Sunteți pe pagina 1din 32

Studiu de analiza pentru proiectul:

Optimizarea structurilor investionale


Contents
INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL...................................................................................... 3
DATE DESPRE PROIECT........................................................................................................... 3
CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL........................................29
INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1 SOLICITANT
c
1.2 STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI
Temeiul legal de infiintare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti il
constituie Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si are statul uridic de
autoritate a administratiei publice locale .
1.3 DESCRIEREA SOLICITANTULUI
!utoritate a administratiei publice locale constituita prin "otar#rea Consiliului Local al
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. $rincipalele acti%itati ale Consiliului Local al Sectorului
1 al Municipiului Bucuresti in conformitate atributiile stabilite prin Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale sunt&
a) atribu'ii pri%ind organi(area )i func'ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
institu'iilor )i ser%iciilor publice de interes local )i ale societ*'ilor comerciale )i regiilor
autonome de interes local+
b) atribu'ii pri%ind de(%oltarea economico,social* )i de mediu a comunei, ora)ului sau
municipiului+
c) atribu'ii pri%ind administrarea domeniului public )i pri%at al comunei, ora)ului sau
municipiului+
d) atribu'ii pri%ind gestionarea ser%iciilor furni(ate c*tre cet*'eni+
e) atribu'ii pri%ind cooperarea interinstitu'ional* pe plan intern )i e-tern.
DATE DESPRE PROIECT
1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obec!" #e$e%a&
Crearea unei administra'ii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio,
economic al populatiei din sector.
Sc'(
.ficienti(area acti%itatii a /// de functionari publici cu responsabilitati in managementul
proiectelor din sector prin organi(area de sesiuni de training in utili(area de programe
specifice 0T de management al proiectelor, stagii de practica, studii si anali(e
institutionale si implementarea de proceduri de lucru interne optimi(ate.
Cresterea gradului de implicare a populatiei in initierea proiectelor de de(%oltare
comunitara prin de(%oltarea unei componente de publicare on,line a proiectelor
in%estionale implementate de catre administratiile publice locale din sector.
1eali(area unui portal 2eb informational cu proiecte in%estitionale.
1.) JUSTIFICAREA NECESIT*II IMPLEMENT*RII PROIECTULUI
Tinand cont de impactul pe care il are implementarea proiectelor cu finantare din fonduri
europene asupra de(%oltarii socio,economice a comunitatilor, se impune armoni(area
elementelor ce tin de informare, de accesarea fondurilor, precum si de implementare a acestor
proiecte in sectorul 1 .
Prima problema legata de accesearea fondurilor comunitare cu care se confrunta
Primaria Sectorului 1 tine de specializarea functionarilor publici cu responsabilitati in
managementul proiectelor si instruirea lor sistematica. 3. este un spatiu care pune accent
deosebit pe necesitatea unor programe de instruire continua 4element fundamental in cadrul
!gendei Lisabona5, educatia si speciali(area fiind parametrii care asigura competiti%itatea si
cresterea economica sustenabila. $lasand capacitatea administrati%a redusa in %ederea accesarii
fondurilor europene in actualul conte-t economic international, problematica aceasta capata
%alente cu atat mai ingrioratoare. 6e aici re(ulta importanta ni%elui de instruire si a
functionarilor administratiei publice locale si a rolului competiti%itatii lor in cresterea capacitatii
institutionale de a proiecta, implementa si monitori(a proiecte, dar si de a coordona politicile
in%estitionale pe perioade mai lungi. La ni%el local, repre(entantii administatiei pot facilita
semnificati% implementarea eficienta a proiectelor care pot fi finantate din sursele comunitare.
7 anali(a in profun(ime a realitatilor administrati%e locale si a capacitatii de a accesa
fondurile europene destinate moderni(arii si comprimarii decalaului dintre (ona noastra si alte
(one ale tarilor memebre ale 3., au iesit la i%eala un sir de dificultati& birocratie, aparitia unor
costuri suplimentare nerambursabile, intar(ierea finantarilor, administrare deficitara a
proiectelor, personal necalificat, intar(ierea implementarii proiectelor, fonduri insuficiente, lipsa
consultantei, lucrari e-ecutate deficitar, neimplicarea comunitatii. Slaba asimilare a beneficiilor
acti%itatilor de informati(are generea(a lipsa de coordonare si comunicare, scade abilitatea de a
monitori(a si de a tine sub control acele aspecte 4ce tin de managementul resurselor materiale si
umane5 care pot genera , daca nu sunt tratate din timp , esecul unui proiect. Buna administrare si
gestionare a acestor probleme repre(inta un pas catre bunastarea generala a cetatenilor sectorului
1.
8ecesitati %itale au de%enit comunicarea si constienti(area de catre functionarii publici a
impactului pe care,l au proiectele de%enite bune practici pentru o comunitate locala. !cest fapt
poate repre(enta un element c9eie in sensul impulsionarii si cresterii ratei de absorbtie a
fondurilor comunitare. $romo%area bunelor practici insa nu este suficienta. 0n aceasta ordinate de
idei, la ni%elul sectorului 1 , se simte insuficienta informarii e-acte si in termini reali a procesului
de elaborare, implementare si definiti%are a unui proiect finantat din fonduri europene.
Ma-imi(area absorbtiei fondurilor europene pe ra(a sectorului 1 si eficienta acestului demers
presupune necesitatea unui model strategic care sa re(iste mai multor cicluri electorale si care sa
reali(e(e o trecere de la dimensiunea cantitati%a la cea calitati%a, in ceea ce pri%este impactul
fondurilor.
$entru a asigura continua eficienta, atat de necesara pentru absorbtia fodurilor, a%em
ne%oie de un personal instruit care sa aiba urmatoarele abilitati& sa cunoasca modul in care pot fi
obtinute fondurile comunitare+ sa cunoasca fondurile disponibile propriu,(ise, sa identifice
capacitatea resurselor umane e-istente de a gestiona obtinerea fondurillor si remunerarea
personalului desemnat pentru obtinerea fondurilor+ sa gestione(e relatia cu firmele pri%ate de
consultanta in domeniul obtinerii fondurilor comunitare, capacitatea de confinantare a proiectelor
aprobate, identificarea ca(urilor in care s,au implementat astfel de proiecte. 0n acest scop, a%em
ne%oie de programe de pregatire a personalului in %ederea obtinerii fondurilor europene
disponibile in acest moment. Cu cat mai rapid %or fi organi(ate sesiunile de training in utili(area
de programe specifice 0T de management al proiectelor, stagiile de practica, studiile si anali(ele
institutionale, cu atat mai eficienta si mai eficace %a de%eni acti%itaea administratiei publice in
domeniul accesarii fondurilor europene, in beneficiul socio,economic al populatiei din sector.
1.+ RELEVAN*
1e(ultatele proiectului sunt in concordanta cu obiecti%ele de de(%oltare a sectorului 1 . 0n
acest conte-t, studiile si anali(ele reali(ate in cadrul proiectului nostru %or permite e%aluarea
proiectelor aflate in desfasurare pe ra(a sectorului si a problemelor ce tin de implementarea
acestora la ni%elul institutiilor participante la proiecte. 1eali(area diagno(ei institutionale pri%ind
procesele de lucru utili(ate in managementul proiectelor, implementarea unor proceduri de lucru
imbunatatite %or duce la optimi(area procedurilor si a proceselor de lucru e-istente si %or permite
imbunatatirea mecanismelor institutionale in concordanta cu interesele acestei comunitati.
:9idul metodologic pentru noile procese de lucru si manualul de utili(are a solutiei soft2are de
management financiar al proiectelor %or contribui la eficienti(area acti%itatii admimistratiei
publice locale, mai ales a functionari publici cu responsabilitati in managementul proiectelor.
0mplementarea unei solutii soft2are cu capabilitati :0S de management financiar al
proiectelor %a permite o gestiune care sa permita gestiunea bugetelor si a cas9,flo2,ului
proiectelor, reali(area de anali(e financiare si economice ale indicatorilor de performanta,
precum si anali(e de risc si de sen(iti%itate a proiectelor , anali(a cerinte, proiectare solutie,
de(%oltare si testare solutie+
6e(%oltarea unui portal informational 4componenta de comunicare publica5 pentru
diseminarea informatiilor despre proiectele in%estionale la ni%elul sectorului 1 %a contribui la
cresterea gradului de cunoastere publica si sustinere a unui proiect, prin diseminarea informatiei
;n r#ndul comunitatii locale, care presupune e-istenta mecanismului de de(bateri si consultari
publice. $ortalul %a inlesni asigurarea publicitatii informatiilor cu impact ;n in%estitii.
$roiectul %a contribui la incorporarea organica a principiilor si practicilor de(%oltarii
durabile, conform e-igentelor 3., in ansamblul programelor si politicilor publice ale 1omaniei
si la reali(area Strategiei de 1eforma a !dministratiei $ublice din 1omania ce presupune crearea
unui corp profesionist de functionari publici stabili si neutri din punct de %edere politic, si la
intarirea capacitatii institutionale a structurilor ;n cadrul structurilor locale si centrale ale
administratiei publice.
$rin acti%itatile sale, proiectul contribuie la reali(area obiecti%ului 6omeniul de inter%entie
1.<,0mbunatatirea eficacitatii organi(ationale al $7 6C!, care presupune spriinirea
imbunatatirilor de structura si proces ce contribuie la eficacitatea organi(ationala. $roiectul
%i(ea(a spriinirea acti%itatilor de reorgani(are, de(%oltarea practicilor de management al
resurselor umane si consolidarea unei capacitati sustinute de training pentru administratia
publica.
!cti%itatile proiectului %or genera imbunatatiri de structura si proces cat si in%estitii
semnificati%e in capitalul uman prin organi(are de traininguri, seminarii tematice si stagii. =or fi
organi(ate seminarii pe teme de management al proiectelor cu manageri de succes al unor
proiecte de an%ergura nationala. Seminariile pe tema de(%oltarii durabile si a egalitatii de sanse
in conte-tul managementului de proiect %or contribui la intelegerea de catre functionarii publici a
importantei optimi(arii proceselor pentru a moderni(a performanta legata de metode,
instrumente si proceduri in domeniul managemetului de proiect. 0n cadrul proiectului, %or mai fi
organi(ate stagii de practica pentru manageri de proiecte de ni%elulSectorului 1 al Municipiului
Bucuresti , la locul de desfasurare a unor proiecte de infrastructura de succes din spatiul
comunitar european, iar un grup de functionari publici din $rim*riaSectorului 1 al Municipiului
Bucuresti , cu atributii in managementul financiar al proiectelor, %or participa la un training si
%or fi certificati in domeniul managementului financiar al proiectelor. :9idul metodologic al
noilor procese optimi(ate elaborat in cadrul proiectului %a cotribui la ridicarea eficacitatii
organi(ationale de gestiune a proiectelor in%estitionale din municipiu.
$roiectul %a contribui astfel la ridicarea standardelor generale de cunostinte si e-perti(a la
ni%elul functionarilor publici implicati in managementul proiectelor.
0mplementarea proiectului %a duce la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene
de catre administratia locala si la cresterea numarului de proiecte in%estitionale demarate si
finali(ate cu succes in cadrul $rim*rieiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti, la facilitarea
accesului la informatii din domeniul fondurilor europene >n general si al instrumentelor
structurale in special.
?unctionarii administratiei publice locale cu responsabilitati in managementul proiectelor
se lo%esc de probleme legate de managementul dificil si deficitar al proiectelor de in%estitii, mai
ales din punct de %edere financiar 4cas9,flo2, planificare financiara, teremene de plata, e-ecutie
etc.5.
!ceste probleme pot fi re(ol%ate prin urmatoarele modalitati&
a5 gasirea unei solutii care sa re(ol%e strict componentele financiara si de instruire
speciali(ata+
b5 abordarea comple-a a problematicii, prin care consideram ca gestionarea
proiectului incepe din momentul elaborarii concepetiei 4definirea inidicatorilor&
101+ 8$=+ BC+5 pana la implementarea lui. !m ales a doua %arianta, mai
comple-a, pentru ca asigura repre(entarea geografica 4:0S5, permite o mai buna
transparenta si o mai buna comunicare cu cetatenii si asigura modalitati de
raportare %i(uala si intuiti%a.
1e(ultatele proiectului pre(entat %or contribui la ridicarea ni%elului de management al
tuturor proiectelor in%estitionale preconi(ate sau aflate in derulare pe ra(aSectorului 1 al
Municipiului Bucuresti , prin oferirea unor modalitati de optimi(are a procedurilor si proceselor
de lucru utili(ate, precum si prin contributia lui la cresterea gradului de implicare a populatiei in
initierea si desfasurarea proiectelor de de(%oltare comunitara.
1., -RUP INT*
, ///de functionari din cadrul $rimarieiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti cu atributii
in domeniul managementului proiectelor si urmarirea in%estitiilor+
, /// de participanti la seminariile organi(ate pe teme de management al proiectelor cu
manageri de succes al unor proiecte de an%ergura nationala+
, /// manageri de proiecte din $rim*riaSectorului 1 al Municipiului Bucuresti care %or
participa la stagiile de practica cu o durata de 2 saptamani la locul de desfasurare a <
proiecte de infrastructura de succes din spatiul comunitar european+
, //////// de locuitori aiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti destinatarii portalului
informational si ai produselor de comunicare ale proiectului 4banner, pliante, brosuri,
buletin informati%5+
, //// de repre(entanti ai mass,media participanti la cele 2 e%enimente de promo%are a
proiectului+
1.. ACTIVIT*I
N%. !cti%itate 6escrierea acti%it*'ii
1.
$regatirea proiectului .laborarea cererii de finantare si a bugetului de c9eltuieli,
precum si depunerea dosarului de proiect in %ederea
obtinerii finantarii nerambursabile
2.
Managementul proiectului !cti%itati specifice mangementului de proiect 4planificare,
coordonare, control, monitori(are si e%aluare, raportare,
managementul documentelor5
Managementul proiectului .laborarea caietelor de sarcini pentru ac9i(itii
Managementul proiectului !cti%itati specifice managementului de proiect 4planificare,
coordonare, control, monitori(are si e%aluare, raportare,
managementul documentelor5, inclusi% ac9i(itie
consumabile
3.
!c9i(itii publice 7rgani(area si desfasurarea ac9i(itiilor publice prin
proceduri de ac9i(itie publica conform legislatiei in
%igoare.
4.
Studii si anali(e 15 1eali(area unui studiu al proiectelor aflate in desfasurare
si a problemelor ce tin de implementarea acestora la ni%elul
institutiilor participante la proiect+
25 7ptimi(area procedurilor si a proceselor de lucru
e-istente prin implementarea unor proceduri de lucru
imbunatatite+
).
1eali(are g9id metodologic al
proceselor de management al
proiectelor
1eli(area unui g9id metodologic al noilor procese de lucru
si a manualului de utili(are a solutiei soft2are de
management financiar al proiectelor si tiparirea g9idului.
+.
0nstalare ec9ipamente 9ard2are si
soft2are de ba(a
!c9i(itie ser%ere si instalare ser%ere si soft de ba(a.
,.
0mplementarea unei solutii soft2are
cu capabilitati :0S de management
financiar al proiectelor
0mplementarea unei solutii soft2are cu capabilitati :0S de
management financiar al proiectelor care sa permita
gestiunea bugetelor si a cas9,flo2,ului proiectelor,
reali(area de anali(e financiare si economice ale
indicatorilor de performanta, precum si anali(e de risc si
de sen(iti%itate a proiectelor , anali(a cerinte, proiectare
solutie, de(%oltare si testare solutie+
..
7rgani(are training a /// de
functionari in managementul
financiar al proiectelor
0nstruirea a /// de functionari cu atributii in managementul
financiar al proiectelor
/.
7rgani(area a 5 seminarii pe teme
de management al proiectelor,
egalitate de sanse si de(%oltare
durabila
7rgani(area a < seminarii pe teme de management al
proiectelor cu manageri de succes ai unor proiecte de
an%ergura nationala, un seminar pe tema de(%oltarii
durabile ca de(iderat al proiectelor in%estitionale si un
seminar pri%ind egalitatea de sanse in domeniul
managementul proiectelor+
10.
Stagii de practica la locul de
desfasurare a < proiecte de succes
europene si cursuri de limbi straine
prealabile.
7rgani(area a < stagii de practica cu o durata de 2
saptamani pentru /// manageri de proiecte la locul de
desfasurare a < proiecte de infrastructura de succes din
spatiul comunitar european. 0n prealabil, persoanele
selectate %or frec%enta un curs cu durata de < luni de
in%atare aprofundata a limbii tarii in care a fost acceptata
aplicatia de stagiu 4!nglia, ?ranta sau :ermania5
11.
!sigurarea %i(ibilitatii proiectului 7rgani(area conferinte de presa, redactare comunicate de
presa, tiparire pliante si brosuri, e-ecutie banner, redactare
si distributie buletin electronic informati%
12.
6e(%oltare portal informational cu
proiecte in%estitionale
6e(%oltarea unui portal informational 4componenta de
comunicare publica5 pentru diseminarea informatiilor
despre proiectele in%estionale la ni%elulSectorului 1 al
Municipiului Bucuresti +
13.
!uditul proiectului 0ntocmirea unui raport de audit al acti%itatilor,
inregistrarilor si conturilor proiectului, reali(at cu
respectarea standardelor de audit in %igoare de catre un
auditor e-tern autori(at
6urata implement*rii proiectului, e-primat* ;n luni %a fi de 12 luni
1./ RE1ULTATE
Re23&!a!e !( '3!(3!45
, < seminarii pe teme de management al proiectelor cu manageri de succes ai unor proiecte
de an%ergura nationala, 1 seminar pe tema egalitatii de sanse in domeniul managementul
proiectelor si 1 seminar pe tema de(%oltarii durabile a proiectelor in%estitionale+
, Cate un stagiu de practica cu durata de 2 saptamani pentru /// manageri de proiecte la
ni%elul $rim*rieiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti la locul de desfasurare a <
proiecte de infrastructura de succes din spatiul comunitar european+
, /// de functionari cu atributii in managementul financiar al proiectelor
, 3n g9id metodologic al proceselor de lucru in domeniul managementul proiectelor+
, 3n manual de utili(are a aplicatiei de management financiar al proiectelor in /// de
e-emplare+
, Solutie soft2are cu capabilitati :0S de management financiar al proiectelor instalata si
functionala si licente de utili(are pentru un minim de /// de functionari+
, 3n studiu al unui numar minim de <0 de proiecte aflate in desfasurare si al problemelor
ce tin de implementarea acestora la ni%elul institutiilor participante la proiect, precum si
anali(a necesitatilor de de(%oltare a comunitatilor si generarea unui numar minim de 10
idei de proiecte in 5 sectoare diferite 450 de idei de proiecte5 pentru implementarea carora
ar putea fi atrase finantari e-terne.
, 7 anali(a institutionala pri%ind un minim de /// de procese de lucru utili(ate in
managementul curent al proiectelor+
, 3n portal informational 4componenta de comunicare publica5 cu proiectele in%estionale
la ni%elul intregului municipiu instalat, functional si populat cu date si informatii
concludente despre toate proiectele+
, 2 ser%ere cu softul de ba(a aferent 4sisteme de operare, anti%irus, securitate5 functionale
si operationale+
Re23&!a!e !( %e43&!45
, Cresterea eficientei functionarilor publici din $rim*riaSectorului 1 al Municipiului
Bucuresti in acti%itatile de management al proiectelor, in general, si de management
financiar al proiectelor, in special, gratie optimi(arii procedurilor de lucru si a
implementarii noilor proceduri si procese optimi(ate sub raport timp, calitate, cost,
respecti% imbunatatirea acestor parametri cu 20 @ in primele A luni de la finali(area
proiectului 4reducerea timpilor cu 25@, reducerea costurilor cu 25@ si imbunatatirea
calitatii prestatiilor cu 15@5.
, Cresterea gradului de e-perti(a a functionarilor cu responsabilitati in cadrul proiectelor
in%estitionale implementate la ni%elul administratiei locale din sector in urma organi(arii
a B sesiuni de training, a unui stagiu de practica pentru fiecare dintre cei /// manageri de
proiecte de ni%elul $rim*rieiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti la locul de
desfasurare a < proiecte de infrastructura de succes din spatiul comunitar european, a unui
curs cu durata de < luni de in%atare aprofundata a limbii tarii in care a fost acceptata
aplicatia de stagiu 4!nglia, ?ranta sau :ermania5, a implementarii instrumentului
soft2are de management financiar al proiectelor si a dotarilor 9ar2are ac9i(itionate in
cadrul proiectului.
, 1educerea costurilor cu consumabilele cu 5@ in primul an de la finali(area proiectului,
gratie implementarii sistemului de gestiune electronica a documentelor ce tin de
managementul proiectelor+
, Cresterea gradului de informare a cetatenilor cu pri%ire la proiectele in%estitionale
demarate de administratiile locale cu 15@ 4prin sondarea opiniei publice pentru stabilirea
indicatorilor de referinta la inceputul proiectului si dupa5 luni de la finali(area5+
, Cresterea numarului de initiati%e sub forma de propuneri pri%ind solutionarea unor
probleme concrete prin proiecte de de(%oltare comunitara cu 15@ 44prin sondarea opiniei
publice pentru stabilirea indicatorilor de referinta la inceputul proiectului si dupa5 luni de
la finali(area proiectului5+
Re23&!a!e de !( 6(ac!5
, Cresterea gradului de absorbitie a fondurilor europene de catre $rim*riaSectorului 1 al
Municipiului Bucuresti cu 10 @ in primele A luni de la finali(area proiectului fata de
perioada anterioara demararii proiectului+
, Cresterea numarului de proiecte in%estitionale depuse spre aprobare de catre $rimaria
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cu 15@ in primele A luni de la finali(area
proiectului+
, 0mbunatatirea indicatorilor pri%ind ni%elului de trai 4$0B pe cap de locuitor pe regiune
fata de media nationala5 gratie proiectelor in%estitionale finali(ate cu succes dupa 5 ani
de la finali(area proiectului.
1.10 SUSTENABILITATE
Sustenabilitate obiecti%ului de de(%oltare a capacitatii de management financiar al
portofoliului de proiecte la ni%elul autoritatilor publice din sector este asigurata de faptul ca
functionarii publici instruiti %or continua sa functione(e in aceeasi calitate in medie cel putin 5
ani de la finali(area proiectului, in %irtutea principiului de stabilitate in e-ercitarea functiei
publice, de care se bucura aceasta categorie de functionari+
.c9ipamentele 0T ac9i(itionate in cadrul proiectului 42 ser%ere5 %or continua sa functione(e
si dupa finali(area proiectului, necesitand o inlocuire partiala dupa < ani de la finali(area
proiectului. 6e asemenea, benenficiarul %a asigura costurile de e-ploatare cu consumul de curent
electric al ec9ipamentelor 9ard2are.
0n ceea ce pri%este aplicatia de management al proiectelor in cadrul proiectului, compania
de(%oltatoare %a asigura timp de un an de la punerea in functiune asistenta te9nica pentru orice
incident legat de e-ploatarea aplicatiei, precum si mentenanta sistemului pe o durata de < ani de
la li%rarea produsului informatic. $rintr,o clau(a contractuala speciala se %a pre%edea
actuali(area acesteia pe durata perioadei de post,implementare 4< ani5 cu noi %ersiuni
imbunatatite. 0n perioada de garantie furni(orul %a trebui sa asigure suportul te9nic necesar
functionarii intregului sistem ofertat 4ser%icii de consultanta, inter%entii pentru remedierea
defectiunilor si a deficientelor soft2are, corectia erorilor5. 6upa e-pirarea acestei perioade,
ser%iciile de consultanta si inter%entii se %or face pe ba(a de contract de ser%ice post,garantie.
Ca urmare a implementarii proiectului, mi(am pe o crestere a eficientei functionarilor
publici din $rim*riaSectorului 1 al Municipiului Bucuresti in acti%itatile de management al
proiectelor in general si de management financiar al proiectelor in special, gratie optimi(arii
procedurilor de lucru si a implementarii noilor proceduri si procese optimi(ate in termeni de
timp, calitate si cost+ a gradului de e-perti(a a functionarilor cu responsabilitati in cadrul
proiectelor in%estitionale implementate la ni%elulSectorului 1 al Municipiului Bucuresti gratie
sesiunilor de training, a stagiilor de practica, a cursurilor de limbi straine, a instrumentelor
soft2are si 9ard2are de management al proiectelor de(%oltate in cadrul proiectului, precum si pe
o reducere a costurilor cu consumabilele cu 5@ in primul an de la finali(area proiectului, gratie
implementarii sistemului de gestiune electronica a documentelor ce tin de managementul
proiectelor+
6e asemenea, ca urmare a de(%oltarii componentei de informare si comunicare publica a
proiectelor in%estitionale scontam pe o crestere a gradului de informare a cetatenilor cu pri%ire la
proiectele in%estitionale demarate de administratiile locale, respecti% pe un interes mai sporit din
partea populatiei in initierea, sub forma de propuneri pri%ind solutionarea unor probleme
concrete, de proiecte de de(%oltare comunitara si de implicare a cetatenilor ca un grup forte de
spriin in finali(area cu succes a acestora.
$rin intarirea capacitatii administratiilor locale de a gestiona proiecte, urmarim o crestere a
gradului de absorbtie a fondurilor europene si un aflu- sporit de in%estitii si o crestere a
numarului de proiecte in%estitionale demarate si finali(ate cu succes de catre $rimariaSectorului
1 al Municipiului Bucuresti .
1.11 MANA-EMENT
Locul de desf*)urare a acti%it*'ilor de management %iitoare ale proiectului %a fi in sectorul
1 .
Tinand cont de amploarea proiectului si de faptul ca $rimariaSectorului 1 al Municipiului
Bucuresti mai desfasoara si alte proiecte, s,a luat 9otararea ca managementul de proiect sa fie
subcontractat.
Metodologia de implementare a proiectului, inclusi% sistemele de monitori(are )i e%aluare&
1. P%e#a!%ea (%'ec!3&3
!cti%itatea de pregatire a documentatiei proiectului in %ederea obtinerii finatarii
nerambursabile consta in anali(a problemelor institutiei, a c9eltuielilor necesare elaborarii si
implementarii proiectului, elaborarea bugetului si cererii de finantare, precum si a tuturor
ane-elor la Cererea de ?inantare. 6e asemenea, au fost desemnate persoane care %or face parte
din ec9ipa de management al proiectului si a fost obtinuta aprobarea Consiliului Local a
fondurilor necesare pentru asigurarea co,finantarii, precum si a necesarului temporar de plati
pana la rambursarea c9eltuielilor proiectului din contul asistentei nerambursabile.
2. Ma$a#e6e$!3& de (%'ec!
Managementul de proiect repre(inta procesul de coordonare, organi(are si gestionare a
acti%itatilor interdependente si a resurselor alocate, pentru a asigura atingerea obiecti%elor
stabilite la standardele de calitate solicitate, in conditiile e-istentei unor constrangeri referitoare
la timp, resurse si costuri.
Metodologia de management de proiect
Managementul de proiect este o acti%itate permanenta, care se derulea(a pe intreaga perioada de
desfasurare a proiectului , 12 de luni, constand in urmatoarele componente&
1. !cti%itati de lansare a proiectului, constand in organi(area biroului de proiect si mobili(area
ec9ipei de proiect din partea institutiei beneficiare+ informarea factorilor interesati cu pri%ire la
startul proiectului, la obiecti%ele stabilite si la re(ultatele asteptate si solicitarea spriinirii
proiectului+ respecti% de inc9idere a proiectului constand in semnarea actelor de acceptanta,
intocmirea rapoartelor finale, informarea factorilor interesati cu pri%ire la re(ultatele proiectului+
2. !cti%itati generale de management de proiect 4planificare, organi(are si coordonare,
monitori(are si control, raportare, inc9eierea proiectului5, imbinate cu acti%itati specifice
proiectelor europene& management al riscului, asigurarea %i(ibilitatii proiectului si asigurarea
calitatii proiectului.
0n cadrul acti%itatilor generale de management de proiect, %or fi stabilite modalitatile de
organi(are si coordonare a resurselor umane implicate in reali(area acti%itatilor proiectului.
$lanificarea acti%itatilor consta in reali(area planurilor proiectului& planul de acti%itati, ca ba(a
generala de implementare, planul de aloane 4milestones5, ca ba(a de monitori(are, planul
acti%itatilor de ac9i(itii, planul de informare si publicitate etc.
7rgani(area proiectului consta in stabilirea procedurilor de lucru, stabilirea rolurilor si
limitarilor fiecarei parti interesate 4Beneficiar, ?urni(or de ec9ipamente 9ard2are/?urni(or de
solutii etc.5 si a modalitatilor de comunicare, monitori(are si raportare in cadrul proiectului.
Coordonarea acti%itatilor consta in antrenarea tuturor partilor interesate ale proiectului in
reali(area acestuia si in de(%oltarea si mentinerea unor bune legaturi in interiorul si in afara
proiectului, inclusi% cu alte initiati%e inrudite si corelarea cu alte programe si proiecte destinate
acelorasi scopuri.
Monitori(area, controlul si e%aluarea acti%itatilor are ca scop identificarea si re(ol%area rapida a
oricarei probleme legate de organi(area si coordonarea proiectului.
!sigurarea calitatii proiectului urmareste reali(area unor sisteme eficiente de %erificare si
pastrare a documentatiilor te9nice si financiare ale proiectului, care sa asigure siguranta si un
acces facil la aceste documentatii, in ca(ul %i(itelor de monitori(are sau al auditurilor partiale si
finale.
Concret, acti%itatile specifice proiectelor finantate din fonduri europene %or fi reali(ate astfel&
Managementul financiar
1esponsabili& beneficiarul, prin managerul financiar asistat de managerul de proiect
$entru o buna gestionare a bugetului alocat proiectului, pana la rambursarea sumelor solicitate,
responsabilul financiar %a elabora un registru de c9eltuieli, pentru inscrierea cronologica a
tuturor c9eltuielilor efectuate, defalcate in eligibile si neeligibile, precum si a detaliilor
documentelor ustificati%e, si a datele platilor efecti%e. Totodata, %or fi elaborate cererile de
rambursare, care %or insoti rapoartele de progres si care %or fi inaintate spre aprobare catre
!utoritatea de Management al $rogramului.
0nput&
documente contabile 4facturi, ordine de plata etc.5+
planul de c9eltuieli+
bugetul+
7utput&
registrul de c9eltuieli+
cererile de rambursare+
Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare
1esponsabili& beneficiarul, prin managerul de proiect si managerul financiar
1esponsabilii desemnati pentru aceasta acti%itate %or intocmi rapoarte de progres si rapoartele
te9nice de progres stabilite prin contractul de finantare. 1apoartele de progres se %or
fundamenta pe informatiile din rapoartele de acti%itate transmise lunar de catre membrii ec9ipei
de proiect si discutate in cadrul intalnirilor de monitori(are.
!ceste rapoarte %or respecta intocmai cerintele specificate in :9idul Solicitantului si in
contractul de finantare semnat cu !utoritatea de Management si %or fi depuse la !M in
termenele stabilite conform contractului, impreuna cu toate celelalte documente solicitate in
mod e-pres in contractul de finantare.
Cererile de rambursare, care %or fi atasate rapoartelor de progres, %or fi elaborate de catre
mangerul de proiect, cu spriinul managerului financiar, iar dosarul de rambursare %a fi pregatit
in conformitate cu cerintele specificate in contract si %a contine toate documentele ustificati%e
necesare %erificarii eligibilitatii c9eltuielilor efectuate si efectuarii platii.
0nput&
bugetul proiectului, registrul de c9eltuieli, documente contabile C in copie certificata+
contractul de finantare+
rapoartele de acti%itate ale furni(orilor de ser%icii si bunuri.
7utput&
rapoarte de progres+
cereri de rambursare.
Arhivarea documentelor aferente proiectului
1esponsabili& managerul de proiect si managerul financiar
Conform regulamentelor comunitare circuitul auditului 4pista de audit5 repre(inta stabilirea
flu-urilor informatiilor, atributiile si responsabilitatile referitoare la acestea, precum si ar9i%area
documentatiei ustificati%e complete pentru toate stadiile desfasurarii unei actiuni, care sa
permita totodata reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii indi%iduale si
in%ers. $ista de audit este deci o inregistrare cronologica a acti%itatilor din proiect pentru a
permite reconstructia si e-aminarea succesiunii de e%enimente si/sau sc9imbari. Solicitantul %a
pregati si asigura o pista de audit adec%ata prin masuri de pastrare si ar9i%are a documentelor
astfel incat acestea sa nu fie alterate de factorul uman si de timp.
Conform art. 1D alin. B din 1egulamentul Comisiei 4C.5 nr. 1E2E/200A, cu modificarile si
completarile ulterioare, documentele care contin informatii pri%itoare la modul de utili(are a
finantarilor nerambursabile, si care se %or pastra si se %or ar9i%a, %or fi&
fotocopii ale documentelor originale+
microfise ale documentelor originale+
%ersiuni electronice ale documentelor originale+
documente e-istente numai in %ersiune electronica
e-emplarele originale ale facturilor si documentelor care atesta efectuarea platilor
%or fi pastrate de catre beneficiar, la locatia proiectului, impreuna cu o copie
certificata, atat pe suport de 9artie, cat si electronic 4C6/6=6 etc.5.
documentele elaborate in cadrul proiectului %or fi pastrate astfel& 1 e-emplar
original si 1 copie, cat si in %arianta electronica.
rapoartele, cererile de rambursare si alte documente oficiale solicitate de catre
7rganismul 0ntermediar. %or fi elaborate in original si in numarul de copii stabilite
prin contractul de finantare, care %or fi predate la !M, cate o copie certificata a
acestora pastrandu,se la sediul proiectului.
!r9i%area se %a face la finali(area proiectului, dosarul complet cu documentele in
original %a fi pastrat intr,o spatiu proteat, impreuna cu un C6/6=6 cu toate
documentele scanate, acesta ramanand la locatia proiectului pe perioada legala de
ar9i%are si pastrare. $erioada de pastrare a dosarelor proiectului si a tuturor
documentelor ce reies din durata de %iata a proiectului/proiectelor %a fi de 5 4cinci5
ani de (ile dupa inc9iderea oficiala a $7 6C!. !r9i%ara documentelor aferente
proiectului se %a face in stricta conformitate cu Manual de implementare a
proiectelor finantate din $rogramul 7perational 6e(%oltarea Capacitatii
!dministrati%e
0nput&
bugetul proiectului si registrul de c9eltuieli, documente contabile C in original si in copie
certificata+
contractul de finantare+
rapoarte de progres si cereri de rambursare, alte documente reali(ate in cadrul proiectului+
procedura de ar9i%are
7utput&
dosarele/cutia de ar9i%a, corect inscriptionate si pastrate+
copia in suport electronic a ar9i%ei 9ard,copF a proiectului.
Monitori(area implementarii proiectului %a fi reali(ata prin urmatoarele instrumente de
monitori(are e-terna&
1. $roceduri standard de monitori(are&
raport te9nic de progres trimestrial+
1aportul te9nic de progres %a fi remis trimestrial, dupa inc9eierea fiecarui trimestru
calendaristic, in care %or fi descrise acti%itatile reali(ate si cele aflate in desfasurare si %or fi
preci(ate %alorile indicatorilor pentru acti%itatile finali(ate in trimestrul precedent.
raport te9nic de progres 4la fiecare cerere de rambursare5+
raport final 4la finalul proiectului, cu ultima cerere de rambursare5+
formulare statistice pri%ind participantii la acti%itatile finantate de ?S.
prin $7 6C!
2. $roceduri specifice de monitori(are&
o %erificari suplimentare+
Monitori(area interna se %a face prin discutii cu personalul implicat in derularea proiectului,
prin inregistrarea re(ultatelor si a problemelor aparute, prin obser%area acti%itatilor derulate.
Monitori(area permanenta a proiectului 4se monitori(ea(a acti%itatile, stadiul reali(arii
planurilor, costurile, re(ultatele proiectului5 permite raportarea reali(arii acestuia, astfel
obtinandu,se informatiile a caror procesare spriina procesul de raportare.
Monitori(area se %a face pe tot parcursul desfasurarii proiectului 412 luni5 si %a cuprinde&
monitori(area e-ecutarii acti%itatilor proiectului, care tine e%identa utili(arii
resurselor proiectului si a obtinerii re(ultatelor preconi(ate 4urmarirea indeplinirii
planului detaliat de lucru, precum si a e%entualelor adaptari ale acestuia care %or fi
necesare, identificandu,se permanent decalaele si problemele care pot aparea si
solutionandu,se5+
monitori(area financiara care %a urmari utili(area corecta a fondurilor, modul de
efectuare a platilor, incadrarea in pre%ederile capitolelor bugetare de c9eltuieli ale
proiectului. Se %a urmari permanent eficienta c9eltuielilor reali(ate.
diagno(a proiectului pentru a %edea, in ca(ul aparitiei unor probleme de
implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii.
Me!'de de 6'$!'%2a%e 4 e"a&3a%e 4 ca&e$da%3& ac!"!a!&'% de 6'$!'%2a%e5
Metodele de monitori(are si e%aluare %or urmari intarirea capacitatii de obtinere si utili(are a
informatiei, in scopul reali(arii unor anali(e cat mai e-acte. 0nformatia colectata trebuie sa fie
rele%anta si utili(abila. $rin monitori(area sistematica se %a tine o e%identa a c9eltuielilor, a
ni%elului reali(arii obiecti%elor si a impactului asupra beneficiarilor.
.%aluarea se %a reali(a prin setarea de obiecti%e de performanta si masurarea indicatorilor de
performanta pentru identificarea problemelor, printr,un sistem de alerta rapida, care sa permita
aplicarea actiunilor de corectie in timp util&
3. Ac72! (3b&ce
Responsabili: beneficiarul, prin echipa de proiect si expertul in achizitii publice.
.-pertul in ac9i(itii publice %a asigura gestionarea intregului proces de ac9i(itii, care
consta in& elaborarea documentatiei de atribuire, lansarea si derularea procedurii de ac9i(itie si
in contractarea furni(orilor pentru ac9i(itionarea urmatoarele bunuri si ser%icii& 2 ser%ere,
soft2are de ba(a pentru ser%ere 4solutii securitate, anti%irus, sisteme de operare si bacG,up5,
licenta portal infomational, ser%icii de impelmentare aplicatie soft2are de management
financiar al proiectelor, ser%icii de training, ser%icii de anali(a, ser%icii de tiparire, ser%icii de
2eb design si 9osting 2eb, ser%icii de audit e-tern, ser%icii ca(are, transport international,
diurne, ta-e de participare la cursuri de limbi straine, spatiu publicitar in mass,media locala+
ser%icii catering, onorarii lectori seminarii/training, consumabile, abonamente telefonice si
acces 0nternet, carburanti+.
Expertul contractat %a oferi e-perti(a necesara elaborarii caietului de sarcini de ac9i(itionare a
ec9ipamentelor 9ard2are si a aplicatiei informatice, fiind responsabil de elaborarea
documentatiei de atribuire si de organi(area procedurilor de ac9i(itie pentru componentele 0T
49ard2are si soft2are5, precum si pentru ser%iciile de anali(a si de training aferente. Managerul
0T %a super%i(a acti%itatea Consultantului fiind responsabil de aprobarea li%rabilelor acestuia.
Managerul de proiect si ec9ipa sa %or fi responsabili cu derularea intregului proces de ac9i(itii,
at#t pentru contractele de consultanta, c#t si pentru contractele de ac9i(itie a bunurilor si
ser%iciilor enumerate mai sus.
$rocedurile mentionate mai sus se %or derula cu stricta respectare a legislatiei in %igoare.
0nput&
informatii pri%ind sistemele informatice e-istente+
cerinte de asistenta te9nica+
caiete de sarcini si documentatii de atribuire pentru ser%icii si bunuri.
7utput&
contracte de ac9i(itie bunuri si ser%icii
4. S!3d 4 a$a&2e
Se %or ac9i(itiona ser%icii pentru reali(area unui studiu de anali(* pri%ind procesele de
lucru utili(ate in managementul proiectelor+ precum si ser%icii de implementare a procedurilor
si a proceselor de lucru optimi(ate. $entru selectarea furni(orului de studii si anali(e se %a
intocmi un caiet de sarcini cu urmatoarele specificatii minime&
?urni(orul studiului de anali(* %a face do%ada utili(arii in mod curent a instrumentelor
formale de anali(a si modelare a proceselor de lucru. 0n acest sens, se %or pre(enta documente
care sa ateste faptul ca furni(orul utili(ea(a astfel de instrumente. ?urni(orul trebuie sa faca
do%ada ca are personal certificat pentru utili(area instrumentelor de anali(a si modelare a
proceselor de lucru.
?urni(orul de ser%icii de anali(a trebuie sa demonstre(e urmatoarele capabilitati& sa
pre(inte metodologia pentru reali(area modelului de date si a modelului de procese cu autorul
unui intrument de modelare ce respecta standardul international B$M8 sau un standard
ec9i%alent. 7fertantii %or pre(enta metodologia de reali(area a modelului de date construit pe <
ni%ele, si anume&
o Modelul conceptual
o Modelul logic
o Modelul fi(ic
0n ceea ce pri%este reali(area modelului de procese, furni(orul %a trebui sa pre(inte metodologia
propusa care %a contine cel putin urmatoarele aspecte&
o identificarea domeniilor si a proceselor de lucru care necesita modelare si optimi(are
o e%aluarea functionalitatii si comple-itatii organi(arii proceselor
o structurarea proceselor de business intr,o digarama de tip H2orG breaGdo2n structureI
?urni(orul %a demonstra capabilitati de lucru cu aplicatii soft2are speciali(ate pentru anali(a,
modelarea si simularea proceselor de lucru, care sa pre(inte urmatoarele functionalitati minime
si obligatorii&
o Sa permita crearea de modele de procese ce %or putea fi apoi anali(ate si simulate
o Sa permita reali(area de simulari conform unei metode matematice utili(ate in anali(a
e%enimentelor sto9astice.
o Sa permita repre(entarea grafica a proceselor
o Sa permita stocarea si %ersionarea proceselor
o Sa permita utili(area unei metode matematice de anali(e a e%enimentelor sto9astice
pentru simularea proceselor+
o Sa permita anali(a re(ultatelor simularilor in %ederea identificarii oportunitatilor de
imbunatatire a producti%itatii, scaderea timpului de raspuns, diminuarea costurilor
o Sa ofere un modul de reporting si anali(a care sa permita elaborarea de rapoarte de
e%aluare, de monitori(are a proceselor sau rapoarte de anali(a
o Sa ofere suport pentru anali(e de tip !BC 4!cti%itF Based Costing5 in %ederea
optimi(arii eficienti(arii costurilor asociate proceselor de lucru.
6e asemenea, furni(orul %a demonstra capabiltiatea instrumentului de a&
crea modele de date pentru procesele anali(ate+ de asemenea, instrumentul trebuie sa
e-porte modelul de date creat intr,un format compatibil cu un limba speciali(ate de
ba(e de date 4SJL, MF SJL, 7racle, etc.5
crea o structura arborescenta, ierar9ica a proceselor interne specifice
crea o repre(entare grafica a oricarui proces de lucru 4e%identiind actorii implicati C
umani, organi(atii sau sisteme, e%enimentele din cadrul procesului, acti%itatile specifice
fiecareui actor5
parametri(a acti%itatile C cel putin dimensiunea temporala 4timp de asteptare la initiere,
timp de e-ecutie propriu,(isa, timp de asteptare la finali(are5, alocarea pe acti%itate a
tuturor resurselor implicate 4umane sau materiale5, introducerea de costuri
directe/indirecte
genera si descrieri te-tuale pentru modelele create
simula procesele interne C simularea trebuie sa fie e-ecutata pe ba(a unui model
matematic+ de asemenea, aplicatia trebuie sa genere(e pe ba(a simularii cel putin
urmatoarele rapoarte&
o !nali(a costurilor totale ale procesului, defalcate la ni%el de acti%itate C raport
grafic si tabelar
o !nali(a duratei totale a procesului, defalcata la ni%el de acti%itate C raport grafic
si tabelar
o !nali(a distributiei costului total pe acti%itati , raport grafic si tabelar
e-portul rapoartelor tabelare generate in urma simularilor in format de tip .cs% sau .-ls
e-portul modelelor create in format tip .pg sau ec9i%alent+ preferabil si in fomrat .9tml
crearea modelelor care sa ilustre(e modul de reali(are al sistemelor 0T utili(ate de
institutie
?urni(orul %a pe(enta metodologia pe care o propun pentru documentarea si simularea
proceselor de lucru cu autorul unui instrument formal de modelare a proceselor.
Metodologia trebuie sa acopere cel putin urmatoarele aspecte&
0dentificarea si structurarea proceselor de lucru
6ocumentarea detaliata a acestor procese de lucru
$entru descrierea proceselor e%identiate mai sus, se %or e%identia resursele umane,
aplicatiile soft2are si flu-ul documentelor implicate
Metodologia de simulare propusa
?urni(orul de anali(a a proceselor %a efectua, de asemenea, un studiu al unui numar
minim de <0 de proiecte aflate in desfasurare si al problemelor ce tin de implementarea acestora
la ni%elul institutiilor participante la proiect, precum si o anali(a a necesitatilor de de(%oltare a
comunitatilor si generarea unui numar minim de 10 idei de proiecte in 5 sectoare diferite 450 de
idei de proiecte5 pentru implementarea carora ar putea fi atrase finantari e-terne. 0deile de
proiecte %or contine anali(a conte-tuala a %iitoarelor proiecte, ustificarea necesitatii si a
oportunitatii initieirii proiectelor, obiecti%ele si re(ultatele scontate, precum si o lista cu
indicatori masurabili 4outputs, results si impact5. Studiul %a identifica sursele de finantare si
documentatia necesara pregatirii proiectelor 4studiu de prefe(abilitate/ fe(abilitate, anali(a cost,
beneficiu, anali(a necesitati, proiect te9nic, a%i(e si studii de teren, s.a.5. 0deile de proiecte %or fi
date publicitatii pe 2eb,site,ul proiectului pentru o de(batere ampla publica. 0n final %or fi
selectate cele mai bune proiecte pentru a fi promo%ate in fa(ele ulterioare.
). Rea&2a%e #7d 6e!'d'&'#c a& (%'ce4e&'% de 6a$a#e6e$! a& (%'ec!e&'%
0n urma anali(ei, furni(orul de anali(a %a elabora un g9id metodologic al proceselor de
management al proiectelor pentru u(ul administratiilor locale care %a fi tiparit in 100 de
e-emplare.
:9idul %a cuprinde studiul proiectelor implementate, anali(a capacitatilor institutionale ale
administratieiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti de implementare a proiectelor cu rele%area
deficientelor si a masurilor care se impun pentru redesarea acestora, precum si metodologiile
propuse pentru managementul proiectelor locale, cu scopul intarii capacitatii administratiei
$rim*rieiSectorului 1 al Municipiului Bucuresti de absorbtie a fondurilor europene si de crestere
a numarului de proiecte implementate si finali(ate cu succes.
+. I6(&e6e$!a%ea 3$e 4'&3! 4'8!9a%e c3 ca(ab&!a! -IS de 6a$a#e6e$! 8$a$ca%
a& (%'ec!e&'%.
Se %a ac9i(itiona o aplicatie 2eb cu capabilitati de repre(entare si stocare a datelor de tip
:0S care se %a contitui intr,un instrument de management financiar al proiectelor gestionate de
catre administratiaSectorului 1 al Municipiului Bucuresti. !plicatia %a a%ea urmatoarele
functionalitati minime&
aPlanificarea proiectelor de investitii
!plicatia %a oferi posibilitatea introducerii de noi proiecte pe flu-uri de lucru predefinite C
planificare, aprobare, implementare, monitori(are+ %a oferi o pri%ire de ansamblu asupra
proiectelor, %a oferi un cadru general pentru implementarea proiectelor, %a oferi o ba(a de
referinta pentru monitori(area si e%aluarea proiectelor.
b !estionarea "ugetelor
Sistemul %a contine modalitati de editare a capitolelor bugetare, a tipurilor de c9eltuieli eligibile
si neeligibile specifice programelor operationale ale fondurilor europene sau ale altor surse de
finantare+ Modulul de gestionare a c9eltuielilor %a reali(a estimarea bugetelor initiale si
gestionarea %ariatiilor si abaterilor bugetare+
Sistemul %a oferi posibilitatea estimarii bugetelor initiale si urmarirea c9eltuielilor efecti%e in
perioada de implementare, compararea acestora cu c9eltuielile planificate si corectia automata a
bugetelor in functie de ritmul real de reali(are a c9eltuielilor.
c #alculul fluxului de numerar
Sistemul %a contine un modul de calcul al flu-ului de numerar care %a oferi cel putin
urmatoarele informatii&
Cuantumul contributiei proprii la implementarea proiectului.
Calendarul platilor, %aloarea c9eltuielilor eligibile/neeligibile pe luni/trimestre C pe
intreaga durata a proiectului+
Calendarul transelor de prefinantare si cele ale finantarii nerambursabile in functie de
calendarul depunerii cererilor de rambursare a c9eltuielilor.
Calculul recuperarii fondurilor utili(ate pentru acoperirea necesarului temporar de plati
0ntrarile si iesirile de capital 4soldul financiar5 din contul de proiect pe durata de
implementare a proiectului
!nali(a Cost C Beneficiu al proiectelor 4anali(a de oportunitate a in%estitiilor in ba(a
indicatorilor de performanta ai proiectelor suport pentru acti%itatile deci(ionale pri%ind
prioriti(area in%estitiilor5+
!nali(a de 1isc si sen(iti%itate,
d Mod de reprezentare a datelor
Sistemul %a afisa datele tabelar, geografic sau sub forma de calendar 4gen outlooG5. 6atele
calendaristice %or repera duratele acti%itatilor 4inceput C sfarsit5, deadline,urile, milestone,uri,
precum si calendarul platilor planificate sau efectuate si %a oferi o gama larga de posibilitati de
filtrare. Subsistemul %a a%ea si un 6ocument Center 4biblioteca5 cu linGuri utile 42eb,site,uri de
pre(entare a programelor de finantare5, g9iduri si manuale ale Solicitantului, un dictionar cu
termenii folositi in managementul proiectelor, di%erse formulare tipi(ate care sa sustina
acti%itatea de instruire continua a persoanelor implicate in managementul proiectelor si care sa
permita printr,un editor performant actuali(area informatiilor si documentelor gestionate in
aceasta sectiune.
e #omponenta !$S % Standardizare harti dinamice
Sistemul %a permite gestionarea 9artilor dinamice, organi(ate pe mai multe laFer,e grupate pe
teme specifice si pre(entarea dinamica in cadrul laFere,lor a (onelor si obiecti%elor de interes,
permitand editarea laFere,lor, a etic9etelor, a (onelor de interes. ?iecarui element din cadrul
unui laFer sa i se poata asocia date specifice+ editarea acestor date specifice sa se poata face tot
prin intermediul clientului 2eb, si/sau prin intermediul unor aplicatii specifice. $osibilitate de
e-port ca imagine, print ?unctie de identificare cu posibilitatea de a reda informatiile despre
obiectele din laFerul selectat acti% pe 9arta.
0nterfata Keb %a permite utili(atorilor sa isi customi(e(e mediul de lucru client, prin
intermediul temelor, culorilor, fonturilor folosite si formatelor. !ceste configurari %or putea fi
sal%ate pentru utili(arile %iitoare ale aceluiasi utili(ator. Totodata interfata %a permite interogari
spatiale asupra datelor. Subsistemul %a permite selectie geografica, facilitati de (oom in/out,
pan, cod culoare in functie de situatia/%aloarea indicatorilor repre(entati si functie de tendinta
acestora, e-istand simboluri diferite pentru obiectele din laFere.
Aplicatia va oferi functionalitati de raportare, precum si de administrare a hartilor
dinamice. !ccesul in subsistem se %a face in functie de drepturi 4de e-& %i(uali(are, editare,
administrator, etc5. 3tili(atorii %or putea efectua operatiile specifice rolurilor atribuite.
Meniurile subsistemului %or fi configurate in concordanta cu drepturile asociate rolului atribuit
fiecarui utili(ator.
?urni(orul %a acorda licente de utili(are pentru un numar minim de <00 de util(atori+
asistenta te9nica timp de un an de la punerea in functiune, mentenanta post,impleemntare timp
de < ani de la punerea in functiune si update,uri succesi%e pe o perioada de 1 an in ca(ul unor
de(%oltari ulterioare ale aplicatiei 4optional5+
1esposanbili& managerul 0T 4anali(a cerinte, aprobari configuratii, testare la Beneficiar,
rapoarte de testare, raport in %ederea acceptantei5, managerul de proiect 4monitori(are li%rabile
partiale, asigurare calitatatii produsului conform specificatiilor te9nice din documentatia de
atribuire a contractului, acceptanta aplicatiei5+
,. I$4!a&a%e ec7(a6e$!e 7a%d9a%e 4 4'8!9a%e de ba2a
Se %or ac9i(itiona prin procedura de licitatie desc9isa 2 ser%ere pentru functionarea
portalului si rularea aplicatiei de management financiar al proiectelor, prelucrarea datelor si
gestionarea ba(elor de date utili(ate de catre aplicatie, precum si gestiunea accesului in sistem al
utili(atorilor+ 2 licente de sisteme de operare pentru ser%ere, 2 licente de solutii anti%irus pentru
ser%ere, 1 licenta de ba(e de date. ?urni(orul %a asigura li%rarea acestora catre Beneficiar,
precum si instalarea softurilor de ba(a, predarea li%rabilului constand in demonstrarea
functionalitatii la Beneficiar a ec9ipamentelor ac9i(itionate. 1esponsabili de acti%itate C
Manager 0T si Managerul de proiect, furni(orul de ec9ipamente si soft de ba(a.
.. O%#a$2a%e !%a$$# a ::: de 83$c!'$a% $ 6a$a#e6e$!3& 8$a$ca% a& (%'ec!e&'%
Se %a organi(a instruirea a ///de functionari in domeniul managementul financiar al
proiectelor, precum si a modului de utili(are a solutiei soft2are de management financiar al
proiectelor cu capabilitati :0S de(%oltate in cadrul proiectului. 0nformatiile noi %or fi structurate
in module tematice 4Bugete, Cas9,?lo2, !nali(a Cost,Beneficiu si !nali(a de 1isc si de
Sen(iti%itate, 6iagrama :antt si $ortolofii de $roiecte, precum si !dministrare drepturi,
permsiuni si grupuri de utili(atori5. Se %or forma < grupe a cate 10 persoane care %or urma un
training de 5 module a cate 1 (ile fiecare modul. Cel de,al 5,lea modul se %a inc9eia cu o testare
finala care %a a%ea ca scop e%aluarea gradului de asimilare a materialului, precum si a
necesitatilor %iitoare de instruire in domeniul managementului de proiecte. Se %a asigura o ba(a
logistica care %a consta din minim 10 calculatoare, respecti% 1 calculator personal pentru fiecare
participant la curs cu acces la 0nternet, 1 manual de utili(are a aplicatiei, un %ideoproiector
pentru demonstratii si pre(entare a materialului didactic. Ser%iciile de training %or fi asigurate
de catre de(%oltatorul aplicatiei. Se %a asigura catering pentru toti participantii. 1esponsabil de
acti%itate& manager organi(are training 4c9estiuni organi(atorice C lansare in%itatii participare,
confirmare participari, organi(are si amenaare sali de curs, monitori(are si e%aluare training5+
manager de proiect 4asigurare participarii repre(entantilor administratiilor locale, planificare
module, grupe, locatii, asigurare ba(a logistica, asigurare traineri, fise de pre(enta, manuale,
c9estionare, test final, monitori(are acti%itate si intocmire rapoarte de progres s.a.5, manager 0T
4asigurare calculatoare in salile de training, acces la 0nternet, %ideoproiector5, manager financiar
4efectuare plati ser%icii5.
Subacti%itatile acti%itatii de organi(are training&
- identificarea nominala a grupurilor de training si formarea lor+
- stabilirea calendarului de derulare a sesiunilor de training+
- organi(area salilor de training cu dotarile necesare 4calculatoare, acces 0nternet, manuale,
fise de pre(enta, c9estionare5+
- re(er%ari ca(ari si comandare catering+
- participarea efecti%a la training+
- e-aminarea gradului de satisfacere a ni%elului de cunostinte pe ba(a ?isei de e-aminarea pe
parcurs / la final
/. O%#a$2a%ea a ) 4e6$a% (e !e6e de 6a$a#e6e$! a& (%'ec!e&'%; e#a&!a!e de 4a$4e
4 de2"'&!a%e d3%ab&a
Se %or organi(a < seminarii cu e-perti nationali in domeniul managementului proiectelor
cu o durata de 1 (i fiecare, 1 seminar pe tema de(%oltarii durabile a proiectelor in%estitionale si
1 seminar pe tema egalitatii de sanse ca teme ori(ontale obligatorii in proiectele cu finantare
europeana. Lectorii in%itati %or a%ea obligatorii e-perienta in domeniul managementul financiar
al proiectelor, al e%aluarii te9nico,financiare a proiectelor, e-perienta in implementarea de
proiecte 4infrastructura, trasnporturi, mediu, de(%oltare socio,economica, proiecte culturale,
s.a.5
Se %a asigura o participare minima de 25 de persoane per seminar. Costurile per
acti%itate %or %i(a&
10. S!a# de (%ac!ca &a &'c3& de de48a43%a%e a 3 (%'ec!e de 43cce4 e3%'(e$e 4 c3%43%
de &6b 4!%a$e (%ea&ab&e
Se %a organi(a un concurs de selectie a aplicatiilor managerilor de proiecte din cadrul
Sectorului 1 pentru un stagiu de practica la locul de implementare a unui proiect european, in
urma caruia %or fi desemnati < manageri de proiecte care %or urma un curs de limba straina si
un stagiu de practica de 2 saptamani ca membru al unei ec9ipe de proiect din cadrul unui proiect
european. Se %or e-pedia scrisori de intentie catre Comitetele de Conducere a mai multor
proiecte din tari membre ale spatiului comunitar pentru acceptarea delegatului roman in
componenta ec9ipei pentru un stagiu neplatit pe o durata de 2 saptamani. Se %a efectua o
minima selectie a proiectelor europene in derulare, criteriul de selectie fiind cel al posilitatii de
import al ideii si al metodologiei de implementare a proiectelor si de replicare a acestora in
conditiile realitatilor romanesti pentru solutionarea unor probleme similare locale. 0n functie de
tara in care delegatul roman %a fi acceptat, acesta %a urma un curs cu o durata de < luni de
studiere a limbii tarii in care isi %a desfasura stagiul de practica. 6in contul proiectului %or fi
decontate urmatoarele c9eltuieli&
11. A4#3%a%ea "2b&!a! (%'ec!3&3
$entru asigurarea %i(ibilitatii proiectului se %or organi(a 2 e%enimente de promo%are 41
conferinta de presa la lansarea proiectului si 1 conferinta de presa la inc9iderea proiectului5, se
%or transmite catre publicare mass,mediei locale 1 articol de presa la lansarea proiectului, un
articol de presa la inc9iderea proiectului, se %or tipari 500 de brosuri, 1000 pliante, 1 banner cu
dimensiunile 2,5m - 0,Em pentru e-punerea in salile de training, seminarii, si locatiile unde se
%a ogani(a conferinta de presa de inc9idere, se %a edita 1 buletin informati% bilunar in format
electronic cu numar apro-imati% de 20 de pagini per editie. 6e asemenea, ec9ipamentele
9ard2are ac9i(itionate in cadrul proiectului %or fi imprimate cu autocolante ade(i%e cu
dimensiunea de L5 mm - <5 mm.
Materialele de informare si publicitate %or fi transmise pe e,mail ofiterului de proiect
pentru super%i(are, inainte de tiparirea sau transmiterea lor catre presa. Materialele de informare
si publicitate %or contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente grafice: Sigla 3niunii
.uropene 4cu te-tul 38038.! .317$.!8! si ?ondul Social .uropean5+ Sigla 1om#niei cu
te-tul :3=.183L 17MM80.0 Ministerul !dministratiei si 0nternelor, Sigla 0nstrumentelor
Structurale in 1om#nia, cu te-tul 0no%atie in administratie $rogramul 7perational N6e(%oltarea
capacitatii administrati%eI+ Sigla institutiei beneficiare+ sintagma N$roiect cofinantat din ?ondul
Social .uropeanI se %a folosi pe toate materialele destinate publicului+
Comunicatele de presa %or fi transmise concomitent presei si !M $7 6C!+
Comunicatului de presa %a contine in partea de sus data si titlul, iar in partea de os a
documentului persoana de contact 4numele, functia, institutia, detalii de contact5+ Materialele de
informare si publicitate %or transmise !M $7 6C! spre aprobare at#t in limba rom#na c#t si in
limba minoritatilor nationale pentru a asigura accesul tuturor cetatenilor la informatia
respecti%a, conform &otar'rii nr. (.)*+ din ), noiembrie )**( pentru aprobarea -ormelor de
aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apattin'nd unei minoritati nationale de
a folosi limba materna in administratia publica locala, cuprinse in .egea administratiei publice
locale nr. )(/0)**(+
$e coperta 1 a publicatiilor 4pliante si brosuri5 %or aparea cele < sigle obligatorii amintite
mai sus iar pe ultima coperta %a e-ista o caseta te9nica ce %a cuprinde& titlul proiectului+ editorul
materialului, data publicarii+ precum si citatul NContinutul acestui material nu repre(inta in mod
obligatoriu po(itia oficiala a 3niunii .uropene sau a :u%ernului 1om#nieiI+
Bannerul %a a%ea urmatoarele dimensiunea recomandata de 2,5m - 0,Em, pentru o sala
care poate ga(dui p#na la 100 de persoane+
1esponsabil proiect C Manager $1 4concept grafic, continut, organi(are e%enimente,
te9noredactare buletin5, Manager ac9i(itii 4contractare bunuri si ser%icii pentru acti%itatea
asigurare a %i(ibilitatii proiectului 4ser%icii de 2eb design si 9osting 2eb pentru buletinul
informati% bilunar, ser%icii de catering e%enimente de lansare si inc9idere, ser%icii de tipariri
brosuri, pliante, autocolante, banner, spatiu publicitar pentru comunicatele de presa, diseminare
produse media in randul publicului tinta:, monitori(are participare la e%enimente, numar de
accesari al 2eb,site,ului 4buletinul informati%5, efectuare galerie de imagini proiect, re%ista
presei cu articole despre proiect5+ Manager financiar 4efectuare plati pentru ac9i(itii de bunuri si
ser%icii5, manager 0T 4cerinte te9nice, functionale si de design 2eb,site, publicarea on,line a
buletinului5, Managerul de proiect 4coordonare, super%i(are, raportare5.
12. De2"'&!a%e ('%!a& $8'%6a!'$a& c3 (%'ec!e $"e4!'$a&e
Se %a ac9i(itiona o licenta de portal cu urmatoarele functionalitati&
structurare a continului in functie de interesele beneficiarilor finali
biblioteca digitala cu informatii despre proiectele administratiilor locale 4date financiare,
acti%itati, re(ultate, galerii imagini 4pe stadii proiecte5, surse de finantare, ec9ipa de
proiect, termene de finali(are, s.a.
componenta de gestiune a identitatii electronice a utili(atorilor cu acces diferentiat in
portal in functie de rol 4manager proiect, %i(itator, administrator portal, s.a.5
Mecanisme de tip portal&
o 8e2s 4stiri5 cu posibilitatea de a edita stiri in mai multe limbi 4romana, minoritati
nationale, alte limbi de circulatie internationala5+ gruparea stirilor pe categorii+ editor
de te-te performant cu posiblitatea de inserare imagini, di%erse template,uri si
formate, culori, 9iperlinGuri, stiluri si sapou 4intro5 la stiri+
o :alerie imagini 4pe galerii cu functionalitati de %i(uali(are, sortare, cautare, editare,
formatare, inserare comentarii5+
o Calendar de e%enimente si altele 4administrare calendar e%enimente in mai multe
limbi, editare e%enimente, interfata publica pentru e%enimente5+
o 8e2sletter 4scrisori de informare C creare ne2sletter si liste de ne2letter,
administrare abonare la ne2letter, administrare trimiteri ne2letter cu posibilitate de
setare a %ite(ei de trimitere a scrisorilor unui numar mare de abonati, statistici
ne2sletter5
o ?orum pentru discutii publice si bloguri ale membrilor ec9ipelor de proiect cu flu-uri
2eb de tip 1SS, camere c9at, mesagerie instant, liste de discutii, s.a.
$ortalul %a fi configurat si instalat in urma unei anali(e de cerinte pri%ind structura
portalului, continutul, designul, %olumul de date necesar a fi gestionat si numarul de utili(atori
probabil al portalului 4circa 15 de mii de %i(itatori unici anual5.
$e o perioada de 5 luni se %a de(%olta continut pentru acest portal informational, se %or
culgere informatii despre proiectele in%estitionale demarate si finali(ate de catre administratiile
locale din municipiu, inclusi% cele din ultimii < ani, informatii ce se %or constitui intr,o ba(a de
date comple-a si cat mai completa a proiectelor in%estitionale implementate pe ra(a sectorului
<. 1esponsabili acti%itate C manager 0T 4anali(a cerinte, implementare solutie, configurare
drepturi si permisiuni utili(atori, testari la Beneficiar5, manager $1 4de(%oltare continut si
publicate date in portal5, manager ac9i(itii 4urmarire contract si stadii fi(ice de predare5,
manager financiar 4efectuare plati5, manager proiect 4coordonare, acceptanta, organi(are5+
13. A3d!3& (%'ec!3&3
!uditarea intermediara 4la A luni5 si finala 4 lunile 11 si 125 a proiectului presupun
e%aluarea acti%itatii de implementare a proiectului si stabilirea de conclu(ii cu pri%ire la
urmatoarele aspecte& daca acti%itatile si c9eltuielile efectuate in cadrul proeictului sunt conforme
cu legislatia si regulile aplicabile, daca resursele proiectului au fost utili(ate in mod eficient si
economic, in concordanta cu principiile unui management financiar corespun(ator, daca
resursele financiare ale proiectului au fost folosite in mod eficace pentru scopurile mentionate in
proiect, corectitudinea derularii procedurilor de ac9i(itii publice in stricta conformitate cu
7rdonanta de 3rgenta a :u%ernului nr. <B/200A pri%ind atribuirea contractelor de ac9i(itie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
ser%icii, cu modificarile si completarile ulterioare 4respectarea legislatiei pri%ind procedura de
ac9i(itie publica aleasa+ modul de intocmire a documentatiei de atribuire si de desfasurare a
procedurii de ac9i(itie+ stadiul de e-ecutie a contractului de ac9i(itie publica+ indeplinirea de
catre furni(or/prestator a obligatiilor asumate prin contractul de ac9i(itie publica+ e%entualele
deficiente in e-ecutia ac9i(itiilor5.
1esponsabili C managerul de ac9i(itii publice, managerul financiar si managerul de
proiect care %or oferi auditorului e-tern pista de audit care sa permita %erificarea si reconcilierea
sumelor totale certificate catre !M, cu inregistrarile contabile detaliate si documentele
ustificati%e ale c9eltuielilor angaate prin proiect. !uditorul e-tern %a intocmi in ba(a
documentelor ustificati%e pre(entate raportul de audit al acti%itatilor, inregistrarilor si conturilor
proiectului, care %a insoti cererea de rambursare finala a c9eltuielilor proiectului.
1.12 TA<A PE VALOAREA AD*U-AT*
$rimariaSectorului 1 al Municipiului Bucuresti nu este o institutie platitoare de T=!.
1.13 PROIECT -ENERATOR DE VENIT
$roiectul pe care i,l propunem nu %a fi un proiect generator de %enit.
CONCORDANA CU POLITICILE UE =I LE-ISLAIA NAIONAL*
1.14 DE1VOLTAREA DURABIL*
Conceptul de(%oltarii durabile este abordat in cadrul proiectului prin prisma celor trei
dimensiuni ale sale si anume dimensiunea ecologica, economica si sociala. 6imensiunea
ecologica %i(ea(a consumul si productia durabile, conser%area si managementul resurselor
naturale, sc9imbarile climatice si energia curata. 6imensiunea economica se refera la de(%oltarea
socio,economica 4prosperitate economica5 si transportul durabil, iar dimensiunea sociala %i(ea(a
inclu(iunea sociala, sc9imbarile demografice si sanatatea publica.
6in punct de %edere economic, de(%oltarea durabila se manifesta in cadrul proiectului
prin utili(area rationala a resurselor materiale in conte-tul delimitarii unei infrastructuri 0T
adec%ate obiecti%elor proiectului, a resurselor financiare prin eficienti(area c9eltuielilor si
incadrarea acestora in bugetul alocat proiectului, si a resurselor umane prin asignarea de
responsabilitati membrilor ec9ipei de proiect in functie de competentele si e-perienta practica ale
acestora.
0n plan ecologic, de(%oltarea durabila poate fi spriinita prin colectarea si depunerea la
centre speciali(ate a tuturor materialelor reciclabile 49#rtie, plastic, sticla, cartuse de imprimanta,
tonere, etc.5. $roiectul isi aduce aportul la asigurarea protectiei mediului prin gestionarea mai
eficienta a consumului de energie necesara functionarii computerelor si imprimantelor pentru
reali(area acti%itatilor planificate in cadrul proiectului. 0n acest scop, %or fi utili(ate computere
eficiente din punct de %edere al energiei consumate, 9ard,urile laptop,urilor angaatilor %or fi
configurate pentru a se opri dupa cinci minute de lipsa a acti%itatii, monitoarele %or fi setate sa
afise(e imaginea neagra dupa 10 minute, iar masinile configurate sa intre in stand,bF dupa 20 de
minute. 0mprimantele ce %or fi utili(ate in cadrul proiectului este conforma cu standardul
.nergF,Star, ceea ce presupune o reducere a costurilor energetice cu p#na la 25@. 6e asemenea,
administratorii angaati in cadrul institutiei solicitantului %or configura printarea pe ambele parti
la imprimanta ce %a fi utili(ata in proiect. 6e asemenea, prin proiect se %a urmari reducerea
consumului de 9artie, prin implementarea unui modul de ar9i%are si circulatie electornica a
documentelor ce tin de managementul proiectelor, reali(andu,se astfel un consum important de
9artie la ni%el a A2 de institutii publice. Sub aspect socio,cultural, de(%oltarea durabila se
manifesta prin incuraarea pluralismului de idei C re(ultat al unui proces de in%atare permanenta
C care %i(ea(a amplificarea potentialului uman si imbunatatirea acestuia cu noi %alente. 6in
punct de %edere moral si spiritual, durabilitatea este asigurata de %alorile etice ale
comportamentului uman, ca factor de sporire a eficientei muncii.
!bordarea conceptului de(%oltarii durabile %a fi reali(ata in cadrul proiectului prin
adoptarea unor masuri de sensibili(are pe aceasta tema care %or consta in inserarea unor mesa1e
speciale in corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si sa
indemne la protectia acestuia, sloganuri care sa actione(e tot in directia amintita si care %or fi
semnalate pe pliantele de promo%are a proiectului, afise %i(ibile la locul de desfasurare a
acti%itatilor din proiect care sa contina mesae cu pri%ire la efectele degradarii mediului
inconurator si la masurile de pre%enire a deteriorarii acestuia. 6e asemenea, %a fi organi(at un
seminar pe tema dezvoltarii durabile cu scopul constienti(ari importantei conceptului de
de(%oltare durabila in randul functionarilor publici c#t si insusirea de metodel practice de de
protectie si conser%are a mediului in acti%itatea curenta a institutiei.
1.1) E-ALITATEA DE =ANSE
$rincipiul egalitatii de sanse %a fi respectat pe tot parcursul implementarii proiectului, at#t
in fa(a de programare c#t si in fa(a de implementare a acestuia. $rin implementarea proiectului
se %or lua masurile necesare pentru a asigura accesibilitatea beneficiarilor, fara discriminare pe
criteriu de se-, rasa, origine etnica, religie, %#rsta, di(abilitati sau orientare se-uala.
Societatea 0nformationala integrea(a obiecti%ele de(%oltarii durabile, ba(ata pe dreptate
sociala si egalitatea sanselor, protectie ecologica, libertate, di%ersitate culturala si de(%oltare
ino%ati%a, restructurarea industriei si a mediului de afaceri. 0n ceea ce pri%este egalitatea de sanse
intre femei si barbati, se %a urmari si monitori(a ca prin acest proiect, pe ba(a indicatorilor de
gen si in conformitate cu Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati
sa fie atinsi urmatorii indicatori&
, !sigurarea participarii ec9ilibrate a femeilor si barbatilor pe piata muncii,
, !sigurarea egalitatii de sanse in educatie si formare profesionala
, 1econcilierea %ietii profesionale cu %iata de familie
, !sigurarea participarii ec9ilibrate a femeilor si barbatilor in procesul deci(ional.
Conform unei anali(e pri%ind gradul de participare a femeilor si barbatilor in procesul
deci(ional de la ni%elul administratiei publice centrale si locale, in cadrul consiliior locale, ca
organe deliberati%e, 15.<L@ repre(inta numarul de po(itii ocupate de femei 421< din 1<E5 de
consilieri locali sunt femei5. !ceste statistici e%identia(a necesitatea de implicare mai accentuata
a femeilor in sectorul public. $rin implementarea acestui proiect se %a pre%edea e-pres
respectarea principiilor referitoare la egalitatea de sanse. 0n toate documentatiile de ac9i(itie
publica %or fi pre%a(ute clau(e care sa duca la respectarea egalitatii de sanse precum si la liberul
acces la acest proiect al tuturor persoanelor. !tribuirea contractelor de ac9i(itii necesare
implementarii proiectului se %a reali(a in conformitate cu pre%ederile 7.3.:. nr. <B/200A cu
completarile si modificarile ulterioare si se %a face cu respectarea urmatoarelor principii&
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea,
eficienta utili(arii fondurilor publice, asumarea raspunderii
$e l#nga efectul po(iti% asupra de(%oltarii economice la ni%el regional si local, acest
proiect %a conduce catre scoaterea din i(olare a comunitatilor, la cresterea gradului lor de
mobilitate, contribuind astfel la integrarea acti%a pe piata muncii, indeosebi a grupurilor sociale
marginali(ate. Se %a a%ea in %edere ca la toate ac9i(itiile publice sa fie mentionate ca
responsabilitati ale prestatorilor, care %or face angaari de personal de pe piata locala si nu
numai, nediscriminarea la angaarea in c#mpul muncii. $ublicitatea proiectului %a respecta, de
asemenea, egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati si nu %a contine, promo%a sau
pro%oca nici o forma de discriminare ba(ata pe se-, origine etnica sau rasiala, religie sau
credinta, di(abilitate, %#rsta sau orientare se-uala.
0n cadrul proiectului se %a organi(a un seminar pe tema egalitatii de sanse la care %or fi in%itati
sa participe functionarii din cadrul institutiei beneficiare.
Buget $ropus&
NR. CRT. SURSE DE FINANARE VALOARE
PROCENT
0 =aloarea total* a proiectului
4trebuie s* fie egal* cu %aloarea
total* a proiectului din tabelul de
la pct B.2& T7T!L $170.CT5
1.1LE.2A5,00 100@
00 =aloarea neeligibil* a proiectului
4trebuie s* fie egal* cu
c9eltuielile neeligibile de la pct
B.2& T7T!L B5
0,00 *2
000 =aloarea eligibil* a proiectului
4trebuie s* fie egal* cu
c9eltuielile eligibile de la pct B.2&
T7T!L !5
1.1LE.2A5,00 (**2
000.1. !sisten'* financiar*
nerambursabil* solicitat*
1.15B.ADD,L0 342
000. 2. Contribu'ia solicitantului 2<.5A5,<0 )2
a5 6in surse proprii 2<.5A5,<0 (**2
b5 Omprumut 0,00 *2
T=! P
273.686,40

S-ar putea să vă placă și