Sunteți pe pagina 1din 5

Nume i prenume: __Lozovoi Marina________________________________

EAI, anul III, Grupa: __1____, Varianta 2


INTEGRARE ECONOMIC
Tema 2 termen de predare: 8 ianuarie 21!, orele 1"
#rezenta i premi$ele %are au $tat la &aza pro%e$ului de inte'rare e%onomi%( )n Ameri%a de
*ud"
+enomenul de inte'rare in Ameri%a de *ud#un%tul de ple%are il reprezinta anii ,-, ani in %are $e
derulau di$%utii $erioa$e %are vizau inten$i.i%area e.orturilor de re'ionalizare in vederea %re(rii
mult/$peratei #ie0e 1omune a Ameri%ii Latine" 1E#AL 21omi$ia E%onomi%( 3N4 pentru
Ameri%a Latin(5 6i 7aul #re&i$%8 6i/au adu$ aportul 8ot(rator in %adrul ini0iativei, indeo$e&i la
nivel te8ni%" " A%e$te deli&er(ri aveau $( $e %on%retizeze in proie%te de inte'rare am&i0ioa$e: T8e
Latin Ameri%an +ree Trade A$$o%iation 2LA+TA A$o%ia0ia Latino/Ameri%an( a 1omer0ului
Li&er5/ %are in anii ,8 a evoluat in ALA9I 2A$o%ia0ia de Inte'rare Latino/Ameri%an( $au
LAIA: Latin Ameri%an Inte'ration A$$o%iation5 , T8e 1entral Ameri%an 1ommon Mar:et
21A1M #ia0a 1omun( 1entral/Ameri%an( ; #11A5, 6i A%ordul de la 1arta'ena, %uno$%ut mai
&ine %a Andean Group 2AG/Grupul Andin5, devenit 1omunitatea Andina 21AN5 /1<=<"
Intre timp, $tatele vor&itoare de lim&a en'leza au %reat 1ari&&ean +ree Trade A$$o%iation
21A7I+TA/A$o%iation 21A7I+TA/A$o%iatia de Li&er *%8im& din >ona 1arai&ilor5,%are in anii
,? a evoluat in 1ari&&ean 1ommunit@2 1A7I13M/#iata 1omuna din >ona 1arai&ilor5"In$a
ni%i una din a%e$te 'rupari nu $i/au atin$ de%at intr/o proportie minora $%opurile, ele $i/au pierdut
din $u.lu in anii ,? $i au intrat in %riza in anii ,8"
In 1<< $/a de%lan6at un nou val inte'ra0ioni$t 2noul regionalism: ex. crearea MERCOSUR in
anul 1991 - Mer%ado 1omun del *ur/ #ia0a 1omun( a *udului5A, &azat pe a.initatea $tatelor %are
imp(r0eau a%eea6i re'iune 6i aveau puterni%e le'(turi i$tori%e, %ulturale 6i lin'vi$ti%e, toate
dorni%e $( $porea$%( intera%0iunea uman(, %omer%ial( 6i politi%(" A%e$t avant $/a lovit in$( de o
$erie de a$pe%te $en$i&ile ale rela0iilor interna0ionale / p($trarea $uveranit(0ii, a%0iuni individuale,
$%8im&(ri e%onomi%e 6i politi%e %onBun%turale %reatoare de ten$iuni" Crazilia a $emnat un tratat
un tratat de li&er $%8im& %u tarile andine in 1<<<, %on$iderat %a prima a%tiune pentru %rearea unei
Arii *ud/Ameri%ane a li&erului $%8im& 2A*LE15" Mai mult, tarile andine $i alte $tate mem&re
ale Mer%o$ur au %ontinuat ne'o%ierile pentru %ontinuarea $%8im&urilor %omer%iale"
Analiza i, pentru %azul A*EAN, 'radul de )ndeplinire a o&ie%tivelor a$umate %u o%azia
$emn(rii a%ordurilor;tratatelor .ondatoare i impa%tul pro%e$ului de inte'rare a$upra
e%onomiilor $tatelor mem&re"
A*EAN/A$o%iatia Tarilor din A$ia de *ud/E$t e$te una dintre %ele mai importante .ormule
de inte'rare e%onomi%a din A$ia $i %8iar din lume" A$o%iatia a .o$t in.iintata pe 8 au'u$t
1<=?, prin $emnarea de%laratiei de la la Can':o: de %atre mini$trii de eDterne a - mem&ri
.ondatori : Indonezia, +ilipine, *in'apore, Mala@ezia $i T8ailanda, avand drept o&ie%tiv
e$ential %ola&orarea e%onomi%a a%tiva" A%um, din ASEAN mai .a% parte, al(turi de %ele %in%i
$tate .ondatoare 6i Crunei, 1am&o'ia, M@anmar, Lao$ 6i Vietnam"
3&ie%tivele A$o%iatiei au .o$t $intetizate pe urmatoarele dire%tii :
/a%%elerarea %re$terii e%onomi%e $i a pro're$ului $o%ial, pre%um $i dezvoltarea%ulturii din
re'iune E
/ promovarea pa%ii re'ionale $i a $ta&ilitatii, prin %ultivarea re$pe%tului perntru Bu$titie in
relatiile dintre $tate in re'iune $i adeziunea la prin%ipiile 1artei Natiunilor 4nite
/promovarea %ooperarii intre $tatele mem&re in domeniul a'ri%ulturii, indu$trii, eDpan$iunii
$%8im&urilor %omer%iale"
/%re$terea $tandartelor de viata a popoarelor din %adrul A*EANE
/mentinerea unei %ooperari $tran$e $i &ene.i%e %u or'anizatiile internationale $i re'ionale %e
au $%opuri $imilare $i eDploararare tuturor %ailor pentru o %ola&orare mai $tran$aE
#entru atin'erea a%e$tor o&ie%tive A*EAN a $emnat mai multe a%orduri;tratate"
A$t.el, in anul 1<?1 la Fuala Lumpur a .o$t $emnat A%ordul privind zona de pa%e, li&ertate
$i neutralitate" 9rept urmare a .o$t atin$ o&ie%tivul de promovare a pa%ii re'ionale $ia a
$ta&ilitatii"
Mai apoi, anul 1<??, )n %adrul A*EAN, a .o$t $emnat un a%ord %u privire la An'aBamentele
1omer%iale #re.eren iale" Gn anul 1<8?, a%e$ta a .o$t l (r'it printr/un proto%ol prin %are $e
prevedea adoptarea de m($uri pentru $timularea 6i dezvoltarea $%8im&urilor e%onomi%e
intrare'ionale prin:
/ eDtinderea pre.erin0elor tari.are
/ li&eralizarea &arierelor netari.are
/ %ontra%te pe termen lun' a$upra volumului .izi% al $%8im&urilor
/ $u$0inerea .inan%iar( prin rate pre.eren0iale ale do&Hzii la %reditele atra$e"
Tarile mem&re A*EAN $i/au le'at $perantele de %rearea unei zone de li&er $%8im& 2A+TA5"
In a%e$t $en$ ele au $ta&ilit un %alendar de redu%ere a prote%tiei tari.are in interiorul zonei, pana la
nivelul de /-I la produ$ele manu.a%turate in urmatorii 1- ani, in%epand %u 1 ianuarie 1<<J"
Multitudinea de a%orduri de li&er $%8im& $emnate %u Au$tralia $i Noua >eelanda, %u 18ina $i
Indonezia in 21,dar $i %u 1oreea de *ud, Kaponia, 18ian $i *ua privind %ooperarea e%onomi%a $i
politi%a %ontri&uie nemiBlo%it la indeplinarea unui alt o&ie%tiv important"
9e$i a pornit la drum %u am&itii mari $i $i/a propu$ realizarea mai multor o&ie%tive, A*EAN
nu a reu$it $a ai&a rezultate %onvin'atoare, in %iuda $u%%e$ului individual al maBoritatii mem&rilor
$ai" Lip$a unui L motor M al 'ruparii a atarnat 'reu in &alanta, o po$i&ila $olutie .iind $porirea
importantei altei 'rupari/A#E1/%are in%lude pe lan'a maBoritatea 0(rilor A*EAN, puteri e%onomi%e
de prim ran', %apa&ile $( %ontri&uie la dezvoltarea e%onomi%( 6i $o%ial( a re'iunii"
1ele ze%e $tate mem&re A*EAN prezinta dezvoltari mar%ante di.erite: J tari $unt in%adrate in
%ate'oria NTarile %el mai putin dezvoltateO 2M@anmar, Lao$ $i 1am&od'ia5, 2 tari au venitul pe %ap
de lo%uitor intre 1 $i J 4*9;an 2Vietnam, +ilipine5, iar J tari inre'i$treza venituri medii
2T8ailanda, Malaezia $i Indonezia5, iar ultimele 2 : *in'apore $i Crunei $unt tarile %u veniturile %ele
mai mari"
MaBoritatea $tatelor %are au devenit mem&re la A*EAN au inre'i$trat pro're$e importante in
'e$tionarea ma%ro/e%onomi%a $i .inan%iara 2eDemplul Indoneziei %are a inre'i$trat o %re$tere
e%onomi%a remar%a&ila5"
A$t.el, maBoritatea $tatelor A*EAN inre'i$treaza $urpu$uri al &alantei de plati $i rezervelor valutare"
*in'apore $i Malaezia, de eDemplu, $unt importante eDportatoare nete de %apital" 9atoria eDterna $i
pu&li%a, $unt la toate tarile la un nivel rezona&il" ED%eptie .a%e in$a Vietnamul, %are a%umuleaza
de.i%ite eDterne $i mani.e$ta o in$ta&ilitate ma%roe%onomi%a de$tul e in'riBoratoare" 1u toate a%e$tea,
ri$%ul unei %rize in a%ea$ta tara u$nt de$tul de mi%i
1are ar .i per$pe%tivele de %ontinuare a pro%e$ului de inte'rare e%onomi%( )n Ameri%a de NordP
9e la in%8eierea de %atre %ele J tari: la 12 au'u$t 1<<2 a Tratatului de 1omer0 Li&er al
Ameri%ii de Nord, %uno$%ut $u& denumirea de NA+TA, dup( ini0ialele )n lim&a en'lez( ale
do%umentului QNort8 Ameri%an +ree Trade A'reementO, $e vor&e$te de$pre o eventuala eDtindere a
ei $pre $ud"
Mai multe $tate latino/ameri%ane $i/au mani.e$tat intere$ul de a adera la NA+TA" *4A
pre%onizeaza atra'erea in %adrul a%e$tei zone $i a %elorlalte tari din Ameri%a 1entrala, Ameri%a
Latina $i 1arai&e, eD%eptand 1u&a intr/un viitor mai apropiat $au mai indepartat"
1u prileBul *ummit/ului de la Miami din de%em&rie 1<<! $/a 8otarat %rearea unei zone de
li&er $%8im& %are $a %uprinda %ele doua %ontinente 28? de milioane de lo%uitori5 pana in anul 2-,
%u numele de>ona de 1omert Li&er a Ameri%ilor/+ree Trade Area$ o. t8e Ameri%a$. In$a de atun%i
pro're$ele inre'i$trate au .o$t .oarte di$%rete" 1ei J! de $e.i de $tate $i de 'uverne au pledat pentru
ne%e$itatea eDtinderii a%ordurilor e%onomi%e la nivelul intre'ii emi$.ere ve$ti%e prin intarirea demo%ratiei,
dialo' politi%, $ta&ilitate e%onomi%a, pro're$ in Bu$titia $o%iala, de$%8idere %omer%iala $i impul$ionarea
pro%e$ului de inte'rare din zona" In 1<<- pozitia *4A .ata de eDtinderea NA+TA era de$tul de ne%lara,
pentru %a admini$tratia 1linton a dat uitarii dorinta de a eDtinde A%ordul in toata Ameri%a Latina" Ne'o%ierile
pentru inte'rarea e%onomi%a $i %omer%iala a Ameri%ii de Nord $i de *ud urmau $a $e in%8eie in 2-, pentru
%a in 21 $a $e %ontureze o zona de %omert li&er A$ia/#a%i.i%" Initiativa a%e$tui proie%t eDtrem de am&itio$
e$te &ene.i%a, intru%at va determina %re$terea &una$tarii pe %ele doua %ontinente prin li&eralizarea %omertului,
promovarea inve$titiilor $i redu%erea datoriilor"
18ile a ne'o%iat, in%a de la %rearea 'ruparii, un a%ord %u NA+TA" Multe din $tate au in%8eiat
a%orduri &ilaterale $au multilaterale pentru redu%erea treptata a taDelor vamale" 7emar%and
$u%%e$ele inre'i$trate de MeDi% in $pe%ial in relatia %u *4A, multe tari in %ur$ de dezvoltare $priBina
a%ea$ta idee"
In$a o &ariera maBora %are indeparteaza po$i&ilitatea eDtinderii NA+TA o %on$tituie nivelul $%azut de
dezvoltare e%onomi%a al tarilor aderente $i impo$i&ilitatea admini$tratiei *4A de a ne'o%ia in re'im
N.a$t tra%:O pe de alta parte, indeparteaza a%ea$ta per$pe%tiva"

S-ar putea să vă placă și