Sunteți pe pagina 1din 6

Legea arendarii nr.

16/1994 actualizata cu Legea


nr.20/2008(Monitorul Oficial nr. 170 din 05.03.2008!
referitoare la contractul de arenda
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. 1. - (1) Bunurile agricole pot fi arendate in conditiile legii.
(2) Prin bunuri agricole care pot fi arendate se intelege terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenuri
agricole productie - arabile, iile, liezile, pepinierele iticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de !amei si
duzi -, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozoote!nice, amena"ari piscicole si de
imbunatatiri funciare, drumurile te!nologice, platformele si spatiile de depozitare care seresc neoilor productiei
agricole si terenurile neproductie care pot fi amena"ate si folosite pentru productia agricola, precum si animalele,
constructiile de orice fel, masinile, utila"ele si alte asemenea bunuri destinate e#ploatarii agricole.
Art. 2. - Prin arendare se intelege contractul inc!eiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri
agricole, denumit arendator, si arendas, cu priire la e#ploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la
un pret stabilite de parti.
Art. $. - (1) Arendarea se face prin contract scris, al carui model este preazut in ane#a, inc!eiat intre arendator,
pe de o parte, si arendas, pe de alta parte. Partile contractante pot fi persoane fizice sau "uridice.
(2) Arendasii, persoane fizice, pot fi cetateni romani, indiferent daca au domiciliul in tara sau in strainatate.
(21) Persoanele fizice preazute la alineatul precedent trebuie sa aiba pregatire de specialitate agricola,
practica agricola sau un atestat de cunostinte agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendatori. Atestatul
a fi eliberat de organele abilitate de %inisterul Agriculturii si Alimentatiei.
($) Arendasii, persoane "uridice, pot fi persoane "uridice romane, cu sediul in Romania, inclusi cele cu capital
partial sau integral strain.
($1) Persoanele "uridice preazute la alineatul precedent trebuie sa aiba ca obiect de actiitate e#ploatarea
bunurilor agricole si sa prezinte garantiile solicitate de arendator.
Art. &. - (1) Regiile autonome, institutele si statiunile de cercetare si productie agricola care au in administrare
terenuri proprietate publica nu pot da in arenda bunurile agricole preazute la art. 1 alin. (2), sub sanctiunea
nulitatii absolute a actelor inc!eiate.
(2) Abrogat.
($) 'rice act de arendare facut cu incalcarea preederilor prezentului articol este nul.
Art. (. - (1) )ontractul de arendare a cuprinde:
a) partile contractante si domiciliul sau sediul acestora*
b) obiectul contractului, complet si precis determinat* obiectul contractului trebuie sa cuprinda descrierea
amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate, inentarul acestora si planul de situatie al terenurilor*
c) obligatiile fiecareia dintre parti, e#pres si complet mentionate*
d) durata arendarii*
e) arenda, modalitatile si termenele de plata a acesteia*
f) raspunderile fiecarei parti* orice suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se a retine de catre
arendator se a specifica separat in contract*
g) alte clauze conenite de parti si permise de lege.
(2) Partile or include in contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt in sarcina
arendasului.
Art. +. - (1) )ontractul de arendare se intocmeste in scris, cate un e#emplar pentru fiecare parte si un e#emplar
care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 1( zile de la
data inc!eierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local.
(2) )and bunurile arendate sunt situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, inregistrarea si
depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala este situat bunul arendat.
($) ,a#ele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului.
(&) -unt alabile si opozabile numai contractele de arendare inc!eiate in scris si inregistrate la consiliul local, in
conditiile prezentei legi.
(() )ontractele de arendare inc!eiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titluri e#ecutorii pentru
plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.
Art. .. - /urata arendarii se stabileste de catre parti in contractul de arendare.
Art. 0. - (1) Arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate in termenul si in conditiile stabilite, sa
garanteze pe arendas de eictiune totala sau partiala si sa e#ecute toate celelalte obligatii asumate prin contract.
(2) Arendasul are obligatia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, in conditiile stabilite in contract,
de a mentine potentialul producti al bunurilor arendate, de a le restitui la incetarea contractului, de a cere
acordul arendatorului pentru efectuarea eentualelor inestitii pe teren, de a plati arenda la termenele si in
modalitatile stabilite, precum si de a e#ecuta toate obligatiile contractuale.
($) Arendatorul are dreptul de a controla oricand modul in care arendasul administreaza bunurile arendate.
(&) 1a incetarea contractului, se poate recunoaste arendasului, prin !otarare "udecatoreasca, un drept de
retentie cu priire la contrapretentiile sale fata de cealalta parte, izorate din contract.
Art. 2. - Abrogat.

Art. 13. - 4mpozitele si ta#ele datorate, potriit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina
arendatorului.
Art. 11. - (1) Arendasul este considerat agricultor* impozitele datorate de el pe eniturile realizate din
e#ploatarea bunurilor agricole arendate se platesc potriit dispozitiilor legale.
(2) Arendasul, in calitate de producator agricol, beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare preazute
de actele normatie in igoare.
Art. 12. - (1) )ontractul de arendare poate fi reinnoit potriit intelegerii partilor si cu respectarea preederilor
prezentei legi.
(2) 5iecare parte contractanta este obligata sa instiinteze in scris cealalta parte, cu cel putin $ luni inainte de
e#pirarea contractului, despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare.
($) Prin acordul partilor, contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a a"unge la termen.
Art. 1$. - Plata arendei se face potriit intelegerii partilor contractante si se e#ecuta la termenele si la locul
stabilite in contract.
Art. 1&. - (1) 6lementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinta a terenului pot fi: suprafata,
potentialul de productie, structura parcelara, relieful si gradul de accesibilitate a mecanizarii, posibilitatile de
acces, distanta fata de locurile de depozitare, industrializare sau comercializare, starea cladirilor, amena"arile de
imbunatatiri funciare sau alte dotari.
(2) 4n cazul terenurilor plantate cu ita de ie, pomi, arbusti fructiferi, !amei si duzi, arenda se poate stabili
tinandu-se seama si de tipul de plantatie, arsta, soi, starea te!nica si biologica.
($) 4n cazul efectielor de animale, arenda se poate stabili in functie de specie, rasa, arsta, starea biologica,
potentialul de productie si starea sanitara-eterinara a acestora.
Art. 1(-1.. - Abrogate.
Art. 10. - 5unctionarii publici si salariatii cu functii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol, al
institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola care au in administrare terenuri agricole proprietate
publica nu pot lua in arenda bunurile agricole preazute la art. 1.
Art. 12. - Abrogat.
Art. 23. - Arendasul poate sc!imba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat in
scris de catre proprietar si cu respectarea dispozitiilor legale in igoare.

Art. 21. - (1) 4n contractul de arendare, de comun acord, partile contractante pot stabili cazurile si limitele
suportarii daunelor produse de calamitati naturale.
(2) /e asemenea, de comun acord pot sa preada suportarea pierderilor totale sau partiale ale bunurilor
arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta ma"ora.

Art. 211. - )u acordul scris al arendatorului, arendasul poate sa cesioneze contractul de arendare sotului,
coparticipant la e#ploatarea bunurilor agricole, sau descendentilor sai care au implinit arsta ma"oratului.
Art. 22. - (1) 7u sunt permise oficii de arendasi.
(2) -ubarendarea totala sau partiala este interzisa.
($) 'rice act de subarendare este nul.
Art. 2$. - -alariatii permanenti sau sezonieri folositi de arendasi se bucura de toate drepturile si de protectia
sociala preazute de legislatia muncii in igoare.
Art. 2&. - (1) )ontractele de arendare inc!eiate cu incalcarea preederilor prezentei legi sunt nule sau anulabile.
(2) 'ricare dintre partile contractante poate cere in "ustitie rezilierea contractului de arendare pentru cauze de
neindeplinire a obligatiilor de catre cealalta parte, in conditiile legii.
($) 1itigiile sunt de competenta instantelor "udecatoresti sau pot fi solutionate, cu acordul partilor, si prin
arbitra".
(&) Partile contractante au la dispozitie toate mi"loacele "uridice pentru apararea drepturilor si intereselor lor
legitime contractuale, in legatura cu bunurile arendate.

Art. 2(. - (1) Persoanele fizice, carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza preederilor art. $+ din
1egea nr. 1081221, pot opta, pana la data de 1 octombrie 122(, pentru calitatea de locator, in conditiile legii.
(2) -ocietatile comerciale agricole or incunostinta in scris, pana la data de 1 septembrie 122(, pe actionarii
care nu si-au manifestat optiunea in sensul preederilor alin. 1, despre termenul limita pentru comunicarea
optiunii.
($) )ontractul de locatiune se inc!eie, pentru perioada minima de arendare preazuta la art. . alin. 2, intre
societatea comerciala care detine terenul in cauza si persoana fizica care a optat pentru calitatea de locator,
incepand cu primul an agricol ulterior inregistrarii optiunii scrise.
(&) Pana la e#pirarea perioadei preazute la art. . alin. 2, comisia "udeteana a emite titlul de proprietate
asupra terenului in ec!ialent arabil si a pune in posesie persoanele indreptatite, in sole compacte, situate in
limita perimetrului actual, stabilite pe ferme si localitati.
(() /upa e#pirarea perioadei minime de arendare, preazuta la art. . alin. 2, persoanele indreptatite potriit
alin. 1 pot e#ploata terenurile in mod liber, in calitate de proprietar.

Art. 2(1. - (1) )ontractul de arendare poate continua in cazul decesului arendatorului sau al arendasului. Pentru
aceasta, mostenitorii ma"ori ai arendasului sau, dupa caz, mostenitorii proprietarului trebuie sa comunice in scris
intentiile lor si sa obtina acordul scris al celeilalte parti, in termen de $3 de zile de la data decesului.
(2) %ostenitorii arendasului pot coneni sa continue in comun e#ploatarea bunurilor agricole arendate de
autorul lor sau pot sa desemneze pe unul dintre ei sa continue e#ploatarea lor. 4n lipsa acordului, mostenitorii
proprietarului pot sa desemneze pe unul dintre urmasii arendasului, care indeplineste conditiile preazute la art.
$ alin. (2) si (21), sa continue contractul de arendare.
($) %ostenitorii arendatorului ori ai arendasului, dupa caz, au obligatia ca in termen de $3 de zile sa instiinteze
consiliul local cu priire la noile parti in contractul de arendare.
Art. 2(2. - (1) 7erespectarea preederilor art. 23 constituie contraentie si se sanctioneaza cu amenda de la
133.333.333 lei la $33.333.333 lei.
(2) )onstatarea contraentiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite ale directiei generale
pentru agricultura si industrie alimentara.
($) /ispozitiile 'rdonantei 9uernului nr. 282331 priind regimul "uridic al contraentiilor, aprobata cu
modificari si completari prin 1egea nr. 10382332, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile.
(&) Arendatorul are dreptul la daune si la restabilirea situatiei anterioare.
Art. 2($. - Ane#a face parte integranta din prezenta lege.

Art. 2+. - /ispozitiile prezentei legi se completeaza cu preederile legislatiei ciile, in masura in care acestea nu
sunt contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de )amera /eputatilor si -enat in sedinta comuna din 1+ martie 122&, cu
respectarea preederilor art. .& alin. (1) si ale art. .+ alin. (2) din )onstitutia Romaniei.

p. PR6-6/47,616 -67A,:1:4 PR6-6/47,616 )A%6R64 /6P:,A,41'R
6:967 /4;%AR6-): A/R4A7 7A-,A-6
Bucuresti, ( aprilie 122&.
7r. 1+
4nregistrat la )onsiliul 1ocal al ........................
;udetul .................................
7r. ...... din ..................
"O#$%&"$ '( &%(#'&%(
)AP4,'1:1 4
Partile contractului
Art. 1. - )ontractul de arendare se inc!eie si se e#ecuta pe baza preederilor 1egii arendarii nr. 1+8122&, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - 1. 4ntre domnul8doamna ..........................................., domiciliat8domiciliata in ..............................,
posesor8posesoare al8a B.4.8).4. seria ........... nr. ............................, eliberat8eliberata
de ................................ la data de ................................, titular8titulara al8a dreptului de proprietate conform
titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, dupa caz, conform !otararii "udecatoresti
nr. ........................... din .................... sau procesului-erbal de punere in posesie nr. .............. din ..............
sau actului de parta" nr. ................. din ........................... etc. sau
-ocietatea )omerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul in
localitatea ........................................., aand nr. de inregistrare la oficiul registrului
comertului ................................, cod unic de inregistrare ..................................... si atribut fiscal
R: ..................., reprezentata prin domnul8doamna ......................., denumit8denumita in continuare
arendator, si
2. domnul8doamna ..........................................................., domiciliat8domiciliata in ..............................,
posesor8posesoare al8a B.4.8).4. seria ...... nr. ..........., eliberat8eliberata de .................. la data
de .........................., sau
-ocietatea )omerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul in localitatea ............................,
aand nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului ........................................., cod unic de
inregistrare.............. ........................... si atribut fiscal R: .................., reprezentata prin
domnul8doamna ........................, denumit8denumita in continuare arendas,
a interenit prezentul contract de arendare.
<<<<<<<<<<<
1) 4n cazul persoanelor "uridice, se mentioneaza datele de identificare, precum si datele persoanei care o
reprezinta.
)AP4,'1:1 44
'biectul contractului
Art. $. - (1) 'biectul contractului de arendare il constituie terenul in suprafata de ......................... !a, situat in
e#trailanul (intrailanul) localitatii ..........................., "udetul ..........................., in
tarlaua ............................, parcela ..........................., aand urmatoarele ecinatati: 7 ...........................,
- ......................, 6 .............................., = .............................. .
(2) )ategoria de folosinta a terenului in suprafata de .............. !a care face obiectul contractului de arendare
este aceea de ......................... .
($) Pe data inc!eierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste ca a primit suprafata de
............. !a teren.
)AP4,'1:1 444
-copul arendarii
Art. &. - ,erenul arendat a fi folosit de catre arendas doar in scopul e#ploatarii agricole.
)AP4,'1:1 4=
/urata contractului
Art. (. - (1) Prezentul contract de arendare se inc!eie pentru o durata de ................. ani, incepand de la data de
....................... si pana la data de ......................... .
(2) 4n temeiul art. 12 din 1egea nr. 1+8122&, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de arendare
poate fi reinnoit prin acordul scris al partilor.
)AP4,'1:1 =
7ielul arendei, modalitati si termene de plata
Art. +. - (1) 7ielul arendei este de ........................... (cantitate produse, produse si bani sau numai bani).
(2) Plata arendei in natura se face imediat dupa recoltarea culturii, dar nu mai tarziu de &( de zile. Produsul lirat
de arendas trebuie sa corespunda din punctul de edere al calitatii.
($) Plata arendei in bani se face la un pret stabilit prin intelegerea partilor. Plata se face pana la &( de zile de la
recoltarea produsului respecti. Plata in bani se a face direct la sediul arendasului sau prin mandat postal la
adresa arendatorului.
(&) )ontractele de arendare inc!eiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titluri e#ecutorii pentru
plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.
(() 7ielul arendei nu poate fi modificat de arendas ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali
(calamitati).
(+) Partile sunt obligate sa notifice primariei la care a fost inregistrat contractul de arendare orice modificare a
nielului arendei.
)AP4,'1:1 =4
/repturile si obligatiile partilor
Art. .. - /repturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea terenul agricol arendasului la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract*
b) sa il garanteze pe arendas de eictiune totala sau partiala, precum si de iciile ascunse ale lucrului pe care il
arendeaza*
c) sa nu ia niciun fel de masuri in legatura cu e#ploatarea terenului arendat, de natura sa-l tulbure pe arendas*
d) sa controleze oricand modul in care arendasul e#ploateaza terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul
a fi insotit de arendas sau de un imputernicit al acestuia*
e) in caz de tulburari ale tertilor in e#ploatarea normala a terenului, sa actioneze impreuna cu arendasul, potriit
legii, pentru incetarea actelor de tulburare*
f) sa plateasca ta#ele si impozitele datorate pentru terenurile arendate*
g) sa il incunostinteze in scris pe arendas de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte
de a e#pira prezentul contract*
!) sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia.
Art. 0. - /repturile si obligatiile arendasului sunt urmatoarele:
a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract*
b) sa foloseasca terenul pe care l-a arendat in scopul e#ploatarii agricole, in conditiile stabilite prin contract*
c) sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat*
d) sa nu sc!imbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului*
e) sa plateasca arenda la termenul si in conditiile preazute la cap. =*
f) sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eentualelor inestitii pe teren*
g) sa suporte ta#ele de redactare si inregistrare a contractului*
!) in ederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale, sa inc!eie contracte de asigurare a culturilor
pe care le infiinteaza pe terenul arendat*
i) sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa interina in cazurile in care este tulburat de terti in
e#ploatarea terenului arendat*
") sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte
de a e#pira prezentul contract*
>) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in care l-a primit de la arendator*
l) sa plateasca impozitele datorate pe eniturile realizate din e#ploatarea terenului arendat*
m) are dreptul de preemptiune in cazul instrainarii prin anzare de catre arendator a terenului preazut prin
prezentul contract.
)AP4,'1:1 =44
Raspunderea
Art. 2. - (1) 4n caz de nee#ecutare a obligatiilor preazute in contract de catre una dintre parti, contractul se
considera reziliat de drept.
(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul a plati penalitati de intarziere in procent de ............? pe zi din
suma datorata.
)AP4,'1:1 =444
4ncetarea contractului
Art. 13. - (1) )ontractul inceteaza de drept la e#pirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.
(2) 4n cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul a continua daca mostenitorii ma"ori or comunica
in scris intentiile lor in acest sens si or aea acordul scris al celeilalte parti, in termen de $3 de zile de la data
decesului, conform art. 2( din 1egea nr. 1+8122&, cu modificarile si completarile ulterioare.
($) )ontractul de arendare poate fi cesionat sotului8sotiei coparticipant8coparticipante la e#ploatarea terenului
arendat sau descendentilor lor care au implinit arsta ma"oratului, conform art. 21 din 1egea nr. 1+8122&, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(&) 1a data incetarii contractului, acesta poate fi reinnoit prin acordul partilor, cu respectarea preederilor 1egii
nr. 1+8122&, cu modificarile si completarile ulterioare.
)AP4,'1:1 4@
Alte clauze
Art. 11. - (1) )!eltuielile cu redactarea, ta#ele de timbru si cele priind autentificarea prezentului contract se
suporta de catre arendas.
(2) )omunicarile "udiciare si e#tra"udiciare in legatura cu prezentul contract se or face la domiciliul partilor.
($) 6entualele neintelegeri se or rezola pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse solutionarii instantelor de
"udecata.
(&) Arendasul este e#onerat de la plata arendei in cazuri de forta ma"ora (de e#emplu: radiatii, razboi, cutremure
deastatoare, care afecteaza terenul arendat). 4nc!eiat astazi, ...................., in $ (trei) e#emplare, dintre care
unul la arendator, unul la arendas si unul la )onsiliul 1ocal ................................ unde a fost inregistrat
contractul.
Arendator.................
Arendas .............