Sunteți pe pagina 1din 4

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii i!sau "onta#-


$DOCU%ENT A&'&D&R&'&(
Beneficiarii publici vor respecta prevederile HG 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a deviului general pentru obiective de
investiii i lucr!ri de intervenii&
I& 'artile scrise
)& Date *enerale
"#enumirea/$umele solicitantului si date de identificare ale acestuia%
+& Descrierea proiectului
2&' #enumirea investiiei
2&2 (laborator "coordonate de identificare, cod )*($, etc%&
2&+ ,biectivele investitiei/prioritati- se va descrie ce se doreste sa se realiee prin proiect& .e va
descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va
precia capacitatea e/istenta si capacitatea propusa a se realia la finaliarea investitiei&
0entru cladirile care se modernieaa se va preenta ca parte componenta din studiul de
feabilitate e/pertia tehnica de specialitate asupra constructiei e/istente, intocmita, datata,
semnata si stampilata de un e/pert tehnic atestat pentru proiectele care prevad
moderniarea/consolidarea/ e/tinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finaliarea constructiilor a caror e/ecutie a fost intrerupta inainte de finaliarea completa a
acestora si 1aportul privind stadiul fiic al lucrarilor&
2.4 #escrierea investitiilor ce urmeaa a fi e/ecutate
2&2 3undamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei necesitatea investi iei se va fundamenta
numai 4n concordan ! cu lucr!rile de efectuat conform prevederilor din amena5amentele silvice
ale solicitantului/solicitantilor& 6n caul pepinierelor silvice, necesarul de puie i pentru realiarea
planului de imp!durire din amena5ament/e trebuie s! repreinte cel pu in 207 din capacitatea
proiectat! a pepinierei&
In ceea ce priveste utilitatea tehnico-economic privind mbunt irea valorii economice a
pdurii prin reducerea costurilor de producie este necesar sa descrieti avantajele implementrii
proiectului prin evaluarea acestora din punct de vedere calitativ, cantitativ i valoric, comparativ cu
derularea activit ilor n condi iile actuale (modalitatea de realizare a lucrrilor prevzute n
amenajamentul silvic cu i fr proiect), rezultatele prezumate dup implementarea proiectului.
,& Date te-nice ale investitiei
3.1 Date *enerale
1
+&'&' 8ona i amplasamentul "regiunea, 5udeul, localitatea% investitiei, suprafaa i situaia 5uridic!
ale terenului care urmea! s! fie ocupat "definitiv i/sau temporar% de lucrare&
+&'&2 )aracteristicile geofiice ale terenului din amplasament "studiu geotehnic, studii topografice,
nivelul ma/im al apelor freatice, date climatice% - daca investitia o impune
,&+ Caracteristicile principale ale construc.iilor
+&2&' 0entru cl!diri9 deschideri, travei, aria construit!, aria desf!urat!, num!rul de niveluri i
4n!limea acestora, volumul construit
+&2&2 0entru reele9 lungimi, l!imi, diametre, materiale, condiii de poare etc&
+&2&+& 0entru cladirile care se modernieaa se va preenta ca parte componenta din studiul de
feabilitate e/pertia tehnica de specialitate asupra constructiei e/istente, intocmita, datata, semnata
si stampilata de un e/pert tehnic atestat pentru proiectele care prevad moderniarea/consolidarea/
e/tinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finaliarea constructiilor a caror
e/ecutie a fost intrerupta inainte de finaliarea completa a acestora&
,&, Structura constructiv/
Pentru cldiri i re!ele se va face o descriere a solu!iilor tehnice avute n vedere, cu recomandri
privind tehnolo"ia de realizare i condi!iile de e#ploatare ale fiecrui obiect.
,&0 'rincipalele utila#e de dotare ale construc.iilor "centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc&%
,&1 Instala.ii a2erente construc.iilor
$e vor descrie solu!iile adoptate pentru instala!iile de iluminat, for!a, curen!i slabi, ap, canalizare etc.
,&3 Situa.ia e4istent/ a utilit/.ilor i anali5a acestora
$e vor descrie modul de asi"urare a acestora i solu!iile tehnice adoptate.
,&6 Avi5e i acorduri
*viele i acordurile emise de organele 4n drept, potrivit legislaiei 4n vigoare, privind9
- certificatul de urbanism, cu 4ncadrarea amplasamentului 4n planul urbanistic, aviat i aprobat potrivit
legii:
- alte avie de specialitate, stabilite potrivit dispoiiilor legale&
,&7 Caracteristici te-nice si 2unctionale ale utila#elor!ec-ipa"entelor te-nolo*ice! dotarilor ce
ur"ea5a a 2i ac-i5itionate prin proiect si pre5entarea te-nica a constructiilor in care ur"ea5a a
2i a"plasate utila#ele!dotarile8 daca este ca5ul8 $inclusiv utilitati(& Se vor preci5a de ase"enea
denu"irea8 nu"arul si valoarea utila#elor! ec-ipa"entelor te-nolo*ice! dotarilor care vor 2i
ac-i5itionate8 cu 2unda"entarea necesitatii acestora $utili5ati 2or"atul ta9elar pre5entat "ai
#os(& Se va descrie 2lu4ul te-nolo*ic8 activitatea si te-nolo*ia aplicata in cadrul proiectului&
Nr&crt Denu"ire!Tip
utila#!ec-ipa"ent
Nu"ar 9ucati :aloare 2ara T:A
-Lei-
T:A
-Lei-
Total cu T:A
-Lei-
Atentie; Nu se va "entiona "arca8 denu"irea producatorului8 2ir"a etc&
0& Durata de reali5are $luni( i etape principale
Grafic de esalonare a investitiei e/primat valoric pe luni si activitati&
2
In procesul de estimare a duratei de e#ecutie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor,
incepand cu data semnarii contractului de finantare cu %"entia de Pl!i pentru &ezvoltare 'ural i
Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.
$e vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se
incadreze in perioada de "ratie.
1& Costul esti"ativ al investi.iei
;aloarea totala a investitiei cu detalierea pe structura deviului general, insotit de deviele pe obiecte,
conform legislatiei in vigoare "HG 28/0<&0'&2008%& 6n caul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se
vor preenta devie pe obiect separate, "pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile%&
$u sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap& =&'& - )onstructii si instalatii fara a
se detalia pe devie pe obiect lucrarile corespunatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor e/ecuta& 0entru
restul subcapitolelor aferente cap& = se vor precia care sunt echipamentele, utila5ele/monta5ul care sunt
neeligibile&
6n estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baa de date de
preturi pe de site-ul *0#10 si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile
si serviciile incluse in proiect, identificate in baa&
6n situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaa in limitele din Baa de date de preturi, se
vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 20&000 (>1 si o
oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaa intre '0&000 (>1 si 20&000 (>1& ?a
ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare&
,fertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea reonabilitatii preturilor si
trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici9
- sa fie datate, personaliate si semnate:
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale
- s! conin! preul de achiiie pentru bunuri/servicii
Atentie< la dosarul cererii de 2inantare vor 2i atasate nu"ai pa*inile relevante din o2ertele
respective8 cuprin5and pretul8 2urni5orul si caracteristicile te-nice ale 9unului8 detaliate la punctul
,&7 de "ai sus $"a4i" +-, pa*ini!o2erta(&
0entru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita, printr-o declaratie semnata si stampilata
care va fi atasata la studiul de feabilitate&
3& Finan.area investi.iei
#in valoarea total! a investiiei de @@@@@&&@&&(uro, a5utorul public nerambursabil este de
@@@@@@@&&(uro&
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eli"ibile din bu"et in limitele prevazute in fisa masurii se va
utiliza cursul de schimb (uro)lei publicat pe pa"ina *eb a +ancii ,entral (uropene
***.ecb.int)inde#.html de la data intocmirii $tudiului de -ezabilitate.
Curs Euro / leu ..din data de....
Procent finantare publica = .%
C-eltuieli eli*i9ile
C-eltuieli
neeli*i9ile
Total
Euro Euro Euro
A#utor pu9lic nera"9ursa9il
Sursele de 2inantare pentru co"pletarea
necesarului de 2inantare din care<
3
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL 'ROIECT
0rocentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente
proiectului intocmit de solicitant&
0entru proiectele cu finantare publica mai mare de 207 din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea
procentului&
6& Date privind 2or.a de "unc/ <
A&' Botal personal e/istent @@@@@@@@@&&
din care personal de e#ecu!ie ...........
7& 2 (stim!ri privind fora de munc! ocupat! prin realiarea investiiei
?ocuri de munc! nou-create @@@@@@@@@&&
A&+ 1esponsabil legal "nume, prenume, functie in cadrul organiatiei, studii si e/perienta profesionala%
II& '/r.ile desenate
- 0lan de amplasare 4n on! "'922&000-'92&000%
- 0lan general "'92&000-'9200%
- 0lan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uate "'9'&000-'9200%,
daca este caul
- 0lanuri de arhitectur! - planurile nivelurilor&
- 0lanul de amplasare a utila5elor pe flu/ul tehnologic, daca este caul
4