Sunteți pe pagina 1din 23

Colegiul de StiinteGrigore Antipa

Elev:Lupu Mihaela
Profesor:Lucia Pavelescu
Tehnician Ecolog in protectia mediului
An scolar 2!!"2!2
!
Cuprins
Argument ###########################$ pag %
Cap & 'Poluarea apelor si importanta lor###############$$$pag (
Cap &&" Surse de poluare######################pag )
2$! Surse naturale de poluare nepermanenta###########pag )
2$2 Surse naturale de poluare accidental############$ pag )
2$% Surse de poluare permanenta###############$ pag )
2$* Poluarea fi+ica si chimica################$$$pag )
2$, Poluarea radioactive##################$$ pag )
2$- Poluarea .iologica###################$ pag /
2$) Poluarea termica####################$pag /
Cap &&& ' Poluantii apei######################$ pag !
%$! Surse de poluare organi+ate$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$pag !2
%$2 Surse de poluare neorgani+ate###############pag !%
Cap &0 ' &nfluenta poluantilor apei asupra mediului###########pag !*
($! Su.stante organice ###################$pag !*
($2 Su.stante anorganice ##################$pag !*
($% Su.stante radioactive##################$$pag !,
($( Su.stante petroliere###################$pag !,
Cap 0 ' Poluarea apelor de suprafata si su.terane############pag !-
Cap 0& ' Autoepurarea apei ####################$pag 2
1i.liografie###########################pag 22
2
ARGUMENT
Mi"am ales aceasta tema pentru ca si 2n orasul 2n care locuiesc e3ista o 2ntreprindere
producatoare de ciment si o gama larga de ade+ivi dar si de re+iduri foarte daunatoare
mediului$ Poluarea 2n general distruge sursa noastra principala de viata si anume mediul$
&ronic este 2nsa ca toate sursele de poluare sunt facute de om constient sau nu de
consecinte4 omul construieste mult4 descopera4 inventea+a noi tehnologii folositoare 2ntr"
adevar pentru noi4 dar sursele de fa.ricare a acestora pot fi daunatoare mediului$
Sa luam un e3emplu din tara noastra : Centrala 5ucleara de la Cernavoda$ Ea poate
alimenta cu energie electrica trei sferturi din tara noastra4 dar radiatiile emise de uraniu
6materia prima a centralei7 este foarte daunator nunumai mediului incon8urator4 dar si
noua provocand .oli4 unele chiar fatale$ 9eci orice avanta8 ar avea aceste surse care ne
ofera noua conditii de viata mai conforta.ile sa +ic asa4 are si de+avanta8e foarte mari$
Cercetatorii din +iua noastra 2ncearca sa gaseasca modalitati de tinere su. control a
acestor de+avanta8e4 dar si noi4 oamenii de r:nd4 ar tre.ui sa ne g:ndim putin la aceasta
pro.lema care nu se vede intr"un interval scurt de timp4 dar care cu timpul va provoca
p:na si calamitati naturale foarte mari$ Se vede de8a o schim.are a climei4 temperaturile
si presiunea atmosferica schim.:ndu"se 2n defavoarea noastra si provoc:nd schim.area
climei$
Sunt prea putini 2ntreprin+atori care iau in serios normele de protectie a mediului4
2ntreprinderile pe care le conduc4 cu toate ca produc poate lucruri folositoare populatiei4
distruge sursa noastra principala de viata : mediul$ Sunt si oameni care se gandesc la
acest lucru 2ncercand macar sa 2ncetineasca procesul acesta de ;autodistrugere;$
%
CAP I - Poluarea apelor si importanta lor
La nivelul planetei noastre4 -4)< din suprafa=a acesteia este acoperit> cu ap>$ Cantitatea
total> de ap> este estimat> la !$( milioane de ?m
%
4 din care /-42< repre+int> apa din
m>ri @i oceane4 242< din calotele polare @i 4,< apa de pe continente$
Cu toate c> re+ervele de ap> dulce sunt foarte mici 2n compara=ie cu resursele de ap> din
m>ri @i oceane4 datorit> circuitului continuu al apei 2n natur>4 ele pot fi considerate
inepui+a.ile$ Acest fapt este e3plica.il4 de@i consumul anual de ap> dulce repre+int> !A2*
' !A% din re+ervele totale4 aceste re+erve nu au fost epui+ate$
Singurul impediment privind resursele de ap> dulce const> 2n reparti+area lor natural>
neuniform> pe glo.$ 9in aceast> cau+> peste -< din popula=ia lumii nu dispune de
alimentare corespun+>toare cu ap> pota.il>$ Alimentarea cu ap> pota.il> a 2ntregii
(
popula=ii ar fi posi.il> dar acest lucru solicit> mari investi=ii financiare$

Ca factor de mediu4 apa repre+int> o importan=> deose.it> fiind4 ca @i aerul4 un element
vital pentru vegeta=ie4 animale @i oameniB particip> la producerea fenomenelor
atmosfericeB determin> diferite tipuri de climat influen=:nd semnificativ .ioceno+a @i
.iotopul ecosistemelorB particip> la ma8oritatea transform>rilor fi+ice4 chimice @i
.iologice din sol @i aerB este principala verig> de leg>tur> 2ntre .iotop @i .ioceno+>B este
un element esen=ial 2n de+voltarea societ>=ii omene@ti$
Cauzele poluarii apei:
Scurgeri accidentale de re+iduuri de la diverse fa.rici4 dar si deversari deli.erate a unor
poluanti$
*
Scurgeri de la re+ervoare de depo+itare si conducte de transport su.terane4 mai ales
produse petroliere
Pesticidele si ier.icidele administrate in lucrarile agricole care se deplasea+a prin sol fiind
transportate de apa de ploaie sau de la irigatii pana la pan+a freaticaB
&ngrasamintele chimice si scurgerile provenite de la com.inatele +ootehniceB
Poluarea apei
Apa repre+int> factorul de mediu care este cel mai afectat de poluare$
Su.stan=ele poluante modific> o serie de propriet>=i ale apei @i 2n general cele
organoleptice$ 9eci4 pro.lema calit>=ii apei nu tre.uie considerat> doar o pro.lem> de
mediu ci @i o pro.lem> de utili+are a apei$
Cenomenul de poluare al apei este anali+at doar prin prisma ac=iunilor directe sau
indirecte ale omului4 care au ca re+ultat 2nr>ut>=irea propriet>=ilor de orice fel ale apei$
,
Su.stan=ele poluante din ap> sunt mult mai numeroase dec:t cele din aer$ Se aprecia+> c>
apele u+ate con=in circa ! de su.stan=e chimice organice 6de origine natural>: petrolul4
hidra=ii de car.on4 .ioto3inele marine4 lignina4 tanini4 sau de origine artificial>: toat>
gama de compu@i de la hidrocar.uri p:n> la structurile cele mai comple3e7 @i organice
6fierul @i com.ina=iile sale4 metale grele: Cr4 P.4 Cu4 Dn4 Cd4 5i4 MnB s>rurile metalelor
alcaline @i alcalino"p>m:ntoase4 aci+ii @i .a+ele li.ere7$
Prevenirea @i com.aterea fenomenului de poluare a apei presupune cunoa@terea
naturii su.stan=elor poluante @i a maselor acestora$
Poluarea apelor poate avea loc :
"continuu4cum este ca+ul canali+arii dintr"un oras sau re+idiile provenite din industrie si
deversate in ape
" discontinuu4la intervale regulate sau neregulate 4 de timp
" temporar e3: colonii provi+orii
" accidental4in ca+uri de avarie
Sursele de poluare a apelor se clasifica dupa mai multe criterii4 data fiind diversitatea lor:
a7 9upa provenienta :activitatile mena8ere 4industria 4 agricultura si transporturile
.7 9upa aria de raspandire a poluantilor : surse locale 4difu+e 4cand poluantii se
raspandesc pe o arie mare
c7 9upa po+itia lor: " surse fi3e si mo.ile
9e e3emplu : industria deversea+a in apele naturale su.stante chimice 4organice si
anorganice 4resturi vegetale si animale 4solventi si hidrocar.uri4caldura
etc$Materialele pot si in stare solida sau lichida 4 misci.ile sau nemisci.ile cu apa
4usor sau greu volatile 4mai mult sau mai putin to3ice $ Sunt situatii in care incarcatura
radioactiva a deversarilor nu este deloc de negli8at4depasind fondul natural de
radioactivitate$
Agricultura deversea+a in apele naturale ape cu incarcatura mare de su.stante
chimice6pesticide 4detergenti4etc$74ce pot depasi apele mena8ere de * ori la consumul de
o3igen4de - ori la a+otul total si peste ! ori la materialele solide $
Transporturile deversea+a produse petroliere4 detergenti4etc$
Activitatile mena8ere generea+a de8ectii4detergentii4diferite su.stante4poluand chimic si
.iologic apele naturale$
-
Poluantii apelor naturale sunt foarte diversi si de aceea clasificarea adopta mai multe
criterii$
Astfel:
a7 9upa natura lor 4 e3ista poluantii organiciBanorganici4.iologici4radioactivi4
termici$
.7 9upa starea de agregare se diferentia+a : " suspensii6su.stante solu.ile in apa7 B
"poluanti solu.ili in apa$
Criteriile generale de clasificare a surselor de poluare a apei sunt:
" dup> origine: surse naturale @i surse artificialeB
" dup> frecven=>: surse permanente4 surse se+oniere @i surse accidentaleB
" dup> modul de organi+are: surse organi+ate @i surse neorgani+ate$
CAP && ' Sursele de poluare
)
Surse naturale de poluare permanent sunt neorgani+ate @i pot produce poluarea la
toate sursele de ap> din natur>$ Sunt greu de controlat4 iar efectul lor asupra apei este greu
de prevenit @i com.>tut$ Aceste surse provin din:
" +>c>mintele de roci solu.ile 6sare4 sulfa=i4 roci radioactive4 etc7 pe care apele le
str>.at 2n cursul lor impurific:ndu"se cu acesteaB
" procesul de coro+iune pe care apa 2l e3ercit> asupra solului impurific:ndu"se cu
particule solide antrenate 6marne4 argile4 etc$7B
" vegeta=ia intern> a apei4 fi3> sau flotant>4 2n special 2n apele de suprafa=> st>t>toare
6lacurile7B
" vegeta=ia de pe maluri4 prin materialul vegetal care cade 2n ap> 6frun+e4 ramuri4
plante7$
Surse naturale de poluare nepermanente sunt neorgani+ate @i repre+entate
de apa meteoric> care se impurific> 2n atmosfer> @i la suprafa=a solului4 impurific:nd la
r:ndul ei apele de suprafa=> @i de ad:ncime$
Sursele naturale de poluare accidental sunt neorgani+ate @i se produc
foarte rar$ Acestea depind de fenomene foarte rare: cutremure4 ac=iuni vulcanice etc$
Surse de poluare permanent sunt surse organi+ate4 repre+entate 2n principal
de apele u+ate care sunt deversate 2n apele de suprafa=> sau se infiltrea+> 2n apele de
ad:ncime$ Apele u+ate provin din urm>toarele activit>=i: mena8ere4 pu.lice4 industriale4
agro+ootehnice4 salu.ri+are etc$
Poluarea fizic const> 2n ridicarea temperaturii +onale a unei surse de ap>$
Acest fenomen se poate produce prin deversarea apelor u+ate de r>cire de la diferite
activit>=i industriale$ M>rirea temperaturii apei de suprafa=> pe o anumit> +on> determin>
apari=ia unor de+echili.re .iologice4 2mpiedic:nd procesul de autoepurare$ Ei su.stan=ele
poluante cu densitate mai mic> dec:t a apei 2mpiedic> desf>@urarea procesului de
autoepurare4 deoarece acestea plutesc la suprafa=a apei$
Poluarea radioactiv se poate datora at:t unor cau+e naturale4 c:nd apa
str>.ate straturi de roci care con=in elemente radioactive4 c:t @i unor cau+e artificiale4
c:nd apa se impurific> cu su.stan=e radioactive 2n timpul unor procese de lucru:
e3ploatarea @i prelucrarea minereurilor radioactive4 producerea materialului nuclear4
centralele atomoelectrice4 la.oratoarele de cercetare4 medicin>4 agricultur> etc$
/
Poluarea chimic este cea mai frecvent> @i mai agresiv> form> de poluare
care se produce de multe ori 2n mod con@tient$ Poluarea chimic> provine de la
su.stan=ele antrenate de apele mena8ere @i or>@ene@ti4 de apele din comple3ele
agro+ootehnice4 de apele re+iduale provenite din marile comple3e industriale$ Fn ultimul
timp un element foarte important 2n poluarea chimic> o constituie folosirea pe scar> tot
mai larg> a pesticidelor 2n agricultur>4 care prin intermediul apei meteorice a8ung 2n
sursele de ap> de suprafa=> @i de ad:ncime$
Poluarea biologic este determinat> de pre+en=a organismelor vegetale @i
animale 2n ap>$ Aceast> poluare poate fi primar> sau secundar>$
Poluarea .iologic> primar> se datorea+> pre+en=ei 2n ap> a .acteriilor4 viru@ilor @i
para+i=ilor care produc G.oli hidrice$ Ace@tia provin din apele mena8ere4 comple3ele
+ootehnice4 industria alimentar>4 la.oratoare de anali+>4 spitale4 soluri contaminate etc$
Poluarea .iologic> secundar> se datorea+> 2nmul=irii e3cesive a organismelor vegetale @i
animale 2n apele care con=in re+iduuri de natur> organic> sau anorganic>$ Fn anumite
limite aceste organisme reali+ea+> o epurare .iologic> a apei4 dar 2n cantit>=i mari reduc
indicii de pota.ilitate ai apei$
Poluarea anorganica re+ulta din industria produselor chimice 4e3tractia
titeiului4prepararea mineralelor4 hidrometalurgie$Apele poluante contin saruri 4aci+i 4.a+e
4 modifica pH"ul apelor narturale 4 coordonea+a conductele 4 instalatiile 4 aduc pre8udicii
agriculturii4 au efecte stresante pentru organismele acvatice$
Poluarea termica apare prin deversarea de apa calda in efluentii naturali$&n aceste
conditii4 scade continutul de o3igen din apa4 creste sensi.ilitatea oraganismelor acvatice
la polunti 4 unele vietuitoare dispar 4 se inmultesc algele al.astre etc$ Acest tip de poluare
apare pe langa unele instalatii industriale si din energetica nucleara$
CAP III- Poluantii apei
Poluanii apei
!
Se considera poluan=i acele su.stan=e care 2n concentra=ie suficient> pot produce
un efect m>sura.il asupra omului4 animalelor4 plantelor @i materialelor$ 9at> fiind
multitudinea @i varietatea surselor de poluare4 precum @i num>rul mare al elementelor
poluante a ap>rut @i necesitatea unei clasific>ri ai lor4 dup> cum urmea+>:
A) Dup proveniena !i caracterele comune se disting" categoriile de poluani:
su.stan=e organice: hidrocar.uri4 detergen=i pesticide etc$
su.stan=e anorganice: metale grele4 a+ot4 fosfor$
Suspensii: steril de la e3ploat>rile minieresau din cariere4 fi.re de lemn @i celulo+>4
de@euri de carne etc$
Su.stan=e radioactive: din atmosfer>4 2n urma unei e3plo+ii nucleare4 de la reactorii
u+inelor nuclear"electrice4 din la.oratoare de cercetare cu i+otopi radioactive etc$
Produse petroliere: rafin>rii din u+inele petrochimice4 de la transportul naval @i auto @i
prin conducte etc$
Ape fier.in=i: din industrie au central termoelectrice
Microorganisme patogene: din spitale4 cresc>torii de animale4 @tranduri4 locuin=e$
#) Dup natura lor" poluanii artificiali pot fi:
Poluan=i fi+ici: su.stan=e radioactive4 ape termale
Poluan=i chimici: plum.4 mercur4 a+ot4 fosfor4 hidrocar.uri4 detergent4 pesticide$
Poluan=i .iologici: microorganisme
C) Dup modificrile care le produc apei poluanii" pot fi:
Poluan=i care modific> propriet>=ile chimice @iAsau .iologice ale apei:
Compu@i to3ici anorganici: plum.4 mercur4 cupru4 +inc4 cianuri$
Compu@i organici greu sau nedegrada.ili: pesticide4 detergent$
S>ruri organice provenite din mine sau e3ploat>ri petroliere$
Su.stan=e fertili+atoare: a+ot fosfor
!!
Microorganisme: .acterii4 viru@i4 para+i=i$
Poluan=i care modific> propriet>=ile fi+ice @iAsau organoleptice ale apei$
" Ileiuri4 coloran=i$
" Su.stan=e degrada.ile care consum> o3igenul din ap>
" Su.stan=e solide: suspensii
Surse de poluare a apei
Sursele de poluare sunt 2n general acelea@i pentru cele dou> mari categorii de
receptori: apele de suprafa=> 6fluvii4 r:uri4 lacuri etc$7 @i apele su.terane 6straturi acvifere4
i+voare etc$7$
&mpurificarea apelor de suprafa=> sau su.terane este favori+at> de urm>toarele
elemente:
J starea lichid> a apei la varia=ii mari de temperatur>4 ceea ce face ca ea s>
antrene+e 2n curgerea s> diferite su.stan=e impurific>toareB
J apa e un mediu propice pentru reali+area a numeroase reac=ii fi+ico"chimice 6ca
de e3emplu di+olvarea unor su.stan=e naturale sau artificiale4 sedimentarea
suspensiilor etc$7B
J faptul c> 2n natur> apa se g>se@te su. forme diferite 6inclusiv ga+e @i vapori 2i
m>re@te sensi.il domeniul de aplicareB
J apa este unul din factorii indispensa.ili vie=ii pe p>m:nt$
Sursele de poluare se pot 2mp>r=i 2n dou> categorii distincte:
surse organizate care produc poluarea 2n urma evacu>rii unor su.stan=e 2n ape
prin intermediul unor instala=ii destinate acestui scop4 cum ar fi canali+>ri4
evacu>ri de la industrii sau cresc>torii de animale etc$B
surse neorganizate care produc poluarea prin p>trunderea necontrolat> a unor
su.stan=e 2n ape$
!2
Surse de poluare organizate
Cele organi+ate sunt4 2n principal: apele re+iduale comunale 6fecaloid"mena8ere7B apele
re+iduale industrialeB apele re+iduale agro+ootehnice$ Apele fecaloid"mena8ere sunt
poluate mai ales chimic 6su.stan=e organice4 detergen=i etc$7 @i .acteriologic @i provin 2n
principal din sp>lat @i de la grupuri sanitare$ Fn cadrul celor industriale4 de mare
diversitate4 tre.uie men=ionate ca+urile mai deose.ite ale apelor u+ate radioactive 6din
minerit4 centrale nuclearo"electrice etc$74 ale celor poluate termic 6surse variate4 mai ales
centrale termice74 din industria e3tractiv> @i prelucr>toare de =i=ei4 din mineritul cu profil
de metale neferoase4 din industria chimic>$
Surse de poluare neorganizate
Sursele neorgani+ate sunt 2n principal: surse individuale f>r> sistem de canali+areB
!%
re+iduuri solide depo+itate 2l locuriAmoduri neadecvateB pesticide4 2ngr>@>minte
sp>late de apele meteorice sau de iriga=ie$
K important> surs> neorgani+at> de poluare sunt s>rurile folosite iarna pe @osele
contra +>pe+ii @i poleiului$ Multe =>ri de+voltate au inter+is sau limitat sever 2mpr>@tierea
de sare4 dar la noi continu>$ Este o surs> de poluare important>$
Fn sursele neorgani+ate se includ 2ns> @i sursele oca+ionale 6sp>larea de animale4
utila8e etcB topirea inului @i c:nepii4 devers>ri diverse7 @i accidentale 6de e3emplu
inunda=ii @i alte calamit>=i4 devers>ri 2n urma unor accidente industriale4 rutiere etc$74 care
sunt greu de monitori+at @i r>m:n adesea necunoscute$
Sursele accidentale intervin mai rar4 dar pot avea deose.it> gravitate4 iar poluarea
poate surveni pe c>i nea@teptate$
9ac> scufundarea unor vapoare a provocat mari polu>ri accidentale4 nu mai pu=in
grave sunt desc>rc>rile inten=ionate @i sistematice de re+iduri 2n m>ri @i oceane$ 9e regul>
sunt su.stan=e mai pu=in periculoase4 dar 2n schim. 2n cantit>=i foarte mari$ 5u e vor.a de
devers>rile costiere de ape neepurate sau aportul r:urilor poluate4 ci de faptul c> foarte
multe =>ri4 inclu+:nd pe loc frunta@ =>rile de+voltate4 au deversat sistematic 2n ocean
cantit>=i imense de de@euri cu vapoare speciale de LgunoiL$
9ac> sursele locali+ate au @ansa de a fi monitori+ate4 cele difu+e sunt greu de
evaluat @i se manifest> adesea indirect 6din ploile acide4 .un>oar>7 @i sunt 2ncadrate la
categoria de surse neorgani+ate4 de@i sunt adesea pe ansam.lu de departe mai importante
dec:t cele organi+ate$
9up> ac=iunea lor 2n timp4 sursele de poluare pot fi:
" surse de poluare permanenteB
" surse de poluare nepermanenteB
" surse de poluare accidentale$
9up> modul de generare a polu>rii4 sursele de poluare pot fi 2mp>r=ite 2n:
" surse de poluare naturaleB
" surse de poluare artificiale4 datorate activit>=ii omului4 care4 la r:ndul lor4 pot fi
!(
su.divi+ate 2n ape u+ate @i depo+ite de de@euri$
Meferitor la apele su.terane4 sursele de impurificare provin din:
" impurific>ri cu ape saline4 ga+e sau hidrocar.uri4 produse ca urmare a unor
lucr>ri miniere sau fora8eB
" impurific>ri produse de infiltra=iile de la suprafa=a solului a tuturor categoriilor
de ape are produc 2n acela@i timp @i impurificarea surselor de suprafa=>B
" impurific>ri produse 2n sec=iunea de captare4 din cau+a nerespect>rii +onei de
protec=ie sanitar> sau a condi=iilor de e3ecu=ie$
CAP I$ - Influenta poluanilor apei asupra mediului
A) Substanele organice
Su.stan=ele organice de origina natural> 6vegetal>7 consum> o3igenul din apa at:t
!*
pentru de+voltare4 c:t @i dup> moarte$ Lips> o3igenului din apa are ce efect oprirea
proceselor aero.e printre care @i autoepurarea$
Cenolul este pentru pe@ti un to3ic nervos4 el imprim> gust @i miros nepl>cut c>rnii
de pe@te
9etergen=ii se plasea+> la suprafa=a apei su. form> de spum> @i 2mpiedica
autoepurarea apei @i folosirea ei pentru iriga=ii$
Pesticidele pot constitui cau+a unor .oli grave 6cancer74 tul.urari neurologice4
afec=iuni ale glandelor endocrine$
#) Substanele anorganice
S>rurile anorganice pot provoca cre@terea durit>=ii4 iar apele cu duritate mare
produc depuneri @i mic@orea+> capacitatea de transfer a c>ldurii$
Clorurile peste anumite limite4 fac apa improprie pentru alimentare @i pentru
iriga=ii$
Metalele grele au ac=iune to3ic> asupra organismelor acvatice4 inhi.:nd 2n acela@i
timp @i procesele de autoepurare$ Metalele grele produc into3ica=ii grave organismului
uman:
&nto3ica=ia cu plum." duce la anemie4 insomnia4 irita.ilitate4 grea=>4 etc$
&nto3ica=iile cu mercur " are ca manifest>ri dureri de cap4 ame=eli4 o.oseala4
tul.ur>ri de memorie 6a.sor.=ia mercurului din apa este relativ mic>7$ Mercurul se
cumulea+> mai ales 2n rinichi @i ficat$
&nto3ica=ia cu cadmiu " afec=iuni ale rinichilor4 ficatului4 cordului4 6a.sor.=ia
cadmiului 2n ap> este mic>7
&nto3ica=ia cu arsen ' se manifest> astfel: cefalee4 ame=eli4 o.oseala dureri
a.dominal4 reac=ii cutanate4 etc$
S>rurile de a+ot @i fosfor produc de+voltarea rapid> a algelor la suprafa=a apei$
C) Substanele radioactive%
Evacuarea apelor radioactive4 2n apele de suprafa=> @i su.terane pre+int> pericole
deose.ite datorit> radia=iilor asupra organismelor vii$ Efectul .iologic " somatic 6asupra
!,
sistemului nervos central7 s>u genetic 6pertur.>rii ale codului genetic sau prin muta=ii7
D) Produse petroliere%
9atorit> nemisci.ilitatii =i=eiului cu apa4 cea mai mare parte a lui se ridic> la
suprafa=>4 form:nd o pelicul> uleioas> ce 2mpiedic> difu+ia @i accesul aerului atmosferic
2n mediul acvatic$
Produsele petroliere dau apei gust @i miros nepl>cut4 poate deteriora unele
instala=ii colmatea+> filtrele pentru tratarea apei etc$
CAP $ - Poluarea apelor de suprafata si subterane
!-
Apele uzate sunt numite efluenti4 iar apele in care se varsa se numesc
receptori$9aca receptorul se varsa in alta apa se numeste emisar$Conducta de deversare a
apelor u+ate se amplasea+a in firul apei si contine du+e speciale de difu+ie $Ineori apele
se stochea+a si apoi se descarca la intervale de timp$
Poluarea distruge flora 4 fauna acvatica si pe cea de la mal$Pe mal iar.a nu creste 4
copacii sunt afectati 4 se de+volta ciuperci si mucegaiuri para+ite $ &n apa se de+volta
organisme inferioare 4 viermi 4 alge 4 insecte 4 pestii contin germeni patogeni$Eutrofi+area
si apoi putrefactia duc la dega8area de ga+e neplacute$Apa nu mai poate fi utili+ata
pentru consum 4 spalari 4 agreement$ &ndustria si agricultura sunt de asemenea afectate de
poluarea apelor 4 prin colmatare cu sedimente 4 continut de materiale coro+ive4 to3ice etc$
Apele marine de poluare cu produse re+iduale provenite din industrie 4 din
activitatile mena8ere $Studiile au pus in evidenta e3istenta in corpul vietuitoarelor marine
a unor produsi chimici4 uneori foarte to3ici$9in transporturile navale si din procesele de
e3tractie a titeiului cu a8utorul sondelor de pe platformele de fora8 sunt deversate in apa
marilor produse petroliere $Petele de titei6 N mareele negre7 se intend pe suprafete foarte
mari$Su.stantele din titei sunt to3ice4 distrug flora si fauna4 in primul rand prin
intreruperea contactului cu aerul4 apoi este impiedicata asimilatia clorofiliana 4 sunt
distruse oale4 larvele $
Hidrocar.urile cancerigene se concentrea+a in corpul animalelor acvatice 4 putand
a8unge la om $Pla8ele se im.i.a cu titei4 crescatoriile de stridii de la mal sunt distruse 4
turismul se reduce in +onele in care a a8uns marrea neagra N$
Titeiul deversat in mare se poate recupera partial prin:
" a.sor.tia in mase plastice poroase
" solidificarea cu su.stante congelatoare
" colectarea mecanica 4 prin aspiratie cu pompe si sisteme colectoare semiscufundate
sau cu filter inelare$
Hidrocar.urile deversate pe o pla8a se degradea+a cu timpul4dar diferentiat4 in functie de
natura lor$Titeiul care im.i.a nisipul pla8elor se poate recupera cu soventi sau se
dispersea+a cu detergenti 4se aprinde sau se inlocuieste nisipul afectat cu nisipul
curat$Toate metodele sunt scumpe 4 anevoioase $9etergentii sunt practica mai periculosi 4
pentru pesti decatt hidrocar.urile$Aprinderea provoaca in +ona o puternica poluare
!)
atmosferica 4 cu dega8ari masive de o3i+i de car.on4sulf etc$
9etergentii se comporta ca poluanti usor si greu .iodegrada.ili$Ei produc spuma4 cu
efect letal asupra pestilor$Spuma se concentrea+a pe maluri 4 creand un aspect neplacut si
miros de hidrogen sulfurat 4 re+ultat prin descompunerea cu a8utorul microorganismelor
anaero.e$La concentratii foarte mari 4spuma are efect to3ic pentru intreaga fauna
acvatica$
Pesticidele sunt su.stante organice cu continut de fosfor 4clor4 sulf4 .rom etc$Au efect
to3ic asupra fondului piscicol4 vegetatiei acvatice si la animalele ce folosesc apa de
.aut$Efectele se transmit prin lanturi trofice4 pana la om$
Poluarea apelor subterane
Apele su.terane sunt estimate pe glo. 4 din care aproape de suprafata sunt numai
,* ?m cu.4 deci aproape un sfert$Acestea4 alOturi de apele de suprafatO dulci sunt
sursele de apO pentru omenire$
Apele de suprafatO poluate pOtrund prin straturi pPnO la apele su.terane$Acestea sunt
de8a locali+ate in strat impermea.il4 deci nu mai e3ista posi.ilitatea de migrare prin roci
@i 2n consecintO se concentrea+O 2n poluanti$5ivelul poluOrii depinde de structura
geologicO a traturilor strO.Otute @i de o serie de factori hidrodinamici$La 2nceput straturile
retin poluantii4 dar 2n timp ace@tia sunt antrenati de apO$
Prin poluare se declansea+a o serie de fenomene :
" fi+ice cum sunt :a.sertia unor su.stante 4 desor.tia 4 retentia capilara4 schim.ul ionic$
" chimice : hidroli+a cu formare de geluri 4 precipitare
" .iologice : .iodegradare
Poluarea straturilor de apa su.terane se reali+ea+a in timp mai indelungat 4 datorita
vite+ei de deplasare a poluantilor 4 de ordinal a cativa metri pe an 4 dar uneori si de cativa
?ilometric pe an$
Poluarea se produce si datorita di+olvarii straturilor stra.atute4 astfel ca in apa apar ioni
de clor 4 sulfat 4 a+ot$Prin poluare apa poate di+olva si din stratul suport acvifer 4
marindu"si continutul de ioni de calciu 4 magne+iu 4 fier 4mangan 4argila$
!/
Poluarea apelor su.terane se semnalea+a in dreptul conductelor sparte 4 a depo+itelor
de re+idii 4 de la irigatii4 in8ectari in sol de solutii4 prin puturi$9eoarece apele su.terane
sunt de multe ori surse de apa pota.ila4 s"au instituit +one de protectie sanitara a
lor$Aceste +one sunt:
" +one de protectie cu regim sever 4 in care nu se permite accesul persoanelor 4
animalelor4 nu se depo+itea+a fertili+antii sau alte materiale 4 nu se fac irigatii4
e3cavatii4 e3plo+ii 4 e3tractii de roci$Teritoriul de impre8muieste si se iau masuri de
protectie contra inundatiilor
" +one de restrictie 4 formate din teritoriul care incon8oara prima +ona4 pentru evitarea
contaminarii de orice natura si a impurificarii chimice$Limitele se marchea+a cu
.orne4 sau semne vi+i.ile$
Cap $I- Autoepurarea apei
Autoepurarea apei repre+inta ansam.lul de procese fi+ice4 chimice 4 si .iologice prin
care apa se de.arasea+a de poluantii continuti4 fara interventia omului$Autoepurarea apei
este influentata de: natura si concentratia poluantilor 4 de temperatura4 radiatiile
ultraviolete solare 6 care au efect .actericide4 de distrugere a .acteriilor7 si de regimul
2
curgerii apei6de.it 4tur.ulenta 7$Argilele din al.ia raurilor constituir adevarate .ariere
naturale contra migrarii poluantilor$
Procesele fi+ice care au loc la autoepurare sunt:
" dilutia poluantilor prin dispersarea in receptor
" sedimentarea particulelor 4densitatea lor4forma4densitatea efluentului4temperature4
vite+a de curgere a apei$ Sedimentarea este favora.ila la particule grele 4de mari
dimensiuni cand temperature de curgere a apei este redusa 4deci raurile de
ses$Sedimentele se depun mai mult pe maluri4care astfel poate devein depo+ite de
poluanti$
Procesele chimice din apa pot fi de o3idare4reducere intre poluantii e3istenti si
precipitare$Precipitatele produc tur.ulenta apei4 dupa care se depun$
Procese biologice din ape depend in plus fata de factorii mentionati si de
concurenta micro.iana sau antagonismul 4 dintre microfila adaugata prin poluare si
flora de8a e3istenta in apa$Se o.tin astfel efecte .acteristatice si .actericide$La
acestea se adauga si actiunea .acterivora a organismelor acvatice$

Epurearea poate decurge aero. 4 in pre+enta o3igenului di+olvat in apa 4 dar si
anaero. cu a8utorul unor .acterii caresi procura o3igenul prin descompunerea unor
su.stante e3istente in apa$9upa aceasta schema se reduc nitratii4 car.onatii si
sulfatii$Inele .acterii pot actiona atat aero. cat si anaero.$
2!
Plantele acvatice a.sor. dio3idul de car.on si sarurile din apa 4 dega8and
o3igen$Animalele 6 scoicile4 viermii4racii etc7 si pestii retin in corp unii poluanti 4
contri.uind la autoepurarea apei 4dar devenind nocivi pentru alte animale si oameni
care se hranesc cu ei$
Poluarea intensa nu este redusa prin autoepurare si apa N moare 4 fiind necesari
cativa ani pentru eliminarea sedimentelor4 a altor poluanti si repopulare$
Epurarea apelor repre+inta totalitatea operatiilor efectuate pentru diminuarea
continutului de poluanti 4 astfel incat concentratiile ramase sa nu provoace poluarea
apelor receptoare$Epurarea se reli+ea+a intr"o serie de utila8e 4care alcatuiesc statiile
de epurare$Amplasarea statiilor de epurare a apelor u+ate6 poluate sau re+iduale7 se
face in aval de intreprinderea sau intreprinderile poluante$
&n conclu+ie putem spune ca poluarea apelor ne influentea+a atat pe noi oamenii
cat si vietuitoarele$Tre.uie sa avem mai multa responsa.ilitatea in ceea ce priveste
mediul $ 5umesc asta poluarea deoarece distrug:nd mediul ne distrugem pe noi
chiar daca nu reali+am acesta e adevarul$E datoria noastra morala sa salvam mediul
deoarece el ne"a oferit noua frumusetea lui si sursa noastra de viata$
Bibliografie :
Sanda Visan4Steliana Cretu4Cristina Alpopi N Mediul incon8urator 4 Poluare si
Protectie4Editura economica 4 1ucuresti !//)
22
Ciplea4 Ciplea Al$ NProtectia mediului incon8urator4 Editura tehnica 1ucuresti
!/-)
Manescu S 4Cucu M$ 4 9iaconescu M$L$Chimia sanitara a mediului4 Editura
medicala4 1ucuresti !//(
5egulescu M$4 Antoniu M$ 4 Musu G$ NProtectia calitatilor apelor4 Editura tehnica
1ucuresti4 !/)2
2%