Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa 2

PLAN DE AFACERI
(Model - cadru pentru fermele de semi-subzisten)
TITLUL PROIECTULUI FERM DE SEMI-SUBZISTEN A PF JORJA RADU-GHEORGHE FERMIER, COMUNA BUCE,
JUDEUL HUNEDOARA!
A
"
#
I. DATE GENERALE PRI$ITOARE LA SOLICITANT
Den%&'(ea)N%&e*e +,*'-'.an.%*%') Da.e /e '/en.'0'-a(e a*e a-e+.%'a
Jorja Radu-Gheorghe domiciliat n Sat. Tarnia (Com. Buce), nr. !, Jud. "unedoara, #o$e$or C% $eria "d, nr. !&'&(',
eli)erat la data de *(.*+.!**' de ,un. Brad, C-. (+(*/*0!***(0
O1'e-.%* /e a-.'2'.a.e
Cultura 1egetal2 i creterea animalelor. 3cti1itatea $e de$42oar2 n Com. Buce, Sat. Tarnia, jud. "unedoara.
F,(&a 3%('/'-4 a +,*'-'.an.%*%'
.er$oan2 4i5ic2
(
1
ELABORAT DE6
SC .%G,37%8- .R89 C8,
Regim juridic SR7
9ate de identi4icare
J!*:0'&:(;;0, C<% R8 &';*++,
tele4on6 *+!//&!+;;,
*!'0!0(!/&
9ata ntocmirii !*.*0.!*((
=c. ,ariana >2ruoiu
E*a1,(a.,( P*an /e A0a-e(' 5-,,(/,na.e /e '/en.'0'-a(e6 7(e8en.a.e 7e +-%(.9
SC .%G,37%8- .R89 C8, SR7, nr. nregi$trare Regi$trul Comerului, J!*:0'&:(;;0, C<% R8 ''*'+(/, $ediul 8r2tie,
$tr. 3rmatei, nr. !:/0, jud. "unedoara, tel6 *+!/ /&!+;;, *!'0 !0(!/&.
?n4iinat2 n anul (;;0, 4irma $e ocu#2 de con$ultan2 #entru 4onduri euro#ene nce#@nd cu anul (;;&, c@nd are #rimul
#roiect im#ortant de#u$ n cadrul #rogramului ."3R= R8 ;&-Aa)ric2 de con4ecii din tricot, #roiect la care a reali5at at@t
documentaia de 4inanare c@t i im#lementarea cu $ucce$ i ra#ortarea 4inal2.
<n alt #roiect im#ortant reali5at e$te de#u$ n anul !**; n cadrul .rogramului 8#eraional Regional, aBa #rioritar2 !,
domeniul de inter1enie !.(-Rea)ilitare in4ra$tructur2 munici#al2, $trada 9ece)al Brad, n 1aloare total2 de +.*!&.'!' lei.
?n anul !*(*- 9,% 0./ ,icrontre#rinderi- C9e51oltarea de $er1icii $u#ort #entru ntre#rinderi mici n 5ona 8r2tieD, #roiect n
1aloare de (/;./+ lei, a #rimit con4ormitatea i e$te n e1aluare.
Airma di$#une de #er$onal cu eB#erien2 i eB#erti52 n domeniul con$ultanei E economiti, manager de #roiect, $#ecialiti
in domeniul agricol. .e l@ng2 angajaii #ro#rii de la $ediul din 8r2tie, mai lucrea52 i cu cola)oratori din 5ona Brad i
"unedoara.
?n cadrul A=39R $ocietatea a de#u$ (+0 documentaii de 4inanare #e m2$urile (0(-S#rijinirea 4ermelor agricole de $emi-
$u)5i$ten2, ((!-%n$talarea tinerilor 4ermieri i /(!-S#rijin #entru crearea i de51oltarea de micro-intre#rinderi, n judeul
"unedoara, 3l)a i 3rad. 9in cele (+0 cereri de 4inanare, ('; au 4o$t eligi)ile i 4inanate, iar (! $e a4l2 n eta#a de
e1aluare #entru m2$ura ((! i m2$ura /(!. >aloarea total2 a cererilor de 4inanare de#u$e n cadrul A=39R #@n2 la data
de (' octom)rie !*(*, e$te de (.+.*/ =uro.
II# DESCRIEREA ACTI$ITII CURENTE
I+.,('-%* a-.'2'.4:''
Solicitantul Jorja Radu-Gheorghe $-a ocu#at nc2 de mic cu agricultura. 3ce$ta, im#reun2 cu 4amilia $a $e ocu#2 de
creterea animalelor i culti1area #2m@ntului 4olo$ind tehnici tran$mi$e din generaie in generaie, )ene4iciind de eB#eriena
acumulat2 n decur$ul deceniilor.
9eine n #ro#rietate (*,;/ ha teren agricol, ! )o1ine $u) doi ani (ma$culi), ! )o1ine #e$te doi ani (ma$culi), ! 1aci de la#te
i 0 #orcine.
.rodu$ele o)inute $unt 4olo$ite #entru con$umul 4amiliei, iar $ur#lu$ul e$te 1@ndut #e #iaa li)er2.
7ucrea52 cu utilaje i unelete agricole $#eci4ice acti1it2ii.
2
Ba8e*e /e 7(,/%-:'e a*e +,*'-'.an.%*%'
Terenuri agricole (ha) n anul 0
N(
C(.#
L,-a*'.a.e)
J%/e:
S%7(a0a:a a;('-,*4 .,.a*4 D'n -a(e<
=n 0,*,+'n:4 7(,7('e.a.e A(a1'* P4>%n' F?ne:e P,&' $'' A*.e
-a.e;,(''
(. Buce:"unedoara (*,;/ *,+' ',/* 0,&&
!.
.....
TOTAL (*,;/ *,+' ',/* 0,&&
Animale, psri i familii de albine n anul 0
N(
C(.#
L,-a*'.a.e)
J%/e:
N(# an'&a*e /e:'n%.e P4+4('
N(#
Fa&'*'' /e
a*1'ne
N(#
B,2'ne P,(-'ne Ca7('ne Ca1a*'ne O2'ne A*.e
+7e-''
(. Buce:"unedoara 0
!.
TOTAL 0
D,.4('*e 0e(&e' (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole) =n an%* @
N(
C(.
De.a*'e(e
(denumire, caracteri$tici tehnice, nr.)
$a*,a(e
Le'
I# C*4/'(' 7en.(% 7(,/%-:'a 2e;e.a*4
(. %(4)F?na( A@@@
T,.a* A@@@
II# C*4/'(' 7en.(% 7(,/%-:'a 8,,.eBn'-4
(. G(a3/%(' "AA@@
T,.a* "AA@@
III# A*.e -*4/'(' 5-% ex-e7:'a -e*,( /e *,-%'.9
(.
.....
3
T,.a*
I$# Ma>'n' >' %.'*a3e a;('-,*e
(. Ca( C@@
!. M,.,-,+'.,a(e "D@@
/. P*%; -% .(a-:'%ne an'&a*4 E@@
0. G(a74 -% .(a-:'%ne an'&a*4 CE@
T,.a* 2FE@
III# OBIECTI$ELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA IN$ESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA
8B%=CT%>6
Creterea 1olumului #roduciei de$tinate comerciali52rii cu *,!** t #rodu$e 1egetale, (! hl la#te i / #orcine #@n2 n anul
/.
=ta#ele acti1it2ilor6
3nul (-8 #urcic2 de1ine $croa42 i $e achi5iionea52 + 1iele #entru a de1eni 1aci de la#te in anul /.
3nul !-0 #urcele de1in $croa4e de re#roducere.
3nul /-Se 1or comerciali5a *,!** t de carto4i n #lu$ din #roducia #ro#rie.
.entru atingerea o)iecti1ului 1a crete e4ecti1ul de animale cu !( #orcine i + 1aci de la#te. 9atorit2 creterii e4ecti1ului de 1aci
de la#te i a #2$tr2rii $tandardelor comunitare, $olicitantul 1a achi5iiona un a#arat de mul$ la )idon. %n1e$tiia $e ridic2 la
1aloarea de ('** lei, i 1a 4i reali5at2 din $ur$e atra$e, re$#ecti1 $#rijinul neram)ur$a)il o)inut n cadrul ace$tui #roiect. Se 1or
o)ine / o4erte de #re i $e 1a alege o4erta cea mai )un2 din #unct de 1edere #re-calitate.
.rinci#alii 4urni5ori de materii #rime $unt n general maga5inele care 1@nd #rodu$e 4ito$anitare #re#onderant ecologice i
maga5inele care 1@nd 4uraje #entru animale.
.rodu$ele o)inute au 4o$t 1@ndute #e #iaa li)er2. .reurile #e #ia2 n anul * au 4o$t, &** lei:t carto4i, ('* lei:hl la#te. Se
e$timea52 o cretere a #reurilor de li1rare cu a#roB. !*F n anul /.
.@n2 n anul /, #roducia de$tinat2 comerciali52rii 1a crete cu F #rodu$e 1egetale, !**F #rodu$e lactate, iar dimen$iunea
eB#loataiei 1a crete cu /,*0! <9=.
4
"# Pen.(% 0e(&e*e /e +e&'-+%18'+.en:4 a;('-,*e 2e;e.a*e
.lanul de cultur2
Den%&'(e
-%*.%(4
An @ An " An 2 An C An A An E
S%7(a0a:4G
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9GG
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
R
e
a
*
'
8
a
.
a
G
G
G

C
,
&
e
(
-
'
a
*
'
8
a
.
4
R
e
a
*
'
8
a
.
a
G
G
G

C
,
&
e
(
-
'
a
*
'
8
a
.
4
.orum) *,/ (,*' *,/ (,*' *,/ (,*' *,/ (,*' *,/ (,*' *,/ (,*'
Carto4i *,(' (,** *,/ *,(' (,** *,(' (,** *,(' (,' *,' *,(' (,' *,(' (,'
7egume *,*' *,( *,*' *,( *,*' *,( *,*' *,( *,*' *,( *,*' *,(
Teren
-eculti1at
*,!'
T,.a* *,+' !,(' *,/ *,' !,(' *,' !,(' *,' !,' *,' *,' !,' *,' !,'
.
5
2# Pen.(% 0e(&e*e /e +e&'-+%18'+.en:4 8,,.eBn'-e >' &'x.e<
.lanul de #roducie al 4ermei 5ootehnice
S7e-'' An @ An " An 2 An C An A An E
Ca7#G P(,/%-:'eGG
5B*).,ne)1%-9
Ca7# P(,/%-:'e
5B*).,ne)1%-9
Ca7# P(,/%-:'e
5B*).,ne)1%-9
Ca7# P(,/%-:'e
5B*).,ne)1%-9
Ca7# P(,/%-:'e
5B*).,ne)1%-9
Ca7# P(,/%-:'e
5B*).,ne)1%-9
R
e
a
*
'
8
a
.
a
G
G
G

C
,
&
e
(
-
'
a
*
'
8
a
.
4
R
e
a
*
'
8
a
.
a
G
G
G

C
,
&
e
(
-
'
a
*
'
8
a
.
4
B,2'ne,
-1aci de
la#te
! '* hl hl ! '* hl:! )uc ! '* hl:! )uc ;
!!' hl:;
)uc
(& hl ; !!' hl:; )uc ; !!' hl:; )uc
-)o1ine
4emele
$u) ! ani
+
-)o1ine
4emele
$u) ( an
+
-)o1ine
ma$culi
#e$te !
ani
! ! ! !
-1iei $u)
! an
! ! !
P,(-'ne,
-$croa4e
( ' )uc ' !' )uc ' !' )uc 0 )uc ' !' )uc ' !' )uc
-#orci alte
categorii
0 ( )uc 0 0 0 0
TOTAL "@ E@ B*
D B* )
" 1%-
"A E@ B* ) F 1%- "H
E@ B* ) 2F
1%-
22
22E B* ) CA
1%-
"H B* )
A 1%-
"H
22E B* ) CA
1%-
"H
22E B* ) CA
1%-
8 #urcic2 din anul * de1ine $croa42 n anul (. 9in #roducia de ' #urcei din anul (, 0 1or de1eni $croa4e #entru re#roducere din
anul !.
?n anul ( $-au achi5iionat + 1iele #entru a de1eni 1aci de la#te n anul /.
3 4o$t 4olo$it2 media de ' #urcei 42tai la 4iecare $croa42, deoarece nu toate $croa4ele 4at2 n 4iecare an (unele $unt #rea tinere,
iar cele )2tr@ne tre)uie $acri4icate i nlocuite cu altele tinere).
.urceii o)inui $e 1@nd la greutatea maBim2 de !* Gg.
6
.lanul de cultur2 #entru $u#ra4ee culti1ate cu 4uraje
Den%&'(e
-%*.%(4
An @ An " An 2 An C An A An E
S%7(a0a:4G
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
S%7(a0a:4
5Ba9
P(,/%-:'e
5.,ne9
A@nee 0,&& ;,+ 0,&& ;,+ 0,&& ;,+ 0,&& ;,+ 0,&& ;,+ 0,&& ;,+
.2uni ',/* ',/* ',/* ',/* ',/* ',/*
7ucern2 *,!' (,** *,!' (,** *,!' (,** *,!' (,** *,!' (,** *,!' (,**
TOTAL "@,AC "@,FD "@,AC "@,FD "@,AC "@,FD "@,AC "@,FD "@,AC "@,FD "@,AC "@,FD
Ba5a 4urajer26
3nul * E 9in #roducia o)inut2 a 4o$t a$igurat2 raia de (+,'( Gg:5i nutre i gro$iere #entru )o1ine, iar di4erena din la#te i 0
tone t2r@e i *,0' tone concentrate. .entru a a$igura raia 4urajer2 #entru #orci, $e 1or achi5iiona !,' tone t2r@e.
3nul / E 9in #roducia o)inut2 1a 4i a$igurat2 raia de G ,&/ Gg:5i nutre i gro$iere #entru )o1ine, #e$te *,' Gg catro4i, la#te i
cereale:5i #entru #orcine. .entru #orcine $e 1a $u#limenta raia 4urajer2 #rin achi5iia a &,' t t2r@e.
I$# MANAGEMENT I PREGTIREA PROFESIONAL $IZAT#
Creterea e4icienei economice a in1e$tiiilor $e #oate reali5a #rin creterea ni1elului #roduciei, di1er$i4icarea ace$teia,
o)inerea unui #re $u#erior #rin ncadrarea #rodu$elor la o alt2 categorie de calitate, reducerea co$turilor 4iBe #rin creterea
e4ecti1ului de 4amilii ntreinute i a celor 1aria)ile #rin utili5area metodelor i #rocedeelor care #re$u#un un ra#ort $u#erior de
e4icien2 economic2.
?n general, agricultura nu di$#une de un management #er4ormant dei eBi$t2 re$ur$e $u4iciente #entru reali5area ace$tuia.
3ce$t re5ultat $e datorea52 intere$ului $c25ut 4a2 de in4ormaia economic2, n general, i in4ormaia de management n $#ecial,
moti1 #entru care $olicitantul $e angajea52 $2 urme5e cur$ul de 4ormare #ro4e$ional2-managementul eB#loataiei agricole, in
cadrul m2$urii ((( CAormare #ro4e$ional2, in4ormare i di4u5are de cunotineD.
7
$# DEMONSTRAREA $IITOAREI $IABILITI ECONOMICE#
Calcul 1enituri i cheltuieli n cadrul eB#loataie6
3nul * 3nul /
9enumire Cantitate .re >aloare Cantitate .re >aloare
Carto4i *,/ &** !0* *,' ;* 0&*
7actate ('* ;** (& (&* /!0*
.urcei ( (** (** 0 (!* 0&*
Total (!0* 0!**
Su)1enii ((0* (/0'&
Total 1enituri (!+** (+'&
Cheltuieli +(&' ((*+;
Re5ultat )rut ''(' '+;
9etaliere cheltuieli6
9enumire 3nul * 3nul /
Auraje !''* '0*
7ucr2ri agricole (arat, $em2nat, #lantat, recoltat) (0& (+&
Tratamente culturi ('!+ (&/!
Cheltuieli a#ro1i5ionare de$4acere (taBe autori5are, tran$#ort, etc) '/* (;
<tilit2i (a#2, energie, comunicare) &+* ;/*
,entenan2 (ntreinere echi#amente, inlocuire #ie$e, etc.) ;(* (('*
3lte cheltuieli '* +/*
Total cheltuieli +(&' ((*+;
8
3nul * - 9in totalul #roduciei reali5ate e$te comerciali5at2 cantitatea de *,/** t #rodu$e 1egetale, hl #rodu$e lactate, re$tul
r2m@n@nd #entru con$umul 4amiliei i hr2nirea animalelor.
3nul /- 9in totalul #roduciei reali5ate $e 1a comeciali5a cantitatea de *,'** t #rodu$e 1egetale, (&hl #rodu$e lactate.
.@n2 n anul /, #roducia de$tinat2 comerciali52rii 1a crete cu F #rodu$e 1egetale, !**F #rodu$e lactate, iar dimen$iunea
eB#loataiei 1a crete cu /,*0! <9=.
$'a1'*'.a.ea e-,n,&'-4 e$te demon$trat2 at@t #rin creterea #roduciei comerciali5ate c@t i #rin creterea dimen$iunii
economice.
Ca*-%*%* Un'.4:'' /e D'&en+'%ne E-,n,&'-4 5UDE9
Unitatea de Dimensiune conomic (UD) reprezint unitatea prin care se e!prim dimensiunea economic a unei e!ploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a e!ploataiei (Decizia "omisiei nr# $%&'((&")# )aloarea unei uniti de
dimensiune economic este de *#+,, uro#
$I# E$ALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
Ri$curile care $e #ot i1i n de$42urarea acti1it2ii $unt6 condiii meteo ne4a1ora)ile, 1ariaia #reurilor la #roducia
comerciali5at2, a#ariia unor )oli la animale. .entru a #re1eni ace$te ri$curi $e iau urm2toarele m2$uri6 controlul #eriodic a$u#ra
$t2rii de $2natate a animalelor, ad2#o$tirea animalelor in $#aii adec1ate #entru a le 4eri de c2lduri eBce$i1e $au tem#eraturi
#rea $c25ute, $tocarea #rodu$elor n #erioade cu #reuri $c25ute de #ia2. Ri$curile care nu $e #ot a$uma 1or 4i tran$4erate (eB.
4irmelor de a$igurare).
A-.'2'.a.e
Un'.a.ea /e
/'&en+'%ne
e-,n,&'-4 a 0e(&e'
=n an%* @
Un'.a.ea /e
/'&en+'%ne
e-,n,&'-4 a 0e(&e'
=n an%* C
.roducia 1egetal2 *,&;0 *,&;0
.roducia 5ootehnic2 !,/00 ',/&
TOTAL /,!/& ,!&*
9
$II# BUGETUL DE $ENITURI I CHELTUIELI 5$e com#letea52 numai de $olicitanii autori5ai 9
INDICATORI AN @G AN CG
$en'.%('
Sectorul 1egetal
Sectorul 5ootehnic
T8T37 >=-%T<R%
CBe*.%'e*'
Sectorul 1egetal
Sectorul 5ootehnic
T8T37 C"=7T<%=7%
R=H<7T3T BR<T
I: .entru anul * datele $e #reiau din Regi$trul de 1enituri i cheltuieli, eBi$tent la $olicitantul autori5at iar #entru anul /, indicatorii $e 1or
e$tima.
10
11