Sunteți pe pagina 1din 100

%.:xt tx. 5.:.

;
AIBIRTCAMUS
ABERT CAMUS
Mitul lui SisiI
(1qqz)
DuLe BIogruIIce
A!bcrt Camus s-a nscul nAIgeiia, pe dala de 7 noienliie 1913, i a fosl
un cunoscul ionanciei, dianaluig, i fiIozof fiancez iepiezenlanl aI
exisleniaIisnuIui.
IeisonaIilale conpIex a cuIluiii fianceze, AIleil Canus se afiin ca
sciiiloi paiaIeI i langeniaI cu foinaiea unui nou cuienl ideoIogic,
exisleniaIisnuI, aI ciui fundanenl leoielic I ofei piin inleinediuI n
piincipaI a dou eseuii fiIozofice (,MiluI Iui Sisif - 1942 i ,OnuI ievoIlal -
1951), dei loal viaa a negal aceasl conliiluie.
Opeia Iui cupiinde ionane, povesliii, piese de lealiu i eseuii, iIuslind
n ansanlIu iapoiluI dinlie soIilai i soIidai n unanilale sau cun nola
liogiafuI su, Rogei Cieniei ,soaieIe i unlia unui sufIel nedileianean.
Lxegeii opeiei canusiene au slaliIil c auloiuI fiancez poale fi
consideial un fiIozof aI alsuiduIui i aI ievoIlei, iai acesl fapl se daloieaz
ceIoi dou niluii conluiale n eseuii: aI asuniii sufeiinei (,MiluI Iui Sisif)
i aI saIviii (,OnuI ievoIlal).
,Moailea feiicil esle vaiianla iniiaI a ionanuIui ,SliinuI (1942),
ciuia i-au uinal aIle doua ionane: ,Ciuna (1946) i ,Cdeiea (1956), caie
piopuneau dou aliludini exisleniaIe nunile expIicil i neseuii: conslalaiea
alsuiduIui exislenei, caie dizoIv voina, i Iupla, caie anuIeaz lenpoiai
Iipsa de sens a vieii. ,Ducand c tiaf4 s4rac4, nola eI n Caiele, ,prin|rc cancnii
accia uni|i sau tani|ci, cu an a|ins in ncdu| cc| nai sigur ccca cc ni sc parc a fi
adct4ra|u| scns a| ticfii. i va gsi sfiiluI nli-un lanaI accidenl de nain,
nlinp ce se nloicea Ia Iaiis dinscuila vacan a silloiiIoi de iain, Ia dala
de 4 ianuaiie 196O.

M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
3
Aldyn arrangement [2010]
ArgumenL
Camus a fosl calaIogal fi voia sa ca unpiecuisoi aI cxIstcn(Ia!Ismu!uI,
chiai dac eI a negal cu vehenen aceasl conliiluie adus Iileialuiii i
fiIozofiei. ExIstcn(Ia!Ismu! esle o vaiianl dislincl a fiIozofiei exisleniaIe ce
se caiacleiizal piinli-o accenluaie a individuaIilii, i piin piopagaiea
Iileilii individuaIe i a sulieclivilii. LI cupiinde un sislen idealic, o
noiaI i odocliin de aciune.
Tolui, Canus a nizal nloldeauna pe inexislen, nu pe exislen dup
cun au pieconizal ciilicii i liogiafii si, eI fiind piin exceIen cnu| rctc||a|,
caie neag exislena i caie afI ispunsuI supien aI vieii i aI fiIozofiei n
sinucideie. LI nu poale fi ncadial pe depIin n exisleniaIisn, chiai dac n
apaien a ajulal Ia foinaiea aceslui cuienl, nliucl eI a negal neieu viaa,
piivind-o dup cun eI nsui ne decIai, ca pe ceva aosurd. LI esle ceI caie se
iidic fiuslial n faa vieii i nu o iecunoale, i anlepune o aIl foin de
fiinaie, inconpaliliI cu exislena.
*
,Mi|u| |ui Sisif, aI fiIozofuIui fiancez AIleil Canus, esle un eseu aI
aspiiaiiIoi i deziIuziiIoi alsuide, ce aeaz onuI i exislena sa, n neanluI
indescifialiI aI culiiIoi infinile. Iiin inleinediuI aceslei Iuciii Canus
cieeaz un iaionanenl lipic alsuid, dup cun eI nsui avea s decIaie n
piefaa ciii saIe: ,Pagini|c carc urncaz4 tcrocsc dcsprc c scnsioi|i|a|c aosurd4 cc
pca|c fi in|a|ni|4 in accs| sccc|. AslfeI, eI aveilizeaz nc de Ia ncepul cililoiuI
c lol ceea ce eI uineaz s afIe, esle un nonsens, o idee caie alinge n nod
sensiliI iraficna|u| din raficna|.
Ienliu Canus: ,Nu cxis|4 dcca| c prco|cn4 fi|ccfic4 cu adct4ra| inpcr|an|4.
slnuclderea. A nc|4ri dac4 tiafa ncri|4 sau nu s4 fic |r4i|4 inscann4 a r4spundc |a
prco|cna fundancn|a|4 a fi|czcfici. Sinucideiea nu esle un scop n sine, esle

M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
4
Aldyn arrangement [2010]
ialaiea unui scop piea naie, caie, fiind all de naie, piinnsi naluia sa, esle
pieidul de ceI caie ia aceasl decizie supien. Ca i on, le sinucizi doai alunci
cnd nu nai neigi nsens cu linpuI, cnd loale i se pai nloaise i isluinale.
Alunci, iei o decizie iadicaI i neluneasc lolodal: neci viaa n noaile
inlenional. $i unde ciezi c vei ajunge` Ciezi c le vei susliage definiliv
duieiii i sufeiinei aceslei Iuni` Ciezi c inexislena e nai lun decl
exislena` Te-ai gndil vieodal cun ai fi s exili i s nu poi exisla cu
adevial, sa-i sini piezena n line nsuli i s nu le poi nanifesla, s viei s
dai via naleiiaIuIui cnd eli nconjuial de inaleiiaI`
Sinucideiea nu esle un ispuns, esle o nlielaie ieloiic. Icnd acesl
pas, le vei nliela n lol linpuI ce i-a nai inas, de ce I-ai fcul. $i nu vei gsi
ispunsuI, penliu c nu exisl niciun ispuns. Lsle adevial, dup cun
afiina nsui auloiuI, c: ,Un gcs| ca accs|a sc prcg4|c|c in adancuri|c |4cu|c a|c
ininii, prccun c narc cpcr4, ns opeia aceasla esle cieal nzadai, ea nu poale
peisisla, penliu c nu aie conlinuilale, se opiele definiliv Ia un nonenl dal,
coIapseaz. Aici e paiadoxuI, i cine I poale peicepe a neIes, cine nu, s nai
cileasc odal ceea ce an sciis.
Tol Canus ne decIai sincei c: ,A |c cncri inscann4, a n4r|urisi. A
n4r|urisi c4 c|i dcp4i| dc tiaf4 sau c4 nu c infc|cgi i conlinu piin a susine c:
,Accas|4 rctc||4 a c4rnii c aosurdu|. Ial aadai de unde se nale alsuiduI, din
ievoIla noasli npoliiva noasli, din izloiuI nevzul pe caie I puiln n
lceie cu noi nine. npini de ispi|a c4dcrii, dup cun ai spune leoIogii, ne
adncin i nai nuIl n piopiiuI nosliu alis, i veden exislena dincoIo de
Iinila pe caie i-o poale asuna. n aceI nonenl ia naleie doiina depiiii
piin saciificiu, piin aulofIageIaie. $i de ceIe nai nuIle oii sfiin piin
saciificiuI supien, caie esle sinucideiea. n nuneIe cui` n nuneIe oiicui
poale s i-I asune. Canus ne spune c: ,Sinucidcrca cs|c c igncrarc. Onu|ui
aosurd nu-i r4nanc dcca| s4 cpuizczc |c|u| i s4 sc cpuizczc. Aosurdu| cs|c inccrdarca
|ui cx|rcn4, accca pc carc c ncnfinc ncincc|a| prin|r-un cfcr| sc|i|ar, c4ci c| |ic c4
prin ccn|iinfa i prin rctc||a sa dc ficcarc zi dcpunc n4r|uric dcsprc singuru| s4u
adct4r. sfidarca. |a|4 prina ccnsccinf4. Aadai, piina consecin a sinucideiii
esle sfidaiea, sfidaiea Cieaiei i a CiealoiuIui, piinizviliie.
IaiadoxaI, Canus se nlieal cinc cs|c cnu| aosurd i ispunde convins:
,Acc|a carc, f4r4 a ncga c|crni|a|ca, nu facc ninic pcn|ru ca. nli-adevi e alsuid
s sini ,Ialuia acliv a infinilii, dup cun ai spune CaiIos Caslaneda i s

M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
5
Aldyn arrangement [2010]
nu faci ninic. S-i sini eleinilalea scuigndu-se piin line, dincoIo de line, i
s fii indifeienl. Aceasla chiai esle onuI alsuid, ceI nai alsuid dinlie loi.
n concIuzie, ,Mi|u| |ui Sisif esle confesiunea unui on alsuid,
finnlal de piopiia gieulale, caie apas neieilloi asupia isufIiiIoi,
gnduiiIoi, siniiiIoi i iIuziiIoi saIe, fi ns a Ie sfina. Cci sfinaiea
Ioi ai nsenna sfiiluI liagediei, i izlviiea de loale chinuiiIe exislenei, oi
,Mi|u| |ui Sisif se opune vehenenl acesloi convingeii. AuloiuI nsui
decIaia: ,S-a infc|cs, f4r4 indcia|4, c4 Sisif cs|c crcu| aosurd, a|a| prin pasiuni|c, ca|
i prin cninu| s4u. Disprcfu| faf4 dc zci, ura faf4 dc ncar|c i pasiunca pcn|ru tiaf4 i-
au adus acc| sup|iciu dc ncspus a| fiinfci carc sc s|r4duic|c in tcdcrca a ccta cc nu ta fi
nicicda|4 |crnina|. | prcfu| carc |rcouic p|4|i| pcn|ru pasiuni|c dc pc accs| p4nan|.
Tolui, puncluI cuIninanl aI alsuidilii esle alins alunci cnd Sisif se
nloaice s-i caie din nou pialia ce locnai s-a ioslogoIil n pipaslia osndei.
Lovil din nou de nunca zdiniciei, eiouI se nuIunele pui i sinpIu cu
acceplaiea liagicuI deslin ce i-a nvIuil eleinilalea. Tocnai n aceasl
acceplaie, i iesennaie, consl alsuiduI. S-i cunoli nepulina exisleniaI,
nonsensuI ei evoIuliv n caie peisili, i Iinila pe caie ea i-o piopune nc de
Ia ncepul, nseann s le condanni de unuI singui, s fialeinizezi invoIunlai
cu ea. ns nlielaiea nea vine ca oconfiinaie: ,Lxisl oaIl aIleinaliv`.
A viea s cied lolui c aceasl conlienlizaie vuIgai a nonsensuIui,
piesupune lolui un scns, de aici i inleiesuI Iui Canus penliu eiouI su
alsuid, despie caie va afiina: ,Sisif n4 in|crcscaz4 in |inpu| accs|ci in|carccri, a
accs|ci pauzc. O faf4 carc |rudc|c a|a| dc aprcapc dc pia|r4 s-a scninoa| ca ins4i in
pia|r4! | t4d pc accs| cn cun ccocar4 cu pasu| grcci, dar n4sura|, c4|rc cninu| s4u
f4r4 dc sfari|. Ccasu| accs|a, carc cs|c ca c rcspirafic i carc rctinc |c| a|a| dc sigur ca
i ncfcricirca |ui, cs|c ccasu| ccn|iinfci. n ficcarc din accs|c c|ipc cand p4r4sc|c
in4|fini|c, ccocrand pas cu pas c4|rc tizuini|c zci|cr, cs|c supcricr dcs|inu|ui s4u. |
nai pu|crnic dcca| s|anca |ui. Lsle evidenl c piinaceasl elein ienloaiceie ce
pioduce cicIicilalea, Sisif se Iupl nu cu slnca Iui, ci cu sine nsui, adeviala
gieulale nu apas pesle uneiii si, ci pesle inina sa, nesal pn Ia iefuz de
sngeIe puiificiii, i de anaiuI Iunii.
AIdyn


i
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
6
Aldyn arrangement [2010]
AIberL Cumus
MITLL LLI SISII
uI PuscuI PIu
D, sujlete cl meu, nu nczui lc tic(c nemuritocre, ci epuizeczc domeniul
posibilului.
PNDAR
(Pthicc c II-c)
UN RA|IONAMINT ASURD
Pcinile ccre urmeczc torbesc despre osensibilitcte cbsurdc ce pocte ji
ntclnitc n ccest secol, i nu despre o jiloojie cbsurdc, pe ccre propriu-zis
timpul nostru n-c cunoscut-o. D elementcrc onestitcte mc oblic sc crct,
ncc de lc nceput, tot ceec ce ele dctoreczc cnumitor spirite contemporcne.
Nu numci cc nu cm inten(ic sc cscund ccecstc, dcr cndirec lor tc ji citctc
i comentctc de-c lunul ntreii lucrcri
n ccelci timp, e util totui sc notez cc cbsurdul, socotit pcnc ccum
concluzie, este considerct n eseul de jc(c cc punct de pleccre. n ccest sens,
despre comentcriul meu se pocte spune cc e, ntr-o ocreccre mcsurc,
protizoriu: nu se pocte cjirmc dincinte lc ce ctitudine oblic. Cititorul tc
cjlc n el docr descrierec, n stcre purc, c unui rcu cl spiritului. Nici o
metcjizicc, nici o credin(c nu jiureczc cici pentru moment. Ictc sinurele
limite i sinurc inten(ie c ccestei ccr(i.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
7
Aldyn arrangement [2010]
ASURDUL $I SINUCIDLRLA
Nu exisl decl o piolIen fiIozofic cu adevial inpoilanl:
sinucidcrca. A holi dac viaa neiil sau nu s fie liil nseann a ispunde
Ia piolIena fundanenlaI a fiIozofiei. ResluI, dac Iunea aie liei dinensiuni,
dac spiiiluI aie nou sau douspiezece calegoiii, vine dup aceea. Aceslea
sunl doai jocuii, dai nai nli lieluie s ispunzi. $i dac e adevial, dup
cun susine Nielzsche, c un fiIozof, penliu a fi viednic de slin, lieluie s
dea piinuI exenpIuI, neIegen cl de inpoilanl esle ispunsuI, de viene ce
eI va piecede gesluI definiliv. Ial nile evidene sensiliIe ininii, dai pe caie
lieluie s Ie adncin penliu caninlea noasli s Ie vad Iinpede.
Dac n nliel dup ce judec c o anunil piolIen ceie un ispuns
nai gialnic decl o aIla, ni ispund c dup aciuniIe Ia caie olIig. N-an
vzul pe nineni nuiind penliu aigunenluI onloIogic. CaIiIei, caie deinea
unadevi liinific de naie inpoilan, s-a Iepdal de eI cun nu se poale nai
uoi de ndal ce i-a vzul viaa n piinejdie, nli-un anune sens a fcul
line. Ienliu aceI adevi nu neiila s noii pe iug. L cu desviiie indifeienl
dac InnluI se nvilele n juiuI SoaieIui sau dac SoaieIe se nvilele n
juiuI InnluIui. Mai exacl, IuciuI nu aie nici cea nai nic nsennlale. n
schinl, i vd pe nuIi oaneni nuiind penliu c socolesc c viaa nu neiil
s fie liil. i vd pe aIii Isndu-se, nchip paiadoxaI, ucii penliu ideiIe sau
iIuziiIe pe caie Ie ofei o iaiune de a lii (aa-nunila iaiune de a lii esle
lolodal i o exceIenl iaiune de a nuii). Considei deci c nlielaiea caie
ceie ceI nai gialnic ispuns esle aceea de a li dac viaa aie sau nu un sens.
Cun s-i ispunden` n Ieglui cu loale piolIeneIe eseniaIe, neIeg piin
asla loale piolIeneIe caie inpIic iiscuI noiii sau caie anpIific n on
pasiunea de a lii, nu exisl, piolaliI, decl dou nelode de gndiie, cea a Iui
La IaIisse i cea a Iui Don Quijole. Nunai echiIiliuI nlie eviden i Iiiisn ne
poale ngdui s aven acces n aceIai linp Ia enoie i Ia cIaiilale. Iiind
voila de un suliecl all de uniI i lolodal all de palelic, diaIeclica savanl
i cIasic lieluie aadai s Iase IocuI, fapl de Ia sine neIes, unei aliludini de
spiiil nai nodesle, caie s puicead n aceIai linp din lun sin i din
sinpalie.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
8
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
Despie sinucideie nu s-a disculal pn acun decl ca despie un
fenonen sociaI. Dinpoliiv, e voila aici, penliu ncepul, despie iapoiluI
nlie sinucideie i gndiiea individuaI. Un gesl ca acesla se pieglele n
adncuiiIe lcule aIe ininii, piecun o naie opei. OnuI nsui I ignoi. nli-
o seai, i liage ungIon ncap sau se aiunc nap. Despie unadninislialoi
de inoliIe caie se onoise, ni se spunea cndva c n uin cu cinci ani i
pieiduse fala, c de alunci se schinlase nuIl i c nlnpIaiea I ,iosese pe
dinunliu. Nu exisl cuvnl nai exacl. A ncepe s gndeli nseann a
ncepe s fii ios pe dinunliu. Socielalea nu aie naie aneslec nacesl ncepul.
VieineIe se afI nnsi inina onuIui. AcoIolieluie culal. Acesl joc noilaI,
caie duce de Ia Iucidilalea nfaa exislenei Ia evaziunea nafaia Iunii, lieluie
uiniil i neIes.
O sinucideie aie nuIle cauze i, n geneiaI, ceIe nai apaienle nu sunl i
ceIe nai eficace, foaile puini oaneni se sinucid (ipoleza nu e lolui excIus)
fiindc aa au holil. Ciiza esle apioape nloldeauna decIanal de ceva
inconlioIaliI. }uinaIeIe voilesc adesea de ,necazuii inline sau de o ,loaI
incuialiI. Sunl expIicaii vaIaliIe. Dai ai lielui s lin dac, nacea zi chiai,
un piielen nu i-a voilil pe un lon indifeienl aceIui dezndjduil. VinovaluI
esle, n acesl caz, piielenuI. Cci indifeiena Iui poale fi de-ajuns spie a
piecipila lol dezgusluI i loale iesenlinenleIe afIale pn alunci n
suspensie.
Dai dac e gieu s fixn nonenluI piecis, deneisuI sulliI n cuisuI
ciuia spiiiluI a paiial penliu noaile, pulen lolui s liagen, din chiai aceI
gesl, loale consecineIe pe caie eI Ie piesupune. A le onoi nseann, nli-un
sens, i ca n neIodian, a niluiisi. A niluiisi c eli depil de via sau
c nu o neIegi. Dai s nu neigen lolui piea depaile cu acesle anaIogii i s
ne nloaicen Ia cuvinleIe cuienle. A le onoi nseann a niluiisi c ,viaa
nu neiil s fie liil. A lii, fiiele, nu-i niciodal Iuciu uoi. Conlinun s
nu scpn piiIejuI de a sulIinia caiacleiuI ieIaliv aI aceslui eseu. nli-adevi,
sinucideiea poale avea cauze nuIl nai onoialiIe. De exenpIu, cazuiiIe de
sinucideie poIilic aa-nunila sinucideie de piolesl, din linpuI ievoIuiei
chineze. S facen gesluiiIe pe caie ni Ie conand exislena, penliu nuIle
nolive, din caie piinuI e olinuina. A nuii din piopiia-i voin piesupune
a fi iecunoscul, fie i nunai inslincliv, caiacleiuI deiizoiiu aI aceslei
olinuine, alsena oiiciei iaiuni piofunde de a lii, caiacleiuI nesluil aI
9
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
zluciunuIui colidiani inuliIilalea sufeiinei.
nce consl, aadai, acesl incaIcuIaliI senlinenl caie piiveaz spiiiluI de
sonnuI necesai vieii` O Iune pe caie o poi expIica, chiai cu aigunenle
disculaliIe, esle o Iune faniIiai. Dinpoliiv, nli-o Iune dinli-o dal Iipsil
de iIuzii i de Iunin, onuI se sinle un sliin. LxiIuI Iui e fi scpaie, de
viene ce-i Iipsil de aninliiea unei paliii pieidule sau de speiana nli-un
pnnl aI fgduinei. SenlinenluI alsuiduIui nu-i decl divoiuI acesla
dinlie on i viaa sa, dinlie acloi i decoiuI su. De viene ce loi oanenii
snloi s-au gndil Ia piopiia Ioi sinucideie, von iecunoale, fi aIle
expIicaii, c exisl o Ieglui diiecl nlie acesl senlinenl i aspiiaia clie
neanl.
SuliecluI eseuIui de fa esle locnai iapoiluI dinlie alsuid i sinucideie,
nsuia exacl n caie sinucideiea esle o soIuie npoliiva alsuiduIui. Se
poale slaliIi ca piincipiu c aciuniIe unui on caie nu liieaz lieluie s fie
conandale de ceea ce eI socolele a fi adeviuI. Ciedina n alsuidilalea
exislenei lieluie deci s-i holiasc puilaiea. L Iegilin cuiiozilalea de a ne
nliela, Iinpede i fi faIse palelisne, dac o concIuzie de acesl oidin
inpune pisiiea cl nai gialnic a unei condiii de neneIes. Voilesc aici,
desigui, de oanenii dispui s se pun de acoid cu ei nii.
Lxpiinal n leineni cIaii, piolIena poale s pai sinpI i lolodal
insoIuliI. Dai e gieil piesupuneiea c nlieliiIe sinpIe duc Ia ispunsuii
Ia feI de sinpIe i c evidena inpIic evidena. Apricri i inveisnd leinenii
piolIenei, dup cun onuI se sinucide sau nu se sinucide, s-ai piea c nu
exisl decl dou soIuii fiIozofice: a spune da sau a spune nu. Dai ai fi piea
fiunos s fie aa. Cci lieluie s inen seana i de aceia caie, fi s ajung Ia
vieo concIuzie, se nlieal nencelal. Aici, alia dac fac o iionie: e voila de
najoiilalea oaneniIoi. Vd, de asenenea, c cei ce ispund nu, acioneaz ca
i cun ai gndi da. De fapl, dac accepl ciileiiuI nielzschean, acelia gndesc,
nli-un feI sau aIluI, da. Dinpoliiv, se nlnpI adesea ca cei ce se sinucid s
fi ciezul nli-un sens aI vieii. Asenenea conliadicii sunl conslanle. Se poale
chiai spune c nu sunl nicieii nai vii decl n aceasl chesliune n caie,
dinpoliiv, Iogica paie all de necesai. A conpaia leoiiiIe fiIozofice i
conpoilaiea ceIoi ce Ie piofeseaz a devenil un Ioc conun. Dai lieluie lolui
s ailan c dinlie gndiloiii caie au iefuzal un sens vieii, nici unuI, n afai
de KiiiIov, caie apaiine Iileialuiii, de Ieiegiinqs, caie se nale dinIegend, i
1O
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
de }uIes Lequiei, caie ine de ipolez, nu a neis cu Iogica pn Ia a iefuza
aceasl via. Se cileaz adesea, n deideie, nuneIe Iui Schopenhauei, caie
fcea eIogiuI sinucideiii n faa unei nese nleIugale. Nu-i ninic de is n
asla. ModuI acesla de a nu Iua liagicuI nseiios nu-i chiai all de giav, dai eI I
definele pn Ia uin pe on.
n faa acesloi conliadicii i olscuiili lieluie, oaie, s cieden c nu
exisl nici uniapoil nlie pieiea pe caie cineva o aie despie via i gesluI pe
caie-I face spie a o pisi` S nu exagein clui de puin n acesl sens. n
alaanenluI unui on fa de viaa sa, exisl ceva nuIl nai puleinic decl
loale nizeiiiIe Iunii. }udecala liupuIui nu-i nliu ninic nai piejos decl cea a
spiiiluIui, i liupuI d ndil n faa piopiiei saIe disliugeii. Cpln
olinuina de a lii nainle de a odolndi pe aceea de a gndi. ncuisa caie ne
apiopie zi cu zi cu nc un pas de noaile, liupuI pslieaz un avans
iiepaialiI. LseniaIuI aceslei conliadicii iezid n ceea ce voi nuni eschiva,
penliu c ea esle naceIai linp nai nuIl i nai puindecl diveilisnenluI, n
sensuI pascaIian. Lschiva ,noilaI caie consliluie a lieia len a aceslui eseu
esle speiana. Speiana nli-o aIl via, pe caie lieluie s-o ,neiii, sau jocuI
nsIuil aI ceIoi caie liiesc nu penliu viaa nsi, ci penliu o naie idee caie o
depele, osulIineaz, i d unsens i olideaz.
ToluI conliiluie aslfeI Ia a ncuica i nai nuIl IuciuiiIe. Nu n zadai s-au
jucal oanenii pn acun cu cuvinleIe, piefcndu-se a ciede c a iefuza un
sens vieii duce n chip necesai Ia afiinaia c ea nu neiil s fie liil. nli-
adevi, nu exisl nici un feI de nsui conun, olIigaloiie, nlie acesle dou
iaionanenle. Tieluie doai s iefuzn s ne Isn indui n eioaie de
confuziiIe, divoiuiiIe i inconsecveneIe sennaIale pn aici. Tieluie s dn
loluI Ia o paile i s alacn fi adeviala piolIen. Oanenii se sinucid
penliu c viaa nu neiil s fie liil, ial, fi ndoiaI, un adevi nefecund
lolui, penliu c e un liuisn. Dai aceasl insuIl adus exislenei, aceasl
dezniniie ce i se d vine oaie din fapluI c exislena n-aie nici un sens` Ceie
alsuidilalea ei s i le susliagi, piin speian sau piin sinucideie` Ial ce
lieluie s scoalen Ia Iunin, s uiniin i s iIuslin, nIluind lol iesluI.
OlIig oaie alsuiduI Ia noaile` Ial piolIena ce lieluie disculal nainlea
oiiciei aIleia, n afaia luluioi nelodeIoi de gndiie i a jocuiiIoi spiiiluIui
dezinleiesal. NuaneIe, conliadiciiIe, psihoIogia pe caie un spiiil ,oliecliv
lie s Ie inlioduc n oiice piolIen nu-i au IocuI n aceasl culaie i n
11
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
aceasl pasiune. Aici e nevoie doai de o gndiie Iogic. LuciuI nu-i sinpIu. L
uoi s fii Iogic. Dai e apioape inposiliI s fii Iogic pn Ia capl. Oanenii
caie noi de piopiia Ioi nn uineaz aslfeI pn Ia capl diunuI indical de
senlinenluI Ioi. Medilaia asupia sinucideiii ni d aadai pulina de a pune
singuia piolIen caie n inleieseaz: exisl o Iogic ce duce pn Ia noaile`
L un Iuciu pe caie nu-I pol afIa decl uiniind fi pasiune dezoidonal,
doai Ia Iunina evidenei, iaionanenluI a ciui oiigine o ail aici. Lsle ceea ce
eu nunesc un iaionanenl alsuid. MuIi I-au ncepul. Nu liu nc dac au
inas nIinileIe Iui.
Cnd KaiI }aspeis, ailnd inposiliIilalea de a conslilui Iunea n
unilale, excIan: ,Aceasl Iinilaie n conduce clie nine nsuni, acoIo
unde nu n nai ieliag n spaleIe unui puncl de vedeie oliecliv pe caie nu fac
decl s-I iepiezinl, acoIo unde nici eu nsuni nici exislena ceIuiIaIl nu nai
pol deveni oliecl penliu nine, eI evoc, dup nuIi aIii, aceIe Iocuii puslii i
sleipe unde gndiiea ajunge Ia holaieIe ei. Dup nuIi aIii, da, fi ndoiaI,
dai cl de gilii s se nloaic din diun! MuIi oaneni au ajuns, i dinlie cei
nai uniIi, Ia acea uIlin colilui unde gndiiea ncepe s se cIaline. Li
aldicau alunci de Ia ce aveau nai scunp, de Ia viaa Ioi. AIii, piini ai
spiiiluIui, au aldical de asenenea, dai cu pieuI sinucideiii gndiiii Ioi, n
ievoIla ei cea nai pui. AdevialuI efoil, dinpoliiv, consl n a inne aici,
cl IuciuI e cu pulin, i n a exanina ndeapioape vegelaia laioc a acesloi
inuluii depilale. Tenacilalea i cIaiviziunea sunl speclaloii piiviIegiai ai
aceslui joc inunan n caie alsuiduI, speiana i noailea i dau iepIica.
SpiiiluI poale alunci s anaIizeze figuiiIe aceslui dans eIenenlai i lolodal
sulliI nainle de a Ie iIuslia i de a Ie ielii eI nsui.
Nntc:
An auzi| tcroindu-sc dcsprc un cnu| a| |ui Pcrcgrincs, scrii|cr dc dup4 r4zoci, carc, dup4 cc i-a
|crnina| prina car|c, s-a sinucis sprc a a|ragc a|cnfia asupra cpcrci sa|c. Aizou|i|, in|r-adct4r, dar car|ca a
fcs| sccc|i|4 prcas|4.
12
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
ZIDURILL ASURDL
Ca i naiiIe opeie, senlinenleIe adnci sennific nloldeauna nai nuIl
decl au conliina c spun. Ieiseveiena unei poiniii sau a unei iepuIsii nli-
unsufIel se iegsele nanunile depiindeii de a face i de a gndi, se conlinu
n consecine pe caie sufIeluI nsui Ie ignoi. MaiiIe senlinenle poail n eIe
nseIe piopiiuI Ioi univeis, spIendid sau nizeialiI. LIe Iunineaz cu
pasiunea Ioi o Iune excIusiv, n caie i iegsesc piopiiuI cIinal. Lxisl un
univeis aI geIoziei, aI anliiei, aI egoisnuIui sau aI geneiozilii. Un univeis,
adic o nelafizic i o aliludine a spiiiluIui. Ceea ce e adevial penliu
senlinenle speciaIizale, va fi i nai adevial penliu enoii, Ia laza Ioi all de
nedeleininle i lolodal all de confuze i de ,siguie, de ndepilale i de
,piezenle ca aceIea pe caie ni Ie d fiunosuI sau pe caie Ie liezele n noi
alsuiduI.
SenlinenluI alsuidilii poale s-I izleasc n fa pe oiice on, Ia oiice
coI de sliad. n nudilalea sa dezoIanl, n sliIuciiea sa noail, eI esle
insesizaliI. Dai nsi aceasl dificuIlale d de gndil. L piolaliI adevial c
fiecaie on inne penliu noi un necunoscul i c exisl nloldeauna n eI
ceva iieducliliI caie ne scap, dai, prac|ic, i cunosc pe oaneni i i iecunosc
dup puilaiea Ioi, dup lolaIilalea fapleIoi foi, dup consecineIe pe caie
lieceiea Ioi Ie suscil n via. Tol aslfeI pol, prac|ic, s definesc loale acesle
senlinenle iiaionaIe caie desfid oiice anaIiz, pol, prac|ic, s Ie apieciez, s
adun suna consecineIoi Ioi n oidinea inleIigenei, s Ie suipiind i s Ie
nolez loale nfiiiIe, s desciiu univeisuI Ioi. S-ai piea c, chiai dac I-an
vzul de o sul de oii pe aceIai acloi, nu-I voi cunoale peisonaI nai line.
Tolui, dac fac suna eioiIoi pe caie i-a nliuchipal i dac spun c-I cunosc
ceva nai line Ia aI o sulIea ioI aI su, sinl c exisl n aceasl afiinaie o
paile de adevi. Cci acesl paiadox apaienl esle i un apoIog. LI aie o noiaI,
caie ne nva c un on se definele Ia feI de line piin conediiIe saIe ca i piin
eIanuiiIe saIe sinceie. Tol aslfeI se nlnpI, Ia un aIl niveI, cu senlinenleIe,
inaccesiliIe ininii, dai paiiaI lidale de fapleIe pe caie Ie nsufIeesc i de
aliludiniIe spiiiluIui pe caie Ie piesupun. Nu-i gieu de vzul c n feIuI acesla
definesc o nelod. Dai e uoi, de asenenea, de vzul c e voila de o nelod
de anaIiz i nu de cunoaleie. Cci nelodeIe inpIic nelafizici, lidnd fi
13
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
voia Ioi concIuziiIe pe caie pielind uneoii c nu Ie cunosc nc. AslfeI,
uIlineIe pagini aIe unei cii se afI nc n piineIe. Acesl nod esle inevilaliI.
Meloda definil aici expiin senlinenluI c oiice cunoaleie adevial esle
inposiliI. Nu pulen decl enuneia apaiene i sini uncIinal.
Alunci von ajunge poale Ia aceI insesizaliI senlinenl aI alsuidilii, n
IuniIe difeiile dai fieli aIe inleIigenei, aIe ailei de a lii sau aIe ailei pui i
sinpIu. CIinaluI alsuidilii e unncepul. SfiiluI e univeisuI alsuid i acea
aliludine a spiiiluIui caie pioiecleaz asupia Iunii o sliIuciie ce-i esle
piopiie, fcnd s Iunineze chipuI piiviIegial i inpIacaliI pe caie lie s i-I
iecunoasc.
Toale naiiIe aciuni i loale naiiIe fiIozofii au un ncepul deiizoiiu.
MaiiIe opeie se nasc adesea pe nealeplale, Ia coIuI unei slizi sau Ia inliaiea
nli-un ieslauianl. Tol aslfeI i alsuidilalea. Lunea alsuid, nai nuIl decl
oiicaie aIla, i liage nolIeea din aceasl naleie Iipsil de nieie. n
anunile siluaii, un on caie ispunde: ,Ia ninic, cnd e nlielal Ia ce se
gndesle, poale c doai se pieface. Cei iulii o liu piea line. Dai dac acesl
ispuns esle sincei, dac expiin acea slaie ciudal a sufIeluIui cnd viduI
devine eIocvenl, cnd IanuI gesluiiIoi colidiene s-a iupl, cnd inina caul
zadainic veiiga pieidul, eI iepiezinl piinuI sennaI alsuidilii.
Se nlnpI ca decoiuiiIe s se pilueasc. Tieziie, lianvai, paliu oie
de liiou sau de uzin, nas, lianvai, paliu oie de nunc, nas, sonni Iuni,
naii, nieicuii, joi, vineii, snll n aceIai iiln ial un diun pe caie I
uinn cu uuiin apioape lol linpuI. Dai nli-o zi ne ponenin nlielndu-
ne ,penliu ce` i loluI ncepe o dal cu aceasl oloseaI uinil. ,ncepe,
ial IuciuI inpoilanl. OloseaIa se afI Ia capluI fapleIoi unei viei nainaIe,
dai ea inauguieaz n aceIai linp nicaiea conliinei. La o liezele i
piovoac uinaiea. Uinaiea, adic nloaiceiea inconlienl n Ian sau
lieziiea definiliv. Dup lieziie vine, cu linpuI, consecina ei: sinucideiea
sau vindecaiea. n ea nsi, oloseaIa aie ceva dezguslloi. n cazuI de fa
ns lieluie s ajung Ia concIuzia c e line venil. Cci loluI ncepe piin
conliin i ninic nu aie vaIoaie decl piin ea. Sunl olseivaii caie n-au
ninic oiiginaI. Dai eIe sunl evidene: aceasla e de-ajuns penliu un linp, cnd
piocedn Ia o iecunoaleie sunai a oiiginiIoi alsuiduIui. SinpIa ,giij se
afI Ia oiiginea a loale.
Tol aslfeI i penliu fiecaie zi a unei viei fi de sliIuciie: linpuI ne
14
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
poail cu sine. Dai loldeauna vine o cIip cnd lieluie s-i puiln. Tiin din
viiloi: ,nine, ,nai liziu, ,cnd vei avea o siluaie, ,o dal cu visla, vei
neIege. AdniialiIe inconsecvene, cnd, de fapl, e voila de noaile. Vine o
zi lolui cnd onuI conslal sau spune c aie lieizeci de ani. i afiin aslfeI
lineieea. Dai, fcnd asla, se silueaz n iapoil cu linpuI. i ia IocuI n linp.
Recunoale c se afI nli-un anune nonenl aI unei cuile pe caie
niluiisele c lieluie s-o slilal. Apaiine linpuIui i, dup spaina caie-I
cupiinde, i iecunoale neI dunanuI ceI nai nveiunal. Mine, doiea ziua
de nine, cnd nlieaga Iui fiin ai fi lieluil s-o iefuze. Aceasl ievoIl a
cinii e alsuiduI.
O lieapl nai jos i ial nsliinaiea: a-i da seana c Iunea e ,opac, a
sini cl de sliin, cl de iieducliliI ne esle o piali, cu cl inlensilale ne
poale nega naluia un peisaj, n adncuI oiiciei fiunusei zace ceva inunan,
i acesle coIine, lIndeea ceiuIui, Iinia copaciIoi i pieid, dinli-odal, sensuI
iIuzoiiu n caie Ie nvennln, nai depilale decl un paiadis pieidul.
OsliIilalea piiniliv a Iunii uic spie noi piin niIenii. Tinp de o cIip nu o
nai neIegen, penliu c linp de secoIe n-an neIes decl figuiiIe i deseneIe
ncaie onsciisesen, penliu c de acun nainle nu nai aven puleiea s uzn
de acesl ailificiu. Lunea ne scap penliu c iedevine ea nsi. DecoiuiiIe
nascale de olinuin iedevin ceea ce sunl. Se ndepileaz de noi. Tol aslfeI
dup cun, n anunile ziIe, sul chipuI faniIiai aI unei fenei o descopeiin ca
pe o sliin pe cea pe caie an iulil-o cu Iuni sau cu ani n uin von ajunge
poale s doiin locnai ceea ce ne face s ne sinin dinli-odal all de singuii.
Dai n-a venil nc linpuI. Un singui Iuciu doai: aceasl opacilale i aceasl
nsliinaie a Iunii e alsuiduI.
$i oanenii seciel inunanuI. Dac piivin, n anunile nonenle de
Iucidilale, aspecluI necanic aI gesluiiIoi Ioi, panlonina Ioi Iipsil de sens,
lol ceea ce-i nconjoai ne paie slupid. Un on voilele Ia leIefon dup un
peiele de slicI, nu-I auzin, dai i veden ninica de neneIes: ne nlieln
penliu ce liiele. Acesl dezgusl n faa inunanilii onuIui nsui, aceasl
incaIcuIaliI cdeie n faa inaginii a ceea ce sunlen, aceasl ,giea, cun o
nunele un auloi conlenpoian, e de asenenea, alsuiduI. Dup cun i
sliinuI caie, n anunile cIipe, vine n nlnpinaiea noasli nli-o ogIind,
fialeIe faniIiai i lolui neIinililoi pe caie-I iegsin n piopiiiIe noaslie
fologiafii, e iaii alsuiduI.
15
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
16
Aldyn arrangement [2010]
Ajung, nsfiil, Ia noaile i Ia senlinenluI nosliu nIeglui cu ea. L un
suliecl despie caie loluI a fosl spus i e decenl s ne feiin de palelic. Tolui,
nu ne von pulea niciodal niia ndeajuns de fapluI c loal Iunea liiele ca
i cun nineni ,n-ai li. Aceasla penliu c nieaIilale nu exisl oexpeiien a
noiii. n sensuI piopiiu, expeiinenlal e doai ceea ce a fosl liil i a devenil
conlienl. n cazuI de fa, alia dac se poale voili de expeiiena noiii
ceIoiIaIi. L un succedaneu, o nchipuiie a spiiiluIui, de caie nu sunlen
niciodal pe de-a-nlieguI convini. Aceasl convenie neIancoIic nu poale fi
convingloaie. Spaina vine n ieaIilale din aspecluI nalenalic aI
eveninenluIui. TinpuI ne nspinnl locnai penliu c eI face denonsliaia,
soIuia nu vine decl dup aceea. Toale fiazeIe fiunoase despie sufIel voi
piini aici, ceI puin penliu o viene, dovada nalenalic a conliaiiuIui Ioi.
Din liupuI ineil pe caie o paIn nu nai Ias nici o uin, sufIeluI a dispiul.
Acesl aspecl definiliv i eIenenlai aI avenluiii foineaz coninuluI
senlinenluIui alsuiduIui, n Iunina noilaI a aceslui deslin apaie
inuliIilalea. Nici o noiaI i nici un efoil nu pol fi juslificale apiioii n faa
nalenaliciIoi sngeioase sul aI cioi sennsl condiia noasli.
nc o dal, loale aceslea au fosl spuse de nenuniale oii. M niginesc
s fac aici doai o cIasificaie iapid i s indic leneIe evidenle. LIe slilal loale
IileialuiiIe i loale fiIosofiiIe. Conveisaia de fiecaie zi se adap din eIe. Nu e
voila deci de a Ie ieinvenla. Dai lieluie s ne asiguin de acesle evidene
penliu a ne pulea nliela apoi n Ieglui cu chesliunea piinoidiaI. |in s
iepel nc odal c nu descopeiiiiIe alsuide n inleieseaz npiinuI ind, ci
consecineIe Ioi. Dac sunlen siguii de acesle faple, caie lieluie s fie
concIuzia noasli, pn unde von neige spie a nu eIuda ninic` Va lielui s
nuiin din piopiie voin sau, n ciuda a loale, s conlinun a speia` Dai,
nai nainle, e necesai s opein aceIai iecensnnl iapid pe pIanuI
inleIigenei.
IiinuI deneis aI spiiiluIui consl n a dislinge ceva ce esle adevial de
ceea ce esle faIs. Tolui, de ndal ce gndiiea iefIecleaz asupia ei nsi, ea
descopei, de Ia lun ncepul, o conliadicie. L inuliI s ne sliduin aici s fin
convingloii. De secoIe, nineni n-a fcul cu piiviie Ia aceasl chesliune o
denonsliaie nai Iinpede i nai eIeganl ca AiisloleI. ,Consecina, adesea
iidicuIizal, a acesloi pieii esle c eIe se disliug singurc. Cci afiinnd c
loluI e adevial, afiinn adeviuI afiinaiei opuse i, n consecin,
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
17
Aldyn arrangement [2010]
faIsilalea piopiiei noaslie leze (cci afiinaia opus nu adnile c ea poale fi
adevial). $i dac spunen c loluI esle faIs, nseann c i aceasl afiinaie
e faIs. Dac susinen c nu e faIs decl afiinaia opus afiinaiei noaslie
sau c nunai afiinaia noasli nu e faIs, ne veden lolui siIii s adnilen un
nuni infinil de judeci adeviale sau faIse. Cci aceIa caie enile o afiinaie
adevial ioslele naceIai linp c ea esle adevial, i lol aa Ia infinil.
Acesl ceic vicios nu-i decl piinuI dinli-o seiie n caie spiiiluI ce se
apIeac asupia Iui nsui se pieide nli-o ioliie veiliginoas. Tocnai
sinpIilalea acesloi paiadoxuii Ie face iieducliliIe. Oiicaie ai fi jocuiiIe de
cuvinle i aciolaiiIe Iogicii, a neIege nseann, nainle de oiice, a unifica.
Doiina piofund a spiiiluIui, chiai i ndeneisuiiIe saIe ceIe nai evoIuale, se
nlInesle cu senlinenluI inconlienl aI onuIui nfaa univeisuIui su : ea esle
exigen de faniIiaiilale, sele de cIaiilale. Ienliu on, a neIege Iunea
nseann a o ieduce Ia unan, a o nsenna cu pecelea sa. UniveisuI pisicii nu-i
aceIai cu univeisuI fuinicaiuIui. TiuisnuI ,Oiice gndiie esle
anlioponoific aie locnai acesl sens. Tol aslfeI, spiiiluI caie nceaic s
neIeag ieaIilalea nu poale s se consideie salisfcul decl dac o ieduce n
leineni de gndiie. Dac onuI ai li c i univeisuI poale s iuleasc i s
sufeie, ai fi npcal! Dac gndiiea ai descopeii nogIinziIe schinlloaie aIe
fenoneneIoi ieIaii eleine caie s Ie poal iezuna i caie s se iezune pe eIe
nseIe nli-un piincipiu unic, an pulea voili de o feiiciie a spiiiluIui n faa
cieia niluI pieafeiiciiIoi n-ai fi decl o pIsnuiie iidicoI. Aceasl
noslaIgie dup unilale, aceasl sele de alsoIul iIuslieaz nicaiea eseniaI a
dianei unane. Dai fapluI c o asenenea noslaIgie exisl nu-I inpIic
neapial i pe aceIa c ea lieluie de ndal poloIil, cci dac, liecnd pesle
pipaslia caie despaile doiina de cuceiiie, afiinn npieun cu Iainenide
ieaIilalea aceIui Unu (oiicaie ai fi eI), cden n iidicoIa conliadicie a unui
spiiil caie afiin unilalea lolaI i dovedele piin chiai aceasl afiinaie
piopiia sa difeien i diveisilalea pe caie pielindea s-o iezoIve. Acesl aI
doiIea ceic vicios e de-ajuns spie a ne ucide speianeIe.
$i aceslea sunl lol evidene. Voi iepela din nou c eIe nu sunl inleiesanle
n sine, ci piin consecineIe pe caie Ie pol avea. Cunosc i o aIl eviden: ea
ni spune c onuI e nuiiloi. Tolui, sunl puini Ia nuni cei caie au lias de
aici uIlineIe concIuzii. n acesl eseu lieluie s considein ca o peipelu
iefeiin decaIajuI conslanl dinlie ceea ce ne nchipuin c lin i ceea ce lin
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
18
Aldyn arrangement [2010]
n ieaIilale, consinnnluI piaclic i ignoiana sinuIal daloiil cieia
liin cu idei caie, dac an fi cu adevial pliuni de eIe, ai lielui s ne
nodifice fundanenlaI exislena. n faa aceslei conliadicii inexliicaliIe a
spiiiluIui, vonpulea neIege i nai line divoiuI caie ne sepai de piopiiiIe
noaslie cieaii! Alla viene cl spiiiluI lace n Iunea inoliI a speianeIoi
saIe, loluI se iefIecl i se oidoneaz n unilalea noslaIgiei saIe. Dai Ia piina
Iui nicaie aceasl Iune se spaige i se piluele: o infinilale de cioluii
scnleieloaie se ofei cunoaleiii. L inuliI oiice speian de a nai ieconslilui
vieodal supiafaa faniIiai i Iinilil caie s ne aduc pacea ininii. Dup
allea secoIe de culii, dup allea aldicii aIe alloi gndiloii, lin piea
line c acesl Iuciu e adevial penliu nlieaga noasli cunoaleie. Cu excepia
iaionaIiliIoi de piofesie, nineni nu nai spei azi n adeviala cunoaleie.
Dac ai fi s se sciie singuia isloiie sennificaliv a gndiiii oneneli, ai lielui
aIcluil aceea a pocineIoi ei succesive i a nepulinei ei.
nli-adevi, despie cine i despie ce pol s spun: ,Cunosc asla! ni pol
pune inina Ia nceicaie i socolesc c exisl. Lunea aceasla o pol alinge i
socolesc de asenenea c exisl. Aici se opiele liina nea, lol iesluI e
consliucie. Cci, dac nceic s neIeg acesl eu de a ciui exislen sunl sigui,
dac nceic s-I definesc i s-I iezun, eI nu nai esle decl o ap caie-ni cuige
piinlie degele. Iol s desenez ind pe ind loale chipuiiIe pe caie lie a Ie Iua
i pe loale ceIe ce i-au fosl aliiluile, educaia, oiiginea, nfIciaiea sau
lceiiIe, nieia sau josnicia.Dai nu poi adiiona chipuii. Iiopiia-ni inin
va inne loldeauna penliu nine de nedefinil.
Iipaslia dinlie ceililudinea pe caie o an c exisl i coninuluI pe caie
nceic s-I dau aceslei ceililudini nu va fi niciodal unpIul. Ienliu
loldeauna ni voi fi nie nsuni sliin. n psihoIogie ca i n Iogic exisl
adeviuii, dai nu adeviuI. CuvinleIe Iui Sociale: ,Cunoale-le pe line
nsui au lol alla vaIoaie cl i aceI ,fii viiluos ioslil n confesionaIeIe
noaslie. Anndou dezvIuie o noslaIgie i n aceIai linp o ignoian. Sunl
jocuii sleiiIe pe naiginea unoi naii piolIene. Nu sunl Iegiline decl exacl
nnsuiancaie sunl apioxinalive.
Ial i aceli copaci, a cioi scoai aspi o cunosc, i aceasl ap aI ciei
gusl I sinl. Miieasna de iail i de sleIe, noaplea, aceIe seii cnd inina i
afI pacea cun a pulea nega Iunea aceasla, a ciei puleie i liie o sinl`
Tolui, loal liina aceslui pnnl nu-ni aduce ninic caie s-ni poal da
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
19
Aldyn arrangement [2010]
ceililudinea c aceasl Iune ni apaiine. Mi-o desciiei i n nvai s-o
cIasific. i enuneiai IegiIe i, n selea nea de a li, consinl c eIe sunl
adeviale. i denonlai necanisnuI i speiana nea ciele. n ceIe din uin,
ni ailai c acesl univeis piesligios i nuIlicoIoi se ieduce Ia alon i c
alonuI nsui se ieduce Ia eIeclion. In aici loluI e line i alepl s
conlinuai. Dai alunci ni voilii despie un inviziliI sislen pIanelai n caie
eIeclionii giavileaz n juiuI unui nucIeu. ni expIicai aceasl Iune piinli-o
inagine. neIeg alunci c ai ajuns Ia poezie: nu o voi cunoale niciodal. Nici
n-an avul linpuI s n indignez c v-ai i schinlal leoiia. AslfeI, liina de
Ia caie lieluia s afIu loluI sfisele n ipolez, Iucidilalea eueaz n
nelafoi, inceililudinea se pieschinl n opei de ail. La ce ni-au foIosil
allea slidanii` Linia lInd a acesloi coIine i nna seiii pe aceasl inin
zluciunal n nva nuIl nai nuIl. M-an nlois acoIo de unde pIecasen.
neIeg c, dac pol piinliin s cupiind fenoneneIe i s Ie enuni, asla nu
nseann c pol s neIeg Iunea. Chiai dac-i voi fi uiniil cu degeluI
nlieguI ieIief, lol nu voi li nai nuIl despie ea. Iai voi ni dai s aIeg nlie o
desciieie sigui, dai caie nu n nva ninic, i nile ipoleze caie pielind c
n nva adeviuI, dai caie nu sunl siguie. Sliin de nine nsuni i de
aceasl Iune, nainal doai cu o gndiie caie se neag pe sine de ndal ce se
afiin, ce nune poail aceasl condiie a nea, n caie nu-ni pol afIa pacea
decl iefuznd s liu i s liiesc, n caie selea de a cuceii se izlele de ziduii
caie-i sfideaz asaIluI` A viea nseann a isca paiadoxuii. ToluI esle aslfeI
oidonal ncl s poal Iua naleie acea pace olivil pe caie o d nepsaiea,
sonnuI ininii sau ienuniiIe noilaIe.
$i inleIigena ni spune, aadai, n feIuI su c Iunea aceasla e alsuid.
Zadainic pielinde conliaiiuI ei, adic iaiunea oail, c loluI esle Iinpede.
Aleplan dovezi i doiean s ail dieplale, dai n ciuda alloi secoIe pIine
de pielenii i alloi oaneni eIocveni i doinici de a convinge, liu c loluI e
faIs. Ie acesl pIan, ceI puin, nu exisl feiiciie dac nu pol li. Un on onesl nu
poale decl s id de iaiunea univeisaI, piaclic sau noiaI, de
deleininisn, de loale aceIe calegoiii caie expIic loluI. LIe n-au nici o
Ieglui cu spiiiluI. LIe neag adeviuI Iui piofund, aceIa de a fi nInuil. n
acesl univeis indescifialiI i Iinilal, deslinuI onuIui i capl aslfeI sensuI.
O puzdeiie de iiaionaIe s-au iidical i-I nconjoai pn Ia sfiiluI ziIeIoi
saIe. O dal cu aceasl cIaiviziune iedolndil i deIileial, senlinenluI
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
2O
Aldyn arrangement [2010]
alsuiduIui se Iunineaz i se piecizeaz. Spunean c Iunea e alsuid, dai
n gilean. Tol ceea ce se poale spune esle c Iunea nu-i n ea nsi
iaionaI. Alsuid ns esle confiunlaiea nlie acesl iiaionaI i aceasl
neniginil doiin de cIaiilale a ciei chenaie isun n slifunduiiIe
onuIui! AlsuiduI ine all de on cl i de Iune. Ienliu nonenl, eI esle
singuia Ioi Ieglui. i nInuie unuI de ceIIaIl cun nunai uia opoale face. L
singuiuI Iuciu pe caie-I pol desIui Iinpede nacesl univeis fi de nsui n
caie se desfoai avenluia nea. S ne opiin aici. Dac socolesc diepl
adevial alsuidilalea caie iegIenenleaz iapoiluiiIe neIe cu viaa, dac n
pliund de senlinenluI caie pune slpniie pe nine n faa speclacoIuIui
Iunii, de cIaiviziunea pe caie ni-o inpune culaiea unei liine, lieluie s
saciific loluI acesloi ceililudini i lieluie s Ie piivesc nfa penliu a Ie pulea
pslia. Mai cu sean, lieluie s-ni poliivesc n funcie de eIe puilaiea i s Ie
uiniesc nloale consecineIe Ioi. Spunnd asla n gndesc Ia oneslilale. Dai
vieau nai nli s liu dac gndiiea poale lii nacesle inuluii puslii.
$liu ceI puin c gndiiea a nai pliuns n aceIe pusliuii. La i-a gsil
acoIo hiana. A neIes c se hinise pn alunci cu nIuci. Aici au Iual naleie
cleva dinleneIe ceIe nai aizloaie aIe nedilaiei unane.
DincIipa ncaie a fosl cunoscul, alsuidilalea devine o pasiune, cea nai
sfieloaie din loale. Dai inpoilanl e s lin dac onuI poale lii cu
pasiuniIe saIe, dac poale accepla Iegea Ioi piofund, aceea de a aide inina pe
caie o unpIu naceIai linp de via. Tolui nu despie aceasl piolIen von
discula acun. La se afI n cenliuI expeiienei caie ne pieocup. Va veni
nonenluI cnd ne von nloaice Ia ea. S voilin nai line despie eIuiiIe i
despie eIanuiiIe nscule n aceIe pusliuii. Va fi de-ajuns s Ie enunein. $i
eIe sunl, azi, cunoscule de loal Iunea. Au exislal nloldeauna oaneni caie s
apeie diepluiiIe iiaionaIuIui. Tiadiia a ceea ce an pulea nuni gndiiea
uniIil a fosl nloldeauna vie. Ciilica iaionaIisnuIui s-a fcul de allea oii,
ncl s-ai piea c nu nai e cazuI s fie fcul din nou. Tolui epoca noasli
asisl Ia ienaleiea aceIoi sislene paiadoxaIe caie se sliduiesc s
uliezeasc iaiunea ca i cun ea ai fi fosl nloldeauna de nezdiuncinal. Dai
aceasla nu-i all o dovad a eficacilii iaiunii, cl a liiei speianeIoi saIe. Ie
pIanuI isloiiei, piezena conslanl a acesloi dou aliludini iIuslieaz
pasiunea eseniaI a onuIui sfial nlie aspiiaia sa clie unilale i viziunea
Iinpede pe caie opoale avea despie ziduiiIe caie-i nconjoai.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
21
Aldyn arrangement [2010]
Dai poale nicicnd n-a fosl nai viu alacuI npoliiva iaiunii decl n
vienea noasli. ncepnd cu naieIe sliigl aI Iui Zaialhuslia: ,Din
nlnpIaie, e cea nai veche nolIee a Iunii. An iedal-o luluioi IuciuiiIoi
cnd an spus c deasupia Ioi nici ovoin elein nu voia. Cu loaIa noilaI a
Iui Kieikegaaid, ,aceI iu caie sfiele n noaile, fi ca dup ea s nai
uineze ceva, leneIe sennificalive i chinuiloaie aIe gndiiii alsuide au
uinal una aIleia. Sau, ceI puin, i aceasl nuan e capilaI, ceIe aIe gndiiii
iiaionaIe i ieIigioase. De Ia }aspeis Ia Heideggei, de Ia Kieikegaaid Ia
$eslov, de Ia fenonenoIogie Ia ScheIei, pe pIanuI Iogic i pe pIanuI noiaI, o
nlieag faniIie de gndiloii, niudii piin noslaIgia Ioi, opui piin nelodeIe
sau scopuI Ioi, s-au nveiunal s laieze diunuI ieaI aI iaiunii i s
iedescopeie ciIe diiecle aIe adeviuIui. Iiesupunaceasl gndiie cunoscul
i liil. Oiicaie voi fi fosl anliiiIe Ioi, loi au pIecal de Ia aceI univeis
inexpiinaliI n caie donnele conliadicia, anlinonia, spaina sau
nepulina. $i conune Ie sunl locnai leneIe pe caie Ie-an ailal nai sus.
Ienliu ei, de asenenea, lieluie s-o spunen, sennificalive sunl nai cu sean
concIuziiIe pe caie Ie-au pulul liage din acesle descopeiiii. IapluI aie o
asenenea inpoilan, ncl va lielui s-I exaninn apaile. Dai, penliu
nonenl, e voila doai de descopeiiiiIe i de expeiieneIe Ioi iniiaIe, e voila
doai de a conslala dac eIe concoid. $i dac ai fi piea ndizne s vien a
voili despie fiIozofia Ioi, e cu pulin i, n oiice caz, suficienl s facen sinil
cIinaluI caie Ie esle conun.
Heideggei piivele cu iceaI condiia unan i afiin c aceasl
exislen esle uniIil. Singuia ieaIilale esle ,giija, caie se iegsele pe loal
scaia fiineIoi. Ienliu onuI pieidul n Iune i piinlie diveilisnenleIe ei,
aceasl giij esle o fiic scuil i liecloaie. Dai, de ndal ce fiica aceasla
capl conliin de sine, ea devine spain, cIinal peipeluu aI onuIui Iucid,
,n caie exislena se iegsele. Acesl piofesoi de fiIosofie sciie fi s
lienuie i n IinlajuI ceI nai alsliacl cu pulin: ,CaiacleiuI finil i Iinilal aI
exislenei unane esle nai piinoidiaI decl onuI nsui. Se ocup de Kanl,
dai nunai penliu a slaliIi caiacleiuI niginil aI ,iaiunii puie. AnaIizeIe
saIe I duc Ia concIuzia c ,Iunea nu-i nai poale ofeii ninic onuIui
nspinnlal. ,Ciija i paie a depi piin adeviuI ei calegoiiiIe
iaionanenluIui, ncl nu se gndele decl Ia ea i nu voilele decl despie
ea. i enunei nfiiiIe: pIicliseaIa, cnd onuI lanaI nceaic s o niveIeze
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
22
Aldyn arrangement [2010]
neI nsui i s o nlue, gioaza, cnd spiiiluI conlenpI noailea. Nici eI nu
despaile conliina de alsuid. Conliina noiii esle chenaiea giijii i
,exislena i adieseaz alunci siei un apeI piin inleinediuI conliinei. La
esle nsi vocea spainei, inpIoind exislena ,s se nloaic ea nsi din
anoninaluI ncaie s-a pieidul. Heideggei ne spune c nu lieluie s doinin
i c, dinpoliiv, lieluie s veghen pn Ia capl. LI sl n nijIocuI aceslei
Iuni alsuide, ailndu-ne caiacleiuI ei pieiiloi i culndu-i diunuI
piinlie iuine.
}aspeis nu ciede n nici un feI n onloIogie, penliu c, dup eI, ne-an
pieidul ,naivilalea. $lie c nu pulen ajunge Ia ninic caie s poal
lianscende jocuI noilaI aI apaieneIoi. $lie c spiiiluI sfisele loldeauna n
eec. nlizie asupia avenluiiIoi spiiiluaIe pe caie ni Ie ofei isloiia i
descopei cu neciuaie faIia fieciui sislen, iIuzia caie a saIval loluI,
nvluia caie n-a ascuns ninic. n aceasl Iune pusliil, n caie
inposiliIilalea de a cunoale esle denonslial, n caie neanluI paie singuia
ieaIilale, dispeiaiea fi scpaie singuia aliludine, eI nceaic s iegseasc
fiiuI Aiiadnei, caie duce clie laineIe divine.
$eslov, Ia induI su, de-a IunguI unei opeie de o adniialiI nonolonie,
pieocupal nliuna de aceIeai adeviuii, denonslieaz fi ncelaie c
sislenuI ceI nai iiguios, iaionaIisnuI ceI nai univeisaI se izlesc
nloldeauna pn Ia uin de iiaionaIuI gndiiii unane. Nu-i scap nici una
din evideneIe iionice, nici una din conliadiciiIe deiizoiii caie depieciaz
iaiunea. Nu-I inleieseaz decl excepia, fie c ea apaiine isloiiei ininii sau a
spiiiluIui. Ioinind de Ia expeiieneIe dosloievskiene aIe condannaluIui Ia
noaile, de Ia avenluiiIe exaspeiale aIe spiiiluIui nielzschean, de Ia
inpiecaiiIe Iui HanIel sau de Ia anaia aiislociaie a unui Ilsen, eI descopei,
Iunineaz i gIoiific ievoIla unan npoliiva iienedialiIuIui. Refuz
iaiunii piopiiiIe ei iaiuni i nu ncepe s nainleze cu oaiecaie holiie decl
o dal ajuns n nijIocuI aceIui pusliu cenuiu n caie loale ceililudiniIe au
devenil pielie.
Kieikegaaid, poale ceI nai inleiesanl dinlie loi, ceI puin n ceea ce
piivele o paile a exislenei saIe, nu nunai c descopei alsuiduI, dai I i
liiele. Acesl on caie sciie: ,MulisnuI ceI nai sigui nu-i s laci, ci s
voileli, se asigui nai nli c nici un adevi nu-i alsoIul i c deci aceasl
exislen inposiliI nsine nu poale deveni salisfcloaie piineI. Don}uanaI
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
23
Aldyn arrangement [2010]
cunoaleiii, eI nuIlipIic pseudonineIe i conliadiciiIe, sciie Prcdici|c n
aceIai linp cu aceI nanuaI aI spiiiluaIisnuIui cinic, ]urna|u| scduc4|cru|ui
iefuz consoIiiIe, noiaIa, piincipiiIe confoilaliIe. Nu viea s aslnpeie
duieiea piicinuil de ghinpeIe pe caie i-I sinle nfipl n inin. Dinpoliiv,
o a i, cupiins de lucuiia dezndjduil a isligniluIui feiicil c e
islignil, consliuiele din Iucidilale, iefuz, conedie o calegoiie a
denoniacuIui. Acesl chip lInd i lolodal schinonosil, acesle piiuele
uinale de un sliigl nil din adncuI sufIeluIui nliuchipeaz nsui
spiiiluI alsuiduIui n Iupl cu o ieaIilale caie-I depele. Iai avenluia
spiiiluaI ce-I duce pe Kieikegaaid pn Ia all de iulileIe saIe ,scandaIuii
ncepe, de asenenea, n haosuI unei expeiiene Iipsile de decoiuii i nloaise
Iaincoeiena ei cea dinli.
Ie un cu loluI aIl pIan, aceIa aI nelodei, piin chiai exageiiiIe Ioi,
HusseiI i fenonenoIogii iesliluie Iunea n loal diveisilalea ei i neag
puleiea lianscendenl a iaiunii. O dal cu ei, univeisuI spiiiluaI se
nlogele n chip neniginil. IelaIa de liandafiii, pialia kiIoneliic sau
nna oneneasc au lol alla inpoilan cl i diagoslea, doiina sau IegiIe
giavilaiei. A gndi nu nai nseann a unifica, a face faniIiai apaiena sul
chipuI unui naie piincipiu. A gndi nseann a nva din nou s vezi, s fii
alenl, a-i diiija conliina, a face din fiecaie idee i din fiecaie inagine, aa
cun a fcul Iiousl, un Ioc piiviIegial. n nod paiadoxaI, loluI e piiviIegial.
Cndiiea se juslific piinexliena ei conliin. Dei e nai poziliv decl cea a
Iui Kieikegaaid sau $eslov, gndiiea husseiIian, Ia oiiginea ei, neag lolui
neloda cIasic a iaiunii, dezangele speiana, ndieapl inluiia i inina
clie o nlieag pioIifeiaie de fenonene a cioi logie aie ceva inunan.
Acesle diunuii duc clie loale liineIe sau clie nici una. Vieau s spun c
nijIoaceIe, n cazuI de fa, au nai nuIl inpoilan decl scopuI. L voila
nunai ,de oaliludine spie a cunoale i nu de oconsoIaie, nc odal, asla Ia
oiigine ceI puin.
Cun s nu sini slinsa niudiie a acesloi gndiloii` Cun s nu vezi c
loi se nlInesc n aceI inul piiviIegial i anai unde speiana nu-i nai aie
IocuI` Vieau s-ni fie expIical loluI sau ninic, dai iaiunea e nepulincioas n
faa aceslui sliigl aI ininii. SpiiiluI liezil de aceasl exigen caul, dai nu
gsele decl conliadicii i nelunie. Ceea ce nu neIeg e iiaionaI. $i Iunea e
pIin de iiaionaIe. La nsi, de viene ce nu-i neIeg sennificaia unic, nu-
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
i decl uninens iiaionaI. S pulen spune o singui dal ,e Iinpede, i loluI
ai fi saIval. Dai aceli oaneni piocIan pe nliecule c ninic nu e Iinpede, c
loluI e haos, c onuI nu posed decl piopiia sa cIaiviziune i cunoaleiea
piecis a ziduiiIoi caie-I nconjoai.
Toale acesle expeiiene concoid i se nlielaie. SpiiiluI ajuns Ia holaieIe
saIe lieluie s pionune o judecal i s-si aIeag concIuziiIe. AcoIo aleapl
sinucideiea i ispunsuI. Dai vieau s inveisez oidinea culiii i s pIec de Ia
avenluia inleIigenei penliu a n nloaice Ia gesluiiIe colidiene. LxpeiieneIe
evocale aici s-au nscul n pusliuI din caie nu lieluie s iein. Tolui, lieluie
s lin pn unde au ajuns, n acesl nonenl aI efoiluIui su, onuI se afI n
faa iiaionaIuIui. LI sinle nli-nsuI nlieaga-i doiin de feiiciie i de
iaiune. AlsuiduI se nale din aceasl confiunlaie nlie chenaiea onuIui i
lceiea iiaionaI a Iunii. Ial ce nu lieluie uilal. De acesl Iuciu lieluie s ne
agn din ispuleii, cci din eI se poale nale consecvena unei viei.
IiaionaIuI, noslaIgia unan i alsuiduI caie lnesc din confiunlaiea Ioi,
ial ceIe liei peisonaje aIe dianei caie lieluie n chip necesai s ia sfiil cu
loal Iogica de caie oexislen esle nslaie.
Nntc:
Dar nu in scns prcpriu. Nu c tcroa dc c dcfinific, ci dc c cnuncrarc a scn|incn|c|cr pc carc |c pca|c
ccnpcr|a aosurdu|. Cniar dup4 cc s-a incncia| cnuncrarca, aosurdu| nu c |c|ui cpuiza|.
24
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
25
Aldyn arrangement [2010]
SINUCIDLRLA IILOZOIIC
SenlinenluI alsuiduIui nu esle loluna cu noiunea alsuiduIui. Aceasla
doai se nleneiaz pe eI. LI nu se iezun Ia ea decl n scuila cIip cnd i
ioslele judecala asupia univeisuIui, dup caie i inne s neaig nai
depaile. Lsle viu, adic va lielui s noai sau s isune non dince nce nai
adnc. Tol aslfeI i cu leneIe de caie an voilil. Dai i n acesl caz, nu sunl
inleiesal de opeie sau de gndiloii a cioi ciilic ai necesila o aIl foin i un
aIl Ioc, ci de fapluI de a descopeii ceea ce exisl conun n concIuziiIe Ioi.
Niciodal poale n-au exislal spiiile all de difeiile. $i lolui veden c
peisajeIe spiiiluaIe n caie eIe se nic sunl idenlice. De asenenea, n ciuda
unoi liine all de dislincle, sliigluI caie pune capl ilineiaiuIui Ioi isun
n aceIai feI. Sinin c Ia gndiloiii pe caie i-an aninlil exisl un cIinal
conun, spunnd c acesl cIinal esle ucigloi alia dac facen un joc de
cuvinle. CeI ce liiele sul acesl cei de pIunl nu aie de aIes decl nlie a fugi
sau a inne. Vieau s liu cun se fuge de aici sau de ce se inne. Nu fac
aslfeI decl s definesc piolIena sinucideiii i inleiesuI pe caie-I pol avea
concIuziiIe fiIozofiei exisleniaIisle.
Vieau ns, nainle, s n alal o cIip de Ia caIea cea nai dieapl. In
acun an pulul ciicunsciie alsuiduI din exleiioi. Iulen s ne nlieln
lolui ce esle cIai n aceasl noiune i s nceicn a iegsi piin anaIiz
diiecl, pe de opaile, sennificaia i, pe de aIla, consecineIe ei.
Dac I nvinuiesc pe un nevinoval de o ciin nonsliuoas, dac-i spun
unui on viiluos c a ivnil Ia piopiia Iui soi, ni va ispunde c spuseIe
neIe sunl alsuide. Aceasl indignaie aie o Ialui conic. Dai ea aie lolodal
i o iaiune piofund. OnuI viiluos iIuslieaz piin aceasl iepIic anlinonia
definiliv caie exisl nlie acluI pe caie i-I aliilui eu i piincipiiIe nliegii saIe
viei. ,L alsuid nseann ,e cu nepulin, dai i ,e conliadicloiiu. Dac
vd un on alacnd cu laionela un giup de niliaIieie voi socoli c fapla Iui e
alsuid. Dai ea nu-i aslfeI decl n viilulea dispiopoiiei caie exisl nlie
inlenia sa i ieaIilalea caie-I aleapl, n viilulea conliadiciei pe caie o
suipiind nlie foieIe saIe ieaIe i scopuI pe caie i-I piopune. Tol aslfeI, von
consideia c un veidicl esle alsuid dac-I von opune veidicluIui pe caie
fapleIe I cei n apaien. $i, lol aslfeI, o denonsliaie piin alsuid se face
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
conpaind consecineIe aceIui iaionanenl cu ieaIilalea Iogic pe caie vien
s-o inslauin. n loale acesle cazuii, de Ia ceI nai sinpIu pn Ia ceI nai
conpIex, alsuidilalea va fi cu all nai naie, cu cl va ciele dislana nlie
leinenii conpaiaiei neIe. Lxisl csloiii alsuide, sfidii, iesenlinenle,
lceii, izloaie i pci alsuide. n fiecaie din acesle cazuii, alsuidilalea se
nale dinli-o conpaiaie. Sunl deci ndieplil s spun c senlinenluI
alsuidilii nu ia naleie din sinpIa exaninaie a unui fapl sau a unei
inpiesii, ci c eI nele din conpaiaia fcul nlie o slaie de fapl i o
anunil ieaIilale, nlie o aciune i Iunea caie o depele. AlsuiduI esle, n
esen, un divoi. LI nu exisl n nici unuI din eIenenleIe conpaiale. LI se
nale dinconfiunlaiea Ioi.
Ie pIanuI inleIigenei, pol deci s spun c alsuiduI nu esle n on (dac o
aslfeI de nelafoi ai pulea avea vieun sens), nici n Iune, ci n piezena Ioi
conun. Ienliu nonenl, eI e singuia Ieglui caie-i unele. Dac vieau s
inn n IinileIe evideneIoi, liu ce viea onuI, liu ce-i ofei Iunea, iai
acun pol s spun c nai liu i ceea ce-i unele. N-an nevoie s neig nai
depaile. O singui ceililudine i esle de-ajuns ceIui ce caul. Inpoilanl e doai
s liag dinea loale consecineIe.
Consecina inedial esle n aceIai linp o ieguI de nelod. Ciudala
liinilale scoas aslfeI Ia Iunin nu seann nliu ninic cu cine lie ce Aneiic
dinli-o dal descopeiil. Dai ea aie n conun cu daleIe expeiienei fapluI c
esle infinil de sinpI i lolodal infinil de conpIical. Iiina din
caiacleiisliciIe ei e aceea c nu poale fi divizal. A-i disliuge unuI din leineni
nseann a o disliuge n nliegine. AlsuiduI nu poale exisla n afaia unei
nini oneneli. AslfeI, alsuiduI sfiele, ca oiice Iuciu, o dal cu noailea.
Dai alsuiduI nu poale exisla nici n afaia aceslei Iuni. $i locnai n funcie de
acesl ciileiiu eIenenlai considei eu c noiunea de alsuid esle eseniaI i c
ea poale s iepiezinle piinuI din adeviuiiIe neIe. ReguIa de nelod
invocal nai sus apaie aici. Dac socolesc c un Iuciu e adevial, lieluie s-I
psliez. Dac ni piopun s gsesc soIuia unei piolIene, lieluie n piinuI
ind s nu escanolez piin chiai aceasl soIuie unuI din leinenii piolIenei.
UnicuI dal esle penliu nine alsuiduI. IiolIena esle de a li cun se poale iei
dineI i dac sinucideiea se deduce nchip necesai dinacesl alsuid. Iiina i,
n fond, singuia condiie a culiii neIe esle de a pslia locnai ceea ce n
sliivele, de a iespecla, nconsecin, ceea ce socolesc eu eseniaI nacesl ceva,
26
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
pe caie I-an definil ca o confiunlaie i ca o Iupl nencelal. Ducnd pn Ia
capl aceasl Iogic alsuid, lieluie s adnil c Iupla aceasla piesupune
alsena lolaI de speian (ceea ce nu aie nici o Ieglui cu dispeiaiea),
iefuzuI conlinuu (caie nu lieluie confundal cu ienunaiea) i insalisfacia
conlienl (ce nu poale fi asiniIal neIinilii juveniIe). Tol ceea ce disliuge,
escanoleaz sau sulliIizeaz acesle exigene (i n piinuI ind
consinnnluI, caie disliuge divoiuI) iuineaz alsuiduI i devaIoiizeaz
aliludinea ce poale fi alunci piopus. AlsuiduI nu aie sens decl nnsuia n
caie nu consini Ia eI.
Lxisl un fapl de naluia evidenei, caie paie cu loluI noiaI, i anune
aceIa c onuI esle nloldeauna piada piopiiiIoi saIe adeviuii. O dal ce Ie-a
cunoscul, nu se nai poale despiinde de eIe. Cci lieluie nloldeauna s
pIlin. Unon caie a devenil conlienl de exislena alsuiduIui esle Iegal de eI
penliu loldeauna. Un on fi speian i conlienl de acesl Iuciu nu nai
apaiine viiloiuIui. $i e fiiesc s fie aa. Dai e fiiesc, de asenenea s se
sliduiasc s scape din univeisuI pe caie si I-a cieal. Tol ceea ce piecede nu
aie sens decl locnai n funcie de acesl paiadox. Ninic nu poale fi nai
insliucliv n aceasl piivin decl o ceicelaie a feIuIui n caie i-au lias
concIuziiIe oanenii caie au iecunoscul, pIecnd de Ia o ciilic a
iaionaIisnuIui, cIinaluI alsuid.
Oi, penliu a nu n iefeii decl Ia fiIozofiiIe exisleniaIisle, vd c loale,
fi nici o excepie, ni piopun evaziunea. Iiinli-un iaionanenl ciudal,
pIecai de Ia alsuid pe iuineIe iaiunii, nli-un univeis nchis i Iinilal Ia
unan, ei divinizeaz ceea ce-i sliivele i gsesc un noliv de a speia n ceea
ce-i viliegele. Aceasl speian siInic esle Ia loi de esen ieIigioas. Meiil
s ne opiin asupia ei.
Voi anaIiza aici, i doai spie a exenpIifica, nunai cleva lene specifice
Iui $eslov i Kieikegaaid. Dai }aspeis ne va ofeii, pn Ia caiicalui, un
exenpIu lipic penliu aceasl aliludine. Tol iesluI va deveni aslfeI nai
Iinpede. I Isn nepulincios s ieaIizeze lianscendenluI, incapaliI s
sondeze adncinea expeiienei i conlienl de acesl univeis zdiuncinal de
eec. Oaie va neige nai depaile sau ncai va liage concIuziiIe aceslui eec`
Dinpoliiv, eI nu ne va aduce ninic nou. N-a afIal n expeiien decl
niluiia piopiiei saIe nepuline i nici un pielexl penliu a deduce vieun
piincipiu salisfcloi. Tolui, fi nici o juslificaie, dup cun o spune eI
27
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
nsui, afiin, pe nealeplale i n aceIai linp, lianscendenluI, fiina
expeiienei i sensuI supiaunan aI vieii, sciiind: ,LecuI, dincoIo de oiice
expIicaie i de oiice inleipielaie posiliI, aial nu neanluI, ci fiina
lianscendenei. Aceasl fiin caie dinli-o dal, i piinli-un acl oil aI
nciedeiii unane, expIic loluI esle definil de eI ca ,unilalea de neconcepul
nlie geneiaI i pailicuIai. AslfeI, alsuiduI devine Dunnezeu (n sensuI ceI
nai Iaig aI aceslui cuvnl) i nepulina de a neIege, fiina caie Iunineaz
loluI. Un alaie iaionanenl nu se susine Iogic piin ninic. De aceea, pol s-I
nunesc un saIl. $i, n nod paiadoxaI, neIegen insislena, ildaiea infinil
aIe Iui }aspeis de a face iieaIizaliI expeiiena lianscendenluIui. Cci, cu cl
esle nai inceil aceasl apioxinaie, cu cl se dovedele a fi nai zadainic
aceasl definiie, cu all lianscendenluI esle nai ieaI penliu eI, cci pasiunea
cu caie-I afiin esle piopoiionaI cu dislana caie exisl nlie capacilalea sa
de a expIica i iiaionaIilalea Iunii i a expeiienei. Se vdele aslfeI c }aspeis
disliuge cu o nveiunaie cu all nai naie piejudeciIe iaiunii, cu cl va
expIica nai iadicaI Iunea. Acesl aposloI aI gndiiii uniIile va afIa Ia exliena
Iinil a uniIinei ceea ce uineaz a iegeneia fiina pn nadncuiiIe ei.
Cndiiea nislic ne-a faniIiaiizal cu acesle piocedee. Sunl lol all de
Iegiline ca oiicaie aIl aliludine a spiiiluIui. Dai, penliu nonenl, piocedez
ca i cun a Iua n seiios o alaie piolIen. Ii s judec dinainle vaIoaiea
geneiaI a unei asenenea aliludini, puleiea ei de a liansnile o anunil
nvlui, vieau nunai s vd dac ispunde condiiiIoi pe caie ni Ie-an
piopus, dac e denn de confIicluI caie n inleieseaz. M nloic, aslfeI, Ia
$eslov. Un conenlaloi cileaz din eI cleva cuvinle caie neiil lol inleiesuI:
,Singuia ieiie adevial, spune $eslov, ,se afI locnai acoIo unde nu exisl
ieiie penliu judecala oneneasc. AIlninleii, de ce an avea nevoie de
Dunnezeu` OnuI nu se nloaice clie Dunnezeu decl penliu a oline
inposiliIuI. Cl piivele posiliIuI, oanenii i pol face singuii fa. Dac exisl
o fiIozofie eslovian, alunci pol fi ndoiaI afiina c ea se afI n nliegine
iezunal aslfeI. Cci alunci cnd, ajuns Ia capluI anaIizeIoi saIe pasionanle,
$eslovdescopei alsuidilalea fundanenlaI a oiiciei exislene, eI nu spune:
,Ial alsuiduI, ci: ,Ial-I pe Dunnezeu: lieluie s ne Isn nvoia Lui, chiai
dac LI nu coiespunde nici uneia din calegoiiiIe noaslie iaionaIe. Ienliu ca
nici o confuzie s nu nai fie cu pulin, fiIozofuI ius insinueaz chiai c acesl
Dunnezeu esle poale pIin de ui i viednic de ui, inconpiehensiliI i
28
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
conliadicloiiu, dai c LI i afiin cu all nai nuIl puleiea cu cl chipuI Lui
esle nai hd. Mieia Sa sl locnai n inconsecvena sa. Dovada exislenei
saIe esle locnai inunanilalea Sa. Tieluie s facen saIluI n LI i, piin aceasla,
s ne eIilein de iIuziiIe iaiunii. AslfeI, penliu $eslov, acceplaiea
alsuiduIui esle conlenpoian cu nsui alsuiduI. A-I conslala nseann a-I
accepla i lol efoiluI Iogic aI gndiiii saIe consl na-I pune neviden penliu
a face aslfeI s neasc speiana inens pe caie o aduce cu sine. Repel,
aceasl aliludine esle Iegilin. Dai eu n ncpnez s ceicelez aici o
singui piolIen i loale consecineIe ei. Nu ni-an piopus s exaninez
caiacleiuI palelic aI unei gndiii sau aI unui acl de ciedin. Ienliu asla an
nainle nlieaga via. $liu c gndiloiuI iaionaIisl esle iiilal de aliludinea
eslovian. Dai sinl, de asenenea, c $eslov aie dieplale npoliiva
gndiloiuIui iaionaIisl i vieau doai s liu dac inne ciedincios
exigeneIoi alsuiduIui.
Oi, dac adnilen c alsuiduI esle conliaiiuI speianei, veden c,
penliu $eslov, gndiiea exisleniaI piesupune alsuiduI, pe caie ns nu-I
denonslieaz decl spie a-I spuIleia. Aceasl sulliIilale de gndiie nu-i
decl o figui palelic de scanaloi. Cnd $eslov, pe de aIl paile, opune
alsuiduI noiaIei cuienle i iaiunii, eI I nunele ,adevi i ,nnluiie.
Lxisl deci Ia laz i n aceasl definiie a alsuiduIui o apiolaie. Dac
adnilen c loal foia aceslei noiuni iezid n noduI n caie ea inli n
confIicl cu speianeIe noaslie eIenenlaie, dac sinin c alsuiduI pielinde,
penliu a exisla, iefuzuI nosliu de a consini, veden alunci c Ia $eslov eI i-a
pieidul adevialuI chip, caiacleiuI su onenesc i ieIaliv, spie a inlia nli-o
eleinilale inconpiehensiliI i lolodal salisfcloaie. Dac alsuiduI exisl,
eI nu poale exisla decl nli-un univeis aI onuIui. Din cIipa n caie noiunea
de alsuid se liansfoin nli-o lianluIin penliu eleinilale, ea nu nai aie
nici un iapoil cu Iucidilalea unan. AlsuiduI nu nai esle acea eviden pe
caie onuI o conslal fi s consinl Ia ea. Lupla esle eIudal. OnuI
asiniIeaz alsuiduI i, n aceasl conuniune, i ninicele aceI caiaclei
eseniaI caie esle opoziie, sfieie i divoi. SaIluI acesla esle o eschiv.
$eslov, caie cileaz cuvinleIe Iui HanIel: Tnc |inc is cu| cf jcin|, o face cu un feI
de speian sIlalic despie caie se poale voili nai cu sean Ia eI. Cci nu
aslfeI ioslele HanIel aceIe cuvinle i nu aslfeI Ie sciie Shakespeaie. eia
iiaionaIuIui i vocaia exlazuIui alal de Ia conlenpIaiea alsuiduIui unspiiil
29
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
cIaivzloi. Ienliu $eslov, iaiunea esle zadainic, dai exisl ceva dincoIo de
iaiune. Ienliu unspiiil alsuid, iaiunea esle zadainic i nu nai exisl ninic
dincoIode iaiune.
Acesl saIl poale, ceI puin, s ne Inuieasc i nai line asupia
adevialei naluii a alsuiduIui. $lin c alsuiduI consl nli-un echiIiliu, c-I
afIn, nainle de oiice, nli-o conpaiaie, i nu n leinenii aceslei conpaiaii.
$eslov ns nul loal gieulalea asupia unuia din leineni, disliugnd aslfeI
echiIiliuI. Selea noasli de a neIege, noslaIgia noasli de alsoIul nu sunl
expIicaliIe decl nnsuia ncaie noi pulen neIege i expIica nuIle Iuciuii.
Zadainic negn n nod alsoIul iaiunea. La aie doneniuI su piopiiu, aceIa
aI expeiienei unane, n caie esle eficace. Ial de ce vien ca loluI s ne fie
Iinpede. Dac nu izlulin, dac alsuiduI ia naleie cu acesl piiIej, IuciuI se
nlnpI locnai daloiil nlIniiii dinlie aceasl iaiune eficace, dai Iinilal,
i iiaionaIuI ce ienale nliuna. Oi, cnd $eslov se nnie npoliiva unei
afiinaii hegeIiene de lipuI: ,MiciiIe sislenuIui soIai se efeclueaz
confoin unoi Iegi inualiIe i acesle Iegi sunl iaiunea sa, cnd i pune njoc
nlieaga pasiune penliu a disIoca iaionaIisnuI Iui Spinoza, eI ajunge Ia
concIuzia zdiniciei oiiciei iaiuni, de aici, piinli-o nloaiceie fiieasc i
iIegilin, Ia aceea a pieeninenei iiaionaIuIui. Dai lieceiea nu esle evidenl.
Cci aici pol inleiveni noiuniIe de Iinil i de pIan. LegiIe naluiii pol fi
vaIaliIe pn Ia o anunil Iinil, caie, o dal liecul, se nloic npoliiva Ioi
nseIe, dnd naleie alsuiduIui. Sau, de asenenea, eIe pol fi Iegiline pe
pIanuI desciieiii, fi ca aceasla s nsenne c sunl adeviale pe pIanuI
expIicaiei. ToluI esle saciifical aslfeI iiaionaIuIui, i exigena de cIaiilale
fiind escanolal, alsuiduI dispaie o dal cu unuI din leinenii conpaiaiei.
OnuI alsuid, dinpoliiv, nu piocedeaz Ia aceasl niveIaie. LI iecunoale
Iupla, nu dispieuiele clui de puin iaiunea i adnile iiaionaIuI.
Cupiinde aslfeI cu piiviiea loale daleIe expeiienei, nefiind clui de puin
dispus s fac saIluI nainle de a li. $lie nunai c n aceasl conliin alenl
nu nai e Ioc penliu speian.
Ceea ce esle viziliI Ia $eslov va fi i nai viziliI poale Ia Kieikegaaid.
Desigui, e dificiI s izoIezi afiinaii cIaie cnd e voila de un auloi all de
capiicios. Dai, n ciuda unoi sciieii apaienl opuse, dincoIo de pseudonine,
de jocuii i de znlele, sinin cun apaie de-a IunguI nliegii saIe opeie
piesenlinenluI (i n aceIai linp leana) unui adevi caie va izlucni n
3O
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
uIlineIe lexle: i Kieikegaaid face saIluI. LI se nloaice clie chipuI ceI nai
aspiu aI aceIui cielinisn caie-i nspinnlase all de nuIl copiIiia. $i
penliu eI anlinonia i paiadoxuI devin ciileiii aIe ieIigiei. AslfeI, locnai ceea
ce ofeiise vieii acesleia sensuI i piofunzinea o nveslele acun cu adevi i
cIaiilale. CielinisnuI esle scandaIuI, iai Kieikegaaid ne pielinde fi
nconjui ceI de aI lieiIea saciificiu ceiul de Ignaiu de LoyoIa, aceIa de caie
Dunnezeu se lucui ceI nai nuIl: ,saciificiuI inleIecluIui. Acesl efecl aI
,saIluIui e ciudal, dai nu lieluie s ne nai suipiind. LI face din alsuid
ciileiiuI Iunii de dincoIo, cl viene alsuiduI nu-i decl un ieziduu aI
expeiienei din aceasl Iune. ,Ienliu ciedincios, spune Kieikegaaid, eecuI
su esle i liiunfuI su.
ScopuI neu nu esle s n nliel de caie enoionanl nvlui se Ieag
aceasl aliludine. Lu nu an a n nliela decl dac speclacoIuI alsuiduIui i
caiacleiuI su piopiiu o ndieplesc. n aceasl piivin, liu c ispunsuI
esle nu. Dac exaninn din nou coninuluI noiunii de alsuid, neIegen i
nai line neloda caie-I inspii pe Kieikegaaid. LI nu nenine echiIiliuI nlie
iiaionaIilea Iunii i noslaIgia ievoIlal a alsuiduIui i nu iespecl aceI iapoil
caie consliluie de fapl senlinenluI alsuidilii. Avnd ceililudinea c nu
poale s se susliag iiaionaIuIui, viea ceI puin s se saIveze din aceasl
noslaIgie dezndjduil caie-i paie sleiiI i zadainic. Dai dac asupia
aceslui puncl poale s nu se neIe n judecala sa, nu Ia feI slau IuciuiiIe cnd
neag. SliigluIui su de ievoIl i ia IocuI o adeziune neluneasc i ial-I
ajuns n siluaia de a ignoia alsuiduI ce-I Iunina pn alunci i de a diviniza
singuia ceililudine caie-i nai inne, iiaionaIuI. Inpoilanl nu esle s le
vindeci, i spunea alaleIe CaIiani doannei d'Lpinay, ci s liieli cu loIiIe pe
caie Ie ai. Kieikegaaid viea s se vindece. L doiina sa cea nai aizloaie, ce se
vdele n fiecaie pagin a juinaIuIui su. Tol efoiluI inleIigenei saIe consl
n a se susliage anlinoniei condiiei unane. Lfoil cu all nai dezndjduil,
cu cl, din cnd n cnd, nli-o slifuIgeiaie, i d seana de nlieaga-i
zdinicie (cnd voilele, de piId, despie eI nsui, ca i cun nici leana de
Dunnezeu, nici pielalea n-ai fi fosl n slaie s-i aduc pacea ininii). AslfeI,
piinli-un sulleifugiu chinuiloi, eI d iiaionaIuIui chipuI, iai DunnezeuIui
su aliiluleIe alsuiduIui injusl, inconsecvenl i de neneIes. La eI nunai
inleIigena nai nceaic s nlue ievendicaiea adnc a ininii oneneli. De
viene ce ninic nu e dovedil, loluI poale fi dovedil.
31
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
Kieikegaaid nsui ne dezvIuie diunuI pe caie I-a uinal. Nu vieau s
sugeiez aici ninic, dai cun an pulea s nu descifin n opeieIe saIe senneIe
unei nuliIii apioape voIunlaie a sufIeluIui, n faa nuliIiii consinile n
Ieglui cu alsuiduI` Lsle IailnolivuI ]urna|u|ui. ,Mi-a Iipsil locnai
lesliaIilalea, caie, i ea, face paile dindeslinuI onenesc... Dai-ni unliup. $i
nai depaile: ,Oh, nai cu sean n piina nea lineiee, ce n-a fi dal s fiu
lilal ncai ase Iuni... n fond, IuciuI caie-ni Iipsele esle liupuI i
condiiiIe fizice aIe exislenei. Tolui, n aIle pagini, aceIai on ieia naieIe
sliigl aI speianei caie a slillul allea secoIe i a nsufIeil allea inini, n
afai de aceea a onuIui alsuid. ,Dai penliu cielin noailea nu-i clui de
puinsfiiluI luluioi IuciuiiIoi i ea inpIic infinil nai nuIl speian decl
viaa, chiai pIin de snlale i de foi. ReconciIieiea piin scandaI inne
lol ieconciIieie. La i ngduie poale onuIui, dup cun veden, s afIe
speiana locnai n conliaiiuI ei, adic n noaile. Dai chiai dac sinpalia ne-
ai face s ncIinn clie aceasl aliludine, lieluie lolui s ailn c Iipsa de
nsui nu juslific ninic. IapluI depele, ni se spune, nsuia oneneasc,
eI nu poale fi, aadai, decl supiaonenesc. Dai acesl ,aadai esle de piisos.
Nu exisl n acesl caz ceililudine Iogic. Nu exisl nici o piolaliIilale
expeiinenlaI. Tol ceea ce pol spune esle c, nli-adevi, aceasla depele
nsuia nea. Nu conchid piinli-o negaie, dai nici nu vieau s nleneiez ceva
pe inconpiehensiliI. Vieau s liu dac pol lii cu ceea ce liu i nunai cu
aceasla. Mi se nai spune i c inleIigena lieluie, n cazuI de fa, s-i
saciifice oigoIiuI, iai iaiunea s ngenuncheze. Dai dac iecunosc IinileIe
iaiunii, nu nseann c o i neg, cci i iecunosc puleiiIe ieIalive. Vieau doai
s n nenin pe aceasl caIe de nijIoc, unde inleIigena poale inne
Iinpede. Dac n aceasla consl oigoIiuI su, nu vd iaiunea suficienl
penliu a ienuna Ia eI. Ninic nai piofund, de exenpIu, decl afiinaia Iui
Kieikegaaid, dup caie dispeiaiea nu e un fapl, ci o slaie: nsi slaiea
pclosuIui. Cci pcaluI esle ceea ce-I ndepileaz pe on de Dunnezeu.
AlsuiduI, caie esle slaiea nelafizic a onuIui conlienl, nu duce Ia
Dunnezeu. Ioale c noiunea va deveni nai Iinpede dac voi iisca
uinloaiea enoinilale: alsuiduI esle pcaluI fi Dunnezeu.
Dai n aceasl slaie a alsuiduIui onuI lieluie s liiasc. $liu pe ce se
nleneiaz ea, pe acesl spiiil i pe aceasl Iune ce se nciunl cIip de cIip,
fi s se poal nliia. Lu caul ieguIa de via ceiul de aceasl slaie i lol
32
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
ceea ce ni se piopune liece cu vedeiea nsi laza ei, neag unuI din leinenii
duieioasei opoziii, ni oidon o denisie. Lu nliel caie sunl uiniiIe
condiiei pe caie o iecunosc ca fiind a nea, liu c ea inpIic olscuiilale i
ignoian i ni se spune c aceasl ignoian expIic loluI i c noaplea
aceasla e Iunina nea. Dai piin asla nu s-a ispuns nlieliii neIe, iai acesl
Iiiisn exaIlanl nu-ni poale ascunde paiadoxuI. Tieluie deci s caul n aIl
paile. Kieikegaaid poale s sliige, pievenindu-ne: ,Dac onuI n-ai avea o
conliin elein, dac, n adncuI a loale, n-ai exisla decl o puleie sIlalic
i cIocoliloaie dnd naleie, n vilejuI unoi nlunecale palini, luluioi
IuciuiiIoi, ceIoi niee i ceIoi nensennale, dac sul Iuciuii s-ai ascunde
huI fi fund pe caie ninic nu-I poale unpIe, ce-ai fi viaa aIlceva decl
dispeiaie` Acesl sliigl nu-I va pulea opii din diun pe onuI alsuid. A
cula ceea ce e adevial nu nseann a cula ceea ce ai doii s gseli. Dac,
penliu a scpa de nlielaiea nspinnlal: ,Ce-i oaie viaa`, lieluie, ca i
ngaiuI, s le hineli cu liandafiiii iIuziei, spiiiluI alsuid, decl s se
iesenneze Ia ninciun, piefei s adople fi s ezile ispunsuI Iui
Kieikegaaid: ,dispeiaie. La uina uinei, un sufIel holil o va scoale Ia
capl chiai i aa.
ni iau aici Iileilalea s nunesc sinucideie fiIosofic aliludinea
exisleniaIisl. Denuniiea aceasla nu inpIic o judecal. L un feI conod de a
desenna nicaiea piin caie o gndiie se neag pe ea nsi i linde s se
depeasc n ceea ce nseann negaia ei. Ienliu exisleniaIili, negaia esle
DunnezeuI Ioi. nneIesuI ceI nai exacl, acesl Dunnezeu nu se susine decl
piin negaiea iaiunii unane. Dai, dup cun exisl nai nuIle feIuii de a se
sinucide, lol aa exisl i nai nuIi dunnezei. Lxisl nai nuIle feIuii de a face
saIluI, eseniaI fiind fapluI de a sii. Acesle negaii nnluiloaie, acesle
conliadicii finaIe caie neag olslacoIuI pesle caie nu s-a siil nc pol s se
nasc Ia feI de line (e locnai paiadoxuI pe caie I vizeaz acesl iaionanenl)
all dinli-o anune inspiiaie ieIigioas, cl i dinli-o oidine iaionaI. LIe
aspii nloldeauna Ia eleinilale i naceasla consl saIluI.
Tieluie, de asenenea, s ailn c iaionanenluI pe caie-I dezvoIl
acesl eseu Ias n nliegine deopaile aliludinea spiiiluaI cea nai ispndil
n secoIuI nosliu Iuninal, aceea caie se spiijin pe piincipiuI c loluI esle
iaiune i caie viea s dea o expIicaie Iunii. L fiiesc s i se dea o expIicaie
Iinpede alunci cnd se adnile c Iunea lieluie s fie lianspaienl. LuciuI
33
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
esle chiai Iegilin, dai nu inleieseaz nliu ninic iaionanenluI pe caie-I
dezvoIln aici. ScopuI su esle de a Iunina aceI deneis aI spiiiluIui caie,
poinind de Ia o fiIosofie a nonsennificaiei Iunii, sfiele piin a-i gsi un
sens i o piofunzine. CeI nai palelic din acesle deneisuii esle de esen
ieIigioas, eI se iIuslieaz piin lena iiaionaIuIui. Dai ceI nai paiadoxaI i
nai sennificaliv esle aceIa caie aliiluie iaiuniIe saIe unei Iuni pe caie i-o
inagina Ia ncepul fi nici un piincipiu diiecloi. N-an pulea, n oiice caz,
liece Ia consecineIe caie ne inleieseaz fi a ne fi fcul o idee despie aceasl
nou cuceiiie a spiiiluIui noslaIgic.
Voi exanina nunai lena ,Inleniei, pus n ciicuIaie de HusseiI i ,de
fenonenoIogi. De aIlninleii, an nai fcul aIuzie Ia ea! nli-o piin elap,
neloda Iui HusseiI neag deneisuI cIasic aI iaiunii. Von iepela ceea ce an
ailal nai sus. A gndi nu nseann a unifica, a face faniIiai apaiena sul
chipuI unui naie piincipiu. A gndi nseann a nva din nou s vezi, s-i
diiijezi conliina, s faci din fiecaie inagine un Ioc piiviIegial. AIlfeI spus,
fenonenoIogia iefuz s expIice Iunea, dovedindu-se doai o desciieie a
expeiienei liile. La se nlInele n aceasl piivin cu gndiiea alsuid,
caie afiin iniiaI c nu exisl un adevi, ci nunai adeviuii. Iiecaie Iuciu
i aie adeviuI Iui, vnluI seiii ca i aceasl nn pe uniuI neu. Conliina
esle aceea caie-I Iunineaz piin alenia pe caie i-o acoid. Conliina nu
foineaz oliecluI cunoaleiii saIe, ea fixeaz nunai, esle acluI aleniei i,
penliu a ieIua o inagine leigsonian, ea seann cu un apaial de pioiecie
caie se fixeaz dinli-o dal pe o inagine. Difeiena consl n fapluI c n acesl
caz nu exisl nici unscenaiiu, ci doai o iIusliaie succesiv i inconsecvenl, n
aceasl Ianlein nagic, loale inaginiIe sunl piiviIegiale. Conliina pune n
suspensie n expeiien oliecleIe clie caie se ndieapl alenia sa. Iiin
niiacoIuI ei, Ie izoIeaz. Din acea cIip, eIe sunl n afaia oiiciei judeci.
Conliina esle caiacleiizal locnai piin aceasl ,inlenie. Dai cuvnluI nu
inpIic nici oidee de finaIilale, eI esle uliIizal nsensuI de ,diiecie, neavnd
decl ovaIoaie lopogiafic.
La piina vedeie, s-ai piea c ninic din ceIe ailale nu conliazice
spiiiluI alsuid. Aceasl apaienl nodeslie a gndiiii caie se niginele s
desciie ceva ce i iefuz s expIice, aceasl discipIin voIunlai din caie
decuige, n chip paiadoxaI, nlogiiea piofund a expeiienei i ienaleiea
Iunii n loal pioIixilalea ei, sunl lol allea deneisuii alsuide. CeI puin Ia
34
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
piina vedeie. Cci nelodeIe de gndiie, n acesl caz ca i n aIleIe, conpoil
nloldeauna doua aspecle: unuI psihoIogic i aIluI nelafizic. n acesl feI, eIe
nchid dou adeviuii, dac lena inlenionaIilii nu pielinde s iIuslieze
decl o aliludine psihoIogic, piin caie ieaIuI ai fi epuizal n Ioc de a fi
expIical, ninic nli-adevi nu o sepai de spiiiluI alsuid. La viea s enuneie
ceea ce nu poale lianscende. La afiin doai c, n alsena oiiciui piincipiu
unificaloi, gndiiea poale lolui s se lucuie desciiind i neIegnd fiecaie
aspecl aI expeiienei. AslfeI, adeviuI de caie e voila penliu fiecaie dinacesle
aspecle e unadevi de oidinpsihoIogic. LI nu-i decl dovada ,inleiesuIui pe
caie-I poale piezenla ieaIilalea. L unnod de a liezi o Iune sonnoIenl i de a
o nvia penliu spiiil. Dai, dac vien s exlinden i s fundanenlan iaionaI
aceasl noiune de adevi, dac pielinden s descopeiin aslfeI ,esena
fieciui oliecl aI cunoaleiii, nseann s iesliluin expeiienei nlieaga ei
piofunzine. Ienliu un spiiil alsuid, IuciuI e de neneIes. Oi, n aliludinea
inlenionaI se vdele locnai aceasl penduIaie nlie nodeslie i ceililudine
i scIipiiiIe schinlloaie aIe gndiiii fenonenoIogice voi iIuslia cun nu se
poale nai line iaionanenluI alsuid.
Cci HusseiI voilele lolodal de ,esene exlialenpoiaIe pe caie
inlenia Ie scoale Ia iveaI i alunci ni se paie a-I auzi pe IIalon. Nu ni se nai
expIic loale IuciuiiIe piinli-unuI singui, ci piin loale. nlie acesle dou
aliludini, nu vd nici o difeien. Desigui, acesle idei sau acesle esene, pe
caie conliina Ie ,efeclueaz dup fiecaie desciieie, nu sunl nc socolile
nodeIe peifecle. Dai se afiin c eIe sunl nenijIocil piezenle n oiice dal aI
peicepiei. Nu nai aven de-a face cu o singui idee caie expIic loluI, ci cu o
infinilale de esene caie dau un sens unei infinili de oliecle. Lunea devine
inoliI, dai se Iunineaz. ReaIisnuI pIalonician devine inluiliv, dai inne
lol ieaIisn. Kieikegaaid se pieidea n DunnezeuI su, Iainenide ioslogoIea
gndiiea n aceI Unu. Aici, gndiiea se cufund nli-un pohleisn alsliacl.
Mai nuIl decl all: haIucinaiiIe i ficiuniIe fac i eIe paile din ,eseneIe
exlialenpoiaIe. n noua Iune a ideiIoi, calegoiia de cenlaui coIaloieaz cu
aceea, nai nodesl, de neliou.
Ienliu onuI alsuid, exisl unadevi i lolodal oaniciune naceasl
opinie, pui psihoIogic, c loale chipuiiIe Iunii sunl piiviIegiale. A spune c
loluI e piiviIegial nseann a spune c loluI esle echivaIenl. Dai aspecluI
nelafizic aI aceslui adevi I duce all de depaile ncl, piinli-o ieacie
35
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
eIenenlai, eI se sinle poale nai apioape de IIalon. I se spune, nli-adevi,
c oiice inagine piesupune o esen n egaI nsui piiviIegial. n aceasl
Iune ideaI fi ieiaihie, ainala foinaI esle aIcluil nunai din geneiaIi.
Ii ndoiaI, lianscendena a fosl eIininal. Dai, piinli-o colilui liusc de
gndiie, se ieinlioduce n Iune un feI de inanen fiagnenlai caie iesliluie
univeisuIui nlieaga sa piofunzine.
S n len oaie c an dus piea depaile o len nanevial cu nai nuIl
piuden de clie ciealoiii si` M nuIunesc s cilez acesle afiinaii aIe Iui
HusseiI, apaienl paiadoxaIe, dai iiguios Iogice, dac adnilen ceIe ailale
nai sus: ,Ceea ce e adevial e adevial n nod alsoIul, n sine, adeviuI e
unuI, idenlic cu eI nsui, oiicaie ai fi fiineIe caie-I peicep, oaneni, nonlii,
ngeii sau zei. AslfeI, Raiunea liiunf i se face auzil piin aceasl voce. Ce
poale nsenna o asenenea afiinaie nli-o Iune alsuid` Ieicepia unui
ngei sau a unui zeu nu aie sens penliu nine. Acesl Ioc geoneliic unde
iaiunea divin o ialific pe a nea ni esle penliu loldeauna de neneIes. $i
aici descopi un saIl i, chiai dac e fcul n alsliacl, eI conlinu s nsenne
penliu nine uilaiea a locnai ceea ce nu vieau s uil. Cnd, ceva nai depaile,
HusseiI excIan: ,Dac loale naseIe supuse aliaciei ai dispiea, Iegea
aliaciei ai conlinua s exisle, dai ea inne doai fi apIicaie posiliI, liu
c n afIu n faa unei nelafizici de consoIaie. $i, dac vieau s descopi
coliluia unde gndiiea pisele caIea evidenei, nu-ni inne decl s
iecilesc iaionanenluI paiaIeI pe caie HusseiI I face n Ieglui cu spiiiluI:
,Dac an pulea conlenpIa cu cIaiilale IegiIe exacle aIe pioceseIoi psihice, eIe
ni s-ai nfia Ia feI de eleine i de invaiialiIe ca i IegiIe fundanenlaIe aIe
liineIoi naluiaIe leoielice. Deci eIe ai fi vaIaliIe chiai dac n-ai exisla nici un
pioces psihic. Chiai dac spiiiluI n-ai exisla, IegiIe saIe ai exisla lolui!
neIeg alunci c HusseiI pielinde s fac dinli-un adevi psihoIogic o ieguI
iaionaI, dup ce a negal puleiea inlegianl a iaiunii unane, face saIluI, pe
aceasl caIe ocoIil, nRaiunea elein.
Tena husseiIian a ,univeisuIui conciel nu n nai poale suipiinde.
De aici pn Ia a ni se spune c nu loale eseneIe sunl foinaIe i c exisl i
esene naleiiaIe, c piineIe sunl oliecluI Iogicii i uIlineIe aIe liinleIoi nu
nai e decl o chesliune de definiie. AlsliacluI, ni se spune, nu desenneaz
decl o paile neconsislenl piin ea nsi a unui conciel univeisaI. Dai
penduIaiea de caie voilean nai sus ni ngduie s Inuiesc caiacleiuI
36
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
confuz aI acesloi leineni. Cci ea poale s nsenne c oliecluI conciel aI
aleniei neIe, ceiuI acesla, isfingeiiIe aceslei ape pe poaIeIe aceslei haine,
aie n eI nsui aceI piesligiu aI ieaIuIui pe caie inleiesuI neu I izoIeaz n
aceasl Iune. $i nu voi nega acesl Iuciu. Dai ea poale s nsenne i c aceasl
hain e univeisaI, aie esena sa pailicuIai i suficienl, apaiine Iunii
foineIoi. neIeg alunci c a fosl schinlal doai oidinea piocesiunii. Aceasl
Iune nu-i nai aie iefIexuI nli-un univeis supeiioi, dai ceiuI de foine esle
figuial n nuIinea inaginiIoi aceslui pnnl. Ienliu nine ns, nu s-a
schinlal ninic. Nu iegsesc aici gusluI concieluIui, sensuI condiiei unane,
ci doai un inleIecluaIisn all de neslviIil ncl geneiaIizeaz nsui
concieluI.
n zadai ne-an niia de paiadoxuI apaienl caie conduce gndiiea Ia
piopiia ei negaie pe ciIe opuse aIe iaiunii uniIile i aIe iaiunii vicloiioase.
De Ia DunnezeuI alsliacl aI Iui HusseiI Ia DunnezeuI neciuloi aI Iui
Kieikegaaid, dislana nu-i all de naie. Raiunea i iiaionaIuI duc spie
aceeai nvlui. DiunuI nu nseann ninic, voina de a sosi e de-ajuns.
IiIosofuI alsliacl i fiIosofuI ieIigios pIeac de Ia aceIai haos i se susin n
aceeai spain. LseniaI ns esle s expIici. NoslaIgia e nai puleinic aici
decl liina. L sennificaliv c gndiiea conlenpoian esle una din ceIe nai
pliunse de o fiIosofie a nonsennificaiei Iunii i lolodal una din ceIe nai
loiluiale n ceea ce piivele concIuziiIe saIe. La osciIeaz fi ncelaie nlie
iaionaIizaiea exlien a ieaIuIui ce duce Ia fiagnenlaiea acesluia n iaiuni-
lip i iaionaIizaiea sa exlien, caie duce Ia divinizaiea Iui. Dai acesl divoi
esle nunai apaienl. L voila de a ieconciIia i, n anndou cazuiiIe, saIluI e
de-ajuns. Se ciede nloldeauna gieil c noiunea de iaiune aie sens unic. De
fapl, oiicl de iiguios ai fi n anliia sa, acesl concepl e Ia feI de noliI ca i
aIleIe. Raiunea aie un chip unan, dai ea lie s se nloaic i clie divin. nc
de Ia IIolin, caie piinuI a liul s-o conciIieze cu cIinaluI elein, a nval s se
alal de Ia piincipiuI ei ceI nai scunp, conliadicia, inlegindu-I pe ceI nai
ciudal, pe aceIa pe de-a-nlieguI nagic, aI pailicipiii. Lsle un insliunenl aI
gndiiii i nu gndiiea nsi. Cndiiea unui on esle, nainle de oiice,
noslaIgia sa.
Aa cun a liul s Iinileasc neIancoIia pIolinian, iaiunea d aslzi
spainei nodeine pulina de a se caIna, ofeiindu-i decoiuiiIe faniIiaie aIe
eleinilii. SpiiiluI alsuid e nai puin noiocos. Ienliu eI, Iunea nu-i nici
37
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
chiai all de iaionaI i nici chiai all de iiaionaI: ea nu-i decl alsuid.
Ienliu HusseiI iaiunea nu nai aie, n ceIe din uin, Iinile. AlsuiduI,
dinpoliiv, i fixeaz IinileIe, de viene ce ea esle nepulincioas s-i caIneze
spaina. Kieikegaaid, pe de aIl paile, afiin c o singui Iinil e de-ajuns
penliu a o nega. Dai alsuiduI nu neige all de depaile. Ienliu eI, aceasl
Iinil vizeaz doai anliiiIe iaiunii. Tena iiaionaIuIui, aa cun esle ea
concepul de exisleniaIili, esle aceea a iaiunii caie se nlunec i se
eIileieaz negndu-se. AlsuiduI, n schinl, e iaiunea Iucid caie-i
conslal IinileIe.
La capluI aceslui diun dificiI, onuI alsuid i iecunoale adevialeIe
saIe iaiuni. Conpaind exigena sa cea nai piofund cu ceea ce i se piopune,
eI sinle dinli-o dal c aIla e caIea Iui. n univeisuI Iui HusseiI Iunea se
cIaiific i acea sele de faniIiaiilale caie se afI n inina onuIui devine
inuliI. n apocaIipsuI Iui Kieikegaaid, doiina de cIaiilale lieluie s ienune
Ia ea nsi, dac se viea salisfcul. IcaluI nu consl all n a li (sul acesl
iapoil loal Iunea e nevinoval), cl n a doii s lii. Lsle i singuiuI pcal pe
caie onuI alsuid I poale sini ca nsennnd cuIpaliIilalea i lolodal
nevinovia sa. I se piopune un deznodnnl n caie loale conliadiciiIe
liecule nu nai sunl decl jocuii poIenice. Dai nu aslfeI Ie-a sinil eI.
AdeviuI Ioi, aceIa de a nu fi niciodal salisfcule, lieluie pslial pn Ia
capl. OnuI alsuid iefuz nvluia.
RaionanenluI neu viea s inn ciedincios evidenei caie i-a dal
naleie. Aceasl eviden e alsuiduI. L divoiuI nlie spiiiluI caie doiele i
Iunea caie dezangele, noslaIgia nea dup unilale, acesl univeis dispeisal
i conliadicia caie Ie nInuie. Kieikegaaid supiin noslaIgia nea, iai
HusseiI pune oidine nuniveis. Nu asla aleplan. IiolIena eia de a lii i de
a gndi n ciuda acesloi sfieii, de a li dac lieluie s accepi sau s iefuzi.
Nu poale fi voila de a ascunde evidena, de a supiina alsuiduI negnd unuI
din leinenii ecuaiei saIe. Tieluie s lin dac se poale lii aslfeI sau dac
Iogica ne olIig s nuiin. Nu n inleieseaz sinucideiea fiIosofic, ci
sinucideiea pui i sinpIu. Vieau s-o puiific de coninuluI ei de enoii i s-i
cunosc Iogica i oneslilalea. Oiice aIl poziie piesupune penliu spiiiluI
alsuid oescanolaie i oieliageie a spiiiluIui nfaa a ceea ce spiiiluI scoale Ia
Iunin. HusseiI spune c se supune doiinei de a se susliage ,depiindeiii
nvedeiale de a lii i de a gndi n anunile condiii de exislen line
38
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
cunoscule i conode, dai saIluI finaI ne iesliluie, nfiIozofia sa, eleinilalea i
confoiluI ei. SaIluI nu nseann o piinejdie exlien, cun pielinde
Kieikegaaid. Dinpoliiv, piinejdioas e cIipa sulliI caie piecede saIluI. A
li s le nenii pe aceasl nuchie de pipaslie, ial oneslilalea, lol iesluI nu-i
decl sulleifugiu. Mai liu, de asenenea, c nicicnd nepulina n-a inspiial
acoiduii nai enoionanle ca aceIea aIe gndiiii Iui Kieikegaaid. Dai, dac
nepulina i aie IocuI su npeisajeIe indifeienle aIe isloiiei, ea nu aie ce cula
nli-uniaionanenl a ciui inliansigen ne esle acun cunoscul.
Nntc:
n |cg4|ur4 cu ncfiunca dc cxccpfic, nai cu scan4, i inpc|rita |ui Aris|c|c|.
Sc pca|c crcdc c4 |rcc cu tcdcrca prco|cna cscnfia|4, accca a crcdinfci. Dar cu nu ccrcc|cz fi|cscfia |ui
Kicr|cgaard, a |ui cs|ct sau, cun sc ta tcdca nai dcpar|c, a |ui Husscri (accas|a ar ncccsi|a un a|| |cc i c
a||4 a|i|udinc spiri|ua|4), ci dcar |c inprunu| c |cn4, cxaninand dac4 ccnsccinfc|c ci sn| in accrd cu
rcgu|i|c pc carc |c-an fixa| nai inain|c. | tcroa aici dcar dc c anuni|4 pcrsctcrcnf4.
Nu spun ,i| cxc|udc pc Dunnczcu, ccca cc ar inscnna iar4i a afirna.
Prcciz4n inc4 c da|4. nu afirnarca |ui Dunnczcu cs|c pus4 aici in discufic, ci |cgica prin carc s-a
ajuns |a ca.
Cniar cpis|cnc|cgii|c cc|c nai rigurcasc prcsupun nc|afizici. i as|a in ascncnca n4sur4, inca|
nc|afizica nu||cra din|rc gandi|crii cpccii ccns|4 in a nu atca dcca| c cpis|cnc|cgic.
(A) n acca trcnc, rafiunca |rcouia s4 sc adap|czc sau s4 piar4. |a sc adap|caz4. O da|4 cu P|c|in, din
|cgic4 dctinc cs|c|ic4. Mc|afcra in|ccuic|c si|cgisnu|.
(8) Dc a||nin|cri, accas|a nu cs|c singura ccn|rioufic a |ui P|c|in |a fcncncnc|cgic. Acccai
a|i|udinc cs|c in in|rcginc cuprins4 in idcca a|a| dc scunp4 gandi|cru|ui a|cxandrin c4 nu cxis|4 nunai
idcca dc cn, ci i idcca dc Sccra|c.
39
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
4O
Aldyn arrangement [2010]
LILRTATLA ASURD
IiincipaIuI a fosl fcul. Dein acun cleva evidene Ia caie nu pol
ienuna. Ienliu nine aie nsennlale ceea ce liu, ceea ce e sigui, ceea ce nu
pol nega, ceea ce nu pol nesocoli. Iol s neg loluI n Ieglui cu acea paile din
nine nsuni caie liiele din noslaIgii inceile, n afai de aceasl doiin de
unilale, de aceasl sele de a afIa o soIuie, de aceasl exigen de cIaiilale i de
coeziune. Iol s conlesl loluI n aceasl Iune caie n nconjoai, n Iovele
sau n naI, nafai de acesl haos, de hazaiduI-iege i de divina echivaIen
nscul dinanaihie. Nu liu dac Iunea aie unsens caie o depele. Dai liu
c eu nu cunosc acesl sens i c-ni esle cu nepulin penliu nonenl s-I
cunosc. Ce nseann penliu nine o sennificaie n afaia condiiei neIe de
on` Nu pol neIege decl n leineni unani. Nu neIeg decl ceea ce aling,
ceea ce ni iezisl. $i nai liu c nu pol pune de acoid acesle dou ceililudini:
selea nea de alsoIul i de unilale i iieducliliIilalea aceslei Iuni Ia un
piincipiu iaionaI i iezonaliI. Ce aIl adevi nai pol iecunoale fi s ninl,
fi s fac apeI Ia o speian pe caie nu o an i caie nu nseann ninic n
IinileIe condiiei neIe`
Dac a fi copac piinlie copaci, pisic piinlie aninaIe, viaa aceasla ai
avea unsens sau nai cuind piolIena nu s-ai nai pune, cci a face paile din
aceasl Iune. A fi aceasl Iune cieia n npoliivesc acun cu loal
conliina nea i piin nlieaga nea exigen de apiopieie. Tocnai aceasl
iaiune all de deiizoiie n opune nliegii cieaiuni. Ial de ce n-o pol nega
dinli-o lislui de condei. Tieluie, aadai, s nenin ceea ce cied adevial.
Tieluie s susin, chiai npoliiva nea, ceea ce ni apaie all de evidenl. Cci
fonduI confIicluIui, aI divoiuIui nlie Iune i spiiiluI unan, consl locnai n
fapluI c sunl conlienl de eI. Dac vieau, aadai, s-I nenin, nu o pol face
decl piinli-o conliin peipelu, neieu iennoil, neieu ncoidal. Ial ce
lieluie s iein penliu nonenl. n aceasl cIip, alsuiduI, all de evidenl i
lolodal all de gieu de cuceiil, inli n viaa unui on, iegsindu-i paliia.
SpiiiluI nai poale nc pisi caIea liul i anevoioas a efoiluIui Iucid.
CaIea aceasla duce acun n viaa colidian, n Iunea anoninaluIui, dai onuI
se nloaice aici cu nlieaga sa ievoIl i cIaiviziune. S-a dezval s nai speie.
InfeinuI piezenluIui esle, n sfiil, npiia sa. Toale piolIeneIe devin din
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
nou lioase. Lvidena alsliacl se ieliage n faa IiiisnuIui foineIoi i aI
cuIoiiIoi. ConfIicleIe spiiiluaIe capl liup, nloicndu-se n adposluI
nizeialiI i nagnific aI ininii oneneli. Nici unuI nu e soIuional. Dai loale
sunl liansfiguiale. Von nuii, von scpa fcnd saIluI, von zidi o cas de
idei i de foine pe nsuia noasli sau, dinpoliiv, von susine inaguI
sfieloi i ninunal aI alsuiduIui` S facen, n aceasl piivin, un uIlin
efoil spie a liage loale consecineIe. TiupuI, iuliiea, cieaia, aciunea,
nolIeea unan i voi iegsi alunci IocuI n aceasl Iune fi sens. OnuI va
afIa, nsfiil, aici vinuI alsuiduIui i pinea indifeienei, dincaie se hinele
nieia Iui.
S insisln din nou asupia nelodei: inpoilanl e s peiseveiezi. Ajuns
nli-un anune nonenl aI diunuIui, onuI alsuid esle soIicilal. Isloiia nu
duce Iips nici de ieIigie, nici de piofei, chiai fi Dunnezeu. I se ceie s fac
saIluI. LI nu poale ispunde decl c nu neIege line, c IuciuI nu esle
evidenl, cci nu viea s fac decl ceea ce neIege line. I se spune c
sviele pcaluI oigoIiuIui, dai onuI alsuid nu neIege noiunea de pcal,
c Ia capluI diunuIui I aleapl poale InfeinuI, dai eI nu aie desluI
inaginaie spie a-i nfia acesl ciudal viiloi, c pieide nenuiiiea, dai
aceasla i paie fi nsennlale. I se ceie s-i iecunoasc vina. Dai eI se sinle
nevinoval. De fapl, nu sinle decl unsingui Iuciu: iiepaialiIa sa nevinovie.
La i ngduie loluI. De aceea, nu-i pielinde siei decl s liiasc nunai cu
ceea ce lie, s se npace cu ceea ce esle i s nu iecuig Ia ninic nesigui. I se
ispunde c ninic nu-i sigui. Dai ial ceI puin o ceililudine. O va piivi n
fa: viea s lie dac e cu pulin s liiasc fi chenaie.
Iol aloida acun noiunea de sinucideie. Din ceIe ailale, s-a vzul ce
soIuie i se poale da. Ajuni aici, piolIena esle inveisal. In acun,
inpoilanl eia s lin dac viaa, penliu a fi liil, lieluie s ail un sens.
Acun, dinpoliiv, apaie Iinpede c ea va fi cu all nai line liil, cu cl nu
va avea nici un sens. A lii o expeiien, un deslin, nseann a-I accepla n
nlieginea Iui. Oi, nu von lii acesl deslin, liindu-I alsuid, dac nu von
face loluI penliu a nenine alsuiduI ieveIal de conliin. A nega unuI din
leinenii opoziiei piin caie acesla liiele nseann a i le susliage. A aloIi
ievoIla conlienl nseann a eIuda piolIena. Tena ievoIuiei peinanenle
se nul aslfeI pe pIanuI expeiienei individuaIe. A lii nseann a face s
liiasc alsuiduI. A-I face s liiasc nseann, nainle de oiice, a-I piivi.
41
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
Spie deoseliie de Luiidice, alsuiduI nu noaie decl cnd i nloici faa de Ia
eI. AslfeI, una din puineIe poziii fiIozofice coeienle esle ievoIla. La esle o
confiunlaie peipelu a onuIui i a piopiiei saIe ignoiane. Lsle exigena unei
inposiliIe lianspaiene. La pune Iunea sul sennuI nlieliii cIip de cIip.
Dup cun piinejdia i ofei onuIui piiIejuI de nenIocuil de a capla
expeiiena, lol aslfeI ievoIla nelafizic exlinde conliina de-a IunguI nliegii
expeiiene. La esle piezena conslanl a onuIui n faa Iui nsui. Nu esle
aspiiaie, cci e Iipsil de speian. Aceasl ievoIl nu-i decl ceililudinea
unui deslincopIeiloi, dai fi iesennaiea caie ai lielui s-onlovieasc.
Aici se vede cl de nuIl se ndepileaz expeiiena alsuid de
sinucideie. S-ai pulea ciede c sinucideiea uineaz ievoIlei. L inexacl. Cci
ea nu iepiezinl concIuzia Iogic a ievoIlei. Sinucideiea esle exacl conliaiiuI
ievoIlei, piin consinnnluI pe caie-I piesupune. Sinucideiea, ca i saIluI,
esle acceplaiea Ia Iinila ei. ToluI a fosl consunal, onuI ieinli n isloiia sa
eseniaI. LI i descopei viiloiuI unicuI i nspinnlloiuI su viiloi, i se
aiunc nli-nsuI. n feIuI ei, sinucideiea iezoIv alsuiduI. I lile cu sine n
aceeai noaile. Dai eu liu c, penliu a se nenine, alsuiduI nu se poale
iezoIva. LI se susliage sinucideiii, n nsuia n caie esle conliina i lolodal
iefuzuI noiii. Lsle, Ia exliena Iinil a uIlinuIui gnd aI condannaluIui Ia
noaile, iieluI de panlofi pe caie, n ciuda a loale, acesla I ziele Ia civa
nelii, n chiai cIipa cdeiii saIe aneiloaie. Cci conliaiiuI sinucigauIui esle
condannaluI Ia noaile.
Aceasl ievoIl d vieii nlieguI su pie. Manifeslal de-a IunguI unei
nliegi exislene, ea i iesliluie nieia. Ienliu un on caie viea s vad, nu
exisl speclacoI nai fiunos decl ceI aI inleIigenei n Iupl cu o ieaIilale caie
o depele. SpeclacoIuI oigoIiuIui unan esle inegaIaliI. Toale nceiciiIe de
a-I depiecia inn zadainice. Aceasl discipIin pe caie spiiiluI i-o dicleaz
sie nsui, aceasl voin pe caie singui i-a fuiil-o, aceasl confiunlaie aie n
ea ceva puleinic i ciudal. A sici o ieaIilale a ciei inunanilale face nieia
onuIui nseann a-I sici i pe acesla, neIeg alunci de ce docliineIe caie-ni
expIic loluI, n aceIai linp n sIlesc. LIe n descaic de povaia piopiiei
neIe viei, pe caie lolui lieluie s-o poil singui. Ajuns Ia aceasl colilui, nu
pol concepe ca onelafizic sceplic s se aIieze cu onoiaI a ienuniii.
Conliina i ievoIla sunl iefuzuii conliaie ienuniii. Dinpoliiv, Ie
nsufIeele lol ce-i iieducliliI i pasional nli-o inin oneneasc. Tieluie s
42
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
nuiin nenpcai i nu de lunvoie. Sinucideiea esle o ignoiaie. OnuIui
alsuid nu-i inne decl s epuizeze loluI i s se epuizeze. AlsuiduI esle
ncoidaiea Iui exlien, aceea pe caie o nenine nencelal piinli-un efoil
soIilai, cci eI lie c piin conliina i piin ievoIla sa de fiecaie zi depune
niluiie despie singuiuI su adevi: sfidaiea. Ial piina consecin.
Dac n nenin pe poziia pe caie n-an fixal i caie consl din a liage
loale consecineIe (i ninic aIlceva) pe caie Ie piesupune descopeiiiea unei
noiuni, n afIu nainlea unui aI doiIea paiadox. Dac inn fideI aceslei
nelode, nu nai sunl deIoc pieocupal de piolIena Iileilii nelafizice. Nu
n nai inleieseaz s liu dac onuI esle Iilei. Nu pol sini decl piopiia
nea Iileilale. Despie ea nu pol avea noiuni geneiaIe, ci doai cleva vedeii
cIaie. IiolIena ,Iileilii nsine nu aie sens. Cci ea esle Iegal ncu loluI aIl
chip de aceea a Iui Dunnezeu. Ca s lin dac onuI esle Iilei lieluie s lin
dac eI poale avea un slpn. Alsuidilalea pailicuIai a aceslei piolIene
vine din fapluI c nsi noiunea caie face cu pulin piolIena Iileilii i
ieliage n aceIai linp nlieguI su neIes. Cci n faa Iui Dunnezeu nu se
pune all piolIena Iileilii cl piolIena iuIui. L cunoscul aIleinaliva:
sau nu sunlen Iileii, i Dunnezeu ceI alolpuleinic esle iesponsaliI penliu
iuI din Iune, sau sunlen Iileii i iesponsaliIi, dai alunci Dunnezeu nu nai
esle alolpuleinic. Toale sulliIiliIe unoi coIi de gndiie n-au schinlal
clui de puincaiacleiuI definilivaI aceslui paiadox.
De aceea, nu n pol pieide n exaIlaiea sau n sinpIa definiie a unei
noiuni caie ni scap i caie-i pieide neIesuI din cIipa n caie depele
IinileIe expeiienei neIe IndividuaIe. Nu pol neIege n ce poale consla o
Iileilale caie ni-ai fi dal de clie o fiin supeiioai. An pieidul sinuI
ieiaihiei. Nu pol avea despie Iileilale decl concepia piizonieiuIui sau a
individuIui nodeinncadiuI slaluIui. Singuia pe caie ocunosc esle Iileilalea
de spiiil i de aciune. Oi, dac alsuiduI ni anihiIeaz loale anseIe de
Iileilale elein, n schinl eI ni ied i ni exaIl Iileilalea de aciune.
Iiivaiunea de speian i de viiloi nseann o cieleie a disponiliIilii
onuIui.
nainle de a nlIni alsuiduI, onuI colidian liiele cu un scop, cu giija
viiloiuIui sau cu giija de a se juslifica (nu aie inpoilan fa de cine sau de
ce). LI i evaIueaz anseIe, se lizuie pe ceea ce va fi nai liziu, pe pensie sau
pe nunca fiiIoi Iui. Mai ciede c-i poale oindui viaa dup voia Iui. De fapl,
43
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
acioneaz ca i cun ai fi Iilei, chiai dac loale fapleIe nu fac decl s
conliazic aceasl Iileilale. Dup ce a descopeiil alsuiduI, loluI e zdiuncinal
din leneIii. Ideea c ,sunl, feIuI neu de a aciona ca i cun loluI ai avea un
sens (chiai dac, uneoii, spun c ninic nu aie sens) sunl dezninile aneiloi
de alsuidilalea unei noii posiliIe. A le gndi Ia ziua de nine, a-i fixa un
scop, a avea piefeiine, loale piesupun ciedina n Iileilale, chiai dac uneoii
i dai seana c nu o ai. Dai nacea cIip, liu line c acea Iileilale supeiioai,
acea Iileilale de a fi, singuia pe caie se poale nleneia un adevi, nu exisl.
Moailea se afI aici, ca unic ieaIilale. Dup ea, jocuI s-a ncheial. Nu sunl
Iilei nici penliu c n peipeluez, ci scIav, i nai cu sean scIav fi speiana
unei ievoIuii eleine, Iipsil de aina dispieuIui. $i cine poale inne scIav
fi ievoIuie i fi dispie` Ce Iileilale poale exisla n depIinuI ei neIes
fi ceililudinea eleinilii`
Dai, n aceIai linp, onuI alsuid neIege c pn alunci fusese Iegal de
aceI posluIal aI Iileilii din a ciui iIuzie liia. nli-un anunil sens, aceasla I
slnjenea. n nsuia n caie i inagina c viaa sa aie un scop, se confoina
exigeneIoi aceIui scop caie lieluia alins i devenea scIavuI piopiiei Iui
Iileili. AslfeI, nu voi nai pulea aciona aIlninleii decl ncaIilale de lal de
faniIie (sau de inginei sau de conducloi de popoaie, sau de funcionai Ia
I.T.T.), caIilale clie caie aspii. Cied c pol aIege s fiu asla, nai cuind decl
aIlceva. O cied n nod inconlienl, e adevial. Dai ni spiijin n aceIai linp
posluIaluI pe ciedina ceIoi din jui, pe piejudeciIe nediuIui neu unan
(ceiIaIi sunl all de siguii c sunl Iileii i luna Ioi dispoziie e all de
noIipsiloaie!). Oiicl de depaile ne-an ine de oiice piejudeci, noiaIe sau
sociaIe, lol ne Isn n paile infIuenai, la chiai, nliucl piivele ceIe nai
lune din eIe (cci exisl piejudeci lune i piejudeci ieIe), ne confoinn
Ioi piin nlieaga noasli via. AslfeI, onuI alsuid neIege c nu eia cu
adevial Iilei. Ienliu a fi nai Iinpede, n nsuia n caie spei, n nsuia n
caie sunl n culaiea unui adevi piopiiu nie, a unui nod de a fi sau de a
ciea, n sfiil, n nsuia n caie ni oinduiesc exislena, dovedind piin asla
c adnil c aie un sens, ni cieez lol allea laiieie nlie caie ni nchid viaa.
Iac ca alia aIi funcionaii ai ninii i ai ininii caie nu-ni inspii decl siI i
caie, dup cun ni dau line seana acun, nu fac aIlceva decl s ia n seiios
Iileilalea onuIui.
AlsuiduI n Inuiele n piivina aceasla: nu exisl un nine. Ial, de
44
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
acun nainle, iaiunea Iileilii neIe piofunde. Voi face aici dou conpaiaii.
Mislicii afI nai nli o Iileilale n diuiiea de sine. Ninicindu-se nliu
DunnezeuI Ioi, uinndu-i poiunciIe, devin Ia induI Ioi, n adncuI ininii,
Iileii. n scIavia Iilei consinil, ei afI o independen piofund. Dai ce
nseann aceasl Iileilale` Iulen spune nai cu sean c se sin| Iileii fa de
ei nii i nu all Iileii, cl, nai aIes, Iileiai. Tol aslfeI, nlois cu loluI nspie
noaile (consideial aici diepl alsuidilalea cea nai evidenl), onuI alsuid se
sinle eIileial de lol ceea ce nu esle alenie pasional caie ciislaIizeaz neI. LI
gusl o anunil Iileilale fa de ieguIiIe conune. Veden aici c leneIe
iniiaIe aIe fiIozofiei exisleniaIisle i pslieaz nlieaga vaIoaie. Tieziiea Ia
conliin, evadaiea din sonnuI colidian iepiezinl piineIe deneisuii aIe
Iileilii alsuide. Vizal ns esle int4f4|ura exisleniaIisl i, o dal cu ea,
aceI saIl spiiiluaI caie, n fond, se susliage conliinei. Tol aslfeI (e a doua nea
conpaiaie), scIavii din anlichilale nu-i apaiineau. Dai ei cunoleau
Iileilalea de a nu se sini iesponsaliIi. $i noailea aie nini paliiciene caie
sliivesc, dai caie eIileieaz.
n fapluI de a le pieide n aceasl ceililudine fi naigini, de a le sini
ndeajuns de sliin de piopiia la via ca s-o poi spoii i slilale fi niopia
ananluIui exisl piincipiuI unei eIileiii. Aceasl nou independen aie un
sfiil, ca oiice Iileilale de aciune. Nu enile un cec penliu eleinilale. Dai
nIocuiele iIuziiIe |iocr|4fii, caie se opieau loale n faa noiii. Divina
disponiliIilale a condannaluIui Ia noaile n faa ciuia se deschid poiiIe
nchisoiii nli-o anune zi n zoii, indifeiena sa de neciezul fa de loale, n
afai de fIacia pui a vieii, noailea i alsuiduI sunl aici, e Iesne de vzul,
piincipiiIe singuiei Iileili iaionaIe: aceea pe caie o inin oneneasc o
poale sini i lii! Ial a doua consecin. OnuI alsuid nlievede aslfeI un
univeis fieilinle i ngheal, lianspaienl i Iinilal, n caie ninic nu-i cu
pulin dai loluI esle dal, dup caie uineaz piluiiea i neanluI. LI poale
alunci holi s acceple a lii nli-un asenenea univeis i s-i liag de aici
puleiea, iefuzuI de a speia i niluiia ncpnal a unei viei fi
consoIaie.
Dai ce nseann viaa nli-un asenenea univeis` Ninic aIlceva, penliu
nonenl, decl indifeien fa de viiloi i pasiunea de a epuiza lol ce e dal.
Ciedina nli-un sens aI vieii piesupune nloldeauna o scai a vaIoiiIoi, o
aIegeie, piefeiine. Ciedina n alsuid, confoin definiiei noaslie, ne nva
45
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
conliaiiuI. Meiil s ne opiin puinaici.
SinguiuI Iuciu ce n inleieseaz esle s liu dac se poale lii fi apeI.
Vieau s innnlie acesle Iinile. Iol s n npac cu acesl chip aI vieii caie-
ni esle dal` Oi, nfaa aceslei pieocupii speciaIe, a ciede nalsuid nseann
a nIocui caIilalea expeiieneIoi piin canlilalea Ioi. Dac n conving c
aceasl via nu aie aIl chip decl ceI aI alsuiduIui, dac sinl c echiIiliuI su
consl n aceasl peipelu opoziie nlie ievoIla nea conlienl i nluneiicuI
n caie ea se zlale, dac adnil c Iileilalea nea n-aie sens decl n iapoil cu
deslinuI ei Iinilal, alunci lieluie s spun c inpoilanl nu e s liieli n feIuI
ceI nai lun, ci cl nai nuIl. Nu an a n nliela dac un Iuciu e vuIgai sau
dezguslloi, eIeganl sau iegielaliI. O dal penliu loldeauna, n cazuI de fa
judeciIe de vaIoaie sunl nIluiale i nIocuile cu judeci de fapl. Tieluie
doai s liag concIuziiIe a ceea ce pol s vd, fi a iisca vieodal vieo ipolez.
Iiesupunnd c nu-i onesl s liieli aslfeI, adeviala oneslilale ni-ai
inpune s nu fiu onesl.
A lii cl nai nuIl, n sensuI olinuil aI cuvnluIui, aceasl ieguI de
via nu nseann ninic. Tieluie, aadai, s-i piecizn neIesuI. Mai nli, se
paie c noiunea de canlilale n-a fosl apiofundal ndeajuns. Cci ea poale da
socoleaI de o lun paile a expeiienei unane. MoiaIa unui on, scaia sa de
vaIoii n-au sens decl piin canlilalea i vaiielalea expeiieneIoi ce i-a fosl dal
s acunuIeze. Oi, condiiiIe vieii nodeine inpun najoiilii oaneniIoi
aceeai canlilale de expeiien i deci aceeai expeiien piofund. Desigui,
lieluie s inen seana i de apoiluI sponlan aI individuIui, de ceea ce, n eI,
esle ,dal. Dai acesla esle unIuciu pe caie nu sunl nnsui s-I judec i, nc
odal, ieguIa nea ncazuI de fa ceie s n Iinilez Ia evidena inedial. Vd
alunci c aceI caiaclei piopiiu unei noiaIe conune iezid nai puin n
inpoilana ideaI a piincipiiIoi caie o nsufIeesc, cl n noina unei
expeiiene pe caie e cu pulin s-o nsoii. Ioind puin IuciuiiIe, pulen
spune c giecii aveau noiaIa linpuIui Ioi Iilei, n viene ce noi o aven pe
aceea a ziIei de Iuciu de opl oie. Dai nuIi oaneni, i dinlie cei nai liagici, ne
fac s lnuin c o expeiien nai ndeIungal nodific acesl lalIou aI
vaIoiiIoi. Daloiil Ioi ni-I pulen nchipui pe aceI avenluiiei aI colidianuIui
caie, nunai piin canlilalea expeiieneIoi saIe, ai lale loale iecoiduiiIe
(nlieluinez anune acesl leinen spoiliv) i i-ai cliga aslfeI piopiia sa
noiaI. S Isn lolui deopaile ionanlisneIe i s ne nuIunin a ne
46
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
nliela ce poale nsenna aceasl aliludine penliu un on holil s-i in
inaguI i s iespecle cu sliiclee ceea ce eI socolele a fi ieguIa jocuIui.
A lale loale iecoiduiiIe nseann, nai piesus de oiice, a fi n faa Iunii
cl nai des cu pulin. Cun poi face ns asla fi conliadicii i fi jocuii de
cuvinle` Cci, pe de o paile, alsuiduI ne nva c loale expeiieneIe sunl
indifeienle i, pe de aIla, eI ne ndeann Ia cea nai naie canlilale de
expeiien. Cun s nu faci alunci ca alia dinlie acei oaneni de caie voilean
nai sus, cun s nu aIegi foina de via caie le pune n piezena a cl nai
nuIl naleiie unan, inlioducnd aslfeI o scai de vaIoii pe caie, pe de o
paile, pielinzi c-oiespingi`
RspunsuI ni-I d lol alsuiduI i viaa Iui conliadicloiie. Cci gieeaIa
consl n a gndi c aceasl canlilale de expeiien depinde de npiejuiiiIe
vieii noaslie, cnd ea nu depinde decl de noi. n acesl caz, lieluie s fin
sinpIili. Unoi oaneni liind aceIai nuni de ani, Iunea Ie ofei
nloldeauna aceeai sun de expeiiene. Inpoilanl esle s fin conlieni de
acesl Iuciu. A-i sini depIin viaa, ievoIla, Iileilalea, nseann a lii cl nai
nuIl cu pulin. AcoIo unde donnele Iucidilalea, scaia vaIoiiIoi devine
inuliI. S fin i nai sinpIili nc. S spunen c singuiuI olslacoI, singuiuI
eec consl n noailea pienalui. UniveisuI sugeial aici nu liiele decl
piin opoziie cu aceasl conslanl excepie pe caie o iepiezinl noailea. De
aceea nici o piofunzine, nici o enoie, nici o pasiune i nici un saciificiu n-ai
pulea face ca n ochii onuIui alsuid (chiai dac eI ai doii asla) o via
conlienl de paliuzeci de ani i oIucidilale nanifeslal linp de aizeci de ani
s fie deopoliiv. Nelunia i noailea sunl iienedialiIeIe saIe. OnuI nu
neIege. AlsuiduI i suipIusuI de via pe caie eI I conpoil nu dcpind,
aadar, dc tcinfa cnu|ui, ci de conliaiiuI acesleia, adic de noaile. Cnliindu-
ne line cuvinleIe, von spune c e voila aici nunai de o chesliune de ans.
Tieluie s lin s consinin Ia aceasla. Douzeci de ani de via i de
expeiiene nu voi nai pulea fi nIocuii piinninic, niciodal.
Iiinli-o ciudal inconsecven Ia o ias all de neIeapl, giecii
socoleau c oanenii caie noi lineii au fosl iulii de zei. Dai aceasla nu-i
adevial decl dac adnilen c a inlia nIunea deiizoiie a zeiIoi nseann a
pieide penliu loldeauna cea nai cuial dinlucuiii, aceea de a sini, i anune
de a sini pe acesl pnnl. IdeaIuI onuIui alsuid esle piezenluI i
succesiunea piezenluiiIoi piin faa unui sufIel cIip de cIip conlienl. Dai
47
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
cuvnluI ideaI aie aici unsunel faIs. Cci nu-i voila nici ncai de o vocaie, ci
doai de a lieia consecin a iaionanenluIui su. Izvoil dinli-o conliin
nspinnlal de inunan, nedilaia asupia alsuiduIui se nloaice, Ia capluI
ilineiaiuIui su, nchiai niezuI fIciiIoi plinae aIe ievoIlei unane.
AlsuiduI aie aslfeI penliu nine liei consecine: ievoIla, Iileilalea i
pasiunea nea. IiinsinpIuI joc aI conliinei, liansfoin nieguI de via ceea
ce eia invilaie Ia noaile i iefuz sinucideiea. Cunosc, fi ndoiaI, suida
iezonan caie slilale asenenea ziIe. Dai cu un cuvnl an spus loluI: e
necesai. Cnd Nielzsche sciie: ,Apaie Iinpede c piincipaIuI Iuciu n cei i
pe pnnl esle a |c supunc, viene ndeIungal i n aceeai diiecie: cu linpuI
iezuIl de aici ceva penliu caie neiil s liieli pe acesl pnnl, ca, de piId,
viilulea, aila, nuzica, dansuI, iaiunea, spiiiluI, ceva caie liansfiguieaz,
ceva iafinal, nelunesc sau divin, eI iIuslieaz ieguIa unei noiaIe de naie
cIas, dai, lolodal, aial i diunuI pe caie lieluie s neaig onuI alsuid. A
le supune fIciii, ial IuciuI ceI nai uoi i, n aceIai linp, ceI nai gieu. L
line lolui ca onuI, nsuindu-i puleiiIe cu dificuIlalea, s se judece uneoii.
Nunai eI opoale face.
,Rugciunea, spune AIain, esle gndiiea pesle caie a coloil noaplea.
,Dai spiiiluI lieluie s nlIneasc noaplea, ispund nislicii i
exisleniaIilii. Desigui, dai nu acea noaple caie se nale sul ochii nchii ai
onuIui i nunai piin voina Iui noaple nlunecal i zvoil, pe caie
spiiiluI o isc spie a se pieide n ea. Dac lieluie s nlIneasc noaplea, s fie
nai cuind acea noaple a dispeiiii caie inne Iucid, noaple poIai, veghe
a ninii, n caie va isii poale Iunina aIl i inlacl caie deseneaz fiecaie
oliecl Ia fIacia inleIigenei. Ie aceasl lieapl, echivaIena se nlInele cu
neIegeiea pasional. Alunci piolIena de a judeca saIluI exisleniaI nici nu
se nai pune. LI i ieia IocuI n fiesca secuIai a aliludiniIoi unane. Ienliu
speclaloiuI conlienl, acesl saIl esle lol alsuid. n nsuia n caie ciede c
iezoIv paiadoxuI, eI I iesliluie de fapl pe de-a-nlieguI. Ial i de ce e
enoionanl. AslfeI, loale i ieiau vechiuI Ioc, iai Iunea alsuid ienale n
depIina ei spIendoaie i diveisilale.
Dai nu e line s ne opiin aici i e gieu s ne nuIunin cu un singui feI
de a vedea, piivndu-ne de conliadicie, cea nai sulliI poale dinlie loale
foieIe spiiiluIui. CeIe de nai sus definesc doai un feI de a gndi. L linpuI,
acun, s liin.
48
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
Nntc:
| tcroa aici dc c ccnparafic dc fap| i nu dc c apc|cgic a uni|infci. Onu| aosurd cs|c ccn|rariu|
cnu|ui inp4ca|.
Can|i|a|ca facc unccri ca|i|a|ca. Dac4 c s4 crcd in u||inc|c prcciz4ri a|c |ccrici |iinfificc, in|rcaga
na|cric cs|c ccns|i|ui|4 din ccn|ri dc cncrgic. Can|i|a|ca |cr nai nu|| sau nai pufin narc facc ca
spccifici|a|ca ci s4 fic nai nu|| sau nai pufin par|icu|ar4. Un ni|iard dc icni difcr4 dc un icn nu nunai prin
can|i|a|c, ci i prin ca|i|a|c. Ana|cgia c ucr dc g4si| in cxpcricnf4.
Sc pca|c facc acccai coscrtafic cu pritirc |a c ncfiunc a|a| dc difcri|4 ca accca a idcii ncan|u|ui. |a nu
adaug4 i nici nu suprin4 ninic din rca|. n cxpcricnfa psinc|cgic4 a ncan|u|ui, prcpriu| ncs|ru ncan| ii
cap4|4 cu adct4ra| scnsu| cand ccnsidcr4 ccca cc sc ta in|anp|a pcs|c dcu4 nii dc ani. Suo unu| din
aspcc|c|c sa|c, ncan|u| cs|c f4cu| |ccnai din suna dc ticfi tii|carc carc nu tcr fi a|c ncas|rc.
Vcinfa nu cs|c, in cazu| dc faf4, dcca| agcn|u|, ca |indc s4 ncnfin4 ccn|iinfa. |a cfcr4 c discip|in4 dc
tiaf4, fap| aprcciaoi|.
|ucru| cc| nai inpcr|an| cs|c cccrcnfa. P|cc4n aici dc |a un ccnsinf4nan| faf4 dc |unc. Dar
gandirca cricn|a|4 nc intaf4 c4 pu|cn dcpunc acc|ai cfcr| dc |cgic4 a|cgand inpc|rita |unii. Accas|4
a|i|udinc c |a fc| dc |cgi|in4 i ca fixcaz4 a|a| pcrspcc|ita, ca| i |ini|c|c cscu|ui dc faf4. Dar, cand ncgarca
|unii sc cxcrci|4 cu acccai rigcarc, sc ajungc adcsca (in unc|c cc|i tcdan|a) |a rczu||a|c ascn4n4|carc in
ccca cc pritc|c, dc pi|d4, indifcrcnfa faf4 dc cpcr4. n|r-c car|c dc c narc inpcr|anf4, |c Cncix, ]can Grcnicr
in|cnciaz4, sprijini| pc c as|fc| dc a|i|udinc, c adct4ra|4 ,fi|ccfic a indifcrcnfci.
49
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
5O
Aldyn arrangement [2010]
OMUL ASURD
Dccc Stctrohin crede, el nu crede cc crede.
Dccc nu crede, nu crede cc nu crede.
DOSTOEVSK n,Demonii
,DoneniuI neu, spune Coelhe, e linpuI. Ial, nli-adevi, cuvnluI
piin exceIen alsuid. Cci cine esle onuI alsuid` AceIa caie, fi a nega
eleinilalea, nu face ninic penliu ea. Nu penliu c n-ai cunoale noslaIgia, dai
i piefei piopiiuI su cuiaj i piopiia sa judecal. IiinuI I nva s liiasc
fi apeI i s se nuIuneasc cu ceea ce aie, a doua i aial IinileIe. Sigui de
Iileilalea sa niginil n linp, de ievoIla sa fi viiloi i de conliina sa
pieiiloaie, eI i uineaz avenluia nlinpuI vieii saIe. Aici esle doneniuI Iui,
aici aciunea Iui pe caie osusliage oiiciei aIle judeci nafai de a sa. O via
nai naIl nu poale nsenna penliu eI o aIl via. Ai fi un Iuciu Iipsil de
oneslilale. $i nici ncai nu n iefei aici Ia acea eleinilale deiizoiie nunil
posleiilale. Doanna RoIand i s-a nciedinal. Aceasl inpiuden i-a piinil
Iecia. Iosleiilalea cileaz adesea fiaza doannei RoIand, dai uil s-i spun
pieiea. Doanna RoIand i esle indifeienl posleiilii.
Nu nceicn s facen aici o diseilaie asupia noiaIei. An vzul oaneni
cu puleinice convingeii noiaIe fcnd Iuciuii ieIe i conslal n fiecaie zi c
oneslilalea nu aie nevoie de ieguIi. OnuI alsuid nu poale adnile decl o
singui noiaI, aceea caie nu se despaile de Dunnezeu: aceea caie se
dicleaz. Dai eI liiele n afaia aceslui Dunnezeu. Cl piivele ceIeIaIle
noiaIe (incIud aici i inoiaIisnuI), onuI alsuid nu vede n eIe decl
juslificii i eI n-aie ninic de juslifical. IIec aici de Ia piincipiuI nevinoviei
saIe.
Aceasl nevinovie e de lenul. ,ToluI e ngduil, excIan Ivan
Kaianazov. $i n acesle cuvinle piesinin alsuiduI. Dai cu condiia de a nu
Ie neIege nchip vuIgai. Nu liu dac IuciuI a fosl ienaical, nu e voila de un
sliigl de eIileiaie i de lucuiie, ci de o conslalaie anai. Ceililudinea
exislenei unui Dunnezeu caie ai da sens vieii e cu nuIl nai aligloaie
decl puleiea nepedepsil de a face iuI. AIegeiea n-ai fi giea. Dai nu exisl
posiliIilalea aIegeiii i aici ncepe aniciunea. AlsuiduI nu eIileieaz, ci
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
Ieag, eI nu auloiizeaz loale acleIe. ToluI e ngduil nu nseann c ninic nu
e opiil. AlsuiduI face nunai ca loale consecineIe acleIoi noaslie s fie
echivaIenle. LI nu ieconand ciina - ai fi pueiiI - , dai i iesliluie ienuciii
inuliIilalea. Tol aslfeI, dac loale expeiieneIe sunl indifeienle, expeiiena
daloiiei esle Ia feI de Iegilin ca oiicaie aIla. Ioi fi viiluos dincapiiciu.
Toale noiaIeIe sunl nleneiale pe ideea c un acl aie consecine caie-I
Iegilineaz sau I anuIeaz. Un spiiil pliuns de ideea alsuiduIui socolele
nunai c acesle uinii lieluie piivile cu seninlale. LI esle gala s pIleasc.
AIlfeI spus, dac penliu eI poale s exisle iesponsaliIilale, nschinl nu exisl
vinovie. CeI nuIl, va consini s se foIoseasc de expeiiena sa liecul spie
a-i nleneia pe ea acleIe saIe viiloaie. TinpuI va lii din linp i viaa va sIuji
vieii. n acesl doneniu niginil i lolodal all de logal aI posiliIuIui, loluI
n eI nsui, n afai de Iucidilale, i paie inpieviziliI. Ce ieguI s-ai pulea
oaie nale din aceasl oidine iiaionaI` SinguiuI adevi caie-i poale piea
insliucliv nu-i un adevi calegoiic, eI piinde via i se desfoai n oaneni.
La capluI iaionanenluIui su, spiiiluI alsuid poale deci cula nu ieguIi
elice, ci iIusliii i sufIuI unoi viei oneneli. CeIe cleva inagini caie
uineaz sunl de acesl feI. LIe uiniesc iaionanenluI alsuid, diuindu-i
aliludinea Iui piopiie i cIduia Ioi.
Mai e nevoie s dezvoIl ideea c un exenpIu nu e neapial un exenpIu
de uinal (i aceasla i nai puin nc, dac nai e cu pulin, n Iunea
alsuiduIui) i c acesle iIusliii nu pielind a fi i lol allea nodeIe` Nu nunai
penliu c, penliu a Ie uina, i nai lieluie i vocaie, dai le faci i iidicoI dac,
pslind piopoiiiIe, ajungi, cilindu-I pe Rousseau, Ia concIuzia c lieluie s
neigi n paliu Iale, iai pe Nielzsche, c se cuvine s-i liulaIizezi nana.
,Tieluie s fin alsuizi, sciie un auloi nodein, dai nu lieluie s ne Isn
neIai. AliludiniIe de caie va fi voila nu-i pol cpla nlieguI neIes decl
n nsuia n caie se ine seana de conliaiiuI Ioi. Un sIujla Ia pol esle
egaIuI unui cuceiiloi, dac anndoi au aceeai conliin. Toale expeiieneIe
sunl indifeienle din acesl puncl de vedeie. Lxisl doai expeiiene caie-I
sIujesc i aIleIe caie-I deseivesc pe on. I sIujesc dac esle conlienl! Dac nu,
IuciuI nu nai aie inpoilan, nu npiejuiiiIe sunl ispunzloaie de
nfingeiiIe unui on, ci eI nsui.
Voi aIege doai oaneni caie nu lind decl s se epuizeze sau despie caie
an conliina c se epuizeaz. All i ninic nai nuIl. Nu vieau s voilesc
51
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
penliu nonenl decl de o Iune ncaie gnduiiIe, ca i vieiIe, n-au viiloi. Tol
ceea ce-I face pe on s nunceasc i s se zluciune se foIosele de speian.
Singuia gndiie caie nu ninle esle, aadai, gndiiea sleiiI. n Iunea
alsuid, vaIoaiea unei noiuni sau a unei viei se nsoai dup giaduI ei de
sleiiIilale.
52
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
53
Aldyn arrangement [2010]
DON}UANISMUL
Dac ai fi de-ajuns s iulin, IuciuiiIe ai fi piea sinpIe. Dai, cu cl iulin
nai nuIl, cu all se nliele i alsuiduI. Nu din Iips de diagosle aIeaig
Don }uan din feneie n feneie. L iidicoI s ni-I nchipuin ca pe un iIuninal
poinil n culaiea diagoslei lolaIe. Tocnai penliu c iulele feneiIe cu
aceeai nfIciaie i, de fiecaie dal, cu nlieaga Iui fiin, sinle nevoia s
iepele aceasl diuiie i aceasl adnciie. De aici i speiana fiecieia de a-i
da ceea ce nici una nu i-a nai dal. Dai, de fiecaie dal, feneiIe se neaI adnc
i izlulesc doai s-I fac s sinl nevoia aceIei iepeliii. ,n sfiil, excIan
una dinlie eIe, i-an diuil diagoslea! De ce s ne niin cnd Don }uan i
ispunde iznd: ,nsfiil` Nu, ci doai odal nai nuIl. De ce s lieluiasc
oaie s iulin iai, penliu a iuli nuIl`
Don }uan e liisl` LuciuI nu e veiosiniI. Alia de e nevoie s fac apeI Ia
cionic. RsuI Iui, insoIena liiunfloaie, eIanuI Iui i gusluI penliu lealiu,
loale sunl Iinpezi i pIine de veseIie. Oiice fiin snloas linde s se
nnuIeasc. Tol aslfeI i Don }uan. Mai nuIl decl all, cei liili au dou
piicini de liislee: ignoiana sau speiana. Don }uan lie i nu spei. LI
seann cu acei ailili caie i cunosc IinileIe, nu Ie depesc niciodal i caie,
n aceI piecai inleivaI n caie slpnele spiiiluI Ioi, vdesc uuiina
ninunal a naiiIoi naelii. CeniuI nu-i decl inleIigena caie-i cunoale
holaieIe! In Ia holaiuI noiii fizice, Don }uan ignoi liisleea. Din cIipa n
caie lie, isuI Iui izlucnele fcnd ca loluI s-i fie ieilal. A fosl liisl pe
vienea cnd speia. Aslzi, iegsele pe luzeIe aceslei fenei gusluI anai i
nliiloi aI liinei unice. Anai` Alia acea inpeifecie necesai fi de caie n-
an li c sunlen feiicii.
Ai fi onaie gieeaI dac an nceica s veden nDon}uanunon hinil
cu nvluia LcIesiasluIui. Cci penliu eI ninic nu nai e zdinicie, n afai
de speiana nli-o aIl via. Dovad c o pune n joc npoliiva ceiuIui nsui.
Nu von nlIni Ia eI iegieluI de a-i fi iiosil doiina n desflaie, Ioc conun aI
nepulinei. LI i se poliivele Iui Iausl, caie a ciezul ndeajuns de nuIl n
Dunnezeu spie a se vinde diavoIuIui. Ienliu Don }uan, IuciuiiIe sunl nai
sinpIe. ,uiIado-iuI Iui MoIina ispunde aneniniiIoi InfeinuIui doai
all: ,Nu-i cei decl s-ni dai un Iung igaz! Ce vine dup noaile e fi
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
nsennlale, n schinl, ce ii Iung de ziIe I aleapl pe ceI caie lie s fie viu!
Iausl ceiea logiiIe aceslei Iuni: nu lia, nefeiiciluI, c e de-ajuns s nlind
nna ca s Ie ail. A nu li s-i lucuii inina nseann a o fi i vndul. Don
}uan, dinpoliiv, pune oidine n saielale. Dac pisele o feneie, nu
nseann clui de puin c n-o nai doiele. O feneie fiunoas e
nloldeauna doiil. Dai eI doiele oaIla, ceea ce nu-i aceIai Iuciu.
L feiicil n aceasl via i penliu eI nu-i iu nai naie decl s-o piaid.
NelunuI acesla e un naie neIepl. Dai oanenii caie liiesc din speian se
npac gieu cu acesl univeis n caie lunlalea Ias IocuI geneiozilii,
iuliiea, lceiii viiiIe, conuniunea, cuiajuIui soIilai. De aceea, loi se gilesc
s spun: ,A fosl un on sIal, un ideaIisl sau un sfnl. njosin nloldeauna
nieia caie insuIl.
Cl ne indignn (sau iden, cu aceI is conpIice caie njosele ceea ce
adnii) de cuvinleIe Iui Don }uan i de fiaza, neieu aceeai, pe caie Ie-o
spune luluioi feneiIoi. Dai penliu ceI ce caul canlilalea lucuiiiIoi
inpoilanl esle doai eficacilalea. De ce ai nai conpIica aceIe cuvinle ce s-au
dovedil de allea oii deschizloaie de inini` Nineni, nici feneia, nici
lilaluI nu Ie ascuIl, ci nai cuind ascuIl vocea caie Ie ioslele. LIe sunl
ieguIa, convenia i poIileea. Le spui i alia dup aceea inne s faci IuciuI
ceI nai nsennal Don }uan e dinainle pieglil. De ce i-ai face din asla o
piolIen de noiaI` LI nu se osndele din doiina de a fi un sfnl, ca
Maflaia aI Iui MiIosz. Ienliu eI infeinuI e ceva ce lieluie sfidal. LI nu lie s
ispund nniei divine decl nli-un singui feI: piin onoaiea unan. ,Sunl
un on de onoaie, i spune ConandoiuIui, i-ni in fgduiaIa penliu c sunl
cavaIei. Dai Ia feI de gieil ai fi dac an face din eI un inoiaIisl. n aceasl
piivin, seann ,cu loal Iunea: aie noiaIa sinpaliiIoi sau anlipaliiIoi
saIe. Don }uan nu poale fi line neIes decl dac ne iefeiin Ia ceea ce
sinloIizeaz eI n nod vuIgai: seducloiuI olinuil i lilaluI cu lieceie Ia
fenei. L un seducloi olinuil. Cu singuia difeien c e conlienl i, piin
aceasla, e alsuid. Un seducloi caie a devenil Iucid va inne lolui un
seducloi. Condiia Iui esle de a seduce. Nunai n ionane oanenii i
schinl condiia sau devin nai luni. Se poale ns spune c ninic nu s-a
schinlal i c, lolodal, loluI s-a liansfoinal. Don }uan lianspune n acl o
elic a canlilii, spie deoseliie de sfnl, caie linde clie caIilale. OnuI
alsuid nu ciede n sensuI piofund aI IuciuiiIoi. ChipuiiIe aceslea pIine de
54
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
cIdui sau de feiiciie uinil eI Ie ceiceleaz, Ie adun i Ie aide. TinpuI
nainleaz o dal cu eI. OnuI alsuid nu se despaile niciodal de linp. Don
}uan nu se gndele s ,coIecioneze fenei. LI epuizeaz un nuni cl nai
naie i, o dal cu eIe, anseIe saIe de via. A coIeciona nseann a fi n slaie
s-i liieli lieculuI. Dai eI iefuz iegieluI, ca pe o aIl foin a speianei. Nu
lie s piiveasc poiliele.
nseann c esle egoisl` n feIuI Iui, fi ndoiaI, da. Dai i n aceasl
piivin lieluie s ne neIegen asupia cuvinleIoi. Lxisl oaneni fcui s
liiasc i oaneni fcui s iuleasc. CeI puin asla ai spune Don }uan. Dai
nli-o foin concis, caie nu poale fi decl a Iui. Cci iuliiea de caie e voila
aici se npodolele cu iIuzia eleinilii. Toi speciaIilii pasiunii ne nva c
nunai iuliiea conliaiial esle venic. Nu exisl pasiune fi Iupl. O
asenenea iuliie nu-i afI sfiiluI decl n conliadicia uIlin, adic n
noaile. Lli Weilhei oii ninic. $i naceasl piivin exisl nai nuIle feIuii de
a le sinucide, din caie unuI consl n diuiiea lolaI i n depIina uilaie de
sine. Don }uan lie, ca oiicaie aIluI, c loale aceslea pol fi enoionanle. Dai eI
esle i unuI dinlie puinii caie lie c nu asla e inpoilanl. LI nai lie i c cei ce
ienun, penliu o naie iuliie, Ia oiice via peisonaI, se nlogesc poale,
dai i sicesc lolodal, n nod sigui, pe cei pe caie diagoslea Ioi i-a aIes.
Mana, feneia plina au nendoios o inin secluil, cci i-au ndepilal-
o de Iune. Un singui senlinenl, o singui fiin, un singui chip, i loluI e
devoial. Don }uan ns e zguduil de o cu loluI aIl iuliie, o iuliie caie
eIileieaz. La i aduce loale chipuiiIe Iunii i fieanluI ei se nale din
conliina c e pieiiloaie. Don}uana aIes s fie ninic!
Ienliu eI e inpoilanl s vad Iinpede. Nunin iuliie ceea ce ne Ieag de
anunile fpluii, nunai fiindc ne iefeiin Ia unanune feI coIecliv de a vedea,
de caie sunl ispunzloaie ciiIe i IegendeIe. Dai, de fapl, nu cunosc din
diagosle decl aceI aneslec de doiin, de landiee i de inleIigen caie n
Ieag de o fplui anune. Acesl aneslec nu esle aceIai fa de culaie aIl
fplui. Nu an diepluI s dau luluioi acesloi expeiiene aceIai nune.
Aceasla n sculele de a Ie lii n aceIeai gesluii. OnuI alsuid nuIlipIic i
nacesl caz ceea ce nu poale unifica. LI descopei aslfeI unnou feI de a fi caie-I
eIileieaz ceI puin n aceeai nsui n caie i eIileieaz pe cei din juiuI Iui.
Singuia diagosle geneioas esle aceea caie se lie liecloaie i lolodal unic
n feIuI ei. MnunchiuI vieii Iui Don }uan se npIelele din loale acesle noii
55
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
i dinloale acesle nvieii. Aa neIege eI s se diuiasc i se liezeasc Ia via.
V Ias s judecai dac pulen nuni asla egoisn.
M gndesc aici Ia loi cei caie in cu oiice pie ca Don }uan s fie
pedepsil. Nu nunai nli-o aIl via, dai i n aceasla. M gndesc Ia loale
aceIe poveli, Iegende i gIune despie un Don }uan nllinil. Dai Don }uan
e dinainle pieglil penliu ce-I aleapl. Ienliu un on conlienl, llineea i
ceea ce veslele ea nu nseann o suipiiz. Cci nu e conlienl decl locnai n
nsuia n caie nu-i ascunde nlieaga ei oioaie. Lxisla Ia Alena un lenpIu
consacial llineii, unde eiau dui copiii. Cu cl iden nai nuIl de Don
}uan, cu all chipuI Iui ni se aial nai Inuiil. LI iefuz aslfeI chipuI pe caie i
I-au fuiil ionanlicii. Cci nineni nu viea s id de aceI Don }uan aI Ioi,
chinuil i viednic de niI. I depIngen i, poale, ceiuI nsui i va
iscunpia pcaleIe. Dai nu acesla e adevialuI Don }uan. n univeisuI pe
caie eI I nlieziele, iidicoIuI e de asenenea cupiins. I s-ai piea fiiesc s fie
pedepsil, asla-i ieguIa jocuIui. $i geneiozilalea Iui consl n fapluI de a fi
acceplal, fi iezeive, ieguIa jocuIui. Dai eI lie c aie dieplale i c nu poale fi
voila de pedeaps. Undeslinnu-i osanciune.
Ial ciina Iui i neIegen acun de ce oanenii caie cied n eleinilale
chean pedeapsa asupia sa. LI a ajuns Ia o liin fi iIuzii, caie neag lol
ceea ce ei afiin. Cunoale iulind i posednd, cuceiind i epuiznd. (Lxisl
un neIes adnc n cuvnluI ,a cunoale) afIal Ia Ioc de cinsle n Sciiplui,
denunind acluI diagoslei.) Lsle dunanuI Ioi ceI nai nveiunal, n nsuia
n caie i ignoi. Un cionicai poveslele c adevialuI uiIadoi a nuiil
asasinal de civa cIugii fianciscani, ce au viul ,s pun capl desfiuIui i
neIegiuiiiIoi Iui Don }uan caie, piin naleie, sla n afaia oiiciei pedepse.
Apoi, au spus c a fosl Iovil de lisneleIe ceieli. Dai nineni n-a fcul dovada
aceslui sfiil ciudal, dup cun nineni n-a dovedil conliaiiuI. Ii a n
nliela dac fapluI e veiosiniI, pol s spun c eI e Iogic. Vieau doai s iein
leinenuI de ,naleie i s fac unjoc de cuvinle, nevinovia Iui Don}uaneia
chezuil locnai de fapluI c liia. Doai noailea i-a pulul aduce o vinovie
devenil acun Iegendai.
Ce aIlceva nseann acesl conandoi de piali, slaluia ngheal ce s-a
pus n nicaie penliu ,a pedepsi sngeIe i cuiajuI caie au ndiznil s
gndeasc` n eI se iezun loale puleiiIe Raiunii eleine, aIe oidinii, aIe
noiaIei univeisaIe, nlieaga nieie sliin a unui Dunnezeu supus nniei.
56
Aldyn arrangement [2010]
Iialia aceasla uiia i fi sufIel nu esle decl sinloIuI puleiiIoi pe caie Don
}uanIe-a negal penliu loldeauna. Dai nisiunea conandoiuIui se opiele aici.
IuIgeiuI i luneluI se pol nloaice n CeiuI ailificiaI din caie au fosl chenale.
Adeviala liagedie se joac n afaia Ioi. Nu, Don }uan n-a nuiil sliivil de o
nn de piali. Cied n sfidaiea Iegendai, n isuI nelunesc aI onuIui
snlos, nfiunlnd unDunnezeu caie nu exisl. Dai cied nai aIes c, nacea
seai n caie Don }uan I alepla Ia Anna, conandoiuI n-a venil i c
neciedinciosuI a sinil, dup ce niezuI nopii liecuse zadainic, leiiliIa
aniciune a ceIoi ce-au avul dieplale. Accepl ns nai degial acea
povesliie caie-I ngioap de viu, Ia sfiiluI ziIeIoi saIe, nli-o nnsliie. Nu
penliu c Ialuia ei ieIigioas ai pulea fi socolil veiosiniI. Ce adposl s-i
ceai Don }uan Iui Dunnezeu` Dai un alaie fapl iepiezinl nai cuind
concIuzia Iogic a unei viei pe de-a-nlieguI pliunse de alsuid,
deznodnnluI cincen aI unei exislene nchinale lucuiiiIoi fi de viiloi.
Aici, pIceiea se leinin nascez. Tieluie s neIegen c eIe pol fi ceIe dou
chipuii aIe aceIeiai despuieii. Ce inagine nai nspinnlloaie ne pulen
doii decl aceea a unui on pe caie liupuI I lideaz i caie, penliu c nu a
nuiil Ia linp, joac pn Ia capl conedia, aleplndu-i sfiiluI, fa n fa
cu un Dunnezeu pe caie nu-I iulele, sIujindu-I cun a sIujil viaa,
ngenuncheal n faa viduIui i cu liaeIe nlinse clie un Cei nul, pe caie-I
lie ,fi adncine.
I vd pe Don }uan nli-o chiIie, nli-una din aceIe nnsliii spanioIe
pieidule pe o coIin. $i dac ni-I nchipui piivind ceva, alunci nu ni-I
nchipui piivind fanloneIe iuliiiIoi liecule, ci, poale, piinli-o feiesliuic
fieilinle, cnpia lcul a Spaniei, pnnl nagnific i fi sufIel, n caie se
iecunoale. Da, pe aceasl inagine neIancoIic i pIin de sliIuciie lieluie
s ne opiin. SfiiluI uIlin, aleplal, dai niciodal doiil, sfiiluI uIlin e
viednic de dispie!
Nntc:
n dcp|inu| infc|cs a| cutan|u|ui i cu |ca|c cusururi|c accs|uia. O a|i|udinc s4n4|cas4 ccnpcr|4 i
cusururi.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
57
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
58
Aldyn arrangement [2010]
COMLDIA
,SpeclacoIuI, spune HanIel, ial capcana n caie voi piinde conliina
iegeIui. L line spus ,a piinde. Cci conliina nainleaz iepede sau se
slinge nsine. Tieluie s-opiinzi dinzloi naceI nonenl de nepieuil ncaie
aiunc asupia ei nsei o piiviie fugai. OnuIui colidian nu-i pIace s slea
nuIl n Ioc. Dinpoliiv, loluI I ndeann s se gileasc. Dai, n aceIai
linp, ninic nu-I inleieseaz nai nuIl decl eI nsui i nai cu sean ce-ai
pulea fi eI. De aici i gusluI Iui penliu lealiu, penliu speclacoI, caie-i piopune
allea desline, din caie ia doai poezia, fi a Ie sufeii aniciunea. n asla ceI
puin I iecunoalen pe onuI inconlienl, caie conlinu s se gileasc spie
nu liu ce speian. OnuI alsuid ncepe acoIo unde ceIIaIl sfiele, unde,
ncelnd s nai adniie jocuI, spiiiluI viea s joace eI nsui. Cci, a pliunde
n loale acesle viei, a Ie iesini n diveisilalea Ioi nseann, de fapl, a Ie juca.
Nu spun c acloiii, n geneiaI, ascuIl de aceasl chenaie, c sunl oaneni
alsuizi, ci c deslinuI Ioi e un deslin alsuid, caie ai pulea seduce i aliage o
inin cIaivzloaie. L necesai s spun asla, ca s nu se neIeag gieil ceIe ce
uineaz.
AcloiuI e slpnpesle doneniuI efeneiuIui. Dinloale gIoiiiIe, a Iui e cea
nai liecloaie. CeI puin aa se spune. Dai loale gIoiiiIe sunl efeneie. Din
puncluI de vedeie aI Iui Siiius, n zece nii de ani opeieIe Iui Coelhe voi fi
puIleie i in i nuneIe Iui uilal. Civa aiheoIogi poale voi nai cula
,niluiii despie epoca noasli. CnduI acesla a fosl nloldeauna pIin de
nvninle. Dac ne opiin ndeajuns asupia Iui, din lol zluciunuI nosliu
nu nai inne decl nolIeea adnc pe caie o afIn n indifeien. LI ne
ndieapl nai cu sean spie ceea ce esle nai sigui, adic spie inedial. Din
loale gIoiiiIe, cea nai puinneIloaie esle cea liil.
AcloiuI i-a aIes deci gIoiia fi naigini, aceea caie se consaci i caie se
liiele. LI esle ceI ce liage cea nai neIeapl concIuzie din fapluI c loluI
lieluie s noai nli-o lun zi. Un acloi ieuele sau nu ieuele. Un sciiiloi
nai pslieaz speiana, chiai dac esle ignoial, cieznd c opeieIe saIe voi
depune niluiie despie ceea ce a fosl eI. AcloiuI, nceI nai luncaz, ne va Isa
o fologiafie, dai ninic din ceea cc a fosl eI nsui - gesluiiIe i lceiiIe saIe,
isufIaiea sa olosil sau de diagosle - nu va ajunge pn Ia noi. Ienliu eI, a
nu fi cunoscul nseann a nu juca i a nu juca nseann a nuii de osul de oii,
odal cu loale fpluiiIe pe caie Ie-ai fi nsufIeil sau nvial.
De ce ne-an niia s afIn ogIoiie liecloaie nIal pe cieaiiIe ceIe nai
efeneie` AcloiuI aie Ia dispoziie liei oie spie a fi Iago, AIcesle, Iedia sau
CIouceslei. n acesl scuil islinp, piin eI se nasc i noi loale acesle viei, pe
cincizeci de nelii pliai de scen. Nicicnd alsuiduI n-a fosl nai line i nai
ndeIung viene iIuslial. Ce foine nai concise i nai ieveIaloaie i-ai pulea
doii decl acesle viei niiacuIoase, acesle desline unice i conpIele caie ciesc
i noi nlie ziduii i doai n cleva oie` O dal ieil din scen, Sigisnund nu
nai e ninic. Dou oie nai liziu, I vezi Iund nasa n oia. Ioale c locnai
acun viaa nu-i decl un vis. Dai dup Sigisnund vine un aIluI. Liouf caie
sufei de inceililudine ia IocuI onuIui nselal de izlunaie. Slillnd aslfeI
secoIeIe i sufIeleIe, ninndu-I pe on aa cun poale eI fi i asa cun esle,
acloiuI ajunge s se supiapun aIlui peisonaj alsuid: cIloiuI. Ca i acesla, eI
epuizeaz ceva, slilale nencelal ceva. Lsle cIloiuI linpuIui i, n cazuI
ceIoi nai luni dinlie acloii, cIloiuI hiluil aI sufIeleIoi. Nicieii nai line
decl pe aceasl scen ciudal, noiaIa canlilii nu-i poale gsi hiana
necesai. L gieu de spus n ce nsui acloiuI leneficiaz de peisonajeIe pe
caie Ie joac. Dai nu acesla e IuciuI ceI nai inpoilanl. Inpoilanl e s lin
doai n ce nsui se idenlific cu aceIe viei pe caie ninic nu Ie poale nIocui.
Se nlnpI, nli-adevi, ca eI s duc cu sine vieiIe aceslea caie, aslfeI, se
ievais nliuclva pesle IinileIe linpuIui i spaiuIui n caie s-au nscul. LIe
I nloviesc pe acloi, caie nu se nai poale despii cu uuiin de ceI ce a
fosl. I se nlnpI ca, Iund n nn pahaiuI, s se poneneasc fcnd gesluI
cu caie HanIel i naI cupa. Nu, nlie eI i fiineIe cioia Ie d via dislana
nu-i chiai all de naie. LI iIuslieaz alunci din pIin, Iun de Iun sau zi de zi,
aceI adevi all de fecund caie spune c nu exisl giani nlie ceea ce un on
viea s fie i ceea ce esle. Meieu pieocupal s-i nliuchipeze cl nai line
peisonajeIe eI denonslieaz n cl de naie nsui apaiena face exislena.
Cci aila sa consl locnai n a se pieface n chip alsoIul, n a pliunde cl nai
adnc n nile viei caie nu-i apaiin. La capluI aceslei slidanii, apaie
Iinpede caie-i esle vocaia: s se liudeasc dinloal inina s fie nineni sau s
fie nai nuIi. Cu cl sunl nai sliinle IinileIe nlie caie e siIil s se nile spie
a-i ciea peisonajuI, cu all aie nevoie de nai nuIl laIenl. Iesle liei oie, va
nuii sul chipuI Iui de aslzi, n liei oie, lieluie s sinl i s expiine un
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
59
Aldyn arrangement [2010]
deslin neolinuil. Aceasla nseann a le pieide spie a le iegsi. n liei oie, eI
neige pn Ia capluI aceIui diun fi de ieiie, pe caie onuI din saI I
slilale nli-ovia nlieag.
Min aI efeneiuIui, acloiuI nu se exeiseaz i nu se peifecioneaz decl
n doneniuI apaienei. Confoin conveniei lealiaIe, inina nu se expiin i
nu se face neIeas decl piin aliludiniIe liupuIui sau piin voce, caie ine all
de sufIel, cl i de liup. Legea aceslei aile viea ca loluI s fie ngioal i s se
liaduc piin liup. Dac an iuli pe scen aa cun iulin n ieaIilale, dac ne-
an foIosi i aici de acea voce de nenIocuil a ininii, dac I-an piivi pe ceIIaIl
aa cun I piivin n via, IinlajuI nosliu ai inne cifial. TceiiIe aici
lieluie s se fac auzile. Diagoslea voilele pe un lon nai iidical i nsi
nenicaiea devine speclacuIoas. TiupuI e iege. Nu oiicine poale fi ,lealiaI
i, sul acesl cuvnl, pe nediepl dispieuil, se ascunde o nlieag eslelic i o
nlieag noiaI. }unlale din viaa sa onuI sulneIege, nloaice capuI ca s
nu vad i lace. AcloiuI esle, din acesl puncl de vedeie, un inlius, eI spuIlei
viaja ce nInuie sufIeluI i pasiuniIe nvIesc, n sfiil, pe scen. Voilesc n
fiecaie gesl, liiesc n fiecaie ipl. AslfeI, acloiuI i conpune peisonajeIe
spie a Ie exhila. Le deseneaz sau Ie scuIpleaz, lopindu-i piopiia fiin n
foina Ioi inaginai, hinind loale acesle nIuci cu piopiiuI Iui snge. Cnd
spun asla, n gndesc, lineneIes, Ia naieIe lealiu, Ia ceI ce-i d acloiuIui
piiIejuI de a-i duce pn Ia capl deslinuI fizic. De piId, Shakespeaie. n
pieseIe saIe, cu peisonaje ce se Ias piad piinei poiniii, loluI esle deleininal
de inpuIsuiiIe vioIenle aIe liupuIui. LIe expIic loluI. Ii eIe, loluI s-ai
pilui Ia pnnl. RegeIe Leai nu s-ai nlIni niciodal cu nelunia, fi
gesluI liulaI piin caie o aIung pe CoideIia i-I osndele pe Ldgai. Din acea
cIip, esle diepl ca nlieaga liagedie s se desfoaie sul sennuI denenei.
SufIeleIe sunl Isale piad diavoIiIoi i dansuIui Ioi dicesc. Nu nai puin de
paliu neluni: unuI de neseiie, aIluI din piopiia-i voin, uIlinii doi din
piicina chinuiiIoi sufIeleli, paliu liupuii cu nicii dezoidonale, paliu
chipuii inexpiinaliIe, sul caie se ascunde una i aceeai condiie.
nsi nsuia liupuIui onenesc esle nendesluIloaie. Masca i coluinii,
faiduI caie ieduce chipuI Ia eIenenleIe saIe eseniaIe, sulIiniindu-Ie,
coslunuI caie exageieaz i sinpIific aIcluiesc un univeis ce saciific loluI
apaienei, neadiesndu-se diiecl ochiuIui. Iiinli-un niiacoI alsuid, i n
acesl caz cunoaleiea devine posiliI piin liup. Nu-I voi pulea niciodal
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
6O
Aldyn arrangement [2010]
neIege line pe Iagoalla viene cl nu-I voi juca. Oiicl I-a auzi, nu-I neIeg
decl n cIipa n caie-I vd. AcloiuI aie, aadai, din peisonajuI alsuid acea
nonolonie, acea siIuel unic, ncpnal, ciudal i lolodal faniIiai, pe
caie o expiin piin loi eioii si. Aceasl unilale de lon se ieaIizeaz, de
asenenea, n naiea opei lealiaI. Ial unde se conliazice acloiuI, e aceIai i
lolui all de difeiil, concenlind nli-un singui liup allea sufIele. Dai acesl
individ caie viea s ajung Ia loale i s liiasc loluI, zadainica Iui lenlaliv,
ncpnaiea Iui fi iosl nliuchipeaz nsi conliadicia alsuid. n eI se
ieunele lolui ceea ce se conliazice cIip de cIip. LI se silueaz acoIo unde
liupuI i spiiiluI se nlInesc i se nliieaz, unde acesla din uin, olosil
de eecuii, se nloaice clie ceI nai ciedincios aIial aI su. ,$i linecuvnlai fie
aceia, spune HanIel, aIe cioi snge i judecal sunl all de ciudal aneslecale
ncl nu sunl fIuiei pe caie degeluI soailei s cnle cnlecuI pe caie-I viea.
Cun s nu fi osndil iseiica, n acloi, un alaie exeiciiu` La iepudia n
aila Iui nuIlipIicaiea eielic a sufIeleIoi, deznuI de enoii, pielenia
scandaIoas a unui spiiil caie iefuz s liiasc doai un singui deslin i caie
se Ias piad luluioi exceseIoi. La piosciia n acloi gusluI penliu piezenl i
liiunfuI Iui Iioleu, negaia nliegii ei nvluii. Lleinilalea nu-i un sinpIu
joc. Un sufIel ndeajuns de nesluil ca s-i piefeie o conedie i pieide
nnluiiea. nlie ,pielulindeni i ,loldeauna nu exisl conpionis. Ial de
ce aceasl neseiie all de puin pieuil poale da Ioc unui nensuial confIicl
spiiiluaI. ,Nu viaa venic e inpoilanl, spune Nielzsche, ci venica
nsufIeiie. nlieaga dian sl, nli-adevi, naceasl aIegeie.
Ie paluI de noaile, Adiienne Lecouvieui a viul s se niluiiseasc i s
se npileasc, dai a iefuzal s-i ienege piofesia. A pieidul aslfeI foIosuI
spovedaniei, piefeindu-i Iui Dunnezeu pasiunea ei cea nai adnc. $i
aceasl feneie n agonie, iefuznd, cu ochii n Iaciini, s se Iepede de ceea ce
ea nunea aila ei, ddea dovad de o nolIee Ia caie nu ajunsese niciodal pe
scen. A fosl ceI nai fiunos ioI aI su i ceI nai gieu de jucal. A aIege nlie Cei
i o deiizoiie fideIilale, a le piefeia eleinilii sau a le pieide n Dunnezeu,
ial liagedia secuIai ncaie fiecaie lieluie s-i joace ioIuI.
Acloiii din acea viene se liau exconunicai. A nliia aceasl
neseiie nsenna a aIege IaduI. Iai iseiica vedea n ei pe cei nai nveiunai
dunani ai si. Civa oaneni de Iileie se indigneaz: ,Cun, s i se iefuze Iui
MoIieie npilania`! Dai eia diepl s fie aa, i nai cu sean penliu un
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
61
Aldyn arrangement [2010]
on caie a nuiil pe scen, ncheind sul faid o via pe de-a-nlieguI nchinal
cheIluiiii de sine. Invocn, n cazuI Iui, geniuI, caie scuz loluI. Dai,
dinpoliiv, geniuI nu scuz ninic, locnai penliu c iefuz s-ofac.
n acea viene, acloiuI lia ce pedeaps I aleapl. Dai ce puleau s
nsenne penliu eI nile aneninii all de vagi cnd Ie asenuia cu pedeapsa
uIlin pe caie i-oiezeiva viaa nsi` Aceasl pedeaps eI osufeiea dinainle,
acceplnd-ope de-a-nlieguI. Ienliu acloi, ca i penliu onuI alsuid, onoaile
pienalui esle iiepaialiI. Ninic nu poale conpensa suna de chipuii i de
secoIe pe caie, aIlninleii, Ie-ai fi slillul. Dai loal Iunea noaie. Cci
acloiuI e, fi ndoiaI, pielulindeni, dai linpuI I lile i pe eI clie aceIai
deznodnnl.
Nu e nevoie deci de nuIl inaginaie spie a neIege ce nseann un
deslin de acloi. LI i conpune i i niiuie peisonajeIe n linp. Tol n linp
nva s Ie slpneasc. Cu cl a liil nai nuIle viei difeiile, cu all se
despaile nai uoi de eIe. Dai vine vienea cnd lieluie s noai penliu scen
i penliu Iune. Tol ce-a liil sl n faa Iui. Acun vede Iinpede. Sinle cl de
sfieloaie i de unic esle aceasl avenlui. $lie i acun poale s noai.
Lxisl aziIuii penliu llinii acloii.
Nntc:
M4 gandcsc |a A|ccs|c a| |ui Mc|icrc. Tc|u| c a|a| dc sinp|u, dc ctidcn| i dc oru|a|. A|ccs|c
inpc|rita |ui Pni|in|c, Cciincnc inpc|rita |ui ||ian|c, in|rcg suoicc|u| |rcouic c4u|a| in aosurda
ccnscctcnf4 cu sinc insui a unui carac|cr inpins c4|rc prcpriu| s4u sfari|, iar tcrsu| insui, ,tcrsu|
inpcrfcc|, c aoia scanda|, ca i ncnc|cnia carac|cru|ui.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
62
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
63
Aldyn arrangement [2010]
CUCLRIRLA
Nu, spune cuceiiloiuI, s nu ciedei c, iulind aciunea, a lieluil s n
dezv s gndesc. Dinpoliiv, pol de ninune s definesc IuciuI n caie cied.
Cci cied n eI cu liie i I vd n nod sigui i Iinpede. S v ndoii de cei ce
spun: ,$liu IuciuI sla all de line, ncl ni-e cu nepulin s-I expiin, cci
dac nu pol s-o fac, nseann c nu-I liu sau c, din Iene, s-au opiil Ia
nveIiuI Iui.
N-an nuIle pieii. Dup ovia nlieag, onuI i d seana c a liil ani
de ziIe spie a se convinge de un singui adevi. Dai un singui adevi, dac
esle evidenl, e de ajuns penliu conduila unei exislene. nceea ce n piivele,
an, fi ndoiaI, ceva de spus despie individ. Despie eI lieluie voilil cu
aspiine i, dac e nevoie, cu lol dispieuI cuvenil.
Un on esle i nai on piin IuciuiiIe pe caie Ie liece sul lceie decl piin
ceIe pe caie Ie spune. Voi liece sul lceie nuIle Iuciuii. Dai cied cu liie c
loi cei ce au nedilal asupia individuIui i-au nleneial judecala pe o
expeiien nuIl nai iedus decl a noasli. InleIigena, enoionanla
inleIigen, a piesinil poale ceea ce lieluia s conslale. Dai epoca noasli,
iuineIe i sngeIe visal ne copIeesc cu evidene. IopoaieIoi vechi, i chiai
ceIoi nai noi, pn Ia eia noasli nainaI, Ie eia cu pulin s pun nlaIan
viiluiIe socielii i aIe individuIui, spie a vedea caie din doi lieluie s-I
sIujeasc pe ceIIaIl. LuciuI eia cu pulin nai nli n viilulea aceIei aleiaii
adnc nidcinale ninina onuIui dup caie fpluiiIe au venil pe Iune spie
a sIuji sau a fi sIujile. Mai eia cu pulin i penliu c nici socielalea, nici
individuI nu ailasei nc pe de-a-nlieguI de ce faple sunl nslaie.
An vzul spiiile aIese ninunndu-se n faa capodopeieIoi picloiiIoi
oIandezi, nscule n loiuI izloaieIoi sngeioase din Randia, sau
enoionndu-se Ia auzuI oiaiuniIoi pe caie nislicii siIezieni Ie nIau n
linpuI cunpIiluIui Rzloi de lieizeci de ani. Sul ochii Ioi uinii, vaIoiiIe
eleine se iidic deasupia zluciunuIui Iunesc. Dai de alunci a liecul linp.
Iicloiii de azi nu nai au aceeai seninlale.
Chiai dac au o inin de ciealoi, adic o inin npieliil, ea nu Ie
foIosele Ia ninic, cci acun loal Iunea, pn i sfinii, e noliIizal. Ial,
poale, IuciuI pe caie I-an sinil ceI nai adnc. Cu fiecaie foin ucis n
lianee, cu fiecaie Iinie, nelafoi sau iugciune sliivil sul fiei, eleinilalea
pieide opailid. Conlienl c nu pol s n despail de linpuI neu, an holil
s fiu una cu eI. IndividuI n inleieseaz all de nuIl, penliu c ni apaie
deiizoiiu i uniIil. $liind c nu exisl cauze vicloiioase, ni pIac cauzeIe
pieidule, eIe pielind un sufIel dinli-o lucal, caie lie s piineasc all
nfingeiea, cl i vicloiiiIe-i liecloaie. Ienliu ceI ce se sinle soIidai cu
deslinuI aceslei Iuni, ocuI civiIizaiiIoi aie n eI ceva nspinnlloi. Mi-an
nsuil aceasl spain i lolodal an viul s-ni joc i eu pailida. nlie isloiie
i eleinilale an aIes isloiia, penliu c-ni pIac ceililudiniIe. De isloiie ceI puin
sunl sigui, i cun s neg aceasl foi caie n zdiolele`
Vine nloldeauna o viene cnd lieluie s aIegi nlie conlenpIaie i
aciune. Adic s devii un on. Asenenea sfieii sunl cunpIile. Dai penliu o
inin nndi nu se afI caIe de nijIoc. Lxisl Dunnezeu sau linpuI, ciucea
sau spada. Oii Iunea aceasla aie un neIes nai naIl, caie-i depele
zluciunuI, oii ninic nu-i adevial n afai de acesl zluciun. Tieluie s
liieli odal cu linpuI i s noii odal cu eI sau s i le susliagi penliu ovia
nai naIl. $liu c se poale cdea Ia un conpionis i c poi lii n veac,
cieznd n venicie. Aceasla nseann a accepla. Dai eu iesping un alaie
cuvnl i vieau loluI sau ninic. Dac aIeg aciunea, s nu ciedei c penliu
nine conlenpIaiea e un pnnl necunoscul. Dai ea nu-ni poale da loluI i,
Iipsil de venicie, vieau s n aIiez cu linpuI. Nu vieau s ieinnici noslaIgia,
nici aniciunea, ci vieau doai s vd Iinpede piicina Ioi. V-o spun, nine
vei fi noliIizai. Ienliu voi i penliu nine esle o eIileiaie. IndividuI nu
poale ninic i lolui poale loluI. naceasl ninunal disponiliIilale neIegei
de ce I pieaniesc i lolodal I zdiolesc. Lunea i sliivele, iai eu I eIileiez.
I nlogesc cu loale diepluiiIe.
Cuceiiloiii liu c aciunea esle n ea nsi inuliI. Nu exisl decl o
aciune uliI: aceea caie ai ciea din nou onuI i pnnluI. Nu-i voi ciea pe
oaneni din nou niciodal. Dai lieluie s fac ,ca i cun. Cci diunuI Iuplei
n face s nlInesc cainea. Chiai uniIil, cainea esle singuia nea
ceililudine. Nu pol lii decl piin ea. Ialiia nea esle ciealuia. Ial de ce an
aIes acesl efoil alsuid i fi uinaie. Ial de ce sunl penliu Iupl. Lpoca i esle
favoialiI, an spus-o. In acun, nieia cuceiiloiuIui eia geogiafic. La se
nsuia dup nlindeiea leiiloiiiIoi nvinse. Nu nlnpIloi cuvnluI i-a
schinlal sensuI i nu-I nai nunele pe geneiaIuI vicloiios. Acun nieia
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
64
Aldyn arrangement [2010]
lieluie culal n aIl paile: n piolesluI i n saciificiuI fi viiloi. $i nu din
gusl penliu nfingeie. Vicloiia ai fi piefeialiI. Dai nu exisl decl ovicloiie
i ea esle elein. Ie aceea n-ovoi avea nicicnd. Ial IuciuI de caie n izlesc i
n ag lolodal. O ievoIuie se sviele nloldeauna npoliiva zeiIoi,
ncepnd cu aceea a Iui Iioneleu, piinuI cuceiiloi nodein. L o ievendicaie a
onuIui npoliiva deslinuIui su, ievendicaiea siacuIui nu-i decl un
pielexl. Dai nu pol neIege spiiiluI decl n acluI su isloiic i aici ne
nlInin. Tolui, s nu ciedei c n conpIac n eI: n faa conliadiciei
eseniaIe, susin oneneasca nea conliadicie. ni aez Iucidilalea n nijIocuI
a ceea ce o neag. Iieaniesc onuI n faa a ceea ce-I zdiolele i Iileilalea,
ievoIla i pasiunea nea se nlInesc n aceasl ncoidaie, cIaiviziune i
iepeliie nensuial.
Da, onuI esle piopiiuI su scop. $i eI i esle singuiuI scop. Dac viea s
fie ceva, nunai n aceasl via i esle dal a fi. De aIlninleii, acun liu.
Cuceiiloiii ioslesc uneoii cuvinle ca a nvinge sau a depi. Dai nloldeauna
neIeg piineIe ,a se depi. $lii ce nseann aceasla. nanune cIipe, fiecaie
on s-a sinil egaIuI unui zeu. CeI puin aa se spune. Dai aceasla din piicin
c, nli-o slifuIgeiaie, a sinil uiniloaiea nieie a spiiiluIui unan.
Cuceiiloiii nu sunl decl acei oaneni caie-i sinl ndeajuns puleiea penliu a
fi siguii c liiesc cIip de cIip pe nIini i n depIin conliin a aceslei
nieii. L voila aici de o piolIen de aiilnelic, de nai nuIl sau de nai
puin. Cuceiiloiii pol ceI nai nuIl. Dai nu pol nai nuIl decl onuI nsui,
cnd viea. De aceea, ei nu pisesc niciodal cieuzeluI unan, cufundndu-se
nslifunduiiIe ceIe nai fieilini aIe ievoIuiiIoi.
Li afI aici ciealuia nuliIal, dai nlInesc i singuieIe vaIoii pe caie Ie
iulesc i Ie adnii: onuI i lceiea Iui. L sicia i lolodal logia Ioi. Ienliu
ei nu exisl decl un singui Iux, aceIa aI ieIaiiIoi unane. Cun s nu neIegi
c, n acesl univeis vuIneialiI, lol ce-i unan, i nu-i decl all, capl un sens
nai aizloi` Chipuii ncoidale, fialeinilale aneninal i piielenia nlie
lilai, all de puleinic i all de pudic, ial adevialeIe logii, de viene
ce sunl pieiiloaie. n nijIocuI Ioi, spiiiluI i sinle ceI nai line puleiiIe i
IinileIe. Adic eficacilalea. S-a voilil de geniu. Dai geniuI e un cuvnl piea
vag, eu i piefei inleIigena. La poale fi niea. La Iunineaz acesl deeil i-I
donin. i cunoale seiviluliIe i Ie iIuslieaz. Va nuii o dal cu acesl liup.
Dai Iileilalea ei esle c lie.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
65
Aldyn arrangement [2010]
$lin c loale iseiiciIe sunl npoliiva noasli. O inin all de ncoidal
se susliage eleinilii, i loale iseiiciIe, divine sau poIilice, nzuiesc clie
eleinilale. Ieiiciiea i cuiajuI, saIaiiuI sau dieplalea sunl penliu eIe eIuii
secundaie. LIe vin cu o docliin Ia caie lieluie s sulsciii. Dai pe nine nu n
inleieseaz nici ideiIe, i nici eleinilalea. AdeviuiiIe pe nsuia nea nna Ie
poale alinge. Nu n pol despii de eIe. Ial de ce pe nine nu pulei nleneia
ninic, ninic nu dinuie pe uina cuceiiloiuIui, nici chiai docliineIe saIe.
La capluI a loale, se afI noailea. Noi lin asla. $lin i c o dal cu ea se
leinin loluI. Ial de ce aceIe ciniliie ispndile n nlieaga Luiop i caie-i
olsedeaz pe unii dinlie noi sunl all de uile. Nu nfiunuseezi decl ceea
ce iuleli, iai noailea ne face siI i ne olosele. La lieluie, de asenenea,
cuceiil. UIlinuI Caiiaia, piizoniei n Iadova pusliil de ciun, asedial de
veneieni, slillea uiInd sIiIe paIaluIui su deeil, chennd diavoIuI i
ceindu-i noailea. Lia un nod de a o depi. $i lol un senn de cuiaj piopiiu
OccidenluIui esle aceIa de a fi dal un chip all de nspinnlloi IocuiiIoi
unde noailea se ciede cinslil. n univeisuI ievoIlaluIui, noailea gIoiific
injusliia. La esle supienuI aluz.
AIii, lol fi a face vieo concesie, au aIes eleinilalea, afiinnd c Iunea
aceasla nu-i decl o iIuzie. CiniliieIe Ioi suid sul o ievisaie de fIoii i de
psii. L o piiveIile pe pIacuI cuceiiloiuIui, cci ea i ofei inaginea Iinpede
a ceea ce a iespins. LI i-a aIes, dinpoliiv, ngidiluia de fiei negiu sau
gioapa conun. Cei nai luni dinlie oanenii ce s-au consacial veniciei se
sinl uneoii cupiini de o spain pIin de iespecl i de niI penliu aceIe
spiiile ce pol lii nfiunlnd oasenenea inagine a piopiiei Ioi noii. $i lolui
eIe i liag locnai de aici puleiea, afIndu-i aslfeI juslificaiea. DeslinuI
nosliu se afI n faa noasli i noi I nfiunln. Mai puin din oigoIiu, cl
penliu c aven conliina condiiei noaslie fi de uinaie. $i nou ne e
uneoii niI de noi nine. L singuia conpasiune ce ni se paie acceplaliI: un
senlinenl pe caie poale nu-I neIegei i caie nu vi se paie lillesc. $i lolui,
I sinl locnai cei nai ndiznei dinlie noi. Dai penliu noi a fi lilal
nseann a fi Lucid i iefuzn foia caie se despaile de cIaiviziune.
nc o dal, acesle inagini nu piopun o noiaI i nu olIig Ia vieo
judecal, sunl sinpIe desene. LIe nfieaz doai un sliI de via. AnanluI,
acloiuI sau avenluiieiuI joac alsuiduI. Dai dac viea, Ia feI de line o poale
face i onuI casl, funcionaiuI sau pieedinleIe de iepulIic. Ajunge s lii i
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
66
Aldyn arrangement [2010]
s nu ascunzi ninic. nnuzeeIe ilaIiene poi vedea uneoii nici eciane piclale,
pe caie pieoii Ie ineau n diepluI feei ceIoi osndii Ia noaile, penliu a Ie
ascunde eafoduI. SaIluI, sul loale foineIe saIe, cufundaiea n divin sau n
elein, n iIuziiIe colidianuIui sau aIe ideii, ial lol allea eciane caie ascund
alsuiduI. Dai exisl funcionaii fi ecian, i despie acelia vieau s voilesc.
An aIes cazuI exlien. La acea Iinil, alsuiduI Ie d puleii iegeli. L
diepl c aceli piini sunl fi npiie. Dai ei au piiviIegiuI de a li c loale
npiiiIe sunl iIuzoiii. $liu, ial nieia Ioi i zadainic se voilele de
nefeiiciiea Ioi ascuns sau de cenua deziIuziei. A fi Iipsil de speian nu
nseann a dezndjdui. IIciiIe pnnluIui nu sunl cu ninic nai piejos
decl paifunuiiIe ceieli. Nici eu i nici nineni aIluI nu-i poale judeca. Li nu
caul s fie nai luni, ci nceaic s fie consecveni. Dac nuneIe de neIepl i
se poliivele onuIui caie liiele cu ce aie, fi a specuIa asupia a ceea ce nu
aie, alunci acesla esle unneIepl. UnuI dinlie ei, cuceiiloi nIunea spiiiluIui,
Don }uan aI cunoaleiii, acloi aI inleIigenei, lie aceasla nai line ca oiicine:
,,Nu neiii un Ioc piiviIegial pe pnnl sau n cei, cnd i-ai dus pn Ia
desviiie piea iulila-i puilaie de oaie lIajin: ini, nceI nai luncaz, lol
o iidicoI oi cu coaine, i ninic nai nuIl, chiai adnind c nu ciapi de
vanilale i c nu-i scandaIizezi senenii piinli-oaliludine de judecloi.
Tieluia, n oiice caz, s iesliluin iaionanenluIui alsuid chipuii nai
caIde. Inaginaia poale s nai adauge Ia aceslea nuIle aIleIe, inluile n linp
i n exiI i caie, de asenenea, liu s liiasc pe nsuia unui univeis fi
viiloi i fi sIliciune. Aceasl Iune alsuid i fi Dunnezeu se unpIe
alunci cu oaneni caie gndesc Iinpede i nu nai spei. $i n-an voilil nc
despie peisonajuI ceI nai alsuid: ciealoiuI.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
67
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
68
Aldyn arrangement [2010]
CRLA|IA ASURD
IILOZOIIL $I ROMAN
Toale acesle viei neninule n aeiuI avai aI alsuiduIui n-ai pulea
conlinua fi un gnd piofund i slaloinic, caie Ie nsufIeele cu foia Iui. $i,
n acesl caz, nu poale fi voila decl de un ciudal senlinenl de fideIilale. S-au
vzul oaneni conlieni ndepIinindu-i ndaloiiiiIe n linpuI ceIoi nai
slupide izloaie, fi a se socoli n conliadicie cu ei nii. $i aceasla penliu
c penliu ei inpoilanl eia s nu eIudeze ninic. Lxisl, aslfeI, o feiiciie
nelafizic n fapluI de a susine alsuidilalea Iunii. Cuceiiiea sau jocuI,
iuliiiIe fi nuni, ievoIla alsuid sunl lol allea onagii pe caie onuI Ie
aduce piopiiei saIe dennili nli-oIupl ncaie esle dinainle nvins.
Tieluie doai s iespeci ieguIiIe Iuplei. Acesl gnd poale ajunge penliu
a hini o ninle oneneasc, eI a susinul i susine civiIizaii nliegi. Nu negi
izloiuI, ci noii dinpiicina Iui sau liieli! Tol aslfeI i cu alsuiduI: lieluie s
iespiii odal cu eI, s-i iecunoli IeciiIe i s Ie afIi niezuI. naceasl piivin,
lucuiia piin exceIen alsuid esle cieaia. ,Aila i nunai aila, spune
Nielzsche, aven aila, penliu ca adeviuI s nu ne ucid.
n expeiiena pe caie nceic s-o desciiu i s-o fac sinil n nai nuIle
feIuii, e sigui c un chin nele acoIo unde un aIluI noaie. Culaiea pueiiI
a uiliii, chenaiea salisfaciei inn aici fi ecou. Dai ncoidaiea conslanl
caie nenine onuI nfaa Iunii, deIiiuI oidonal caie-I ndeann s piineasc
loluI liezesc n eI o aIl feli. n acesl univeis, opeia devine penliu on ansa
unic de a-i nenine conliina i de a-i fixa avenluiiIe. A ciea nseann a lii
de dou oii. CuliiIe oaile i neIinilile aIe Iui Iiousl, nelicuIoasa sa coIecie
de fIoii, de lapiseiii i de spaine au locnai aceasl sennificaie. Tolodal, ea
nu aie nai nuIl sens decl cieaia conlinu i de nepieuil cieia i se consaci,
zi de zi, o via nlieag, acloiuI, cuceiiloiuI i loi oanenii alsuizi. Toi
nceaic s nineze, s iepele i s iecieeze ieaIilalea ce Ie esle piopiie.
Sfiin loldeauna piina avea chipuI adeviuiiIoi noaslie. Ienliu unon caie
a nlois spaleIe eleinilii, nlieaga exislen nu-i decl un nin uiia sul
nasca alsuiduIui. Cl piivele cieaia, ea esle naieIe nin.
Aceli oaneni nai nli liu. Apoi, lol efoiluI Ioi consl n a slilale, a
nii i a nlogi insuIa fi de viiloi Ia inuI cieia au lias. Dai nai nli
lieluie s lie. Cci descopeiiiea alsuiduIui coincide cu un nonenl de
suspensie, n caie se eIaloieaz i se Iegilineaz pasiuniIe viiloaie. Chiai i
oanenii fi evangheIie au un Munle aI MsIiniIoi. $i nici pe acesla nu-i voie
s adoini. Ienliu onuI alsuid, nu se nai pune piolIena de a expIica i a
iezoIva, ci de a sini i a desciie. ToluI ncepe piinindifeiena cIaivzloaie.
S desciie, ial anliia uIlin a unei gndiii alsuide. $liina nsi,
ajuns Ia capluI paiadoxuiiIoi saIe, nceleaz s nai piopun i se opiele s
conlenpIe i s deseneze peisajuI neieu viigin aI fenoneneIoi. Inina nva
aslfeI c enoia caie ne cupiinde n faa chipuiiIoi Iunii nu ne vine din
adncinea ei, ci din diveisilalea Ioi. LxpIicaia e zadainic, dai senzaia
inne i, npieun cu ea, apeIuiiIe nencelale aIe unui univeis inepuizaliI
ncanlilale. neIegen acun IocuI opeiei de ail.
La nseann noailea unei expeiiene i lolodal nuIlipIicaiea ei. L ca o
iepeliie nonolon i pasional a leneIoi oichesliale de Iune: liupuI,
inepuizaliIa inagine pe fionlonuI lenpIeIoi, foineIe i cuIoiiIe, nuniuI i
sufeiina. Nu-i deci indifeienl dac leininn iegsind piincipaIeIe lene aIe
aceslui eseu n univeisuI nagnific i pueiiI aI ciealoiuIui. An giei dac an
vedea n asla un sinloI i dac an ciede c opeia de ail poale fi socolil un
iefugiu n faa alsuiduIui. La nsi esle un fenonen alsuid i nu ne
piopunen decl s-o desciien. La nu ofei o ieiie din iuI spiiiluaI. Lsle,
dinpoliiv, unuI din senneIe aceslui iu, caie i iepeiculeaz n nlieaga
gndiie a unui on. Dai opeia de ail face ca penliu piina oai spiiiluI s-i
ias dinsine, silundu-I nfaa ceIuiIaIl, nu spie a se pieide nacesla, ci spie a-i
aila cu piecizie caIea fi ieiie pe caie neigen cu loii. Sul sennuI
iaionanenluIui alsuid, cieaia uineaz indifeienei i descopeiiiii. La
naicheaz puncluI din caie nesc pasiuniIe alsuide i unde iaionanenluI
nceleaz. AslfeI se juslific IocuI su nacesl eseu.
Va fi de-ajuns s punen n eviden cleva lene conune ciealoiuIui i
gndiloiuIui penliu a iegsi n opeia de ail loale conliadiciiIe gndiiii
angajale n alsuid. nli-adevi, inleIigeneIe se niudesc nai puin piin
concIuzii idenlice cl piin conliadiciiIe ce Ie sunl conune. Tol aslfeI se
nlnpI i cu gndiiea i cieaia. L apioape inuliI s nai spun c unuI i
aceIai chin I ndeann pe on Ia acesle aliludini. Tocnai de aceea eIe coincid
npuncluI Ioi de pIecaie. Dai an vzul c dinloale fiIozofiiIe caie pIeac de Ia
alsuid puine se nenin n IinileIe Iui. $i locnai dup dislaniiIe i dup
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
69
Aldyn arrangement [2010]
infideIiliIe Ioi an pulul nsuia i nai line ce anune nu apaiine decl
alsuiduIui. Tolodal, sunl siIil s n nliel: esle cu pulin oopei alsuid`
Nu von insisla niciodal ndeajuns asupia caiacleiuIui aililiai aI vechii
opoziii nlie ail i fiIozofic neIeas nli-un sens piea sliicl, ea esle, n nod
sigui, faIs. Dac vien nunai s spunen c anleIe discipIine i au fiecaie
cIinaluI Ioi pailicuIai, afiinn, fi ndoiaI, un adevi, dai caie inne
confuz. Singuia aigunenlaie acceplaliI o ofei conliadicia nlie fiIozofuI
nchis in nij|ccu| sislenuIui su i ailisluI silual in fafa opeiei saIe. Dai IuciuI
esle vaIaliI nunai penliu o anunil foin de ail i fiIozofie, pe caie noi o
considein aici diepl secundai. Ideea unei aile delaale de ciealoiuI ei nu
esle nunai denodal, ci i faIs. n opoziie cu ailisluI, ni se spune: nici un
fiIozof n-a fuiil vieodal nai nuIle sislene. Dai asla e adevial exacl n
nsuia n caie nici un ailisl n-a expiinal vieodal nai nuIl de un singui
Iuciu sul chipuii difeiile. Ieifeciunea inslanlanee a ailei, necesilalea
iennoiiii saIe nu sunl decl piejudeci. Cci i opeia de ail esle oconsliucie
i fiecaie lie cl de nonoloni pol fi naiii ciealoii. AilisluI, ca i gndiloiuI, se
angajeaz i devine eI nsui n opeia sa. Aceasl osnoz pune cea nai
inpoilanl piolIen de eslelic. Mai nuIl, ninic nu-i nai zadainic decl
asenenea dislincii n funcie de nelod i de oliecl penliu cine s-a convins
de unilalea de scop a spiiiluIui. Nu exisl gianie nlie discipIineIe pe caie
onuI i Ie piopune penliu a neIege i a iuli. LIe se nliepliund i aceeai
neIinile Ie unele.
L necesai s spunen de Ia lun ncepul c, penliu ca o opei alsuid s
fie cu pulin, lieluie ca gndiiea, sul foina sa cea nai Iucid, s-i ail
pailea ei. Dai, n aceIai linp, ea nu lieluie s se nanifesle decl ca
inleIigen oidonaloaie. Acesl paiadox se expIic confoin alsuiduIui. Opeia
de ail se nale alunci cnd inleIigena ienun s nai enil iaionanenle
asupia concieluIui. La nseann liiunfuI cinii. L piovocal de gndiiea
Iucid, caie ns, chiai nacesl acl, se alandoneaz pe sine, necednd lenlaiei
de a supiaaduga ceIoi desciise un sens nai adnc, pe caie-I lie neIegilin.
Opeia de ail nliuchipeaz o dian a inleIigenei, a ciei dovad nu o face
ns decl n nod indiiecl. Opeia alsuid pielinde un ailisl conlienl de
acesle Iinile i o ail n caie concieluI nu sennific ninic nai nuIl decl eI
nsui. La nu poale fi scopuI, sensuI i consoIaiea unei viei. A ciea sau a nu
ciea e loluna. CiealoiuI alsuid nu ine Ia opeia sa. LI ai pulea s ienune Ia ea
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
7O
Aldyn arrangement [2010]
i uneoii, chiai ienun nschinluI unei Alisinii.
Iulen lolodal vedea n asla o ieguI de eslelic. Adeviala opei de
ail esle loldeauna pe nsuia onuIui. La esle piinesen cea caie spune ,nai
puin. Lxisl un anune iapoil nlie expeiiena gIolaI a unui ailisl i opeia
caie o iefIecl, nlie Ii|nc|n Mcis|cr i naluiilalea Iui Coelhe. Acesl iapoil e
gieil cnd opeia pielinde s nchid nlieaga expeiien nlie paginiIe
nlsoase aIe unei Iileialuii expIicalive. Acesl iapoil e lun cnd opeia nu-i
decl un fiagnenl lial din lIocuI expeiienei, o fael a diananluIui n caie
sliIuciiea inleiioai se iezun fi a se Iinila, npiinuI caz exisl suipIus i
pielenia Ia eleinilale. n aI doiIea, opei fecund, daloial unei expeiiene
sulneIese, a ciei logie se Ias ghicil. Ienliu ailisluI alsuid, piolIena
consl n a-i nsui aila de a lii, caie e nai piesus de ndennaiea ailislic.
Cu aIle cuvinle, naieIe ailisl esle, nainle de oiice, n cIinaluI alsuiduIui, un
naie on viu, dac neIegen c aici a lii nseann negaI nsui a sini i a
gndi. Opeia nliuchipeaz aadai o dian inleIecluaI. Opeia alsuid
iIuslieaz gndiiea ce ienun Ia iIuziiIe saIe i caie se iesenneaz s nu nai
fie decl oinleIigen ce se foIosele de apaiene, acopeiind cu inagini ceea ce
nu aie nici oiaiune. Dac Iunea ai fi inleIigiliI, aila nu ai exisla.
Nu voilesc aici de aileIe foinei sau aIe cuIoiii, unde slpnele nunai
desciieiea n spIendida ei nodeslie. Lxpiesia ncepe acoIo unde sfiele
gndiiea. IiIozofia acesloi adoIesceni cu ochii goi, de caie sunl pIine
lenpIeIe i nuzeeIe, a fosl lianspus ngesluii. Ienliu unon alsuid, ea e nai
pIin de nvninle decl loale lilIioleciIe. Sul un aIl aspecl, lol aslfeI slau
IuciuiiIe i cu nuzica. Dac exisl o ail Iipsil de oiice nvninle, aceea e
nuzica. La se niudele piea nuIl cu nalenaliciIe penliu a nu fi npiunulal
gialuilalea Ioi. }ocuI acesla aI spiiiluIui cu sine nsui, confoin unoi Iegi
pieslaliIile i nsuiale, se desfoai n spaiuI sonoi ce ne esle piopiiu, dai
dincoIode caie viliaiiIe se nlInesc lolui nli-ununiveis inunan. Nu exisl
senzaie nai pui. Sunl exenpIe nuIl piea sinpIe. OnuI alsuid iecunoale
diepl aIe saIe acesle ainonii i acesle foine.
Dai a viea s voilesc aici despie o opei caie conpoil n ceI nai naie
giad lenlaia de a expIica, ncaie iIuzia se piopune de Ia sine, ncaie concIuzia
esle apioape neIipsil. M iefei Ia cieaia ionanesc. n ceIe ce uineaz, ni
voi pune nlielaiea dac alsuiduI poale s se nenin naceasl cieaie.
A gndi nseann nainle de loale a voi s cieezi o Iune (sau s-i
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
71
Aldyn arrangement [2010]
Iinilezi piopiia Iune, ceea ce-i aceIai Iuciu). nseann a pIeca de Ia
dezacoiduI fundanenlaI ce-I sepai pe on de expeiiena sa, penliu a gsi un
leien de neIegeie poliivil cu noslaIgia sa, un univeis ncoiselal de iaiuni
sau Iuninal de anaIogii caie s peinil iezoIvaiea divoiuIui insupoilaliI.
IiIozofuI, chiai n cazuI Iui Kanl, esle un ciealoi. LI i aie peisonajeIe,
sinloIuiiIe i aciunea sa seciel. LI i aie deznodninleIe saIe. Dinpoliiv,
nlielalea cplal de ionan fa de poezie i de eseu iepiezinl, n ciuda
apaieneIoi, doai o nai naie inleIecluaIizaie a ailei. S fin line neIei: e
voila n piinuI ind de ionaneIe ceIe nai de sean. Iecundilalea i
nieia unui gen se nsoai adesea n iapoil cu eecuiiIe saIe. NuniuI
coviiloi de ionane pioasle nu lieluie s ne fac s uiln de nieia ceIoi
nai lune. Aceslea poail n sine piopiiuI Ioi univeis. RonanuI aie Iogica sa,
iaionanenleIe saIe, inluiia i posluIaleIe saIe. LI i aie, de asenenea,
exigeneIe saIe de cIaiilale.
Opoziia cIasic de caie voilean nai sus esle nc i nai puin Iegilin
n acesl caz pailicuIai. La eia vaIaliI n vienea cnd fiIozofia pulea fi uoi
sepaial de auloiuI su. Aslzi, cnd gndiiea nu nai aspii Ia univeisaIilale,
cnd cea nai lun isloiie a sa ai fi aceea a pocineIoi saIe, lin c sislenuI,
cnd e vaIaliI, nu se sepai de auloiuI su. Llica nsi, sul unuI dinaspecleIe
saIe, nu-i decl o Iung i iiguioas confiden. Cndiiea alsliacl nlInele
n sfiil supoiluI su de caine. Iai jocuiiIe ionaneli aIe liupuIui i aIe
pasiuniIoi se oidoneaz i nai nuIl, confoin exigeneIoi unei viziuni despie
Iune. SciiiloiuI nu nai ,poveslele, ci i cieeaz piopiiuI su univeis. Maiii
ionancieii sunl ionancieii fiIozofi, adic conliaiiuI sciiiloiiIoi cu lez. L
cazuI Iui aIzac, Sade, MeIviIIe, SlendhaI, Dosloievski, Iiousl, MaIiaux,
Kafka, penliu a nu cila decl civa.
Dai locnai aIegeiea pe caie au fcul-o de a sciie nai cuind n inagini
decl apeInd Ia iaionanenle esle ieveIaloaie penliu oanunil gndiie ce Ie
esle conun, gndiiea convins de inuliIilalea oiiciui piincipiu expIicaliv i
de nesajuI pIin de nvninle aI apaienei sensiliIe. Li considei opeia
diepl un sfiil i lolodal diepl un ncepul, diepl iezuIlaluI unei fiIozofii
adesea neexpiinale, diepl iIusliaiea i ncoionaiea ei. Dai ea nu-i conpIel
decl piin sulneIesuiiIe aceslei fiIosofii. La juslific, n sfiil, acea vaiianl
pe o veche len caie spune c gndiiea puin I ndepileaz pe on de via,
dal c gndiiea nuIl I aduce din nou Ia ea. IncapaliI de a sulIina ieaIuI,
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
72
Aldyn arrangement [2010]
gndiiea se nuIunele s-I nineze. RonanuI de caie e voila esle
insliunenluI aceslei cunoaleii ieIalive i lolodal inepuizaliIe, all de
asennloaie cu aceea a diagoslei. Cieaia ionanesc seann cu diagoslea,
piinuiniiea iniiaI i piinnedilaia fecund.
Ial ceI puin piesligiuI pe caie i-I iecunosc de Ia lun ncepul. Dai I
iecunolean i aceIoi piini ai gndiiii uniIile, aIe cioi sinucideii Ie-an
pulul apoi conlenpIa. M inleieseaz s cunosc i s desciiu foia caie-i
aduce pe caIea llul a iIuziei. M voi sIuji deci i aici de aceeai nelod.
IapluI de a n fi foIosil de ea i pn acun ni va ngdui s-ni scuilez
iaionanenluI i s-I iezun fi nlizieie piinli-un exenpIu. Vieau s liu
dac, acceplnd s liiasc fi apeI, onuI poale consini, de asenenea, s
nunceasc i s cieeze fi apeI i caie esle diunuI caie duce clie acesle
Iileili. Vieau s-ni descluez univeisuI de fanlone i s-I popuIez nunai
cu adeviuiiIe cinii, a cioi piezen nu o pol nega. Iol s fac gesluI alsuid,
s aIeg, dinlie allea aIleIe, aliludinea ciealoaie. Dai o aliludine alsuid,
penliu a se nenine ca alaie, lieluie s inn conlienl de gialuilalea ei.
Tol aslfeI i opeia. Dac nu iespecl exigeneIe alsuiduIui, dac nu iIuslieaz
divoiuI i ievoIla, dac saciific pe aIlaiuI iIuziiIoi i liezele speiana, nu
nai e gialuil. Nu n nai pol delaa de ea. Viaa nea poale afIa n opei -
Iuciu deiizoiiu - un sens. La nu nai esle aceI exeiciiu de delaaie i de
pasiune piin caie se desviesc spIendoaie a i inuliIilalea unei viei
oneneli.
n doneniuI cieaiei, unde lenlaia de a expIica inne cea nai
puleinic, se poale oaie depi aceasl ispil` n Iunea ficliv, n caie
conliina Iunii ieaIe esle all de puleinic, pol inne ciedincios
alsuiduIui fi s cad piad doiinei de a liage concIuzii` Ial lol allea
nlielii caie, cu un uIlin efoil, lieluie ceicelale. Ai neIes caie esle
sennificaia Ioi. Sunl uIlineIe sciupuIe aIe unei conliine ce se lene i
ienun Ia piina i dificiIa sa nvlui, cu pieuI unei uIline iIuzii. Ceea ce
esle vaIaliI penliu cieaie, consideial ca una din aliludiniIe posiliIe aIe
onuIui conlienl de alsuid, e vaIaliI penliu loale sliIuiiIe de via ce i se
ofei aceslui on. CuceiiloiuI sau acloiuI, ciealoiuI sau Don }uanuI poale s
uile c exeiciiuI Iui de via nu poale exisla fi conliina caiacleiuIui su
Iipsil de sens. Ne olinuin all de iepede! Vien s clign lani, ca s liin
feiicii, i loal slidania ceIoi nai luni ani de via se concenlieaz n
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
73
Aldyn arrangement [2010]
vedeiea cligiii acesloi lani. Ieiiciiea esle uilal, nijIocuI e Iual diepl scop.
Tol aslfeI, lol efoiluI cuceiiloiuIui va devia clie anliie, caie nu eia Ia
ncepul decl o caIe clie o via nai naIl. Don }uan, Ia induI su, i va
accepla deslinuI, nuIunindu-se cu aceasl exislen, a ciei nieie nu
vaIoieaz ninic fi ievoIl. UnuI nesocolele conliina, ceIIaIl ievoIla: n
anndou cazuiiIe, alsuiduI a dispiul! n inina oneneasc exisl alla
ncpnal speian! In i oanenii cei nai despiini de loale sfiesc
uneoii piin a accepla iIuzia. Aceasl apiolaie diclal de nevoia de Iinile esle
soia Iunliic a consinnnluIui exisleniaI. Lxisl aslfeI zei de Iunin i
idoIi de noioi. Dai noi lieluie s afIn caIea de nijIoc ce duce clie chipuiiIe
onuIui.
In acun, eecuiiIe exigenei alsuide ne-au ailal ceI nai line n ce
consl ea. n aceIai nod, ne va fi de-ajuns, spie a fi Inuiii, s olseivn c
cieaia ionanesc poale ofeii aceeai anliguilale ca anunile fiIozofii. Iol
deci s aIeg, spie a exenpIifica, oopei caie s nliuneasc loale eIenenleIe ce
indic conliina alsuiduIui, oopei avnd unpuncl de pIecaie Iinpede i un
cIinal Iucid. ConsecineIe ei voi fi penliu noi pIine de nvninle. Dac
alsuiduI nu-i iespeclal, von li piin ce sulleifugiu s-a inliodus iIuzia. Un
exenpIu piecis, o len, fideIilalea ciealoiuIui ne voi fi de-ajuns. L voila de
aceeai anaIiz pe caie an fcul-onai sus, nli-unnod nai annunil.
Voi exanina o len favoiil a Iui Dosloievski. A fi pulul, Ia feI de line,
s sludiez i aIle opeie. Dai n piolIena aceasla esle lialal diiecl, n sensuI
nieiei i aI enoiei, ca i n cazuI fiIozofiiIoi exisleniaIisle despie caie an
voilil. Acesl paiaIeIisn ni seivele aigunenlaiea.
Nntc:
| curics s4 ccns|afi c4 pic|ura cca nai in|c|cc|ua|4, accca carc cau|4 s4 rcduc4 rca|i|a|ca |a c|cncn|c|c
sa|c cscnfia|c, nu nai cs|c, |a |ini|4, dcca| c oucuric a ccniu|ui. |a nu nai p4s|rcaz4 din unitcrs dcca|
cu|carca.
Dac4 nc gandin oinc, aa sc cxp|ic4 cxis|cnfa rcnanc|cr prcas|c. Aprcapc |ca|4 |unca sc crcdc
capaoi|4 dc a gandi i, in|r-c carccarc n4sur4, oinc sau r4u, gandc|c cfcc|it. Prca pufini, dinpc|rit4, pc| s4
sc inaginczc pccfi sau f4uri|cri dc frazc fruncasc. Dar din c|ipa in carc gandirca a prcta|a| asupra s|i|u|ui,
rcnanu| a dctcni| un oun a| nu|finii. Accs|a nu-i un r4u a|a| dc narc pc ca| sc spunc. Cci nai ouni ajung
s4 fic i nai cxigcnfi faf4 dc ci inii. |ar cci carc succno4 nu ncri|au s4 supraticfuiasc4.
Accca a |ui Ma|raux, dc cxcnp|u. Dar ar fi |rcoui| s4 aocrd4n in acc|ai |inp prco|cna sccia|4, carc,
in|r-adct4r, nu pca|c fi cti|a|4 dc gandirca aosurd4 (dci accas|a ii pca|c prcpunc nai nu||c sc|ufii i din
cc|c nai difcri|c). Trcouic |c|ui s4 nc |ini|4n.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
74
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
75
Aldyn arrangement [2010]
KIRILOV
Toi eioii Iui Dosloievski se nlieal asupia sensuIui vieii, ial piin ce
sunl nodeini: nu se len de iidicoI. SensiliIilalea cIasic se deoselele de
sensiliIilalea nodein piin fapluI c piina se hinele din piolIene noiaIe,
iai uIlina din piolIene nelafizice. n ionaneIe Iui Dosloievski, nlielaiea e
pus cu o asenenea inlensilale, ncl ea nu poale duce decl Ia soIuii
exliene. Lxislena esle nincinoas sau elein. Dac Dosloievski s-ai nuIuni
cu aceasl anaIiz, n-ai fi decl fiIozof. Dai eI iIuslieaz consecineIe pe caie
asenenea jocuii aIe spiiiluIui Ie pol avea n viaa unui on i, piin aceasla, e
ailisl. Din acesle consecine I ieine uIlina, aceea pe caie eI nsui, n ]urna|u|
unui scrii|cr, o nunele ,sinucideie Iogic. nli-adevi, n paginiIe pulIicale
ndecenliie 1876, eI inagineaz iaionanenluI ,sinucideiii Iogice. Convins
c exislena oneneasc esle o peifecl alsuidilale penliu ceI caie nu ciede n
nenuiiie, dezndjduiluI ajunge Ia uinloaieIe concIuzii: ,De viene ce, Ia
nlieliiIe neIe n Ieglui cu feiiciiea, ni s-a ispuns piin nijIociiea
conliinei neIe c nu pol fi feiicil aIlfeI decl nainonie cu naieIe lol, pe caie
nu-I concep i nu voi fi niciodal n nsui s-I concep, evidenl... De viene
ce, n sfiil, n aceasl oidine a IuciuiiIoi, ni asun ioIuI de iecIananl i
lolodal de gaianl, de acuzal i de judecloi i de viene ce gsesc aceasl
conedie a naluiii cu desviiie slupid, socolind chiai uniIiloi dinpaile-ni
s accepl s-o joc... n caIilalea nea indisculaliI de iecIananl i de gaianl, de
judecloi i de acuzal, condann aceasl nalui caie, cu o all de neiuinal
ndizneaI, n-a fcul s n nasc ca s sufi, o condanns fie ninicil o dal
cu nine.
O asenenea aliludine nai conpoil nc un oaiecaie unoi. Acesl
sinuciga se onoai penliu c, pe pIannelafizic, e vexal. nli-unanune sens,
se izlun. L noduI Iui de a aila c ,nu se Ias neIal. $lin lolui c aceeai
len capl cea nai adniialiI anpIoaie daloiil Iui KiiiIov, peisonaj din
Dcncnii, pailizan eI nsui aI sinucideiii Iogice. IngineiuI KiiiIov decIai
undeva c viea s-i ia viaa penliu c ,asla-i ideea Iui. L Iesne de vzul c
acesle cuvinle lieluie neIese nsensuI Ioi piopiiu. LI se pieglele de noaile
n nuneIe unei idei, aI unui gnd. Aven de-a face aici cu sinucideiea
supeiioai. Tieplal, de-a IunguI sceneIoi n cuisuI cioia nasca Iui KiiiIov se
Iunineaz puin cle puin, ni se dezvIuie gnduI falaI ce-I nsufIeele. nli-
adevi, ingineiuI ieia iaionanenluI din]urna|. Sinle c Dunnezeu e necesai
i c LI lieluie s exisle. Dai, lolodal, lie c Dunnezeu nu exisl i c nu
poale exisla. ,Cun de nu neIegi, excIan eI, c acesl nolive suficienl penliu
a le onoi` Alaie aliludine aie i ncazuI Iui cleva dinconsecineIe alsuide.
Accepl, din indifeien, ca sinucideiea Iui s fie uliIizal n foIosuI unei
cauze pe caie o dispieuiele. ,An holil n noaplea asla c ni-e loluna. i
pieglele, nsfiil, gesluI cu unsenlinenl de ievoIl i de Iileilale. ,M voi
onoi spie a-ni afiina nesupuneiea, noua i leiiliIa nea Iileilale. Nu nai e
voila de izlunaie, de ievoIl. KiiiIov esle deci un peisonaj alsuid - cu
aceasl iezeiv eseniaI lolui: se onoai. Dai eI nsui ne expIic aceasl
conliadicie i naa feI, ncl ne dezvIuie lolodal secieluI alsuid ndepIina
sa puiilale. nli-adevi, eI adaug Iogicii saIe aducloaie de noaile o anliie
exliaoidinai, caie d peisonajuIui nlieaga sa peispecliv: viea s se onoaie
spie a deveni Dunnezeu.
RaionanenluI e de o cIaiilale cIasic. Dac Dunnezeu nu exisl, KiiiIov
esle Dunnezeu. Dac Dunnezeu nu exisl, KiiiIov lieluie s se onoaie,
KiiiIov lieluie deci s se onoaie penliu a fi Dunnezeu. L o Iogic alsuid,
dai esle locnai cea caie lieluie. Inleiesanl esle ns a da un sens aceslei
divinili aduse pe pnnl, ceea ce nseann de fapl a Iunina pienisa: ,Dac
Dunnezeu nu exisl, eu sunl Dunnezeu, caie inne nc desluI de
olscui. L inpoilanl s ienaicn nai nli c onuI caie afiin aceasl
pielenie nesluil apaiine nliu loluI Iunii acesleia. n fiecaie dininea
face ginnaslic spie a-i nlieine snlalea. I enoioneaz lucuiia Iui $alov
de a-i fi iegsil soia. Ie o hilie ce va fi gsil dup noailea sa, viea s
deseneze ofigui caie s ,Ie dea cu lifIa. L copiIios i iule Ia nnie, plina,
nelodic i sensiliI. L supiaon piin Iogica i piin ideea sa fix, dai e on n
loale ceIeIaIle piivine. Tolui, eI e aceIa caie ne voilele cu caIn despie
piopiia Iui divinilale. Nu-i nelun sau, alunci, Dosloievski nsui e nelun.
ZluciunuI Iui nu se daloieaz aadai unei iIuzii de negaIonan. Iai a neIege
cuvinleIe nsensuI Ioi piopiiu ai fi, de dala asla, iidicoI.
KiiiIov nsui ne ajul s neIegen i nai line. La o nlielaie a Iui
Slavioghin, piecizeaz c nu se gndele Ia un Dunnezeu-on. An pulea
ciede c din giija de a se deoseli de Hiislos. Dai, n ieaIilale, e voila de a-I
anexa pe acesla, nli-adevi, KiiiIov inagineaz o cIip c Iisus, nuiind, nu
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
76
Aldyn arrangement [2010]
sc rcg4sc|c in paradis. LI i d alunci seana c loale chinuiiIe saIe au fosl
zadainice. ,LegiIe naluiii, spune ingineiuI, I-au siIil pe Hiislos s liiasc n
nijIocuI ninciunii i s noai penliu o ninciun. n acesl sens nunai, Iisus
nliuchipeaz nlieaga dian oneneasc. Lsle onuI-peifecl, fiindc a
ieaIizal condiia cea nai alsuid. Nu-i DunnezeuI-on ci OnuI-dunnezeu.
$i, ca eI, fiecaie dinlie noi poale fi islignil i neIal - fiecaie esle islignil i
neIal nli-oanunil nsui.
Divinilalea de caie voilin e deci pe de-a-nlieguI leiesli. ,An culal
linp de liei ani, spune KiiiIov, aliiluluI divinilii neIe: independena. Din
aceasl cIip, nlieziin sensuI pienisei kiiiIoviene: ,Dac Dunnezeu nu
exisl, eu sunl Dunnezeu. A deveni Dunnezeu nu nseann decl a fi Iilei
pe acesl pnnl, a nu sIuji o fiin nenuiiloaie, nseann nai cu sean,
lineneIes, a liage loale consecineIe aceslei duieioase independene. Dac
Dunnezeu exisl, loluI depinde de LI i noi nu pulen ninic npoliiva
voinei Iui. Dac nu exisl, loluI depinde de noi. Ienliu KiiiIov i penliu
Nielzsche, a-I onoi pe Dunnezeu nseann a deveni lu nsui Dunnezeu,
nseann a ieaIiza chiai pe acesl pnnl viaa venic despie caie ne
voilele LvangheIia.
Dai, dac aceasl ciin nelafizic e de-ajuns penliu desviiiea
onuIui, Ia ce lun s i se nai adauge sinucideiea` De ce s le onoii, s
piseli aceasl Iune, dup ce i-ai cuceiil Iileilalea` O alaie aliludine e
conliadicloiie. KiiiIovolie piea line i de aceea adaug: ,Dac sini aceasla,
eli un ai i, depaile de a le onoi, vei lii n cuInea gIoiiei. Dai oanenii
sunl ignoiani. Li nu sinl ,aceasla. Ca pe vienea Iui Iioneleu, nuliesc n
sufIeleIe Ioi oaila speian. Au nevoie s Ii se aiale diunuI i nu se pol Iipsi
de piedic. KiiiIov lieluie aadai s se onoaie din diagosle penliu oneniie.
Tieluie s Ie aiale fiaiIoi si ocaIe iegaI i anevoioas pe caie va neige eI ceI
dinli. Sinucideiea Iui e o sinucideie pedagogic. KiiiIov se saciific. Tolui,
dei islignil, eI nu va fi neIal. Rnne onuI-dunnezeu, cunoscndu-i
noailea fi de viiloi, pliuns de neIancoIia evangheIic. ,Sunl nefeiicil,
spune eI, penliu c sunl siIil s-ni afiin Iileilalea. Dai dup noailea Iui,
oanenii, n sfiil, voi li i acesl pnnl se va unpIe de aii i va sliIuci de
nieie oneneasc. CIonuI poinil din pisloIuI Iui KiiiIov va fi sennaIuI
uIlinei ievoIuii. AslfeI, nu dispeiaiea I npinge Ia noaile, ci nunai
diagoslea de apioapeIe. nainle de a leinina n nod sngeios o
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
77
Aldyn arrangement [2010]
inexpiinaliI avenlui spiiiluaI, KiiiIovioslele uncuvnl Ia feI de vechi ca
i sufeiina oaneniIoi: ,ToluI e line.
La Dosloievski, lena sinucideiii esle, aadai, o len alsuid. S noln,
nainle de a conlinua, c KiiiIov ieapaie n aIle peisonaje caie, de asenenea,
sunl puncluI de pIecaie penliu noi lene alsuide. Slavioghin i Ivan
KaianazovapIic nvia piaclica adeviuiiIoi alsuide. Moailea Iui KiiiIov
i eIileieaz pe ei. Anndoi nceaic s fie aii. Slavioghin duce o via
,iionic - lin ndeajuns de line caie. Slinele ui n juiuI Iui. $i lolui,
cuvnluI-cheie aI aceslui peisonaj se afI n sciisoaiea sa de adio: ,N-an
pulul ui ninic i pe nineni. Lsle aiuI indifeienei. Ca i Ivan, caie iefuz s
aldice de Ia puleiiIe iegaIe aIe inleIigenei. AceIoia caie, ca fialeIe su,
dovedesc piin viaa Ioi c, penliu a ciede, lieluie s le uniIeli, eI ai pulea s
Ie ispund c o asenenea condiie e Iipsil de dennilale. CuvnluI su cheie
esle: ,ToluI e ngduil, cu nuana cuvenil de liislee. ineneIes, ca i
Nielzsche, ceI nai ceIeliu dinlie ucigaii de Dunnezeu, sfisele i eI n
nelunie. Dai e un iisc caie lieluie nfiunlal i, n faa unoi asenenea
sfiiluii liagice, nicaiea eseniaI a spiiiluIui alsuid consl n a se nliela:
,$i ce dovedele aceasla`
AslfeI, ionaneIe, ca i ]urna|u|, pun piolIena alsuiduIui. LIe
inslauieaz Iogica dus pn Ia noaile, exaIlaiea, Iileilalea ,leiiliI, gIoiia
aiiIoi devenil gIoiie oneneasc. ToluI e line, loluI e ngduil, ninic nu
lieluie uil: ial lol allea judecai alsuide. Dai cl e de piodigioas aceasl
cieaie, n caie fiine de foc i de ghea ne pai all de faniIiaie! Lunea
plina a indifeienei, caie cIocolele n inina Ioi, nu ni se paie nliu ninic
nonsliuoas. Regsin nea spaineIe noaslie ziInice. $i nineni, fi ndoiaI,
n-a liul ca Dosloievski s nvennleze Iunea alsuid n fainece all de
apiopiale i, lolodal, all de chinuiloaie.
$i lolui, caie-i concIuzia Iui` Dou cilale ne voi aila conpIela
isluinaie nelafizic ce-I duce pe sciiiloi clie aIle ieveIaii. RaionanenluI
sinucideiii Iogice piovocnd uneIe piolesle aIe ciiliciIoi, Dosloievski, n
paginiIe uinloaie aIe ]urna|u|ui, i dezvoIl puncluI de vedeie, lignd
uinloaiea concIuzie: ,Dac fpluiii oneneli ciedina n nenuiiie i esle
all de necesai (ncl fi ea ajunge s se onoaie), nseann c ea iepiezinl
slaiea noinaI a oneniiii. AslfeI fiind, nenuiiiea sufIeluIui onenesc exisl
n nod nendoieInic. Ie de aIl paile, n uIlineIe pagini aIe uIlinuIui su
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
78
Aldyn arrangement [2010]
ionan, Ia capluI aceIei giganlice Iuple cu Dunnezeu, civa copii I nlieal
pe AIioa: ,Kaianazov, e adevial ce spune ieIigia, c von nvia din noii i
c ne von nlIni unii cu aIii` Iai AIioa Ie ispunde: ,Sigui, ne von nlIni
i ne von povesli cu lucuiie lol ce s-a nlnpIal.
AslfeI, KiiiIov, Slavioghin i Ivan sunl nfini. |rafii Karanazct d
ispuns Dcncni|cr. $i e voila, nli-adevi, de o concIuzie. CazuI Iui AIioa
nu-i anliguu ca aceIa aI piinuIui Mkin. oInav, acesla din uin liiele
nli-un piezenl peipeluu, nuanal de suisuii i de indifeien, i aceasl
slaie de lealiludine ai pulea fi nsi viaa venic de caie voilele piinuI.
AIioa, dinpoliiv, spune Iinpede: ,Ne von nlIni. Nu nai poale fi voila
de sinucideie i de nelunie. La ce lun, penliu ceI ce esle sigui de nenuiiie i
de lucuiiiIe ei` OnuI i schinl piopiia sa divinilale pe feiiciie. ,Ne von
povesli cu lucuiie lol ce s-a nlnpIal. AslfeI, pisloIuI Iui KiiiIov i-a
sIolozil gIonuI undeva n Rusia, dai Iunea a conlinual s nulieasc oaileIe
ei speiane. Oanenii n-au neIes ,aceasla.
Nu ne voilele deci un ionanciei alsuid, ci un ionanciei exisleniaIisl.
$i n cazuI su saIluI esle enoionanl, nvennlnd n nieie aila caie-I
inspii. L o adeziune inpiesionanl, znisIil n ndoiaI, nesigui i
nfIcial. Voilind despie |rafii Karanazct, Dosloievski sciia: ,Chesliunea
piincipaI ce va fi uiniil n loale paginiIe aceslei cii esle cea caie n-a
chinuil, conlienl sau inconlienl, nlieaga nea via: exislena Iui
Dunnezeu. L gieu de ciezul c un singui ionan a fosl de-ajuns spie a
liansfoina n ceililudine pIin de lucuiie sufeiina unei viei nliegi. Un
conenlaloi ienaic, i pe lun dieplale, c Dosloievski esle nai apioape de
Ivan: n linp ce capiloIeIe afiinalive din |rafii Karanazct i-au ceiul liei Iuni
de slidanie, ,lIasfeniiIe, cun Ie nunele eI, au fosl sciise cu exaIlaie n liei
splnni. Toale peisonajeIe poail ncainea Ioi acesl ghinpe, pe caie-I nfig
i nai adnc, sau ciuia i caul un Ieac n senzaie sau n inoiaIilale. S
innen, oiicun, asupia aceslei ndoieIi. Ial o opei n caie, nli-un
cIaiolscui nai inpiesionanl decl Iunina ziIei, pulen suipiinde Iupla
onuIui npoliiva speianeIoi saIe. Ajuns Ia capluI ei, ciealoiuI aIege
npoliiva peisonajeIoi saIe. Aceasl conliadicie ne ngduie s inlioducen
o nuan. n cazuI de fa, nu e voila de o opei alsuid, ci de o opei caie
pune piolIena alsuiduIui.
RspunsuI Iui Dosloievski esle uniIina, ,iuinea, dup cun i spune
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
79
Aldyn arrangement [2010]
Slavioghin. Dinpoliiv, o opei alsuid nu d nici un ispuns, ial loal
deoseliiea. n ncheieie, s noln c alsuiduI e conliazis n aceasl opei nu
de caiacleiuI ei cielin, ci de fapluI c ea veslele viaa viiloaie. Ioi fi cielin
i alsuid. Lxisl exenpIe de cielini caie nu cied n viaa viiloaie. n Ieglui
cu opeia de ail, ai fi deci posiliI s se piecizeze una din diieciiIe anaIizei
alsuide, aa cun s-a pulul nliezii n paginiIe piecedenle. La duce Ia
afiinaiea ,alsuidilii LvangheIiei, punnd n Iunin ideea, fecund n
uinii, c convingeiiIe pol neige nn nnn cu Iipsa de ciedin. Veden,
dinpoliiv, cun auloiuI Dcncni|cr, dei depiins cu acesle diunuii, a apucal,
n ceIe din uin, pe o caIe cu loluI difeiil. SuipiinzloiuI ispuns dal de
ciealoi peisonajeIoi saIe, de Dosloievski Iui KiiiIov, poale fi, nli-adevi,
iezunal aslfeI: exislena esle nincinoas i venic.
Nntc:
,S|atrcgnin. Crczi in tiafa tcnic4 in|r-c a||4 |unc? Kiri|ct. Nu, dar crcd in tiafa tcnic4 in
accas|4 |unc.
,Onu| -a n4sccci| pc Dunnczcu pcn|ru ca s4 nu sc cncarc. |a|4 rczuna|u| is|crici unitcrsa|c dc
pan4 acun.
8cris Scncc|zcr.
Gidc facc c coscrtafic ciuda|4 i p4|runz4|carc. aprcapc |cfi crcii |ui Dcs|cicts|i sn| pc|igani.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
8O
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
81
Aldyn arrangement [2010]
CRLA|IA IR DL VIITOR
Vd, aadai, c speiana nu poale fi eIudal odal penliu loldeauna i c
i poale Iua cu asaIl i pe cei ce se voiau izlvii de ea. OpeieIe de caie a fosl
voila pn aici n inleieseaz locnai dinacesl puncl de vedeie. A pulea, ceI
puin sul iapoiluI cieaiei, s enuni cleva opeie cu adevial alsuide. Dai
n loale lieluie s exisle un ncepul. OliecluI aceslei ceicelii esle o anune
fideIilale. iseiica n-a fosl all de aspi cu eielicii decl penliu c socolea c
nu exisl dunannai piinejdios decl unfiu caie a pisil diunuI ceI diepl.
Dai isloiia ndizneIiIoi gnoslice i peisislena cuienleIoi naniheisle au
fcul nai nuIl penliu fuiiiea dognei oilodoxe decl loale iugciuniIe.
Islind piopoiiiIe, lol aslfeI slau IuciuiiIe i cu alsuiduI. Recunoalen
diunuI su piopiiu, pe nsui ce descopeiin ciIe ce se depileaz de eI. La
capluI iaionanenluIui alsuid, nli-una din aliludiniIe diclale de Iogica sa,
nu-i indifeienl s iegseli speiana, inliodus din nou sul una din
nfiiiIe ei ceIe nai palelice. Aceasla ne aial cl e de gieu de ieaIizal
asceza alsuid. Aceasla ne aial nai cu sean necesilalea unei conliine
cIipde cIip Iucide, liinindu-ne Ia cadiuI geneiaI aI aceslui eseu.
Dai dac nu se pune nc piolIena de a invenlaiia opeieIe alsuide,
pulen ceI puin s liagen concIuziiIe n Ieglui cu aliludinea ciealoaie,
adic n Ieglui cu una din aliludiniIe caie pol nliegi exislena alsuid.
Aila nu poale fi de ninic nai line sIujil decl de o gndiie negaliv.
TenlaliveIe ei olscuie i uniIile sunl lol all de necesaie penliu neIegeiea
unei naii opeie pe cl de necesai e cuIoaiea neagi penliu a neIege
cuIoaiea aIl. A nunci i a ciea ,penliu ninic, a scuIpla naigiI, a ii c ceea
ce cieezi lu nu aie viiloi, a-i vedea opeia niniciiii nli-o singui zi, conlienl
fiind c, n neIesuI Iui ceI nai adnc, fapluI e lol all de Iipsil de nsennlale
ca i aceIa de a zidi penliu secoIe - ial neIepciunea dificiI pe caie o
ngduie gndiiea alsuid. S-i ndepIineasc n aceIai linp ceIe dou
saicini, negnd, pe de o paile, exaIlnd, pe de aIl paile - ial diunuI ce se
deschide n faa ciealoiuIui alsuid. LI lieluie s iesliluie viduIui cuIoiiIe
saIe.
Ajungen aslfeI Ia o concepie pailicuIai a opeiei de ail. Iiea adesea
opeia unui ciealoi e consideial ca o suil de niluiisiii izoIale. AilisluI esle
Confundal alunci cu onuI de Iileie. O gndiie piofund se afI n conlinu
deveniie, nliieaz expeiiena unei viei nliegi i se nodeIeaz dup ea.
Tol aslfeI, cieaia unic a unui on e lol nai puleinic cu fiecaie din chipuiiIe
saIe succesive i nuIlipIe, adic cu fiecaie nou opei. UneIe Ie nliegesc pe
ceIeIaIle, Ie coiecleaz sau Ie ajung din uin i, de asenenea, Ie conliazic.
Cieaia ia sfiil nu o dal cu sliigluI vicloiios aI ailisluIui oilil de iIuzie:
,An spus loluI, ci o dal cu noailea ciealoiuIui, cu caie se ncheie
expeiiena acesluia i cailea piopiie geniuIui su.
Acesl efoil, aceasl conliin supiaoneneasc nu-i apai n chip necesai
cililoiuIui. Nu exisl nislei n cieaia oneneasc. Voina sviele acesl
niiacoI. Dai nu exisl cieaie adevial fi lain. NendoieInic, o suil de
opeie poale fi doai o seiie de apioxinaii aIe uneia i aceIeiai gndiii. Dai
pulen s ne inaginn i o aIl calegoiie de ciealoii, caie ai pioceda piin
juxlapuneie. OpeieIe Ioi pol piea fi Ieglui nlie eIe. nli-o anunil
nsui, eIe sunl conliadicloiii. Dai, consideiale n iapoil cu aceI lol pe caie-I
aIcluiesc, veden cun eIe se ailicuIeaz n funcie de o anunil oidine.
Moailea Ie d, aslfeI, sensuI definiliv. LIe piinesc Iunina Ioi cea nai
sliIuciloaie de Ia nsi viaa auloiuIui Ioi. Cl viene acesla liiele,
opeieIe saIe nu-s decl ocoIecie de eecuii. Dai, dac acesle eecuii pslieaz
loale aceeai iezonan, ciealoiuI a liul s iepele inaginea piopiiei saIe
condiii, a liul s dea gIas secieluIui sleiiI pe caie-I deine.
LfoiluI de doninaie esle, nli-un asenenea caz, consideialiI. Dai
inleIigena oneneasc poale s fac fa Ia nuIl nai nuIl. La va denonslia
nunai aspecluI voIunlai aI cieaiei. An ailal n aIl paile c voina
oneneasc nu aie aIl scop decl aceIa de a nenine conliina lieaz. Dai
IuciuI nu-i cu pulin fi discipIin. Cieaia esle cea nai eficace coaI a
ildiii i a Iucidilii. Lsle, de asenenea, niluiia zguduiloaie a singuiei
dennili a onuIui: ievoIla lenace npoliiva condiiei saIe, peiseveiena nli-
un efoil pe caie-I considei sleiiI. La ceie un efoil colidian, slpniie de sine,
apiecieiea exacl a IinileIoi adeviuIui, nsui i foi. La nseann ascez.
$i loale aceslea ,penliu ninic, penliu a iepela neieu aceIai Iuciu i a nu
nainla nici ncai cu un pas. Dai poale c naiea opei de ail aie nai puin
inpoilan piin ea nsi decl piin nceicaiea Ia caie I supune pe on i piin
ocazia pe caie i-o d de a-i depi piopiiiIe nIuci i de a se nai apiopia cu
nc puinde ieaIilalea sa nud.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
82
Aldyn arrangement [2010]
S nu se confunde esleliciIe. Nu invoc aici docunenlaiea ildloaie,
iIusliaiea nencelal i sleiiI a unei leze, ci dinpoliiv, dac n-an expiinal
Iinpede. RonanuI cu lez, opeia caie viea s confiine, cea nai viednic de
dispie din loale, esle cea caie ceI nai adeseoii se inspii dinli-o gndiie
sa|isf4cu|4. Denonslin adeviuI pe caie socolin c-I deinen. Dai aslfeI nu
punen n nicaie decl idei, iai ideiIe sunl conliaiiuI gndiiii. Ciealoiii de
acesl feI sunl fiIozofi iuinai. Cei despie caie voilesc sau pe caie-i inaginez
sunl, dinpoliiv, gndiloii Iucizi. Ajuni Ia un anune puncl, acoIo unde
gndiiea se nloaice asupia ei nsei, ei naI inaginiIe opeieIoi Ioi ca pe nile
sinloIuii evidenle aIe unei gndiii Iinilale, nuiiloaie i ievoIlale.
LIe dovedesc, poale, ceva. Dai ionancieiii i dau acesle dovezi nai
cuind Ioi niIe decl ceIoiIaIi. LseniaIuI esle c liiunf n conciel i n
aceasla sl nieia Ioi. TiiunfuI acesla pe de-a-nlieguI cainaI Ie-a fosl
pieglil de ogndiie aIe ciei puleii alsliacle au fosl uniIile. Cnd uniIina e
depIin, cainea d dinli-o dal cieaiei nlieaga sa sliIuciie alsuid. Tocnai
fiIozofii iionici sunl cei caie cieeaz opeie pasionale.
Oiice gndiie caie ienun Ia unilale pieaniele diveisilalea. Iai
diveisilalea esle doneniuI ailei. Singuia gndiie caie eIileieaz spiiiluI esle
cea caie-I Ias singui, sigui de IinileIe saIe i de sfiiluI su apiopial. Nici o
docliin nu-I soIicil. LI aleapl naluiizaiea opeiei i a vieii. Despiins de
eI, opeia va face s isune o dal nai nuIl vocea slins a unui sufIel izlvil
penliu loldeauna de speian. Sau va lcea, dac ciealoiuI, olosil de jocuI
su, viea s-I piseasc. Anndou aliludiniIe sunl echivaIenle.
Iielind, aslfeI, cieaiei alsuide ceea ce pielindean i gndiiii: ievoIla,
Iileilalea i diveisilalea. La va nanifesla apoi piofunda sa inuliIilale. n acesl
efoil colidian, ncaie inleIigena i pasiunea se nliepliund i se exaIl, onuI
alsuid descopei o discipIin caie va conslilui eseniaIuI foiei saIe.
Ieiseveiena necesai aici, ncpnaiea i cIaiviziunea se nlInesc aslfeI cu
aliludinea cuceiiloiuIui. A ciea nseann a da o foin piopiiuIui deslin.
Toale acesle peisonaje se definesc piin opeia Ioi, ceI puin lol all pe cl se
definele aceasla piineIe. AcloiuI ne-a ailal: nu exisl giani nlie a piea i
a fi.
S nai spunen o dal. Ninic din loale aceslea nu aie un sens ieaI. Ie
diunuI aceslei Iileili nai inne de fcul nc un pas. UIlinuI efoil aI
acesloi spiiile niudile, aI ciealoiuIui sau aI cuceiiloiuIui, esle de a li s se
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
83
Aldyn arrangement [2010]
eIileieze i de opeia nliepiins, de a ajunge s adnil c opeia nsi -
cuceiiie, diagosle sau cieaie - poale s nu exisle, ncununnd aslfeI
inuliIilalea piofund a oiiciei viei individuaIe. Aceasla Ie d chiai nai
nuIl uuiin n ieaIizaiea opeiei, ca i cun fapluI de a-i da seana de
alsuidilalea vieii i-ai ndiepli s i se diuiasc fi nsui.
Nu nai inne aslfeI decl un deslin n caie doai sfiiluI e falaI. n
afai de aceasl unic falaIilale a noiii, loluI, lucuiie sau feiiciie, e Iileilale.
Rnne o Iune n caie onuI e singuiuI slpn. Ceea ce I nInuia eia iIuzia
unei aIle Iuni. Soaila gndiiii saIe nu nai e s se alandoneze pe sine, ci s
izlucneasc n inagini. La se pune n joc n niluii, fi ndoiaI, dai n niluii
ce nu au aIl piofunzine decl aceea a duieiii oneneli i caie sunl
inepuizaliIe ca i ea. Nu faluIa divin ce neaI i oilele, ci chipuI, gesluI i
diana pnnleasc, ncaie se iezun o neIepciune dificiI i o pasiune fi
viiloi.
Nntc:
Mcoq Dic| dc Mc|ti||c, dc cxcnp|u.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
84
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
85
Aldyn arrangement [2010]
MITUL LUI SISII
Zeii I osndisei pe Sisif s ioslogoIeasc nliuna o slnc pn nvifuI
unui nunle, de unde pialia cdea dus de piopiia ei gieulale. Socolisei cu
oaiecaie dieplale c nu-i pedeaps nai cincen ca nunca zadainic i fi
speian.
Dac-I cieden pe Honei, Sisif eia ceI nai neIepl i nai piudenl dinlie
nuiiloii. Dup o aIl liadiie, lolui eI ncIina clie neseiia de ho. Nu vd
aici nici o conliadicie. n Ieglui cu piiciniIe penliu caie a ajuns liudiloiuI
inuliI aI InfeinuIui pieiiIe sunl npiile. Mai nli, esle nvinuil c i-ai fi
ngduil uneIe Iileili fa de zei, cioia Ie-a lidal secieleIe. Lgina, fiica Iui
Asope, a fosl ipil de Iupilei. TalI, uinil de aceasl dispaiiie, i s-a pIns Iui
Sisif. Acesla, caie lia de ipiie, i-a fgduil Iui Asope s-i spun loluI, cu
condiia ca eI s dea ap ciladeIei CoiinluIui. Nu s-a lenul de fuIgeieIe ceieli
i a aIes linecuvnlaiea apei, diepl penliu caie a fosl pedepsil n Infein.
Honei ne poveslele, de asenenea, c Sisif pusese Moailea n Ianuii. IIulon
n-a pulul sufeii s-i vad npiia puslie i lcul. L-a liinis pe zeuI
izloiuIui, caie a scos-ope Moaile dinniniIe nvingloiuIui su.
Se nai spune i c Sisif, pe paluI de noaile, a viul, n nod nesocolil, s
pun Ia nceicaie diagoslea soiei saIe. I-a poiuncil s nu-I nnoinnleze, ci
s-i aiunce liupuI n nijIocuI pieei pulIice. Sisif s-a liezil n Infein. $i acoIo,
nnial de o ascuIlaie all de poliivnic diagoslei oneneli, a olinul de Ia
IIulon ngduina s se nloaic pe pnnl, spie a-i pedepsi soia. Dai, cnd
a vzul din nou chipuI aceslei Iuni, cnd s-a lucuial de ap i de soaie, de
pielieIe caIde i de naie, n-a nai viul s se nloaic n unlia InfeinuIui. Nici
cheniiIe, nici nnia i nici aneniniiIe divine nu I-au cIinlil din holiiea
Iui. A nai liil nuIi ani nc, piivind Iinia iolunjil a goIfuIui, n faa niii
sliIuciloaie i a pnnluIui suizloi. Spie a-I supune, a fosl nevoie de o
poiunc a zeiIoi. Meicui a venil s-I nface pe ndizne i, ipindu-I
lucuiiiIoi saIe, I-a adus cu de-a siIa n Infein, unde slnca I alepla gala
pieglil.
S-a neIes, fi ndoiaI, c Sisif esle eiouI alsuid, all piinpasiuniIe, cl
i piin chinuI su. DispieuI fa de zei, uia fa de noaile i pasiunea penliu
via i-au adus aceI supIiciu de nespus aI fiinei caie se sliduiele n
vedeiea a ceva ce nu va fi niciodal leininal. L pieuI caie lieluie pIlil
penliu pasiuniIe de pe acesl pnnl. Nu ni se spune ninic despie Sisif n
Infein. MiluiiIe sunl fcule penliu ca inaginaia s Ie nsufIeeasc. n cazuI
Iui Sisif, veden doai inensuI efoil aI unui liup ncoidal spie a iidica pialia
uiia, spie a oioslogoIi i a ouica pe aceIai povini de sule i de sule de oii,
Ia nesfiil, veden faa ciispal, oliazuI Iipil de piali, ncoidaiea uniuIui
caie piinele lIocuI acopeiil de aigiI, a picioiuIui caie-I npiedic s se
ioslogoIeasc, liaeIe caie-I iidic din nou, siguiana all de oneneasc a
dou nini nuidaie de pnnl. La capluI aceslui ndeIung efoil, nsuial
piin spaiuI fi cei i piin linpuI fi adncine, scopuI esle alins. Sisif
piivele alunci pialia cun se ioslogoIele n cleva cIipe spie acea Iune de
jos, de unde va lielui s-o uice din nou clie nIini. Apoi coloai din nou
spie cnpie.
Sisif n inleieseaz n linpuI aceslei nloaiceii, a aceslei pauze. O fa
caie liudele all de apioape de piali s-a schinlal ea nsi n piali! I vd
pe acesl on cun coloai cu pasuI gieoi, dai nsuial, clie chinuI su fi de
sfiil. CeasuI acesla, caie esle ca o iespiiaie i caie ievine lol all de sigui ca
i nefeiiciiea Iui, esle ceasuI conliinei. n fiecaie din acesle cIipe cnd
pisele nIiniIe, coloind pas cu pas clie vizuiniIe zeiIoi, esle supeiioi
deslinuIui su. L nai puleinic decl slnca Iui.
Acesl nil esle liagic penliu c eiouI su e conlienl, nli-adevi, caie ai fi
chinuI Iui dac Ia fiecaie pas ai fi susinul de speiana nizlnd` MunciloiuI
de azi ndepIinele nfiecaie zi dinviaa Iui aceeai nunc i deslinuI su nu-i
nai puin alsuid. Dai eI nu-i liagic, decl n aceIe iaie nonenle cnd devine
conlienl. Sisif, pioIelai aI zeiIoi, nepulincios i ievoIlal, i cunoale condiia
nizeialiI n loal anpIoaiea ei, Ia ea se gndele n linp ce coloai.
CIaiviziunea, caie ai fi lieluil s consliluie chinuI su, i desviele
vicloiia. Nu exisl deslincaie s nu poal fi depil piindispie.
AslfeI, dac coloiiea se face uneoii n duieie, ea poale s se fac i n
lucuiie. CuvnluI acesla nu-i de piisos. Mi-I nchipui pe Sisif nloicndu-se
clie slnca sa i c Ia ncepuluI diunuIui eia duieiea. Cnd inaginiIe
pnnluIui se ngindesc piea nvaInic naninliie, cnd chenaiea feiiciiii
e piea nlieloaie, se nlnpI ca liisleea s se liezeasc n inina onuIui: e
vicloiia slncii, e slnca nsi. Uiiaa nhniie e o povai piea giea. Sunl
nopiIe noaslie de pe nunleIe Chelsinani. Dai adeviuiiIe zdioliloaie piei
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
86
Aldyn arrangement [2010]
cnd sunl cunoscule. AslfeI, Oedip ascuIl nai nli de deslinuI su fi s
lie. Din cIipa n caie lie, ncepe liagedia Iui. Dai lol alunci, oil i
dezndjduil, cunoale c singuia sa Ieglui cu Iunea e nna fiaged a unei
fecioaie. Alunci isun cuvinleIe uiiae: ,n pofida alloi nceicii, visla
nea nainlal i nieia sufIeluIui neu n fac s judec ca loluI e line. Oedip
aI Iui SofocIe, ca i KiiiIov aI Iui Doslojevski, ne d aslfeI foinuIa vicloiiei
alsuide. neIepciunea anlic se nlInele cu eioisnuI nodein.
Nu descopeii alsuiduI fi a fi ispilil s sciii un nanuaI despie feiiciie.
,Dai cun` Ie ci all de slinle...` Lxisl doai o singui Iune. Ieiiciiea i
alsuiduI sunl doi copii ai aceIuiai pnnl. Li sunl nedespiii. Ai fi gieil s
spunen c feiiciiea se nale neapial din descopeiiiea alsuiduIui. Se
nlnpI Ia feI de line ca senlinenluI alsuiduIui s se nasc din feiiciie.
,Socol c loluI e line, spune Oedip, i acesle cuvinle sunl sacie. LIe isun n
univeisuI sIlalic i Iinilal aI onuIui. LIe I nva c loluI nu esle, n-a fosl
epuizal. LIe izgonesc din aceasl Iune un Dunnezeu caie pliunsese n ea o
dal cu insalisfacia i cu gusluI penliu duieiiIe inuliIe. LIe fac din deslin o
piolIen a onuIui, caie lieluie iezoIval nlie oaneni.
Toal lucuiia lcul a Iui Sisif e aici. DeslinuI su i apaiine. Slnca Iui
esle IuciuI Iui. Tol aslfeI, onuI alsuid, cnd i conlenpI chinuI, face s
anueasc loi idoIii. n univeisuI dinli-o dal nlois Ia lceiea sa, se naI
niiIe de voci uinile aIe pnnluIui. Chenii inconlienle i lainice, invilaii
aIe luluioi chipuiiIoi, ial ieveisuI necesai i pieuI vicloiiei. Nu exisl soaie
fi unli i lieluie s cunoalen i noaplea. OnuI alsuid spune da i
efoiluI su nu va ncela niciodal. Dac exisl un deslin peisonaI, n schinl
nu exisl deslin supeiioi sau, ceI puin, exisl doai unuI singui, pe caie eI I
socolele falaI i viednic de dispie. Cl piivele iesluI, eI se lie slpnuI
ziIeIoi saIe. n acea cIip sulliI cnd onuI se apIeac asupia vieii saIe, Sisif,
nloicndu-se Ia slnc, conlenpI aceI ii de faple fi Ieglui caie devine
piopiiuI su deslin, cieal de eI, unil sul piiviiea nenoiiei saIe i, n cuind,
pecelIuil de noaile. AslfeI, nciedinal de oiiginea pe depIin oneneasc a lol
ce-i onenesc, oil caie viea s vad i caie lie c noaplea nu aie sfiil, eI nu
se opiele niciodal. Slncase ioslogoIele nc i acun.
I Ias pe Sisif Ia poaIeIe nunleIui. Ne nloaicen nloldeauna Ia povaia
noasli. Dai Sisif ne nva fideIilalea supeiioai caie i neag pe zei i naI
slnciIe. $i eI socolele c loluI e line. Acesl univeis inas fi de slpn nu-i
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
87
Aldyn arrangement [2010]
paie nici sleiiI, nici nensennal. Iiecaie giunle aI aceslui nunle pIin de
nluneiic aIcluiele o Iune. Lupla nsi conlia nIiniIoi e de-ajuns spie a
unpIe unsufIel onenesc. Tieluie s ni-I nchipuin pe Sisif feiicil.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
88
Aldyn arrangement [2010]
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
89
Aldyn arrangement [2010]
AILNDIX
SILRAN|A $I ASURDUL N OILRA LUI IRANZ KAIKA
SludiuI despie Iianz Kafka, pe caie-I pulIicn napendix, a fosl nIocuil
n piina ediie a Mi|u|ui |ui Sisif capiloIuI inliluIal Dcs|cicts|i i sinucidcrca. LI
a fosl lolui pulIical de ievisla |'Aroa|c|c n1943.
Von afIa aici, lialal dinli-o aIl peispecliv, ciilica cieaiei alsuide,
aloidal nc dinpaginiIe consaciale Iui Dosloievski. (Nc|a cdifici francczc)

Toal aila Iui Kafka consl n a-I siIi pe cililoi s iecileasc.


DeznodninleIe saIe sau alsena de deznodnnl sugeieaz expIicaii, dai
caie nu sunl Iinpede ailale i caie cei, spie a piea nleneiale, ca povesliiea
s fie iecilil dinli-un nou unghi. Uneoii, exisl o dulI posiliIilale de
inleipielaie, de unde i necesilalea a dou Iecluii. L locnai ceea ce doiea i
auloiuI. Dai ne-an neIa dac an viea s inleipieln fiecaie delaIiu din
opeia Iui Kafka. Un sinloI inne loldeauna n doneniuI geneiaIuIui i,
oiicl de piecis e liaduceiea Iui, ailisluI nu poale ieda piin ea decl o
anunil nicaie: a-I liaduce cuvnl cu cuvnl e cu nepulin. De aIlninleii,
ninic nai gieu de neIes decl o opei sinloIic. Un sinloI I depele
nloldeauna pe ceI ce se foIosele de eI, fcndu-I s spun n ieaIilale nai
nuIl decl aie conliina c expiin. n aceasl piivin, ceI nai sigui nijIoc
de a-I neIege esle de a nu-I piovoca, de a aloida opeia fi o idee
pieconcepul i de a nu-i cula cuieni seciei. n cazuI Iui Kafka, n speciaI, e
onesl s consini Ia focuI su, s aloidezi diana piin apaien i ionanuI
piinfoin.
La piina vedeie i penliu un cililoi delaal aven de-a face cu nile
avenluii neIinililoaie, caie punnnicaie peisonaje nfiicoale, ce uiniesc
cu ncpnaie dezIegaiea unoi piolIene pe caie nu Ie foinuIeaz
niciodal. n Prcccsu|, }oseph K... esle acuzal, fi a li ns de ce. |ine, fi
ndoiaI, s se apeie, dai ignoi penliu ce. Avocaii socolesc cazuI Iui un caz
dificiI. nlie linp, conlinu s iuleasc, s se hineasc sau s cileasc
juinaIuI. Apoi e judecal. Dai saIa liilunaIuIui e foaile nlunecoas. LI nu
neIege naie Iuciu din ceea ce se peliece aici. nuiele nunai c e
condannal, dai despie ce feI de condannaie e voila alia dac se nlieal.
Uneoii, chiai se ndoiele de exislena vieunei osnde, i aslfeI conlinu s
liiasc. MuIl viene dup aceea, doi donni line nlicai i cu puilii aIese
vin Ia eI, iugndu-I s-i uineze. Cu cea nai naie poIilee I duc nli-o nahaIa
jaInic, i pun capuI pe o piali i-I njunghie, nainle de a nuii, osndiluI
spune doai all: ,ia undine.
Veden c e gieu s voilin de sinloI nli-o povesliie a ciei caIilale
izliloaie sl locnai n fiiesc. Dai fiiescuI e o calegoiie gieu de neIes. Lxisl
opeie ncaie eveninenluI i paie fiiesc cililoiuIui. Dai exisl aIleIe (nai iaie, e
adevial) ncaie peisonajuI e aceIa caie gsele fiiesc lol ceea ce i se nlnpI.
Iiinli-un paiadox ciudal, dai evidenl, cu cl avenluiiIe peisonajuIui voi fi
nai neolinuile, cu all fiiescuI povesliiii va spoii: eI esle piopoiionaI cu
dislana ce se poale face sinil nlie ciudenia vieii unui on i sinpIilalea
cu caie acesl on o accepl. Se paie c Ia Kafka nlInin un fiiesc de acesl lip.
neIegen ce viea s spun Prcccsu|. S-a voilil de o inagine a condiiei
unane. Ii ndoiaI c esle aa. Dai IuciuiiIe sunl nai sinpIe i lolodal nai
conpIicale. Vieau s spun c sensuI ionanuIui e nai pailicuIai i nai
peisonaI penliu Kafka. nli-o anunil nsui, eI esle aceIa caie voilele,
chiai dac noi sunlen cei ce ne niluiisin Iui. Tiiele i e condannal. O afI
de Ia piineIe pagini aIe ionanuiui pe caie-I liiele n aceasl Iune i, chiai
dac nceaic s gseasc oscpaie, oface lolui fi s se aiale suipiins. $i nu
se va niia niciodal ndeajuns de aceasl Iips de niiaie. n acesle
conliadicii iecunoalen piineIe senne aIe opeiei alsuide. SpiiiluI
pioiecleaz n conciel liagedia sa spiiiluaI. Dai nu o poale face decl cu
ajuloiuI unui paiadox peipeluu, caie d cuIoiiIoi puleiea de a expiina viduI
i gesluiiIoi colidiene foia de a liaduce anliiiIe eleine.
Tol aslfeI, Cas|c|u| esle poale o leoIogie n acl, dai, nainle de oiice,
avenluia individuaI a unui sufIel poinil n culaiea giaiei, a unui on caie
ceie IuciuiiIoi aceslei Iuni iegeasca Ioi lain i feneiIoi senneIe zeuIui ce
doaine n eIe. Mc|ancrfcza, Ia induI ei, figuieaz fi ndoiaI oiiliIeIe
inagini aIe unei elici a Iucidilii, dai e lolodal i piodusuI aceIei
neniginile uiniii pe caie onceaic onuI cnd sinle cun se liansfoin fi
efoil nli-un aninaI. n aceasl anliguilale fundanenlaI sl lol secieluI Iui
Kafka. Aceasl peipelu penduIaie nlie fiiesc i exliaoidinai, individuaI i
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
9O
Aldyn arrangement [2010]
univeisaI, liagic i colidian, alsuid i Iogic se nlInele n nlieaga sa opei,
dndu-i iezonana i sennificaia piopiie. Ienliu a neIege opeia alsuid,
lieluie s enunein acesle paiadoxuii, lieluie s ngion acesle
conliadicii.
Un sinloI, nli-adevi, piesupune dou pIanuii, dou Iuni de idei i de
senzaii i un dicionai de coiespondene nlie una i ceaIaIl. LexicuI acesla
esle ceI nai gieu de slaliIil. Dai a cpla conliina ceIoi dou Iuni afIale fa
n fa nseann a face piinuI pas pe diunuI ieIaiiIoi Ioi ascunse. La Kafka
ceIe dou Iuni sunl cea a vieii colidiene, pe de o paile, i cea a neIinilii
supianaluiaIe, pe de aIl paile. Se paie c asisln aici Ia o nesfiil
expIoalaie a cuvinleIoi Iui Nielzsche: ,MaiiIe piolIene se nlInesc n
sliad.
Lxisl n condiia unan - e un Ioc conun aI luluioi IileialuiiIoi - o
alsuidilale fundanenlaI i n aceIai linp o inpIacaliI nieie.
Anndou coincid, cun e i fiiesc. Anndou sunl nliuchipale, s o nai
spunen o dal, n divoiuI iidicoI caie despaile necunplaleIe noaslie
eIanuii sufIeleli de lucuiiiIe pieiiloaie aIe liupuIui. AlsuiduI sl nfapluI c
sufIeluI aceslui liup I depele all de neniginil. CeI ce viea s iepiezinle
aceasl alsuidilale va lielui s-i dea via piinli-un joc de conliasle paiaIeIe.
AslfeI, Kafka expiin liagedia piincolidiani alsuiduI piinIogic.
Unacloi d cu all nai nuIl foi liagic unui peisonaj, cu cl se feiele
s-I exageieze. Dac e nsuial ninleipielaiea Iui, gioaza pe caie ova liezi va
fi nensuial. naceasl piivin liagedia gieac e pIin de nvninle. nli-
o opei liagic deslinuI se face loldeauna nai line sinil sul nfiaiea
Iogicii i a fiiescuIui. DeslinuI Iui Oedip e slaliIil dinainle. Zeii au holil c
va svii onoiuI i incesluI, nlieaga dian se sliduiele s aiale sislenuI
Iogic caie, din deducie n deducie, va duce Ia npIiniie nenoiociiea eiouIui.
A pievesli doai acesl deslin neolinuil nu-i clui de puin ngioziloi, de
viene ce e neveiosiniI. Dai dac necesilalea Iui ne esle denonslial ncadiuI
vieii colidiene - socielale, slal, enoie faniIiaI - alunci spaina esle
consacial. nievoIla caie-I zguduie pe on i-I face s spun: ,Aceasla nu-i cu
pulin, exisl ceililudinea dispeial c ,aceasla e lolui cu pulin.
Ial lol secieluI liagediei gieceli, sau ceI puin unuI din aspecleIe saIe.
Cci exisl i un aIluI caie, piinli-o nelod inveis, ne-ai ngdui s-I
neIegen i nai line pe Kafka. Inina oneneasc aie o lendin supiloaie
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
91
Aldyn arrangement [2010]
de a nuni deslin nunai ceea ce o zdiolele. Dai i feiiciiea, n feIuI ei, e fi
piicin, de viene ce e inevilaliI. OnuI nodeini face dinea unneiil alunci
cnd nu o ignoi. Dinpoliiv, ai fi nuIle de spus despie deslineIe
piiviIegiale din liagedia gieac i despie favoiiii Iegendei, caie, ca UIise, se
ponenesc saIvai de Ia sine dinvilejuI ceIoi nai nefeiicile nlnpIii.
n oiice caz, lieluie s ieinen aceasl conpIicilale ascuns caie unele
liagicuI cu IogicuI i cu colidianuI. Ial de ce Sansa, eiouI din Mc|ancrfcza,
esle un voiajoi coneiciaI. Ial de ce singuiuI Iuciu caie-I supi n cuisuI
ciudalei avenluii caie face din eI un gndac e fapluI c palionuI va fi
nenuIunil de alsena Iui. i ciesc Iale i anlene, iia spiniii i se ncovoaie.
Ie pnlece i apai puncle aIle - nu voi spune c loale aceslea nu-I uinesc,
aIlninleii efecluI ai fi ialal -, dai nlnpIaiea nu-i piicinuiele decl ,o
uoai pIicliseaI. nlieaga ail a Iui Kafka sl n aceasl nuan. n opeia sa
cenliaI, Cas|c|u|, piedonin delaIiiIe vieii colidiene i lolui acesl ionan
slianiu, n caie nu se ajunge nicieii i n caie loluI e neieu Iual de Ia ncepul,
nfieaz avenluia eseniaI a unui sufIel poinil n culaiea giaiei. Aceasl
liaduceie a piolIenei nacl, aceasl coinciden a geneiaIuIui cu pailicuIaiuI
pol fi iecunoscule i n niunleIe ailificii piopiii oiiciui naie ciealoi. n
Prcccsu|, eiouI s-ai fi pulul nuni Schnidl sau Iianz Kafka. Dai eI se nunele
}oseph K... Nu e Kafka i lolui esle eI. Lsle euiopeanuI nijIociu. Seann cu
loala Iunea. Dai esle i enlilalea K... consliluind x-uI aceslei ecuaii cainaIe.
De asenenea, cnd Kafka viea s expiine alsuiduI, eI se sIujele de
coeien. L cunoscul poveslea nelunuIui caie pescuia nli-o cd. Un nedic
caie-i liala pacienii dup o nelod piopiie I nlieal dac peleIe liage Ia
undi. NelunuI i ispunde sevei: ,ineneIes c nu, piosluIe, nu vezi c-i o
cad` Aceasl povesle apaiine genuIui laioc. Dai ea ne aial cun nu se
poale nai line cl de Iegal esle efecluI alsuid de excesuI de Iogic. nli-
adevi, Iunea Iui Kafka esle un inexpiinaliI univeis n caie onuI i ofei
IuxuI chinuiloi de a pescui nli-ocad, liind c nu va piinde ninic.
Recunosc deci aici o opei alsuid npiincipiiIe ei. Cl piivele Prcccsu|,
de exenpIu, pol s spunc ieuila e lolaI. Cainea liiunf. Nu Iipsele ninic:
nici ievoIla neexpiinal dai ea esle cea caie sciie), nici dispeiaiea Iucid i
nul (dai ea e cea caie cieeaz), nici acea uiniloaie Iileilale de conpoilaie
de caie peisonajeIe ionanuIui dau dovad pn Ia noailea finaI.
Tolui, aceasl Iune nu-i all de nchis pe cl paie. n acesl univeis
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
92
Aldyn arrangement [2010]
inoliI, Kafka va inlioduce, sul o nfiaie ciudal, speiana. Dinacesl puncl
de vedeie, Prcccsu| i Cas|c|u| nu se dezvoIl n aceIai sens. LIe se
conpIeleaz iecipioc. InsensiliIa piogiesie ce poale fi olseival de Ia o caile
Ia aIla iepiezinl o inens cuceiiie n doneniuI evaziunii. Prcccsu| pune o
piolIen pe caie Cas|c|u|, nli-o oaiecaie nsui, o iezoIv. IiinuI ionan
desciie, dup o nelod cvasi-liinific i fi s liag concIuzii. AI doiIea,
nli-o oaiecaie nsui, expIic. Prcccsu| pune diagnoslicuI, iai Cas|c|u|
inagineaz un lialanenl. Dai IeacuI piopus aici nu vindec. LI inlioduce
loaIa n viaa noinaI, ajulndu-I pe on s-o acceple, nli-un anune sens (s
ne gndin Ia Kieikegaaid), eI I face pe on s-o iuleasc. AgiinensoiuI K...
nu-i poale inagina o aIl giij decl cea caie-I nacin. Chiai i cei ce-I
nconjoai ncep s iuleasc acesl vid i aceasl duieie fi de nune, ca i
cun sufeiina ai cpla aici un chip piiviIegial. ,Cl nevoie an de line, i
spune Iiieda Iui K... De cnd le cunosc, cl n sinl de singui cnd nu eli
Ing nine! Acesl Ieac sulliI ce ne face s iulin ceea ce ne zdiolele i caie
znisIele speiana nli-oIune fi de ieiie, acesl ,saIl liusc piincaie loluI
se schinl iepiezinl secieluI ievoIuiei exisleniaIe i aI Cas|c|u|ui nsui.
Iuine opeie sunl nai iiguioase n piogiesia Ioi decl Cas|c|u|. K...,
nunil agiinensoi Ia casleI, sosele n sal. Dai i e cu nepulin s ajung de Ia
sal Ia casleI. Ie sule de pagini, K... se va ncpna s-i gseasc diunuI, va
face loale deneisuiiIe posiliIe, va foIosi vicIenia, nijIoaceIe ocoIile, nu se va
supia niciodal i, nsufIeil de o ciedin uiniloaie, va voi cu oiice pie s
pieia funcia ce i-a fosl nciedinal. Iiecaie capiloI e uneec. $i, de asenenea,
un nou ncepul. Nu e voila aici de Iogic. TiagicuI opeiei sl n anpIoaiea
aceslei ncpnii. Cnd K... leIefoneaz Ia casleI, eI aude unaneslec de voci
confuze, isele vagi, chenii ndepilale, ce sunl de-ajuns spie a-i hini
speiana, ca aceIe iaie senne ce se ivesc pe ceiuI de vai sau ca acea
fgduin a seiii n caie afIn iaiunea noasli de a lii. Descopeiin aici
secieluI neIancoIiei all de caiacleiislice penliu Kafka. Aceeai, de fapl, pe
caie o iespiin n opeia Iui Iiousl sau n peisajuI pIolinian: noslaIgia
paiadisuiiIoi pieidule. ,M cupiinde neIancoIia, spune OIga, cnd ainalas
ni spune dinineaa c se duce Ia casleI: un diun, piolaliI, inuliI, o zi,
piolaliI, pieidul, o speian, piolaliI, zadainic. ,IiolaliI, ial nc o
nuan pe caie Kafka i iisc nlieaga opei. Tolui, culaiea eleinuIui
inne aici nelicuIoas. $i acesle aulonale inspiiale - peisonajeIe Iui Kafka -
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
93
Aldyn arrangement [2010]
nliuchipeaz nsi inaginea a ceea ce an fi, Iipsii de diveilisnenleIe
noaslie i Isai pe de-a-nlieguI piad uniIiiiIoi divinuIui.
nCas|c|u| supuneiea fa de colidiandevine oelic. Maiea speian a Iui
K... esle aceea de a fi adoplal de clie cei de Ia casleI. Neizlulind singui, se
sliduiele s neiile acea giaie devenind un Iocuiloi aI saluIui i poznd
caIilalea de sliin, pe caie loi i-o aninlesc piin puilaiea Ioi. Nu-i doiele
decl o neseiie, un cnin, o via de on noinaI i snlos. Nu-i nai poale
nduia nelunia. Se viea neIepl. Viea s scape de lIeslenuI ciudal caie-I
nsliineaz de iesluI saluIui. LpisoduI cu Iiieda esle, din acesl puncl de
vedeie, sennificaliv. $i-o face ananl pe aceasl feneie caie-a cunoscul pe
unuI dinlie funcionaiii de Ia casleI, locnai dinpiicina lieculuIui ei. AfI nea
ceva ce-I depele, avnd n aceIai linp conliina a ceea ce o face penliu
loldeauna neviednic de cei de Ia casleI. Nu pulen s nu ne gndin Ia
diagoslea ciudal a Iui Kieikegaaid penliu Regine OIsen. IIciiIe eleinilii
caie-i nisluie pe anunii oaneni sunl all de nesioase. ncl ei Ie dau piad
nsi inina ceIoi din pieajna Ioi! SuliecluI aceslui episod din Cas|c|u|
consl, de asenenea, n funesla eioaie de a da Iui Dunnezeu ceea ce nu-i
apaiine. Dai penliu Kafka se paie c nu-i o eioaie. L o docliin i un ,saIl.
Lui Dunnezeu i apaiine loluI.
$i nai sennificaliv nc e fapluI c agiinensoiuI se ndepileaz de
Iiieda, apiopiindu-se de suioiiIe ainalas. Cci faniIia ainalas e singuia
faniIie pisil cu desviiie de cei de Ia casleI i chiai de clie cei din sal.
AnaIia, soia cea nai naie, a iefuzal piopuneiiIe iuinoase aIe unuia dinlie
funcionaiii de Ia casleI. IeslenuI inoiaI caie a uinal a izgonil-o penliu
loldeauna dinlie cei iulii de Dunnezeu. A nu fi n slaie s-i pieizi cinslea
penliu Dunnezeu nseann a deveni neviednic de giaia Lui. Recunoalen
o len faniIiai fiIozofiei exisleniaIisle: adeviuI poliivnic noiaIei. Aici
IuciuiiIe neig ns i nai depaile. Cci diunuI slillul de eiouI Iui Kafka,
aceIa caie duce de Ia Iiieda Ia suioiiIe ainalas, esle nsui diunuI ce duce de
Ia iuliiea nciezloaie Ia zeificaiea alsuiduIui. $i de dala asla gndiiea Iui
Kafka se nlInele cu cea a Iui Kieikegaaid. Nu-i de niiaie c ,poveslea
despie ainalas se afI Ia sfiiluI ciii. UIlina lenlaliv a Iui K... esle aceea
de a-I afIa pe Dunnezeu nceea ce-L neag, de a-L iecunoale nu nfuncie de
calegoiiiIe noaslie de lunlale i de fiunusee, ci ndiluI chipuiiIoi
inexpiesive i hde aIe indifeienei, aIe nedieplii i aIe uiii SaIe. Acesl
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
94
Aldyn arrangement [2010]
sliincaie Ie ceie ceIoi de Ia casleI s-I adople esle, Ia sfiiluI cIloiiei saIe, i
nai exiIal nc, de viene ce, de dala asla i esle neciedincios sie nsui,
ienunnd Ia noiaI, Ia Iogic i Ia adeviuiiIe spiiiluIui, penliu a nceica s
pliund, avnd diepl unic logie speiana nesluil, n deeiluI giaiei
divine.
Aici, cuvnluI speian nu e iidicoI. Dinpoliiv, cu cl e nai liagic
condiia ailal de Kafka, cu all speiana devine nai iigid i nai
piovocaloaie. Cu cl Prcccsu| esle nai alsuid, cu all ,saIluI exaIlal din
Cas|c|u| apaie nai enoionanl i nai iIegilin. AfIn aici n slaie pui
paiadoxuI gndiii exisleniaIisle, aa cun I expiin de exenpIu
Kieikegaaid: ,Tieluie s uciden speiana leiesli, cci nunai alunci ne von
nnlui piin adeviala speian, i caie poale fi liadus aslfeI: ,Tieluie s fi
sciis Prcccsu| penliu a pulea ncepe s sciii Cas|c|u|.
nli-adevi, cei nai nuIi dinlie cei caie s-au ocupal de Kafka au definil
opeia sa ca pe un sliigl dezndjduil ce nu nai Ias onuIui nici o scpaie.
Dai pieiea aceasla se cade a fi ievzul. Lxisl speian i speian. Opeia
oplinisl a donnuIui Heniy oideaux ni paie pesle nsui de
descuiajaloaie. $i aceasla penliu c n ciiIe saIe ninic nu Ie esle ngduil
ininiIoi caie aspii clie nai nuIl. Dinpoliiv, gndiiea Iui MaIiauxinne
nloldeauna lonic. Dai, n anndou cazuiiIe, nu e voila de aceeai
speian i nici de aceeai dispeiaie. Vd ns c nsi opeia alsuid poale
duce Ia infideIilalea pe caie vieau s-oevil. O opei caie nu eia decl oiepeliie
fi uinaie a unei condiii sleiiIe, exaIlaie cIaivzloaie a ceea ce e nenil
pieiiii devine aici uncuil de iIuzii. La expIic, d o foin speianei. CiealoiuI
nu se nai poale despii de ea. Nu nai esle, cun ai fi lieluil s fie, un joc
liagic. La d unsens vieii auloiuIui su.
L ciudal, n oiice caz, ca opeie de inspiiaie niudil, ca aceIea aIe Iui
Kafka, Kieikegaaid sau $eslov, nai pe scuil, ca aceIea aIe ionancieiiIoi i
fiIozofiIoi exisleniaIili, pe de-a-nlieguI oiienlale clie alsuid i clie
consecineIe Iui, sfiesc, n ceIe din uin, piin acesl inens sliigl de
speian.
Li I nliieaz pe DunnezeuI caie-i devoi. Iiin uniIin ajung Ia
speian. Cci alsuiduI aceslei exislene esle penliu ei nc o dovad a unei
ieaIili supianaluiaIe. Dac diunuI aceslei viei duce Ia Dunnezeu,
nseann c exisl o scpaie. $i peiseveiena, ncpnaiea cu caie
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
95
Aldyn arrangement [2010]
Kieikegaaid, $eslov i eioii Iui Kafka slilal nliuna aceIai ilineiai
iepiezinl ociudal chezie a puleiii exaIlanle a aceslei ceililudini.
Kafka iefuz DunnezeuIui su nieia noiaI, evidena, lunlalea,
coeiena, dai nu o face decl penliu a i se aiunca Ia picioaie cu o i nai naie
ivn. AlsuiduI esle iecunoscul, acceplal, onuI se iesenneaz, i, din
aceasl cIip, lin c alsuiduI a ncelal s nai fie alsuid. Lxisl oaie, n
IinileIe condiiei unane, speian nai naie decl aceea caie i ngduie
onuIui s se susliag aceslei condiii` M conving nc o dal c gndiiea
exisleniaIisl, n ciuda a ceea ce ciede n nod cuienl, esle pliuns de o
neniginil speian, de nsi acea speian caie, o dal cu cielinisnuI
piinilivi cu lunavesliie, a iidical nlieaga Iune veche. Dai cun s nu vd n
acesl saIl caie caiacleiizeaz oiice gndiie exisleniaIisl, n aceasl
ncpnaie de a slilale Ia nesfiil o divinilale fi supiafa, sennuI unei
Iucidili caie se alandoneaz pe sine` Se susine c nu-i decl unoigoIiu caie
aldic spie a se nnlui. Aceasl ienunaie ai fi, ni se spune, fecund. Dai o
siluaie nu o schinl nliu ninic pe ceaIaIl. n ochii nei, vaIoaiea noiaI a
Iucidilii nu va fi nicoial nunai penliu c ni se spune c e, ca oiice
oigoIiu, sleiiI. Cci oiice adevi, piin nsi definiia Iui, e sleiiI. Toale
evideneIe sunl sleiiIe. nli-o Iune n caie loluI e dal i ninic nu-i expIical,
fecundilalea unei vaIoii sau a unei nelafizici e onoiune goaI de sens.
Veden aici, n oiice caz, n caie liadiie de gndiie se nsciie opeia Iui
Kafka. nli-adevi, n-ai fi inleIigenl s considein diepl foaile iiguios
diunuI caie duce de Ia Prcccsu| Ia Cas|c|u|. }oseph K... i K... nu sunl decl cei
doi poIi caie-I aliag pe Kafka. Voi voili ca eI i voi spune c opeia Iui nu esle,
piolaliI, alsuid. Dai aceasla s nu ne npiedice s-i veden nieia i
univeisaIilalea caie iezuIl dinfapluI c a liul s iepiezinle nasenenea chip
lieceiea ziInic de Ia speian Ia nefeiiciie i de Ia neIepciunea
dezndjduil Ia oiliiea voIunlai. Opeia sa esle univeisaI (o opei cu
adevial alsuid nu e univeisaI) n nsuia n caie nfieaz chipuI
enoionanl aI onuIui caie fuge de piopiia s unanilale, afInd n
conliadiciiIe saIe nolive de a ciede, n dezndejdiIe saIe fecunde nolive de a
speia i nunind via nspinnlloaiea ucenicie a noiii. L univeisaI,
penliu c e de inspiiaie ieIigioas. Ca n loale ieIigiiIe, i aici onuI e izlvil
de povaia piopiiei saIe viei. Dai dac liu asla, dac pol adniia asla, liu, de
asenenea, c eu nu caul univeisaIuI, ci adeviuI. LIe nu coincid
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
96
Aldyn arrangement [2010]
nloldeauna.
Se va neIege nai line acesl nod de a vedea, dac voi spune c gndiiea
cu adevial dezndjduil se definele locnai piin ciileiiiIe opuse i c o
opei liagic ai pulea fi aceea caie, izgonind din ea oiice speian n viiloi, ai
desciie viaa unui on feiicil. Cu cl viaa e naI pIin de lucuiii, cu all e nai
alsuid gnduI de a o pieide. Ioale aici lieluie culal secieluI aceIei aiidili
oigoIioase pe caie o nlInin n opeia Iui Nielzsche. n aceasl oidine de idei,
Nielzsche paie a fi singuiuI ailisl caie a lias consecineIe exliene aIe unei
eslelici a alsuiduIui, de viene ce nesajuI su uIlin consl nli-o Iucidilale
sleiiI i cuceiiloaie i n negaiea ncpnal a oiiciei consoIii
supianaluiaIe.
CeIe de nai sus aial lolui ndeajuns inpoilana capilaI a opeiei Iui
Kafka ncadiuI aceslui eseu. La Ie duce pn Ia IinileIe gndiiii unane. Dnd
cuvnluIui nlieguI su neIes, se poale spune c loluI n aceasl opei esle
eseniaI. La pune, n oiice caz, piolIena alsuiduIui n depIinlalea sa. Dac
acesle concIuzii voi fi apiopiale de olseivaiiIe noaslie iniiaIe, fonduI de
foin, sensuI ascuns aI Cas|c|u|ui de ail fiieasc n caie esle luinal, culaiea
pasional i oigoIioas a Iui K... de decoiuI colidian n caie se desfoai, se
va neIege nai line nieia opeiei Iui Kafka. Cci dac noslaIgia esle sennuI
unanuIui, nineni, poale, n-a dal alla via i alla ieIief fanloneIoi
iegieluIui. Tolodal, se va neIege ns i ciudala nieie pe caie o pielinde
opeia alsuid i caie, poale, nu se afI aici. Dac specificuI ailei consl n a
Iega geneiaIuI de pailicuIai, eleinilalea pieiiloaie a unei picluii de ap de
jocuiiIe Iuninii, va lielui cu all nai nuIl s nsuin nieia sciiiloiuIui
alsuid dup dislana pe caie lie s-o cieeze nlie acesle dou Iuni. SecieluI
su e de a li s gseasc IocuI exacl unde eIe se nlInesc, n cea nai naie
dispiopoiie a Ioi.
$i e diepl s spunen c ininiIe puie liu s vad pesle lol acesl Ioc
geoneliic aI onuIui i aI inunanuIui. Iausl i Don Quijole sunl cieaii fi
seann aIe ailei, penliu c ei ne aial cu niniIe Ioi pnnleli nieii
nensuiale. Vine lolui loldeauna o cIip cnd spiiiluI neag adeviuiiIe pe
caie acesle nini Ie pol alinge. Vine o cIip cnd cieaia nu nai e Iual n
liagic, ci doai n seiios. OnuI ncepe alunci s speie. Dai nu aceasla e daloiia
Iui. Daloiia Iui e s nloaic spaleIe sulleifugiuIui. Oi, Ia capluI
vehenenluIui pioces pe caie Kafka I inlenleaz nlieguIui univeis, nlInesc
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
97
Aldyn arrangement [2010]
sulleifugiuI. UiniloiuI su veidicl achil, n ceIe din uin, aceasl Iune
hd i culienuiloaie, ncaie pn i cilieIe spei .
Nntc:
S4 nc|4n c4 pu|cn, in cnip |c| a|a| dc |cgi|in, s4 in|crprc|4n cpcrc|c |ui Kaf|a in scnsu| unci cri|ici
sccia|c (dc cxcnp|u, in Prcccsu|). | prcoaoi|, dc a||fc|, c4 nu sc punc prco|cna unci a|cgcri. Anoc|c
in|crprc|4ri sn| ounc. An t4zu| c4, cxprina|4 in |crncni aosurzi, rctc||a inpc|rita cancnicr cs|c
indrcp|a|4 i inpc|rita |ui Dunnczcu. nari|c rctc|ufii sn| |c|dcauna nc|afizicc.
n Cas|c|u|, sc parc c4 ,ditcr|isncn|c|c, in scnsu| pasca|ian, sn| sinoc|iza|c dc Aju|carc, carc i|
,aoa| pc K... dc a prcccuparca |ui. |ricda dctinc in cc|c din urn4 anan|a unuia din|rc aju|carc, pcn|ru c4
prcfcr4 adct4ru|ui dcccru|, tiafa dc ficcarc zi spainci inp4r|4i|c.
|tidcn|, |ca|c accs|ca nu sn| ta|aoi|c dcca| pcn|ru tcrsiunca nc|crnina|4 a Cas|c|u|ui pc carc a
|4sa|-c Kaf|a. Dar c pufin prcoaoi| ca scrii|cru| s4 fi tru| s4 rup4 in u||inc|c capi|c|c uni|a|ca dc |cn a
rcnanu|ui.
Puri|a|ca ininii
Singuru| pcrscnaj |ipsi| dc spcranf4 din Cas|c|u| cs|c Ana|ia. |i i sc cpunc cu cca nai narc tic|cnf4
K...
n |cg4|ur4 cu cc|c dcu4 aspcc|c a|c gandini |ui Kaf|a, a sc ccnpara |a ccn4. ,Vinct4fia (ci|ifi. a
cnu|ui) c in|c|dcauna ncindcic|nic4, cu un fragncn| din Cas|c|u| (rapcr|u| |ui Mcnus). ,Vinct4fia |ui
K... c grcu dc s|aoi|i|.
Cc|c prcpusc nai sus sun|, ctidcn|, c in|crprc|arc a cpcrci |ui Kaf|a. Dar sc cutinc s4 ad4ug4n c4 ca
pca|c fi ccnsidcra|4 in afara cric4rci in|crprc|4ri, din|r-un punc| dc tcdcrc pur cs|c|ic. Dc cxcnp|u, 8.
Grcc|nuqscn, in rcnarcaoi|a sa prcfaf4 |a Prcccsu|, sc n4rginc|c, nai infc|cp| dcca| nci, s4 urn4rcasc4
dcar ccca cc c| nunc|c, in cnip a|a| dc izoi|cr, incnipuiri|c durcrcasc a|c unui cn carc dcarnc cu ccnii
dcscnii. |s|c dcs|inu| i, pca|c, n4rcfia accs|ci cpcrc, carc cfcr4 |c|u| i nu ccnfirn4 ninic.
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
98
Aldyn arrangement [2010]
CuprIns
Dale liogiafice, 3
Aigunenl, 4
Un iaionanenl alsuid, 7
AlsuiduI i sinucideiea, 8
ZiduiiIe alsuide, 13
Sinucideiea fiIozofic, 25
Lileilalea alsuid, 40
OnuI alsuid, 50
DonjuanisnuI, 53
Conedia, 58
Cuceiiiea, 63
Cieaia alsuid - IiIozofie i Ronan, 68
KiiiIov, 75
Cieaia fi de viiloi, 81
MiluI Iui Sisif, 85
Apendix - Speiana i alsuiduI n opeia Iui Iianz Kafka, 89
Cupiins, 99
Ienliu sugeslii:
a|dqn_gsqancc.ccn
M i t u l l u i S i s i f ALBERT CAMUS
99
Aldyn arrangement [2010]
,S-a neIes, fi ndoiaI,
c Sisif esle eiouI alsuid, all
piin pasiuniIe, cl i piin
chinuI su. DispieuI fa de
zei, uia fa de noaile i
pasiunea penliu via i-au
adus aceI supIiciu de nespus aI
fiinei caie se sliduiele n
vedeiea a ceva ce nu va fi
niciodal leininal. L pieuI
caie lieluie pIlil penliu
pasiuniIe de pe acesl pnnl.
(A!bcrt Camus)