de stat.
&2' Arganizarea recuperrii snt-ii salaria-ilor prin tratament balneosanatorial se
e,ectueaz de ctre 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale# cu participarea sindicatelor $i a
patronatelor# n con,ormitate cu regulamentul aprobat de 2uvern.
&3' Arganizarea recuperrii snt-ii prin tratament balneosanatorial a bene,iciarilor de
drepturi realizate prin sistemul public de asigurri sociale# con,orm *egii nr.170;<> din ! mai
2003 cu privire la veterani# precum $i a cet-enilor care au avut de su,erit n urma catastro,ei de
la 1ernobl# con,orm *egii nr.707;<== din 30 ianuarie 1772 privind protec-ia social a cet-enilor
care au avut de su,erit de pe urma catastro,ei de la 1ernobl# se e,ectueaz de ctre 1asa
3a-ional de 4sigurri (ociale.
&4' (erviciile pentru recuperarea snt-ii se procur con,orm prevederilor *egii nr.7";<>=
din 13 aprilie 2005 privind ac%izi-iile publice.

Art.10. &1' +ari,ele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de prestatorii
de servicii de plat selecta-i prin concurs se stabilesc la ma)imum 0#50 din suma distribuit n
calitate de drepturi ,inan-ate de la bugetul de stat $i de la bugetul asigurrilor sociale de stat.
&2' .up nc%iderea lunii de plat# la prezentarea drilor de seam de ctre prestatorii de
servicii de plat selecta-i prin concurs $i la prezentarea documentelor con,irmative de ctre
ace$tia# 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale ac%it sumele datorate pentru serviciile de
distribuire a drepturilor sociale con,orm tari,ului stabilit n contract.
&3' +ari,ele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate po$tale se
stabilesc con,orm actelor normative n vigoare.
&4' Pensiile $i aloca-iile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor n vrst $i
persoanelor cu dizabilit-i care# din cauza strii de sntate# nu le pot primi de sine stttor la
o,iciile prestatorilor de servicii de plat selecta-i prin concurs.

Art.11. &1' +a)a de comision la sumele eliberate n numerar de ctre institu-iile
,inanciare pentru plata presta-iilor sociale se stabile$te la ma)imum 0#20 din suma eliberat.
&2' .up nc%iderea lunii de plat# la prezentarea drilor de seam $i a documentelor
con,irmative# 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale restituie prestatorilor de servicii de plat
selecta-i prin concurs comisionul speci,icat la alin.&1'.

Art.12. &1' +ari,ele la serviciile de ncasare de la popula-ie a contribu-iilor de asigurri
sociale de stat obligatorii n bugetul asigurrilor sociale de stat# acordate de ctre prestatorii de
servicii de plat# se stabilesc la ma)imum 0#20 din suma ce se ncaseaz.
&2' Prestatorii de servicii de plat nu vor ncasa comision pentru serviciile prevzute la
alin.&1' de la perceptorii ,iscali# precum $i de la persoanele ,izice proprietari sau arenda$i de
terenuri agricole care prelucreaz terenul n mod individual# care vor plti n numerar
contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatorii.

Art.13. &1' =ndi,erent de categoria pensionarilor care locuiesc n azilurile &internate#
centre' pentru persoane n vrst $i persoane cu dizabilit-i din subordinea 9inisterului 9uncii#
Protec-iei (ociale $i :amiliei# dup ce acestora li se pltesc 20 din pensia lunar stabilit $i se
e,ectueaz# dup caz# re-ineri con,orm documentelor e)ecutorii# suma rmas din pensie va ,i
trans,erat de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale acestor aziluri &internate# centre' n
con,ormitate cu planul de ,inan-are prezentat $i actualizat trimestrial de 9inisterul 9uncii#
Protec-iei (ociale $i :amiliei $i va ,i utilizat pentru ntre-inerea pensionarilor# procurarea pentru
ei a alimentelor# medicamentelor# len/eriei de corp $i de pat# ncl-mintei $i mbrcmintei.
&2' 4zilurile &internatele# centrele' pentru persoane n vrst $i persoane cu dizabilit-i
prezint trimestrial 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale dri de seam privind utilizarea
con,orm destina-iei a sumelor rmase din pensiile trans,erate pentru aceste persoane.

Art.19. 8n con,ormitate cu *egea nr.123;<=> din 30 iulie 177! cu privire la capitalizarea
pl-ilor periodice# comisia de lic%idare asigur# n mod prioritar# stingerea datoriilor
ntreprinderii ce se lic%ideaz ,a- de bene,iciarii de pensii de dizabilitate sau de urma$# stabilite
n urma accidentelor de munc sau a bolilor pro,esionale# prin virarea mi/loacelor ,inanciare
ctre 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale. 8n cazul n care ntreprinderea nu dispune de
su,iciente mi/loace ,inanciare# aceste drepturi snt pltite de succesorul de drept al ntreprinderii
n cauz# iar n lipsa acestuia din mi/loacele bugetului de stat# n modul stabilit de 2uvern.

Art.20. (erviciile de colectare a impozitelor $i ta)elor locale din cadrul primriilor vor
asigura stingerea restan-elor la contribu-iile de asigurri sociale de stat obligatorii# la ma/orrile
de ntrziere $i la amenzile a,erente pl-ilor la bugetul asigurrilor sociale de stat percepute de la
persoanele ,izice proprietari sau arenda$i de terenuri agricole care prelucreaz terenul n mod
individual.

Art.21. *ista ,unc-iilor personalului din avia-ia civil ale crui condi-ii de munc se
ncadreaz n condi-ii speciale se prezint n ane)a nr.".

Capitolul III
!&E(A$II "CIALE +%ICE
Art.22. 1uantumul a/utorului de deces acordat n caz de deces al asiguratului# al
pensionarului din sistemul public de asigurri sociale# al $omerului# precum $i al unui membru al
,amiliei a,lat la ntre-inerea acestora# precum $i n caz de deces al persoanei care a realizat un
stagiu total de cotizare de cel pu-in 3 ani este de 1100 de lei.

Capitolul I*
DI!"#I$II .I%ALE
Art.23. Prezenta lege intr n vigoare de la 1 ianuarie 2014.

!&E,EDI%(ELE !A&LA'E%(+L+I Igor C"&'A%
C4i5inu6 23 dece7brie 2013.
%r.329.


4ne)a nr.1

inte8a bugetului asigurrilor sociale de stat
la 9enituri 5i c4eltuieli pe anul 2014

; mii lei ;
*E%I(+&I : ("(AL 1203033161
I. *enituri proprii 302314962
1. Venituri curente 8570449,2
1.1. Contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii 5!"72"#2
1ontribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii virate de anga/atori "525"3"#!
1ontribu-ii individuale de asigurri sociale de stat obligatorii 157330#2
1ontribu-ii individuale de asigurri sociale de stat obligatorii virate de persoanele ,izice
proprietari de terenuri agricole
5300#0
1ontribu-ii individuale de asigurri sociale de stat virate de persoanele ,izice care au
nc%eiat contract individual
45"1#0
1ontribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii virate de titularii de patent de
ntreprinztor
34501#2
1.2. $lte %enituri din acti%itatea de &ntre'rin(tor )i din 'ro'rietate 720#0
.obnzi a,erente soldurilor mi/loacelor bne$ti ale bugetului asigurrilor sociale de stat la
conturile bancare
520#0
2. Alte venituri 2700,0
II. (rans;eruri 341213264
*ransferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat 34!2!7#4
+rans,eruri de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor sociale de stat pentru presta-ii
sociale
1!"4!2#"
(us-inerea ,inanciar suplimentar a unor bene,iciari de pensii $i aloca-ii sociale 4504!5#"
1ompensarea di,eren-ei de tari,e de asigurri sociale de stat obligatorii n sectorul agrar 44504#3
1ompensarea sumelor anulate ale contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii !1#"
+rans,eruri de la bugetul de stat pentru acoperirea de,icitului bugetului asigurrilor sociale
de stat#
10!1431#3
dintre care 'entru co+'ensarea su+elor scutite ale contribuiilor de asigurri sociale )i
ale contribuiilor indi%iduale de asigurri sociale ,confor+ -egii nr.1"" din 12 iulie 2013.
!0#5

C/EL(+IELI : ("(AL 1210033161
$. /restaii de asigurri sociale "1"!!#4
1. Pensii de asigurri sociale 8181676,2
Pensii pentru limit de vrst "45422#7
Pensii de dizabilitate 13"2"3#3
Pensii de urma$ 11!4#
Pensii pentru vec%ime n munc 51"#4
Pensii unor categorii de anga/a-i din avia-ia civil 4"41#
Pensii pentru deputa-i 12251#7
Pensii pentru membrii 2uvernului 4715#
Pensii pentru ,unc-ionarii publici 12!!05#2
Pensii pentru ale$ii locali 1237#2
Pensii pentru colaboratorii vamali 445#"
Pensii $i indemniza-ii viagere pentru procurori 5034#
Pensii $i indemniza-ii viagere pentru /udectori 524#!
Pensii unor categorii de anga/a-i din domeniul culturii 171#0
(uma restant dup ce pensionarilor din institu-iile de tutel $i curatel li s;a pltit par-ial
pensia
"141#7
2. Indeni!a"ii de asigurri sociale 1#65702,5
=ndemniza-ie lunar pentru cre$terea copilului pn la vrsta de 3 ani# pentru persoanele
asigurate
303""#"
=ndemniza-ii pentru incapacitate temporar de munc survenit din cauza unui accident de
munc sau a unei boli pro,esionale
1035#
=ndemniza-ii pentru incapacitate temporar de munc 3""134#4
=ndemniza-ii de maternitate 3572"0#2
=ndemniza-ii de dizabilitate 4521#1
=ndemniza-ie de deces din cauza unui accident de munc sau a unei boli pro,esionale 230#2
4/utor de deces pentru bene,iciarii de pensii de asigurri sociale 330#0
4/utor de deces pentru salaria-i 4530#0
4/utor de deces pentru $omeri 2#2
4/utor de $oma/ $i presta-ii de asigurri sociale pentru $omeri 4"50#3
#. Alte $resta"ii de asigurri sociale #0000,0
1%eltuieli de recuperare a snt-ii prin tratament balneosanatorial $i reabilitare pentru
persoanele asigurate
30000#0
4. %&eltuieli de organi!are 'i (unc"ionare a sisteului $u)lic de asigurri sociale 244452,7
1%eltuieli pentru distribuirea pensiilor# aloca-iilor# indemniza-iilor# compensa-iilor $i
a/utoarelor# inclusiv prin mandate po$tale
"7773#2
1%eltuieli pentru ta)a de comision la sumele eliberate n numerar 1547!#3
1%eltuieli pentru mentenan-a $i dezvoltarea sistemului in,orma-ional ?Protec-ia (ocial@ $i
a altor componente in,orma-ionale
24"!0#"
1%eltuieli pentru ntre-inerea 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale 1322!0#"
inclusi% in%estiii ca'itale 5500#0
5. %reditare net *1965,0
0. /restaii de asisten social 2335"70#2

DE.ICI( <=>? E@CEDE%( <A> =12000060
ursele de ;inanBare 12000060
+odi(icarea soldurilor la conturi 12000060


4ne)a nr.2

LI(A
progra7elor incluse Cn bugetul asigurrilor sociale de stat pe anul 2014

; mii lei ;
!rogra7ul copul progra7ului Costul
progra7ului
ursa de ;inanBare
bugetul
asigurrilor
bugetul
de stat
sociale de
stat
70 02. 4dministrarea
sistemului public de
asigurri sociale
2estionarea bugetului asigurrilor
sociale de stat
2"170# 24442#5 15475#!
70 03. Protec-ia n caz
de incapacitate
temporar de munc
1ompensarea venitului pierdut ca
urmare a incapacit-ii temporare de
munc# a dizabilit-ii# a accidentelor
de munc $i maternit-ii
2114374#5 21135!!# "0"#2
70 04. Protec-ia
persoanelor n etate
1ompensarea venitului pierdut ca
urmare a atingerii vrstei de
pensionare
5071"30#1 "5034"#4 3!!153#5
70 0. Protec-ia n
legtur cu pierderea
ntre-intorului
Protec-ia social a urma$ilor n cazul
decesului ntre-intorului
1!25!#0 1407"#7 41!1#1
70 0". Protec-ia
,amiliei $i copilului
(us-inerea ,inanciar a ,amiliilor cu
copii
!3257#1 303""#" 30242!#
70 0!. Protec-ia
$omerilor
(us-inerea ,inanciar a $omerilor 4"50#3 4"50#3
70 10. 4sisten-a social
a persoanelor cu
necesit-i speciale
4sisten-a social# prin presta-ii
sociale# a persoanelor cu necesit-i
speciale
420132#2 30000#0 370132#2
70 17. Protec-ia social
a unor categorii de
cet-eni
(us-inerea ,inanciar a unor categorii
de cet-eni
123270#5 123270#5
("(AL 1210230161 932133164 233092062


4ne)a nr.3

(ari;ele contribuBiilor de asigurri sociale de stat obligatorii6 ter7enele de 9irare a acestora
la bugetul asigurrilor sociale de stat 5i de pre8entare de ctre pltitori a declaraBiilor
pri9ind calcularea 5i utili8area contribuBiilor de asigurri sociale de stat obligatorii
5i tipurile de prestaBii sociale asigurate

1. +ari,ele contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii# termenele de virare a acestora la
bugetul asigurrilor sociale de stat# precum $i tipurile de presta-ii sociale asigurate se stabilesc dup cum
urmeazB

Categoriile de pltitori 5i de asiguraBi (ari;ul contribuBiei
de asigurri sociale
de stat obligatorii 5i
ba8a de calcul
(er7enul de
9irare
(ipurile
prestaBiilor
sociale asigurate
1.1. 4nga/atorul pentruB
; persoanele anga/ate prin contract individual
de munc ori prin alte contracte n vederea
e)ecutrii de lucrri sau prestrii de servicii#
cu e)cep-ia celor speci,icate la pct.1.2# 1.3 $i
1.4 din prezenta ane)C
; cet-enii Depublicii 9oldova anga/a-i prin
contract n proiecte# institu-ii $i organiza-ii
interna-ionale# indi,erent de sursa de
,inan-are a activit-ilor# n cazul n care
acordurile interna-ionale la care Depublica
9oldova este parte nu prevd scutirea de
plat a contribu-iilor de asigurri sociale de
stat obligatoriiC
; persoanele care $i des,$oar activitatea n
,unc-ii elective ori snt numite n cadrul
autorit-ilor e)ecutiveC
230 la ,ondul de
salarizare $i la alte
recompense
*unar# pn la
s,r$itul lunii
imediat
urmtoare celei
de gestiune
+oate tipurile de
presta-ii de
asigurri sociale
de stat
; /udectori# procurori# avoca-i parlamentari
1.2. 4nga/atorul pentru asigurarea social a
anga/a-ilor si care activeaz n condi-ii
speciale de munc# con,orm ane)ei nr." la
prezenta lege
330 la ,ondul de
salarizare $i la alte
recompense
*unar# pn la
s,r$itul lunii
imediat
urmtoare celei
de gestiune
+oate tipurile de
presta-ii de
asigurri sociale
de stat
1.3. 4nga/atorul pentru asigurarea social a
anga/a-ilor si care ntrunesc condi-iile
speci,icate la art.24 alin.&21' din *egea
nr.11"4;<=== din 24 aprilie 1775 pentru
punerea n aplicare a titlurilor = $i == ale
1odului ,iscal
230 la 2 salarii medii
lunare pe economie
prognozate pentru anul
2014
*unar# pn la
s,r$itul lunii
imediat
urmtoare celei
de gestiune
+oate tipurile de
presta-ii de
asigurri sociale
de stat
1.4. 4nga/atorii din agricultur &persoane
,izice $i /uridice' care practic n decursul
ntregului an bugetar e)clusiv activit-ile
stipulate n grupele 01.1;01.4 din
1lasi,icatorul activit-ilor din economia
9oldovei &1D9 005;2000'# aprobat prin
Eotrrea .epartamentului ?9oldova;
(tandard@ nr."74;(+ din 7 ,ebruarie 2000#
pentru persoanele anga/ate prin contract
individual de munc ori prin alte contracte n
vederea e)ecutrii de lucrri sau prestrii de
serviciiB
220 la ,ondul de
salarizare $i la alte
recompense pentru tot
personalul unit-ii
economice
+oate tipurile de
presta-ii de
asigurri sociale
de stat
; din mi/loacele anga/atorului 1"0 la ,ondul de
salarizare $i la alte
recompense
*unar# pn la
s,r$itul lunii
imediat
urmtoare celei
de gestiune
; de la bugetul de stat "0 la ,ondul de
salarizare $i la alte
recompense
1.. Persoanele ,izice# cu e)cep-ia
pensionarilor# persoanelor cu dizabilit-i#
precum $i a persoanelor care se ncadreaz n
categoriile de pltitori prevzute la pct.1.1;
1.4# care se regsesc n una din situa-iileB
; ntreprinztori individualiC
; avoca-i# notari publici# e)ecutori
/udectore$ti $i mediatori care au ob-inut
dreptul de a des,$ura activitate n modul
stabilit de lege# indi,erent de ,orma /uridic
de organizare
54! de lei anual
pentru asigurarea
individual
*unar# cte 1612
din suma anual#
pn la s,r$itul
lunii imediat
urmtoare celei
de gestiune
Pensia minim
pentru limit de
vrst &stagiul de
cotizare' $i
a/utorul de deces
1.". +itularii patentei de ntreprinztor# cu
e)cep-ia pensionarilor# persoanelor cu
dizabilit-i# precum $i a persoanelor care se
ncadreaz n categoriile de pltitori
prevzute la pct.1.1;1.
54! de lei anual
pentru o persoan# dar
nu mai pu-in de 1612
din aceast sum lunar#
n ,unc-ie de durata
activit-ii des,$urate
pe baz de patent
*a momentul
solicitrii sau
prelungirii
patentei
Pensia minim
pentru limit de
vrst &stagiul de
cotizare' $i
a/utorul de deces

2. 8n sensul prezentei legi# se consider recompens orice sum# alta dect salariul# pltit de
anga/ator anga/atului su n cadrul raportului de munc# cu e)cep-ia drepturilor $i veniturilor la care nu
se calculeaz contribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii.
3. Pltitorii speci,ica-i n prezenta ane)# cu e)cep-ia celor men-iona-i la pct.1."# snt obliga-i s
prezinte declara-ii privind calcularea $i utilizarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii#
:orma 4;B4((# dup cum urmeazB
a' pltitorii speci,ica-i la pct.1.1# 1.2# 1.3# 1.4# precum $i la pct.1.# inclusiv pentru persoanele
anga/ate# cu e)cep-ia pltitorilor indica-i la lit.b' din prezentul punct# trimestrial# pn la data de 20 a
lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiuneC
b' pltitorii speci,ica-i la pct.1. din prezenta ane)# care nu au persoane anga/ate prin contract
individual de munc o dat pe an# pn la data de 1 ianuarie 201# :orma 4;B4(( &an'C
c' declara-iile :orma 4;B4(( $i :orma 4;B4(( &an' se prezint de pltitorii de contribu-ii la
bugetul asigurrilor sociale de stat pe suport de %rtie sau utiliznd metode automatizate de raportare
electronic cu aplicarea semnturii digitaleC
d' declara-iile :orma 4;B4(( $i :orma 4;B4(( &an' se consider recep-ionate de subdiviziunile
teritoriale ale 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale n cazul n care pltitorul de contribu-ii la bugetul
asigurrilor sociale de stat prezint dovezi n acest sensB un e)emplar de declara-ie cu men-iunea
subdiviziunii teritoriale a 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale c a primit;o# o recipis electronic de
con,irmare a acceptrii acesteia n sistemul in,orma-ional al 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ocialeC
e' declara-iile de corectare :orma 4;B4(( $i :orma 4;B4(( &an' pentru perioadele anului de
gestiune se prezint pn la 31 martie 201C
,' instruc-iunile privind modul de ntocmire $i de prezentare a declara-iilor :orma 4;B4(( $i
:orma 4;B4(( &an' se emit de 1asa 3a-ional de 4sigurri (ociale.
4. Pltitorii de contribu-ii la bugetul asigurrilor sociale de stat snt obliga-i s prezinte declara-iile
:orma 4;B4(( $i :orma 4;B4(( &an' subdiviziunilor teritoriale ale 1asei 3a-ionale de 4sigurri
(ociale n care se a,l la eviden-.
0. 1ontribu-ia individual de asigurri sociale de stat obligatorii n mrime de "0 din salariu $i
din alte recompense# pltit de anga/a-ii prin contract individual de munc# de persoanele care $i
des,$oar activitatea n ,unc-ii elective sau care snt numite n cadrul autorit-ilor e)ecutive# de
/udectori# procurori# de avoca-ii parlamentari# se utilizeaz pentru asigurarea pensiilor de asigurri
sociale de stat.
1. 1ontribu-ia individual de asigurri sociale de stat obligatorii n mrime de "0# datorat de
asigura-ii anga/a-i prin contract individual de munc# precum $i contribu-iile de asigurri sociale de stat
obligatorii pe care le plte$te anga/atorul se calculeaz lunar din salariul calculat $i din alte recompense
$i se pltesc pn la s,r$itul lunii imediat urmtoare celei de gestiune.
2. Pentru perioada de suspendare a activit-ii# ntreprinderea este scutit de prezentarea
declara-iilor $i de virarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii. 4ceste prevederi se aplic
ntreprinderilor care au suspendat activitatea n modul stabilit de *egea nr.220;<>= din 17 octombrie
2005 privind nregistrarea de stat a persoanelor /uridice $i a ntreprinztorilor individuali.
3. 8n caz de ini-iere a procedurii de lic%idare a ntreprinderii individuale# contribu-iile de asigurri
sociale de stat obligatorii se calculeaz $i se pltesc pn la data solicitrii certi,icatului privind lipsa
datoriilor ,a- de bugetul asigurrilor sociale de stat# pe baz de cerere# $i dup prezentarea declara-iei
privind calcularea $i utilizarea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii :orma 4;B4(( $i a
declara-iei persoanei asigurate :orma DF>;# n vederea ini-ierii procedurii de ncetare a activit-ii
con,orm modalit-ii prevzute la art.31 al *egii nr.220;<>= din 17 octombrie 2005 privind nregistrarea
de stat a persoanelor /uridice $i a ntreprinztorilor individuali.
9. Pltitorii la bugetul asigurrilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru -inerea
eviden-ei individuale dup cum urmeazB
7.1' anc%eta persoanei asigurate pentru persoanele nou;anga/ate care nu de-in cod personal de
asigurri sociale &1P4(' n cel mult 10 zile de la data anga/riiC
7.2' declara-ia persoanei asigurate pentru anul 2014 de ctre pltitorii speci,ica-i n punctele 1.1;
1.4 din prezenta ane) trimestrial# n mod electronic# pn la s,r$itul lunii imediat urmtoare
trimestrului de gestiune. 8n cazul transmiterii declara-iilor persoanelor asigurate Dev; electronice
trimestrial# ,r semntur digital# acestea se vor prezenta $i pe suport de %rtie o dat pe an# pn la 1
martie 201C
7.3' declara-ia persoanei asigurate de tip ?de corectare@ pn la 30 de zile de la data ntocmirii
actului de control de ctre institu-ia abilitat sau a emiterii deciziei de ctre instan-a de /udecatC
7.4' declara-ia persoanei asigurate de tip ?pentru stabilirea drepturilor sociale@# depus pentru
persoana asigurat# n cel mult zile de la data adresrii persoanei asigurate sau a structurii teritoriale a
1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale.
10. Pltitorii speci,ica-i la pct.1. din prezenta ane)# care nu au persoane anga/ate prin contract
individual de munc# nu au obliga-ia de a prezenta declara-iile persoanelor asigurate :orma Dev;.
11. Perceperea contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii de la pltitorii speci,ica-i la
pct.1." se va e,ectua dup cum urmeazB
11.1' inspectoratul ,iscal de stat teritorial va elibera patenta de ntreprinztor solicitantului numai
dup con,irmarea de ctre structura teritorial a 1asei 3a-ionale de 4sigurri (ociale a ac%itrii
contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatorii pe perioada solicitrii patenteiC
11.2' perioada pentru care au ,ost ac%itate contribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii de
ctre titularii patentei de ntreprinztor $i care dep$e$te anul bugetar curent reprezint perioada asigurat
$i se include n stagiul de cotizare. Perioada dat se valori,ic la stabilirea pensiei pentru limit de vrst
$i a a/utorului de deces.


4ne)a nr.4

(ipuri de prestaBii sociale acordate unor categorii de populaBie6
a cror ;inanBare se e;ectuea8 de la bugetul de stat prin
inter7ediul Casei %aBionale de Asigurri ociale

1. 4loca-ie social de stat pentru unele categorii de cet-eni.
2. 4loca-ie lunar de stat pentru unele categorii de popula-ie.
3. 4loca-ia pentru ngri/ire# nso-ire $i supraveg%ere acordat persoanelor care ngri/esc# nso-esc
$i supraveg%eaz la domiciliu un copil cu dizabilit-i severe n vrst de pn la 1! ani# persoanelor cu
dizabilit-i severe din copilrie# persoanelor cu dizabilit-i severe nevztoare $i persoanelor cu
dizabilita-i severe imobilizate la pat din rndul persoanelor care au devenit persoane cu dizabilit-i n
urma participrii la lic%idarea consecin-elor avariei de la 1.4.F. 1ernobl.
4. 4loca-ie lunar de stat pentru bene,iciarii de pensii stabilite n sistemul public de asigurri
sociale din satele &comunele' 1ocieri# 1o$ni-a# .oro-caia# 9olovata 3ou# Prta $i 1opanca.
0. 4loca-ie lunar nominal de stat pentru persoanele cu merite deosebite ,a- de stat.
1. =ndemniza-ie unic la na$terea copilului pentru persoanele asigurate $i neasigurate.
2. =ndemniza-ie lunar pentru ngri/irea copilului pn la vrsta de 1# ani# pentru persoanele
neasigurate.
3. Bilete de tratament balneosanatorial# compensa-ii $i a/utoare materiale pentru cet-enii care au
avut de su,erit de pe urma catastro,ei de la 1ernobl# pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit
care au contractat boala actinic ori au ,ost ncadra-i ntr;un grad de dizabilitateB
a' bilete gratuite la institu-iile balneosanatoriale# iar n cazul n care nu e)ist posibilitatea de
acordare a biletelor compensa-ie bneasc care s acopere costul mediu al biletuluiB
; persoanelor cu dizabilit-i $i participan-ilor la lic%idarea consecin-elor avariei de la 1.4.F.
1ernobl n anii 17!"1770C
; colaboratorilor structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinic ori au ,ost ncadra-i
ntr;un grad de dizabilitateC
; copiilor participan-ilor la lic%idarea consecin-elor avariei de la 1.4.F. 1ernobl# nscu-i dup
anul 17!"C
b' compensa-ie unic pentru persoanele cu dizabilit-i a cror dizabilitate este cauzat de avaria
de la 1.4.F. 1ernobl# pentru persoanele care au contractat boala actinic ori au ,ost ncadra-i ntr;un
grad de dizabilitate n urma e)perien-elor nucleare# avariilor cu radia-ie ionizant $i participrii la
lic%idarea consecin-elor acestora la obiective atomice civile sau militareC
c' compensa-ie unic pentru ,amiliile care $i;au pierdut ntre-intorul n urma lic%idrii
consecin-elor avariei de la 1.4.F. 1ernoblC
d' a/utor material unic anual de ntremare pentru participan-ii la lic%idarea consecin-elor avariei
de la 1.4.F. 1ernobl# pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit care au contractat boala actinic
ori au ,ost ncadra-i ntr;un grad de dizabilitateB
; persoanelor cu dizabilit-iC
; participan-ilor la lic%idarea consecin-elor avariei n anii 17!"17!5C
; participan-ilor la lic%idarea consecin-elor avariei n anii 17!!1770C
e' a/utor material anual pentru copiii care $i;au pierdut ntre-intorul n urma avariei de la 1.4.F.
1ernoblC
,' compensa-ie anual pentru concediul suplimentar &de 14 zile' pentru cet-enii care au avut de
su,erit de pe urma catastro,ei de la 1ernobl# pentru colaboratorii structurilor cu risc deosebit care au
contractat boala actinic ori au ,ost ncadra-i ntr;un grad de dizabilitateC
g' compensa-ie bneasc lunar n sc%imbul asigurrii cu produse alimentare $i suplimente
alimentare care s contribuie la eliminarea radionuclizilor din organism.
9. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensa-ie bneasc n locul biletelor# con,orm *egii
nr.170;<> din ! mai 2003 cu privire la veterani# pentru bene,iciarii de drepturi realizate prin sistemul
public de asigurri sociale.
10. 4/utor de deces pentru persoanele neasigurate.
11. =ndemniza-ie viager pentru sportivii de per,orman-.
12. 4/utor social.
13. Pl-i periodice capitalizate.
14. 4/utor pentru perioada rece a anului.
10. (uport ,inanciar de stat unor bene,iciari de pensii $i de aloca-ii sociale.
11. 9a/orarea pensiilor militarilor n termen $i ,amiliilor lor# precum $i a pensiilor participan-ilor
la lic%idarea consecin-elor avariei de la 1.4.F. 1ernobl.


4ne)a nr.

(ipuri de drepturi 5i de 9enituri din care nu se calculea8
contribuBii de asigurri sociale de stat obligatorii

Prin derogare de la art.23 din *egea nr.4!7;<=> din ! iulie 1777 privind sistemul public de
asigurri sociale# nu se calculeaz contribu-ii de asigurri sociale de stat obligatorii &inclusiv contribu-ia
individual de asigurri sociale de stat obligatorii de "0 din salariu $i din alte drepturi pltite de
anga/ator anga/atului' din urmtoarele drepturi $i venituriB
1> a/utorul material n caz de calamitate natural $i n alte circumstan-e e)cep-ionale# acordat prin
%otrre de 2uvern sau prin decizia autorit-ii administra-iei publice locale# prin decizia consiliului
:ondului republican sau a consiliului ,ondului local de sus-inere social a popula-ieiC
2> a/utorul material# n e)presie bneasc sau natural# acordat pe parcursul anului de ctre
anga/ator anga/atului sau ,ostului anga/at la locul de munc de baz n alte cazuri dect cele speci,icate la
pct.1'# a crui mrime nu dep$e$te un salariu mediu lunar pe economie prognozat $i aprobat anual de
2uvernC
3> c%eltuielile pentru transportul $i %rana anga/a-ilor# suportate $i organizate de anga/ator n
modul stabilit de 2uvernC
4> sumele compensatorii &c%eltuielile de deplasare n interes de serviciu# compensarea
pre/udiciului cauzat anga/a-ilor prin mutilare sau prin alt vtmare a snt-ii n procesul muncii'# cu
e)cep-ia compensa-iei pentru concediul ne,olosit n caz de concediereC
0> indemniza-iile pltite con,orm art.24 alin.&3' din *egea nr.5"!;<=> din 2 ,ebruarie 2000
privind statutul alesului localC
1> sumele de compensare a salariului neac%itat n termenul stabilit# acordate con,orm Eotrrii
2uvernului nr.3 din 5 mai 2003 privind aprobarea modului de calculare $i de plat a sumei de
compensare a pierderii unei pr-i din salariu n legtur cu nclcarea termenelor de ac%itare a acestuiaC
2> sumele primite de anga/a-ii cet-eni ai Depublicii 9oldova din realizarea proiectelor de
asisten- te%nic ,inan-ate de donatorii e)terni n cazul n care acordurile interna-ionale la care Depublica
9oldova este parte prevd scutirea de plata contribu-iilor de asigurri sociale de stat obligatoriiC
3> sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurrile obligatorii sau benevole# indi,erent
din ce cont au ,ost pltite contribu-iile de asigurriC
9> indemniza-ia de eliberare din serviciu n mrimile indicate n art.1!" alin.&1' lit.a'# b' $i c' din
1odul muncii nr.14;<> din 2! martie 2003# pltit con,orm legisla-iei# cu e)cep-ia indemniza-iei unice
acordate potrivit art.42 alin.&3' din *egea nr.1!;<>= din 4 iulie 200! cu privire la ,unc-ia public $i
statutul ,unc-ionarului public# art.2 alin.&1' din *egea nr.5"!;<=> din 2 ,ebruarie 2000 privind statutul
alesului local# art.4 din *egea serviciului n organele vamale nr.110;<=> din 20 iulie 2000# art.2" alin.
&4' din *egea nr.44;<=== din 20 iulie 177 cu privire la statutul /udectorului $i art.52 alin.&3' din *egea
nr.274;<>= din 2 decembrie 200! cu privire la ProcuraturC
10> indemniza-ia unic n caz de e)pirare a mandatului# demisie# revocare sau eliberare din
,unc-ie con,orm *egii nr.177 din 1" iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu ,unc-ii de demnitate
publicC
11> sumele pentru mbrcmintea $i ncl-mintea de protec-ie $i alte mi/loace de protec-ie
individual# pentru lapte $i %ran curativ;dietetic# sumele pentru plata biletelor n sanatorii# n casele de
odi%n $i n institu-iile de ntremare pentru copiiC
12> sumele ce constituie valoarea cadourilor &premiilor n obiecte' primite de anga/a-i sau de
,o$tii anga/a-i la locul de munc de baz# precum $i sumele ce constituie valoarea premiilor n obiecte $i
sumele recompenselor bne$ti primite la concursuri $i competi-iiC
13> bursele elevilor# studen-ilor $i ale persoanelor care urmeaz studii postuniversitare# nscrise
pentru studiile la zi# $i bursele sportivilor# stabilite con,orm legisla-ieiC
14> sumele pltite elevilor din $colile pro,esionale polivalente# $colile de meserii# $colile medii de
cultur general $i colegii pentru lucrrile e)ecutate de eiC
10> sumele pltite pentru compensarea c%eltuielilor de cltorie# de transport al bunurilor $i de
nc%iriere a locuin-ei n caz de trans,er sau de trecere n interes de serviciu n alt localitateC
11> retribuirea muncii e,ectuate n a,ara orelor de program# virat la bugetul respectiv sau la
,ondurile de bine,acereC
12> indemniza-ia pltit tinerilor speciali$ti din contul pltitorului de contribu-ii pentru concediul
acordat dup absolvirea institu-iei de nv-mnt superior# mediu de specialitate sau secundar
pro,esionalC
13> indemniza-ia unic acordat tinerilor speciali$ti la anga/are# con,orm Eotrrii 2uvernului
nr.321 din 20 martie 177! cu privire la ma/orarea salariilor anga/a-ilor din s,era bugetarC
19> indemniza-ia pentru incapacitate temporar de muncC
20> presta-iile de asigurri socialeC
21> toate tipurile de indemniza-ii# compensa-ii# aloca-ii $i a/utoare pltite bene,iciarilor de la
bugetul de stat sau de la bugetele unit-ilor administrativ;teritoriale prin sistemul public de asigurri
socialeC
22> toate tipurile de pensii stabilite n con,ormitate cu legisla-ia cu privire la pensiiC
23> veniturile din gestionarea propriet-ii &dividende# procente# drepturi la cotele de participare'C
24> c$tigurile din obliga-iunile mprumuturilor de stat $i sumele primite la stingerea
obliga-iunilorC
20> c$tigurile la loteriile des,$urate n modul $i n condi-iile stabilite de 2uvernC
21> pl-ile compensatorii pentru donarea de snge con,orm Eotrrii 2uvernului nr.1240 din 25
octombrie 200" cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare# medicamente $i
consumabile a bolnavilor &maturi $i copii'# precum $i a normelor de compensare a donatorilor de snge $i
alimenta-ia lorC
22> sumele primite de persoanele ,izice asigurate sub ,orm de granturi &a/utor cu titlu gratuit'#
acordate de institu-ii interna-ionale $i na-ionale# de organiza-ii &,unda-ii' interna-ionale de bine,acere#
precum $i de agen-i economiciC
23> sumele pltite pentru drepturile de autor $i cele ob-inute n baza unei conven-ii civile# cu
e)cep-ia veniturilor ob-inute con,orm contractelor pentru e)ecutarea de lucrri sau prestarea de serviciiC
29> sumele pltite# con,orm legisla-iei# pentru implementarea inven-iilor $i propunerilor de
ra-ionalizare# precum $i pentru dreptul de autor asupra acestor inven-ii $i propuneriC
30> a/utorul material acordat de organiza-iile sindicale $i patronale con,orm regulamentelor lorC
31> compensa-iile $i indemniza-iile unice pentru absolven-ii institu-iilor de nv-mnt n primii 3
ani de activitate# acordate con,orm art.11 din *egea ocrotirii snt-ii nr.411;<=== din 2! martie 177 $i
art.3 alin.&7' din *egea nv-mntului nr.45;<=== din 21 iulie 177C
32> indemniza-ia unic n cazul reducerii capacit-ii de munc sau n cazul decesului lucrtorului
n urma unui accident de munc sau a unei boli pro,esionale# acordat con,orm art.1! din *egea
securit-ii $i snt-ii n munc nr.1!";<>= din 10 iulie 200!C
33> sumele de compensare a pagubelor suportate de anga/a-i n urma unui accident de munc sau
a unei boli pro,esionale# acordate n temeiul *egii nr.25!;<=> din 11 ,ebruarie 1777 privind modul de
recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate anga/a-ilor n urma mutilrii sau a altor vtmri
ale snt-ii n timpul e)ercitrii obliga-iilor de serviciuC
34> a/utorul ,inanciar ob-inut de sportivi $i antrenori de la 1omitetul =nterna-ional Alimpic#
premiile ob-inute de sportivi# antrenori $i te%nicieni la competi-iile sportive interna-ionale $i
indemniza-iile acordate loturilor na-ionale n vederea pregtirii $i participrii la competi-iile
interna-ionale o,icialeC
30> Premiul na-ional al Depublicii 9oldova n domeniul literaturii# artei# ar%itecturii# $tiin-ei $i
te%nicii# precum $i premiile elevilor# n mrimile stabilite n actele normative n vigoare# pentru
per,orman-ele ob-inute n cadrul olimpiadelor $i concursurilor raionale# or$ene$ti# municipale# zonale#
republicane# regionale $i interna-ionaleC
31> recompensa acordat membrilor gospodriilor &,amiliilor' pentru participarea la sonda/ele
selective e,ectuate de organele de statisticC
32> compensa-iile sau despgubirile pentru daunele materiale $i pagubele morale.


4ne)a nr."

Lista ;uncBiilor personalului din a9iaBia ci9il ale crui
condiBii de 7unc se Cncadrea8 Cn condiBii speciale

1. Personalul navigantB
a' membrii ec%ipa/elor aeronavelor $i ale altor aparate de zborC
b' pilo-ii instructoriC
c' pilo-ii comandan-i de zborB conductorii &loc-iitorii lor'# inspectorii $i al-i speciali$ti n serviciul
de zbor &activitatea de zbor' ai ministerelor# ai altor autorit-i administrative centrale# ai direc-iilor#
asocia-iilor# ntreprinderilor# institu-iilor# organiza-iilor $i subdiviziunilor lor# care posed certi,icat de
pilot n vigoare $i particip la zboruri n componen-a ec%ipa/ului aeronavei sau al altui aparat de zborC
d' para$uti$tii de toate pro,ilurile# salvatorii# precum $i pompierii din deta$amentele de desant de
toate pro,ilurile# instructorii din serviciul de pompieri avia# conductorii subunit-ilor de para$uti$ti
&para$uti$ti salvatori# para$uti$ti cuttori;salvatori'# lucrtorii ncadra-i $i nencadra-i n sc%em din
grupurile de desant;para$utare# care e,ectueaz salturi cu para$uta sau coborri &urcri' cu instala-ii
speciale de coborre &urcare' din elicoptere a,late n regim de zbor la o nl-ime de cel pu-in 10 metriC
e' nso-itorii de bord.
2. Personalul care e,ectueaz diri/area tra,icului aerian.
3. Personalul te%nic aeronauticB
a' te%nicienii &mecanicii# motori$tii' de avia-ie de toate pro,ilurileC
b' mai$trii de toate pro,ilurileC
c' inginerii de toate pro,ilurileC
d' $e,ii de sec-ii# sc%imburi# sectoare# servicii# grupuri de deservire te%nic a aeronavelor $i a altor
aparate de zbor.

__________
Legile Republicii Moldova
329/23.12.2013 Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2014 //Monitorul Oficial 17-23/50, 24.01.2014