Sunteți pe pagina 1din 1

Spirala calit!

"ii

Ac!iunea de ridicare a calit"!ii produselor la un nivel care s" corespund" att poten!ialului tehnico-
#tiin!ific #i resurselor naturale ct #i exigen!elor de consum ale membrilor societ"!ii, cuprinde un #ir
de activit"!i care formeaz" un proces continuu, care evolueaz" sub forma unei spirale, cunoscut"
sub denumirea de spirala calit!"ii.


Din aceast" schem" rezult" sarcinile concrete ale fiec"rui compartiment din ntreprindere n cadrul
programului de cre#tere a nivelului calitativ al produselor.
Serviciile de cercetare a pie!ei #i desfacere (marketing) trebuie s" determine necesit"!ile
beneficiarilor #i s" stabileasc" cerin!ele de calitate ale produselor, ca rezultat optim ntre nevoile sau
dorin!ele beneficiarilor #i economicitatea produc!iei, n condi!ii de competitivitate ridicat" pe pia!a
de desfacere, la stabilirea nivelului de calitate la care sunt antrenate #i compartimentele de preg"tire
tehnologic" #i control tehnic al calit"!ii, decizia urmnd a fi luat" de conducerea ntreprinderii.