Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN DE NGRIJIRE

CAZUL I ZIUA I
Data i
ora
Nevoi afectate Obiective Interven ii Evaluare
04.01.2013
Ora 13
1Nevoia !e a evita
"ericolele #
D.N. :Vulnerabilitate
fa de pericole :
- anxietate
- durere
-tahicardie(P=86p/min)
-tahipnee(R=20r/min)
- re uri
-!"r#"turi
-#$"%iciune
-inapeten "
- ri#c de c&mp$ica ii a$e
%&$ii (in#u'icien "
rena$" acut"( ne'r&patii)
- ri#c de c&mp$ica ii
iatr&ene
- ri#c de in'ec ii
n&#&c&mia$e
)&$na!a #" %ene'icie*e
de un mediu de
#iuran "+ #" 'ie 'erit de
peric&$e(
Reducerea i
#uprimarea ri#curi$&r(
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat" p#ihic.
- c&nduc %&$na!a ,n #a$&n i & a-ut #" &cupe &
p&*i ie c&n'&rta%i$" ,n pat i ,i rec&mand repau# $a
pat
- cree* c&ndi ii &ptime de mediu (22.)
- di#cut cu %&$na!a+ & ,ncura-e*+ & $ini te#c i ,i
exp$ic c&nduita terapeutic" ce urmea*" a 'i
e'ectuat"
- ,i &'er $en-erie curat" de pat i de c&rp din %um%ac
i & a-ut #" #e #chim%e
- m"#&r i n&te* 'unc ii$e !ita$e
-#upra!ehe* ,n permanen " %&$na!a+ urm"re#c
e!&$u ia mani'e#t"ri$&r i e!entua$e$e #emne de
c&mp$ica ii
-pre"te#c materia$e$e nece#are ,n !ederea capt"rii
!"r#"turii i & capte*(
- pr&rame* %&$na!a+ & c&nduc i & a-ut ,n !ederea
e'ectu"rii un&r in!e#tia ii parac$inice/ 0xamen
cardi&$&ic+ 0c&ra'ie+ 012+ Rx. Pu$m&nar+ Rx.
a%d&mina$ pe &$
- rec&$te* c&n'&rm 3.O.
-#4ne pentru/
5678+
5 892+
5 3&#'ata*" a$ca$in"+
-urin" pentru examen #umar de urin"
Ora 13

)&$na!a pre*int"/
- :; = 120/60 mm8
- P = 86 p/min
- R = 20 r/min
- :=36.<.
- d&u" mic iuni n&rma$e
cantitati!
Ora 16

- :;=120/<0 mm8
- P=88 p/min
- R=20 r/min
- :=36.6.
Re*u$tate ana$i*e/
- eritr&cite 4.0= 10
3>
10
3
/?9
- hem&$&%ina 12.1 /d$
- hemat&crit 3<.6@
- !&$um eritr&citar mediu
=1.= '9
- c&ncentra ia de
hem&$&%ina eritr&citara
medie 32.2 /d$
- $" imea di#tri%u iei
23
-etichete* pr&du#e$e rec&$tate i $e duc $a $a%&rat&r
-admini#tre* c&n'&rm 3.O./
51' ;mpici$in" A.6 (
51' ;$&ca$min A.B.+
51' C&-#pa A.B.(
51' ;rnetine A.B.+
5P06 Riner D00 m$+
57er $uc&*at D00 m$
-urm"re#c e'ectu$ medicamente$&r admini#trate i
e!entua$e$e e'ecte #ecundare(
-aduc re*u$tate$e ana$i*e$&r de $a%&rat&r i $e pre*int
medicu$ui(
- m"#&r i n&te* $ichide$e inerate i e$iminate ,n
!ederea %i$an u$ui ine#ta excreta
- e'ectue* t&ate tehnici$e $a timp+ ,n c&ndi ii de
a#ep#ie i anti#ep#ie.
eritr&cite$&r 11.4 @
- $euc&cite <.4 x 10
3
/?9
- !&$um tr&m%&citar
mediu D.23$
- 678 100 mm/#
- '&#'ata*a a$ca$ina 400
E/9
0x. .ardi&$&ic/
- '"r" acu*e
cardi&!a#cu$are
- d. :ahicardie #inu#a$a
- #e rec. 0i$&c 2D m
1cp/*i
Ora 13 $Nevoia !e a eli%ina#
D.N.: Vrsturi:
- re uri
- !"r#"turi
- di#c&n'&rt
- anxietate
)&$na!a #" pre*inte
e$imin"ri c4t mai
apr&piate de !a$&ri$e
'i*i&$&ice(
7uprimarea !"r#"turii
- a#iur un c$imat c&re#pun*"t&r+ de $ini te+
intimitate pentru ca pacienta #" p&at" e$imina
-pre"te#c materia$e$e nece#are ,n !ederea
capt"rii !"r#"turii i & capte*(
-#upra!ehe* ,n permanen " %&$na!a
i ,$ a-ut ,n timpu$ !"r#"turii(
-m"#&r i n&te* 'unc ii$e !ita$e.
-di#cut cu %&$na!a i & ,ncura-e*(
-&'er %&$na!ei ceai i urm"re#c t&$eran a
i apetitu$ (
- admini#tre* tratamentu$ pre#cri#/
51' ;rnetine i.m.+
51' Bet&c$&pramid i.m.
Ora 18
- %&$na!a pre*int"
diminuarea !"r#"turi$&r
- %&$na!a pre*int" mic iuni
'i*i&$&ice
24
-#upra!ehe* ,n permanen " %&$na!a(
-urm"re#c ,n permanen " e'ectu$
tratamentu$ui.
- de#er!e#c %&$na!a $a pat pentru a e$imina
- capte* e$imin"ri$e ,n !ederea %i$an u$ui $ichidian
- exp$ic %&$na!a imp&rtan a c&n#umu$ui de $ichide
,n cantitate #u'icient" (2 $/*i)
- rec&mand %&$na!ei repau# $a pat.
Ora 13 & Nevoia !e a 'e
ali%enta i (i!rata #
D.N. : Alimenta ie
inadecvat prin deficit /
- inapeten "
- re uri
- deprinderi a$imentare
re ite
- !"r#"turi
- #emne de de#hidratare
)&$na!a #" #e
a$imente*e i #" #e
hidrate*e c&n'&rm
ne!&i$&r #a$e(
)&$na!a #" re#pecte
reimu$ a$imentar
impu#(
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat hidric i
nutri i&na$
-di#cut cu %&$na!a+ ,i exp$ic nece#itatea i
imp&rtan a unui c&n#um cre#cut de $ichide i
re#pectarea unui reim
- rec&mand %&$na!ei reim a$imentar '"r" r"#imi+
r4nta uri+ pr"-e$i+ c&ndimente+ etc.
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a reimu$ui a$imentar
indicat ,n e!&$u ia 'a!&ra%i$" a a'ec iunii #a$e i
,mpreun" cu %&$na!a ,nt&cme#c & $i#t" cu
a$imente$e permi#e i nepermi#e in4nd c&nt de
pre'erin e$e ace#teia
- de#er!e#c %&$na!a $a pat cu a$imente$e permi#e
-&%#er! apetitu$ %&$na!ei urm"rind t&$eran a
die#ti!".
-#upra!ehe* ,n permanen " %&$na!a.
Ora 13
- %&$na!a a ,n e$e#
imp&rtan a reimu$ui
a$imentar impu#
Ora 18
- %&$na!a a c&n#umat D00
m$ ceai
- %&$na!a nu mai pre*int"
!"r#"turi
Ora 13 )Nevoia !e a fi curat*
+n,ri-it i !e a. i
"/'tra %ucoa'ele i
te,u%entele curate i
inte,re#
D.N.: Alterarea
mucoaselor i
)&$na!a #" pre*inte
teumente n&rma$
c&$&rate
)&$na!a #" pre*inte
muc&a#e umede+
e$a#tice
- &'er %&$na!a $en-erie de pat i de c&rp curate i
a-ut pacienta #" #e #chim%e
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a unei hidrat"ri
c&re#pun*"t&are
- di#cut cu %&$na!a i ,i exp$ic re#pectarea i
imp&rtan a n&rme$&r de iien"
- e!a$ue* #tarea muc&a#e$&r i teumente$&r i
Ora 16

- %&$na!a pre*int"
muc&a#e i teumente
u &r m&di'icate
- %&$na!a a ,n e$e#
re#pectarea n&rme$&r de
iien"
2D
tegumentelor:
- teumente pa$ide
- muc&a#e u#cate
radu$ de c&n'&rt a$ %&$na!ei
- pre"te#c materia$e nece#are i micr&c$imat
c&re#pun*"t&r pentru e'ectuarea t&a$etei pe reiuni+
& a-ut ,n !ederea ace#teia
Ora 13 0Nevoia !e a 'e %i ca
i a avea o bun/
"o'tur/ #
D.N. :Dificultate de a
se deplasa :
- durere epia#tric"
- anxietate
- repau# pre$unit $a pat
- p&*i ie '&r at"
anta$ic"
- di#c&n'&rt
)&$na!a #" #e
dep$a#e*e #inur"+ '"r"
di'icu$tate
- tran#p&rt %&$na!a ,n !ederea e'ectu"rii un&r
in!e#tia ii parac$inice
- a-ut %&$na!a #" &cupe p&*i ii c&n'&rta%i$e ,n pat i
m" a#iur de c&n'&rtu$ ace#teia
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a repau#u$ui $a pat
- ,n!" %&$na!a cum #"- i #chim%e p&*i ia ,n pat $a
'iecare 2 &re
- m"#&r i n&te* 'unc ii$e !ita$e
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea a$imenta iei+
e$imin"ri$&r i a iienei per#&na$e
- e'ectue* ma#a-e u &are+ 'ric i&n"ri cu a$c&&$
- e!a$ue* capacit" i$e 'i*ice a$e %&$na!ei
- &'er %&$na!ei $en-erie de pat %ine c"$cat" #i am
pre"tit patu$ cu cearcea'u$( %ine ,ntin# pentru
pre!enirea e#care$&r.
Ora 18

- %&$na!a a ,n e$e#
imp&rtan a repau#u$ui $a
pat impu#
- %&$na!a nu pre*int"
#emne de e#care de decu%it
- %&$na!a a '&#t ,n#& it" $a
in!e#tia ii
Ora 13 1Nevoia !e a 'e
o!i(ni #
D.N.:Insomnie :
- di#c&n'&rt
- &re in#u'iciente de
#&mn
- tre*iri repetate ,n
cur#u$ n&p ii
- anxietate
- durere epia#tric"
)&$na!a #" #e p&at"
&dihni c&n'&rm
ne!&i$&r #a$e i #" 'ie
echi$i%rat" p#ihic i
'i*ic.
- di#cut cu %&$na!a i & ,ncura-e*
- cree* c&ndi ii &ptime de mediu (aeri#e#c
,nc"perea+ diminue* $umin&*itatea)
- inter*ic !i*ite$e ,n a'ara &re$&r #ta%i$ite
- rec&mand i ce$&r$a$ i %&$na!i din #a$&n #"
p"#tre*e $ini tea
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea e$imin"ri$&r
- exp$ic %&$na!ei nece#itatea #&mnu$ui
- admini#tre* c&n'&rm 3.O./1' ;$&ca$min
i.m.+1'C&-#pa i.m.
Ora 1=

- %&$na!a a d&rmit d&ua


&re '"r" tre*iri ,n timpu$
#&mnu$ui
- anxietate diminuat"
26
- p&*i ie inadec!at" - #upra!ehe* %&$na!a ,n timpu$ #&mnu$ui
Ora 13 2Nevoia !e a +nv/ a
cu% '/. i "/'tre3e
'/n/tatea#
D.N. :Ignoran :
- cun& tin e
in#u'iciente ,n $e"tur"
cu a'ec iunea de care
#u'er"+ cu tratamentu$
medicament&# i
iien&-dietetic
- $ip#" de in'&rma ii
- team"
- apatie
- deprinderi re ite
)&$na!a #" cun&a#c"+
#" re#pecte reu$i$e i
n&rme$e de p"#trare a
#"n"t" ii (
)&$na!a #" acumu$e*e
n&i cun& tin e cu
pri!ire $a %&a$" i $a
&%iceiuri$e
d"un"t&are (
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat p#ihic.
-)&$na!a #" 'ie
in'&rmat" ,n $e"tur" cu
inter!en ia chirurica$"
-)&$na!a #" accepte
inter!en ia chirurica$"
- exp$&re* ni!e$u$ de cun& tin e a$ %&$na!ei i ,i
exp$ic imp&rtan a p"#tr"rii #t"rii de #"n"tate
- ,i &'er in'&rma ii de#pre %&a$a #a
- & antrene* ,n di#cu ii cu a$ i %&$na!i cu aceea i
a'ec iune
- di#cut cu %&$na!a+ & ,ncura-e* pri!ind imp&rtan a
e'ectu"rii n&rme$&r de iien"
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a reimu$ui a$imentar
impu#+ ,i &'er & $i#t" cu a$imente$e permi#e i
nepermi#e i & r& #" ,$ re#pecte
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a r&$u$ui #"u ,n cadru$
echipei de ,nri-ire.
Ora 18

- %&$na!a pare intere#at" i


#&$icit" in'&rma ii
#up$imentare
2<
Pre!are !e tur/ 3iua 4
)&$na!a ..;. #a$&n 3 pre*int" urm"t&are$e/
-dureri epia#trice i a$e hip&c&ndru$ui drept+ re uri.
- :;=120/<0 mm8
- P=88 p/min
- R=20 r/min
- :=36.6.
Fe urm"rit 'unc ii$e !ita$e+ e$imin"ri$e.
Fe admini#trat tratamentu$ c&n'&rm 3.O./
-;mpici$in" '$. 4 i.!
-;$&ca$min '. 2 i.m.
-C&-#pa '.1 i.m.
-;rnetine '. 2 i.m.
-P.e.! Riner D00 m$+ 7er $uc&*at D00 m$
Fe #upra!eheat/ e$imin"ri$e 'i*i&$&ice+ a$imenta ia %&$na!ei+ e!a$uarea 'unc ii$&r !ita$e $a 6 &re.
Fe e'ectuat ec&ra'ie a%d&mina$"+ examen cardi&$&ic+ 012+ Rx. pu$m&nar+ Rx. a%d&mina$ pe &$
Pred"/ a#. ..C. Preia/ a#. 0.F.
28
ZIUA II
Data i
ora
Nevoi afectate Obiective Interven ii Evaluare
0D.01.201
3
Ora 08
1Nevoia !e a evita
"ericolele #
D.N. : Vulnerabilitate
fa de pericole :
- anxietate
- durere
-tahicardie(P=88p/min)
-tahipnee(R=20r/min)
- re uri
-!"r#"turi
-#$"%iciune
-inapeten "
- ri#c de c&mp$ica ii a$e
%&$ii (in#u'icien "
rena$" acut"+ ne'r&patii+
#eptic&pi&emie)
- ri#c de c&mp$ica ii
iatr&ene
- ri#c de in'ec ii
n&#&c&mia$e
)&$na!a #" %ene'icie*e
de un mediu de
#iuran "+ #" 'ie 'erit de
peric&$e(
Reducerea i
#uprimarea ri#curi$&r(
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat" p#ihic.
- a-ut %&$na!a #" , i #chim%e p&*i ia ,n pat i ,i
rec&mand repau#
- e!a$ue* #tarea enera$" a %&$na!ei
- cree* c&ndi ii &ptime de mediu ($ini te+ $umina
di'u*"+ 22.)
- ,ncura-e* %&$na!a p#ihic i & r& #" ai%" ,ncredere
,n echipa de ,nri-ire
- c&nduc %&$na!a $a %aie i & a-ut #"- i e'ectue*e
iiena c&rp&ra$"
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea a$imenta ie i
a e$imin"ri$&r
- ,i &'er $en-erie curat" de pat i de c&rp din %um%ac
i & a-ut #" #e #chim%e
- m"#&r i n&te* 'unc ii$e !ita$e
- c&n'&rm 3.O. admini#tre*/
5 ;mpici$in" '$. 4 i.!+
5;$&ca$min '. 2 i.m. (
5C&-#pa '.1 i.m.
5;rnetine '. 2 i.m.(
5P.e.! Riner D00 m$+
57er $uc&*at D00 m$
- m"#&r i n&te* $ichide$e inerate i e$iminate ,n
!ederea %i$an u$ui ine#ta excreta
- di#cut cu %&$na!a+ & ,ncura-e*+ & $ini te#c .
Ora 08
)&$na!a pre*int"/
- :; = 120/<0 mm8
- P = 80 p/min
- R = 18 r/min
- :=36.D.
Ora 18
)&$na!a pre*int"/
- :; = 120/60 mm8
- P = 82 p/min
- R = 1= r/min
- :=36.6.
- %&$na!a e#te $ini tit" i
c&$a%&rea*" cu echipa de
,nri-ire
- %&$na!a nu pre*int"
c&mp$ica ii a$e %&$ii
-%&$na!a re'u*a inter!en ia
chirurica$" c$a#ic" i
&ptea*" pentru inter!en ie
chirurica$" $apar&#c&pia
care #e p&ate e'ectua d&ar
in data de 08.01.2013
2=
Ora 08 $Nevoia !e a
eli%ina #
D.N. : Vrstur :
- !"r#"turi
- di#c&n'&rt
- anxietate
)&$na!a #" pre*inte
e$imin"ri c4t mai
apr&piate de !a$&ri$e
'i*i&$&ice(
- a#iur un c$imat c&re#pun*"t&r+ de $ini te+
intimitate pentru ca %&$na!a #" p&at" e$imina
- admini#tre* tratamentu$ pre#cri#/
5;rnetine '. 2 i.m.(
5Bet&c$&pramid '.2 i.m.
- a-ut %&$na!a ,n cur#u$ !"r#"turi$&r
- ter %&$na!a pe 'a " dup" !"r#"tur"
- de#er!e#c %&$na!a $a pat pentru a e$imina
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a c&n#umu$ui de $ichide
,n cantitate #u'icient" .
Ora 18
- %&$na!a nu mai pre*int"
!"r#"turi
- %&$na!a pre*int" mic iuni
'i*i&$&ice
Ora 08 & Nevoia !e a 'e
ali%enta i (i!rata #
D.N. : Alimenta ie
inadecvat prin deficit:
- inapeten "
- re uri
- !"r#"turi
)&$na!a #" #e
a$imente*e i #" #e
hidrate*e c&n'&rm
ne!&i$&r #a$e(
)&$na!a #" re#pecte
reimu$ a$imentar
impu#(
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat" hidric i
nutri i&na$
- rec&mand %&$na!ei reim a$imentar '"r" r"#imi+
r4nta uri+ pr"-e$i+ c&ndimente+ etc.
- de#er!e#c %&$na!a $a pat cu a$imente$e permi#e
- urm"re#c e'ectu$ medicamente$&r+ precum i
t&$eran a die#ti!" a a$imente$&r
- #'"tuie#c %&$na!a #" %ea ce$ pu in 2 $ $ichid pe *i
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a reimu$ui a$imentar
indicat ,n e!&$u ia 'a!&ra%i$" a a'ec iunii #a$e i
,mpreun" cu %&$na!a ,nt&cme#c & $i#t" cu a$imente$e
permi#e i nepermi#e in4nd c&nt de pre'erin e$e
ace#teia.
Ora 18
- %&$na!a nu mai pre*int"
!"r#"turi
- %&$na!a a ,n e$e#
imp&rtan a reimu$ui
a$imentar impu#
Ora 08 )Nevoia !e a fi curat*
+n,ri-it i !e a. i
"/'tra %ucoa'ele i
te,u%entele curate i
inte,re#
D.N.: Alterarea
mucoaselor i
tegumentelor:
)&$na!a #" pre*inte
teumente n&rma$
c&$&rate
)&$na!a #" pre*inte
muc&a#e umede+
e$a#tice
- &'er %&$na!ei $en-erie de pat i de c&rp curate
-a-ut %&$na!a #" #e #chim%e
- di#cut cu %&$na!a i ,i exp$ic re#pectarea i
imp&rtan a n&rme$&r de iien"
- e!a$ue* #tarea muc&a#e$&r i teumente$&r
- e!a$ue* radu$ de c&n'&rt a$ %&$na!ei
- pre"te#c materia$e nece#are pentru t&a$eta
%&$na!ei
Ora 18
- %&$na!a a ,n e$e#
re#pectarea n&rme$&r de
iien"
30
- teumente pa$ide
- muc&a#e u#cate
- a-ut %&$na!a ,n !ederea e'ectu"rii t&a$etei
Ora 08 0Nevoia !e a 'e
%i ca i a avea o
bun/ "o'tur/ #
D.N. :Dificultate de a
se deplasa :
- durere epia#tric"
- anxietate
- repau# pre$unit $a pat
- p&*i ie '&r at"
anta$ic"
- di#c&n'&rt
)&$na!a #" #e dep$a#e*e
#inur"+ '"r" di'icu$tate
- a-ut %&$na!a #" &cupe p&*i ii c&n'&rta%i$e ,n pat
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a repau#u$ui $a pat
- ,n!" %&$na!a cum #"- i #chim%e p&*i ia ,n pat $a
'iecare 2 &re
- e'ectue* ma#a-e u &are+ 'ric i&n"ri cu a$c&&$
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea a$imenta iei+
e$imin"ri$&r i a iienei per#&na$e
- e!a$ue* capacit" i$e 'i*ice a$e %&$na!ei
- &'er %&$na!ei $en-erie de pat %ine c"$cat"
- pre"te#c patu$ cu cearcea'u$ %ine ,ntin# pentru
pre!enirea e#care$&r
Ora 18
- %&$na!a a ,n e$e#
imp&rtan a repau#u$ui $a
pat impu#
- %&$na!a nu pre*int"
#emne de e#care de decu%it
Ora 08 1Nevoia !e a 'e
o!i(ni #
D.N. :Insomnie :
-di#c&n'&rt
- &re in#u'iciente de
#&mn
- tre*iri repetate ,n
cur#u$ n&p ii
- anxietate
)&$na!a #" #e p&at"
&dihni c&n'&rm
ne!&i$&r #a$e i #" 'ie
echi$i%rat" p#ihic i
'i*ic.
- exp$ic %&$na!ei nece#itatea #&mnu$ui
- admini#tre* c&n'&rm 3.O./
5;$&ca$min '. 2 i.m. (
5C&-#pa '.1 i.m.
- #upra!ehe* %&$na!a ,n timpu$ #&mnu$ui - di#cut
cu %&$na!a i & ,ncura-e*
- cree* c&ndi ii &ptime de mediu (aeri#e#c
,nc"perea+ diminue* $umin&*itatea)
- #er!e#c %&$na!a $a pat cu & can" ceai ,nainte de
cu$care
- inter*ic !i*ite$e ,n a'ara &re$&r #ta%i$ite
- rec&mand i ce$&r$a$ i %&$na!i din #a$&n #"
p"#tre*e $ini tea
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea e$imin"ri$&r
Ora 18
- %&$na!a a d&rmit d&ua
&re '"r" tre*iri ,n timpu$
#&mnu$ui
31
Ora 08 2Nevoia !e a +nv/ a
cu% '/. i "/'tre3e
'/n/tatea#
D.N.: Ignoran :
- cun& tin e
in#u'iciente ,n $e"tur"
cu a'ec iunea de care
#u'er"+ cu tratamentu$
medicament&# i
iien&-dietetic
- $ip#" de in'&rma ii
- team"
- apatie
- deprinderi re ite
)&$na!a #" cun&a#c"+
#" re#pecte reu$i$e i
n&rme$e de p"#trare a
#"n"t" ii (
)&$na!a #" acumu$e*e
n&i cun& tin e cu
pri!ire $a %&a$" i $a
&%iceiuri$e
d"un"t&are (
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat p#ihic.
)&$na!a #" 'ie
in'&rmat" ,n $e"tur" cu
a'ec iunea
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a reimu$ui a$imentar
impu#+ ,i &'er & $i#t" cu a$imente$e permi#e i
nepermi#e i & r& #" ,$ re#pecte
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a r&$u$ui #"u ,n cadru$
echipei de ,nri-ire.
- exp$&re* ni!e$u$ de cun& tin e a$ %&$na!ei i ,i
exp$ic imp&rtan a p"#tr"rii #t"rii de #"n"tate
- ,i &'er in'&rma ii de#pre %&a$a #a
- & antrene* ,n di#cu ii cu a$ i %&$na!i cu aceea i
a'ec iune
- di#cut cu %&$na!a+ & ,ncura-e* pri!ind imp&rtan a
e'ectu"rii n&rme$&r de iien"
Ora 18
- %&$na!a pare intere#at" i
#&$icit" in'&rma ii
#up$imentare
32
Pre!are !e tur/ 3iua 4I
)&$na!a ..;. #a$&n 3 pre*int" urm"t&are$e/
-dureri epia#trice i a$e hip&c&ndru$ui drept+ re uri.
- :; = 120/60 mm8
- P = 82 p/min
- R = 1= r/min
- :=36.6.
Fe admini#trat tratamentu$ c&n'&rm 3.O./
;mpici$in" '$. 4 i.!
;$&ca$min '. 2 i.m.
C&-#pa '.1 i.m.
;rnetine '. 2 i.m.
P.e.! Riner D00 m$+ 7er $uc&*at D00 m$
Fe #upra!eheat/ e$imin"ri$e 'i*i&$&ice+ a$imenta ia %&$na!ei+ e!a$uarea 'unc ii$&r !ita$e $a 6 &re.
)&$na!a re'u*a inter!en ia chirurica$" c$a#ic" i &ptea*" pentru inter!en ie chirurica$" $apar&#c&pic" care #e p&ate e'ectua d&ar ,n data de
08.01.2013
Pred"/ a#. 0.F. Preia/ a#. 9.2.
33
ZIUA III
Data i
ora
Nevoi afectate Obiective Interven ii Evaluare
06.01.201
3
Ora 08
1Nevoia !e a evita
"ericolele #
D.N.: Vulnerabilitate
fa de pericole :
- anxietate
- durere
-tahicardie(P=82p/min)
-tahipnee(R=1=r/min)
-#$"%iciune
-inapeten "
- ri#c de c&mp$ica ii a$e
%&$ii (in#u'icien "
rena$" acut"+ ne'r&patii+
#eptic&pi&emie)
- ri#c de c&mp$ica ii
iatr&ene
- ri#c de in'ec ii
n&#&c&mia$e
)&$na!a #" %ene'icie*e
de un mediu de
#iuran "+ #" 'ie 'erit de
peric&$e(
Reducerea i
#uprimarea ri#curi$&r(
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat" p#ihic.
- a-ut %&$na!a #" , i #chim%e p&*i ia ,n pat i ,i
rec&mand repau#
- e!a$ue* #tarea enera$" a %&$na!ei
- c&nduc %&$na!a $a %aie i & a-ut #"- i e'ectue*e
iiena c&rp&ra$"
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea a$imenta ie i
a e$imin"ri$&r
- ,i &'er $en-erie curat" de pat i de c&rp din %um%ac
i & a-ut #" #e #chim%e
- m"#&r i n&te* 'unc ii$e !ita$e
- c&n'&rm 3.O. admini#tre*/
51' ;mpici$in" A.6 (
51' ;$&ca$min A.B.+
51' C&-#pa A.B.(
51' ;rnetine A.B.+
5P06 Riner D00 m$+
57er $uc&*at D00 m$
- m"#&r i n&te* $ichide$e inerate i e$iminate ,n
!ederea %i$an u$ui ine#ta excreta
- a#iur un c$imat c&re#pun*"t&r+ de $ini te+
intimitate pentru ca %&$na!a #" p&at" e$imina
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a c&n#umu$ui de $ichide
,n cantitate #u'icient"
- e'ectue* t&ate tehnici$e $a timp+ ,n c&ndi ii de
a#ep#ie i anti#ep#ie
Ora 08
)&$na!a pre*int"/
- :; = 130/60 mm8
- P = <8 p/min
- R = 1< r/min
- :=36.4.
Ora 18
)&$na!a pre*int"/
- :; = 130/<0 mm8
- P = 80 p/min
- R = 18 r/min
- :=36.<.
- %&$na!a nu pre*int"
c&mp$ica ii a$e %&$ii
34
Ora 08 $ Nevoia !e a 'e
ali%enta i (i!rata #
D.N. :Alimenta ie
inadecvat prin
deficit :
- inapeten "
- re uri
)&$na!a #" #e
a$imente*e i #" #e
hidrate*e c&n'&rm
ne!&i$&r #a$e(
)&$na!a #" re#pecte
reimu$ a$imentar
impu#(
)&$na!a #" 'ie
echi$i%rat" hidric i
nutri i&na$.
- de#er!e#c %&$na!a $a pat cu a$imente$e permi#e
- urm"re#c e'ectu$ medicamente$&r+
- rec&mand %&$na!ei reim a$imentar '"r" r"#imi+
r4nta uri+ pr"-e$i+ c&ndimente+ etc.
- #'"tuie#c %&$na!a #" %ea ce$ pu in 2 $ $ichid pe *i
- urm"re#c t&$eran a die#ti!" a a$imente$&r
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a reimu$ui a$imentar
indicat ,n e!&$u ia 'a!&ra%i$" a a'ec iunii #a$e i
,mpreun" cu %&$na!a ,nt&cme#c & $i#t" cu a$imente$e
permi#e i nepermi#e in4nd c&nt de pre'erin e$e
ace#teia
Ora 18
- %&$na!a a ,n e$e#
imp&rtan a reimu$ui
a$imentar impu#
Ora 08 &Nevoia !e a fi curat*
+n,ri-it i !e a. i
"/'tra %ucoa'ele i
te,u%entele curate i
inte,re#
D.N.:Alterarea
mucoaselor i
tegumentelor:
- teumente pa$ide
- muc&a#e u#cate
)&$na!a #" pre*inte
teumente n&rma$
c&$&rate
)&$na!a #" pre*inte
muc&a#e umede+
e$a#tice
- &'er %&$na!ei $en-erie de pat i de c&rp curate
-a-ut %&$na!a #" #e #chim%e
- di#cut cu %&$na!a i ,i exp$ic re#pectarea i
imp&rtan a n&rme$&r de iien"
- e!a$ue* #tarea muc&a#e$&r i teumente$&r
- e!a$ue* radu$ de c&n'&rt a$ %&$na!ei
- pre"te#c materia$e nece#are pentru t&a$eta
%&$na!ei
- a-ut %&$na!ei ,n !ederea e'ectu"rii t&a$etei
Ora 18
- %&$na!a e#te ,m%r"cat" cu
$en-erie curat"
- $en-eria de pat e#te curat"
i %ine ,ntin#"
Ora 08 )Nevoia !e a 'e
%i ca i a avea o
bun/ "o'tur/ #
D.N. : Dificultate de a
se deplasa :
- durere epia#tric"
)&$na!a #" #e dep$a#e*e
#inur"+ '"r" di'icu$tate
- exp$ic %&$na!ei imp&rtan a repau#u$ui $a pat
- e'ectue* ma#a-e u &are+ 'ric i&n"ri cu a$c&&$
- de#er!e#c %&$na!a $a pat ,n !ederea a$imenta iei+
e$imin"ri$&r i a iienei per#&na$e
- e!a$ue* capacit" i$e 'i*ice a$e %&$na!ei
- pre"te#c patu$ cu cearcea'u$ %ine ,ntin# pentru
Ora 18
- %&$na!a a ,n e$e#
imp&rtan a repau#u$ui $a
pat impu#
- %&$na!a nu pre*int"
#emne de e#care de decu%it
3D
- anxietate
- repau# pre$unit $a pat
- p&*i ie '&r at"
anta$ic"
- di#c&n'&rt
pre!enirea e#care$&r
Ora 08 0Nevoia !e a 'e
o!i(ni #
D.N. :Insomnie :
-di#c&n'&rt
- &re in#u'iciente de
#&mn
- tre*iri repetate ,n
cur#u$ n&p ii
- anxietate
- durere epia#tric"
- p&*i ie inadec!at"
)&$na!a #" #e p&at"
&dihni c&n'&rm
ne!&i$&r #a$e i #" 'ie
echi$i%rat p#ihic i 'i*ic
- cree* c&ndi ii &ptime de mediu (aeri#e#c
,nc"perea+ diminue* $umin&*itatea)
- #er!e#c %&$na!a $a pat cu & can" ceai ,nainte de
cu$care
- admini#tre* c&n'&rm 3.O./
;$&ca$min '. 2 i.m.
C&-#pa '.1 i.m.
- #upra!ehe* %&$na!a ,n timpu$ #&mnu$ui - di#cut
cu %&$na!a i & ,ncura-e*
- inter*ic !i*ite$e ,n a'ara &re$&r #ta%i$ite
- rec&mand i ce$&r$a$ i %&$na!i din #a$&n #"
p"#tre*e $ini tea
Ora 18
- %&$na!a #e #imte &dihnit"
- %&$na!a a d&rmit 6 &re ,n
cur#u$ n&p ii '"r" tre*iri
36
Pre!are !e tur/ 3iua 4II
)&$na!a ..;. #a$&n 3 pre*int" urm"t&are$e/
-dureri epia#trice i a$e hip&c&ndru$ui drept+ re uri.
- :; = 130/<0 mm8
- P = 80 p/min
- R = 18 r/min
- :=36.<.
Fe admini#trat tratamentu$ c&n'&rm 3.O./
;mpici$in" '$. 4 i.!
;$&ca$min '. 2 i.m.
C&-#pa '.1 i.m.
;rnetine '. 2 i.m.
P.e.!. Riner D00 m$+ 7er $uc&*at D00 m$
Fe #upra!eheat/ e$imin"ri$e 'i*i&$&ice+ a$imenta ia %&$na!ei+ e!a$uarea 'unc ii$&r !ita$e $a 6 &re.
7e !a pre"ti pacienta pentru inter!en ia chirurica$".
Pred"/ a#. 9.2. Preia/ a#. B.A
3<