Sunteți pe pagina 1din 54

SUPORT DE CURS

ANUL I
Semestrul 1
Cluj Napoca
2012
1
SYLLAUS
Informaii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau laborator
T!tlul "!sc!pl!#e!$ S!steme "e ma#a%eme#t !#te%rat al me"!ulu! s! as!%urarea cal!tat!!
Co"ul$ NIM4202 (Specializare master: Evaluarea riscului i securitatea mediului)
Num&rul "e cre"!te$'
Locul "e "es(&)urare$ curs$ *acultatea "e +t!!#,a )! I#%!#er!a -e"!ulu!. Sala A/1/1'0
- lucrri practice *acultatea "e +t!!#,a )! I#%!#er!a -e"!ulu!. Sala A/1/1'00
Pro%ramarea 1# orar a act!2!t&,!lor$
3 Curs$ 2 ore4s&pt&m5#&0 26 ore4semestru. jo! 17 16
3 Lucr&r! pract!ce$ 1 ore4s&pt&m5#&0 1' ore4semestru. jo! 12 3 1'
Informaii despre titularul de curs, seminar, lucrare practic sau laborator
Nume. t!tlul )t!!#,!(!c$ Ra"u -!8a!escu. lector "octor
I#(orma,!! "e co#tact 9a"res& e3ma!l. e2e#tual #r/ "e tele(o#:$ Ra"u-!8a!escu;<a8oo/com.
mra"u;e#2!ro/u==cluj/ro. tel. 0264-40!16
Ore "e au"!e#,&$ -!ercur! 1'317
Descrierea disciplinei:
a/ O=!ect!2e
"#$ele%erea pri#cipalel&r m&tive pe#tru impleme#tarea i &perarea sistemel&r de
ma#a%eme#t de mediu i de asi%urare a calit'$ii( )#$ele%erea pri#cipalel&r tr's'turi ale
sta#dardel&r IS* 14001 i EM+S, i#cluz-#d i di.ere#$ele c/eie di#tre acestea(
Imp&rta#$a certi.ic'rii Sistemel&r I#te%rate de ma#a%eme#t de mediu.
"#$ele%erea m&dului )# care sistemele de ma#a%eme#t de mediu p&t utilizate pe#tru
)m0u#'t'$irea per.&rma#$el&r ec&#&mice, de mediu i )m0u#'t'$irea c&mpetitivit'$ii
"#$ele%erea utiliz'rii sistemel&r de ma#a%eme#t al mediului SMM )# .acilitarea respect'rii
prevederil&r le%ale, 0e#e.iciile SMM acreditate )# creterea c&#.ide#$ei re%ulat&rii.
"#$ele%erea m&dului de creare a u#ei culturi i#ter#e de &ptimizare a pr&cesel&r i mi#imizare
a %e#er'rii deeuril&r
"#$ele%erea r&lului audituril&r )# )m0u#'t'$irea c&#ti#u' a per.&rma#$el&r i a calit'$ii(
"#$ele%erea pri#cipalel&r eleme#te )# e.ectuarea audituril&r de mediu
"#$ele%erea pri#cipalel&r eleme#te )# e.ectuarea audituril&r de mediu
Ide#ti.icarea m&dului de pr&iectare i pla#i.icare a u#ui pr&ces e.ectiv de audit
"#$ele%erea i aplicarea di.eritel&r tipuri de audit de mediu, i a 0e#e.iciil&r aplic'rii
acest&ra.
"#$ele%erea atri0u$iil&r i c&mpete#$el&r &r%a#iza$iil&r de audit de mediu
E1ami#area de studii de caz i#cluz-#d aspecte di# i#dustria prelucr'rii metalel&r,
dep&zitarea deeuril&r, etc.
2articiparea la u# e1erci$iu practic de audit i preze#tarea rezultatel&r c'tre c&#ducerea
&r%a#iza$iei auditate.
2
=/ Co#,!#utul cursulu!$
1 T!pur! "e meca#!sme pe#tru ma#a%eme#tul me"!ulu!
1. 2&litici )# d&me#iul mediului
2. 3adrul le%islativ
!. Sta#darde
2 &re
2 -a#a%eme#t "e me"!u
1. Ist&ricul pr&tec$iei mediului
2. 4e%leme#t'ri pe#tru ma#a%eme#tul de mediu
EM+S II
IS* 14001
4e%leme#t'ri au1iliare
2 &re
! I#te%rarea s!stemelor "e ma#a%eme#t 2 &re
4 S!#er%!a s!stemulu! "e ma#a%eme#t al cal!t&,!! )! alte s!steme "e
ma#a%eme#t
2 &re
Impleme#tarea s!stemulu! "e ma#a%eme#t "e me"!u
1. +plicarea i .u#c$i&#area SMM
2. Evaluarea impleme#t'rii SMM i a rezultatel&r acesteia
2 &re
6 Pro!ectarea s!stemelor "e ma#a%eme#t "e me"!u
1. 2la#ul structural al pr&iectului( c&#$i#utul u#ui pr&iect SMM
2. 4e%uli de 0az' ale ma#a%eme#tului de pr&iect
!. 4&luri ale pr&iectului, ec/ipa de pr&iect
4. 2la#i.icarea cale#daristic' a pr&iectului
2 &re
5 Pla#!(!care )! co#"ucere
1. 3iclul )m0u#'t'$irii c&#ti#ue
2. 2&litica de mediu
2 &re
6 Pla#!(!care$ procesul "e sta=!l!re a o=!ect!2elor 1# ma#a%eme#tul "e
me"!u
1. +#aliza de mediu
2. +specte de mediu: ide#ti.icare i evaluare
!. *0iective de mediu, pr&%rame de ma#a%eme#t de mediu
4. 2revederi le%ale i alte ceri#$e
2 &re
7 Docume#ta,!a S--
1. "#re%istr'ri
2. 3&#tr&lul d&cume#tel&r
2 &re
10 Impleme#tarea )! (u#c,!o#area s!stemelor "e ma#a%eme#t "e me"!u
1. Structur' &r%a#izat&ric' i resp&#sa0ilitate
2. I#struire, c&#tie#tizare
!. 3&#tr&l &pera$i&#al
4. 3&mu#icare i#ter#'
. 3&mu#icare e1ter#'
2 &re
11 Pre%&t!re pe#tru s!tua,!! "e ur%e#,& )! capac!tate "e r&spu#s 2 &re
12 Au"!tul s!stemelor "e ma#a%eme#t "e me"!u
1. I#te%rarea auditului de mediu )# sistemele de ma#a%eme#t de mediu
2 &re
12 -o#!tor!>area )! corectarea per!o"!c& a ma#a%eme#tulu! "e me"!u
1. Ide#ti.icarea aspectel&r de mediu dup' care se m&#it&rizeaz'
2. Ide#ti.icarea (sta0ilirea) re%leme#t'ril&r de mediu speci.ice
!. Evaluarea c&#.&rmit'$ii aspectel&r de mediu m&#it&rizate cu
re%leme#t'ril&r de mediu speci.ice
2 &re
!
4. 3&rectarea SMM pe 0aza datel&r m&#it&riz'rii
1! Or%a#!>area )! supra2e%8erea au"!tulu! "e me"!u
1. Sta0ilirea activit'$il&r i d&me#iil&r care .ac &0iectul auditului de mediu
2. Sta0ilirea peri&adel&r pe#tru auditul i#ter# i8sau e1ter#
!. 9&rmare ec/ipei de audit i#ter#
4. 3&#tractare auditului e1ter#
. Suprave%/erea auditului de mediu
2 &re
c/ Co#,!#utul lucr&r!lor pract!ce
+plica$ii practice privi#d impleme#tarea sistemel&r de ma#a%eme#t de mediu, studii de caz, a#aliza
sistemel&r de ma#a%eme#t de mediu, vizite la )#trepri#deri.
1. Studiul c&me#tat al re%leme#t'ril&r privi#d ma#a%eme#tul de mediu( EM+S
2. Studiul c&me#tat al re%leme#t'ril&r privi#d ma#a%eme#tul de mediu( IS* 14001
!. 3eri#$e re.erit&are la SMM
4. I#te%rarea sistemel&r de ma#a%eme#t. Si#er%ia cu sistemul de ma#a%eme#t al calit'$ii i alte
sisteme de ma#a%eme#t
. +#aliza c&#ceptului de )m0u#'t'$ire c&#ti#u' a sistemului de ma#a%eme#t de mediu
6. Ma#a%eme#tul de pr&iect privi#d impleme#tarea u#ui sistem de ma#a%eme#t de mediu
(preze#tare re.erate privi#d ac$iu#ile #ecesare impleme#t'rii u#ui SMM )# di.erite
&r%a#iza$ii)
5. Ela0&rarea p&liticii de mediu (preze#tare re.erate)
6. :izit' la & .irm' cu SMM impleme#tat
7. 2r&iectarea impleme#t'rii u#ui sistem de ma#a%eme#t de mediu( sarci#i, etapele de ac$iu#e
(e1erci$iu practice)
10. +#aliza de mediu
11. Ela0&rarea ec&-0ila#$uril&r
12. ;tilizarea i#dicat&ril&r de mediu )# ela0&rarea ec&-0ila#$uril&r
1!. +uditul de mediu( criterii de ela0&rare a audituril&r de mediu
14. 2reze#tarea i disemi#area rezultatel&r
"/ Compete#,e "o=5#"!te pr!# a=sol2!rea "!sc!pl!#e!
Stude#$ii v&r d&0-#di c&mpete#$e te&retice i practice privi#d &r%a#izarea, )#tre$i#erea,
per.ec$i&#area i veri.icarea c&#ti#u' a sistemel&r de ma#a%eme#t de mediu. Se urm'rete ca la
.i#alitatea parcur%erii cursului s' se c&#state )#suirea de c'tre stude#$i a #&$iu#il&r %e#erale, .&rmarea
u#ei c&#cep$ii u#itare despre d&me#iu, aprecierea dime#siu#il&r reale i a imp&rta#$ei d&me#iului.
e/ -eto"e ut!l!>ate 1# ca"rul pre"&r!! cursulu!$
3a met&de )# predarea cursului se v&r .&l&si: e1pu#erea li0er', i#teractiv', cu sup&rt de
vizualizare multimedia, e1pu#ere pe 0az' de s&.t<are tematic, e1erci$ii, a#aliz' re.erate.
(/ -eto"e ut!l!>ate 1# ca"rul pre"&r!! )! e(ectu&r!! lucr&r!lor pract!ce$
2reze#t'ri multimedia: vide&pr&iect&r, lapt&p, des=t&p, televiz&r (asi%urate de .acultate),
discu$ii i#teractive, 0rai#st&rmi#%
Materiale de curs 1er&%ra.iate i listate
3>-uri i disc/ete tematice (sup&rtul de curs )# .&rmat ?*4>, 2>9 i 22)
2reze#tari de re.erate. :izite la )#trepri#deri
4
Bibliografia obligatorie:
1. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @ S4 IS* 1400: 1777 - Ma#a%eme#t de mediu.
:&ca0ular @ Aucureti, +S4*, 1777(
2. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @ S4 IS* 14001: 1775- Sisteme de ma#a%eme#t
de mediu. Speci.ica$ii i %/id de utilizare @ Aucureti, +S4*, 1775(
!. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @ S4 IS* 14004: 1776 - Sisteme de ma#a%eme#t
de mediu. B/id privi#d pri#cipiile, sistemele i te/#icile de aplicare @ Aucureti, +S4*,
1775(
4. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @ S4 EN IS* 14020:2002 - Etic/ete i declara$ii
de mediu. 2ri#cipii %e#erale Aucureti, +S4*, 2002(
. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @S4 EN IS* 14021:200! - Etic/ete i declara$ii
de mediu. >eclara$ii de mediu pe pr&prie r'spu#dere. (Ec&-etic/etare de tipul II) -
Aucureti, +S4*, 200!(
6. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @S4 EN IS* 14024:2001 - Etic/ete i declara$ii
de mediu. Ec&-etic/etare de tipul I. 2ri#cipii i pr&ceduri- Aucureti, +S4*, 1777(
5. +s&cia$ia de Sta#dardizare di# 4&m-#ia @ S4 EN IS* 140!1:2001- Ma#a%eme#t de
mediu. Evaluarea per.&rma#$ei de mediu. B/id - Aucureti, +S4*, 1777(
6. C&/#s&#, 3., Du#t, >. @ E#vir&#me#tal Ma#a%eme#t SEstems @ Aer=s/ire, McBra<-Dill
A&&= 3&mpa#E, 177
7. N&rt/, F. @ E#vir&#me#tal Ausi#ess Ma#a%eme#t @ Be#eva, I#ter#ati&#al Ga0&ur
*r%a#izati&#, 1775
10. 4&Ha#sc/i, :., Ara#, 9l&ri#a @ 2&litici i strate%ii de mediu @ Editura Ec&#&mic',
Aucureti, 2002
11. 3i&0&taru :ir%i#ia , S&c&lescu +#a Maria- Prioriti ale Managementului de mediu- Ed.
Mete&r 2ress, 2006
12. 4&Ha#sc/i, : ., Ara#, 9l&ri#a - Abordari economice in protectia mediului -Editura +SE,
Aucureti, 200!
1!. 4&Ha#sc/i, : ., Ara#, 9l&ri#a @Elemente de economia imanagementul mediului- Ed
Ec&#&mic', 2004
14. 4&Ha#sc/i, : ., Ara#, 9l&ri#a @Evaluarea impactului ec&l&%ic i auditul de mediu- Ed.
+SE, 2004
1. 4&Ha#sc/i, : ., Ara#, 9l&ri#a- 2&litici ec&l&%ice-ed. +SE 1775
V. Materiale folosite n cadrul procesului educaional specific disciplinei:
vide&pr&iect&r, lapt&p, c&mputer, televiz&r (asi%urate de .acultate)
Planificarea /alendarul nt!lnirilor "i a #erificrilor/e$aminrilor intermediare:
:eri.icare pe parcurs: miHl&cul lu#ii aprilie (dup' primele 5 cursuri) @ dac' este cazul
:eri.icare semestrial' .i#al': Iu#ie
Modul de e#aluare:
:&r .i evaluate activit'$ile realizate de stude#$i pe parcursul semestrului (veri.icarea par$ial',
participarea activ' la cursuri i lucr'ri practice) (p&#dere de ma1imum 2I).
N&ta .i#al': 0azat' de e1ame#ul .i#al (p&#dere de cel pu$i# 5I).
9&rma de e1ami#are (e1ame# par$ial, e1ame# .i#al): scris'
Detalii organi%atorice, gestionarea situaiilor e$cepionale:
2reze#$a la curs este .acultativ'.

2reze#$a la lucr'ri practice este &0li%at&rie. Num'rul de a0se#$e acceptate )# situa$ii de&se0ite (decizia
r'm-#e la latitudi#ea cadrului didactic) este de ma1imum !!I di# #um'rul t&tal de &re.
4ecuperarea &rel&r se .ace, )# cazuri de&se0ite, pri# ac&rdul c&mu# al stude#$il&r i al cadrului didactic,
)# peri&ada semestrului, )# i#tervalul s'pt'm-#al lu#i-vi#eri ()# .u#c$ie de &rar).
2la%iatul presupu#e a#ularea lucr'rii ela0&rate de c'tre stude#t.
3azurile de .raud' la e1ame# implic': e1cluderea aut&mat' di# e1ame#, ac&rdarea #&tei 1 i
pr&pu#erea de e1matriculare a stude#tului )# cauz'.
4ez&lvarea c&#testa$iil&r se va .ace pri# depu#erea, de c'tre stude#tul )# cauz', a u#ei s&licit'ri )# acest
se#s, )# terme# de 24 &re de la a.iarea rezultatel&r e1ame#ului, la secretariat, i primirea r'spu#sului
(ar%ume#tat de c'tre titularul de curs i lucr'ri practice) )# terme# de !6 de &re de la depu#erea
c&#testa$iei
Bibliografia opional:
1. Asociaia de Standardizare din Romnia SR EN IS !"#"#$%##% & Management de mediu'
E(aluarea ciclului de (ia' Principii i cadru de lucru & )ucureti* ASR* %##%+
2. Asociaia de Standardizare din Romnia SR EN IS !"#"!$%##% & Management de mediu'
E(aluarea ciclului de (iata' ,e-inirea scopului* domeniului de aplicare si analiza de in(entar
.IS !"#"!$!//01 & )ucureti* ASR* %##%+
!. Asociaia de Standardizare din Romnia SR EN IS !"#"%$%##% & Management de mediu'
E(aluarea ciclului de (ia' E(aluarea impactului ciclului de (ia & )ucureti* ASR* %##%+
4. Asociaia de Standardizare din Romnia SR EN IS !"#"2$%##2 & Management de mediu'
E3A45AREA 6I64545I ,E 3IA78' Interpretarea ciclului de (ia & )ucureti* ASR*
%##2+
. Ara# 9l&ri#a, I&a# Ildi=&, Ecos-era si politici ecologice, Ed.+SE, Aucuresti, 2002,
6. Ne%rei 3&stel, Instrumente si metode 9n managementul mediului, Ed.Ec&#&mica. Aucuresti,
1777
5. Ne%rei 3&stel, peratori* politici* comunicare 9n managementul mediului, Ed.2r&-Jra#silva#ia,
Aucuresti, 1775
6. Ne%rei 3&stel, Economia si politica mediului* Ed. +SE, 2004
7. >iac&#u, B/e&r%/i$a( 4&Ha#sc/i, :.,-;r%e#$ele i riscurile de mediu pe#tru a%e#$ii ec&#&mici-
Ed. Ec&#&mic', 1775
10. 2etrescu I. @Ma#a%eme#tul mediului- Ed. E1pert Aucureti, 200
11. Ia#culescu, Spera#$a(-Ma#a%eme#tul mediului- Ed Matri1r&m Aucureti, 200
I#ter#et
/ttp:88<<<.ase.r&80i0li&teca8
<<<.mappm.r&
G&curi de acces: Ai0li&teca 3e#tral' ;#iversitar', Ai0li&tecile 9acult'$il&r de Ktii#$a Mediului,
Be&%ra.ie, Be&l&%ie, Ai&l&%ie
3luH-Nap&ca, 20. 11. 2011 Gect&r dr. 4adu MIDLIES3;
1Pol!t!c! "e me"!u
Co#trolul e(ect!2 al polu&r!! #u se p&ate realiza e1clusiv pe solu,!! te8#olo%!ce, ci tre0uie
6
a0&rdat )# 0aza u#ui s!stem "e ma#a%eme#t "e me"!u. i#te%rat ma#a%eme#tului %e#eral al
)#trepri#derii.
>ei impleme#tarea sistemel&r de ma#a%eme#t de mediu este & ac$iu#e v&lu#tar', a reuit s'
c&#vi#%', #u #umai pri# 0e#e.iciile .i#a#ciare &0$i#ute (ide#ti.icarea z&#el&r ce p&t aduce ec&#&mii,
m'rirea e.icie#$ei pr&duc$iei, %'sirea de #&i pie$e etc.), dar i pri# creterea credi0ilit'$ii )# o=,!#erea
"e cre"!te =a#care, )# atra%erea i#vestit&ril&r i a #&il&r 0e#e.iciari.
"# acest se#s, )# preze#t, pe pla# m&#dial se p&ate c&#stata & &rie#tare a pre&cup'ril&r
c&mpa#iil&r c'tre i#tr&ducerea Sistemel&r de Ma#a%eme#t de Mediu (SMM). +cestea &.er' &
m&dalitate structurat' i sistematic' de i#te%rare a pr&0lematicii de mediu )# t&ate aspectele activit'$ii
u#ei c&mpa#ii.
Sc&pul #u c&#st' #umai )# c&#.&rmarea cu le%isla$ia de mediu i mi#imizarea riscuril&r
.i#a#ciare, ci i )m0u#'t'$irea c&#ti#u' a per.&rma#$ei de mediu, asi%ur-#du-se ast.el & 0u#' ima%i#e i
& serie de ava#taHe pe pia$a c&mpeti$i&#al'.
"# 176 c&#ceptul SMM a .&st i#tr&dus pe#tru prima dat' )# *la#da, )# preze#t aceasta
c&#stitui#d u# real i#teres )# celelalte $'ri :est Eur&pe#e, )# +sia, S;+, 3a#ada i )# c&#ti#u' cretere
)# Eur&pa 3e#tral' i de Est.
I#i$ial (a#ii M50) e.&rturile $'ril&r au .&st c&#ce#trate spre dezv&ltarea c&mp&#e#tel&r le%islative
i de re%leme#tare ca i a structuril&r &r%a#izat&rice care s' asi%ure )#cadrarea activit'$ii ec&#&mice )#
limitele permise de sta#dardele de mediu. "# aceste c&#di$ii r'spu#sul i#dustriei era dat ca reac$ie la
apari$ia pr&0lemel&r, )#de&se0i a cel&r de #ec&#.&rmare cu re%leme#t'rile e1iste#te. I#vesti$iile erau
prep&#dere#t )# s&lu$ii te/#&l&%ice de dep&luare, la cap't de li#ie (e#d &. pipe).
"# c&#ti#uare s-a trecut treptat la i#te%rarea p&liticii ec&l&%ice )# p&litica ec&#&mic' a
)#trepri#derii. "# 1765, 4ap&rtul Aru#dla#d al 3&misiei M&#diale asupra Mediului i >ezv&lt'rii a
i#tr&dus terme#ul de >ezv&ltare >ura0il' i a )#dem#at i#dustriile s'-i dezv&lte sisteme e.icie#te de
ma#a%eme#t de mediu.
+ urmat )#t-l#irea di# 1772 de la 4i& de Ca#eir& c-#d c&#duc't&rii de %uver#e i de mari
c&mpa#ii, %rupuri private au a#alizat cum p&ate .i c&#dus' lumea )#trea%' c'tre dezv&ltarea dura0il'.
+ rezultat c&#se#sul %l&0al i a#%aHame#tul p&litic de la cel mai )#alt v-r. (+%e#da 21) pe#tru
)#ceperea c&la0&r'rii )#tre %uver#e, )#trepri#deri, &r%a#iza$ii #e%uver#ame#tale, etc., )# vederea %'sirii
s&lu$iil&r pe#tru rez&lvarea pr&0lemel&r cruciale de mediu. S-a /&t'r-t de aseme#ea ca *r%a#iza$ia
I#ter#a$i&#al' pe#tru Sta#dardizare (IS*) s' ela0&reze & serie de sta#darde dedicate sistemului de
ma#a%eme#t de mediu.
Sistemul de Ma#a%eme#t de Mediu (SMM) este de.i#it ca .ii#d & Nc&mp&#e#t' a sistemului
%e#eral de ma#a%eme#t ce i#clude structura &r%a#izat&ric', activit'$ile de pla#i.icare, resp&#sa0ilit'$ile,
practicile, pr&cedurile, pr&cesele i resursele pe#tru ela0&rarea, impleme#tarea, realizarea, revizuirea i
me#$i#erea p&liticii de mediuO.
;# Sistem de Ma#a%eme#t de Mediu are ca &0iectiv pri#cipal s' aHute & c&mpa#ie )#:
ide#ti.icarea i c&#tr&lul aspectel&r de mediu, a impacturil&r i riscuril&r releva#te di#
c&mpa#ie(
satis.acerea p&liticii de mediu a &0iectivel&r i $i#tel&r, i#clusiv c&#.&rmarea cu le%isla$ia de
mediu(
de.i#irea u#ui set de pri#cipii de 0az' care s' &rie#teze activit'$ile viit&are viz-#d
resp&#sa0ilit'$ile de mediu(
sta0ilirea u#&r creteri ale per.&rma#$ei de mediu a c&mpa#iei, pe 0aza u#ui 0ila#$ c&sturi-
0e#e.icii(
determi#area resursel&r #ecesare pe#tru ati#%erea &0iectivel&r(
de.i#irea resp&#sa0ilit'$il&r, aut&rit'$ii i a pr&ceduril&r care s' asi%ure implicarea .iec'rui
a#%aHat al c&mpa#iei, )# reducerea impactului #e%ativ asupra mediului(
realizarea u#ui sistem e.icie#t de c&mu#icare )# i#teri&rul c&mpa#iei i asi%urarea u#ei i#struiri
5
a pers&#alului.
SMM r'spu#de a0&rd'rii cu#&scute Ma#a%eme#tului 3alit'$ii i a#ume: N2la#i.ic', E1ecut',
:eri.ic', "m0u#'t'$eteO ((!%ura/1:/
*!%ura /1
iclul aciunilor P&VI specific pentru o acti#itate socio'economic
SMM reprezi#t' u# i#strume#t de ide#ti.icare i rez&lvare a pr&0lemel&r speci.ice de mediu care
p&ate .i impleme#tat )#tr-& c&mpa#ie )# di.erite m&dalit'$i, depi#z-#d de c&#di$iile speci.ice.
>i# pu#ct de vedere a ev&lu$iei sta#dardel&r di# d&me#iul SMM su#t de re$i#ut cele la #ivel
eur&pea# EM+S(E#vir&#me#t Ma#a%eme#t a#d +udit Sc/eme) i cele la #ivel i#ter#a$i&#al IS* 14001
i 17011.
Sistemul de ma#a%eme#t de mediu va di.eri )# .u#c$ie de tipul,
#atura, m'rimea, c&mple1itatea activit'$ii, pr&dusel&r i serviciil&r
c&mpa#iei. E1ist' t&tui u# #um'r de eleme#te de 0az' care se re%'sesc )#
c&mu# tutur&r SMM. +cestea i#clud:
O=,!#erea a#%ajame#tulu! "!# partea ma#a%erulu! %e#eral al compa#!e!
privi#d d&ri#$a i spriHi#ul )# impleme#tarea sistemului de ma#a%eme#t de
mediu.
A#al!>a !#!,!al&: sta0ilirea e1act' a p&zi$iei u#de se a.l' c&mpa#ia )# rela$ie cu mediul.
3&#stituie 0aza de p&r#ire )# impleme#tarea SMM, .a$' de care se va Hudeca ulteri&r i
)m0u#'t'$irea per.&rma#$ei de mediu.
Pol!t!ca "e me"!u, de &0icei pu0licat' )# scris ca >eclara$ie a 2&liticii de Mediu,
e1prim-#d a#%aHame#tul ma#a%erului %e#eral de a se c&#.&rma le%isla$iei de mediu i de a
urm'ri )m0u#'t'$irea c&#ti#u' a per.&rma#$ei de mediu. "# .elul acesta, se asi%ur' #u #umai
resp&#sa0ilitatea pe#tru impleme#tarea p&liticii de mediu, ci i sup&rtul #ecesar acesteia.
Pro%ramul "e me"!u sau Pla#ul "e ac,!u#e, care p&r#i#d de la ide#ti.icarea aspectel&r de
mediu i a impactului as&ciat acest&ra, c&#$i#e m'surile ce v&r .i luate de-a lu#%ul u#ei
peri&ade de timp. "# .apt, acesta traduce p&litica de mediu a c&mpa#iei )# &0iective i $i#te,
6
ide#ti.ic' activit'$ile #ecesare ati#%erii acest&ra, de.i#ete resp&#sa0ilit'$ile a#%aHa$il&r i
resursele .i#a#ciare c&respu#z't&are.
Structur! )! respo#sa=!l!t&,!: de.i#irea, atri0uirea i c&mu#icarea structuril&r,
resp&#sa0ilit'$il&r i aut&rit'$ii de mediu #ecesare pe#tru a impleme#ta SMM.
3&#tie#tizare, m&tivare i .ur#izarea de cu#&ti#$e c&respu#z't&are pri#tr-u# pr&%ram de
i#struire. :a .i desem#at u# repreze#ta#t al ma#a%eme#tului c&mpa#iei, resp&#sa0il cu
activitatea de pr&tec$ie a mediului.
I#te%rarea ma#a%eme#tulu! "e me"!u 1# ma#a%eme#tul %e#eral al compa#!e! @ i#clude
pr&ceduri pe#tru )#%l&0area ceri#$el&r de mediu )# t&ate sect&arele speci.ice c&mpa#iei,
cum ar .i: apr&vizi&#are, mar=eti#%, cercetare-dezv&ltare, serviciu .i#a#ciar etc.
Aceste proce"ur! pot co#,!#e:
Sistemul de c&mu#icare i#ter#'.
3&#tr&lul d&cume#tel&r.
3&#tr&lul &pera$i&#al.
Evaluarea riscului i pre%'tirea pla#uril&r i pr&ceduril&r de ur%e#$' )# vederea asi%ur'rii
u#ui r'spu#s c&respu#z't&r )# cazul i#cide#tel&r #eprev'zute i accide#tale.
M&#it&ri#%, m'sur't&ri i pr&ceduri de )#re%istrare @ #ecesare pe#tru a )#re%istra i
evide#$ia pe 0az' de d&cume#te, rezultatele ac$iu#il&r )#trepri#se.
+c$iu#i preve#tive i c&rective @ )# vederea elimi#'rii cauzel&r e1iste#te sau p&te#$iale
privi#d #ec&#.&rmarea cu &0iectivele, $i#tele sta0ilite i#i$ial.
+uditul Sistemului de Ma#a%eme#t de Mediu @ sta0ilirea i me#$i#erea pr&%ramel&r de
auditare a sistemului de ma#a%eme#t de mediu cu & .recve#$' dictat' de #atura &pera$iil&r.
+#aliza Ma#a%eme#tului de Mediu @ evaluarea .'cut' de ma#a%erul %e#eral asupra tutur&r
aspectel&r sem#i.icative ale SMM, pe#tru a ide#ti.ica #ecesitatea u#&r p&si0ile sc/im0'ri )#
sistem.
>i#tre ava#taHele i#tr&ducerii u#ui Sistem de Ma#a%eme#t de Mediu )#tr-& c&mpa#ie, se p&t
me#$i&#a:
Opera,!o#al:
Ide#ti.ic' i c&recteaz', pe pla# i#ter#, pr&0leme, )#ai#te ca acestea s' .ie desc&perite di#
e1teri&r.
Elimi#' p&si0ile c&#.licte )#tre sta#dardele SMM #a$i&#ale pri# i#tr&ducerea u#ui sta#dard
i#ter#a$i&#al.
+si%ur' & implicare mai mare a a#%aHa$il&r )# activitatea )#trepri#derii.
9aciliteaz' &0$i#erea aut&riza$iei de .u#c$i&#are.
+Hut' )# dezv&ltarea i tra#s.erul te/#&l&%iil&r.
Comerc!al$
>em&#streaz' 0e#e.iciaril&r c' )#trepri#derea r'spu#de e1i%e#$el&r de mediu.
*.er' ava#taHe )# rela$iile pu0lice pri# p&si0ilitatea c&mu#ic'rii a#%aHame#tului de a asi%ura
u# mediu )#c&#Hur't&r curat, si%ur i s'#'t&s.
4'spu#de ceri#$el&r p&te#$iale (#a$i&#ale i i#ter#a$i&#ale) ale rela$iil&r c&merciale.
+si%ur' pr&.it di#tr-& &.ert' de pr&duse NverziO.
"m0u#'t'$ete c&mpetitivitatea pe pia$a i#ter#a$i&#al'.
7
+si%ur' & ima%i#e )m0u#'t'$it'.
*!#a#c!ar$
9aciliteaz' rela$iile cu c&mpa#iile de asi%urare.
PElimi#' p&si0ilele c&sturi determi#ate de #e)#cadrarea )# sta#dardele #a$i&#ale
de mediu.
+si%ur' ec&#&mii .i#a#ciare pri# mi#imizarea c&#sumuril&r de e#er%ie i
materii prime.
Satis.ace criteriile i#vestit&ril&r.
+Hut' la reducerea r'spu#deril&r i riscuril&r de mediu.
P +Hut' accesul la )mprumuturi 0a#care.
Re%leme#t&r!$
>em&#streaz' a#%aHame#tul )#trepri#deril&r .a$' de aut&rit'$ile %uver#ame#tale, pe#tru
c&#.&rmare i )m0u#'t'$ire c&#ti#u'.
+si%ur' u# pr&%ram de mediu pr&activ.
Protec,!a me"!ulu!$
4educeri ale c&#sumuril&r de materii prime i e#er%ie( emisiil&r )# aer, ap', s&l(
deeuril&r i am0alaHel&r( z%&m&tului( impactului asupra ec&sistemel&r etc.
>ezv&ltarea sistemului de ma#a%eme#t de mediu i a i#strume#tel&r a.ere#te au ca .i#alitate
a0&rdarea )#tr-u# c&#te1t %l&0al a rela$iei u#it'$ii ec&#&mice )# rap&rt cu mediul.
2 I#strume#te ale ma#a%eme#tulu! "e me"!u
"# %e#eral u# Sistem de Ma#a%eme#t de Mediu (SMM) tre0uie s' &.ere t&ate detaliile #ecesare
pe#tru evaluarea impactului asupra mediului a tutur&r pr&cesel&r i pr&ceduril&r, ast.el )#c-t s'
.aciliteze: luarea deciziil&r, previziu#ile strate%ice, c&#ceptele de dezv&ltare, pr&iectare, prelucrare,
am0alare, distri0u$ie i c&mercializare, .'r' e.ecte #e%ative asupra mediului. "# acest se#s, al'turi de
SMM e1ist' )# preze#t u# cupri#z't&r set de i#strume#te ale ma#a%eme#tului de mediu care aHut' la
s&lu$i&#area pr&0lemel&r )# c&#di$iile respect'rii ceri#$el&r dezv&lt'rii dura0ile.
I#stitu$iile %uver#ame#tale au #ev&ie de u# meca#ism, ca i de i#strume#te speci.ice pe#tru a-i
realiza pr&%ramele, p&liticile i strate%iile #a$i&#ale de pr&tec$ie a mediului. >e aseme#ea, c&#duc't&rii
)#trepri#deril&r au desc&perit, la r-#dul l&r, c' le su#t #ecesare i#strume#te de mediu pe#tru a-i
c&#cretiza deciziile luate )# sistemul de ma#a%eme#t de mediu.
"# ultimii a#i, & dat' cu ev&lu$ia )#re%istrat' la #ivelul ma#a%eme#tului de mediu au deve#it
&pera$i&#ale & serie )#trea%' de i#strume#te ma#a%eriale de pr&tec$ie a mediului.
+ceste i#strume#te su#t ast.el structurate )#c-t s' )m0u#'t'$easc' sistemul de luare a deciziil&r,
de i#.&rmare a ma#a%eril&r i a alt&r cate%&rii de pers&#al, cu sc&pul .i#al al )m0u#'t'$irii
per.&rma#$el&r de mediu ale )#trepri#deril&r. Ele au .&st pr&m&vate )# #umer&ase $'ri, .ii#d la
)#dem-#a c&mpa#iil&r pe#tru a .i ad&ptate i utilizate )# m&d v&lu#tar .'r' presiu#i le%islative.
"#tr-& clasi.icare %e#eral', aceste i#strume#te se )mpart )# trei mari cate%&rii:
1. pe#tru a#aliz' i evaluare(
10
2. pe#tru ac$iu#e(
!. pe#tru c&mu#icare.
1/ I#strume#tele pe#tru a#al!>& )! e2aluare su#t "e t!pul urm&tor$
metode de comparare a per.&rma#$el&r de mediu pr&prii cu realiz'rile de v-r. )#
d&me#iu(
anali%a cost'beneficiu. util' )# ierar/izarea alter#ativel&r de c&#tr&l al pr&cesel&r de
p&luare(
auditul de mediu. .&l&sit pe#tru a veri.ica c&#.&rmarea cu le%isla$ia speci.ic' i de a
evalua practicile i pr&cedurile de mediu(
e#aluarea impactului de mediu. aplicat )# .aza de pr&iectare cu sc&pul ide#ti.ic'rii
impactului p&te#$ial(
e#aluarea c(eltuielilor pe#tru pr&tec$ia mediului (co#ta=!l!tate "e me"!u), e2aluarea
costulu! total -aHut' la ide#ti.icarea urm't&arel&r patru tipuri de c&sturi pe#tru u#
pr&dus, pr&ces sau pr&iect: costuri directe0 costuri ascunse. e1emplu: m&#it&ri#%,
c&#.&rmare)( poteniale rspunderi (plata u#&r remedieri )# mediu) sau costuri mai
puin tangibile (cum ar .i rela$iile cu pu0licul, & 0u#' ima%i#e etc.)(
e#aluarea iniial a calitii mediului .diagno%) - se realizeaz' pe#tru a sta0ili pu#ctul
de plecare )#tr-& ac$iu#e ec&l&%ic'(
e#aluarea ciclului de #ia, met&da pri# care su#t evaluate c&#sumurile de e#er%ie i
materii prime pe de & parte i impactul asupra mediului, pe de alta, )# .azele
repreze#tative ale des.'ur'rii pr&cesel&r pe#tru &0$i#erea u#ui pr&dus i ale utiliz'rii lui
()#cep-#d cu e1trac$ia materiil&r prime, prelucrarea, utilizarea, reciclarea, tra#sp&rtul,
p-#' la dep&zitarea pr&dusului uzat)(
e#aluarea riscului asupra mediului "i a sntii umane este realizat' cu sc&pul
sta0ilirii u#&r m'suri de preve#ire a apari$iei u#&r i#cide#te, accide#te(
e#aluarea te(nologiei 3 sta0ilete e.ectele p&te#$iale ale u#ei #&i te/#&l&%ii )#ai#te de
impleme#tarea sa(
indicatorii de%#oltrii durabile 3 di.eri$i de i#dicat&rii ec&#&mici c&#ve#$i&#ali i care
i#te%reaz' aspectele de mediu )# aprecierea pr&%resului ec&#&mic.
2/2/ I#strume#te pe#tru ac,!u#e.$
sistem de management de mediu care sta0ilete structura &r%a#izat&ric', resp&#sa0ilit'$ile,
practicile, pr&cedurile, pr&cesele i resursele, pe#tru a impleme#ta p&litica de mediu a
)#trepri#derii(
politica de mediu reprezi#t' &0iectivele i pri#cipiile ce stau la 0aza ac$iu#il&r de pr&tec$ie a
mediului, i#cluz-#d c&#.&rmarea cu )#trea%a le%isla$ie de mediu speci.ic' )#trepri#derii(
management total al calitii mediului a .&st acceptat ca u# i#strume#t viz-#d )m0u#'t'$irea
per.&rma#$el&r )#tre%ii activit'$i i#cluz-#d i ma#a%eme#tul de mediu(
eco'marcarea (ec&-em0lema). terme# care descrie & pr&cedur' deve#it' &.icial' )# multe $'ri,
c&#.&rm c'reia u# pr&dus cu u# #ivel accepta0il de impact asupra mediului p&ate primi &
11
etic/et' ec&l&%ic'(
p!rg(ii economice. al c'r&r sc&p este de ati#%ere a &0iectivel&r de mediu cu c&sturi c-t mai
mici. )# acest se#s al&carea &ptim' a resursel&r pe#tru mediu reclam' utilizarea ca#tit'$ii &ptime
a .iec'rei resurse c&mparativ cu pre$urile alt&r .act&ri ec&#&mici de pr&duc$ie (e1emplu: ecua$ia
ec&#&mic' de &ptimizare )#tre pre$ul materiil&r prime - i#tr'ri -i ta1ele pe emisii p&lua#te -
ieiri)(
nelegeri #oluntare - .&calizate pe ati#%erea u#&r &0iective de mediu di#c&l& de ceri#$ele le%ii(
parteneriat )# .av&area pr&tec$iei mediului, )# %e#eral realizate pe#tru a tra#s.&rma p&zi$iile de
c&#.ru#tare, depe#de#$' i iz&lare )# )#$ele%eri mutuale precum i i#terdepe#de#$a acceptat'.
2/?/ I#strume#te "e comu#!care 1# !#ter!orul 1#trepr!#"er!! )! 1# a(ara e!
>i#tre acestea sem#al'm:
rapoarte a#uale(
!#(orma,!! pe#tru mass-media, pe#tru clie#$i sau pe#tru pr&prii a#%aHa$i(
rapoarte !#ter#e pe#tru evide#$a SMM.
Ev&lu$ia c&#ceptel&r privi#d pr&0lematica mediului impu#e i & ev&lu$ie a sta#dardel&r IS*
14000. E1ist' & te#di#$' de a0&rdare i#te%rat' a sistemel&r de ma#a%eme#t:
a calit'$ii(
a mediului(
a pr&tec$iei s'#'t'$ii(
a riscului.
3a & e1empli.icare a acestei te#di#$e & reprezi#t' sta#dardul S4 EN IS* 17011 care
a0&rdeaz' )# c&mu# pr&0lema auditului, a calit'$ii i mediului.
Etapele ce tre0uie parcurse pe#tru a se ati#%e u# sistem de ma#a%eme#t de mediu e.icie#t:
PP @ pla# @ pla#!(!care
>e.i#irea p&liticii de mediu.
2la#ul de ac$iu#e i demararea i#tr&ducerii Sistemului de Ma#a%eme#t de Mediu.
Ide#ti.icarea cel&r mai imp&rta#te e.ecte de mediu.
3eri#$ele le%ale.
>e.i#irea &0iectivel&r de ati#s.
>e.i#irea pr&%ramului de ma#a%eme#t de mediu.
A D @ "o @ ac,!u#e
I#tr&ducerea SMM-ului.
Structura &r%a#izat&ric' i resp&#sa0ilitate.
9&rmare, se#si0ilizare i c&mpete#$'.
3&mu#icare.
>&cume#ta$ia SMM.
Besti&#area d&cume#ta$iei.
Besti&#area .u#c$i&#'rii.
2reve#irea i pre%'tirea pe#tru situa$iile de ur%e#$'.
12
AC @ c8ecB @ co#trolare
3&#tr&l i#ter#.
Suprave%/ere i m'surare c&#ti#u'.
Nec&#.&rmitate, ac$iu#i de c&rectare i preve#ire.
"#re%istr'ri.
+udit SMM.
AA @ act @ amel!orare
;# ciclu de ameli&rare8)m0u#'t'$ire c&#ti#uu.
:eri.icarea direc$iu#ii.
>eclara$ia de mediu.
:eri.icare i certi.icare.
Q Definirea politicii de mediu este u# d&cume#t pu0lic, .'cut' de c&mpa#ie, care descrie
m'surile care se v&r lua )# vederea pr&tec$iei mediului )#c&#Hur't&r. +cest a#%aHame#t emis de
c&#ducerea )#trepri#derii tre0uie s' se 0azeze pe urm't&arele pu#cte:
PE1ami#area i suprave%/erea activit'$ii )#trepri#derii dvs. i a#aliza pu#ctel&r critice pe#tru
mediu.
PGuarea de m'suri pe#tru dimi#uarea, preve#irea i elimi#area p&lu'rii mediului.
Evaluarea prelimi#ar' a impactului pe care activit'$ile i pr&dusele #&i & v&r avea asupra
mediului.
2reve#irea sau dimi#uarea riscuril&r de emitere a su0sta#$el&r p&lua#te i de risipire a e#er%iei
)# caz de accide#t.
3&mpararea re%ulat' al pr&%ramului de ac$iu#e de mediu cu p&litica de mediu.
4ealizarea sistematic' a &0iectivel&r de mediu.
3&la0&rare cu aut&rit'$ile )# vederea mi#imaliz'rii riscuril&r i accide#tel&r de mediu, cu
aHut&rul u#&r te/#ici adecvate.
Se#si0ilizarea i ec&-c&#tie#tizarea a#%aHa$il&r.
I#.&rmarea clie#$il&r despre peric&lele pe care pr&dusele i serviciile & reprezi#t' .a$' de mediu.
*0li%area .ur#iz&ril&r i su0c&#tracta#$il&r s' respecte #&rmele i prevederile de mediu aplicate
)# cadrul )#trepri#derii.
I#.&rmarea c&mplet' a pu0licului lar% i u# dial&% desc/is despre impactul pe care
)#trepri#derea & are asupra mediului.
Q )nali%a ntreprinderii "i identificarea aspectelor acti#itii care au impact asupra mediului.
+#aliza prelimi#ar' este &0li%at&rie. Ea p&ate c&#stitui pil&#ul de 0az' a sistemului de
ma#a%eme#t de mediu. 2&ate c&#stitui 0aza ela0&r'rii pr&%ramului de mediu i de.i#irii &0iectivel&r de
mediu. +#aliza tre0uie s' e1ami#eze urm't&arele pr&0leme:
Impactul maH&r pe care )l au activit'$ile, pr&dusele i serviciile.
3eri#$ele i prevederile le%ale di# d&me#iu.
J&ate practicile i pr&cedurile e1iste#te )# materie de ma#a%eme#t de mediu.
Evaluarea i rezultatele a#c/etel&r, accide#tel&r di# trecut.
4eclama$iile di# partea p&pula$iei di# z&#a privi#d p&luarea mediului de c'tre )#trepri#derea
dvs.
4ezultatele se trec )#tr-u# ta0el de impact. Nu e1ist' & met&d' u#iversal' pe#tru evaluarea
riscuril&r i e.ectel&r de mediu, dar tre0uie s' se ia )# c&#siderare pri#tre altele: p&luarea aerului, apei,
1!
ma#a%eme#tul deeuril&r, c&#tami#area s&lului, utilizarea resursel&r #aturale a materialel&r prime,
am0alarea, tra#sp&rtul i alte pr&0leme de mediu i s&ciale le%ate de sediul )#trepri#derii. +s&cia$iile i
&r%a#iza$iile pr&.esi&#ale v' p&t aHuta cu ma#uale i pu0lica$ii de specialitate care v' i#.&rmeaz' despre
sect&rul ec&#&mic di# care .ace$i parte i e.ectul acestui sect&r asupra mediului. E1ist' met&de simple
i &ri%i#ale pe#tru evaluarea impactului asupra mediului, cum ar .i ec&-cart&%ra.ierea.
Q *espectarea legislaiei din domeniu
;# sistem de ma#a%eme#t de mediu p&ate .i .&arte util )# respectarea le%isla$iei di# d&me#iu,
.ii#d #ecesar' urm'rirea m&di.ic'ril&r surve#ite. "# cazul #erespect'rii le%il&r, tre0uie )#trepri#se
ac$iu#i de c&rectare. *0iectivele de mediu pr&vi# di# p&litica de mediu. 2la#ul de activitate de mediu
este & met&da 0i#e de.i#it', care .ace p&si0il' ati#%erea &0iectivel&r pri# date c&#crete i & )#cadrare
strict' )# timp. *0iectivele i pla#ul SMM-ului tre0uie scrise, reactualizate i c&mu#icate cel&r
i#teresa$i )# m&d re%ulat. Ele tre0uie s' re.lecte p&litica de mediu a )#trepri#derii c&#ce#tr-#du-se pe
preve#irea p&lu'rii.
*0iectivele p&t i#clude a#%aHame#te de %e#ul:
P4educerea deeuril&r i a utiliz'rii resursel&r.
P4educerea sau elimi#area emisiil&r p&lua#te.
4epr&iectarea pr&dusel&r )# vederea mi#imaliz'rii impactului asupra mediului )# pr&cesul de
pr&duc$ie, )# peri&ada de e1pl&atare i la elimi#are.
2r&m&varea mediului i se#si0ilizarea a#%aHa$il&r i a c&mu#it'$ii di# Hur.
3aracteristicile &0iectivel&r i a $eluril&r:
PSu#t )# c&#c&rda#$' cu pri#cipalele impacte ale activit'$ii asupra mediului, .&rmularea
l&r este clar' i #u p&ate .i i#terpretat'.
P"# cazul realiz'rii l&r, )m0u#'t'$esc cu adev'rat per.&rma#$a de mediu a )#trepri#derii.
Su#t trecute pe /-rtie, cua#ti.icate i c&#$i# date limit'.
P+#%aHa$ii su#t $i#u$i la cure#t )# m&d re%ulat despre stadiul de des.'urare.
Q Instruire n domeniul proteciei mediului "i a managementului de mediu
I#di.ere#t de dime#siu#ea )#trepri#derii i de d&me#iul de activitate, activitatea .iec'rui a#%aHat
are u# impact asupra mediului. 9iecare a#%aHat p&ate c&#tri0ui )# m&d p&zitiv la ec&-c&#tie#tizarea
)#trepri#derii dac' pr&pu#e i#&va$ii te/#ice, )i m&di.ic' c&mp&rtame#tul i spriHi#' dezv&ltarea
)#trepri#derii. 2e#tru acesta este #ev&ie de i#.&rma$ii, trai#i#%uri i )#suirea de #&i a0ilit'$i.
"# cadrul SMM-ului tre0uie s' evalu'm #ev&ile iar dup' aceea s' &r%a#iz'm trai#i#%uri av-#d )#
vedere urm't&arele:
P2ers&a#ele implicate )# sistemul de ma#a%eme#t.
P +#%aHa$ii a c'r&r activitate are u# impact sem#i.icativ asupra mediului.
PI#tr&ducerea u#&r pr&cedee #&i de pr&duc$ie.
PI#tr&ducerea u#&r #&i pr&duse te/#ice.
P +ccide#tele i i#cide#tele.
PSc/im0area p&sturil&r de mu#c', s&sirea u#&r #&i a#%aHa$i.
Ge%isla$ia di# d&me#iu.
Q omunicarea
3&mu#icarea este eleme#tul cel mai stimula#t al u#ui sistem de ma#a%eme#t de mediu. 9'r'
c&mu#icare #u e1ist' dezv&ltare. 3&mu#icarea i#ter#' c&#st' )#ai#te de t&ate di# mesaHe i d&cume#te
desti#ate a#%aHa$il&r, mesaHe di# partea c&#ducerii c'tre a#%aHa$i i c&#siliul de c&#ducere c-t i di#
p&litica de mediu cu &0iectivele i $elurile speci.ice. 3&mu#ic'rii i#ter#e )i apar$i# i rap&artele despre
14
.&rmarea, dezv&ltarea SMM-ului.
3&mu#icarea e1ter#' p&ate avea .&rme multiple, este desti#at' clie#$il&r, admi#istra$iei pu0lice,
mass media, as&cia$iil&r pr&.esi&#ale i tutur&r cel&r care su#t i#teresa$i de pr&dusele i serviciile
)#trepri#derii.
Q Documentaia +MM
>&cume#ta$ia este mem&ria i#ter#' a )#trepri#derii. Este d&vada per.&rma#$ei Sistemului de
Ma#a%eme#t de Mediu. Ga )#trepri#derile mici, d&cume#ta$ia este mai redus' dar e.icie#t', iar la &
)#trepri#dere mare este adecvat' i &rd&#at', pre.era0il su0 .&rm' electr&#ic'.
>&cume#ta$ia c&#$i#e:
1. * c&pie scris' a p&liticii de mediu.
2. 4e%istrul .act&ril&r i impactel&r de mediu, pr&%ramul de ma#a%eme#t de mediu i de.i#i$ia
resp&#sa0ilit'$il&r sistemului.
!. 3-teva i#struc$iu#i de mu#c' i pr&cedee care clari.ic' cele mai imp&rta#te aspecte ale
ma#a%eme#tului de mediu.
Q ,estiunea documentelor
Bestiu#ea d&cume#tel&r asi%ur' ca t&at' lumea s' .&l&seasc' aceleai i#struc$iu#i de mu#c'. 3ei
)# cauz' tre0uie s' tie t&t ce este disp&#i0il i imp&rta#t la u# m&me#t dat, iar datele vec/i,
#e.&l&sit&are tre0uie s' .ie terse di# c-#d )# c-#d pe#tru a me#$i#e .le1i0ilitatea sistemului.
+ctualizarea d&cume#tel&r crete credi0ilitatea sistemului de ma#a%eme#t. 2e#tru realizarea
acestuia, .iecare d&cume#t tre0uie s' c&#$i#': #um'r de ide#ti.icare, data ela0&r'rii, &0serva$ii privi#d
actualizarea i u#a sau mai multe sem#'turi.
Q 2ri# reglementarea funcionrii )#$ele%em & serie de i#struc$iu#i clare, care su#t respectate
de )#trepri#dere )# vederea pr&teH'rii mediului )#c&#Hur't&r. +ceasta este i#ima sistemului de
ma#a%eme#t de mediu, care .ace p&si0il' realizarea &0iectivel&r i $eluril&r de mediu, a sta#dardului
IS* 14001 i EM+S i a u#ei per.&rma#$e de mediu )# c&#di$ii de pr&duc$ie #&rmale i speciale.
4e%leme#tarea H&ac' u# r&l imp&rta#t i )# respectarea le%isla$iei di# d&me#iu.
Q Pre#enirea accidentelor "i a situaiilor de risc
;# accide#t sau & situa$ie de risc pr&v&ac' dau#e mediului, s'#'t'$ii i averii a#%aHa$il&r i a
cel&r di# Hur. 2&ate avea repercusiu#i ec&#&mice imp&rta#te asupra )#trepri#derii.
2r&%ramul de preve#ire al accide#tel&r se 0azeaz' pe:
PIde#ti.icarea accide#tel&r i a situa$iil&r de risc p&si0ile.
2reve#irea accide#tel&r (separarea pr&dusel&r pericul&ase, s&l a#tiderapa#t etc.).
2la#uri i pr&ceduri de ur%e#$' pe#tru situa$ia R3e se )#t-mpl'
Jeste peri&dice pe#tru 0u#a .u#c$i&#are a pla#uril&r i pr&ceduril&r (e1emplu: simulare
de i#ce#diu).
I#cide#te a#teri&are.
Q +upra#eg(ere "i msurare, Nsta$ia de m'surareO a ma#a%eme#tului de mediu
Este #ecesar' pe#tru .eed0ac= la realizarea &0iectivel&r i $eluril&r dar mai are i alte r&luri:
!' :urnizeaz date recente pe#tru declara$ia de ve#it:
1
despre am0alare(
Pdespre deeuri(
despre c&#sumul de e#er%ie(
statisticile &.iciale.
%' Permite un control permanent al c&#sumului resursel&r(
2' 6ompar per.&rma#$a de mediu a )#trepri#derii i #ivelul ma#a%eme#tului ec&-c&#tie#t a
a#il&r care urmeaz'.
"' In-ormeaz )# m&d adecvat a#%aHa$ii despre di.erite tipuri de materiale prime i impactul l&r
asupra mediului.
;' Stabilete u# sistem de suprave%/ere al )m0u#'t'$irii c&#ti#ue a ma#a%eme#tului, de.i#ete
i#dicat&rii simpli de per.&rma#$' cum ar .i:
c&#sumul de ap'8=% de pr&dus(
deeuri pericul&ase8=% de pr&dus(
Pdeeuri pericul&ase8&r' de pr&duc$ie(
Pc&stul de e#er%ie8=% de pr&dus .i#it sau81 &r' de pr&duc$ie(
<' Implic pr&.esi&#itii di# d&me#iul ec&#&mic, .i#a#ciar )# pr&cesul de mediu, i m's&ar'
c&sturile i ec&#&misirile e.ectuate de pe urma dezv&lt'rii ma#a%eme#tului ec&-c&#tie#t.
=' Jesteaz' e.ectele #umerice ale utiliz'rii di.eritel&r sce#arii:P
"#l&cuirea pr&dusel&r i pr&cedeel&r.
P >ezv&ltarea .ilierel&r de re.&l&sire, reciclare.
PI#tr&ducerea ta1el&r de mediu.
Q N-earning b. doingO, #ec&#.&rmare, ac$iu#i de c&rectare i preve#ire
Nec&#.&rmarea (c-#d ceva #u .u#c$i&#eaz' c&#.&rm ceri#$el&r) p&ate .i rezultatul u#ei pr&0leme
te/#ice (.isurarea u#ui recipie#t, de.ectarea u#ui meca#ism etc.) sau & pr&0lem' de ma#a%eme#t (&
suprave%/ere prea leHer', lipsa sau i#e.icie#$a u#ui pr&%ram de trai#i#% etc.).
e facei c!nd a#ei o problem/
PE1ami#a$i pr&0lema.
PIde#ti.ica$i cauzele.
P"#cerca$i & alt' s&lu$ie (ac$iu#e de c&rectare).
PSuprave%/ea$i )# c&#ti#uu perimetrul.
+st.el, & ac$iu#e de c&rectare este u# r'spu#s rapid i adecvat la & pr&0lem', care ate#ueaz'
e.ectele #e%ative i previ#e repr&ducerea pr&0lemei. >ac' evitam & pr&0lem' )#ai#te ca ea s' se
)#t-mple, atu#ci putem v&r0i de ac$iu#e preve#tiv'. 2utem )#v'$a di# .iecare %reeal', iar e1perie#$a #e
)m0&%'$ete cu#&ti#$ele. J&cmai di# aceast' cauz' este & #ecesitate eleme#tar' s' &0serv'm
i#cide#tele surve#ite, pr&0lemele pe care le-au %e#erat i s&lu$iile a.ere#te.
Q Documentaia
>&cume#ta$ia este si#%ura d&vad' care dem&#streaz' i#i$iativele pe#tru i#tr&ducerea sistemului
de ma#a%eme#t ec&c&#tie#t. :a tre0ui str-#s' & ca#titate mare de date despre c&#sumul de e#er%ie,
deeuri i despre e.&rturile depuse pe#tru aplicarea sistemului de ma#a%eme#t ec&-c&#tie#t. +ceste
date tre0uie catal&%ate )# scris, s' .ie precise, i s' p&ate .i )#$elese de t&at' lumea.
E1emple de )#re%istr'ri:
P4e%istrul a#ual de deeuri(
P >&cume#te de cali0rare a aparatel&r.
16
P4ap&arte despre i#cide#te, accide#te i reclama$ii.
4ezultatele a#alizel&r apei reziduale, a .umului, calit'$ii apei etc.
3aietul cu evide#$a c&#sumului de e#er%ie, apa i utilizarea pr&dusel&r.
>&cume#tele care atest' termi#area u#&r cursuri de per.ec$i&#are.
4ezumatul auditului i#ter# i a &0serva$iil&r di# partea c&#ducerii.
Nucleul d&cume#tel&r le%ate de sistemul de ma#a%eme#t ec&-c&#tie#t )l c&#stituie:
*0serva$iile a#%aHa$il&r cu privire la pr&0lemele le%ate de sistem.
4eclama$ii primite di# e1teri&r.
M'surile luate )# vederea preve#irii i c&rect'rii pr&0lemel&r.
Q )uditul sistemului de management de mediu
+uditul c&#st' )#tr-& evaluarea peri&dic' a 0u#ei .u#c$i&#'ri al SMM-ului i per.&rma#$ei de
mediu al )#trepri#derii. 2ri#tre sarci#ile lui se mai #um'r' i sta0ilirea %radului de c&#.&rmare a SMM
cu sta#dardele IS* 14001 sau cu ceri#$ele EM+S.
Este v&r0a despre u# pr&ces sistematic, de ruti#', d&cume#tat. Jre0uie .'cut de & pers&a#'
i#depe#de#t', care p&ate s' &0serve .u#c$i&#area sistemului di# e1teri&r, capa0il' s' dezv&lte &
atitudi#e critic'.
+uditul sistematic este #ecesar pe#tru evaluarea peri&dic' a situa$iei i pe#tru )m0u#'t'$irea
per.&rma#$ei de mediu. 3u aHut&rul auditului i#ter#, )#trepri#derea p&ate sta0ili (cu sau .'r' u# aHut&r
e1ter#) dac' sistemul .u#c$i&#eaz' c&rect sau #u. 2e de alt' parte, auditul e1ter# e.ectuat de u# audit&r
e1ter# i#depe#de#t este #ecesar pe#tru &0$i#erea u#ei atest'ri. 4ezultatele auditului i#ter# su#t evaluate
de c&#ducerea )#trepri#derii.
0 1mbuntirea continu
"#t-l#irea direct&ril&r - edi#$a c&#siliului de c&#ducere. 3&#.&rm sta#dardului IS* cel pu$i# &
dat' pe a# tre0uie $i#ut' & edi#$' pe#tru dez0aterea rezultatel&r auditului i#ter#.
2u#ctele care tre0uie a0&rdate su#t urm't&arele:
:-a$i ati#s sc&purile i $elurile pr&puseS
2&litica de mediu ad&ptat' este vala0il'S
Sarci#ile i resp&#sa0ilit'$ile su#t 0i#e de.i#ite i adecvateS
4esursele su#t utilizate ra$i&#al i e.icie#tS
>ezv&ltarea te/#&l&%ic' a dep'it &are sistemul dvs. de ma#a%eme#t de mediuS
Mai e1ist' p&si0ilit'$i pe#tru )m0u#'t'$irea c&#ti#u'S
Cer!(!care )! atestare
3-#d u# sistem c&respu#de sta#dardului IS* 14001 sau ceri#$el&r EM+S, putem &pta pe#tru &
veri.icare di# e1teri&r i atestare.
Sta#dardul IS* &.er' urm't&arele trei p&si0ilit'$i:
Emiterea u#ei declara$ii dup' cum urmeaz': N1ntreprinderea noastr dispune de un
sistem de management de mediu care corespunde standardelor I+2 34553O. Mai mult
ca si%ur, c' & declara$ie de acest %e# va p'rea mai pu$i# aute#tic' pe#tru cei di# e1teri&r,
dar )# cadrul )#trepri#derii p&ate avea u# e.ect p&zitiv.
Se p&ate apela la c-$iva clie#$i sau c/iar de la .ur#iz&ri mai imp&rta#$i, s' .ac' & vizit' la
c&mpa#ie i s' e.ectueze u# audit aut&rizat. +st.el, se p&ate dem&#stra parte#eril&r i
.ur#iz&ril&r e1iste#$a u#ui sistem de ma#a%eme#t de mediu, care p&ate .i d&vedit i de
c'tre u# parte#er.
+testarea de c'tre & &r%a#iza$ie i#depe#de#t' este cea mai ra$i&#al' i mai p&pular'
15
met&d', care se 0ucur' de recu#&atere i di# partea pie$ei i di# pu#ctul de vedere al
c&mu#ic'rii c'tre e1teri&r.
>ac' se d&rete c&#.&rmarea ceri#$el&r EM+S, tre0uie a#%aHa$i audit&ri i a%e#$i acredita$i.
Q *aportul public de mediu
4ap&rtul sau declara$ia de mediu este vitri#a sistemului de ma#a%eme#t de mediu. Jre0uie s' .ie
pu0lic i accesi0il tutur&r. 4ap&rtul este .'cut pe#tru cei care su#t i#teresa$i de per.&rma#$a de mediu a
)#trepri#derii: clie#$i, a#%aHa$i, pr&prietari, i#stitu$ii .i#a#ciare, veci#i, aut&rit'$i, &r%a#iza$ii
#&#%uver#ame#tale, cercet't&ri, %rupuri de presiu#e (l&00E), c&#silieri, c&#cure#$i i mass media.
4ap&rtul tre0uie s' c&#$i#' p&litica de mediu a )#trepri#derii, descrierea scurt' a activit'$il&r i
impactul maH&r pe care aceste activit'$i le au asupra mediului. 2&ate c&#$i#e rap&arte despre c&#sumul
de materiale i e#er%ie, i#dici .&l&si$i pe#tru m'surarea per.&rma#$ei de mediu. 2&ate .ur#iza i#.&rma$ii
despre dezv&ltarea dura0il', s'#'tate i si%ura#$a la l&cul de mu#c', despre etic' sau alte su0iecte de
i#teres c&mu#.
'/? Spec!(!ca,!! )! %8!" "e ut!l!>are 3 ISO 1'001
Sta#dardele i#ter#a$i&#ale de ma#a%eme#t de mediu su#t desti#ate s' .ur#izeze &r%a#iza$iil&r
i#teresate eleme#tele u#ui sistem de ma#a%eme#t de mediu, eleme#te care p&t .i i#te%rate i alt&r
ceri#$e de ma#a%eme#t, pe#tru spriHi#irea &r%a#iza$iil&r )# ati#%erea &0iectivel&r re.erit&are la mediu i
a cel&r ec&#&mice. +ceste sta#darde, precum i alte sta#darde i#ter#a$i&#ale similare, #u su#t desti#ate
cre'rii u#&r 0ariere c&merciale #etari.are, creterii sau m&di.ic'rii &0li%a$iil&r le%ale ale u#ei
&r%a#iza$ii.
"# pri#cipal, cupri#sul sta#dardului este preze#tat )# .i%ura 4.2.
:igura "'% 6oninut SR EN IS !"##!
"# c&#ti#uare v&r .i dezv&ltate eleme#tele pri#cipale ale acestui sta#dard. Jre0uie spus de la
)#ceput c' 0aza SMM & reprezi#t' ciclul preze#tat )# .i%ura 4.!. ;# ast.el de m&del se aplic' tutur&r
&r%a#iza$iil&r de &rice tip i m'rime, i#di.ere#t de c&#di$iile %e&%ra.ice, culturale i s&ciale.
16
:igura "'2 6iclul modelului pentru sistemul de management de mediu
"'2'! ,omeniu de aplicare'
Este aplica0il &ric'rei &r%a#iza$ii care d&rete:
s' impleme#teze, s' me#$i#' i s' )m0u#'t'$easc' u# sistem de ma#a%eme#t de mediu(
s' se asi%ure de c&#.&rmitatea cu p&litica de mediu declarat'(
s' dem&#streze aceast' c&#.&rmitate alt&ra(
certi.icarea8)#re%istrarea sistemului s'u de ma#a%eme#t de mediu de c'tre u# &r%a#ism e1teri&r(
s' realizeze & aut&evaluare i aut&declarare a c&#.&rmit'$ii cu acest sta#dard.
"'2'% 6erine ale sistemului de management de mediu
Politica de mediu
3&#ducerea &r%a#iza$iei tre0uie s' de.i#easc' p&litica de mediu i s' se asi%ure c' aceasta:
c&respu#de #aturii, dime#siu#il&r i impactului asupra mediului al activit'$il&r, pr&dusel&r sau
serviciil&r &r%a#iza$iei(
i#clude u# a#%aHame#t de )m0u#'t'$ire c&#ti#u' i de preve#ire a p&lu'rii(
i#clude u# a#%aHame#t de c&#.&rmitate cu le%isla$ia i cu re%leme#t'rile de mediu aplica0ile,
precum i cu alte ceri#$e pe care &r%a#iza$ia le-a ad&ptat(
&.er' cadrul pe#tru sta0ilirea i a#alizarea &0iectivel&r %e#erale i &0iectivel&r speci.ice de
mediu(
este d&cume#tat', impleme#tat', me#$i#ut' i c&mu#icat' )#tre%ului pers&#al(
este disp&#i0il' pe#tru pu0lic.
Planificare
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' (&) pr&ceduri(') de ide#ti.icare a aspectel&r de
mediu ale activit'$il&r, pr&dusel&r sau serviciil&r sale pe care le p&ate c&#tr&la i asupra c'r&ra se
17
presupu#e c' are & i#.lue#$', pe#tru a le determi#a pe cele care au sau p&t avea u# impact sem#i.icativ
asupra mediului. *r%a#iza$ia tre0uie s' se asi%ure c' aspectele cu u# impact sem#i.icativ su#t luate )#
c&#siderare la sta0ilirea &0iectivel&r sale de mediu.
3u &cazia sta0ilirii i a#aliz'rii &0iectivel&r sale, & &r%a#iza$ie tre0uie s' ia )# c&#siderare
prevederile le%ale i alte ceri#$e, aspectele de mediu sem#i.icative, &p$iu#ile sale te/#&l&%ice i
ceri#$ele sale .i#a#ciare, &pera$i&#ale, c&merciale, precum i pu#ctele de vedere ale p'r$il&r i#teresate.
*0iectivele %e#erale i &0iectivele speci.ice tre0uie s' .ie c&ere#te cu p&litica de mediu, i#clusiv
cu a#%aHame#tul de preve#ire a p&lu'rii.
2e#tru ati#%erea &0iectivel&r %e#erale i a &0iectivel&r speci.ice de mediu, &r%a#iza$ia tre0uie s'
sta0ileasc' i s' me#$i#' u#ul sau mai multe pr&%rame. 2r&%ramul tre0uie s' i#clud':
desem#area resp&#sa0ilit'$il&r la .iecare .u#c$ie i #ivel releva#te ale &r%a#iza$iei pe#tru
ati#%erea &0iectivel&r de mediu(
miHl&acele i terme#ele privi#d realizarea acest&ra.
"# cazul u#&r pr&iecte care se re.er' la #&i dezv&lt'ri, precum i la activit'$i, pr&duse sau servicii
#&i sau m&di.icate, pr&%ramul(ele) tre0uie sc/im0at(e) ast.el )#c-t s' se asi%ure aplicarea
ma#a%eme#tului de mediu pe#tru aceste pr&iecte.
Implementare "i funcionare
3&#ducerea &r%a#iza$iei tre0uie s' .ur#izeze resursele #ecesare pe#tru impleme#tarea i
c&#tr&lul sistemului de ma#a%eme#t de mediu. +ceste resurse cupri#d resurse uma#e i cali.ic'ri
specializate, resurse te/#&l&%ice i .i#a#ciare.
3&#ducerea &r%a#iza$iei tre0uie s' #umeasc' u#ul sau mai mul$i repreze#ta#$i care, )# a.ara alt&r
resp&#sa0ilit'$i, tre0uie s' ai0' de.i#ite atri0u$iile, resp&#sa0ilit'$ile i aut&ritatea pe#tru:
a asi%ura c' ceri#$ele re.erit&are la sistemul de ma#a%eme#t de mediu su#t sta0ilite,
impleme#tate i me#$i#ute(
a rap&rta c&#ducerii &r%a#iza$iei, per.&rma#$a sistemului de ma#a%eme#t de mediu, pe#tru
a#alizare i ca 0az' pe#tru )m0u#'t'$irea acestui sistem.
*r%a#iza$ia tre0uie s' ide#ti.ice #ecesit'$ile de i#struire. "#tre%ul pers&#al, a c'rui mu#c' p&ate
avea u# impact sem#i.icativ asupra mediului, tre0uie i#struit )# m&d c&respu#z't&r.
Jre0uie s' se sta0ileasc' i s' se me#$i#' pr&ceduri pe#tru ca pers&#alul sau mem0rii s'i, de la
t&ate #ivelurile i di# t&ate .u#c$iile releva#te, s' .ie c&#tie#tizat de:
imp&rta#$a c&#.&rmit'$ii cu p&litica de mediu, cu pr&cedurile i ceri#$ele sistemului de
ma#a%eme#t de mediu(
impactele sem#i.icative asupra mediului, reale sau p&si0ile, ale activit'$il&r l&r i de e.ectele
0e#e.ice aduse mediului pri# )m0u#'t'$irea per.&rma#$ei l&r i#dividuale(
atri0u$iile i resp&#sa0ilit'$ile l&r )# realizarea c&#.&rmit'$ii cu p&litica de mediu, cu pr&cedurile
i ceri#$ele sistemului de ma#a%eme#t de mediu, i#clusiv cu ceri#$ele re.erit&are la pre%'tirea
situa$iil&r de ur%e#$' i a capacit'$ii de r'spu#s(
c&#seci#$ele p&si0ile ale a0ateril&r de la pr&cedurile &pera$i&#ale speci.icate.
2ers&#alul ce )#depli#ete sarci#i care p&t avea impacte sem#i.icative asupra mediului tre0uie s'
ai0' c&mpete#$a #ecesar', .ie pri# educa$ie, .ie pri# i#struire c&respu#z't&are i8sau pri# e1perie#$'.
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' pr&ceduri re.erit&are la aspectele de mediu i la
sistemul de ma#a%eme#t de mediu pe#tru:
c&mu#icare i#ter#' )#tre di.eritele #iveluri i .u#c$ii ale &r%a#iza$iei(
primirea, d&cume#tarea i tra#smiterea r'spu#suril&r c&respu#z't&are la s&licit'rile perti#e#te
ale p'r$il&r i#teresate di# e1teri&r. *r%a#iza$ia tre0uie s' ai0' )# vedere pr&cesul de
c&mu#icare e1ter#' privi#d aspectele sem#i.icative de mediu i s' p'streze deciziile sale.
20
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' i#.&rma$iile, pe sup&rt de /-rtie sau electr&#ic,
pe#tru:
a descrie eleme#tele ese#$iale ale sistemului de ma#a%eme#t de mediu i i#terac$iu#ea l&r(
a i#dica accesul la d&cume#ta$ia c&#e1'.

*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' pr&ceduri pe#tru c&#tr&lul tutur&r d&cume#tel&r
cerute de acest sta#dard i pe#tru a se asi%ura c':
acestea p&t .i l&calizate(
su#t a#alizate peri&dic, revizuite atu#ci c-#d este #ecesar i apr&0ate de pers&a#e aut&rizate(
versiu#ile actualizate ale d&cume#tel&r su#t disp&#i0ile )# t&ate l&curile u#de se e.ectueaz'
&pera$ii ese#$iale pe#tru .u#c$i&#area e.icie#t' a sistemului de ma#a%eme#t de mediu(
d&cume#tele dep'ite su#t retrase pr&mpt di# t&ate pu#ctele de di.uzare i utilizare, sau su#t
pr&teHate )# alt m&d )mp&triva u#ei utiliz'ri #ei#te#$i&#ate(
&rice d&cume#t dep'it, p'strat )# sc&puri Huridice i8sau pe#tru i#.&rmare, este c&rect
ide#ti.icat.
>&cume#ta$ia tre0uie s' .ie lizi0il', i u&r ide#ti.ica0il', me#$i#ut' )#tr-u# m&d &rd&#at i
ar/ivat' pe#tru & peri&ad' precizat'. Jre0uie sta0ilite i actualizate pr&ceduri i resp&#sa0ilit'$i pe#tru
crearea i m&di.icarea di.eritel&r tipuri de d&cume#te.
*r%a#iza$ia tre0uie s' ide#ti.ice acele &pera$ii i activit'$i care su#t as&ciate aspectel&r de mediu
sem#i.icative, c&respu#z't&r p&liticii, &0iectivel&r %e#erale i &0iectivel&r sale speci.ice.
*r%a#iza$ia tre0uie s' pla#i.ice aceste activit'$i, i#clusiv activitatea de )#tre$i#ere, pe#tru a se
asi%ura c' acestea se realizeaz' )# c&#di$ii speci.icate, pri#:
sta0ilirea i me#$i#erea pr&ceduril&r d&cume#tate pe#tru a cupri#de situa$iile )# care a0se#$a
u#&r ast.el de pr&ceduri ar putea c&#duce la a0ateri de la p&litica de mediu, &0iectivele %e#erale
i &0iectivele speci.ice de mediu(
stipularea )# pr&ceduri a criteriil&r de &perare(
sta0ilirea i me#$i#erea pr&ceduril&r re.erit&are la aspectele de mediu sem#i.icative,
ide#ti.ica0ile, ale 0u#uril&r i serviciil&r utilizate de &r%a#iza$ie i c&mu#icarea c'tre .ur#iz&ri i
c&#tracta#$i a pr&ceduril&r i ceri#$el&r releva#te.
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' pr&ceduri pe#tru a ide#ti.ica p&si0ilele accide#te
i situa$ii de ur%e#$' i a r'spu#de u#&r ast.el de situa$ii i pe#tru a preve#i i a reduce impactul asupra
mediului care p&ate .i as&ciat acest&ra.
*r%a#iza$ia tre0uie s' a#alizeze i s' revizuiasc', ac&l& u#de este #ecesar, pr&cedurile de
pre%'tire pe#tru situa$ii de ur%e#$' i capacitate de r'spu#s, )# special dup' pr&ducerea accide#tel&r sau
apari$ia u#&r situa$ii de ur%e#$'. >e aseme#ea, &r%a#iza$ia tre0uie s' testeze peri&dic ast.el de
pr&ceduri, atu#ci c-#d acest lucru este p&si0il.
Verificare "i aciune corecti#
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' pr&ceduri d&cume#tate pe#tru a m&#it&riza i a
m'sura, )# m&d re%ulat, caracteristicile pri#cipale ale &pera$iil&r i activit'$il&r sale care p&t avea u#
impact sem#i.icativ supra mediului. +ceast' activitate tre0uie s' i#clud' p'strarea i#.&rma$iil&r care
permit urm'rirea per.&rma#$ei, a c&#tr&alel&r &pera$i&#ale releva#te i a c&#.&rmit'$ii cu &0iectivele
%e#erale speci.ice de mediu ale &r%a#iza$iei.
21
Ec/ipame#tul de m&#it&rizare tre0uie etal&#at i )#tre$i#ut, iar )#re%istr'rile acestui pr&ces
tre0uie p'strate )# c&#.&rmitate cu pr&cedurile &r%a#iza$iei.
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' & pr&cedur' d&cume#tat' pe#tru evaluarea
peri&dic' a c&#.&rmit'$ii cu re%leme#t'rile i le%isla$ia de mediu )# vi%&are.
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' pr&ceduri pe#tru de.i#irea resp&#sa0ilit'$il&r i
aut&rit'$ii, tratarea i a#alizarea #ec&#.&rmit'$ii, ad&ptarea u#&r m'suri )# vederea reducerii &ric'rui
impact pr&dus, i#i$ierea i .i#alizarea ac$iu#il&r c&rective i preve#tive.
*rice ac$iu#e c&rectiv' sau preve#tiv' )#trepri#s' pe#tru elimi#area cauzel&r #ec&#.&rmit'$ii
e1iste#te sau p&si0ile tre0uie adaptat' imp&rta#$ei pr&0lemel&r i tre0uie s' .ie pr&p&r$i&#al' cu
impactul pr&dus asupra mediului.
*r%a#iza$ia tre0uie s' impleme#teze i s' p'streze &rice m&di.ic'ri ap'rute )# pr&cedurile
d&cume#tate rezultate di# ac$iu#ile c&rective i preve#tive.
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' pr&ceduri de ide#ti.icare, p'strare i elimi#are a
)#re%istr'ril&r privit&are la mediu. +ceste )#re%istr'ri tre0uie s' i#clud' evide#$ele privi#d i#struirea
pers&#alului, rezultatele audituril&r i ale a#alizel&r.
"#re%istr'rile re.erit&are la mediu tre0uie s' .ie lizi0ile, ide#ti.ica0ile i tre0uie s' permit'
re%'sirea i#.&rma$iil&r privi#d activitatea, pr&dusul sau serviciul implicat. "#re%istr'rile re.erit&are la
mediu tre0uie p'strate i me#$i#ute ast.el )#c-t s' p&at' .i re%'site cu uuri#$' i tre0uie pr&teHate
)mp&triva &ric'rui risc de deteri&rare sau pierdere. >urata l&r de p'strare tre0uie sta0ilit' i )#re%istrat'.
*r%a#iza$ia tre0uie s' sta0ileasc' i s' me#$i#' u#ul sau mai multe pr&%rame i pr&ceduri pe#tru
realizarea peri&dic' a audituril&r sistemului de ma#a%eme#t de mediu, pe#tru:
a determi#a dac' sistemul de ma#a%eme#t de mediu:
este c&#.&rm disp&zi$iil&r c&#ve#ite pe#tru ma#a%eme#tul de mediu, i#cluz-#d
ceri#$ele preze#tului sta#dard( i
este impleme#tat c&respu#z't&r i me#$i#ut.
a .ur#iza c&#ducerii &r%a#iza$iei i#.&rma$ii re.erit&are la rezultatele audituril&r.
2r&%ramul de audit al &r%a#iza$iei, i#clusiv terme#ele, tre0uie s' se 0azeze pe imp&rta#$a privi#d
mediul a activit'$ii implicate i pe rezultatele audituril&r precede#te. 2e#tru a .i c&mpletate, pr&cedurile
de audit tre0uie s' a0&rdeze d&me#iul de aplicare, .recve#$a i te/#icile de audit, precum i
resp&#sa0ilit'$ile i ceri#$ele pe#tru c&#ducerea audit&ril&r i rap&rtarea rezultatel&r.
3&#ducerea &r%a#iza$iei tre0uie s' a#alizeze sistemul de ma#a%eme#t de mediu la i#tervale
presta0ilite, pe#tru a se asi%ura c' acesta este )# perma#e#$' c&respu#z't&r, adecvat i e.icie#t. 2r&cesul
a#alizei e.ectuate de c&#ducere tre0uie s' asi%ure c' i#.&rma$iile #ecesare su#t c&lectate ast.el )#c-t s'
permit' c&#ducerii realizarea acestei evalu'ri. +ceast' a#aliz' tre0uie s' .ie d&cume#tat'.
+#aliza e.ectuat' de c&#ducere tre0uie s' a0&rdeze eve#tualele #ecesit'$i de sc/im0are a
p&liticii de mediu, a &0iectivel&r i a alt&r eleme#te ale sistemului de ma#a%eme#t de mediu, ca urmare
a rezultatel&r audituril&r sistemului, m&di.ic'ril&r circumsta#$el&r i )# cadrul a#%aHame#tului de
)m0u#'t'$ire c&#ti#u'.
"'2'2 >?id pentru utilizarea speci-icaiilor
"# sta#dardul IS* 14001 se evide#$iaz' & a#e1' special' dedicat' u#ui N>?id pentru utilizarea
speci-icaiilorO. 3upri#sul acestuia este preze#tat )# .i%ura 4.4.
22
,(id pentru utili%area
specificaiilor
+1 @ 3eri#$e %e#erale
+2 @ 2&litica de mediu
+! @ 2la#i.icare
+4 @ Impleme#tare i .u#c$i&#are
+ @ :eri.icare i ac$iu#e c&rectiv'
+6 @ +#aliza e.ectuat' de c&#ducere
:igura "'" 6uprins Ane@a A IS !"##!
Se &0serv' c' .iecare di# paii ciclului SMM di# .i%ura 4.! este detaliat )# se#sul preze#t'rii
u#&r i#.&rma$ii suplime#tare pe#tru evitarea u#&r i#terpret'ri %reite.
)3. erine generale
Sistemul de ma#a%eme#t de mediu .ur#izeaz' u# pr&ces structurat pe#tru &0$i#erea u#ei
)m0u#'t'$iri c&#ti#ue, a c'rui ritm i )#ti#dere v&r .i determi#ate de c'tre &r%a#iza$ie )# .u#c$ie de
c&#te1tul ec&#&mic i de alte circumsta#$e. >ei este p&si0il' & a#umit' )m0u#'t'$ire a per.&rma#$ei de
mediu ca urmare a ad&pt'rii acestei a0&rd'ri sistematice, ar tre0ui s' se )#$elea%' c' sistemul de
ma#a%eme#t de mediu este u# i#strume#t de lucru care permite &r%a#iza$iei s' ati#%' i s' c&#tr&leze
sistematic #ivelul per.&rma#$ei de mediu pe care i-l .i1eaz'. Sta0ilirea i .u#c$i&#area u#ui sistem de
ma#a%eme#t de mediu #u determi#' )# m&d #ecesar pri# el )#sui
& reducere imediat' a u#ui impact d'u#'t&r asupra mediului.
I#te%rarea pr&0lemel&r le%ate de mediu )# cadrul sistemului de ma#a%eme#t %e#eral al
&r%a#iza$iei p&ate c&#tri0ui la impleme#tarea e.ectiv' a sistemului de ma#a%eme#t de mediu, precum i
la e.icie#tizarea i clari.icarea atri0u$iil&r.
Sistemul permite u#ei &r%a#iza$ii:
s' sta0ileasc' & p&litic' de mediu c&respu#z't&are(
s' ide#ti.ice aspectele de mediu care rezult' di# activit'$ile, pr&dusele sau serviciile sale, e1iste#te,
a#teri&are sau pla#i.icate, pe#tru a determi#a impactul sem#i.icativ asupra mediului(
s' ide#ti.ice re%leme#t'rile i prevederile le%ale releva#te(
s' ide#ti.ice pri&rit'$ile i s' .i1eze &0iective %e#erale i &0iective speci.ice de mediu
c&respu#z't&are(
s' sta0ileasc' & structur' i u#ul sau mai multe pr&%rame pe#tru a pu#e )# practic' p&litica i pe#tru
a-i ati#%e &0iectivele de mediu .i1ate(
s' .aciliteze activit'$ile de pla#i.icare, c&#tr&l, m&#it&rizare, ac$iu#i c&rective, audit i a#aliz'
pe#tru a se asi%ura c' p&litica de mediu este respectat' i sistemul de ma#a%eme#t de mediu
r'm-#e c&respu#z't&r(
s' .ie capa0il' s' se adapteze la sc/im0'ri.
2!
)6. Politica de mediu
2&litica de mediu este eleme#tul determi#a#t al impleme#t'rii i al )m0u#'t'$irii sistemului de
ma#a%eme#t de mediu al u#ei &r%a#iza$ii, ast.el )#c-t &r%a#iza$ia s' p&at' me#$i#e i )m0u#'t'$i
per.&rma#$a de mediu. "# c&#seci#$', se rec&ma#d' ca p&litica de mediu s' re.lecte a#%aHame#tul
c&#ducerii &r%a#iza$iei la cel mai )#alt #ivel de a se c&#.&rma le%il&r )# vi%&are i de a urm'ri
)m0u#'t'$irea c&#ti#u'. 2&litica de mediu reprezi#t' 0aza pe care se spriHi#' &r%a#iza$ia pe#tru a-i .i1a
&0iectivele %e#erale i &0iectivele speci.ice de mediu. Se rec&ma#d' ca p&litica de mediu sa .ie
su.icie#t de clar' pe#tru a .i )#$eleas' de p'r$ile i#teresate, at-t di# cadrul &r%a#iza$iei c-t i di#
e1teri&r, i s' .ie a#alizat' i revizuit' peri&dic pe#tru a re.lecta m&di.icarea c&#di$iil&r i a
i#.&rma$iil&r. Se rec&ma#d' ca d&me#iul s'u de aplicare s' .ie clar ide#ti.icat. 9&rmul'rile s' .ie
succi#te, su0 .&rma p&si0il' de a .i a.iate )# l&curi vizi0ile )# i#ci#ta &r%a#iza$iei.
)7. Planificare
"# vederea ide#ti.ic'rii aspectel&r de mediu se rec&ma#d' ca & &r%a#iza$ie )# care #u e1ist' u#
sistem de ma#a%eme#t de mediu s' sta0ileasc', )#tr-& prim' etap', situa$ia sa )# rap&rt cu mediul pri#tr-
& a#aliz' de mediu prelimi#ar'. Sc&pul acestei a#alize este de a lua )# c&#siderare t&ate aspectele de
mediu ale &r%a#iza$iei ca 0az' pe#tru sta0ilirea sistemului de ma#a%eme#t de mediu.
*r%a#iza$iile care au impleme#tat u# sistem de ma#a%eme#t de mediu .u#c$i&#al #u tre0uie s'
mai )#trepri#d' & aseme#ea a#aliz'.
Se rec&ma#d' ca aceast' a#aliz' s' ac&pere patru d&me#ii pri#cipale:
prevederile le%ale i re%leme#t'rile(
ide#ti.icarea aspectel&r de mediu sem#i.icative(
e1ami#area tutur&r pr&ceduril&r i practicil&r de ma#a%eme#t de mediu e1iste#te(
evaluarea ac$iu#il&r )#trepri#se )# urma i#vesti%'rii i#cide#tel&r a#teri&are.
"# t&ate cazurile, se rec&ma#d' s' .ie luate )# c&#siderare c&#di$iile #&rmale i a#&rmale de
.u#c$i&#are di# cadrul &r%a#iza$iei, precum i situa$iile de risc i ur%e#$e de mediu.
Se rec&ma#d' ca pr&cesul de ide#ti.icare a aspectel&r de mediu sem#i.icative as&ciate
activit'$il&r di# u#it'$ile &pera$i&#ale ale &r%a#iza$iei s' ia )# c&#siderare, dac' este #ecesar, urm't&rii
.act&ri:
emisii )# aer(
devers'ri )# ap'(
%esti&#area deeuril&r(
c&#tami#area s&lului(
utilizarea materiil&r prime i a resursel&r #aturale(
alte pr&0leme re.erit&are la c&mu#itate i la mediul l&cal.
Se rec&ma#d' ca acest pr&ces s' ia )# c&#siderare c&#di$iile #&rmale de .u#c$i&#are, c&#di$iile
de &prire i de p&r#ire, precum i impacturile sem#i.icative p&te#$iale as&ciate situa$iil&r previzi0ile )#
m&d ra$i&#al sau situa$iil&r de ur%e#$'. Se su0li#iaz' )#c' & dat' c' pr&cesul are drept sc&p ide#ti.icarea
aspectel&r sem#i.icative de mediu as&ciate activit'$il&r, pr&dusel&r sau serviciil&r, i #u evaluarea
detaliat' a ciclului de via$'.
*r%a#iza$ia p&ate avea )# vedere )# cadrul impleme#t'rii SMM i eleme#te suplime#tare
c&#$i#ute )#:
c&duri de 0u#' practic' )# i#dustrie(
ac&rduri )#c/eiate cu aut&rit'$ile pu0lice(
24
%/iduri .'r' caracter de re%leme#tare.
"# succesul impleme#t'rii SMM pr&m&varea de pr&%rame pe aceast' li#ie p&ate .i u# .act&r
determi#a#t. Se rec&ma#d' ca pr&%ramul s' descrie m&dul )# care v&r .i ati#se &0iectivele %e#erale i
&0iectivele speci.ice .i1ate de c'tre &r%a#iza$ie i s' i#dice terme#ele i pers&#alul resp&#sa0il de
pu#erea )# practic' a p&liticii de mediu a &r%a#iza$iei. +cest pr&%ram p&ate .i su0divizat pe#tru a
a0&rda eleme#tele speci.ice ale activit'$il&r &r%a#iza$iei. Se rec&ma#d' ca pr&%ramul s' cupri#d' &
a#aliz' de mediu pe#tru activit'$ile #&i.
)4. Implementare "i funcionare. +tructur "i responsabilitate
Succesul impleme#t'rii u#ui sistem de ma#a%eme#t de mediu presupu#e a#%aHame#tul
)#tre%ului pers&#al al &r%a#iza$iei. "# c&#seci#$', se rec&ma#d' ca resp&#sa0ilit'$ile )# d&me#iul
mediului s' #u .ie l'sate #umai resp&#sa0ilil&r de mediu, ele put-#d .i atri0uite i alt&r structuri ale
&r%a#iza$iei, cum este c&#ducerea &pera$i&#al', sau alt&r .u#c$ii #eimplicate )# pr&0leme de mediu.
;# aspect imp&rta#t ce rezult' di# aceast' implicare a u#ui #um'r c-t mai mare de a#%aHa$i este
i#struirea, c&#tie#tizarea i pr&m&varea c&mpete#$ei.
Se rec&ma#d' ca s' e1iste u# set de d&cume#te speci.ice care s' sus$i#' impleme#tarea i
dezv&ltarea SMM.
Nivelul de detaliere al d&cume#ta$iei tre0uie s' .ie su.icie#t pe#tru a descrie eleme#tele ese#$iale
ale sistemului de ma#a%eme#t de mediu, i#terac$iu#ea l&r i i#dicarea m&dului de acces la i#.&rma$iile
detaliate privi#d .u#c$i&#area .iec'rei p'r$i a sistemului de ma#a%eme#t de mediu. +ceast'
d&cume#ta$ie p&ate .i i#te%rat' )# d&cume#ta$ia alt&r sisteme impleme#tate de &r%a#iza$ie. Nu este
#ecesar ca d&cume#ta$ia s' se prezi#te su0 .&rma u#ui ma#ual u#ic.
+ceast' d&cume#ta$ie p&ate cupri#de:
i#.&rma$ii despre pr&ces(
&r%a#i%rame(
sta#darde i#ter#e i pr&ceduri &pera$i&#ale(
pla#uri de ur%e#$' l&cale.
*r%a#iza$iile v&r avea %riH' s' me#$i#' d&cume#tele )#tr-u# m&d adecvat impleme#t'rii
sistemului de ma#a%eme#t de mediu. J&tui, se rec&ma#d' ca pre&cup'rile pri#cipale ale &r%a#iza$iil&r
s' .ie ce#trate pe impleme#tarea e.ectiv' a sistemului de ma#a%eme#t de mediu i &0$i#erea
per.&rma#$ei de mediu i #u pe crearea u#ui sistem c&mple1 de c&#tr&l al d&cume#tel&r.
)8. Verificare "i aciune corecti#
"# etapele i#i$iale va avea l&c i & ide#ti.icare a #ec&#.&rmit'$il&r, ac$iu#il&r c&rective i a
ac$iu#il&r preve#tive.
"# timpul sta0ilirii i me#$i#erii pr&ceduril&r de i#vesti%are i c&rectare a #ec&#.&rmit'$ii, se
rec&ma#d' ca &r%a#iza$ia s' ia )# c&#siderare urm't&arele eleme#te de 0az':
ide#ti.icarea cauzel&r #ec&#.&rmit'$ii(
ide#ti.icarea i pu#erea )# practic' a ac$iu#ii c&rective #ecesare(
i#tr&ducerea sau m&di.icarea c&#tr&alel&r #ecesare pe#tru evitarea u#ei repet'ri a
#ec&#.&rmit'$ii(
)#re%istrarea )# pr&ceduri scrise a &ric'r&r sc/im0'ri rezultate di# ac$iu#ile c&rective.
"# .u#c$ie de situa$ie, acestea se p&t realiza rapid i cu u# mi#imum de pla#i.icare .&rmal', sau
2
p&t c&#stitui & activitate mai c&mple1' i pe terme# lu#%.
Jre0uie ac&rdat' ate#$ie &pera$iei de )#re%istrare, dep&zitare i c&#servare a tutur&r cate%&riil&r
de i#.&rma$ii i de sup&rt al acest&ra.
Se rec&ma#d' ca pr&cedurile de ide#ti.icare, de me#$i#ere i de pu#ere la disp&zi$ie a
)#re%istr'ril&r s' se c&#ce#treze pe acele )#re%istr'ri #ecesare aplic'rii i .u#c$i&#arii sistemului de
ma#a%eme#t de mediu i pe acelea care arat' )# ce m'sur' au .&st ati#se &0iectivele %e#erale i
&0iectivele speci.ice pla#i.icate.
"#re%istr'rile re.erit&are la mediu p&t i#clude:
i#.&rma$ii despre le%isla$ia de mediu aplica0il' sau alte ceri#$e(
)#re%istr'rile reclama$iil&r(
)#re%istr'ri re.erit&are la i#struire(
i#.&rma$ii asupra pr&cesel&r aplicate(
i#.&rma$ii asupra pr&dusului(
)#re%istr'ri re.erit&are la i#spec$ii, )#tre$i#eri i etal&#'ri(
i#.&rma$ii perti#e#te privi#d c&#tracta#$ii i .ur#iz&rii(
rap&arte cu privire la i#cide#te(
i#.&rma$ii cu privire la pre%'tirea pe#tru situa$ii de ur%e#$' i a capacit'$ii de r'spu#s(
i#.&rma$ii despre aspectele sem#i.icative de mediu(
rezultatele audituril&r(
a#alizele e.ectuate de c&#ducere.
"# aplicarea SMM se impu#e auditul acestuia. 2r&0lema auditului SMM se va relua )#tr-u# viit&r
capit&l.
Ga aceast' .az' se rec&ma#d' ca pr&%ramul i pr&cedurile de audit s' cupri#d':
activit'$ile i d&me#iile care .ac &0iectul auditului(
.recve#$a audituril&r(
resp&#sa0ilit'$ile as&ciate realiz'rii i c&#ducerii audituril&r(
c&mu#icarea rezultatel&r auditului(
c&mpete#$a audit&rului(
m&dul de c&#ducere a audituril&r.
+uditurile p&t .i realizate de c'tre mem0ri ai pers&#alului &r%a#iza$iei i8sau de c'tre pers&a#e
di# e1teri&r alese de &r%a#iza$ie. "# &rice situa$ie, se rec&ma#d' ca pers&a#ele care realizeaz' auditul s'
.ie impar$iale i &0iective.
)9. )nali%a efectuat de conducere
2e#tru a sus$i#e )m0u#'t'$irea c&#ti#u', adaptarea i e.icie#$a sistemului de ma#a%eme#t de
mediu i pri# aceasta, a per.&rma#$ei de mediu, se rec&ma#d' c&#ducerii &r%a#iza$iei s' a#alizeze i s'
evalueze sistemul de ma#a%eme#t de mediu la i#tervale sta0ilite. Se rec&ma#d' ca d&me#iul acestei
a#alize s' .ie cupri#z't&r, dei #u este #ecesar ca t&ate eleme#tele sistemului s' .ie a#alizate )# acelai
timp, pr&cesul de a#aliz' put-#du-se des.'ura )#tr-& a#umit' peri&ad' de timp.
+ceste a#alize v&r i#clude:
rezultatele audituril&r(
m'sura )# care &0iectivele %e#erale i &0iectivele speci.ice au .&st ati#se(
c&#ti#ua adaptare a sistemului de ma#a%eme#t de mediu la sc/im0'rile de c&#di$ii i i#.&rma$ii(
pre&cup'rile perti#e#te ale p'r$il&r i#teresate.
26
'/?/' Compara,!! cu sta#"ar"ele ISO D000
"#c' di# peri&adele i#i$iale, sta#dardele IS* 14000 au .&st c&#siderate ca & prelu#%ire sau
eleme#te de c&mpleme#taritate a sta#dardel&r IS* 7000 NManagementul calitii i asigurarea
calitiiO.
9&arte multe &r%a#iza$ii ti#d )# preze#t s' se certi.ice #u #umai c&#.&rm IS* 7000, dar i )#
c&#.&rmitate cu IS* 14001.
Me#$i&#'m c' titlul c&mplet al sta#dardului IS* 7001 este: NSistemul calitii model pentru
asigurarea calitii 9n proiectare* dez(oltare* producie* montaA i ser(iceO.
Se apreciaz' c' este util' preze#tarea u#ei c&mpara$ii )#tre cele d&u' sta#darde dup' pri#cipalele
l&r pr&ceduri (ta0el 4.1). 2r&0lematica se va dezv&lta )#tr-u# viit&r capit&l.
Ja0elul 4.1. 3&resp&#de#$a )#tre sta#dardele IS0 14001 i IS* 7001
ISO 1'001$1DD7 ISO D001$1DD'
Cer!#,e %e#erale Be#eralit'$i
Pol!t!ca "e me"!u 2&litica )# d&me#iul calit'$ii
Pla#!(!care
+specte de mediu
2revederi le%ale i alte ceri#$e
*0iective %e#erale i &0iective speci.ice
2r&%ram(e) de ma#a%eme#t de mediu
2la#i.icarea calit'$ii
Impleme#tare )! (u#c,!o#are *r%a#izare
Structur' i resp&#sa0ilitate I#struire
I#struire, c&#tie#tizare i c&mpete#$'
3&mu#icare Be#eralit'$i
>&cume#ta$ia sistemului de ma#a%eme#t de mediu 3&#tr&lul d&cume#tel&r i al datel&r
3&#tr&lul d&cume#tel&r 2r&cedurile sistemului calit'$ii
3&#tr&lul &pera$i&#al
+#aliza c&#tractului
3&#tr&lul pr&iect'rii
+pr&vizi&#are
3&#tr&lul pr&dusului .ur#izat de clie#t 3&#tr&lul
pr&cesel&r
Ma#ipulare, dep&zitare, am0alare, c&#servare i
livrare
Service
Ide#ti.icarea i trasa0ilitatea pr&dusului
2re%'tire pe#tru situa$ii de ur%e#$' i capacitate de
r'spu#s
Cer!(!care )! ac,!u#e corect!2& I#spec$ii i )#cerc'ri
25
M&#it&rizare i m'surare Stadiul i#spec$iil&r i )#cerc'ril&r
Je/#ici statistice
3&#tr&lul ec/ipame#tel&r de i#spec$ie, m'surare
i )#cercare
Nec&#.&rmitate, ac$iu#e c&rectiv' i ac$iu#e
preve#tiv'
3&#tr&lul pr&dusului #ec&#.&rm
+c$iu#i c&rective i preve#tive
"#re%istr'ri 3&#tr&lul )#re%istr'ril&r calit'$ii
+uditul sistemului de ma#a%eme#t de mediu +udituri i#ter#e ale calit'$ii
A#al!>a e(ectuat& "e co#"ucere +#aliza e.ectuat' de ma#a%eme#t
SR EN ISO 1D011 3 E8!" pe#tu au"!tarea s!stemelor "e ma#a%eme#t al cal!t&,!! )!4sau "e
me"!u
+a cum s-a me#$i&#at a#teri&r, sta#dardele S4 EN IS* 14010:1775, S4 EN IS* 14011:1775 i
S4 EN IS* 14012:1775, di# iulie 200!, au .&st )#l&cuite cu sta#dardul S4 EN IS*17011:2002, care se
c&#.&rmeaz' u#ei te#di#$e de a0&rdare i#te%rat' a ma#a%eme#tului de mediu i a ma#a%eme#tului
calit'$ii la #ivelul u#ei &r%a#iza$ii.
+cest sta#dard i#ter#a$i&#al .ur#izeaz' )#drum'ri re.erit&are la pri#cipiile de auditare,
ma#a%eme#tul pr&%ramel&r de audit, e.ectuarea audituril&r sistemului de ma#a%eme#t al calit'$ii i
audituril&r sistemului de ma#a%eme#t de mediu precum i c&mpete#$a audit&ril&r sistemului de
ma#a%eme#t al calit'$ii i al mediului.
Este aplica0il tutur&r &r%a#iza$iil&r care au #ev&ie s' e.ectueze i s' c&#duc' audituri i#ter#e sau
e1ter#e ale sistemului de ma#a%eme#t al calit'$ii i8sau mediului. +v-#d )# vedere aceste aspecte v&r .i
preze#tate eleme#tele .u#dame#tale ale acestui sta#dard.
26
:P*I;+
2ream0ul
Introducere
1/ Dome#!u "e apl!care
2/ Re(er!#,e #ormat!2e
?/ Terme#! )! "e(!#!,!!
'/ Pr!#c!p!! "e au"!tare
F/ Co#"ucerea u#u! pro%ram "e au"!t
.1 Be#eralit'$i
.2 *0iectivele i e1ti#derea pr&%ramului de audit
.! 4esp&#sa0ilit'$ile, resursele i pr&cedurile pr&%ramului de audit
.4 Impleme#tarea pr&%ramului de audit
. "#re%istr'rile pr&%ramului de audit
.6 M&#it&rizarea i a#alizarea pr&%ramului de audit
7/ Act!2!t&,! "e au"!t
6.1 Be#eralit'$i
6.2 I#i$ierea auditului
6.! 4ealizarea e1ami#'rii d&cume#tel&r
6.4 2re%'tirea activit'$il&r la .a$a l&cului
6. 4ealizarea activit'$il&r la .a$a l&cului
6.6 2re%'tirea, apr&0area i distri0uirea rap&rtului de audit
6.6.1 2re%'tirea rap&rtului de audit
6.6.2 +pr&0area i distri0uirea rap&rtului de audit
6.5 "#c/eierea auditului
6.6 >es.'urarea activit'$il&r de urm'rire rezultate di# audit
G/ Compete#,a )! e2aluarea au"!tor!lor
5.1 Be#eralit'$i
5.2 "#suiri pers&#ale
5.! 3u#&ti#$e i a0ilit'$i
5.4 Educa$ie, e1perie#$' de mu#c', i#struire ca audit&r i e1perie#$' de audit
5. Me#$i#erea i )m0u#'t'$irea c&mpete#$ei
5.6 Evaluarea audit&ril&r
:igura ; 6uprinsul standardului IS !/#!!
6apitolul " al sta#dardului IS* 17011 descrie pri#cipiile de auditare. +ceste pri#cipii aHut'
utilizat&rul s' aprecieze #atura ese#$ial' a audit'rii i este #ecesar s' precead' capit&lele , 6 i 5.
6apitolul ; .ur#izeaz' )#drum'ri despre c&#ducerea pr&%ramel&r de audit i ac&per' acele teme
cum su#t desem#area resp&#sa0ilit'$il&r pe#tru c&#ducerea pr&%ramel&r de audit, sta0ilirea &0iectivel&r
pr&%ramului de audit, c&&rd&#area activit'$il&r de audit i .ur#izarea resursel&r su.icie#te pe#tru ec/ipa
de audit.
6apitolul < .ur#izeaz' )#drum'ri despre e.ectuarea audituril&r sistemel&r de ma#a%eme#tul
calit'$ii8sau mediului, i#clusiv selectarea ec/ipel&r de audit.
6apitolul = .ur#izeaz' )#drum'ri despre c&mpete#$a #ecesar' u#ui audit&r i descrie pr&cesul de
evaluare al audit&ril&r.
4.4.3. Principii de auditare
+uditarea se caracterizeaz' pri# .aptul c' se 0azeaz' pe u# #um'r de pri#cipii. +cestea .ac di#
27
audit u# i#strume#t e.icace i de )#credere )# sus$i#erea p&liticil&r i c&#tr&alel&r ma#a%eme#tului care
.ur#izeaz' i#.&rma$ii pe 0aza c'r&ra & &r%a#iza$ie p&ate ac$i&#a pe#tru a-i )m0u#'t'$i per.&rma#$a.
2ri#cipii de auditare re.erit&are la AUDITORI:
Comportame#t et!c ba%a profesionalismului
"#crederea, i#te%ritatea, c&#.ide#$ialitatea i discre$ia su#t ese#$iale pe#tru auditare.
Pre>e#tare corect& obligaia de raporta ade#rul "i cu acuratee
3&#stat'rile auditului, c&#cluziile auditului i rap&rtul de audit re.lect' cu .idelitate i acurate$e
activit'$ile de audit. *0stac&lele sem#i.icative )#t-l#ite pe parcursul auditului i &pi#iile diver%e#te i
#erez&lvate )#tre ec/ipa de audit i auditat su#t rap&rtate.
Respo#sa=!l!tatea pro(es!o#al& aplicarea perse#erenei "i a <udecii n auditare
+titudi#ea pr&.esi&#al' practicat' de audit&ri este )# c&#c&rda#$' cu imp&rta#$a sarci#ii pe care
& e.ectueaz' i cu )#crederea ac&rdat' de c'tre clie#$ii auditului i de alte p'r$i i#teresate. * c&#di$ie
preala0il' imp&rta#t' este s' ai0' c&mpete#$a #ecesar'.
2ri#cipii de auditare re.erit&are la PROCESUL DE AUDIT.
;# audit este pri# de.i#i$ie i#depe#de#t i sistematic iar aceste caracteristici su#t str-#s le%ate de
urm't&arele pr!#c!p!! "e au"!tare:
I#"epe#"e#,a ba%a pentru imparialitatea "i obiecti#itatea conclu%iilor auditului
+udit&rii su#t i#depe#de#$i de activitatea pe care & auditeaz' i su#t li0eri de &rice i#.lue#$e i
c&#.licte de i#terese. +udit&rii me#$i# & %-#dire &0iectiv' pe )#tre% parcursul u#ui pr&ces de audit
pe#tru a se asi%ura c' se 0azeaz' #umai pe d&vezi )# sta0ilirea c&#stat'ril&r i a c&#cluziil&r auditului.
Ut!l!>area "o2e>!lor ba%a raional pentru a a<unge la conclu%ii de ncredere "i
reproductibile ntr'un proces sistematic de audit.
>&vada auditului este veri.ica0il'. Se 0azeaz' pe ea#ti&a#e ale i#.&rma$iei disp&#i0ile, di#
m&me#t ce auditul este e.ectuat )#tr-& peri&ad' .i#it' de timp i cu resurse limitate. ;tilizarea
c&respu#z't&are a ea#ti&#'rii este str-#s le%at' de )#crederea care p&ate .i plasat' )# c&#cluziile
auditului.
4.4.6 onducerea unui program de audit
Ee#eral!t&,!
* &r%a#iza$ie care are #ev&ie s' des.'&are audituri tre0uie s' impleme#teze i s' c&#duc' u#
pr&%ram e.icie#t de audit. Sc&pul u#ui pr&%ram de audituri este s' pla#i.ice tipul i #um'rul audituril&r,
s' ide#ti.ice i s' .ur#izeze resursele #ecesare pe#tru a le e.ectua.
2r&%ramul de audit p&ate i#clude audituri cu & varietate de &0iective. "# .u#c$ie de m'rimea,
#atura i c&mple1itatea &r%a#iza$iei care urmeaz' a .i auditat', pr&%ramul de audit p&ate i#clude u#ul,
c-teva sau mai multe audituri i audituri c&mu#e sau c&m0i#ate.
Ma#a%eme#tul de la cel mai )#alt #ivel al &r%a#iza$iei tre0uie s' dele%e aut&ritatea pe#tru
c&#ducerea pr&%ramului de audit. 3ei resp&#sa0ili de c&#ducerea pr&%ramului de audit tre0uie:
s' sta0ileasc' &0iectivele i ampl&area pr&%ramului de audit(
s' sta0ileasc' resp&#sa0ilit'$ile, resursele i pr&cedurile(
s' se asi%ure de impleme#tarea pr&%ramului de audit(
s' m&#it&rizeze, a#alizeze i s' )m0u#'t'$easc' pr&%ramul de audit( i
s' se asi%ure c' su#t me#$i#ute )#re%istr'ri c&respu#z't&are ale pr&%ramului de audit.
9i%ura 6 ilustreaz' aplicarea ciclului 2E:+ (2la#i.ic' T E1ecut' T :eri.ic' T +c$i&#eaz') @
a c&#ducerii u#ui pr&%ram de audit.
!0
:igura <' Sc?ema ilustrati( de aplicare a ciclului .PE3A1 9n managementul unui program de audit
O=!ect!2ele )! amploarea pro%ramulu! "e au"!t
2biecti#ele unui program de audit. Se p&t 0aza pe urm't&arele c&#sidera$ii:
pri&rit'$ile ma#a%eme#tului(
i#te#$iile c&merciale(
ceri#$ele sistemului de ma#a%eme#t(
ceri#$e re%leme#tate i c&#tractuale(
#ev&ia de evaluare a .ur#iz&ril&r(
ceri#$ele clie#tului(
#ev&ile alt&r p'r$i i#teresate(
!1
p&te#$iale riscuri pe#tru &r%a#iza$ie.
Respo#sa=!l!t&,!le. resursele )! proce"ur!le pro%ramulu! "e au"!t
*esponsabiliti
4esp&#sa0ilitatea pe#tru c&#ducerea u#ui pr&%ram de audit tre0uie s' .ie atri0uit' u#eia sau mai
mult&r pers&a#e care )#$ele% pri#cipiile de audit, care au c&mpete#$a de audit&r i aplic' te/#icile de
audit.
3el&r c'r&ra li s-a atri0uit resp&#sa0ilitatea pe#tru c&#ducerea pr&%ramului de audit tre0uie s':
de.i#easc', impleme#teze, m&#it&rizeze, a#alizeze i s' )m0u#'t'$easc' pr&%ramul de audit(
ide#ti.ice i s' .ur#izeze resurse pe#tru pr&%ramul de audit.
*esurse
+tu#ci c-#d se ide#ti.ic' resurse pe#tru u# pr&%ram de audit, tre0uie s' se ia )# c&#siderare
urm't&arele:
resursele .i#a#ciare #ecesare pe#tru a dezv&lta, impleme#ta, c&#duce i )m0u#'t'$i activit'$ile
de audit(
te/#icile de audit(
pr&cesele de realizare i me#$i#ere a c&mpete#$ei audit&ril&r, i de )m0u#'t'$ire a per.&rma#$ei
audit&rului(
disp&#i0ilitatea audit&ril&r i a e1per$il&r te/#ici, care au c&mpete#$' c&respu#z't&are u#&r
&0iective speci.ice ale u#ui pr&%ram de audit(
durata audituril&r(
timpul de c'l't&rie, cazarea i alte #ev&i de auditare.
Procedurile programului de audit
2r&cedurile pr&%ramului de audit tre0uie sta0ilite i s' i#clud':
pla#i.icarea i pr&%ramarea audituril&r(
asi%urarea c&mpete#$ei audit&ril&r i a audit&rului e.(
selectarea ec/ipei de audit c&respu#z't&are(
e.ectuarea audituril&r(
e.ectuarea audituril&r de urm'rire(
me#$i#erea )#re%istr'ril&r pr&%ramului de audit(
m&#it&rizarea realiz'rii i )m0u#'t'$irea pr&%ramului de audit.
Implementarea programului de audit
Impleme#tarea u#ui pr&%ram de audit tre0uie s' i#clud':
c&mu#icarea pr&%ramului de audit p'r$il&r releva#te(
c&&rd&#area i pr&%ramul audituril&r i a alt&r activit'$i de audit(
sta0ilirea i me#$i#erea pr&cesului pe#tru evaluarea i#i$ial' a audit&ril&r i evaluarea c&#ti#u' a
#ev&il&r de i#struire i dezv&ltarea pr&.esi&#al' c&#ti#u' a audit&ril&r(
asi%urarea desem#'rii ec/ipei de audit(
.ur#izarea resursel&r #ecesare de ec/ipa de audit(
asi%urarea realiz'rii auditului c&#.&rm pr&%ramului de audit(
asi%urarea c&#tr&lului )#re%istr'ril&r activit'$il&r de audit(
asi%urarea a#alizel&r i apr&0area rap&artel&r de audit i asi%urarea distri0uirii l&r c'tre clie#tul
auditului i alte p'r$i i#teresate(
!2
asi%urarea auditului de urm'rire, dac' este aplica0il.
4.4.7 )cti#iti de audit
9i%ura 5 .ur#izeaz' & ima%i#e de a#sam0lu a activit'$il&r de audit.
:igura = Imaginea de ansamblu a acti(itilor de audit
I#!,!erea au"!tulu!/ Desem#area au"!torulu! )e(
3ei care su#t resp&#sa0ili pe#tru c&#ducerea pr&%ramului de audit tre0uie s' #umeasc' e.ul
ec/ipei de audit pe#tru u# a#ume audit.
!!
+tu#ci c-#d se e.ectueaz' u# audit c&mu#, este imp&rta#t s' se aHu#%' la u# ac&rd )#tre
&r%a#iza$iile care auditeaz', )#ai#te ca auditul s' )#ceap' re.erit&r la resp&#sa0ilit'$ile speci.ice ale
.iec'rei &r%a#iza$ii, )# special cele re.erit&are la aut&ritatea e.ului ec/ipei desem#at pe#tru audit.
Gi#iile pu#ctate i#dic' .aptul c' &rice ac$iu#i de urm'rire a auditului #u su#t, de &0icei,
c&#siderate ca .'c-#d parte di# audit.
>up' .i#alizarea u#ui audit, p&ate avea l&c auditul de urm'rire. +ceste ac$iu#i #u su#t
c&#siderate c' .ac parte di# audit #umai dac' #u su#t i#cluse )# pla#ul de audit.
De(!#!rea o=!ect!2elor. a "ome#!ulu! )! ale cr!ter!!lor au"!tulu!
*0iectivele auditului de.i#esc ceea ce urmeaz' s' se realizeze pri# audit. *0iectivele u#ui audit
p&t i#clude:
determi#area %radului de c&#.&rmitate a sistemului de ma#a%eme#t al auditatului sau a p'r$il&r
acestuia, cu criteriile de audit(
evaluarea capa0ilit'$ii sistemului de ma#a%eme#t de a se asi%ura de c&#.&rmitatea cu ceri#$ele
re%leme#tate i c&#tractuale(
evaluarea e.icacit'$ii sistemului de ma#a%eme#t )# ati#%erea &0iectivel&r speci.icate( sau
ide#ti.icarea z&#el&r de )m0u#'t'$ire p&te#$ial' a sistemului de ma#a%eme#t.
Determ!#area (e>a=!l!t&,!! au"!tulu!
3ei care su#t resp&#sa0ili pe#tru c&#ducerea pr&%ramului de audit tre0uie s' determi#e
.eza0ilitatea auditului lu-#d )# c&#siderare .act&ri cum su#t:
i#.&rma$ii su.icie#te i c&respu#z't&are pe#tru pla#i.icarea auditului(
c&&perare adecvat' di# partea auditatului(
timpul i resursele adecvate.
Selectarea ec8!pe! "e au"!t
+tu#ci c-#d se decide m'rimea i c&mp&#e#$a ec/ipei de audit, tre0uie s' se ia )# c&#siderare
urm't&arele:
&0iectivele, d&me#iul, criteriile i durata estimat' a auditului(
c&mpete#$a %l&0al' a ec/ipei de audit #ecesar' pe#tru realizarea &0iectivel&r auditului(
ceri#$ele &r%a#ismel&r de acreditare8certi.icare, dup' cum este aplica0il(
#ecesitatea de a se asi%ura i#depe#de#$a ec/ipei de audit de activit'$ile care su#t auditate i de a
evita c&#.lictele de i#terese(
a0ilitatea mem0ril&r ec/ipei de audit de a i#terac$i&#a e.icace cu auditatul i de a lucra
)mpreu#'(
lim0a )# care se des.'&ar' auditul i )#$ele%erea caracteristicil&r s&ciale i culturale .ie pri#
a0ilit'$ile pers&#ale ale audit&rului .ie pri# spriHi#ul u#ui e1pert te/#ic.
Sta=!l!rea co#tactulu! !#!,!al cu au"!tatul
Sc&pul c&#tactului i#i$ial este:
s' sta0ileasc' ca#alele de c&mu#icare
s' .ur#izeze i#.&rma$ii despre peri&ada de timp pr&pus' i c&mp&#e#$a ec/ipei de audit(
s' s&licite accesul la d&cume#tele releva#te, i#clusiv )#re%istr'ri(
s' determi#e re%ulile de securitate aplica0ile z&#ei(
s' sta0ileasc' ac&rdurile pe#tru e.ectuare auditului(
!4
s' c&#vi#' recipr&c asupra #ecesit'$ii pers&a#el&r )#s&$it&are cum su#t: &0servat&rii sau %/izii
ec/ipei de audit.
E(ectuarea a#al!>e! "ocume#telor
"#ai#tea des.'ur'rii activit'$il&r la .a$a l&cului, d&cume#ta$ia auditatului tre0uie a#alizat' pe#tru
a determi#a c&#.&rmitatea sistemului, di# pu#ct de vedere al d&cume#tel&r, cu criteriile de audit.
>&cume#ta$ia p&ate i#clude at-t d&cume#te i )#re%istr'ri releva#te ale sistemului de ma#a%eme#t, c-t
i rap&arte de audit a#teri&are. +#aliza tre0uie s' ia )# c&#siderare m'rimea, #atura i c&mple1itatea
&r%a#iza$iei precum i &0iectivele i d&me#iul auditului. * vizit' prelimi#ar' la .a$a l&cului p&ate .i
#ecesar' pe#tru a avea & privire de a#sam0lu c&respu#z't&are a i#.&rma$iil&r disp&#i0ile.
Pre%&t!rea act!2!t&,!lor la (a,a loculu!/
Pregtirea planului de audit
2la#ul de audit tre0uie s' i#clud' sau s' descrie:
&0iectivele auditului(
criteriile de audit i &rice d&cume#te de re.eri#$'(
d&me#iul auditului, i#clusiv ide#ti.icarea u#it'$il&r &r%a#iza-$i&#ale i .u#c$i&#ale precum i a
pr&cesel&r care urmeaz' s' .ie auditate(
datele i l&ca$iile u#de se v&r des.'ura activit'$ile de audit la .a$a l&cului(
peri&ada i durata, apreciate pe#tru des.'urarea activit'$il&r de audit, i#clusiv )#t-l#irile cu
ma#a%eme#tul auditatului i cele ale ec/ipei de audit(
r&lurile i resp&#sa0ilit'$ile mem0ril&r ec/ipei de audit i a pers&a#el&r care )i )#s&$esc(
al&carea resursel&r c&respu#z't&are pe#tru z&#ele critice ale auditului.
)tribuirea acti#itilor n cadrul ec(ipei de audit
3&#duc't&rul ec/ipei de audit, c&#sult-#du-se cu ec/ipa de audit, tre0uie s' al&ce .iec'rui
mem0ru resp&#sa0ilitatea pe#tru auditarea pr&cesel&r, .u#c$iil&r, l&curil&r, z&#el&r sau activit'$il&r
speci.ice sistemului de ma#a%eme#t. +st.el de al&c'ri tre0uie s' ia )# c&#sidera$ie #ecesitatea de
i#depe#de#$', c&mpete#$' i utilizare e.icace a resursel&r audit&rului ca i r&lurile di.erite i
resp&#sa0ilit'$ile audit&ril&r, audit&ril&r )# curs de .&rmare i a e1per$il&r te/#ici. Sc/im0'ri ale
activit'$il&r al&cate p&t .i .'cute pe m'sura des.'ur'rii auditului pe#tru a se asi%ura realizarea
&0iectivel&r auditului.
Pregtirea documentelor de lucru
>&cume#tele de lucru tre0uie s' .ie pre%'tite i utilizate de ec/ipa de audit )# sc&p de re.eri#$' i
de )#re%istrare a des.'ur'rii auditului, i p&t i#clude:
liste de veri.icare i pla#uri de ea#ti&#are pe#tru audit(
.&rmulare pe#tru )#re%istrarea i#.&rma$iil&r, cum su#t d&vezile &0iective, c&#stat'rile de audit i
)#re%istr'rile edi#$el&r.
Des(&)urarea act!2!t&,!lor la (a,a loculu!
Desf"urarea "edinei de desc(idere
Sc&pul u#ei edi#$e de desc/idere este:
a#alizarea pla#ului de audit(
.ur#izarea u#ui scurt sumar al m&dului de des.'urare a activit'$il&r de audit(
c&#.irmarea ca#alel&r de c&mu#icare(
.ur#izarea u#ei &p&rtu#it'$i pe#tru auditat s' pu#' )#tre0'ri.
!
omunicarea pe parcursul auditului
Ec/ipa de audit tre0uie s' .ac' peri&dic sc/im0 de i#.&rma$ii, s' evalueze des.'urarea auditului
i s' real&ce activitatea )#tre audit&ri dup' cum este #ev&ie.
2e parcursul auditului, c&#duc't&rul ec/ipei de audit tre0uie s' c&mu#ice peri&dic, stadiul
auditului i &rice #el'muriri auditatului i clie#tului auditului, dup' cum este cazul. >&vezile c&lectate
)# audit care su%ereaz' u# risc imediat i sem#i.icativ (de e1emplu: securitate, mediu sau calitate)
tre0uie s' .ie a#u#$at .'r' )#t-rziere auditatului, i c-#d este cazul, clie#tului auditului.
*olul "i responsabilitile g(i%ilor "i obser#atorilor
B/izii i &0servat&rii p&t )#s&$i ec/ipa de audit dar #u .ac parte di# ea. Ei #u tre0uie s'
i#.lue#$eze sau s' i#ter.ere )# des.'urarea auditului. +tu#ci c-#d su#t desem#a$i %/izi, ei tre0uie s'
asiste ec/ipa de audit i s' ac$i&#eze la cererea c&#duc't&rului de audit. Sarci#ile l&r p&t i#clude:
sta0ilirea c&#tactel&r i a timpil&r pe#tru i#terviuri(
ara#Harea vizitel&r )#tr-& a#ume parte speci.ic' z&#ei sau c&mpa#iei(
asi%urarea c' re%ulile re.erit&are la pr&cedurile de si%ura#$' i securitate su#t cu#&scute i
respectate de mem0rii ec/ipei de audit(
c&#.irmarea auditului )# #umele auditatului(
.ur#izarea clari.ic'ril&r sau asistarea la c&lectarea i#.&rma$iil&r.
olectarea "i #erificarea informaiilor
I#.&rma$iile releva#te .a$' de &0iectivele, d&me#iul i criteriile auditului, i#clusiv i#.&rma$iile
re.erit&are la i#ter.e$ele di#tre .u#c$ii, activit'$i i pr&cese tre0uie c&lectate pri# ea#ti&#are
c&respu#z't&are pe parcursul auditului i veri.icate. Numai i#.&rma$ia care este veri.ica0il' p&ate .i
d&vad' de audit. >&vezile de audit tre0uie )#re%istrate ca atare. 9i%ura 6 .ur#izeaz' & preze#tare de
a#sam0lu a pr&cesului, de la c&lectarea i#.&rma$iil&r la c&#cluziile de audit.
Do2a"& "e au"!t
Co#stat&r! ale au"!tulu!
!6
9i%ura 6. 2reze#tare de a#sam0lu a pr&cesului de c&lectare a i#.&rma$iil&r pe#tru a aHu#%e la
c&#cluziile auditului
Met&dele de c&lectare a i#.&rma$iil&r i#clud:
i#terviul(
&0servarea activit'$il&r, i
a#aliza d&cume#tel&r.
Pregtirea conclu%iilor auditului
Ec/ipa de audit tre0uie s' ia )# c&#siderare )#ai#te de edi#$a de )#c/idere:
a#alizarea c&#stat'ril&r auditului i a alt&r i#.&rma$ii c&respu#z'-t&are c&lectate pe peri&ada
auditului, c&mparativ cu &0iectivele auditului(
c&#ve#irea c&#cluziil&r auditului av-#d )# vedere i#certitudi#ea i#ere#t' a pr&cesului de audit(
pre%'tirea rec&ma#d'ril&r, dac' este speci.icat )# &0iectivele auditului( i
discutarea auditului de urm'rire, dac' este i#clus )# pla#ul de audit.
Desf"urarea "edinei de nc(idere
Kedi#$a de )#c/idere tre0uie s' se des.'&are su0 c&&rd&#area c&#duc't&rului ec/ipei de audit,
pe#tru a preze#ta c&#stat'rile i c&#cluziile auditului, ast.el )#c-t acestea s' .ie )#$elese i )#suite de
auditat, i s' se c&#vi#', dac' este cazul, asupra u#ei peri&ade de timp pe#tru ca auditatul s' prezi#te u#
pla# de ac$iu#i c&rective i preve#tive. 2ri#tre participa#$ii la edi#$a de )#c/idere tre0uie i#clus
auditatul i de aseme#ea, p&t .i i#clui clie#tul auditului i alte p'r$i. >ac' este #ecesar, c&#duc't&rul
ec/ipei de audit tre0uie s' )l )#tii#$eze pe auditat de situa$iile )#t-l#ite pe parcursul auditului care p&t
dimi#ua )#crederea )# c&#cluziile auditului.
Pre%&t!rea. apro=area )! "!str!=u!rea raportulu! "e au"!t
Pregtirea raportului de audit
4ap&rtul de audit tre0uie s' .ur#izeze & )#re%istrare c&mplet', e1act', c&#cis' i clar' a
auditului, i tre0uie s' c&#$i#' sau s' .ac' re.erire la urm't&arele:
&0iectivele auditului(
d&me#iul auditului, )# special ide#ti.icarea u#it'$il&r .u#c$i&#ale i &r%a#iza$i&#ale, sau a
pr&cesel&r auditate i a peri&adei de timp )# care s-a des.'urat auditul.
ide#ti.icarea clie#tului auditului(
ide#ti.icarea c&#duc't&rului ec/ipei de audit i a mem0ril&r(
datele i l&curile )# care s-au des.'urat activit'$ile de audit la .a$a l&cului(
criteriile de audit(
c&#stat'rile auditului( i
c&#cluziile auditului.
*!#al!>area au"!tulu!
+uditul este .i#alizat atu#ci c-#d activit'$ile descrise )# pla#ul de audit au .&st )#depli#ite i
rap&rtul de audit apr&0at a .&st di.uzat.
>&cume#tele re.erit&are la audit tre0uie re$i#ute sau distruse )# 0aza ac&rdului di#tre p'r$ile
participa#te i )# c&#c&rda#$' cu pr&cedurile pr&%ramului de audit i ceri#$ele re%leme#tate, le%ale i
c&#tractuale aplica0ile.
>ac' #u se cere alt.el pri# le%e, ec/ipa de audit i cei resp&#sa0ili pe#tru c&#ducerea
pr&%ramului de audit #u tre0uie s' dezv'luie c&#$i#utul d&cume#tel&r, &rice i#.&rma$ii &0$i#ute )#
peri&ada auditului sau rap&rtul de audit, &ric'rei p'r$i .'r' ac&rdul e1plicit al clie#tului auditului i,
c-#d este cazul, cu apr&0area auditatului. >ac' este cerut' dezv'luirea c&#$i#utului d&cume#tel&r
!5
auditului, clie#tul auditului i auditatul tre0uie s' .ie i#.&rma$i c-t mai cur-#d p&si0il.
Des(&)urarea act!2!t&,!lor "e urm&r!re re>ultate "!# au"!t
3&#cluziile auditului p&t i#dica #ecesitatea u#&r ac$iu#i c&rective, preve#tive sau de
)m0u#'t'$ire, dup' caz. +st.el de ac$iu#i, de &0icei, su#t )#trepri#se de auditat )# cadrul peri&adei de
timp c&#ve#ite i #u su#t c&#siderate ca .'c-#d parte di# audit. +uditatul tre0uie s'-l i#.&rmeze pe
clie#tul auditului re.erit&r la stadiul acest&r ac$iu#i.
9i#alizarea i e.icacitatea ac$iu#il&r c&rective tre0uie veri.icat'. +ceast' veri.icare p&ate .i parte
a u#ui audit ulteri&r.
2r&%ramul de audit p&ate speci.ica urm'rirea de c'tre mem0rii ec/ipei de audit, care adau%'
val&are pri# utilizarea e1pertizei l&r. "# ast.el de cazuri, tre0uie s' se ai0' %riH' pe#tru a me#$i#e
i#depe#de#$a )# activit'$ile ulteri&are de audit.
'/'/' Compete#,a)! e2aluarea au"!tor!lor
,eneraliti
"#crederea )# pr&cesul de audit depi#de de c&mpete#$a cel&r care des.'&ar' audituri. +ceast'
c&mpete#$' se 0azeaz' pe dem&#strarea:
aptitudi#il&r pers&#ale( i
capa0ilitatea de a aplica cu#&ti#$ele i aptitudi#ile acumulate pri# educa$ie, e1perie#$' de
mu#c', i#struire ca audit&r i e1perie#$' de audit.
3&#ceptul de c&mpete#$' a audit&ril&r este ilustrat )# .i%ura 7 ;#ele di#tre cu#&ti#$e i a0ilit'$i
su#t c&mu#e pe#tru audit&rii sistemel&r de ma#a%eme#t al calit'$ii i de mediu iar u#ele su#t speci.ice
audit&ril&r u#ei discipli#e i#dividuale.
+udit&rii )i dezv&lt', me#$i# i )m0u#'t'$esc c&mpete#$a pri# dezv&ltare pr&.esi&#al' c&#ti#u'
i pri# particip'ri re%ulate la audituri.
:igura /' 6aliti personale ale auditorilor
!6
)ptitudini personale
;# audit&r tre0uie:
s' dea d&vad' de etic', ci#ste, )#credere, si#ceritate, &#estitate i discre$ie(
s' .ie receptiv, de e1emplu, d&r#ic s' ia )# c&#siderare idei sau alte pu#cte de vedere alter#ative(
s' .ie dipl&mat, de e1emplu, tact )# lucrul cu &ame#i(
s' ai0' spirit de &0serva$ie, de e1emplu, stare activ' de c&#tie#tizare a am0ie#tului .izic i a
activit'$il&r practice(
s' .ie perceptiv, de e1emplu, stare de c&#tie#tizare i#sti#ctiv' a situa$iil&r i capa0ilitatea de a
)#$ele%e situa$iile(
s' .ie .le1i0il, de e1emplu, se adapteaz' pr&mpt la situa$ii di.erite(
s' .ie te#ace, de e1emplu, persevere#t, c&#ce#trat pe )#depli#irea &0iectivel&r(
s' ai0' capacitate de decizie, de e1emplu, aHu#%e la c&#cluzii )# timp util 0az-#du-se pe a#aliz'
i ra$i&#ame#te l&%ice( i
s' ai0' si%ura#$' de si#e, de e1emplu, ac$i&#eaz' i se ma#i.est' i#depe#de#t )# timp ce
i#terac$i&#eaz' e.ectiv cu ceilal$i
Cu#o)t!#,e )! 1#su)!r!
uno"tine "i nsu"iri generale pentru auditorii sistemelor de management al calitii "i de
mediu
+udit&rii tre0uie s' ai0' cu#&ti#$e i )#suiri )# urm't&arele d&me#ii:
a) Pr!#c!p!!. proce"ur! )! te8#!c! "e au"!t @ care s' permit' audit&ril&r s' selecteze i s' aplice pe cele
c&respu#z't&are di.eritel&r audituri i s' se asi%ure c' auditurile su#t e.ectuate )#tr-& ma#ier'
c&#secve#t' i sistematic'. ;# audit&r tre0uie s' .ie capa0il:
s' aplice pri#cipiile, pr&cedurile i te/#icile de audit(
s' pla#i.ice i s' &r%a#izeze activitatea )# m&d e.icace(
s' e.ectueze auditul )# limitele pr&%ramului a%reat(
s' sta0ileasc' pri&ritatea i s' se c&#ce#treze pe pr&0leme )# .u#c$ie de imp&rta#$'(
s' c&lecteze i#.&rma$ii )# m&d e.icace pri# i#tervievare, ascultare, &0servare i e1ami#area
d&cume#tel&r, )#re%istr'ril&r i a datel&r(
s' )#$elea%' adecvarea i c&#seci#$ele utiliz'rii te/#icil&r de ea#ti&#are pe#tru auditare(
s' veri.ice e1actitatea i#.&rma$iil&r c&lectate(
s' c&#.irme c' d&vezile de audit su#t su.icie#te i adecvate pe#tru a sus$i#e c&#stat'rile i
c&#cluziile auditului(
s' evalueze acei .act&ri care p&t i#.lue#$a credi0ilitatea c&#stat'ril&r i c&#cluziil&r auditului(
s' utilizeze d&cume#te de lucru pe#tru a )#re%istra activit'$ile auditului(
s' pre%'teasc' rap&artele de audit(
s' me#$i#' c&#.ide#$ialitatea i securitatea i#.&rma$iil&r, i
s' c&mu#ice e.icace, .ie pri# a0ilit'$ile li#%vistice pers&#ale, .ie pri# i#termediul u#ui i#terpret.
0) S!stemele "e ma#a%eme#t )! "ocume#te "e re(er!#,& @ care permit audit&rului s' )#$elea%'
d&me#iul i s' aplice criteriile de audit. 3u#&ti#$ele i )#suirile )# acest d&me#iu tre0uie s' cupri#d':
aplicarea sistemel&r de ma#a%eme#t diversel&r &r%a#iza$ii(
i#terac$iu#ea )#tre c&mp&#e#tele sistemului de ma#a%eme#t(
sta#dardele sistemel&r de ma#a%eme#t al calit'$ii sau de mediu, pr&ceduri aplica0ile sau alte
d&cume#te ale sistemului de ma#a%eme#t utilizate ca i criterii de audit(
recu#&aterea di.ere#$el&r di#tre d&cume#tele de re.eri#$' i pri&ritatea acest&ra(
!7
aplicarea d&cume#tel&r de re.eri#$' pe#tru di.erite situa$ii de audit( i
sisteme i#.&rmatice i te/#&l&%ia pe#tru aut&rizarea, securitatea, di.uzarea i c&#tr&lul
d&cume#tel&r, datel&r i al )#re%istr'ril&r.
c) S!tua,!! or%a#!>a,!o#ale @ care permit audit&ril&r s' )#$elea%' c&#te1tul &pera$i&#al al
&r%a#iza$iei. 3u#&ti#$ele i )#suirile )# acest d&me#iu tre0uie s' cupri#d':
m'rimea, structura, .u#c$iile i rela$iile &r%a#iza$iei(
pr&cesele %e#erale ale activit'$ii i termi#&l&%ia c&#e1', i
&0iceiurile culturale i s&ciale ale auditatului.
d) Le%!le. re%leme#t&r!le )! alte cer!#,e rele2a#te apl!ca=!le "!sc!pl!#e! @ care permit audit&rului s'
lucreze )# cadrul &r%a#iza$iei auditate i s' cu#&asc' ceri#$ele care se aplic' &r%a#iza$iei auditate.
3u#&ti#$ele i )#suirile )# acest d&me#iu tre0uie s' cupri#d':
3&duri, le%i i re%leme#t'ri l&cale, re%i&#ale i #a$i&#ale(
3&#tracte i ac&rduri(
Jratate i c&#ve#$ii i#ter#a$i&#ale( i alte ceri#$e la care &r%a#iza$ia su0scrie.
uno"tine "i nsu"iri generale pentru conductorii ec(ipei de audit
;# c&#duc't&r al u#ei ec/ipe de audit tre0uie s' .ie capa0il:
s' pla#i.ice i s' utilizeze e.icace resursele pe durata u#ui audit(
s' reprezi#te ec/ipa de audit )# c&mu#icarea cu clie#tul auditului i auditatul(
s' &r%a#izeze i s' c&#duc' mem0rii ec/ipei de audit(
s' asi%ure &rie#tarea i s' )#drume audit&rii )# curs de .&rmare(
s' c&#duc' ec/ipa de audit pe#tru a &0$i#e c&#cluziile de audit(
s' previ#' i s' rez&lve c&#.lictele i
s' )#t&cmeasc' i s' .i#alizeze rap&rtul de audit.
uno"tine "i nsu"iri specifice pentru auditorii sistemului de management al calitii
+udit&rii sistemului de ma#a%eme#t al calit'$ii tre0uie s' ai0' cu#&ti#$e i a0ilit'$i re.erit&are
la:
a) te8#!c! )! meto"e "!# "ome#!ul cal!t&,!! @ pe#tru a permite audit&rului s' e1ami#eze
sistemele de ma#a%eme#t al calit'$ii i s' %e#ereze c&#stat'rile i c&#cluziile de audit c&respu#z't&are.
3u#&ti#$ele i a0ilit'$ile )# acest d&me#iu tre0uie s' ac&pere:
termi#&l&%ia calit'$ii(
pri#cipiile de ma#a%eme#t al calit'$ii i aplicarea acest&ra i
i#strume#tele ma#a%eme#tului calit'$ii i aplicarea l&r (de e1emplu, c&#tr&lul statistic al
pr&cesel&r, a#aliza e.ectel&r i a m&duril&r de de.ectare etc.)
0) procese )! pro"use. !#clus!2 ser2!c!! @ pe#tru a permite audit&rului s' )#$elea%' c&#te1tul
te/#&l&%ic )# care se e.ectueaz' auditul. 3u#&ti#$ele i a0ilit'$ile )# acest d&me#iu tre0uie s' ac&pere:
termi#&l&%ia speci.ic' sect&rului(
caracteristicile te/#ice ale pr&dusel&r i pr&cesel&r, i#clusiv ale serviciil&r i
pr&cesele i practicile speci.ice sect&rului.
uno"tine "i abiliti specifice pentru auditorii sistemului de management de mediu
+udit&rii sistemului de ma#a%eme#t de mediu tre0uie s' ai0' cu#&ti#$e i a0ilit'$i re.erit&are la:
a) te8#!c! )! meto"e "!# "ome#!ul ma#a%eme#tulu! me"!ulu! @ pe#tru a permite audit&rului s'
e1ami#eze sistemele de ma#a%eme#t de mediu i s' %e#ereze c&#stat'rile i c&#cluziile
c&respu#z't&are auditului. 3u#&ti#$ele i a0ilit'$ile )# acest d&me#iu tre0uie s' ac&pere:
termi#&l&%ia )# d&me#iul mediului(
40
pri#cipiile de ma#a%eme#t de mediu i aplicarea acest&ra i
i#strume#tele ma#a%eme#tului de mediu i aplicarea l&r (cum su#t evalu'rile impacturil&r8
aspectel&r de mediu, evaluarea ciclului de via$', evaluarea per.&rma#$ei de mediu etc.).
0) )t!!#,e )! te8#olo%!! "e me"!u -pe#tru a permite audit&rului s' )#$elea%' rela$ia .u#dame#tal'
di#tre activit'$ile uma#e i mediu. 3u#&ti#$ele i a0ilit'$ile )# acest d&me#iu tre0uie s' ac&pere:
impactul activit'$il&r uma#e asupra mediului(
i#terac$iu#ea ec&sistemel&r(
.&rme ale mediului (e1emplu: aer, apa, s&l)(
ma#a%eme#tul resursel&r #aturale (e1emplu: c&m0usti0ili .&sili, apa, .l&ra i .au#a) i
met&de %e#erale pe#tru pr&tec$ia mediului.
c) aspecte te8#!ce )! "e me"!u re(er!toare la operare @ pe#tru a permite audit&rului s'
)#$elea%' i#terac$iu#ea activit'$il&r, pr&dusel&r i serviciil&r, precum i &pera$iu#il&r auditatului cu
mediul. 3u#&ti#$ele i a0ilit'$ile )# acest d&me#iu tre0uie s' ac&pere:
termi#&l&%ia speci.ic' sect&rului(
aspecte i impacturi de mediu(
met&de pe#tru evaluarea sem#i.ica$iei aspectel&r de mediu(
caracteristice critice ale pr&cesel&r &pera$i&#ale, pr&dusel&r i serviciil&r(
te/#ici pe#tru m&#it&rizare i m'surare( i
te/#&l&%ii pe#tru preve#ire a p&lu'rii.
Stu"!!. eHper!e#,& pro(es!o#al&. !#stru!re ca au"!tor )! eHper!e#,& "e au"!t
)uditor
;# audit&r tre0uie s' ai0' urm't&arele studii, e1perie#$' pr&.esi&#al', i#struire ca audit&r i
e1perie#$' de audit:
tre0uie s' a0s&lve studii su.icie#te pe#tru a d&0-#di cu#&ti#$e i a0ilit'$i(
tre0uie s' ai0' e1perie#$' pr&.esi&#al'. E1perie#$a pr&.esi&#al' tre0uie s' .ie )#tr-& .u#c$ie
te/#ic', ma#a%erial' sau pr&.esi&#al' care implic' ra$i&#ame#te, rez&lvarea pr&0lemel&r i
c&mu#icarea cu al$i specialiti sau ma#a%eri, pers&a#e cu .u#c$ii similare, clie#$i i8 sau alte
p'r$i i#teresate. 2arte di# e1perie#$a pr&.esi&#al' tre0uie s' .ie )# .u#c$ia )# care activit'$ile
)#trepri#se c&#tri0uie la dezv&ltarea cu#&ti#$el&r i a a0ilit'$il&r )#:
o d&me#iul ma#a%eme#tului calit'$ii pe#tru audit&rii sistemel&r de ma#a%eme#t al
calit'$ii, i
o d&me#iul ma#a%eme#tului de mediu pe#tru audit&rii sistemel&r de ma#a%eme#t de
mediu(
i#struire ca audit&r. I#struirea p&ate .i .ur#izat' de pr&pria &r%a#iza$ie sau de & &r%a#iza$ie
e1ter#'(
e1perie#$' de audit. +ceast' e1perie#$' tre0uie acumulat' su0 direc$i&#area i )#drumarea u#ui
audit&r care este c&mpete#t )# calitate de c&#duc't&r al u#ei ec/ipe de audit )# aceeai
discipli#'.
onductorul ec(ipei de audit
;# c&#duc't&r al ec/ipei de audit tre0uie s' .i acumulat e1perie#$' de audit suplime#tar'.
+ceast' e1perie#$' suplime#tar' tre0uie acumulat' ac$i&#-#d )# calitate de c&#duc't&r al ec/ipei de
audit su0 direc$i&#area i )#drumarea u#ui altui audit&r care este c&mpete#t )# calitate de c&#duc't&r al
ec/ipei de audit.
)uditori care auditea% at!t sisteme de management al calitii c!t "i de mediu
41
+udit&rii sistemel&r de ma#a%eme#t al calit'$ii sau audit&rii sistemel&r de ma#a%eme#t de
mediu care d&resc s' devi#' audit&ri )# cea de-a d&ua discipli#' tre0uie:
s' ai0' i#struirea i e1perie#$a pr&.esi&#al' #ecesare pe#tru a acumula cu#&ti#$ele i a0ilit'$ile
pe#tru cea de-a d&ua discipli#'( i
s' e.ectueze audituri )# cel de-al d&ilea sistem de ma#a%eme#t su0 direc$i&#area sau )#drumarea
u#ui audit&r care este c&mpete#t )# calitate de c&#duc't&r al ec/ipei de audit )# cea de-a d&ua
discipli#'.
;# c&#duc't&r al ec/ipei de audit )#tr-u#a di#tre discipli#e tre0uie s' )#depli#easc'
rec&ma#d'rile me#$i&#ate mai sus pe#tru a deve#i c&#duc't&r al ec/ipei de audit )# cea de-a d&ua
discipli#'.
;i#eluri de studii, e$perien profesional, instruire ca auditor "i e$perien de audit
*r%a#iza$iile tre0uie s' sta0ileasc' #ivelurile de studii, e1perie#$' pr&.esi&#al', i#struire ca
audit&r i e1perie#$' de audit pe#tru u# audit&r, #ecesare pe#tru a acumula cu#&ti#$ele i a0ilit'$ile
c&respu#z't&are pr&%ramului de audit pri# aplicarea pail&r 1 i 2 ai pr&cesului de evaluare.
E1perie#$a a ar'tat c' #ivelurile preze#tate )# ta0elul 2 su#t c&respu#z't&are pe#tru audit&rii
care e.ectueaz' audituri de certi.icare sau similare. "# .u#c$ie de pr&%ramul de audit p&t .i
c&respu#z't&are #iveluri mai ridicate sau mai sc'zute.
Ja0elul 2. E1emple de #iveluri de studii, e1perie#$' pr&.esi&#al', i#struire ca audit&r i e1perie#$' de
audit pe#tru audit&rii care e.ectueaz' audituri de certi.icare sau similare
&*I;=& Au"!tor
Au"!tor 1# am=ele
"!sc!pl!#e
Co#"uc&tor al ec8!pe! "e
au"!t
+tudii
Studii secu#dare
(a se (edea Nota !)
Idem audit&r Idem audit&r
&$periena
profesional total
a#i
(a se (edea Nota %)
Idem audit&r Idem audit&r
&$periena
profesional n
domeniul
managementului de
mediu sau calitate
3el pu$i# 2 a#i di# cei
a#i de e1perie#$'
2 a#i )# cea de-a d&ua
discipli#'
(a se (edea Nota 2)
Idem audit&r
Instruirea ca auditor
40 de &re de i#struire
despre audit
24 de &re de i#struire )#
cea de-a d&ua
discipli#'
(a se (edea Nota ")
Idem audit&r
42
EHper!e#,a "e au"!t
4 audituri c&mplete pe#tru
u# t&tal de cel pu$i# 20 de
zile de e1perie#$' de audit
ca audit&r )# curs de
.&rmare su0 direc$i&#area
i )#drumarea u#ui audit&r
c&mpete#t )# calitate de
c&#duc't&r al ec/ipei (a
se (edea nota ;).
+uditurile tre0uie
e.ectuate )# ultimii ! a#i
c&#secutivi.
! audituri c&mplete
pe#tru u# t&tal de cel
pu$i# 1 zile de
e1perie#$' de audit )#
cea de-a d&ua
discipli#' su0
c&#ducerea i
)#drumarea u#ui
audit&r c&mpete#t )#
calitate de c&#duc't&r
al ec/ipei )# cea de-a
d&ua discipli#'
(a se (edea nota ;1'
+uditurile tre0uie
e.ectuate )# ultimii 2
a#i c&#secutivi.
! audituri c&mplete pe#tru
u# t&tal de cel pu$i# 1
zile de e1perie#$' de audit
)# cea de-a d&ua discipli#'
su0 c&#ducerea i
)#drumarea u#ui audit&r
c&mpete#t )# calitate de
c&#duc't&r al ec/ipei )#
cea de-a d&ua discipli#'
(a se (edea nota ;1'
+uditurile tre0uie
e.ectuate )# ultimii 2 a#i
c&#secutivi.
;ota 3$ Studii secundare reprezint acel ni(el din sistemul naional de educaie care urmeaz dup ni(elul primar
sau elementar* dar care este -inalizat anterior intrrii la o uni(ersitate sau instituie educaional similar'
;ota 6$ Numrul de ani pentru e@perien pro-esional poate -i redus cu un an dac persoana a absol(it o -orm
de educaie post liceal corespunztoare'
;ota 7$ E@perien pro-esional 9n cea de&a doua disciplin poate -i dobndit 9n acelai timp cu e@periena
pro-esional din prima disciplin'
Nota "$ Instruirea 9n cea de&a doua disciplin este pentru a acumula cunotine despre standardele* legile*
reglementrile* principiile* metodele i te?nicile rele(ante'
Nota ;$ 5n audit complet este un audit care acoper toi paii' E@periena global de audit trebuie s acopere
9ntregul standard al sistemului de management'
-e#,!#erea )! 1m=u#&t&,!rea compete#,e!
De%#oltarea profesional continu
>ezv&ltarea pr&.esi&#al' c&#ti#u' se re.er' la me#$i#erea i )m0u#'t'$irea cu#&ti#$el&r, a
a0ilit'$il&r i a )#suiril&r pers&#ale. +ceasta p&ate .i realizat' pri# miHl&ace ca activitate suplime#tar',
e1perie#$', i#struire, studiu i#dividual, studiu asistat, participarea la )#t-l#iri, semi#arii i c&#.eri#$e sau
alte activit'$i releva#te. +udit&rii tre0uie s' dem&#streze dezv&ltarea pr&.esi&#al' c&#ti#u'.
Meninerea abilitilor de auditare
+udit&rii tre0uie s' )i me#$i#' i s' dem&#streze a0ilitatea de auditare pri# participarea )# m&d
re%ulat la audituri ale sistemel&r de ma#a%eme#t al calit'$ii8de mediu.
E2aluarea au"!tor!lor
,eneraliti
Evaluarea audit&ril&r i a c&#duc't&ril&r ec/ipei de audit tre0uie pla#i.icat', impleme#tat' i
)#re%istrat' )# c&#c&rda#$' cu pr&cedurile pr&%ramului de audit pe#tru a .ur#iza u# rezultat care este
&0iectiv, c&#secve#t, c&rect i de )#credere. 2r&cesul de evaluare tre0uie s' ide#ti.ice #ev&ile de
)m0u#'t'$ire a i#struirii i a alt&r a0ilit'$i. Evaluarea audit&ril&r i#tervi#e )# urm't&arele etape:
evaluarea i#i$ial' a pers&a#el&r care d&resc s' devi#' audit&ri(
evaluarea audit&ril&r ca parte a pr&cesului de selectare a ec/ipei de audit(
evaluarea c&#ti#u' a per.&rma#$ei audit&rului pe#tru a ide#ti.ica #ecesit'$ile pe#tru me#$i#erea
i )m0u#'t'$irea cu#&ti#$el&r i a a0ilit'$il&r.
9i%ura 10 ilustreaz' rela$ia di#tre aceste etape de evaluare.
4!
:igura !#' Etape ale E(alurii Auditorilor
Procesul de e#aluare. Implic' patru pai pri#cipali.
Pasul 1 I"e#t!(!carea 1#su)!r!lor perso#ale. a cu#o)t!#,elor )! a=!l!t&,!lor pe#tru a
1#"epl!#! #eces!t&,!le pro%ramulu! "e au"!t. 2e#tru sta0ilirea cu#&ti#$el&r i a a0ilit'$il&r adecvate
tre0uie s' se ia )# c&#siderare urm't&arele:
M'rimea, #atura i c&mple1itatea &r%a#iza$iei care va .i auditat'.
*0iectivele i ampl&area pr&%ramului de audit.
3eri#$ele de certi.icare8)#re%istrare i acreditare.
4&lul pr&cesului de audit )# ma#a%eme#tul &r%a#iza$iei care va .i auditat'.
Nivelul de )#credere cerut )# pr&%ramul de audit( i
3&mple1itatea sistemului de ma#a%eme#t care va .i auditat
Pasul 2 Sta=!l!rea cr!ter!!lor "e e2aluare
3riteriile p&t .i ca#titative (cum su#t a#ii de e1perie#$' pr&.esi&#al', #um'rul de audituri
e.ectuate, &rele de i#struire ca audit&r) sau calitative (cum su#t dem&#strarea )#suiril&r pers&#ale, a
cu#&ti#$el&r sau a a0ilit'$il&r, )# timpul i#struirii sau la l&cul de mu#c').
Pasul ? Selectarea meto"e! a"ec2ate "e e2aluare
Evaluarea tre0uie realizat' de & pers&a#' sau de u# %rup de pers&a#e care utilizeaz' u#a sau mai
multe met&de selectate di#tre cele di# ta0elul !. Ga utilizarea ta0elului ! tre0uie s' se ia )# c&#siderare
urm't&arele:
Met&dele preze#tate reprezi#t' u# i#terval de &p$iu#i i p&t s' #u .ie aplicate )# t&ate situa$iile.
44
>i.eritele met&de preze#tate p&t di.eri )# ceea ce privete )#crederea c&#.erit', i
c&m0i#a$ie de met&de care tre0uie de re%ul' s' .ie utilizat' pe#tru a asi%ura u# rezultat
&0iectiv, c&ere#t, c&rect i de )#credere.
Ja0elul !. Met&de de evaluare
-eto"a "e
e2aluare
O=!ect!2e EHemple
+#aliza
)#re%istr'ril&r
:eri.ic' pre%'tirea i e1perie#$a acumulate
de audit&r.
+#aliza )#re%istr'ril&r re.erit&are la
studii, i#struire, e1pe-rie#$'
pr&.esi&#al' i de audit.
9eed0ac= p&zitiv
sau #e%ativ
9ur#izeaz' i#.&rma$iile despre cum este
perceput' presta$ia audit&rului.
Suprave%/eri, c/esti&#are, re.eri#$e
pers&#ale, m'rturii, reclama$ii,
evaluarea per.&r-ma#$ei, a#alize
recipr&ce.
I#terviu
Evalueaz' )#suirile pers&#ale, a0ilit'$ile de
c&mu#icare, veri.ic' i#.&rma$iile, testarea
cu#&ti#$el&r i &0$i#erea i#.&rma$iil&r
suplime#tare.
I#terviuri .a$' )# .a$' sau la tele.&#.
*0servare
Evalueaz' )#suirile pers&#ale, i
capacitatea de a aplica cu#&ti#$e i
a0ilit'$i.
I#terpretare de r&luri, audituri cu
suprave%/ere, evaluarea )# activitate.
Jestare
Evalueaz' )#suirile pers&#ale, cu#&ti#$ele
i a0ilit'$ile, precum i aplicarea acest&ra.
E1ame#e scrise i &rale, teste
psi/&metrice.
+#aliza p&st
audit
9ur#izeaz' i#.&rma$iile ac&l& u#de
&0servarea direct' #u este p&si0il' sau
adecvat'.
+#aliza rap&rtului de audit i discu$ia
cu clie#tul auditului, cu auditatul, cu
c&le%ii i cu audit&rul.
Pasul ' E(ectuarea e2alu&r!!
"# cadrul acestui pas i#.&rma$iile c&lectate despre pers&a#' su#t c&mparate .a$' de criteriile
sta0ilite la pasul 2. +tu#ci c-#d & pers&a#' #u )#depli#ete criteriile, se s&licit' i#struire suplime#tar',
e1perie#$' pr&.esi&#al' i8sau e1perie#$' de audit suplime#tar', urmat' de & reevaluare. ;# e1emplu
re.erit&r la aplicarea i d&cume#tarea pail&r pr&cesului de evaluare pe#tru u# pr&%ram ip&tetic de audit
i#ter#, este ilustrat )# ta0elul 4.
Ja0elul 4. +plicarea pr&cesului de evaluare pe#tru u# audit&r )#tr-u# pr&%ram ip&tetic de audit i#ter#
Dome#!! "e
compete#,&
Etapa 1 I#su)!r!
perso#ale. cu#o)t!#,e )!
a=!l!t&,!
Etapa 2 Cr!ter!! "e
e2aluare
Etapa ? -eto"e "e
e2aluare
I#su)!r! perso#ale Etic, .'r' preHudec'$i,
dipl&matic, cu spirit de
&0serva$ie i de percep$ie,
.le1i0il, te#ace, /&t'r-t,
)#crez't&r .
2er.&rma#$'
satis.'c't&are la l&cul de
mu#c'.
Evaluarea
per.&ma#$ei
4
uno"tine "i abiliti generale
Pr!#c!p!!. proce"ur! )!
te8#!c! "e au"!t
+0ilitatea de a e.ectua u#
audit c&#.&rm
pr&ceduril&r i#ter#e,
c&mu#icarea cu c&le%ii
de la l&cul de mu#c'
cu#&scut.
+ a0s&lvit u# curs de
i#struire ca audit&r
i#ter#. + e.ectuat !
audituri ca mem0ru al
u#ei ec/ipe de audit
i#ter#.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de la
i#struire
*0servare
+#aliz' recipr&c'
S!stem "e ma#a%eme#t
)! "ocume#te "e
re(er!#,&
+0ilitatea de a aplica
p'r$i releva#te di#
ma#ualul sistemului de
ma#a%eme#t i di#
pr&cedurile c&relate.
+ citit i )#$eles
pr&cedurile ma#ualului
sistemului de
ma#a%eme#t,
&0iectivele, d&me#iul i
criteriile de audit
releva#te.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de
i#struire
Jestare
I#terviu
S!tua,!!
or%a#!>a,!o#ale
+0ilitatea de a-i
des.'ura activitatea )#
m&d e.icace )# cadrul
culturii &r%a#iza$iei i
structurii &r%a#iza$i&#ale
i de rap&rtare.
+ lucrat )# &r%a#iza$ie
cel pu$i# de 1 a# )#
.u#c$ia de superviz&r.
+#aliza
)#re%istr'ril&r
re.erit&are la
e1perie#$a
pr&.esi&#al'
Le%!. re%leme#t&r! )!
alte cer!#,e apl!ca=!le
+0ilitatea de a ide#ti.ica
i a )#$ele%e aplicarea
le%il&r i re%leme#t'ril&r
releva#te pe#tru
pr&cesele, pr&dusele
i8sau emisiil&r )# mediu.
+ a0s&lvit u# curs de
i#struire despre le%ile
releva#te pe#tru
activit'$ile i pr&cesele
care v&r .i auditate.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de
i#struire.
Ja0elul 4. (c&#ti#uare)
Dome#!! "e compete#,&
Etapa 1 I#su)!r!
perso#ale. cu#o)t!#,e
)! a=!l!t&,!
Etapa 2 Cr!ter!! "e
e2aluare
Etapa ? -eto"e "e
e2aluare
3u#&ti#$e i a0ilit'$i speci.ice d&me#iului calit'$ii
-eto"e )! te8#!c!
re(er!toare la cal!tate
+0ilitatea de a descrie
met&dele i#ter#e de
c&#tr&l al calit'$ii.
+0ilitatea de a di.ere#$ia
)#tre ceri#$ele pe#tru
)#cercarea )# cursul
.a0rica$iei i cea .i#al'.
+ a0s&lvit & i#struire )#
aplicarea met&del&r de
c&#tr&l al calit'$ii.
+ dem&#strat la l&cul
de mu#c' i a utilizat
pr&cedurile de
)#cercare pe .lu1 i
.i#al'.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de la
i#struire.
*0servare.
46
Procese )!
pro"use. !#clus!2 ser2!c!!
+0ilitatea de ide#ti.ica
pr&dusele, pr&cesele de
.a0rica$ie ale acest&ra,
speci.ica$iile i
utilizarea .i#al' a
acest&ra.
+ lucrat )# pla#i.icarea
pr&duc$iei ca .u#c$i&#ar
pe#tru pla#i.icarea
pr&cesel&r.
+ lucrat )#
departame#tul service
+#aliza
)#re%istr'ril&r de
mu#c'.
3u#&ti#$e i a0ilit'$i speci.ice d&me#iului mediului
-eto"e )! te8#!c! ale
ma#a%eme#tulu!
"e me"!u
+0ilitatea de )#$ele%e
met&dele pe#tru
evaluarea per.&rma#$ei
de mediu.
+ a0s&lvit & i#struire
re.erit&are la evaluarea
per.&rma#$ei de mediu.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de la
i#struire.
+t!!#,e )! te8#olo%!! "e
me"!u
+0ilitatea de )#$ele%e
m&dul )# care met&dele
de preve#ire i de
c&#tr&l ale p&lu'rii
utilizate de &r%a#iza$ie
trateaz' aspectele de
mediu sem#i.icative ale
&r%a#iza$iei.
6 lu#i de e1perie#$' )#
c&#tr&lul i preve#irea
p&lu'rii )#tr-u# mediu
de lucru similar.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de
mu#c'.
Aspecte te8#!ce )! "e
me"!u ale oper&r!!
+0ilitatea de a
recu#&ate aspectele de
mediu ale &r%a#iza$iei i
impactele acest&ra
(e1emplu: materiale,
reac$iile l&r cu altele i
p&te#$ialul impact
asupra mediului )# cazul
u#ei scur%eri
accide#tale sau emisii.
+0ilitatea de a evalua
pr&cedurile de r'spu#s
)# caz de ur%e#$',
aplica0ile )# cazul
i#cide#tel&r de mediu.
+ a0s&lvit u# curs de
i#struire i#ter#' despre
dep&zitarea
materialel&r,
amestecarea, utilizarea
i elimi#area acest&ra i
despre impactele l&r de
mediu.
+ a0s&lvit u# curs de
i#struire despre pla#ul
de r'spu#s )# situa$ii de
ur%e#$' i capacitate de
r'spu#s. +re e1perie#$'
ca mem0ru al u#ei
ec/ipe de r'spu#s )#
situa$ii de ur%e#$'.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de
i#struire.
+#aliza
)#re%istr'ril&r de
i#struire i
re.erit&are la
e1perie#$a
pr&.esi&#al'.
'/'/F Raport "e structur& a u#u! Raport "e au"!t
CUPRINS
1/ Scurt& "escr!ere a au"!tulu!
2/ -atr!cea pla#ulu! "e lucru
?/ E2aluarea #o#co#(orm!t&,!! a au"!tur!lor a#ter!oare
'/ Re2e"erea #o#co#(orm!t&,!! re>ult5#" "e la acest au"!t
F/ Pla#!(!carea au"!tulu!
7/ L!sta "e 2er!(!care a au"!tulu!$
a. Ide#ti.icarea aspectel&r de mediu, evaluare i c&#tr&l
0. 3eri#$e le%ale i de alt' #atur'
c. *0iective i $i#te
45
d. 2r&%ramul de ma#a%eme#t
e. Structur' i resp&#sa0ilit'$i
.. 2re%'tirea c-ti%uril&r i c&mpete#$'
%. 3&mu#icarea
/. >&cume#tarea
i. 3&#tr&lul d&cume#tel&r
H. 3&#tr&lul &pera$i&#al
=. M&#it&ri#% i m'surare
l. N&#c&#.&rmit'$i
m. "#re%istr'ri
RAPORTUL DE AUDIT
G&ca$ia8departame#tul:
>ata auditului:
+#%aHa$ii i#tervieva$i:
Sc&pul: IS* 14001:1776, Sistemul de ma#a%eme#t de mediu
Numele +udit&rului Se.:
Sem#'tura:
1/ Scurta "escr!ere a au"!tulu!
46
2. Matricea pla#ului de lucru
>epartame#t 8 +ctivitate 8 2ers&a#'
+:
A:
3:
>:
E:
9:
B:
ELE-ENTELE SISTE-ULUI ISO 1'001 + A 3 > E 9 B
3eri#$e %e#erale 4.1
2&litica 4.2
2la#i.icare
+specte de mediu 4.!.1
3eri#$e le%ale i de alt' #atur' 4.!.2
*0iective i $i#te 4.!.!
2r&%ramul de ma#a%eme#t de mediu 4.!.4
Implementare "i operaionali%are
Structura i resp&#sa0ilit'$i 4.4.1
I#struire, c&#tie#tizare i c&mpete#$' 4.4.2
3&mu#icare 4.4.!
>&cume#ta$ia SMM 4.4.4
3&#tr&lul d&cume#tel&r 4.4.
3&#tr&lul &pera$i&#al 4.4.6
2re%'tire pe#tru situa$ii de ur%e#$' i capacitate de r'spu#s 4.4.5
Verificare "i aciune corecti#
M&#it&ri#% i m'sur't&ri 4..1
N&#-c&#.&rmit'$i, ac$iu#i c&rective i preve#tive 4..2
"#re%istr'ri de mediu 4..!
+uditul SMM 4..4
47
+#aliza e.ectuat' de c&#ducere 4.6
?/ E2aluarea #o#co#(orm!t&,!! "e la au"!tur!le a#ter!oare
Num&rul
#o#co#(orm!t&,!!
Data I#c8!sJ Remarc!
'/ Re2e"erea #o#co#(orm!t&,!! re>ult5#" "e la acest au"!t
Num&rul ac,!u#!! corect!2e
ISO 1'001 Remarc!
F/ Pla#!(!carea au"!tulu!
K!ua4 Ora Su=!ect
0
7/ L!sta "e 2er!(!care a au"!tulu!
Act!2!tate Cer!#,a Pu#cte !mporta#te
Ceea ce s3a
"escoper!t
Num&rul #o#3
co#(orm!t&,!!
Ide#ti.icarea
aspectel&r de
mediu, evaluare i
c&#tr&l
4.2 -ide#ti.icarea aspectel&r de mediu
este releva#t' pe#tru departame#tS
-su#t t&ate activit'$ile a#alizateS
3eri#$e le%ale i
de alt' #atur'
4.!.1 -su#t ide#ti.icate ceri#$e le%ale i de
alt' #atur' pe#tru activit'$ile i
pr&cesele departame#tuluiS
*0iective i $i#te 4.!.2 -este pr&%resul asupra &0iectivel&r i
$i#tel&r discutat la #ivelul
departame#tului )# timpul )#t-l#iril&r
lu#areS
-este #ivelul i ac$iu#ile c&#tr&late de
miHl&ace de actualizare peri&dic'S
-su#t ide#ti.icate i c&#tr&late
&0iectivele releva#te i $i#tele la
#ivelul departame#tuluiS
2r&%ramul de
ma#a%eme#t
4.!.! -su#t ac$iu#ile di# pr&%ramul de
ma#a%eme#t ide#ti.icate i c&#tr&late
la #ivelul departame#tuluiS
-su#t resp&#sa0ilit'$ile i pr&%ramele
de timp respectateS
Structur' i
resp&#sa0ilit'$i
4.4.1
-e1ist' & pers&a#' resp&#sa0il' pe#tru
pr&0lematica mediuluiS
I#struire 4.4.2 -resp&#sa0ilit'$ile su#t ide#ti.icateS
-pla#ul de i#struire este vala0ilS
3&mu#icarea 4.4.! -&r%a#izarea )#t-l#iril&r i su0iectel&r
de discu$ie su#t discutateS Este
c&mu#icarea descris' i c&mu#icat'S
>&cume#tarea 4.4.4 -e1ist' & list' a pr&ceduril&r i
re%istrel&r disp&#i0ile i .&l&site,
impleme#tate i )m0u#'t'$iteS
3&#tr&lul
d&cume#tel&r
4.4. -su#t date actualizate i pr&ceduri #&i
primite care le )#l&cuiesc pe cele
vec/iS
M&#it&ri#% i
m'surare
4..1 -e1ist' & pr&cedur' disp&#i0il' i
urmat' privi#d m&#it&rizarea i
m'sur't&rileS -su#t t&ate datele pe#tru
m&#it&rizare ide#ti.icateS -su#t t&ate
i#.&rma$iile cu privire la m&#it&rizare
i m'surare d&cume#tate i p'strateS
"#re%istr'ri 4..! -su#t t&ate )#re%istr'rile actualizate i
admi#istrate la #ivelul
1
departame#tuluiS
+udit 4..4 -su#t auditurile departame#tului
c&#duse c&#.&rm pla#i.ic'riiS -su#t
rap&artele de audit a#alizate i
ac$iu#ile c&rective impleme#tateS
RAPORT DE AUDIT NR/ LLLLLLLLLLLLL
DATA$
1/ OREANIKAMIA AUDITATN$
2/ SCOPUL AUDITULUI$
?/ DOCU-ENTELE DE RE*ERINMN$
'/ ECOIPA DE AUDIT$ '/1
'/2
'/?
'/'
F/ REPREKENTANMII AUDITATULUI$ F/1
F/2
7/ PERIOADA AUDITATULUI$
G/ ACTICITNMILE AUDITATE
6/ DES*N+URAREA AUDITULUI$
6/1 +e"!#,a "e "esc8!"ere$ Data $ Ora$
2articipa#$i:
a.) ec/ipa de audit: 0.) repreze#ta#$ii auditatului:
6/2 Co#stat&r!le au"!tulu! 9pe eleme#te "e s!stem:$
6/2/1
6/2/2
6/2/?
2
6/?/ Neco#(orm!t&,! co#statate$
6/' +e"!#,a "e 1#c8!"ere$ Data $ Ora$
2articipa#$i:
a.) ec/ipa de audit: 0.) repreze#ta#$ii auditatului:
6/F/ Co#clu>!! pr!2!#" co#(ormarea s!stemulu! cu "ocume#tele "e re(er!#,&$
6/7/ Aprec!er! pr!2!#" e(!c!e#,a s!stemulu! cal!t&,!! )! at!#%erea o=!ect!2elor:
6/G/ Re%ul! "e co#(!"e#,!al!tate$
6/6/ D!(!>area raportulu!$
3 u# eHemplar la$ //////////////////////////////
3 u# eHemplar la$ //////////////////////////////
6/D/ A#eHa$ Raport "e #eco#(orm!t&,!
Au"!tor )e(.
!
4