Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE Scriei numele i prenumele


[Toate cmpurile CV!ului "unt opionale# $ter%ei cmpurile %oale#&
Scriei numele strzii, numrul, oraul, codul potal, ara
Scriei num'rul (e tele)on Scriei num'rul (e tele)on mo*il
Scriei a(re"a (e email
Scriei a(re"a pa%inii +e* per"onale
Scriei tipul (e me""en%er pe care!l )olo"ii ,-a.oo/ "01pe etc#2 Scriei numele (e utili3ator
pe me""en%er ,-a.oo/ "01pe etc#2
Se4ul Scriei "e4ul 5 6ata naterii 337ll7aaaa 5 Naionalitatea Scriei naionalitatea
LOC8L 6E M8NCA PENTR8
CARE SE CAN6I6EA9:
PO9IIA
LOC8L 6E M8NC: 6ORIT
ST86IILE PENTR8 CARE SE
CAN6I6EA9:
Scriei locul (e munc' pentru care "e can(i(ea3' 7 po3iia 7 locul (e
munc' (orit 7 "tu(iile pentru care "e can(i(ea3' ,;n(ep'rtai
cmpurile irele<ante (in coloana "tn%'2
E=PERIENA PROFESIONAL:
[6e"criei "eparat )iecare loc (e munc'# >ncepei cu cel mai recent#&
Scriei (atele ,(e la ! pn' la2 Scriei ocupaia "au po3iia ocupat'
Scriei (enumirea an%a?atorului i localitatea ,"criei i a(re"a complet' i pa%ina +e*2
Scriei principalele acti<it'i i re"pon"a*ilit'i
Tipul "au "ectorul (e acti<itate Scriei tipul "au "ectorul (e acti<itate
E68CAIE $I FORMARE
[A('u%ai cmpuri "eparate pentru )iecare etap' (e )ormare# >ncepei cu cea mai recent#&
Scriei (atele ,(e la ! pn' la2 Scriei cali)icarea o*inut' Scriei ni<elul E@F/
(ac' ;l cunoatei
Scriei (enumirea or%ani3aiei (e e(ucaie "au )ormare i localitatea ,(ac' e"te rele<ant/ "criei i ara2
Scriei li"ta principalelor materii "tu(iate i a*ilit'ile acumulate
COMPETENAE PERSONALE
[$ter%ei cmpurile necompletate#&
Lim*a,i2 matern',e2 Scriei lim*a matern' 7 lim*ile materne
Alte lim*i "tr'ine cuno"cute
BNAELECERE VORDIRE SCRIERE
A"cultare Citire
Participare la
con<er"aie
6i"cur" oral
Speci)icai lim*a "tr'in' Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul
Scriei (enumirea certi)icatului# Scriei ni<elul/ (ac' ;l cunoatei#
Speci)icai lim*a "tr'in' Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul Speci)icai ni<elul
Scriei (enumirea certi)icatului# Scriei ni<elul/ (ac' ;l cunoatei#
Ni<eluriE AF7GE 8tili3ator elementar ! DF7GE 8tili3ator in(epen(ent ! CF7GE 8tili3ator e4perimentat
Ca(rul european comun (e re)erin' pentru lim*i "tr'ine
Competene (e comunicare Scriei competenele (e comunicare (einute# Speci)icai conte4tul ;n care au )o"t ace"tea (o*n(ite#
6e e4empluE
*une competene (e comunicare (o*n(ite prin e4periena proprie (e mana%er (e <n3'ri
Competene
or%ani3aionale7mana%eriale
Scriei competenele or%ani3aionale7mana%eriale# Speci)icai conte4tul ;n care au )o"t ace"tea
(o*n(ite# 6e e4empluE
lea(er".ip ,;n pre3ent/ "unt re"pon"a*il7' (e o ec.ip' (e FH per"oane2
I 8niunea European'/ GHHG!GHFJ 5 .ttpE77europa""#ce(e)op#europa#eu Pa%ina F 7 G
Curriculum Vitae Scriei numele i prenumele
Competene (o*n(ite la locul (e
munc'
Scriei competenele (o*n(ite la locul (e munc' i care nu au )o"t menionate anterior# Speci)icai
conte4tul ;n care au )o"t ace"tea (o*n(ite# 6e e4empluE
o *un' cunoatere a proce"elor (e control al calit'ii ,;n pre3ent )iin( re"pon"a*il cu au(itul calit'ii2
Competene in)ormatice Scriei competenele in)ormatice (einute# Speci)icai conte4tul ;n care au )o"t ace"tea (o*n(ite# 6e
e4empluE
o *un' cunoatere a in"trumentelor Micro"o)t O))iceK
Alte competene Scriei alte competene care nu au )o"t menionate anterior# Speci)icai conte4tul ;n care au )o"t
ace"tea (o*n(ite# 6e e4empluE
tmpl'rie
Permi" (e con(ucere Scriei cate%oria permi"ului (e con(ucere pe care ;l (einei# 6e e4emplu
D
INFORMAAII S8PLIMENTARE
Pu*licaii
Pre3ent'ri
Proiecte
Con)erine
Seminarii
6i"tincii
A)ilieri
Re)erine
Mentionai pu*licaiile/ pre3ent'rile/ proiectele/ con)erinele/ "eminarele/ (i"tinciile/ a)ilierile i
re)erinele pe care le con"i(erai rele<ante# $ter%ei cmpurile irele<ante (in coloana "tn%'#
E4emplu (e pu*licaieE
Cum "' ;ntocmeti un CV (e "ucce"L/ Ne+ A""ociate( Pu*li".er"/ Lon(on/ GHHG#
E4emplu (e proiectE
Di*lioteca pu*lic' (in 6e<on# Ar.itect principal re"pon"a*il cu (e"i%n!ul/ pro(ucaia i "uper<i3area
con"truciei ,GHHM!GHFG2#
ANE=E
A('u%ai o li"t' a (ocumentelor ane4ate CV!ului# E4empleE
copii ale (iplomelor i certi)icatelor (e cali)icareN
recoman('ri (e la locul (e munc'N
pu*licaii "au cercet'ri#
I 8niunea European'/ GHHG!GHFJ 5 .ttpE77europa""#ce(e)op#europa#eu Pa%ina G 7 G