Sunteți pe pagina 1din 266

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de tiinte Politice i


Administrative DEPA!A"EN!U# DE
AD"$N$%!A&$E PUB#$C'
Str. General Mooiu nr. 71, 3400 Cluj-Napoca,
Romnia Tel!a"# 0040-$%4-431 3%1
&acian &ra'o( )coor*.+
Remu( C,iciu*ean
Gina -mric,
&R-.T/0 M/NC11
- (uport *e cur( -
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
$011-$01$Cuprin(#
/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0( 0( E.U#A"EN!U# $N!EN 1N E.#E"EN!AEA
C2DU#U$ "UNC$$
/(
3
$4voarele dreptului muncii i principiile dreptului muncii
3(
4. Capitolul 1
2. 134oarele *reptului muncii i .rincipiile *reptului
%. muncii
1. 134oarele *reptului muncii.
5( Dreptul muncii este re)lementat prin Constitu6ie
0
i Codul muncii
/
, dar i prin
numeroase alte le)i speciale
3
, dintre care enumer7m8 #e)ea nr( 9/:/;00 a
dialo)ului social
<
, #e)ea nr( =9:/;;5 privind >ncadrarea >n munc7 i detaarea
0 !e?tul revi4uit al Constitu6iei om@niei a Aost publicat >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, partea $, nr( 595 din 30 octombrie /;;3(
/ Publicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 5/ din ;= Aebruarie
/;;3, republicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(3<= din 0B mai /;00
*urmare a modiAic7rii aduse prin #e)ea nr( <;:/;00, publicat7 >n "onitorul 2Aicial
al om@niei, Partea $, nr //= din 30 martie /;00+(
3 Pentru detalii privind i4voarele dreptului muncii, a se vedea Ale?andru !iclea,
Andrei Popescu, Constantin !uAan, "arioara !ic-indelean, 2vidiu !inca, Dreptul
muncii, Editura osetti, Bucureti, /;;<, pa)( /9-35(
< Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 3// din 0; mai /;00 (
<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
str7inilor pe teritoriul om@niei
=
, #e)ea nr( /0;:0CCC privind concediul
paternal
9
, #e)ea nr( /93:/;0; privind sistemul unitar de pensii publice
5
, #e)ea
nr( 59:/;;/ privind sistemul asi)ur7rilor pentru somaj i stimularea ocup7rii
Aor6ei de munc7
B
, #e)ea nr( 30C:/;;9 privind securitatea i s7n7tatea >n munc7
C
(
8. Din cate)oria i4vorelor dreptului muncii Aac parte i ordonanele i hotrrile
GuvernuluiD ordinele, instruciunile i alte acte normative emise de minitri i
conductorii altor organe centrale.
C( Pe l@n)7 numeroasele acte normative emise >n completarea Codului muncii,
sunt considerate i4voare de drept8 contractele colective de munc *importanta
lor Aiind subliniat7 i prin Aaptul c7 e?ist7 o le)e special7 care le re)lementea47
- #e)ea nr( 9/:/;00+, regulamentele interne i regulamentele de organizare i
funcionare.
0;( Aceste i4voare de drept au o Aactura deosebit7, special7, Aiind consecin6a
ne)ocierii, conven6iei >ntre cei doi parteneri sociali - an)ajatorii i
00( salaria6ii(
12. /
03( !rebuie subliniat Aaptul c7 dreptul muncii are i i4voare interna6ionale, >n
primul r@nd conven6iile Organizaiei Internaionale a uncii i ale !onsiliului
"uropei, ratiAicate de 6ara noastr7, precum i normele dreptului comunitar,
prev74ut >n #cordul de asociere a $omniei la %niunea "uropean, intrat >n
vi)oare la 0 Aebruarie 0CC=(
$. Co*ul muncii. &omeniu *e aplicare.
0<( Codul muncii re)lementea478 a+ totalitatea raporturilor individuale i colective
de munc7, 5+ controlul aplic7rii re)lement7rilor din domeniul raporturilor de
= Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 9<9 din 3; decembrie
0CCC, cu modiAic7rile ulterioare(
9 Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( </< din /9 iunie /;;5(
5 Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( B=/ din /; decembrie
/;0;(
B Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 5<; din 0; octombrie
/;;/, cu modiAic7rile ulterioare(
C Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr( 9<9 din /9 iulie /;;9(
=
$4voarele dreptului muncii i principiile dreptului muncii
munc7, c+ jurisdic6ia muncii *+ raporturile de munc7 re)lementate prin le)i
speciale, numai >n m7sura >n care acestea nu con6in dispo4i6ii speciAice
dero)atorii(
0=( Codul muncii se aplic7 urm7toarelor cate'orii *e per(oane# a+
09( cet76enilor rom@ni >ncadra6i cu contract individual de munc7, care prestea47
munc7 >n om@niaD 5+ cet76enilor rom@ni >ncadra6i cu contract individual de
munc7 >n str7in7tate, >n ba4a unor contracte >nc-eiate cu un an)ajator rom@n, cu
e?cep6ia ca4ului >n care le)isla6ia statului pe al c7rui teritoriu se e?ecut7
contractul individual de munc7 este mai
05( Aavorabil7 cet76enilor rom@ni >ncadra6i cu contract individual de munc7
0B( : :
0C( i care prestea47 activitatea >n str7in7tate, >n ba4a unor contracte >nc-eiate cu un
an)ajator rom@n, cu e?cep6ia ca4ului >n care le)isla6ia statului pe al c7rui
teritoriu se e?ecut7 contractul individual de munc7 este mai Aavorabil7D c+
cet76enilor str7ini sau apatri4i >ncadra6i cu contract individual de munc7, care
prestea47 munc7 pentru un an)ajator rom@n pe teritoriul om@niei6 *+
persoanelor care au dob@ndit statutul de reAu)iat i se >ncadrea47 cu contract
individual de munc7 pe teritoriul om@niei, >n condi6iile le)ii6 e+ ucenicilor
care prestea47 munc7 >n ba4a unui contract de ucenicie la locul de munc76 !+
an)ajatorilor, persoane Ai4ice i juridiceD '+ or)ani4a6iilor sindicale i patronale(
3. .rincipii !un*amentale ale *reptului muncii, con(acrate *e Co*ul
muncii.
&'. (. ). *i+ertatea muncii este garantat prin !onstituie
)'
.
/0( Dreptul la munc7 nu poate Ai >n)r7dit( Constitu6ia om@niei >n art( <0 prevede
)arantarea dreptului la munc7, a ale)erii proAesiei, a meseriei sau a ocupa6iei,
principiu instituit i prin Codul muncii >n art( 3(
//( 2rice persoan7 este liber7 >n ale)erea locului de munc7 i a proAesiei, meseriei
sau activit76ii pe care urmea47 s7 o preste4e( Nimeni nu poate Ai obli)at s7
0; A se vedea art( <0 alin( 0 din Constitu6ia om@niei(
9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
munceasc7 sau s7 nu munceasc7 >ntr-un anumit loc de munc7 ori >ntr-o anumit7
proAesie, oricare ar Ai acestea, iar contractele de munc7 >nc-eiate cu
nerespectarea acestor dispo4i6ii sunt nule de drept(
/3( Declaraia universal a drepturilor omului
00
, proclam7 dreptul oric7rei
persoane la munc7, la libera ale)ere a proAesiei i Aelului muncii, la condi6ii
ec-itabile i satisA7c7toare de prestare a acestei munci * art( /3 pct( 0+(
&,. (. &. Interzicerea muncii forate
)&
.
/=( #e)iuitorul deAinete >n Codul muncii termenul de munc7 Aor6at7 ca Aiind orice
munc7 sau serviciu impus unei persoane sub amenin6are ori pentru care
persoana nu i-a e?primat consim67m@ntul >n mod liberE, i de asemenea,
enun67 situa6iile de e?cep6ie >n care munca impus7 unei persoane nu se va putea
considera munc7 Aor6at7(
/9( ConAorm dispo4i6iilor constitu6ionale, munca Aor6at7 este inter4is7, A@c@nd
e-cepie. a+ activit76ile pentru >ndeplinirea >ndatoririlor militare, precum i cele
desA7urate, potrivit le)ii, >n locul acestora, din motive reli)ioase sau de
contiin67D b+ munca unei persoane condamnate, prestat7 >n condi6ii normale, >n
perioada de deten6ie sau de libertate condi6ionat7D c+ presta6ii impuse >n situa6ia
creat7 de calamit76i ori de alt pericol, precum i cele care Aac parte din
obli)a6iile civile normale stabilite de le)e(
/5( #a r@ndul s7u, Codul muncii arat7 c7 nu constituie munc forat munca sau
activitatea impus7 de autorit76ile publice8 a+ >n temeiul le)ii privind serviciul
militar obli)atoriuD b+ pentru >ndeplinirea obli)a6iilor civice stabilite prin le)eD
c+ >n ba4a unei -ot7r@ri judec7toreti de condamnare, r7mas7 deAinitiv7, >n
condi6iile le)iiD d+ >n ca4 de Aort7 major7, respectiv >n ca4 de r74boi, catastroAe
sau pericol de catastroAe precum8 incendii, inunda6ii, cutremure, epidemii sau
epi4ootii violente, inva4ii de animale sau insecte i, >n )eneral, >n toate
circumstan6ele care pun >n pericol via6a sau condi6iile normale de e?istent7 ale
ansamblului popula6iei ori ale unei p7rti a acesteia(
/B( %e poate sesi4a o v7dit7 asem7nare >ntre cele dou7 articole sus men6ionate i
00 Adoptat7 de Adunarea .eneral7 a 2r)ani4a6iei Na6iunilor Unite >n anul 0C<B
0/ A se vedea art( </ alin( 0 din Constitu6ia om@nieiD art( < alin( 0 din Codul
muncii(
5
$4voarele dreptului muncii i principiile dreptului muncii
Aaptul c7 te?tul unuia aproape a preluat con6inutul celuilalt(
/C( De asemenea, se remarc7 Aaptul c7 un sin)ur principiu constitu6ional al
dreptului la munc, a Aost >mp7r6it >n dou7 principii separate *cele anterior
anali4ate+, i de aceea >n literatura juridic7 nu vom )7si anali4at7 separat
3;( munca Aortat7
03
(
31. /
(&. Prevederile acestor acte normative sunt >n consens cu dispo4i6iile !onveniei
pentru protecia drepturilor omului i li+ertilor fundamentale
),
precum i cu
cele ale !onveniei Organizaiei Internaionale a uncii nr. )'/0)1/2

.
((. (. (. 3rincipiul egalitii de tratament
)/
fa de toi salariaii i anga4atorii.
3<( E)alitatea de tratament >n prestarea muncii are la ba47 norma constitu6ional7
conAorm c7reia Ecet76enii sunt e)ali >n Aa6a le)ii i a autorit76ilor publice, A7r7
privile)ii i A7r7 discriminareE *art( 09 alin( 0+(
3=( 2rice discriminare
09
direct7 sau indirect7 Aa67 de un salariat, ba4at7 pe criterii de
se?
05
, orientare se?ual7, caracteristici )enetice, v@rst7, apartenen67 na6ional7,
03 A se vedea8 $( !( teA7nescu i ( Beli)r7deanu, !odul muncii, Editura #umina
#e?, Bucureti, /;;3, p( /<(
0< Document al Consiliului Europei, adoptat >n 0C=; i intrat >n vi)oare >n anul
0C=3, ratiAicat de c7tre om@nia prin #e)ea nr( 3;:0CC< * publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 03= din 30 mai 0CC<+(
atiAicat7 de om@nia prin #e)ea nr( 0<;:0CCB, publicat7>n "onitorul 2Aicial
al om@niei, Partea $, nr( /<= din 9 iulie 0CCB
0= Pentru discu6ii privind liberul acces la an)ajare i e)alitatea de anse i
tratament ve4i Pelmus Pandelea, 3rotecia 4uridic a li+erului acces la anga4are i
a egalitii de anse i tratament 5n dreptul romnesc, >n, , evista om@n7 de
Dreptul "uncii E, nr( 0:/;;<, pa)( 30-35(
09 Fe4i art( 0, alin( /, lit( e, pct( * i +, art( 3 lit( a, b din 2rdonan6a nr( 035 din 30
au)ust /;;; privind prevenirea i sanc6ionarea tuturor Aormelor de discriminare,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei( partea $, nr( <30 din data de /
septembrie /;;;, *aprobat7 cu modiAic7ri prin #e)ea nr( <B:/;;/+( Actul normativ a
Aost modiAicat ulterior prin 2rdonan6a nr( 55:/;;3, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea $, nr( 90C din 3; au)ust /;;3, aprobat7 prin #e)ea nr( /5 din =
martie /;;<, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( /09 din 00
martie /;;<(
05 Fe4i #e)ea nr( /;/:/;;/ privind e)alitatea de anse >ntre Aemei i b7rba6i,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 3;0 din B mai /;;/,
B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
ras7, culoare, etnie, reli)ie, op6iune politic7, ori)ine social7, -andicap, situa6ie
sau responsabilitate Aamilial7, apartenen67 ori activitate sindical7, este inter4is7(
39( Constituie discriminare direct actele i Aaptele de e?cludere, deosebire,
restric6ie sau preAerin67, >ntemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile
preci4ate mai sus, care au ca scop sau ca eAect neacordarea, restr@n)erea ori
>nl7turarea recunoaterii, Aolosin6ei sau e?ercit7rii drepturilor prev74ute >n
le)isla6ia muncii(
35( Constituie discriminare indirect actele i Aaptele >ntemeiate >n mod aparent pe
alte criterii dec@t cele de mai sus, dar care produc eAectele unei discrimin7ri
directe(
(8. (. ,. Dreptul la condiii adecvate de munc.
3C( 2rice salariat care prestea47 o munc7 beneAicia47 de condi6ii de munc7
adecvate activit76ii desA7urate, de protec6ie social7, de securitate i s7n7tate >n
C
$4voarele dreptului muncii i principiile dreptului muncii
munc7, precum i de respectarea demnit76ii
0B
i a contiin6ei sale, A7r7 nici o
discriminare( Acest drept al oric7rui salariat este >n consecin67 o obli)a6ie
pentru orice an)ajator, statul intervenind prin institu6iile abilitate >n a veriAica
respectarea normelor de securitate i i)ien7 a muncii(
,'. (. /. #lte drepturi.
41. !uturor salaria6ilor care prestea47 o munc7 le sunt recunoscute *reptul la plat7
e'al7 pentru munc7 e'al7, *reptul la ne'ocieri colecti4e, *reptul la
protec8ia *atelor cu caracter per(onal$3, precum i *reptul la protec8ie
9mpotri4a conce*ierilor nele'ale4.
0;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
,&. (. 6. Dreptul de asociere
)1
.
<3( Dreptul de asociere este )arantat prin Constitu6ie *art( <;+, i re)lementat >n
mod special prin #e)ea nr( =<:/;;3 a sindicatelor, iar esen6a sa o constituie
ideea conAorm c7reia salaria6ii i an)ajatorii se pot asocia liber pentru ap7rarea
drepturilor i promovarea intereselor lor proAesionale, economice i sociale(
00
$4voarele dreptului muncii i principiile dreptului muncii
). 2. 3rincipiul consensualitii i al +unei7credine
&'
.
<<( Pentru buna desA7urare a rela6iilor de munc7, participan6ii la raporturile de
munc7 se vor inAorma i se vor consulta reciproc, >n condi6iile le)ii i ale
contractelor colective de munc7(
<=( Buna credin67 se pre4um7, iar opusul ei, reaua-credin67, trebuie dovedit7(
<9( #ibertatea de a stabili con6inutul contractului repre4int7 libertatea contractual7,
limitat7 doar de normele de ordine public7 i de bunele moravuri(
).8. 3rincipiul inaliena+ilitii drepturilor.
<5( Principiul inalienabilit76ii drepturilor este un principiu important al dreptului
muncii, Aiind re)lementat de dispo4i6iile imperative ale art( 3B din Codul
muncii, potrivit c7rora8 G%alaria6ii nu pot renun6a la drepturile ce le sunt
recunoscute prin le)e( 2rice tran4ac6ie prin care se urm7rete renun6area la
drepturile recunoscute de le)e salaria6ilor sau limitarea acestor drepturi este
lovit7 de nulitateE(
<B( Av@nd >n vedere natura speciAic7 a raporturilor de munc7 i anume e?isten6a
raportului de subordonare, ce se e?prim7 printr-un sistem de drepturi care >i
conAer7 an)ajatorului o anumit7 autoritate asupra salariatului *dreptul de a da
dispo4i6ii i ordine cu caracter obli)atoriu, dreptul de a dispune or)ani4area i
Aunc6ionarea unit76ii, prero)ativa disciplinar7 etc+ se impune consacrarea*i
recunoaterea juridic7 e?pres7+ principiului inaliena+ilitii drepturilor tocmai
pentru a >nl7tura posibilitatea an)ajatorului s7 abu4e4e de po4i6ia
sa*supraordonat7+ >n cadrul raporturilor de munc7, care se poate maniAesta sub
0/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
Aorma limit7rii, restr>n)erii sau >nl7tur7rii unor drepturi
/0
(
,1. 8n consecin, principiul inaliena+ilitii drepturilor se refer la interdicia
oricror renunri, restrngeri sau limitri, pe cale convenional 9anga4ator7
anga4at: sau unilateral, ale drepturilor recunoscute de legislaia muncii
salariailor
03
$4voarele dreptului muncii i principiile dreptului muncii
/'. (. 1. Dreptul de a munci 5n afara rii
&&
.
=0( Acest principiu a ap7rut >n actuala le)isla6ie a muncii ca urmare a armoni47rii
raporturilor juridice cu le)isla6ia Uniunii Europene precum i prin preluarea
normelor i principiilor >nscrise >n conve6iile i recomand7rile 2r)ani4a6iei
$nterna6ionale a "uncii(
=/( Practic, este vorba de Aaptul c7 cet76enii rom@ni sunt liberi s7 se >ncadre4e >n
munc7 >n statele membre ale Uniunii Europene, precum i >n oricare alt stat, cu
respectarea normelor dreptului interna6ional al muncii i a tratatelor bilaterale
la care om@nia este parte
0<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
=3( (Capitolul al 11-lea
Contractul in*i4i*ual *e munc7
1. Re'lementare le'al7.
=<( 1n pre4ent contractul individual de munc7 este re)lementat
de !odul muncii, precum i de prevederile contractelor
colective de munc7(
republicat7, >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 0=;
din 0 martie /;;5, Cap( $, art( 0-0<, i art(0 punctul 0 din
2rdonan6a de ur)en67 nr( == din 3; au)ust /;;9, privind
modiAicarea i completarea #e)ii nr( =3:/;;3 - Codul muncii,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 5BB
din 0B septembrie /;;9(
0B Fe4i Costel .@lca, Demnitatea 5n munc, >n, evista
om@n7 de Dreptul "unciiE nr( /:/;;<, pa)( 99-53(
Fe4i #e)ea nr( 03;:0CC9 privind contractul colectiv de
munc7, publicat7>n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
/=C din /< octombrie 0CC9, modiAicat7 prin #e)ea nr(
0<3:0CC5, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $,
nr( 05/ din /B iulie 0CC5D art( /39, alin( / din Codul muncii(
Pentru c@teva considera6ii doctrinare pe aceast7 tema ve4i
2vidiu !inca, 3rotecia datelor cu caracter personal 5n
raportul de munc,>n, evista om@n7 de Dreptul "unciiE, nr(
0:/;;<, pa)( 30-35D ve4i i art( <;, alin( / lit i din Codul
muncii(
Fe4i art( 59-5B din Codul muncii(
0C Fe4i #e)ea sindicatelor nr( =<:/;;3, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 53 din = Aebruarie /;;3, art( /
alin( 0(
/; Fe4i art( B din Codul muncii(
/0 $n practica inspectoratelor teritoriale de munc7 au Aost
identiAicate Arecvente situa6ii >n care an)ajatorii au >ncercat
modiAicarea con6inutului unor prevederi le)ale ob6in@nd >n
acest sens acordul repre4entan6ilor salaria6ilor sau ale
sindicatului repre4entativ( %pre s?emplu un an)ajator *care nu
se >ncadra >n una din situa6iile prev74ute la art( 0<; i 0<0 din
Codul muncii cu privire la prestarea muncii >n 4ilele de
s7rb7toare le)al7+ a ob6inut acordul sindicatului cu privire la
prestarea muncii >n 4iua de 0 decembrie, urmand sa acorde o 4i
liber7 >n data de /< decembrie( 2 asemnea conven6e este lovit7
0=
Contractul individual de munc7
==( $ni6ial, contractul individual de munc7 a Aost re)lementat
de art( 0<5; pct din vec-iul Cod civil, al7turi de contractul
de antrepri47 i de cel de transport(
/6. Pentru prima dat7 a Aost prev74ut distinct >n *egea
contractelor de munc din anul )1&1, i ulterior >n !odul
muncii din )1/', >n cel din )12&, precum i, evident >n cel
intrat 5n vigoare la ) martie &''(
&(
.
$. &e!ini8ia contractului in*i4i*ual *e munc7
$4
.
=5( Contractul individual de munc7 este contractul >n temeiul
c7ruia o persoan7 Ai4ic7, denumit7 salariat, se obli)7 s7
preste4e munc7 pentru i sub autoritatea unui anga4ator,
persoan7 Ai4ic7 sau juridic7, >n sc-imbul
=B( unei remunera6ii denumite salariu
/=
(
59. /
9;( Pornind de la deAini6ia dat7 contractului individual de
munc7 se pot sublinia urm7toarele tr7s7turi caracteristice
ale acestuia
/9
8
de nulitate >n sensul prevederilor art( 3B din Codul muncii(
// Fe4i #e)ea nr( 0=9:/;;; privind protec6ia cet76enilor
rom@ni care lucrea47 >n str7in7tate, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 39< din < au)ust /;;;,
modiAicat7 prin 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr(
<3:/;;/, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $,
nr( =5B din = au)ust /;;/, aprobata prin #e)ea nr( =C/:/;;/,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( B;B
din 5 noiembrie /;;/(
/3 A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit., p( 30C(
/< Fe4i art( 0; din Codul muncii(
/= Pentru c@teva deAini6ii doctrinare ve4i Dumitru F( Firoiu,
Dreptul uncii i ;ecuritii ;ociale, Fol( $, Editura Hunimea,
$ai, 0CC9, pa)( 0=3-0=< D A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "(
&ic-indelean, 2( &inca, op. cit., pa)( 3/0 D $( !( teA7nescu,
<ratat de dreptul muncii, vol( $, Editura #umina #e?,
Bucureti, /;;3, pa)( /C<(
/9 Fe4i autorii cita6i la nota anterioar7(
09
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
90( - contractul individual de munc7 este un act 4uridic, adic7 o
maniAestare de voin67 a dou7 persoane >n scopul stabilirii
de drepturi i obli)a6ii ce alc7tuiesc con6inutul unui raport
juridic de munc7(
- contractul individual de munc7 este sinalagmatic, >ntruc@t
d7 natere la drepturi i obli)a6ii reciproce >ntre p7r6i(
- contractul individual de munc7 este consensual, pentru c7
se >nc-eie prin simplul acord de voin67 >ntre p7r6iD
- contractul individual de munc7 este oneros, deoarece
p7r6ile reali4ea47 reciproc o contrapresta6ie >n sc-imbul
aceleia pe care s-a obli)at s7 o eAectue4e >n Aavoarea
celuilalt(
- contractul individual de munc7 este intuitu personae, c7ci
at@t salariatul c@t i an)ajatorul trebuie s7 >ntruneasc7
anumite calit76i, eroarea asupra persoanei constituind un
viciu de consim67m@nt care duce la anularea contractului(
- contractul individual de munc7 este cu e-ecutare
succesiv, ceea ce >nseamn7 c7 e?ecutarea lui se reali4ea47
>n timp(
- contractul individual de munc7 este un contract numit,
deoarece este re)lementat am7nun6it prin normele
dreptului muncii(
3. .o3i8ia contractului in*i4i*ual *e munc7 9n
ierar,ia normelor juri*ice care re'lementea37
raporturi *e munc7
$7
.
9/( Clau4ele contractului individual de munc7 nu pot con6ine
prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit
prin acte normative ori prin contracte colective de munc7(
/5 Fe4i art( 00 din Codul muncii
05
Contractul individual de munc7
4. &urata contractului in*i4i*ual *e munc7.
93( 1n principiu, contractul individual de munc7 se >nc-eie pe
durat7 nedeterminat7 *art( 0/ alin( 0 din Codul muncii+(
9<( Prin e-cepie, contractul individual de munc7 se poate
>nc-eia i pe durat7 determinat7, >n condi6iile e?pres
prev74ute de le)e
/B
(
2. :nc,eierea contractului in*i4i*ual *e munc7.
6/. /. ). !ondiii referitoare la salariat.
a+ Persoana Ai4ic7 dob@ndete capacitate de munc7 la
>mplinirea v@rstei de 09 ani
/C
(
b+ Persoana Ai4ic7 poate >nc-eia un contract de munc7 >n
calitate de salariat
3;
i la >mplinirea v@rstei de 0= ani, cu
acordul p7rin6ilor
30
sau al repre4entan6ilor le)ali, pentru
activit76i potrivite cu de4voltarea Ai4ic7, aptitudinile i
cunotintele sale, dac7 astAel nu >i sunt periclitate s7n7tatea,
/B Fe4i art( B;-B9 din Codul muncii(
/C Fe4i #e)ea nr( /;3:/;;; - pentru ratificarea !onventiei
Organizatiei Internationale a uncii nr. )8&0)111 privind
interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea
imediata in vederea eliminarii lor, adoptata la cea de7a 827a
sesiune a !onferintei Generale a Organizatiei Internationale a
uncii la Geneva la )2 iunie )111, publicat7 >n "onitorul 2Aicial
al om@niei, Partea $, nr( =55 din 05 noiembrie /;;;
3; Cu privire la capacitatea juridic7 a salariatului i
incompatibilit76i ve4i A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "(
&ic-indelean, 2( &inca, op. cit., pa)( 33B-3<5
30 >ncuviin6area p7rin6ilor trebuie s7 Aie prealabil7 >nc-eierii
contractului de munc7, sau concomitent7 cu acesta, s7 Aie
special7, adic7 s7 se reAere la un anumit contract, i e?pres7,
adic7 clar7, precis7, neec-ivoc7( ConAorm Codului Aamiliei, art(
CB alin( 0, m7surile privind persoana minorului se iau de c7tre
p7rin6i de comun acord, e?cep6ie A7c@nd ca4urile >n care
p7rintele sau p7rin6ii sunt dec74u6i din drepturile p7rinteti,
situa6ie >n care va interveni autoritatea tutelar7(
0B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de4voltarea i pre)7tirea proAesional7
3/
( 1ncadrarea >n
munc7 a persoanelor sub v@rsta de 0= ani este inter4is7( De
asemenea, este inter4is7 >ncadrarea >n munc7 a persoanelor
puse sub interdic6ie judec7toreasc7(
99( Pornindu-se de la aceste prevederi se poate conclu4iona c7
te?tul se reAer7 at@t la de4voltarea Ai4ic7 c@t i la cea
psi-ic7 a minorului, precum i la o pre)7tire proAesional7
Ainali4at7, astAel >nc@t prin >ncadrarea lui >n munc7 s7 nu Aie
obstruc6ionat7 pre4en6a lui la cursurile >nv767m@ntului
obli)atoriu
33
(
c+ 1ncadrarea >n munc7 >n locuri de munc7 )rele, v7t7m7toare
sau periculoase se poate Aace dup7 >mplinirea v@rstei de 0B
aniD aceste locuri de munc7 se stabilesc prin -ot7r@re a
.uvernului
3<
(
95( !onform !artei %niunii "uropene privind drepturile
fundamentale din &''', tinerii trebuie s7 beneAicie4e de
condi6ii de munc7 adaptate v@rstei lor i s7 Aie proteja6i
>mpotriva e?ploat7rii economice, sau >mpotriva oric7rei
munci care d7unea47 s7n7t76ii, securit76ii sau de4volt7rii
lor Ai4ice, mintale, morale sau sociale ori le compromite
educa6ia
3=
(
9B( Unele acte normative prev7d i incompatibilit76i reAeritoare
la v@rsta, Aiind e?pres i restrictiv re)lementate, >n ceea ce
privete ocuparea unor anumite Aunc6ii sau posturi precum8
3/ Fe4i $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 3;0(
33 A se vedea $( !( teA7nescu, %( Beli)r7deanu, op. cit. pa)(
30(
3< $nterdic6iile sunt prev74ute de art 03 alin( 3, < si = din
Codul muncii(
3= A se vedea A( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit., pa)( 3<;(
0C
Contractul individual de munc7
)-id >n turism
39
, muncitori portuari
35
, personal de pa47 sau
protec6ie
3B
* se cere v@rsta de cel pu6in 0B ani >mplini6i+D
personal silvic
3C
* minim 0B de ani >mplini6i+D Aunc6iile de
)estionar
<;
, de )ardian public
<0
* v@rsta minim7 de /0 de ani
>mplini6i+(
d+ Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societ76ii
cu r7spundere limitat7 al c7rui asociat unic este(
9C( Aceast7 prevedere le)al7 a Aost introdus7 prin 2rdonan6a
de ur)en67 nr( B/:/;;5, i inserat7 astAel >n art( 0C9
</
alin( 3
din #e)ea nr( 30:0CC0 - privind societ76ile comerciale(
5;( Av@nd >n vedere deAini6ia contractului individual de munc7,
39 Art( / din Iot7r@rea .uvernului nr( 3;=:/;;0 privind
atestarea i utili4area )-i4ilor >n turism, publicat7 >n "onitorul
2Aicial, Partea $, nr( 0<; din /0 martie /;;0(
35 Art( 05 din 2rdonan6a .uvernului nr( //:0CCC privind
administrarea porturilor i serviciilor >n porturi, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial, Partea $, nr( </ din /C ianuarie 0CCC(
3B Art( 3C lit a din #e)ea nr( 33:/;;3 privind pa4a obiectelor,
bunurilor, valorilor si protec6ia persoanelor, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial, Partea $, nr( =/= din // iulie /;;3(
3C Art( = alin0 lit( b din 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului
nr( =C:/;;; privind statutul personalului silvic, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial, Partea $ nr( /3B din 3; mai /;;;(
<; Art( 3 alin 0 din #e)ea nr( //:0C9C privind an)ajarea
)estionarilor, constituirea de )aran6ii i r7spunderea >n le)7tur7
cu )estionarea bunurilor a)en6ilor economici, autorit76ilor sau
institu6iilor publice, publicat7 >n "onitorul 2Aicial, Partea $, nr(
03/ din 0B noiembrie 0C9C, modiAicat7 prin #e)ea nr( =<:0CC<,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial, Partea $, nr( 0B0 din 0= iulie
0CC<(
<0 Art( 09 alin( / din #e)ea nr( /9:0CC3 privind >nAiin6area,
or)ani4area i Aunc6ionarea Corpului )ardienilor publici,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial, Partea $, nr( 0;C din /B mai
0CC3(
</ 2rdonan6a de ur)en67 nr( B/ :/;;5, privind modiAicarea i
completare a #e)ii nr( 30:0CC; privind societile comerciale
i a altor acte normative incidente, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, partea $, nr( <<9 din /C iunie /;;5(
/;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
dar i tr7s7turile caracteristice ale acestui act juridic, este
evident7 >ntrebarea8 cu cine se >nc-eie contractulJ Cine >l
repre4int7 pe an)ajatorJ
50( $n acest ca4, dac7 la societatea comerial7 este un sin)ur
adminitrator *asociatul unic+, la >nc-eierea contractului
individual de munc7 repre4entantul societ76ii va Ai aceeai
persoan7 cu cea care se va identiAica >n calitate de salariat(
5/( Dac7 este desemnat, pentru societatea comercial7 cu
r7spundere limitat7, un alt administrator dec@t asociatul
unic, atunci repre4entarea societ76ii se va Aace de c7tre
administrator, persoana care are i calitatea de asociat unic
semn@nd contractul numai pentru statutul de salariat(
2(. /. &. !ondiii referitoare la anga4ator.
5<( Prin anga4ator se >n6ele)e persoana Ai4ic7 sau juridic7 ce
poate, potrivit le)ii, s7 an)aje4e Aor67 de munc7 pe ba47 de
contract individual de munc7(
5=( a+ Persoana juridic7 poate >nc-eia contracte individuale de
munc7, >n calitate de an)ajator, din momentul dob@ndirii
personalit76ii juridice
0
(
59( Persoanele juridice dob@ndesc personalitate juridic7 de la
data >nre)istr7rii sau >nscrierii, de la data recunoaterii, ori
de la data >ndeplinirii oric7rei alte cerin6e, prev74ute de
le)e(
55( $n principiu, persoana juridic7 poate >nc-eia numai acele
acte care corespund scopului ei stabilit prin le)e, actul
constitutiv sau statut *art( 3< din Dec( 30:0C=<+(
5B( !ategorii de anga4atori persoane 4uridice. societ76i
0 Cu privire la capacitatea juridic7 a an)ajatorului persoan7
juridic7 ve4i A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( &ic-indelean,
2v( &inca, op. cit., pa)( 3<C-3=3(
/0
Contractul individual de munc7
comerciale*societ76i cu r7spundere limitat7, etc+, companii
na6ionale, re)ii autonome, institu6ii si autorit76i publice,
asocia6ii i Aunda6ii, or)ani4a6ii i asocia6ii sindicale i
patronale, asocia6ii cooperatiste
5C( 1n ceea ce privete no6iunea de patron
<3
aceasta este e?trem
de lar)7 av@nd >n vedere diAeritele tipuri de a)en6i
economici *re)ii autonome, societ76i comerciale, unit76i
bu)etare, asocia6ii, Aunda6ii, or)ani4a6ii sindicale i
patronale etc( + care pot avea salaria6i( Pentru dreptul
muncii a se putea stabili cu e?actitate cine are calitate de
repre4entant le)al , *deci cine va putea >nc-eia un contract
de munc7 le)al+ trebuie s7 se 6in7 cont de modul de
or)ani4are i Aunc6ionare a Aiec7rui tip de persoan7 juridic7
>n parte(
B;( Codul muncii
<<
, pe l@n)a no6iunea de an)ajator, cu caracter
)eneral, Aace i o circumstan6iere pe anumite cate)orii,
precum8 K persoanele juridice, K persoanele Ai4ice autori4ate
s7 desA7oare o activitate independent7, dar i K asocia6iile
Aamiliale
<=
(
B0( 5+ .er(oana !i3ic7 poate >nc-eia contracte individuale de
munc7, >n calitate de an)ajator, din momentul dob@ndirii
capacit76ii depline de
B/( e?erci6iu
<9
(
83. /
<3 Potrivit prevederilor art( 0 lit( F din #e)ea nr( 9/:/;00 a
dialo)ului prin patron se >n6ele)e persoan7 juridic7
>nmatriculat7, persoan7 Ai4ic7 autori4at7 potrivit le)ii sau
persoan7 care e?ercit7 potrivit le)ii o meserie ori proAesiune >n
mod independent, care administrea47 i utili4ea47 capital >n
scopul ob6inerii de proAit >n condi6ii de concuren67 i care
an)ajea47 munc7 salariat7D
<< A se vedea prev( art( 0;, 0< din Codul muncii (
<= A se vedea 2rdonan6a de Ur)en67 nr( <<:(/;;B publicat7 >n
Pentru c@teva preci47ri cu privire la capacitatea juridic7 a
an)ajatorului persoan7 Ai4ic7 autori4at7 a se vedea Ale?andru
!iclea, <ratat de dreptul muncii, Editura Universul Huridic,
Bucureti, /;;5, pa)( 35<-355(
<9 Cu privire la capacitatea juridic7 a an)ajatorului persoan7
Ai4ic7, ve4i A( !iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( !ic-indelean,
2v( !inca, op. cit., pa)( 3<C-3=3(
//
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
B<( 1nainte de re)lementarea e?pres7 a acestui aspect, e?istau
mai multe acte normative aplicabile(
B=( AstAel, >n privin6a dob@ndirii capacit76ii de e?erci6iu a
persoanei Ai4ice, Decretul nr( 30:0C=< privind persoanele
Ai4ice i juridice, i Codul Aamiliei *art( 0;=+, prev7d
dob@ndirea acesteia de la v@rsta de 0< ani, ceea ce >nsemna
c7 persoana Ai4ic7 putea Ai an)ajator prin intermediul altora
*repre4entan6ii s7i le)ali+, dar nu putea s7 Aie salariat( De
aceea, s-a apreciat c7, av@ndu-se >n vedere interpretarea
istoric7 i normele de drept interna6ional al muncii,
persoana Ai4ic7 poate avea calitatea de an)ajator doar de la
v@rsta de 0B ani
<5
, cu e?cep6ia Aemeii c7s7torite *aceasta
put@nd dob@ndi capacitatea de e?erci6iu, >n urma c7s7toriei,
de la v@rsta de 09 ani *>n situa6ii speciale de la 0= ani,
conAorm art( B din Dec( 30:0C=< coroborat cu art( < din
Codul Aamiliei+(
B9( 1n actuala re)lementare, se Aace o preci4are e?pres7 privind
necesitatea dob@ndirii capacit76ii de e?erci6iu, subliniind
Aaptul c7 aceasta trebuie s7 Aie deplin, ceea ce duce la
eliminarea altor interpret7ri(
B5( Prin urmare, putem vorbi de an)ajator persoan7 Ai4ic7
numai atunci c@nd acesta Aace dovada capacit76ii sale
depline de e?erci6iu(
88. !ategorii de anga4atori persoane fizice.
BC( -persoane Ai4ice autori4ateD
C;( ->ntreprinderea individual7D
C0( -asocia6ia Aamilial7D
<5 A se vedea8 $( !( teA7nescu, ( Beli)r7deanu, op. cit,. pa)(
3/(
/3
Contractul individual de munc7
C/( -proAesiile liberaleD
C3( -persoana Ai4ica* >n raporturile private+ personal casnic(
1,. /. (. !onsimmntul prilor.
C=( Fiind un act juridic bilateral i consensual, contractul
individual de munc7 se >nc-eie prin consim67m@ntul
p7r6ilor(
C9( Pentru a Ai valabil, consim67m@ntul trebuie s7 >ntruneasc7
urm7toarele condi6ii8 a+ s7 provin7 de la o persoan7 cu
discern7m@ntD b+ s7 Aie e?primat cu inten6ia de a produce
eAecte juridiceD c+ s7 Aie e?teriori4atD d+ s7 nu Aie alterat de
vreun viciu de consim67m@nt * eroare, dol, violen67,
le4iune+(
12. /. ,. ;copul contractului.
CB( %copul contractului individual de munc7 poate Ai doar licit,
Aiind inter4is7, sub sanc6iunea nulit76ii absolute, >nc-eierea
unui contract individual de munc7 >n scopul prest7rii unei
munci sau a unei activit76i ilicite ori imorale
<B
(
11. /. /. =orma contractului
,1
.
0;;( Contractul individual de munc7 se >nc-eie >n ba4a
consim67m@ntului
101. /
0;/( p7r6ilor, >n Aorm7 scris7, >n limba rom@n7(
0;3( 2bli)a6ia de >nc-eiere a contractului individual de munc7
>n Aorm7 scris7 revine anga4atorului, iar aceasta trebuie s7
Aie anterioar7 >nceperii raporturilor de munc7
=;
(
<B Fe4i art( 0= din Codul muncii *de e?emplu, este lovit de
nulitate absolut7 contractul individual de munc7 care are ca
obiect producerea de substan6e psi-otrope+(
<C A se vedea prevederile art( 09 alin( 0 din Codul muncii(
=; A se vedea prevederile art( 09 alin( / i 3 din Codul muncii(
/<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;<( P@n7 la modiAicarea adus7 Codului muncii prin #e)ea nr(
<;:/;00 era unanim acceptat >n literatura de specialitate
=0

c7 Aorma scris7 a contractului repre4enta o cerin67 ad
pro+ationem i nu ad validitatem. Prevederile art( 09 din
Codul muncii au suAerit anumite modiAic7ri reAeritoare la
>nc-eierea si Aorma contractului, cel pu6in discutabile sub
aspectul eAectelor acestora >n planul recunoaterii e?isten6ei
raporturilor de munc7 >ntre an)ajator i salariat( AstAel, art(
09 alin( 0 ultima te47 din Codul muncii stabilete
c.,,=orma scris este o+ligatorie pentru 5ncheierea
vala+il a contractului>. 1n consecin67, potrivit acestei
dispo4i6ii le)ale Aorma scris7 a contractului este o condi6ie
de validitate a acestuia i nu una de prob7( "ai mult,
potrivit prevederilor art( 0/</ din Codul civil8 ,,"ste lovit
de nulitate a+solut contractul 5ncheiat 5n lipsa formei pe
care, 5n chip ne5ndoielnic, legea o cere pentru 5ncheierea
sa vala+il>.
0;=( Nerespectarea obli)a6iei de >nc-eiere a contractului de
munc7 >n Aorm7 scris7 plasea47 raportul de munc7 dintre
an)ajator i salariat pe teritoriul muncii nedeclarate
=/
*a
muncii A7r7 Aorme le)ale, a muncii la ,,ne)ruE+, ceea ce are
consecin6e ne)ative imediate pentru salariat >n planul
securit76ii juridice speciAice dreptului muncii *drepturi de
asi)ur7ri sociale >n sistemul public de pensii, indemni4a6ii
i concedii ce decurr) din calitatea de salariat, asi)ur7ri
sociale de s7n7tate, etc+
0;9( Forma scris7 a contractului individual de munc7 este i
trebuie s7 r7m@n7 o obli)a6ie esen6ial7 a an)ajatorului
=3
,
pentru a da certitudine i con6inut raportului de munc7,
=0 A se vedea >n acest sens A( !iclea i colectivul de autori,
op( cit, pa)( 3C/ D $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 3/B-3/C(
=/ iPentru deAini6ii si clariAicari conceptuale a se vedea
-ttp8 : : LLL(euroAound(europa(eu: areas:industrialrelations:
dictionary:deAini tions:undeclaredLorM(-tm,
-ttp8:: ec(europa(eu: publicNopinion: arc-ives:ebs: ebsN/B<Nen(pdA
-ttp8::LLL(ilo(or): )lobal:about-t-e-ilo: press-and-media-
centre:insi)-t:OC"%N0/</BC:lan)--en: inde?(-tm
/=
Contractul individual de munc7
>ns7 ne>ndeplinirea acestei obli)a6ii nu trebuie s7
penali4e4e persoana
=<
care prestea4a munca, prin
posibilitatea recunoaterii ulterioare, prin orice mijloace de
prob7 *>n Aa6a instan6ei de judecat7 sau a unei autorit76i
publice+, a e?isten6ei raporturilor de munc7(
0;5( 1n consecin67 , consider7m c7 Aorma scris7 a contractului
este o condi6ie de prob7 a contractului *ad probationem+ i
nu de validitate *ad validitatem+, c-iar din perspectiva
prevederilor art( 09 din Codul muncii *modiAicat prin
#e)ea nr( <;:/;00+, lu@nd >n considerare i prevederile art(
=5 alin( 3 i = din Codul muncii potrivit c7rora nulitatea
contractului individual de munc7 poate Ai acoperit7 prin
>ndeplinirea ulterioar7 a condi6iilor impuse de le)e iar
persoana care a prestat munca >n temeiul unui contract
individual de munc7 nul are dreptul la remunerarea
acesteia, corespun47tor modului de >ndeplinire a
atribu6iilor de serviciu(
)'8. /. 6. "fectele contractului.
0;C( EAectele contractului individual de munc7 reies din
urm7toarea preci4are a Codului muncii8 Gmunca prestat7 >n
temeiul unui contract individual de munc7 >i conAer7
=3 Nerespectarea acestei obli)a6ii de c7tre an)ajtor poate
atra)e sanc6ionarea acestuia, astAel8 primirea la munc7 a p@n7
la = persoane A7r7 >nc-eierea unui contract individual de
munc7, potrivit art( 09 alin( *0+, cu amend7 de la 0;(;;; lei la
/;(;;; lei pentru Aiecare persoan7 identiAicat7 *conA( art( /9;
alin( 0 lit e din Codul muncii+D
Constituie inArac6iune i se sanc6ionea47 cu >nc-isoare de la unu la
/ ani sau cu amend7 penal7 primirea la munc7 a mai mult de =
persoane, indiAerent de cet76enia acestora, A7r7 >nc-eierea unui
contract individual de munc7*conA( art( /9< alin( 3 din Codul
muncii+(
=< Aceasta poate Ai sanc6ionat7 conA( art( /9; alin( 0 lit A din
Codul muncii, pentru prestarea muncii A7r7 >nc-eierea unui
contract individual de munc7, cu amend7 de la =;; la 0;;; lei(
/9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
salariatului vec-ime >n munc7E(
00;( Prin urmare, salariatul ob6ine un salariu pentru munca
depus7, vec-ime >n munc7 i >n consecin67 alte drepturi
derivate din vec-imea acumulat7, iar an)ajatorul
beneAicia47 de munca depus7 >n temeiul contractului(
))). /. 2. O+iectul contractului.
00/( #a contractele sinala)matice Aiecare parte se obli)7 la o
presta6ie proprie, care este indisolubil le)at7 de presta6ia
celeilalte p7r6i(
003( Contractul individual de munc7 Aiind sinala)matic are ca
obiect presta6iile reciproce ale p7r6ilor, adic7, pe de o parte,
prestarea muncii de ctre salariat, iar pe de alt7 parte,
salarizarea muncii de ctre anga4ator.
00<( "odelul de contract de munc7
==
, cere subiec6ilor
contractului s7 preci4e4e clar i e?pres obiectul acestuia /.
8. !oninutul contractului
=9
.
00=( #u@nd >n considerare eAectele comple?e ale contractului
individual de munc7 pentru p7r6ile contractante, le)iuitorul
a stabilit un continut minim al contractului care reiese din
coroborarea prevederilor art( 05 alin( 3 din Codul muncii
*care se reAer7 la inAormarea viitorului salariat asupra
clau4elor esen6iale ce vor Ai cuprinse >n contractul
individual de munc7+ cu prevederile 2rdinului ministrului
== Publicat >n E"onitorul 2Aicial al om@nieiE, partea $, nr(
03C din ;<( ;3( /;;3 i aprobat prin 2rdinul 9<:/;;3(
=9 contractuluiD locul de munc7D Aelul munciiD atribu6iile postuluiD
criteriile de evaluare a activit76ii proAesionale a salariatuluD
condi6ii de munc7D durata munciiD concediul de odi-n7D
salari4areaD drepturi speciAice privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7D alte clau4e *de e?( reAeritoare la perioada de prob7,
termenul de preavi4, clau4a de neconcuren67, etc+D drepturi
)enerale ale p7r6ilorD dispo4i6ii AinaleD semn7tura p7r6ilor
contractante(
/5
Contractul individual de munc7
muncii nr( 9<:/;;3, cu modiAic7rile
009( Contractul individual de munc7 con6ine dou7 cate)orii de
clau4e8 eseniale 9generale:, care se re)7sesc >n orice
contract, i specifice, Aacultative, ne)ociate >n mod liber de
c7tre p7r6i(
a+ Clau3e e(en8iale )'enerale+. ;5li'a8ia an'ajatorului *e
in!ormare
27
cu pri4ire la clau3ele 'enerale anterior
9nc,eierii (au mo*i!ic7rii contractului.
005( Anterior >nc-eierii sau modiAic7rii contractului individual
de munc7, anga4atorul are o+ligaia de a informa persoana
care solicit7 an)ajarea ori, dup7 ca4, salariatul cu privire la
clauzele eseniale 9generale: pe care
00B( inten6ionea47 s7 le >nscrie >n contract sau s7 le modiAice(
00C( :
0/;( $nAormarea
/
va cuprinde, dup7 ca4, cel pu6in urm7toarele
=5 Pentru c@teva considera6ii cu privire la obli)a6ia de
inAormare ve4i A( !iclea, ;oluii i propuneri privind
interpretarea i aplicarea unor dispoziii ale !odului muncii,
>n evista om@n7 de Dreptul "uncii, nr( /:/;;3, pa)( 5-B(
$n literatura de specialitate clau4ele contractului individual
de munc7 sunt clasiAicate >n clau4e Aundamentale *reAeritoare la
durata contractului, locul muncii, Aelul muncii, condi6iile de
munc7, salariul, timpul de munc7i timpul de odi-n7+ i clau4e
obinuite( Fe4i >n acest sens $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 3C5-
<0<(
/ $n ca4ul >n care salariatul urmea47 s7 >i desA7oare
activitatea >n str7in7tate, an)ajatorul are obli)a6ia de a-i
comunica >n timp util, >nainte de plecare, inAorma6iile privind
clau4ele )enerale, precum i inAorma6ii reAeritoare la8 a+ durata
perioadei de munc7 ce urmea47 s7 Aie prestat7 >n str7in7tateD b+
moneda >n care vor Ai pl7tite drepturile salariale, precum i
modalit76ile de plat7D c+ presta6iile >n bani i:sau >n natur7
aAerente desA7ur7rii activit76ii >n str7in7tateD d+ condi6iile de
clim7D e+ re)lement7rile principale din le)isla6ia muncii din
acea 6ar7D A+ obiceiurile locului a c7ror nerespectare i-ar pune >n
/B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
elemente8
a+ identitatea p7r6ilorD
b+ locul de munc7 sau, >n lipsa unui loc de munc7 Ai?,
posibilitatea ca salariatul s7 munceasc7 >n diverse locuriD
c+ sediul sau, dup7 ca4, domiciliul an)ajatoruluiD
d+ Aunc6ia:ocupa6ia conAorm speciAica6iei ClasiAic7rii ocupa6iilor
din om@nia sau altor acte normative, precum i Aia postului, cu
speciAicarea atribu6iilor postuluiD
e+ criteriile de evaluare a activit76ii proAesionale a salariatului
aplicabile la nivelul an)ajatoruluiD
A+ riscurile speciAice postuluiD
)+ data de la care contractul urmea47 s7 >i produc7 eAecteleD
-+ >n ca4ul unui contract de munc7 pe durat7 determinat7 sau al
unui contract de munc7 temporar7, durata acestoraD
i+ durata concediului de odi-n7 la care salariatul are dreptulD
j+ condi6iile de acordare a preavi4ului de c7tre p7r6ile
contractante i durata acestuiaD
M+ salariul de ba47, alte elemente constitutive ale veniturilor
salariale, precum i periodicitatea pl76ii salariului la care salariatul
pericol via6a, libertatea sau si)uran6a personal7D )+ condi6iile de
repatriere a lucr7torului, dup7 ca4( Primele trei inAorma6ii
trebuie s7 Aie >nscrise i >n con6inutul contractului individual de
munc7( Dac7 prin dispo4i6ii speciale care re)lementea47
condi6iile de munc7 >n str7in7tate se prev7d i alte obli)a6ii ale
an)ajatorului, acestea vor Ai aplicabile >n completarea celor din
Codul muncii(
/C
Contractul individual de munc7
are dreptulD
l+ durata normal7 a muncii, e?primat7 >n ore:4i i
ore:s7pt7m@n7D
m+ indicarea contractului colectiv de munc7 ce re)lementea47
condi6iile de munc7 ale salariatuluiD
n+ durata perioadei de prob7(
0/0( Codul muncii instituie re)ula potrivit c7reia toate
elementele din inAormarea prealabil7 trebuie s se
regseasc ulterior i >n con6inutul contractului individual
de munc7(
0//( Cu privire la aceste inAorma6ii Aurni4ate salariatului,
prealabil >nc-eierii contractului individual de munc7, >ntre
p7r6i poate interveni un contract de confidetialitate.
0/3( 2rice modiAicare a unuia dintre elementele prev74ute mai
sus >n timpul e?ecut7rii contractului individual de munc7
impune >nc-eierea unui act adi6ional la contract, >ntr-un
termen de /; de 4ile lucr7toare de la data apari6iei
modiAic7rii, cu e?cep6ia situa6iilor >n care o asemenea
modiAicare este prev74ut7 >n mod e?pres de le)e(
0/<( #a ne)ocierea, >nc-eierea sau modiAicarea contractului
individual de munc7 oricare dintre p7r6i poate Ai asistat7 de
c7tre ter6i, conAorm propriei op6iuni, obli)a6ia
conAiden6ialit76ii p7str@ndu-se(
0/=( 2bli)a6ia de inAormare cu privire la orice modiAicare, care
poare inAluen6a e?ecutarea contractului, trebuie instituit7 i
salariatului, c-iar dac7 le)ea nu prevede e?pres acest lucru,
av@nd >n vedere principiul bunei-credin6e i prevederile art(
B din Codul muncii
=B
(
=B Pentru detalii ve4i $( !( teA7nescu i ( Beli)r7deanu, op.
3;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0/9( Sanc8iunea nerespect7rii obli)a6iei de inAormare pe care o
are an)ajatorul este re)lementat7 >n aa Ael >nc@t s7 Aie
declanat7 la ini6iativa salariatului, i nu >n mod obiectiv,
de drept( AstAel, dac7 an)ajatorul nu >i e?ecut7 obli)a6ia
de inAormare >n termenul prev74ut le)e, salariatul este >n
drept s7 sesi4e4e, >n termen de 3; de 4ile, instan6a
judec7toreasc7 competent7 i s7 solicite desp7)ubiri
corespun47toare prejudiciului pe care l-a suAerit ca urmare
a nee?ecut7rii de c7tre an)ajator a obli)a6iei de inAormare(
1$7. 5+ Clau3e (peci!ice
2<
.
0/B( $n aAara clau4elor )enerale prev74ute la art( 05 din Codul
muncii, >ntre p7r6i pot Ai ne)ociate i cuprinse >n contractul
individual de munc7 i alte clau4e speciAice(
0/C( %unt considerate clau4e speciAice, e?empliAicativ
9;
8
9): !lauza cu privire la formarea profesional
6)
.
03;( Aceast7 clau47 are >n vedere situa6iile >n care an)ajatorul
>mpreun7 cu salariatul stabilesc modalitatea de Aormare
proAesional7 individuali4at7, care de Aoarte multe ori
implic7 scoaterea din produc6ie a salariatului(
030( Dac7 participarea la cursuri sau sta)ii de Aormare
cit. pa)( <0-</
=C Clau4ele speciAice au Aost delimitate >n clau4e speciale
prev74ute de Codul muncii *clau4a cu privire la Aormarea
proAesionala, clau4a de neconcuren67, clau4a de mobilitate,
clau4a de conAiden6ialitate+ i clau4e speciale neprev74ute de
Codul muncii *clau4a privind drepturile de proprietate
intelectual7, clau4a de obiectiv, clau4a de dele)are de atribu6ii,
clau4a de restric6ie >n timpul liber, etc+ - ve4i $( !( teA7nescu,
op. cit., pa)( <0<-<<<(
9; Pe l@n)7 aceste clau4e speciale, e?pres enun6ate de
le)iuitor, p7r6ile pot stabili i alte clau4e cu condi6ia ca acestea
s7 respecte normele le)ale imperative, de ordine public7
precum i bunele moravuri(
90 Fe4i art( 0BB-0C5 din Codul muncii(
30
Contractul individual de munc7
proAesional7 este ini6iat7 de an)ajator, toate c-eltuielile
oca4ionate de aceast7 participare vor Ai suportate de c7tre
acesta, salariatului revenindu-i obli)a6ia de a nu >nc-eia
contractul individual de munc7 din ini6iativa lui mai repede
de o anumit7 perioad7 de timp *e?( pentru o perioad7 de
sta)iu proAesional mai mare de 9; de 4ile ini6iativa >ncet7rii
contractului trebuie s7 apar7 dup7 cel pu6in 3 ani+(
03/( Problema Aorm7rii proAesionale este prev74uta >n !itlul F$
al Codului muncii, unde sunt pre4entate e?-austiv i c@teva
tipuri speciale de contracte de Aormare proAesional7,
anali4ate >n curs la un alt capitol(
9&: !lauza de neconcuren
6&
.
033( Aceast7 clau47 >l obli)7 pe salariat s7 nu preste4e, >n
interesul propriu sau al unui ter6, o activitate care se aAl7 >n
concuren67 cu cea prestat7 la an)ajatorul s7u ori s7 nu
preste4e o activitate >n Aavoarea unui ter6 care se aAl7 >n
rela6ii de concuren67 cu an)ajatorul s7u i >l obli)7 pe
an)ajator s7 >i pl7teasc7 salariatului, ca i compensa6ie, o
indemni4a6ie lunar7(
03<( $ndemni4a6ia de neconcuren67 datorat7 salariatului nu este
de natur7 salarial7, se ne)ocia47 i este de cel pu6in =;P
din media veniturilor salariale brute ale salariatului din
ultimele 9 luni anterioare datei >ncet7rii contractului
individual de munc7 sau, >n ca4ul >n care durata
contractului individual de munc7 a Aost mai mic7 de 9 luni,
din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite
acestuia pe durata contractului( Ea repre4int7 o c-eltuial7
eAectuat7 de an)ajator, deductibil7 din calculul proAitului
impo4abil i se impo4itea47 la persoana Ai4ic7 beneAiciar7,
potrivit le)ii(
9/ Fe4i 2vidiu "acovei, !lauza de neconcuren, >n evista
om@n7 de Dreptul "uncii, nr( /:/;;<, pa)( 5<-B5( Autorul
Aace c@teva distinc6ii interesante >ntre clau4a de neconcuren67 i
obli)a6ia de neconcuren67 - component7 a obli)a6iei de
Aidelitate(
3/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
03=( Clau4a poate Ai ne)ociat7 i cuprins7 >n contractul
individual de munc7 la >nc-eierea acestuia sau pe parcursul
e?ecut7rii lui(
039( Clau4a de neconcuren67 >i produce eAectele8 K numai dac7
>n cuprinsul contractului individual de munc7 sunt
prev74ute >n mod concret activit76ile ce sunt inter4ise
salariatului la data >ncet7rii contractului, K cuantumul
indemni4a6iei de neconcuren67 lunare, K perioada pentru
care >i produce eAectul clau4a, K ter6ii >n Aavoarea c7rora se
inter4ice prestarea activit76ii, K precum i aria )eo)raAic7
unde salariatul poate Ai >n real7 competi6ie cu an)ajatorul(
035( Ea >ncepe s7-i produc7 eAectele la data 5ncetrii
contractului individual de munc7, pentru o perioad7 de
ma?imum / ani, numit7 perioad7 de neconcurent7(
03B( Prin urmare, p7r6ile pot conveni numai asupra
aplicabilit76ii clau4ei dup7 >ncetarea contractului individual
de munc7, nu i asupra perioadei de e?traactivitate, care
este preci4at7 de le)iuitor( 2rice contract care stipulea47 o
alt7 perioad7, mai mare, este nul din acest punct de vedere(
Prin e-cepie >ns7, clau4a >ncetea47 dac78 K contractul a
>ncetat de drept, cu e?cep6ia ca4urilor prev74ute la art( =9
alin( *0+ lit( c+, e+, A+, )+ i i+, din Codul muncii, sau K la
ini6iativa an)ajatorului, din motive neimputabile
salariatului(
03C( Clau4a de neconcuren67 nu poate avea ca efect inter4icerea
>n mod absolut a e?ercit7rii proAesiei salariatului sau a
speciali47rii pe care o de6ine( #a sesi4area salariatului sau a
$nspectoratului !eritorial de "unc7 instan6a competent7
poate diminua eAectele clau4ei de neconcuren67(
0<;( ;anciunea nerespect7rii, cu vinov7tie, a clau4ei de
neconcuren67 este aceea c7 salariatul poate Ai obli)at la
restituirea indemni4a6iei i, dup7 ca4, la daune-interese
corespun47toare prejudiciului pe care l-a produs
33
Contractul individual de munc7
an)ajatorului(
0<0( %e poate spune c7 ne aAl7m >n Aa6a unei prelun)iri privind
Aidelitatea Aa67 de an)ajator dup7 >ncetarea contractului de
munc7( !otui, trebuie subliniat Aaptul c7 o asAel de clau47
va Ai avut7 >n vedere numai atunci c@nd pentru an)ajator ar
e?ista riscul transmiterii de inAorma6ii Aoarte importante,
care ar pune >n pericol buna desA7urare a activit76ii lui(
9(: !lauza de mo+ilitate
6(
.
0</( Prin clau4a de mobilitate p7r6ile >n contractul individual de
munc7 stabilesc Aaptul c7, >n considerarea speciAicului
muncii, e?ecutarea obli)a6iilor de serviciu de c7tre salariat
nu se reali4ea47 >ntr-un loc stabil de munc7( $n acest ca4
salariatul beneAicia47 de presta6ii suplimentare >n bani sau
>n natur7( Cuantumul presta6iilor suplimentare >n bani sau
modalit76ile presta6iilor suplimentare >n natur7 sunt
speciAicate >n contractul individual de munc7
9,: !lauza de confidenialitate
6,
.
0<3( Prin aceast7 clau47, p7r6ile convin c7, pe toat7 durata
contractului individual de munc7 i dup7 >ncetarea
acestuia, s7 nu transmit7 date sau inAorma6ii de care au luat
cunotin67 >n timpul e?ecut7rii contractului, >n condi6iile
stabilite >n re)ulamentele interne, >n contractele colective
de munc7 sau >n contractele individuale de munc7(
0<<( Nerespectarea clau4ei de c7tre oricare dintre p7r6i atra)e
obli)area celui >n culp7 la plata de daune-interese(
0<=( Prin inserarea acestei clau4e >ntr-un contract individual de
munc7 se pretinde salariatului Aidelitate total7 Aa67 de
an)ajator, i p7strarea secretului proAesional(
0<9( Pe l@n)a aceste clau4e speciale enun6ate e?pres de Codul
93 Fe4i $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( </C-<3/(
9< $bidem, pa)( </5-</C(
3<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
muncii pai pot Ai >nt@lnite clau4e precum8 clau3a
(ta5ilitate
9=
D clau3a *e rela8ie cu pu5licul
99
D clau3a *e
ri(c
95
D *e contiin87 etc( Deasemenea, >n literatura
0<5( de specialitate sunt men6ionate i anumite clau4e care sunt
inter4ise
0
>n contractele individuale de munc7(
),8. /. 1. #cte necesare la 5ncheierea contractului individual de
munc.
0<C( #a >nc-eierea contractului individual de munc7 salariatul
trabuie s7 pre4inte mai multe acte printre care8
K +uletinul de identitate, act prin care se Aace dovada
cet76eniei rom@ne, a domiciliului, precum i a codului
numeric personal *CNP+(
K certificatui medical. 2 persoan7 poate Ai an)ajat7 >n munc7
numai >n ba4a unui certiAicat medical
9B
, care constat7 Aaptul
c7 cel >n cau47 este apt pentru prestarea acelei munci(
0=;( Nerespectarea acestei cerin6e atra)e nulitatea contractului
individual de munc7, cu e?cep6ia situa6iei c@nd salariatul
pre4int7 certiAicatul medical dup7 momentul >nc-eierii
contractului individual de munc7, iar din cuprinsul
certiAicatului re4ult7 c7 cel >n cau47 este apt de munc7(
0=0( !ompetena i procedura de eliberare a certiAicatului
9= >nt@lnit7 >n practic7 i cu denumirea de Eclau47 de
AidelitateE, este clau4a prin care an)ajatorul >ncearc7 s7
primeasc7 o )aran6ie de la salariat >n ceea ce privete durata
muncii acestuia >n cadrul unit76ii, Aluctua6ia de personal cre@nd
mari probleme unor a)en6i economici(
99 2 astAel de clau47 este Arecvent >nt@lnit7 la contractele care
stabilesc pentru salariat ca loc de munc7 un spa6iu cu Aluctua6ie
mare de public i stare de stres m7rit7 *e?( institu6iile bancare+(
95 Este inserat7 >n contractele individuale de munc7 >n care
Aelul muncii sau locul de munc7 implic7 riscuri mari pentru
salariat *e?( alpinitii, scaAandrii+(
0 A se vedea A( &iclea, !ratat de dreptul muncii, Editura
Universul Huridic, Bucureti, /;;5, pa)( </;(
A se vedea A( &iclea, op( cit(, pa)( </;
9B #a an)ajarea >n domeniile s7n7tate, alimenta6ie public7,
educa6ie i >n alte domenii stabilite prin acte normative se pot
solicita i teste medicale speciAice(
3=
Contractul individual de munc7
medical, precum i sanciunile aplicabile an)ajatorului >n
ca4ul an)aj7rii sau sc-imb7rii locului ori Aelului muncii
A7r7 certiAicat medical sunt stabilite prin re)lement7ri
speciale(
0=/( Codul muncii prevede c7 este inter4is7 solicitarea, la
an)ajare, a testelor de )raviditate
9C
( Aceast7 dispo4i6ie are
menirea de a preveni discriminarea Aemeilor )ravide la
an)ajare >n raport cu celeleate Aemei sau cu b7rba6ii, tiut
Aiind c7 an)ajatorului nu >i convine an)ajarea unei
persoane care >n scurt timp va pleca >n concediu de
maternitate(
0=3( CertiAicatul medical este obli)atoriu i >n urm7toarele
situa6ii8 a+ la re>nceperea activit76ii dup7 o >ntrerupere mai
mare de 9 luni, pentru locurile de munc7 av@nd e?punere la
Aactori nocivi proAesionali, i de un an, >n celelalte situa6iiD
5+ >n ca4ul deta7rii sau trecerii >n alt loc de munc7 ori >n
alt7 activitate, dac7 se sc-imb7 condi6iile de munc7D c+ la
>nceperea misiunii, >n ca4ul salaria6ilor >ncadra6i cu
contract de munc7 temporar7D
d+ >n ca4ul ucenicilor, practican6ilor, elevilor i studentilor, >n
situa6ia >n care urmea47 s7 Aie instrui6i pe meserii i
proAesii, precum i >n situa6ia sc-imb7rii meseriei pe
parcursul instruiriiD e+ periodic, >n ca4ul celor care lucrea47
>n condi6ii de e?punere la Aactori nocivi proAesionali,
potrivit re)lement7rilor "inisterului %7n7t76ii i FamilieiD
!+ periodic, >n ca4ul celor care desA7oar7 activit76i cu risc
de transmitere a unor boli i care lucrea47 >n sectorul
alimentar, 4oote-nic, la instala6iile de aprovi4ionare cu ap7
potabil7, >n colectivit76i de copii, >n unit76i sanitare, potrivit
re)lement7rilor "inisterului %7n7t76iiD '+ periodic, >n ca4ul
celor care lucrea47 >n unit76i A7r7 Aactori de risc, prin
e?amene medicale diAeren6iate >n Aunc6ie de v@rst7, se? i
stare de s7n7tate, potrivit re)lement7rilor din contractele
colective de munc7(
9C Fe4i art( C alin( / din #e)ea nr( /;/:/;;/ privind e)alitatea
de anse >ntre Aemei i b7rba6i, prin care se instituie interdic6ia
solicit7rii unui test de )raviditate unei candidate la >ncadrarea
>n munc7(
39
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
K actele originale referitoare la studiile i calificrile cerute
pentru ocuparea Aunc6iei sau e?ecutarea meseriei
respective(
K autorizaia de munc, dovada de edere permanent pe
teritoriul $omniei, certificatul de cstorie i paaportul,
>n ca4ul cet76enilor str7ini(
)/,. /. )'. !ondiia referitore la aptitudinile profesionale i
personale.
0==( Contractul individual de munc7 se >nc-eie dup7 verificarea
preala+il a aptitudinilor proAesionale i personale ale
persoanei care solicit7 an)ajarea
5;
(
0=9( "odalit76ile >n care urmea47 s7 se reali4e4e aceast7
veriAicare sunt stabilite >n contractul colectiv de munc
aplicabil, >n statutul de personal - proAesional sau
disciplinar - i >n regulamentul intern, >n m7sura >n care
legea nu dispune altAel(
0=5( $nAorma6iile cerute, sub orice Aorm7, de c7tre an)ajator
persoanei care solicit7 an)ajarea cu oca4ia veriAic7rii
prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop dec@t
acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv,
precum i aptitudinile proAesionale( An)ajatorul poate cere
inAorma6ii >n le)7tur7 cu persoana care solicit7 an)ajarea
de la Aotii s7i an)ajatori, dar numai cu privire la Aunc6iile
>ndeplinite i la durata an)aj7rii i numai cu
5ncunotintarea prealabil7 a celui >n cau47(
0=B( C-iar dac7 vertiAicarea prealabil7 se reali4ea47 sub Aorma
unei probe practice, persoana evaluat7 nu se aAl7 >n
e?ecutarea unui contract individual de munc7, >ntruc@t
aceast7 modalitate de evaluare este destinat7 e?clusiv
stabilirii aptitudinilor proAesionale i personale ale
persoanei care solicit7 an)ajarea, nu pentru prestarea
mascat7 a muncii, >n aAara contractului de munc7(
5; Pentru detalii privind condi6iile i modalit76ile de veriAicare a
pre)7tirii i aptitudinilor proAesionale ve4i $( !( teA7nescu, op(
cit(, pa)( 3<B-3=BD A( !iclea, A( Popescu, C( !uAan, "(
!ic-indelean, 2( !inca, op. cit., pa)( 350-353(
35
Contractul individual de munc7
FeriAicarea prealabil7 nu se poate >ntinde, ca durat7 >n
timp, pe parcursul mai multor 4ile *situa6ie >n care ne-am
aAla >n pre4en6a perioadei de prob7+ ea desA7ur@ndu-se pe
parcursul c@torva ore, A7r7 ca persoana veriAicat7 s7 Aie
remunerat7
50
(
)/1. /. )). !ondiia referitoare la concurs sau e-amen 5n
sectorul pu+lic.
09;( >ncadrarea salaria6ilor la institu6iile i autorit76ile publice i
la alte unit76i bu)etare se Aace numai prin concurs sau
e?amen, dup7 ca4( Condi6iile de or)ani4are i modul de
desA7urare a concursului:e?amenului se stabilesc prin
re)ulament
5/
aprobat prin -ot7r@re a .uvernului(
a+ Posturile vacante e?istente >n statul de Aunc6ii vor Ai scoase
la concurs, >n raport cu necesit76ile Aiec7rei unit76i(
b+ >n ca4ul >n care la concursul or)ani4at >n vederea ocup7rii
unui post vacant nu s-au pre4entat mai mul6i candida6i,
>ncadrarea >n munc7 se Aace prin e-amen.
%. .erioa*a *e pro57
73
.
090( Pentru veriAicarea aptitudinilor salariatului, la >nc-eierea
contractului individual de munc7 se poate stabili o
perioad7 de prob7
5<
8
50 >n practica inspectoratelor teritoriale de munc7 au Aost
identiAicate ca4uri >n care an)ajatorii din sectorul privat
utili4au veriAicarea prealabil7 sau perioada de prob7 *>n aceast7
din urm7 situa6ie contractul individual de munc7 nu a Aost
>nc-eiat conA( art( 09 din Codul muncii+ pentru a masca
prestarea muncii remunerate, >nc7lc@nd astAel prevederile
le)ale reAeritoare la >nc-eierea contractului individual de
munc7(
5/ e)ulamentul la care Aace reAerire Codul muncii este
re)lementat de prevederile I(.( nr( /B9:/;00
53 Este re)lementat7 de prevederile art( 30-33 din Codul
muncii(
5< Pentru c@teva preci47ri doctrinare asupra perioadei de
3B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
K de cel mult C0 *e 3ile calen*ari(tice pentru Aunc6iile de
e-ecuie?
K de cel mult 0/; *e 3ile calen*ari(tice pentru Aunc6iile de
conducere?
K veriAicarea aptitudinilor proAesionale la >ncadrarea
persoanelor cu -andicap se reali4ea47 e?clusiv prin
modalitatea perioadei de prob7 de ma-imum (' de zile
calendaristice?
K pentru a+solvenii instituiilor de 5nvmnt superior,
primele 6 luni dup7 debutul >n proAesie se consider7
perioad de stagiu. Fac e?cep6ie acele proAesii >n care
sta)iatura este re)lementat7 prin le)i speciale( #a sA@ritul
perioadei de sta)iu, an)ajatorul eliberea47 obli)atoriu o
adeverin67, care este vi4at7 de inspectoratul teritorial de
munc7 >n a c7rui ra47 teritorial7 de competen67 acesta >i
are sediul(
09/( Pe durata perioadei de prob7 salariatul se bucur7 de toate
drepturile i are toate obli)a6iile prev74ute >n le)isla6ia
muncii, >n contractul colectiv de munc7 aplicabil, >n
re)ulamentul intern, precum i >n contractul individual de
munc7( Perioada de prob7 constituie vec-ime >n munc7(
093( Pe durata e?ecut7rii unui contract individual de munc7 nu
poate Ai stabilit7 dec@t o singur perioad de pro+. Prin
e"cep8ie, salariatul poate Ai supus la o nou7 perioad7 de
prob7 >n situa6ia >n care acesta debutea47 la acelai
an)ajator >ntr-o nou7 Aunc6ie sau proAesie ori urmea47 s7
preste4e activitatea >ntr-un loc de munc7 cu condi6ii )rele,
v7t7m7toare sau periculoase(
09<( Perioada >n care se pot Aace an)aj7ri succesive de prob7 ale
mai multor persoane pentru acelai post este de ma?imum
0/ luni(
09=( Pe durata sau la sA@ritul perioadei de prob7, contractul
individual de munc7 poate >nceta, printr-o notiAicare
scris7
5=
, la ini6iativa oric7reia dintre p7r6i(
prob7 ve4i $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 3=B-39BD A( &iclea, A(
Popescu, , C( !uAan, "( &ic-indelean, 2( &inca, op( cit(, pa)(
353-355(
5= A se vedea art( 30 alin( 3 din Codul muncii(
3C
Contractul individual de munc7
099( Perioada de prob7, Aiind o modalitate de veriAicare a
cunotin6elor proAesionale ale salaria6ilor, constitue o
clau47 contractual7 l7sat7 la latitudinea p7r6ilor, care nu are
eAect re4olutoriu
59
, dar care d7 posibilitatea oric7reia dintre
p7r6i s7 denun6e unilateral contractul individual de munc7,
A7r7 preavi4, la sA7ritul perioadei sau pe parcursul
perioadei
55
(
7. -4i*enta muncii pre(tate 9n temeiul contractului
in*i4i*ual *e munc7.
095( "unca prestat7 >n temeiul unui contract individual de
munc7 conAer7 salariatului vec-ime >n munc7
5B
, Aiind
eviden6iat7 >n carnetul de munc7 *p@n7 la data de
;0(;0(/;00+, i, mai recent, >n re)istrul )eneral de eviden67
a salaria6ilor
1%=. Re'i(trul 'eneral *e e4i*en87 a (alaria8ilor.
09C( e)istrul )eneral de eviden67 a salaria6ilor a Aost conceput
de le)iuitor s7 >nlocuiasc7 eviden6a muncii prin carnetul de
munc7, av@nd p@n7 la data de ;0( ;0( /;00 o aplicabilitate
subsecvent7(
05;( e)istrul )eneral de eviden67 a salaria6ilor este re)lementat
de Codul muncii *art( 3<+ i Iot7r@rea .uvernului nr(
=;;:/;00 privind re)istrul )eneral de eviden67 a
salaria6ilor
5C
(
050( An)ajatorii au obli)a6ia de a >nAiin6a i transmite la
inspectoratul teritorial de munc7 un re)istru )eneral de
eviden67 a salaria6ilor >n Aormat electronic(
05/( An)ajatorii care au >nAiin6at sucursale, a)en6ii,
59 Fe4i %anda .-impu, <ermenul de 5ncercare 5n contractul
de munc, >n EHusti6ia Nou7E nr( 0:0CC0, pa)( <5-=0D A( &iclea,
A( Popescu, C( !uAan, "( &ic-indelean, 2v( &inca, op. cit.,
pa)( 355
55 Fe4i ( Beli)r7deanu, $( !( teA7nescu, op., cit. pa)( 33
5B Art( 09 alin( 3 din Codul muncii
5C Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
35/ din /5 mai /;00
<;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
repre4entan6e sau alte asemenea unit76i A7r7 personalitate
juridic7, c7rora le-au dele)at competen6a >ncadr7rii
personalului prin >nc-eierea de contracte individuale de
munc7, pot dele)a acestora i competen6a >nAiin67rii
re)istrului(
053( Au obli)a6ia de a >nAiin6a i transmite re)istrul la
inspectoratul teritorial de munc7 i misiunile diplomatice i
oAiciile consulare ale altor state >n om@nia, respectiv,
dup7 ca4, institutele culturale i repre4entan6ele comerciale
i economice ale altor state >n om@nia, pentru personalul
an)ajat local care are cet76enia rom@n7 sau reedin6a
permanent7 >n om@nia(
05<( Completarea i transmiterea re)istrului se Aac de c7tre una
sau mai multe persoane nominali4ate prin deci4ie scris7 de
c7tre an)ajator(
05=( $egistrul se completeaz >n ordinea an)aj7rii i cuprinde
urm7toarele elemente * art( 3 din I(.( nr( =;;:/;00+8
a+ elementele de identiAicare a tuturor salaria6ilor8 numele,
prenumele, codul numeric personal - CNP, cet76enia i 6ara de
provenien67 - Uniunea European7 - UE, non-UE, %pa6iul
Economic European - %EED
b+ data an)aj7riiD
c+ perioada deta7rii i denumirea an)ajatorului la care se Aace
detaareaD
d+ Aunc6ia:ocupa6ia conAorm speciAica6iei ClasiAic7rii 2cupa6iilor
din om@nia *C2+ sau altor acte normativeD
e+ tipul contractului individual de munc7D
A+ durata normal7 a timpului de munc7 i reparti4area acestuiaD
)+ salariul, sporurile i cuantumul acestoraD
-+ perioada i cau4ele de suspendare a contractului individual
de munc7, cu e?cep6ia ca4urilor de suspendare >n ba4a
certiAicatelor medicaleD
i+ data >ncet7rii contractului individual de munc7(
)26. 3ractic, la 5ncadrarea 5n munc a unui salariat elementele
menionate mai sus, cuprinse 5n contractul individual de
munc se transmit 5n registrul electronic 5n ziua lucrtoare
anterioar 5nceperii activitii de ctre salariatul 5n cauz.
055( 2rice modificare a elementelor prev74ute la art( 3 alin( */+
lit( a+, c+- )+ se >nre)istrea47 >n re)istru cel t@r4iu 5n ziua
<0
Contractul individual de munc7
lucrtoare anterioar 5mplinirii termenului de &' de zile
lucrtoare prev74ut la art( 05 alin( *=+ din Codul muncii
*pentru >ntocmirea actului adi6ional de modiAicare a
contractului individual de munc7+( E?cep6ie Aac situa6iile >n
care modiAic7rile se produc ca urmare a unei -ot7r@ri
judec7toreti sau ca eAect al unui act normativ c@nd
>nre)istrarea >n re)istru se Aace >n 4iua >n care an)ajatorul
se pre4um7, potrivit le)ii, c7 a luat cunotin67 de con6inutul
acestora(
05B( 3erioadele i cauzele de suspendare a contractului
individual de munc7, cu e?cep6ia ca4urilor de suspendare
>n ba4a certiAicatelor medicale *a incapacit76ii temporare de
munc7+ se transmit >n re)istrul de eviden67 a salaria6ilor >n
termen de /; de 4ile lucr7toare de la data suspend7rii(
Pentru salaria6ii detaa6i, an)ajatorul de ba47 completea47
perioada deta7rii i denumirea an)ajatorului la care se
Aace detaarea, anterior >nceperii deta7rii( e)istrul se
transmite la inspectoratul teritorial de munc7 >n Aormat
electronic, prin utili4area uneia dintre urm7toarele
05C( modalit76i8
180. /
a+ prin completarea on-line a ba4ei de date e?istente pe portalul
$nspec6iei "unciiD
b+ prin e-mail, pe ba47 de semn7tur7 electronic7D
c+ prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munc7 >n
Aormat electronic, >nso6it de o adres7 de >naintare semnat7 de
an)ajator(
0B0( Completarea i transmiterea re)istrului se Aac de c7tre una
sau mai multe persoane nominali4ate prin deci4ie scris7 de
c7tre an)ajator( An)ajatorii pot contracta serviciul de
completare i transmitere a re)istrului prin >nc-eierea *cu
respectarea dispo4i6iilor art( /; alin( *=+ din #e)ea nr( 955:
/;;0 pentru protec6ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circula6ie a acestor
date, cu modiAic7rile i complet7rile ulterioare+ de
contracte de prest7ri servicii cu prestatori 5nregistrai la
inspectoratele teritoriale de munc, care 5i desfoar
activitatea 5n condiiile prevederilor legale 5n vigoare. 1n
aceast7 situa6ie an)ajatorul are obli)a6ia inAorm7rii, >n
scris, a inspectoratului teritorial de munc7 despre
</
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
>nc-eierea contractului de prest7ri servicii 5n termen de (
)8&. zile lucrtoare de la data 5ncheierii contractului 9potrivit
Ordinului ministrului muncii nr. )1)80&')) pct. )':.
)8(. Prestatorii nu pot subcontracta, la r@ndul lor, serviciile de
completare i transmitere a re)istrului >ncredin6ate de
an)ajator( !ontractarea serviciului de completare i
transmitere a registrului nu e-onereaz anga4atorul de
o+ligaiile sta+ilite de prezentul act normativ.
0B<( An)ajatorii: prestatorii care operea47 eAectiv >n re)istru au
obli)a6ia s7 prelucre4e datele cu caracter personal ale
salaria6ilor an)ajatorilor, cu respectarea prevederilor #e)ii
nr( 955:/;;0, cu modiAic7rile i complet7rile ulterioare(
0B=( Eviden6a re)istrelor, respectiv a datelor cuprinse >n acestea,
transmise de an)ajatori:prestatori de servicii, se 6ine >ntr-o
ba47 de date or)ani4at7 la nivelul $nspec6iei "uncii(
0B9( Procedura privind transmiterea re)istrului >n Aormat
electronic este stabilita prin 2rdinul ministrului muncii,
Aamiliei i protec6iei sociale nr( 0C0B din /= iulie /;00
B;
(
0B5( Pentru >nc7lcarea prevederilor reAeritoare la completarea i
transmiterea re)istrului de eviden67 a salaria6ilor a Aost
stabilit un regim sancionator e-trem de sever potrivit
prevederilor art( C din I(.( =;;:/;00( %pre e?emplu
an)ajatorul se sanc6ionea47 cu amend7 de 0;(;;; lei pentru
Aiecare persoan7 primit7 la munc7 A7r7 transmiterea la
inspectoratul teritorial de munc7 a re)istrului completat cu
toate elementele contractului individual de munc7, A7r7 ca
amenda total7 cumulat7 s7 dep7easc7 suma de =;(;;; lei(
)88. Dosarul personal.
0BC( An)ajatorul are obli)a6ia de a >ntocmi un dosar personal
pentru Aiecare dintre salaria6i, de a-l p7stra >n bune condi6ii
la sediu, precum i de a-l pre4enta inspectorilor de munc7,
B; Publicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei, nr( =B5 din 0C
au)ust /;00(
<3
Contractul individual de munc7
la solicitarea acestora(
)1'. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puin
urmtoarele documente.
0C0( -actele necesare an)aj7rii,
0C/( -contractul individual de munc7,
0C3( -actele adi6ionale i celelalte acte reAeritoare la
modiAicarea, -suspendarea i >ncetarea contractelor
individuale de munc7,
0C<( -acte de studii:certiAicate de caliAicare,
0C=( -orice alte documente care certiAic7 le)alitatea i
corectitudinea complet7rii >n re)istru(
0C9( *a solicitarea scris a salariatului sau a unui Aost salariat
an)ajatorul este obli)at s7 >i elibere4e acestuia8
a+ copii ale documentelor e?istente >n dosarul personalD
b+ copii ale pa)inilor din re)istrul electronic care cuprind
>nscrierile reAeritoare la persoana sa i:sau un document care s7
ateste activitatea desA7urat7 de acesta, durata activit76ii, salariul,
vec-imea >n munc7, >n meserie i >n specialitate, astAel cum re4ult7
din re)istrul )eneral de eviden67 i din dosarul personal, >n termen
de cel mult 0= 4ile de la data solicit7rii(
0C5( Documentele sunt eliberate >n copie certiAicat7 de
repre4entantul le)al al an)ajatorului sau de persoana
>mputernicit7 de an)ajator pentru conAormitate cu
ori)inalul(
0CB( 1n m7sura >n care, din motive obiective, an)ajatorul se aAl7
>n imposibilitatea de a elibera documentele men6ionate
anterior, salariatul sau Aostul salariat poate solicita
inspectoratului teritorial de munc7 din ra4a c7ruia
an)ajatorul >i desA7oar7 activitatea eliberarea unei
adeverin6e din care s7 re4ulte elementele con6inute >n
re)istru, astAel cum a Aost >ntocmit i transmis de c7tre
an)ajator( $nspectoratul teritorial de munc7 >n cau47
eliberea47 documentul, >n ba4a re)istrului electronic
transmis de an)ajator, >n termen de cel mult 0= 4ile de la
data solicit7rii(
<<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
=. Cumulul *e !unc8ii
=1
.
0CC( 2rice salariat are dreptul de a munci la an)ajatori diAeri6i
sau la acelai an)ajator, >n ba4a unor contracte individuale
de munc7, beneAiciind de salariul corespun47tor pentru
Aiecare dintre acestea(#e)ea <;:/;00 a adus o modiAicare
de vi4iune >n ceea ce privete cumulul de Aunc6ii, tocmai
prin posibilitatea de a cumula mai multe contracte inclusiv
la acelai an)ajator(
/;;( Ne e?prim7m unele re4erve asupra posibilit76ii de a
cumula mai multe contracte la acelai an)ajator, mai ales
av@nd >n vedere modul >n care poate Ai urm7rit7 e?ecutarea
unor astAel de contracte i aplicarea unor institu6ii ale
dreptului muncii *r7spunderea disciplinar7 i patrimonial7,
Aormarea proAesional7, concediul de odi-n7, etc+ (
/;0( #e)ile speciale nu inter4ic cumularea mai multor Aunc6ii,
ele stipulea47 unele situa6ii K de incompatibilitate privind
Aunc6ia, K de e?cep6ii de la posibilitatea cumul7rii de Aunc6ii
sau c-iar K de inter4icere a cumul7rii de venituri(
<. :nca*rarea 9n munc7 i *etaarea cet78enilor (tr7ini
pe teritoriul Romniei.
/;/( Cet76enii str7ini pot Ai an)aja6i prin contract individual de
munc7 >n ba4a autori4a6iei de munc7 eliberat7 potrivit le)ii(
/;3( Autori4a6ia de munc7 este un document oAicial eliberat >n
temeiul
204. /
/;=( 2rdonan6ei nr( =9:/;;5 privind 5ncadrarea 5n munc i
detaarea strinilor pe teritoriul $omniei, care d7 dreptul
titularului s7 Aie >ncadrat >n munc7 sau detaat >n om@nia
la un sin)ur an)ajator, pentru un interval de 0/ luni, cu
posibilitatea prelun)irii, la cererea titularului, pe noi
intervale de 0/ luni
0
de c7tre 2Aiciul om@n pentru
B0 Codul muncii a abro)at #e)ea /:0CC0- privind cumulul de
Aun6ii, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
0 din B ianuarie 0CC0
0 Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr(
</< din /9 iunie /;;5(
$n ca4ul contractelor individuale de munc7>nc-eiate pe
<=
Contractul individual de munc7
$mi)r7ri, institu6ie public7 aAlat7 >n subordinea "inisterului
"uncii, Familiei i E)alit76ii de anse(
/;9( Autori4a6ia poate Ai eliberat7, la cerere, str7inilor care
>ndeplinesc condi6iile prev74ute de le)isla6ia rom@n7 cu
privire la >ncadrarea >n munc7
B/
, i care8 Q nu au cet76enia
unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a %pa6iului
Economic EuropeanD Q provin din state cu care om@nia
are >nc-eiate acorduri, conven6ii sau >n6ele)eri de
desAin6are a vi4elor pentru trecerea Arontierei >n acest scop
sau pentru care om@nia a renun6at unilateral la
obi)ativitatea vi4elorD beneAicia47 de drept de edere
temporar7 pentru >ntre)irea Aamiliei, acordat >n condi6iile
stabilite de le)isla6ia privind re)imul str7inilor >n om@niaD
Q beneAicia47 de drept de edere temporar7 >n scop de
studii i solicit7 >ncadrarea >n munc7 >n ba4a unui contract
individual de munc7 cu timp par6ial, cu pro)ram ma?im de
< ore pe 4iD Q sunt detaa6i pe teritoriul om@niei(
/;5( Autori4a6ia de munc7 d7 dreptul titularului s7 Aie >ncadrat,
prin >nc-eierea unui contract individual de munc7 pe
durat7 determinat7 sau nedeterminat7, pe perioada de
valabilitate a acesteia, la o sin)ur7 persoan7 Ai4ic7 sau
juridic7 din om@nia ori la o repre4entan67 autori4at7,
sucursal7 sau Ailial7 din om@nia a unei persoane juridice
cu sediul >n str7in7tate(
/;B( 1n anumite situa6ii str7inii pot Ai >ncadra6i >n munc7 A7r7
autori4a6ie de munc7, *art( = din #e)ea =9:/;;5+8
a+ str7inii titulari ai dreptului de edere permanent7 pe
teritoriul om@nieiD
b+ str7inii al c7ror acces pe pia6a muncii din om@nia este
re)lementat prin acorduri, conven6ii sau >n6ele)eri
bilaterale >nc-eiate de om@nia cu alte state, dac7 aceast7
posibilitate este stabilit7 prin te?tul acordului, conven6iei
sau >n6ele)eriiD
c+ str7inii care au dob@ndit o Aorm7 de protec6ie >n om@niaD
perioade determinate, autori4a6ia de munc7 se prelun)ete
pentru perioada solicitat7, care nu poate Ai mai mare de un an i
dec@t termenul de valabilitate a contractului(
B/ A se vedea art( 3 din 2rdonan6a de ur)en67 nr(=9:/;;5(
<9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
d+ str7inii care desA7oar7 activit76i didactice, tiin6iAice sau
alte cate)orii de activit76i speciAice cu caracter temporar >n
institu6ii de proAil acreditate din om@nia, >n ba4a unor
acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere
pentru desA7urarea de activit76i de cercetare tiin6iAic7 i
personalul >nalt caliAicat, >n ba4a ordinului ministrului
educa6iei, cercet7rii i tineretului, precum i str7inii care
desAaoar7 activit76i artistice >n institu6ii de cultur7 din
omania, >n ba4a ordinului ministrului culturii i cultelorD
e+ str7inii care urmea47 s7 desA7oare pe teritoriul om@niei
activit76i temporare solicitate de ministere ori de alte
or)ane ale administra6iei publice centrale sau locale ori de
autorit76i administrative autonomeD
A+ str7inii care sunt numi6i eAi de Ailial7, repre4entan67 sau de
sucursal7 pe teritoriul om@niei a unei companii care are
sediul >n str7in7tate, >n conAormitate cu actele prev74ute de
le)isla6ia rom@n7 >n acest sensD
)+ str7inii membri de Aamilie ai cet76enilor rom@niD
-+ str7inii an)aja6i ai persoanelor juridice cu sediul >n unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene sau >n unul
dintre statele semnatare ale Acordului privind %pa6iul
Economic European, detaa6i >n om@nia, cu condi6ia
pre4ent7rii permisului de edere din acel stat(
/;C( !ipurile de autori4a6ii de munc7 ce pot Ai acordate str7inilor
sunt8
a+ autori4a6ia de munc7 pentru lucr7torii permanen6i
B3
D
b+ autori4a6ia de munc7 pentru lucr7torii detaa6i
B<
D
B3 %tr7inul >ncadrat >n munc7 pe teritoriul om@niei pe ba4a
unui contract individual de munc7 la o sin)ur7 persoan7 Ai4ic7
sau juridic7 din om@nia ori la o repre4entan67, sucursal7 sau
Ailial7 din om@nia a unei persoane juridice cu sediul >n
str7in7tate
B< %tr7inul, an)ajat al unei persoane juridice str7ine, care
poate s7 desA7oare activitate pe teritoriul om@niei >n
urm7toarele situa6ii8 este detaat pe teritoriul om@niei, >n
numele intreprinderii i sub coordonarea acesteia, >n cadrul
unui contract inc-eiat >ntre intreprinderea care Aace detaarea 7i
beneAiciarul prest7rii de servicii care >i desA7oar7 activitatea
>n om@niaD este detaat la o unitate situata pe teritoriul
<5
Contractul individual de munc7
c+ autori4a6ia de munc7 pentru lucr7torii se4onieri
B=
D
d+ autori4a6ia de munc7 pentru lucr7torii sta)iari
B9
D
e+ autori4a6ia de munc7 pentru sportiviD
A+ autori4a6ia de munc7 nominal7 D
)+ autori4a6ia de munc7 pentru lucr7torii transArontalieri
B5
(
/0;( An)ajatorul are obli)a6ia s7 >nre)istre4e contractul
individual de munc7 >nc-eiat >n ba4a autori4a6iei de munc7
la inspectoratul teritorial de munc7, >n termenul prev74ut
de le)e(
/00( De asemenea, are obli)a6ia s7 >nre)istre4e acordul scris al
p7r6ilor cu privire la prelun)irea valabilit76ii contractului
individual de munc7 pe durat7 determinat7, >nc-eiat cu un
str7in, la $nspectoratul teritorial de munc7 competent, cu
pre4entarea permisului de edere >n scop de munc7 valabil
sau a autori4a6iei de munc7 valabile, >n termen de /; de
4ile de la eliberarea documentelor care atest7 prelun)irea
autori4a6iei de munc7(
/0/( An)ajatorul la care s-a dispus detaarea transmite
inspectoratului teritorial de munc7 >n a c7rui ra47 teritorial7
>i are sediul o comunicare privind detaarea salaria6ilor
str7ini pentru al c7ror acces pe pia6a muncii din om@nia
este necesar7 autori4a6ia de munc7, cu cel pu6in = 4ile
anterioare >nceperii activit76ii acestora pe teritoriul
om@niei, dar nu mai t@r4iu de prima 4i de activitate( 2rice
om@niei sau la o intreprindere care apar6ine unui )rup de
intreprinderi, situata pe teritoriul om@nieiD
B= str7inul >ncadrat >n munc7 pe teritoriul om@niei, pe un loc
de munc7 bine deAinit, >ntr-un sector de activitate care se
desA7oar7 >n Aunc6ie de succesiunea anotimpurilor, >n ba4a
unui contract individual de munc7 >nc-eiat pe perioad7
determinat7, care nu poate dep7i 9 luni >ntr-un interval de 0/
luniD
B9 %tr7inul >ncadrat >n munc7, a c7rui pre4en67 pe teritoriul
om@niei este strict determinat7 >n timp i are drept scop
>mbun7t76irea pre)7tirii proAesionale i a cunotin6elor
lin)vistice i culturaleD
B5 %tr7inul >ncadrat >n munc7 >n localit7@ile de Arontier7 de pe
teritoriul om@niei i care se >ntoarce >n Aiecare 4i sau cel pu6in
o dat7 pe s7pt7m@n >n 4ona de Arontier7 a unui stat care are
Arontiera comun7 cu om@nia, >n care >i are domiciliul i al
c7rui cet76ean este(
<B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
modiAicare a elementelor prev74ute >n comunicare
BB
se
transmite $nspectoratului teritorial de munc7 >n termen de =
4ile de la data producerii acesteia(
/03( 1n ceea ce privete cet76enii str7ini detaa6i pe teritoriul
om@niei, #e)ea nr( 3<<:/;;9
BC
repre4in7 cadrul le)al
special privind detaarea salaria6ilor >n cadrul prest7rii de
servicii transna6ionale, i se completea47 cu Iot7r@rea
.uvernului nr( 0;<:/;;5 pentru reglementarea procedurii
speciale privind detaarea salariailor 5n cadrul prestrii
de servicii transnaionale pe teritoruil $omniei
C;
.
/0<( Autori4a6ia de munc7 se p7strea47 de c7tre an)ajat( Pentru
a Aace dovada le)alit76ii >ncadr7rii >n munc7 a str7inului,
an)ajatorul trebuie s7 de6in7 o copie le)ali4at7 a
autori4a6iei de munc7 sau a permisului de edere >n scop de
munc7, dup7 ca4(
/0=( An)ajatorul care are >ncadrat >n munc7 un str7in c7rui7 nu
>i este necesar7 autori4a6ia de munc7 are obli)a6ia de a
comunica 2Aiciului om@n pentru $mi)r7ri copia
contractului individual de munc7, copia actului de detaare,
precum i a >nscrisurilor care atest7 apartenen6a la una
BB Comunicarea trebuie s7 cuprind78
a+ datele de identiAicare ale an)ajatorului la care s-a A7cut
detaarea8 denumirea, adresa complet7, codul unic de
>nre)istrare sau un alt num7r de identiAicare a
an)ajatoruluiD
b+ datele de identiAicare ale an)ajatorului str7in care Aace
detaarea8 denumirea,
adresa complet7, codul unic de >nre)istrare sau un alt num7r de
identiAicare a an)ajatorului, numele: denumirea,
precum i adresa complet7 ale
repre4entantului le)al >n om@niaD
c+ inAorma6ii privind detaarea8 data la care >ncepe detaarea,
scopul deta7rii i durata acesteiaD
lista persoanelor detaate8 numele i prenumele acestora, Aunc6ia:
meseria, data naterii, seria i num7rul documentului de c7l7torie,
cet7@enia
BC Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr(
939 din /< iulie /;;9
C; Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr(
0;< din 30 ianuarie /;;5(
<C
Contractul individual de munc7
dintre cate)oriile prev74ute la art( = lit( )+ i -+ din #e)ea
nr( =9:/;;5, dup7 ca4, >n termen de 0; 4ile( !ot >n acelai
termen trebuie s7 se comunice i modiAicarea sau >ncetarea
contractului individual de munc7 >nc-eiat cu str7inul c7ruia
nu >i este necesar7 autori4a6ia de munc7 ori, dup7 ca4,
>ncetarea deta7rii acestuia(
/09( Constatarea i sanc6ionarea contraven6iilor prev74ute
C0
>n
#e)ea nr( =9:/;;5 se Aace de c7tre inspectorii de munc7 din
cadrul $nspec6iei "uncii i de c7tre lucr7torii 2Aiciului
om@n pentru $mi)r7ri(
/05( e)lement7rile privind permisul de munc7 sunt completate
de cele privind re)imul str7inilor >n om@nia
C/
, care
cuprind dispo4i6ii reAeritoare la acordarea vi4ei de lun)7
edere pentru an)ajarea >n munc7 a str7inilor sau, dup7 ca4,
a permisului de edere >n scop de munc7(
10. -"ecutarea contractului in*i4i*ual *e munc7.
)'. ). @oiune.
/0B( E?ecutarea contractului individual de munc7 presupune
e?ercitarea drepturilor i >ndeplinirea obli)a6iilor de c7tre
cele dou7 p7r6i ale contractului, salariatul i an)ajatorul(
/0C( Drepturile i obli)a6iile privind rela6iile de munc7 dintre
an)ajator i salariat se sta+ilesc potrivit le)ii, prin
negociere, >n cadrul contractelor colective de munc7 i al
contractelor individuale de munc7( %alaria6ii nu pot renun6a
la drepturile ce le sunt recunoscute prin le)e( 2rice
tran4ac6ie prin care se urm7rete renun6area la drepturile
recunoscute de le)e salaria6ilor sau limitarea acestor
drepturi este lovit7 de nulitate(
C0 Fe4i art( /9 din #e)ea nr( =9:/;;5
C/ Fe4i 2rdonan6a de ur)en67 nr( 0C<:/;;/ - privind re)imul
str7inilor >n om@nia, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@nie, Parte $, nr( C== din /5 decembrie /;;/, modiAicat7 i
completat7 de #e)ea nr( 3=5 din 00 iulie /;;3, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr( =35 din /= iulie
/;;3(
=;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
&&'. )'. &. Drepturile i o+ligaiile salariatului.
//0( Codul muncii stabilete, >n art( 3C
C3
, cu valoare minimal7,
c@teva drepturi i c@teva obli)a6ii ale salariatului, care se
completea47 cu drepturile i obli)a6iile prev74ute >n le)i
speciale(
K AstAel, salariatul are, 5n principal, urm7toarele *repturi8
a+ dreptul la salari4are pentru munca depus7D
b+ dreptul la repaus 4ilnic i s7pt7m@nalD
c+ dreptul la concediu de odi-n7 anualD
d+ dreptul la e)alitate de anse i de tratamentD
e+ dreptul la demnitate >n munc7D
A+ dreptul la securitate i s7n7tate >n munc7D
)+ dreptul la acces la Aormarea proAesional7D
-+ dreptul la inAormare i consultareD
i+ dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea
condi6iilor de munc7 i a mediului de munc7D
j+ dreptul la protec6ie >n ca4 de concediereD
M+ dreptul la ne)ociere colectiv7 i individual7D
l+ dreptul de a participa la ac6iuni colectiveD
m+ dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicatD
n+ alte drepturi prev74ute de le)e sau de contractele colective
de munc7 aplicabile(
K %alariatului >i revin, 5n principal, urm7toarele o5li'a8ii
a+ obli)a6ia de a reali4a norma de munc7 sau, dup7 ca4, de a
>ndeplini atribu6iile ce >i revin conAorm Aiei postuluiD
b+ obli)a6ia de a respecta disciplina munciiD
c+ obli)a6ia de a respecta prevederile cuprinse >n re)ulamentul
intern, >n contractul colectiv de munc7 aplicabil, precum i >n
contractul individual de munc7D
d+ obli)a6ia de Aidelitate Aat7 de an)ajator >n e?ecutarea
atribu6iilor de serviciuD
e+ obli)a6ia de a respecta m7surile de securitate i s7n7tate a
muncii >n unitateD
A+ obli)a6ia de a respecta secretul de serviciuD
g: alte o+ligaii prevzute de lege sau de contractele colective
C3 Art( 3C a Aost contestat la Curtea constitu6ional7 pe motiv de
neconstitu6ionalitate, iar Curtea s-a pronun6at prin Deci4ia nr(
/<:/;;3 >n sensul constitu6ionalit76ii te?tului de le)e(
=0
Contractul individual de munc7
de munc aplica+ile.
&&&. )'. (. Drepturile i o+ligaiile anga4atorului.
//3( Acestea sunt prev74ute >n art( <; din Codul muncii, i
repre4int7 un punct de plecare >n ne)ocierea contractului
individual de munc7 de la care p7r6ile nu pot s7 se abat7(
K An)ajatorul are, 5n principal, urm7toarele drepturi8
a+ s7 stabileasc7 or)ani4area i Aunc6ionarea
unit76iiD
b+ s7 stabileasc7 atribu6iile corespun47toare Aiec7rui salariat, >n
condi6iile le)iiD
c+ s7 dea dispo4i6ii cu caracter obli)atoriu pentru salariat, sub
re4erva le)alit76ii lorD
d+ s7 e?ercite controlul asupra modului de >ndeplinire a
sarcinilor de serviciuD
e+ s7 constate s7v@rirea abaterilor disciplinare i s7 aplice
sanc6iunile corespun47toare, potrivit le)ii, contractului colectiv de
munc7 aplicabil i re)ulamentului internD
A+ s7 stabileasc7 obiectivele de perAorman67 individual7, precum
i criteriile de evaluare a reali47rii acestora(
K An)ajatorului >i revin, 5n principal, urm7toarele obli)a6ii8
a+ s7
//<( inAorme4e salaria6ii asupra condi6iilor de munc7 i asupra
elementelor care privesc desA7urarea rela6iilor de munc7D
b+ s7 asi)ure permanent condi6iile te-nice i or)ani4atorice
avute >n vedere la elaborarea normelor de munc7 i condi6iile
corespun47toare de munc7D
c+ s7 acorde salaria6ilor toate drepturile ce decur) din le)e, din
contractul colectiv de munc7 aplicabil i din contractele
individuale de munc7D
d+ s7 comunice periodic salaria6ilor situa6ia economic7 i
Ainanciar7 a unit76ii, cu e?cep6ia inAorma6iilor sensibile sau secrete,
care, prin divul)are, sunt de natur7 s7 prejudicie4e activitatea
unit76ii( Periodicitatea comunic7rilor se stabilete prin ne)ociere >n
contractul colectiv de munc7 aplicabilD
e+ s7 se consulte cu sindicatul sau, dup7 ca4, cu repre4entan6ii
=/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
salaria6ilor >n privin6a deci4iilor susceptibile s7 aAecte4e substan6ial
drepturile i interesele acestoraD
A+ s7 pl7teasc7 toate contribu6iile i impo4itele aAlate >n sarcina
sa, precum i s7 re6in7 i s7 vire4e contribu6iile i impo4itele
datorate de salaria6i, >n condi6iile le)iiD
)+ s7 >nAiin6e4e re)istrul )eneral de eviden67 a salaria6ilor i s7
opere4e >nre)istr7rile prev74ute de le)eD
-+ s7 elibere4e, la cerere, toate documentele care atest7 calitatea
de salariat a solicitantuluiD
i+ s7 asi)ure conAiden6ialitatea datelor cu caracter personal ale
salaria6ilor(
11. Mo*i!icarea contractului in*i4i*ual *e munc7.
)). ). O+iectul modificrii.
//=( "odiAicarea contractului individual de munc7 se reAer7 la
oricare dintre urm7toarele elemente8 a+ durata
contractuluiDb+ locul munciiD c+ Aelul munciiD d+ condi6iile
de munc7D e+ salariulD A+ timpul de munc7 i timpul de
odi-n7(
&&6. )). &. !ondiia acordului prilor. 3rincipiu i e-cepii.
//5( $n principiu, contractul individual de munc7 poate Ai
modiAicat numai prin acordul p7rtilor, prin >nc-eierea unui
act adi6ional(
//B( Cu titlu de e?cep6ie, modiAicarea unilateral7 a contractului
individual de munc7 este posibil7, >ns7 numai >n ca4urile i
>n condi6iile prev74ute de C( "uncii(
//C( K AstAel, locul muncii poate Ai modiAicat unilateral de c7tre
an)ajator prin dele)area sau detaarea salariatului >ntr-un
alt loc de munc7 dec@t cel prev74ut >n contractul individual
de munc7( Pe durata dele)7rii, respectiv a deta7rii,
salariatul >i p7strea47 Aunc6ia i toate celelalte drepturi
prev74ute >n contractul individual de munc7(
*a+ &ele'area repre4int7 e?ercitarea temporar7, din dispo4i6ia
an)ajatorului, de c7tre salariat, a unor lucr7ri sau sarcini
corespun47toare atribu6iilor de serviciu >n aAara locului s7u
=3
Contractul individual de munc7
de munc7(
/3;( Dele)area poate Ai dispus7 pentru o perioad7 de cel mult 9;
de 4ile calendaristice >n 0/ luni i se poate prelun)i pentru
perioade succesive de ma?imum 9; de 4ile calendaristice,
numai cu acordul salariatului(
/30( eAu4ul salariatului de prelun)ire a dele)7rii nu poate
constitui motiv pentru sanc6ionarea disciplinar7 a acestuia(
/3/( %alariatul dele)at are dreptul la plata c-eltuielilor de
transport i ca4are, precum i la o indemni4a6ie de
dele)are, >n condi6iile prev74ute de le)e sau de contractul
colectiv de munc7 aplicabil(
*b+ &etaarea este actul prin care se dispune sc-imbarea
temporar7 a locului de munc7, din dispo4i6ia an)ajatorului,
la un alt an)ajator, >n scopul e?ecut7rii unor lucr7ri >n
interesul acestuia( 1n mod e?cep6ional, prin detaare se
poate modiAica i felul muncii, dar numai cu
consimmntul scris al salariatului(
/33( Detaarea poate Ai dispus7 pe o perioad7 de cel mult un an.
1n mod e?cep6ional, perioada deta7rii poate Ai prelun)it7
pentru motive obiective ce impun pre4en6a salariatului la
an)ajatorul la care s-a dispus detaarea, cu acordul ambelor
p7r6i, din 9 >n 9 luni(
/3<( %alariatul poate refuza detaarea dispus7 de an)ajatorul s7u
numai >n mod e?cep6ional i pentru motive personale
temeinice(
/3=( %alariatul detaat are dreptul la plata c-eltuielilor de
transport i ca4are, precum i la o indemni4a6ie de detaare,
>n condi6iile prev74ute de le)e sau de contractul colectiv de
munc7 aplicabil(
/39( Drepturile cuvenite salariatului detaat se acord7 de
an)ajatorul la care s-a dispus detaarea( Pe durata deta7rii
salariatul beneAicia47 de drepturile care >i sunt mai
Aavorabile, Aie de drepturile de la an)ajatorul care a dispus
detaarea, Aie de drepturile de la an)ajatorul la care este
detaat(
/35( An)ajatorul care detaea47 are obli)a6ia de a lua toate
m7surile necesare pentru ca an)ajatorul la care s-a dispus
=<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
detaarea s7 >i >ndeplineasc7 inte)ral i la timp toate
obli)a6iile Aa67 de salariatul detaat( Dac7 an)ajatorul la
care s-a dispus deta6area nu >i >ndeplinete inte)ral i la
timp toate obli)a6iile Aa67 de salariatul detaat, acestea vor
Ai >ndeplinite de an)ajatorul care a dispus detaarea( 1n
ca4ul >n care e?ist7 diver)en67 >ntre cei doi an)ajatori sau
nici unul dintre ei nu >i >ndeplinete obli)a6iile, salariatul
detaat are dreptul de a reveni la locul s7u de munc7 de la
an)ajatorul care l-a detaat, de a se >ndrepta >mpotriva
oric7ruia dintre cei doi an)ajatori i de a cere e?ecutarea
silit7 a obli)a6iilor ne>ndeplinite(
/3B( Consider7m c7, dei art( </ din Codul muncii prevede c7
locul de munc7 poate Ai modiAicat unilateral de c7tre
an)ajator, prin men6iunea Aaptului c7 salariatul trebuie s7-i
dea acordul at@t >n ca4ul dele)7rii c@t i >n ca4ul deta7rii,
aceste dou7 modalit76i de modiAicare a contractului
individual de munc7 nu constituie acte unilaterale ale
an)ajatorului(
/3C( K An)ajatorul poate modiAica temporar locul i Aelul
muncii, A7r7 consim67m@ntul salariatului, i >n ca4ul unor
situa6ii de for ma4or, cu titlu de sanciune disciplinar
sau ca msur de protecie a salariatului, >n ca4urile i >n
condi6iile prev74ute de Codul muncii(
/<;( "7sura trecerii temporare >n alt7 munc7, c-iar dac7 are
caracter e?cep6ional i este posibil7 i A7r7 consim67m@ntul
salariatului >i d7 acestuia din urm7 posibilitatea s7 se
adrese4e or)anului jurisdic6ional, dac7 aprecia47 c7
drepturile sale au Aost >nc7lcate(
/<0( !recerea temporar7 >n alt7 munc7 este posibil7 i >n alte
unit76i, >n acest ca4 m7sura combin@ndu-se cu detaarea(
/</( %itua6ii de trecere temporar7 >n alt7 munc7 pot Ai, spre
e?emplu8
- >nlocuirea unei persoane care lipsete temporar de la
serviciu i c7ruia an)ajatorul este obli)at s7-i p7stre4e
postul(
- cu titlu de sac6iune disciplinar7 * retro)radarea din Aunc6ie,
cu acordarea salariului corespun47tor Aunc6iei >n care s-a
dispus retro)radarea, pentru o durat7 ce nu poate dep7i 9;
==
Contractul individual de munc7
de 4ile+
C<
(
- ca m7sur7 de protec6ie a salariatului *este obli)atorie dac7
e?ist7 o recomandare medical7 pentru a se presta o munc7
mai uoara de c7tre salariat+
- >n ca4 de Aor67 major7, dar numai pe perioada >n care
ac6ionea47 aceast7 >mprejurare(
/<3( %alaria6ii trecu6i temporar >n alt7 munc7 sunt obli)a6i s7
>ndeplineasc7 sarcinile noului loc de munc7, s7 respecte
disciplina stabilit7(
/<<( #a e?pirarea perioadei, salariatul revine la locul de munc7
ini6ial, pe Aunc6ia prev74ut7 >n contract(
1$. Su(pen*area contractului in*i4i*ual *e munc7.
)&. ). @oiune. "fecte. <ipuri de suspendare.
/<=( %uspendarea contractului individual de munc7
desemnea47, >n Aapt, >ncetarea temporar7 a raporturilor de
munc7(
/<9( %uspendarea contractului individual de munc7 are ca eAect
suspendarea prest7rii muncii de c7tre salariat i a pl76ii
drepturilor de natur7 salarial7 de c7tre an)ajator( Alte
drepturi i obli)a6ii ale p7r6ilor pot continua s7 e?iste pe
durata suspend7rii, dac7 acestea sunt prev74ute prin le)i
speciale, prin contractul colectiv de munc7 aplicabil, prin
contracte individuale de munc7 sau re)ulamente interne( 1n
ca4ul suspend7rii contractului individual de munc7 din
cau4a unei Aapte imputabile salariatului, >ns7, pe durata
suspend7rii acesta nu va beneAicia de nici un drept care
re4ult7 din calitatea sa de salariat(
/<5( De Aiecare dat7 c@nd >n timpul perioadei de suspendare a
contractului intervine o cau47 de >ncetare de drept a
contractului individual de munc7, cau4a de >ncetare de
drept prevalea47(
/<B( 1n ca4ul suspend7rii contractului individual de munc7 se
suspend7 toate termenele care au le)7tur7 cu >nc-eierea,
modiAicarea, e?ecutarea sau >ncetarea contractului
C< Art( /<B alin( 0 lit( b din Codul muncii(
=9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
individual de munc7, cu e?cep6ia situa6iilor >n care
contractul individual de munc7 >ncetea47 de drept(
/<C( %uspendarea contractului individual de munc7 poate
interveni de drept, prin acordul p7r6ilor sau prin actul
unilateral al uneia dintre p7r6i(
/=;( > Su(pen*area *e *rept. Contractul individual de munc7
se suspend7 de drept, adic7 >n virtutea unor prevederi
le)islative i A7r7 a Ai nevoie de acordul celeilalte p7r6i
*an)ajatorul+, >n urm7toarele situa6ii8
a+ conce*iu *e maternitate(
/=0( 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr( 0=B:/;;= privind
concediile i indemni4a6iile de asi)ur7ri sociale de
s7n7tate
C=
re)lementea47 concediului pentru sarcin7 i
l7u4ie, de care poate beneAicia pe o perioad7 de 0/9 de 4ile
orice Aemeie, care are calitatea de asi)urat *coti4ant la
Aondul asi)ur7rilor sociale+( Concediul pentru sarcin7 se
acorda pe o perioada de 93 de 4ile >nainte de natere, iar
concediul pentru l7u4ire pe o perioad7 de 93 de 4ile dup7
natere, ele put@nd Ai compensate >ntre ele >n Aunc6ie de
recomandarea medicului i de op6iunea persoanei
beneAiciare( %ta)iul minim de coti4are pentru acordarea
concediului de maternitate este de o lun7 reali4at7 >n
ultimele 0/ luni anterioare lunii pentru care se acord7
concediul medical(
/=/( Cuantumul lunar al indemni4a6iei de maternitate este de
B=P din media
253. /
/=<( veniturilor lunare din ultimele 9 luni, anterioare primei 4ile
de concediu medical(
/==( Pentru aceast7 indemni4a6ie nu se datorea47 contribu6ia de
asi)ur7ri, durata concediului repre4ent@nd perioada
asimilat7 sta)iului de coti4are(
/=9( %alariata, pentru a putea s7 solicite concediu pentru
>n)rijirea copilului >n v@rst7 de p@n7 la / ani sau, >n ca4ul
C= A se vedea art /3 din 2rdonan6a de ur)en67 nr( 0=B:/;;= -
privind concediile i indemni4a6iile de asi)ur7ri sociale de
s7n7tate, modiAicat7 i completat7, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, partea $, nr( 0;5< din /C noiembrie /;;=(
=5
Contractul individual de munc7
copilului cu -andicap, >n v@rst7 de p@n7 la 3 ani, este
obli)at7 s7 eAectue4e minim </ de 4ile din concediul
postnatal

(
/=5( Pentru protec6ia s7n7t76ii mamei i a copilului este inter4is
an)ajatorului s7 permit7 salariatelor s7 revin7 la locul de
munc7 >n cele </ de 4ile de concediu postnatal
obli)atoriu
C9
(
/=B( 2rdonan6a de ur)en67 nr( C9:/;;3, a introdus un alt
concediu, diAerit de concediul de maternitate, numit
conce*iul *e ri(c maternal(
/=C( De acest concediu beneAicia47 salariata >ns7rcinat7 sau care
a n7scut , dac7 desA7oar7 la locul de munc7 o activitate
care pre4int7 riscuri pentru s7n7tatea sau securitatea sa, ori
cu repercursiuni asupra sarcinii i al7pt7rii, iar an)ajatorul,
din motive justiAicate >n mod obiectiv, nu poate s7 dispun7
m7sura modiAic7rii condi6iilor sau pro)ramului de munc7
al acesteia sau m7sura reparti47rii ei la alt loc de munc7,
A7r7 riscuri pentru s7n7tatea sau securitatea sa i a A7tului
sau copilului(
/9;( Concediul de risc maternal se solicit7 de c7tre an)ajat7 i
nu poate dep7i 0/; de 4ile, medicul de Aamilie sau
medicul specialist eliber@nd un certiAicat medical >n acest
sens( El nu poate Ai eAectuat simultan cu alte concedii
prev74ute de le)isla6ia privind sistemul public de pensii i
alte drepturi de asi)ur7ri sociale(
/90( Acest concediu se acord78
Q inte)ral sau Arac6ionat, p@n7 >n a 93-a 4i anterioar7 datei
estimate a naterii copilului, repectiv anterioar7 datei
A se vedea art( / lit(( ) i art( 09 din 2rdonan6a de ur)ean67
nr( C9 din 0< octombrie /;;3, privind protec6ia maternit76ii la
locul de munc7, publicat7>n "onitorul 2Aicial al om@niei,
Partea $, nr( 5=; din /5 octombrie /;;3, modiAicat7 i
completat7 prin #e)ea nr( /=:/;;< i 2rdonan6a de ur)en67 nr(
0=B:/;;=(
C9 A se vedea art( < alin * 3+ din Iot7r@rea nr( =35:/;;<, pentru
aprobarea Normelor metodolo)ice de aplicare a prevederilor
2rdonan6ei de ur)en67 nr( C9:/;;3, privind protec6ia
maternit76ii la locul de munc7(
=B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
>ntr7rii >n concediului de maternitateD
Q inte)ral sau Arac6ionat, dup7 e?pirarea concediului
postnatal obli)atoriu, >n ca4ul >n care salariata nu a solicitat
concediul i indemni4a6ia pentru creterea i >n)rijirea
copilului p@n7 la >mplinirea v@rstei de / ani sau, >n ca4ul
copilului cu -andicap, p@n7 la 3 ani(
Q inte)ral sau Arac6ionat, >nainte sau dup7 naterea copilului,
pentru salariata care nu >ndeplinete condi6iile pentru a
beneAicia de concediul de maternitate, >n conAormitate cu
prevederile le)ii(
/9/( Cuantumul lunar al indemni4a6iei de risc maternal este e)al
cu 5=P din media veniturilor lunare reali4ate >n ultimele
0; luni anterioare primei 4ile >nscrise >n certiAicatul
medical(
/93( Durata concediului de risc maternal repre4int7 perioad7
asimilat7 sta)iului de coti4are >n sistemul public de pensii
i alte drepturi de asi)ur7ri sociale(
5+ conce*iu pentru incapacitate temporar7 *e munc7(
/9<( Aceasta suspendare este independent7 de voin6a
salariatului, datorit7 apari6iei unei boli ori survenirii unui
accident de munc7 sau >naAara muncii( Pentru aceast7
perioad7 salariatul Aiind >n incapacitate de a munci,
primete o indemni4a6ie de asi)urare social7 >n Aunc6ie de
salariul acestuia i de tipul bolii(
/9=( $ncapacitatea temporar7 de munc7 se dovedete cu
certiAicatul medical, eliberat conAorm re)lement7rilor >n
vi)oare
/99( Concediul pentru incapacitate temporar7 de munc7 este
re)lementat dup7 cum urmea478
/95( - concediu pentru incapacitate temporar7 de munc7,
cau4at7 de boli obinuite sau de accidente >n aAara muncii
re)lementat de 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr(
0=B:/;;=D
/9B( ;tagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului
pentru incapacitate temporar7 de munc7 este de o lun7
reali4at7 >n ultimele 0/ luni anterioare lunii pentru care se
=C
Contractul individual de munc7
acord7 concediul medical( Asi)ura6ii au dreptul la concediu
i indemni4a6ie pentru incapacitate temporar7 de munc7,
4ur condiii de stagiu de cotizare, >n ca4ul ur)en6elor
medico- c-irur)icale, tuberculo4ei, bolilor
inAectoconta)ioase din )rupa A, neopla4iilor i %$DA( #ista
cuprin4@nd ur)en6ele medico-c-irur)icale, precum i bolile
inAectoconta)ioase din )rupa A este stabilit7 prin -ot7r@re a
.uvernului(
/9C( Cuantumul brut lunar al indemni4a6iei pentru incapacitate
temporar7 de munc7 se determin7 prin aplicarea
procentului de 5=P asupra ba4ei de calcul stabilite
conAorm art( 0; din 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr(
0=B:/;;=
/5;( !uantumul +rut lunar al indemnizaiei pentru incapacitate
temporar7 de munc7, determinat7 de tuberculo47, %$DA,
neopla4ii, precum i de o boal7 inAectoconta)ioas7 din
)rupa A i de ur)ente medico-c-irur)icale stabilite >n
condi6iile prev74ute la art( C, este de 0;;P din ba4a de
calcul stabilit7 conAorm art( 0; din 2rdonan6a de ur)en67 a
.uvernului nr( 0=B:/;;=
/50( Durata de acordare a indemni4a6iei pentru incapacitate
temporar7 de munc7 este de cel mult 0B3 de 4ile >n interval
de un an, socotit7 din prima 4i de >mboln7vire(
/5/( >ncep@nd cu a C0-a 4i, concediul se poate prelun)i de c7tre
medicul specialist p@n7 la 0B3 de 4ile, cu aprobarea
medicului e?pert al asi)ur7rilor sociale(
/53( - concediu pentru incapacitate temporar7 de munc7,
cau4at7 de accidente de munc7 sau boli proAesionale
re)lementat de #e)ea nr( 3<9 din = iunie /;;/ privind
asi)urarea pentru accidente de munc7 i boli proAesionale
C5
/5<( Asi)ura6ii beneAicia47 de o indemni4a6ie pe perioada >n
care se aAl7 >n incapacitate temporar7 de munc7 >n urma
unui accident de munc7 sau a unei boli proAesionale(
C5 Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr(
<=< din /5 iunie /;;/, republicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, partea $, nr(55/ din 0/ noiembrie /;;C, cu
modiAic7rile i complet7rile ulterioare(
9;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
/5=( Cuantumul indemni4a6iei pentru incapacitate temporar7 de
munc7 repre4int7 B;P din media veniturilor salariale brute
reali4ate >n ultimele 9 luni anterioare maniAest7rii riscului(
/59( Cuantumul indemni4a6iei pentru incapacitate temporar7 de
munc7 >n ca4ul ur)en6elor medico-c-irur)icale este de
0;;P din media venitului lunar asi)urat din ultimele 9 luni
anterioare maniAest7rii riscului(
/55( Ba4a de calcul a indemni4a6iei pentru incapacitate
temporar7 de munc7 se calculea47 ca medie a veniturilor
brute reali4ate lunar de c7tre salariat >n ultimele 9 luni
anterioare maniAest7rii riscului, respectiv a veniturilor
stipulate >n contractele individuale de asi)urare, pe ba4a
c7rora s-a stabilit contribu6ia de asi)urare pentru accidente
de munc7 i boli proAesionale( >n ca4ul >n care sta)iul de
coti4are este mai mic de 9 luni, ba4a de calcul a
indemni4a6iei pentru incapacitate temporar7 de munc7 o
constituie media veniturilor brute reali4ate lunar, respectiv
a veniturilor stipulate >n contractul individual de asi)urare,
pe ba4a c7rora s-a stabilit contribu6ia de asi)urare pentru
accidente de munc7 i boli proAesionale(
/5B( 1n ca4ul >n care sta)iul de coti4are este mai mic de o lun7,
ba4a de calcul a indemni4a6iei o constituie venitul lunar
brut din prima lun7 de activitate pentru care s-a stabilit s7
se pl7teasc7 contribu6ia(
/5C( Dac7 bolnavul nu se recuperea47 la e?pirarea duratelor de
acordare a indemni4a6iei, medicul curant propune
pensionarea de invaliditate( Pe durata incapacit76ii
temporare de munc7 salaria6ii nu pot Ai concedia6i *art( 90
alin 0 din Codul muncii+(
c+ carantin7
CB
(
/B;( !oncediul i indemnizaia pentru carantin se acord7
asi)ura6ilor c7rora li se inter4ice continuarea activit76ii din
cau4a unei boli conta)ioase, pe durata stabilit7 prin
certiAicatul eliberat de direc6ia de s7n7tate public7(
/B0( Cuantumul brut lunar al indemni4a6iei pentru carantin7
repre4int7 5=P din ba4a de calcul care se determin7 ca
CB A se vedea art( /; din 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr(
0=B:/;;=(
90
Contractul individual de munc7
medie a veniturilor lunare din ultimele 9 luni din cele 0/
luni din care se constituie sta)iul de coti4are, p@n7 la limita
a 0/ salarii minime brute pe 6ar7 lunar, pe ba4a c7rora se
calculea47 contribu6ia pentru concedii i indemni4a6ii(
d+ e?ercitarea unei Aunc6ii >n cadrul unei autorit76i e?ecutive,
le)islative ori judec7toreti, pe toat7 durata mandatului,
dac7 le)ea nu prevede altAel(
/B/( %uspendarea se aplic7 contractelor individuale de munc7
ale salaria6ilor care la un moment dat au Aost alei sau
numi6i >n Aunc6ii de demnitate public7, >n Parlament,
.uvern, consilii jude6ene sau locale, preAecturi, primarii,
etc(
/B3( Perioada e?ecut7rii mandatului va Ai luat7 >n calcul pentru
stabilirea vec-imii >n munc7, iar pe postul devenit
temporar vacant va Ai >ncadrat7 o alt7 persoan7 numai cu
contract de munc7 pe durata determinat7(
e+ >ndeplinirea unei Aunc6ii de conducere salari4ate >n
sindicat(
/B<( ConAorm #e)ii nr( 9/:/;00, a dialo)ului social, sunt
inter4ise modiAicarea i: sau desAacerea contractelor
individuale de munc7 ale membrilor or)ani4a6iilor
sindicale pentru motive care privesc apartenen6a la sindicat
i activitatea sindical7( Perioada >n care persoana aleas7 >n
or)anul de conducere este salari4at7 de or)ani4a6ia
sindical7 constituie vec-ime >n munc7(
/B=( Deasemenea, membrii alei >n or)anele e?ecutive de
conducere ale sindicatului care lucrea47 nemijlocit >n
unitate >n calitate de an)aja6i au dreptul la reducerea
pro)ramului lunar de lucru cu un num7r de 4ile destinate
activit76ii sindicale, ne)ociate prin contractul sau acordul
colectiv de munc7 la nivel de unitate, A7r7 obli)a6ia
an)ajatorului de a pl7ti drepturile salariale pentru aceste
4ile(
!+ !or87 major7(
9/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
/B9( Potrivit prevederilor art( 03=0 din Codul Civil
CC
,, Dac7
le)ea nu prevede altAel sau p7r6ile nu convin contrariul,
r7spunderea este >nl7turat7 atunci c@nd prejudiciul este
cau4at de Aor67 major7 sau de ca4 Aortuit(
/B5( For6a major7 este deAinit7 ca Aiind orice eveniment e?tern,
imprevi4ibil, absolut invincibil i inevitabil, >n timp ce
ca4ul Aortuit este deAinit ca un eveniment care nu poate Ai
prev74ut i nici >mpiedicat de c7tre cel care ar Ai Aost
c-emat s7 r7spund7 dac7 evenimentul nu s-ar Ai produs(
/BB( Dac7 salariatul sau c-iar an)ajatorul se aAl7 >n
imposibilitatea e?ecut7rii contractului de munc7 din cau4a
unei situa6ii de Aor67 major7 contractul s7u de munc7 va Ai
suspendat de drept pe perioada c@t se maniAesta acel
eveniment(
/BC( Pentru identitate de ra6iune i ca4ul Aortuit va determina
suspendarea contractului de munc7 >ntruc@t este un
eveniment e?terior voin6ei p7r6ilor(
/C;( %unt considerate cau4e de Aor67 major78 catastroAele
naturale *secet7, cutremur, inunda6ii, Aurtuni+, epidemii,
epi4otii, cri4a )rava de materii prime, diAicult76i >n
aprovi4ionare i transport, conAlictele de munc7 *pentru
neparticipan6ii la )rev7+(
'+ 9n ca3ul 9n care (alariatul e(te are(tat pre4enti4, 9n
con*i8iile Co*ului *e proce*ur7 penal7(
/C0( ConAorm art( //9 din Codul de procedur7 penal7
0;;
,
judec7torul de drepturi i libert76i, dac7 aprecia47 c7 sunt
>ntrunite condi6iile prev74ute de le)e, admite propunerea
procurorului i dispune arestarea preventiv7 a inculpatului,
prin >nc-eiere motivat7, pentru cel mult 3; de 4ile, care
CC Adoptat prin #e)ea nr( /B5:/;;C, republicat >n "onitorul
2Aicial al om@niei, partea $, nr(=;= din 0= iulie /;00
0;; Publicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr( <B9
din 0= iulie /;0;(
93
Contractul individual de munc7
poate Ai prelun)it7 pe alte perioade de 3; de 4ile potrivit
prevederilor art( /39 Codul de procedur7 penal7
/C/( %uspendarea de drept a contractului de munc7 durea47 >ns7
numai pe perioada ini6ial7 de 3; de 4ile >ntruc@t dup7
e?pirarea celor 3; de 4ile salariatul poate Ai concediat din
ini6iativa an)ajatorului >n conAormitate cu prevederile art(
90 lit( b din Codul muncii
,+ *e la *ata e"pir7rii perioa*ei pentru care au !o(t emi(e
a4i3ele, autori3a8iile ori ate(t7rile nece(are pentru
e"ercitarea pro!e(iei.
/C3( Acest ca4 de suspendare de drept a contractului are o
durat7 ma?im7 de 9 luni Codul muncii stabilind c7 dac7 >n
termen de 9 luni salariatul nu i- a re>nnoit avi4ele,
autori4a6iile ori atest7rile necesare pentru e?ercitarea
proAesiei, contractul individual de munc7 >ncetea47 de
drept
i+ 9n alte ca3uri e"pre( pre473ute *e le'e.
/C<( Unul dintre aceste ca4uri
0;0
, a Aost, pentru un interval scurt
de timp, cel >n care, pentru administratorul sau directorul
societ76ii comerciale pe ac6iuni, pe perioada >ndeplinirii
mandatului de administrator, sau director desemnat de
c7tre adunarea )eneral7 ordinar7 a ac6ionarilor, contractul
individual de munc7 se suspenda, dac7 acesta era desemnat
din r@ndul salaria6ilor societ76ii(
/C=( Aceeai suspendare se declana i >n ca4ul >n care
administratorul sau directorul ales, urma s7 >nc-eie
contract individual de munc7 cu societatea pe care a ales s7
o administre4e(
/C9( Prevederea avea ca scop, eliminarea situa6iei de
0;0 A se vedea #e)ea nr( <<0:/;;9, privind modiAicarea i
completarea #e)ii nr( 30:0CC;, privind societ76ile comerciale,
republicat7 i al #e)ii /9:0CC; privind re)istrul comer6ului,
republicat7, publicat7 >n "onitorul 2Aicial nr( C== din /B
noiembrie /;;9, moAiAicat7 i completat7 prin 2rdonan6a de
ur)en67 nr( B/ :/;;5, privind modiAicarea i completarea #e)ii
nr( 30:0CC; privind societ76ile comerciale i a altor acte
normative incidente(
9<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
incompatibilitate >ntre Aunc6ia de administrator, sau director
*deci un repre4entant al patronatului+ i Aunc6ia de salariat *
un posibil membru sindical+(
/C5( %uspendarea contractului individual de munc7 se >ntindea
pe durata pentru care, persoana >n cau47, accepta contractul
de mandat, contract care se comunic7 la 2Aiciul e)istrului
Comer6ului(
/CB( $ncap@nd cu data de /C iunie /;;5 contracte individuale de
munc7 ale directorilor sau administratorilor >ncetea47 de
drept, de la data intr7rii >n vi)oare a 2rdonan6ei de ur)en67
nr( B/:/;;5 sau de la data accept7rii mandatului
0;/
(
/CC( A %uspendarea prin actul unilateral al salariatului(
3;;( $n conAormitate cu art( =0 din Codul muncii
0;3
, contractul
individual de munc7 poate Ai suspendat din ini6iativa
salariatului, >n urm7toarele
3;0( situa6ii8
302. /
a+ concediu pentru creterea copilului >n v@rst7 de p@n7 la /
ani sau, >n ca4ul copilului cu -andicap, p@n7 la >mplinirea
v@rstei de 3 ani
0;<
D
3;3( Persoanele care >n ultimul an anterior datei naterii
copilului, au reali4at timp de 0/ luni venituri proAesionale
supuse impo4itului pe venit potrivit prevederilor #e)ii nr(
=50:/;;3 privind Codul Aiscal, cu modiAic7rile i
complet7rile ulterioare, beneAicia47 de concediu pentru
creterea copilului >n v@rst7 de p@na la / ani sau, >n ca4ul
0;/ Fe4i pentru detalii capitolul E>ncetarea de drept a
contractului individual de munc7E(
0;3 i acest articol a stat >n aten6ia Cur6ii constitu6ionale, care
s-a pronun6at pentru constitu6ionalitatea sa prin Deci4ia nr(
/<:/;;3(
0;< Protec6ia acordat7 mamelor este >n conAormitate cu
prevederile #e)ii nr( <=/:/;;/ - pentru ratiAicarea Conventiei
2r)ani4atiei $nternationale a "uncii nr( 0B3:/;;; privind
revi4uirea Conventiei *revi4uita+ asupra protectiei maternitatii
din 0C=/, adoptata la cea de-a BB-a sesiune a ConAerintei
.enerale a 2r)ani4atiei $nternationale a "uncii la .eneva la
0= iunie /;;;, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei,
Partea $, nr( =3= din /3 iulie /;;/(
9=
Contractul individual de munc7
copilului cu -andicap, de p@n7 la 3 ani, precum i de o
indemni4a6ie lunar7 >n cuantum de 9;; lei sau, op6ional, >n
cuantum de B=P din media veniturilor reali4ate pe ultimele
0/ luni, dar nu mai mult de <(;;; lei(
3;<( Cele 0/ luni pot Ai constituite inte)ral si din perioadele in
care persoanele s-au aAlat in una sau mai multe dintre
urmatoarele situatii8
a+ si-au insotit sotul: sotia trimis:trimisa in misiune permanenta
in strainatateD
b+ au beneAiciat de indemni4atie de somaj, stabilita conAorm
le)iiD
c+ au beneAiciat de concedii si indemni4atii de asi)urari sociale
de sanatate, potrivit le)iiD
d+ au reali4at perioade asimilate sta)iului de coti4are in sistemul
public de pensii, in conditiile preva4ute #e)ea nr( /9/:/;0;
privind sistemul unitar de pensii publiceD
e+ au reali4at perioade de sta)iu de coti4are in sistemul public
de pensii in conditiile preva4ute de actele normative cu caracter
special care re)lementea4a concedierile colectiveD
A+ au reali4at in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii
in vi)oare a pre4entei ordonante de ur)enta, perioade de sta)iu de
coti4are pe ba4a de contract de asi)urare socialaD
)+ au beneAiciat de indemni4atia lunara pentru cresterea
copilului pana la varsta de / ani, respectiv pana la varsta de 3 ani
in ca4ul copilului cu -andicapD
-+ au beneAiciat de pensii de invaliditateD
i+ au beneAiciat de concediu Aara plata pentru a participa la
cursuri de Aormare si perAectionare proAesionala din initiativa
an)ajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, or)ani4ate in
conditiile le)iiD
j+ au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe
ba4a acordurilor )uvernamentale bilaterale inc-eiate de omania
cu alte stateD
M+ se aAla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din
initiativa an)ajatorului, Aara incetarea raportului de munca, pentru
motive economice, te-nolo)ice, structurale sau similare, potrivit
le)iiD
l+ se aAla in perioada de 9; de 4ile de la absolvirea cursurilor de
4i ale invatamantului universitar, or)ani4at potrivit le)ii, cu
99
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
e?amen de licen6a sau de diploma, in vederea an)ajarii ori, dupa
ca4, trecerii in somaj, potrivit le)ii(
m+ urmea47 cursurile de 4i ale >nv767m@ntului preuniversitar i
universitar, or)ani4at potrivit le)ii, Arecventate A7r7 >ntrerupere(
%unt e?ceptate de la aceast7 obli)a6ie persoanele care au >ntrerupt
cursurile din motive medicale(
n+ urmea47 cursuri cu Arecven67 de masterat >n 6ar7 sau >ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene, >ntr-un domeniu recunoscut
de "inisterul Educa6iei, Cercet7rii, !ineretului i %portului, i cel
pu6in unul dintre p7rin6ii copilului are cet76enie rom@n7( Nu
beneAicia47 de indemni4a6ie de cretere a copilului cursan6ii care o
primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene(
3;=( Prin venituri proAesionale supuse impo4itului pe venit
potrivit prevederilor #e)ii nr( =50:/;;3, cu modiAicarile si
completarile ulterioare, se intele)e8 venituri din salarii,
venituri din activitati independente, venituri din activitati
a)ricole, asa cum sunt deAinite de aceasta le)e(
3;9( Cuantumul indemni4a6iei se majorea47 cu 9;; lei pentru
Aiecare copil n7scut dintr-o sarcin7 )emelar7, de triple6i sau
multiple6i, >ncep@nd cu al doilea copil provenit dintr-o
astAel de natere( BeneAicia4a de aceleasi drepturi si una
dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a
incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul
in plasament ori in plasament in re)im de ur)enta, cu
e?ceptia asistentului maternal proAesionist, precum si
persoana care a Aost numita tutore(
3;5( Procedura concret7 de acordare i de plat7 a indemni4a6iei
pentru creterea copilului este re)lementat7 de prevederile
2rdonan6ei de ur)en67 nr( 0<B din 3 noiembrie /;;=
0;=
(
3;B( $n situa6ia >n care persoana >ndrept76it7 nu >ndeplinete
condi6iile pentru a beneAicia de indeni4a6ie pentru creterea
copilului aceasta va beneAicia totui de concediu pentru
creterea copilului >n v@rst7 de p@n7 la / ani sau, >n ca4ul
copilului cu -andicap, p@n7 la >mplinirea v@rstei de 3 ani
*asimilat7 >ntr-o anumit7 m7sur7 unei perioade de concediu
A7r7 salar+
0;= Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr(
0;;B din 0< noiembrie /;;=, cu modiAic7rile i complet7rile
ulterioare(
95
Contractul individual de munc7
5+ conce*iu pentru 9n'rijirea copilului 5olna4 9n 4r(t7 *e
pn7 la 7 ani (au, 9n ca3ul copilului cu ,an*icap, pentru
a!ec8iuni intercurente, pn7 la 9mplinirea 4r(tei *e 1=
ani.
3;C( Concediul poate Ai cerut de unul dintre p7rin6i, -andicapul
copilului dovedidu-se cu certiAicatul medical emis, >n
coditiile le)ii(
30;( Durata de acordare a indemni4atiei >n aceast7 situa6ie este
de ma?im <=
311. /
30/( de 4ile calendaristice pe an pentru un copil, cu e?cep6ia
situa6iilor >n care copilul este dia)nosticat cu boli
inAectoconta)ioase, neopla4ii, este imobili4at >n aparat
)ipsat sau este supus unor interven6ii c-irur)icale( Durata
concediului medical >n aceste ca4uri va Ai stabilit7 de
medicul curant, iar dup7 dep7irea termenului de C; de
4ile, de c7tre medicul specialist, cu aprobarea medicului
e?pert al asi)ur7rilor sociale
0;9
(
303( Cuantumul brut lunar al indemni4atiei pentru in)rijirea
copilului bolnav este de B=P din media veniturilor lunare
de pe ultimele 9 luni din cele 0/ luni, din care se constituie
sta)iul de coti4are, p@n7 la limita a 0/ salarii minime brute
pe 6ar7 lunar, pe ba4a c7rora se calculea47 contribu6ia
pentru concedii i indemni4a6ii(
c+ conce*iu paternal(
30<( Concediul paternal se acord7 tat7lui copilului nou-n7scut
pe o perioad7 de = 4ile lucr7toare *>n ca4 e?cep6ional de 0=
4ile+ i este re)lementat >n special de #e)ea nr( &)'0)1117
legea concediului paternal.
30=( Concediul se acord7 la cerere, >n primele opt s7pt7m@ni de
la naterea copilului, Aiind justiAicat cu certiAicatul de
natere, din care s7 re4ulte calitatea de tat7 a solicitantului(
309( $ndemni4a6ia pentru concediul paternal se pl7tete din
0;9 Fe4i art( /C din 2rdonan6a de ur)en67 nr( 0=B:/;;= privind
concediile i indemni4a6iile de asi)ur7ri sociale de
s7n7tate,modiAicat7, completat7 i aprobat7 de #e)ea nr(
3CC:/;;9, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $,
nr( C;0 din 00 iunie /;;9(
9B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
Aondul de salarii al unit76ii i este e)al cu salariul
corespun47tor perioadei respective( 1n ca4ul >n care tat7l
copilului a absolvit i cursurile de puericultur7 durata
concediului se majorea47 cu 0; 4ile lucr7toare(
305( 1n ca4ul decesului mamei copilului >n timpul naterii sau >n
perioada concediului de l7u4ie, tatal copilului beneAicia47
de restul concediului neeAectuat de c7tre mam7( Pe
perioada concediului tat7l copilului beneAicia47 de o
indemni4a6ie e)al7 cu ajutorul pentru sarcin7 i l7u4ie
cuvenit mamei(
30B( Datorit7 lipsei de inAormare, mul6i ta6i nu solicit7
eAectuarea concediu paternal, acesta Aiind conAundat cu
concediul pentru >n)rijirea copilului >n v@rst7 de p@n7 la /
ani, iar an)ajatorii nu aduc la cunotin67 posibilitatea
eAectu7rii concediului paternal(
*+ conce*iu pentru !ormare pro!e(ional7(
30C( Codul muncii prevede dreptul salaria6ilor de a beneAicia, la
cerere, de concedii pentru Aormare proAesional7, cu plat7
sau A7r7 plat7
0;5
( EAectuarea concediului A7r7 plat7 pentru
Aormare proAesional7 se poate reali4a i Arac6ionat >n cursul
unui an calendaristic, pentru sus6inerea e?amenelor de
absolvire a unor Aorme de >nv767m@nt sau pentru sus6inerea
e?amenelor de promovare >n anul urm7tor >n cadrul
institu6iilor de >nv767m@nt superior, p7r6ile Aiind >n
principiu libere s7 stabileasc7 durata acestora( Durata
concediului pentru Aormare proAesional7 este stabilit7 >n
unele situa6ii prin contractele colective de munc7 aplicabile
*la nivel de unitate sau la nivel de ramur7+ la un num7r de
3; de 4ile( 1n ca4ul >n care an)ajatorul acord7 un concediu
de Aormare proAesional7 cu plat7 acesta este >nso6it, de
re)ul7, de o clau47 de Aormare proAesional7 prin care se
stabilesc anumite obli)a6ii pentru salariatul care
beneAicia47 de un aseemneea concediu(
e+ e"ercitarea unor !unc8ii electi4e 9n ca*rul or'ani(melor
pro!e(ionale con(tituite la ni4el central (au local, pe
toat7 *urata man*atului(
0;5 Art( 0<C Codul muncii(
9C
Contractul individual de munc7
3/;( Unele le)i, care re)lementea47 e?ercitarea diAeritelor
proAesii, prev7d suspendarea contractului individual de
munc7 pe perioada c@t durea47 mandatul pentru Aunc6iile
de conducere >n cadrul or)anismelor proAesionale de
conducere(
(&). 2 astAel de prevedere este cuprins7 >n *egea privind
e-ercitarea profesiunii de medic, 5nfiinarea, organizarea
i funcionarea !olegiului edicilor din
(&&. $omnia, precum i >n *egea privind e-ercitarea
profesiunii de farmacist, 5nfiinarea, organizarea i
funcionarea !olegiului =armacitilor din $omnia)&.
A+ participarea la )rev7(
3/3( ConAorm dispo4i6iilor *egii nr. 6&0&')) a dialogului
social, salaria6ii >i p7strea47 toate drepturile ce decur) din
raportul de munc7, cu e?cep6ia Edreptului la salariu i la
sporuri la salariuE(
3/<( Pe perioada )revei salaria6ii beneAicia47 de drepturile de
asi)ur7ri sociale, iar intervalul de timp c@t au participat la
)reva constituie vec-ime >n munc7( 1n ipote4a >n care
)reva a Aost declarat7 ile)al7, drepturile men6ionate
anterior trebuie restituite(
)+ absen6e nemotivate(
3/=( Contractul individual de munc7 poate Ai suspendat >n
situa6ia absen6elor nemotivate ale salariatului, >n condi6iile
stabilite prin contractul colectiv de munc7 aplicabil,
contractul individual de munc7, precum i prin
re)ulamentul intern(
3/9( Absen6ele nemotivate de la locul de munc7 repre4int7
abateri disciplinare >n sensul celor prev74ute de art( /<5
alin( / din Codul muncii(
3/5( Atunci c@nd, >n urma cercet7rii prealabile, se constat7 c7
salariatul a avut un motiv obiectiv, care a re6inut
pre4entarea sa la locul de munc7 *a Aost bolnav, a suAerit un
accident etc( +, se cosider7 c7 e?ist7 un ca4 de suspendare a
contractului de munc7(
3/B( 1n ca4 contrar, absen6a constituie o abatere disciplinar7
5;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
supus7 uneia dintre sanc6iunile prev74ute la art( /<B din
Codul muncii(
3/C( A %uspendarea prin actul unilateral al an)ajatorului(
33;( Contractul individual de munc7 poate Ai suspendat din
ini6iativa an)ajatorului *art( =/ Codul muncii
0;B
+ >n
urm7toarele situa6ii8
a+ pe durata cercet7rii disciplinare prealabile, >n condi6iile
le)ii(
330( Codul muncii prevede c7 nici o sanc6iune disciplinar7 *cu
e?cep6ia avertismentului+ nu poate Ai dispus7 A7r7
eAectuarea unei cercet7ri prealabile(
33/( Potrivit art( /=/ alin( 0 din Codul muncii an)ajatorul
dispune aplicarea sanc6iunii disciplinare printr-o deci4ie
emis7 >n Aorm7 scris7, >n termen de 3; de 4ile
calendaristice de la data lu7rii la cunotin67 despre
s7v@rirea abaterii disciplinare( $n consecin67, perioada
pentru care se poate suspenda contractul individual de
munc7 din ini6iativa an)ajatorului este de p@n7 la 3; de
4ile(
b+ >n ca4ul >n care an)ajatorul a Aormulat pl@n)ere penal7
>mpotriva salariatului sau acesta a Aost trimis >n judecat7
pentru Aapte penale incompatibile cu Aunc6ia de6inut7, p@n7
la r7m@nerea deAinitiv7 a -ot7r@rii judec7toreti0/(
333( Aceast7 suspendare nu are caracter sanc6ionator, ci de
m7sur7 de precau6ie pentru a nu se repeta Aapte
asem7n7toare celei care impune Aormularea pl@n)erii
penale(
33<( $n acest sens Curtea Constitu6ional73 a ar7tat c7 Elu@nd
m7sura
335. /
339( suspend7rii contractului individual de munc7, an)ajatorul
nu se pronun67 asupra vinov76iei sau nevinov76iei
an)ajatului i nici asupra r7spunderii sale penale, acestea
Aiind c-estiuni a c7ror solu6ionare intr7 >n sAera de
0;B epublicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
9=; din 0/ decembrie/;;;, cu modiAic7rile ulterioare
Publicat7>n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( BC
din 0< mai 0CC5, cu modiAic7rile ulterioare(
A se vedea i Deci4ia nr( /<:/;;3 a Cur6ii constitu6ionale(
50
Contractul individual de munc7
activitate a or)anelor judiciare( An)ajatorul poate doar s7
Aormule4e pl7n)ere penal7 >mpotriva salariatului, dac7
de6ine date i indicii suAiciente cu privire la s7v@rirea de
c7tre acesta a unei Aapte penale incompatibile cu Aunc6ia
de6inut7, solicit@nd autorit76ilor competente solu6ionarea
ca4ului( $n aceast7 situa6ie sau atunci c@nd ia cunotin67
despre trimiterea >n judecat7 a an)ajatului pentru s7v@rirea
unei Aapte de aceeai natur7 poate lua m7sura suspend7rii(
"7sura
0;C
suspend7rii durea47 p@n7 la r7m@nerea deAinitiv7
a -ot7r@rii judec7toreti, av@nd aadar un caracter
provi4oriu( E
335( %uspendarea durea47 p@n7 la 8 *0+ condamnarea, r7mas7
deAinitiv7, situa6ie >n care contractul >ncetea47 de drept >n
temeiul art( =9 lit( i din Codul muncii, ca m7sur7 de
si)uran67 sau m7sur7 complementar7, sau >n temeiul art( =9
lit( ), ca urmare a condamn7rii penaleD */+ ac-itarea sau
>ncetarea procesului penal -ot7r@t7 de instan6a penal7, ca4
>n care an)ajatorul este >n drept s7 aplice o sanc6iune
disciplinar7, inclusiv desAacerea contractului de munc7
*art( /9< alini din Codul muncii+(
33B( 1n ca4ul acestor trei situa6ii de suspendare, dac7 se constat7
nevinov76ia celui >n cau47, salariatul >i reia activitatea
avut7 anterior i i se va pl7ti, >n temeiul normelor i
principiilor r7spunderii civile contractuale, o desp7)ubire
e)al7 cu salariul i celelalte drepturi de care a Aost lipsit pe
perioada suspend7rii contractului * art( =/ alin( / +(
c+ >n ca4ul >ntreruperii temporare a activit76ii, A7r7 >ncetarea
raportului de munc7, pentru motive economice,
te-nolo)ice, structurale sau similareD(
33C( Potrivit art( =/ alin( 0 lit( d din Codul muncii, contractul
poate Ai suspendat din ini6iativa an)ajatoruluiE >n ca4ul
>ntreruperii temporare a activit76ii, A7r7 >ncetarea raportului
0;C Art( /95 alin( 0(
Dac7 se constat7 nevinov7tia celui >n cau47, salariatul >i
reia activitatea avut7 anterior i i se va pl7ti o desp7)ubire
e)al7 cu salariul i celelalte drepturi de care a Aost lipsit pe
perioada suspend7rii contractului(
Prin Deci4ia nr( /<:/;;3, publicat7>n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea $, nr( 5/ din= Aebruarie /;;3(
5/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de munc7, >n special pentru motive economice,
te-nolo)ice, structurale sau similareD pe durata >ntreruperii
temporare a activit76ii an)ajatorului salaria6ii beneAicia47
de o indemni4a6ie, pl7tit7 din Aondul de salarii, ce nu poate
Ai mai mic7 de 5=P din salariul de ba47 corespun47tor
locului de munc7 ocupatD de asemenea, le)ea prevede c7
salaria6ii se vor aAla la dispo4i6ia an)ajatorului, acesta
av@nd oric@nd posibilitatea s7 dispun7 re>nceperea
activit76ii(
3<;( Aceast7 suspendare este o re)lementare nou7 >n le)isla6ia
muncii Aiind vorba de aa-numitul oma4 tehnic.
3<0( 1n aceast7 situa6ie suspendarea datorat7 unor probleme
te-nice, care duc la >ntreruperea activit76ii, implic7 i
obli)a6ia salaria6ilor de a r7m@ne la dispo4i6ia
an)ajatorului, care poate dispune oric@nd re>nceperea
activit76ii( Cum acelai cod instituie >n art( 09< alin( 3
obli)a6ia respect7rii salariului minim pe economie, se
>n6ele)e c7 procentul de 5=P, prev74ut >n ca4ul
suspend7rii, trebuie s7 Aie cel pu6in e)al cu salariul minim
brut pe 6ar7
00;
(
3</( Codul muncii *la art( =/ alin( 3+ prin modiAicarea adus7 de
#e)ea nr( <;:/;00 re)lementea47 i o alt7 variant7 de
suspendare a contractului de munc7 pentru motive
economice, te-nolo)ice, structurale sau similare, astAel c7,
pe perioade care dep7esc 3; de 4ile lucr7toare, an)ajatorul
va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la
/ zile la , zile pe sptmn, cu reducerea corespun47toare
a salariului, p@n7 la remedierea situa6iei care a cau4at
reducerea pro)ramului, dup7 consultarea prealabil7 a
sindicatului repre4entativ de la nivelul unit76ii sau a
repre4entan6ilor salaria6ilor, dup7 ca4(
d+ pe durata deta7rii, contractul poate Ai suspendat din
ini6iativa an)ajatorului, >n principal, pentru perioada
ini6ial7 de 0 an, prelun)irea ulterioar7 a deta7rii
reali4@ndu-se cu acordul salariatului(
00; A se vedea $( !( teA7nescu, ( Beli)r7deanu, op. cit, pa)(
<C(
53
Contractul individual de munc7
e+ pe durata suspend7rii de c7tre autorit76ile competente a
avi4elor, autori4a6iilor sau atest7rilor necesare pentru
e?ercitarea proAesiilor( %pre deosebire de situa6ia
re)lementat7 de art( =; lit( -, din Codul muncii, >n acest
ca4, suspendarea contractului are ca temei un act al unei
autorit76i *Aie administrativ7, Aie asociativ7, cu atribu6ii de
re)lementare+, de re)ul7, ca m7sur7 sanc6ionatorie pentru
ne>ndeplinirea sau >nc7lcarea unor norme le)ale, reAeritoare
la e?ercitarea unei proAesii, de c7tre salariat (
3<3( A %uspendarea prin acordul p7r6ilor(
3<<( Contractul individual de munc7 poate Ai suspendat, prin
acordul p7r6ilor, >n ca4ul concediilor fr plat pentru
studii sau pentru interese personale(
3<=( Pentru salaria6ii din sistemul privat num7rul de 4ile pentru
acest concediu se stabilete prin contractul colectiv de
munc7 sau prin re)ulamentul de ordine interioar7, Codul
muncii neprev74@nd un num7r ma?im posibil de a Ai
eAectuat(
K Din anali4area situa6iilor care impun suspendarea
contractului individual de munc7 se poate constata c7 unele
au o durat7 determinat7 de timp *e?( concediul paternal,
concediul de maternitate+D altele au o durat7 relativ
determinat7 *e?( concediul pentru creterea copilului p@n7
la >mplinirea v@rstei de / ani, respectiv 3 ani pentru cel cu
-andicapD eAectuarea serviciului medical obli)atoriu+ iar
altele au o durat7 incert7 de eAectuare *e?( participarea la
)reva, carantina+(
13. :ncetarea contractului in*i4i*ual *e munc7
)(. ). odaliti.
3<9( #a >ncetarea contractului individual de munc7 an)ajatorul
trebuie s7 6in7 cont de principiile legalitii, +unei7credine
i a 5nlturrii oricror forme de discriminare
000
.
000 Fe4i art( B din #e)ea nr( /;/:/;;/ privind e)alitatea de anse
>ntre Aemei i b7rba6i, republicat7(
5<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
3<5( "odalit76ile de >ncetare a contractelor de munc7 pot Ai
clasiAicate astAel8
a+ Dup rolul voinei prilor contractul poate 5nceta. K de
dreptD K ca urmare a acordului p7r6ilorD K ca urmare a
voin6ei unilaterale a uneia dintre p7r6i(
b+ Dup motivele care determin 5ncetarea contractului de
munc e-ist. K concediere pentru motive care 6in de
persoana salariatuluiD K concediere pentru motive care nu
6in de persoana salariatului(
c: Dup numrul persoanelor a cror contracte de munc
5nceteaz 9pentru motive care nu in de persoana
salariatului: e-ist. A concediere individual7D
K concediere colectiv7(
(,8. )(. &. 8ncetarea de drept a contractului individual de
munc.
(,1. !azuri de 5ncetare de drept.
a+ Decesul salariatului sau al an)ajatorului persoan7 Ai4ic7,
precum i >n ca4ul di4olv7rii an)ajatorului persoan7
juridic7, de la data la care an)ajatorul i-a >ncetat e?isten6a
conAorm le)iiD(
3=;( Contractul de munc7 Aiind un contract intuitu personae
*>nc-eiat >n virtutea calit76ilor personale ale salariatului+,
munca nu poate Ai prestat7 dec@t de c7tre cel >n cau47,
motiv pentru care moartea acestuia atra)e >ncetarea de
drept a contractului de munc7( Pentru identitate de ra6iune,
contractul individual de munc7 >ncetea47 de drept i >n
ca4ul decesului an)ajatorului persoan7 Ai4ic7, av@nd >n
vedere Aaptul c7 autori4a6iile, avi4ele, condi6iile reAeritoare
la desA7urarea activit76ii de c7tre persoana Ai4ic7
*autori4at7, proAesie liberal7+ sunt acordate >n temeiul unor
caliAic7ri, competen6e, aptitudini personale, individual,
acestea neAiind transmisibile pe c7ile le)ale sau
conven6ionale(
3=0( Di4olvarea an)ajatorului persoan7 juridic7 atra)e
deasemenea >ncetarea contractelor de munc7 ale salaria6ilor
5=
Contractul individual de munc7
an)ajatorului a c7rui e?isten67 >ncetea47 conAorm le)ii
*di4olvare de drept, -ot7r@re judec7toreasc7, etc+(
b+ 7m@nerea irevocabil7 a -ot7r@rii judec7toreti de
declarare a mor6ii sau a punerii sub interdic6ie a salariatului
sau a an)ajatorului persoan7 Ai4ic7(
3=/( $dentic cu situa6ia anterioar7, declararea judecatoreasc7 a
mor6ii >n condi6iile stabilite prin Decretul nr( 30:0C=<
atra)e >ncetarea de drept a contractului individual de
munc7, dar numai >n momentul r7m@nerii irevocabile a
-ot7r@rii judec7toreti(
3=3( De asemenea, punerea sub interdic6ie a salariatului
persoan7 Ai4ic7 atra)e >ncetarea de drept a contractului
individual de munc7, >ntruc@t t acesta este lipsit de
e?erci6iul drepturilor civile(
3=<( Prin abro)area acestei prevederi obli)a6ia >ncetarii
raporturior de munc7 r7m@ne >n sarcina lic-idatorului
,pentru societa6ile aAlate >n ca4ul reor)ani47rii judiciare(
3==( %itua6ia se complic7, atunci c7nd persoanele care repre4int7
an)ajatorul persoan7 juridic7, nu mai pot Ai contactate * >n
cele mai des >nt@lnite ca4uri acetia Aiind pleca6i din tar7
pentru o perioad7 incert7+, i nici nu au numit7 o persoan7
care s7-i repre4inte iar procedura lic-id7rii nu este
declanat7, ajun)@ndu-se p@n7 >n momentul radierii la
e)istru
3=9( Comer6ului(
357. /
c+ la data >ndeplinirii cumulative a condi6iilor de v@rst7
standard i a sta)iului minim de coti4are pentru
pensionareD la data comunic7rii deci4iei de pensie >n ca4ul
pensiei de invaliditate, pensiei anticipate par6iale, pensiei
anticipate, pensiei pentru limit7 de v@rst7 cu reducerea
v@rstei standard de pensionareD
3=B( 1n situa6ia pensionrii anticipate suntem >n pre4en6a
>ncet7rii contractului individual de munc7 prin voin6a uneia
dintre p7r6i, conAorm art( == lit( c din Codul muncii, astAel
c7, raporturile de munc7 >ncetea47 >n momentul >n care
salariatul >i e?prim7 voin6a >n acest sens i nu la data
59
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
comunic7rii deci4iei de pensionare( P@n7 la data >ncet7rii
raporturilor de munc7 persoana >n cau47 nu va beneAicia de
pensia anticipat7(
3=C( 1n ca4ul pensiei de invaliditate contractul de munca
>ncetea47 de drept la data comunic7rii deci4iei de
pensionare, dar preci47m c7 doar >n ca4ul pensiei de
invaliditate de )radul $ i $$( 1n ca4ul pensiei de invaliditate
de )radul $$$ salariatul >i poate continua activitatea >n
condi6iile unui pro)ram de lucru de < ore pe 4i(
39;( Pentru oricare dintre ca4urile enumerate la litera d+ se
impune depunerea, de c7tre salariat, a unei cereri prin care
s7 se solicite Casei Hude6ene de Pensii stabilirea condi6iilor
de pensionare i emiterea deci4iei de pensionare la o dat7
ulterioar7(
390( %itua6ia nou7 re)lementat7 de art( =9 lit( c din Codul
muncii se reAer7 la >ncetarea de drept a contractului de
munc7 >n ca4ul >n care salariatul >ndeplinete condi6iile de
v@rst7 standard i a sta)iului minim de coti4are pentru
pensionare
00/
(
d+ Ca urmare a constat7rii nulit76ii absolute a contractului
individual de munc7, de la data la care nulitatea a Aost
constatat7 prin acordul p7r6ilor sau prin -ot7r@re
judec7toreasc7 deAinitiv7(
39/( Nerespectarea oric7reia dintre condi6iile le)ale necesare
pentru >nc-eierea valabil7 a contractului individual de
munc7 atra)e nulitatea acestuia, nulitate care poate Ai >ns7
acoperit7 prin >ndeplinirea ulterioar7 a condi6iilor impuse
de le)e
003
(
00/ constat7rii poate trece un termen >n care salariatul prestea47
munca, perioada care nu are o acoperire le)al7 >n conte?tul
prevederilor art( =9 lit( c prima te47 din Codul muncii( De le)e
Aerenda se impune modiAicarea te?tului mai sus amintit astAel
>nc@t >ncetarea de drept s7 se reali4e4e ,,la data constatrii
>ndeplinirii cumulative a condi6iilor de v@rst7 standard i a
sta)iului minim de coti4are pentru pensionareE(
003 Pentru detalii asupra eAectelor i caracterului nulit76ii, ve4i
I+idem, pa)( /B0-/B3(
55
Contractul individual de munc7
393( 1n principiu nulitatea contractului individual de munc
este remedia+il, adic7 poate Ai acoperit7 prin >ndeplinirea
ulterioar7 a condi6iilor impuse de le)e *de e?emplu
pre4entarea ulterioar7 a certiAicatului medical din care
re4ult7 c7 salariatul este apt de munc7D acordul e?primat
ulterior de p7rin6ii minorului cu v@rsta cuprins7 >ntre 0=-09
ani acoper7 lipsa acestuia la >nc-eierea contractului de
munc7+(
39<( Aa cum s-a aratat >n literatura de specialitate e?ist7 i
situa6ii >n care nulitatea este neremediabil7
00<
- de e?emplu
>ncadrarea >n munca a unui minor sub 0= ani iar acest Aapt
a Aost constatat >nainte de >mplinirea v@rstei de 0= ani(
39=( Nulitatea contractului individual de munc7 poate Ai i
parial, >n situa6ia >n care numai o clau47 este aAectat7 de
nulitate
399( 1n aceasta situa6ie clau4a aAectat7 de nulitate, >ntruc@t
stabilete drepturi sau obli)a6ii pentru salaria6i, care
contravin unor norme le)ale imperative sau contractelor
colective de munc7 aplicabile, va Ai 5nlocuit de drept cu
dispo4i6iile le)ale sau conven6ionale aplicabile, salariatul
av@nd dreptul la desp7)ubiri(
395( Persoana care a prestat munc7 >n temeiul unui contract
individual de munc7 nul are dreptul la remunerarea
acesteia, corespun47tor modului de >ndeplinire a
atribu6iilor de serviciu( Aceasta se justiAic7 deoarece p7r6ile
nu pot Ai puse >n situa6ia anterioar7, presta6iile persoanei >n
cau4a reali4@ndu-se succesiv(
39B( Potrivit art( =5 alin( 9 din Codul muncii constatarea
nulit76ii i stabilirea eAectelor acesteia se poate Aace prin
acordul p7r6ilor(
39C( 1n ca4ul >n care p7r6ile nu se >ntele) nulitatea se pronun67
de c7tre instan6a judec7toreasc7(
00< Fe4i D( F( Firoiu, op. cit., pa)( //5(
5B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
35;( Nulitatea >i produce eAecte numai pentru viitor, de la data
constat7rii acesteia prin acordul p7r6ilor sau a r7m@nerii
irevocabile a -ot7r@rii judec7toreti de constatare a
nulit76ii
00=
(
e+ Ca urmare a admiterii cererii de reinte)rare >n Aunc6ia
ocupat7 de salariat a unei persoane concediate nele)al sau
pentru motive ne>ntemeiate, de la data r7m@nerii deAinitive
a -ot7r@rii judec7toreti de reinte)rareD
350( Nerespectarea de c7tre an)ajator a prevederilor le)ale cu
privire la concediere poate atra)e dupa sine obli)area
acestuia de c7tre instan6a de judecat7 la reinte)rarea >n
Aunc6ia de6inut7 anterior a salariatului concediat netemeinic
i nele)al( 1n aceast7 situa6ie contractul de munc7 al
persoanei >ncadrate ulterior pe postul respectiv >ncetea47
de drept(
35/( Prin urmare, >n situa6ia >n care, dup7 r7m@nerea deAinitiv7 a
-ot7r@rii judec7toreti de reinte)rare, salariatul concediat
nele)al nu-i e?prim7 inten6ia de a reveni la locul de
munc7 de6inut anterior, este inoportun i inutil s7 Aie
considerat >ncetat de drept contractul individual de munc7
al persoanei >ncadrate ulterior(
353( 1n ca4ul >n care contractul individual de munc7 a >ncetat de
drept ca i consecin67 a >mprejur7rii descrise mai sus,
an)ajatorul are obli)a6ia de a-i propune salariatului alte
locuri de munc7 vacante >n unitate compatibile cu
pre)7tirea sa proAesional7 *art( 90 alin( 0 din Codul
muncii+(
A+ Ca urmare a condamn7rii penale la e?ecutarea unei
pedepse privative de libertate, de la data ram@nerii
deAinitive a -ot7r@rii judec7toretiD
)+ De la data retra)erii de c7tre autorit76ile sau or)anismele
competente a avi4elor, autori4a6iilor ori atest7rilor necesare
pentru e?ercitarea proAesieiD
35<( 1n ca4ul meseriilor i proAesiilor pentru e?ercitarea c7rora
00= Fe4i Deci4ia Cur6ii Constitu6ionale nr( 35B:/;;<, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( C39 din 03
octombrie /;;<
5C
Contractul individual de munc7
este necesar7 e?istenta unor avi4e, autori4a6ii sau atest7ri,
retra)erea acestora ec-ivalea47 cu >ncetarea de drept a
contractului individual de munc7 al celui >n cau47(
35=( 2b6inerea acestor avi4e, autori4a6ii sau atest7ri este
motivat7 de speciAicul Aiec7rei proAesii sau meserii care
presupune o caliAicare corespun47toare, precum i anumite
aptitudini pe care cel ce dorete s7 e?ercite acea meserie
sau proAesie trebuie s7 le aib7, tocmai pentru >ndeplinirea
sarcinilor de la locul de munc7 ales( etra)erea avi4ului,
autori4a6iei sau atestatului de c7tre autoritatea sau
or)anismul competent se Aace numai >n momentul >n care
nu mai sunt >ndeplinite
359( condi6iile din momentul acord7rii acestora(
377. /
35B( Persoanele care optea47 pentru e?ercitarea unor proAesii
sau meserii i pentru >ncadrarea >n Aunc6ii pentru care
re)lement7rile le)ale cer i e?isten6a avi4ului, autori4a6iei
ori atest7rii din partea unor autorit76i de specialitate se aAla
>ntr-o situa6ie diAerit7 Aa67 de celelalte cate)orii de salaria6i
c7rora nu li se cer aceste documente >n momentul
>ncadr7rii >n Aunc6ie, ceea ce justiAic7, >n mod obiectiv i
re4onabil, tratamentul juridic diAerit
009
(
-+ Ca urmare a inter4icerii e?ercit7rii unei proAesii sau a unei
Aunc6ii, ca m7sur7 de si)uran67 ori pedeaps7
complementar7, de la data r7m@nerii deAinitive a -ot7r@rii
judec7toreti prin care s-a dispus interdic6ia >n condi6iile
prev74ute de Codul penal sau de le)i speciale(
i+ #a data e?pir7rii termenului contractului individual de
munc7 >nc-eiat pe durat7 determinat7
005
(
j+ etra)erea acordului p7rin6ilor sau al repre4entan6ilor
le)ali, >n ca4ul salaria6ilor cu v@rsta cuprins7 >ntre 0= i 09
ani(
35C( Dac7 p7rin6ii sau repre4entan6ii le)ali ai minorului constat7
009 Fe4i Deci4ia Cur6ii Constitu6ionale nr( =<=:/;;<, publicat7
>n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $ nr( B= din /=
ianuarie /;;=
005 Art B; alin( /, 3 si art B/ din Codul muncii(
B;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
c7 de4voltarea psi-ic7 i: sau Ai4ic7 precum i s7n7tatea
salariatului minor este pus7 >n pericol, acordul lor,
e?primat la >nc-eierea contractului de munc7, poate Ai
retras, moment >n care contractul >ncetea47 de drept
00B
(
3B;( Prin e?cep6ie de la prevederile art( =9 din Codul muncii,
2rdonan6a de ur)en67
00C
nr( B/:/;;5 pentru modiAicarea i
completarea #e)ii nr( 30:0CC; privind societ76ile
comerciale i a altor acte normative incidente, prevede >n
art( F Aaptul c7 Gcontractele individuale de munc7 ale
administratorului sau directorului, >nc-eiate pentru
>ndeplinirea mandatului de administrator sau director
>nainte de intrarea >n vi)oare a ordonan6ei de ur)en67,
>ncetea47 de drept de la data intr7rii >n vi)oare a
ordonan6ei, sau >n ca4ul >n care mandatul a Aost acceptat
ulterior, de la data accept7rii mandatuluiE(
3B0( !rebuie s7 preci47m c7 anterior acestei prevederi, pentru
administratorul sau directorul societ76ii comerciale pe
ac6iuni, contractul individual de munc7 era suspendat din
momentul accept7rii contractului de mandat
0/;
(
3B/( $n doctrin7
0/0
e?ist7 o serie >ntrea)7 de discu6ii, pornind de
la ra6iuni teoretice i practice, cu privire la inutilitatea
>ntocmirii unui act constatator al >ncet7rii de drept a
00B $n practic7 au Aost >nt@lnite situa6ii >n care a e?istat acordul
parin6ilor la >nc-eierea unui contract de munc7 de c7tre
minorul cu v@rsta cuprins7 >ntre 0=09 ani, c-iar dac7 munca
prestat7 de minor aAecta >n mod v7dit de4voltarea psi-ic7,
s7n7tatea i pre)7tirea proAesional7 a acestuia( $n astAel de
situa6ii, or)anele cu atribu6ii de control >n domeniul rela6iilor
de munc7 vor >ntiin6a autoritatea tutelar7 competent7, urm@nd
ca aceasta s7 ia m7surile care se impun, iar an)ajatorul va Ai
sanc6ionat >n ca4ul >nc7lc7rii re)imului de munc7 al minorilor(
00C Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
<<C din /C iunie /;;5(
0/; A se vedea art( 035 din #e)ea nr( <<0:/;;9
0/0 Fe4i A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( &ic-indelean, 2(
&inca, op. cit., pa)( <B9-<B5
B0
Contractul individual de munc7
contractului individual de munc7(
3B3( AstAel se aprecia47 c7, >ntruc@t este vorba de o >ncetare >n
virtutea le)ii - ope legis, contractul este re4iliat >n c-iar
momentul apari6iei cau4ei de >ncetare, A7r7 s7 mai Aie
necesar7 vreo Aormalitate ori s7 intervin7 un act al
an)ajatorului(
(8,. )(. (. 8ncetarea contractului individual de munc prin
acordul prilor
3B=( #e)iuitorul nu re)lementea47 >n detaliu >ncetarea
contractului individual de munc7 prin acordul p7r6ilor
0//
(
Pentru a Ai >n pre4enta acestui tip de >ncetare a contractului
individual de munc7, este necesar ca acordul de voin67 s7
Aie Aerm, clar i s7 e?clud7 orice incertitudine asupra
consim67m@ntului p7r6ilor, >n sensul >ncet7rii raporturilor
de munc7(
3B9( Din ra6iuni practice se impune ca la >ncetarea contractului
de munc7 prin acordul p7r6ilor s7 Aie >ntocmit un act juridic
- ad pro+ationem, din care s7 re4ulte >n mod clar inten6ia
p7r6ilor de a >nceta raporturile de munc7(
3B5( !ondiiile esen6iale care trebuie >ndeplinite >n acest ca4 de
>ncetare a contractului de munc7 sunt 8
K e?isten6a unui acord >ntre cele dou7 p7r6i, an)ajator i
an)ajat, e?primat >n mod Aerm, clar, A7r7 ec-ivoc din care s7
re4ulte voin6a acestora de a >nceta raporturile de munc7 D
K stabilirea unei date precise de >ncetare a contractului
individual de munc7(
(88. )(. ,. !oncedierea.
03( <( 0( No6iune( !ipuri(
3BC( Concedierea repre4int7 >ncetarea contractului individual de
munc7 din ini6iativa an)ajatorului i poate Ai dispus7 >n
ca4urile, condi6iile i termenele prev74ute de le)e(
3C;( !oncedierea poate fi dispus. a+ pentru motive care 6in de
0// Art == lit( b din Codul muncii(
B/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
persoana salariatului sau b+ pentru motive care nu 6in de
persoana salariatului(
03( <( /( Concedierea pentru motive care 6in de persoana
salariatului(
3C0( An)ajatorul poate dispune concedierea pentru motive care
6in de persoana salariatului >n urm7toarele situa6ii8
a: 5n cazul 5n care salariatul a svrit o a+atere grav sau
a+ateri repetate de la regulile de disciplin a muncii ori de
la cele sta+ilite prin contractul individual de munc,
contractul colectiv de munc aplica+il sau regulamentul
intern, ca sanciune disciplinar.
3C/( Articolul 90 lit( a din Codul muncii con6ine >n Aapt mai
multe ipote4e >n care poate Ai dispus7 concedierea de c7tre
an)ajator, astAel 8
(1(. 7salariatul a svrit o a+atere grav sau a+ateri repetate
de la regulile de disciplin a muncii.
3C<( De e?emplu, se poate considera ca a s7v@rit o abatere
)rav7 salariatul care nu veriAic7, potrivit prescrip6iilor,
parametrii Aunc6ionali ai unor utilaje cu un )rad ridicat de
risc >n e?ploatare, ceea ce poate pune >n pericol de
accidentare at@t propria persoan7 c@t i al6i salaria6i(
3C=( Abaterile repetate pot determina de asemenea concedierea
salariatului( C-iar dac7 luate individual unele abateri nu
pot Ai considerate ca pre4ent@nd un )rad ridicat de
)ravitate, totui, s7v@rirea lor >n mod repetat, poate
conduce la conclu4ia unei conduite necorespun47toare a
salariatului ce determin7 concedierea disciplinar7 a
acestuia *de e?emplu >nt@r4ierile repetate la serviciu+(
3C9( 1n ca4ul >n care abaterea s7v@rit7 de salariat are un
caracter ne>nsemnat an)ajatorul nu poate dispune
concedierea pentru motive disciplinare
0/3
(
0/3 Fe4i practica judiciar7 comentat7 >n evista om@n7 de
Dreptul "uncii, nr( /:/;;<, pa)( 03B, 0<; *deci4ie de
concediere anulat7 pentru lipsa caracterului )rav al abaterii
disciplinare+(
B3
Contractul individual de munc7
3C5( 7a+ateri grave sau a+ateri repetate de la regulile9 norme,
clauze: sta+ilite prin contractul individual de munc. De
e?emplu nerespectarea clau4ei de conAiden6ialitate, de c7tre
salariat, stabilit7 conAorm prevederilor art( /9 din Codul
muncii, poate determina an)ajatorul s7 dispun7
concedierea salariatului(
(18. 7a+atere grav sau a+ateri repetate de la regulile 9norme,
clauze: sta+ilite prin contractul colectiv de munc
aplica+il?
(11. 7a+atere grav sau a+ateri repetate de la regulile sta+ilite
prin regulamentul intern?
<;;( e)ulamentul intern este >n Aapt le)ea an)ajatorului care
con6ine un amal)am de norme de natur7 le)al7 i
contractual7, con6in@nd i dispo4i6ii normative proprii care
re)lementea47 >n detaliu >ntrea)a activitate a an)ajatorului
0/<
0/< %pre e?emplu, an)ajatorii pot stabili prin re)ulamentul
intern situa6iile care conduc la aplicarea unor sanc6iuni
disciplinare, inclusiv cele care conduc la concedierea
salariatului, astAel8, , consumul de b7uturi alcoolice >n timpul
pro)ramului de lucru i >n incinta unit76ii p74iteD -injurii,
amenin67ri, brusc7ri, loviri, deni)r7ri, insulte la adresa
cole)ilor i altor persoaneD Aolosirea documentelor i a
bunurilor acesteia >n interes personal A7r7 aprobareD >ntocmirea
de pontaje sau Aoi de parcurs incorecte, AictiveD incitarea la
)rev7, provocarea nejustiAicat7 a unor conAlicte de munc7D
reAu4ul nejustiAicat de a e?ecuta dispo4i6ia de deplasare >n
interesul serviciuluiD reAu4ul repetat de a se pre4enta la lucru
sau de a e?ecuta activit76ile stabilite >n ca4 de Aor67 major7D
reAu4ul repetat de a se pre4enta la controalele privind starea
s7n7t76iiD salariatul primete bani sau alte Aoloase necuvenite,
pentru Aacilitarea uor avantaje sau serviciiD salariatul >ncalc7 >n
mod repetat prevederile Aiei postului *a treia abatere+D
nesupunerea la testul alcoolscopicD p7r7sirea neautori4at7 a
postului de pa47 sau a locului de munc7D sustra)erea sub orice
Aorm7 de bunuri i valori apar6in@nd societ76iiD inserarea sau
publicarea >n 4iare, reviste, brouri a unor comunic7ri >n
le)7tur7 cu activitatea unit76ii, A7r7 acordul administra6iei
B<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
<;0( K Cercetarea prealabil7( Concedierea pentru s7v@rirea unei
a+ateri grave sau a unor a+ateri repetate de la re)ulile de
disciplin7 a muncii poate Ai dispus7 numai dup7
>ndeplinirea de c7tre an)ajator a cercet7rii disciplinare
prealabile i >n termenele stabilite de pre4entul cod(
+: 5n cazul 5n care salariatul este arestat preventiv pentru o
perioad mai mare de (' de zile, 5n condiiile !odului de
procedur penal?
<;/( Av@nd >n vedere c7 lipsa timp de cel putin 3; de 4ile a
salariatului arestat preventiv, de la locul de munc7, poate
cau4a prejudicii an)ajatorului sau poate perturba procesul
de munc7, an)ajatorul poate dispune concedierea
salariatului >n cau47, >n vederea >ncadr7rii >n munc7 a unei
alte persoane pentru >nlocuirea salariatului astAel concediat(
<;3( 1n literatura de specialitate
0/=
s-a ar7tat c7 m7sura
concedierii, >n aceast7 situa6ie, trebuie s7 Aie dispus7
anterior revenirii salariatului la lucru, >ntruc@t dup7 liberare
concedierea nu se mai justiAic7 pe temeiul art( 90 lit( b din
Codul muncii(
c: 5n cazul 5n care, prin decizie a organelor competente de
e-pertiz medical, se constat inaptitudinea fizic i0sau
psihic a salariatului, fapt ce nu permite acestuia s 5i
5ndeplineasc atri+uiile corespunztoare locului de
munc ocupat?
<;<( Condi6iile necesare pentru a putea Ai dispus7 concedierea >n
aceast7
<;=( situa6ie sunt urm7toarele 8
406. /
<;5( -e?isten6a inaptitudinii Ai4ice i: sau psi-ice a salariatului D
<;B( -inaptitudinea Ai4ic7 i:sau psi-ic7 s7 Aie constatat7 de
or)anele de e?perti47 medical7 competente D
<;C( -inaptitudinea Ai4ic7 i:sau psi-ic7 s7 nu permit7
salariatului s7-i >ndeplineasc7 atribu6iile corespun47toare
0/= Fe4i A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( &ic-indelean, 2(
&inca, op. cit., pa)( <C<(
B=
Contractul individual de munc7
locului de munc7 ocupatD
<0;( -salariatul s7 nu accepte alte locuri de munc7 vacante >n
unitate, compatibile cu capacitatea sa de munc7 stabilit7 de
medicul de medicina muncii *art( 9< alin( 0 din Codul
muncii+D
<00( Dac7 an)ajatorul nu are locuri de munc7 vacante acesta are
obli)a6ia de a solicita sprijinul a)en6iei jude6ene de ocupare
a Aor6ei de munc7 >n vederea redistribuirii salariatului,
corespun47tor pre)7tirii proAesionale sau, dup7 ca4,
capacit76ii de munc7 stabilite de medicul de medicina
muncii, salariatul Aiind inAormat asupra solu6iilor propuse
de a)en6ie(
<0/( $n situa6ia >n care salariatul nu >i maniAest7 >n mod e?pres
consim67m@ntul cu privire la noul loc de munc7 oAerit, >n
termen de 3 4ile lucr7toare de la data inAorm7rii sale,
an)ajatorul poate dispune concedierea(
<03( !rebuie preci4at c7, >n principiu, competen6a de a stabili
capacitatea de munc7, deci i inaptitudinea Ai4ic7 i:sau
psi-ic7 a salariatului, apar6ine medicului de medicin7 a
muncii care >n ba4a investi)a6iilor clinice de specialitate
pune conclu4iile asupra capacit76ii de munc7 a salariatului(
<0<( Nu orice inaptitudine Ai4ic7 i:sau psi-ic7 poate atra)e
concedierea salariatului( AstAel, nevro4ele, depresiile >n
Aorme uoare, pasa)ere, disAunc6ionalit76i temporare ale
or)anismului nu pot constitui temei al concedierii
salariatului(
<0=( 1n ca4ul concedierii pentru inaptitudine Ai4ic7 i: sau
psi-ic7 salariatul va beneAicia de o compensa6ie * stabilit7
prin contractul colectiv de munc7, contractul individual de
munc7 sau re)ulamentul intern +(
<09( De asemenea trebuie men6ionat c7 acest ca4 de concediere
nu se
<05( :
<0B( conAund7 cu situa6ia re)lementat7 de art( =9 lit( d din Codul
muncii c@nd intervine >ncetarea de drept a contractului
B9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
individual de munc7 de la data comunic7rii deci4iei de
pensionare a salariatului pentru invaliditate(
d: 5n cazul 5n care salariatul nu corespunde profesional
locului de munc 5n care este 5ncadrat.
<0C( Concedierea pentru necorespundere proAesional7 poate Ai
dispus7 dac7 sunt >ndeplinite urm7toarele condi6ii 8
</;( -s7 e?iste elemente, Aapte, >mprejur7ri care s7 determine
presupunerea c7 salariatul este necorespun47tor
proAesionalD
</0( -necorespunderea proAesional7 se raportea47 la locul de
munc7 ocupat de salariatD
<//( -necorespunderea proAesional7 trebuie s7 Aie stabilit7 >n
mod cert de c7tre or)anul competent al an)ajatorului s7
eAectue4e procedura de evaluare proAesional7D
</3( -salariatul s7 nu accepte alte locuri de munc7 vacante >n
unitate, compatibile cu pre)7tirea sa proAesional7D
</<( 1n literatura de specialitate
0/9
i >n practica judiciar7 e?ist7 o
serie >ntrea)7 de discu6ii, controverse i motiva6ii
reAeritoare la ca4urile i condi6iile >n care poate Ai dispus7
concedierea pentru necorespundere proAesional7(
</=( An)ajatorii conAund7 de multe ori motivele care determin7
concedierea pentru necorespundere proAesional7 cu cele
care atra) concedierea disciplinar7(
</9( Pentru a stabili necorespunderea proAesional7 a salariatului
nu trebuie s7 ne raport7m necesarmente la conduita
acestuia, >ntruc@t se poate ca un salariat s7 aib7 o conduit7
necorespun47toare dar s7 ob6in7 re4ultate proAesionale
0/9 $bidem, pa)( <C9-<CB(
B5
Contractul individual de munc7
deosebite *datorit7 capacit76ilor sale intelectuale,
e?perien6ei acumulate, abilit76ilor personale etc +, i invers,
un salariat cu o conduit7 ireproabil7 poate s7 aib7
re4ultate proAesionale slabe datorit7 lipsei abilit76ilor sale
de a se adapta la cerin6ele postului ocupat(
</5( Prin urmare, ceea ce este important >n stabilirea
necorespunderii proAesionale este re4ultatul muncii
salariatului i doar >n subsidiar conduita necorespun47toare
a acestuia care poate Ai totui una din cau4ele re4ultatelor
proAesionale ale salariatului(
</B( Concedierea salariatului pentru necorespundere
proAesional7 poate Ai dispus7 numai dup7 evaluarea
prealabil7 a salariatului, conAorm procedurii de evaluare
stabilite prin contractul colectiv de munc7 aplicabil sau, >n
lipsa acestuia, prin re)ulamentul intern(
</C( 1n Codul muncii nu este re)lementat7 procedura de
evaluare proAesional7 a salaria6ilor, aa cum sunt elemente
care ne permit s7 stabilim >n concret modul de reali4are a
procedurii disciplinare( Potrivit art( 93 alin( / din Codul
muncii concedierea pentru necorespundere proAesional7
poate Ai dispus7 numai dup7 evaluarea prealabil7 a
salariatului, conAorm procedurii de evaluare stabilite prin
contractul
<3;( colectiv de munc7 >nc-eiat la nivel na6ional sau la nivel de
ramur7 da
<30( :
<3/( activitate aplicabil, precum i prin re)ulamentul intern(
<33( Procedura de evaluare proAesional7 era re)lementat7 prin
contractul colectiv de munc7 la nivel na6ional
0/5
*aplicabil
tuturor cate)oriilor de an)ajatori+, >ns7 prin modiAic7rile
aduse de #e)ea 9/:/;00 nu se mai poate ne)ocia i >nc-eia
un contract colectiv de munc7 la unic la nivel na6ional,
astAel c7, nu mai avem re)lementat7 >n pre4ent, >n mod
unitar, procedura de evaluare proAesional7, aceasta urm@nd
a Ai re)lementat7 >n contractele colective de munc7
>nc-eiate la nivel de ramur7(
0/5 A se vedea prevederile art( 55 din Contractul colectiv de
munc7 unic la nivel na6ional pe anii /;;5-/;0;(
BB
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
<3<( Codul muncii, prin modiAic7rile aduse de #e)ea nr(
<;:/;00, are totui prevederi reAeritoare drepturile
an)ajatorilor de a stabili criteriile de evaluare ale
salaria6ilor *art( 05 alin( 3 lit( e+, obiectivele de perAorman67
*art( <; alin( 0 lit( A+, precum i procedura de evaluare, prin
re)ulamentul intern *art( /</ lit( i+, A7r7 a Ai stabilite >ns7
repere obiective >n reali4area acesteia din urm7(
K !ermenul de emitere a deci4iei de concediere( $n ca4ul >n
care concedierea intervine pentru unul dintre motivele
prev74ute la lit( b+, c+ sau d+, an)ajatorul are obli)a6ia de a
emite deci4ia de concediere >n termen de (' de zile
calendaristice de la data constat7rii cau4ei concedierii( $n
ca4ul >n care concedierea intervine pentru motivul prev74ut
la lit( a+, an)ajatorul poate emite deci4ia de concediere
numai cu respectarea dispo4i6iilor art( /<5 - /=/ din Codul
muncii( Deci4ia se emite >n scris i, sub sanc6iunea nulit76ii
absolute, trebuie s7 Aie motivat >n Aapt i >n drept i s7
cuprind7 preci47ri cu privire la termenul >n care poate Ai
contestat7 i la instan6a judec7toreasc7 la care se contest7(
K edistribuirea salariatului concediat( $n ca4ul >n care
concedierea se dispune pentru motivele prev74ute la lit( c+
i d+, precum i >n ca4ul >n care contractul individual de
munc7 a >ncetat de drept >n temeiul art( =9 lit( A+,
*reinte)rarea >n Aunc6ie a celui concediat nele)al+,
an)ajatorul are obli)atia de a-i propune *0+ salariatului alte
locuri de munc7 vacante >n unitate, compatibile cu
pre)7tirea proAesional7 sau, dup7 ca4, cu capacitatea de
munc7 stabilit7 de medicul de medicin7 a muncii( $n
situa6ia >n care an)ajatorul nu dispune de locuri de munc7
vacante acesta are obli)a6ia de a solicita sprijinul a)en6iei
teritoriale de ocupare a Aor6ei de munc7 >n vederea
redistri+uirii */+ salariatului, corespun47tor pre)7tirii
proAesionale sau, dup7 ca4, capacit7tii de munc7 stabilite
de medicul de medicin7 a muncii(
<3=( %alariatul are la dispo4i6ie un termen de 3 4ile lucr7toare de
la comunicarea an)ajatorului pentru a-i maniAesta e?pres
consimmntul *3+ cu privire la noul loc de munc7 oAerit(
$n ca4ul >n care salariatul nu >i maniAest7 e?pres
consim67m@ntul >n termen, precum i dup7 notiAicarea
BC
Contractul individual de munc7
ca4ului c@tre a)en6ia teritorial7 de ocupare a Aor6ei de
munc7, an)ajatorul poate dispune concedierea *<+
salariatului(
03( <( 3( Concedierea pentru motive care nu 6in de persoana
salariatului(
<39( Concedierea pentru motive care nu 6in de persoana
salariatului repre4int7 >ncetarea contractului individual de
munc7, determinat7 de desfiinarea locului de munc
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive A7r7
le)7tur7 cu persoana acestuia
0/B
(
<35( Condi6ii necesare pentru a dispune concedierea 8
<3B( -s7 e?iste necesitatea desAiin67rii locului de munc7, astAel
>nc@t men6inerea acestuia >n or)ani)rama an)ajatorului s7
Aie imposibil7 sau inutil7D
<3C( -desAiin6area locului de munc7 s7 Aie determinat7 de unul
sau mai multe
<<;( :
<<0( motive A7r7 le)7tur7 cu persoana salariatuluiD
<</( -desAiin6area locului de munc7 s7 Aie eAectiv7 i s7 aib7 o
cau47 real7 i serioas7
0/C
(
<<3( salaria6ii concedia6i pentru motive care nu 6in de persoana
lor beneAicia47 de m7suri active de combatere a omajului
i pot beneAicia de compensa6ii >n condi6iile prev74ute de
le)e i de contractul colectiv de munc7 aplicabil
03;
(
<<<( !ransAerul >ntreprinderii, al unit76ii sau al unor p7r6i ale
acestora nu poate constitui motiv de concediere individual7
sau colectiv7 a
0/B A se vedea art 9= alin( 0 din Codul muncii(
0/C Fe4i deci4ia civil7 nr( 09;C:/;;3, Curtea de Apel
Bucureti, %ec6ia pentru conAlicte de munc7 i liti)ii de munc7,
>n evista om@n7 de Dreptul "uncii, nr( 0:/;;<, pa)( 09;-
09<(
03; Fe4i art( 9< din Contractul colectiv de munc7 nr(
CB0:;B:/;;<, unic la nivelul ramurii industriei lemnului,
poublicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei cu nr( =cc din data
de // aprilie /;;<(
C;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
<<=( salaria6ilor de c7tre cedent ori de c7tre cesionar
030
(
<<9( :
<<5( $n ca4ul >n care transAerul implic7 o modiAicare substan6ial7
a condi6iilor de munc7 >n detrimentul salariatului,
an)ajatorul este responsabil pentru >ncetarea contractului
individual de munc7(
<<B( Concedierea pentru motive care nu 6in de persoana
salariatului poate Ai individual7 sau colectiv7( Concedierea
individual7 se Aace potrivit re)ulilor men6ionate mai sus(
<<C( K Concedierea colectiv7( Prin concediere colectiv7 se
>n6ele)e concedierea, >ntr-o perioad7 de 3; de 4ile
calendaristice, dispus7 din unul sau mai multe motive
dintre cele preci4ate mai sus, a unui num7r de8
a+ cel pu6in 0; salaria6i, dac7 an)ajatorul care
disponibili4ea47 are >ncadra6i mai mult de /; de salaria6i i
mai pu6in de 0;; de salaria6iD
b+ cel putin 0;P din salaria6i, dac7 an)ajatorul care
disponibili4ea47 are >ncadra6i cel pu6in 0;; de salaria6i, dar
mai pu6in de 3;; de salaria6iD
c+ cel pu6in 3; de salaria6i, dac7 an)ajatorul care
disponibili4ea47 are >ncadra6i cel pu6in 3;; de salaria6i(
<=;( #a stabilirea num7rului eAectiv de salaria6i concedia6i
colectiv, potrivit alin( * 0+, se iau >n calcul i acei salaria6i
c7rora le-au >ncetat contractele individuale de munc7 din
ini6iativa an)ajatorului, din unul sau mai multe motive,
A7r7 le)7tur7 cu persoana salariatului, cu condi6ia e?isten6ei
a cel pu6in = concedieri(
<=0( Condi6iile concedierii colective 8
<=/( -s7 e?iste necesitatea desAiin67rii unor locuri de munc7 la
nivelul an)ajatorului D
<=3( -desAiin6area locurilor de munc7 s7 Aie determinat7 de
diAicult76i economice, transAorm7ri te-nolo)ice sau
reor)ani4area activit76ii D
030 A se vedea #e)ea nr( 95 din // martie /;;9 privind
protecia salariailor 5n cazul transferului 5ntreprinderii, al
unitii sau al unor pri ale acestora, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, partea $, nr( /59 din /B martie /;;9(
C0
Contractul individual de munc7
<=<( -desAiin6area locurilor de munc7 trebuie s7 Aie eAectiv7 i s7
aib7 o cau47 real7 i serioas7 D
<==( -desAiin6area locurilor de munc7 trebuie s7 intervin7 >ntr-un
interval de 3; de 4ile calendaristice D
<=9( -s7 Aie desAiin6ate un num7r de locuri de munc7 cel pu6in
e)al cu cel men6ionat cu cel men6ionat >n art( 9B din Codul
muncii D
<=5( -sindicatul sau, dup7 ca4, repre4entan6ii salaria6ilor trebuie
s7 Aie notiAica6i de c7tre an)ajator asupra inten6iei de
concediere colectiv7 cu cel pu6in 3; de 4ile calendaristice
anterioare emiterii deci4iilor de concediere(
<=B( 1n ca4ul concedierilor colective an)ajatorului >i revin
urm7toarele obli)a6ii8
a+ s7 ini6ie4e, >n scopul punerii de acord, consult7ri cu
sindicatul sau, dup7 ca4, cu repre4entan6ii salaria6ilor,
reAeritoare la metodele i mijloacele de evitare a
concedierilor colective sau de reducere a num7rului de
salaria6i aAecta6i i de atenuare a consecin6elor prin
recur)ere la m7suri sociale ce vi4ea47 >n special sprijinul
pentru recaliAicare sau reconversie proAesional7 a
salaria6ilor concedia6i
b+ s7 pun7 la dispo4i6ie sindicatului care are membri >n unitate
sau, dup7 ca4, repre4entan6ilor salaria6ilor toate
inAorma6iile relevante >n le)7tur7 cu concedierea colectiv7,
>n vederea Aormul7rii propunerilor din partea acestora(
e+ an)ajatorul are obli)a6ia s7 comunice o copie a notiAic7rii
privind inten6ia de concediere colectiv7 sindicatului sau,
dup7 ca4, repre4entan6ilor salaria6ilor, inspectoratului
teritorial de munc7 i a)en6iei teritoriale de ocupare a Aor6ei
de munc7 cu cel pu6in 3; de 4ile calendaristice anterioare
emiterii deci4iilor de concediere(
<=C( @otificarea inteniei de concediere colectiv7 trebuie s7
cuprind78
a+ num7rul total i cate)oriile de salaria6iD
b+ motivele care determin7 concediereaD
c+ num7rul i cate)oriile de salariati care vor Ai aAecta6i de
concediereD
C/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
d+ criteriile avute >n vedere, potrivit le)ii i: sau contractelor
colective de munc7, pentru stabilirea ordinii de prioritate la
concediereD
e+ m7surile avute >n vedere pentru limitarea num7rului
concedierilorD
A+ m7surile pentru atenuarea consecin6elor concedierii i
compensa6iile ce urmea47 s7 Aie acordate salaria6ilor supui
concedierii, conAorm dispo4i6iilor le)ale i: sau
contractului colectiv de munc7 aplicabilD
)+ data de la care sau perioada >n care vor avea loc
concedierileD
-+ termenul >n7untrul c7ruia sindicatul sau, dup7 ca4,
repre4entan6ii salaria6ilor pot Aace propuneri pentru
evitarea ori diminuarea num7rului salaria6ilor concedia6i(
<9;( Criteriile prev74ute la lit( d+ se aplic7 pentru departajarea
salaria6ilor dup7 evaluarea reali47rii obiectivelor de
perAorman67(
<90( %indicatul sau, dup7 ca4, repre4entan6ii salaria6ilor pot
propune an)ajatorului msuri >n vederea evit7rii
concedierilor ori diminu7rii num7rului salaria6ilor
concedia6i, >ntr-un termen de 0; 4ile calendaristice de la
data primirii notiAic7rii(
<9/( An)ajatorul are obli)a6ia de a rspunde 5n scris i motivat
la propunerile astAel Aormulate >n termen de = 4ile
calendaristice de la primirea acestora( 1n ca4ul >n care
aspectele le)ate de concedierea colectiv7 avut7 >n vedere
nu pot Ai solu6ionate >n interiorul termenului de 3; de 4ile,
la solicitarea oric7reia dintre p7rti, inspectoratul teritorial
de munc7 poate dispune amnarea momentului emiterii
deci4iei de concediere cu ma?imum 0; 4ile calendaristice(
<93( #a solicitarea motivat7 a oric7reia dintre p7r6i,
inspectoratul teritorial de munc7, cu avi4ul a)en6iei
teritoriale de ocupare a Aor6ei de munc7, poate dispune
reducerea perioadei de (' de zile, A7r7 a aduce atin)ere
drepturilor individuale cu privire la perioada de preavi4(
,6,. Inspectoratul teritorial de munc are o+ligaia de a
informa 5n termen de ( zile lucrtoare anga4atorul i
C3
Contractul individual de munc7
sindicatul sau reprezentanii salariailor, dup7 ca4, asupra
reducerii sau prelun)irii perioadei, precum i cu privire la
motivele care au stat la ba4a acestei deci4ii(
<9=( Pe de alt7 parte, la solicitarea motivat7 a oric7reia dintre
p7r6i, inspectoratul teritorial de munc7, cu consultarea
a)en6iei teritoriale de ocupare a Aor6ei de munc7, poate
dispune am@narea momentului emiterii deci4iilor de
concediere cu ma?imum 0; 4ile calendaristice, >n ca4ul >n
care aspectele le)ate de concedierea colectiv7 avut7 >n
vedere nu pot Ai solu6ionate p@n7 la data stabilit7 >n
notiAicarea de concediere colectiv7, de 3; de 4ile, ca Aiind
data emiterii deci4iilor de concediere(
<99( $nspectoratul teritorial de munc7 are obli)a6ia de a inAorma
>n scris an)ajatorul i sindicatul sau repre4entan6ii
salaria6ilor, dup7 ca4, asupra am@n7rii momentului emiterii
deci4iilor de concediere, precum i despre motivele care au
stat la ba4a acestei deci4ii, >nainte de e?pirarea perioadei
ini6iale de 3; de 4ile(
<95( 1n situa6ia >n care >n termen de <= de 4ile calendaristice de
la data
<9B( :
<9C( concedierii se reiau aceleai activit76i, an)ajatorul are
obli)a6ia de a transmite salaria6ilor care au Aost concedia6i,
de pe posturile a c7ror activitate este reluat7 >n aceleai
condi6ii de competen67 proAesional7, o comunicare scris7,
prin care sunt inAorma6i asupra relu7rii activit76ii, acesti
salaria6i av@nd prioritate la rean)ajarea pe posturile
re>nAiin6ate(
<5;( %alaria6ii au la dispo4i6ie un termen de ma-imum / zile
calendaristice de la data comunic7rii an)ajatorului pentru
a-i maniAesta >n scris consimmntul cu privire la locul
de munc7 oAerit(
<50( 1n situa6ia >n care salaria6ii care au dreptul de a Ai rean)aja6i
nu >i
<5/( maniAest7 >n scris consim67m@ntul >n termenul de
ma-imum / zile
,2(. 0
<5<( sau reAu47 locul de munc7 oAerit, an)ajatorul poate Aace noi
>ncadr7ri pe locurile de munc7 r7mase vacante(
C<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
<5=( %tabilirea cu stricte6e de c7tre le)iuitor a condi6iilor,
termenelor, precum i obli)a6iilor an)ajatorului >n ca4ul
concedierii colective este util7 i pertinent7 av@nd >n
vedere consecin6ele asupra salaria6ilor aAecta6i de o
asemenea m7sur7( !otui, >n practic7, e?ist7 numeroase
situa6ii >n care se produce >ncetarea intempestiv7 a
activit76ii an)ajatorului, determinat7 de Aactori
imprevi4ibili acestuia( AstAel, an)ajatorul este pus >n
imposibilitatea de a respecta termenele prev74ute de le)e >n
ca4ul concedierii colective, men6inerea >n activitate a
salaria6ilor, >n tot sau >n parte, provoc@ndu-i pierderi
>nsemnate i c-iar intrarea >n imposibilitate de plat7(
<59( Pentru asemenea situa6ii procedura concedierii colective ar
trebui simpliAicat7, >ntruc@t, aa cum este ea re)lementat7
>n pre4ent de Codul muncii, este imposibil de respectat(
<55( Prevederile reAeritoare la concedierea colectiva nu se aplic7
salaria6ilor din institu6iile publice i autorit76ile publice,
precum i >n ca4ul contractelor individuale de munc7
>nc-eiate pe durat7 determinat7, cu e?cep6ia ca4urilor >n
care aceste concedieri au loc >nainte de data e?pir7rii
acestor contracte(
<5B( K Dreptul la preavi4(
<5C( Persoanele concediate >n temeiul art( 90 lit( c+ *inaptitudine
Ai4ic7 sau psi-ic7+ i d+ *necorespundere proAesional7+, al
art( 9= si 99 *concedierea pentru motive neimputabile
salariatului+ beneAicia47 de dreptul la un preavi4 ce nu
poate Ai mai mic de /; 4ile lucr7toare(
<B;( Fac e-cepie persoanele concediate >n temeiul art( 90 lit( d+,
care se aAl7 >n perioada de prob7(
<B0( 1n situa6ia >n care >n perioada de preavi4 contractul
individual de munc7 este suspendat, termenul de preavi4 va
Ai suspendat corespun47tor, cu e?cep6ia ca4ului prev74ut la
art( =0 alin( /, adic7 >n situa6ia absen6elor nemotivate ale
salariatului(
K Deci4ia de concediere se comunic7 salariatului >n scris *de
la acest moment produce eAecte juridice+ i trebuie s7
C=
Contractul individual de munc7
con6in7 >n mod obli)atoriu8
a+ motivele care determin7 concediereaD
b+ durata preavi4uluiD
c+ criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conAorm art( 9C
alin */+ lit(
d+ din Codul muncii, numai >n ca4ul concedierilor colectiveD
d+ lista tuturor locurilor de munc7 disponibile >n unitate i
termenul >n care salaria6ii urmea47 s7 opte4e pentru a
ocupa un loc de munc7 vacant,
<B/( >n condi6iile art( 9<(
<B3( :
K $nterdic6ii la concediere(
*0+ Este inter4is7 concedierea salaria6ilor pe criterii de se?,
orientare se?ual7, caracteristici )enetice, v@rst7,
apartenen67 national7, ras7, culoare, etnie, reli)ie, op6iune
politic7, ori)ine social7, -andicap, situa6ie sau
responsabilitate Aamilial7, apartenen67 ori activitate
sindical7D de asemenea, este inter4is7 concedierea pentru
e?ercitarea, >n condi6iile le)ii, a dreptului la )rev7 i a
drepturilor sindicale(
*/+ Concedierea salaria6ilor nu poate Ai dispus7 *cu e?cep6ia
concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a
reor)ani47rii judiciare sau a Aalimentului an)ajatorului, >n
condi6iile le)ii+8 a+ pe durata incapacit76ii temporare de
munc7, stabilit7 prin certiAicat medical conAorm le)iiD b+ pe
durata suspend7rii activit76ii ca urmare a instituirii
carantineiD c+ pe durata >n care Aemeia salariat7 este
)ravid7, >n m7sura >n care an)ajatorul a luat cunotin67 de
acest Aapt anterior emiterii deci4iei de concediereD d+ pe
durata concediului de maternitateD e+ pe durata concediului
pentru creterea copilului >n v@rst7 de p@n7 la / ani sau, >n
ca4ul copilului cu -andicap, p@n7 la >mplinirea v@rstei de 3
aniD A+ pe durata concediului pentru >n)rijirea copilului
bolnav >n v@rst7 de p@n7 la 5 ani sau, >n ca4ul copilului cu
-andicap, pentru aAec6iuni intercurente, p@n7 la >mplinirea
v@rstei de 0B aniD )+ pe durata >ndeplinirii serviciului
militarD -+ pe durata e?ercit7rii unei Aunc6ii eli)ibile >ntr-un
C9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
or)anism sindical, cu e?cep6ia situa6iei >n care concedierea
este dispus7 pentru o abatere disciplinar7 )rav7 sau pentru
abateri disciplinare repetate, s7v@rite de c7tre acel salariatD
i+ pe durata eAectu7rii concediului de odi-n7(
<B<( K Controlul i sanc6ionarea concedierilor nele)ale(
<B=( Concedierea dispus7 cu nerespectarea procedurii prev74ute
de le)e este lovit7 de nulitate absolut7(
<B9( 1n ca4 de conAlict de munc7 an)ajatorul nu poate invoca >n
Aata instan6ei alte motive de Aapt sau de drept dec@t cele
preci4ate >n deci4ia de concediere(
<B5( 1n ca4ul >n care concedierea a Aost eAectuat7 >n mod
netemeinic sau nele)al, instan6a va dispune anularea ei i
va obli)a an)ajatorul la plata unei desp7)ubiri e)ale cu
salariile inde?ate, majorate i reactuali4ate i cu celelalte
drepturi de care ar Ai beneAiciat salariatul( #a solicitarea
salariatului instan6a care a dispus anularea concedierii va
repune p7r6ile
<BB( >n situa6ia anterioar7 emiterii actului de concediere(
489. /
<C;( 1n ca4ul >n care salariatul nu solicit7 repunerea >n situa6ia
anterioar7 emiterii actului de concediere, contractul
individual de munc7 va >nceta de drept la data r7m@nerii
deAinitive i irevocabile a -ot7r@rii judec7toreti(
,1). )(. /. Demisia.
03( =( 0( No6iune(
<C/( Prin demisie se >n6ele)e actul unilateral de voin67 a
salariatului care, printr-o notiAicare scris7, comunic7
an)ajatorului >ncetarea contractului individual de munc7,
dup7 >mplinirea unui termen de preavi4( %alariatul are
dreptul de a nu motiva demisia(
<C3( An)ajatorul este obli)at s7 >nre)istre4e demisia
salariatului( eAu4ul an)ajatorului de a >nre)istra demisia
d7 dreptul salariatului de a Aace dovada acesteia prin orice
mijloace de prob7(
C5
Contractul individual de munc7
<C<( "aniAestarea de voin67 a salariatului cu privire la >ncetarea
contractului individual de munc7 este irevocabil7
retractarea ei Aiind posibil7 numai cu acordul e?pres sau
implicit al unit76ii(
<C=( 03( =( /( Condi6ii(
<C9( #e)ea stabilete anumite condi6ii pentru >ncetarea
contractului de munc7 prin demisie8
<C5( -notiAicarea an)ajatorului >n scris de c7tre salariat asupra
-ot7r@rii sale de a >nceta raporturile de munc7 D
<CB( -acordarea unui termen de preavi4 a c7rui durat7 este
preva4ut7 >n contractul individual de munc7 sau, dup7 ca4,
>n contractul colectiv de munc7 aplicabil, A7r7 a putea Ai
mai mare de /; 4ile lucr7toare pentru salaria6ii cu Aunc6ii
de e?ecu6ie, respectiv <= de 4ile lucr7toare pentru salaria6ii
care ocup7 Aunc6ii de conducere
03/
(
<CC( 1n perioada de preavi4 salariatul este obli)at s7 continue
activitatea potrivit pro)ramului de lucru( Dac7 nu se
respect7 aceast7 obli)a6ie unitatea poate s7-i desAac7
disciplinar contractul pentru absen67 nemotivat7
033
=;;( !rebuie preci4at c7 salariatul nu Aace o cerere
03<

an)ajatorului, ci doar comunic7 acestuia >n scris -ot7r@rea
sa de a >nceta raporturile de munc7, astAel c7, an)ajatorul
nu se poate opune, nu se poate pronun6a asupra
oportunit76ii demisiei * salariatul neAiind obli)at s7-i
motive4e demisia, conAorm art( B0 alin( 3 din Codul muncii
+ i nici nu poate stabili alte condi6ii privind >ncetarea
contractului de munc7 prin demisie, >n aAara celor le)ale(
03/ Fe4i art( /55 din Codul muncii
033 A se vedea !rib( %uprem s( civ(, dec( nr( 3C3:0CBC >n
Dreptul nr( 0-/:0CC;, pa)( 0/=(
03< $n aceast7 situa6ie poate interveni >ncetarea contractului de
munc7 prin acordul p7r6ilor conAorm art( == lit din Codul
muncii dac7 i an)ajatorul >i maniAest7 voin6a >n acest sens(
CB
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
=;0( E?isten6a comunic7rii scrise repre4int7 o condi6ie de
validitate
03=
a demisiei(
=;/( Demisia trebuie >nre)istrat7 la an)ajator >n re)istrul de
intr7ri-ieiri a documentelor sau >n alt mod re)lementat
prin re)ulamentul intern(
=;3( Din motive pur administrative, consider7m ca, i >n aceast7
situa6ie *identic cu >ncetarea de drept a contractului de
munc7+ se impune >ntocmirea unui act constatator al
>ncet7rii contractului individual de munc7 prin demisie,
urm@nd ca >n con6inutul acestuia s7 Aie men6ionat temeiul
de drept i data >ncet7rii contractului individual de munc7(
=;<( 1n ba4a acestui document constatator, >nso6it de o copie a
demisiei se vor Aace complet7rile necesare >n carnetul de
munc7, i re)istrul )eneral de eviden67 a salaria6ilor(
=;=( Dac7 an)ajatorul reAu47 s7 >nre)istre4e demisia, salariatul
poate Aace dovada acesteia prin orice mijloc de prob7(
=;9( %alariatul este obli)at s7-i acorde an)ajatorului s7u
preavi4ul prev74ut de le)e sau, dup7 ca4, de contractul
individual de munc7 sau contractul colectiv de munc7(
=;5( Demisia intempestiv7, cu nerespectarea termenului de
preavi4, poate atra)e obli)area salariatului, de c7tre
instan6ele de judecat7 *la solicitarea an)ajatorului+, la plata
unor daune interese care s7 acopere eventualele pa)ube
provocate de lipsa salariatului de la locul de munc7(
=;B( De asemenea, dac7 salariatul nu respect7 termenul de
preavi4, an)ajatorul poate dispune concedierea acestuia
pentru motive disciplinare conAorm art( 90 lit( a din Codul
muncii, >ntruc@t pe durata preavi4ului contractul individual
de munc7 continu7 s7-i produc7 toate eAectele(
=;C( 1n situa6ia >n care >n perioada de preavi4 contractul
individual de munc7 este suspendat, termenul de preavi4 va
Ai suspendat corespun47tor(
=0;( 1n situa6ia >n care an)ajatorul reAu47 s7-l mai primeasc7 la
03= Fe4i A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( &ic-indelean, 2(
&inca, op. cit., pa)( =0C, precum i autorii cita6i acolo(
CC
Contractul individual de munc7
serviciu pe salariatul demisionar, se poate considera c7
acesta a renun6at la termenul de preavi4 i nu mai poate
dispune concedierea acestuia pentru motive disciplinare
sau s7 solicite plata unor daune interese pentru prejudiciul
suAerit datorit7 lipsei salariatului de la locul de munc7(
=00( 03( =( 3( "omentul >ncet7rii contractului >n urma demisiei(
=0/( E?ist7 trei situa6ii posibile din acest punct de vedere8 a+ la
data e-pirrii termenului de preavi4D b+ la data renunrii
totale ori par6iale de c7tre an)ajator la termenul respectivD
c+ la data notiAic7rii >n scris a an)ajatorului, dac7 demisia
este determinat7 de ne>ndeplinirea de c7tre an)ajator a
obli)a6iilor asumate prin contractul individual de munc7
039
(
=03( 1n literatura de specialitate
035
s-a subliniat Aaptul c7
>ncetarea contractului individual de munc7 prin demisie
atra)e dup7 sine imposibilitatea persoanei >n cau47 de a
beneAicia de indemni4a6ie de omaj, deoarece, >n
conAormitate cu prevederile #e)ii nr( 59:/;;/ privind
asi)ur7rile de omaj i stimularea ocup7rii Aor6ei de munc7,
modiAicat7
03B
, i Normelor "etodolo)ice de aplicare a #e)ii
nr( 59:/;;/
03C
* art( =+, >ncetarea contractului individual de
munc7 prin demisie repre4int7 un motiv imputabil
salariatului(
=0<( !otui, o preci4are se impune aici, >ntruc@t demisia
determinat7 de nerespectarea de c7tre an)ajator a
obli)a6iilor asumate prin contractul individual de munc7 nu
poate Ai considerat7 un ca4 de >ncetare a contractului de
munc7 pentru motive imputabile salariatului(
=0=( AstAel, le)iuitorul va trebui s7 corele4e prevederile #e)ii
nr( 59:/;;/ i a Normelor "etodolo)ice de aplicare a
acestei le)i cu cele ale art( 5C alin( B din Codul muncii,
039 Art( B0 alin( B din Codul muncii(
035 I+idem, pa)( =/0
03B Art( 05 alin( 0 lit( a+
03C Aprobate prin Iot7r@rea .uvernului nr( 05<:/;;/(
0;;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
urm@nd ca acest ca4 de >ncetare a raporturilor de munc7
prin demisie s7 nu Aie considerat imputabil salariatului,
pentru ca acesta s7 beneAicie4e de indemni4a6ie de omaj(
14. Contractul in*i4i*ual *e munc7 pe *urat7
*eterminat7
),. ). @atura e-cepional a contractului.
=09( Prin dero)are de la re)ula prev74ut7 la art( 0/ alin( *0+ din
Codul muncii, conAorm c7reia contractul individual de
munc7 se >nc-eie pe durat7 nedeterminat7, an)ajatorii au
posibilitatea de a an)aja, >n ca4urile i >n condi6iile le)ii,
personal salariat cu contract individual de munc7 pe durat7
determinat7(
),. &. =orma contractului.
=05( Contractul individual de munc7 pe durat7 determinat7 se
poate >nc-eia numai >n Aorm7 scris7, cu preci4area e?pres7
a duratei pentru care se >nc-eie(
),. (. Durata contractului.
=0B( Contractul individual de munc7 pe durat7 determinat7 nu
poate Ai >nc-eiat pe o perioad7 mai mare de 39 luni( El
poate Ai prelun)it i dup7 e?pirarea termenului ini6ial, cu
acordul scris al p7r6ilor, dar numai cu respectarea
termenului de 39 luni, pentru perioada realizrii unui
proiect, program sau unei lucrri. Contractele individuale
de munc7 pe durat7 determinat7 >nc-eiate >n termen de 3
luni de la >ncetarea unui contract pe durat7 determinat7,
anterior, sunt considerate contracte succesive( 1ntre
aceleai p7r6i se pot >nc-eia cel mult 3 contracte de munc7
pe durat7 determinat7 succesive, Aiecare cu o durat7
ma?im7 de 0/ luni(
=0C( 1n ca4ul >n care contractul individual de munc7 pe durat7
determinat7 este >nc-eiat pentru a >nlocui un salariat al
c7rui contract individual de munc7 este suspendat, durata
contractului va e?pira la momentul >ncet7rii motivelor ce
0;0
Contractul individual de munc7
au determinat suspendarea contractului individual de
munc7 al salariatului titular(
),. ,. ;ituaii 5n care poate fi 5ncheiat contractul.
=/;( Contractul individual de munc7 poate Ai >nc-eiat pentru o
durat7 determinat7 numai >n urm7toarele ca4uri8
a+ >nlocuirea unui salariat >n ca4ul suspend7rii contractului s7u
de munc7, cu e?cep6ia situa6iei >n care acel salariat particip7 la
)rev7D
b+ creterea i:sau modiAicarea temporar7 a structurii activit76ii
an)ajatoruluiD
c+ desA7urarea unor activit76i cu caracter se4onierD
d+ >n situa6ia >n care este >nc-eiat >n temeiul unor dispo4i6ii
le)ale emise cu scopul de a Aavori4a temporar anumite cate)orii de
persoane A7r7 loc de munc7D
e+ an)ajarea unei persoane care, >n termen de = ani de la data
an)aj7rii, >ndeplinete condi6iile de pensionare pentru limit7 de
v@rst7D
A+ ocuparea unei Aunc6ii eli)ibile >n cadrul or)ani4a6iilor
sindicale, patronale sau al or)ani4a6iilor ne)uvernamentale, pe
perioada mandatuluiD
)+ an)ajarea pensionarilor care, >n condi6iile le)ii, pot cumula
pensia cu salariulD
-+ >n alte ca4uri prev74ute e?pres de le)i speciale ori pentru
desA7urarea unor lucr7ri, proiecte sau pro)rame(
),. /. 3erioada de pro+.
=/0( %alariatul >ncadrat cu contract individual de munc7 pe
durat7 determinat7 poate Ai supus unei perioade de prob7,
care nu va dep7i8 a+ = 4ile lucr7toare pentru o durat7 a
contractului individual de munc7 mai mic7 de 3 luniD b+ 0=
4ile lucr7toare pentru o durat7 a contractului individual de
munc7 cuprins7 >ntre 3 si 9 luniD c+ 3; de 4ile lucr7toare
pentru o durat7 a contractului individual de munc7 mai
mare de 9 luniD d+ <= de 4ile lucr7toare >n ca4ul salaria6ilor
>ncadra6i >n Aunc6ii de conducere, pentru o durat7 a
contractului individual de munc7 mai mare de 9 luni(
/&&. ),. 6. O+ligaia de informare a anga4atorului 5n timpul
0;/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
e-ecutrii contractului.
=/3( An)ajatorii sunt obli)a6i s7 inAorme4e salaria6ii an)aja6i cu
contract individual de munc7 pe durat7 determinat despre
locurile de munc7 vacante sau care vor deveni vacante,
corespun47toare pre)7tirii lor proAesionale, i s7 le asi)ure
accesul la aceste locuri de munc7 >n condi6ii e)ale cu cele
ale salaria6ilor an)aja6i cu contract individual de munc7 pe
perioad7 nedeterminat7( Aceast7 inAormare se Aace printr-
un anun6 aAiat la sediul an)ajatorului(
=/<( 2 copie a anun6ului trebuie s7 Aie transmis7 de >ndat7
sindicatului sau repre4entan6ilor salaria6ilor
0<;
(
/&/. ),. 2. $egimul 4uridic al salariatului pe durat
determinat.
=/9( eAeritor la condi6iile de an)ajare i de munc7, salaria6ii cu
contract individual de munc7 pe durat7 determinat7 nu
trebuie s7 Aie trata6i mai pu6in Aavorabil dec@t salaria6ii
pemanent comparabili, numai pe motivul duratei
contractului individual de munc7, cu e?cep6ia ca4urilor >n
care tratamentul diAerit este justiAicat de motive obiective(
=/5( %alariatul permanent comparabil repre4int7 salariatul al
c7rui contract individual de munc7 este >nc-eiat pe durat7
nedeterminat7 i care desA7oar7 aceeai activitate sau una
similar7, >n aceeai unitate, av@ndu- se >n vedere
caliAicarea, respectiv aptitudinile proAesionale(
=/B( Atunci c@nd nu e?ist7 un salariat permanent comparabil >n
aceeai unitate, se va avea >n vedere dispo4i6iile din
contractul colectiv de munc7 aplicabil( 1n ca4ul >n care nu
e?ist7 un contract colectiv de munc7 aplicabil, se au >n
vedere dispo4i6iile le)islative >n vi)oare(
12. Munca prin a'ent *e munc7 temporar7.
)/. ). Definiie.
/&1. unca prin agent de munc temporar este munca
prestat de un salariat temporar care a 5ncheiat un
0<; A se vedea art(( 0B din 2rdonan6a de ur)en67 nr( ==:/;;9(
0;3
Contractul individual de munc7
contract de munc temporar cu un agent de munc
temporar i care este pus la dispoziia utilizatorului
pentru a lucra temporar su+ supravegherea i conducerea
acestuia din urm.
=3;( ;alariatul temporar este persoana care a >nc-eiat un
contract de munc7 temporar7 cu un a)ent de munc7
temporar7, >n vederea punerii sale la dispo4i6ia unui
utili4ator pentru a lucra temporar sub suprave)-erea i
conducerea acestuia din urm7(
=30( #gentul de munc temporar este persoana juridic7,
autori4at7 de "inisterul "uncii, Familiei i Protec6iei
%ociale, care >nc-eie contracte de munc7 temporar7 cu
salaria6i temporari, pentru a-i pune la dispo4i6ia
utili4atorului, pentru a lucra pe perioada stabilit7 de
contractul de punere la dispo4i6ie sub suprave)-erea i
conducerea acestuia( Condi6iile de Aunc6ionare a a)entului
de munc7 temporar7, precum i procedura de autori4are se
stabilesc prin prin Iot7r@rea .uvernului nr( C3B:/;;<
0<0
(
=3/( Autori4area de Aunc6ionare eliberat7, dup7 veriAicarea
dosarului de autori4are
0</
, este valabil7 / ani, put@nd Ai
prelun)it7 la sA@ritul perioadei de valabilitate cu >nc7 /
ani(
=33( "inisterul "uncii, Familiei i Protec6iei %ociale a >nAiin6at
un e)istru na6ional de eviden67 a a)en6ilor de munc7
temporar7 unde sunt >nre)istra6i to6i a)en6ii autori4a6i(
#ista a)en6ilor de munc7 temporar7 autori4a6i i cei c7rora
li s-a retras sau care au depus autori4a6ia se public7
trimestrial >n "onitorul 2Aicial al om7niei, Partea a $F-a,
i se aAiea47 pe pa)ina de internet a ministerului(
=3<( Fiecare a)ent de munc7 temporat7 trebuie s7 cree4e
)aran6ie Ainanciar7 prin depunerea >ntr-un cont distinct
desc-is la o banc7 din om@nia a unei sume care s7
acopere contravaloarea a /= de salarii de ba47 minime
brute pe 6ar7, )arantate >n plat7, la care se adau)7
0<0 Publicat7 >n E"onitorul 2Aicial al om@nieiE, partea $, nr( =BC
din 0 iulie /;;<(
0</ Pentru documentele necesare autori47rii a se vedea art( < din
Iot7r@rea .uvernului nr( C3B:/;;<(
0;<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
contribu6iile datorate de c7tre an)ajator bu)etului
asi)ur7rilor sociale de stat, bu)etului asi)ur7rilor pentru
omaj i bu)etului Fondului na6ional unic de asi)ur7ri
sociale de s7n7tate, potrivit le)ii( .aran6ia Ainanciar7 se
poate utili4a numai pentru plata drepturilor de natur7
salarial7, dac7 Aondurile proprii ale a)entului de munc7
temporar7 nu acoper7 aceste obli)a6ii(
=3=( %tilizatorul este persoana Ai4ic7 sau juridic7 pentru care i
sub suprave)-erea i conducerea c7reia muncete temporar
un salariat temporar pus la dispo4i6ie de a)entul de munc7
temporar7( isiunea de munc temporar >nseamn7 acea
perioad7 >n care salariatul temporar este pus la dispo4i6ia
utili4atorului pentru a lucra temporar sub suprave)-erea i
conducerea acestuia, pentru e?ecutarea unei sarcini precise
i cu caracter temporar(
)/. &. Domeniu de aplicare.
=39( Un utili4ator poate apela la a)en6i de munc7 temporar7
doar pentru e?ecutarea unei sarcini precise i cu caracter
temporar, cu e?cep6ia situa6iei >n care utili4atorul urm7rete
s7 >nlocuiasc7 astAel un salariat al s7u al c7rui contract de
munc7 este suspendat ca urmare a particip7rii la )rev7(
)/. (. Durata muncii temporare.
/(2. "isiunea de munc7 temporar7 se stabilete pentru un
termen care nu poate fi mai mare de &, de luni.
/(8. Durata misiunii de munc temporar poate fi prelungit pe
perioade succesive care, ad7u)ate la durata ini6ial7 a
misiunii, nu poate conduce la depirea unei perioade de
(6 de luni.
=3C( Condi6iile >n care durata unei misiuni de munc7 temporar7
poate Ai prelun)it7 sunt prev74ute >n contractul de munc7
temporar7 sau pot Aace obiectul unui act adi6ional la acest
contract(
)/. ,. !ontractul de punere la dispoziie i contractul de
munc temporar.
0;=
Contractul individual de munc7
=<;( A)entul de munc7 temporar7 pune la dispo4i6ia
utili4atorului un salariat an)ajat prin contract de munc7
temporar7, >n ba4a unui contract de punere la dispoziie
5ncheiat 5n form scris.
/,). !ontractul de punere la dispoziie tre+uie s cuprind.
a+ durata misiuniiD
b+ caracteristicile speciAice postului, >n special caliAicarea
necesar7, locul e?ecut7rii misiunii i pro)ramul de lucruD
c+ condi6iile concrete de munc7D
d+ ec-ipamentele individuale de protec6ie i de munc7 pe care
salariatul temporar trebuie s7 le utili4e4eD
e+ orice alte servicii i Aacilit76i >n Aavoarea salariatului
temporarD
A+ valoarea comisionului de care beneAicia47 a)entul de munc7
temporar7, precum i remunera6ia la care are dreptul salariatulD
)+ condi6iile >n care utili4atorul poate reAu4a un salariat
temporar pus la dispo4i6ie de un a)ent de munc7 temporar7(
=</( 2rice clau47 prin care se inter4ice an)ajarea de c7tre
utili4ator a salariatului temporar dup7 >ndeplinirea misiunii
este nul7(
=<3( %alaria6ii temporari au acces la toate serviciile i Aacilit76ile
acordate de utili4ator, >n aceleai condi6ii ca i ceilal6i
salaria6i ai acestuia(
=<<( Utili4atorul este obli)at s7 asi)ure salariatului temporar
dotarea cu ec-ipamente individuale de protec6ie i de
munc7, cu e?cep6ia situa6iei >n care prin contractul de
punere la dispo4i6ie dotarea este >n sarcina a)entului de
munc7 temporar7(
=<=( !ontractul de munc temporar este un contract individual
de munc7 ce se >nc-eie >n scris >ntre a)entul de munc7
temporar7 i salariatul temporar, pe durata unei misiuni(
=<9( 1n contractul de munc7 temporar7 se preci4ea47
0<3
, >n aAara
elementelor prev74ute la art( 05 i art( 0B alin( *0+ din
Codul muncii i condi6iile >n care urmea47 s7 se desA7oare
misiunea, durata misiunii, identitatea i sediul
0<3 Fe4i art( 0< din Iot7r@rea .uvernului nr( C3B din 0; iunie
/;;<
0;9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
utili4atorului, precum i cuantumul i modalit76ile de
remunerare a salariatului temporar(
=<5( Contractul de munc7 temporar7 se poate >nc-eia i pentru
mai multe misiuni, cu respectarea termenului prev74ut de
le)e( Pentru Aiecare nou7 misiune, >ntre p7r6i se >nc-eie un
act adi6ional la contractul de munc7 temporar7, >n care vor
Ai preci4ate toate elementele prev74ute pentru primul
contract(
=<B( Prin contractul de munc7 temporar7 se poate stabili o
perioad de pro+ pentru reali4area misiunii, a c7rei durat7
este Ai?at7 >n Aunc6ie de solicitarea utili4atorului, dar care
nu poate Ai mai mare de8
a+ dou7 4ile lucr7toare, >n ca4ul >n care contractul de munc7
temporar7 este >nc-eiat pentru o perioad7 mai mic7 sau
e)al7 cu o lun7D
b+ = 4ile lucr7toare, >n ca4ul >n care contractul de munc7
temporar7 este >nc-eiat pentru o perioad7 cuprins7 >ntre o lun7 i 3
luniD
c+ 0= 4ile lucr7toare, >n ca4ul >n care contractul de munc7
temporar7 este >nc-eiat pentru o perioad7 cuprins7 >ntre 3 i 9 luniD
d+ /; de 4ile lucr7toare, >n ca4ul >n care contractul de munc7
temporar7 este >nc-eiat pentru o perioad7 mai mare de 9 luniD
e+ 3; de 4ile lucr7toare, >n ca4ul salaria6ilor >ncadra6i >n Aunc6ii
de conducere, pentru o durat7 a contractului de munc7 temporar7
mai mare de 9 luni(
=<C( Contractul de munc7 temporar7 >ncetea47 la terminarea
ultimei misiuni pentru care a Aost >nc-eiat(
==;( A)en6ii de munc7 temporar7 au obli)a6ia de a 6ine eviden6a
contractelor de munc7 temporat7 i de a le >nre)istra, >n
termenul prev74ut de le)isla6ia >n vi)oare, >n re)istrul
)eneral de eviden67 a salaria6ilor
)/. /. Drepturile i o+ligaiile prilor celor dou contracte.
a+ %alaria6ii temporari au acces la toate serviciile i Aacilit76ile
acordate de utili4ator, >n acelea6i condi6ii ca i ceilal6i
salaria6i ai acestuia(
==0( Utili4atorul este obli)at s7 asi)ure salariatului temporar
dotarea cu ec-ipamente individuale de protec6ie i de
0;5
Contractul individual de munc7
munc7, cu e?cep6ia situa6iei >n care prin contractul de
punere la dispo4i6ie dotarea este >n sarcina a)entului de
munc7 temporar7(
==/( Utili4atorul nu poate beneAicia de serviciile salariatului
temporar, dac7 urm7rete s7 >nlocuiasc7 astAel un salariat al
s7u al c7rui contract de munc7 este suspendat ca urmare a
particip7rii la )rev7(
==3( Acesta este obli)at s7 inAorme4e salaria6ii temporari cu
privire la toate locurile de munc7 vacante e?istente >n
vederea asi)ur7rii e)alit76ii de anse cu ceilal6i an)aja6i cu
contract individual de munc7 pe durat7 nedeterminat7,
pentru ob6inerea unui loc de munc7 permanent, prin
aAiarea unui anun6 >ntr-un loc accesibil tuturor salaria6ilor
care >i desA7oar7 activitatea la utili4atorul respectiv(
==<( De asemeni utili4atorul este obli)at s7 asi)ure salariatului
temporar accesul la cursurile de pre)7tire proAesional7 pe
care le or)ani4ea47 pentru salaria6ii s7i(
===( Utili4atorul poate >nc-eia cu salariatul temporar un
contract individual de munc7 pe perioad7 nedeterminat7
numai dup7 >ncetarea misiunii( Un astAel de contract poate
Ai >nc-eiat i >n perioada misiunii, cu acordul e?pres al
a)entului de munc7 temporar7(
b+ 8ntre dou misiuni salariatul temporar se aAl7 la dispo4i6ia
a)entului de munc7 temporar7 i beneAicia47 de un salariu
pl7tit de a)ent, care nu poate Ai mai mic dec@t salariul
minim brut pe 6ar7(
c+ 3e toat durata misiunii salariatul temporar beneAicia47 de
salariul pl7tit de agentul de munc temporar. %alariul
primit de salariatul temporar pentru Aiecare misiune nu
poate Ai inAerior celui pe care >l primete salariatul
utili4atorului, care prestea47 aceeai munc7 sau una
similar7 cu cea a salariatului temporar( 1n m7sura >n care
utili4atorul nu are an)ajat un astAel de salariat, salariul
primit de salariatul temporar va Ai stabilit lu@ndu-se >n
considerare salariul unei persoane an)ajate cu contract
individual de munc7 i care prestea47 aceeai munc7 sau
una similar7, astAel cum este stabilit prin contractul
0;B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
colectiv de munc7 aplicabil utili4atorului(
==9( A)entul de munc7 temporar7 este cel care re6ine i virea47
toate contribu6iile i impo4itele datorate de salariatul
temporar c7tre bu)etele statului i pl7tete pentru acesta
toate contribu6iile datorate >n condi6iile le)ii(
d+ 1n ca4ul >n care >n termen de 0= 4ile calendaristice de la
data la care obli)a6iile privind plata salariului i cele
privind contribu6iile i impo4itele au devenit scadente i
e?i)ibile, iar a)entul de munc7 temporar7 nu le e?ecut7,
ele vor Ai pl7tite de utilizator, >n ba4a solicit7rii salariatului
temporar(
==5( Utili4atorul care a pl7tit sumele se subro)7, pentru sumele
pl7tite, >n drepturile salariatului temporar >mpotriva
a)entului de munc7 temporar7(
==B( #a >ncetarea misiunii salariatul temporar poate >nc-eia cu
utili4atorul un contract individual de munc7(
==C( 1n ca4ul >n care utili4atorul an)ajea47, dup7 o misiune, un
salariat temporar, durata misiunii eAectuate se ia >n calcul la
stabilirea drepturilor salariale, precum i a celorlalte
drepturi prev74ute de le)isla6ia muncii(
=9;( A)entul de munc7 temporar7 care concedia47 salariatul
temporar >nainte de termenul prev74ut >n contractul de
munc7 temporar7, pentru alte motive dec@t cele
disciplinare, are obli)a6ia de a respecta re)lement7rile
le)ale privind >ncetarea contractului individual de munc7
pentru motive care nu 6in de persoana salariatului(
=90( Cu e?cep6ia dispo4i6iilor speciale contrare, prev74ute >n
pre4entul capitol, dispo4i6iile le)ale, prevederile
re)ulamentelor interne, precum i cele ale contractelor
colective de munc7 aplicabile salaria6ilor an)aja6i cu
contract individual de munc7 pe durat7 nedeterminat7 la
utili4ator se aplic7 >n e)al7 m7sur7 i salaria6ilor temporari
pe durata misiunii la acesta(
=9/( #genii de munc temporar nu percep nicio ta-
salariailor temporari >n sc-imbul demersurilor >n vederea
recrut7rii acestora de c7tre utili4ator sau pentru >nc-eierea
unui contract de munc7 temporar7(
0;C
Contractul individual de munc7
1%. Contractul in*i4i*ual *e munc7 cu timp par8ial.
)6. ). @oiune.
=93( An)ajatorul poate >ncadra salaria6i cu pro)ram de lucru
corespun47tor unei Arac6iuni de norm7, prin contracte
individuale de munc7 pe durat7 nedeterminat7 sau pe
durat7 determinat7, denumite contracte individuale de
munc7 cu timp par6ial(
=9<( %alariatul cu Arac6iune de norm7 este salariatul al c7rui
num7r de ore
=9=( :
=99( normale de lucru, calculate sptmnal sau ca medie
lunar, este inAerior num7rului de ore normale de lucru al
unui salariat cu norm7 >ntrea)7 comparabil7(
=95( Durata s7pt7m@nal7 de lucru a unui salariat an)ajat cu
contract individual de munc7 cu timp par6ial este inAerioar7
celei a unui salariat cu norm7 >ntrea)7 comparabil(
;alariatul compara+il este salariatul cu norm7 >ntrea)7 al
aceluiai an)ajator, care prestea47 aceeai activitate sau
una similar7 cu cea a salariatului an)ajat cu contract
individual de munc7 cu timp par6ial( Atunci c@nd nu e?ist7
un salariat comparabil >n aceeai unitate, se au >n vedere
dispo4i6iile din contractul colectiv de munc7 aplicabil( 1n
ca4ul >n care nu e?ist7 un contract colectiv de munc7
aplicabil, se au >n vedere dispo4i6iile le)ista6iei >n vi)oare
sau Contractul colectiv de munc7 la nivel na6ional(
)6. &. =orma i coninutul contractului.
=9B( Contractul individual de munc7 cu timp par6ial se >nc-eie
numai >n Aorm7 scris7 i cuprinde, >n aAara elementelor
necesare la >nc-eierea oric7rui contract individual de
munc7, urm7toarele8
a+ durata muncii i reparti4area pro)ramului de lucruD
b+ condi6iile >n care se poate modiAica pro)ramul de lucruD
c+ interdic6ia de a eAectua ore suplimentare, cu e?cep6ia
ca4urilor de Aor67 major7 sau pentru alte lucr7ri ur)ente
destinate prevenirii producerii
=9C( unor accidente ori >nl7tur7rii consecin6elor acestora(
=5;( :
00;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
=50( 1n situa6ia >n care >ntr-un contract individual de munc7 cu
timp par6ial nu sunt preci4ate elementele men6ionate mai
sus, el se consider7 a Ai >nc-eiat pentru norm7 >ntrea)7(
)6. (. Drepturile i o+ligaiile salariatului pe timp parial.
=5/( %alariatul >ncadrat cu contract de munc7 cu timp par6ial se
bucur7 de drepturile salaria6ilor cu norm7 >ntrea)7, >n
condi6iile prev74ute de le)e i de contractele colective de
munc7 aplicabile(
=53( Drepturile salariale se acord7 propor6ional cu timpul
eAectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru
pro)ramul normal de lucru(
=5<( An)ajatorul este obli)at ca, >n m7sura >n care este posibil,
s7 ia >n
=5=( considerare cererile salaria6ilor de a se transAera Aie de la un
loc de munc7
576. /
=55( cu norm7 >ntrea)7 la unul cu Arac6iune de norm7, Aie de la
un loc de munc7 cu Arac6iune de norm7 la un loc de munc7
cu norm7 >ntrea)7 sau de a-i m7ri pro)ramul de lucru, >n
ca4ul >n care apare aceast7 oportunitate( El este obli)at s7
inAorme4e la timp cu privire la apari6ia unor locuri de
munc7 cu Arac6iune de norm7 sau cu norm7 >ntrea)7, pentru
a Aacilita transAerurile de la norm7 >ntrea)7 la Arac6iune de
norm7 i invers( Aceast7 inAormare se Aace printr-un anun6
aAiat la sediul an)ajatorului(
=5B( 2 copie a anun6ului trebuie s7 Aie transmis7 de >ndat7
sindicatului sau repre4entan6ilor salaria6ilor(
=5C( An)ajatorul asi)ur7, >n m7sura >n care este posibil, accesul
la locuri de munc7 cu Arac6iune de norm7 la toate
nivelurile(
/8'. !oncluzii
=B0( Av@nd >n vedere prevederile Codului muncii va Ai caliAicat
contract de munc7 cu timp par6ial orice contract a c7rui
durat7 a timpului de munc7, indiAerent de modul s7u de
e?primare *Arac6iune de norm7:4i -0,/ 3 < -:4i, medie
s7pt7m@nal7 -B-:s7pt7m@n7 sau lunar7-0;9-:lun7+ este sub
durata timpului de munc7 stabilit7 printr-un contract de
000
Contractul individual de munc7
munc7 cu norm7 >ntrea)7 *B-: 4i, <;-: s7pt7m@n7+(
17. Munca la *omiciliu.
)2. ). ;alariatul cu munc la domiciliu. @oiune. Drepturi i
o+ligaii.
=B/( %unt considera6i salaria6i cu munc7 la domiciliu acei
salaria6i care : : :
=B3( >ndeplinesc, la domiciliul lor, atribu6iile speciAice Aunc6iei
pe care o de6in, stabilindu-i sin)uri pro)ramul de lucru i
sub controlul an)ajatorului, e?ercitat >n condi6iile stabilite
prin contractul individual de munc7(
=B<( Contractul individual de munc7 la domiciliu se >nc-eie
numai >n Aorm7 scris7 i con6ine, >n aAara elementelor tipice
oric7rui contract de munc7, urm7toarele8
a+ preci4area e?pres7 c7 salariatul lucrea47 la domiciliuD
b+ pro)ramul >n cadrul c7ruia an)ajatorul este >n drept s7
controle4e activitatea salariatului s7u i modalitatea
concret7 de reali4are a controluluiD
c+ obli)a6ia an)ajatorului de a asi)ura transportul la i de la
domiciliul salariatului, dup7 ca4, al materiilor prime i
materialelor pe care le utili4ea47 >n activitate, precum i al
produselor Ainite pe care le reali4ea47(
=B=( %alariatul cu munca la domiciliu se bucur7 de toate
drepturile recunoscute prin le)e i prin contractele
colective de munc7 aplicabile salaria6ilor al c7ror loc de
munc7 este la sediul an)ajatorului(
=B9( Prin contractele colective de munc7 i: sau prin contractele
individuale de munc7 se pot stabili i alte condi6ii speciAice
privind munca la domiciliu, >n conAormitate cu le)isla6ia >n
vi)oare(
=B5( 8n concluzie, >n acest ca4 nu este vorba de un contract
individual de munc7 de tip special ci de un contract de
munc7 pe durat7 determinat7 sau nedeterminat7, cu timp
4ilnic de lucru total sau par6ial, av@nd ca particularitate
pricipalul Aapt c7 se e?ecut7 numai la domiciliul
00/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
salariatului(
1=. -"ercitarea unor acti4it78i cu caracter oca3ional
*e(!7urate *e 3ilieri
/88. )8.). Definiie
=BC( Prin dero)are de la prevederile #e)ii nr( =3:/;;3, este
re)lementat de #e)ea nr =/:/;00
0<<
, modul >n care 4ilierii
pot e?ecuta activit76i cu caracter oca4ional(
=C;( Rilierul este persoana Ai4ic7, cet76ian rom@n sau str7in, care
are capacitate de munc7
0<=
i care desA7oar7 activit76i
recaliAicate, cu caracter oca4ional, pentru un beneAiciar,
persoan7 juridic7(
=C0( aportul dintre 4ilier i beneAiciar se stabilete A7r7
>nc-eierea unui contract de munc7(
)8. &.Domeniul de aplicare
=C/( #e)ea prevede limitativ domeniile >n care se pot presta
activit76i cu caracter oca4ional, pentru care pot Ai Aolosi6i
4ilierii, astAel8
=C3( a+ a)ricultur7D b+ v@n7toare i pescuitD c+ silvicultur7,
e?clusiv e?ploat7ri AorestiereD d+ piscicultur7 i
acvacultur7D e+ pomicultur7 i viticultur7D A+ apicultur7D )+
4oote-nieD -+ spectacole, produc6ii cinemato)raAice i
audiovi4uale, publicitate, activit76i cu caracter culturalD i+
manipul7ri de m7rAuriD j+ activit76i de >ntre6inere i
cur76etie(
/1,. 0B (.Durata activitii
=C=( Durata activit76ii oca4ionale prestat7 de un 4ilier pentru
beneAiciar poate Ai de minim o 4i * corespun47tor cu B ore
0<< Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
/59 din /; aprilie /;00
0<= ConAorm art( < din #e)ea nr( =/:/;00, Enicio persoan7 nu
poate Ai an)ajat7 4ilier dac7 nu a >mplinit v@rsta de 09 aniE
003
Contractul individual de munc7
de munc7+ i de ma?im C; de 4ile cumulate pe durata unui
an calendaristic(
=C9( Durata 4ilnic7 de e?ecutare a activit76ii unui 4ilier nu poate
dep7i 0/ ore, respectiv 9 ore pentru lucr7torii minori care
au capacitate de munc7(
=C5( C-iar dac7 p7r6ile convin un num7 mai mic de ore de
activitate, plata 4ilierului se va Aace pentru ec-ivalentul a
cel pu6in B ore de munc7(
=CB( #a momentul an)aj7rii pentru prestarea muncii, le)ea
pre4um7 Aaptul c7 4ilierul este apt pentru prestarea acelei
munci, obli)76ia dove4ii medicale Aiind eliminat7(
/11. )8#.3lata activitii
9;;( Pentru activitatea e?ecutat7, 4ilierul are dreptul la o
remunera6ie al c7rei cuantum se stabilete prin ne)ociere
direct7 >ntre p7r6i, valoarea brut7 orar7 stabilit7 neput@nd Ai
mai mic7 de / lei:or7 i nici mai mare de 0; lei:or7(
9;0( Dovada pl76ii remunera6iei 4ilnice se Aace prin semnarea
4ilierului >n e)istru de eviden67 a 4ilierilor( Pentru
veniturile reali4ate din activitatea de 4ilieri nu se datorea47
contribu6iile sociale obli)atorii nici de c7tre 4ilier, nici de
c7tre beneAiciar( Activitatea desA7urat7 de 4ilier nu conAer7
acestuia calitatea de asi)urat >n sistemul public de pensii,
sistemul asi)ur7rilor sociale pentru omaj i nici >n
sistemul de asi)ur7ri sociale de s7n7tate(
6'&. 0B(= Drepturile +eneficiarului
9;3( BeneAiciarul are dreptul s7 stabileasc7 activit76ile pe care
urmea47 s7 le desA7oare 4ilierul, locul e?ecut7rii activit76ii
i durata acesteia( !ot el are dreptul s7 e?ercite controlul
asupra modului de >ndeplinire a lucr7rilor(
6',. 0B(9( O+ligaiile +eneficiarului
9;=( BeneAiciarul are obli)a6ia s7 >nAiin6e4e e)istrul de
eviden67 a 4ilierilor
0<9
, document oAicial cu re)im special
0<9 "odelul e)istrului este prev74ut >n ane?a nr( 0 la #e)ea
00<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
tip7rit i >nseriat de $mprimeria Na6ional7, care se p7strea47
la sediul acestuia
0<5
( Distribuirea acestuia se Aace, la cerere
i contra cost, de $nspec6ia "uncii prin inspectoratele
teritoriale de munc7(
9;9( e)istrul se completea47, 4ilnic, cu cerneal7 sau past7
albastr7, >nainte de >nceperea activit76ii, >n ordine
cronolo)ic7, cu datele de identiAicare ale 4ilierilor, locul
e?ecut7rii lucr7rii, valoarea remunera6iei 4ilnice i
semn7tura 4ilierului, A7r7 a se l7sa pa)ini i po4i6ii libere
>ntre pa)ini(
9;5( BeneAiciarul are obli)a6ia s7 >nainte4e lunar, p@n7 cel t@r4iu
la data de = a Aiec7rei luni, c7tre inspectoratul teritorial de
munc7 unde >i are sediul o copie a re)istrului con6in@nd
>nre)istr7rile din luna precedent7, certiAicat7 G conAorm cu
ori)inalulE
0<B
(
9;B( >nainte de >nceperea activit76ii, 4ilnic, beneAiciarul trebuie
s7 asi)ure instruirea i inAormarea 4ilierului cu privire la
activitatea pe care urmea47 s7 o preste4e, riscurile i
pericolele la care poate Ai e?pus >n e?ercitarea activit76ii,
precum i cu privire la drepturile 4ilierului, >n condi6iile
prev74ute de le)e( BeneAiciarul trebuie s7 asi)ure, pe
propria c-eltuial7, ec-ipamente de lucru i de protec6ie
care se impun datorit7 naturii i speciAicului activit76ii
desA7urate de 4ilier(
9;C( Plata impo4itului pe venit datorat pentru activitatea
prestat7 de 4ilier este >n sarcina beneAiciarului(
90;( BeneAicarul nu poate an)aja 4ilieri s7 desA7oare activitatea
nr( =/:/;00, iar modul de completare i >ntocmire este prev74ut
>n 2rdinul 0<3C:/;00 pentru aprobarea Normelor
metodolo)ice de aplicare a #e)ii nr( =/:/;00(
0<5 dele)ate compenten6a de a >nc-ia raporturi juridice cu 4ilierii,
pot dele)a acestora i competen6a conducerii, complet7rii i
transmiterii re)istrului (
0<B $nspec6ia "uncii centrali4ea47 la nivel na6ioanal date din
rapoartele semestriale ale inspectoratelor territoriale de munc7
cu privire la num7rul de 4ilieri pe domenii de activitate,
num7rul de ca4uri depistate A7r7 Aorme le)ale, m7suri
sanc6ionatoare dispuse(
00=
Contractul individual de munc7
>n beneAiciul unui ter6(
6)). 0B(5( !ontravenii
009
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
90/( >nc7lcarea prevederilor art( < i art( C alin * /+ se
sac6ionea47 cu amend7 de 0;(;;; leiD >nc7lcarea
prevederilo art( = alin * /+ lit a+ -d+ i A+ i art( 5 alin *0+ i
*/+, cu amend7 de 9(;;; leiD iar >nc7lcarea prevederilor art(
9 , cu amend7 de /;(;;; lei i inter4icerea utili47rii
4ilierilor pe toat7 durata de e?isten67 a
beneAiciarului(Constatarea contraven6iilor i aplicarea
sanc6iunilor se eAectuea47 de c7tre inspectorii de munc7 i
A)en6ia Na6ionl7 de Administrare Fiscal7(
005
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
903( #iti)iile dintre beneAiciar i 4ilier nere4olvate pe cale amiabil7 se
solu6ionea47 de c7tre judec7toria competent7 >n a c7rei ra47 teritorial7 se aAl7
locul desA7ur7rii activit76ii(
%14. Capitolul al 111-lea
%12. Timpul *e munc7 i timpul *e o*i,n7
1. Timpul *e munc7
909( !impul de munc7 repre4int7 timpul pe care salariatul >l Aolosete pentru
>ndeplinirea sarcinilor de munc7 stabilite prin contractul individual de munc7,
Aia postului, contractul colectiv de munc7, re)ulamentul intern i dispo4i6iile
obli)atorii ale conduc7torului unit76ii *sub re4erva le)alit76ii lor+ (
905( #e)iuitorul deAinete >n art( 000 din Codul muncii timpul de munca ca
6)8. orice perioada 5n care salariatul presteaz munca, se afla la dispoziia
anga4atorului i 5ndeplinete sarcinile i atri+uiile sale, conform prevederilor
00B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplica+il
i0sau ale legislaiei 5n vigoare
),1
.
90C( eAeritor la timpul de munc7, le)iuitorul operea47 >n principal cu
9/;( urm7toarele no6iuni 8
621. /
*a+ durata normal7 a timpului de munc7 este de B ore:4i, <; ore:s7pt7m@n7, ceea ce
>nsemn7 c7 pentru salaria6ii >ncadra6i cu h norm7 ea va Ai de < ore:4i, /;
ore:s7pt7m@n7, iar pentru salaria6ii >ncadra6i cu --B norm7 - / ore:4i, 0; ore:
s7pt7m@n7D
9//( !inerii sub 0B ani au o durat7 a timpului de lucru de 9 ore:4i, 3; ore :
s7pt7m@n7 *A7r7 ca drepturile lor s7 Aie diminuate+(
9/3( 1n situa6ia >n care t@n7rul cumulea47 mai multe Aunc6ii >n ba4a unor : :
9/<( contracte individuale de munc7 , timpul de munc7 eAectuat se >nsumea47 i nu
poate dep7i, cumulat , durat de 9 ore:4i, 3; ore:s7pt7m@n7
0=;
(
*b+ reparti4area pro)ramului de lucru este, de re)ul7, uniform - B ore: 4i, =
4ile:s7pt7m@n7(
*c+ durata ma?im7 le)al7 a timpului de munc7 este de <B de ore:s7pt7m@n7,
>nclusiv orele suplimentare
0=0
, aceasta constituind regula >n materie( "-cepia
este prev74ut7 de art( 00< alin / din #e)ea nr( =3:/;;38 durata timpului de
munc7 poate Ai prelun)it7 peste <B de ore pe s7pt7m@n7, care includ i orele
suplimentare, cu condi6ia ca media orelor de munc7, calculat7 pe o perioad7 de
reAerin67 de < luni
0=/
, s7 nu dep7easc7 <B de ore pe s7pt7m@n7
0=3
(
9/=( Pentru anumite sectoare de activitate, unit76i sau proAesii stabilite prin
contractul colectiv de munc7 aplicabil, se pot ne)ocia, prin contractul colectiv
de munc7 respectiv, perioade de reAerin67 mai mari de < luni, dar care s7 nu
dep7easc7 9 luni(
0<C A se vedea art( /(0 din Directiva Parlamentului European i a Consiliului
/;;3:BB: CE privind aspecte ale or)ani47rii timpului de lucru(
0=; A se vedea art( 0; din Iot7r@rea nr( 9;; din 03 iunie /;;5, privind protec6ia
tinerilor la locul de munc7, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
<53 din 03 iulie /;;5(
0=0 A se vedea 2vidiu !inca, Dispoziii comunitare privind timpul de munc.
Directiva nr. &''(088 din , noiem+rie &''( a 3rlamentului "uropean i a !onsiliului,
evista de drept commercial, nr(3:/;;<, pa)( 0/B-03B(
0=/ A se vedea art( $ punctul 9; din #e)ea nr( <;:/;00
0=3 A se vedea art( /= din #e)ea nr( 350 din 03 decembrie /;;= privind
modiAicarea i completarea #e)ii =3:/;;3 - Codul muncii, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 00<5 din 0C decembrie /;;=(
00C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
9/9( %ub re4erva respect7rii re)lement7rilor privind protec6ia s7n7t76ii i securit76ii
>n munc7 a salaria6ilor, din motive obiective, te-nice sau privind or)ani4area
muncii, contractele colective de munc7 pot prevedea dero)7ri de la durata
perioadei de reAerin67 stabilite conAorm aliniatelor anterioare, dar pentru
perioade de reAerin67 care >n niciun ca4 s7 nu dep7easc7 0/ luni(
9/5( #a stabilirea perioadelor de reAerin67 nu se vor lua >n calcul durata concediului
de odi-n7 anual i situa6iile de suspendare a contractului individual de munc7(
9/B( Pentru tinerii care nu au >mplinit v7rta de 0B ani, prevederile cu privire la orele
suplimentare nu se aplic7(
*d+ pro)ramul de lucru ine)al >n cadrul s7pt7m@nii de lucru de <; de ore se poate
stabili pentru anumite sectoare de activitate prin ne)ocieri individuale sau
colective sau prin re)ulamentul intern(
9/C( Pro)ramul de lucru ine)al poate Aunc6iona numai dac7 este speciAicat e?pres >n
contractul individual de munc7 *Aie la >nc-eierea lui, Aie ulterior printr-un act
adi6ional+(
93;( Aspecte speciAice privind pro)ramul de lucru ine)al se re)7sesc >n sectoare de
activitate cum ar Ai construc6iile, a)ricultura, domeniul sanitar, >nv767m@nt,
pa47 i protec6ie, sectoare productive cu Aoc continuu *de e?( sticl7rie, ceramica
industrial7, minerit+ etc(
930( Pentru aceste sectoare de activitate s-au stabilit prin le)i speciale sau contracte
colective de munc7 pro)rame de lucru cu o durat7 mai mare de B ore: 4i
*construc6ii, a)ricultur7 - av@nd >n vedere caracterul se4onier al activit76ii+, sau
mai mic7 de B ore:4i *9 ore:4i - sticl7rie, minerit, lu@ndu-se >n considerare
condi6iile de munc7+(
93/( Pro)ramul de lucru, respectiv durata timpului de lucru : 4i: s7pt7m@n7 pre4int7
aspecte speciAice i pentru domeniile de activitate unde munca se desA7oar7 >n
sc-imburi *de e?( pa47 i protec6ie+( Pentru aceste domenii de activitate durata
timpului de munc7 va putea Ai prelun)it7 peste B ore:4i *dar nu mai mult de 0/
ore:4i+ i peste <B de ore:s7pt7m@n7, cu condi6ia ca media orelor de munc7,
calculat7 pe o perioad7 de 3 s7pt7m@ni s7 nu dep7easc7 B ore:4i sau <B de
ore:s7pt7m@n7(
*e+ pro)ramul individuali4at de lucru presupune un mod Ale?ibil de or)ani4are a
timpului de munc7, acesta Aiind compus din dou7 perioade 8 o perioad fi- >n
care salariatul se aAl7 la locul de munc7 simultan cu ceilal6i salaria6i i o
perioad varia+il, mobil7, >n care salariatul >i ale)e orele de sosire i de
plecare, cu respectarea timpului de munc7 4ilnic( %tabilirea unor astAel de
pro)rame de lucru individuali4ate se Aace cu acordul sau la solicitarea
0/;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
salariatului >n cau47(
*A+ munca suplimentar7 este munca prestat7 >n aAara duratei normale a timpului de
munc7D munca suplimentar7 poate Ai eAectuat7 numai cu acordul salariatului, cu
e?cep6ia ca4ului de Aor67 major7 sau pentru lucr7ri ur)ente destinate prevenirii
producerii unor accidente ori >nl7tur7rii consecin6elor unui accident(
933( Art(0/0 din #e)ea =3:/;;3, >n aparent7 contradic6ie cu prevederile art( 0/; alin(
/ Codul mucii, prevede posibilitatea an)ajatorului de a solicita an)aja6ilor
eAectuarea de ore suplimentare cu respectarea prev( art( 00< sau 00=, dup7 ca4,
din Codul muncii( E?primarea precis7 a le)iuitorului este8 la solicitarea
an)ajatorului salaria6ii, , pot efectua> munc7 suplimentar7( 3rin urmare,
prestarea muncii suplimentare ar fi facultativ i nu o+ligatorie.
93<( !otui, c-iar >n condi6iile restrictive ale art( 0/; alin( /, consider7m, prin
raportarea la alte dispo46ii le)ale *art( <; alin( 0 lit( c+, c7 an)ajatorul are
posibilitatea de a da dispo4i6ii obli)atorii privind pre4en6a salaria6ilor la
serviciu peste durata normal7 a timpului de munc7 atunci c@nd acest lucru este
necesar bunei Aunc6ion7ri a unit76ii *de e?( pentru e?ecutarea >n timp util a unei
lucr7ri care trebuie predat7 la un anumit termen D Aurni4area unor produse la
e?port etc( +( Asemenea situa6ii, >n care este necesar7 pre4ent7 salariatului peste
durata normal7 a timpului de lucru, vor Ai men6ionate >n contractul colectiv de
munc7 i >n re)ulamentul intern aplicabil( 1n aceast7 ordine de idei, e?presia
Gpot eAectuaE are semniAica6ia Gei?st7 posibilitateaE, i nu e?prim7 Aacultatea de
a reAu4a dispo4i6ia an)ajatorului(
93=( unca suplimentar se compenseaz cu ore li+ere pltite >n urm7toarele 9; de
4ile dup7 eAectuarea acesteia( !ompensarea muncii suplimentare cu ore li+ere
pltite constituie regula 5n materie. Cu alte cuvinte, >n 4ilele >n care salariatul
nu este pre4ent la munc7 *urmare a eAectu7rii orelor suplimentare+ acesta va Ai
remunerat la Ael ca >n situa6ia >n care el este pre4ent la serviciu(
939( 1n perioadele de reducere a activit76ii an)ajatorul are posibilitatea de a acorda
4ile libere pl7tite din care pot Ai compensate orele suplimentare prestate >n
urmatoarele 0/ luni
0=<
(
935( Dac7 nu este posibil7 compensarea cu ore libere pl7tite, munca suplimentar
va fi platit prin adugarea unui spor la salariu, care se stabilete prin
ne)ociere, >n cadrul contractului colectiv de munc7 sau dup7 ca4 al contractului
individual de munc7, i nu poate fi mai mic de 2/ C din salariul de +az.
93B( 1n practic7, an)ajatorii au r7sturnat re)ula instituit7 de Codul muncii, preAer@nd
s7 pl7teasc7 orele suplimentare i nu s7 le compense4e cu timp liber
0=< A se vedea art( 0// din #e)ea nr( =3:/;;3 -republicata
0/0
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
corespun47tor(
93C( !inerii >n v@rst7 de p@n7 la 0B ani precum i salaria6ii >ncadra6i cu Arac6iune de
norm7 nu pot presta munc7 suplimentar7(
9<;( EAectuarea muncii suplimentare peste limitele stabilite potrivit prevederilor art(
00< sau 00=, cup7 ca4, din Codul muncii, este inter4is7, cu e?cep6ia ca4ului de
Aor67 major7 sau pentru alte lucr7ri ur)ente destinate prevenirii producerii unor
accidente ori >nl7tur7rii consecin6elor unui accident(
*)+ munca de noapte este munc7 prestat7 >n intervalul //(;; - 9( %alariatul de
noapte repre4int7 salariatul care eAectuea47 munc7 de noapte cel pu6in 3 ore din
timpul s7u 4ilnic de lucru, dar i cel care eAectuea47 munc7 de noapte >n
propor6ie de 3;P din timpul s7u lunar de lucru
0==
(
9<0( Durata normal7 a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va dep7i o
medie de B ore pe 4i, calculat7 pe o perioad7 de reAerin67 de ma?imum 3 luni
calendaristice, cu respectarea prevederilor le)ale cu privire la repausul
s7pt7m@nal
0=9
(
9</( Durata normala a timpului de lucru pentru salaria6ii de noapte a c7ror activitate
se desA7oar7 >n condi6ii speciale sau deosebite de munc7 nu va dep7i B ore pe
parcursul oric7rei peroade de /< de ore, dec@t >n ca4ul >n care majorarea acestei
durate este prev74ut7 >n contractul colectiv de munc7 aplicabil, i numai >n
situa6ia >n care o astAel de prevedere nu contravine unor prevederi e?pres
stabilite >n contractul colectiv de munc7 >nc-eiat la nivel superior(
9<3( 1n aceast7 situa6ie an)ajatorul este obli)at s7 acorde perioade de repaus
compensatorii ec-ivalente sau compensarea >n bani a orelor de noapte lucrate
peste durata de B ore(
0=5
9<<( An)ajatorul are obli)a6ia de a inAorma $nspectoratul teritorial de munc7 >n
situa6ia >n care salaria6ii s7i prestea47 >n mod Arecvent munca de noapte(
9<=( %alaria6ii de noapte beneAicia47 de pro)ram de lucru redus cu o or7 Aat7 de
durata normala a 4ilei de munc7, dac7 salariatul prestea47 cel pu6in 3 ore de
noapte, A7r7 ca aceasta s7 duc7 la sc7derea salariului de ba47(
9<9( $n ca4ul >n care pro)ramul de lucru nu se reduce cu o or7, salariatul de noapte
poate beneAicia de un spor de /=P din salariul de ba47 pentru Aiecare or7 de
munc7 de noapte prestat7, dac7 timpul astAel lucrat repre4int7 cel pu6in 3 ore de
noapte din timpul normal de lucru
0=B
(
0== A se vedea art( /< din 2rdonan6a de ur)en67 nr( ==:/;;9(
0=9 A se vedea art( /9 din 2rdonan6a de ur)en67 nr( ==:/;;9(
0=5 A se vedea art( $ punctual 93 din #e)ea nr( <;:/;00(
0=B A se vedea art( 0/9 din #e)ea nr( =3:/;;3 - republicat7
0//
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
9<5( Prestarea muncii de noapte impune eAectuarea unor controale medicale
salaria6ilor care prestea47 cel pu6in 3 ore de noapte, at@t la >nceperea activit76ii
c@t i periodic, urm@nd ca salaria6ii care au probleme de s7n7tate recunoscute ca
av@nd le)atur7 cu munca de noapte s7 Aie trecu6i la o munc7 de 4i pentru care
sunt ap6i(
9<B( !inerii sub 0B ani nu pot presta munc7 de noapte( De asemenea, Aemeile
)ravide, l7u4ele i cele care al7ptea47 nu pot Ai obli)ate s7 preste4e munc7 de
noapte *ve4i >n acest sens 2( U( .( nr( C9:/;;3 privind protec6ia maternit76ii la
locurile de munc7 i Normele "etodolo)ice de aplicare a 2( U( .( nr(
C9:/;;3+(
*-+ an)ajatorul are obli)a6ia de a 6ine eviden6a orelor prestate de Aiecare an)ajat pe
lun7(
9<C( An)ajatorul are obli)a6ia de a 6ine eviden6a at@t a orelor prestate >n cadrul
pro)ramului normal de lucru c@t i a orelor suplimentare, a orelor de noapte, a
orelor lucrate >n 4ilele de s7rb7toare le)al7 cu respectarea prevederilor art( 0<;,
0<0,0</ din #e)ea nr( =3:/;;3 - republicat7( $n acest sens an)ajatorul va
>ntocmi i va 6ine Aoi colective de pre4en67 *pontaje+, unde vor Ai eviden6iate >n
plus i absen6ele nemotivate, concediile A7r7 salar, >nvoirile, 4ilele libere pl7tite(
9=;( Foile colective de pre4en67 stau la ba4a >ntocmirii statelor de plat7 a salariilor i
>n consecin67 a stabilirii remunera6iei Aiec7rui salariat(
*i+ norma de munc7 e?prim7 cantitatea de munc7 necesar7 pentru eAectuarea
opera6iunilor sau lucr7rilor de c7tre o persoan7 cu caliAicare corespun47toare,
care lucrea47 cu intensitate normal7 >n condi6iile unor procese te-nolo)ice i de
munc7 determinate, 5n timpul programului normal de munc.
9=0( Norma de munc7 se e?prim7 sub Aorm7 de norme de timp, de produc6ie, de
personal, prin sAera de atribu6ii, precum i prin alte Aorme corespun47toare
speciAicului Aiec7rei activit76i(
9=/( Normarea muncii se aplic7 tuturor cate)oriilor de personal, normele de munc7
stabilindu-se de c7tre an)ajator, conAorm normativelor >n vi)oare, sau, >n ca4ul
>n care nu e?ist7 normative, cu acordul sindicatului *sau, dup7 ca4, al
repre4entan6ilor salaria6ilor+(
9=3( $n practic7, de multe ori, >n mod eronat, se utili4ea47 norme de timp i pentru
domenii de activitate unde ar Ai necesar s7 se utili4e4e norme de produc6ie sau
alte tipuri de norme de munc7 adaptate speciAicului activit76ii ceea ce ar
contribui la creterea productivit76ii, eAicien6ei, perAorman6elor individuale ale
salariatului(
*j+ munca >n sc-imburi repre4int7 orice mod de or)ani4are a pro)ramului de lucru,
0/3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
potrivit c7ruia salaria6ii se succed unul pe altul la acelai post de munc7,
potrivit unui anumit pro)ram, inclusiv pro)ram rotativ, i care poate Ai de tip
continuu sau discontinuu, implic@nd pentru salariat necesitatea reali47rii unei
activit76i >n intervale orare diAerite >n raport cu o perioad7 4ilnic7 sau
s7pt7m@nal7, stabilit7 prin contractul individual de munc7(
9=<( ;alariatul 5n schim+uri este orice salariat al c7rui pro)ram de lucru se >nscrie >n
cadrul pro)ramului de munc7 >n sc-imburi
0=C
(
$. Timpul *e o*i,n7
6//. <impul de odihn reprezint intervalul temporal necesar refacerii forei de
munc iar perioada de repaus reprezint orice perioad care nu este timp de
munc. eAeritor la timpul de odi-n7 oper7m cu urm7torii termeni8
9=9( *a+ pau4a de mas7 - se acord7 salaria6ilor a c7ror durata 4ilnic7 a timpului de
munc7 este mai mare de 9 ore, >n condi6iile stabilite de re)ulamentul intern sau
contractul colectiv de munc7
/
( Pau4ele de mas7 nu se includ >n durata normal7 a
timpului de munc7, cu e?cep6ia dispo4i6iilor contrare cuprinse >n re)ulamentul
intern sau contractul colectiv de munc7(
*b+ repausul 4ilnic - nu poate Ai mai mic de 0/ ore consecutive, cu e?cep6ia ca4ului
>n care munca se desA7oar7 >n sc-imburi, c@nd repausul 4ilnic nu poate Ai mai
mic de B ore(
*c+ repausul s7pt7m@nal0/ - se acord7 >n dou7 4ile consecutive, de re)ul7, s@mb7ta
i duminica(
9=5( "-cepia de la re)ula acord7rii repausului s7pt7m@nal >n 4ilele de s@mb7ta i
duminica este preva4ut7 de art( 035 alin( / din Codul muncii - republicat i
operea47 >n situa6iile >n care interesul public sau desA7urarea normal7 a
activit76ii >n cadrul societ76ii impune acordarea repausului s7pt7m@nal >n alte
4ile, stabilite prin contractul colectiv de munc7 sau re)ulamentul intern(
9=B( %alaria6ii care prestea47 >n mod obinuit munc7 >n 4ilele de s@mb7ta i
duminic7, >n situa6iile prev74ute de art( 035 alin( /, vor beneAicia de un spor la
salariu stabilit prin contractul individual de munc7 sau contractul colectiv de
munc7(
9=C( %pre deosebire de alte situa6ii, >n acest ca4, le)iuitorul nu a prev74ut un procent
0=C A se vedea art 3; din 2rdonan6a de ur)en67 nr( ==:/;;9(
A se vedea art( /C din 2rdonan6a de ur)en67 nr( ==:/;;9(
/ Pau4a de masa >n ca4ul tinerilor sub 0B ani este de cel pu6in 3; de minute dac7
durata normal7 a timpului de munc7 este mai mare de < ore i jum7tate(
0/<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
minim de reAerin67 privind sporul care poate Ai acordat, astAel c7 p7r6ile pot
ne)ocia un spor pornind procentual de la 0P(
99;( <ot cu titlu de e-cepie, 4ilele de repaus s7pt7m@nal pot Ai acordate cumulat,
dup7 o perioad7 de activitate continu7 ce nu poate dep7i 0< 4ile calendaristice,
dar numai cu autori4area inspectoratului teritorial de munc7 i cu acordul
sindicatului sau, dup7 ca4, al repre4entan6ilor
990( salaria6ilor
09;
(
662. /
993( %alaria6ii al c7ror repaus s7pt7m@nal se acord7 cumulat au dreptul la dublul
compensa6iilor cuvenite potrivit art( 0/3 alin( / din Codul muncii- republicat
pentru munca suplimentar7(
99<( epausul s7pt7m@nal poate Ai suspendat temporar pentru e?ecutarea unor
lucr7ri ur)ente care vi4ea47 or)ani4area unor m7suri de salvare a bunurilor
an)ajatorului sau persoanelor, respectiv evitarea unor accidente sau >nl7turarea
eAectelor acestor accidente(
99=( 1nc7lcarea prevederilor le)ale reAeritoare la timpul de munc7 i de odi-n7
atra)e dup7 sine r7spunderea contraven6ional7 conAorm #e)ii nr( 30C:/;;9
privind securitatea i s7n7tatea >n munc7(
999( *d+ s7rb7torile le)ale - sunt 4ilele >n care nu se lucrea47, aceste 4ile av@nd o
semniAica6ie reli)ioas7 sau na6ional7( %7rb7torile le)ale stabilite prin Codul
muncii sunt 0, / ianuarie, prima i a doua 4i de PatiD 0 maiD prima i a doua 4i
de usaliiD Adormirea "aicii Domnului, 0 decembrieD prima i a doua 4i de
Cr7ciunD i / 4ile pentru Aiecare dintre cele 3 s7rb7tori reli)ioase anuale,
declarate astAel de cultele reli)ioase le)ale, altele dec@t cele cretine, pentru
persoanele apartin@nd acestora
090
(
662. ;u+liniem c acordarea de ctre anga4ator a zilelor de sr+toare legal este
09; Art( 00= alin( / din Codul muncii - republicat(
Unii an)ajatori >n >ncercarea de a eluda prevederile le)ale cu privire la repausul
s7pt7m@nal au stabilit prin contractele individuale de munc7, contractele colective
de munc7i re)ulamentele interne o durat7 a timpului de lucru de 5 sau 9 ore:4i i 9
4ile pe s7pt7m@n7, practic7 nele)al7 >n conte?tul prevederilor Codului muncii(
A se vedea art( 30 din 2rdonan6a de ur)en67 nr( ==:/;;9(
090 A se vedea art( Unic din #e)ea nr( /;/:/;;B, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea $, nr( 5/B din /B octombrie /;;B(
0/=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
o+ligatorie, i nu facultativ.
99B( Pentru unit76ile sanitare i cele de alimenta6ie public7 se vor stabili prin
-ot7r@re a .uvernului pro)rame de lucru adecvate a c7ror aplicare este
obli)atorie(
99C( De asemenea, e?ist7 domenii de activitate i locuri de munc7 unde activitatea
nu poate Ai >ntrerupt7 datorit7 caracterului locului de munc7 sau speciAicului
activit76ii *de e?emplu sectorul ener)etic, pa4a i protec6ie, telecomunicatii, etc(
+(
95;( %alaria6ii care lucrea47 >n 4ilele de s7rb7toare le)al7
09/
beneAicia47 de timp liber
corespun47tor >n urm7toarele 3; de 4ile sau de un spor la salariul de ba47 care
nu poate Ai mai mic de 0;;P din salariul de ba47 corespun47tor muncii prestate
>n pro)ramul normal de lucru(
950( 1nc7lcarea
093
de c7tre an)ajator a prevederilor le)ale cu privire la
95/( acordarea 4ilelor libere >n timpul s7rb7torilor le)ale, precum i
953( neacordarea de 4ile libere salaria6ilor care au lucrat >n 4ilele de s7rb7toare
674. /
95=( le)al7 sau a sporului prev74ut de art( 0</ din Codul muncii - republicat se
sanc6ionea47 cu amenda contraven6ional7
09<
( Aplicarea sanc6iunilor
contraven6ionale se Aace de c7tre inspectorii de munc7(
959( 1n aAar7 de 4ilele libere stabilite de Codul muncii, prin contractul colectiv de
munc7 aplicabil se pot stabili i alte asemenea 4ile(
955( *A+ concediul de odi-n7(
09/ Potrivit prev( art( 0<;, 0<0 din Codul muncii - republicat(
093 Cu oca4ia controalelor eAectuate de c7tre inspectoratele de munc7 au Aost
identiAicate unit76i care desA7urau activitatea cu >nc7lcarea prevederilor art( 0<;0<0
din Codul muncii - republicat, Aiind >ns7 invocat acordul scris al salaria6ilor pentru
desA7urarea activit76ii >n 4ilele de s7rb7toare le)al7( #ceast soluie nu poate fi
acceptat 5ntruct legea nu prevede o asemenea posi+ilitate.
09< Amenda este de la =;;; la 0;;;; lei, conAorm art( /9; alin( 0 lit( ) din Codul
muncii - republicat(
0/9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
95B( K concediul de odi-n7 se acord7 anual i nu poate Aace obiectul vreunei cesiuni,
renun67ri, sau limit7ri(
95C( !u titlu de e-cepie, eAectuarea concediului de odi-n7 >n anul urm7tor este
permis7 numai >n ca4urile e?pres prev74ute de le)e sau cele prev74ute >n
contractul colectiv de munc7 aplicabil(
9B;( !ompensarea 5n +ani
09=
a concediului de odi-n7 neeAectuat este permis7 numai
>n ca4ul >ncet7rii contractului individual de munc7, situa6ie >n care salariatul va
beneAicia de o >ndemni4a6ie care se acord7 la data pl76ii ultimului salariu
099
(
9B0( Pentru perioada concediului de odi-n7 salariatul beneAicia47 de o indemni4a6ie
de concediu, care nu poate Ai mai mic7 dec@t salariul de ba47, indemni4a6iile i
sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiv7(
$ndemni4a6ia de concediu repre4int7 media 4ilnic7 a acestor drepturi salariale
din ultimele 3 luni anterioare celei >n care este eAectuat concediul, multiplicat7
cu num7rul de 4ile de concediu(
K durata minim7 a concediului de odi-n7 este de /; de 4ile lucr7toare, iar durata
efectiv a concediului de odi-n7 se stabilete prin ne)ocieri individuale sau
colective i se acord7 propor6ional cu timpul lucrat >ntr- un an calendaristic(
%7rb7torile le)ale i celelalte 4ile libere nu se includ >n concediul de odi-n7(
K concediul de odi-n7 suplimentar este de cel pu6in 3 4ile lucr7toare i se acord7
salaria6ilor >n v@rst7 de p@n7 la 0B aniD salaria6ilor care lucrea47 >n condi6ii
)rele, periculoase sau v7t7m7toare D salaria6ilor nev747tori sau cu alte tipuri de
-andicap( Num7rul de 4ile lucr7toare aAerent concediului de odi-n7 suplimentar
pentru aceste cate)orii de salaria6i se stabilete prin contractul colectiv de
munc7 aplicabil i va Ai de cel pu6in 3 4ile lucr7toare
095
(
K pro)ramarea concediului de odi-n7 poate Ai colectiv7 sau individual7 i se
reali4ea47 cu consultarea sindicatului sau, dup7 ca4, a repre4entan6ilor
salaria6ilor sau a salariatului >n cau47( Pro)ramarea se Aace p@n7 la sAaritul
anului calendaristic pentru anul urm7tor(
09= Fe4i Deci4ia Cur6ii Constitu6ionale nr( 30/:/;;<, publicat7 >n "onitorul 2Aicial
al om@niei, Partea $, nr( 5C5 din 3; au)ust /;;<
099 Daca salariatul a eAectuat inte)ral concediul de odi-n7 iar ulterior contractul
individual de munc7 al acestuia >ncetea47, el este obli)at s7 restituie indemni4a6ia
de concediu primit7 p@n7 la concuren6a sumei la care avea dreptul pentru timpul
eAectiv lucrat(
095 A se vedea art 0<5 din Codul muncii - republicat(
0/5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
9B/( An)ajatorul este obli)at s7 stabileasc7 pro)ramarea concediilor de odi-n7 astAel
>nc@t >ntr-un an calendaristic Aiecare salariat s7 eAectue4e cel pu6in 0; 4ile
lucr7toare de concediu ne>ntrerupt(
K >ntreruperea concediului de odi-n7 i rec-emarea salariatului din concediu(
9B3( %alariatul poate solicita 5ntreruperea concediului de odi-n7 pentru motive
obiective(
9B<( $echemarea salariatului din concediul de odi-n7 se poate Aace de c7tre
an)ajator >n ca4 de Aor67 major7 sau pentru interese ur)ente care impun
pre4en6a salariatului la locul de munc7(
9B=( C-eltuielile salariatului i ale Aamiliei sale, necesare revenirii la locul de munc7
i eventualele prejudicii suAerite de c7tre acesta vor Ai suportate de c7tre
an)ajator(
9B9( K 4ile libere pl7tite - se acord7 salaria6ilor >n ca4ul unor evenimente Aamiliale
deosebite stabilite prin le)e, contractul colectiv de munc7 sau re)ulamentul
intern(
9B5( *)+ concediul A7r7 plat7 - se acord7 salaria6ilor pentru re4olvarea unor situa6ii
personale, interval >n care salariatul nu este remunerat, contractul individual de
munc7 al acestuia Aiind suspendat prin acordul p7r6ilor0/(
9BB( Codul muncii nu prevede o durat73 ma?im7 a concediului A7r7 plat7, aceasta
urm@nd s7 Aie stabilit7 prin le)i speciale, contractul colectiv de munc7
aplicabil<, re)ulamentul intern sau c-iar prin contractul individual de munc7(
9BC( Cu toate c7 nu e?ist7 o re)lementare >n mod e?pres salaria6ii pot beneAicia i de
>nvoiri, pentru re4olvarea unor situa6ii personale ur)ente
9C;( cu acordul conducerii unit76ii(
691. /
9C/( $n ca4ul >nvoirilor salariatul, >n mod obinuit, este obli)at s7 recupere4e orele
0/B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de >nvoiri, astAel ca drepturile sale salariale nu vor Ai diminuate(
09B
*-+
concediul pentru Aormare proAesional7 se acord7 la cerere, cu sau A7r7 plat7, pe
parcursul Aorm7rii proAesionale a salariatului(
9C3( %olicitarea salariatului pentru acordarea concediului nu poate Ai respins7 de
an)ajator numai dac7 absenta salariatului ar prejudicia )rav desA7urarea
activit76ii0/(
9C<( An)ajatorul va Ai inAormat de c7tre salariat cu cel pu6in o lun7 >nainte de
eAectuarea concediului de Aormare proAesional7, inclusiv asupra datei >nceperii
sta)iului, domeniul i durata acestuia, precum i asupra denumirii institu6iei de
Aormare proAesional7(
9C=( EAectuarea concediului A7r7 plat7 pentru Aormare proAesional7 se poate reali4a i
Arac6ionat >n cursul unui an calendaristic, pentru sus6inerea e?amenelor de
absolvire a unor Aorme de >nv767m@nt sau pentru sus6inerea e?amenelor de
promovare >n anul urm7tor >n cadrul institu6iilor de >nv767m@nt superior(
9C9( $n ca4ul >n care salariatul beneAicia47 de concediu pl7tit pentru Aormare
proAesional7, durata acestuia nu poate Ai dedus7 din durata concediului de
odi-n7 anual i este asimilat7 unei perioade de munc7 eAectiv7 >n ceea ce
privete drepturile cuvenite salariatului, altele dec@t salariul(
09C
09B Codul muncii nu prevede care sunt evenimentele Aamiliale deosebite i num7rul
de 4ile libere cuvenite >ns7 prin Contractul colectiv de munc7 unic la nivel na6ional
erau stabilite ca4urile >n care se acord7 4ile libere pl7tite i num7rul acestora
*c7s7toria salariatului- = 4ileD c7s7toria unui copil - / 4ileD naterea unui copil - /
4ileD decesul so6ului, copilului, p7rin6ilor, socrilor - 3 4ileD decesul bunicilor,
Ara6ilor, surorilor - o 4iD donatorii de s@n)e conAorm le)ii - / 4ileD sc-imbarea
locului de munc7 >n cadrul aceluiai an)ajator, cu mutarea domiciliului >n alt7
localitate - = 4ile(
Fe4i art( =< din Codul muncii(
Unii an)ajatori au acordat concedii A7r7 plat7 pe termen lun) *de 0 an sau c-iar
pentru o perioad7 nedeterminat7, dar determinabil7+ >n ca4ul unor salaria6i cu o
situa6ie Aamilial7 deosebita sau cu o pre)7tire proAesional7 Aoarte bun7(
Prin Contractul colectiv de munc7 unic la nivel na6ional era stabilit c7 salaria6ii
au dreptul la 3; de 4ile de concediu A7r7 plat7, acordat o sin)ur7 dat7, pentru
pre)7tirea i sus6inerea lucr7rii de diplom7>n >nv767m@ntul superior, seral i A7r7
Arecven67( $n pre4ent Aiecare contract colectiv de munc7 aplicabil are sau nu reAerire
la num7rul ma?im de 4ile de concediu A7r7 plat7 de care pot beneAicia salaria6ii(
Dac7 durata concediului A7r7 plat7 nu a Aost stabilit7 prin contractul colectiv sau
re)ulamentul intern, r7m@ne la latitudinea an)ajatorului s7 decid7 durata
concediului pentru Aiecare ca4 >n parte(
09C Fe4i art 0=< - 0=B din Codul muncii - republicat(
0/C
Contractele colective de munc7
9C5(

Capitolul al 1?-lea
Salari3area
1. Salariul.
9CB( Contractul individual de munc7 Aiind un contract
sinala)matic *d7 natere la drepturi i obli)a6ii >n sarcina
ambelor p7r6i+ principala obli)a6ie a an)ajatorului,
corespun47toare muncii prestate de c7tre salariat, o
repre4int7 plata salariului care se e?prim7 >n bani(
9CC( %alariul cuprinde8 salariul de ba47D indemni4a6iileD
sporurileD alte adaosuri *premii, prime, diurn7+(
5;;( ;alariul se sta+ilete prin negociere *prin le)e >n ca4ul
autorit76ilor i institu6iilor publice+, i se pltete cu
prioritate Aa67 de orice alte obli)a6ii b7neti ale
an)ajatorului(
5;0( ;alariul este confidenial, asi)urarea conAidentialit76ii
Aiind, >n principal, o obli)a6ie a an)ajatorului(
2'&. ;alariul nu se poate sta+ili pe criterii discriminatorii
)2'
.
$. Salariul *e 5a37.
5;3( Este salariul ne)ociat direct cu an)ajatorul, Aie individual,
Aie colectiv, i nu include, de re)ul7, indemni4a6iile,
sporurile etc(
3. 1n*emni3a8iile.
5;<( %e acord7 >n mod obinuit Aunc6iilor de conducere prin
ad7u)area unei sume Ai?e la salariul de ba47 sau sub Aorm7
de procent(
A se vedea art( $ punctul 5; din #e)ea nr( <;:/;00(
05; Fe4i art( C alin( 0 lit( d din #e)ea nr( /;/:/;;/ privind
e)alitatea de anse >ntre Aemei i b7rba6i, republicat7(
03;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
4. Sporurile.
5;=( %e acord7 salaria6ilor care >ndeplinesc anumite condi6ii
prev74ute de le)e, contractul individual de munc7 sau
contractul colectiv de munc7, cum ar Ai de e?emplu 8 spor
pentru munc7 de noapte *>n procent de minim 0=P+D spor
pentru prestarea muncii >n mod obinuit >n 4ilele de
s@mb7t7 i duminic7 *>n procent de minim 0P+D spor
pentru vec-imea >n munc7D spor pentru munc7
suplimentar7 *>n procent de minim 5=P+D spor pentru
munca prestat7 >n condi6ii )rele, periculoase sau
v7t7m7toareD spor pentru condi6ii penibile *acordat
salaria6ilor de unii an)ajatori din domeniul salubrit76ii+ etc(
2. @lte a*ao(uri.
5;9( %unt repre4entate de sumele acordate cu titlu de premii,
prime, diurne, bonusuri, etc(
%. Salariul *e 5a37 minim 5rut pe tar7 'arantat 9n plat7.
5;5( Pentru a asi)ura salaria6ilor un con6inut minim al
drepturilor salariale, corespun47tor nevoilor imediate ale
acestora, le)iuitorul a instituit >n sarcina an)ajatorilor
obli)a6ia )arant7rii >n plat7 a unui salariu minim brut(
5;B( %alariul minim brut pe 6ar7 are urm7toarele caracterstici 8
a: se sta+ilete prin hotrre a Guvernului
)2)
?
b+ este garantat 5n plat, an)ajatorul av@nd obli)a6ia de a
asi)ura salaria6ilor, >n plat7, un salariu brut lunar cel pu6in
e)al cu salariul de ba47 minim brut pe 6ar7 *c-iar i >n
situa6ia >n care salariatul este pre4ent la lucru, >n cadrul
pro)ramului, dar nu poate s7-i desA7oare activitatea din
motive neimputabile lui+(
050 $n pre4ent, pentru anul /;00, salariul minim brut pe 6ar7
)arantat >n plat7 este de 95; lei lunar, stabilit prin Iot7r@rea
.uvernului nr( 00C3:/;0;, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea $, nr( 3/< din ;C decembrie /;0;(
030
Contractele colective de munc7
5;C( 1n ca4ul >n care salariatul particip7 la )rev7 an)ajatorul nu
este obli)at s7-i )arante4e >n plat7 salariul minim brut pe
tar7, acesta urm@nd s7 Aie diminuat propor6ional cu
num7rul de 4ile >n care salariatul a participat la )rev7(
50;( !rebuie preci4at c7 salariul minim brut )arantat nu
corespunde venitului net al salariatului, >ntruc@t acesta
poate Ai mai mic sau mai mare dec@t salariul minim brut,
care este un punct de reAerin67 al sistemului de salari4are(
c+ este corespunztor programului normal de munc de B
ore:4i, <; de ore:s7pt7m@n7( Pentru salaria6ii >ncadra6i cu
timp par6ial nu se pot stabili salarii sub nivelul salariului
minim brut pe 6ar7, >n aceste situa6ii aplic@ndu-se
principiul proportionalit76ii(
d+ este un punct de referin, an)ajatorul neput@nd stabili sau
ne)ocia salarii de ba47 prin contractul individual de munc7
sau contractul colectiv de munc7 sub salariul de ba47
minim brut pe 6ar7(
2)). #nga4atorul are o+ligaia de a informa salariaii asupra
cuantumului salariului minim +rut pe ar, aceast7
obli)a6ie oper@nd ori de c@te ori intervine o modiAicare a
salariului minim brut pe 6ar7(
50/( Pentru salaria6ii c7rora an)ajatorul, conAorm contractului
colectiv sau individual de munc7, le asi)ur7 -ran7, ca4are
sau alte Aacilit76i, suma >n bani cuvenit7 pentru munca
prestat7 nu poate Ai mai mic7 dec@t salariul minim brut pe
6ar7 prev74ut de le)e
0
(
0 AstAel, spre e?emplu, venitul net, al unui salariat care este
>ncadrat cu un salariu e)al cu salariul minim brut pe 6ar7,
acesta neav@nd alte adaosuri, sporuri, etc( la salariu, va Ai mai
mic dec@t salariul minim brut pe 6ar7 prin re6inerea sumelor
datorate de c7tre salariat cu titlu de contribu6ie personal7 c7tre
bu)etul asi)ur7rilor sociale de stat, bu)etul asi)ur7rilor sociale
de s7n7tate, Fondul pentru constituirea i plata ajutorului de
omaj( Dac7 la salariul de ba47 minim brut pe 6ar7 se adau)7 i
alte sume, datorit7 acord7rii unor sporuri, premii, diurne, etc(,
salariul brut i implicit venitul net va crete(
A se vedea condi6iile de acordare a tic-etelor de mas7,
#e)ea nr( 0</:0CCBD sau a tic-etelor cadou i tic-ete de cre7,
03/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
713. =. .lata (alariului
a+ ;alariul se pltete 5n +ani. Plata >n natur7 a unei p7r6i din
salariu se poate Aace numai dac7 aceast7 posibilitate este
preva4ut7 >n mod e?pres >n contractul individual de munc7
sau contractul colectiv de munc7, >n condi6iile prev74ute de
art( 09= din Codul muncii - republicat(
b+ ;alariul se pltete periodic cel pu6in o dat7 pe lun7, la
data stabilit7 prin contractul individual de munc7,
contractul colectiv de munc7 sau prin re)ulamentul intern(
1n mod obinuit salariul se pl7tete c-en4inal *>n dou7
trane, Davans i lichidare> - potrivit termenilor u4uali+(
c+ ;alariul se pltete direct titularului, prin caseria unit76ii
sau prin virament
05/
>ntr-un cont bancar, >n situa6ia >n care
aceasta modalitate de plat7 este e?pres preva4ut7 >n
contractul colectiv de munc7 aplicabil(
d+ Dovada plii salariului se Aace prin pre4entarea statelor de
plat7 semnate de c7tre salaria6i sau prin alte documente
justiAicative care demonstrea47 eAectuarea pl76ii c7tre
salariatul >ndrept76it *de e?emplu e?tras de cont+(
50<( An)ajatorul are obli)a6ia de a p7stra statele de plat7 i
celelalte documente de plat7 a salariilor >n aceleai condi6ii
i termene ca >n ca4ul actelor contabile, conAorm le)ii(
Acest lucru este necesar pentru veriAic7rile ulterioare ale
institu6iilor cu atribu6ii de control >n domeniul Ainanciar-
Aiscal, al rela6iilor de munc7, >n ca4ul e?isten6ei unor liti)ii
cu salaria6ii asupra modului de stabilire i de plat7 a
salariului
e+ #nga4atorul poate fi o+ligat la plata unor daune interese,
>n ca4ul nepl76ii salariului sau a >nt@r4ierii nejustiAicate a
#e)ea nr( 0C3:/;;9(
05/ Ca instrument de plat7 e?trem de eAicient an)ajatorii Aolosesc,
>n mod Arecvent, cardul de credit.
033
Contractele colective de munc7
pl76ii salariului, pentru repararea prejudiciului produs
salariatului(
A+ ;alariul nu poate fi grevat de nici o reinere, >n aAara
ca4urilor i condi6iilor e?pres prev74ute de le)e( AstAel,
potrivit art( 09< alin( / din Codul muncii re6inerile cu titlu
de daune cau4ate an)ajatorului nu pot Ai eAectuate dec@t
dac7 datoria salariatului este scadent7, lic-id7 i e?i)ibil7
i a Aost constatat7 ca atare printr-o -ot7r@re judec7toreasc7
deAinitiv7 i irevocabil7(
50=( Aceast7 prevedere a Codului muncii diAer7 >n mod
substan6ial de prevederile vec-iului Cod al muncii care
oAerea an)ajatorului posibilitatea de a recupera prejudiciile
cau4ate de salaria6i prin emiterea unei deci4ii de imputare
*art( 0;5 alin( 0+ sau prin procedura an)ajamentului de
plat7, care constituia titlu e?ecutoriu *art( 0;5 alin( /+(
509( 1n aceste condi6ii an)ajatorul putea proceda rapid i
eAicient la recuperarea prejudiciilor cau4ate de salaria6i,
A7r7 costuri suplimentare(
505( 1n conte?tul prevederilor art( 09C alin( /, coroborate cu
prevederile le)ale reAeritoare la r7spunderea patrimonial7
*art( /=3-/=C din Codul muncii - republicat+ se poate
aAirma c7 procedura de recuperare a prejudiciilor cau4ate
de salaria6i an)ajatorului este mai complicat7(
50B( 1n unele situa6ii parcur)erea acestei proceduri *ac6iunea >n
instan67+ apare ca nejustiAicat7 i inutil7 cum ar Ai de
e?emplu acele situa6ii neliti)ioase, care presupun
recunoaterea de c7tre salariat a prejudiciului produs
an)ajatorului >nso6it de inten6ia acestuia de a repara
prejudiciul( 1n aceste situa6ii unii an)ajatori au convenit cu
salaria6ii ca recuperarea prejudiciului s7 se Aac7 prin plata
de c7tre salariat, direct la caseria unit76ii, a sumelor
datorate cu titlu de prejudiciu, an)ajatorul eliber@nd o
c-itan67 salariatului( Consider7m ca o asemenea procedur7
de recuperare a prejudiciului nu contravine prevederilor
Codului muncii, >ntruc@t nu presupune eAectuarea unor
re6ineri de c7tre an)ajator care s7 )reve4e asupra salariului(
50C( e6inerile din salariu >n ca4ul pluralit76ii de creditori se Aac
03<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
>n urm7toarea ordine8 a+ obli)a6iile de >ntre6inere, conAorm
Codului AamilieiD b+ contribu6iile i impo4itele datorate
c7tre statD c+ daunele cau4ate propriet76ii publice prin Aapte
iliciteD d+ acoperirea altor datorii(
)+ e6inerile din salariu nu pot dep7i >n Aiecare lun7 jum7tate
din salariul net(
5/;( Aceast7 prevedere este perAect justiAicat7 >ntruc@t este
inacceptabil ca salariatul s7 Aie lipsit >n totalitate de salariul
necesar sub4isten6ei personale i a Aamiliei sale( 1n plus, ar
lipsi motiva6ia prest7rii muncii(
5/0( 1n situa6ia >n care salariatul accept7 A7r7 re4erve plata doar
a unei p7r6i din salariu sau semnea47 actele de plat7, acest
Aapt, nu are semniAica6ia unei renun67ri din partea
salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin >n
inte)ralitatea lor, potrivit dispo4i6iilor le)ale sau
contractuale(
5//( Neplata drepturilor salariale, precum i neacoperirea
daunelor re4ultate din nee?ecutarea >n totalitate sau >n
parte a obli)a6iilor an)ajatorului privind plata salariilor,
dau dreptul salariatului de a se adresa instanei de
4udecat >ntr-un termen de 3 ani de la data la care
drepturile respective erau datorate(
5/3( !ermenul de 3 ani este un termen de prescrip6ie *Aiind
supus >ntreruperii, suspend7rii, repunerii >n termen, >n
condi6iile dreptului comun+(
5/<( Art( 050 alin( / din Codul muncii- republicat prevede c7
termenul de prescrip6ie de 3 ani este >ntrerupt >n ca4ul >n
care intervine o recunoatere din partea debitorului
*an)ajatorul+ cu privire la drepturile salariale datorate sau
cele deriv@nd din plata salariului(
2&/. 3entru a asigura protecia salariailor 5n cazul neplii
drepturilor salariale, legiuitorul
)2(
a prevzut constituirea,
053 Fe4i art( 05/ din Codul muncii- republicat i #e)ea nr(
/;;:/;;9 - privind constituirea i utili4area Fondului de
)arantare pentru plata crean6elor salariale, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( <=3 din /= mai
/;;9, modiAicat7 prin 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr(
03=
Contractele colective de munc7
prin contri+uia anga4atorilor, a unui fond de garantare
pentru plata creanelor salariale. Prevederile >n cau47 au
Aost >ns7 contestate ve-ement de c7tre asocia6iile patronale,
Aiind considerate inoportune >n condi6iile unei Aiscalit76i
e?cesive >n domeniul rela6iilor de munc7,(
5/9( Aceste Aonduri, pentru a Ai eAiciente, impun o inspec6ie a
muncii bine orbani4at7 i responsabil7 i evident o corect7
administrare a lor(
7$7. Capitolul al ?-lea
&ialo'ul (ocial
174
1. &ialo'ul (ocial. No8iune. Con(iliul -conomic i Social.
Comi(iile *e *ialo' (ocial.
5/B( Pentru asi)urarea climatului de stabilitate i pace social7,
prin le)e sunt re)lementate modalit76ile de consult7ri i
dialo) permanent >ntre partenerii sociali(
5/C( Consiliul Economic i %ocial este institu6ie public7 de
interes na6ional,
tripartit7, autonom7, constituit7 >n scopul reali47rii
dialo)ului social la
C0:/;;5, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $,
nr( 950 din 0 octombrie /;;5(
05< A se vedea #e)ea nr( 9/:/;00 - a dialo)ului social,
publicat7 >n "onitorul 2Aicialal om@niei, Partea $, nr( 3// din
data de 0; mai /;00, care re)lementea47 >n mod unitar rela6ia
patronate-sindicate, reunind >ntr-un sin)ur act normative
re)lement7ri reAeritoare la8 sindicate, patronate, Consiliul
Na6ional !ripartit pentru Dialo) %ocial, Consiliul Economic i
%ocial, ne)ocierile collective de munc7 i solu6ionarea
conAlictelor de munc7(
039
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
53;( nivel na6ional
05=
(
530( :
53/( 1n cadrul ministerelor i preAecturilor Aunc6ionea47, >n
condi6iile le)ii, comisii de dialo) social, cu caracter
consultativ, >ntre administra6ia public7, sindicate i
patronat
059
(
$. Sin*icatele.
2((. &. ). @oiune. $eglementare.
53<( %indicatele sunt persoane juridice independente, A7r7 scop
patrimonial, constituite >n scopul ap7r7rii i promov7rii
drepturilor colective i individuale, precum i a intereselor
proAesionale, economice, sociale, culturale i sportive ale
membrilor lor(
53=( Condi6iile i procedura de dob@ndire a personalit76ii
juridice de c7tre or)ani4a6iile sindicale se re)lementea47
prin le)e special7 - >n pre4ent #e)ea nr( 9/:/;00 - #e)ea
dialo)ului social
055
, care a abro)at #e)ea %indicatelor nr(
=<:/;;3
05B
(
539( Codul muncii con6ine, de asemenea, prevederi reAeritoare
la sindicate *art( /0< - //;+(
05= !itlul F din #e)ea dialo)ului social nr( 9/:/;00
re)lementea47 Consiliul Economic i %ocial, scopul s7u const7
>n reali4area dialo)ului social la cel mai >nalt nivel, cel
na6ional(
059 Constituirea i Aunc6ionarea comisiilor de dialo) social la
nivelul administra6iei publice centrale i la nivel teritorial, este
re)lementat7 prin #e)ea dialo)ului social >n !itlul F$, i
ane?ele nr( 0 - < ale acestei le)i(
055 A se vedea !itlul $$, art( / - =3 din #e)ea nr( 9/:/;00(
05B Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr( 53
din data de = Aebruarie /;;3
$n literatura de specialitate s-a ar7tat c7 ansamblul
normelor juridice care re)lementea47 or)ani4area i
Aunc6ionarea sindicatelor, rolul acestora >n cadrul societ76ii,
>ndeosebi 7n raporturile cu patronatele i cu autorit76ile
publice, constituie dreptul sindical - A se vedea $( !(
teA7nescu, op. cit., pa)( 0/<(
035
Contractele colective de munc7
2(2. &. &. Generaliti.
a+ 2r)ani4a6iile sindicale sunt independente Aa67 de
autorit76ile publice, partidele politice i de patronate, Aiind
protejate >mpotriva oric7ror in)erin6e >n activitatea i
demersurile lor(
b+ 2r)ani4a6iile sindicale sunt constituite 8
0( 5n scopul aprrii drepturilor prev74ute de le)isla6ia
na6ional7, >n pactele, tratatele i conven6iile interna6ionale
la care om@nia este parte, precum i >n contractele
colective de munc7(
53B( 2r)anele sindicale ap7r7 drepturile membrilor lor, >n Aa6a
instan6elor judec7toreti, or)anelor de jurisdic6ie, a altor
institu6ii sau autorit76i ale statului, prin ap7r7tori proprii
sau alei(
53C( Pot Ai >ntreprinse orice ac6iuni prev74ute de le)e, inclusiv
Aormularea de ac6iuni >n justi6ie, >n numele membrilor lor,
A7r7 a avea nevoie de un mandat e?pres din partea celor >n
cau47( 1ns7, ac6iunea nu va putea Ai introdus7 sau
continuat7 de or)ani4a6ia sindical7 dac7 cel >n cau47 se
opune sau renun67 la judecat7(
&. 5n scopul promovrii intereselor profesionale, economice,
sociale, culturale, sau sportive ale mem+rilor si.
5<;( 1n acest sens, or)ani4a6iile sindicale vor primi de la
an)ajatori sau de la or)ani4a6iile acestora inAorma6iile
necesare pentru ne)ocierea
5<0( contractelor colective de munc7 sau, dup7 ca4, pentru
>nc-eierea acordurilor privind raporturile de serviciu, >n
condi6iile le)ii, precum i cele privind constituirea i
Aolosirea Aondurilor destinate >mbun7t76irii condi6iilor de
munc7, protec6iei muncii i utilit76ilor sociale, asi)ur7rilor
i protec6iei sociale(
5</( Iot7r@rile consiliului de administra6ie sau altor or)ane
asimilate acestora privitoare la problemele de interes
proAesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor Ai
comunicate >n scris or)ani4a6iei sindicale, >n termen de <B
de ore de la data desA7ur7rii edin6ei(
03B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
5<3( De asemenea, or)ani4a6iile sindicale pot, >n condi6iile
prev74ute de statut8
- s7 sprijine material membrii s7i >n e?ercitarea proAesiuniiD
- s7 constituie case de ajutor propriiD
- s7 edite4e i s7 tipareasc7 publica6ii proprii, >n vederea
creterii nivelului de cunoatere al membrilor s7i i pentru
ap7rarea intereselor acestoraD
- s7 >nAiin6e4e i s7 administre4e, >n condi6iile le)ii, >n
interesul membrilor s7i, unit76i de cultur7, >nv767m@nt i
cercetare >n domeniul activit76ii sindicale, unit76i
economico-sociale, comerciale, de asi)ur7ri, precum i
banca proprie pentru opera6iuni Ainanciare >n lei i >n
valut7D
- s7 constituie Aonduri proprii pentru ajutorarea membrilor
s7iD
- s7 or)ani4e4e i s7 sprijine, material i Ainanciar, activitatea
sportiv7 >n asocia6ii i cluburi sportive, precum i activit76i
cultural-artistice(
5<<( $n vederea reali47rii activit76ilor prev74ute mai sus,
or)ani4a6iile sindicale au dreptul, >n condi6iile le)ii, la
ob6inerea de credite(
c+ #ibertatea sindical7
3
i pluralismul sindical
05C
sunt )arantate
prin le)e i se maniAest7 prin posibilitatea Aiec7rei persoane
de a Aace sau nu parte, de a se retra)e sau nu, dintr-o
or)ani4a6ie sindical7D prin posibilitatea or)ani4a6iei
sindicale de a se asocia >n mod liber, dup7 criteriul ramurii
de activitate, al proAesiunii sau dup7 criteriul teritorialD
posibilitatea de a constitui sindicate diAerite >n aceeai
unitate, >n aceeai activitate i >n aceeai ramur7(
d+ Activitatea or)ani4a6iilor sindicale este )uvernat7 de
principiul le)alit76ii, acestea av@nd dreptul s7 Aoloseasc7
doar mijloace speciAice, cum ar Ai 8 ne)ocierile, procedurile
3 $n literatura de specialitate s-a ar7tat c7 libertatea sindical7
se maniAest7 at@t >n plan individual c@t i >n plan colectiv - A se
vedea $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 03;-030(
05C A se vedea A( &iclea, A( Popescu, C( !uAan, "(
&ic-indelean, 2( &inca, op. cit., pa)( /;B-/00(
03C
Contractele colective de munc7
de solu6ionare a liti)iilor prin mediere, arbitraj sau
conciliere, peti6ia, protestul, mitin)ul, demonstra6ia i
)reva, potrivit statutelor proprii i >n condi6iile prev74ute
de le)e(
2,/. &. (. Do+ndirea calitii de mem+ru al unei organizaii
sindicale 9condiii:.
K 3ot do+ndi calitatea de mem+ru al unei organizaii
sindicale.
- persoanele >ncadrate cu contract individual de munc7,
Aunc6ionatii publici i Aunc6ionarii publici cu statul special
>n condi6iile le)ii, membrii cooperatori i a)ricultorii
>ncadra6i >n munc7 au dreptul, A7r7 nicio >n)r7dire sau
autori4are prealabil7, s7 constituie i: sau s7 adere la un
sindicat(
K O persoan nu poate face parte 5n acelai timp dect
dintr7o singur organizaie sindical.
K ;alariaii se +ucur de e-erciiul drepturilor sindicale de
la 5mplinirea vrstei de )6 ani *astAel, pentru salaria6ii
minori, de la >mplinirea v@rstei de 09 ani, nu este necesar7
>ncuviin6area prealabil7 a repre4entan6ilor le)ali pentru a Ai
membrii unei or)ani4a6ii sindicale+(
K Potrivit !itlul $$, art( < din #e)ea nr( 9/:/;00 nu pot
constitui or)ani4a6ii sindicale8
- persoanele care de6in Aunc6ii de demnitate public7 *inclusiv
persoanele care Aac parte din cate)oria >nal6ilor Aunc6ionari
publici, Aunc6ionarii publici cu Aunc6ii de conducere i
Aunc6ionarii c7rora le este inter4is >n mod e?pres dreptul de
a constitui or)ani4a6ii sindicale+(
- ma)istra6iiD
- personalul militar din aparatul "inisterului Ap7r7rii,
"inisterului Administra6iei i de $nternelor
0B;
, %erviciul
om@n de $nAorma6ii, %erviciul de Protec6ie i Pa47,
%erviciul de $nAorma6ii E?terne, %erviciul de
0B; Cu privire la libertatea sindical7 a poli6itilor A se vedea A(
!iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( !ic-indelean, 2( !inca, op.
cit., pa)( 0B9-0B5(
0<;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
!elecomunica6ii %peciale, precum i unit76ile i: sau
subunit76ile aAlate >n subordinea acestora(
2,6. &. ,. !onstituirea, organizarea i funcionarea
organizaiilor sindicale.
5<5( Pentru constituirea unei or)ani4a6ii sindicale este necesar
un num7r de cel pu6in 0= an)aja6i din aceeai unitate(
5<B( "odul de constituire, or)ani4are, Aunc6ionare, reor)ani4are
i >ncetare a or)ani4a6iei sindicale se re)lementea47 prin
statutul adoptat de membrii s7i, cu respectarea le)ii( 1n
absen6a unor prevederi statutare e?prese, se vor aplica
dispo4i6iile de drept comun privind >ncetarea persoanelor
juridice(
5<C( %tatutul or)ani4a6iei sindicale con6ine prevederi reAeritoare
cel pu6in la 8
- scopul constituirii, denumirea i sediul or)ani4a6iei
sindicaleD
- modul >n care se dob@ndete i >ncetea47 calitatea de
membru al or)ani4a6iei sindicaleD
- drepturile i >ndatoririle membrilorD
- modul de stabilire i >ncasare a coti4a6iei D
- or)anele de conducere, denumirea acestora, modul de
ale)ere i de revocare, durata mandatelor i atribu6iile lorD
- condi6iile i normele de deliberare pentru modiAicarea
statutului i de adoptare a -ot7r@rilor D
- m7rimea i compunerea patrimoniului ini6ialD
- divi4area, comasarea sau di4olvarea or)ani4a6iei sindicale,
transmiterea ori, dup7 ca4, lic-idarea patrimoniului(
5=;( %tatutele nu pot con6ine prevederi contrare Constitu6iei i
le)ilor(
5=0( De asemenea, or)ani4a6iile sindicale au dreptul de a-i
elabora re)lement7ri proprii, de a-i ale)e liber
repre4entan6ii, de a-i or)ani4a )estiunea i activitatea i de
a-i Aormula pro)rame proprii de ac6iune, cu respectarea
le)ii(
2/&. &. /. Do+ndirea personalitii 4uridice.
0<0
Contractele colective de munc7
5=3( 1n edin6a de constituire a or)ani4a6iei sindicale, mem+rii
fondatori vor 5mputernici o persoan * preva4ut7 >n
procesul verbal de constituire +, care urmea47 s7 depun7 o
cerere, la 4udectoria >n a c7rei ra47 teritorial7 va avea
sediul or)ani4a6ia sindical7, 5n vederea do+ndirii
personalitii 4uridice.
5=<( !ererea de 5nscriere a or)ani4a6iei sindicale va Ai >nso6it7
de ori)inalul i c@te dou7 copii certiAicate de repre4entantul
le)al dup7 urm7toarele acte8
5==( - procesul verbal de constituire a sindicatului, semnat de
membrii AondatoriD
5=9( -statutulD
5=5( -lista membrilor din or)anul de conducere al sindicatului,
cu men6ionarea numelui, prenumelui, codului numeric
personal, proAesiunii i domiciliului acestora D
5=B( Hudec7toria competent7 este obli)at7 >n termen de = 4ile de
la >nre)istrarea cererii s7 e?amine4e dac7 s-au depus toate
actele men6ionate anterior i dac7 statutul sindicatului este
conAorm prevederilor le)ale >n vi)oare(
5=C( Dac7 nu sunt >ndeplinite cerin6ele le)ale, preedintele
completului de judecat7 >l citea47 >n camera de consiliu pe
>mputernicitul special al membrilor Aondatori, c7ruia i se
solicit7, >n scris, remedierea nere)ulilor constatate >n
termen de cel mult 5 4ile(
59;( Dac7 sunt >ndeplinite cerin6ele le)ale, instan6a va proceda
la solu6ionarea cererii >n termen de 0; 4ile, cu citarea
>mputernicitului special al membrilor Aondatori ai
or)ani4a6iei sindicale(
590( $nstan6a pronun67 o -ot7r@re motivat7 de admitere sau
respin)ere a cererii, care se comunic7 semnatarului cererii
de >nscriere >n cel mult = 4ile de la pronun6are(
59/( Iot7r@rea este supus7 numai recursului(
593( Eudectoria este o+ligat s tin un registru special 5n
care se 5nscriu8 denumirea i sediul sindicatuluiD numele,
prenumele i codul numeric personal a membrilor
or)anului de conducereD data >nscrieriiD num7rul i data
0</
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
-ot7r@rii judec7toreti deAinitive de admitere a cererii de
>nscriere(
59<( 1nscrierea >n re)istrul special se Aace din oAiciu >n termen
de 5 4ile de la data r7m@nerii deAinitive a -ot7r@rii
pronun6ate de judec7torie(
59=( %indicatul dob@ndete personalitate juridic7 de la data
>nscrierii >n re)istrul special al sindicatelor, a -ot7r@rii
judec7toreti deAinitive i irevocabile( CertiAicatul de
>nscriere a sindicatului >n re)ustrul special al judec7toriei
se comunic7 >n termen de = 4ile de la >nscriere(
599( 2rice modiAicare ulterioar7 a statutului i >n compunerea
or)anului de conducere va Ai adus7 la cunotin6a
judec7toriei >n termen de 3; de 4ile de la data producerii
acesteia, urm@nd s7 Aie supus7 aceleiai proceduri ca cea
men6ionat7 mai sus(
262. &. 6. !onducerea organizaiei sindicale.
59B( Este asi)urat7 de membri alei care au deplin7 capacitate
de e?erci6iu i nu e?ecut7 pedeapsa complementar7 a
inter4icerii dreptului de a ocupa o Aunc6ie sau de a e?ercita
o proAesie de natura aceleia de care s-a Aolosit condamnatul
pentru s7v@rirea inArac6iunii(
59C( epre4entan6ilor alei >n or)anele de conducere ale
sindicatelor li se asi)ur7 protec6ia le)ii
0B0
contra oric7ror
Aorme de condi6ionare, constr@n)ere sau limitare a
e?ercit7rii Aunc6iilor lor( %unt inter4ise modiAicarea i:sau
desAacerea contractelor individuale de munc7 ale
membrilor or)ani4a6iilor sindicale pentru motive care
privesc apartenen6a la sindicat i activitatea sindical7( Prin
contractele colective de munc7 sau, prin acordurile
colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, >n
condi6iile le)ii, i alte m7suri de protec6ie >n aAata acestora(
0B0 A se vedea !itlul $$, art(C din #e)ea nr( 9/:/;00(
0<3
Contractele colective de munc7
55;( Perioada >n care persoana aleas7 >n or)anul de conducere
este salari4at7 se or)ani4a6ia sindical7 constituie vec-ime
>n munc7(
550( 2r)anul de conducere al or)ani4a6iei sindicale are obli)a6ia
de a 6ine o eviden67 a num7rului de membri, a >ncas7rilor i
c-eltuielilor de orice Ael(
22&. &. 2. 3atrimoniul
)8&
organizaiei sindicale.
553( Este constituit din bunuri mobile i bunuri imobile, care
pot Ai Aolosite numai potrivit intereselor membrilor de
sindicat, A7r7 a putea Ai >mp7r6ite >ntre acetia(
55<( "embri de sindicat pl7tesc o coti4a6ie de ma?im 0P din
venitul brut reali4at, deductibil7 din ba4a de calcul a
impo4itului pe venit(
22/. &. 8. #ctivitatea organizaiilor sindicale.
559( Este comple?7 i vi4ea47 ap7rarea drepturilor i
promovarea intereselor proAesionale, economice, sociale,
culturale sau sportive ale membrilor s7i >n raporturile cu
an)ajatorii, autorit76ile publice i c-iar >n Aa6a instan6elor
de judecat7(
555( 2r)ani4a6iile sindicale au dreptul de a Ai inAormate i de a
participa la consult7ri
0B3
asupra problemelor care privesc
drepturile i interesele membrilor s7i * de e?emplu >n ca4ul
concedierilor colectiveD >ntocmirea normelor de securitate
i s7n7tate >n munc7D elaborarea re)ulamentului intern,
etc +, precum i de a u4ita de mijloacele speciAice de lupt7
sindical7 * ne)ocierile, procedurile de solu6ionare a
liti)iilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, peti6ia,
protestul, mitin)ul, demonstra6ia i )reva, potrivit
statutelor proprii i >n condi6iile prev74ute de le)e +(
0B/ A se vedea !itlul $$, art( /0-/9 din #e)ea nr( 9/:/;00(
0B3 A se vedea art( <; alin( / lit e din Codul muncii(
0<<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
55B( E?ist7 o serie >ntrea)7 de acte normative care Aac reAerire la
or)ani4a6iile sindicale i la atribu6iile acestora pe se)mente
de activitate >n domeniul rela6iilor de munc7, respectiv al
raporturilor de serviciu
0B<
(
221. &. 1. $aporturile organizaiei sindicale
)8/
cu mem+rii si.
5B;( aporturile or)ani4a6iei sindicale cu membrii s7i sunt
)uvernate de principiul libert76ii sindicale, astAel c7, orice
membru al or)ani4a6iei sindicale se poate retra)e sau nu
din aceasta, A7r7 a avea obli)a6ia de a ar7ta motivele(
5B0( Bunurile donate de Aiecare membru i coti4a6ia depus7 nu
se restituie(
28&. &. )'. Dreptul de asociere.
5B3( 2r)ani4a6iile sindicale se pot asocia dup7 criteriul ramurii
de activitate, al proAesiunii sau dup7 criteriul teritorial >n
federaii, confederaii sau uniuni sindicale cu personalitate
juridic7
0B9
(
5B<( 2r)ani4a6iile sindicale se pot aAilia la or)ani4a6ii similare
interna6ionale(
5B=( eor)ani4area i di4olvarea or)ani4a6iilor sindicale se
reali4ea47 prin -ot7r@rea membrilor sau dele)a6ilor
acestora, adoptat7 conAorm statutelor proprii(
5B9( Prin #e)ea nr( 9/:/;00 le)iuitorul a stabilit sanciuni de
natur7 penal7 i contraven6ional7 >n ca4ul >nc7lc7rii
normelor reAeritoare la activitatea sindical7
0B5
(
0B< A se vedea 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr( C9:/;;3
privind protec6ia maternit76ii la locurile de munc7, publicat7 >n
"onitorul 2Aicial al om@niei, parte $, nr( 5=; din data de /5
octombrie /;;3, modiAicat7 i aprobat7 prin #e)ea nr( /=:/;;<D
#e)ea nr( /;/:/;;/ privind e)alitatea de anse >ntre Aemei i
b7rba6i, art( 3B alin( /D etc(
0B= art( 3/- 3= din #e)ea nr( 9/:/;00
0B9 "odul de constituire i dob@ndire a personalit76ii juridice
este prev74ut de art( <0- =; din #e)ea nr( 9/:/;00(
0B5 AstAel, constituie inArac6iune i se pedepsesc cu >nc-isoare
de la 3 luni la / ani sau cu amend7D condi6ionarea sau
constr@n)erea, >n orice mod, av@nd ca scop limitarea e?ercit7rii
0<=
Contractele colective de munc7
3. Repre3entan8ii (alaria8ilor.
5B5( #e)iuitorul a prev74ut o Aormul7 alternativ7 la or)ani4a6iile
sindicale pentru ap7rarea intereselor salaria6ilor >ncadra6i la
an)ajatorii cu mai mult de /; de salaria6i i la care nu sunt
constituite or)ani4a6ii sindicale repre4entative conAorm
le)ii(
5BB( AstAel, interesele salaria6ilor pot Ai ap7rate i promovate, >n
aceast7 situa6ie, de repre4entan6ii lor, alei i mandata6i
special >n acest scop(
5BC( epre4entan6ii salaria6ilor sunt ale6i >n cadrul adun7rii
)enerale a salaria6ilor, cu votul a cel pu6in jum7tate din
num7rul total al salaria6ilor( Ei nu pot s7 desA7oare
activit76i ce sunt recunoscute prin le)e e?clusiv
sindicatelor(
5C;( Pot Ai alei ca repre4entan6i ai salaria6ilor salaria6ii care au
capacitate deplin7 de e?erci6iu
0BB
Num7rul de repre4entan6i
alei ai salaria6ilor se stabilete de comun acord cu
an)ajatorul, >n raport cu num7rul de salaria6i ai acestuia(
5C0( Durata mandatului repre4entan6ilor salaria6ilor nu poate Ai
mai mare de / ani(
5C/( epre4entan6ii salaria6ilor au urm7toarele atribu6ii
principale8
a+ s7 urm7reasc7 respectarea drepturilor salaria6ilor, >n
conAormitate cu le)isla6ia >n vi)oare, cu contractul colectiv
atribu6iilor Aunc6iei membrilor alei >n or)anele de conducere
ale or)ani4a6iilor sindicaleD De asemenea, cinstituie
contraven6ie orice interven6ie din partea autorit76ilor publice, a
an)ajatorilor i a or)ani4a6iilor acestora de natur7 s7 limite4e
ori s7 >mpiedice e?ercitarea dreptului de a-i elabora ,
or)ani4a6iile sindicale, re)lement7ri proprii, de a-i ale)e liber
repre4entan6ii, de a-i or)ani4a )estiunea i activitatea i de a-
i Aormula pro)rame proprii de ac6iune, cu respectarea le)ii, i
se sanc6ionea47 cu amend7 de la 0=(;;; lei la /;(;;; lei(
0BB A se vedea art $ punctual B; din #e)ea nr( <;:/;00 $n
re)lementarea anterioar7, se prevedea c7 pot Ai alei ca
repre4entan6i ai salaria6ilor salaria6ii dare au >mplinit v@rsta de
/0 de ani i care au lucrat la an)ajator cel pu6in un an A7r7
>ntrerupere(E
0<9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de munc7 aplicabil, cu contractele individuale de munc7 i
cu re)ulamentul internD
b+ s7 participe la elaborarea re)ulamentului internD
c+ s7 promove4e interesele salaria6ilor reAeritoare la salariu,
condi6ii de munc7, timp de munc7 i timp de odi-n7,
stabilitate >n munc7, precum i orice alte interese
proAesionale, economice i sociale le)ate de rela6iile de
munc7D
d+ s7 sesi4e4e inspectoratul de munc7 cu privire la
nerespectarea dispo4i6iilor le)ale i ale contractului
colectiv de munc7 aplicabilD
e+ s7 ne)ocie4e contractul colectiv de munc7, >n condi6iile
le)ii
0BC
(
5C3( Atribu6iile repre4entan6ilor salaria6ilor, modul de
>ndeplinire a acestora, precum i durata i limitele
mandatului lor se stabilesc >n cadrul adun7rii )enerale a
salaria6ilor, >n condi6iile le)ii(
5C<( Num7rul de ore >n cadrul pro)ramului normal de lucru
pentru repre4entan6ii salaria6ilor destinat >n vederea
>ndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabilete prin
contractul colectiv de munc7 aplicabil sau, >n lipsa acestuia
prin ne)ociere direct7 cu conducerea unut76i
0C;
(
5C=( Pe toat7 durata e?ercit7rii mandatului repre4entan6ii
salaria6ilor nu pot Ai concedia6i pentru motive ce 6in de
>ndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salaria6i
0C0
(
4. .atronatul
1<$
.
5C9( 3atronul, denumit >n Codul muncii anga4ator, este
0BC Prevederile art( //3 lit e+ au Aost introduce prin art(($, punctual
B/ din #e)ea nr( <;:/;00(
0C; A se vedea art $, punctul B3 din #e)ea nr( <;:/;00(
Anterior modiAic7rii, Codul muncii prevedea c78 E timpul
alocat repre4entan6ilor salaria6ilor >n vederea >ndeplinirii
mandatului pe care l-au primit este de /; de ore pe lun7 i se
consider7 timp eAectiv lucrat, Aiind salari4at corespun47torE(
0C0 A se vedea art( $, punctual B< din #e)ea nr( <;:/;00(
0C/ A se vedea art( //5 i //B din Codul muncii - republicat
0<5
Contractele colective de munc7
persoana juridic7 >nmatriculat7 sau persoana Ai4ic7
autori4at7 potrivit le)ii, care administrea47 i utili4ea47
capitalul, indiAerent de natura acestuia, >n scopul ob6inerii
de proAit >n condi6ii de concurent7, i care an)ajea47 munc7
salariat7(
5C5( 3atronatele, denumite i organizaii de anga4atori,
constituite >n condi6iile le)ii, sunt or)ani4a6ii ale
an)ajatorilor, autonome, A7r7 caracter politic, >nAiin6ate ca
persoane juridice de drept privat, A7r7 scop patrimonial(
5CB( Patronatele se pot constitui >n, Aedera6ii, conAedera6ii
patronale sau >n alte structuri asociative, conAorm le)ii(
0<B
Contractele colective de munc7
5CC( Condi6iile privind constituirea, or)ani4area i
Aunc6ionarea or)ani4a6iilor patronale, precum i e?ercitarea
drepturilor i obli)a6iilor acestora se re)lementea47 prin
le)e special7 - >n pre4ent #e)ea dialo)ului social nr(
9/:/;00, !itlul $$$, art( =< - 5<(Generaliti
a+ 2r)ani4a6iile patronale sunt independente Aat7 de
autorit76ile publice, de partidele politice i de sindicate(
b+ 2r)ani4a6iile patronale se constituie prin asociere liber7, pe
sectoare de activitate, teritorial sau la nivel na6ional(
c+ Patronatele repre4int7, sus6in i ap7r7 interesele membrilor
lor >n rela6iile cu autorit76ile publice, cu sindicatele i cu
alte persoane juridice i Ai4ice, >n raport cu obiectul i
scopul lor de activitate, >n plan na6ional i interna6ional,
potrivit propriilor statute i >n acord cu prevederile le)ii(
#a cererea membrilor lor, patronatele >i pot repre4enta pe
acetia >n ca4ul conAlictelor de drepturi(
d+ Patronatele sunt parteneri sociali >n rela6iile colective de
munc7, particip@nd, prin repre4entan6i proprii, la
ne)ocierea i >nc-eierea contractelor colective de munc7,
la tratative i acorduri cu autorit76ile publice i cu
sindicatele, precum i >n structurile bipartite i tripartite de
dialo) social(
B;;( "embrilor or)anelor de conducere alese ale patronatelor li
se asi)ur7 protec6ia le)ii contra oric7ror Aorme de
discriminare, condi6ionare, constr@n)ere sau limitare a
e?ercit7rii atribu6iilor i: sau mandatului lor, sub
sanc6iunea pedepselor prev74ute de le)e(
,.) !onstituirea, organizarea i funcionarea
organizaiilor patronale
B;0( 2r)ani4a6iile patronale se constituie astAe8
- patronii se pot asocia pentru constituirea unei or)ani4a6ii
patronaleD
0<C
Contractele colective de munc7
- dou7 sau mai multe or)ani4a6ii patronale pot constitui o
Aedera6ie patronal7D
- dou7 sau mai multe Aedera6ii pot constitui o conAedera6ie
patronal7(
B;/( "odul de constituire, or)ani4are, Aunc6ionare i di4olvare a
unei or)ani4a6ii patronale se re)lementea47 prin statutul
adoptat de c7tre membrii s7i, cu respectarea dispo4i6iilor
le)ale(
B;3( %tatutul va cuprinde, sub san6iunea nulit76ii, cel pu6in
urm7toarele elemente8
- denumirea or)ani4a6iei patronale i sediul principalD
- obiectul de activitate i scopulD
- patrimoniul ini6ial, m7rimea i compunerea acestuiaD
- sursele de Ainan6areD
- drepturile i obli)a6iile membrilorD
- or)anele de conducereD
- criteriul de constituireD
- procedura de di4olvare i lic-idare a or)ani4a6iei patronale(
,.& Do+ndirea personalitii 4uridice.
B;<( Pentru dob@ndirea personalit76ii juridice de c7tre
or)ani4a6ia patronal7, >mputernicitul special al membrilor
Aondatori ai or)ani4a6iei patronale, prev74ut >n procesul-
verbal de constituire, trebuie s7 depun7 o cerere de
>nscriere la judec7toria >n a c7rei ra47 teritorial7 >i are
sediul aceasta(
B;=( #a cerea de >nscriere se ane?ea47 ori)inalul i c@te dou7
copii certiAicate de repre4entantul le)al ale urm7toarelor
acte8
- proces-verbal de constituire al or)abi4a6iei patronel,
0=;
Contractele colective de munc7
semnat de membrii AondatoriD
- statutulD
- lista membrilor or)anului e?ecutiv de conducere al
or)ani4a6iei patronale, cu men6ionarea numelui,
prenumelui, codului numeric personal, proAesiunii: Aunc6iei
i domiciliul acestuiaD
- dovada e?isten6ei sediului(
B;9( :
B;5( Hudec7toria competent7 este obli)at7 >n termen de = 4ile de
la >nre)istrarea cererii s7 e?amine4e dac7 s-au depus toate
actele men6ionate anterior i dac7 statutul or)ani4a6iei
patronale este conAorm prevederilor le)ale >n vi)oare(
B;B( Dac7 nu sunt >ndeplinite cerin6ele le)ale, preedintele
completului de judecat7 >l citea47 >n camera de consiliu pe
>mputernicitul special al or)ani4a6iei patronale, c7ruia i se
solicit7, >n scris, remedierea nere)ulilor constatate >n
termen de cel mult 5 4ile(
B;C( Dac7 sunt >ndeplinite cerin6ele le)ale, instan6a va proceda
la solu6ionarea cererii >n termen de 0; 4ile, cu citarea
>mputernicitului special al membrilor Aondatori ai
or)ani4a6iei patronale(
B0;( $nstan6a pronun67 o -ot7r@re motivat7 de admitere sau
respin)ere a cererii, care se comunic7 semnatarului cererii
de >nscriere >n cel mult = 4ile de la pronun6are(
B00( Iot7r@rea este supus7 numai recursului( !ermenul de
recurs este de 0= 4ile(
B0/( Eudectoria este o+ligat s tin un registru special 5n
care se 5nscriu. denumirea i sediul or)ani4a6ieiD criteriul
de constituire, numele, prenumele a membrilor or)anului
e?ecutuv de conducereD num7rul i data -ot7r@rii
judec7toreti deAinitive de admitere a cererii de >nscriere(
B03( 2r)ani4a6ia patronal7 dob@ndete personalitate juridic7 de
la data >nscrierii >n re)istrul special al or)ani4a6iilor
0=0
Contractele colective de munc7
patronale, a -ot7r@rii judec7toreti deAinitive i irevocabile
de admitere a cererii de >nscriere( CertiAicatul de >nscriere a
sindicatului >n re)ustrul special al judec7toriei se comunic7
>n termen de = 4ile de la >nscriere(
,.( !onducerea organizaiei patronale
B0<( Este asi)urat7 de membri alei care au deplin7 capacitate
de e?erci6iu i nu e?ecut7 pedeapsa complementar7 a
inter4icerii dreptului de a ocupa o Aunc6ie sau de a e?ercita
o proAesie de natura aceleia de care s-a Aolosit condamnatul
pentru s7v@rirea inArac6iunii(
B0=( "embrilor or)anelor de conducere alese ale patronatelor li
se asi)ur7 protec6ia le)ii contra oric7ror Aorme de
discriminare, condi6ionare, constr@n)ere sau limitare a
e?ercit7rii atribu6iilor i: sau mandatului lor, sub
sanc6iunea pedepselor prev74ute de le)e(
,., 3atrimoniul organizaiilor patronale
0=/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
B09( Este constituit din bunuri mobile i imobile, care
pot Ai Aolosite numai >n interesul acestora i potrivit
scopului pentru care au Aost >nAiin6ate(2r)ani4a6iile
patronale pot dob@ndi , >n condi6iile prev74ute de le)e, cu
titlu )ratuit sau oneros, orice Ael de bunuri mobile sau
imobile necesare >n vederea reali47rii scopului pentru care
sunt >nAiin6ate(
,./ Dizolvarea organizaiilor patronale
B05( $n ca4ul di4olv7rii unei or)ani4a6ii patronale, patrimoniul
acesteia se >mparte cu respectarea prevederilor statutului i
ale dreptului comun >n materie(
B0B( $n termen de 0= 4ile de la di4olvare, repre4entantul
mandatat al or)ani4a6iei patronale sau lic-idatorii
patrimoniului sunt obli)a6i s7 solicite instan6ei
judec7toreti competente s7 Aac7 men6iunea di4olv7rii(
=1<. Capitolul al ?1-lea
Contractele colecti4e *e munc7
0 Abro)ata de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social(
0=3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
1. &reptul colecti4 al muncii.
B/;( 1n perioada de dup7 0CBC s-a >ncercat i >n mare m7sur7 s-a
reuit adoptarea unei le)isla6ii >n domeniul muncii care s7
corespund7 necesit76ilor de pe pia6a Aor6ei de munc7 aAlat7
>ntr-o continu7 transAormare8 reconversie *recaliAicare+,
caliAicare, caliAicare multipl7, mi)ra6ie(
B/0( "icarea sindical7 a avut un rol >nsemnat >n adoptarea
acestei le)isla6ii, care, >n Aa4a ini6ial7 urm7rea cu prioritate
re)lementarea raporturilor colective de munc7( Cu
si)uran67, prin e?acerbarea mic7rii sindicale, sau
maniAestat i o serie de e?cese, cum ar Ai e?isten6a mai
multor contracte colective la nivel na6ional, a c7ror eAecte
se produceau simultan(
B//( #e)ea nr( 03;:0CC9)0 privind contractul colectiv de munca
i apoi Codul muncii din /;;3 *#e)ea =3:/;;3+ au stabilit
cu mai mult7 ri)oare rolul i importan6a contractului
colectiv de munc7 >n cadrul raporturilor de munc7(
B/3( Potrivit art( 00 din #e)ea nr( 03;:0CC9 i art( /<0 din Codul
muncii, GClau4ele contractelor colective de munca produc
eAecte, dup7 cum urmea478 a+ pentru to6i salaria6ii din
unitate, >n ca4ul contractelor colective de munca >nc-eiate
la acest nivelD b+ pentru to6i salaria6ii >ncadra6i >n unit76ile
care Aac parte din )rupul de unit76i pentru care s-a >nc-eiat
contractul colectiv de munca la acest nivelD c+ pentru to6i
salaria6ii >ncadra6i >n toate unit76ile din ramura de activitate
pentru care s-a >nc-eiat contractul colectiv de muncaD d+
pentru to6i salaria6ii >ncadra6i >n toate unit76ile din 6ara, >n
ca4ul contractelor colective de munca la nivel na6ional( #a
Aiecare dintre nivelurile prev74ute la art( 0; se >nc-eie un
sin)ur contract colectiv de muncaE(
B/<( $n mod special, prevederile imperative ale art( 00 lit( d din
0 Abro)ata de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social(
0=<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
#e)ea nr( 03;:0CC9 i ale art( /<0 lit( d din Codul muncii,
coroborate cu prevederile art( B alin( /-< din #e)ea nr(
03;:0CC9 i ale art( /3B din Codul muncii erau e?trem de
precise, stabilind caracterul de norm7 minim7 obli)atorie
al contractului colectiv de munc7 unic la nivel na6ional(
B/=( Care era sanc6iunea >n ca4ul nerespect7rii contractului
colectiv de munc7J #e)ea nr( 03;:0CC9 sau Codul muncii
nu con6ineau sanc6iuni speciAice, de natur7
contraven6ional7, >n ca4ul nerespect7rii clau4elor
contractelor colective de munc7( Cu at@t mai pu6in
asemenea sanc6iuni se puteau impune prin contractul
colectiv de munc7 unic la nivel na6ional, >ntruc@t p7r6ile
contractante nu aveau calitatea sau capacitatea juridic7
necesar7, potrivit prevederilor 2rdonan6ei nr( /:/;;0
privind re)imul juridic al contraven6iilor(
B/9( !otui, p7r6ile aveau la dispo4i6ie, >n ca4ul nerespect7rii
prevederilor contractelor colective de munc7, mijloacele
pentru solu6ionarea conAlictelor de interese stabilite prin
#e)ea nr( 09B:0CCC
0C3
privind solu6ionarea conAlictelor de
munc7( Aceste mijloace era concilierea, medierea,
arbitrajul i )reva ca m7sur7 punitiv7 *sau repre-ensiv7+ a
salaria6ilor >ndreptat7 >mpotriva conduitei reAractare a
an)ajatorului *patronatului+ de a r7spunde cerin6elor
salaria6ilor( !ot >n acest conte?t se puteau utili4a i
mijloacele speciAice activit76ii sindicale stabilite de #e)ea
nr( =<:/;;3 le)ea sindicatelor
0C<
, cum ar Ai peti6ia, protestul,
mitin)ul, demonstra6ia, precum i propuneri de le)iAerare
>n domeniul sindical potrivit prevederilor art( 53 din
Constitu6ie(
B/5( 1n actualul conte?t, prin adoptarea #e)ii Dialo)ulul%ocial,
prevederile privind contractele colective de munc7 au Aost
0C3 Abro)at7 de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social
0C< Abro)at7 de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social
0 Abro)ata de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social(
0==
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
modiAicate >n aa Ael, >nc@t eAectele produse de c7tre
acestea s7 nu mai Aie resim6ite la nivelul tuturor an)aja6ilor
din 6ar7 * a Aost eliminat7 posibilitatea de ne)ociere la nivel
na6ional+D iar ne)ocierea colectiv7 s7 Aie mult mai
permisiv7 pentru an)ajatori * s-a eliminat obli)a6ia
an)ajatorului de a ini6ia ne)ocierea colectiv7, i prevederea
care stabilea con6inutul minimal al ne)ocierii colective+(
B/B( 1n Aine, $nspec6ia "uncii, prin inspectoratele teritoriale de
munc7, potrivit #e)ii nr( 0;B:0CCC pentru >nAiin6area i
or)ani4area $nspec6iei "uncii i I(.( nr( 595:0CCC privind
aprobarea e)ulamentului de or)ani4are i Aunc6ionare a
$nspec6iei "uncii, >ndruma i controlea47 aplicarea unitar7
a le)isla6iei muncii, inclusiv cea reAeritoare la contractele
colective de munc7 i transpunerea clau4elor contractelor
colective de munc7 >n contractele individuale de munc7( 1n
ca4ul nerespect7rii clau4elor contractelor colective de
munc7 inspectorii de munc7 pot dispune m7suri obli)atorii
>n sarcina an)ajatorilor >n vederea asi)ur7rii le)alit76ii >n
acest domeniu( eAu4ul unui an)ajator, persoana Ai4ica sau
juridic7, de a aduce la >ndeplinire m7surile obli)atorii,
dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de
acesta, >n limitele i cu respectarea prevederilor art( 9 i 0C
din #e)ea nr( 0;B:0CCC constituie contraven6ie i se
sanc6ionea47 cu amenda de la 3;;; lei la 0;;;; lei
0C=
(
B/C( Care este totui rolul prevederilor din Codul muncii J
B3;( 1n primul r@nd Codul muncii are rolul de le)e )eneral7
comun7 >n ceea ce privete raporturile individuale i
colective de munc7, stabilind totodat7 modul >n care se
eAectuea47 controlul aplic7rii re)lement7rilor din domeniul
raporturilor de munca, precum i jurisdic6ia muncii(
B30( 1n al doilea r@nd Codul muncii are rolul de norm7 minim7
obli)atorie >n cadrul raporturilor individuale i colective de
0C= A se vedea prevederile art( /0 din #e)ea nr( 0;B:0CCC
0 Abro)ata de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social(
0=9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
munc7( 1n cadrul contractelor colective de munc7
prevederile Codu4lui muncii repre4int7 punctul de reper de
la care >ncep ne)ocierile >ntre p7r6i(
B3/( %e poate observa, aadar, c7 le)iuitorul a asi)urat prin
suAiciente mijloace transpunerea le)isla6iei reAeritoare la
contractele colective de munc7, precum i a clau4elor
acestora inclusiv la nivelul contractelor individuale de
munc7(
B33( $n acest conte?t *>n ba4a unui set minim de ar)umente,
e?puse mai sus+ se poate aAirma e?isten6a unui drept
colectiv al muncii, A7r7 ca acesta s7 Aie cu necesitate o
ramur7 distinct7 de drept, Aiind mai cur@nd o subramur7 a
dreptului muncii(
B3<( Dreptul colectiv al muncii cuprinde totalitatea normelor
juridice care )uvernea47 raporturile dintre
salaria6i*repre4enta6i de sindicate sau salaria6i >mputernici6i
printr-un mandat colectiv+ i an)ajatori, av@nd drept scop
promovarea unor rela6ii de munca ec-itabile, de natura sa
asi)ure protec6ia social7 a salaria6ilor, prevenirea sau
limitarea conAlictelor colective de munca ori evitarea
declansarii )revelor, Aiind totodat7 >n4estrat cu mijloace
proprii destinate s7 asi)ure reali4area drepturilor i
obli)a6iilor p7r6ilor(
$. Contractele colecti4e *e munc7
$. 1. No8iune.
B3=( Contractul colectiv de munc7 este conven6ia >nc-eiat7 >n
Aorm7 scris7
0 Abro)ata de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social(
0=5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
836. /
B35( >ntre an)ajator sau or)ani4a6ia patronal7, de o parte, i
salaria6i, repre4enta6i prin sindicate ori >n alt mod prev74ut
de le)e, de cealalt7 parte, prin care se stabilesc clau4e
privind condi6iile de munc7, salari4area, precum i alte
drepturi i obli)a6ii ce decur) din raporturile de munc7(
$.$. ;5li'ati4itatea ne'ocierii colecti4e.
B3B( Ne)ocierea colectiv7 este obli)atorie numai la nivel de
unitate, cu e?cep6ia ca4ului >n care an)ajatorul are
>ncadra6i mai pu6in de /0 de salaria6i( #a ne)ocierea
clau4elor i la >nc-eierea contractelor colective de munc7
p7r6ile sunt e)ale i libere, iar contractele colective de
munc7, >nc-eiate cu respectarea dispo4i6iilor le)ale
constituie le)ea p7r6ilor(
0 Abro)ata de #e)ea nr( 9/:/;00 - dialo)ului social(
0=B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
B3C( $ni6iativa ne)icierii apar6ine an)ajatorului sau
or)ani4a6iei patronale(1n ca4ul >n care an)ajatorul sau
or)ani4a6ia patronal7 nu ini6ia47 ne)ocierea, aceasta va
>ncepe la cererea scris7 a or)ani4a6iei sindicale
repre4entative sau a repre4entan6ilor an)aja6ilor, >n termen
de cel mult 0; 4ile calendaristice de la comunicarea
solicit7rii(
B<;( P7rtile, repre4entarea acestora i procedura de ne)ociere i
de >nc-eiere a contractelor colective de munc7 sunt
stabilite potrivit le)ii(
$.3. 0ocul contractului colecti4 *e munc7 9n ierar,ia
i34oarelor *e *reptul muncii.
B<0( Contractele colective de munc7 nu pot con6ine clau4e care
s7 stabileasc7 drepturi la un nivel inAerior celui stabilit prin
contractele colective de munc7 >nc-eiate la nivel superior(
B</( Contractele individuale de munc7 nu pot con6ine clau4e
care s7 stabileasc7 drepturi la un nivel inAerior celui stabilit
prin contractele colective de munc7(
B<3( #a >nc-eierea contractului colectiv de munc7 prevederile
le)ale reAeritoare la drepturile salaria6ilor au un caracter
minimal(
$.4. Aeluri.
B<<( Contractele colective de munc7 se pot ne)ocia la nivel de
unit76i, )rupuri de unit76i i sectoare de activitate( Criteriul
de apartenen67 la sectoarele de activitate este cel al
obiectului principal de activitate, conAorm codului
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
0=C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
C(A(E(N(
B<=( Fac parte din contractele colective de munc7 i conven6iile
dintre p7r6ile semnatare ale acestora, prin care se
solu6ionea47 conAlictele colective de munc7, precum i
-ot7r@rile arbitrare >n aceast7 materie, >ncep@nd cu data
pronun67rii acestora(
B<9( Iot7r@rile arbitrare se transmit depo4itarului contractului
colectiv de munc7 pentru >nre)istrare(
$.2. -!ecte.
B<5( Prevederile contractului colectiv de munc7 produc eAecte
pentru to6i salaria6ii, indiAerent de data an)aj7rii sau de
aAilierea lor la o or)ani4a6ie sindical7(
B<B( Clau4ele contractelor colective de munc7 produc eAecte
dup7 cum urmea478
a+ pentru to6i an)aja6ii din unitate, >n ca4ul contractelor
colective de munc7 >nc-eiate la acest nivelD
b+ pentru to6i an)aja6ii >ncadra6i >n unit76ile care Aac parte din
)rupul de unit76i pentru care s-a >nc-eiat contractul
colectiv de munc7D
c+ pentru to6i an)aja6ii >ncadra6i >n unit76ile din sectorul de
activitate pentru care s-a >nc-eiat contractul colectiv de
munc7 i care Aac parte din or)ani4a6iile patronale
semnatare ale contractuluiD
B<C( #a Aiecare dintre nivelurile preci4ate mai sus se >nc-eie un
sin)ur contract colectiv de munc7(
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
09;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
$.%. .7r8ile contractante
1
.
B=;( 1n Aunc6ie de nivelul la care are loc ne)ocierea i >nc-eierea
contractului p7r6ile sunt8 a+ an)ajatorii8 la nivel de unitate -
or)anul de conducere al acesteia, stabilit prin le)e, statut,
ori re)ulament Aunc6ionare, dup7 ca4D la nivel de grup de
uniti7 an)ajatori care au acelai obiect principal de
activitate conAorm codului CAEN, constitui6i voluntar sau
conAorm le)ii la nivel de sector de activitate - or)ani4a6iile
patronale le)al constituite i repre4entative potrivit le)iiD b+
an)aja6ii8 la nivel de unitate - sindicatul le)al constituite i
repre4entative ori prin repre4entan6ii alei ai salaria6ilorD la
nivelul )rupurilor de unit76i - or)ani4a6iile sindicale le)al
constituite i repre4entative la nivelul unit76ilor membre
ale )rupuluiD la nivel de sector de activitate - or)ani4a6iile
sindicale le)al constituite i repre4entative potrivit
pre4entei le)i(
$.7. &urata contractului.
B=0( Contractul colectiv de munc7 se >nc-eie pe o perioad7
determinat7, care nu poate Ai mai mic7 de 0/ luni i mai
mare de /< luni
0C9
(,
0 Pentru sectorul bu)etar, p7r6ile i repre4entarea acestora la
ne)ocierile collective sunt re)lementate >n !itlul F$$, art( 035
-03C din #e)ea 9/:/;00(
0C9 Contractele collective de munc7 i actele adi6ionale >nc-eiate
>n intervalul de la data intr7rii >n vi)oare a #e)ii nr( <;:/;00
* 30 aprilie /;00+ i p@n7 la 30 decembrie /;00 nu pot
prevedea o durat7 de valabilitate care s7 dep7easc7 30
decembrie /;00( Dup7 aceast7 dat7, contractele colective de
munc7 i actele adi6ionale se vor >nc-eia pe durate stabilite de
#e)ea nr( 9/:/;00( Contractele collective de munc7 >n aplicare
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
090
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
B=/( P7r6ile pot -ot7r> prelun)irea aplic7rii contractului colectiv
de munc7, >n condi6iile stabilite de le)e o sin)ur7 dat7, cu
cel mult 0/ luni(
B=3( $n ca4ul >n care >ntr-o unitate nu e?ist7 un contract colectiv
de munc7, p7r6ile pot conveni ne)ocierea acestuia >n orice
moment(
$.=. Aorma contractului.
B=<( ConAorm art( //C al(in( 0 din Codul muncii - republicat i
art( 0<3 din #e)ea nr( 9/:/;00, contractul colectiv de
munc7 i actele adi6ionale la acestea se >nc-eie >n Aorm7
scris7( Cum contractul colectiv de munc7 este i un i4vor
de drept, Aorma scris7 este o condi6ie ad validitatem i nu
una ad pro+ationem.
B==( $n con6inutul contractului intr7, >n aAara clau4elor
prev74ute de c7tre p7r6i, i date precum8 locul i data
>nc-eieriiD numele i calitatea repre4entan6ilor celor dou7
p7r6iD an)ajatorul i cate)oriile se de salaria6i c7rora li se
aplic7D durata pentru care se >nc-eie *art( 0<0 din #e)ea nr(
9/:/;00+(
$.<. :nre'i(trarea contractului.
B=9( Potrivit art( 0<3 din #e)ea nr( 9/:/;00, contractele
colective de munc7 i actele adi6ionale se >nre)istrea47 prin
)rija p7r6ilor, dup7 cum urmea478
a+ contractul colectiv de munc7 la nivel de unitate, la
inspectoratul teritorial de munc7D
la data intr7rii >n vi)oare a #e)ii nr( <;:/;00 >i produc eAectele
p@n7 la data e?pir7rii termenului pentru care au Aost >nc-eiate(
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
09/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
b+ contractele colective de munc7 >nc-eiate la nivelul
)rupurilor de unit76i i al sectoarelor de activitate, la
"inisterul "uncii, Familiei i Protec6iei %ociale(
B=5( De la data >nre)istr7rii contractul devine aplicabil, dar
p7r6ile pot conveni ca data aplic7rii clau4elor ne)ociate s7
Aie ulterioar7 4ilei de >nre)istrare(
B=B( Contractele colective de munc7 la nivel de sectoare de
activitate i )rupuri de unitate, precum i actele adi6ionale
la acestea vor Ai publicate >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea a F-a, prin )rija p7r6ilor semnatare(
B=C( Dosarul >ntocmit >n vederea >nre)istr7rii va cuprinde8
- contractul colectiv de munc7, >n ori)inal, redactat >n at@tea
e?emplare c@te p7r6i semnatare sunt, plus unul pentru
depo4itar, semnat de c7tre p7r6iD
- dovada convoc7rii p7r6ilor >ndrept76ite s7 participe la
ne)ocieriD
- dovada convoc7rii p7r6ilor >ndrept76ite s7 participe la
ne)ociereD
- >mputernicirile scrise pentru repre4entan6ii desemna6i >n
vederea ne)ocierii i semn7rii contractului colectiv de
munc7D
- dovada de repre4entativitate ale p7r6iloe(
- procesele verbale ale ne)ocierii, redactat >n at@tea
e?emplare c@te p7r6i semnatare sunt, plus unul pentru
depo4itar, con6in@nd po4i6ilorD
- pentru contractele colective de munc7 >nc-eiate la nivel de
sector de activitate, mandatele speciale ale repre4entan6ilor
par6ilor care au participat la ne)ociere(
B9;( Dac7 dosarul depus pentru >nte)istrare nu con6ine toate
documentele susmen6ionate, iar actele nu vor avea
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
093
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
semn7turile prev74ute la art( 0<9 din #e)ea nr( 9/:/;00,
contractele colective de munc7 nu vor Ai >nre)istrate
0C5
(
$.10. -"ecutarea, mo*i!icarea i (u(pen*area
contractului.
B90( E?ecutarea contractului colectiv de munc7 este obli)atorie
pentru p7r6i(
B9/( Ne>ndeplinirea obli)a6iilor asumate prin contractul colectiv
de munc7 atra)e r7spunderea p7r6ilor care se Aac vinovate
de aceasta(
B93( Clau4ele contractului colectiv de munc7 pot Ai modiAicate
pe parcursul e?ecut7rii lui, >n condi6iile le)ii, ori de c@te ori
p7r6ile convin acest lucru( Cererile de modiAicare pot Ai
ini6iate de oricare dintre p7r6i(
B9<( "odiAic7rile se consemnea47 >ntr-un act adi6ional semnat
de toate
865. /
B99( p7r6ile care au >nc-eiat contractul i se comunic7 >n scris
or)anului la care a Aost >nre)istrat contractul colectiv
precum i tuturor p7r6ilor semnatare devenind aplicabile de
la data >nre)istr7rii sau de la o dat7 ulterioar7 potrivit
conven6iei p7r6ilor(
B95( %uspendarea contractului colectiv de munc7, men6ionat7 in
titlul capitolului F$, nu se re)7sete >n con6inutul acestuia,
i nici >ntr-o alt7 parte a !itlului F$$(, din #e)ea Dialo)ului
%ocial( Acest lucru ne determin7 s7 constat7m c7
0C5 >mpotriva reAuvului >nre)istr7rii contractelor collective de
munc7, p7r6ile interesate se pot adresa instan6elor judec7toreti
>n condi6iile #e)ii contenciosului administrative nr( ==<:/;;<,
cu modiAic7rile i complet7rile ulterioare* art( 0<5 din #e)ea
nr(9/:/;00+(
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
09<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
le)iuitorul8 Aie nu a vrut s7 re)lemente4e aspectele
suspend7rii contratului colectiv de munc7, >n actualul act
normativD Aie a omis >ntroducerea prevederilor reAeritoare
la situa6ia suspend7rii contratelor(
B9B( Prin urmare, se impune o modiAicare i completare a #e)ii
nr( 9/:/;00 - a dialo)ulul social, cu privire la durata i
cau4ele suspend7rii contractului colectiv de munc7(
$.11. :ncetarea contractului.
B9C( Contractul colectiv de munc7 >ncetea478 a+ la >mplinirea
termenului sau la terminarea lucr7rii pentru care a Aost
>nc-eiat, dac7 p7r6ile nu convin prelun)irea aplic7rii
acestuiaD b+ la data di4olv7rii sau lic-id7rii judiciare a
an)ajatoruluiD c+ prin acordul p7r6ilor(
B5;( Contractul colectiv de munc7 nu poate Ai denun6at
unilateral(
B50( #iti)ile >n le)7tur7 cu e?ecutarea, modiAicarea sau
>ncetarea contractului colectiv de munc7 se solu6ionea47 de
c7tre instan6ele judec7toreti competente(
B5/( #e)ea Dialo)ului %ocial i sanc6iuni contraven6ionale
pentru reAu4ul an)ajatorului de a >ncepe ne)ocierile sau
pentru nedepunerea spre publicare a contractului colectiv
de munc7
0CB
(
B53( Constatarea contraven6iilor i aplicarea sanc6iunilor se Aac
de c7tre $nspen6ia "uncii(
0CB A se vedea art /05 din #e)ea nr( 9/:/;00(
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
09=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
$.1$. 1n!ormarea i con(ultarea an'aja8ilor
1<<
.
B5<( Pentru intreprinderile cu sediul >n om@nia, care au cel
pu6in /; de an)aja6i, an)ajatorii au obli)a6ia s7 inAorme4e
i s7 consulte repre4entan6ii an)aja6ilor, potrivit le)ii i
contractelor colective de munc7, cu privire la8
a+ evolu6ia recent7 i evolu6ia probabil7 a activit76ilor i
situa6iei economice a intreprinderiiD
b+ situa6ia, structura i evolu6ia probabil7 a ocup7rii Aor6ei de
munc7 >n cadrul intreprinderii, precum i cu privire la
eventualele m7suri de anticipare avute >n vedere, >n special
atunci c@nd e?ist o amenin6are la adresa locurilor de
munc7D
c+ deci4iile care pot duce la modiAic7ri importante >n
or)ani4area muncii, >n rela6iile contractuale sau >n
raporturile de munc7, inclusiv cele vi4ate de le)isla6ia
rom@n7 privind procedurile speciAice de inAormare i
consultare >n ca4ul concedierilor colective i al protec6iei
drepturilor an)aja6ilor, >n ca4ul transAerului intreprinderii(
0CC A se vedea #e)ea nr( <95 din 0/ decembrie /;;9 privind
cadrul )eneral de inAormare i consultare a an)aja6ilor,
publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr( 0;;9
din 0B decembrie /;;9(
0 A se vedea !itlul F$$, art(0/C - 03/, din #e)ea dialo)ului social
nr( 9/:/;00
099
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
B5=( $nAormarea se Aace >ntr-un moment, >ntr-un mod i
cu un con6inut corespun47toare, pentru a permite
repre4entan6ilor an)aja6ilor s7 e?amine4e problema >n mod
adecvat i s> pre)7teasc7, dac7 este ca4ul, consultarea
/;;
(
B59( "odalitatile de inAormare i consultare a an)aja6ilor pot Ai
deAinite >n mod liber i >n orice moment, >n contractele i
acordurile colective de munc7, >nc-eiate conAorm le)ii(
B55( An)ajatorul nu este obli)at s7 comunice inAorma6ii sau s7
intreprind7 consult7ri, dac7 acestea sunt de natur7 s7
d7une4e )rav Aunc6ion7rii intreprinderii sau s7-i
prejudicie4e interesele( Deci4ia de a nu comunica aceste
inAorma6ii sau de a nu intreprinde consult7ri trebuie
motivat7 Aa67 de repre4entan6ii an)aja6ilor(
B5B( Nerespectarea de c7tre an)ajator a obli)a6iei de a transmite
repre4entan6ilor an)aja6ilor inAorma6iile prev74ute >n #e)ea
nr( <95:/;;5
B5C( se sanc6ionea47 contraven6ional
/;0
(
880. / /
BB0( Constatarea contraven6iilor i aplicarea sanc6iunilor se Aac
de c7tre persoanele >mputernicite de "inisterul "uncii,
Familiei i E)alit76ii de anse, sau de c7tre alte or)ane
care, potrivit le)ii, au dreptul s7 eAectue4e controlul(
==$. Capitolul al ?l1-lea
Con!lictele *e munc7
1. No8iune. Tipuri.
BB3( ConAlictul de munc7 repre4int7 orice de4acord intervenit
>ntre partenerii sociali, >n raporturile de munc7(
/;; A se vedea art( = alin 3 din #e)ea nr( <95:/;;9(
/;0 A se vedea art( C din #e)ea nr( <95:/;;9(
095
Hurisdic6ia muncii
BB<( ConAlictele de munc7 ce au ca obiect stabilirea condi6iilor
de munc7 cu
885. /
BB9( oca4ia ne)ocierii contractelor colective de munc7 sunt
conAlicte reAeritoare la interesele cu caracter proAesional,
social sau economic ale salaria6ilor, denumite conflicte de
interese.
BB5( ConAlictele de munc7 ce au ca obiect e?ercitarea unor
drepturi sau >ndeplinirea unor obli)a6ii decur)@nd din le)i
ori din alte acte normative, precum i din contractele
colective sau individuale de munc7 sunt conAlicte
reAeritoare la drepturile salaria6ilor, denumite conflicte de
drepturi.
BBB( Procedura de solu6ionare a conAlictelor de munc7 este
stabilit7 prin le)e special7, #e)ea nr( 9/:/;00
/;/
(
BBC( ConAorm art( 09= din le)e, conAlictele de interese pot avea
loc8 a+ la nivelul unit76ilorD b+ la nivelul )rupurilor de
unit76iD c+ la nivelul sectorului de activitate (
BC;( $n conAlictele de interese la nivel de unitate salaria6ii sunt
repre4enta6i de sindicatele repre4entative, sau de
persoanele alese s7-i repre4inte(
$. Con!lictele *e intere(e. Con*i8ii *e *eclanare.
BC0( ConAlictele de interese pot Ai declanate >n urm7toarele
situa6ii8 a+ an)ajatorul sau or)ani4a6ia patronal7 reAu47 s7
>nceap7 ne)ocierea unui contract sau acord colectiv de
munc7, >n condi6iile >n care nu are >nc-eiat un astAel de
contract sau acord cel anterior a >ncetatD b+ an)ajatorul sau
or)ani4a6ia patronal7 nu accept7 revendic7rile Aormulate de
an)aja6iD c+ p7r6ile nu ajun) la o >n6ele)ere privind
>nc-eierea unui contract sau acord colectiv de munc7 p@n7
la data stabilit7 de comun acord pentru Ainali4area
ne)ocierilor( 1n toate ca4urile >n care >ntr-o unitate e?ist7
premisele declan7rii unui conAlict de interese, sindicatele
/;/ Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea $, nr( 3//
din 0; mai /;00, care abro)7 #e)ea nr( 09B:0CCC, Publicat7 >n
E"onitorul 2Aicial al om@nieiE, partea $, nr( =B/ din /C
noiembrie 0CCC(
09B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
repre4entative sau, >n ca4ul >n care >n unitate nu este
or)ani4at un astAel de sindicat, repre4entan6ii alei ai
salaria6ilor vor sesi4a an)ajatorul, respectiv or)ani4a6ia
patronal7 despre aceast7 situa6ie >n scris( An)ajatorul sau
respectiv or)ani4a6ia patronal7 are obli)a6ia de a r7spunde
>n termen de / 4ile lucr7toare de la primirea ei, cu
preci4area punctului de vedere pentru Aiecare dintre
revendic7rile Aormulate(
BC/( Dac7 an)ajatorul sau or)ani4a6ia patronal7 nu r7spund la
toate revendic7rile Aormulate sau, dei a r7spuns,
sindicatele sau repre4entan6ii salaria6ilor, dup7 ca4, nu sunt
de acord cu punctul de vedere preci4at, conAlictul colectiv
de munc7 se consider7 declanat(
BC3( Pe durata valabilit76ii unui contract sau acord colectiv de
munc7
894. /
BC=( na)aja6ii nu pot declana conAlict colectiv de munc7(
BC9( 1n ca4ul >n care conAlictul a Aost declanat, sindicatul
repre4entativ sau, dup7 ca4, repre4entan6ii salaria6ilor
sesisea47 >n scris8
a+ inspectoratul teritorial de munc7 din jude6ul >n care >i
desA7oar7 activitatea an)aja6ii unit76ii care au declanat
conAlictul, dac7 acesta este la nivel de unitateD
b+ "inisterul "uncii, Familiei i Protes6iei %ociale, dac7
acesta se declanea47 la nivel de )rup de unit76i sau la
nivelul sectorului de activitate(
BC5( Procedura de conciliere este obli)atorie
/;3
(
BCB( 1n termen de trei 4ile lucr7toare de la >nre)istrarea sesi47rii,
institu6iile nominali4ate desemnea47 un dele)at pentru
participarea la concilierea conAlictului de munc7, i
convoac7 p7r6ile la procedura de conciliere >ntr-un termen
ce nu poate dep7i 5 4ile lucr7toare de la data desemn7rii
de acestuia(
BCC( e4ultatele concilierii vor Ai aduse la cunotin67 an)aja6ilor
de c7tre cei care au A7cut sesi4area pentru eAectuarea
concilierii(
C;;( 1n ca4ul >n care conAlictul de munc7 nu a Aost solu6ionat ca
urmare a
/;3 A se vedea art( 095- 05< din #e)ea nr( 9/:/;00(
09C
Hurisdic6ia muncii
C;0( :
C;/( concilierii, p7r6ile pot -ot7r@, prin consens, ini6ierea
procedurii de mediere
/;<
(
C;3( 1n cadrul "inisterului "uncii, Familiei i Protec6iei
%ociale se >nAiin6ea47 >n ba4a unei re)lement7ri speciale
2Aiciul de "ediere i Arbitraj al ConAlictelor Colective de
"unc7, care va Ai constituit din Corpul de "ediatori i
Corpul de Arbitri ai ConAlictelor Colective de "unc7
/;=
(
C;<( Pe >ntrea)a durat7 a unui conAlict de interese, p7r6ile aAlate
>n conAlict pot -ot7r> ca revendic7rile Aormulate s7 Aie
supuse arbitrajului 2Aiciului de "ediere i Arbitraj al
ConAlictelor Colective de "unc7 de pe l@n)7 "inisterul
"uncii Familiei i Protec6iei %ociale * art(05C+
C;=( Iot7r@rile arbitrare sunt obli)atorii pentru p7r6i,
completea47 contractele colective de munc7 i devin
e?ecutorii din momentul pronun67rii lor(
C;9( "ediere sau arbitrajul conAlictelor colective de munc7 sunt
obli)atorii dac7 p7r6ile, de comun acord, au decis acest
lucru >nainte de declanarea )revei sau pe parcursul
acesteia(
3. Gre4a.
C;5( .reva repre4int7 >ncetarea voluntar7 i colectiv7 a lucrului
de c7tre salaria6i( %alaria6ii au dreptul la )rev7 pentru
ap7rarea intereselor proAesionale, economice i sociale(
.revele sunt clasiAicate de le)e >n8 )reve de avertismentD
)reve propriu-4iseD )reve de solidaritate(
C;B( .reva de avertisment nu poate dura mai mult de / ore,
dac7 se Aace cu >ncetarea lucrului i trebuie, >n toate
ca4urile, s7 precead7 cu cel pu6in / = 4ile lucr7toare )reva
/;< A se vedea !itlul F$$$, Capitolul $F- "edierea i arbitrajul
din #e)ea nr( 9/:/;00(
/;= $n termen de C; de 4ile va Ai re)lementat prin Iotar@re de
.uvern modul de or)ani4are i Aunc6ionare a 2Aiciului de
"ediere i Arbitraj al ConAlictelor Colective de "unc7
05;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
propriu-4is7(
C;C( Nu este obli)atoriu ca )reva propriu-4is7 s7 Aie precedat7
de o )rev7 de avertisment(
C0;( .reva de solidaritate poate Ai declanat7 >n vederea
sus6inerii revendic7rilor Aormulate de salaria6ii din alte
unit76i, or)ani4a6i >n sindicate aAlate la aceeai Aedera6ie sau
conAedera6ie sindical7( Aceast7 cate)orie de )rev7 nu poate
avea o durat7 mai mare de o 4i i trebuie anun6at7 >n scris
conducerii unit76ii cu cel pu6in / 4ile lucr7toare >nainte de
data >ncet7rii lucrului(
C00( .revele mai pot Ai >mp7r6ite >n8 greve totale *la care
particip7 to6i salaria6ii+, greve pariale *la care particip7 o
parte a salaria6ilor+, greve nelimitate 5n timp *p@n7 la
solu6ionarea revendic7rilor+, greve limitate 5n timp
*declarate pe o anumit7 perioad7 de timp+ precum i greve
licite sau greve ilicite.
C0/( .reva poate Ai declarat7 numai dac7, >n prealabil, au Aost
epui4ate posibilit76ile de solu6ionare a conAlictelor
colective de munc7 prin procedurile prev74ute de le)e
numai dup7 desA7urarea )revei de avertisment i dac7
momentul declan7rii acesteia a Aost adus la cunotin67
an)ajatorilor de c7tre or)ani4atori cu cel pu6in / 4ile
>nainte(
C03( Iot7r@rea de a declana )reva se ia de c7tre or)ani4a6iile
sindicale repre4entative participante la conAlictul colectiv
de munc7, cu acordul a cel pu6in : din num7rul membrilor
sindicatelor repre4entative *art( 0B3+
C0<( Pentru salaria6ii unit76ilor >n care nu sunt or)ani4ate
sindicate repre4entative, -ot7r@rea se ia de c7tre
repre4enta6ii an)aja6ilor cu acordul scris a cel pu6in I din
num7rul salaria6ilor unit76ii sau, dup7 ca4, ai subunit76ii,
compartimentului, etc(
C0=( Pe perioada ne)ocierilor or)ani4atorii )revei pot coveni cu
an)ajatorul suspendarea temporar7 a )revei( Dac7
ne)ocierile euea47, )reva va Ai reluat7 A7r7 a mai Ai
necesar7 parcur)erea etapelor procedurale preliminare
prev74ute de le)e(
050
Hurisdic6ia muncii
C09( .reva >ncetea478 a+ prin renun6areD b+ prin acordul p7r6ilorD
c+ prin -ot7r@re judec7toreasc7D(
C05( Participarea salaria6ilor la )rev7 este liber7( Nici un salariat
nu poate Ai constr@ns s7 participe sau s7 nu participe la o
)rev7( #imitarea sau inter4icerea dreptului la )rev7 poate
interveni numai >n ca4urile i pentru cate)oriile de salaria6i
prev74ute e?pres de le)e( *e?( procurori, judec7tori,
personal militar >n cadrul "inisterului Husti6iei etc( +(
C0B( Participarea la )rev7, precum i or)ani4area acesteia cu
respectarea le)ii nu repre4int7 o >nc7lcare a obli)a6iilor
salaria6ilor i nu pot avea drept consecin67 sanc6ionarea
disciplinar7 a salaria6ilor )reviti sau a or)ani4atorilor
)revei(
C0C( Pe toat7 durata particip7rii la )rev7 contractul individual de
munc7 sau raportul de serviciu, dup7 ca4, al an)ajatului se
suspend7 de drept( Pe perioada suspend7rii se men6in doar
drepturile de asi)ur7ri de s7n7tate(
C/;( "odul de e?ercitare a dreptului de )rev7, or)ani4area,
declanarea i desA7urarea )revei, procedurile prealabile
declan7rii )revei, suspendarea i >ncetarea )revei, precum
i orice alte aspecte le)ate de )rev7 se re)lementea47 prin
le)e special7(
C/0( Nu pot declara )rev78 procurorii, judec7torii, personalul
"inisterului Ap7r7rii i al institu6iilor i structurilor din
subordinea sau coordonarea acestuia, personalul an)ajat de
Aor6ele armate str7ine sta6ionate pe teritoriul om@niei,
personalul militar i Aunc6ionarii publici cu statut special
din cadrul "inisterului $nternelor i eAormei
Administrative i din institutiile i structurile din
subordinea sau coordonarea acestuia, personalul militar al
%erviciului om@n de $nAorma6ii, al %erviciului de
$nAorma6ii E?terne, al %erviciului de !elecomunica6ii
%peciale, precum i alte cate)orii de personal c7rora, prin
le)i or)anice, li se inter4ice e?ercitarea acestui drept
/;9
(
/;9 A se vedea art(art(/;/ din #e)ea nr(9/:/;00 a dialo)ului
social(
05/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
4. Con!lictele *e *repturi.
C//( Prin modiAicarea art( /<B din Codul muncii
/;5
, deAini6ia
conAlictelor de munc7 a Aost modiAicat7 astAel >nc@t au Aost
abro)ate no6iunile de conAlicte de drepturi i conAlicte de
interese(
C/3( C-iar dac7 nu mai avem o deAini6ie le)al7 i nicio
enumerare a conAlictelor de drepturi
/;B
, acestea continu7 s7
e?iste i >n cate)oria acestora pot Ai cuprinse urm7toarele8
a+ conAlictele >n le)7tur7 cu >nc-eierea, modiAicarea,
suspendarea i >ncetarea contractelor individuale de
munc7D
b+ conAlictele cu privire la e?ecutarea, modiAicarea sau
>ncetarea contractelor colective de munc7D
c+ conAlictele >n le)7tur7 cu plata unor desp7)ubiri pentru
acoperirea prejudiciilor cau4ate de p7r6i prin ne>ndeplinirea
sau >ndeplinirea necorespun47toare a obli)a6iilor stabilite
prin contractul individual de munc7D
d+ conAlictele >n le)7tur7 cu constatarea nulit76ii contractelor
individuale sau colective de munc7 ori a unor clau4e ale
acestora(
C/<( %e poate remarca c7 atunci c@nd avem conAlicte de drepturi
acestea pot s7 Aie at@t individuale c@t i colective, dar >n
situa6ia conAlictelor de interese acestea pot s7 Aie numai
colective(
C/=( ConAlictele de drepturi se solu6ionea47 de instan6ele
judec7toreti(
C/9( ConAlictele de drepturi, spre deosebire de cele de interes,
nu se pot solu6iona pe calea arbitrajului
/;C
(
C/5( 1n ceea ce privete medierea conAlictelor de drepturi, actele
normative care re)lementea47 domeniul medierii i
/;5 A se vedea art$ punctul C0 din #e)ea nr( <;:/;00(
/;B A se vedea art 95 i art( 9B din #e)ea nr( 09B:0CCC,
abro)at7(
/;C A se vedea $(!(%teA7nescu, !ratat !eoretic i Practic de
Drept al "uncii, Editura Universul Huridic, Bucureti, /;0;,
pa)( B9=(
053
Hurisdic6ia muncii
or)ani47rii proAesiei de mediator
/0;
, prev7d aplicare unor
dispo4i6ii conAu4e >n acest sens, Aapt care impune o mai
mare acurate6e i o re)lementare complet7 >n acest
domeniu
/00
(
<$=. Capitolul al ?l11-lea
Buri(*ic8ia muncii
C/C( Hurisdic6ia muncii are ca obiect solu6ionarea conAlictelor de
munc7 cu privire la >nc-eierea, modiAicarea, suspendarea i
>ncetarea contractelor individuale sau, dup7 ca4, colective
de munc7 prev74ute de Codul muncii, precum i a cererilor
privind raporturile juridice dintre partenerii sociali(
C3;( Cererile >n vederea solu6ion7rii unui conAlict de munc7 pot
Ai Aormulate8
a+ >n termen de 3; de 4ile calendaristice de la data >n care a
Aost comunicat7 deci4ia unilateral7 a an)ajatorului
reAeritoare la >nc-eierea, e?ecutarea, modiAicarea,
suspendarea sau >ncetarea contractului individual de
munc7D
b+ >n termen de 3; de 4ile calendaristice de la data >n care s-a
comunicat deci4ia de sanc6ionare disciplinar7D
c+ >n termen de 3 ani de la data naterii dreptului la ac6iune, >n
situa6ia >n care obiectul conAlictului individual de munc7
/0; #e)ea nr( 35;:/;;C - privind medierea i or)ani4area
proAesiei de mediator, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea $, nr( B30 din 3 decembrie /;;C, modiAicat7
i completat7 de #e)ea nr( 0C/:/;;9, publicat7 >n "onitorul
2Aicial om@niei, Partea $, nr( <<0 din / iunie /;;C
/00 A se vedea $(!(%teA7nescu, !ratat !eoretic i Practic de
Drept al "uncii, Editura Universul Huridic, Bucureti, /;0;,
pa)( B9=-B95(
05<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
const7 >n plata unor drepturi salariale neacordate sau a
unor desp7)ubiri c7tre salariat, precum i >n ca4ul
r7spunderii patrimoniale a salaria6ilor Aa67 de an)ajatorD
d+ pe toata durata e?isten6ei contractului, >n ca4ul >n care se
solicit7 constatarea nulit76ii unui contract individual sau
colectiv de munc7 ori a unor clau4e ale acestuiaD
e+ >n termen de 9 luni de la data naterii dreptului la ac6iune,
>n ca4ul nee?ecut7rii contractului colectiv de munc7 ori a
unor clau4e ale acestuia(
C30( 1n toate situa6iile, altele dec@t cele sus enun6ate, termenul
este de 3 ani de la data naterii dreptului(
C3/( $n #e)ea dialo)ului social nr( 9/:/;00, adoptat7 dup7
modiAicarea Codului muncii, la art( /00 se prevede c78
C33( Cererile reAeritoare la solu6ionarea conAlictelor individuale
de munc7 pot Ai Aormulate de c7tre cei ale c7ror drepturi au
Aost >nc7lcate dup7 cum urmea478
a+ m7surile unilaterale de e?ecutare, modiAicare, suspendare
sau >ncetare a contractului individual de munc7, inclusiv
an)ajamentele de plat7 a unor sume de bani, pot Ai
contestate >n termen de <= de 4ile calendaristice de la data
la care cel interesat a luat cunotin67 de m7sura dispus7D
b+ constatarea nulit76ii unui contract individual de munc7
poate Ai cerut7 de p7r6i pe >ntrea)a perioad7 >n care
contractul respectiv se aplic7D
c+ plata desp7)ubirilor pentru pa)ubele cau4ate i restiruirea
unor sume care au Aormat obiectul unor pl76i nedatorate pot
Ai cerute >n termen de 3 ani de la data producerii pa)ubei(
C3<( Anali4@nd te?tul de sus se observ7 cu uurin67 Aaptul c7
acesta reia dispo4i6iile art( /9B din Codul muncii, diAeren67
Aiind cea reAeritoare la termenul de <= de 4ile calendaristice
>n care poate Ai introdus7 contesta6ia, Aa67 de 3; de 4ile
calendaristice prev74ut >n cod, dar i Aaptul c7 nu au Aost
cuprinse >n enumerarea de la litera a+ E m7surile unilaterale
ale an)ajatorului reAeritoare la >nc-eierea contractului
individual de munc7E(
C3=( %e poate remerca c7 ne )7sim >n acest moment >n Aa6a unei
situa6ii care impune o atent7 anali47 a termenului >n care
05=
Hurisdic6ia muncii
pot Ai contestate m7surile unilaterale de >nc-eiere,
e?ecutare, modiAicare, suspendare sau >ncetare a
contractului individual de munc7, inclusiv an)ajamentele
de plat7 a unor sume de bani, iar >n Aunc6ie de situa6ia
concret7 se poate aplica Aie dispo4i6iile Codului muncii, Aie
cele ale #e)ii nr( 9/:/;00
/0/
(
C39( Hudecarea conAlictelor de munc7 este de competen6a
instan6elor stabilite conAorm Codului de procedur7 civil7
/03
(
ConAorm art( / pct( 0 lit(c+ din acest Cod, conAlictele de
munc7 se judec7 >n prim7 instan67 de c7tre tribunale, cu
e?cep6ia celor date prin le)e >n competen6a altor instan6e,
iar conAorm art( 3 pct( 3, cur6ile de apel judec7 recursurile
>mpotriva -ot7r@rilor pronun6ate >n prim7 instan67 de
tribunale(
C35( Cererile se adresea47 instan6elor competente >n a c7rei
circumscrip6ie >i are reclamantul domiciliul sau reedin6a
ori, dup7 ca4, sediul i potrivit art( /5; din Codul muncii -
republicat sunt scutite de ta?a judiciar7 de timbru i de
timbrul judiciar(
C3B( Prevederile art( /0; din #e)ea dialo)ului social
completea47 art( /9C alin / din Codul muncii - republicat,
prev74@nd c7 G cererile reAeritoare la solu6ionarea
conAlictelor individuale de munc7 se adresea47 instan6ei
judec7toreti competente >n a c7rei circumscrip6ie >i are
domiciliul sau locul de munc7 reclamantulE( %e remarc7
astAel, Aaptul c7 se institue o competen67 teritorial7
alternativ7 >n ca4ul salaria6ilor, acetia put@nd opta >ntre
domiciliu i locul de munc7, care de cele mai multe ori
coincide cu sediul an)ajatorului
/0<
(
/0/ A se vedea Ale?andru !iclea, Codul "uncii Comentat,
Edi6ia a $$-a, revi4uit7 i ad7u)it7, Editura Universul Huridic,
Bucureti, /;00, pa)(/9B-/9C
/03 A se vedea prevederile Codului de procedur7 civil7 cu
privire la competen6a material7 a instan6elor judec7toreti
*judecatoria, tribunalul, curtea de apel+ art( 0 /, pct( 0, lit( c + i
art(( 3 pct( 3(
/0< A se vedea Ale?andru !iclea, Codul "uncii Comentat, Edi6ia
a $$-a, revi4uit7 i ad7u)it7, Editura Universul Huridic,
Bucureti, /;00, pa)( 3;;-3;0(
059
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
C3C( Cererile se judec7 >n re)im de ur)en67 i nu pot avea
termen de mai mare de 0= 4ile( Pentru a putea Ai
considerat7 le)al >ndeplinit7 preocedura de citare a p7r6ilor
trebuie s7 se reali4e4e cu cel pu6in /< de ore >nainte de
termenul de judecat7(
C<;( ;arcina pro+ei revine an)ajatorului, acesta Aiind obli)at s7
depun7 dove4ile >n ap7rarea sa p@n7 la prima 4i de
>nA76iare( Administrarea probelor se Aace cu respectarea
re)imului de ur)en67, instan6a Aiind >n drept s7 decid7 din
beneAiciul probei admise partea care >nt@r4ie >n mod
nejustiAicat administrarea acesteia(
055
Formarea proAesional7
C<0( Iot7r@rile pronun6ate >n Aond sunt deAinitive i
e?ecutorii de drept(Capitolul al 1C-lea
<4$. R7(pun*erea juri*ic7 9n *reptul muncii.
1. R7(pun*erea *i(ciplinar7.
1,(. ). ). !larificri conceptuale.
C<<( 1n materia r7spunderii disciplinare e?ist7 o vast7 literatur7
de specialitate, cu abord7ri mai mult sau mai pu6in
nuan6ate, care >ncearc7 s7 e?plice tipul i locul r7spunderii
disciplinare >n cadrul r7spunderii juridice - Aorm7 a
r7spunderii sociale, natura, Aunc6iile ei, modul >n care ea
intervine, eAectele sale, etc( De asemenea practica judiciar7
a avut un rol >nsemnat la >n6ele)erea i modul de aplicare a
r7spunderii disciplinare, unele din solu6iile de spe67 Aiind
anali4ate, preluate i teoreti4ate de doctrinarii dreptului
muncii(
C<=( 1n literatura de specialitate din perioada comunist7
r7spunderea disciplinar7 i disciplina muncii a Aost
anali4at7 i din prisma modului de re)lementare i
or)ani4are a rela6iilor de munc7( $ntr-o epoc7 >n care
>ncadrarea >n munc7 era mai cur@nd o obli)a6ie dec@t o
op6iune, necesitatea re)lement7rii cu stricte6e a disciplinei
muncii era evident7, pentru a instaura i men6ine, , ordinea
i disciplina >n cadrul colectivelor de muncitoriSS( AstAel, a
Aost adoptat7 *egea nr. )0)12', legea organizrii i
disciplinei muncii 5n unitile socialiste de stat prin care
era re)lementat7, , or)ani4area judicioas7 a >ntre)ii
activit76i pentru inte)ritatea avutului obtesc i buna
)ospod7rire a Aondurilor materiale i b7neti, pentru
adoptarea m7surior necesare >n vederea >ndeplinirii
05B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
inte)rale i la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea
principiilor i normelor disciplinei socialisteE( Ulterior o
parte din prevederile #e)ii nr( 0:0C5; au Aost abro)ate
0
de
prevederile Codului muncii din 0C5/ * #e)ea nr( 0; din /3
noiembrie 0C5/+ art( C9-0;0(
C<9( !recerea de la economia de tip centralist la economia de
pia67, comple?itatea, dinamica i evolu6ia rela6iilor de
munc7 a determinat necesitatea adopt7rii unor norme noi i
>n materia r7spunderii disciplinare( Codul muncii din /;;3
nu a adus >ns7 evolu6ii spectaculoase >n re)lementarea
r7spunderii disciplinare, repre4entan6ii an)ajatorilor
invoc@nd >n continuare procedurile complicate care trebuie
parcurse pentru aplicarea sanc6iunilor disciplinare* >n mod
special >n ca4ul an)ajatorilor mici i mijlocii+(
C<5( Anali4a r7spunderii disciplinare presupune determinarea
naturii acesteia, a rolului i eAectelor sale >n planul
rela6iilor de munc7(
C<B( 1n literatura de specialitate
/0=
e?ist7 opinia unanim7 c7
r7spunderea disciplinar7 este de natur7 contractual78 sursa
r7spunderii disciplinare este contractul de munc7 i mai
concret raportul de subordonare care ia natere prin
>nc-eierea contractului de munc7, >n temeiul c7ruia
salariatul intr7 sub inciden6a autorit76ii an)ajatorului(
C<C( !otui r7spunderea disciplinar7 nu este o r7spundere
contractual7 tipic78 nu se an)ajea47 >n condi6iile i Aormele
0 Publicat7 >n Buletinul 2Aicial nr( /5 din /5 martie 0C5;(
Pentru o opinie >n acest sens A se vedea $( !( teA7nescu,
Disciplina muncii i rspunderea disciplinar, Editura
Academiei om@ne, Bucureti, pa)( /5-/B(
/0= Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C( !uAan, 2(
&inca, op. cit., p( 993-99<D $( !( teA7nescu, op( cit(, pa)( 9<0 D
D( F( Firoiu, op. cit., vol. & pa)( 0=C D %anda .-impu, !teva
aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului de munc 5n
lumina *egii organizrii i disciplinei muncii 5n unitile de
stat, evista om@n7 de drept, nr( 5:0C59, pa)( 3/
05C
Formarea proAesional7
r7spunderii contractuale de drept comun pentru
nee?ecutarea total7 sau par6ial7 a obli)a6iilor contractuale
sau e?ecutarea acestora cu >nt@r4iere( Autorii de
specialitate atunci c@nd anali4ea47 r7spunderea disciplinar7
apelea47 mai cur@nd la termeni speciAici r7spunderii penale
- subiect, obiect, latur7 subiectiv7, latur7 obiectiv7 - i mai
pu6in la termeni speciAici r7spunderii civile contractuale(
Aceast7 abordare doctrinar7 se >ntemeia47 pe prevederile
Codului muncii( AstAel din perspectiva r7spunderii
disciplinare, aa cum este ea re)lementat7 de Codul
muncii, salariatul este mai de)rab7 un, , delincventE
contractual dec@t un simplu debitor culpabil pentru
nee?ecutarea obli)a6iilor contractuale( Pentru a eviden6ia
c@teva deosebiri >ntre r7spunderea civil7 contractual7 de
drept comun i r7spunderea disciplinar7 vom Aace o anali47
>n antite47, >n c@teva puncte, a acestora8
a+ r7spunderea disciplinar7 se poate an)aja *poate interveni+
numai >n sarcina salariatului *nu i a an)ajatorului+, >n timp
ce r7spunderea civil7 contractual7, aplicabil7 contractelor
civile, poate interveni >n e)al7 m7sur7 >n sarcina ambelor
p7r6iD
b+ r7spunderea disciplinar7 este un )en de r7spundere mai
lar)7, care se an)ajea47 nu numai >n situa6ia nee?ecut7rii
totale sau par6iale, ori a e?ecut7rii necorespun47toare a
obli)a6iilor contractuale, ci i >n situa6ia >nc7lc7rii normelor
de disciplin7 a muncii * no6iune asupra c7reia vom insista
>ntr-o sec6iune urm7toare+
c+ le)ea *Codul muncii+ stabilete >n concret, imperativ,
condi6iile i Aormele >n care intervine r7spunderea
disciplinar7, >n timp ce >n materia r7spunderii civile
contractuale de drept comun p7r6ile au libertatea *nu
absolut7+ de a stabili condi6iile i Aormele >n care aceasta
intervine
d+ proba vinov76iei >n materia r7spunderii disciplinare
0B;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
apar6ine an)ajatorului care trebuie s7 Aac7 dovada c7
salariatul a >nc7lcat normele le)ale, re)ulamentul intern,
contractul individual de munc7, contractul colectiv de
munc7 aplicabil, ordinele i dispo4i6iile le)ale ale
conduc7torilor ierar-iciD >n ca4ul r7spunderii civile
contractuale, >n special >n ca4ul obli)a6iilor de re4ultat care
sunt cele mai numeroase, culpa debitorului este pre4umat7
de le)e din Aaptul nee?ecut7rii, , lato sensuE a obli)a6iilor
contractuale de c7tre debitor
/09
C=;( 1n6ele)erea acestui )en de abordare a r7spunderii
disciplinare se poate reali4a doar prin cunoaterea
conceptului de disciplin7 a muncii(
1/). ). &. Disciplina muncii.
C=/( 1n6ele)erea no6iunii de disciplin7 a muncii, concept de
sor)inte doctrinar7, preluat >n le)isla6ie *>n special >n cea
socialist7+ A7r7 a Ai >ns7 e?plicitat >ntru totul, are un rol
important >n cunoaterea concret7, precis7, a modului >n
care intervine r7spunderea disciplinar7, aa cum este ea
re)lementat7 >n pre4ent(
C=3( Pentru a ne reAeri la actualitate trebuie s7 preci47m c7
r7spunderea disciplinar7 >i are i4voarele >n Codul muncii,
care Aace trimitere la celelalte surse ale r7spunderii
disciplinare8 contractul individual de munc7, contractul
colectiv de munc7 i re)ulamentul intern *care >n opinia
noastr7 este sau cel pu6in ar trebui s7 Aie o surs7 important7
de norme speciAice disciplinei muncii, aa cum vom ar7ta
>ntr-o sec6iune urm7toare+(
C=<( $n literatura de specialitate s-au enun6at diverse deAini6ii ale
disciplinei muncii8, , starea de ordine e?istent7 >n
desA7urarea procesului de munc7, re4ult@nd din
respectarea >ntocmai a normelor ce re)lementea47 acest
/09 A se vedea #iviu Pop, <eoria general a o+ligaiilor, Editura
#umina #e?, Bucureti, 0CCB, pa)( 3=<(
0B0
Formarea proAesional7
proces i din >ndeplinirea de c7tre to6i salaria6ii a
obli)a6iilor asumate prin >nc-eierea contractelor
individuale de munc7E
/05
D, , ordinea necesar7 >n cadrul
e?ecut7rii raporturilor juridice de munc7 i >n cadrul unui
colectiv de salaria6i, ce presupune respectarea de c7tre
acetia a unor re)uli sau norme de conduit7, )aran6ie a
desA7ur7rii >n condi6ii de eAicien67 a procesului munciiE
/0B
(
C==( !otodat7, au Aost eviden6iate tr7s7turile caracteristice ale
disciplinei muncii care constituie, , unul din principiile de
ba47 ale re)lement7rii rela6iilor de munc7( espectarea
disciplinei muncii constituie o obli)a6ie de ba47 a Aiec7rui
salariatSS *cu raportare la prevederile art( 3C alin( /, lit( b din
Codul muncii+ -, , disciplina muncii, ca institu6ie de drept
po4itiv al muncii, semniAic7 >n mod obiectiv un sistem de
norme care re)lementea47 comportarea salaria6ilor >n
desA7urarea procesului muncii colectiveSS iar, , din punct
de vedere subiectiv - al salariatului - disciplina muncii
constituie o obli)a6ie juridic7 de sinte47, care >nsumea47 i
re4um7, >n esen67 totalitatea obli)a6iilor asumate prin
>nc-eierea contractului individual de munc7SS( %e mai arat7
c7 arat7 c7 aceast7 obli)a6ie nu comport nici un fel de
e-cepie i este de natur contractual. $n Aine, se mai
preci4ea47 c7, , disciplina muncii are un caracter autonom,
deosebindu-se de alte cate)orii ale disciplinei - Ainanciar7,
contractual7, etc( - dei nu se poate contesta le)7tura ei
str@ns7 cu aceste Aorme ale disciplinei >n sensul lar) al
no6iunii( SS
/0C
C=9( De asemenea, >n doctrin7
//;
sunt preci4ate i c7ile de
/05 $( !( teA7nescu, !ontractul individual de munc, Editura
#umina #e?, 0CC5, pa)( /;<
/0B Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C( !uAan, 2( &inca,
op. cit., p( 99;
/0Cdisciplinare a contractului de munc 5n lumina *egii
organizrii i disciplinei muncii 5n unitile de stat, , , evista
rom@n7 de dreptSS, nr( 5: 0C59, pa)( 3/D $( !( teA7nescu, op. cit.,
pa)( 9<0+(
//; A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
0B/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
>nA7ptuire a disciplinei muncii, care sunt >mp7r6ite >n dou7
cate)orii8 >n prima cate)orie sunt incluse c7ile sau
mijloacele cu caracter organizatoric, preventiv i
stimulativ, iar >n cea de a doua cate)orie sunt cuprinse
sanc6iunile aplicabile >n ca4ul >nc7lc7rii disciplinei muncii(
C=5( Am optat pentru a reda pe lar) aceste pasaje tocmai pentru
a avea o vi4iune de ansamblu asupra construc6iei
doctrinare a disciplinei muncii, construc6ie care >i are
Aundamentul actual >n modul de re)lementare a rela6iilor de
munc7(
1/8. 1n ceea ce ne privete, deAinim disciplina muncii ca
totalitatea normelor o+ligatorii, necesare i utile pentru
derularea raporturilor de munc, care asigur
congruen, consecven i echili+ru 5n raporturile dintre
anga4at i anga4ator.
1/1. ). (. Definiia i caracteristicile rspunderii disciplinare.
!uAan, 2( &inca, op. cit., p( 990-99/ i autorii cita6i *%anda
.-impu, Ale?andru &iclea, Dreptul muncii, "diia a II7a,
Editura All BecM, Bucureti, /;;0, pa)( =9; i urm( +(
0B3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
C9;( >nc7lcarea normelor disciplinare conAer7
posibilitatea an)ajatorului de a recur)e la puterea de
coerci6ie
//0
, acordat7 prin le)e - Codul muncii, pentru a
restabili, , ordinea de dreptSS*speciAic7 Aiec7rui an)ajator+(1n
literatura de specialitate r7spunderea disciplinar7 a Aost
deAinit7 ca, , Aorm7 a r7spunderii juridice, speciAic7
dreptului muncii, ce const7 >n sanc6ionarea Aaptelor de
>nc7lcare cu vinov76ie de c7tre orice salariat a normelor
le)ale, re)ulamentului intern, contractului individual i:sau
colectiv de munc7, odinelor i dispo4i6iilor le)ale ale
conduc7torilor ierar-iciSS
///
sau, , ansamblul normelor
le)ale care deAinesc abaterile disciplinare, stabilesc
sanc6iunile disciplinare i re)lementea47 condi6iile de Aond
i procedurale pentru aplicarea lor constituie Aorma de
r7spundere juridic7 speciAic7 dreptului muncii -
r7spunderea disciplinar7 SS
//3
D, , Aorm7 a r7spunderii juridice
- speciAic7 dreptului muncii - care intervine ori de c@te ori
persoana an)ajat7 >ncalc7, prin Aapta s7v@rit7 cu vinov76ie,
//0 .ior)io Del Fecc-io aAirma, comb7t@nd te4a sus6inut7 de
c7tre unii autori potrivit c7reia dreptul nu ar Ai prin esen67
coercibil, c7 trebuie s7 Aacem o distinc6ie de concepte >ntre
coercibilitate i constr@n)ere, >n sensul c7 primul termen este
mai potrivit, deoarece prin el >n6ele)em posi+ilitatea 4uridic a
constrngerii, constr@n)erea virtual7, >n putin67, nu >n act(
AstAel, >nc7lcarea *violarea - termen u4itat de autor + normei
sau a dreptului, conAer7 posibilitatea juridic7 a constr@n)erii,
c-iar dac7 uneori >nc7lcarea *violarea+ nu este urmat7 de
constr@n)ere( >n sensul preci4at mai sus, vom utili4a termenul
de coercibilitate *coerci6ie+ atunci c@nd ne reAerim la
posibilitatea an)ajatorului de a aplica sanc6iuni sau m7suri
disciplinare >mpotriva salariatului vinovat de >nc7lcarea
normelor disciplinare - A se vedea .ior)io Del Fecc-io, *ecii
de filosofie 4uridic, dup7 edi6ia a $F-a a te?tului italian, cu
preAa6a de "ircea Djuvara *traducerea H( C( Dr7)an+, Editura
Europa Nova, pa)( //;(
/// A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit., p( 993(
//3 A se vedea $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 9<0(
0B<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
obli)a6ia de a respecta disciplina munciiSS
//<
(
16). $spunderea disciplinar, Aorm7 a r7spunderii juridice,
speciAic7 dreptului muncii, presupune activarea puterii de
coerciie cu care este 5nzestrat 9pe care o deine:
anga4atorul, 5n vederea resta+ilirii disciplinei muncii, prin
aplicarea sanciunilor i msurilor disciplinare 5mpotriva
salariatului care a 5nclcat cu vinovie normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de munca sau
contractul colectiv de munca aplica+il, ordinele i
dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici.
C9/( AstAel, Aiecare an)ajator de6ine, >n stare latent7, puterea de
coerci6ie sau, cu alte cuvinte, posibilitatea juridic7 de a
aplica sanc6iuni sau de a lua m7suri >mpotriva salariatului
care a >ncalcat normele disciplinare( Putem spune, c-iar
dac7 pare oarecum e?cesiv, c7 5n materie disciplinar
statul i7 a delegat puterea de coerciie anga4atorului,
p7str@ndu-i doar competen6a de a veriAica le)alitatea
sanc6iunilor sau a m7surilor disciplinare luate >mpotriva
salariatului vinovat(
C93( %e pune >ntrebarea dac7 aplicarea normelor r7spunderii
disciplinare este obli)atorie sau Aacultativ7 pentru
an)ajator( 8n principiu, are posibilitatea de a aplica sau nu
sanc6iuni *sau de a lua m7suri+ >mpotriva salariatului care a
>nc7lcat normele disciplinare, i prin urmare, aplicarea
normelor rspunderii disciplinare este facutativ. !otui,
consider7m c7 e-ist cazuri *>n aAara celor prev74ute de
le)e, c@nd aplicarea sanc6iunilor disciplinare este o
obli)a6ie a an)ajatorului+
//=
5n care aplicarea normelor
rspunderii disciplinare este o+ligatorie. AstAel, >n toate
acele situa6ii >n care >nc7lcarea de c7tre an)ajat a normelor
disciplinare pune >n pericol s7n7tatea sau inte)ritatea
//< A se vedea D( F( Firoiu, op. cit., vol. &, pa)( 0=B(
//= A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit., p( 955, cu reAerire la art( 00 *alin( /+
lit( c din #e)ea nr( /;/:/;;/, privind e)alitatea de anse >ntre
Aemei i b7rba6i, republicat7(
0B=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
corporal7 proprie sau a celorlal6i an)aja6i, se impune ca
an)ajatorul s7-i active4e puterea de coerci6ie de care
dispune i s7 procede4e la aplicarea normelor r7spunderii
disciplinare(
C9<( 7spunderea disciplinar7 intervine dac7 sunt >ndeplinite
urm7toarele condi6ii obli)atorii8
//9
a+ calitatea de salariat
sau ucenicD b+ e?isten6a unei Aapte iliciteD c+ Aapta ilicit7 s7
Aie s7v@rit7 cu vinov76ieD d+ s7v@rirea Aaptei ilicite s7 aib7
ca eAect producerea unui re4ultat d7un7tor sau cu alte
cuvinte s7 e?iste o le)7tur7 de cau4alitate >ntre Aapt7 i
re4ultat(
*a+ Calitatea de salariat se dob@ndete prin >nc-eierea
contractului individual de munc7 iar cea de ucenic prin
>nc-eierea contractului de ucenicie la locul de munc7 >n
condi6iile prev74ute #e)ea nr( /5C:/;;= privind ucenicia la
locul de munc7(
C9=( Ce se >nt@mpl7 >ns7 >n situa6ia an)ajatorul nu i-a >ndeplinit
obli)a6ia de a >nc-eia >n Aorm7 scris7 contractul individual
de munc7, potrivit art( 09 din Codul muncii, pentru
persoana care desA7oar7 activitate pentru an)ajator, la Ael
ca orice alt salariatJ Poate an)ajatorul s7 pun7 >n aplicare
normele r7spunderii disciplinare dac7 aceast7 persoan7
s7v@rete o Aapt7 care >ntrunete condi6iile unei abateri
disciplinareJ Aici pot Ai aduse >n discu6ie dou7 ipote4e8
i+ contractul individual de munc7 nu a Aost >nc-eiat >n Aorm7
scris7 dar persoana >n cau47 Ai)urea47 >n eviden6ele
contabile ale an)ajatorului *state de plat7+, >n Aoile
colective de pre4en67 *pontaje+ i deasemenea au Aost
re6inute i virate contribu6iile la bu)etul asi)ur7rilor sociale
de stat, omaj i s7n7tate(
//9 A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit.,
p( 99/
0B9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
ii+ contractul individual de munc7 nu a Aost >ntocmit >n Aorm7
scris7 iar persoana >n cau47 nu Ai)urea47 nici >n eviden6ele
contabile ale an)ajatorului i nu beneAicia47 de drepturi de
asi)ur7ri sociale(
C99( 1n prima situa6ie, ne>nc-eierea contractului individual de
munc7 >n Aorm7 scris7 este o sc7pare a an)ajatorului, A7r7 a
e?ista inten6ia de a-l priva pe salariat de toate drepturile ce
decur) din aceast7 calitate, inclusiv cele reAeritoare la
drepturile de asi)ur7ri sociale, i, totodat7, A7r7 a-l e?clude
de la obli)a6iile ce-i revin( Dac7 un salariat aAlat >n situa6ia
e?pus7 mai sus s7v@rete o abatere disciplinar7
an)ajatorul poate s7-i e?ercite puterea de coerci6ie i s7
procede4e la aplicarea de sanc6iuni disciplinare, >ns7
demersul s7u ar Ai mult mai diAicil, iar >n unele ca4uri
aproape imposibil de reali4at *cu respectarea Aormelor i
procedurilor prescrise de Codul muncii+ >n lipsa Aormei
scrise a contractului individual de munc7, care d7
consisten67 i pune >n eviden67 drepturile i obli)a6iile
p7r6ilor, precum i clau4ele speciale convenite de p7r6i(
C95( 1n cea de-a doua situa6ie este v7dit7 inten6ia an)ajatorului
de a eluda prevederile le)isla6iei muncii i a priva persoana
care desA7oar7 activitate pentru acesta de toate drepturile
ce decur) din calitatea de salariat( Prin reAu4ul tacit al
an)ajatorului de a >nc-eia >n Aorm7 scris7 contractul
individual de munc7, pentru a da consisten67 i certitudine
raporturilor de munc7 cu persoana >n cau47, se poate
afirma c anga4atorul a renunat la drepturile sale
importante de natur7 contractual7 i le)al7 *acesta Aiind
mul6umit cu munca prestat7 pe care o remunerea47 >n
condi6ii de precaritate i ile)alitate+ i implicit la dreptul de
a aplica sanciuni disciplinare( Dac7 s-ar recunoate
an)ajatorului >ntr-o astAel de situa6ie dreptul de aplica
sanc6iuni disciplinare ar >nsemna s7 protej7m reaua lui
credin67 >n derularea raporturilor de munc7, lucru care este
inacceptabil(
0B5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
C9B( Aa cum s-a ar7tat >n literatura de specialitate
//5
numai
calitatea de salariat *i, recent, cea de ucenic+ poate
conduce la antrenarea r7spunderii disciplinare( Pe de alt7
parte, , contractele de antrepri47, de mandat, de
colaborare
//B
, neav@nd ca element esen6ial subordonarea
persoanei Aa67 de disciplina muncii >n unitatea unde
activea47, dei aceste contracte au ca obiect, ca i
contractul de munc7, prestarea unei activit76i, nu pre4int7
caracterele contractului de munc7 i, deci, titularii unor
astAel de contracte nu r7spund disciplinarE
//C
(
*b+ E?isten6a unei Aapte ilicite s7v@rit7 de c7tre salariat este o
alt7 condi6ie pentru antrenarea r7spunderii disciplinare(
$licitul >n materie disciplinar7 se aprecia47 ca urmare a
constat7rii unei neconcordan6e a conduitei salariatului cu
o+ligaiile contractuale asumate i normele de disciplin a
muncii acceptate 9la care acesta a aderat:, sta+ilite prin
normele le)ale, contractul individual de munc7, contractul
colectiv de munc7, re)ulamentul intern, precum i prin
ordinele i dispo4i6iile le)ale ale conduc7torilor ierar-ici(
Conduita salariatului * ce e?prim7 o atitudine a voin6ei
sale, un mod de maniAestare al s7u+ contrar7 normelor de
disciplin7 a muncii nu este altceva dec@t o dovad7 de
inconsecven67 a acestuia Aa67 de an)ajamentele asumate la
>nc-eierea contractului individual de munc7, inconsecven67
care intr7 >n sAera ilicitului contractual i disciplinar
speciAic dreptului muncii(
//5 A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit.,
p( 99/(
//B cea dint@i s7 dob@ndeasc7 drepturile i obli)a6iile unui salariat,
supun@ndu-se unui re)im juridic diAerit+(
//C A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit.,
p( 99/
0BB
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
*c+ Fapta ilicit7 s7 Aie s7v@rit7 cu vinov76ie( Formele i
)radele de vinov76ie aa cum sunt ele anali4ate >n dreptul
penal - inten6ia *direct7 sau indirect7+ i culpa *uurin6a sau
nesocotin6a+ nu au o relevan67 la Ael de >nsemnat7 >n
materie disciplinar7( Cu toate acestea, aa cum s-a preci4at
>n literatura de specialitate
/3;
i potrivit prevederilor
le)ale
/30
)radul de vinov76ie al salariatului constituie unul
din criteriile care se iau >n considerare la aplicarea
sanc6iunii disciplinare - la individuali4area sanc6iunii * de
la cea mai uoar7 - avertisment, p@n7 la cea mai )rav7 -
concedierea disciplinar7+(
*d+ 1n Aine, pentru a putea Ai antrenat7 r7spunderea disciplinar7
este necesar ca s7v@rirea Aaptei ilicite s7 aib7 ca eAect
producerea unui rezultat duntor *s7 e?iste o le)7tur7 de
cau4alitate >ntre Aapt7 i re4ultat+( e4ultatul d7un7tor
poate consta >ntr-un prejudiciu de natur7 material7 cau4at
an)ajatorului *cuantiAicat sau cuantiAicabil+, sc7derea
perAormantei la locul de munc7, crearea unei st7ri de
pericol la locul de munc7 *care amenin67 s7n7tatea i
inte)ritatea corporal7 proprie i a celorlal6i an)aja6i+,
provocarea de st7ri conAlictuale, etc(
C9C( 7spunderea disciplinar7 nu intervine dac7 suntem >n
pre4en6a unei cau4e de e?onerare de r7spundere
disciplinar7

8 le)itima ap7rareD starea de necesitateD
constr@n)erea Ai4ic7 sau constr@n)erea moral7D ca4ul
AortuitD Aor6a major7D be6ia involuntar7 complet7D eroarea de
AaptD e?ecutarea ordinului de serviciu emis >n mod nele)al(
12'. ). ,. #+aterea disciplinar.
C50( 1ntruc@t literatura de specialitate i le)iuitorul abordea47
r7spunderea disciplinar7 apel@nd la termeni i concepte
speciAice dreptului penal, vom proceda la o scurt7 anali47 a
abaterii disciplinare i din aceast7 perspectiv7( 1ns7,
/3; $bidem, p( 999-995D %anda .-impu, Ale?andru &iclea, op.
cit., pa)( =95 i urm(
/30 Art /99 /=; lit( b din Codul muncii(
A se vedea pentru detalii $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 9</-
9<C,
0BC
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
apreciem c7, pe viitor, se impune o modiAicare >n modul de
abordare a r7spunderii disciplinare, prin renun6area la acele
te?te le)ale ce >l transAorm7 pe salariat >ntr-un delincvent
contractual, i adoptarea unor norme care s7 acorde
>nt@ietate principiilor r7spunderii contractuale de drept
comun *si)ur cu anumite elemente speciAice raporturilor de
munc7, Aapt ce ar contribui considerabil la Aluidi4area
raporturilor de munc7 *de)revarea an)ajatorului de
proceduri complicate i uneori imposibil de reali4at,
protejarea salariatului >mpotriva unor sanc6iuni sau m7suri
disciplinare abu4ive+(
12&. Art( /<5 alin( / din Codul muncii - republicat deAinete
a+aterea disciplinar ca fiind o fapta 5n legatura cu
munca, care consta 5ntr7o aciune sau inaciune svrit
cu vinovie de ctre salariat, prin care acesta a 5nclcat
normele legale, regulamentul intern, contractul individual
de munca sau contractul colectiv de munca aplica+il,
ordinele i dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici.
12(. DeAini6ia dat7 de le)iuitor abaterii disciplinare este similar7
cu cea a inArac6iunii sau contraven6iei( %pre e?emplu 2( .(
nr( /:/;;0 deAinete contraven6ia ca Aiind o fapt svrit
cu vinovie, sta+ilit i sancionat prin lege, ordonanta,
prin hotrre a Guvernului sau, dup caz, prin hotrre a
consiliului local al comunei, oraului, municipiului sau al
sectorului municipiului Fucureti, a consiliului 4udeean
ori a !onsiliului General al unicipiului Fucureti 9vezi
art. ):.
C5<( Av@nd >n vedere concep6ia le)iuitorului vom anali4a
abaterea disciplinar7 din prisma elementelor sale
constitutive8 obiectul abaterii disciplinareD latura obiectiv7D
subiectul abaterii disciplinareD latura subiectiv7(
0( <( 0( 2biectul abaterii disciplinare
/3/
(
/3/ $n literatura de specialitate s-a ar7tat c7, , prin obiect al
abaterii disciplinare - respectiv valoarea social7 le4at7 prin
s7v@rirea ei, >n6ele)em rela6iile sociale de munc7, ordinea i
disciplina >n procesul muncii( Pe planul raportului de munc7,
aceste rela6ii se transpun >n obli)a6iile de serviciu asumate prin
0C;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
C5=( 1l constituie valoarea social7 le4at7 prin s7v@rirea Aaptei,
care >n dreptul muncii se identiAic7 >n ansamblul rela6iilor
sociale de munc7 i >n re)imul disciplinar normativ intern
speciAic al Aiec7rui an)ajator * statuate i ocrotite la modul
)eneral - prin le)e, i speciAic - prin contractul colectiv de
munc7, contractul individual de munc7, re)ulamentul
intern, ordinele i dispo4i6iile le)ale ale conduc7torilor
ierar-ici+(
0( <( /( #atura obiectiv7(
C59( #atura obiectv7 a abaterii disciplinare este o fapt 5n
legtur cu munca, fapt care intr 5n sfera ilicitului
contractual i disciplinar *propriu dreptului muncii i
speciAic Aiec7rui an)ajator+(
C55( %inta)ma, , Aapt7 >n le)7tur7 cu muncaSS trebuie interpretat7
>n sens lar), >n raport cu activitatea i conduita )eneral7 a
salariatului >n derularea raporturilor juridice de munc7(
C5B( Prin fapt ilicit >n materie disciplinar7 se >n6ele)e orice
aciune sau inaciune contrar *perturbatorie, nepotrivit7,
e?cesiv7, Aictiv7, disensiv7, etc+ normelor le)ale,
re)ulamentului intern, contractului individual de munc7
sau contractului colectiv de munc7 aplicabil, ordinelor i
dispo4i6iilor le)ale ale conduc7torilor ierar-ici(
0( <( 3( %ubiect al abaterii disciplinare(
C5C( %ubiect al abaterii disciplinare nu poate Ai dec@t un salariat
sau ucenic, care dob@ndesc aceast7 calitate prin >nc-eierea
contractului individual de munc7, respectiv a contractului
de ucenicie la locul de munc7 *subiect caliAicat+
/33
(
0( <( <( #atura subiectiv7(
contractul de munc7, sinteti4ate, la r@ndul lor, >n obli)a6ia
)eneric7 de a respecta cu stricte6e ordinea interioar7 a unit76ii,
disciplina munciiSS- A se vedea Al( !iclea, A( Popescu, "(
!ic-indelean, C( !uAan, 2( !inca, op. cit., p( 99< - 99=
/33 A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit.,
p( 999
0C0
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
CB;( #atura subiectiv7 se reAer7 la un element intern - vinovia
- care >n materie disciplinar7 este mai )reu decelabil7, >n
)radele i Aormele sale *inten6ia sau culpa+( !otui, aa cum
am ar7tat anterior, )radul de vinov76ie a salariatului este
important de stabilit >ntruc@t se ia >n considerare la
aplicarea sanc6iunii disciplinare(
CB0( %e pune >ntrebarea care este capacitatea unei comisii de
disciplin constituit la nivelul anga4atorului *>n situa6ia
Aericit7 >n care ea se poate constitui prin raportare la
num7rul salaria6ilor unui an)ajator+ de a sta+ili vinovia
unui salariat 5n formele i gradele sale *inten6ia - direct7,
indirect7 D culpa - ne)lijen6a, uurin6a+J Cu si)uran67 este
Aoarte limitat7, >ntruc@t aceast7 capacitate apar6ine, >n
)eneral, specialitilor >n drept penal, iar >n materie
contraven6ional7 sanc6iunea se aplic7 >n Aunc6ie de )radul
de pericol social al Aaptei s7v@rite *>n timp ce la aplicarea
sanc6iunilor contraven6ionale complementare se ia
deasemenea >n considerare natura i )ravitatea Aaptei+
/3<
(
Pentru identitate de ra6iune *teoretic7 i practic7+, >n
materia r7spunderii disciplinare este suAicient s7 se ia >n
considerare )radul de pericol produs prin s7v@rirea
abaterii disciplinare i natura abaterii disciplinare, deoarece
este mai uor de cuantiAicat consecin6ele Aaptei salariatului,
dec@t )radul i Aorma de vinov76ie a acestuia >n s7v@rirea
Aaptei(
CB/( 1n ceea ce privete principiul legalitii incriminrii
* aplicabil >n materie penal7 sau contraven6ional7, unde
inArac6iunile i contraven6iile sunt >n mod e?pres prev74ute
de le)e+ >n materie disciplinar7 trebuie s7 Aacem c@teva
preci47ri8
CB3( !odul muncii nu enumer e-haustiv, limitativ sau
e-emplificativ care sunt faptele care constituie a+atere
disciplinar, preci4@ndu-se, cu caracter )eneral, c7 este
abatere disciplinar7 o Aapt7 >n le)7tur7 cu munca prin care
s-au >nc7lcat normele le)ale, re)ulamentul intern,
contractul individual de munc7 sau contractul colectiv de
/3< A se vedea art( = alin( = i 9 din 2( .( nr( /:/;;0, privind
re)imul juridic al contraven6iilor(
0C/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
munc7 aplicabil, ordinele i dispo4i6iile le)ale ale
conduc7torilor ierar-iciD
CB<( %e ridic7 >ntrebarea cum se apreciaz, 5n concret, faptele
care constituie a+ateri disciplinareJ De asemenea, cum
interpret7m prevederile art( 90 lit( a din Codul muncii, care
reAerindu-se la sanc6iunea concedierii disciplinare stabilete
c7 aceasta poate interveni >n ca4ul >n care salariatul a
svrit o a+atere grava sau a+ateri repetate de la regulile
de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul
individual de munc7, contractul colectiv de munc7
aplicabil sau re)ulamentul intern, precum i cele ale art(
/=/ alin( / lit( b din Codul muncii- republicat reAeritoare la
con6inutul obli)atoriu al deci4iei de sanc6ionare care
trebuie s7 cuprind7 inclusiv precizarea prevederilor din
statutul de personal, regulamentul intern sau contractul
colectiv de mun aplica+il, care au Aost inc7lcate de salariat
J Pentru a aAla r7spunsul la prima >ntrebare vom >ncerca s7
desluim r7spunsul la cea de-a doua(
K Art( 90 lit( a din Codul muncii se reAer7 la Go a+atere grav
sau a+ateri repetate de la regulile de disciplin a muncii ori
de la *( ( ( +E( Potrivit acestui te?t ar reiei c7 re)ulile de
disciplin7 a muncii sunt de sine st7t7toare i au o alt7 surs7
dec@t contractul individual de munc7, contractul colectiv de
munc7, re)ulamentul intern, ordinele i dispo4i6iile le)ale ale
conduc7torilor ierar-ici, precum i normele le)ale( $ns7 o
asemenea interpretare nu poate Ai acceptat7, >ntruc@t re)ulile
de disciplin7 a muncii *sau re)imul disciplinar propriu al
an)ajatorului+ sunt constituie din ansamblul normelor de
ori)ine le)al7, contractual7, precum i a celor speciAice
Aiec7rui an)ajator stabilite prin re)ulamentul intern( Doar
interpret@nd >n acest sens prevederile art( 90 lit( a din Codul
muncii, i prin raportare la prevederile art( /<5 alin( / din
Codul muncii - republicat, se justiAic7 din punct de vedere
procedural, teoretic i practic prevederile art( /=/ alin( / lit( b
din Codul muncii - republicat(
K $n urma preci47rilor de mai sus, suntem >n m7sur7 s7 apreciem,
cu suAicient7 acurate6e, c7 i >n materie disciplinar7 operea47
principiul le)alit76ii incrimin7rii, prin raportare la re)imul
0C3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
disciplinar propriu Aiec7rui an)ajator, constituit din ansamblul
normelor de ori)ine le)al7, contractual7 i speciAice *preci4ate
>n re)ulamentul intern+( AstAel, 5n concret, c-iar >n lipsa unei
enumer7ri e?-austive, limitative sau e?empliAicative, pot fi
apreciate ca a+ateri disciplinare doar acele fapte contrare
regimului disciplinar propriu anga4atorului, care este, >n
principiu, stabilit cu acurate6e(
18/. ). /. ;anciunile disciplinare. suri disciplinare i
amenzi disciplinare.
CB9( Potrivit art( /<B din Codul muncii- republicat sanc6iunile
disciplinare pe care le poate aplica an)ajatorul >n ca4ul >n
care salariatul s7v@rete o abatere disciplinar7 sunt8 a+
avertismentul scrisD b+ retro)radarea din Aunc6ie, cu
acordarea salariului corespun47tor Aunc6iei >n care s-a
dispus retro)radarea, pentru o durata ce nu poate dep7i 9;
de 4ileD c+ reducerea salariului de ba4a pe o durata de 0-3
luni cu =-0;PD d+ reducerea salariului de ba4a i: sau, dup7
ca4, i a indemni4a6iei de conducere pe o perioada de 0-3
luni cu =-0;PD e+ desAacerea disciplinar7 a contractului
individual de munc7(
*a+ Avertismentul scris este cea mai uoar7 dintre sanc6iunile
disciplinare, i const7 >ntr-o notiAicare scris7, >n al c7rei
cuprins trebuie s7 se re)7seasc7 toate elementele obli)atorii
ale unei deci4ii de sanc6ionare prev74ute de art( /=/ alin( /
din Codul muncii- republicat *cu e?cep6ia motivelor pentru
care au Aost >nlaturate ap7r7rile Aormulate de salariat >n
timpul cercet7rii disciplinare prealabile, >ntruc@t
avertismentul scris se poate aplica A7r7 eAectuarea cercet7rii
prealabile+(
CB5( Avertismentul scris nu se conAund7 *sau nu se identiAic7+ cu
alte sanc6iuni disciplinare men6ionate *i aplicate+, contrar
le)ii, >n re)ulamentele interne ale unor an)ajatori, cum ar Ai
mustrarea, avertismentul verbal, observa6ia(
*b+ etro)radarea din Aunc6ie, cu acordarea salariului
corespun47tor Aunc6iei >n care s-a dispus retro)radarea,
pentru o durata ce nu poate dep7i 9; de 4ile( Aceast7
sanc6iune disciplinar7 i urm7toarele dou7 *reducerea
salariului de ba47 pe o durata de 0-3 luni cu =-0;P i
0C<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
reducerea salariului de ba4a i:sau, dup7 ca4, a
indemni4a6iei de conducere pe o perioada de 0-3 luni cu =-
0;P+ au eAecte mai drastice asupra derul7rii raporturilor de
munc7, aAect@nd situa6ia pecuniar7 a salariatului sau:i
locul i Aelul muncii( eAeritor la retro)radarea din Aunc6ie,
>n literatura de specialitate s-a ar7tat c7, , te?tul le)al nu
prevede e?pres - similar celui anterior - c7 retro)radarea se
poate dispune numai >n cadrul aceleiai proAesiiE
/3=
( Autorul
este, >ns7, de p7rere c7, , interpret@nd te?tul le)al istoric i
teleolo)ic, solu6ia este aceeai8 retro)radarea poate Ai
dispus7 doar cu respectarea proAesiei celui sanc6ionat
disciplinarE( Cu toate acestea, art( <B din Codul muncii
prevede posibilitatea an)ajatorului de a sc-imba temporar
cu titlu de sanc6iune disciplinar7 felul muncii, >ns7,
consider7m c7 opinia e?primat7 >n literatura de specialitate,
men6ionat7 mai sus, este cea corect7, din Aoarte multe
considerente, dintre care cel reAeritor la competen6a
proAesional7 *capacitate, aptitudini, deprinderi, etc+ este cel
mai important(
/39
*c+ educerea salariului de ba4a pe o durata de 0-3 luni cu =-
0;P nu
CBB( este o sanc6iune disciplinar7 combinat7 *sau care se poate
aplica >n acest mod+, spre deosebire de retro)radarea din
Aunc6ie, cu acordarea salariului corespun47tor Aunc6iei >n
care s-a dispus retro)radarea, pentru o durat7 ce nu poate
dep7i 9; de 4ile i reducerea salariului de ba4a i: sau,
dup7 ca4, i a indemni4a6iei de conducere pe o perioada de
0-3 luni cu =-0;P( Aplicarea aceastei sanc6iuni aAectea47 >n
mod direct salariul de ba47 *de >ncadrare+ stabilit prin
contractul individual de munc7(
/3= A se vedea $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 9<C-9=0
/39 Este pu6in probabil ca un an)ajator s7 doreasc7 s7 utili4e4e,
c-iar cu titlu de sanc6iune disciplinar7, un salariat, >ntr-o alt7
meserie sau proAesie dec@t cea pentru care este caliAicat,
>ntruc@t, >n ca4 contrar, ar putea suAeri un prejudiciu important
prin Aolosirea salariatului >ntr-o meserie >n care nu are
caliAicarea necesar7 pentru a perAorma(
0C=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
*d+ educerea salariului de ba4a i:sau, dup7 ca4, i a
indemni4a6iei de conducere pe o perioada de 0-3 luni cu =-
0;P este o sanc6iune disciplinar7 care se poate aplica
e?clusiv salaria6ilor cu Aunc6ii de conducere, care se poate
aplica Aie simplu - reducerea salariului de ba47 sau a
indemni4a6iei de conducere, Aie combinat - reducerea
salariului de ba47 i a indemni4a6iei de conducere pe o
perioad7 de 0-3 luni, cu =0;P(
/35
CBC( Ultimele dou7 sanc6iuni disciplinare sunt utili4ate de c7tre
unii an)ajatori pentru a diminua prejudiciul cau4at de c7tre
salariat, consider@nd c7 modalitatea de recuperare a
acestuia, >n condi6iile r7spunderii materiale, este mult mai
diAicil7(
*e+ DesAacerea disciplinar7 a contractului de munc7
*concedierea disciplinar7+ este, >n mod evident, sanc6iunea
disciplinar7 cea mai )rav7, care presupune >ncetarea
raporturilor de munc7, >n codi6iile prev74ute de art( 90 lit( a
din Codul muncii - >n ca4ul >n care salariatul a s7v@rit o
abatere )rav7 sau abateri repetate de la re)ulile de
disciplin7 a muncii ori de la cele stabilite prin contractul
individual de munc7, contractul colectiv de munc7
aplicabil sau re)ulamentul intern(
CC;( An)ajatorul nu poate aplica dec@t sanc6iunile prev74ute >n
mod e?pres de Codul muncii, A7r7 a avea posibilitatea de a
concepe noi sanc6iuni, aplic@ndu-se principiul legalitii
sanciunii
/3B
, iar pentru aceeai abatere disciplinar7 se poate
/35 Pentru c@teva e?plica6ii teoretice cu privire la aceast7
sanc6iune disciplinar7 A se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "(
&ic-indelean, C( !uAan, 2( &inca, op. cit., pa)( 95=-959 i $( !(
teA7nescu, op. cit., pa)( 9=;(
/3B $n literatura de specialitate s-a ar7tat c7, la Ael, , ca i
sanc6iunile de drept penal, sau administrativ, sanc6iunile
disciplinare sunt prev74ute e?pres i limitativ >n le)e, iar
aplicarea lor sub aspectul duratei i a cuantumului trebuie s7 se
Aac7 cu respectarea ri)uroas7 a dispo4i6iilor le)ale 9principiul
legalitii sanciunii:>7 Al( &iclea, A( Popescu, "(
0C9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
aplica numai o sin)ur7 sanc6iune *art( /<C alin( / Codul
muncii+(
CC0( Dac7 prin statute proAesionale, aprobate prin le)e special7,
este stabilit un alt re)im sanc6ionator, atunci va Ai aplicat
acesta *art( /<B alin( / din Codul muncii+(
/3C
11&. ). 6. suri disciplinare i amenzi disciplinare.
CC3( Pe l@n)7 sanc6iunile disciplinare preci4ate anterior,
an)ajatorul poate lua >mpotriva salariatului vinovat o serie
de msuri disciplinare cum ar Ai suspendarea primelor, a
tonusurilor, a dreptului de a beneAicia de tic-ete de mas7,
suspendarea dreptului de a avansa etc( Aceste m7suri
disciplinare sunt perAect le)ale, >ns7, la aplicarea acestora
>n practic7 trebuie s7 se 6in7 cont de proportionalitatea
*cuantum, durat7, etc+ lor cu abaterea s7v@rit7(
CC<( %pre deosebire de posibilitatea aplic7rii unor m7suri
disciplinare, Codul muncii interzice, >n mod e?pres,
amenzile disciplinare *art( /<C alin( 0 Codul muncii+(
11/. ). 2. #plicarea sanciunilor disciplinare. !ercetarea
preala+il, individualizarea sanciunii, termene, decizia de
sancionare.
CC9( Potrivit art( <; alin( 0 din Codul muncii an)ajatorul are
c@teva drepturi esen6iale, i anume8 s7 stabileasc7
or)ani4area i Aunc6ionarea unit76iiD s7 stabileasc7
atribu6iile corespun47toare pentru Aiecare salariat, >n
condi6iile le)ii i:sau >n condi6iile contractului colectiv de
munca >nc-eiat la nivel na6ional sau la nivel de ramura de
activitate aplicabilD s7 dea dispo4i6ii cu caracter obli)atoriu
pentru salariat, sub re4erva le)alit76ii lorD s7 e?ercite
controlul asupra modului de >ndeplinire a sarcinilor de
serviciuD s7 constate s7v@rirea abaterilor disciplinare i sa
&ic-indelean, C( !uAan, 2( &inca, op. cit., pa)( 95/
/3C Pentru detalii asupra re)imurilor disciplinare speciale A se
vedea $( !( teA7nescu, op. cit., pa)( 99;-95B i Al( &iclea, A(
Popescu, "( &ic-indelean, C( !uAan, 2( &inca, op. cit., pa)(
959-955(
0C5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
aplice sanc6iunile corespun47toare, potrivit le)ii,
contractului colectiv de munca aplicabil i re)ulamentului
intern(
CC5( !a un corolar al acestor drepturi, conA( art( /<5 alin( 0 din
Codul muncii- republicat, anga4atorul dispune de
prerogativ disciplinar, av@nd dreptul de a aplica, potrivit
le)ii, sanc6iuni disciplinare salaria6ilor s7i 9inclusiv de a
lua msuri disciplinare 7 n. n.: ori de c@te ori constat7 c7
acetia au s7v@rit o abatere disciplinar7(
118. 1n consecin67, orice demers disciplinar *sau cu alte cuvinte
ac6iunea disciplinar7+ poate fi efectuat doar avnd ca temei
constatarea svririi de ctre salariat a unei a+ateri
disciplinare.
CCC( 2rice persoan7 *inclusiv o persoan7 care nu este salariat al
an)ajatorului+ poate sesi4a conducerea an)ajatorului, *sau
conduc7torul locului de munc7 ori persoana >mputernicit7
s7 eAectue4e cercetarea prealabil7 care vor >ntiin6a
conducerea an)ajatorului+ asupra s7v7ririi de c7tre un
salariat a unei Aapte contrare normelor le)ale, contractului
individual de munc7, contractului colectiv de munc7,
re)ulamentului intern sau ordinelor i dispo4i6iilor le)ale
ale conduc7torilor ierar-ici(
0;;;( Conducerea an)ajatorului, >n ba4a sesi47rii sau a
constat7rilor proprii, poate ini6ia sau nu ac6iunea
disciplinar7
/<;
, >ntiin6@nd persoana 5mputernicit s
/<; $n unele ca4uri ini6ierea ac6iunii disciplinare este
obli)atorie, cum ar Ai spre e?emplu8 atunci c@nd se constat7
s7v@rirea de c7tre salariat a unor abateri de la normele de
securitate i s7n7tate >n munc7, care creea47 o stare de pericol
pentru s7n7tatea i inte)ritatea corporal7 proprie sau a altor
an)aja6i >n condi6iile prev74ute de #e)ea 30C:/;;9, privind
securitatea i s7n7tatea >n munc7 sau potrivit altor le)i specialeD
s7v@rirea de c7tre salariat a unor acte de -7r6uire se?ual7
inter4ise potrivit prevederilor #e)ii nr( /;/:/;;/ privind
e)alitatea de anse >ntre Aemei i b7rba6i, republicat7(
An)ajatorii care posed7 o structur7 or)ani4atoric7i
Aunc6ional7 ri)uroas7 au >nAiin6at7 o comisie de disciplin.
0CB
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
efectueze cercetarea preala+il, >n vederea stabilirii de
c7tre aceasta a st7rii de Aapt i de drept, prin constatarea
s7v@ririi, sau nu, de c7tre salariat a unei abateri
disciplinare(
0;;0( 1n acest moment se iniiaz cercetarea preala+il,
care poate Ai efectuat doar de ctre persoana
5mputernicit 5n mod special, >n acest sens, de c7tre
an)ajator, urm@nd ca aceasta s7 convoace >n scris salariatul
pentru desA7urarea cercet7rii disciplinare prealabile(
!omunicarea scris va trebui s7 con6in7 >n mod obli)atoriu
o+iectul cercetrii disciplinare preala+ile, data, ora i
locul 5ntrevederii.
0;;/( %alariatul are dreptul, >n timpul cercet7rii
disciplinare prealabile, s7 Aormule4e i s7 sus6in7 toate
ap7r7rile >n Aavoarea sa i s7 oAere persoanei >mputernicite
s7 reali4e4e cercetarea toate probele i motiva6iile pe care
le consider7 necesare, precum i dreptul s7 Aie asistat, la
cererea sa, de c7tre un repre4entant al sindicatului al c7rui
membru este *art( /=0 alin( < din Codul muncii-
republicat+(
/
0;;3( 1n situa6ia >n care salariatul nu se prezint, fr un
motiv o+iectiv, la convocarea >n vederea eAectu7rii
cercet7rii disciplinare prealabile, an)ajatorul are dreptul s7
dispun7 sanc6ionarea, A7r7 eAectuarea cercet7rii disciplinare
prealabile(
/<0
/ Cu toate acestea >n literatura de specialitate s-a ar7tat c7, ,
ac6iunea disciplinar7 nu are sens jurisdic6ional *de judecare >n
contradictoriu a abaterii salariatului+( Ea constituie o
prero)ativ7 a an)ajatorului care decur)e din necesitatea
conducerii i desA7ur7rii normale a procesului de munc7SS( - A
se vedea $( !( teA7nescu, op( cit(, pa)( 9=0 i autorii cita6i(
/<0 $n literatura de specialitate se preci4ea47 c7 aceeai solu6ie
se impune i atunci c@nd salariatul d7 curs convoc7rii, dar
reAu47 ap7rarea ori s7 scrie aa numita, , not7 e?plicativ7E,
urm@nd s7 Aie A7cut7 dovada acestei situa6ii cu un proces-
verbal >ntocmit de cei >mputernici6i s7 eAectue4e cercetarea( - A
0CC
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;;<( Aplicarea oric7rei sanc6iuni disciplinare, cu
e?cep6ia avertismentului scris, A7r7 eAectuarea unei
cercet7ri prealabile disciplinare, este lovit de nulitate
a+solut * art( /=0 alin( 0 din Codul muncii- republicat+(
0;;=( Dac7 >n urma eAectu7rii cercet7rii prealabile
disciplinare se constat7 c7 salariatul supus procedurii a
s7v@rit o abatere disciplinar7, an)ajatorul, prin or)anele
sale de conducere competente
/</
poate dispune aplicarea
sanc6iunii disciplinare printr-o deci4ie emis7 >n Aorm7
scris7(
0;;9( *a aplicarea, 5n concret, a unei anumite sanciuni
disciplinare *individuali4area sanc6iunii+, an)ajatorul va
avea >n vedere, >n raport cu )ravitatea abaterii disciplinare
s7v@rite de salariat, urm7toarele *art( /=; din Codul
muncii- republicat+8 >mprejur7rile >n care Aapta a Aost
s7v@rit7D )radul de vinov76ie a salariatuluiD consecin6ele
abaterii disciplinareD comportarea )eneral7 >n serviciu a
salariatuluiD eventualele sanc6iuni disciplinare suAerite
anterior de c7tre acesta(
0;;5( Aplicarea sanc6iunii disciplinare se poate dispune >n
termen de 3; de 4ile calendaristice de la data lu7rii la
cunotin67 despre s7v@rirea abaterii disciplinare, dar nu
mai t@r4iu de 9 luni de la data s7v@ririi Aaptei
/<3
( 1n
intervalul acestor termene se eAectuea47 cercetarea
prealabil7 i se emite deci4ia de sanc6ionare disciplinar7(
0;;B( Decizia de sancionare disciplinar este
se vedea Al( &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C( !uAan, 2(
&inca, op. cit., pa)( 9B;
/</ Pentru c@teva detalii doctrinare cu privire la or)anele
competente s7 aplice sanc6iuni disciplinare A se vedea Al(
!iclea, A( Popescu, "( !ic-indelean, C( !uAan, 2( &inca, op.
cit., pa)( 955-95B(
/<3 $n literatura de specialitate primul termen a Aost caliAicat ca
Aiind un termen de prescripie, iar cel de-al doilea de decdere
- A se vedea $( !( teA7nescu, op( cit(, pa)( 9=9
/;;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
instrumentul juridic prin intermediul c7ruia an)ajatorul
dispune aplicarea unei sanc6iuni disciplinare >mpotriva
salariatului care a s7v@rit o abatere disciplinar7( Pentru
aceeai abatere se poate aplica o sin)ur7 sanc6iune
disciplinar7(
0;;C( Decizia de sancionare disciplinar tre+uie s
conin, 5n mod o+ligatoriu, su+ sanciunea nulitii
a+solute * art( /=/ alin( / din Codul muncii- republicat+8 a+
descrierea Aaptei care constituie abatere disciplinar7D b+
preci4area prevederilor din statutul de personal,
re)ulamentul intern, contractul individual de munc7 sau
contractul colectiv de munca aplicabil, care au Aost
>nc7lcate de salariatD c+ motivele pentru care au Aost
>nl7turate ap7r7rile Aormulate de salariat >n timpul cercet7rii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, >n
condi6iile prev74ute la art( /=0 alin( *3+ din Codul muncii-
republicat, nu a Aost eAectuat7 cercetareaD d+ temeiul de
drept >n ba4a c7ruia sanc6iunea disciplinar7 se aplic7D e+
termenul >n care sanc6iunea poate Ai contestat7D A+ instan6a
competent7 la care sanc6iunea poate Ai contestat7(
0;0;( De asemenea, consider7m c7 este necesar ca deci4ia
de sanc6ionare disciplinar7 s7 con6in7 urm7toarele
elemente8 *0+ datele de identiAicare ale an)ajatorului i ale
salariatului sanc6ionatD */+ numele i prenumele persoanei
sau persoanelor care au eAectuat cercetarea disciplinar7
prealabil7D *3+ numele, prenumele i semn7tura
repre4entantului le)al al an)ajatorului(
0;00(Deci4ia de sanc6ionare disciplinar7 nu7i produce efectele
dect de la data comunicrii ei. Comunicarea se reali4ea47
>n termen de cel mult = 4ile calendaristice de la data
emiterii deci4iei i se pred7 personal salariatului, cu
semn7tur7 de primire, ori >n ca4 de reAu4 al primirii, prin
scrisoare recomandat7, la domiciliul sau reedin6a
comunicat7 de acesta *art( /9B /=/ alin( 3, < din Codul
muncii- republicat+(
/<<
/<< .roce*ura contencioa(7 9n materie *i(ciplinar7.
Unul din mi4loacele de protecie acordate prin lege salariatului
/;0
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;0/( !ompetenta de a soluiona, >n prim7 instan67,
conAlictele de munc7, inclusiv contestaia 5mpotriva
deciziei de sancionare disciplinar, aparine
tri+unalului
/<=
>n a c7rui circumscrip6ie reclamantul >i are
domiciliul sau reedin6a(
0;03( Cau4ele privind contesta6iile >mpotriva deci4iilor de
sanc6ionare disciplinar7 sunt scutite de ta?a judiciar7 de
timbru i de timbrul judiciar( !ererile referitoare la
soluionarea conflictelor de munc 9deci inclusiv
contestaia 5mpotriva deciziilor de sancionare
disciplinar: se 4udec 5n regim de urgen, la termene de
judecat7 care nu pot Ai mai mari de 0= 4ile(
0;0<( 2 alt7 prevedere Aavorabil7 salariatului, >n cadrul
liti)iilor de munc7, se reAer7 la sarcina pro+ei, care revine
anga4atorului, acesta Aiind obli)at s7 depun7 dove4ile >n
ap7rarea sa p@n7 la prima 4i de >nA76iare( E?ercitarea c7ii
de atac de c7tre cel sanc6ionat disciplinar nu suspend7
e?ecutarea sanc6iunii disciplinare, iar -ot7r@rile pronun6ate
>mpotriva sanc6ion7rilor disciplinare abu4ive sau nele)ale, dispuse
de c7tre an)ajator cu nerespectarea condi6iilor, Aormelor i
ca4urilor prev74ute de normele le)ale, contractul colectiv de
munc7 i re)ulamentul intern, este posi+ilitatea 9dreptul: acestuia
de a contesta decizia de sancionare disciplinar la instan6ele
judec7toreti competente(
/<= Potrivit art( 39 alin( 3 din #e)ea nr( 3;< din /B iunie /;;<
privind or)ani4area judiciar7, republicat7 >n "onitorul 2Aicial
nr( B/5 din 03 septembrie /;;=, , , >n cadrul tri+unalelor
funcioneaz secii sau, dup caz, complete specializate pentru
cau4e civile, cau4e penale, cau4e comerciale, cau4e cu minori
i de Aamilie, cau4e de contencios administrativ i Aiscal, cauze
privind conflicte de munca i asigurri sociale, precum i, >n
raport cu natura i num7rul cau4elor, sec6ii maritime i Aluviale
sau pentru alte materiiSS( De asemenea, potrivit art( == * alin( /
i 3+ din aceeai le)e, , , completul pentu soluionarea 5n prima
instanta a cau4elor privind conAlictele de munca i asi)ur7ri
sociale se constituie din & 4udectori i & asisteni 4udiciari.
Asistentii judiciari participa la deliber7ri cu vot consultativ i
semnea47 -ot7r@rile pronun6ate( 2pinia acestora se
consemnea47 >n -ot7r@re, iar opinia separat7 se motivea47SS(
Fe4i $(!( teA7nescu, op(cit(, pa)( 99;
/;/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
sunt deAinitive i e?ecutorii(
3. .ro5lema rea5ilit7rii *i(ciplinare.
0;0=( Dup7 apari6ia >n /;;3 a Codului muncii, >n
literatura de specialitate s-a preci4at c7 G o grav lacun a
!odului muncii const 5n faptul c nu este reglementat
rea+ilitarea disciplinar>, spre deosebire de re)lementarea
anterioar7 c@nd reabilitarea disciplinar7 era prev74ut7 de
#e)ea nr( 0:0C5; /(
0;09( Cu si)uran67, opinia e?primat7 era justiAicat7,
impun@ndu-se re)lementarea reabilit7rii disciplinare,
>ntruc@t r7spunderea disciplinar7, Aorm7 a r7spunderii
juridice speciAic7 dreptului muncii, pre4int7 similitudini de
re)lementare cu r7spunderea penal7, i repre4int7 o
c-estiune de consecvent7 le)islativ7 re)lementarea >n
materii juridice similare, a unor institu6ii juridice de acelai
tip(
0;05( Printre modiAic7rile aduse Codului muncii de #e)ea
nr( <;:/;00 re)7sim introdus aliniatul 3 la art( /<B, care
re)lementea47 reabilitarea disciplinar7, Aiind astAel
eliminat7 lacuna e?istent7 >n le)isla6ia muncii(
0;0B( ConAorm Codului muncii - republicat , sanc6iunea
disciplinar7 se radiaz de drept >n termen de 0/ luni de la
aplicare, dac7 salariatului nu i se aplic7 o nou7 sanc6iune
disciplinar7 >n acest termen(
0;0C( adierea sanc6iunilor disciplinare se constat7 prin
deci4ie a an)ajatorului emis7 >n Aorm7 scris7(
0;/;( %e observ7 c7 pentru a se constata reabilitarea
disciplinar7 a unui salariat, trebuie s7 Aie >ntrunite
urm7toarele condi6ii8
- s7 treac7 0/ luni de la aplicarea sanc6iuniiD
- salariatul s7 nu primeasc7 o alt7 sanc6iune disciplinar7, >n
acest intervalD
0;/0( Constatarea se Aace de c7tre an)ajator, prin emiterea
unei deci4ii scrise* radierea intervenind de drept+, care este
/;3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
un act simetric celui prin care a Aost dispus7 sanc6iunea
/<9
(
0;//( Dac7 an)ajatorul reAu47 sau omite s7 emit7 deci4ia,
cel >n cau47 poate sesi4a instan6a de judecat7 competent7 s7
solu6ione4e conAlictul de munc7(
0;/3( adierea sanc6iunii disciplinare trebuie s7 Aie
eviden6iat7 >n dosarul personal al salariatului sanc6ionat,
unde se va re)7si deci4ia an)ajatorului sau, dup7 ca4,
sentin6a judec7toreasc7 de constatare a radierii de drept a
sanc6iunii(
4. R7(pun*erea *i(ciplinar7 i mana'ementul
re(ur(elor umane.
0;/<( 7spunderea disciplinar7 nu poate Ai apreciat7 i nu
poate Ai >n6eleas7 >ntr-un mod satisA7c7tor, >n scopul i
consecin6ele sale cele mai subtile, dec@t dac7 o inte)r7m
>ntr-un cadru mai lar), >n care mana)ementul resurselor
umane are un rol *sau ar trebui s7 aib7+ e?trem de
important, iar m7surile reAeritoare la motivarea, stimularea,
educarea personalului trebuie s7 prevale4e m7surilor
sanc6ionatorii(
2. 1. Re'ulamentul intern 9n re'lementarea Co*ului
muncii )art. $41-$4%+.
0;/=( 1n conte?tul re)lementarilor actuale unul din
mijloacele statuate de Codul muncii, pentru disciplinarea
raporturilor de munc7 este regulamentul intern prin care se
stabilesc normele )enerale i speciAice care trebuie
cunoscute i respectate de an)aja6ii Aiec7rui an)ajator, aa
cum vom ar7ta >n continuare(
0;/9( Capitolul $ al !itlului T$ din #e)ea nr( =3:/;;3, art(
/<0-/<9, re)lementea47 re)ulamentul intern - act 4uridic
unilateral al anga4atorului.
0;/5( <oate categoriile de anga4atori au o+ligaia
5ntocmirii regulamentului intern, art( /<9 prev74@nd un
/<9 A se vedea A !iclea, op(cit( pa)( /5/-/53
/;<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
termen limit7 pentru >ntocmirea acestuia - 9; de 4ile de la
data intr7rii >n vi)oare a Codului muncii *;0( ;3( /;;3+(
Pentru an)ajatorii >nAiin6a6i ulterior intr7rii >n vi)oare a
Codului muncii termenul de 9; de 4ile >ncepe s7 cur)7 de
la data dob@ndirii personalit76ii juridice(
0;/B( Consider7m ca termenul de 9; de 4ile ar Ai necesar
s7 cur)7 de la data >nc-eierii primului contract de munc7,
moment >n care persoana juridic7 dob@ndete calitatea de
an)ajator, re)ulamentul intern Aiind inutil at@ta timp c@t nu
e?ist7 raporturi de munc7, iar pe de alt7 parte nu se pot
stabili normele speciAice ce )uvernea47 activitatea >n cadrul
unit76ii(
0;/C( Prin urmare >ntocmirea re)ulamentului intern este
o+ligatorie, i nu facultativ, >n ca4ul nerespect7rii acestei
obli)a6ii inspectoratele teritoriale de munc7, care au
atribu6ii de >ndrumare i control >n domeniul rela6iilor de
munc7, Aiind >ndrituite s7 ia m7surile necesare >n vederea
>ntocmirii re)ulamentului internD ne>ndeplinirea acestor
m7suri atra)e r7spunderea contraven6ional7 conA( art( /0
din #e)ea nr( 0;B:0CCC, amenda Aiind de la 3;;; la 0;;;;
lei+(
0;3;( #a >ntocmirea re)ulamentului intern an)ajatorul are
obli)a6ia de a consulta sindicatul sau dup7 ca4
repre4entan6ii salaria6ilor *art( /=5+( !onsultarea nu are
5ns caracterul unui aviz conform, Aiind mai cur@nd o
punere de acord >ntre inten6iile an)ajatorului i dorin6ele
an)aja6ilor >n ceea ce privete unele aspecte care vi4ea47
desA7urarea >n condi6ii optime a activit76ii an)ajatorului -
timpul de munc7 i de odi-n7, repausul s7pt7m@nal, etc(
0;30( Art( /</ din Codul muncii preci4ea47 cate)oriile de
dispo46ii minime pe care trebuie s7 le con6in7 re)ulamentul
intern(
0;3/( Practic re)ulamentul intern este le)ea an)ajatorului
ce con6ine un amal)am de norme pe care am >ncercat s7 le
sistemati47m >n trei cate)orii 8 >n prima cate)orie intr7
normele care alc7tuiesc con6inutul, Ule)alV al
re)ulamentului intern - norme )enerale *0+D >n a doua
cate)orie intr7 normele care alc7tuiesc co6inutul
/;=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
UcontractualV al re)ulamentului intern */+D >n a treia
cate)orie intr7 normele care alc7tuiesc con6inutul special al
re)ulamentului intern - norme speciAice
0;33( *3+(
/<5
0;3<( De asemenea, an)ajatorul este obli)at s7 insere4e >n
re)ulamentul intern un set de norme minime o+ligatorii,
prev74ute c-iar de Codul muncii sau de alte le)i - #e)ea nr(
30C:/;;9 privind securitatea i s7n7tatea >n munc7 #e)ea
nr( /;/:/;;/ cu privire la e)alitatea de anse >ntre Aemei i
b7rba6i, 2( U( .( nr( C9:/;;3 privind protec6ia maternit76ii
la locurile de munc7 s( a( (
0;3=( AstAel, art( B din #e)ea nr( /;/:/;;/ privind
e)alitatea de anse >ntre Aemei i b7rba6i stabilete c7, ,
an)ajatorii sunt obli)a6i s7 asi)ure e)alitatea de anse i
tratament >ntre an)aja6i, Aemei i b7rba6i, >n cadrul rela6iilor
de munc7 de orice Ael, inclusiv prin introducerea de
dispoziii pentru interzicerea discriminrilor 5n
regulamentele de organizare i funcionare i 5n cele de
ordine interioar a unitilorE
0;39( !otodat7, art( C din #e)ea nr( /;/:/;;/ preci4ea47
care sunt practicile utili4ate de an)ajatori considerate
/<5 ). ). @ormele care alctuiesc coninutul D legal > al
regulamentului intern 7 norme generale.
1n aceast7 cate)orie intr7 acele norme pe care an)ajatorul este
obli)at s7 le insere4e >n re)ulamentul intern >n temeiul unor
dispo4i6ii le)ale imperative, A7r7 ca acesta s7 aib7 posibilitatea
s7 adau)e la normele le)ale *sanc6iunile disciplinare+ sau s7
renun6e la normele minime obli)atorii *de e?( cele reAeritoare la
normele de securitate i s7n7tate >n munc7, re)uli ce privesc
>nc7lcarea orc7rei Aorme de >nc7lcare a demnit76ii, principiul
nediscrimin7rii, e)alitatea de anse i tratament >ntre Aemei i
b7rba6i, re)uli reAeritoare la procedura disciplinar7, etc+(
AstAel, spre e?empliAicare, preci47m c7 an)ajatorul nu poate aplica
dec@t sanc6iunile disciplinare prev74ute de Codul muncii - art(
/<B alin( 0(
%e poate aplica un alt re)im sanc6ionator disciplinar doar >n
situa6ia >n care prin statute proAesionale aprobate prin le)e special7
se stabilete altAel *v4( statutul cadrelor didactice, cadrelor
medicale etc +(
/;9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
discriminatorii pe criteriul de se? >n
0;35( rela6iile de munc78
1038. /
a+ anun6area, or)ani4area concursurilor sau e?amenelor i
selec6ia candida6ilor pentru ocuparea posturilor vacante din
sectorul public sau privat *e?(, , an)aje4 barba6i cu v@rsta
cuprins7 >ntre 0B-3= aniE+D
b+ >nc-eierea, suspendarea, modiAicarea i:sau >ncetarea
raporturilor juridice de munc7 sau de serviciu(
0;3C( Urmare a veriAic7rilor institu6iilor cu atribu6ii de
control >n domeniul rela6iilor de munc7, precum i a
sesi47rilor primite de aceste institu6ii *inspectoratele
teritoriale de munc7+ s-a constatat Aaptul c7 Aemeile sunt
discriminate >ntr-un procent mult mai mare dec@t b7rba6ii
la >nc-eierea i respectiv >ncetarea raporturilor de munc7(
0;<;( E?ist7, pe de o parte, reticen6a an)ajatorilor de a
an)aja Aemei c7s7torite, datorit7 posibilit76ii intr7rii
acestora sub inciden6a normelor le)ale reAeritoare la
protec6ia maternit76ii, norme considerate >mpov7r7toare de
c7tre an)ajatori( Pe de alt7 parte, an)ajatorii utili4ea47
perioada de prob7 *contrar dispo4i6iilor le)ale - art( 30-33
din Codul muncii+ drept motiv pentru ne>nc-eierea
contractului individual de munc7 >n perioada de prob7,
astAel persoana >n cau47 Aiind lipsit7 de orice protec6ie
le)al7 >n ca4 de accidente, >mboln7viri, etc(
0;<0( Apoi, trebuie eviden6iat Aaptul c7 nu de pu6ine ori,
dup7 revenirea din concediul pentru >n)rijirea copilului >n
v@rst7 de p@n7 la / ani, Aemeile aAlate >n astAel de situa6ii
sunt concediate de c7tre an)ajator pe motivul desAiin67rii
postului ocupat de acestea anterior survenirii riscului
asi)urat, Aiind aadar victimele unor practici discriminatorii
ale an)ajatorilor ce privesc >ncetarea raporturilor de
munc7(
c+ stabilirea sau modiAicarea atribu6iilor din Aia postului(
$nstituirea prin Aia postului, pentru un an)ajat a unor
atribu6ii, pe criteriul de se?, v7dit >mpov7r7toare,
comple?e, caracteristice mai multor Aunc6ii din cadrul
unit76ii, constituie o practic7 discriminatorie(
/;5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
d+ stabilirea remunera6iei( ;ta+ilirea remuneraiei pentru un
an)ajat sau pentru o anumit7 cate)orie de an)aja6i, avnd
ca fundament criteriul se-ului, la un nivel inferior celui
stabilit pentru un an)ajat sau cate)orie de an)aja6i de se?
opus, av@nd aceeai Aunc6ie, atribu6ii, pre)7tire proAesional7
*i alte elemente care se iau >n considerare la stabilirea
remunera6iei+ este considerat o practic discriminatorie.
e+ beneAicii altele dec@t cele de natur7 salarial7 i m7suri de
protec6ie i asi)ur7ri sociale *main7, teleAon, locuin67 de
serviciu+(
A+ inAormare i consiliere proAesional7, pro)rame de ini6iere,
caliAicare, perAec6ionare, speciali4are i recaliAicare
proAesional7D
)+ evaluarea perAorman6elor proAesionale individualeD
-+ promovarea proAesional7D
i+ aplicarea m7surilor disciplinareD
j+ dreptul de aderare la sindicat i accesul la Aacilit76ile
acordate de acestaD
M+ orice alte condi6ii de prestare a muncii potrivit le)isla6iei >n
vi)oare(
0;</( #e)ea nr( /;/:/;;/, in art( 00, deAinete drept
comportament dicriminatoriu an)ajarea pe criteriul de se?
i -7r6uirea se?ual7(
0;<3( $n te?tul le)ii este prev74ut i modul de solu6ionare
a sesi47rilor, reclama6iilor, pl@n)erilor privind
discriminarea dup7 criteriul de se? *art( 3C-<< din #e)ea nr(
/;/:/;;/+
/<B
(
/<B Practicile discriminatorii pe criteriul de se? prev74ute de art( C
alin( 0, i art( 00 constituie contraven6ii i se sanc6ionea47 cu
amenda contraven6ional7 de la 0=;; la 0= ;;; lei, conAorm art(
<9 alin( 0 din #e)ea nr( /;/:/;;/( Constatarea contraven6iilor
i aplicarea sanc6iunilor contraven6ionale se Aac de c7tre
inspectorii de munc7 din cadrul inspectoratelor teritoriale de
munc7, cu oca4ia controalelor periodice eAectuate an)ajatorilor
sau ca urmare a sesi47rilor primite de la persoanele care se aAla
/;B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;<<( $mplementarea i respectarea de c7tre an)ajatori a
prevederilor #e)ii nr( /;/:/;;/ constituie unul din
obiectivele $nspec6iei "uncii, Aiind cuprins >n pro)ramul
cadru de ac6iuni al acestei institu6ii cu atribu6ii de
>ndrumare i control >n domeniul rela6iilor de munc7(
0;<=( 2rdonan6a de ur)en67 a .uvernului nr( C9:/;;3
privind protec6ia maternit76ii la locurile de munc7 obli)7
an)ajatorii s7 con6in7 >n re)ulamentele interne m7suri
privind i)iena, protec6ia s7n7t76ii i securitatea >n munc7 a
salariatelor )ravide i: sau mame, l7u4e sau care al7ptea47,
m7suri care s7 Aie >n consonan67 cu prevederile ordonan6ei
i cu celelalte acte normative >n vi)oare(
0;<9( $n te?tul ordonan6ei sunt preci4ate m7surile minime
obli)atorii pe care an)ajatorii sunt obli)a6i s7 le adopte >n
vederea asi)ur7rii protec6iei maternit76ii la locurile de
munc7 i totodat7 instituie re)imul sanc6ionator >n ca4ul
>nc7lc7rii normelor le)ale *art( /5 alin( 0 i /, inspectorii de
munc7 av@nd competen6a constat7rii i aplic7rii
sanc6iunilor contraven6ionale+(
0;<5( #e)ea nr( 30C:/;;9 privind securitatea i s7n7tatea
>n munc7 stipulea47 obli)a6ia introducerii >n re)ulamentele
interne a unor norme minime privind s7n7tatea i
securitatea >n munc7, norme care sunt cuprinse >n te?tul
actelor normative mai sus preci4ate(
/. ). &. @ormele care alctuiesc coninutul,, contractual> al
regulamentului intern 7 art. &,& lit. c din !odul muncii.
)',8. $n aceast7 cate)orie intr7 normele negociate de
p7r6ile raportului juridic de munc7 *individual sau colectiv+
5n principal cele referitoare la timpul de munc i de
odihn, condiiile de munc.
0;<C( Preci47m c7 >n cuprinsul re)ulamentului intern nu
este necesar i util s7 Aie inserate >n mod e?-austiv toate
drepturile i obli)a6iile de natur7 contractual7 ci doar
acelea care privesc activitatea an)ajatorului >n ansamblu i
a c7ror >nc7lcare produc eAecte perturbatorii asupra
>n una din situa6iile preva4ute de #e)ea nr( /;/:/;;/(
/;C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;=;( activita6ii acestuia(
1051. /
&. ). (. !oninutul normativ special al regulamentului intern
9art. &,& lit. d7h, art. ,' alin. ) din !odul muncii:.
0;=/( 1n poAida Aaptului ca >n Codul muncii se stabilete,
>n principiu, care sunt drepturile esen6iale ale an)aja6ilor ce
decur) din raporturile juridice de munc7 i m7surile care
vi4ea47 protec6ia acestor drepturi, aceast7 le)e conAer7 i
an)ajajatorilor un set de drepturi dintre care cele mai
importante sunt men6ionate >n art( <; alin( 0 astAel8 s7
stabileasc7 or)ani4area i Aunc6ionarea unit76iiD s
stabileasc7 atribu6iile corespun47toare pentru Aiecare
salariat, >n condi6iile le)iiD s7 dea dispo4i6ii cu caracter
obli)atoriu pentru salariat, sub re4erva le)alit76ii lorD s7
e?ercite controlul asupra modului de >ndeplinire a
sarcinilor de serviciuD s7 constate s7v@rirea abaterilor
disciplinare i s7 aplice sanc6iunle corespun47toare, potrivit
le)ii, contractului colectiv de munc7 aplicabil i
re)ulamentului intern(
)'/(. %e poate observa c7 unele din cele mai importante
drepturi conferite anga4atorului sunt cele reAeritoare la
posibilitatea acestuia s sta+ileasc organizarea i
funcionarea unitii precum i atri+uiile corespunztoare
fiecrui salariat(
0;=<( Pentru a concreti4a aceast7 posibilitate anga4atorul
emite norme i d dispoziii cu caracter o+ligatoriu, sub
re4erva le)alit76ii lor(
0;==( An)ajatorul nu poate emite norme speciAice acolo
unde sunt norme ne)ociate sau imperative(
0;=9( @ormele emise de anga4ator pentru re)lementarea
activit76ii >n cadrul unit76ii fac parte din coninutul
normativ special al re)ulamentului intern, acestea
con6in@nd re)uli speciAice aplicabile doar an)ajatorului i
salaria6ilor acestuia(
0;=5( An)ajatorul poate emite norme speciAice pentru
domenii e?trem de variate, unele prev74ute >n Codul
muncii, altele >n le)i speciale(
/0;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;=B( 3otrivit art. &,& din !odul muncii, anga4atorul
emite norme referitoare la. procedura de solu6ionare a
cererilor i reclama6iilor individualeD re)ulile concrete
privind disciplina muncii >n unitateD Aaptele care constituie
abateri disciplinareD re)uli reAeritoare la procedura
disciplinar7 >n unitate *modalit76ile de sesi4are a conducerii
cu privire la abaterile disciplinare, componen6a i
constituirea comisiei de disciplin7, modul de convocare a
salariatului la comisia de disciplin7+D modul de aplicare al
altor dispo4i6ii le)ale sau contractuale(
0;=C( Pe l@n)7 prevederile men6ionate din Codul muncii
e?ist7 >n acelai act
0;9;( normativ i alte prevederi ce-i conAer7 an)ajatorului
prero)ative de a
0;90( emite norme cum sunt cele reAeritoare la8
modalit76ile de veriAicare a
1062. /
0;93( aptitudinilor proAesionale i personale ale persoanei
care solicit7 an)ajarea - art( /C, alin( /D stabilirea
pro)ramului de lucru ine)al - art( 009D stabilirea de
pro)rame individuali4ate de munc7 - art( 00BD stabilirea
normelor de munc7 i procedura de ree?aminare a acestora
-art( 03/D modul de acordare a pau4elor de mas7 - art( 03<
alin( 0D stabilirea repausului s7pt7m@nal >n condi6iile
prev74ute de art( 035 alin( /D stabilirea situa6iilor
considerate ur)ente care pot impune rec-emarea
salariatului din concediul de odi-n7 - art( 0=0 alin( /D
acordarea concediilor A7r7 plat7 i a duratei acestora - art(
0=3D plata salariului conA( art( 099 alin( 0, etc(
)'6,. Iat aadar prerogative e-trem de largi atri+uite
anga4atorului ce7i confer acestuia posi+ilitatea de a emite
norme, inclusiv s dea dispoziii o+ligatorii pentru
reglementarea raporturilor de munc 5n cadrul unitii,
singura condiie impus fiind aceea a legalitii normelor
emise sau a dispoziiilor date.
0;9=( Cele trei cate)orii de norme men6ionate mai sus se
>ntrep7trund unele cu celelalte Aiind uneori imposibil7
aplicarea, de e?emplu, a normelor le)ale reAeritoare la
/00
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
sanc6iunile disciplinare dac7 nu sunt prev74ute Aaptele care
constituie abateri disciplinare >n con6inutul normativ
special al re)ulamentului intern(
&. ). ,. ;tudii de caz. "-emple de norme din regulamentele
interne.
0;99( a+ @orme
legale. A Dse sanc6ionea47 cu suspendarea contractului
individual de munc7 pentru o perioad7 ce nu poate dep7i
0; 4ile lucr7toare urm7toarele Aapte s7v@rite de salariat 8
neAolosirea ec-ipamentului de protec6ie i a dispo4itivelor
de si)uran67 >n conAormitate cu re)ulile stabiliteD
pre4entarea la serviciu A7r7 a avea deplina capacitate de
munc7 *obosit, bolnav+D necunoaterea i nerespectarea
>ntocmai a prevederilor le)ale reAeritoare la munca ce o
>ndeplinete *instruc6iuni de lucru, norme de protec6ie,
i)ien7, securitatea muncii i P( %( $( + (((( ED K Gse
sanc6ionea47 cu avertisment scris urm7toarele Aapte
s7v@rite de salariat8 atitudinea
necorespun47toare Aat7 de al6i salaria6iD neaducerea la
cunotin6a eAului ierar-ic a nere)ulilor de la locul de
munc7D neanun6area >n ca4 de boala
0;95( >n termen de /< de ore a conduc7torului direct sau a
loc6iitorului
1068. /
0;9C( acestuiaE D K Gse sanc6ionea47 cu desAacerea
disciplinar7 a contractului individual de munc7 s7v@rirea
urm7toarelor Aapte8 absen6ele nemotivate de la serviciu
timp de trei 4ile sau mai multD sustra)erea repetat7 de
produse Ainite din societate sau la o sin)ur7 sustra)ere de
valoare mareD nesupunerea la controlul alcoolscopicD
>nvoirea plec7rii personalului de la locul de munc7 A7r7
asi)urarea >nlocuitorului corespun47torD >nscrierea >n
documentele de urm7rire a Aabrica6iei a datelor i
parametrilor >n mod eronatD reAu4ul de a da ajutor >n ca4 de
avarii sau calamit76i ori alte necesit76i ur)ente, precum i
neparticiparea la >nl7turarea urm7rilor acestor evenimenteD
ne>ndeplinirea obli)a6iei de p7strare a conAiden6ialit76iiD (
a( E
0;5;( @ormele menionate mai sus reAeritoare la Aaptele
/0/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
care constituie abateri disciplinare i modul de sanc6ionare
a acestora sunt legale sub re4erva respect7rii procedurii
administrative prealabile *cu e?cep6ia ca4urilor >n care
sanc6iunea aplicat7 este avertismentul+(
)'2). b+ @orme nelegale 8
0;5/( %tudiu de ca4 0( e)ulamentul intern al unei
societ76i comerciale con6inea urm7toarea prevedere8, , >n
situa6ia >n care, datorit7 comportamentului
necorespun47tor, obra4nic, a)resiv al an)aja6ilor care vin >n
contact direct cu clien6ii i Aurni4orii societ76ii noastre,
acetia din urm7 renun67 la colaborarea i:sau la rela6iile
comerciale avute cu societatea noastr7, se va imputa
salariatului vinovat contravaloarea adaosului comercial pe
timp de un an, practicat de unitatea noastr7 >n rela6iile
comerciale cu societatea respectiv7 *client, Aurni4or+ ca
urmare a prejudiciului creat Airmei prin lipsirea de Aolosul
ce i-ar Ai Aost cuvenit >n urma rela6iilor comerciale cu
persoana juridic7 sau Ai4ic7 renun6atoare( e6inerile se vor
Aace >n sum7 Ai?a din salariul an)ajatului vinovatE(
0;53( 2 asemenea prevedere este nele)ala >ntruc@t
contravine, pe de o parte, dispo4i6iilor art( /=3-/=C din
#e)ea nr( =3:/;;3 reAeritoare la r7spunderea material7, iar
pe de alt7 parte, sunt >nc7lcate dispo4i6iile imperative ale
art( 09C alin( / potrivit c7rora re6inerile cu titlu de daune
cau4ate an)ajatorului nu pot Ai eAectuate dec@t dac7 datoria
salariatului este scadent7, lic-id7 i e?i)ibil7 i a Aost
constatat7 ca atare printr-o -ot7r@re judec7toreasc7
deAinitiv7 i irevocabil7(
0;5<( Conduita an)ajatului din e?emplul de mai sus poate
constitui abatere disciplinar7 iar prevederile men6ionate nu
pot produce eAecte juridice >n sensul >n care au Aost
concepute de an)ajator(
0;5=( %tudiu de ca4 /( 1ntr-un alt re)ulament intern, se
preci47 c7 Gprevederile re)ulamentului intern se
completea47 cu instruc6iuni i note de serviciu, Aiele
posturilor sau alte documente elaborate de conducerea
societ76ii care sunt considerate parte inte)rant7 a
pre4entului re)ulament G(
/03
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0;59( Fiele posturilor salaria6ilor societ76ii al c7rei
re)ulament intern cuprindea prevederea mai sus
men6ionat7 aveau urm7torul con6inut8
0;55( GPersoana an)ajat7 >n postul de osp7tar al societ76ii
are urm7toarele obli)a6ii 8 a+ s7 se pre4inte la serviciu
conAorm pro)ramului stabilitD >n ca4ul unei >nt@r4ieri mai
mari de de 0= minute, dac7 >nt@r4ierea nu a Aost anun6at7
din timp i se va re6ine din salar suma de 0;;( ;;; leiD b+ s7
pre4inte anali4ele medicale periodice prev74ute de normele
le)ale >n vi)oareD c+ #ipsa acestora va Ai sanc6ionat7 cu
suma de /=;( ;;; lei 9n. a. o+ligaia de a se 5ngri4i de
efectuarea analizelor medicale periodice aparine
anga4atorului, 5n sarcina cruia cad i cheltuielile
ocazionate de efectuarea acestora + D s7 nu serveasc7 sau s7
debarase4e A7r7 tav7 - nerespectarea acestei obli)a6ii va Ai
sanc6ionat7 cu re6inerea sumei de 0;;( ;;; leiD suma se
re6ine din salarD s7 serveasc7 cu promptitudine clientul - i
aceast7 abatere va Ai sanc6ionat7 cu re6inerea sumei de 0;;(
;;; lei D s7 adopte un limbaj corespun47tor care include
salutul, amabilitatea, Aormulele de polite6e u4uale - aceeai
sanc6iune D s7 aib7 o 6inut7 pl7cut7 i >n)rijit7 care include
i)iena corespun47toare, -aine, mac-iaj i 4@mbet - aceeai
sanc6iuneD s7 >ntre6in7 cur76enia >n incinta localului,
inclusiv la )rupul sanitar - nerespectarea acestei obli)a6ii
va Ai sanc6ionat7 cu re6inerea sumei de 3;;( ;;; leiD suma
se retine din salarE(
0;5B( Un prim aspect ce trebuie evidentiat este cel
reAeritor la Aaptul c7 unele din normele din Aia postului
sunt nele)ale prin c-iar re)ulile pe care le instituie - e?(
osp7tarul care are obli)a6ia de a >ntre6ine cur76enia inclusiv
la )rupul sanitar, ceea ce contravine normelor de i)ien7(
0;5C( Apoi, contrar dispo4i6iilor le)ale imperative,
an)ajatorul a instituit amen4i disciplinare( 1ntruc@t art( /<C
alin( 0 din Codul muncii stabilete c7 amen4ile disciplinare
sunt inter4ise, normele prin care an)ajatorul
0;B;( instituie astAel de sanc6iuni sunt lovite de nulitate
absolut7(
0;B0( :
0;B/( Nu >n ultimul r@nd normele prin care an)ajatorul a
/0<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
prev74ut posibilitatea re6inerii din salariu a sumelor ce
repre4int7 amen4i disciplinare contravin prev( art( 09C alin(
/ i art( /=B din Codul muncii
0;B3( men6ionate >n studiul de ca4 anterior(
1084. /
)'8/. /. ). /. !ontrolul legalitii normelor cuprinse 5n
regulamentul intern este de competena instanelor
4udectoreti.
0;B9( Art( /<= din Codul muncii stabilete c-iar o
procedur7 prealabil7 sesi47rii instan6ei de judecat7, astAel
c7 orice salariat interesat poate sesi4a an)ajatorul cu privire
la dispo4i6iile re)ulamentului intern, >n m7sura >n care Aace
dovada >nc7lc7rii unui drept al s7u, instan6ele de judecat7
put@nd Ai sesi4ate >n termen de 3; de 4ile de la data
comunic7rii de c7tre an)ajator a modului de solu6ionare a
sesi47rii Aormulate(
0;B5( Aici intervin dou7 aspecte care trebuie clariAicate 8
a+ Care este termenul >n intervalul c7ruia an)ajatorul este
obli)at s7 r7spund7 salariatului ce a sesi4at >nc7lcarea unui
drept al s7u prin dispo4i6iile re)ulamentului internJ
0;BB( Codul muncii nu prevede un termen >n intervalul
c7ruia an)ajatorul este obli)at s7 comunice salariatului
modul de solu6ionare a sesi47rilor sau reclama6iilor A7cute
de acesta >n situa6ia >nc7lc7rii unui drept al s7u ori >n
situa6ia prev74ut7 de art( /<= din aceeai le)e(
0;BC( Prin urmare an)ajatorul este cel >ndrituit s7
stabileasc7 prin re)ulamentul intern termenul de
solu6ionare a sesi47rilor i reclama6iilor salaria6ilor inclusiv
a celor reAeritoare la situa6ia prev74ut7 de art( /<= din
Codul muncii(
0;C;( Cu si)uran67 >ns7 termenul stabilit de an)ajator nu
poate Ai unul lar) av@nd >n vedere consecin6ele imediate ce
pot surveni prin >nc7lcarea unui drept al salariatului(
0;C0( Analo), nevoia de celeritate >n derularea
procedurilor prin care se solu6ionea47 aspecte liti)ioase ce
decur) din raporturile de munc7 reiese i din termenele
stabilite de #)( nr( =3:/;;3 *de e?( termenul de eAectuare a
/0=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
procedurii administrative prealabile, de emitere a deci4iei
de desAacere
0;C/( a contractului individual de munc7, etc+ precum i
de alte le)i aplicabile >n materie cum ar Ai #)( nr( 9/:/;00-
a dialo)ului social (
b+ Ce Ael de termen este termenul de 3; de 4ile prev74ut de
art( /<= din Codul muncii(
0;C3( Consider7m c7 termenul >n discu6ie este un termen
de prescripie care poate Ai supus >ntreruperii sau
suspend7rii >n condi6iile le)ii(
0;C<( Un ultim aspect care trebuie clariAicat aici este cel
reAeritor la obli)ativitatea parcur)erii >n prealabil a
procedurii preva4ute de art( /<= din Codul muncii(
0;C=( 1n situa6ia >n care an)ajatorul a stabilit >n
re)ulamentul intern procedura i termenul de solu6ionare a
reclama6iilor reAeritoare la prevederile re)ulamentul intern
cA( art( /<= din Codul muncii salariatul este obli)at s7
parcur)7 procedura prealabil7 prev74ut7 cu respectarea
termenului de 3; de 4ile(
0;C9( 1n situa6ia >n care anga4atorul nu a sta+ilit 5n
regulamentul intern procedura i termenul de solu6ionare a
reclama6iilor reAeritoare la prevederile re)ulamentului
intern salariatul se poate adresa direct instanei de
4udecat >n ca4ul >nc7lc7rii unui drept al s7u prin
prevederile re)ulamentului intern(
/<C
dispo4i6ia salaria6ilor
/<C ). 6. $egulamentul iutern 5i produce efectele fa de salariai
din momentul 5ncunotinrii acestora de ctre anga4ator 9art. &,(
alin. ) din !odul muncii:.
2bli)a6ia de inAormare a salaria6ilor cu privire la con6inutul
re)ulamentului intern apar6ine an)ajatorului conA( art( /<3 alin(
/ din Codul muncii(
1ndeplinirea obli)a6iei de inAormare asupra con6inutului
re)ulamentului intern este indicat s7 se reali4e4e prin luare la
cunotin67 sub semnatur7 *>ntocmindu-se un proces verbal cu
toti salaria6ii+( AstAel pot Ai evitate eventualele conAlicte cu
privire la >ndeplinirea obli)a6iei de inAormare( "odul concret
de inAormare se stabilete >ns7 prin contractul colectiv de
/09
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
normele care )uvernea47 activitatea lor >n cadrul
0;C5( unit76ii(
1098. /
0;CC( Nendeplinirea obligaiei de informare a
salariatului cu privire la con6inutul re)ulamentului intern
atrage inopozabilitatea acestuia Aa67 de cel >n cau47(
00;;(Aceasta nu >nsemn7 c7 salariatului i se permite orice
ac6iune sau comportament A7r7 ca acesta s7 Aie pasibil de
aplicarea unor sanc6iuni disciplinare(
00;0(e)ulamentul intern se modiAic7 ori de c@te ori acest lucru
se impune, Aie
00;/(ca urmare a modiAic7rii condi6iilor ini6iale care au
constituit Aundamentul
1103. / /
00;<(re)ulamentului intern *modiAicarea normelor le)ale sau
contractuale+, Aie apari6ia unor situa6ii noi ce impun
emiterea unor norme speciAice pentru adaptarea activit76ii
an)ajatorului( "odiAic7rile aduse re)ulamentului intern
sunt supuse procedurilor de inAormare prev74ute de art( /<3
din Codul muncii(
%. R7(pun*erea patrimonial7.
a+ An)ajatorul este obli)at, >n temeiul normelor i principiilor
r7spunderii civile contractuale, s7 >l despgubeasc pe
salariat >n situa6ia >n care acesta a suAerit un prejudiciu
material din culpa an)ajatorului >n timpul >ndeplinirii
obli)a6iilor de serviciu sau >n le)7tur7 cu serviciul. 1n ca4ul
>n care an)ajatorul reAu47 s7 >l desp7)ubeasc7 pe salariat,
acesta se poate adresa cu pl@n)ere instan6elor judec7toreti
competente( An)ajatorul care a pl7tit desp7)ubirea >i va
recupera suma aAerent7 de la salariatul vinovat de
producerea pa)ubei(
b+ Salariaii rspund patrimonial, >n temeiul normelor i
munc7 sau, dup7 ca4, c-iar prin re)ulamentul intern *art( /<3
alin( 3 din Codul muncii+(
De asemenea re)ulamentul intern se aAiea47 la sediul
an)ajatorului *art( /<3 alin( <+ aceast7 m7sur7 Aiind necesar7
pentru a e?ista permanent la
/05
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
principiilor r7spunderii civile contractuale, pentru pa)ubele
materiale produse an)ajatorului din vina i >n le)7tur7 cu
munca lor(
00;=(%alaria6ii nu rspund de pa)ubele provocate de Aor6a
major7 sau de alte cau4e neprev74ute i care nu puteau Ai
>nl7turate i nici de pa)ubele care se >ncadrea47 >n riscul
normal al serviciului(
00;9(1n situa6ia >n care an)ajatorul constat7 c7 salariatul s7u a
provocat o pa)up7 din vina i >n le)7tur7 cu munca sa, va
putea solicita salariatului, printr-o not7 de constatare i
evaluare a pa)ubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin
acordul p7r6ilor, >ntr-un termen care nu va putea Ai mai mic
de 3; de 4ile de la data comunic7rii( Contravaloarea
pa)ubei recuperate prin acordul p7r6ilor nu poate Ai mai
mare dec@t ec-ivalentul a = salarii minime brute pe
economie(
00;5(C@nd pa)uba a Aost produs7 de mai mul6i salaria6i,
cuantumul r7spunderii Aiec7ruia se stabilete >n raport cu
m7sura >n care a contribuit la producerea ei( Dac7 m7sura
>n care s-a contribuit la producerea pa)ubei nu poate Ai
determinat7, r7spunderea Aiec7ruia se stabilete
propor6ional cu salariul s7u net de la data constat7rii
pa)ubei i, atunci c@nd este ca4ul, i >n Aunc6ie de timpul
eAectiv lucrat de la ultimul s7u inventar(
00;B(%alariatul care a >ncasat de la an)ajator o sum7 nedatorat7
este obli)at s7 o restituie( Dac7 salariatul a primit bunuri
care nu i se cuveneau i care nu mai pot Ai restituite >n
natur7 sau dac7 acestuia i s-au prestat servicii la care nu era
>ndrept76it, este obli)at s7 suporte contravaloarea lor(
Contravaloarea bunurilor sau serviciilor >n cau47 se
stabilete potrivit valorii acestora de la data pl76ii(
00;C(%uma stabilit7 pentru acoperirea daunelor se re6ine >n rate
lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei >n
cau47 din partea an)ajatorului la care este >ncadrat7 >n
munc7( atele nu pot Ai mai mari de o treime din salariul
lunar net, A7r7 a putea dep7i >mpreun7 cu celelalte re6ineri
pe care le-ar avea cel >n cau47, jum7tate din salariul
respectiv(
/0B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
000;( $n ca4ul >n care contractul individual de munc7 >ncetea47
>nainte ca salariatul s7 >l Ai desp7)ubit pe an)ajator i cel >n
cau47 se >ncadrea47 la un alt an)ajator ori devine
Aunc6ionar public, re6inerile din salariu se Aac de c7tre noul
an)ajator sau noua institu6ie ori autoritate public7, dup7
ca4, pe ba4a titlului e?ecutoriu transmis >n acest scop de
c7tre an)ajatorul p7)ubit( Dac7 persoana >n cau47 nu s-a
>ncadrat >n munc7 la un alt an)ajator, >n temeiul unui
contract individual de munc7 ori ca Aunc6ionar public,
acoperirea daunei se va Aace prin urm7rirea bunurilor sale,
>n conditiile C( pr( civ(
0000( $n ca4ul >n care acoperirea prejudiciului prin re6ineri lunare
din salariu nu se poate Aace >ntr-un termen de ma?imum 3
ani de la data la care s-a eAectuat prima rat7 de re6ineri,
an)ajatorul se poate adresa e?ecutorului judec7toresc >n
condi6iile Codului de procedur7 civil7(
7. R7(pun*erea contra4en8ional7.
000/( Constituie contraven6ie i se sanc6ionea47 urm7toarele
Aapte8
a+ nerespectarea dispo4i6iilor privind )arantarea >n plat7 a
salariului minim brut pe 6ar7
/=;
(
b+ >nc7lcarea de c7tre an)ajator a prevederilor art( 3< alin( *=+,
conAorm c7rora, la solicitarea salariatului, este obli)at s7
elibere4e un document care s7 ateste activitatea desA7urat7
de acesta, vec-imea >n munc7, >n meserie i >n
specialitate
/=0
(
c+ >mpiedicarea sau obli)area, prin amenin67ri ori prin
violen6e, a unui salariat sau a unui )rup de salaria6i s7
participe la )rev7 ori s7 munceasc7 >n timpul )revei
/=/
(
d+ stipularea >n contractul individual de munc7 a unor clau4e
contrare dispo4i6iilor le)ale
/=3
(
/=; Amend7 de la 3;; lei la /;;; lei(
/=0 Amend7 de la 3;; lei la 0;;;; lei(
/=/ Amend7 de la 0=;;; lei la 3;;;; lei(
/=3 Amend7 de la /;;; lei la =;;; lei(
/0C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
e+ primirea la munc7 a p@n7 la = persoanelor A7r7 >nc-eierea
unui contract individual de munc7 potrivit art( 09 alin( 0
/=<
(
A+ prestarea muncii de c7tre o persoan7 A7r7 >nc-eierea unui
contract individual de munc7
/==
(
)+ >nc7lcarea de c7tre an)ajator a prevederilor art(03C si 0</ -
4ilele libere le)ale i compensarea lor cu timp liber
corespun47tor
/=9
(
-+ >nc7lcarea obli)a6iei prev74ute la art( 0<; - pro)ramul
special de lucru al unit76ilor sanitare i de alimenta6ie
public7
/=5
(
i+ nerespectarea dispo4i6iilor privind munca suplimentar7
/=B
(
j+ nerespectarea prevederilor le)ale privind acordarea
repausului s7pt7m@nal
/=C
(
M+ neacordarea indemni4a6iei prev74ute la art( =3 alin 0(, >n
ca4ul >n care an)ajatorul >i >ntrerupe temporar activitatea
cu men6inerea raporturilor de munc7
/9;
(
l+ >nc7lcarea prevederilor le)ale reAeritoare la munca de
noapte
/90
m+ >nc7lcarea de c7tre an)ajator a obli)a6iei prev74ute la art(
/5 i 00C -
0003( obli)a6ia e?isten6ei certiAicatului medical la
an)ajare i obli)a6ia
000<( >ntocmirii evidentei
/=< Amend7 de la 0;(;;; lei la /;;; lei, pentru Aiecare
persoan7 identiAicat7,
/== Amend7 de la =;; lei la 0;;; lei(
/=9 Amend7 de la =;;;; lei la 0; ;;; lei(
/=5 Amend7 de la = ;;; lei la /;;;; lei(
/=B Amend7 de la 0=;; lei la 3;;; lei
/=C Amend7 de la0=;; lei la 3;;; lei
/9; Amend7 de la 0=;; lei la =;;; lei
/90 Amend7 de la 0=;; lei la 3;;; lei
//;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
orelor de munc7
/9/
:
n+ nerespespectarea prevederilor le)ale privind >nre)istrarea
de c7tre an)ajator a demisiei

o+ >nc7lcarea de c7tre a)entul de munc7 temporar7 a obli)a6iei
prev74ute le art( 0;/
/93
p+ >nc7lcarea prevederilor art( 09 alin(*3+, - an)ajatorul este
obli)at ca anterior >nceperii activit76ii, s7 >nm@ne4e
salariatului un e?emplar din contractul individual de
munc7
/9<
(
000=( Constatarea contraven6iilor i aplicarea sanc6iunilor
se Aac de c7tre inspectorii de munc7(
=. R7(pun*erea penal7.
0009( Codul muncii prevede c7 nee?ecutarea unei -ot7r@ri
judec7toreti deAinitive privind plata salariilor >n termen de
0= 4ile de la data cererii de e?ecutare adresate
an)ajatorului de c7tre partea interesat7 constituie
inArac6iune i se pedepsete cu >nc-isoare de la 3 la 9 luni
sau cu amend7(
0005( De asemenea, nee?ecutarea unei -ot7r@ri judec7toreti
deAinitive privind reinte)rarea >n munc7 a unui salariat
constituie inArac6iune i se pedepsete cu >nc-isoare de la 9
luni la 0 an sau cu amend7(
000B( $n ca4ul acestor inArac6iuni, ac6iunea penal7 se pune >n
micare la pl@n)erea persoanei v7t7mate, iar >mp7carea
/9/ Amend7 de la 0=;; lei la 3;;; lei(
Amend7 de la 0=;; lei la 3;;; lei(
/93 Amend7 de la = ;;; lei la 0; ;;; lei, pentru Aiecare
persoan7 identiAicat7, A7r7 a dep7i valoarea cumulat7 de
0;;(;;; lei
/9< Amend7 de la 0 =;; lei la / ;;; lei(
//0
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
p7r6ilor >nl7tur7 r7spunderea penal7(
000C( $ncadrarea >n munc7 a minorilor cu nerespectarea
condi6iilor le)ale de v@rst7 sau Aolosirea acestora pentru
prestarea unor activit76i cu >nc7lcarea prevederilor le)ale
reAeritoare la re)imul de munc7 al minorilor constituie
inArac6iune i se pedepsete cu >nc-isoare de la 0 la 3 ani
/9=
(
11$0. Capitolul al C-lea
11$1. S-C/R1T@T-@ D1 SENET@T-@ :N M/NCE
1. No8iune.
00//(%ecuritatea i s7n7tatea >n munc7 * protec6ia muncii +
constituie un asamblu de activit76i institu6ionali4ate av@nd
ca scop asi)urarea celor mai bune condi6ii >n desA7urarea
procesului de munc7, ap7rarea vie6ii, inte)rit76ii corporale
i s7n7t76ii salaria6ilor prin aplicarea unui sistem unitar de
m7suri i re)uli tuturor participan6ilor la procesul de
munc7(
00/3(%ecuritatea i s7n7tatea >n munc7 este re)lementat7 de
/9= A se vedea art( $, punctul 5= din 2rdonan6a de ur)en67 nr(
9=:/;;=
///
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
urm7toarele acte normative
/99
8 Codul muncii *art( 05=-0C0+
i #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/95
, precum i Normele metodolo)ice de apicare a
acestei le)i aprobate prin Iot7r@rea .uvernului nr(
0</=:/;;9
/9B
(
$. Re'uli 'enerale.
a+ 2bli)a6ia de a asi)ura securitatea i s7n7tatea >n munc7 a
salaria6ilor revine an)ajatorului( Aceast7 obli)a6ie se reAer7
at@t la costurile oca4ionate de or)ani4area activit76ii de
protec6ia muncii, c@t i la m7surile propriu-4ise pe care este
necesar s7 le adopte an)ajatorul, >n cadrul propriilor
responsabilit76i >n scopul protej7rii securit76ii i s7n7t76ii
salaria6ilor, inclusiv pentru activit76ile de prevenire a
riscurilor proAesionale, de inAormare i pre)7tire, precum i
pentru punerea >n aplicare a or)ani47rii protec6iei muncii i
mijloacelor necesare acesteia(
00/<(1n practic7, aceast7 obli)a6ie se materiali4ea47 prin
elaborarea unui pro)ram propriu de m7suri, cu
responsabilit76i i termene precise, a c7rui respectare i
conAormitate cu le)ea *#e)ea 30C:/;;9, privind securitatea
i s7n7tatea >n munc7+ este supus7 controlului $nspec6iei
"uncii, prin intermediul inspectoratelor teritoriale de
munc7(
00/=(An)ajatorul are obli)a6ia de a se consulta cu sindicatul sau,
dup7 ca4, cu repre4entan6ii salaria6ilor, precum i cu
comitetul de securitate i s7n7tate >n munc7 care se
or)ani4ea47 la an)ajatorii, persoane juridice, la care sunt
>ncadra6i cel pu6in =; de salaria6i
/9C
(
/99 Pentru detalii asupra re)lement7rii securit76ii i s7n7t76ii >n
munc7, >n dreptul comunitar i dreptul intern, A se vedea A(
&iclea, A( Popescu, C( !uAan, "( &ic-indelean, 2( &inca, op.
cit., pa)( 9;5-90<(
/95 Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
9<9 din /9 iulie /;;9(
/9B Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
BB/ din 3; octombrie /;;9(
/9C Art( 05B alin( 3, art( 0B3-0B= din Codul muncii - republicat(
//3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
b+ "7surile de protec6ie a muncii vi4ea47 >n principal
activitatea de prevenire a accidentelor de munc7, a
>mboln7virilor proAesionale( 1n
00/9(acest sens an)ajatorul va lua >n considerare urm7toarele
principii )enerale de prevenire8 evitarea riscurilorD
combaterea riscurilor la surs7D evaluarea riscurilor ce nu
pot Ai evitateD >nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce
nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu6in periculosD
planiAicarea prevenirii(
c+ Activitatea de protec6ie a muncii asi)ur7 aplicarea
criteriilor er)onomice pentru >mbun7t76irea condi6iilor de
munc7 i pentru reducerea eAortului Ai4ic, precum i m7suri
adecvate pentru munca Aemeilor i a tinerilor( AstAel,
an)ajatorul va avea >n vedere urm7toarele8
- adaptarea muncii la om, >n special >n ceea ce privete
proiectarea locurilor de munc7 i ale)erea ec-ipamentelor
de munc7 i de protec6ie >n vederea atenu7rii, cu prec7dere
a muncii monotone i a muncii repetitive, precum i a
reducerii eAectelor acestora asupra s7n7t76iiD
- luarea >n considerare a evolu6iei te-nicii prin adoptarea din
Aa4a de cercetare, proiectare i e?ecu6ie a construc6iilor, a
ec-ipamentelor te-nice, precum i elaborarea te-nolo)iilor,
a solu6iilor adecvate, conAorme normelor de protec6ie a
munciiD
- adoptarea m7surilor de protec6ie colectiv7 cu prioritate Aa67
de m7surile de protec6ie individual7D
- aducerea la cunotin6a salaria6ilor a instruc6iunilor
corespun47toare i stabilirea atribu6iilor ce le revin >n
domeniul protec6iei muncii, corespun47tor Aunc6iilor
e?ercitate D
- stabilirea m7surilor te-nice, sanitare i or)ani4atorice de
protec6ie a muncii, corespun47tor condi6iilor de munc7 i
Aactorilor de mediu speciAici unit76ii(
d+ 7spunderea pentru or)ani4area activit76ii de asi)urare a
securit76ii i s7n7t76ii >n munc7 apar6ine an)ajatorului(
1ntruc@t an)ajatorul are obli)a6ia de a asi)ura securitatea i
s7n7tatea salaria6ilor, el nu este e?onerat de r>spundere >n
//<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
acest domeniu nici >n situa6ia >n care apelea47 la persoane
sau servicii e?terioare( 1n acelai conte?t, obli)a6iile
salaria6ilor >n domeniul securit76ii i s7n7t76ii >n munc7 nu
pot aduce atin)ere responsabilit76ii an)ajatorului(
00/5("en6ion7m c@teva dintre cele mai importante obli)a6ii a
c7ror ne>ndeplinire de c7tre an)ajator atra)e r7spunderea
acestuia8
- an)ajatorul este obli)at s7 ob6in7 prealabil >nceperii
activit76ii autori4a6ia de Aunc6ionare a unit76ii din punct de
vedere al protec6iei muncii i s7 cear7 revi4uirea acesteia >n
ca4ul modiAic7rii condi6iilor ini6iale >n care a Aost emis7D
//=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
00/B( s7 asi)ure inAormarea Aiec7rei persoane anterior
an)aj7rii >n munc7 asupra riscurilor la care aceasta este
e?pus7 la locul de munc7, precum i asupra m7surilor de
prevenire necesareDan)ajatorul este obli)at s7 an)aje4e
numai persoane care >n urma controlului medical i a
veriAic7rii aptitudinilor psi-o-proAesionale corespund
sarcinii de munc7 pe care urmea47 s7 o e?ecute(
00/C(Controlul medical se asi)ur7 prin serviciul de medicin7 a
muncii, medicul de medicin7 a muncii Aiind cel care se
pronun67 asupra capacit76ii de munc7 a persoanei care
urmea47 s7 Aie >ncadrat7 >n munc7 *aptitudinea sau
inaptitudinea acesteaia de a ocupa o anumit7 Aunc6ie i: sau
meserie >n ba4a investi)a6iilor eAectuate de cel >n cau47+(
003;(Accesul salaria6ilor la serviciul de medicin7 a muncii se
Aace pe c-eltuiala an)ajatorului(
0030($n mod obinuit serviciul de medicin7 a muncii este un
serviciu e?tern, an)ajatorul apel@nd la acesta prin
>nc-eierea unui contract civil de prest7ri servicii medicale
care se reAer7 >n principal la eAectuarea controlului medical
la >ncadrarea >n munc7, periodic, de adaptare la sc-imbarea
locului de munc7 i a Aelului muncii, controlul medical al
persoanelor care intr7 sub inciden6a 2rdonan6ei de ur)en67
a .uvernului nr( C9:/;;3 privind protec6ia maternit76ii la
locurile de munc7(
003/(!rebuie preci4at, de asemenea, c7 salariaii sunt asigurai
pentru accidente de munc i +oli profesionale >n condi6iile
prev74ute de #e)ea nr( 3<9:/;;/ privind asi)urarea pentru
accidente i boli proAesionale
/5;
, modiAicat7 prin 2rdonan6a
de ur)en67 a .uvernului nr( 0;5:/;;3
/50
(
/5; Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
<=< din data de /5 iunie /;;/(republicat7 >n "onitorul 2Aicial
al om@niei, Partea $, nr( 55/ din 0/ noiembrie /;;C(
/50 Publicat7 >n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr(
//9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
- an)ajatorul are obli)a6ia s7 6in7 eviden6a locurilor de
munc7 cu condi6ii deosebite8 v7t7m7toare, )rele,
periculoase, precum i a accidentelor de munc7, bolilor
proAesionale, accidentelor te-nice i avariilor(
3. @(pecte teoretice i practice re!eritoare la proce(ul
*e aplicare a normelor *e protec8ie a muncii.
(. ). Instruirea salariailor din punct de vedere al proteciei
muncii.
0033(An)ajatorul are obli)a6ia s7 or)ani4e4e i s7 asi)ure
instruirea salaria6ilor s7i >n domeniul securit76ii i s7n7t76ii
>n munc7, la >ncadrarea >n munc7, periodic prin modalit76i
speciAice stabilite de comun acord de c7tre an)ajator cu
sindicatele, comitetul de securitate i s7n7tate >n munc7
sau, dup7 ca4, cu repre4entan6ii salaria6ilor, celor care >i
sc-imb7 locul de munc7 sau Aelul muncii i celor care >i
reiau activitatea dup7 o >ntrerupere mai mare de 9 luni,
precum i >n situa6ia >n care intervin modiAic7ri ale
le)isla6iei >n domeniu(
a+ $nstructajul introductiv )eneral la >ncadrarea >n munc7(
003<($nstruirea se reali4ea47 de c>tre persoana *desemnat7 de
conducerea unit76ii+, care are atribu6ii >n domeniul
protec6iei muncii, an)ajat al unit76ii sau de c7tre persoana
abilitat7 pentru a presta servicii >n domeniul protec6iei
muncii(
003=($nstructajul introductiv )eneral *inclusiv cel pentru elevi,
studen6i, ucenici detaa6i, dele)a6i+ are o durat7 de minim B
ore( Durata instructajului se stabile6te >n Aunc6ie de
comple?itatea activit76ilor desA7urate de salariat i are ca
scop de a inAorma noul salariat asupra normelor )enerale
de protec6ie a muncii, normelor speciAice de protec6ie a
5<5 din data de /9 octombrie /;;3(
//5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
muncii, corespun47toare domeniului de activitate al
an)ajatorului, precum i asupra re)ulilor i m7surilor
privind protec6ia muncii proprii an)ajatorului(
0039($nstructajul se Ainali4ea47 prin semnarea unei Aie
individuale de protec6ie a muncii, dup7 veriAicarea
cunotintelor acumulate de c7tre cel instruit(
b+ $nstructajul la locul de munc7 se Aace noilor salaria6i, celor
care >i sc-imb7 locul de munc7 sau Aelul muncii, i celor
care >i reiau activitatea dupa o >ntrerupere mai mare de 9
luni(
//B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0035( Acest tip de instructaj se impune pentru acomodarea salariatului la locul
de munc7, acestuia pre4ent@ndu-i-se modul de Aunc6ionare al mainilor,
003B(utilajelor, instala6iilor, dispo4itivelor, uneltelor, aparaturii i altor mijloace
asem7n7toare necesare >n procesul de munc7(
003C(!otodat7 salariatul este instruit asupra modului de utili4are a ec-ipamentului de
protec6ie *dac7 este ca4ul+, cu care este dotat salariatul e?pus Aactorilor de risc(
00<;($nstruirea la locul de munc7 se eAectuea47 de c7tre conduc7torul locului de
munc7 *maistru, in)iner, eA sec6ie, eA compartiment, etc+(
c+ $nstructajul periodic se eAectuea47 prin modalit76i speciAice stabilite de comun
acord de c7tre an)ajator cu sindicatul, comitetul de securitate i s7n7tate >n
munc7 sau, dup7 ca4, cu repre4entan6ii salaria6ilor i are ca scop
re>mprospatarea cunotin6elor salaria6ilor >n domeniul securit76ii i s7n7t76ii >n
munc7(
00<0($nstructajul se poate eAectua lunar sau la alte intervale de timp dar nu mai mari
de 9 luni(
d+ $nstructajul determinat de modiAic7ri ale le)isla6iei >n domeniul protec6iei
muncii se impune a Ai eAectuat, tocmai pentru a Ai adus la cunotin6a salaria6ilor
ceea ce este permis i ceea ce este inter4is, potrivit noilor norme(
00</(Salaria8ii au urm7toarele o5li'a8ii principale 9n *omeniul (ecurit78ii i
(7n7t78ii 9n munc7# a+ sa utili4e4e corect mainile, aparatura, uneltele,
substantele periculoase, ec-ipamentele de transport i alte mijloace de
produc6ieD b+ sa utili4e4e corect ec-ipamentul individual de protec6ie acordat i,
dup7 utili4are, sa >l >napoie4e sau sa >l pun7 la locul destinat pentru p7strareD c+
sa nu procede4e la scoaterea din Aunc6iune, la modiAicarea, sc-imbarea sau
>nl7turarea arbitrar7 a dispo4itivelor de securitate proprii, >n special ale
mainilor, aparaturii, uneltelor, instala6iilor te-nice i cl7dirilor, i sa utili4e4e
corect aceste dispo4itiveD d+ sa comunice imediat an)ajatorului i:sau
lucr7torilor desemna6i orice situa6ie de munca despre care au motive >ntemeiate
sa o considere un pericol pentru securitatea i s7n7tatea lucr7torilor, precum i
orice deAicienta a sistemelor de protec6ieD e+ sa aduc7 la cunostinta
conducatorului locului de munca i:sau an)ajatorului accidentele
0 A se vedea art( 0C din #e)ea 30C:/;;9, republicat7(
//C
Formarea proAesional7
00<3( suAerite de propria persoanaD A+ sa coopere4e cu
an)ajatorul i:sau cu lucr7torii desemna6i, at@t timp cat este
necesar, pentru a Aace posibila reali4area oric7ror m7suri
sau cerin6e dispuse de c7tre inspectorii de munca i
inspectorii sanitari, pentru protec6ia s7n7t76ii i securit76ii
lucr7torilorD )+ sa coopere4e, at@t timp cat este necesar, cu
an)ajatorul i:sau cu lucr7torii desemna6i, pentru a permite
an)ajatorului sa se asi)ure ca mediul de munca i condi6iile
de lucru sunt si)ure i A7r7 riscuri pentru securitate i
s7n7tate, >n domeniul sau de activitateD -+ sa isi >nsueasc7
i sa respecte prevederile le)isla6iei din domeniul
securit76ii i s7n7t76ii >n munca i m7surile de aplicare a
acestoraD i+ sa dea rela6iile solicitate de c7tre inspectorii de
munca i inspectorii sanitari(
4. @cci*entul *e munc7 i 5oala pro!e(ional7 a+
Accidentul de munc7(
)),,.Potrivit te?tului le)al * art( = lit( ) din #e)ea 30C:/;;9,
privind securitatea i s7n7tatea >n munc7+ prin accident de
munc se >n6ele)e vtmarea violenta a organismului,
precum i into-icaia acuta profesional, care au loc 5n
timpul procesului de munca sau 5n 5ndeplinirea
5ndatoririlor de serviciu i care provoac incapacitate
temporar de munca de cel puin ( zile calendaristice,
invaliditate ori deces
00<=( De asemenea este accident de munc7800 a+
accidentul suAerit de persoane aAlate >n vi4ita >n
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/3;
Formarea proAesional7
>ntreprindere i:sau unitate, cu permisiunea an)ajatoruluiD
b+ accidentul suAerit de persoanele care >ndeplinesc sarcini
de stat sau de interes public, inclusiv >n cadrul unor
activit76i culturale, sportive, >n 6ara sau >n aAar7 )rani6elor
tarii, >n timpul i din cau4a >ndeplinirii acestor sarciniD c+
accidentul survenit >n cadrul activit76ilor cultural-sportive
or)ani4ate, >n timpul i din cau4a >ndeplinirii acestor
activit76iD d+ accidentul suAerit de orice persoana, ca urmare
a unei ac6iuni >ntreprinse din proprie initiativa pentru
salvarea de vie6i omenetiD
e+ accidentul suAerit de orice persoana, ca urmare a unei
ac6iuni >ntreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea
ori >nl7turarea unui pericol care ameninta avutul public i
privatD A+ accidentul cau4at de activit76i care nu au le)atura
cu procesul muncii, dac7 se produce la sediul persoanei
juridice sau la adresa persoanei Ai4ice, >n calitate de
an)ajator, ori >n alt loc de munca or)ani4at de acetia, >n
timpul pro)ramului de munca, i nu se datorea47 culpei
e?clusive a accidentatuluiD )+ accidentul de traseu, dac7
deplasarea s-a A7cut >n timpul i pe traseul normal de la
domiciliul lucr7torului la locul de munca or)ani4at de
an)ajator i inversD -+ accidentul suAerit >n timpul
deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei Ai4ice la locul de munca sau de la un loc de
munca la altul, pentru >ndeplinirea unei sarcini de muncaD
i+ accidentul suAerit >n timpul deplasarii de la sediul
persoanei juridice sau de la adresa persoanei Ai4ice la care
este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca
or)ani4at de acestea, la o alta persoana juridic7 sau Ai4ica,
pentru >ndeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normal7
de deplasareD j+ accidentul suAerit >nainte sau dup7
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/30
Formarea proAesional7
>ncetarea lucrului, dac7 victima prelua sau preda uneltele
de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, dac7
sc-imba >mbr7c7mintea personal7, ec-ipamentul individual
de protec6ie sau orice alt ec-ipament pus la dispo4i6ie de
an)ajator, dac7 se aAla >n baie ori >n spalator sau dac7 se
deplasa de la locul de munca la ieirea din >ntreprindere
sau unitate i inversD M+ accidentul suAerit >n timpul
pau4elor re)ulamentare, dac7 acesta a avut loc >n locuri
or)ani4ate de an)ajator, precum i >n timpul i pe traseul
normal spre i de la aceste locuriD l+ accidentul suAerit de
lucr7tori ai an)ajatorilor romani sau de persoane Ai4ice
romane, dele)a6i pentru >ndeplinirea >ndatoririlor de
serviciu >n aAar7 )rani6elor tarii, pe durata i traseul
prev74ute >n documentul de deplasareD m+ accidentul
suAerit de personalul roman care eAectuea47 lucr7ri i
servicii pe teritoriul altor tari, >n ba4a unor contracte,
conven6ii sau >n alte condi6ii prev74ute de le)e, >nc-eiate
de persoane juridice romane cu parteneri str7ini, >n timpul
i din cau4a >ndeplinirii >ndatoririlor de serviciuD n+
accidentul suAerit de cei care urmea47 cursuri de caliAicare,
recaliAicare sau perAec6ionare a pre)7tirii proAesionale, >n
timpul i din cau4a eAectu7rii activit76ilor aAerente sta)iului
de practicaD o+ accidentul determinat de Aenomene sau
calamitati naturale, cum ar Ai Aurtuna, viscol, cutremur,
inunda6ie, alunec7ri de teren, trasnet *electrocutare+, dac7
victima se aAla >n timpul procesului de munca sau >n
>ndeplinirea >ndatoririlor de serviciuD p+ dispari6ia unei
persoane, >n condi6iile unui accident de munca i >n
>mprejur7ri care indreptatesc presupunerea decesului
acesteiaD W+ accidentul suAerit de o persoana aAlat7 >n
>ndeplinirea atribu6iilor de serviciu, ca urmare a unei
a)resiuni(
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/3/
Formarea proAesional7
)),6.K !aracteristicile accidentului de munc.
0( Prima caracteristic7 a accidentului de munc7 se reAer7 la
cauza 9cauzele: determinant care produce v7t7marea
violent7 a or)anismului sau into?ica6ia acut7 proAesional7(
AstAel, un element e?terior, neateptat ac6ionea47 violent
asupra or)asnismului produc@nd o v7t7mare a acestuia(
00<5(Cau4a sau cau4ele care produc v7t7marea violent7 a
or)anismului sunt multiple i de natur7 diAerit7, cum ar Ai8
manipularea deAectuoas7 de c7tre salariat a unor
dispo4itive, maini, aparateD deAec6iuni sistemice ale
utilajelorD e?plo4iiD c7dere, pr7buire de materiale i
obiecteD prindere, lovire, strivire de mijloace de transport
>n e?teriorul unit76ii, etc(
00<B(1n ca4ul into?ica6iei acute proAesionale intervine o alterare
rapid7 a st7rii de s7n7tate a salariatului ca urmare a
acumularii >n or)anism a unor substan6e to?ice e?istente >n
mediul de lucru(
/( A doua caracteristic7 a accidentului de munc7 se reAer7 la
timpul i la locul >n care s-a produs accidentul de munc7
-, , >n timpul procesului de munc7 sau >n >ndeplinirea
>ndatoririlor de serviciuE( !u titlu de e-cepie, aa cum
re4ult7 din le)e, este accident de munc7 i cel suAerit >n alte
>mprejur7ri
/5/
(
3( A treia caracteristic7 a accidentului de munc7 se reAer7 la
consecinele v7t7m7rii violente a or)anismului sau a
into?ica6iei acute proAesionale( AstAel, trebuie preci4at c7
nu orice v7t7mare a or)anismului *cum ar Ai simplele
loviri, ec-imo4e, escoria6ii+, survenit7 >n timpul procesului
de munc7 sau >n >ndeplinirea sarcinilor de serviciu este
/5/ A se vedea art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/33
Formarea proAesional7
accident de munc7, ci doar aceea care produce
incapacitate temporar de munc de cel puin ( zile,
invaliditate ori deces.
<( 1n Aine, a patra caracteristic7 a accidentului de munc7
privete calitatea persoanei care suAer7 accidentul de
munc7(
00<C(8n pricipiu este accident de munc cel suferit de un
salariat, dar aa cum re4ult7 din prevederile art( = i ale
art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea
>n munc7( , poate Ai considerat accident de munc7 cel
suAerit de o persoan7 care se aAl7 sub controlul, direcia,
supravegherea, su+ordonarea, organizarea persoanei
juridice *sau Ai4ice+ unde a survenit accidentul, indiAerent
de natura juridic7 a contractului >n ba4a c7ruia se
desA7oar7 activitatea(
00=;(Prin urmare, c-iar >n condi6iile >n care le)iuitorul a dat un
>n6eles lar) no6iunii de accident de munc7, se poate aAirma
c7 este accident de munc7 doar cel suAerit de o persoan7
care se aAl7 sub controlul, direc6ia, suprave)-erea,
subordonarea, or)ani4area an)ajatorului A7r7 a Ai necesar ca
aceste atribute s7 Aie >ndeplinite cumulativ(
00=0(!u titlu de e-cepie de la re)ula de mai sus le)iuitorul a
stabilit c7 este accident de munc7 i cel suAerit de o
persoan7 ca urmare a unei ac6iuni >ntreprinse din proprie
ini6iativ7 pentru prevenirea ori >nl7turarea unui pericol care
amenin67 avutul public sau pentru salvarea de vie6i
omeneti *art( 3; lit( e din #e)ea 30C:/;;9, privind
securitatea i s7n7tatea >n munc7+
00=/(K !lasificarea accidentelor de munc. #e)iuitorul clasiAic7
accidentele de munc7 >n raport cu urm7rile produse i cu
num7rul persoanelor accidentate * art( 30 din #e)ea
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/3<
Formarea proAesional7
30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n munc7+
00=3(8n raport cu urmrile produse accidentul de munc este. a+
accident care produce incapacitate temporar7 de munc7 de
cel pu6in 3 4ileD b+ accident care produce invaliditateD c+
accident mortalD >n raport cu num7rul persoanelor
accidentate, accidentul de munc7 este8 a+ individualD b+
colectiv, atunci c@nd sunt accidentate cel pu6in 3 persoane
>n acelai timp i din aceea6i cau47(
00=<(Comunicarea, cercetarea, >nre)istrarea i raportarea
accidentelor de munc7 se Aace potrivit prevederilor art( /9-
/C i 3/ din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
00==(!omunicarea accidentului de munc7 conducerii persoanei
juridice sau persoanei Ai4ice se Aace de c7tre conducatorul
locului de munc7 sau de orice alt7 persoan7 care are
cunotin67 de producerea accidentului(
00=9(Conducerea persoanei juridice sau, dup7 ca4, persoana
Ai4ic7 are obli)a6ia de a comunica de >ndat7 inspectoratului
teritorial de munc7 i or)anelor de urm7rire penal7, dac7
este ca4ul, accidentul de munc7 urmat de incapacitate
temporar7 de munc7, invaliditate sau deces, precum i
accidentul colectiv de munc7( Deasemenea accidentul de
munc7 se comunic7 i asigurtorului, potrivit *egii nr.
(,60&''& privind asi)urarea pentru accidente de munca i
boli proAesionale, cu modiAic7rile i complet7rile
ulterioare, >n ca4ul >n care sunt urmate de incapacitate
temporar7 de munca, invaliditate sau deces, la conAirmarea
acestora(
00=5(An)ajatorii persoane juridice sau Ai4ice, au obli)a6ia de a
anun6a i accidentele de circula6ie produse pe drumurile
publice, suAerite de salaria6ii acestora aAla6i >n >ndeplinirea
unor sarcini de serviciu( Comunicarea se Aace
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/3=
Formarea proAesional7
inspectoratului teritorial de munc7 >n ra4a c7ruia sa produs
accidentul(
00=B(!ercetarea accidentelor de munc7 se eAectuea47 de c7tre8
a+an)ajator, >n ca4ul accidentului care a produs
incapacitate temporar7 de munc7D b+ de c7tre inspectoratele
teritoriale de munca, >n ca4ul evenimentelor care au produs
invaliditate evidenta sau conAirmat7, deces, accidente
colective, incidente periculoase, >n ca4ul evenimentelor
care au produs incapacitate temporar7 de munca
lucr7torilor la an)ajatorii persoane Ai4ice, precum i >n
situa6iile cu persoane date disp7ruteD c+ de c7tre $nspec6ia
"uncii, >n ca4ul accidentelor colective, )enerate de unele
evenimente deosebite, precum avariile sau e?plo4iileD
0 Art( 3; din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7
/39
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
00=C( Cercetarea accidentului de munc7 se Ainali4ea47
prin >ntocmirea unui proces-verbal care va stabili8 cau4ele
i >mprejur7rile >n care a avut loc accidentulD prevederile
din normele de protec6ie a muncii care nu au Aost
respectateD persoanele care se Aac r7spun47toare de
nerespectarea normelor de protec6ie a munciiD sanc6iunile
aplicateD persoana juridic7 sau Ai4ic7 la care se
>nre)istrea47 accidentulD m7surile ce trebuie luate pentru
prevenirea altor accidente(8nregistrarea accidentului de
munc7 se Aace >n ba4a procesului verbal de cercetare, de
c7tre persoana juridic7, precum i de c7tre persoana Ai4ic7
la care s-a produs accidentul(
009;(Accidentul de munc7 suAerit de o persoan7 ca urmare a
unei ac6iuni >ntreprinse din proprie ini6iativ7, pentru
prevenirea ori >nl7turarea unui pericol care amenin67 avutul
public ori pentru salvarea unor vie6i omeneti, se
>nre)istrea47 de c7tre persoana juridic7 sau Ai4ic7 unde s-a
produs accidentul( 1n ca4ul accidentului de aceast7 natur7
produs >n aAara incintei persoanei juridice sau la persoana
Ai4ic7 i care nu are nici o le)7tur7 cu acestea, >nre)istrarea
se Aace de c7tre primaria >n a c7rei ra47 teritorial7 s-a
produs(
0090($aportarea accidentului de munc7 se Aace la inspectoratul
teritorial de munc7, precum i la asi)urator de c7tre
persoana juridic7 sau Ai4ic7 la care acesta a Aost >nre)istrat(
009/(b+ Boala proAesional7(
0093(Potrivit te?tului le)al, boala proAesional7 este boala cu
determinare multiAactoriala, la care unii Aactori
determinan6i sunt de natura proAesional7(
009<(Caracteristicile bolii proAesionale sunt urm7toarele8
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/35
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
009=(Prima caracteristic7 a bolii proAesionale se reAer7 la cauza
determinant a acesteia, i anume ac6iunea asupra
or)anismului a Aactorilor nocivi Ai4ici, c-imici sau
biolo)ici, speciAici locului de munc7 sau de
suprasolicitarea diAeritelor or)ane sau sisteme ale
or)anismului(
0099(%pre deosebire de accidentul de munc7, ac6iunea asupra
or)anismului are loc >n timp, prin e?punerea repetat7 la
Aactorii nocivi(
0095(A doua caracteristic7 a bolii proAesionale se reAer7 la
consecinele aciunii asupra or)anismului a Aactorilor
nocivi i a suprasolicit7rii diAeritelor or)ane sau sisteme ale
or)anismului i anume apariia unor afeciuni care
altereaz starea de sntate a persoanei e-puse.
009B(A treia caracteristic7 a bolii proAesionale se reAer7 la
calitatea persoanei care este subiectul bolii proAesionale -
o persoan7 aAlat7 >n e?ercitarea unei meserii sau proAesii,
>ntr-un mediu sau loc de munc7 unde ac6ionea47 Aactori
nocivi speciAici sau care presupune suprasolicitarea
diAeritelor or)ane sau sisteme ale or)anismului(
009C(;emnalarea, confirmarea, cercetarea, declararea, evidena
i raportarea +olilor profesionale se eAectuea47 de c7tre
medicii din cadrul autorit76ilor de s7n7tate publica
teritoriale i a municipiului Bucureti((
005;(Cercetarea cau4elor imbolnavirilor proAesionale, >n vederea
conAirm7rii sau inAirmarii lor, precum i stabilirea de
m7suri pentru prevenirea altor >mboln7viri se Aac de c7tre
specialitii autorit76ilor de s7n7tate publica teritoriale, >n
colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de
munca(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/3B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
2. Coor*onarea, 9n*rumarea i controlul acti4it78ii *e
1171. (ecuritate i (7n7tate 9n munc7.
005/(Potrivit #e)ii nr( 0;B:0CCC privind >nAiin6area i
or)ani4area $nspec6iei "uncii, or)anul de specialitate al
administra6iei publice centrale, aAlat >n subordinea
"inisterului "uncii, Familiei i E)alit76ii de anse, prin
care se e?ercit7 atribu6ii de autoritate de stat >n domeniul
muncii, rela6iilor de munc7 securit76ii i s7n7t76ii >n munc7
este $nspec6ia "uncii(
0053($nspec6ia "uncii are >n subordine inspectoratele teritoriale
de munc7 *>n Aiecare jude6 i >n municipiul Bucureti+
unit76i cu personalitate juridic7, precum i Centrul de
"onitori4are a Unit76ilor cu isc ProAesional i Centrul de
Pre)7tire i PerAec6ionare ProAesional7 al $nspec6iei "uncii
cu sediul >n municipiul Botoani(
005<($n domeniul securit76ii i s7n7t76ii >n munc7 $nspec6ia
"uncii are urm7toarele atribu6ii principale8 acord7
asisten67 te-nic7 persoanelor juridice la elaborarea
pro)ramelor de prevenire a riscurilor proAesionale i
controlea47 reali4area acestoraD eAectuea47 sau solicit7
m7sur7tori i determin7ri, e?aminea47 probe de produse i
de materiale >n unit76i i >n aAara acestora, pentru
clariAicarea unor situa6ii de pericolD dispune sistarea
activit76ii sau scoaterea din Aunc6iune a ec-ipamentelor
te-nice, >n ca4ul >n care se constat7 o stare de pericol
iminent de accidentare sau >mboln7vire proAesional7 i
sesi4ea47, dup7 ca4, or)anele de urm7rire penal7D acord7
an)ajatorilor, persoane juridice i Ai4ice, autori4a6ia de
Aunc6ionare din punct de vedere al securit76ii >n munc7D
retra)e autori4a6ia de Aunc6ionare din punct de vedere al
securit76ii >n munc7, dac7 constat7 c7 prin modiAicarea
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/3C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
condi6iilor care au stat la ba4a emiterii acesteia nu se
respect7 prevederile le)isla6iei >n vi)oareD cercetea47
accidentele de munc7D coordonea47 activitatea de instruire
i inAormare a an)aja6ilor >n domeniul securit76ii i
s7n7t76ii >n munc7 i urm7rete activitatea de Aormare a
specialitilor >n domeniuD controlea47 aplicarea
dispo4i6iilor le)ale reAeritoare la certiAicarea produselor,
mainilor, utilajelor i ec-ipamentelor de protec6ie din
punct de vedere al securit76ii >n munc7, la intrarea acestora
pe teritoriul na6ional, prin inspectorii de munc7 sau prin
or)anisme acreditate de "inisterul "uncii, Familiei i
E)alit76ii de anseD controlea47 respectarea >ndeplinirii
cerin6elor le)ale reAeritoare la s7n7tatea >n munc7 i la
>nl7turarea riscurilor de >mboln7viri proAesionale(
9( Comitetul de securitate i s7n7tate >n munc7
0
005=(#a nivelul Aiec7rui an)ajator se constituie un comitet de
securitate i s7n7tate >n munc7, cu scopul de a asi)ura
implicarea salaria6ilor la elaborarea i aplicarea deci4iilor
>n domeniul proteciei muncii(
0059(Comitetul se constituie >n cadrul persoanelor juridice din
sectorul public, privat i cooperatist, inclusiv cu capital
str7in, care desA7oar7 activit76i pe teritoriul om@niei la
care sunt >ncadra6i cel pu6in =; de salaria6i(
0055(1n ca4ul >n care condi6iile de munc7 sunt )rele,
v7t7m7toare sau periculoase, inspectorul de munc7 poate
cere >nAiin6area acestor comitete i pentru an)ajatorii la
care sunt >ncadra6i mai pu6ini de =; de salaria6i( Dac7
activitatea se desA7oar7 >n unit76i dispersate teritorial, se
pot >nAiin6a mai multe comitete, num7rul acestora Aiind
0 A se vedea art( 0B3 - 0B= din Codul muncii - republicat(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
stabilit prin contractul colectiv de munc7 aplicabil(
005B(Comitetul de securitate i s7n7tate >n munc7 coordonea47
m7surile de securitate i s7n7tate >n munc7 i >n ca4ul
activit76ilor care se desA7oar7 temporar, cu o durat7 mai
mare de 3 luni(
005C($n sutua6ia >n care nu se impune constituirea comitetului,
atribu6iile speciAice ale acestuia vor Ai >ndeplinite de
responsabilul cu protec6ia muncii numit de an)ajator(
00B;(Competenta, atribu6iile speciAice i Aunc6ionarea
comitetului de securitate i s7n7tate >n munc7 sunt
re)lementate de Normele metodolo)ice de aplicare a #e)ii
nr( 30C:/;;9,aprobate prin Iot7r@rea .uvernului nr(
0</=:/;;9(
7. .rotec8ia (alaria8ilor prin (er4icii me*icale
00B0(An)ajatorii au obli)a6ia s7 asi)ure accesul salaria6ilor la
serviciul medical de medicin7 a muncii( Acesta poate Ai un
serviciu autonom or)ani4at de an)ajator sau un serviciu
asi)urat de o asocia6ie patronal7
/53
(
00B/(Durata muncii prestate de medicul de medicin7 a amuncii
se calculea47 >n Aunc6ie de num7rul de salaria6i ai
an)ajatorului, potrivit le)ii(
00B3("edicul de medicin7 a muncii este un salariat, atestat >n
proAesia sa potrivit le)ii, titular al unui contract de munc7
>nc-eiat cu un an)ajator sau cu o asocie6ie patronal7( El
/53 A se vedea #e)ea nr( <0B:/;;< - privind statutul proAessional
al amedicului de medicin7 a muncii, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, Partea $, nr( CCB din /C octombrie /;;<,
modiAicat7 prin #e)ea nr( <B:/;;5, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei, Partea $, nr( 0C< din /0 martie /;;5(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<0
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
este independent >n e?ercitarea proAesiei sale(
00B<(%arcinile principale ale medicului de medicin7 a muncii
constau >n8
00B=(a+ prevenirea accidentelor de munc7 i a bolilor
proAesional7D b+ suprave)-erea eAectiv7 a condi6iilor de
i)ien7 i s7n7tate >n munc7D c+ asi)urarea controlului
medical al salaria6ilor at@t la an)ajarea >n munc7, c@t i pe
durata e?ecut7rii contractului individual de munc7(
00B9($n vederea reali47rii sarcinilor ce >i revin medicul de
medicin7 a muncii poate propune an)ajatorului sc-imbarea
locului de munc7 sau a Aelului muncii unor salaria6i,
determinat7 de starea de s7n7tate a acestora( !ot el
stabilete >n Aiecare an un pro)ram de activitate pentru
>mbun7t76irea mediului de munc7 din punct de vedere al
s7n7t76ii >n munc7 pentru Aiecare an)ajator, care se supune
avi47riicomitetului de securitate i s7n7tate >n munc7(
00B5("edicul de medicin7 a muncii este membru de drept >n
comitetul de securitate i s7n7tate >n munc7(
=. R7(pun*erea juri*ic7 9n *omeniul protec8iei muncii.
00BB(Nerespectarea normelor privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7 atra)e r7spunderea disciplinar7, administrativ7,
material7, civil7 sau penal7, dup7 ca4, potrivit le)ii(
00BC($spunderea disciplinar a salariatului care a s7v@rit o
abatere )rav7 sau abateri repetate de la normele de
securitate i s7n7tate >n munc7 intervine >n condi6iile
prev74ute de art( 90 lit( a raportat la prevederile art( /<5-
/=/ din Codul muncii(
00C;($spunderea administrativ poate interveni, spre e?emplu,
>n situa6ia retra)erii calita6ii de administrator neasociat, >n
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/</
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
ca4ul >n care acesta este responsabil de deAicien6e >n
or)ani4area activit76ii >n domeniul securit76ii i s7n7t76ii >n
munc7(
00C0($spunderea patrimonial *material7+ intervine >n
condi6iile prev74ute de art( /=3-/=C din Codul muncii(
00C/($spunderea civil poate interveni >n condi6iile prev74ute
de art( 0;;; alin( 0 raportat la art( CCB-CCC din Codul civil
*r7spunderea civil7 delictual7 a comitentului-an)ajator
pentru Aapta prepusului - salariat, >n ca4ul >n care
>nc7lcarea normelor de securitate i s7n7tate >n munc7 de
c7tre salariat produce un prejudiciu unui ter6+(
00C3($spunderea penal intervine potrivit prevederilor art( 35-
3B din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i s7n7tatea >n
munc7(
00C<($spunderea contravenional este stabilit7 de prevederile
art( 3C-<3 din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7
/5<
(
00C=(Constatarea i aplicarea sanc6iunilor contraven6ionale se
Aace de c7tre inspectorii de munc7 din cadrul $nspec6iei
"uncii i inspectorii de poli6ie sanitar7 i medicin7
preventiv7 din cadrul "inisterului %7n7t76ii(
/5< Dispo4i6iile din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7 se completea47 cu prevederile 2rdonan6ei
nr( /:/;;0 privind re)imul juridic al contraven6iilor, publicat7
>n "onitorul 2Aicial al om@niei, nr( <0; din data de /= iulie
/;;0, aprobat7 prin #e)ea nr( 0B;:/;;/, publicat7 >n "onitorul
2Aicial al om@niei nr( /9B din // aprilie /;;/(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
11<%. Capitolul al C1-lea
Aormarea pro!e(ional7
1. Contractul *e cali!icare pro!e(ional7.
00C5(%alaria6ii cu v7rsta minim7 de 09 ani >mplini6i, care nu au
dob@ndit o caliAicare sau au dob@ndit o caliAicare ce nu le
permite men6inerea locului de munc7 la acel an)ajator, pot
>nc-eia contracte de caliAicare proAesional7, prin care se
obli)7 s7 urme4e cursurile de Aormare or)ani4ate de
an)ajator, pentru dob@ndirea unei caliAic7ri proAesionale(
00CB(Contractul de caliAicare proAesional7 se >nc-eie pe o durat7
cuprins7 >ntre 9 luni i / ani(
00CC(Pot >nc-eia cursuri de caliAicare proAesional7 numai
an)ajatorii autori4a6i >n acest sens de c7tre "inisterul
"uncii i %olidarit76ii %ociale i de "inisterul Educa6iei i
Cercet7rii( Procedura de autori4are, precum i modul de
atestare a caliAicarii proAesionale se stabilesc prin le)e
special7
/5=
(
$. Contractul *e a*aptare pro!e(ional7.
0/;;( %alaria6ii debutan6i >ntr-o Aunc6ie nou7, la un nou
loc de munc7, sau >n cadrul unui nou colectiv pot >nc-eia,
>n vederea adapt7rii lor, un contract pe durat7 determinat7,
ce nu poate Ai mai mare de un an(
/5= A se vedea 2rdinul ministrului muncii, solidarit76ii sociale i
Aamiliei i al ministrului educa6iei i cercet7rii nr(
3=3:=/;/:/;;3 prin care a Aost aprobat7 "etodolo)ia de
autori4are a Aurni4orilor de Aormare proAesional7 a adul6ilor(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0/;0( #a e?pirarea termenului ei vor putea Ai supui unei
evalu7ri privind capacitarea lor de adaptare proAesional7(
0/;/( An)ajatorii la care se e?ecut7 contracte speciale de
Aormare proAesional7 trebuie s7 numeasc7 un Aormator, adic7 un
salariat caliAicat cu o e?perien67 proAesional7 de minim / ani >n
domeniul de Aormare proAesional7, care va suprave)-ea Aormarea a
cel mult 3 salaria6i(
0/;3( Formatorul are obli)a6ia de a primi, de a ajuta, de a
inAorma, i de a >ndruma salariatul pe durata contractului special
de Aormare proAesional7 i de a suprave)-ea >ndeplinirea
atribu6iilor de serviciu corespun47toare postului ocupat de
salariatul >n Aormare( El asi)ur7 cooperarea cu alte or)anisme de
Aormare i particip7 la evaluarea salariului care abeneAiciat de
Aormare proAesional7(
0/;<( E?ecutarea acestei activit76i va Ai inclus7 >n
pro)ramul de lucru a Aormatorului(
0/;=( %tudiu de ca48 $n practic7, au Aost >nt@lnite situa6ii
>n care primele dou7 sau trei luni din durata contractului individual
de munc7 erau men6ionate ca Aiind perioad7 de adaptare
proAesional7 la locul de munc7, timp >n care contractul se
considera suspendat i salariatul primea o indemni4a6ie, iar abia
dup7 se stipula >n contract perioada de prob7( $n Aelul acesta,
salariatul era supus unei duble perioade de testare i veriAicare a
cunotin6elor i capacit76ii de adaptare la colectivul nou i la locul
de munc7, >n Aapt o discriminare A7cut7 salaria6ilor de c7tre
an)ajator(
0/;9( Av@nd >n vedere Aaptul c7 perioada de prob7 este
acum de cel mult C; de 4ile calendaristice pentru Aunc6iile de
e?ecu6ie, se poate ajun)e, acolo unde se Aolosete o astAel de
interpretare a le)isla6iei muncii, la o durat7 de veriAicare a
capacit76ii salariatului de p@n7 la 9 luni, >ncerc@ndu-se astAel o
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
metod7 de intimidare a noului an)ajat(
0/;5( #u@nd >n anali47 modiAic7rile aduse Codului
muncii, se impune o completare le)islativ7 >n domeniul Aorm7rii
proAesionale a adul6ilor, astAel >nc@t practicile, care duc la
po4i6ionarea >n situa6ie de inAerioritate a salariatului Aa67 de
an)ajator, s7 Aie eliminate(
3. Contractul *e ucenicie
$7%
.
(. ). Definiie.
0/;B( Prin #e)ea nr( /5C:/;;=
/55
le)iuitorul a >n6eles, >n
sA@rit, necesitatea re)lement7rii contractului de ucenicie(
)&'1. Contractul de ucenicie este deAinit de le)ea special7
ca Aiind un contract individual de munca de tip particular,
5ncheiat pe durat determinat, 5n temeiul cruia o
persoana fizic, denumit ucenic, se o+lig s se
pregteasc profesional i s munceasc pentru i su+
autoritatea unei persoane 4uridice sau fizice denumite
anga4ator, care se o+liga s7i asigure plata salariului i
toate condiiile necesare formrii profesionale(
0/0;( Art( /;B din Codul muncii preci4ea47 de
asemenea8, , contractul de ucenicie la locul de munca este
contractul individual de munca de tip particular, >n temeiul
c7ruia8 a+ an)ajatorul persoana juridic7 sau persoana Ai4ica
se obli)a ca, >n aAar7 pl76ii unui salariu, sa asi)ure
/59 A se vedea #e)ea nr( /5C:/;;= republicat7 - privind
ucenicia la locul de munc7, publicat7 >n "onitorul 2Aicial al
om@niei, Partea $, nr( =// din /= iulie /;00(
/55 "odiAicat7 i completat7 de #e)ea nr( 0;9:/;00, publicat7
>n "onitorul 2Aicial al om@niei, Partea $, nr( </C din /; iunie
/;00(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
Aormarea proAesional7 a ucenicului >ntr-o meserie potrivit
domeniului sau de activitateD b+ ucenicul se obli)a sa se
Aorme4e proAesional i sa munceasca >n subordinea
an)ajatorului respectiv( SS
(. &. <rsturile contractului de ucenicie.
0/00(a+ este un contract individual de munc, de tip particular,
care conAer7 ucenicului toate drepturile i obli)a6iile
prev74ute de le)isla6ia muncii, precum i drepturile i
obli)a6iile prev74ute de #e)ea nr( /5C:/;;=(
0/0/( Prin urmare contractul de ucenicie d7 natere la
raporturi de munc7 >ntre ucenic i an)ajator, obli)@nd
p7r6ile la respectarea prevederilor le)ale care
re)lementea47 rela6iile de munc7, securitatea i s7n7tatea
>n munc7, asi)ur7rile sociale, etc(, cu condi6ia ca aceste
prevederi s7 nu contravin7 prevederilor #e)ii nr( /5C:/;;=(
Caracterul particular al contractului de ucenicie la locul de
munc7, ca specie a contractului individual de munc7, este
dat de prevederile speciale ale #e)ii nr(
0/03( /5C:/;;= reAeritoare la durata contractului, obiectul
contractului, obli)a6iile an)ajatorului, etc(
b+ contractul de ucenicie se >nc-eie pe durat determinat,
pentru o perioad7 care nu poate Ai mai mare de 3 ani i mai
mica de 0/ luni, prin e?cep6ie de la re)ula stabilit7 >n ca4ul
contractelor individuale de munc7, care se >nc-eie >n mod
obinuit pe durat7 nedeterminat7(
c: contractul de ucenicie la locul de munc7 are ca o+iect
principal formarea 9educarea: profesional a ucenicului.
d+ contractul de ucenicie la locul de munc7 este un contract
strict personal( Caracterul personal al contractului de
ucenicie are un dublu >n6eles8 pe de o parte, din punctul de
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
vedere al ucenicului, acesta a >nc-eiat contractul de
ucenicie cu un anumit an)ajator pe care >l consider7 apt >n
a-i asi)ura Aormarea proAesional7 * tocmai de aceea
consider7m c7 >n ca4ul contractului de ucenicie nu poate
opera, >n principiu, spre e?emplu detaarea+D pe de alt7
parte, din punctul de vedere al an)ajatorului acesta >nc-eie
contractul de ucenicie la locul de munc7 cu o anumit7
persoan7 ce posed7 un minimum de aptitudini * an)ajatorul
put@nd s7 recur)7 la atabilirea e?isten6ei acestor aptitudini
>n condi6iile prev74ute de art( /C din Codul muncii +
(. (. =orma i coninutul contractului de ucenicie
0/0<( Potrivit art( < alin( 3 din #e)ea nr( /5C:/;;=
contractul de ucenicie la locul de munca se >nc-eie
obli)atoriu >n Aorma scris7, >n limba romana, i se
>nre)istrea47 >n termen de /; de 4ile la inspectoratul
teritorial de munca jude6ean, respectiv al municipiului
Bucureti( 2bli)a6ia de >nc-eiere a contractului de ucenicie
la locul de munca, >n Aorma scris7, revine an)ajatorului(
0/0=( Anterior >nceperii activit76ii, contractul de ucenicie
la locul de munc7 se >nre)istrea47 i >n re)istrul )eneral de
eviden67 a salaria6ilor, care se transmite inspectoratului
teritorial de munc7(
0/09( Forma scris7 a contratului de ucenicie este o
condi6ie ad probationem i nu una ad validitatem( !otui,
c-iar dac7 ar p7rea o condi6ie e?cesiv7, av@nd >n vedere
caracterul particular al contractului de ucenicie,
consider7m c7 Aorma scris7 a contractului de ucenicie ar Ai
necesar s7 Aie re)lementat7 ca o condiie de validitate a
acestuia( 1n acest Ael s-ar putea evita eventualele diAicult76i
>n caliAicarea unui contract ca Aiind un simplu contract
individual de munc7 sau un contract de ucenicie la locul de
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
munc7, care d7 natere la drepturi i o+ligaii specifice >n
Aavoarea i respectiv >n sarcina ambelor p7r6i(
0/05( Contractul de ucenicie la locul de munc7, pe l@n)7
elementele obli)atorii ale contractului individual de
munca, cuprinde i urmtoarele clauze cu privire la8 a+
caliAicarea, pe care urmea47 sa le dob@ndeasc7 uceniculD b+
numele coordonatorului de ucenicie i caliAicarea acestuiaD
c+ locul >n care se desA7oar7 activitatea de Aormare
proAesional7D d+ durata necesar7 pre)7tirii teoretice i
practice prin ucenicie la locul de munc7D e+ alte clau4e
potrivit le)ii( De asemenea, le)iuitorul a prev74ut c7
drepturile i obli)a6iile an)ajatorului i ale ucenicului se
stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munca, ce
se completea47 cu prevederile din cuprinsul contractului
colectiv de munc7 aplicabil i prin re)ulamentele interne,
dup7 ca4(
0/0B( Ucenicul poate Ai supus unei perioade de prob7 care
nu va dep7i 3; de 4ile lucr7toare i care se concreti4ea47
sub Aorma unei clau4e contractuale ce conAer7 ambelor
p7r6i posibilitatea de de4icere unilateral7 a contractului de
ucenicie * ve4i art( 5 alin( / din #e)ea nr( /5C:/;;=
coroborat cu prevederile art( 30 alin( <din Codul muncii+(
0/0C( "odelul-cadru al contractului de ucenicie la locul
de munca urmea47 s7 Aie aprobat prin -ot7r@re a
.uvernului(
(. ,. !apacitatea pilor contractului de
ucenicie. a+ Capacitatea an)ajatorului(
0//;( Potrivit art( 9 alin( 0 din #e)ea nr( /5C:/;;= pot
>nc-eia contracte de ucenicie la locul de munca, >n calitate
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/<C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de an)ajatori, numai persoanele 4uridice i persoanele
fizice autorizate de inisterul uncii, =amiliei i
3roteciei ;ociale, potrivit prevederilor pre4entei le)i(
0//0( 2 prevedere cel pu6in interesant7 este cea a art( 9
alin( 0 potrivit c7reia prin dero)are de la prevederile
2rdonan6ei de ur)en67 a .uvernului nr( <<:/;;B privind
desA7urarea activit76ilor economice de c7tre persoanele
Ai4ice autori4ate, intreprinderile individuale i
>ntreprinderile Aamiliale, cu modiAic7rile i complet7rile
ulterioare, pot >ncadra >n munca ucenici i8 a+ persoana
Ai4ica autori4at7, dac7 Aace dovada ca prestea47 de cel
pu6in un an activitatea pentru care a Aost autori4at7D b+
intreprinderea Aamilial7, prin repre4entantul acesteia, dac7
Aace dovada ca prestea47 de cel pu6in un an activitatea
pentru care s-a constituit ca intreprinderea Aamilial7(
0///( Persoana Ai4ica autori4ata, respectiv intreprinderea
Aamilial7, pot or)ani4a ucenicie la locul de munca pentru
ma?imum trei ucenici care se pre)7tesc concomitent i
numai pentru nivelul $ de caliAicare, potrivit dispo4i6iilor
le)ale *art( 9( alin( 3 din #e)ea nr( /5C:/;;=+(
0//3( Dispo4i6iile reAeritoare la >nc-eierea contractului de
ucenicie la locul de munca sunt aplicabile i >n ca4ul
raporturilor de munca ale ucenicilor >ncadra6i de asocia6iile
cooperatiste, re)lementate prin le)i speciale *art(
9( alin( < din #e)ea nr( /5C:/;;=+(
0//<( b+ Capacitatea ucenicului(
0//=( Potrivit art( = alin( 0 din #e)ea nr( /5C:/;;= poate
Ai incadrat7, ca ucenic >n munc7, orice persoan7 Ai4ic7 ce a
5mplinit vrsta de )6 ani, dar nu mai mult de &/ de ani, i
nu de6ine o caliAicare pentru ocupa6ia >n care se
or)ani4ea47 ucenicia la locul de munc7(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0//9( De asemenea, ca i >n ca4ul contractului individual
de munc7, persoana Ai4ic7 poate >nc-eia un contract de
ucenicie la locul de munc7, >n calitate de ucenic, i la
>mplinirea v@rstei de 0= ani, cu acordul scris al p7rin6ilor
sau al repre4entan6ilor le)ali, pentru activit76i potrivite cu
de4voltarea Ai4ic7, aptitudinile i cunotin6ele sale, dac7
astAel nu >i sunt periclitate s7n7tatea, de4voltarea i
pre)7tirea proAesional7( #ipsa acordului p7rin6ilor sau al
repre4entan6ilor le)ali atra)e dup7 sine nulitatea absolut7 a
contractului de ucenicie(
0//5( %e pot >ncadra >n munca >n calitate de ucenici i
urm7toarele cate)orii8
a+ cet76enii str7ini, precum i apatri4ii care au ob6inut permis
de munca >n om@nia, conAorm re)lement7rilor le)ale >n
vi)oareD
b+ cet76enii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
semnatare ale Acordului privind %pa6iul Economic
European i membrii de Aamilie ai acestora(
0//B( "aternitatea nu constituie motiv de discriminare >n
e?ecutarea uceniciei la locul de munca(
0//C( Ucenicii care au >mplinit varsta de 0B ani au dreptul
la >ntre6inere, acestora aplic@ndu-li-se prevederile Codului
Aamiliei, perioada de ucenicie Aiind asimilat7 cu cea de
continuare a studiilor(
)&('. (. /. "fectele contractului de
ucenicie. a+ 2bli)a6iile an)ajatorului(
0( Principala obli)a6ie a an)ajatorului este aceea de a reali4a
formarea 9educarea: profesional a ucenicului.
#nga4atorul are o+ligaia ca sub >ndrumarea unui salariat
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=0
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
al s7u - maistrul de ucenicie *care este persoana atestat7 >n
condi6iile pre4entei le)i s7 coordone4e Aormarea
proAesional7 a ucenicului+ s organizeze ucenicia la locul
de munc.
0/30( Formarea proAesional7 a ucenicului se reali4ea47 >n
principiu pe dou7 planuri8 pe de o parte, pe plan teoretic,
c@nd se urm7rete dob@ndirea de c7tre ucenic a
cunotin6elor teoretice )enerale i speciale *proceduri,
metode, sisteme, prescrip6ii etc(, sau >ntr-o Aormul7 mai
concis7, , a ti cumSS+, necesare procesului de >nv76are a
meseriei care Aace obiectul contractului de ucenicie
*component7 e?trem de important7 >n dob@ndirea
competen6ei proAesionale de c7tre ucenic+( Pre)7tirea
teoretic7 se desA7oar7 la un Aurni4or de Aormare
proAesional7 autori4at, conAorm prevederilor le)ale >n
vi)oare pentru caliAicarea sau ocupa6ia respectiva( Pe de
alt7 parte, pre)7tirea proAesional7 a ucenicului se
reali4ea47, >n principal, 5n plan practic, c@nd se urm7rete
dob@ndirea de c7tre ucenic a aptitudinilor, >nsuirilor,
deprinderilor sau abilit76ilor speciAice meseriei pentru care
se desA7oar7 procesul de Aormare proAesional7(
/( 2 alt7 obli)a6ie deosebit de important7 a an)ajatorului este
aceea de a asigura toate condiiile necesare, impuse de
le)e, pentru e?ecutarea contractului de ucenicie la locul de
munc7(
0/3/( 1n vederea Aorm7rii proAesionale a ucenicului,
an)ajatorul are obli)a6ia sa asi)ure ucenicului accesul la
pre)7tire teoretic7 i practic7, precum i toate condi6iile
necesare pentru ca maistrul de ucenicie sa-i >ndeplineasc7
sarcinile >n ceea ce privete Aormarea ucenicului(
0/33( Pe perioada >ncadr7rii >n munc7 >n ba4a
contractului de ucenicie la locul de munc7, an)ajatorul are
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
obli)a6ia sa asi)ure ucenicului care are domiciliul stabil >n
alt7 localitate, A7r7 posibilit76i de navet7 4ilnic7, condi6ii de
ca4are i de mas7 >n re)im de 3 mese pe 4i, >n unit76i de
proAil autori4at, conAorm le)ii(
0/3<( Condi6iile de ca4are trebuie sa Aie asi)urate de c7tre
an)ajator i suportate de ucenic, iar contravaloarea
acestora nu poate dep7i =;P din venitul net salarial
reali4at de c7tre ucenic la locul de munc7, conAorm
contractului de ucenicie >n vi)oare(
0/3=( An)ajatorul trebuie s7 asi)ure pre)7tirea practic7 >n
locuri de munc7 ce permit dob@ndirea tuturor
competentelor prev74ute de standardul ocupational,
respectiv de standardul de pre)7tire proAesional7(
3( An)ajatorul are o+ligaia de a acorda salariul de +aza
lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munc7,
care trebuie s fie cel puin egal cu salariul de +aza minim
+rut pe ara, >n vi)oare pentru un pro)ram de B ore pe 4i,
respectiv de <; de ore >n medie pe saptam@n7(
<( An)ajatorul are o+ligaia de respecta programul normal
de munc pentru persoanele >ncadrate >n ba4a unui contract
de ucenicie la locul de munca care este de ma-imum 8 ore
pe zi, 5n regim de ma-imum / zile pe saptamn.
/. An)ajatorul are obli)a6ia de a utiliza ucenicul numai la
prestarea acelor activiti care au ca o+iect pregtirea
teoretic i practic a acestuia conAorm contractului de
ucenicie la locul de munc7(
6. An)ajatorul are obli)a6ia de a asi)ura evaluarea finala a
pregtirii teoretice i practice a ucenicului.
0/39( Evaluarea i certiAicarea Aorm7rii proAesionale prin
ucenicie la locul de munca se reali4ea47 >n conAormitate cu
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=3
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
prevederile le)ale >n vi)oare privind Aormarea proAesional7
a adul6ilor *art( 09 alin( 3 din #e)ea nr( /5C:/;;=+(
0/35( b+ 2bli)a6iile ucenicului(
0( Ucenicul se o+lig s se formeze profesional. Ucenicul
trebuie s7 aib7 o atitudine activ7, interesat7, orientat7 spre
atin)erea scopului pentru care a >nc-eiat contractul de
ucenicie - Aormarea sa proAesional7, i mai precis,
0/3B( ob6inerea unei caliAic7ri >ntr-o anumit7 meserie(
1239. /
/( Ucenicul se o+lig s munceasc 5n su+ordinea i su+
autoritatea anga4atorului su. E?ecutarea contractului de
ucenicie la locul de munc7 presupune i prestarea muncii
de c7tre ucenic >n subordinea i sub autoritatea
an)ajatorului, ucenicul Aiind obli)at s7 respecte ordinele i
dispo4i6iile an)ajatorului, precum i normele reAeritoare la
or)ani4area i Aunc6ionarea activit76ii acestuia *sub re4erva
le)alit76ii lor +(
3( Ucenicul este o+ligat s e-ecute cu +un credin
contractul de ucenicie >n vederea atin)erii scopului pentru
care a >nc-eiat contractul de ucenicie la locul de munc7 -
Aormarea sa proAesional7(
<( O+ligaia de fidelitate fata de anga4ator >n e?ecutarea
atribu6iilor de serviciu, dob@ndete valen6e noi >n ca4ul
contractului de ucenicie, an)ajatorul Aiind autorul moral al
devenirii proAesionale a ucenicului(
=( O+ligaia de a respecta msurile de securitate i sntate
a muncii 5n unitate este o alt7 obli)a6ie e?trem de
important7 a ucenicului( Acesta aAl@ndu-se >n procesul de
Aormare proAesional7 este necesar s7 Aie instruit >n mod
corespun47tor din punct de al normelor de securitate i
s7n7tate >n munc7, av@nd >n vedere i lipsa sa de e?perien6a
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
*sau e?perin6a redus7+ >n procesul muncii, pentru a evita
punerea >n pericol a s7n7t76ii i inte)rit76ii corporale a
ucenicului( !ot >n acest sens, instruirea corect7 i >nsuirea
normelor de securitate i s7n7tate >n munc7 este e?trem de
important7 >n e?ercitarea ulterior7 a meseriei(
6. O+ligaia de confidenialitate i o+ligaia de a respecta
secretul de serviciu.
0/<;( e)ulile reAeritoare la e?ecutarea, modiAicarea i
suspendarea contractului de ucenicie sunt cele aplicabile
contractului individual de munc7( 1ns7 consider7m, spre
e?emplu c7, detaarea nu poate Ai dispus7 sau sc-imbarea
Aelului muncii >ntruc@t aceasta ar contraveni scopului
contractului(
(. 6. 8ncetarea contractului de ucenicie la locul de munc.
0/<0( odalitatea principal de 5ncetare a contractului
de ucenicie la locul de munc7 se reali4ea47 prin e-pirarea
duratei contractului, acesta Aiind esen6ialmente un contract
>nc-eiat pe durat7 determinat7(
)&,&. #poi, 5n principiu, 5ncetarea contractului de
ucenicie la locul de munc se realizeaz 5n cazurile,
condiiile i formele prevzute pentru contractul individual
de munc.
0/<3( %untem >ns7 de p7rere c7 >n ca4ul contractului de
ucenicie la locul de munc nu este oportun *A7r7 a e?clude
totui posibilitatea+ s7 se procede4e la aplicarea
dispo4i6iilor Codului muncii reAeritoare la >ncetarea
contractului pentru necorespundere proAesional7, deoarece
an)ajatorul are >n primul r@nd obli)a6ia de a-i asi)ura
ucenicului Aormarea proAesional7, ob6inerea unei caliAic7ri,
a unei meserii( Proced@nd la concedierea ucenicului pentru
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/==
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
necorespundere proAesional7 ar >nsemna ca an)ajatorul s7-
i recunoasc7 propria culp7, pe de o parte >n selectarea
persoanelor cu care >nc-eie contracte de ucenicie, iar pe de
alt7 parte, incapacitatea sa de a Aorma *educa+ proAesional
ucenicul ceea ce ar avea eAecte d7un7toare asupra evalu7rii
de c7tre institu6iile competente a activit76ii sale de Aormare
proAesional7( "ai mult, an)ajatorul ar putea utili4a >n mod
abu4iv prevederile 90 lit( d din Codul muncii pentru
concedierea ucenicului, av@nd >n vedere c7 proba
incapacit76ii proAesionale a acestuia s-ar reali4a mai uor(
De asemenea r7m@ne de re)lementat situa6ia >n care
an)ajatorul >i restr>n)e sau c-iar >ncetea47 activitatea iar
Aormarea proAesional7 a ucenicului nu a Aost Ainali4at7
*eventual s7 se reali4e4e evaluarea potrivit prevederilor
le)ale pentru a stabili nivelul de caliAicare proAesional7 la
momentul intervenirii cau4ei de >ncetare a contractului de
ucenicie pentru motive neimputabile ucenicului - ucenicia
la locul de munca se or)ani4ea47 pentru nivelurile 0, / i 3
de caliAicare, stabilite prin le)isla6ia >n vi)oare - ve4i art(
00 alin( 0 din #e)ea nr( /5C:/;;=-republicat7+(
/5B
contractul
/5B 2. Organizarea uceniciei la locul de munc
;usinerea financiar a uceniciei la locul de
munca.
Ucenicia la locul de munc7 se or)ani4ea47 pentru nivelurile 0,/ i
3 de caliAicare, stabilite prinle)isla6ia >n vi)oare( %e
or)ani4ea47 pentru caliAic7rile stabilite prin le)e i pentru
ocupa6iile cuprinse >n ClasiAicarea ocupa6iilor din om@nia,
pentru care e?ist7 standarde de pre)7tire proAesional7,
respectiv standarde ocupa6ionale(
An)ajatorul are obli)a6ia de a or)ani4a evaluarea pre)7tirii
teoretice i practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=9
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de ucenicie la locul de munc7 se poate prelun)i, >n mod
corespun47tor, cu cel mult 9; de 4ile(
)&,,. (. 8. ;usinerea financiar a uceniciei la locul de
munc.
0/<=( Pentru stimularea >ncadr7rii >n munc7 a persoanelor
*>n vederea Aorm7rii proAesionale a acestora+ pe ba4a
contractului de ucenicie le)ea prevede c7 an)ajatorii pot
beneAicia lunar, la cerere, din bu)etul asi)ur7rilor pentru
omaj, pe perioada derul7rii contractului de ucenicie,
pentru Aiecare persoan78
0/<9( - o suma e)ala cu 9;P din valoarea indicatorului social de
reAerin67 al asi)ur7rilor pentru omaj i stimul7rii Aor6ei de munc7
>n vi)oare, prev74ut de #e)ea nr( 59:/;;/ privind sistemul
asi)ur7rilor pentru omaj i stimularea ocup7rii Aor6ei de munc7,
cu modiAic7rile i complet7rile ulterioare D sum7 care se acord7
an)ajatorilor propor6ional cu timpul eAectiv lucrat de ucenic,
precum i pentru perioada concediului anual de odi-n7 al
uceniculuiD
0/<5( Prevederile de mai sus nu se aplic7 pe perioada de
prob7 prev74ut7 >n cuprinsul contractului de ucenicie la
locul de munc7, pe perioada >n care raporturile de munc7
sunt suspendate, precum i >n situa6ia >n care an)ajatorul,
i caliAicare a competen6elor proAesionale ob6inute pe alte c7i
dec7t cele Aormale, i de a suporta costurile evalu7rii i
certiAic7rii Aorm7rii proAesionale(
$n ca4ul >n care ucenicul nu a ob6inut competen6ele proAesionale
speciAice pro)ramului de Aormare prin ucenicie, evaluarea acestuia
se mai poate Aace o sin)ur7 dat7, >n termen de 9; de 4ile d la data
comunic7rii deci4iei Comisiei de evaluare, eliberat7 potrivit le)ii(
$n aceast7 situa6ie,
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=5
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
anterior >nc-eierii contractului de ucenicie la locul de
munc7, a avut cu persoana >n cau47 >nc-eiat un alt contract
de ucenicie la locul de munc7(
0/<B( Pentru a evita utili4area acestor Aacilit76i doar >n
scopul sus6inerii Ainanciare de c7tre an)ajator a unor
posturi, le)ea prevede c7, , an)ajatorii care beneAicia47 de
Aacilit76ile prev74ute la art( 0= sunt obli)a6i sa men6in7
raporturile de munc7 ale acestora pe perioada contractului
de ucenicie la locul de munc7 >nc-eiatE(
0/<C( 1n situa6ia >n care raporturile de munc7 >nc-eiate
>ntre an)ajator i ucenic >ncetea47 anterior datei e?pir7rii
contractului de ucenicie la locul de munc7, an)ajatorii sunt
obli)a6i sa restituie, >n totalitate, a)en6iei pentru ocuparea
Aor6ei de munc7 jude6ene, respectiv a municipiului
Bucureti, sumele >ncasate de la bu)etul asi)ur7rilor pentru
omaj pentru Aiecare ucenic, plus dobanda de reAerin67 a
B7ncii Na6ionale a om@niei, >n vi)oare la data >ncet7rii
raporturilor de munc7, dac7 >ncetarea acestora a avut loc
din motivele prev74ute la art( == lit( b+, art(
0/=;( =9 alin 0 lit( d i art( 9= din #e)ea nr( =3:/;;3 -
Codul muncii, cu modiAic7rile i complet7rile ulterioare(
)&/). (. 1. ;tatutul ucenicului.
0/=/( 1nc-eierea contractului de ucenicie la locul de
munc7 conAer7 persoanei >ncadrate >n munc7 statutul de
ucenic, acesta dob@ndind toate drepturile i obli)a6iile
prev74ute de le)isla6ia muncii, precum i drepturile i
obli)a6iile prev74ute de #e)ea nr( /5C:/;;=(
0/=3( #e)ea stabilete >n Aavoarea an)ajatorului
posibilitatea acestuia de a solicita absolventului, la
>nc-eierea contractului de ucenicie, an)ajarea obli)a6iei de
a r7m@ne >n unitatea respectiva cu contract de munc7 pe o
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=B
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
perioada ne)ociat7 >ntre p7r6i( 1n ca4 contrar, ucenicul va
rambursa contravaloarea c-eltuielilor A7cute de an)ajator
cu Aormarea sa proAesional7(
)&/,. (. )'. !ontrolul modului de respectare a
prevederilor legale referitoare la contractul de ucenicie.
0/==( $nstitu6iile cu atribu6ii de control asupra modului de
respectare a prevederilor le)ale reAeritoare la autori4area,
or)ani4area i eAectuarea uceniciei la locul de munc7 sunt8
inspectoratele teritoriale de munc, ageniile pentru
prestaii sociale, ageniile 4udeene pentru ocuparea forei
de munc.
0/=9( Competen6a de a controla modul de >nc-eiere,
e?ecutare, modiAicare, suspendare i >ncetare a contractului
de ucenicie la locul de munc7 apar6ine inspectorilor de
munc7 din cadrul inspectoratelor teritoriale de munc7,
A)en6iile pentru presta6ii sociale jude6ene, respectiv a
municipiului Bucureti, e?ercit7 controlul asupra modului
>n care este or)ani4at7 i se desA7oar7 ucenicia la locul de
munc7(
0/=5( A)en6iile pentru ocuparea Aor6ei de munc7 jude6ene,
respectiv a municipiului Bucureti, controlea47 modul de
respectare de c7tre an)ajatori a obli)a6iilor reAeritoare la
men6inerea raporturilor de munc7 a ucenicilor pentru care
beneAicia47 de sume din bu)etul asi)ur7rilor pentru omaj(
)&/8. (. )). !ontravenii.
0/=C( 1nc7lcarea prevederilor art( 3, art( < alin( *3+, art( =
alin( *0+, */+ i *<+, art( 9 alin( */+ i *3+, art( 5 alin( *0+, */+,
*<+-*-9+, art( C, art( 0; art( 0= alin( */+ i art( 09 din #e)ea
nr( /5C:/;;= constituie contraven6ie i se sanc6ionea47 cu
amenda de 0;(;;; lei de c7tre persoanele cu atribu6ii de
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/=C
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
control din cadrul institu6iilor preci4ate anterior(
)&6'. (. )&. *itigii.
0/90( Potrivit art( // din #e)ea nr( /5C:/;;=-republicat7
conAlictele >n le)atur7 cu >nc-eierea, e?ecutarea,
modiAicarea, suspendarea i >ncetarea contractului de
ucenicie la locul de munca se solu6ionea47 conAorm
prevederilor le)ale privind conAlictele de munca(
0/9/( Av@nd >n vedere caracterul particular al contractului
de ucenicie la locul de munc7 *>n principal dat de scopul
acestuia - Aormarea proAesional7 a ucenicului+, consider7m
c7 ar Ai necesar ca le)iutorul s7 prevad7 o procedur7 de
conciliere a liti)iilor dintre an)ajator i ucenic la care s7
participe >n calitate de mediator una din institu6iile *dup7
ca4+ cu atribu6ii de control asupra modului de respectare a
prevederilor le)ale reAeritoare la autori4area, or)ani4area i
eAectuarea uceniciei la locul de munc7(
)&6(. 8n final, apreciem c, avnd 5n vedere scopul ultim
al contractului de ucenicie 7 formarea 9educarea:
profesional a ucenicului 7 acesta se 5ncadreaz 5n
ansam+lul de instrumente prevzute de lege, menite s
asigure dezvoltarea unui sistem de formare profesional
continu, transparent i fle-i+il, care s asigure creterea
ocupa+ilitii, adapta+ilitii si mo+ilitii forei de munc
i care s rspund nevoilor companiilor de for de
munc calificat.
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/9;
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
<( Alte obli)a6ii le)ale privind Aormarea
proAesional7
/5C
(
0/9<( An)ajatorii au obli)a6ia de a asi)ura participarea la
pro)rame de Aormare proAesional7 pentru to6i salaria6ii cel
pu6in o dat7 la / ani, dac7 au cel pu6in /0 de salaria6i, sau
cel pu6in o dat7 la 3 ani dac7 au sub /0 de salaria6i(
C-eltuielile cu participarea la pro)ramele de Aormare
proAesional7 sunt suportate de c7tre an)ajator(
0/9=( Pentru an)ajatorul persoan7 juridic7 care are mai
mult de /; de salaria6i este obli)atoriu s7 elabore4e anual
i s7 aplice planuri de Aormare proAesional7
/B;
, cu
consultarea sindicatului sau dup7 ca4, a
0/99( repre4entan6ilor salaria6ilor( Planul devine ane?7 la
contractul colectiv de munc7 >nc-eiat la nivel de unitate(
0/95( Participarea la Aormare proAesional7 poate avea loc
la ini6iativa an)ajatorului sau la ini6iativa salariatului(
0/9B( "odalitatea concret7 de Aormare proAesional7,
drepturile i obli)a6iile p7r6ilor, durata Aorm7rii
proAesionale, precum i orice alte aspecte le)ate de
Aormarea proAesional7, inclusiv obli)a6iile contractuale ale
salariatului >n raport cu an)ajatorul care a suportat
c-eltuielile oca4ionale de Aormarea proAesional7, se
stabilest prin acordul p7r6ilor i Aac obiectul unor acte
adi6ionale la contractele individuale de munc7(
0/9C( 1n ca4ul >n care, participarea la cursurile sau sta)iile
de Aormare proAesionala este ini6iat7 de an)ajator, toate
c-eltuielile oca4ionate de aceast7 participare sunt suportate
/5C A se vedea art( 0C/ - /;; din Codul muncii- republicat(
/B; Prevederile Codului muncii, privind pre)7tirea
proAesional7, sunt completate de 2rdonan6a .uvernului nr(
0/C:/;;; - privind Aormarea proAesional7 a adul6ilor(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/90
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
de c7tre acesta( Pe perioada particip7rii la astAel de cursuri,
salariatul va beneAicia, pe toat7 durata Aorm7rii
proAesionale, de toate drepturile salariale de6inute(
0/5;( Pe perioada particip7rii la cursuri sau sta)ii de
Aormare proAesional7, salariatul beneAicia47 de vec-ime la
acel loc de munc7, aceast7 perioad7 Aiind considerat7
sta)iu de coti4are >n sistemul asi)ur7rilor sociale de stat(
)&2). ;alariaii care au +eneficiat de un curs sau un
stagiu de formare profesional iniiat de anga4ator, nu pot
avea iniiativa 5ncetrii contractului individual de munc
pentru o perioad sta+ilit prin act adiional
&8)
..
0/5/( Durata obli)a6iei salariatului de a presta munca >n
Aavoarea an)ajatorului care a suportat c-eltuielile
oca4ionate de Aormarea proAesional7, precum i orice alte
aspecte >n le)atur7 cu obli)a6iile salariatului, ulterioare
Aorm7rii proAesionale, se stabilesc prin act adi6ional la
contractul individual de munc7( Nerespectarea de c7tre
/B0 >ncet7rii contractului individual de munc7 o perioad7 de cel
pu6in 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau sta)iului de
Aormare proAesional7(
Printre modiAic7rile, beneAice raporturilor de munc7, aduse
Codului "uncii, consider7m c7 se num7r7 i aceasta, permit@ndu-
se astAel o ne)ociere mai mare >ntre p7r6i a condi6iilor >n care se
vor desA7ura pre)7tirile proAesionale ini6iate de an)ajator i
totodat7 acord@ndui-se salariatului dreptul de a stabili de la >nceput
durata pentru care se obli)7 s7 r7m@n7 an)ajat la cel care a ini6iat
pre)7tirea proAesional7( %alariatul poate demisioan anterior
perioadei stabilite, dar >n acest ca4 , el va trebui s7 suporte
c-eltuielile oca4ionate de pre)7tirea sa proAesional7, propor6ional
cu perioada nelucrat7(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/9/
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
salariat a acestor dispo4i6ii determin7 obli)area acestuia la
suportarea tuturor c-eltuielilor oca4ionate de pre)7tirea sa
proAesional7, propor6ional cu perioada nelucrat7 din
perioada stabilit7 conAorm
0/53( actului adi6ional la contractul individual de munc7(
1274. /
0/5=( 2bli)a6ia revine i salaria6ilor care au Aost
concedia6i >n perioada stabilita prin actul adi6ional, pentru
motive disciplinare, sau al c7ror contract individual de
munc7 a >ncetat ca urmare a arest7rii preventive pentru o
perioad7 mai mare de 9; de 4ile
/B/
, a condamn7rii printr-o
-ot7r@re judec7toreasc7 deAinitiv7 pentru o inArac6iune >n
le)atur7 cu munca lor, precum i >n ca4ul >n care instan6a
penal7 a pronun6at interdic6ia de e?ercitare a proAesiei,
temporar sau deAinitiv(
0/59( $n ca4ul >n care salariatul este cel care are ini6iativa
particip7rii la o Aorm7 de pre)7tire proAesional7 cu scoatere
din activitate, an)ajatorul va anali4a solicitarea salariatului,
>mpreun7 cu sindicatul sau, dup7 ca4, cu repre4entan6ii
salaria6ilor(
0/55( An)ajatorul va decide cu privire la cererea
Aormulat7 de salariat, >n termen de 0= 4ile de la primirea
solicit7rii( !otodat7 an)ajatorul va decide cu privire la
condi6iile >n care va permite salariatului participarea la
/B/ Prin modiAicarea adus7 Codului muncii de 2rdonan6a de
ur)an67 nr( 9=:/;;= dar i de #e)ea nr( <;:/;00 nu a Aost
modiAicat i art 0CB alin( < , dar credem c7 termenul este de 3;
de 4ile aa cum este prev74ut la art( 90 litera b+ se aplic7 i >n
acest ca4, altAel ne-am )7si >n Aa6a unei situa6ii de concediere
pentru motive care 6in de persoana salariatului re)lementat7 de
dou7 articole ale aceluiai cod >n moduri diAerite( De lege
ferenda se >mpune modiAicarea corespun47toare a art( 0CB alin(
<(
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/93
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
Aorma de pre)7tire proAesional7, inclusiv dac7 va suporta >n
totalitate sau >n parte costul oca4ionat de aceasta(
0/5B( %alaria6ii care au >nc-eiat un act adi6ional la
contractul individual
1279. / /
0 Art( = lit( r din din #e)ea 30C:/;;9, privind securitatea i
s7n7tatea >n munc7(
/9<
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
0/B;( de munc7 cu privire la Aormarea proAesional7
pot primi >n aAara salariului corespun47tor locului de
munc7 i alte avantaje >n natur7 pentru Aormarea
proAesional7( Con6inutul minim al contractului
individual de munc7, care trebuie respectat de c7tre to6i
an)ajatorii, este stabilit prin 2rdinul ministrului
muncii i solidarit76ii sociale nr( 9< din /B Aebruarie
/;;3, publicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei, partea
$, nr( 03C din < martie /;;3, modiAicat prin 2rdinul nr(
59:/;;3, publicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei,
partea $, nr( 0=C din 0/ martie /;;3 i prin 2rdinul nr(
0909:/;00, publicat >n "onitorul 2Aicial al om@niei,
partea $, nr( <0= din 0< iunie /;00(
0/B0( AstAel, potrivit modelului cadru, contractul
individual de munc7 cuprinde cel pu6in urm7toarele
elemente 8 p7r6ile contractuluiD obiectul contractuluiD
durata
0/B/( /0 %tabilirea >n concret a >ndeplinirii condi6iilor
de v@rst7 standard i a sta)iului minim de coti4are
pentru pensionare este aproape imposibil de reali4at >n
practic7 de c7tre an)ajator av>nd >n vedere Aaptul c7
acesta nu mai de6ine o eviden67 complet7 a sta)iului de
coti4are, aa cum se putea stabili >n trecut pe ba4a
carnetului de munc7( Prin urmare constatarea
>ndeplinirii condi6iilor de v@rst7 standard i a sta)iului
minim de coti4are pentru pensionare se va reali4a de
c7tre casa de pensii, >ns7 >ntre momentul >ndeplinirii
con6iilor i data
0/B3( / BeneAiciarii de lucr7ri care au >nAiin6ate
sucursale, a)en6ii, repre4entan6e, punce de lucru sau
alte asemenea unit76i A7r7 personalitate juridic7, c7rora
le-au
0/B<( 3 Al &iclea, A( Popescu, "( &ic-indelean, C(
!uAan, 2( &inca, op. cit., p( 99;-990 i autorii cita6i
*Constantin Flitan, $spunderea disciplinar a
anga4ailor, Editura tiin6iAic7, Bucureti, 0C=C, pa)(
/=-/CD %anda .-impu, !teva aspecte ale desfacerii
0/B=( / $n literatura de specialitate a Aost
adoptat7 >n )eneral denumirea de contract de
colaborare, spre deosebire de le)iuitor care a consacrat
/9=
Dacian C( Dra)o *coord+, emus C-iciudean, .ina Emric-
prin prevederile #e)ii nr( B3:0CC= i ulterior ale #e)ii
nr( 03;:0CCC *prevederi abro)ate+ sinta)ma de
conven6ie civil7 de prest7ri servicii *>n temeiul c7reia o
persoan7 presta o munc7 de multe ori identic7, at@t ca
durat7 de timp, c@t i a Aelului muncii, cu cea a unei
persoane >ncadrate >n temeiul unui contract individual
de munc7, A7r7 >ns7 ca
0/B9( / Anterior, modiAic7rii art( 0CB alin 0 din
Codul "uncii prin #e)ea nr( <;:/;00, se prevedea c7
salaria6ii care beneAiciau de un curs sau un sta)iu de
Aormare proAesional7 mai mare de 9; de 4ile ini6iat de
an)ajator, nu puteau avea ini6iativa
/99

S-ar putea să vă placă și