Sunteți pe pagina 1din 3

Diareire ac infec ioase

--scaune cu consisten , cel puin 3/zi cantitativ >300ml(femeie 200-300ml); max 1 zile !
"tiolo#ie$ %acte&ian- salmonella; sc'#ella; camp(ilo%acte&; vi%&ion; stafilo ente&otox; etc
)i&al- &ota; co&ona; a*eno; pa&vo; ente&ovi&usu&i
+un#ic-can*i*a; c&zptospo&i*iun sau pa&azita&-#ia&*ia; e, -istol'tica
ETAPE:1 in#estia o&al a a#entului infecios /toxinele acestuia$ ./0-*oza min infectant$
1('#ela-10-100%; salmonella-10-100mil; vi%&io-'eci *e mil
2$ *ep2i&ea %a&ie&elo& *e ap&a&e$ aci*itatea #ast&ica32# %ica&%onat !./0
vi%&io410000;
-sec&eia *e mucus ; flo& comensual-%loc(eaz &ecepto&i
nut&ieni;&ol %acte&ici*; mac&ofa#e *in su%mucias;5c 0#5
3,ata2a&ea
,multiplica&ea u&mat *e
6,-leza&ea *e a#entul pato#en a mucoasei;sau sec&eia *e ente&otoxine sau aciune mixt
"xist 3 mo*aliti pato#enice$-mecanism sec&eto&/exu*ativ
-citotoxic/inflamato&
-invaziv
1,v,c(ole&e;"coli ente&otoxi#en; %,ce&ems; stafilo ente&otoxi#en$---*upa ata2a&e 2i imuli&e
sec&et toxina( stafilo se imule2te 7n afa&a co&pului 7n alimente ; toxina fiin* pe&fo&ant) toxinele
pt&un* 7n celul, activeaz activitatea celula& cu acumula&ea *e 5/8
c
2i
pe&tu&%a&eamecanismelo& %ioc(imice 2i enzimatice---exace&%a&ea sol *e ap9elect&olii9in(i%iia
&ea%so&iei ceea ce *uce la scaune *ia&eice
:mucoasa nu este lezat 2i nu exist inflamaie,
;linic $ scaunelic(i*e f& mucus , f& s<n#e, *e o%icei f& fe%& (&a& su%fe%&il) f& colici
a%*ominale, f& sn*& infl %iollo#ic
), c(ole&e *a scaune a%un*ente cu *es(i*&ata&e seve&
2,, s('#ela, salmonella, camp('lo%acte&, 'e&sinia--- ata2a&e 9 =>?-*uce la leziuni c(ia& nec&oz
;linic !scaune& apoase /le#ate; mucus sau c(ia& s<n#e9 colici a%*ominale
3,salmonella tip(', pa&a tip(';"coli spp----sta2a&e 9?>? apoi st%ate epiteliul a@un# 7n mucoasa
apoi ia& =>?; pot a@un#e 7n ci&culaie,
;linic !sacun cu mucoziti, &a& s<n#e, fe%& f&isoane(%acte&iemie), coli a%*ominale
Diag + cop&ocultu&
Diag lab: %acte&ii-cop&ocultu&; vi&usu&i-5c specifici,5# vi&ale 7n scaun;fun#i !f&otiu9cultu&;
pa&az-examen cop&opa&azitolo#ic; %acte&iemie-(emocultu&; *etecta&ea ente&otoxinei
A&atamenutul-etiolo#ic-secun*a& ia& p&ima& &eec(ili%&a&ea --" 2i 5B
: parametriii deshidratarii- seste; tu&#o& cutanat;A5; puls; *iu&ez
CD 0----6E4C( A5 no&mal; sete p&ezent mo*e&at; tu&#o& cutanat u2o&; puls u2o& accele&at;
oli#u&ie)
CD 00---FE4C (ste intens; tu&#o&, puls GG sla% %tut; A5 7n o&tostatism;oli#u&ie)
CD 000 --->10E4C( 2oc ()olemic; sete at&oce ; puls GGG, filifo&m uneo&i a%olit;A5 a%sent
c(ia&; tu&#o&; oli#u&ie c(ia& anu&ie)
C&1 6E--60ml/H#c "xF0H#3000ml
Celsol po3(3,6Ia;l; 1,6J;l;$ 2,6-
2
;K
3
; 20# #lucoz)
000ml 7n ( -L0E pimele 2( u&amte *e 0E u&mtoa&ele
.c 7n aceste ( exist *ia&ee3msu&m c<t a pie&*ut(u&in9scaun9v&stu&)41,6coeficient
"x 200041,633000 7n u&mtoa&ele (
1e continu monito&iza&ea *in -( 9a*minist&ae a ceea ce api&*ut p<n la *ispa&iiapie*e&ilo&9
setei
C&2-FE4C---F0ml/H#c apoi -----------,,----------
C&3 100ml/H#c
"> F000 sol iv 6//1 7n p&imele 2 ( 0E 7n p&imele 16min &estul *e L0E in &estul timpului,
9 ceea ce se pie&*e in 2( 41,6 ulte&io& se t&ece la &eec(ili%&a&e po
: la pe&soanele v<&snice 2iu copii f mici se face 7n -L( *eoa&ece exista &iscul *e "85,
;omplicaii i&c, i&a c(ia& *ecea
TRATAMENT3pato#enic$--salicilai, in*ometacin- sca*e inflamaia
5ntispastice-nospa etc
=a%*o&%ante?3coalimente,pectine3efect &e*us
Depopula&e intestinal-lacto%acil
"tiolo#ic35%-7n celeinf ac %acte&iene, 7n cele seve&e sau potenial seve&e
le#at *e o&#anisamul pato#en
1almonella---- cu &e'o%tie *i#estiva-pefloxacin 2i cip&ofloxacin
Iu a%so&%a%ile-penicilin colimicin,
5lte anti%iotice-ac anli*ixic3p&ima ale#e&e *a& a ap&ut &ezisten e inlocuit cu cip&o;ampi;
amino#licozi*e-nu se a%so&% *i#estiv G&ezistenta cocilo& si a alto& %acte&ii;colimicin3la su#a&
2i l copii f mici un*e nu e voie tet&aciclin sau Minolone; fu&ozali*on-excelent;cot&imoxazol-
*ep2it; ampi 2i tet&a !*ep2ite;
1e a*minist&eaz 2-3 zile
1imptomatic3fe%&- antite&mice *a& *c >3F-3F,6; la su#a& 2i copii mici se &ecoman*la o&ice
valHoa&e pt a evita eventualNe convulsii
--colici a%*ominale-nu se com%at/ comp&ese cal*e
---C&ea-v&stu&i-antiemetice-emeti&al/metocop&ami*
.iet-uneo&isin#u&ul t&atament- alimente f& fi%&ecu efect *e st&an#e&e a scaunului-o&ez9p&ep *e
o&ez;mo&covi; sup *e za&zavat; ca&ne fia&t *e pas&e/vit; %anane; me&e &ase sau coapte; p<ine
al%9 sa&eG *eoa&ec c&este setea ! c&este apo&tul *e ap