Sunteți pe pagina 1din 13

Metodologie proprie - U.M.F.

Carol Davila Bucureti


ADMITERE 2!"
Ad#iterea $% a%ul u%iver&itar 2!" ' 2!(
U%iver&itatea de Medici%) i Far#acie *Carol Davila* Bucureti
I. Metodologia proprie a Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila
Bucureti este realizat n con!ormitate cu"
prevederile #egii $ducaiei %aionale nr. &'()&&*
prevederile #egii nr. (++'()), privind organizarea studiilor universitare- cu
modi!icarile i completrile ulterioare*
prevederile ..U./. nr. &00'())) privind nvm1ntul universitar i
postuniversitar de stat cu ta2 peste locurile !inanate de la 3ugetul de stat-
apro3at cu modi!icari prin #egea nr. ,,&'())& cu modi!icrile ulterioare*
4./. nr. &)),'())( privind stimularea elevilor i studenilor care au primit
distincii la olimpiadele colare universitare organizate pentru nvm1ntul
preuniversitar*
4./. nr. ,50'()&0 privind %omenclatorul domeniilor i al specializrilor'
programelor de studii universitare- a structurii instituiilor de nvm1nt
superior- a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate s !uncioneze provizoriu- a locaiilor geogra!ice de des!urare- a
numrului de credite de studii trans!era3ile pentru !iecare program de studii
universitare- !orm de nvm1nt i lim3 de predare- precum i a numrului
ma2im de studeni care pot !i colarizai n anul universitar ()&06()&,*
.rdinul M.$.%. privind cadrul general de organizare i des! urare a
admiterii n ciclurile de studii universitare de licen - de master i de
doctorat.
7egulamentul de organizare i des!urare a concursului de admitere pentru
studiile universitare de licen n Universitatea de Medicin i Farmacie
Carol Davila.
II. 8n UMF 9Carol Davila Bucure ti- pentru ciclul de studii universitare de
licen - admiterea se organizeaz pe domenii de licen la urmtoarele
specializri"
1
a. specializri cu reglementare sectorial n U.$.
6 Medicin : 0;) credite <durata de studii ; ani=
6 Medicin Dentar : 0;) credite <durata de studii ; ani=
6 Farmacie : 0)) credite <durata de studii > ani
6 Moa e i ?sisten Medical : (,) credite <durata de studii , ani=
3. specializri cu reglementare general n U.$. : &+) credite <durata de
studii 0 ani=
6 Balneo!izio@inetoterapie i recuperare
6 #a3orator clinic
6 7adiologie i Imagistic
6 AeBnic Dentar
6 ?sisten Dentar
6 ?sisten de Farmacie
III. Co%cur&ul de ad#itere $% ciclul de &tudii u%iver&itare de lice%+) pe%tru
a%ul u%iver&itar 2!"'2!( pe do#e%ii de &tudii va avea loc $% ,iua de
2-...2!" pe%tru toate /acult)+ile U%iver&it)+ii de Medici%) i Far#acie.
0%&crierile &e vor /ace $% perioada !" - !1...2!" $%tre orele 2

- !(

.
I3. 8nscrierea candidailor se va !ace la secretariatele !acultilor- respectiv pentru
Facultatea de Medicin : B
dul
$roilor Canitari- nr. +- sector >- pentru Facultatea de
Medicin Dentar 6 Calea Dlevnei- nr. &5- sector >- pentru Facultatea de Farmacie 6
str. Araian Euia- nr. ;- sector & i pentru FM?M : B
dul
$roilor Canitari- nr. +- sector
>.
3. Ta4a de $%&criere e&te de 2 lei pe%tru toate /acult)+ile i &peciali,)rile*
F>G din cuantumul ta2ei reprezint ta2a administrativ- iar (>G ta2a de
participare* n cazul retragerii din concurs naintea des!aurrii pro3elor- doar ta2a
de participare va !i returnat.
Aa2a de nscriere va !i pltit n contulH"
Co%t5 R6 7! TRE8 .!("7!4"!-
Cod Fi&cal5 "!222!
Ba%ca5 Tre,oreria 9ector ! Bucureti
Be%e/iciar 5 Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila Bucureti6
Facultatea de Medicin- Facultatea de Medicin Dentar- Facultatea de Farmacie
sau Facultatea de Moae i ?sisten Medical <n !uncie de !acultatea la care se
nscriu candidaii=.
*Plata se efectueaz numai la oficiile potale prin mandat potal!
2
Dotrivit legii- copiii personalului didactic a!lat n activitate sunt scutii de la plata
ta2elor de nscriere la concursul de admitere la studii universitare de licen din
Universitatea de Medicin i Farmacie 9Carol Davila Bucureti. Dentru anul
universitar ()&,6()&>- Cenatul UMF Carol Davila apro3 scutirea de ta2 de
nscriere la concursul de admitere la studii universitare de licen pentru
urmatoarele categorii de candidai"
or!anii de am3ii prini*
candidaii instituionalizai n aezminte de ocrotire sau din plasament
!amilial*
copiii din !amiliile a!ectate de catastro!e naturale*
eroii revoluiei rom1ne i copiii acestora*
?cetia vor prezenta- spre apro3are- secretarilor e!i ai !acultilor care organizeaz
concurs de admitere urmtoarele acte doveditoare"
a. copii legalizate dup certi!icatele de deces ale prinilor- n cazul celor
or!ani de am3ii prini <p1n la v1rsta de (; ani ai candidatului=*
3. adeverin de la Casa de copii sau de plasament !amilial*
c. copie legalizat a certi!icatului de deces al printelui 9$rou martir al
7evoluiei*
d. adeverine pentru copiii cadrelor didactice a!late n activitate- con!orm
legii*
3I. Ca%dida+ii vor pre,e%ta pe%tru $%&criere ur#)toarele acte"
&. Cererea tip de $%&criere- completat la secretariat pe calculator i semnat de
ctre candidat- dupa e2aminarea con!ormitii datelor solicitate de !ormularul
respectiv*
Pentru admiterea n anul universitar 20142015 este posibil i prenscrierea
online a candida!ilor" formularul se #sete pe siteul $%& '(arol )avila*
+,,,-umf-ro.- (andida!ii vor printa formularul completat i sub semnatura
personal l vor prezenta la /ecretariat0 mpreun cu celelalte acte0 acesta
constituind cererea de nscriere-
(. Diplo#a de :acalaureat 6 n original sau copie legalizat- aceasta din urm
!iind necesar pentru cei care se nscriu la a doua Facultate i- o3ligatoriu- nsoit
de actul doveditor al acestei situaii <copie legalizat a Diplomei de licen i a !oii
matricole=.
(andida!ii care au promovat e1amenul de bacalaureat n sesiunile
corespunzatoare anului universitar 201220140 pot prezenta la nscriere pentru
sesiunea imediat urmatoare e1amenului de bacalaureat n anul 20140 n locul
3
diplomei de bacalaureat0 adeverin!a eliberat de ctre liceu +n ori#inal.0 n care
trebuie men!ionate obli#atoriu media #eneral de la 3acalaureat0 mediile ob!inute
n anii de studiu0 termenul de valabilitate al adeverin!ei i faptul c nu a fost
eliberat diploma de bacalaureat-
4eprezentarea diplomei de bacalaureat n ori#inal sau a adeverin!ei0 n
ori#inal0 din vina e1clusiv a candidatului admis pe locuri finan!ate de la bu#etul
de stat p5n la data de 01-10-20140 duce la pierderea locului finan!at de la bu#et-
0. Diplo#a ec;ivale%t) cu cea de 3acalaureat : recunoscut de M.$.%.<n cazul
a3solvenilor de liceu care au susinut e2amenul de 3acalaureat n a!ara 7om1niei).
,. Adeveri%+a di% care &) re,ulte calitatea de &tude%t <pentru studenii care
urmeaz o a doua specializare=*
>. Diplo#a de lice%+) &au diplo#a ec;ivale%t) cu aceasta- pentru a3solvenii
instituiilor de nvm1nt superior care doresc s urmeze o a doua specializare*
;. Carte de ide%titate sau paaportul vala3il*
F. Certi/icatul de %atere n copie legalizat*
+. Certi/icat de c)&)torie- copie legalizat <dac este cazul=*
5. Adeveri%+) #edical) eli3erat- dup caz- de ctre medicul colar sau de ctre
medicul de !amilie care atest c persoana respectiv este apt din punct de vedere
medical : n original*
&). <atru /otogra/ii color tip 3uletin;
&&. Dovada ac;it)rii ta2ei de nscriere =#a%dat potal>?
&(. Do&ar plic.
3II. 0%&crierea i $%#atricularea oli#picilor se va !ace pe 3aza listei M.$.%.-
care va !i comunicat secretariatelor !acultilor UMF Carol Davila accept
pentru nscriere !r e2amen de admitere- candidaii care au o3inut distincii
<premiile I- II- III- premii speciale= la Disciplinele Biologie- Fizic- CBimie- la
.limpiadele colare internaionale recunoscute de ctre M.$.%. De asemenea- cu
apro3area Cenatului UMF Carol Davila- sunt acceptai pentru nscriere i
laureaii locurilor I- II- III- meniuni i premii speciale la .limpiadele %aionale la
disciplinele Biologie- Fizic i CBimie recunoscute de ctre M.$.%. 8n am3ele
situaii este vor3a numai de laureaii .limpiadelor ultimilor ( ani colari <()&( :
()&0 i ()&0: ()&,=.
(onform le#ii0 un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la bu#et o
sin#ur dat pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare +licen!0
masterat0 studii doctorale.- )epairea duratei nv!m5ntului #ratuit0 prevazut
de le#e0 se suport de ctre studen!i0 prin plata ta1ei aferente colarizrii n ciclul
respectiv de studii universitare-
#a nscriere- candidaii vor primi o legiti#a+ie de co%cur& tip.

4
3III. Reparti,area locurilor pe cele " Facult)+i ale UMF Carol Davila@
co%/or# apro:)rii 9e%atului U.M.F. Carol Davila@ e&te ur#)toarea5
Ta:el !
9peciali,area
Durata de
studiu' nr.
credite
Ar. locuri
/i%a%+ate
de la :uget
din care
nr. locuri
pentru
rromi
%r. locuri
pt. etnici
rom1ni din
7.Moldova
Ar. locuri
cu ta4)
Medicin ; ani'0;)
credite
(! ( & 2(
Medicin
dentar
; ani'0;)
credite
!-! & & !2(
Farmacie > ani'0))
credite
!"! & & !
FM?M6
?sisten
medical
general'Moae
, ani'(,)
credite
2( & )
"(
FM?M : ?lte
specializri
0 ani'&+)
credite
(- & )
Total 2- 7 - (2
Cetenii din 7epu3lica Moldova tre3uie s dea o declaraie pe proprie rspundere
c nu au cetenie rom1n i carte de identitate rom1neasc.
8n planul de colarizare n instituii militare de nvm1nt din Ministerul ?prrii
%aionale- pentru I%&titutul Medico'Militar@ ci!ra de colarizare pentru anul
universitar ()&,6()&> este de "! locuri repartizate dup cum urmeaz"
&. Ministerul ?prrii %aionale" &) locuri : Medicin*
(. Ministerul ?!acerilor Interne" &> locuri :Medicin*
0. ?dministraia %aional a Denitenciarelor"
5
6 Medicin : &) locuri*
6 Medicin Dentar : > locuri*
6 Farmacie : & loc.
?dmiterea pe aceste locuri se va susine la aceeai dat i n aceleai condiii de
concurs ca i la !acultile Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila.
8nscrierea candidailor i in!ormaii suplimentare pot !i o3inute de la Institutul
Medico : Militar- str. Institutului Medico:Militar- nr. 0:>- sector &- Bucureti- tel"
)(&'0&5.;).);* !a2" )(&'0&5.F).;&.
IB. Ta4a de &tudiu sta3ilit de Cenatul UMF Carol Davila pentru ciclul de
studii universitare de licen pentru anul universitar ()&,:()&> este de 2 lei
Ca% de &tudiu pentru Medici%)@ Medici%) de%tar) i Far#acie i 7 leiCa% de
&tudiu pentru FMAM. Aa2a de studiu anual va !i platit n 0 trane <prima tran
6 >)G din ta2a anual- a doua tran : (>G din ta2a anual i a treia tran : (>G
din ta2a anual=.
B. De&/)urarea e4a#e%ului de ad#itere $% UMF Carol Davila Bucureti '
&e&iu%ea iulie 2!"
&. 6istele nominale ale candida!ilor n ordine alfabetic0 slile n care se
desfoar concursul de admitere i reparti!ia candida!ilor pe sli vor !i
a!iate la avizierele Facultii de Medicin <pentru specializrile Medicin i
F.M.?.M.=- respectiv ale Facultii de Medicin Dentar i Facultii de
Farmacie n preziua concursului de admitere.
(. Candidaii au o3ligaia de a veri!ica e2actitatea datelor nscrise pe listele
a!iate i de a aduce imediat la cunotina comisiei de admitere- prin
secretariatele !acult ilor- eventualele neconcordane !a de datele din
cererea de nscriere tip sau !a de actele depuse la dosar. Dup nceperea
concursului- pe listele a!iate nu se mai admit nici un !el de modi!icri.
0. ?ccesul candidailor n sli- n ziua concursului de admitere- se va !ace pe
3aza cr!ii de identitate sau a paaportului vala3il precum i a le#itima!iei
de concurs tip0 eli3erat la nscriere de ctre Cecretariatele Facultilor-
ncep1nd cu ora 7
00
- pentru toate !acultile din U.M.F. Carol Davila.
,. #a intrarea n sala de concurs supravegBetorii veri!ic identitatea !iecrui
candidat pe 3aza actului de identitate iar candidatul semneaz n ta3elul de
prezen.
>. Candidaii sunt aezai n sal n ordine al!a3etic- con!orm listelor !inale
a!iate- cu e2cepia perecBilor so6soie- !rai6surori- care au o3ligaia- su3
sanciunea anulrii lucrrii i eliminrii din concurs- s semnaleze e!ului de
sal aceste situaii- pentru a putea !i aezai separat. Candidaii a!lai n sal
6
pot declara- su3 semntur- situaiile menionate mai sus. Fiecare candidat se
aeaz pe locul indicat prin legitimaia de concurs lipit pe mas i care are
acelai numr ca i cel de pe legitimaia de concurs tip primit la nscriere.
Candidaii ocup numai locurile indicate de organizatori i nu au voie s le
scBim3e ntre ei. 8n cazul n care locul desemnat iniial nu este
corespunztor- candidatul poate !i mutat pe un loc disponi3il- dar numai la
indicaia e!ului de sal. Candidaii sunt aezai n sal n aa !el nc1t s
rm1n cel puin un loc li3er ntre ( candidai.
;. 8n prezena candidailor- e!ii de sal citesc instruciunile privind modul de
des!urare a concursului.
F. 8ncep1nd cu ora 7
20
se distri3uie candidailor cBestionarele pentru rspunsuri.
Fiecare candidat are o3ligaia de a veri!ica cBestionarul pentru rspunsuri-
pentru a se identi!ica eventualele greeli de tiprire- caz n care cBestionarul
respectiv va !i nlocuit.
+. Dup distri3uirea cBestionarelor de concurs0 supravegBetorii !ac instructaIul
candidailor i veri!ic corectitudinea datelor de identi!icare nscrise pe
cBestionarul de concurs.
5. ?nterior orei de ncepere a concursului- supravegBetorii distri3uie caietele
cu ntre3ri pentru concurs pe cele , tipuri. Fiecare candidat are o3ligaia s
veri!ice caietul cu ntre3ri- !iind nlocuite caietele cu greeli de tipar.
Candidaii poart ntreaga responsa3ilitate a notrii corecte a numrului
caietului cu ntre3ri pentru concurs pe cBestionarul de rspuns.
&).Candidaii care nu sunt prezeni n sal n momentul descBiderii plicurilor cu
caietele cu ntre3ri nu mai au acces n sala de concurs- pierz1nd ast!el
dreptul de a susine pro3a scris.
&&. 8n timpul pro3ei scrise de concurs- candidaii nu au voie s consulte nici un
!el de material- s discute cu ali candidai- s copieze* se interzice- de
asemenea- !olosirea de ctre candidai a minicalculatoarelor proprii- a
tele!oanelor mo3ile sau a oricror dispozitive electronice de comunicare. Cei
surprini asupra !aptului sunt eliminai din concurs. Materialele documentare
sunt depozitate ntr6un loc al slii unde candidaii nu au acces p1n la !inalul
concursului. 8n acelai loc se vor depozita i tele!oanele mo3ile- ncBise pe
toat durata pro3ei de concurs.
&(..rice !raud sau tentativ de !raud dovedit- care contravine disciplinei sau
eticii concursului- se soldeaz cu e2cluderea imediat a candidatului din
concursul de admitere.
&0. Concursul de admitere se des!oar dup un sistem tip gril al ntre3rilor
<complement simplu- complement direct=.
&,. CBestionarele de concurs tre3uie completate corect- !r tersturi dup
urmtoarele reguli"
7
a- Dentru completare se !olosete- n mod o3ligatoriu0 pi2 negru sau
al3astru ncBis*
b- Dentru marcarea rspunsurilor corecte se completeaz integral
csuele respective iar csuele corespunztoare rspunsurilor greite
se las necompletate*
c- %u se admit cBestionare de concurs cu tersturi sau corecturi care pot
produce interpretri eronate din partea sistemului electronic de
prelucrare a rspunsurilor.
&>. Candidaii care !ac greeli sau tersturi ce pot !i considerate semne
distinctive pe cBestionarul de concurs i pot transcrie cBestionarul- !r a
depi ns timpul destinat acestei pro3e. 8n aceste conditii- cBestionarul
iniial este anulat pe loc de ctre responsa3ilul de sal- su3 semntur*
cBestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei- coninutul lor ne!iind
luat n considerare.
Ce atenioneaz candidaii s ia n calcul timpul necesar completrii unui nou
cBestionar de concurs- care poate !i- uneori- de &>6() minute- pentru a nu
risca e2pirarea timpului pentru pro3a de concurs- naintea !inalizrii
completrii noului cBestionar de concurs.
&;. Dentru ciorn se pot utiliza numai coli de B1rtie cu tampila de concurs care
sunt primite de la supravegBetori.
&F. Din momentul nceperii pro3ei scrise nici un candidat nu poate prsi
de!initiv sala dec1t dup minimum 0) de minute i numai dup ce a predat
lucrarea i a semnat 3orderoul de predare a acesteia. Dup prsirea slii-
niciunui candidat nu i este permis revenirea <pe perioada des!urrii
pro3ei= pentru niciun motiv- cu e2cepia situaiei n care un candidat are
necesiti !iziologice- caz n care este nsoit de ( supravegBetori i poate
lipsi din sal ma2imum &) minute. Aimpul a3senei din sal nu prelungete
durata pro3ei pentru candidatul respectiv.
&+. Aimpul de concurs <durata pro3ei scrise= ncepe din momentul n care n
sala de concurs a !ost distri3uit ultimul caiet cu ntre3ri pentru concurs.
Je!ul de sal noteaz la loc vizi3il i in!ormeaz candidaii despre ora de
ncepere i ora de !inalizare a concursului.
&5. Durata pro3ei scrise este de ( ore si Iumtate n cazul specializrilor
Medicin- Medicin Dentar i Farmacie- ( ore pentru admiterea la
specializrile ?sisten Medical general i Moae i- respectiv & ora i
Iumatate pentru celelalte specializari ale F.M.?.M.
(). #a Facultile de Medicin i Medicin Dentar concursul de admitere
include dou discipline <Biologie o3ligatoriu i- la alegere- Fizic sau
CBimie=- totaliz1nd un numar de &)) ntre3ri- din care ;) pentru pro3a
o3ligatorie i ,) pentru cea la alegere.
8
#a Facultatea de Farmacie- concursul de admitere include doua discipline
<CBimia organic o3ligatoriu i- la alegere- Biologie vegetal sau ?natomia
i Fiziologia omului=- totaliz1nd un numr de &)) ntre3ri- din care ;)
pentru pro3a o3ligatorie si ,) pentru cea la alegere .
#a Facultatea de Moae i ?sisten medical general concursul de
admitere include dou discipline <Biologie o3ligatoriu i- respectiv- Fizic
sau CBimie la alegere=- cu un numr total de +) de ntre3ri <;) pentru pro3a
o3ligatorie i () pentru cea la alegere=.
7estul specializrilor de la FM?M <?sisten dentar- AeBnic dentar-
?sisten de !armacie- 7adiologie i imagistic- #a3orator clinic-
Balneo!izioterapie= au la concursul de admitere Biologia ca disciplin
o3ligatorie- respectiv Fizica sau CBimia la alegere- totaliz1nd un numr de
;) de ntre3ri- dintre care ,) pentru pro3a o3ligatorie i () pentru cea la
alegere.
(andida!ii vor specifica obli#atoriu pe fia de nscriere disciplina la ale#ere la
care vor sus!ine concursul de admitere-
(&.#a s!1ritul pro3ei scrise- candidaii predau cBestionarul de concurs e!ului
de sal i semneaz n ta3elul de predare al acestuia.Caietul cu ntre3ri
rm1ne n posesia candidatului- cu e2cepia celor care- indi!erent din ce
motiv- prsesc sala nainte de !inalizarea pro3ei scrise.
BI. Te#atica &i :i:liogra/ia concursului de admitere sunt cele a!iate la
Decanatele Facultilor de Medicin- Medicin Dentar- Farmacie i F.M.?.M.
BII. Corectarea lucrrilor
&. Corectarea lucrrilor'cBestionarelor de concurs se realizeaz imediat dup
!inalizarea pro3ei scrise- n sala de concurs- n prezena candidatului i a unui
martor <din r1ndul candidailor care semneaz pe cBestionar alturi de candidat=-
prin citire computerizat <scanare= sau prin corectur manual- n cazul
imposi3ilitii realizrii corecturii electronice urm1nd- ulterior- veri!icarea tot
prin citire computerizat a rezultatelor. 8n urma reveri!icrilor- punctaIele
comunicate n sal pot su!eri modi!icri. De durata corectrii lucrrilor-
candidaii rm1n pe locurile sta3ilite la intrarea n sal.
(. Fiecare ntre3are are un singur rspuns corect <materializat prin completarea
integral a csuei corespondente= pentru care se acord un punct. DunctaIul
ma2im al pro3ei de concurs este de &)) puncte pentru !acultile de Medicin-
Medicin Dentar i Farmacie- +) puncte pentru Facultatea de Moae i
9
?sisten Medical i ;) puncte pentru restul specializrilor din cadrul FM?M.
DunctaIul o3inut se trans!orm n note.
0. %ota minim de admitere nu poate !i mai mic de ><cinci= sau dec1t un numr
minim de puncte ecBivalent.
,.Dentru specializrile cu reglementare sectorial- criteriul de clasi!icare este
reprezentat de punctaIul o3inut la pro3a scris. Dentru specializrile cu
reglementare general- criteriul de clasi!icare este reprezentat de punctaIul
o3inut la pro3a scris <acesta are prioritate= i apoi prima opiune e2primat de
candidat la nscrierea la concursul de admitere.
>. 8n cazul e2istenei mai multor candidai cu punctaI'not egal cu cea a ultimului
loc !inanat de la 3uget- criteriile de departaIare sunt"
a. punctaIul o3inut la disciplina o3ligatorie <3iologie pentru Facultatea de
Medicin- Medicin Dentar i FM?M- respectiv cBimie organic pentru
Facultatea de Farmacie=.
3. media o3inut la e2amenul de 3acalaureat.
;. 7ezultatele concursului de admitere- veri!icate i apro3ate de Comisia Central
de ?dmitere- se aduc la cunotina celor interesai prin a!iare pe pagina de
internet a universitatii i la sediile !acultilor- la loc vizi3il- speci!ic1ndu6se ora
i data a!irii.
F. #ista candidailor admii se a!ieaz n ordinea descresctoare a punctaIului
o3inut- n limita locurilor !inanate de la 3uget acordate !iecrei !aculti n
parte. #ista candidailor respini se a!ieaz n ordine al!a3etic.
+. 7ezultatele concursului de admitere devin !inale'o!iciale dup soluionarea
contestaiilor.
5. 7ezultatele !inale i lista candidailor admii vor !i a!iate la avizierele
!acultilor dup termenul de contestaii i rezolvare a acestora. Dup a!i area
rezultatelor !inale- actele candidailor respini se restituie acestora- la cerere- pe
3aza crii de identitate- n cel mult ,+ de ore de la depunerea cererii- !r
perceperea vreunei ta2e. ?ctele pot !i restituite i persoanelor care prezint
mputernicire notarial legalizat.
BIII. Co%te&ta+ii
&. Contestaiile privind coninutul ntre3rilor scrise sau corectitudinea grilei
o!iciale de rspunsuri se nregistreaz la comisiile de admitere ale !acultilor i
se depun n termen de ( ore de la !inalizarea pro3ei scrise. Dup acest termen
nu mai este posi3il contestarea coninutului ntre3rilor sau a corectitudinii
grilei o!iciale de rspunsuri.
(. Contestaiile privind coninutul ntre3rilor scrise sau corectitudinea grilei
o!iciale de rspuns se analizeaz de ctre o comisie de specialiti. Decizia
acestei comisii este de!initiv. Dac n urma contestaiilor privind coninutul
10
ntre3rilor sau corectitudinea grilei o!iciale de rspunsuri comisia apreciaz c
e2ist ntre3ri care prezint vicii de !ormulare- aceste ntre3ri sunt anulate
<Botr1rea luat urm1nd a !i consemnat ntr6un proces ver3al semnat de toi
responsa3ilii grupurilor de lucru=. ?nularea ntre3rilor duce la anularea
punctelor acordate la ntre3rile respective- pentru toi candidaii. 8n urma
analizrii contestaiilor- punctaIele comunicate n sali pot su!eri modi!icri.
0. Contestaiile privind rezultatele pro3elor scrise <punctaI= se nregistreaz i se
depun la secretariatele !acultilor n termen de (, de ore de la a!iarea
rezultatelor <ncep1nd cu ora i data a!irii acestora=. Candidaii pot contesta
doar propriile rezultate.
,. #ucrrile'cBestionarele de concurs constituind o3iectul contestaiei privind
rezultatele pro3ei scrise <punctaI= se recorecteaz- prin citire computerizat
<rescanare=- n prezena candidatului care a depus contestaia iar comunicarea
rezultatelor !inale se !ace prin a!iare- n termen de (, de ore de la e2pirarea
termenului de rezolvare a contestaiilor. Decizia comisiei de contestaii privind
rezultatele pro3ei scrise este de!initiv.
BI3. Con!orm reglementrilor legale n vigoare- UMF Carol Davila
Bucureti poate colariza- pentru anul universitar ()&,6()&>- n limita locurilor
apro3ate de ctre Cenat- &tude%+i $% regi# cu ta4)- care au susinut concurs de
admitere- dar nu au o3inut punctaI'not corespunztoare locurilor 3ugetate n
ordine descresctoare a punctaIelor'notelor <Aa3el &=.
Candidaii interesai de aceast !orm de colarizare- vor depune cerere la
Decanatele Facultilor.
?nalizarea i apro3area cererilor se va !ace n perioada urmtoare.
#ista candidailor admii n regim cu ta2 va !i a!iat la Cecretariatul !iecrei
!aculti.
Dentru a do31ndi calitatea de student- candidaii acceptai la !orma cu ta2-
tre3uie s acBite prima tran a ta2ei- n cuantum de ,>)) lei pentru Medicin-
Medicin dentar- Farmacie i 0))) lei pentru FM?M. 8n caz contrar- pierd dreptul
de nmatriculare ca student n anul universitar ()&,6()&>.
B3. Alte preci,)ri privi%d co%cur&ul de ad#itere $% UMF Carol Davila@
&e&iu%ea iulie 2!"5
#a admiterea n ciclul de studii universitare de licen pot candida cetenii
mem3ri ai Uniunii $uropene- ai statelor aparin1nd Cpaiului $conomic
$uropean i ai Con!ederaiei $lveiene- n aceleai condiii prevazute de lege
pentru cetenii rom1ni- inclusiv n ceea ce privete ta2ele de colarizare.
11
#a nscrierea acestor categorii de candidai este necesar recunoaterea
studiilor e!ectuate de ctre acetia n rile de domiciliu- realizat de ctre
Direcia de specialitate din cadrul Ministerului $ducaiei %aionale din
7om1nia.
#a admiterea n ciclul de studii universitare cu predare n lim3a rom1na-
cetaenii statelor mai sus menionate au o3ligaia s prezinte un Certi!icat de
competen lingvistic pentru lim3a rom1n eli3erat de Disciplina de #im3i
moderne a UMF Carol Davila.
Ta4a pe%tru certi/icatul de co#pete%+) li%gvi&tic) e&te de 2 de lei- care se
acBit la Casieria 7ectoratului din str. Dionisie #upu- nr. 0F- sector &- Bucureti.
E4a#e%ul de li#:a ro#D%) pe%tru eli:erarea ate&tatelor de co#pete%+)
li%gvi&tic) pe%tru ca%dida+ii di% +)rile U.E.
$2amenul de lim3a rom1n pentru candidaii din rile U.$. care susin concurs de
admitere la Universitatea de Medicin i Farmacie KCarol DavilaK Bucureti va
avea loc pe .... 2!"@ ora !2

@ la Faculttea de Medicin din B


dul
$roilor
Canitari- nr. +.
8nscrierea pentru e2amen se !ace la Disciplina de #im3i Moderne- n perioada )& :
),.)F.()&,- ntre orele &&
))
6&0
))
- pe 3aza crii de identitate i'sau paaportului i a
cBitanei de acBitare a ta2ei.
$2amenul de lim3a rom1na const din doua pro3e" pro3a scris i pro3a oral.
Proba scris va cuprinde5
pro3 de nelegere a unei comunicri scrise <te2t n lim3a rom1n cu
ntre3ri cu rspuns multiplu=*
pro3 de competen scris- care va consta din ela3orarea unui te2t
<!ormulare de ntre3ri- eseu- rezumat- para!raza- scBim3area !ormei
cuvintelor= i rezolvarea unor e2erciii de gramatic i voca3ular.
Proba oral va cuprinde5
pro3 de ntelegere a unei comunicri orale- alcatuit din activiti pe 3aza
unor te2te citite in sal*
pro3 de competen oral- prin susinerea unor scurte prezentri pe teme de
nvam1nt i'sau pe pro3leme de specialitate n concordan cu e2amenul de
admitere <3iologie- !izic- cBimie=.
12
Dentru !iecare pro3 <scris i oral= se acord note de la & la &)- nota minim de
promovare a !iecarei pro3e !iind >-)) <cinci=. %ota !inal reprezint media
aritmetic a pro3elor de scris i oral- !iind minimum >-)) <cinci=. Candidaii care
nu o3in nota minim la pro3a scris nu se pot prezenta la pro3a oral.
?ccesul candidailor n sal- n ziua e2amenului de lim3a rom1n- se va !ace pe
3aza crii de identitate i'sau a paaportului vala3il- precum i a cBitanei de
acBitare a ta2ei de e2amen.
?testatele de competen lingvistic se vor eli3era personal la Disciplina de #im3i
Moderne n data de )+.)F. ()&,- ntre orele 5
))
6 &&
))
.
3iblio#rafie
&. /rigore Br1ncu- ?driana Ionescu- Manuela Caramandu- 6imba rom5n
manual pentru studen!ii strini- $ditura Universitii din Bucureti-
&55;'())0'())>.
(. .lga Blnescu- 6imba8 medical rom5nesc pentru strini0 $ditura ?riadna
L5+- Bucureti- &555-
0. /BeorgBe Doca- 6earn 9omanian0 (ourse for :n#lis; /pea<ers- %iculescu-
())+.
,. ?ndra Easilescu <coordonator=- 6imba rom5n ca limba strin- )osare
peda#o#ice- $ditura Universitii din Bucureti- ());.
In!ormaii suplimentare se pot o3ine de la Decanatele Facultilor de Medicin
<tele!on 6 )(&0&+)F;)=- Medicin Dentar <tele!on : )F+,(F0)&0=- Farmacie
<tele!on : )(&0&+)F>)= sau FM?M <tele!on : )(&0&F(0(F=.
13