Sunteți pe pagina 1din 21

Parlamentul Romniei

LEGE Nr. 317 Republicat *


din 1 iulie 2004
priind !on"iliul #uperior al $a%i"traturii
Publicat &n' $onitorul ()icial Nr. *27 din 13 "eptembrie 200+
*) Republicat n temeiul art. VI al titlului XV din Legea nr. 247/2005 priind re!"rma
n d"meniile pr"priet#ii $i %u&ti#iei' precum $i unele m&uri adiacente' publicat n
("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I' nr. ,5- din 22 iulie 2005' d*ndu.&e te/tel"r "
n"u numer"tare.
Legea nr. -07/2004 a !"&t publicat n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I' nr. 511
din 2 iulie 2004' iar ulteri"r a !"&t m"di!icat $i c"mpletat prin Legea nr. 247/2005.
Cap. I
Dispoziii generale
Art. 1 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii e&te garantul independen#ei %u&ti#iei.
22) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii e&te independent $i &e &upune n actiitatea &a
numai legii. (embrii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii r&pund n !a#a %udect"ril"r $i
pr"cur"ril"r pentru actiitatea de&!$urat n e/ercitarea mandatului.
Art. 2 . 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii are per&"nalitate %uridic $i &ediul n
municipiul 5ucure$ti.
Cap. II
Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii
Seciunea 1
Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 3 . 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii e&te alctuit din 01 membri' din care6
a) 1 %udect"ri $i 5 pr"cur"ri' ale$i n adunrile generale ale %udect"ril"r $i
pr"cur"ril"r' care c"mpun cele d"u &ec#ii ale 3"n&iliului' una pentru %udect"ri $i una
pentru pr"cur"ri7
b) 2 repre8entan#i ai &"ciet#ii ciile' &peciali$ti n d"meniul dreptului' care &e bucur
de nalt reputa#ie pr"!e&i"nal $i m"ral' ale$i de 4enat7
c) pre$edintele 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' repre8entant al puterii %udect"re$ti'
mini&trul %u&ti#iei $i pr"cur"rul general al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie
$i :u&ti#ie' care &unt membri de drept ai 3"n&iliului.
Art. 4 . 4ec#ia pentru %udect"ri a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii e&te alctuit
din6
a) 2 %udect"ri de la 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie7
b) - %udect"ri de la cur#ile de apel7
c) 2 %udect"ri de la tribunale7
d) 2 %udect"ri de la %udect"rii.
Art. 5 . 4ec#ia pentru pr"cur"ri a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii e&te alctuit
din6
a) 0 pr"cur"r de la +arc;etul de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie &au de la
+arc;etul <a#i"nal =ntic"rup#ie7
b) 0 pr"cur"r de la parc;etele de pe l*ng cur#ile de apel7
c) 2 pr"cur"ri de la parc;etele de pe l*ng tribunale7
d) 0 pr"cur"r de la parc;etele de pe l*ng %udect"rii.
Seciunea a 2-a
Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 6 . 20) :udect"rii $i pr"cur"rii' membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii'
pre8u#i la art. - lit. a)' &unt ale$i n adunrile generale ale %udect"ril"r &au' dup ca8'
ale pr"cur"ril"r.
22) >ata la care au l"c adunrile generale ale %udect"ril"r $i ale pr"cur"ril"r &e
&tabile$te de ctre +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii cu cel pu#in 10 de 8ile
nainte de e/pirarea mandatului membril"r ace&tuia $i &e public n ("nit"rul )!icial al
R"m*niei' +artea a III.a' $i pe pagina de Internet a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
Art. 7 . 20) (embrii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e aleg din r*ndul
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r numi#i de +re$edintele R"m*niei.
22) :udect"rii $i pr"cur"rii $i p"t &u&#ine candidaturile depu&e pentru alegerea ca
membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii n !a#a c"lectiel"r de %udect"ri $i
pr"cur"ri. 3andidaturile %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r p"t !i &u&#inute de c"lectiele de
%udect"ri $i pr"cur"ri' precum $i de a&"cia#iile pr"!e&i"nale ale ace&t"ra.
2-) +eri"ada n care p"t !i depu&e candidaturile &e &tabile$te de +lenul 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii $i &e public n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea a III.a' $i
pe pagina de Internet a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
24) 3andidaturile &e depun la 3"legiul de c"nducere al 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i
:u&ti#ie' la 3"legiul de c"nducere al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i
:u&ti#ie' la 3"legiul de c"nducere al +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie &au la c"legiile de
c"nducere ale cur#il"r de apel "ri ale parc;etel"r de pe l*ng ace&tea' n&"#ite de6
a) curriculum itae7
b) un pr"iect priind principalele "biectie pe care le "r urmri %udect"rii &au
pr"cur"rii n ca8ul alegerii n 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii' precum $i' dup ca8'
d"cumentele de &u&#inere a candidaturii7
c) " declara#ie pe pr"pria r&pundere din care & re8ulte c nu au !cut parte din
&ericiile de in!"rma#ii nainte de 0110 $i nici nu au c"lab"rat cu ace&tea7
d) " declara#ie autentic' pe pr"pria r&pundere p"triit legii penale' din care & re8ulte
c nu &unt lucrt"ri "peratii' inclu&i ac"peri#i' in!"rmat"ri &au c"lab"rat"ri ai &ericiil"r
de in!"rma#ii7
e) " declara#ie de intere&e actuali8at.
25) <u p"t !i ale$i membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii %udect"rii $i
pr"cur"rii care au !cut parte din &ericiile de in!"rma#ii nainte de 0110 &au au c"lab"rat
cu ace&tea "ri cei care au un intere& per&"nal ce in!luen#ea8 &au ar putea in!luen#a
ndeplinirea cu "biectiitate $i impar#ialitate a atribu#iil"r pre8ute de lege.
2,) 3"legiile de c"nducere ale 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' +arc;etului de pe
l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie' ale cur#il"r de
apel $i ale parc;etel"r de pe l*ng ace&tea eri!ic ndeplinirea c"ndi#iil"r pre8ute la
alin. 20) . 25) de ctre %udect"rii $i pr"cur"rii care $i.au depu& candidaturile.
Art. 8 . 20) :udect"rii 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie aleg' n adunarea general'
prin "t &ecret' direct $i per&"nal' 2 membri pentru 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii'
dintre %udect"rii care $i.au depu& candidatura.
22) +r"cur"rii de la +arc;etul de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie $i
pr"cur"rii de la +arc;etul <a#i"nal =ntic"rup#ie aleg' n adunarea general c"mun a
pr"cur"ril"r din ace&te parc;ete' prin "t &ecret' direct $i per&"nal' un membru pentru
3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii dintre pr"cur"rii care $i.au depu& candidatura. 9n
cadrul adunrii generale "tea8 $i pr"cur"rii din &tructurile terit"riale ale ace&t"r
parc;ete.
2-) 4unt ale$i ca membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii 2 %udect"ri de la
9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' un pr"cur"r de la +arc;etul de pe l*ng 9nalta 3urte de
3a&a#ie $i :u&ti#ie &au de la +arc;etul <a#i"nal =ntic"rup#ie' care au "b#inut ma%"ritate de
"turi n adunrile generale.
24) 9n ca8ul n care nici unul dintre candida#i nu "b#ine ma%"ritate de "turi' &e
"rgani8ea8 turul d"i al alegeril"r la care particip %udect"rii $i pr"cur"rii cla&a#i pe
primele d"u l"curi. ?&te ale& membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii candidatul
care a "b#inut numrul cel mai mare de "turi n turul d"i al alegeril"r.
Art. . 20) 3"legiul de c"nducere al !iecrei cur#i de apel $i al !iecrui parc;et de pe
l*ng ace&tea centrali8ea8 candidaturile depu&e de %udect"rii $i pr"cur"rii din
circum&crip#iile l"r.
22) 3andidaturile &e centrali8ea8 pe categ"rii de in&tan#e $i parc;ete $i &e tran&mit
in&tan#el"r $i parc;etel"r din circum&crip#ia cur#ii de apel' n&"#ite de d"cumentele
pre8ute la art. 7 alin. 24).
2-) 3"legiul de c"nducere al !iecrei cur#i de apel "rgani8ea8 pr"pria adunare
general' adunarea general a %udect"ril"r de la tribunalele $i tribunalele &peciali8ate din
circum&crip#ia cur#ii de apel $i adunarea general a %udect"ril"r de la %udect"riile din
circum&crip#ia cur#ii de apel.
24) 3"legiul de c"nducere al !iecrui parc;et de pe l*ng cur#ile de apel "rgani8ea8
pr"pria adunare general' adunarea general a pr"cur"ril"r de la parc;etele de pe l*ng
tribunale $i tribunalele &peciali8ate din circum&crip#ia cur#ii de apel $i adunarea general a
pr"cur"ril"r de la parc;etele de pe l*ng %udect"riile din circum&crip#ia cur#ii de apel.
Art. 1! . 20) :udect"rii de la !iecare curte de apel' %udect"rii de la t"ate tribunalele $i
tribunalele &peciali8ate din circum&crip#ia !iecrei cur#i de apel $i %udect"rii de la t"ate
%udect"riile din circum&crip#ia !iecrei cur#i de apel de&emnea8' n cele - adunri
generale' prin "t &ecret' direct $i per&"nal' c*te un candidat pentru !unc#ia de membru al
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii dintre %udect"rii care $i.au depu& candidatura.
22) +r"cur"rii de la !iecare parc;et de pe l*ng cur#ile de apel' pr"cur"rii de la t"ate
parc;etele de pe l*ng tribunale $i tribunalele &peciali8ate din circum&crip#ia !iecrei cur#i
de apel $i pr"cur"rii de la parc;etele de pe l*ng %udect"riile din circum&crip#ia !iecrei
cur#i de apel de&emnea8' n cele - adunri generale' prin "t &ecret' direct $i per&"nal'
c*te un candidat pentru !unc#ia de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii dintre
pr"cur"rii care $i.au depu& candidatura.
2-) 4unt de&emna#i pentru a candida la !unc#ia de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii %udect"rii $i pr"cur"rii care au "b#inut ma%"ritate de "turi n adunrile
generale pre8ute la alin. 20) $i 22). >i&p"8i#iile art. @ alin. 24) &e aplic n m"d
c"re&pun8t"r.
24) :udect"rii militari $i pr"cur"rii militari $i depun candidatura la 3urtea (ilitar de
=pel 5ucure$ti &au' dup ca8' la +arc;etul (ilitar de pe l*ng 3urtea de =pel 5ucure$ti.
>i&p"8i#iile alin. 20) . 2-) &e aplic n m"d c"re&pun8t"r. Aribunalul (ilitar Aerit"rial
5ucure$ti $i tribunalele militare' precum $i parc;etele de pe l*ng ace&tea de&emnea8
c*te un candidat care a !i inclu& pe li&tele pre8ute la art. 00 alin. 20) lit. c) $i e)'
re&pecti d) $i !).
25) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii nt"cme$te li&tele cu %udect"rii $i pr"cur"rii
de&emna#i pentru a candida la !unc#ia de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii'
pe categ"rii de in&tan#e $i parc;ete.
2,) Li&tele pre8ute la alin. 25) $i d"cumentele pre8ute la art. 7 alin. 24) &e public
pe pagina de Internet a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
27) >i&p"8i#iile art. @ alin. 24) &e aplic n m"d c"re&pun8t"r.
Art. 11 . 20) Li&tele %udect"ril"r $i ale pr"cur"ril"r care au !"&t de&emna#i pentru a
candida la !unc#ia de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e tran&mit
in&tan#el"r &au' dup ca8' parc;etel"r' de ctre 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii' cu cel
pu#in 20 de 8ile nainte de data &tabilit pentru adunrile generale' dup cum urmea86
a) li&ta cuprin8*nd cei 0, candida#i de la cur#ile de apel &e tran&mite tutur"r cur#il"r de
apel7
b) li&ta cuprin8*nd cei 0, candida#i de la parc;etele de pe l*ng cur#ile de apel &e
tran&mite tutur"r parc;etel"r de pe l*ng cur#ile de apel7
c) li&ta cuprin8*nd cei 0, candida#i de la tribunale $i tribunalele &peciali8ate &e
tran&mite tutur"r tribunalel"r $i tribunalel"r &peciali8ate7
d) li&ta cuprin8*nd cei 0, candida#i de la parc;etele de pe l*ng tribunale $i tribunale
&peciali8ate &e tran&mite tutur"r parc;etel"r de pe l*ng tribunale $i tribunale &peciali8ate7
e) li&ta cuprin8*nd cei 0, candida#i de la %udect"rii &e tran&mite tutur"r %udect"riil"r7
!) li&ta cuprin8*nd cei 0, candida#i de la parc;etele de pe l*ng %udect"rii &e tran&mite
tutur"r parc;etel"r de pe l*ng %udect"rii.
22) Li&tele pre8ute la alin. 20) $i d"cumentele pre8ute la art. 7 alin. 24) &e a!i$ea8
la &ediile in&tan#el"r $i parc;etel"r.
Art. 12 . 20) Li&tele pre8ute la art. 00 alin. 20) $i d"cumentele pre8ute la art. 7 alin.
24) &e tran&mit de ctre 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii in&tan#el"r $i parc;etel"r'
n&"#ite de buletine de "t.
22) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii tran&mite !iecrei in&tan#e $i !iecrui parc;et un
numr de buletine de "t $tampilate egal cu numrul %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r din
cadrul parc;etului' cu un plu& de 00B.
2-) C"rma $i c"n#inutul buletinel"r de "t &e &tabile&c de +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii.
24) Aiprirea buletinel"r de "t &e a&igur de 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii.
Art. 13 . 20) 9n ederea alegerii membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n
cadrul !iecrei in&tan#e $i al !iecrui parc;et &e c"n"ac adunarea general a
%udect"ril"r &au' dup ca8' a pr"cur"ril"r.
22) :udect"rii de la cur#ile de apel $i pr"cur"rii de la parc;etele de pe l*ng ace&tea
aleg ca membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n adunrile l"r generale' prin "t
&ecret' direct $i per&"nal' - %udect"ri de la cur#ile de apel $i un pr"cur"r de la parc;etele
de pe l*ng ace&tea.
2-) :udect"rii de la tribunale $i tribunalele &peciali8ate $i pr"cur"rii de la parc;etele
de pe l*ng ace&tea aleg ca membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n adunrile
l"r generale' prin "t &ecret' direct $i per&"nal' 2 %udect"ri de la tribunale $i tribunalele
&peciali8ate $i 2 pr"cur"ri de la parc;etele de pe l*ng ace&tea.
24) :udect"rii de la %udect"rii $i pr"cur"rii de la parc;etele de pe l*ng ace&tea aleg
ca membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n adunrile l"r generale' prin "t
&ecret' direct $i per&"nal' 2 %udect"ri de la %udect"rii $i un pr"cur"r de la parc;etele de
pe l*ng ace&tea.
Art. 14 . 20) 9n pr"cedura de de&emnare a candida#il"r $i de alegere a membril"r
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' adunrile generale &unt legal c"n&tituite n pre8en#a
a cel pu#in d"u treimi din numrul %udect"ril"r &au' dup ca8' al pr"cur"ril"r n !unc#ie'
inclu&i cei delega#i &au deta$a#i de la alte in&tan#e &au parc;ete.
22) =dunrile generale &unt pre8idate de magi&tratul cu cea mai mare ec;ime n
magi&tratur' care nu $i.a depu& candidatura pentru !unc#ia de membru al 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii.
2-) 9n pr"cedura de alegere a membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' !iecare
%udect"r $i pr"cur"r "tea8 un numr de candida#i egal cu numrul membril"r
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' care repre8int categ"ria de in&tan#e &au parc;ete la
nielul cr"ra %udect"rul &au' dup ca8' pr"cur"rul $i de&!$"ar actiitatea.
24) 9n ca8ul n care au !"&t "tate mai pu#ine per&"ane dec*t cele pre8ute la alin. 2-)'
"tul e&te nul.
25) La alegerea membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii nu p"t participa
%udect"rii $i pr"cur"rii deta$a#i la alte aut"rit#i dec*t la in&tan#e &au parc;ete.
Art. 15 . 20) :udect"rul &au pr"cur"rul care a pre8idat adunarea general' mpreun cu
2 %udect"ri &au pr"cur"ri de&emna#i naintea "tului de adunrile generale6
a) a&igur numrarea "turil"r7
b) nt"cme$te pr"ce&ul.erbal cu priire la de&!$urarea alegeril"r $i re8ultatele "tului
$i l tran&mite 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii7
c) c"munic numele %udect"ril"r &au al pr"cur"ril"r de&emna#i pentru a candida la
!unc#ia de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii p"triit art. 00 alin. 25) "ri'
dup ca8' alctuie$te $i tran&mite 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii li&ta cuprin8*nd
candida#ii n&cri$i n "rdinea de&cre&ct"are a "turil"r "b#inute n adunrile generale
pre8ute la art. @ alin. 2-) $i la art. 0- alin. 22) . 24).
22) +entru ndeplinirea atribu#iil"r pre8ute la alin. 20)' %udect"rul &au pr"cur"rul
care a pre8idat adunarea general e&te a%utat de 2 %udect"ri &au' dup ca8' de 2 pr"cur"ri'
de&emna#i de adunrile generale' dintre %udect"rii &au pr"cur"rii care nu $i.au depu&
candidaturile.
Art. 16 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii centrali8ea8 re8ultatele "tului din
circum&crip#iile tutur"r cur#il"r de apel $i ale parc;etel"r de pe l*ng ace&tea.
22) 4unt ale$i ca membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii6
a) - %udect"ri de la cur#ile de apel' care au "b#inut numrul cel mai mare de "turi la
niel na#i"nal7
b) 2 %udect"ri de la tribunale $i tribunalele &peciali8ate' care au "b#inut numrul cel
mai mare de "turi la niel na#i"nal7
c) 2 %udect"ri de la %udect"rii' care au "b#inut numrul cel mai mare de "turi la niel
na#i"nal7
d) 0 pr"cur"r de la parc;etele de pe l*ng cur#ile de apel' care a "b#inut numrul cel
mai mare de "turi la niel na#i"nal7
e) 2 pr"cur"ri de la parc;etele de pe l*ng tribunale $i tribunalele &peciali8ate care au
"b#inut numrul cel mai mare de "turi la niel na#i"nal7
!) 0 pr"cur"r de la parc;etele de pe l*ng %udect"rii' care a "b#inut numrul cel mai
mare de "turi la niel na#i"nal.
2-) >i&p"8i#iile art. @ alin. 24) &e aplic n m"d c"re&pun8t"r.
Art. 17 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii eri!ic legalitatea pr"ceduril"r de
alegere' din "!iciu &au la &e&i8area "ricrui %udect"r &au pr"cur"r.
22) 9n ederea !"rmulrii &e&i8rii' %udect"rii $i pr"cur"rii au dreptul & eri!ice
pr"ce&ele.erbale cu priire la de&!$urarea alegeril"r $i re8ultatul ace&t"ra' precum $i
buletinele de "t.
2-) 3"nte&ta#iile re!erit"are la legalitatea pr"ceduril"r de alegere p"t !i depu&e la
3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii' n termen de 05 8ile de la data alegeril"r.
24) 3"nte&ta#iile &e &"lu#i"nea8 de ctre +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii'
n termen de 5 8ile de la data &e&i8rii. 4"lu#ia m"tiat a c"nte&ta#iei &e c"munic
per&"anel"r care au !cut &e&i8area.
25) 9n ca8ul n care &e c"n&tat nclcri ale legii n pr"cedurile de alegere' 3"n&iliul
4uperi"r al (agi&traturii di&pune m&urile nece&are pentru nlturarea ace&t"ra' inclu&i
repetarea alegeril"r' numai la in&tan#ele &au parc;etele la care nclcarea legii a aut drept
c"n&ecin# in!luen#area re8ultatului alegeril"r.
Art. 18 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii alctuie$te li&ta !inal cuprin8*nd
magi&tra#ii ale$i p"triit preederil"r art. @ alin. 2-) $i art. 0, alin. 22) $i " tran&mite
5ir"ului permanent al 4enatului.
22) 9nainte de tran&miterea li&tei ctre 5ir"ul permanent al 4enatului' 3"n&iliul
<a#i"nal pentru 4tudierea =r;iel"r 4ecurit#ii eri!ic $i c"munic' n termen de 05 8ile
de la &"licitarea 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' dac %udect"rii $i pr"cur"rii ale$i
au !cut parte din &ericiile de in!"rma#ii nainte de 0110 &au au c"lab"rat cu ace&tea.
2-) 5ir"ul permanent al 4enatului naintea8 li&ta pre8ut la alin. 20) 3"mi&iei
%uridice' de numiri' di&ciplin' imunit#i $i alidri' pentru a e/amina dac au !"&t
re&pectate di&p"8i#iile legale cu priire la alegerea membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii.
24) 4enatul' n pre8en#a ma%"rit#ii membril"r &i' pe ba8a rap"rtului 3"mi&iei %uridice'
de numiri' di&ciplin' imunit#i $i alidri' alidea8 li&ta cuprin8*nd magi&tra#ii ale$i ca
membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii. Re!u8ul alidrii nu p"ate intereni dec*t
n ca8ul nclcrii legii n pr"cedura alegerii membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii $i numai dac acea&t nclcare a legii are drept c"n&ecin# in!luen#area
re8ultatului alegeril"r. >i&p"8i#iile art. 07 alin. 25) &e aplic n m"d c"re&pun8t"r.
Art. 1 . 20) 9n ederea alegerii cel"r 2 repre8entan#i ai &"ciet#ii ciile n 3"n&iliul
4uperi"r al (agi&traturii' "rgani8a#iile pr"!e&i"nale ale %uri$til"r' c"n&iliile pr"!e&i"nale
ale !acult#il"r de drept acreditate' a&"cia#iile $i !unda#iile care au ca "biecti aprarea
drepturil"r "mului p"t pr"pune 5ir"ului permanent al 4enatului c*te un candidat.
22) +"t !i ale$i ca membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii repre8entan#i ai
&"ciet#ii ciile care ndepline&c urmt"arele c"ndi#ii6
a) &unt &peciali$ti n d"meniul dreptului' cu " ec;ime de cel pu#in 7 ani n actiitatea
%uridic7
b) &e bucur de nalt reputa#ie pr"!e&i"nal $i m"ral7
c) nu au !cut parte din &ericiile de in!"rma#ii nainte de 0110' nu au c"lab"rat cu
ace&tea $i nu au un intere& per&"nal care in!luen#ea8 &au ar putea in!luen#a ndeplinirea
cu "biectiitate $i impar#ialitate a atribu#iil"r pre8ute de lege7
d) nu au calitatea de membru al unui partid p"litic $i nu au ndeplinit n ultimii 5 ani
!unc#ii de demnitate public.
2-) +r"punerile de candidaturi &e depun la 5ir"ul permanent al 4enatului' ntre a 10.a
8i $i a ,0.a 8i nainte de e/pirarea mandatului membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii' n&"#ite de ;"tr*rea %udect"rea&c &au' dup ca8' actul n"rmati de
n!iin#are' de actul c"n&tituti $i &tatutul per&"anel"r %uridice pre8ute la alin. 20)'
precum $i de ca8ierul !i&cal al ace&t"ra.
24) +eri"ada n care &e depun pr"punerile de candidaturi &e public n ("nit"rul
)!icial al R"m*niei' +artea a III.a' $i pe pagina de Internet a 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii' cu -0 de 8ile nainte de nceperea curgerii termenului pre8ut la alin. 2-).
25) 3andida#ii pr"pu$i "r pre8enta 4enatului d"cumentele pre8ute la art. 7 alin. 24)'
precum $i ca8ierul %udiciar.
2,) Li&ta candida#il"r $i d"cumentele pre8ute la art. 7 alin. 24) &e a!i$ea8 pe paginile
de Internet ale 4enatului $i 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n termen de 5 8ile de la
e/pirarea peri"adei de depunere a ace&t"ra.
Art. 2! . 20) 4enatul alege' dintre candida#ii pre8u#i la art. 01' cei 2 repre8entan#i ai
&"ciet#ii ciile' p"triit pr"cedurii pre8ute n regulamentul ace&tei 3amere.
22) >i&p"8i#iile art. 0@ alin. 22) &e aplic n m"d c"re&pun8t"r.
Art. 21 . D"tr*rile 4enatului priind alidarea $i alegerea membril"r 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii &e public n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I.
Cap. III
"un#ionarea Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 22 . 20) 9n termen de 05 8ile de la publicarea ;"tr*ril"r pre8ute la art. 20'
pre$edintele 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie c"n"ac membrii 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii n $edin#a de c"n&tituire.
22) 9n $edin#a de c"n&tituire' pre8idat de pre$edintele 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i
:u&ti#ie' &unt ale$i pre$edintele $i icepre$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
2-) 9n termen de 05 8ile de la $edin#a de c"n&tituire a 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii &e &tabile&c atribu#iile $i re&p"n&abilit#ile !iecrui membru permanent' pe
d"menii de actiitate.
Art. 23 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii !unc#i"nea8 ca "rgan cu actiitate
permanent. D"tr*rile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e iau n plen &au n &ec#ii'
p"triit atribu#iil"r care rein ace&t"ra.
22) (embrii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii de&!$"ar actiitate permanent.
2-) +re$edintele $i icepre$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii nu e/ercit
actiitatea de %udect"r &au pr"cur"r. :udect"rii $i pr"cur"rii ale$i ca membri ai
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i &u&pend actiitatea de %udect"r' re&pecti de
pr"cur"r' re!erit"are la pre8en#a %udect"ril"r n c"mplete de %udecat' re&pecti
e!ectuarea actel"r de urmrire penal de ctre pr"cur"ri. La ncetarea mandatului' cei care
au "ptat pentru &u&pendarea actiit#ii $i reiau actiitatea de %udect"r &au pr"cur"r.
24) (embrii ale$i ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii a!la#i n !unc#ie la data
intrrii n ig"are a pre8entei legi p"t "pta pentru &u&pendarea actiit#ii de %udect"r &au
pr"cur"r pentru peri"ada rma& p*n la terminarea mandatului. )p#iunea &e e/prim n
&cri&' la pre$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n termen de -0 de 8ile de la
data intrrii n ig"are a pre8entei legi*).
25) Cunc#iile de c"nducere de#inute de %udect"rii &au pr"cur"rii ale$i ca membri ai
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e &u&pend de drept la data publicrii ;"tr*rii
4enatului n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I. (embrii ale$i ai 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii ce de#in " !unc#ie de c"nducere la in&tan#e "ri parc;ete' la data
intrrii n ig"are a pre8entei legi*)' p"t "pta pentru &u&pendarea din !unc#ia de c"nducere
re&pecti n c"ndi#iile alin. 2-).
EEEEEEEEEEEEE
*) = &e edea Legea nr. 247/2005 priind re!"rma n d"meniile pr"priet#ii $i %u&ti#iei'
precum $i unele m&uri adiacente' publicat n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I'
nr. ,5- din 22 iulie 2005.
2,) +eri"ada n care %udect"rul &au pr"cur"rul e&te membru al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii c"n&tituie ec;ime n ace&te !unc#ii.
Art. 24 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii e&te c"ndu& de pre$edinte' a%utat de un
icepre$edinte' ale$i dintre %udect"rii $i pr"cur"rii pre8u#i la art. - lit. a)' care !ac parte
din &ec#ii di!erite' pentru un mandat de un an' ce nu p"ate !i renn"it.
22) +re$edintele $i icepre$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &unt ale$i de
plen' n pre8en#a a cel pu#in 05 membri ai 3"n&iliului' cu "tul ma%"rit#ii membril"r
ace&tuia.
2-) +re$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii are urmt"arele atribu#ii
principale6
a) repre8int 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii n rela#iile interne $i interna#i"nale7
b) c""rd"nea8 actiitatea 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i reparti8ea8 lucrrile
pentru plen $i &ec#ii7
c) pre8idea8 lucrrile +lenului 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' cu e/cep#ia
ca8ului n care la lucrri particip +re$edintele R"m*niei7
d) pr"pune plenului m&urile nece&are pentru nceperea pr"ceduril"r de re"care a
membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i de "cupare a l"curil"r deenite
acante7
e) &emnea8 actele emi&e de +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii7
!) &e&i8ea8 3urtea 3"n&titu#i"nal' n ederea &"lu#i"nrii c"n!lictel"r %uridice de
natur c"n&titu#i"nal dintre aut"rit#ile publice7
g) de&emnea8 membrii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii care p"t !i c"n&ulta#i
pentru elab"rarea un"r pr"iecte de acte n"rmatie7
;) pre8int' n $edin#a public a plenului' rap"rtul anual a&upra actiit#ii 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii' care &e tran&mite in&tan#el"r $i parc;etel"r $i &e d publicit#ii.
24) +re$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ndepline$te "rice alte atribu#ii
&tabilite de lege' de Regulamentul de "rgani8are $i !unc#i"nare admini&trati a
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i de plen.
25) 9n lip&a pre$edintelui 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' atribu#iile pre8ute la
alin. 2-) $i 24) &e e/ercit de icepre$edinte.
2,) 9n ca8 de acan# a !unc#iei de pre$edinte &au de icepre$edinte' +lenul 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii' n termen de cel mult " lun de la c"n&tatarea acan#ei' a
pr"ceda la alegerea n"ului pre$edinte' re&pecti icepre$edinte.
Art. 25 . +re$edintele R"m*niei pre8idea8' !r drept de "t' lucrrile +lenului
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii la care particip.
Art. 26 . 20) Lucrrile &ec#iil"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &unt legal
c"n&tituite n pre8en#a ma%"rit#ii membril"r ace&t"ra $i &unt pre8idate de pre$edintele
&au' dup ca8' de icepre$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii. 9n lip&a ace&t"ra'
membrii &ec#iei aleg un pre$edinte de $edin#' cu "tul ma%"rit#ii cel"r pre8en#i.
22) :udect"rul &au pr"cur"rul care pre8idea8 lucrrile &ec#iei &emnea8 ;"tr*rile $i
celelalte acte emi&e de acea&ta.
Art. 27 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii &e ntrune$te n plen $i n &ec#ii' la
c"n"carea pre$edintelui' a icepre$edintelui &au a ma%"rit#ii membril"r plenului "ri'
dup ca8' ai &ec#iil"r.
22) Lucrrile +lenului 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e de&!$"ar n pre8en#a a
cel pu#in 05 membri' iar lucrrile &ec#iil"r &e de&!$"ar n pre8en#a ma%"rit#ii membril"r
ace&t"ra.
2-) D"tr*rile +lenului 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i ;"tr*rile &ec#iil"r &e iau
cu "tul ma%"rit#ii membril"r pre8en#i.
Art. 28 . 20) +re$edintele 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie particip la lucrrile &ec#iei
pentru %udect"ri' pr"cur"rul general al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i
:u&ti#ie' la lucrrile &ec#iei pentru pr"cur"ri' iar mini&trul %u&ti#iei' la lucrrile ambel"r
&ec#ii.
22) +re$edintele 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' mini&trul %u&ti#iei $i pr"cur"rul
general al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie nu au drept de "t n
&itua#iile n care &ec#iile ndepline&c r"lul de in&tan# de %udecat n d"meniul r&punderii
di&ciplinare.
2-) Repre8entan#ii &"ciet#ii ciile particip numai la lucrrile +lenului 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii.
Art. 2 . 20) Lucrrile plenului $i ale &ec#iil"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii
&unt' de regul' publice. (embrii plenului &au ai &ec#iil"r ;"tr&c' cu ma%"ritate de
"turi' &itua#iile n care $edin#ele nu &unt publice.
22) =&"cia#iile pr"!e&i"nale ale %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r p"t participa la lucrrile
plenului $i ale &ec#iil"r' e/prim*nd' atunci c*nd c"n&ider nece&ar' un punct de edere
a&upra pr"blemel"r ce &e de8bat' la ini#iatia l"r &au la &"licitarea membril"r 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii.
2-) )rdinea de 8i a lucrril"r plenului $i ale &ec#iil"r 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii &e apr"b de ctre ace&tea' la pr"punerea pre$edintelui &au' dup ca8' a
icepre$edintelui 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
24) D"tr*rile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n plen $i n &ec#ii' &e iau prin "t
direct $i &ecret $i &e m"tiea8.
25) D"tr*rile plenului priind cariera $i drepturile %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r &e
redactea8 n cel mult 20 de 8ile $i &e c"munic de ndat.
2,) D"tr*rile pre8ute la alin. 25) &e public n 5uletinul )!icial al 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii $i pe pagina de Internet a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii
n termen de 00 8ile de la redactare.
27) D"tr*rile pre8ute la alin. 25) p"t !i atacate cu recur&' de "rice per&"an
intere&at' n termen de 05 8ile de la c"municare &au de la publicare' la 4ec#ia de
c"ntenci"& admini&trati $i !i&cal a 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie.
2@) Recur&ul &u&pend e/ecutarea ;"tr*rii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
21) D"tr*rea prin care &e &"lu#i"nea8 recur&ul pre8ut la alin. 27) e&te ire"cabil.
200) )rdinea de 8i &e public cu - 8ile nainte pe pagina de Internet a 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii. D"tr*rile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e public n
5uletinul )!icial al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i pe pagina de Internet a
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
Cap. I$
Atri%uiile Consiliului Superior al Magistraturii
Seciunea 1
Dispoziii comune
Art. 3! . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii are dreptul $i "bliga#ia de a &e &e&i8a $i
din "!iciu pentru a apra %udect"rii $i pr"cur"rii mp"tria "ricrui act care le.ar putea
a!ecta independen#a &au impar#ialitatea "ri ar crea &u&piciuni cu priire la ace&tea. >e
a&emenea' 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii apr reputa#ia pr"!e&i"nal a %udect"ril"r
$i pr"cur"ril"r.
22) :udect"rul &au pr"cur"rul care c"n&ider c independen#a' impar#ialitatea &au
reputa#ia pr"!e&i"nal i e&te a!ectat n "rice m"d &e p"ate adre&a 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii care' dup ca8' p"ate di&pune eri!icarea a&pectel"r &emnalate' publicarea
re8ultatel"r ace&teia' p"ate &e&i8a "rganul c"mpetent & decid a&upra m&uril"r care &e
impun &au p"ate di&pune "rice alt m&ur c"re&pun8t"are' p"triit legii.
2-) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii a&igur re&pectarea legii $i a criteriil"r de
c"mpeten# $i etic pr"!e&i"nal n de&!$urarea carierei pr"!e&i"nale a %udect"ril"r $i
pr"cur"ril"r.
24) =tribu#iile +lenului 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i ale &ec#iil"r ace&tuia'
re!erit"are la cariera %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' &e e/ercit cu re&pectarea
di&p"8i#iil"r Legii nr. -0-/2004*) priind &tatutul %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r'
republicat' $i ale Legii nr. -04/2004**) priind "rgani8area %udiciar' republicat.
EEEEEEEEEEEEE
*) Legea nr. -0-/2004 a !"&t republicat n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I' nr.
@2, din 0- &eptembrie 2005.
**) Legea nr. -04/2004 e&te republicat n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I' nr.
@27 din 0- &eptembrie 2005.
Art. 31 . 20) 9n e/ercitarea atribu#iil"r &ale 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii p"ate
&"licita (ini&terului :u&ti#iei' in&tan#el"r %udect"re$ti $i parc;etel"r' In&titutului <a#i"nal
al (agi&traturii' alt"r aut"rit#i $i in&titu#ii publice' precum $i per&"anel"r !i8ice &au
%uridice in!"rma#iile &au actele pe care le c"n&ider nece&are.
22) 9n &c"pul in!"rmrii cu priire la actiitatea in&tan#el"r $i parc;etel"r' membrii
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii e!ectuea8 depla&ri la &ediile in&tan#el"r $i ale
parc;etel"r $i "rgani8ea8 nt*lniri cu %udect"rii' pr"cur"rii $i repre8entan#ii &"ciet#ii
ciile.
Art. 32 . 20) 9n ca8urile n care legea preede ai8ul c"n!"rm' apr"barea &au ac"rdul
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' punctul de edere emi& de ace&ta e&te "bligat"riu.
>ac legea preede c"n&ultarea &au ai8ul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' punctul
de edere emi& de ace&ta nu e&te "bligat"riu.
22) 9n ca8ul n care legea nu preede un termen pentru emiterea ai8el"r de ctre
3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii' ace&tea &e emit n -0 de 8ile de la &e&i8are. >ep$irea
de ctre 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii a termenului de emitere a ai8ului nu
a!ectea8 alabilitatea actului.
Art. 33 . 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii nt"cme$te $i p&trea8 d"&arele
pr"!e&i"nale ale %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r.
Art. 34 . 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii c""rd"nea8 actiitatea In&titutului
<a#i"nal al (agi&traturii $i a Fc"lii <a#i"nale de Gre!ieri.
Seciunea a 2-a
Atribuiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 35 . +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii are urmt"arele atribu#ii
re!erit"are la cariera %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r7
a) pr"pune +re$edintelui R"m*niei numirea n !unc#ie $i eliberarea din !unc#ie a
%udect"ril"r $i a pr"cur"ril"r' cu e/cep#ia cel"r &tagiari7
b) nume$te %udect"rii &tagiari $i pr"cur"rii &tagiari' pe ba8a re8ultatel"r "b#inute la
e/amenul de ab&"lire a In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii7
c) di&pune pr"m"area %udect"ril"r $i a pr"cur"ril"r7
d) eliberea8 din !unc#ie %udect"rii &tagiari $i pr"cur"rii &tagiari7
e) pr"pune +re$edintelui R"m*niei c"n!erirea de di&tinc#ii pentru %udect"ri $i
pr"cur"ri' n c"ndi#iile legii7
!) ndepline$te "rice alte atribu#ii &tabilite prin lege &au regulament.
Art. 36 . 20) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii are urmt"arele atribu#ii
re!erit"are la admiterea n magi&tratur' ealuarea' !"rmarea $i e/amenele %udect"ril"r $i
pr"cur"ril"r6
a) la pr"punerea 3"n&iliului $tiin#i!ic al In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii' &tabile$te
numrul anual de cur&an#i ai In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii' apr"b anual data $i
l"cul pentru "rgani8area c"ncur&ului de admitere la In&titutul <a#i"nal al (agi&traturii'
&tabile$te tematica pentru c"ncur&ul de admitere la In&titutul <a#i"nal al (agi&traturii $i
apr"b pr"gramul de !"rmare pr"!e&i"nal a audit"ril"r de %u&ti#ie' emite ai8e $i ad"pt
regulamente' n ca8urile $i n c"ndi#iile pre8ute de lege7
b) nume$te c"mi&ia de admitere $i c"mi&ia de elab"rare a &ubiectel"r pentru admiterea
n In&titutul <a#i"nal al (agi&traturii' n c"ndi#iile pre8ute de Regulamentul de
"rgani8are a e/amenului de admitere n In&titutul <a#i"nal al (agi&traturii7
c) "rgani8ea8 $i alidea8' p"triit legii $i regulamentului' e/amenul de capacitate al
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r $i apr"b pr"gramul de !"rmare pr"!e&i"nal c"ntinu a
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' la pr"punerea 3"n&iliului $tiin#i!ic al In&titutului <a#i"nal al
(agi&traturii' precum $i tematica actiit#il"r de !"rmare pr"!e&i"nal c"ntinu'
"rgani8ate de cur#ile de apel $i parc;etele de pe l*ng ace&tea7
d) "rgani8ea8 $i alidea8' p"triit legii $i regulamentului' c"ncur&urile pentru
numirea n !unc#ii de c"nducere a %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r7
e) di&pune "rgani8area c"ncur&uril"r de pr"m"are a %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r7
!) nume$te c"mi&iile pentru ealuarea actiit#ii pr"!e&i"nale a %udect"ril"r $i
pr"cur"ril"r' n c"ndi#iile legii7
g) nume$te $i re"c direct"rul $i direct"rii ad%unc#i ai In&titutului <a#i"nal al
(agi&traturii' la pr"punerea 3"n&iliului $tiin#i!ic al In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii'
$i de&emnea8 %udect"rii $i pr"cur"rii care "r !ace parte din 3"n&iliul $tiin#i!ic al
In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii7
;) la pr"punerea 3"n&iliului $tiin#i!ic al In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii' apr"b
&tructura "rgani8at"ric' &tatele de !unc#ii $i &tatele de per&"nal ale In&titutului <a#i"nal al
(agi&traturii7
i) nume$te direct"rul $i direct"rii ad%unc#i ai Fc"lii <a#i"nale de Gre!ieri $i de&emnea8
%udect"rii $i pr"cur"rii membri n c"n&iliul de c"nducere al $c"lii7
%) ndepline$te "rice alte atribu#ii &tabilite prin lege &au regulament.
22) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &"lu#i"nea8 c"nte&ta#iile !"rmulate de
%udect"ri $i pr"cur"ri mp"tria ;"tr*ril"r pr"nun#ate de &ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii' cu e/cep#ia cel"r date n materie di&ciplinar.
Art. 37 . +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii are urmt"arele atribu#ii
re!erit"are la "rgani8area $i !unc#i"narea in&tan#el"r $i a parc;etel"r7
a) c"n"ac adunrile generale ale %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' n c"ndi#iile legii7
b) apr"b m&urile pentru &uplimentarea &au reducerea numrului de p"&turi pentru
in&tan#e $i parc;ete7
c) elab"rea8 pr"priul pr"iect de buget' cu ai8ul c"n&ultati al (ini&terului Cinan#el"r
+ublice' $i emite ai8ele c"n!"rme pentru pr"iectele de buget ale in&tan#el"r $i
parc;etel"r7
d) ndepline$te "rice alte atribu#ii &tabilite prin lege &au regulament.
Art. 38 . 20) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ad"pt 3"dul de"nt"l"gic al
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' Regulamentul de "rgani8are $i !unc#i"nare a 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii' Regulamentul priind pr"cedura alegerii membril"r 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii' Regulamentul de "rdine interi"ar al in&tan#el"r %udect"re$ti'
precum $i alte regulamente $i ;"tr*ri pre8ute n Legea nr. -0-/2004' republicat' $i
n Legea nr. -04/2004' republicat.
22) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii a&igur publicarea 3"dului de"nt"l"gic
al %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r $i a regulamentel"r pre8ute la alin. 20) n ("nit"rul
)!icial al R"m*niei' +artea I' $i pe pagina de Internet a 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii.
2-) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ai8ea8 pr"iectele de acte n"rmatie
ce prie&c actiitatea aut"rit#ii %udect"re$ti.
24) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ai8ea8 pr"iectele de regulamente $i
"rdine care &e apr"b de mini&trul %u&ti#iei' n ca8urile pre8ute de lege.
25) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii p"ate &e&i8a mini&trul %u&ti#iei cu
priire la nece&itatea ini#ierii &au m"di!icrii un"r acte n"rmatie n d"meniul %u&ti#iei.
2,) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii elab"rea8 anual un rap"rt priind &tarea
%u&ti#iei $i un rap"rt priind actiitatea pr"prie' pe care le pre8int 3amerel"r reunite ale
+arlamentului R"m*niei p*n la data de 05 !ebruarie a anului urmt"r $i le public n
("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea a III.a' $i pe pagina de Internet a 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii.
Art. 3 . +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii nume$te &ecretarul general $i
per&"nalul cu !unc#ii de c"nducere din aparatul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
Seciunea a 3-a
Atribuiile seciilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 4! . 4ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii au urmt"arele atribu#ii
re!erit"are la cariera %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r6
a) di&pun delegarea %udect"ril"r $i deta$area %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' n c"ndi#iile
legii7
b) nume&c n !unc#ii de c"nducere %udect"rii $i pr"cur"rii' n c"ndi#iile legii $i ale
regulamentului7
c) e/aminea8 rec"mandrile primite de la 3"legiul de c"nducere al 9naltei 3ur#i de
3a&a#ie $i :u&ti#ie priind numirea n !unc#ie a %udect"ril"r n cadrul 3ur#ii7
d) anali8ea8 ndeplinirea c"ndi#iil"r legale de ctre %udect"rii &tagiari $i pr"cur"rii
&tagiari care au pr"m"at e/amenul de capacitate' de ctre al#i %uri$ti care au !"&t admi$i
la c"ncur&ul de intrare n magi&tratur' de ctre %udect"rii $i pr"cur"rii n&cri$i la
c"ncur&ul de pr"m"are $i de ctre %udect"rii $i pr"cur"rii pr"pu$i pentru numirea n
!unc#ii de c"nducere7
e) &"lu#i"nea8 c"nte&ta#iile mp"tria cali!icatiel"r ac"rdate de c"mi&iile de ealuare
anual a actiit#ii pr"!e&i"nale a %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' c"n&tituite n c"ndi#iile
legii7
!) iau m&uri pentru &"lu#i"narea &e&i8ril"r primite de la %u&ti#iabili &au de la alte
per&"ane priind c"nduita nec"re&pun8t"are a %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r7
g) pr"pun +re$edintelui R"m*niei numirea n !unc#ie $i re"carea din !unc#ie a
pre$edintelui' icepre$edintelui $i pre$edin#il"r de &ec#ii ai 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i
:u&ti#ie7
;) ai8ea8 pr"punerea mini&trului %u&ti#iei de numire $i re"care a pr"cur"rului
general al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' a pr"cur"rului
general al +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie' a ad%unc#il"r ace&t"ra' a pr"cur"ril"r $e!i
&ec#ie din ace&te parc;ete' precum $i a pr"cur"rului $e! al >irec#iei de Ine&tigare a
In!rac#iunil"r de 3riminalitate )rgani8at $i Aer"ri&m $i a ad%unctului ace&tuia7
i) apr"b tran&!erul %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r7
%) di&pun &u&pendarea din !unc#ie a %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r7
H) ndepline&c "rice alte atribu#ii &tabilite prin lege &au regulament.
Art. 41 . 4ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii au urmt"arele atribu#ii
re!erit"are la "rgani8area $i !unc#i"narea in&tan#el"r $i parc;etel"r6
a) apr"b n!iin#area $i de&!iin#area &ec#iil"r cur#il"r de apel' ale in&tan#el"r din
circum&crip#iile ace&t"ra' precum $i n!iin#area &ediil"r &ecundare ale in&tan#el"r
%udect"re$ti $i circum&crip#iil"r ace&t"ra' n c"ndi#iile legii7
b) apr"b pr"punerea pr"cur"rului general al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de
3a&a#ie $i :u&ti#ie &au a pr"cur"rului general al +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie de
n!iin#are $i de&!iin#are a &ec#iil"r n cadrul parc;etel"r7
c) ai8ea8 pr"iectul de ;"tr*re a Guernului priind li&ta l"calit#il"r care !ac parte
din circum&crip#iile %udect"riil"r7
d) &tabile&c categ"riile de pr"ce&e &au de cereri care &e &"lu#i"nea8 n municipiul
5ucure$ti numai de anumite in&tan#e' cu re&pectarea c"mpeten#ei materiale pre8ute de
lege7
e) la pr"punerea pre$edin#il"r cur#il"r de apel' &tabile&c numrul icepre$edin#il"r
cur#il"r de apel' ai tribunalel"r $i ai tribunalel"r &peciali8ate' precum $i %udect"riile la
care !unc#i"nea8 un icepre$edinte7
!) la pr"punerea pr"cur"rului general al +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie
$i :u&ti#ie &au a pr"cur"rului general al +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie' dup ca8'
apr"b numrul ad%unc#il"r pr"cur"ril"r generali ai parc;etel"r de pe l*ng cur#ile de apel
$i ai prim.pr"cur"ril"r parc;etel"r de pe l*ng tribunale' precum $i parc;etele de pe l*ng
%udect"rii' unde prim.pr"cur"rii &unt a%uta#i de ad%unc#i7
g) ndepline&c "rice alte atribu#ii &tabilite prin lege &au regulament.
Art. 42 . 20) 4ec#ia pentru %udect"ri a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii
ncuiin#ea8 perc;e8i#ia' re#inerea &au are&tarea preenti a %udect"ril"r $i a
magi&tra#il"r.a&i&ten#i.
22) 4ec#ia pentru pr"cur"ri a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ncuiin#ea8
perc;e8i#ia' re#inerea &au are&tarea preenti a pr"cur"ril"r.
2-) >i&p"8i#iile pre8ute la alin. 20) $i 22) priind perc;e8i#ia $i re#inerea nu &e aplic
n ca8 de in!rac#iune !lagrant.
Art. 43 . 4ec#ia pentru %udect"ri a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii nume$te $i
pr"m"ea8 magi&tra#ii.a&i&ten#i ai 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' n c"ndi#iile legii.
Seciunea a 4-a
Atribuiile Consiliului Superior al Magistraturii n domeniul rspunderii
disciplinare a magistrailor
Art. 44 . 20) 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii ndepline$te' prin &ec#iile &ale' r"lul de
in&tan# de %udecat n d"meniul r&punderii di&ciplinare a %udect"ril"r $i a pr"cur"ril"r'
pentru !aptele pre8ute n Legea nr. -0-/2004' republicat.
22) 4ec#ia pentru %udect"ri are r"lul de in&tan# di&ciplinar $i pentru magi&tra#ii.
a&i&ten#i ai 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie.
Art. 45 . 20) =c#iunea di&ciplinar &e e/ercit de c"mi&iile de di&ciplin ale 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii' !"rmate din un membru al 4ec#iei pentru %udect"ri $i 2
in&pect"ri ai 4ericiului de in&pec#ie %udiciar pentru %udect"ri $i' re&pecti' un membru
al 4ec#iei pentru pr"cur"ri $i 2 in&pect"ri ai 4ericiului de in&pec#ie %udiciar pentru
pr"cur"ri.
22) 4ec#ia pentru %udect"ri $i 4ec#ia pentru pr"cur"ri ale 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii nume&c' n !iecare an' membrii c"mi&iil"r pre8ute la alin. 20). 9n c"mi&iile
de di&ciplin nu p"t !i numi#i 2 ani c"n&ecuti aceia$i membri.
2-) (embrii de drept' pre$edintele $i icepre$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii nu p"t !i numi#i n c"mi&iile de di&ciplin.
24) 3"mi&iile de di&ciplin p"t !i &e&i8ate n legtur cu abaterile di&ciplinare ale
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r de "rice per&"an intere&at &au &e p"t &e&i8a din "!iciu.
25) )rice &e&i8are priind actiitatea nec"re&pun8t"are a %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r'
gre$it ndreptat la in&tan#e &au parc;ete' a !i naintat c"mi&iil"r de di&ciplin n termen
de 5 8ile de la nregi&trare.
Art. 46 . 20) 9n ederea e/ercitrii ac#iunii di&ciplinare e&te "bligat"rie e!ectuarea
cercetrii prealabile' care &e di&pune de titularul ace&tei ac#iuni.
22) 3ercetarea prealabil &e e!ectuea8 de in&pect"rii din cadrul 4ericiului de
in&pec#ie %udiciar pentru %udect"ri' re&pecti din cadrul 4ericiului de in&pec#ie
%udiciar pentru pr"cur"ri.
2-) 9n cadrul cercetrii prealabile &e &tabile&c !aptele $i urmrile ace&t"ra' mpre%urrile
n care au !"&t &*r$ite' precum $i "rice alte date c"ncludente din care & &e p"at aprecia
a&upra e/i&ten#ei &au ine/i&ten#ei in"#iei. =&cultarea celui n cau8 $i eri!icarea
aprril"r %udect"rului &au pr"cur"rului cercetat &unt "bligat"rii. Re!u8ul %udect"rului
&au pr"cur"rului cercetat de a !ace declara#ii &au de a &e pre8enta la cercetri &e c"n&tat
prin pr"ce&.erbal $i nu mpiedic nc;eierea cercetrii. :udect"rul &au pr"cur"rul
cercetat are dreptul & cun"a&c t"ate actele cercetrii $i & &"licite pr"be n aprare.
24) Re8ultatul cercetrii prealabile &e naintea8 c"mi&iei de di&ciplin n termen de ,0
de 8ile de la nregi&trarea &e&i8rii la 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii' iar n
urmt"arele 20 de 8ile c"mi&ia de di&ciplin &e&i8ea8 &ec#ia c"re&pun8t"are n ederea
&"lu#i"nrii ac#iunii di&ciplinare.
25) 9n ca8ul n care' nainte de &e&i8area &ec#iei' c"mi&ia de di&ciplin c"n&tat c &unt
nece&are eri!icri &uplimentare' de&emnea8 un in&pect"r din cadrul &ericiului
c"re&pun8t"r al In&pec#iei %udiciare' n ederea c"mpletrii cercetrii prealabile.
Re8ultatul eri!icril"r &uplimentare e&te naintat n cel mult -0 de 8ile c"mi&iei de
di&ciplin. 9n ace&t ca8' termenul de 20 de 8ile pre8ut la alin. 24) curge de la primirea
re8ultatului eri!icril"r &uplimentare.
2,) 9n ca8ul n care c"mi&ia de di&ciplin c"n&ider c e/ercitarea ac#iunii di&ciplinare
nu &e %u&ti!ic' di&pune cla&area.
27) >up primirea re8ultatului cercetrii prealabile' titularul ac#iunii di&ciplinare
&e&i8ea8 &ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n ederea %udecrii ac#iunii
di&ciplinare.
2@) =c#iunea di&ciplinar p"ate !i e/ercitat n termen de cel mult un an de la data
&*r$irii abaterii.
Art. 47 . 20) 9n pr"cedura di&ciplinar n !a#a &ec#iil"r 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii' citarea %udect"rului &au pr"cur"rului mp"tria cruia &e e/ercit ac#iunea
di&ciplinar e&te "bligat"rie. :udect"rul &au pr"cur"rul p"ate !i repre8entat de un alt
%udect"r "ri pr"cur"r &au p"ate !i a&i&tat "ri repre8entat de un a"cat.
22) :udect"rul &au pr"cur"rul $i' dup ca8' repre8entantul "ri a"catul &u au dreptul
& ia cun"$tin# de t"ate actele d"&arului $i p"t &"licita admini&trarea de pr"be n aprare.
2-) 4ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n ca8ul n care c"n&tat c &e&i8area
e&te ntemeiat' aplic una dintre &anc#iunile di&ciplinare pre8ute de lege' n rap"rt cu
graitatea abaterii di&ciplinare &*r$ite de %udect"r &au pr"cur"r $i cu circum&tan#ele
per&"nale ale ace&tuia.
Art. 48 . 4ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &"lu#i"nea8 ac#iunea
di&ciplinar printr." ;"tr*re care cuprinde' n principal' urmt"arele6
a) de&crierea !aptei care c"n&tituie abatere di&ciplinar $i ncadrarea %uridic a ace&teia7
b) temeiul de drept al aplicrii &anc#iunii7
c) m"tiele pentru care au !"&t nlturate aprrile !"rmulate de %udect"r &au pr"cur"r7
d) &anc#iunea aplicat $i m"tiele care au &tat la ba8a aplicrii ace&teia7
e) calea de atac $i termenul n care ;"tr*rea p"ate !i atacat7
!) in&tan#a c"mpetent & %udece calea de atac.
Art. 4 . 20) D"tr*rile &ec#iil"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii prin care &.a
&"lu#i"nat ac#iunea di&ciplinar &e redactea8' "bligat"riu' n termen de cel mult 20 de
8ile de la pr"nun#are $i &e c"munic de ndat' n &cri&' %udect"rului &au pr"cur"rului.
3"municarea ;"tr*ril"r e&te a&igurat de 4ecretariatul general al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii.
22) 9mp"tria ;"tr*ril"r pre8ute la alin. 20) &e p"ate e/ercita recur& n termen de 05
8ile de la c"municare. 3"mpeten#a &"lu#i"nrii recur&ului apar#ine 3"mpletului de 1
%udect"ri al 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie. >in 3"mpletul de 1 %udect"ri nu p"t !ace
parte membrii cu drept de "t ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i %udect"rul
&anc#i"nat di&ciplinar.
2-) Recur&ul &u&pend e/ecutarea ;"tr*rii &ec#iei 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii
de aplicare a &anc#iunii di&ciplinare.
24) D"tr*rea prin care &e &"lu#i"nea8 recur&ul pre8ut la alin. 22) e&te ire"cabil.
Art. 5! . 9n ca8ul n care &.a di&pu& e/cluderea din magi&tratur a unui %udect"r &au a
unui pr"cur"r' ;"tr*rea ire"cabil &e tran&mite +re$edintelui R"m*niei' n ederea
emiterii decretului de eliberare din !unc#ie.
Cap. $
Statutul &e&%rilor Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 51 . 20) >urata mandatului membril"r ale$i ai 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii e&te de , ani' !r p"&ibilitatea rene&tirii. (embrii 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii au calitatea de demnitar.
22) 3alitatea de repre8entant al &"ciet#ii ciile ale& membru al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii e&te inc"mpatibil cu calitatea de parlamentar' ale& l"cal' !unc#i"nar public'
%udect"r &au pr"cur"r n actiitate' n"tar public' a"cat' c"n&ilier %uridic &au e/ecut"r
%udect"re&c n e/erci#iu.
2-) >i&p"8i#iile art. , $i 7 din Legea nr. -0-/2004' republicat' &e aplic $i membril"r
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
24) 3alitatea de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ncetea8' dup ca8' la
e/pirarea mandatului' prin demi&ie' re"care din !unc#ie' nere8"larea &trii de
inc"mpatibilitate n termen de 05 8ile de la data alegerii ca membru al 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii' nere&pectarea di&p"8i#iil"r art. 7 din Legea nr. -0-/2004'
republicat' imp"&ibilitatea e/ercitrii atribu#iil"r pe " peri"ad mai mare de - luni'
precum $i prin dece&.
25) 3alitatea de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e &u&pend de drept
pentru m"tiele pre8ute de art. ,2 din Legea nr. -0-/2004' republicat.
Art. 52 . 20) Re"carea din !unc#ia de membru ale& al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii &e pr"pune de pre$edintele &au icepre$edintele 3"n&iliului "ri de " treime
din membri' n &itua#ia n care per&"ana n cau8 nu mai ndepline$te c"ndi#iile legale
pentru a !i membru ale& al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n ca8ul nendeplinirii
&au ndeplinirii nec"re&pun8t"are a atribu#iil"r n cadrul 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii &au n ca8ul aplicrii "ricrei &anc#iuni di&ciplinare.
22) +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' la &e&i8area !"rmulat p"triit alin. 20)'
p"ate di&pune re"carea din !unc#ia de membru ale& al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii.
2-) Re"carea din !unc#ia de pre$edinte &au icepre$edinte &e pr"pune de " treime din
numrul membril"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii. >i&p"8i#iile alin. 22) &e aplic n
m"d c"re&pun8t"r.
24) (embrii ale$i ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &unt re"ca#i $i la cererea
ma%"rit#ii adunril"r generale de la nielul in&tan#el"r &au parc;etel"r pe care le
repre8int' n ca8ul nendeplinirii &au ndeplinirii nec"re&pun8t"are a atribu#iil"r
ncredin#ate prin alegerea ca membru al 3"n&iliului. 9n cadrul adunril"r generale' deci8ia
&e ia cu "tul a d"u treimi din numrul %udect"ril"r &au pr"cur"ril"r.
25) 9n ca8ul adunrii generale c"mune a +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie
$i :u&ti#ie $i a +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie' deci8ia de re"care a repre8entantului
ace&t"r parc;ete &e ia cu "tul ma%"rit#ii pr"cur"ril"r. 9n cadrul adunrii generale
"tea8 $i pr"cur"rii din &tructurile terit"riale ale ace&t"r parc;ete.
2,) >eci8ia de re"care a repre8entantului 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie &e ia cu
"tul ma%"rit#ii %udect"ril"r din adunarea general.
27) +r"cedura de re"care p"ate !i declan$at de "rice adunare general de la nielul
in&tan#el"r &au parc;etel"r pe care le repre8int membrul 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii a crui re"care &e cere' precum $i de "rgani8a#iile pr"!e&i"nale ale
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r.
2@) 3entrali8area re8ultatel"r "tului &e reali8ea8 de adunarea general care a ini#iat
pr"cedura &au de prima adunare general &e&i8at de "rgani8a#iile pr"!e&i"nale ale
%udect"ril"r $i pr"cur"ril"r.
21) 9n termen de 05 8ile de la nregi&trarea &e&i8rii &emnate $i m"tiate de
repre8entan#ii adunril"r generale pre8ute la alin. 24)' +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii di&pune re"carea din !unc#ie a membrului ale&. >i&p"8i#iile art. 55 alin. 22)
&e aplic n m"d c"re&pun8t"r.
Art. 53 . 20) (embrii ale$i ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii r&pund ciil'
di&ciplinar $i penal' n c"ndi#iile legii.
22) )rice per&"an p"ate &e&i8a 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii' direct &au prin
c"nduct"rii in&tan#el"r "ri ai parc;etel"r' n legtur cu actiitatea &au c"nduita
nec"re&pun8t"are a unui membru ale& al ace&tuia' nclcarea "bliga#iil"r pr"!e&i"nale "ri
&*r$irea de ctre ace&ta a un"r abateri di&ciplinare.
2-) 4ec#iile 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii ndepline&c r"lul de in&tan#e de
%udecat n d"meniul r&punderii di&ciplinare a membril"r ale$i ai 3"n&iliului pentru
!aptele pre8ute de art. 11 din Legea nr. -0-/2004' republicat.
Art. 54 . 20) 9n ederea e/ercitrii ac#iunii di&ciplinare e&te "bligat"rie e!ectuarea
cercetrii prealabile' care &e di&pune de +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
22) 3ercetarea prealabil &e e!ectuea8 de in&pect"rii din cadrul In&pec#iei %udiciare
care !unc#i"nea8 pe l*ng 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii.
2-) 9n cadrul cercetrii prealabile &e &tabile&c !aptele $i urmrile ace&t"ra' mpre%urrile
n care au !"&t &*r$ite' precum $i "rice alte date c"ncludente din care & &e p"at aprecia
a&upra e/i&ten#ei &au ine/i&ten#ei in"#iei. =&cultarea celui n cau8 $i eri!icarea
aprril"r ace&tuia &unt "bligat"rii. Re!u8ul celui cercetat de a !ace declara#ii &au de a &e
pre8enta la cercetri &e c"n&tat prin pr"ce&.erbal $i nu mpiedic nc;eierea cercetrii.
(embrul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii care e&te cercetat are dreptul & cun"a&c
t"ate actele cercetrii $i & &"licite pr"be n aprare.
24) In&pect"rul de&emnat naintea8' n cel mult ,0 de 8ile' c"mi&iei de di&ciplin
c"n&tituite p"triit art. 45 re8ultatul cercetrii prealabile. 3"mi&ia de di&ciplin &e&i8ea8
&ec#ia c"re&pun8t"are a 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii n ederea &"lu#i"nrii
ac#iunii di&ciplinare.
25) 9n ca8ul n care' nainte de &e&i8area &ec#iei' c"mi&ia de di&ciplin c"n&tat c &unt
nece&are eri!icri &uplimentare' de&emnea8 un in&pect"r din cadrul &ericiului
c"re&pun8t"r al In&pec#iei %udiciare' n ederea c"mpletrii cercetrii prealabile.
2,) 9n ca8ul n care c"mi&ia de di&ciplin c"n&ider c e/ercitarea ac#iunii di&ciplinare
nu &e %u&ti!ic' di&pune cla&area.
27) (embrul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii !a# de care &e e/ercit ac#iunea
di&ciplinar nu particip n calitate de membru ale& la lucrrile plenului n care &e %udec
ac#iunea di&ciplinar.
2@) =c#iunea di&ciplinar p"ate !i e/ercitat n termen de cel mult un an de la data
&*r$irii abaterii.
21) >i&p"8i#iile art. 47 . 41 &e aplic n m"d c"re&pun8t"r.
Art. 55 . 20) 9n ca8ul ncetrii calit#ii de membru al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii nainte de e/pirarea mandatului' pentru l"cul rma& acant &e "rgani8ea8
n"i alegeri' p"triit pr"cedurii pre8ute de lege.
22) +*n la alegerea unui n"u membru' interimatul a !i a&igurat de %udect"rul &au
pr"cur"rul care a "b#inut numrul urmt"r de "turi n cadrul alegeril"r de&!$urate
p"triit art. @ alin. 2-) &au art. 0- "ri' dup ca8' art. 01.
Art. 56 . 20) +e peri"ada mandatului' pre$edintele $i icepre$edintele 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii prime&c " indemni8a#ie lunar egal cu cea a pre$edintelui'
re&pecti a icepre$edintelui 9naltei 3ur#i de 3a&a#ie $i :u&ti#ie.
22) (embrii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii care de&!$"ar actiitate
permanent' cu e/cep#ia cel"r pre8u#i la alin. 20)' prime&c lunar' pentru actiitatea
de&!$urat' " indemni8a#ie lunar egal cu cea a unui pre$edinte de &ec#ie al 9naltei 3ur#i
de 3a&a#ie $i :u&ti#ie.
2-) (embrii 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' cu e/cep#ia cel"r pre8u#i la alin.
20) $i 22)' prime&c lunar' pentru actiitatea de&!$urat' indemni8a#ia pre8ut n ane/a
nr. 2 la )rd"nan#a de urgen# a Guernului nr. 077/2002 priind &alari8area $i alte
drepturi ale magi&tra#il"r' apr"bat cu m"di!icri $i c"mpletri prin Legea nr. -47/200-'
cu m"di!icrile ulteri"are.
Art. 57 . >in 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii nu p"t !ace parte' n timpul aceluia$i
mandat' &"#i &au rude "ri a!ini p*n la gradul IV inclu&i.
Cap. $I
Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Art. 58 . 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturii di&pune de un aparat te;nic admini&trati
pr"priu.
Art. 5 . 20) Cinan#area c;eltuielil"r curente $i de capital ale 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii &e a&igur de la bugetul de &tat.
22) 5ugetul In&titutului <a#i"nal al (agi&traturii $i al Fc"lii <a#i"nale de Gre!ieri &unt
cuprin&e di&tinct n bugetul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
2-) +re$edintele 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii are calitatea de "rd"nat"r
principal de credite' care p"ate !i delegat &ecretarului general.
24) 5ugetul pentru cur#ile de apel' tribunale' tribunale &peciali8ate $i %udect"rii e&te
ge&ti"nat de ctre (ini&terul :u&ti#iei' mini&trul %u&ti#iei a*nd calitatea de "rd"nat"r
principal de credite.
Art. 6! . 20) =paratul pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii e&te c"ndu& de
un &ecretar general.
22) 4ecretarul general e&te numit $i re"cat de +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii dintre %udect"rii $i pr"cur"rii care au cel pu#in @ ani ec;ime n
magi&tratur.
2-) 4ecretarul general al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii p"ate !i a%utat de un
&ecretar general ad%unct' &peciali&t n management' re&ur&e umane &au n d"meniul
!inanciar.
24) 4ecretarul general al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii prime$te " indemni8a#ie
lunar egal cu cea a &ecretarului general din (ini&terul :u&ti#iei' pre8ut de )rd"nan#a
de urgen# a Guernului nr. 077/2002' apr"bat cu m"di!icri $i c"mpletri prin Legea nr.
-47/200-' cu m"di!icrile ulteri"are' iar ad%unctul ace&tuia' " indemni8a#ie lunar egal
cu cea a unui &ecretar general ad%unct din (ini&terul :u&ti#iei' pre8ut de acela$i act
n"rmati.
Art. 61 . 20) +e l*ng +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii !unc#i"nea8
In&pec#ia %udiciar' c"ndu& de un in&pect"r $e!.
22) 9n cadrul In&pec#iei %udiciare !unc#i"nea8 un &ericiu de in&pec#ie %udiciar pentru
%udect"ri $i un &ericiu de in&pec#ie %udiciar pentru pr"cur"ri.
2-) In&pect"rii din cadrul In&pec#iei %udiciare &unt numi#i de plen' prin c"ncur& &au
e/amen' dintre per&"anele care ndepline&c c"ndi#iile pre8ute la art. ,0 alin 22) $i au
aut cali!icatiul I!"arte bineI la ultima ealuare. Cunc#ia de in&pect"r p"ate !i "cupat $i
de %udect"ri &au pr"cur"ri deta$a#i.
24) In&pect"rii p"t &"licita pre$edin#il"r in&tan#el"r %udect"re$ti $i c"nduct"ril"r
parc;etel"r din circum&crip#ia altei cur#i de apel dec*t cea n care &e a!l in&tan#a &au
parc;etul unde &e e!ectuea8 " eri!icare & de&emne8e %udect"ri &au pr"cur"ri' prin
r"ta#ie' care & e!ectue8e anumite acte dintre cele date n c"mpeten#a In&pec#iei %udiciare.
25) =tribu#iile In&pec#iei %udiciare' &tructura' numrul $i &alari8area in&pect"ril"r &e
&tabile&c de +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' n limitele bugetului.
Art. 62 . 20) =paratul pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii e&te "rgani8at n
direc#ii' &ericii $i bir"uri.
22) 4tructura "rgani8at"ric a aparatului pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii
&e &tabile$te prin ;"tr*re a plenului' n limitele bugetului.
Art. 63 . 20) +er&"nalul din aparatul pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii
e&te numit prin c"ncur& &au e/amen.
22) +er&"nalul de c"nducere din aparatul pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii e&te numit de plen' iar cel de e/ecu#ie' de &ecretarul general.
2-) Cunc#iile de &pecialitate %uridic din aparatul pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii p"t !i "cupate $i de %udect"ri $i pr"cur"ri deta$a#i' n c"ndi#iile legii.
24) Cunc#i"narii publici $i per&"nalul c"ntractual din aparatul pr"priu al 3"n&iliului
4uperi"r al (agi&traturii &unt &alari8a#i p"triit di&p"8i#iil"r legale aplicabile acel"ra$i
categ"rii de per&"nal din aparatul +arlamentului.
25) 4tatele de !unc#ii $i de per&"nal &e apr"b de +lenul 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii' n limitele bugetului.
Art. 64 . =tribu#iile &ecretarului general $i ale per&"nalului din aparatul pr"priu al
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' precum $i "rgani8area $i !unc#i"narea
c"mpartimentel"r din cadrul aparatului pr"priu al 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii &e
&tabile&c prin Regulamentul de "rgani8are $i !unc#i"nare a 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii.
Cap. $II
Dispoziii tranzitorii 'i (inale
Art. 65 . <umrul de p"&turi nece&ar !unc#i"nrii aparatului 3"n&iliului 4uperi"r al
(agi&traturii &e &tabile$te prin ;"tr*re a plenului' n limitele bugetului.
Art. 66 . +er&"nalul din cadrul (ini&terului :u&ti#iei $i din cadrul +arc;etului de pe
l*ng 9nalta 3urte de 3a&a#ie $i :u&ti#ie' preluat n aparatul te;nic admini&trati al
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' &e c"n&ider tran&!erat.
Art. 67 . 9n termen de ,0 de 8ile de la publicarea pre8entei legi' Guernul a a&igura
un &ediu c"re&pun8t"r 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii.
Art. 68 . La data intrrii n ig"are a pre8entei legi' denumirea Centrul de Pregtire i
Perfecionare a Grefierilor i a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprin& n
actele n"rmatie n ig"are' &e nl"cuie$te cu cea de coala Naional de Grefieri.
Art. 6 . 20) +a8a &ediului 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii' a bunuril"r $i al"ril"r
apar#in*nd ace&tuia' &upraeg;erea acce&ului $i men#inerea "rdinii interi"are nece&are
de&!$urrii n"rmale a actiit#ii n ace&t &ediu &e a&igur' n m"d gratuit' de ctre
:andarmeria R"m*n.
22) (agi&tra#ii ale$i membri ai 3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii bene!icia8 de
pr"tec#ie' c"n!"rm legii' n c"ndi#iile pre8ute prin pr"t"c"lul nc;eiat ntre pre$edintele
3"n&iliului 4uperi"r al (agi&traturii $i mini&trul admini&tra#iei $i internel"r.
Art. 7! . 20) +re8enta lege intr n ig"are la 10 de 8ile de la data publicrii n
("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I' cu e/cep#ia art. ,7.
22) La data intrrii n ig"are a pre8entei legi' preederile titlului V I3"n&iliul 4uperi"r
al (agi&traturiiI art. @, . 10 din Legea pentru "rgani8area %udect"rea&c nr. 12/0112'
republicat n ("nit"rul )!icial al R"m*niei' +artea I' nr. 251 din -0 &eptembrie 0117' cu
m"di!icrile $i c"mpletrile ulteri"are' precum $i "rice alte di&p"8i#ii c"ntrare &e abr"g.
<)AJ6
Redm mai %"& art. II . V din titlul XV I("di!icarea $i c"mpletarea Legii nr. -07/2004
priind 3"n&iliul 4uperi"r al (agi&traturiiI din Legea nr. 247/2005' care nu &unt
nc"rp"rate n te/tul republicat al Legii nr. -07/2004 $i care &e aplic' n c"ntinuare' ca
di&p"8i#ii pr"prii ale Legii nr. 247/2005.
I=rt. II . 20) 9n ca8ul ncetrii mandatului unuia dintre %udect"rii ale$i n actualul
3"n&iliu 4uperi"r al (agi&traturii ca repre8entant al cur#il"r de apel' &e "rgani8ea8
alegeri pentru de&emnarea celui de.al d"ilea repre8entant al %udect"riil"r' p"triit
pre8entei legi.
22) 9n ca8ul ncetrii mandatului repre8entantului +arc;etului de pe l*ng 9nalta 3urte
de 3a&a#ie $i :u&ti#ie &au repre8entantului +arc;etului <a#i"nal =ntic"rup#ie n actualul
3"n&iliu 4uperi"r al (agi&traturii' &e "rgani8ea8 alegeri pentru de&emnarea celui de.al
d"ilea repre8entant al parc;etel"r de pe l*ng tribunale' p"triit pre8entei legi.
2-) 9n termen de ,0 de 8ile de la intrarea n ig"are a pre8entei legi' 3"n&iliul 4uperi"r
al (agi&traturii nume$te &ecretarul general ad%unct' n c"ndi#iile pre8ute de art. 51*).
=rt. III . 9n termen de -0 de 8ile de la intrarea n ig"are a pre8entei legi' 3"n&iliul
4uperi"r al (agi&traturii $i a m"di!ica Regulamentul de "rgani8are $i !unc#i"nare $i a
actuali8a 3"dul de"nt"l"gic al %udect"ril"r $i pr"cur"ril"r' care &e public n ("nit"rul
)!icial al R"m*niei' +artea I.
=rt. IV . 3"mi&iile de di&ciplin "r !i numite n termen de -0 de 8ile de la intrarea n
ig"are a pre8entei legi.
=rt. V . La data intrrii n ig"are a pre8entei legi' "rice di&p"8i#ie c"ntrar &e abr"g.I
EEEEEEEEEEEEE
*) =rt. 51 a deenit' n !"rma republicat a Legii nr. -07/2004' art. ,0.
EEEEEEEEEEEEE