Sunteți pe pagina 1din 9

Ex.

1 din 2

SISTEM TEHNIC DE SECURITATE

pentru
S.C. LALEAUA NEAGRA S.R.L.- BACAU

PROIECT nr.: 04.2010
ntocmit: ing. AAAA BBBB
Aprobat: ing. CCCC DDDD
EXECUTANT: S.C. XXX YYYY S.R..

!ag. 1 " #
S.C. XXX YYYY S.R..
Proiectul tehnic u!u "#i$%rii tre&uie % con in% ur'%to"rele ele'ente( )n con*or'it"te
cu cerin ele HG 301/2012, ANEXA Nr. 7 la normele metodologice - Norme tehnice
privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, ntreinerea i utilizarea
sistemelor de alarmare mpotriva efraciei:
An"li$" +e ric l" ecurit"te" *i$ic%$ con%orm c&rin &'or:
Art. 2. , -1. A+o!t"re" '"urilor +e ecurit"te " o&iecti#elor( &unurilor i #"lorilor
!re#"$ute +e le/e e re"li$e"$" !e &"$" unei "n"li$e +e ric l" ecurit"te *i$ic".
-2. El"&or"re" "n"li$ei +e ric l" ecurit"te *i$ic" e *"ce !otri#it intructiunilor e'ie
+e 'initrul "+'initr"tiei i internelor( c"re e !u&lic" in Monitorul O*ici"l "l Ro'"niei(
P"rte" I.
D&oar&c& c(r)(' ab)o'*it n( acord+ comp&t&n & r&%&ritoar& 'a r&a'i,ar&a ana'i,&i d& ri)c$ -n
proi&ct )& *or r&)p&cta doar c&rin &'& d&)prin)& din mat&ria'(' d& c(r)$ prin parc(rg&r&a
(rm+toar&'or &tap&:
. identificarea / enumerarea bunurilor specifice obiectivului, care trebuie s fie protejate
(bunuri umane, materiale, informatice etc.);
. identificarea / enumerarea amenin rilor posibile la adresa acestor bunuri;
. identificarea vulnerabilit ilor specifice obiectivului, care pot fi folosite de o amenin are
pentru a afecta un bun care trebuie s fie protejat;
. evaluarea plauzibilit ii (probabilit ii) ca o amenin are s foloseasc o vulnerabilitate
pentru a afecta bunurile protejate;
. evaluarea impactului asupra obiectivului n cazul materializrii unei amenin ri;
. evaluarea nivelului riscului rezultat, ca func ie de plauzibilitate / impact;
. tratarea riscurilor identificate: msuri de eliminare / diminuare / asumare a riscurilor.

!agina d& cap+t c( d&n(mir&a proi&ct('(i$ b&n&%iciar('$ &x&c(tant('$ n(m&'& /i
)&mn+t(ri'& proi&ctant('(i /i a p&r)oan&i car& contro'&a,+ i")a( a*i,&a,+ proi&ct('
0dac+ &)t& ca,('12
Bord&ro(' proi&ct('(i 0d&n(mir& capito'&$ n(m+r d& pagini " capito'$ tip pagin+ 3 A4$ A5$
e!"r"t !entru !"rte" cri% 0i !entru !"rte" +een"t%1.
2. 1ORDEROU2 DOCUMENTATIEI
Nr.
crt.
PARTE SCRIS3
Ti!
co"l%
Tot"l
!"/.
Nr.
!"/.
1. 4OAIE DE CAP3T A4 1 1
2. 1ORDEROU2 DOCUMENTA5IEI A4 1 2
6. O1IECTU2 PROIECTU2UI A4 1 5
4. 1A7A DE PROIECTARE A4 1 5
8. DESCRIEREA O1IECTI9U2UI A4 2 5
8.1 A'!l""'ent 0i )'!re:uri'i A4 1 5
8.2 Ele'ente !ri#in+ contruc;i" A4 1 4
<. DESCRIEREA SO2UTIEI TEHNICE A4 26 4
<.1 Su&ite'ul +e +etec;ie 0i e'n"li$"re A4 14 4
7.1.1 8&n&ra'it+9i A4 1 4
7.1.2 Str(ct(ra )(b)i)t&m('(i d& d&t&c9i& /i )&mna'i,ar& A4 2 4
7.1.5 D&)cri&r&a ,on&'or prot&:at& A4 1 #
7.1.4 Amp'a)am&nt(' compon&nt&'or A4 1 7
7.1.# Ca'c('(' &n&rg&tic A4 2 7
7.1.7 Dat& t&;nic& d& cata'og A4 16 <
7.1.< =(rna' d& cab'(ri A4 2 17
=. ASI>URAREA SER9ICE,U2UI A4 1 14
!ag. 2 " >
S.C. XXX YYYY S.R..
?. CERTI4ICATE DE ATESTARE A CA2IT35II PRODUSE2OR A4
PARTE DESENAT3
@. ANEAE
>.1 !'an d& )it(a9i& A4 1 .
>.2 !'an d& amp'a)ar& &c;ipam&nt& A5 1 .
D&)cri&r&a obi&cti*('(i: adr&)+$ *&cin+t+9i$ tip(' con)tr(c9i&i$ dim&n)i(ni'& -nc+p&ri'or
pr&c(m /i d&)tina9ia ac&)tora.
!'an(' d& amp'a)am&nt a' obi&cti*('(i c( d&n(mir&a /i d&)tina9ia )tr+,i'or /i a c'+diri'or
-n*&cinat& 0p'an d& )it(a9i&1.
?&mori( t&;nic 3 ro'(' /i %(nc9i(ni'& &c;ipam&nt&'or /i a )i)t&m&'or proi&ctat&$ %i/&'&
t&;nic& a'& &c;ipam&nt&'or din car& )+ r&,('t& in%orma9ii'& pri*ind con)(m('$ gama d&
t&mp&rat(r+$ &tc2
Dat& t&;nic& r&pr&,&ntati*& p&ntr( &c;ipam&nt&'& prp()& -n proi&ct2
!r&,&ntar&a tab&'ar+ a )tr(ct(rii )i)t&m('(i p& compon&nt& 0)(b)i)t&m anti&%rac9i&$
)(b)i)t&m d& contro' acc&)$ )(b)i)t&m T@CA1 din car& )+ r&,('t& tip(' /i cantitat&a
%i&c+r&i compon&nt&.
Cap(' d& tab&' *a a*&a r(brici ca mai :o):
Nr.
crt.
Denu'ire !ro+u Ti! 1uc Pro+uc%tor 4urni$or O&er#.
1.
C&ntra'+ d& a'arm+
7 3 74 ,on&
!BCER
1D74
1
DSC
Canada
S&cpra' Com
S.R.
,
2.
Ta)tat(r+ c( a%i/a:
a'%an(m&ric
CD ##66 2
DSC
Canada
S&cpra' Com
S.R.
,
6.
?od(' &xt&n)i&
n(m+r d& ,on& c( D
,on&
!C #16D 5
DSC
Canada
S&cpra' Com
S.R.
,
!r&,&ntar&a tab&'ar+ a )tr(ct(rii )(b)i)t&m&'or proi&ctat&$ *a tr&b(i )+ inc'(d+ toat&
&c;ipam&nt&'& i acc&)orii'& n&c&)ar& a)ig(r+rii (n&i )o'( ii %(nc iona'& din p(nct d& *&d&r&
t&;nic$ )a( r&)p&ct+rii c&rin &'or a)(mat& d& proi&ctant 0mod('& d& &xt&n)i&$ )(r)&
)(p'im&ntar&$ ac(m('atori$ carca)&$ card(ri$ ap'ica ii )o%tEar& &tc.1. Dat %iind caract&r(' didactic
a' proi&ct('(i$ n( &)t& imp()+ inc'(d&r&a -n tab&' a mat&ria'&'or d& &x&c( i& 0cab'(ri$ :g;&ab(ri
)a( t(b(ri d& prot&c i&$ &'&m&nt& d& monta: m&canic &tc.1.
D&)cri&r&a tab&'ar+ a ,on&'or )i)t&m('(i$ tip(' ,on&i 0mod(' d& programar&1 /i parti9ia din
car& %ac& part&. Not"re" ele'entelor +e +etec;ie +in t"&el tre&uie % e re/%e"c%
)n !l"nurile !roiectului.
P"rt
i;i"
Denu'ire
!"rti;ie
7on"
Denu'ire
$on%
Ele'ent
+etec;ie
2oc"li$"re
Ti!
$on%
61 D&po,it 61 ?aga,i& r&c;i,it& D4 ?aga,ii An)tant
62 8&n&ra'+ 62 8&am ;o' intrar& D81$D82 F&r&)tr& 24G
65 8&n&ra'+ 65 Go' intrar& !1 !&r&t& ;o' EntrH"Exit
!ag. 5 " >
S.C. XXX YYYY S.R..
NOT3
At&n9i& 'a a'ocar&a d&t&ctoar&'or 'a ,on&$ p&ntr( a n( %i mai m('t& d&t&ctoar&$ din
)pa9ii di%&rit&$ )a( d&t&ctoar& d& tip di%&rit 0d& &x. !AR /i d&t&ctor d& g&am )part1$ a'ocat&
'a ac&&a/i ,on+.
Not"re" ele'entelor +in +ecriere -+etecto"re +e +i*erite ti!uri.( #" *i i+entic% cu
"cee" *oloit% )n :urn"lul +e c"&luri i )n !l"n ele cu "'!l""re" ele'entelor
ite'ului +e ecurit"te.
NOT3
!&ntr( )(b)i)t&m(' d& contro' a' acc&)('(i$ d&)cri&r&a tab&'ar+ a )i)t&m('(i *a tr&b(i
)+ inc'(d+ (rm+toar&'& pr&ci,+ri:
. En(m&rar&a p(nct&'or d& tr&c&r& c( acc&) contro'at &'&ctronic 0!CA1$ c( pr&ci,ar&a
)pa i('(i prot&:at i a c&'(i d& acc&) )pr& )pa i(' prot&:at d& !CA r&)p&cti*2
. !r&ci,ar&a$ p&ntr( %i&car& !CA -n part&$ a tip('(i d& acc&) proi&ctat: )imp'( )&n) " d(b'(
)&n) 0(ni " bi)&n)12
. !r&ci,ar&a$ p&ntr( %i&car& !CA$ a tip('(i d& id&nti%icator %o'o)it 0p&ntr( amb&'& )&n)(ri d&
parc(rg&r&1: card d& proximitat& 0magn&tic1$ cod$ cardIcod$ &'&m&nt d& r&c(noa t&r&
biom&tric$ !R &tc.
Not"re" ele'entelor +in +ecriere -controllere( citito"re( ele'ente +e &loc"re(
ele'ente +e co'"n+% '"nu"l%.( #" *i i+entic% cu "cee" *oloit% )n :urn"lul +e
c"&luri i )n !l"n ele cu "'!l""re" ele'entelor ite'ului +e ecurit"te.
NOT3
!&ntr( )(b)i)t&m(' d& )(pra*&g;&r& c( t&'&*i,i(n& -n circ(it -nc;i) 0T@CA1$
d&)cri&r&a tab&'ar+ a )i)t&m('(i *a tr&b(i )+ inc'(d+ (rm+toar&'& pr&ci,+ri:
. En(m&rar&a )pa ii'or )(pra*&g;&at& d& %i&car& cam&r+ 0)a( gr(p d& cam&r& T@ 3 dac+
&)t& ca,('12
. Tip(' d& cam&r+ %o'o)it: d& int&rior " &xt&rior$ box " Dom&$ mobi'+ d& tip Sp&&d Dom& " p&
p'at%orm+ ori&ntabi'+ &tc.2
. Tip(' d& obi&cti* 0'&nti'+1 %o'o)it0+1: c( di)tan + %oca'+ %ix+ " *ariabi'+$ c( " %+r+ a(toiri) &tc.
Not"re" c"'erelor #i+eo )n +ecriere( #" *i i+entic% cu "cee" *oloit% )n :urn"lul +e
c"&luri i )n !l"n ele cu "'!l""re" ele'entelor ite'ului +e ecurit"te.
Sp&ci%icar&a 'oc('(i d& amp'a)ar& a c&ntra'&i$ a ta)tat(ri'or d& comand+$ a
&c;ipam&nt&'or d& contro' a' acc&)('(i /i CCT@.
Ca'c('(' &n&rg&tic a' )i)t&m('(i din car& )+ r&,('t& a(tonomia ac&)t(ia -n ca,(' c+d&rii
r&9&'&i d& a'im&ntar& c( &n&rgi& &'&ctric+.
Ca'c('(' *a %i +et"li"t !e *iec"re ur% +e ener/ie: )(r)a c&ntra'&i /i ac(m('ator(' bacJ.
(p a' ac&)t&ia 3 c( !reci$"re" conu'"torilor din ac&a)t+ )(r)+$ )(r)& )(p'im&ntar&
0dac+ &)t& ca,('1$ c( ac(m('ator(' bacJ.(p a' ac&)tora 3 c( !reci$"re" conu'"torilor
din ac&)t& )(r)&.
S& *a %ac& )&parat ca'c(' p&ntr( ac(m('ator(' bacJ.(p a' irenei +e eBterior$ car& *a
conta -n ca'c('(' &n&rg&tic a' )(r)&i din c&ntra'+ doar prin c(r&nt(' d& -nc+rcar& a'
ac(m('ator('(i propri($ p& p&rioada d& Stand BH.
!&ntr( control "cce )& *a %ac& d& a)&m&n&a ca'c('(' &n&rg&tic p& %i&car& )(r)+
%o'o)it+$ c( m&n9i(n&a c+ tr&b(i& %+c(t+ di)tinc9ia -ntr& mod(' d& '(cr( -n Stand BH /i -n
Ka'arm+L 0car& d& %apt -n)&amn+ d(rata cMt (/a contro'at+ &)t& d&)c;i)+1. At&n9i& 'a
&'&ctromagn&9i$ car& d& %apt con)(m+ -n Stand BH /i n( -n Ka'arm+L. Pre*er"&il % e
*"c% un &il"n ener/etic !entru o !erio"+% +e re!"u +e <0 'in. i un nu'%r +e
"c ion%ri -'ini' 10 "c ion%ri +e cCte 10 ec.. .
!ag. 4 " >
S.C. XXX YYYY S.R..
!&ntr( CCT9$ -n %(nc9i& d& tip(' d& &c;ipam&nt&$ &)t& pr&%&rabi' )+ )& %ac+ (n ca'c('
&n&rg&tic -n C )a( @A$ p&ntr( a )& raporta 'a capacitat&a U!S.('(i$ car& &)t& &xprimat+
-n @A )a( C. Dac+ )(nt )(r)& )&parat& p&ntr( cam&r&'& T@$ ac&)t&a %i& *or a*&a
ac(m('atori -ncorpora9i /i )& *a %ac& ca'c('(' &n&rgtic p&ntr( %i&car& )(r)+$ %i& *or %i
a'im&ntat& din U!S /i at(nci con)(m(' )& *a %ac& 'a ni*&'(' U!S.('(i.
Aten ie( chi"r +"c% 'ulte D9R,uri e "li'ente"$% l" 129cc( "li'ent"re" e *"ce
!rin !ro!riul "li'ent"tor c"re e conecte"$% tot l" re e"u" +e 2209c".
NOT3
Din ca'c('(' &n&rg&tic$ )+ r&,('t& -n mod c'ar$ dir&ct 0prin comparar&a r&,('tat('(i
ca'c('('(i &n&rg&tic c( dim&n)ionar&a )(r)&'or bacJ.(p1$ c+ )& a)ig(r+ timp(' d&
%(nc9ionar& c&r(t d& G8 561"2612$ p&ntr( %i&car& )(r)+$ -n %(nc9i& d& tip(' d& )(b)i)t&m
a'im&ntat i tip(' d& obi&cti* prot&:at.
Nr.
crt.
Echi!"'ent
Teniune
"li'ent"re
Conu'D&uc
-'A.
Nr.
&uc
Conu' tot"l
-'A.
+e &"$% re$er#% #e/he "l"r'% #e/he "l"r'%
1.
C&ntra'a d& a'armar& 'a
&%rac i&
!BCER 1D74
226 @ 12 @ 4# 4# 1 4# 4#
2.
Ta)tat(r+ c( a%i/a:
CD ##66
12 @ 12 @ 56 56 2 76 76
5.
D&t&ctor d& mi/car&
C166!A
12 @ 12 @ 17 26 15 26D 276
4.
D&t&ctor d& g&am )part
C16# D8B
12@ 12@ 1# 46 7 >6 246
#.
D&t&ctor d& *ibra9ii
@ABRB
12@ 12@ 1#$D 17$# 1 1#$D 17$#
7.
Sir&n+ int&rioar+
D>#
12@ 12@ . 4#6 1 . 4#6
<.
Sir&n+ d& &xt&rior
CA
12@ 12@ 16 1.466 1 16 6
TBTA CBNSU? 0 mA 1 42D$D 1.6<1$#
Timp minim d& %(nc9ionar& a )i)t&m('(i p& ac(m('ator n&c&)ar N 25$#; 0-n Stand BH1 I 6$#;
0-n a'arm+1.
Oac N 042D$D mA x 25$# ; 1 I 0 1.6<1$#mA x 6$# ; 1 N 16.6<7$DmA; I #5#$<#mA; N
16.712$##mA; N 16$76 A;

NU?AR DE ACU?UATBRA NECESARA 0nX< A;"12@1 2 b(c.
S(nt i a't& capacit+ i d& ac(m('atori di)ponibi'& a %i '(at& -n ca'c('$ -n a%ar+ d& c'a)ic(' <A;
012A;$ 1<A; &tc. 3 %(nc i& i d& )pa i(' di)ponibi' -n c&ntra'+$ )a( )(r)a )(p'im&ntar+1.
A'im&ntar&a d& r&,&r*+ a )ir&n&i d& &xt&rior &)t& a)ig(rat+ d& (n ac(m('ator bacJ.(p 12@ "
2$5A; 3 d& &x&mp'($ montat -n )ir&n+.
Timp(' minim d& %(nc9ionar& -n a'arm+ n&c&)ar 6$#;.
Con)(m(' )ir&n&i d& &xt&rior$ -n a'arm+$ &)t& d& 1.466mA.
Oac N 1.466 x 6$# N <66mA; N 6$<A;.
D&ci$ ac(m('ator(' d& 2$5A; a)ig(r+ %(nc9ionar&a p&ntr( mai m('t d& 6$# or& -n a'arm+.
C&'& d& mai )(nt r&pr&,int+ (n &x&mp'(P
!ag. # " >
S.C. XXX YYYY S.R..
=(rna'(' d& cab'(ri 0d& (nd& 3 pMn+ (nd&$ &*&nt(a' prin c& a't &'&m&nt a' )(b)i)t&m('(i
tr&c& cab'('$ notar&a cab'('(i 3 cod(' )a( &tic;&ta car& *a p&rmit& id&nti%icar&a cab'('(i /i
car& ar tr&b(i )+ )& r&g+)&a)c+ -n)cri) p& cab'( 'a amb&'& cap&t&$ tip(' d& cab'( 3 &x.
)&mna'i,ar& &%rac9i& 4 07$ D1 x 6$22mmIE$ cab'( coaxia' <#B;m R8#> THp& 1$
a'im&ntar& 'i9+ para'&'+ 2x1mm
2
$ a'im&ntar& r&9&a 5x1mm
2
$ inc&ndi( igni%(gat
2x2x6$7mm
2
&tc1.
NR.
CRT.
COD
CA12U
DE 2A PRIN PANA 2A TIP CA12U
1. E.61 CE SA$ D1$ T1 SE 12x6$22IE
2. E.62 CE D81 D82 7x6$22IE
Tab&'(' tr&b(i& comp'&tat c( o '&g&nd+ &xp'icati*+ a pr&)c(rt+ri'or %+c(t&$ p&ntr( a p&rmit&
*&ri%icar&a. R&amintim c+ not" iile +in "cet t"&el tre&uie % core!un+% cu cele *%cute !e
!l"n ele cu "'!l""re" echi!"'entelor i +in che'ele &loc 0dac+ & ca,('1.
Dur"t" +e "i/ur"re " /"r"n iei +e &un% eBecu ie i mod(' d& -nd&p'inir& a ob'iga ii'or
c& d&ri*+ din ac&a)ta 3 mod d& r&,o'*ar& )&)i,+ri$ timp d& int&r*&n i& " r&m&di&r& "
-n'oc(ir& &tc$ pr&ci,ar&a ob'iga9ii'or b&n&%iciar('(i r&%&ritoar& 'a %o'o)ir&a )i)t&m('(i
con%orm in)tr(c9i(ni'or.
?od(' d& a)ig(rar& a' )&r*ic&.('(i 0int&r*&n9ii 'a c&r&r&$ r&*i,ii p&riodic&$ contract d&
m&nt&nan9+1 /i int&r*&n9i&i 0pr&ci,ar&a timp('(i d& int&r*&n9i& 3 max. 12 or& -n 'oca'itat&$
24 or& dac+ %irma d& int&r*&n9i& /i obi&cti*(' prot&:at )(nt -n 'oca'it+9i di%&rit&1 -n ca,('
apari9i&i (n&i d&%&c9i(ni 0pr&ci,ar&a timp('(i d& r&m&di&r& 3 max. 24 or&$ a mod('(i d&
r&m&di&r& 3 r&parar&$ -n'oc(ir& &tc.1.
!'an(ri'& d&)&nat& a'& obi&cti*('(i$ c( %ig(rar&a po,i9ii'or d& amp'a)ar& a &'&m&nt&'or
compon&nt& a'& )i)t&m&'or 0d&n(miri'& . not+ri'& &'&m&nt&'or din p'an tre&uie %
core!un+% c( c&'& din pr&,&ntar&a tab&'ar+ a ,on&'or )i)t&m('(i1$ e!"r"t !e
u&ite'e$ -ntocmit& 'a o )car+ con*&nabi'+$ a*Mnd con)&mnat& d&)tina9ii'& )pa9ii'or /i
cart(/(' c( )&mn+t(ri'& )p&cia'i/ti'or participan9i 'a r&a'i,ar&a proi&ct('(i. !'an(' tr&b(i&
)+ c(prind+ le/en+" i'&olurilor (ti'i,at& p&ntr( di)po,iti*&.
!ro)p&ct& a'& &c;ipam&nt&'or car& )+ )() in+ dat&'& t&;nic& a)(mat& i '(at& -n ca'c('.
Copii d& p& b('&tin&'& d& c&rti%icar& a ca'it+9ii p&ntr( &c;ipam&nt&'& %o'o)it& )a(
c&rti%icat& d& con%ormitat& a'& prod(cator('(i.
NOT3
!roi&ct(' )& -ntocm&/t& -n do(+ &x&mp'ar&. Un(' )& -nmMn&a,+ bn&%iciar('(i p&ntr( a %i
trimi) -n *&d&r&a a*i,+rii 'a D!B!$ iar a' doi'&a$ d(p+ a*i,ar& /i &*&nt(a' comp'&tar& 3
act(a'i,ar& 0c( c&rin &'& D!B!1 )& p+)tr&a,+ 'a proi&ctant$ -n r&gim d& Secret +e Ser#iciu.
Ca atar&$ proi&ct(' *a tr&b(i )+ %i& marcat con%orm '&gii: *&,i G8 561"2612$ An&xa <$ Art.
7$ 'it. b1 e "tri&uie un co+ i e nu'erote"$% *ilele( cu !eci*ic"re" nu'%rului tot"l +e *ile(
)n "ntetul "u u&olul c%ror" e #or trece co+ul !roiectului( +enu'ire" !roiect"ntului i
eB!rei" E+ocu'ent con*i+en i"l L.
!ag. 7 " >
S.C. XXX YYYY S.R..
NOT3
C"!etele +e t"&el i *or'ulele +e c"lcul +in !re$entul '"teri"l unt orient"ti#e.
4iec"re !roiect"nt #" *oloi !ro!riile *or'ul"re( )n con*or'it"te cu re/ul"'entul intern +e
*unc ion"re.
Or+ine" c"!itolelor )n !roiect ete +e "e'ene" orient"ti#%( +"r( +"c% nu
contr"#ine *or'ei +e !re$ent"re "+o!t"t% +e *ir'" l" c"re !roiect"ntul ) i +e*% o"r%
"cti#it"te"( ete +e !re*er"t re!ect"re" "cetei" !entru " *"cilit" 'o+ul +e e#"lu"re "
lucr%rilor.
NOT3
D"t *iin+ c"r"cterul +i+"ctic "l !roiectului( )n cu!rinul "cetui" nu #or *i inclue
FC"ietele +e "rcini +e eBecu ie " lucr%rilorG H con*or' cerin elor +in Art. 8 !"r. -6.( lit. +.
+in AneB" =.
In chi'&( e #" "cor+" '"Bi'% "ten ie olu iilor tehnice !ro!ue !entru *iec"re
u&ite' )n !"rte( )n enul "+o!t%rii unor olu ii c"re % r%!un+% cCt '"i &ine l"
cerin ele +in te'" +e !roiect i c"re % *ie co'!lete i !e +e!lin *unc ion"le.
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
Norme tehnice privind proiectarea in!talarea modi"icarea monitori#area
intretinerea !i utili#area !i!temelor de alarmare impotriva e"ractiei
Art. 1. . !r&,&nt&'& norm& t&;nic& )& ap'ica c( oca,ia proi&ctarii$ in)ta'arii$ modi%icarii$
monitori,arii )i intr&tin&rii )i)t&m&'or d& a'armar& impotri*a &%racti&i d& catr& p&r)ona'('
)oci&tati'or 'ic&ntiat& )i p& timp(' (ti'i,arii d& catr& b&n&%iciar.
Art. 2. . Con%ig(ratia )i)t&m&'or d& prot&cti& m&cano%i,ic& )i d& a'armar& impotri*a &%racti&i )&
)tabi'&)t& in ba,a ana'i,&i d& ri)c )i a c&rint&'or minima'& d& )&c(ritat& pr&*a,(t& in an&xa nr. 1
'a norm&'& m&todo'ogic&.
Art. 5. . !roi&ctar&a ap'icatii'or c( )i)t&m& d& a'armar& impotri*a &%racti&i )& r&a'i,&a,a in
)cop(' a)ig(rarii d&t&cti&i )i )&mna'i,arii patr(nd&rii n&a(tori,at&$ r&)trictionarii acc&)('(i$
)(pra*&g;&rii *id&o )i inr&gi)trarii imagini'or din ,on&'& d& int&r&)$ pr&c(m )i a' tran)mit&rii
)&mna'&'or catr& di)p&c&rat&'& d& monitori,ar&.
Art. 4. . 011 !&ntr( obtin&r&a a*i,('(i po'iti&i$ b&n&%iciar(' *a d&p(n& c&r&r&a )i proi&ct('
)i)t&m('(i t&;nic 'a (nitat&a d& po'iti& comp&t&nta.
021 C&r&r&a d& )o'icitar& a b&n&%iciar('(i *a c(prind& adr&)a obi&cti*('(i *i,at$ n(mar(' d&
t&'&%on"%ax$ obi&ct(' d& acti*itat&$ t&rm&n(' d& r&a'i,ar& )i )oci&tat&a car& &x&c(ta '(crar&a.
Art. #. . 011 !roi&ct(' in)ta'ati&i )i)t&m('(i d& a'armar& in ca, d& &%racti& )& &'abor&a,a c(
r&)p&ctar&a normati*&'or p&ntr( in)ta'atii'& d& c(r&nti )'abi )i a )tr(ct(rii.cadr( pr&*a,(t& in
pr&,&nt&'& norm& t&;nic&$ (rmarind(.)& ca din caract&ri)tici'& proi&ctarii$ in)ta'arii$ %(nctionarii
)i intr&tin&rii )i)t&m&'or d& a'arma in ca, d& &%racti& )a r&,('t& ap'icatii c( )i)t&m& car&
g&n&r&a,a (n n(mar minim d& a'arm& %a')&.
021 Ap'icatii'& c( )i)t&m& d& a'armar& impotri*a &%racti&i )& pr&*ad in %(ncti& d& nat(ra )i
caract&ri)tici'& )pati('(i in car& )& r&a'i,&a,a in)ta'ar&a )i d& ob'igatia d& a %i con&ctat& )a(
n&con&ctat& 'a (n di)p&c&rat d& monitori,ar&$ c( r&)p&ctar&a )tandard&'or &(rop&n& )i
nationa'& d& pro%i' ori a a'tor r&g'&m&ntari t&;nic& din )tat&'& m&mbr& a'& Uni(nii E(rop&n&$
T(rcia )a( )tat& m&mbr& a'& A)ociati&i E(rop&n& a ib&r('(i Sc;imb car& o%&ra (n ni*&'
&c;i*a'&nt d& )ig(ranta.
051 Structura-cadru a proiectului tehnic este urmatoarea:
a1 dat& g&n&ra'&$ in car& )& pr&ci,&a,a d&n(mir&a$ tit('ar('$ obi&ct(' d& acti*itat& )i adr&)a
obi&cti*('(i$ pr&c(m )i &'aborator(' proi&ct('(i2
!ag. < " >
S.C. XXX YYYY S.R..
b1 d&)cri&r&a g&n&ra'a a '(crari'or$ in car& )& m&ntion&a,a amp'a)am&nt(' obi&cti*('(i$
)(b)i)t&m&'& compon&nt&$ am&na:ari'& )i &'&m&nt&'& m&cano%i,ic& &xi)t&nt&$ )(r)&'& d&
a'im&ntar& c( &n&rgi& &'&ctrica )i r&t&'& d& com(nicatii di)ponibi'&2
c1 m&morii t&;nic& p&ntr( %i&car& )(b)i)t&m compon&nt$ prin car& )& :()ti%ica mod(' in car&
)o'(tii'& t&;nic& a'&)& ra)p(nd c&rint&'or cadr('(i '&ga'$ in concordanta c( conc'(,ii'& ana'i,&i d&
ri)c 'a )&c(ritat& %i,ica2
d1 cai&t&'& d& )arcini p&ntr( &x&c(tia '(crari'or$ proc(rar&a mat&ria'&'or )i &c;ipam&nt&'or$
r&c&ptii$ t&)t&$ prob&$ *&ri%icari$ p(n&ri in %(ncti& )i &xp'oatar&a )(b)i)t&m&'or. !rin cai&t&'& d&
)arcini )& d&)cri( &'&m&nt&'& t&;nic& )i ca'itati*& m&ntionat& in pi&)&'& d&)&nat&$ )& pr&,inta
in%ormatii$ pr&ci,ari )i pr&)criptii comp'&m&ntar& p'an)&'or$ )& d&ta'ia,a caract&ri)tici'& )i
ca'itati'& mat&ria'&'or %o'o)it&$ )& d&)cri( '(crari'& car& )& &x&c(ta$ ca'itat&a )i mod(' d&
r&a'i,ar&$ )& )tabi'&)c r&)pon)abi'itati p&ntr( ca'itati'& mat&ria'&'or )i a'& '(crari'or$ )& pr&*ad
ma)(ri'& )i r&)pon)abi'itati'& pri*ind &xp'oatar&a )i b(na %(nctionar& a )i)t&m&'or. Cai&t&'& d&
)arcini c(prind br&*iar&'& d& ca'c(' prin car& )& :()ti%ica dim&n)ionar&a &c;ipam&nt&'or )i a
&'&m&nt&'or compon&nt&$ nomina'i,&a,a p'an)&'& a%&r&nt& proi&ct('(i$ d&)cri( &x&c(tia
'(crari'or$ )tabi'&)c )tandard&'& &(rop&n& )a( nationa'& d& pro%i'$ normati*&'& )i a't& pr&)criptii
car& tr&b(i& r&)p&ctat& 'a mat&ria'& )i &x&c(ti&$ pr&c(m )i conditii'& d& r&c&pti&2
&1 'i)t&'& c( cantitati'& d& &c;ipam&nt& )i mat&ria'&$ car& c(prind d&n(mir&a$ tip('$ cantitat&a$
prod(cator(' )i %(rni,or('2
%1 tab&'(' d& d&)cri&r& a ,on&'or prot&:at&$ car& *a pr&ci,a &'&m&nt(' d& d&t&cti& a'ocat$
indicati*(' a'ocat &'&m&nt('(i$ car& tr&b(i& )a coincida c( c&' (ti'i,at in p'an)&'& d&)&nat&$
partitia din car& %ac& part&$ ,ona prot&:ata )i mod(' d& programar& a ,on&i2
g1 %i)&'& t&;nic& a'& &c;ipam&nt&'or din compon&nta %i&car(i )(b)i)t&m2
;1 pi&)&'& d&)&nat&$ car& c(prind:
1. p'an)a d& incadrar& in ,ona$ in car& )& nomina'i,&a,a )i )tra,i'& adiac&nt&2
2. p'an)& di)tinct& p&ntr( %i&car& )(b)i)t&m compon&nt$ intocmit& 'a o )cara con*&nabi'a$ in
car& )& %ig(r&a,a amp'a)ar&a %i&car(i &c;ipam&nt )i &'&m&nt compon&nt$ (ti'i,and )imbo'(ri
)tandardi,at& )a( d& %irma$ tra)&&'& d& cab'(ri a%&r&nt& )(b)i)t&m&'or$ pr&c(m )i tab'o(' d&
a'im&ntar& c( &n&rgi& &'&ctrica.
Art. 7. . 011 Proiectele se intocmesc cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a1 (n &x&mp'ar )& pr&da b&n&%iciar('(i p& ba,a d& proc&)*&rba'$ iar (n a't(' )& pa)tr&a,a 'a
proi&ctant$ in %ormat )cri) ori &'&ctronic$ in r&gim d& con%id&ntia'itat&2
b1 )& atrib(i& (n cod )i )& n(m&rot&a,a %i'&'&$ c( )p&ci%icar&a n(mar('(i tota' d& %i'&$ in ant&t('
)a( )(b)o'(' carora )& *or tr&c& cod(' proi&ct('(i$ d&n(mir&a proi&ctant('(i )i &xpr&)ia
Kdoc(m&nt con%id&ntia'L.
021 !roi&ctant(' tin& &*id&nta proi&ct&'or intocmit& intr.(n r&gi)tr( an(m& d&)tinat$ iar acc&)('
'a ac&)t&a &)t& p&rmi) n(mai p&r)ona'('(i a(tori,at$ c( atrib(tii pro%&)iona'& in '&gat(ra c(
obi&cti*(' in ca(,a.
Art. <. . Ec;ipam&nt&'& compon&nt& (ti'i,at& in )i)t&m&'& d& )&c(ritat& tr&b(i& )a %i& %abricat&
con%orm )tandard&'or &(rop&n& pr&*a,(t& 'a art. # )i c&rti%icat& d& 'aboratoar& acr&ditat& intr.(n
)tat m&mbr( a' Uni(nii E(rop&n& )a( a' Spati('(i Economic E(rop&an.
Art. D. . Ex&c(tar&a in)ta'atii'or c( )i)t&m& d& a'armar& impotri*a &%racti&i )& %ac& c(
r&)p&ctar&a proi&ct&'or a*i,at& d& po'iti&.
Art. >. . 011 a p(n&r&a in %(ncti(n&$ in)ta'ator(' ar& ob'igatia a)ig(rarii )(port('(i t&;nic )i a
in)tr(irii p&r)oan&'or d&)&mnat& d& b&n&%iciar p&ntr( (ti'i,ar&a cor&cta a )i)t&m('(i$ a)p&ct
mat&ria'i,at prin inc;&i&r&a (n(i doc(m&nt.
021 D(pa p(n&r&a in %(ncti(n& a )(b)i)t&m('(i d& t&'&*i,i(n& c( circ(it inc;i)$ b&n&%iciar(' ar&
ob'igatia pa)trarii )o%tEar&.('(i n&c&)ar %(nctionarii p& toata d(rata d& *iata a &c;ipam&nt('(i
)i")a( p&rioada d& ar;i*ar& a imagini'or.
Art. 16. . 011 a %ina'i,ar&a )i)t&m('(i d& a'armar& impotri*a &%racti&i$ %irma &x&c(tanta pr&da
in mod ob'igatori( b&n&%iciar('(i (ti'i,ator (rmatoar&'& doc(m&nt&:
a1 proi&ct(' )i a*i,(' po'iti&i2
b1 in)tr(cti(ni'& d& (ti'i,ar& a )i)t&m('(i d& a'armar&2
!ag. D " >
S.C. XXX YYYY S.R..
c1 )o%tEar&.(' n&c&)ar %(nctionarii %i&car(i &c;ipam&nt in)ta'at )i doc(m&nt&'& car& at&)ta
in)tr(ir&a p&r)ona'('(i (ti'i,ator d&)&mnat d& b&n&%iciar2
d1 :(rna'(' d& )&r*ic& a' )i)t&m('(i d& a'armar& impotri*a &%racti&i.
021 An :(rna'(' d& )&r*ic& a' )i)t&m('(i d& a'armar& impotri*a &%racti&i )& con)&mn&a,a toat&
p&r)oan&'& car& a( participat 'a in)ta'ar&a )i p(n&r&a in %(ncti(n& a )i)t&m('(i d& a'armar&
impotri*a &%racti&i$ iar ('t&rior &*&nim&nt&'& t&;nic& )(r*&nit& in %(nctionar&$ in ordin&
crono'ogica.
051 !a)trar&a :(rna'('(i )& %ac& d& catr& b&n&%iciar(' (ti'i,ator$ 'a ac&)ta a*and acc&)
p&r)ona'(' abi'itat a' %irm&i 'ic&ntiat& car& a)ig(ra )&r*ic&.('.
041 E)t& ob'igatori& con)&mnar&a in :(rna'(' d& )&r*ic& a t(t(ror int&r*&ntii'or t&;nic& in
)i)t&m$ inc'()i* d& programar&$ m&ntionand(.)& data )i ora apariti&i d&%&ct('(i$ data )i ora
r&m&di&rii$ compon&nt&'& r&parat& ori in'oc(it&$ p&r)oan&'& car& a( &x&c(tat '(crar&a$ a*i,('
ac&)tora$ )&mnat(ra )p&cia'i)t('(i )i a b&n&%iciar('(i.
0#1 R&*i,ii'& t&;nic& p&riodic& inc'(d toat& op&rati(ni'& n&c&)ar& p&ntr( m&ntin&r&a in )tar& d&
%(nctionar& a )(b)i)t&m&'or t&;nic& in)ta'at& 'a param&trii proi&ctati$ iar %r&c*&nta ac&)tora )&
)tabi'&)t& d& b&n&%iciar$ in %(ncti& d& ri)c(ri'& 'a adr&)a )&c(ritatii %i,ic& )i a m&di('(i ambi&nt$
in)a c&' p(tin o r&*i,i& p& )&m&)tr(.
Art. 11. . B&n&%iciarii )i)t&m&'or d& a'armar& impotri*a &%racti&i a( ob'igatia indi*id(a'i,arii
cod(ri'or d& acc&) in )i)t&m a'& p&r)ona'('(i (ti'i,ator )i a )c;imbarii p&riodic& a ac&)tora.
Art. 12. . 011 !&r)ona'(' t&;nic imp'icat in acti*itat&a d& proi&ctar&$ in)ta'ar&$ modi%icar& )a(
intr&tin&r& a )i)t&m&'or d& a'armar& impotri*a &%racti&i in)tiint&a,a b&n&%iciar(' d&)pr&
&*&nt(a'&'& *icii d& %(nctionar&.
021 Soci&tati'& )p&cia'i,at& in )i)t&m& d& a'armar& impotri*a &%racti&i c( ob'igatii contract(a'&
d& a)ig(rar& a intr&tin&rii )a( a garanti&i )i)t&m&'or tr&b(i& )a di)p(na d& (n )&r*ici( t&;nic
ad&c*at p&ntr( a r&m&dia d&%&cti(ni'& )&mna'at& in c&' m('t 24 d& or& d& 'a primir&a )&)i,arii
b&n&%iciar('(i.
Art. 15. . An )it(atia in car& )i)t&m(' n&c&)ita modi%icari ca (rmar& a r&con%ig(rarii )a( a
)c;imbarii d&)tinati&i )patii'or$ in )&n)(' dimin(arii n(mar('(i compon&nt&'or pr&*a,(t& in
proi&ct(' a*i,at initia'$ b&n&%iciar(' d&p(n& 'a (nitat&a d& po'iti& proi&ct(' adaptat p&ntr(
&'ib&rar&a (n(i no( a*i,.
!ag. > " >