Sunteți pe pagina 1din 25

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic
2012
Auditul imobilizrilor corporaleProfesor coordonator: Cristina G. Jing

Studenti: Miric Mihaela Corina
Ivnoiu Cristina Elena
Grupa 1028, Seria B

2


CUPRINS


I. Auditul financiar ............................................................................................ 3
1. Definitia auditului financiar. Definitia imobilizarilor corporale ................ 3
2. Obiectivele auditului financiar in ceea ce priveste imobilizarile corporale 5
3. Riscurile auditului financiar privind imobilizarile corporale ..................... 7
4. Obligatiile auditorului si ale partii auditate ............................................... 8
II. Cadru legislativ privind imobilizarile corporale ........................................... 9
III. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational .................... 10
IV. Procedeele si tehnicile de audit financiar contabil ...................................... 11
V. Intocmirea foilor de lucru ........................................................................... 12
Foaie de lucru 1 ......................................................................................... 12
Foaie de lucru 2 ......................................................................................... 14
Foaie de lucru 3 ......................................................................................... 17
Foaie de lucru 4 ......................................................................................... 19
Foaie de lucru 5 ......................................................................................... 20
Foaie de lucru 6 ......................................................................................... 22
V. Raportul de audit ......................................................................................... 24
VI. Bibliografie ................................................................................................ 25


3

I. Auditul financiar


1. Definitia auditului financiar. Definitia imobilizarilor corporale

Auditul reprezinta examenul critic al operatiunilor unei intreprinderi pe baza normelor
si tehnicilor stabilite si recomandate de un organism profesionist.
In general, prin audit se intelege examinarea profesionala a unor informatii, in vederea
exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu sau standard
de calitate.
In Ordonanta de urgenta 75/1999, privind activitatea de audit financiar, conceptul de
audit reprezinta actiunea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditori financiari a
unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu
standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Conform Asociatiei Americane a Contabililor, auditul reprezinta un proces sistematic
de obtinere si evaluare in mod obiectiv a unor afirmatii privind actiuni si evenimente cu
caracter economic, in vederea aprecierii gradului de conformitate a acestor afirmatii, cu
criterii prestabilite. Astfel, auditul financiar este un proces care implica colectarea de
elemente probante si evaluarea probelor, pe care se fundamenteaza opinia auditorului
financiar, potrivit criteriului prestabilit.

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixetangibile
cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indeplinesc urmatoarele
caracteristici:
sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii sau sunt inchiriate
tertilor;
au durata normala de functionare mai mare de un an;
au valoarea de intrare mai mare decat limita prevazuta de lege.In aceasta categorie se
inscriu elementele patrimoniului care au substanta concreta, individualizata prin anumite
caracteristici fizice, tehnice, functionale, etc.
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt
:a) Terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
b) Mijloacele fixe;

TERENURI
Terenurile sunt bunurile imobile care constau din parcela de teren, cu sau fara
constructii ce apartin unui proprietar.Terenurile in acest sistem de evidenta au ca notiune de
referinta parcela si proprietarul.
4

Terenurile se inregistreaza in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de
calitate, suprafata, amplasarea si/sau alte criterii legale, la costul de achizitiesau la valoarea
aportului in natura.In profil administrativ teritorial (comuna, oras, municipiu, judet)
evidenta terenurilor se realizeaza prin intermediul cadastrului general.

MIJLOACE FIXE
Sunt considerate mijloace fixe, obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca
atare si isi indeplinesc cumulativ doua conditii:
are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotararea Guvernului.
Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele de inflatie.
are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Sunt considerate active corporale:
mijloacele fixe apartinand proprietatii publice;
lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unor investitii;
terenurile, inclusiv cele impadurite;
Nu sunt considerate mijloace fixe:
a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate inscopul inlocuirii
componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modificaparametrii tehnici
initiali ai mijlocului fix.
b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie lafabricarea anumitor
produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferentde valoarea si durata lor de
functionare normala.
c) constructiile si instalatiile provizorii.
d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animaleadulte, animale la
ingrasat, pasarile si coloniile de albine.
e) padurile.
f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afaraperimetrelor de exploatare
precum si cele pentru foraj executate pentru explorari,prospectiuni geologice si geofizice, etc.
g) prototipurile, atata timp cat folosesc ca model la executarea productiei deserie, inclusiv
seria zero.
h) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum siaccesoriile de pat,
indiferent de valoarea si durata lor de utilizare.5

2. Obiectivele auditului financiar in ceea ce priveste imobilizarile
corporale


Auditorul financiar este responsabil pentru formarea si exprimarea unei opinii asupra
situatiilor financiare. Acesta trebuie sa determine justetea declaratiilor managementului
privind situatiile financiare. Pornind de la acest fapt, obiectivele auditului financiar sunt strans
legate de declaratiile managementului, redate in situatiile financiare.
Obiectivele auditului financiar asigura auditorului un cadru de referinta, de orientare
in planificarea auditului, acesta fiind acelasi pentru auditarea tuturor structurilor situatiilor
financiare. Probele de audit sunt cele care difera de la o situatie la alta.
Obiectivele auditului financiar privind imobilizarile corporale sunt:
Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie:
- Facturi de achizitie
- Note intrare receptie
- Jurnal de cumparari;
- Fisa mijlocului fix
- Modul de calclul al amortizarii
- Verificarea inregistrarilor in contabilitate a intrarilor

Verificarea intrarilor de imobilizari corporale din punct de vedere al productiei proprii:
- verificarea modului de determinare al costului de productie
Cprod = CHdir + Chind;

- verificarea intocmirii documentelor de receptie (procesul verbal de receptie si procesul
verbal de punere in functiune), fisa mijlocului fix, modul de calcul al amortizarii.

Verificarea intrarilor de imobilizari prin donatie:
- Certificarea clauzelor contractuale: contract de donatii;
- Verificarea modului de stabilire a valorii juste: verificarea existentei raportului de
evaluare, procesul verbal de punere in functiune, modul de inregistrare in contabilitate.

Verificarea intrarilor de imobilizari corporale subventioante partial:
- IAS 20 Ajutoare si subventii guvernamentale prevede doua procedee privind
evidentierea subventiilor pentru investitii:
6

Procedeul P1 prin care se evidentiaza separat valoarea de intrare si subventiile
pentru investitii
Procedeul P2 prin care se realizeaza deducerea valorii subventiei.

Verificarea tranzactiilor privind cresterea valorilor imobilizarilor corporale prin
urmatoarele modalitati:
- In raportul dintre reparatii si modernizare;
- In raportul dintre aprecierea valorii unei imobilizari si procedura de reevaluare ale
acesteia.

Verificarea listei de inventariere privind imobilizarile corporale din punct de vedere al:
- Incadrarii corecte a duratelor normale de functionare;
- Aplicarea corecta a metodelor de amortizare pentru fiecare imobilizare din punct de
vedere al politicii contabile a intreprinderii si al amortizarii fiscale prevazute de codul fiscal.

Verificarea intrarilor de imobilizari prin casare:
- Expirarea duratei normale de functionare;
- Existenta procesului verbal de casare;
- Existenta valorii ramase neamortizata din punct de vedere al trecerii acesteia pe
cheltuiala.

Verificarea tranzactiilor privind vanzarile intreprinderii:
- Documentul de vanzare (facturi, contracte);
- Respectarea conditiei ca pretul de vanzare fara TVA sa fie cel putin egal cu valoarea
ramasa neamortizata.

Verificarea iesirilor sub forma donatiilor:
- Contractul de donatie;
- Procesul verbal de scoatere din functiune;
- Constituirea valorii ramase neamortizata ca nededectibila fiscal.

Verificarea iesirilor de imobilizari corporale prin calamitati naturale si minusuri de
inventar;

7

Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a determina
deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea;


Verificarea trecerii pe cheltuieli a unor elemente ce ar fi trebuit capitalizate.

3. Riscurile auditului financiar privind imobilizarile corporale

In general, riscul se doreste fie a fi ocolit , fie a fi lipsit de efecte. Dar, indiferent de
situatie, riscul este un eveniment nedorit , mai precis o inexactitate sau, generalizand, o
anomalie, un factor de risc , fiind un element care favorizeaza persistenta unui risc survenit.
Riscul de audit este riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit care nu este
adecvata , atunci cand situatiile financiare sunt eronate in mod semnificativ .
Riscul de audit este o functie intre :
Riscul unor denaturari semnificative ale situatiilor financiare;
Riscul ca auditorul sa nu detecteze o astfel de denaturare.
Riscul unor denaturari semnificative are doua componente :
Riscul inerent;
Riscul de control.
Riscul de nedetectare(Rn) este riscul ca procedurile aplicate de catre auditor sa nu conduca la
detectarea unei denaturari dintr-o asertiune , denaturare care poate fi semnificativa , fie
individual, fie agregata cu alte denaturari. Audotorul desfasoara proceduri de audit pentru a
evalua riscul unor denaturari semnificative si cauta sa limiteze riscul de nedetectare prin
desfasurarea unor proceduri de audit suplimentare bazate pe respectiva evaluare.
Riscul inerent(Ri) este susceptibilitatea ca o afirmatie sa fie denaturata in mod semnificativ,
fie individual , fie cumulata cu alte denaturari, presupunand ca nu exista controale interne
aferente. Imprejurarile externe pot influenta riscul inerent.
Riscul de control(Rc) este riscul ca o denaturare care poate aparea intr-o afirmatie si care
poate fi semnificativa , fie individual, fie cumulata cu alte denaturari, sa nu fie prevenita,
detectata si corectata la timp de sistemul de control intern al entitatii.
Riscul general de audit: Ra = Rc*Rn*Ri
1. Riscul aparitiei de greseli in completarea facturilor fiscale
2. Riscul de evaziune fiscala ca urmare a nerespectarii legislatiei fiscale

FACTORI DE RISC ASOCIATI RISCURILOR IDENTIFICATE
1.In cadrul societatii nu exista un program legislativ care sa fie actualizat cu normele in
vigoare.
2.Nu exista personal specializat in domeniul fiscal.
8

4. Obligatiile auditorului si ale partii auditate


OBLIGAIILE AUDITORULUI
Auditorul se oblig:
- s verifice situaiilor financiare ale beneficiarului;
- s ntocmeasc anual "Raportul de Audit" i s rspund pentru realitatea datelor din
acesta.

OBLIGAIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul se oblig:
- s plteasc auditorului onorariul la termenele i n condiiile stabilite n prezentul
contract;
- s furnizeze date, documente i informai corecte asupra activitii societii pentru
realizarea lucrrilor i prestaiilor prevzute n contract de ctre auditor.


9

II. Cadru legislativ privind imobilizarile
corporale


Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea imobilizarilor corporale si
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.02.2002;
Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995;
Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din 07.06.2000;
Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din 10.08.1994(legea
contabilitatii);
Legea 571/2003 din 22.12.2003 actualizata, privind Codul Fiscal publicat in
Monitorul Oficial nr 927;
Codul de procedura fiscala;
Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura fiscala;
OMFP 1752/2005;
OMFP 1753/2004;
Reglementarile contabile conforme cu directivele europene.
10

III. Sistemul de documente primare si circuitul lor
informational


Documente de verificat:
Factura
Bonul de consum
Nota de intrare receptie marfa
Nota de constatare receptie diferente
Registrul mijloace fixe
Fisele de magazie
Aviz de expeditie
Proces verbal de punere in functiune
Proces verbal de scoatere din functiune
Jurnalul de vanzari
Jurnalul de cumparari


Facturi vanzari Proces verbal scoatere din
functiune
Jurnal de vanzari
Facturi cumparari
Nota de Intrare
Receptie
Proces verbal
punere in
functiune
Jurnal de cumparari
11

IV. Procedeele si tehnicile de audit financiar
contabil

Principalele procedee de audit sunt urmatoarele:
a)Controlul prealabil sau studiul general prealabil
b)Controlul documentar contabil principalele tehnici:
Controlul cronologic
Controlul invers cronologic
Controlul sistematic
Controlul reciproc
Controlul incrucisat
Analiza contabila
Calculul sitematic
c)Controlul total si controlul prin sondaj
d)Controlul faptic se realizeaza prin:
Inventariere
Observare directa
Analiza de laborator
e)Confirmarea externa
Controlul documentar contabil:
Controlul cronologic- documentele contabile s-au supus verificarii in ordinea lor cronologica.
Controlul reciproc- s-a verificat corespondenta dintre factura si nota de receptie.
Controlul incrucisat- s-a verificat ca facturile emise de societate sa corespunda cu cele
receptionate de clienti( s-a solicitat ajutorul clientilor firmei auditate).
Controlul matematic- s-a verificat daca sumele inscrise pe documentele contabile sunt
justificate.
Analiza contabila- s-a verificat corectitudinea conturilor utilizate in inregistrarile contabile.
Controlul total/ prin sondaj- s-a recurs la un control prin sondaj a documentelor contabile.
Controlul faptic
Observarea directa- asigurarea de existenta mijloacelor fixe inscrise in documenetele
contabile, prin observarea directa de catre auditor a unora, alese prin sondaj.
Inventarierea patrimoniului- s-a recurs la inventarierea patrimoniului pentru a se asigura
datele inscrise in documentele contabile.
Analiza de laborator- valoarea anumitor imobilizari corporale a fost supusa controlului,
pentru a fi confirmata sau infirmata.
Confirmarea externa- s-a cerut confirmarea soldurilor conturilor de furnizori, respectiv
clienti, clientilor si furnizorilor societatii auditate.

12

V. Intocmirea foilor de lucru


Foaie de lucru 1
Societatea auditata: Dosarul exercitiului : 2011
Sectiune:Active imobilizate
Intocmit : Ivanoiu
Cristina
Data intocmirii :
20.09.2011
Referinta:
E.B.
SC ALFICOM
INVEST S.R.L.
Capitol: Imobilizari
corporale
Subcapitol: Instalatii tehnice,
mijloace de transport si
plantatii
Revizuit : Mirica
Corina
Data revizuirii:
20.10.2011


I. Obiective: Existenta, exhaustiviatea, acuratetea si clasificarea tranzactiilor privind
achizitia de utilaje
II. Metode: Verificarea procedurilor utilizate, evaluarea corecta a inregistrarilor,
verificarea respectarii corespondentei dintre conturi potrivit Planului Contabil General
III. Documente : Factura, nota intrare receptie, registru mijloace fixe, registru jurnal
IV. Calcule si analiza:
SC ALFICOM INVEST S.R.L. Auditor Diferente Rezultat
1. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L.
a achizitionat un utilaj in urmatoarele
conditii:
-pret negociat cu furnizorii 100.000 u.m.
-cheltuieli cu transportul si instalarea 10.000
u.m.
-TVA 24%

Cost utilaj = 100.000 u.m. + 10.000 u.m. =
110.000 u.m.

% = 401 136.400
213 110.000
4426 26.400

401= Furnizori
213= Instalatii tehnice, mijloace de transport
si plantatii
4426= TVA deductibil% = 404 136.400
213 110.000
4426 26.400

404 = Furnizori de imobilizariCont 404 :
-136.400N
2. Societatea SC ALFICOM INVEST
S.R.L. achizitioneaza un utilaj la un cost de
achizitie de 400.000 lei, TVA 24%, durata
normala de functionare este de 5 ani, metoda
de amortizare folosita este cea liniara.

a) achizitia utilajului


a) achizitia utilajului


13

% = 404 496.000
213 400.000
4426 96.000

b) inregistrarea amortizarii

Amortizarea anuala = 400.000/5 = 80.000 lei

6811 = 2813 80.000


6811= Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor
2813= Amortizarea instalatiilor, mihloacelor
de transport , animalelor si plantatiilor
% = 404 496.000
213 400.000
4426 96.000

b) inregistrarea amortizarii

Amortizarea anuala =
400.000/5 = 80.000

6811 = 2813 80.000

c) contabilizarea casarii
utilajului la expirarea duratei
normale de functionare
2813 = 213 400.000400.000N

V. Opinie : Contrara
Noi , auditorii, refuzam certificarea corectei imputari in conturi a celor 2 tranzactii de
achizitionare utilaje. In cazul primei tranzactii, opinia se bazeaza pe faptul ca s-a
constatat inregistrarea eronata in contul furnizori(401), in loc de contul furnizori de
imobilizari(404), eroarea fiind de 100%. In cazul celei de-a doua tranzactii, opinia
noastra se bazeaza pe omiterea inregistrarii in contabilitate a casarii utilajului la
expirarea duratei normale de functionare, eroarea fiind de 100%.


14

Foaie de lucru 2

Societatea audita:

Dosarul exercitiului : 2011
Sectiune:Active imobilizate
Intocmit : Mirica Corina
Data intocmirii :
20.09.2011
Refererinte:
E.B.
SC ALFICOM
INVEST S.R.L.
Capitol: Imobilizari
corporale
Subcapitol: Constructii
Revizuit :Ivanoiu Cristina
Data revizuirii:
20.10.2011


I. Obiective : Existenta, exhaustiviatea, acuratetea si clasificarea tranzactiilor privind
intrarile de imobilizari corporale din punct de vedere al productiei proprii si cel al
achizitionarii de la furnizori
II. Metode: : Verificarea procedurilor utilizate, evaluarea corecta a inregistrarilor,
verificarea respectarii corespondentei dintre conturi potrivit Planului Contabil
General
III. Documente : Factura , registrul jurnal,nota receptie marfa , procesul verbal de
receptie si procesul verbal de punere in functiune, fisa mijlocului fix
IV. Calcule si analiza:
SC ALFICOM INVEST S.R.L. Auditor Diferente Rezultat
1. In februarie 2010 firma a nceput
contrucia unei magazii pentru depozitarea
obiectelor de inventar, construcie fcut din
resurse proprii.
Costul de producie calculat se prezint astfel:
cheltuieli directe : 80000
- cheltuieli cu materiile prime 35000
- cheltuieli cu salariile directe 30000
- cheltuieli cu protecia social aferente
salariilor directe 15000
cheltuieli indirecte de producie
repartizate raional 20000
total cost produse 100000

nregistrarea se face pe baza de proces verbal de
punere n funciune care a fost ntocmit in iunie
2010
212 = 722 100.000

212= Constructii
722= Venituri din productia de imobilizari
corporale
Inregistarea a fost
efecutata corect.
0 S
2. SC ALFICOM INVEST SRL a
achiziionat n luna ianuarie 2009 o cladire si un
echipamnet tehnologic, care au fost nregistrate n
contabilitate n categoria imobilizrilor corporale.
Cladirea are valoarea de intare (costul de
Inregistarea a fost
efectuata corect.
0 S
15achiziie) 360000 lei i durata de utilizare
economic de 30 ani, iar echipamentul tehnologic
valoarea de intrare de 20040 lei i durata de
utilizare de 10 ani.
% = 404 446400
212 360000
4426 86400

% = 404 24849,60
2131 20040
4426 4809,60

Pentru determinarea amortizrii contabile,
societatea utilizeaz metoda liniar. Se
amortizeaz cldirea i echipamentul tehnologic
achiziionat n 2009
pentru cldire :
- amortizare anual = 12000 lei (360000 lei/30
ani)
- amortizare lunar = 1000 lei (360000 lei/30
ani/12 luni)
pentru echipamentul tehnologic:
- amortizare anual = 2004 lei (20040 lei/10
ani)
- amortizare lunar = 167 lei (20040 lei/10
ani/ 12 luni)

Amortizarea cldiri:
6811 = 2812 1000
Amortizarea echipamentelor tehnologice:
6811 = 2813 167

3. La data de 31.12.2009 se reevalueaz
cladirea achizitionata mai sus de ctre un
evaluator specializat , valoarea just atribuit
acesteia fiind de 400000 lei.
Valoarea neamortizat a cldirii la 31.12.2009
= valoarea de intrare amortizare(1 an) =
360000-12000 = 348000
nregistrarea rezultatelor reevalurii se efectueaz
prin metoda anulrii amortizrii, astfel:
- anularea amortizrii din valoarea contabil
brut a activului:
2812 = 212 12000
- majorarea valorii cldirii n urma reevalurii:
212 = 105 52000

2812= Amortizarea cladirilor
105= Rezerve din reevaluare
Inregisrarea a fost
efectuata corect .
0 S
16

V. Opinie : Fara rezerve
Noi, auditorii, acordam o opinie fara rezerve asupra tranzactiilor de intrare de
imobilizari corporale din punct de vedere al productiei proprii si cel al achizitionarii
de la furnizori, erorile pentru cele 3 tranzactii fiind de 0 %.

17

Foaie de lucru 3
Societatea audita:


Dosarul exercitiului :
2011
Sectiune:Active
imobilizate
Intocmit : Ivanoiu Cristina
Data intocmirii : 20.09.2011
Refererinte:
E.B.
SC ALFICOM
INVEST S.R.L.
Capitol: Imobilizari
corporale
Subcapitol: Constructii
Revizuit :Mirica
Corina
Data revizuirii:
20.10.2011

I. Obictive: Existenta, exhaustiviatea, acuratetea si clasificarea tranzactiilor
privind vanzarile intreprinderii si intrarile de imobilizari prin casare
II. Metode: Verificarea procedurilor utilizate, evaluarea corecta a inregistrarilor,
verificarea respectarii corespondentei dintre conturi potrivit Planului Contabil
General
III. Documente :Documentul de vanzare (facturi, contracte), registrul jurnal ,
proces verbal de casare
IV. Calcule si analiza:
SC ALFICOM INVEST S.R.L. Auditor Diferente Rezultat
1. La data de 01.06.2010, societatea vinde
activele, n urmatoarele condiii:
- cldirea, la preul de vnzare de 450000 lei
- echipamentul technologic, la preul de
16000 lei
nregistrarea vnzrii cladirii:
461 = 7583 558000

nregistrarea vnzrii echipamentului
tehnologic:
461 = % 19840
7583 16000
4427 3840
o Scoaterea din eviden a
activului vndut:
% = 2131 20040
2813 4843
6583 15197
461= Debitori diversi
7583 = Venituri din vanzarea activelor si alte
operatii de capital
4427 = TVA colectata
2131= Echipamente tehologice
6583= Cheltuieli privind activele cedate si alte
operatii de capital
nregistrarea vnzrii cladirii:
461 = % 558000
7583 450000
4427 108000
o Scoaterea din eviden a
imobilului vndut:
% =212 400000
2812 5950 lei
6583 394050 lei
nregistrarea vnzrii
echipamentului tehnologic:
461 = % 19840
7583 16000
4427 3840
o Scoaterea din eviden a
activului vndut:
% =2131 20040
2813 4843
6583 15197
2812= Amortizarea constructilor
2813 = Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
212= Constructii
Cont 7583:
+108000 lei
Cont 4427 : -
108000 lei
Cont 212 :
+400000 lei

N

2. SC ALFICOM INVEST S.R.L. deine un
utilaj n valoare de 250.000 lei - valoare de
intrare. La 31.12. 2009 societatea hotrte
casarea utilajului.Uilajul a fost amortizat
complet. n procesul de casare s-au efectuat o
serie de cheltuieli, respectiv: cheltuieli cu

Inreagistrarea a fost efectuata
corect.

0

S
18

materialele consumabile 2.000 lei, cheltuieli cu
salariile 10.000 lei, contribuia la asigurarile
sociale 1.860 lei.
602 = 302 2000
641 = 421 10000
645 = 431 1860
Scoatere din gestiune a utilajului :
2813 = 2131 250.000

602= Cheltuieli cu materiale consumabile
302= Materiale consumabile
641= Cheltuieli cu salariile personalului
421= Personal- salarii datorate
645= Cheltuieli privind asigurarile si protectia
sociala
431= Asigurari sociale
2813= Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
de transport, animalelor si plantatiilor

V. Opinie : Cu rezerve
Noi, auditorii, oferim o opinie cu rezerve asupra tranzactiilor privind vanzarile
intreprinderii si intrarile de imobilizari prin casare. Opinia noastra se bazeaza
pe faptul ca prima tranzactie are o eroare de 100% deoarece vanzarea cladirii
este inregistarata incorect si este omisa scoaterea din evidenta a imobilului
vandut.


19

Foaie de lucru 4
I. Obictive: Existenta, exhaustiviatea, acuratetea
II. Metode: Verificarea procedurilor utilizate, evaluarea corecta a inregistrarilor,
verificarea respectarii corespondentei dintre conturi potrivit Planului Contabil
General
III. Documente: Documentul de vanzare (facturi, contracte), registrul jurnal,
registru mijloace fixe
IV. Calcule si analiza:
SC ALFICOM INVEST S.R.L. Auditor Diferente Rezultat
1. Se inregistreaza un aport in
natura ( utilaj subscris la ntreprinderea
SC MOARA VASLUI S.R.L.) valoarea
de inventar 10000 lei, valoarea
amortizat 4300 lei, valoarea titlurilor
de participare primite 6000 lei.
% = 2132 10000
2813 4300
261 5700

2132=Aparate i instalaii de
msurare, control i reglare
2813=Amortizarea instalaiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor i plantaiilor
261=Aciuni deinute la entitaile
afiliate


6000 - 5700 = 300 lei
261 = 1068 300

1068=Alte rezerve


300


N
2. Se doneaza un calculator cu
valoarea contabil de intrare de 6000
lei, amortizat n valoare de 3000 lei.
% =2132 6000
2813 3000
6712 3000
Inreagistrarea a fost efectuata corect. 0 S
V. Opinia: Cu rezerve
Noi, auditorii, acordam opinie cu rezerve asupra exhaustivitatii tranzactiei de
inregistrare a utilajului subscris la intreprinderea SC MOARA VASLUI S.R.L.
Rezervele noastre se bazeaza pe faptul ca societatea nu a contabilizat diferenta
dintre valoarea titlurilor de participare si valoarea amortizata a utilajului,
eroarea fiind de 100%.
Societatea audita:


Dosarul exercitiului :
2011
Sectiune:Active
imobilizate
Intocmit: Mirica Corina
Data intocmirii : 20.09.2011
Refererinte:
E.B.
SC ALFICOM
INVEST S.R.L.
Capitol: Imobilizari
corporale
Subcapitol: Aparate i
instalaii de msurare,
control i reglare
Revizuit: Ivanoiu
Cristina
Data revizuirii:
20.10.2011

20

Foaie de lucru 5
I. Obictive: Existenta, exhaustiviatea, acuratetea
II. Metode: Verificarea procedurilor utilizate, evaluarea corecta a inregistrarilor,
verificarea respectarii corespondentei dintre conturi potrivit Planului Contabil
General
III. Documente: Documentul de vanzare (facturi, contracte), registrul jurnal,
registru mijloace fixe
IV. Calcule si analiza:
SC ALFICOM INVEST S.R.L. Auditor Diferente Rezultat
1. La 31.12.2009 cu ocazia inventarului
anual s-a constatat lipsa la inventariere a
unui calculator: valoarea contabil de
5000 lei, amortizat n valoare de 4500,
vinovat se face un salariat, valoarea
actuala 6000 lei, fapta e de natura
penala.
Se inregistreaza scoaterea din evidenta:
% = 2132 5000
2813 4500
6583 500
4282 = % 7440
7583 6000
4427 1440
4282=Alte creane n legtur cu
personalul
7440 N
2. In luna decembrie 2010, societatea a
procedat la revizia utilajelor. In acest
sens a apelat la serviciile unei firme
specializate care a emis o factura de
10000 lei + TVA.
Prin reparatia efectuata s-au marit
performantele utilajelor.
% = 404 12400
213 10000
4427 2400
404=Furnizori de imobilizri
213=Instalaii tehnice, mijloace de
transport, animale i plantaii
4427=TVA colectat% = 404 12400
213 10000
4426 2400

4426=TVA deductibil
Cont 4427:
+2400
Cont 4426: -
2400
N
Societatea audita:


Dosarul exercitiului :
2011
Sectiune:Active
imobilizate
Intocmit: Mirica Corina
Data intocmirii : 20.09.2011
Refererinte:
E.B.
SC ALFICOM
INVEST S.R.L.
Capitol: Imobilizari
corporale
Subcapitol: Instalaii
tehnice, mijloace de
transport, animale i
plantaii
Revizuit: Ivanoiu
Cristina
Data revizuirii:
20.10.2011

21

V. Opinie : Contrara
Noi, auditorii, refuzam certificarea corectei imputari in conturi a celor 2 tranzactii. In
cazul primei tranzactii, opinia se bazeaza pe faptul ca societatea nu a inregistrat in
contabilitate paguba constatata cu ocazia inventarului anual. In cazul celei de-a doua
tranzactii, opinia noastra se bazeaza pe faptul s-a folosit un alt cont pentru inregistrarea
TVA, altul decat cel folosit atunci cand se primeste o factura si anume 4427 in loc de
4426, eroarea fiind de 100%.

22

Foaie de lucru 6
I. Obictive: Existenta, exhaustiviatea, acuratetea si clasificarea tranzactiilor
privind intrarile de imobilizari corporale din punct de vedere al productiei
proprii si cel al achizitionarii de la furnizori
II. Metode: Verificarea procedurilor utilizate, evaluarea corecta a inregistrarilor,
verificarea respectarii corespondentei dintre conturi potrivit Planului Contabil
General
III. Documente: Factura , registrul jurnal,nota receptie marfa , procesul verbal de
receptie si procesul verbal de punere in functiune, fisa mijlocului fix
IV. Calcule si analiza:
SC ALFICOM INVEST S.R.L. Auditor Diferente Rezultat
1. Societatea detine un teren achizitionat la
un cost de achizitie de 200000 lei. La
31.12.2008 exista indicii ca terenul a
inregistrat o pierdere de valoare si
managementul a estimat valoarea de
utilitate a acestuia la 170000 lei si valoarea
justa minus costurile necesare vanzarii la
165000. La 31.12.2009 valoarea justa a
terenului a fost estimata la
190000.
o Achizitie teren
211 = 404 200000 lei
Valoarea recuperabila 170000 lei
Valoarea contabila 200000 lei
depreciere=30000 lei

o Recunoasterea deprecierii
6813 = 2911 30000 lei

Valoarea justa = 190000 lei
Valoarea contabila = 170000 lei
apreciere =20000 lei

o Inregistrare apreciere
2911 = 7813 20000 lei
212=Terenuri i amenajri de terenuri
2911=Ajustri pentru deprecierea terenurilor
i amenajrilor de terenuri
o Inregistrare depreciere
6813 = 2911 30000

30 000
N
Societatea audita:


Dosarul exercitiului :
2011
Sectiune:Active
imobilizate
Intocmit: Mirica Corina
Data intocmirii : 20.09.2011
Refererinte:
E.B.
SC ALFICOM
INVEST S.R.L.
Capitol: Imobilizari
corporale
Subcapitol: Terenuri i
amenajri de terenuri,
Echipamente tehnologice
Revizuit: Ivanoiu
Cristina
Data revizuirii:
20.10.2011

23

2. La data de 1.07.2011 societatea a
achizitionat o instalatie de la un furnizor
extern la pret de cumparare de 10000 euro,
TVA 24%. Taxa vamala si comisionul
vamal aferente acestei achizitii, achitate in
vama au fost de 10%, respectiv 5%; la data
intocmirii declaratie de import un euro = 4
lei. Pentru punerea in functiune a instalatie
s-a apelat la o firma specializata, costul
acestei operatii a fost de 4500 euro, TVA
24%.
Managementul a estimat ca la sfarsitul
duratei de utilizare vor fi necesare operatii
de demontare si amenajare a spatiului in
care acestea au functionat, al caror cost
actualizat a fost estimat la 1500 lei.

o Achizitia instalatiei
2131 = 404 40000 (10000euro*4lei/euro)


o Plata taxei vamale, a
comisionului vamal si a TVA-ului
% = 5121 14740
4426 8740

o Punerea in functiune
% = 404 5580
2131 4500
4426 1080

o Costuri de dezafectare si
amenajarea spatiului
2131 = 1513 1500


Valoarea de intrare a instalatiei = 40000 +
4500 + 1500 = 46 000 euro

2131=Echipamente tehnologice
4426=TVA deductibil
1513=Provizioane pentru dezafectare
imobilizri corporale i alte
aciuni similare legate de acestea

o Inregistrarea taxei si a
comisionului vamal:
Taxa vamala = 40000*10% = 4000
euro
Comision vamal = 40000 * 5% =
2000 euro

Valoarea de intrare = 40000 + 6000
+ 4500 + 1500 = 52 000 euro
6000 N
Opinie: contrara
Noi, auditorii, acordam opinie cu rezerve asupra exhaustivitatii tranzactiei de
achizitie a terenului. Rezervele noastre se bazeaza pe faptul ca la sfarsitul
anului 2008, societatea nu a inregistrat deprecierea terenului. In cazul celei de-
a doua tranzactii, s-a constat ca nu au fost incluse in valoarea achizitiei
comisionul vamal si taxa vamala.
24

V. Raportul de audit

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI
CATRE ACTIONARII SC ALFICOM INVEST S.R.L.

Am auditat bilanul societii ALFICOM INVEST SRL la data de 20 octombrie 2011,
precum i contul de profit i pierdere, pentru anul ncheiat. Responsabilitatea pentru aceste
situaii financiare revine conducerii societii. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o
opinie asupra acestor situaii financiare n baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost
desfurat n concordan cu Standardele Internaionale de Audit, precum si cu reglementarile
legislative nationale. Aceste Standarde cer planificarea i efectuarea auditului n scopul
obinerii unei certificri rezonabile, conform creia situaiile financiare nu conin denaturri
semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce susin
sumele i informaiile prezentate n situaiile financiare. Un audit include, de ase-menea,
evaluarea principiilor contabile folosite i a estimrilor fcute de ctre conducere, precum i
evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Considerm c auditul nostru constituie
o baz rezonabil pentru exprimarea opiniei noastre.
n opinia noastr, situaiile financiare nu prezint cu fidelitate, sub toate aspectele
semnificative poziia financiar a societii la 20 octombrie 2011 i rezultatele din exploatare,
pentru anul ncheiat, n conformitate cu Standardele Internaionale de Contabilitate si normele
nationale.
Intrucat opinia noastra este una cu rezerve, propunem urmatoarele:
achizitionarea unui program legislativ in domeniul fiscal
cresterea nivelului de pregatire al personalului
imbunatatirea calitatii functiei de control intern.
25

VI. Bibliografie


Audit financiar, Autor: Jinga Cristina-Gabriela, Editura ASE;
Bazele contabilitatii- caiet de aplicatii, Autor: Diana Manea, Editura
ASE;
Bazele contabilitatii - notiuni de baza, probleme, studii de caz, teste
grila si monografie, Autor: Mihai Ristea, Editura Universitara;
Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/04.06.1999, privind
activitatea de audit financiar, republicata;
http://www.cafr.ro/ .