Sunteți pe pagina 1din 2

Daca temperatura pielii noas-

tre scade putin, ni se face frig,


fnsa daca temperatura corpu-
lui nostru scade sub 37c, ne
fmbolnavim Din acest motiv,
fncalzirea locuintelor este
necesara atiit pentru confort,
ciit ~i pentru sanatate.
O Hipocaustul roman a fost prima forma de
incalzire centrala. Un foc de sub clad ire incal-
zea podelele ~i pere~ii de piatra. Deasupra
focului era un boiler care furniza apa calda.
Convectia este transmiterea de caldurn
prin circulatia unui lichid sau a unui gaz. De
exemplu, aerul Incalzit prin contactul cu un
radiator fierbinte va circula sub forma de
curenti de convectie printr-o camera. La
Incalzire, aerul se dilata ~i devine mai putin
dens. Aceasta II determina sa se ridice. ii ia
locul aerul mai rece ~i mai dens, care ~i el este
Incalzit de radiator. Aerul cald care se ridica
treptat se lace~te pe masura ce pierde caldurn
In contact cu mediul. De aceea se contracta ~i
spatiu. Unele materiale, cum este aerul, absorb
putin~ energie radianta, cea mai mare parte
fiind transmis~. Alte materiale reflecta radiatia
sau o absorb. Propol1iile de c~ldura absorbita ~i
reflectata de un obiect depind de culoarea ~i
textura sa, precum ~i de materialul din care este
f~cut. Suprafetele inchise la culoare ~i aspre
absorb c~ldura radianta mai repede decat
suprafetele stralucitoare ~i netede, care reflecta
o propol1ie mare de c~ldura radianta.
Conductia de c~ldur~ de la un obiect la altul
se produce cand obiectele se afl~ in contact
direct. C~ldura trece de la obiectul mai cald la
cel mai rece. De exemplu,cand se calc~ haine,
c~ldura este transmis~ de la fierul de c~lcat la
material, pentru c~ ele sunt in contact.
"'n multe locuinte, camerele sunt incalzite prin
I ardere de lemne, carbuni, cocs sau alti com-
bustibili solizi in sobe. pana in anii 1900
aceasta a fost modalitatea obi~nuita de
incalzire a locuintelor. Apoi, pe masura ce ali-
mentarea cu gaz ~i distributia de energie elec-
trica s-au raspandit in t:lrile dezvoltate, aceste
surse deenergie au devenit larg folosite pentru
incalzire. Curand mul1;i oameni apreciau con-
fortul ~i avantajul incalzirii electrice ~i cu gaz.
Spre deosebire de focurile de combustibili
solizi; radiatoarele cu gaz ~i cele electrice nu
necesita pregatire ~i pot fi pomite pentru ada
imediat caldura. O altemativa avantajoasa
.pentru combustibilii solizi este petrolul, care
., se arde in boilere special concepute.
Transmiterea de caldura
Caldura poate fi transmisa de un obiect prin
radiatie, conductie sau convec1;ie, sau printr-o
combinatie a acestor procese.
Caldura radianta este o fonrul de radia1;ie
electromagnetica -asemenea luminii ~i undelor
radio. Se poate deplasa prin aer, ~i chiar prin
O intr-un sistem
tipic de incalzire cen-
trala a locuin1elor se
arde petrol, gaz sau
un combustibil solid
pentru a incalzi apa
dintr-un boiler. Apa
calda (marcata cu
ro~u) este pompata
prin radiatoare ~i
caldura este trans-
misa la radiatoare,
care apoi o radiaza
in camere. Apa
acum mai rece (mar-
cata cu albastru)
revine in boiler. Apa
din boiler circula ~i
printr-un schimbator
de caldura. Apa rece
de la conducta prin-
cipala este incalzita
de schimbatorul de
caldura. Apa calda
rezultata ajunge
apoi prin conducte la
robinete de apa
calda.
O Acest radiator cu
8 combustibil solid are
un boiler incorporat
care furnizeaza apa
calda curenta. Apa
incalzita de boiler
trece ~i printr-o bara
pentru prosoape ~i
printr-un radiator.
125
iNCALZIREA
incillzirea electricil mascatil este o inventie
recentil, insil ideea de a ascunde o sursil de
cilldurn este veche de rnai multe secole. La fel
de veche este ~i ideea de Incillzire centralil, In
care o singurn sursil de cilldurn Incillze~te o
clildire Intreagil. Ambele tehnici au fost com-
binate In hipocaustul roman -primul sistem
de Incillzire centralil.
Sisteme de incalzire centrala
intr-un hipocaust, un foc de lemne ardea Intr-o
cavitate sub podelele de piatrn ale unei clildiri.
Pe sub ix>dele circulau fum ~i aer cald, de unde
se ridicau prin peretii goi pe diniluntru ~i ie~eau
prin orificii de ventilatie aflate deasupra clildirii.
Pe langil faptul cil pilstra clildirea incalzitil, focul
mai incillzea ~i apil pentru baie. Asemenea
hipocaustului, sistemele modeme de incillzire
centrala Incalzesc atit apa cat ~i camere. De
fapt, apa pentru lnaIlzire este de obicei partea
esentiala a sistemului. Se arde gaz, petrol sau
carbune pentru a InaIlzi apa, care se pompeaz:l
prin radiatoare In fiecare camern. Radiatoarele,
avand o suprafata mare, radiaza o mare parte a
din caldurn din apa In camere. Dupa ce trece V
prin radiatoare, apa se reInaIlze~te.
Apa din boiler trece printr.-o spirala de cu-
pm Intr-un rezervor de apa cal&. Spirala actio-
neaz:l ca un schimbator de caldurn, transferand
caldura la apa care alimenteaz:l robinetele de
apa cal& de la chiuvete, vane ~i du~url.
Cele mai marl sisteme de Incalzire centrala
asigurn Incalzire ~i apa cal& pentm toate
cladirlle dintr-o regiune. Unele au proprlile
lor boilere. Altele folosesc excesul de caldurn
de la centralele generatoare de electricitate.
Incepe sa coboare, fiind Inlocuit de aerul cald
In ascensiune. Din acest proces rezult:l o cir-
culatie continua a curentilor de convectie.
Diferitele instalatii de Incalzire Incalzesc
mediul In moduri variate. Caldura unui foc de
combustibil solid este In principal radiata In
camera. Unele astfel de focuri transmitcaldu-
ra ~i la un boiler, pentru a asigura apa cald:l.
In apa caldura se raspande~te prin convectie.
Radiatoarele cu gaz au de obicei elementi
incandescenti care radiaza caldura. Unele radi-
atoare electrice au elementi incandescenti radi-
anti, de obicei cu un reflector curbat ~lefuit in
spate. Un alt tip de radiator electric
funqioneaza prin convectie. N~te orificii de
ventilatie permit aerului sa treaca prin radiator,
formandu-se curenti de conveqie in camera.
Poluarea
Radiatoarele care ard combustibili produc ga-
ze nedorite, unele d:lunatoare ~i cu funingine.
Asemenea gaze arse pot fi Inlaturate printr-un
horn sau un canal de gaze. Dar unele radia-
toare mici cu gaz ~i Incalzitoare cu ulei se
bazeaza doar pe buna ventilatie a camerei
pentru Inlaturarea gazelor arse.
Radiatoarele electrice nu produc gaze arse
~i de aceea nu necesit:l ventilatie. Ele trans-
forma electricitatea direct in caldura folosind
curentul electric pentru a incalzi un element
conductor. Aceasta nu inseamru1 ca electrici-
tatea nu este daunatoare pentru mediul Incon-
jurator. Electricitatea trebuie sa fie produsa, de
obicei, in centrale electrice care ard carbuni,
gaze sau petrol. Astfel, diferenta principala este
ca, in cazul electricit:ltii, poluarea apare in tim-
pul producerii sale ~i nu in timpul consumului.
Deoarece Incalzirea electrica nu produce
fum, este u~or de folosit, in multe variante.
Unele case au instalatii de Incalzire sub po-
dea, In care dalele sunt incalzite de conduc-
toare electrice ce trec pe sub ele. Dalele sunt
Incalzite in timpul noptii, In afara orelor de
varf, degajand caldura In tirnpul zilei. Sunt
frecvente Incalzitoarele construite cu caramizi
acumulatoare de caldura care redau caldura ~i
pe timpul zilei.
rezervor
SALA CAZANELOR
azot men\in presiunea apei in
...
O Unele centre ale
ora~elor au scheme
de incalzire regiona-
la. Asemenea
scheme sunt sisteme
de incalzire central a
la scara larga. Apa
calda din boilere
trece prin conducte
la cladirile din zona.
Acestea O folosesc
pentru incalzire ~i
pentru alimentarea
cu apa calda. in
aceasta schema, boi-
lerele sunt incalzite
prin ardere de car-
buni. Apa cu inalta
presiune parase~te
sala cazanelor la O
temperatura de
149C. Apa este dis- -0;
tribuita prin 1evi de ~
o1el, cu diametrul de a
20 cm, puse in tuburi ?
cu izola1ii din fibre de
sticla pentru a reduce
pierderea de caldura.
126
rezervoare
acumulare
apei scurse
evacuare
pneumatica a cenu~ii alimentare
cu combustibil ...
cuplarlle allment3rii conducta
cu combustibii
intoarcere
pompe de circulare
conducta prin-
cipali de urcare
.11f'Ta!L"'A. Planeta Pilmant 70 -ENERGIA I
--

S-ar putea să vă placă și