Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAIE

CU PRIVIRE LA VENITURI I PROPRIETATE


Subsemnatul, Bannicov Alexandri,, deinnd funcia de membru al Comisiei
permanente n cadrul Parlamentului Republkii Moldova din data de 12 ianuarie 2011, numit prin
Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 3 din 12 ianuarie 2011, declar pe proprie
rspundere c mpreun cu soia copiii minori
i persoanele aflate la ntreinerea mea nu am, am urmtoarele venituri realizate
ncepnd cu 1 ianuarie 2013 i pn 1a. 31 decembrie 2013 i urmtoarele proprieti deinute la
momentul declarrii:
9. VENITURI
Not: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.__________________ _______________
Cine a realizat
venitul
Sursa venitului Serviciul prestat/
obiectul generator dc
venit
Venitul ncasat
1. Venitul obinut la locul de munc de baz
1.1. Titular
Bannicov
Alexandr
Parlamentului RM,
bd. tefan cel Mare, 105
Adeverina iar. 29a din
ianuarie 2014
23 138.175,94 lei
1.2. So/soie
SRL TINA, imun. Chiinu, bd
Dacia 15/1
Informaia nr. 1 din 11
februarie 2014
57.850,00 lei
1.3. Copii __

________ _______
1.4. Persoane aflate la ntreinere---------------
...
....
i
2. Venitul obinut din activitatea didactic
1.1. Titular

__ -
1.2. So/soie
... ____ ------
1.3. Copii
1 11
3. Venitul obinut din activitatea tiinific i de creaie
1.1. Titular --------------
_ _ _ _ ^
...
1.2. So/soie
... ------ "
1.3. Copii
J ____
4. Venitul obinut din dejjuneri la instituiile financiare, inclusiv Ia cele de peste hotare
1.1. Titular -
*
"I
1.2. So/soie
. .
~m - -
1.3. Copii
_
...
____--------
1
5. Venitul obinut din activitatea de reprezentant al statului n societile comerciale
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
6. Venitul obinut din donaii i moteniiri
1.1. Titular
1.4. Persoane aflate lajpte-efhere
7. Venitul obinut din nstrinarea sau deinerea valorilor mobiliare i a cotei-pri n capitalul
social al societilor comerciale _________________ __________
1.1. Titular
Bannicov
Alexandr
SRL TINA-Service, imun.
Chiinu, str. N.Zelinschi 20'
Informaia nr. 1 din 31
decembrie 2013
370.221,77 leii
1.2. So/soie
8. Venitul obinut din nstrinarea bunurilor mobile sau imobile
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.4. Persoane aflate la nr^frefe
9. Venitul obinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaii, premii etc.)
1.1. Titular
Biannicov
Alexandr
Parlamentului RM,
bd. tefan cel Mare, 105
Adeverina nr. 29a din 23
ianuarie 2014
50.138,00 lei
1.2. So/soie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la ntreinere
2
9. Terenuri
II. BUNURI IMOBILE
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
Nr. cadastral/
localitatea
Categoria* Anul
dobndirii
Suprafaa Cota-parte Valoarea
cadastral
Modul de
dobndire
Titularul
5 20018 0,0707' ha 1 466.379,00
lei
Contract de
vnzare-
cumprare
Bannicov
Alexandr
* Categoriile indicate simt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de
terenuri care se afl n circuitul civil
2. Cldiri
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
Adresa Categoria1 Anul
dobmdirii
Suprafaa Cota - parte Valoarea
cadastral
Actul care
certific
proveniena
proprietii
Titularul
2 2006 135,3 m2 1 1.428.086,00
lei
Proces
verbal de
recepie
final nr.
Bannicov
Alexandr
1 1997 66,8 m2 1 403.888,00
lei
Contract de
vnzare-
cumprare
Bannicov
Alexandr
)
1 1999 50,6 m2 1 298.978,00
lei
Contract de
schimb nr.
Bannicov
Alexandr
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) vil; (4) spaiu comercial/de producie;
(5) garaj; (6) alt avere imobil.
3
III. BUNURI MOBILE
Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maini agricole, mijloace de transport
naval, aerian i alte mijloace de transpor t care sunt supuse nmatriculrii potrivit legii
Tipul, modelul Anul de
fabricaie
Modul de
dobndire
Anul
dobndirii
Valoarea (n
lei) conform
documentului
care certific
proveniena
proprietii
Locul
nregistrrii
/
Nir. de
nregistrare
Titularul
Mercedes 210D 1999 Contract
de vnzare
cumprare
2009 9.500,00 lei Mun.
Chiinu
Bannicov
Alexandr
Chevrolet
Cruze
2010 Contract
de vnzare
cumprare
2010 212.122,00 lei Mun.
Chiinu
ii
DODGE
GRAND
CARAVAN
2005 Comodat 2005 100.000,00 lei Mun.
Chiinu
Bannicov
Alexandr
IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate.
Denumirea instituiei care
administreaz i adresa acesteia
Tipul* Suma,
valuta
Deschis
n anul
Dobnda/
Dividendul
Titularul
Banca de Economii S.A. 1 112.784,89
lei
2003 0,10% Banmicov
Alexandr
* Categoriile indicate snt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menionnd tipul acestuia); (2)
depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii
sau alte sisteme cu acumulare.
2. Plasamente, obligaiuni, cecuri, cambii, certificate de mprumut, investiii directe n moned
naional sau n valut strin
Emitent titlu/ societatea n care persoana
este acionar, fondator sau asociat/
beneficiar de mprumut
Tipul* Numrul de titluri/
cota de participare
Dobnda
* Categoriile indicate snt: (1) hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2)
aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de mprumut;
(6) alte forme de investiii directe.
3. Alte documente care incorporeaz drepturi patrimoniale
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
4
V. COTA-PARTE IN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIET
Denumirea
ntreprinderii
Sediul, adresa
juridic
Tipul de
activitate
Valoarea de
cumprare
Cota de
participare
Titularul
SRL TINA Mun. Chiinu, bd.
Dacia 15/1
Comer i
servicii
290.000,00
lei
25% Bannicov
Alexandr
SRL TINA-Serviee Mun. Chiinu, str.
N.Zelinschi 20
Comer i
servicii
1.350,00 lei 25% Bannicov
Alexandr
SRL TIMETRON-
IMOBIL
Mun. Chiinu, sos.
Munceti 801, bloc 3
Comer i
servicii
2.700,00 lei 25% Bannicov
Alexandr
LOR COMERCIALE
VL DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unor teri, mprumuturi
i credite
Not: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate.
Creditor Contractat n anul Scadent la Rata dobnziii Suma iniial Valuta Debitor
Prezenta declaraie constituie act public
incomplet al datelor menionate.
Data completrii
i rspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
Semntura _
5
DECLARAIE DE INTERESE PERSONALE
Subsemnatul, Banniicov Alexandr, deinnd funcia de membru al Comisiei
permanente n cadrul Parlamentului Republicii Moldova din data de 112 ianuarie
2011, numit prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 3 din 12 ianuarie
2011,
declar pe proprie rspundere:
1. Activitile profesionale retribuite
Unitatea
(denumire i adres)
(Calitatea deinut Valoarea beneficiilor Domeniul de
activitate
1.1. Parlamentul Republicii
Moldova, bd tefan cel Mare, 105
Membru al
Comisiei
permanente
138.175,94 lei Administraia
public
2. Calitatea de fondator sau de membru in organele de conducere, adminisl
control n eadrul unor organizaii necomerciale sau partide politice
rare, revizie sau
Unitatea
(denumire i adres)
(Calitatea deinut Valoarea beneficiilor Domeniul de
activitate
2.1. Partidul Comuniti lor din
Republica Moldova
Membru al
Comitetului
Central al
PCRM, Primul
secretar al
Comitetului
Raional PCRM
sect. Botanica
0,00 lei politic
3. Calitatea de asociat sau acionar al unui agent economic, al unei instituii de credit, organizaii
de asigurare sau instituii financiare
Unitatea
(denumire i adres)
Calitatea deinut Nr. de
cote-pri
sau de
aciuni
Valoarea
total
a cotelor-
pri sau
a aciunilor
Domeniul de
activitate
3.1. SRL TINA
bd. Dacia 15/1
, mun. Chiinu, fondator 25% 290.000,00
lei
Comer i servicii
3.2. SRL TINA
Chiinu, str. N.
-Service, mun.
Zelinschi 20
fondator 25% 1.350,00 lei Comer i servicii
3.3. SRL TIMETRON-
IMOBIL, mun. Chiinu, sos.
Munceti 801, bloc 3
fondator 25% 2.700,00 lei Comer i servicii
4. Relaiile cu organizaiile interna ion ale
Unitatea
(denumire i adres)
Calitatea deinut Valoarea beneficiile>r Domeniul de
activitate
4L ---------------------------------------
:-- :--- =

Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menionate.
Data completrii
rii o i .
Semntura
o
/ / , C&L/