Sunteți pe pagina 1din 93

ASISTENA MEDICAL COMUNITAR (NURSING COMUNITAR)

CUPRINS
A. CADRUL CONCEPTUAL ............................................................................................................................................5
I. CONCEPTUL DESPRE OM....................................................................................................................................5
I.1. TEORIA HOLISTIC........................................................................................................................................5
I.2. OMUL CA UNICAT.......................................................................................................................................5
II. CONCEPTUL DE FAMILIE..................................................................................................................................5
II.1. DEFINIII.........................................................................................................................................................5
II. 2. CARACTERISTICILE FAMILIEI .................................................................................................................5
III. CONCEPTUL DE COMUNITATE......................................................................................................................6
III.1. DEFINIIE.......................................................................................................................................................6
III. 2. TIPURI DE COMUNITATE ..........................................................................................................................6
III. 3. CUM PUTEM CUNOATE SAU APRECIA COMUNITATEA .................................................................6
III.4. CARACTERISTICILE COMUNITII ........................................................................................................7
IV. CONCEPTUL DESPRE SNTATE..................................................................................................................7
IV.1. DIMENSIUNILE STRII DE SNTATE...................................................................................................7
IV.2. SNTATEA INDIVIDULUI........................................................................................................................8
IV. 3. SNTATEA FAMILIEI ............................................................................................................................8
IV.4. SNTATEA COMUNITAR......................................................................................................................9
IV.5. COMUNITATEA CA UNITATE DE N!RI"IT............................................................................................9
V. CONCEPTUL DESPRE BOAL...........................................................................................................................9
V.1. DEFINIII.........................................................................................................................................................9
V.2. DIMENSIUNILE PARTICULARE ALE #OLII............................................................................................1$
VI. CONCEPTUL DE NGRIJIRI PRIMARE DE SNTATE ..........................................................................10
VI. 1. DEFINIIE....................................................................................................................................................1$
VI.2. NIVELURILE DE INTERVENII................................................................................................................11
VI. 3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI.........................................................................................................11
VI.4. ACCESI#ILITATEA N!RI"IRILOR PRIMARE DE SNTATE ..........................................................11
VII. CONCEPTUL DE NGRIJIRI DE SNTATE COMUNITARE................................................................12
VII.1. DEFINIRE....................................................................................................................................................12
VII.2. CADRUL PENTRU N!RI"IRILE DE SNTATE COMUNITARE......................................................13
VII.3 DEFINIREA N!RI"IRILOR DE SNTATE COMUNITARE %&'( AMERICAN NURSES
ASSOCIATION )A.N.A.*..........................................................................................................................................13
VII.4. DEFINIREA N!RI"IRII SNTII COMUNITARE DUP ASOCIAIA AMERICAN DE
SNTATE PU#LIC.............................................................................................................................................14
B. MODELE CONCEPTUALE........................................................................................................................................14
I. INTRODUCERE......................................................................................................................................................14
II. MODELUL ENDERSON...................................................................................................................................14
III. MODELUL DE ADAPTARE RO!....................................................................................................................14
III.1. INTRODUCERE............................................................................................................................................14
III.2. NOIUNI DE #A+.....................................................................................................................................14
III.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE................................................................15
IV. MODELUL ROGERS..........................................................................................................................................15
IV.1. INTRODUCERE............................................................................................................................................15
IV.2. NOIUNI DE #A+.....................................................................................................................................15
IV.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE...............................................................15
V. MODELUL SISTEMELOR COMPORTAMENTALE JONSON.................................................................15
V.1. INTRODUCERE.............................................................................................................................................15
V.2. NOIUNI DE #A+......................................................................................................................................15
V.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE.................................................................15
VI. MODELUL AUTONGRIJIRII OREM.............................................................................................................16
VI.1. INTRODUCERE............................................................................................................................................16
VI.2. NOIUNI DE #A+.....................................................................................................................................16
VI.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE...............................................................16
1
VII. MODELUL SISTEMELOR NEUMAN............................................................................................................16
VII. 1. INTRODUCERE.........................................................................................................................................16
VII. 2. NOIUNI DE #A+...................................................................................................................................16
VII.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE..............................................................16
VIII. MODELUL ROPER" LOGAN #I TIERNE!.................................................................................................17
C. TEORII.........................................................................................................................................................................17
I. DEFINI$II................................................................................................................................................................17
II. NO$IUNI DE BA%..............................................................................................................................................17
III. TEORIA MASLO&.............................................................................................................................................1'
IV. TEORIA INTERAC$IUNII SIMBOLICE........................................................................................................19
IV.1. INTRODUCERE............................................................................................................................................19
IV.2. NOIUNI DE #A+.....................................................................................................................................19
IV.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE...............................................................19
V. TEORIA SISTEMELOR.......................................................................................................................................19
V.1. INTRODUCERE.............................................................................................................................................19
V.2. NOIUNI DE #A+......................................................................................................................................19
V.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE.................................................................19
VI. TEORIA DE%VOLTRII....................................................................................................................................20
VI.1. INTRODUCERE............................................................................................................................................2$
VI.2. NOIUNI DE #A+.....................................................................................................................................2$
VI.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE...............................................................2$
VII. TEORIA ATINGERII SCOPULUI (ING.......................................................................................................20
VII.1. INTRODUCERE..........................................................................................................................................2$
VII.2. NOIUNI DE #A+....................................................................................................................................2$
VII.3. IMPLICAIILE N N!RI"IREA SNTII COMUNITARE..............................................................21
VIII. SCOPUL PRACTIC PENTRU UTILI%AREA TEORIILOR......................................................................21
D. PRECEPTE .................................................................................................................................................................21
E. ROLURI I FUNCII ALE ASISTENTULUI MEDICAL COMUNITAR..............................................................27
I. ASISTENTE MEDICALE COMUNITARE DIN U.S.A.....................................................................................2'
I.1. CONCEPTUL ROLULUI E,TINS..................................................................................................................28
I.2. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN DE FAMILIE...............................................................................29
I.3. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN DE PEDIATRIE..........................................................................29
I.4. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN COLAR......................................................................................3$
I.5. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN OCUPAIONAL.........................................................................3$
F. PROCESUL DE NGRIJIRI DE SNTATE COMUNITARE...............................................................................31
I. MODELUL NCREDERII N SNTATE )BM*............................................................................................+1
I.1. V-./-0/1212 H#M...............................................................................................................................................32
I.1.2. P2.32'2.2- 4&432'5/0/1/5(6//...........................................................................................................................32
I.1.3. P2.32'2.2- 4272./5(6//....................................................................................................................................32
I.1.4. P2.32'2.2- 02829/3//1:. /8/6/2.// -36/&8//.......................................................................................................32
I.1.5. P2.32'2.2- 0-./2.21:. ;8 /8/6/2.2- -36/&8//.....................................................................................................32
I.1.6. S&<245// %2 -36/&82 .......................................................................................................................................33
I.2. A152 7-./-0/12.....................................................................................................................................................33
I.3. P.:324&1 %2 1&-.2 - %23/=/2/...............................................................................................................................33
I.4. C::'2.-.2-........................................................................................................................................................34
I.5. A&5:;8<./>/.2-....................................................................................................................................................34
I.6. N23::'2.-.2- ....................................................................................................................................................35
II. P,-./012 3/ 456,787,7 3/ 0959:;:/ <7 37=/,7:/ 070:/>/ 3/ ;.-,3;,/ ; 456,787,72-, 456,787,7 3/ 0959:;:/...............+5
II.1. D/-<8:45/3&1 &82/ '.:012?2 %2 4(8(5-52 - 3:?&8/5(6//.....................................................................................36
II.2. I85.:%&32.2 ;8 -36/&82- 3:?&8/5-.(..................................................................................................................37
II.2.1. I852..21-6/- %/85.2 P.:324&1 %2 ;8<./>/./ %2 4(8(5-52 3:?&8/5-.2 @/ P.:324&1 %2 :.<-8/=-.2 3:?&8/5-.(......37
II.3. P.:324&1 %2 :.<-8/=-.2 3:?&8/5-.(..................................................................................................................37
II.3.1. D29/8/6/- '.:324&1&/ %2 :.<-8/=-.2 3:?&8/5-.(...........................................................................................37
II.3.2. E5-'212 '.:324&1&/ %2 :.<-8/=-.2- 3:?&8/5-.(............................................................................................37
2
II.4. M:%212 @/ ?25:%2 -12 '.-35/3// :.<-8/=(.// 3:?&8/5-.2....................................................................................39
II.4.1. M25:%- D2=7:15(.// C:?&8/5-.2..................................................................................................................39
II.4.2. M25:%- P1-8/9/3(.// S:3/-12.........................................................................................................................39
II.4.3. M25:%- A36/&8// S:3/-12..............................................................................................................................39
II.4.4. M:%21&1 A285 %2 O.<-8/=-.2 C:?&8/5-.(...................................................................................................4$
II.4.5. M:%21&1 B-..28 '285.& A'.23/2.2- A@2=(./1:. U?-82..............................................................................4$
III. E:;?/2/ ?,-./01217 3/ 456,787,7 3/ 0959:;:/ .->157:;,9....................................................................................41
IV. D/:/,>75;5@77 0959:9@77.........................................................................................................................................41
IV.1. S(8(5-52- @/ 45-.2- %2 4(8(5-52........................................................................................................................41
IV.2. D29/8/6/2..........................................................................................................................................................42
IV.3. F-35:./.............................................................................................................................................................42
IV.3.1. F-35:./ %2 ./43............................................................................................................................................42
IV.3.2. F-35:./ %2 '.:5236/2....................................................................................................................................43
IV.3.3. F-35:.&1 /8%/92.285.....................................................................................................................................43
IV.4. R/43&1 %2 /?0:18(7/.2.....................................................................................................................................43
IV.4.1. P:'&1-6/- 1- ./43.........................................................................................................................................44
IV.4.2. P2.4:-8212 1- ./43 ;8-15...............................................................................................................................44
IV.4.3. P:'&1-6/- 6/85(............................................................................................................................................44
IV.5. !.&'212 %2 %252.?/8-86/ )OMS*.....................................................................................................................44
IV.5.1. D252.?/8-86/ %/.236/...................................................................................................................................44
IV.5.2. D252.?/8-6/ /8%/.236/..................................................................................................................................44
IV.6. C:8423/86212 '.:012?21:. %2 4(8(5-52............................................................................................................45
V. P,-./012 3/ 456,787,7 3/ 0959:;:/ 45 456,787,/; =;>72772-,.....................................................................................46
VI. P,-./012 3/ 456,787,7 3/ 0959:;:/ .->157:;,/ A;B;: ?/ >-3/212 3/ C7;@9 )M-3/212 R-?/," L-6;5 <7 T7/,5D*
........................................................................................................................................................................................49
G. NGRIJIRILE DE SANATATE GERIATRICE.........................................................................................................65
I. MBTRENIREA #I DEPENDEN$A..................................................................................................................65
II. ASISTENTUL MEDICAL GERIATRU..............................................................................................................66
III. NGRIJIRILE DE SNTATE GERIATRICE N COMUNITATE.............................................................66
III.1. N!RI"IRILE LA DOMICILIU.....................................................................................................................66
III.1.1. F-35:.// 3-.2 /891&/2862-=( %23/=/- %2 ?286/82.2 1- %:?/3/1/&...................................................................66
III.1.1.-. S5-.2- '-3/285&1&/................................................................................................................................66
III.1.1.0. T:12.-86- 9-?/1/2/ @/ <.-%&1 %2 3::'2.-.2...........................................................................................67
III.1.1.3. EC/45286- @/ 29/3/286- 42.7/3//1:. %2 ;8<./>/./ 1- %:?/3/1/&....................................................................67
III.1.2. O.<-8/=-.2- 42.7/3//1:. %2 ;8<./>/./ <2./-5./32 1- %:?/3/1/&........................................................................68
III.1.3. A7-85->212 ;8<./>/./1:. <2./-5./32 1- %:?/3/1/&............................................................................................68
III.2. CENTRELE DE +I.........................................................................................................................................68
III.3. MASA CALDA LA DOMICILIU.................................................................................................................68
III.4. REEAUA DE SOCIALI+ARE....................................................................................................................69
. NGRIJIRILE PALIATI!E........................................................................................................................................6"
I. CONSIDERA$II GENERALE..............................................................................................................................69
II. FILO%OFIA NGRIJIRILOR PALIATIVE.......................................................................................................69
III. MOARTEA............................................................................................................................................................70
IV. DREPTURILE PERSOANELOR MURIBUNDE.............................................................................................71
V. FORMAREA N NGRIJIRILE PALIATIVE....................................................................................................71
VI. ATITUDINI N FA$A MOR$II.........................................................................................................................71
VI.1. R2-36//12 -4/45285&1&/ ?2%/3-1 ;8 9-6- ?:.6//...................................................................................................71
VI.2. R2-36//12 ?&./0&8=/1:. ;8 9-6- ?:.6//..............................................................................................................72
VI.3. E5-'212 %2 -%-'5-.2 1- ?:-.52.........................................................................................................................72
VI.3.1. E5-'212 -%-'5(.// 1- 0:-1( 3.:8/3( )C.-52D1965*.....................................................................................72
VI.3.2. E5-'212 -%-'5(.// 1- '/2.%2./ <.-72 )#:E1FD196$....................................................................................72
VI.3.3. E5-'212 -%-'5(.// 1- '/2.%2./ @/ ?:-.52 )E8<21D1964*..............................................................................72
VI.3.4. E5-'212 -%-'5(.// 1- ?:-.52 )A&012. R:44D1969*.....................................................................................72
VI.3.5. E5-'212 -%-'5(.// 1- ?:-.52 - 7G.458/3/1:. )!. A:H1.2/42.D1985*.............................................................72
3
VII. ATITUDINEA PERSONALULUI DE NGRIJIRE........................................................................................7+
VII.1. T2H8/3/ '285.& 9-3/1/5-.2- 3:?&8/3(.// %24'.2 ?:-.52...................................................................................73
VII.2. N27:/12 ?&./0&8%&1&/...................................................................................................................................73
VII.3. E5-'212 '.:324&1&/ %2 ;8<./>/./ '-1/-5/72........................................................................................................74
I. ASISTENA MEDICAL COMUNITAR N ROM#NIA.......................................................................................74
I. LEGE 5,. 95 375 2 >;7 2006" ?,7C753 ,/=-,>; 45 3->/5712 0959:9@77.................................................................74
II. N-,>/ 3/ 7>?2/>/5:;,/ ; ;070:/5@/7 >/37.;2/ .->157:;,/................................................................................77
II.1. N:5- %2 F&8%-?285-.2.....................................................................................................................................77
II.2. PROIECT.........................................................................................................................................................78
III. A:,7A1@77 <7 ,/0?-50;A727:9@7 ;2/ ;070:/5:1217 >/37.;2 .->157:;,.......................................................................'0
J. IMPLEMENTAREA ASISTENEI MEDICALE COMUNITARE N JUDEUL SIBIU......................................$1
I. PREAMBUL.............................................................................................................................................................'1
II. A.:7C7:;:/; ;070:/5@72-, >/37.;27 .->157:;,7 375 813/@12 S7A71 45 0/>/0:,12 I 2006.........................................'5
II.1. O#IECTIVE....................................................................................................................................................85
II. 2. ACTIVITI..................................................................................................................................................85
II.3. REALI+RI....................................................................................................................................................85
II.3.1. T:5-1 ':'&1-6/2............................................................................................................................................85
II.3.2. !.-7/%2........................................................................................................................................................87
II.3.2. C:'//............................................................................................................................................................89
II.3.2. VG.458/3/......................................................................................................................................................9$
II.3.2. #:18-7/ 3.:8/3/ @/ 3& %/=-0/1/5(6/.................................................................................................................9$
II.3. NEREALI+RI...............................................................................................................................................91
III. CONCLU%II.........................................................................................................................................................92
4
A. CADRUL CONCEPTUAL
Orice activitate profesional are ca fundament o serie de concepte, modele i teorii care constituie nucleul
respectivei activiti. Vom reaminti conceptele generale despre om, despre sntate i boal i cteva elemente de baz
ale acestora privite prin prisma ngrijirilor de sntate comunitar. Conceptele de sntate i boal sunt concepte
evaluative! fiind legate de dezvoltarea tiinelor biologice, de dezvoltarea cunoaterii socio"culturale i de orientrile
intelectuale. #eaciile fa de boal ct i valoarea care se acord sntii sunt condiionate de cultur fiind integrate n
fenomenele sociale. $e aceea, considerente ca stare normal sau patologic vor fi diferite n funcie de tipul de societate
i de nivelul de dezvoltare al acesteia.
I. CONCEPTUL DESPRE OM
Conform Virginiei Henderson, individul este o entitate bio"psi%o"social formnd un tot
indivizibil. &l are necesiti fundamentale cu manifestri specifice pe care i le satisface singur
dac se simte bine. &l tinde spre autonomie n satisfacerea nevoilor sale!. Omul este deci, o fiin
unic, avnd nevoi biologice, psi%ologice, sociale i culturale, o fiin n continu sc%imbare i
interaciune cu mediul su nconjurtor, o fiin responsabil, liber i capabil de a se adapta!.
'(itirca, )**+,
I.1. TEORIA HOLISTIC
Minte !i tru"ul nu "ot fi se"rte l fel cum fiin# umn$ nu "ote fi se"rt$ de mediul s$u
m%ientl, socio&culturl !i "olitic 'n cre tr$ie!te. (ngri)ire c un tot, *olismul, este o teorie
filo+ofic$ %+t$ "e idee c$ un 'ntreg nu se reduce l sum "$r#ilor sle.
I.,. OM-L CA -.ICAT
(n lim%)ul !tiin#ific termenul de individ normal! se refer$ l un indi/id cre este conform cu
modelul stndrd. Aceste modele stndrd sunt reli+te "e %+ unor studii sttistice "e loturi
mri de "ersone !i re"re+int$, de f"t, medi re+ulttelor o%#inute 'n urm "relucr$rii cestor
dte. (ns$, fiecre fiin#$ umn$ re "ro"ri s normalitate!. Este mi corect s$ se discute des"re
limitele normlului !i s$ se i%$ 'n /edere c$ ceste limite sunt relti/e t0t "entru cel!i indi/id
c0t !i "entru indi/i+i diferi#i. 1eci, "entru "reci corect stre de s$n$tte tre%uie s$ se #in$ cont
de f"tul c$2
3iecre "erson$ este unic$ !i e4ist$ diferen#e 'ntre diferitele sle stdii de /i#$.
Se4ul, cultur !i origine etnic$ sunt fctori im"ortn#i 'n determinre diferitelor ti"uri de
normal!.
Rec#iile "rticulre normale! l o sc*im%re ne!te"tt$ sunt diferite de l o "erson$ l
lt.
II. CONCEPTUL DE FAMILIE
II.1. 1E3I.I5II
TRADIIONAL: 3mili re"re+int$ o "erson$ su un gru" de "ersone cre tr$iesc
'm"reun$ !i u leg$turi de s0nge, "rin c$s$torie su do"#iune 6O.M.S.7
NETRADIIONAL: 3mili re"re+int$ doi su mi mul#i indi/i+i im"lic#i emo#ionl, din
cel!i gru" su din gru"uri 'nrudite, cre locuiesc 'ntr&o comunitte !i leg ei 'ns$!i s$ se
identifice c o fmilie.
BIOLOGIC: 3mili este un nucleu unit constituit din mm$, tt$ !i co"iii lor .
NEBIOLOGIC: 3mili se "ote constitui "rin2
Relaii familiale oo!ifi"e: unc*i, m$tu!i8
Lo"#l $e m#"% al familiei: ng)#ii !i indi/i+ii din /ecin$tte8
Ale&e!ea familiei: "rietenii cre sunt le!i, con!tient su incon!tient, c o fmilie.
(n societte contem"orn$ fmili continu$ s$ re"re+inte un gru" %iosocil forte im"ortnt.
II. ,. CARACTERISTICILE 3AMILIEI
'amilia e()e # (i()em (o"ial: mem%rii fmiliei sunt interde"enden#i, fmiliile men#in
grni#ele, mnifest$ "utere de d"tre !i u sco"uri %ine definite.
5
'amilia a!e $i()!i*#i)e o!me +i ,alo!i "#l)#!ale: mem%rii fmiliei u "rescrise roluri
multi"le, fiecre fmilie re un sistem "ro"riu "uternic !i o configur#ie s"ecific$.
'amilia a!e -a!ame)!i ()!#")#!ali: di/i+iune muncii, distri%uire "uterii !i utorit$#ii,
metode de comunicre, grni#e, rel#ii cu lte gru"uri !i sisteme, metode de dt !i de "rimit
su% oc*iul emo#ionl, rituluri !i sim%oluri, legi.
'amilia .$e-lie+)e f#"ii $e *a/%: fecti/$ !i de men#inere "ersonlit$#ii, de
socili+re, de re"roducere, economic$, de securitte, de identitte, de filiere !i de control.
'amilia $e(f%+oa!% ()a$ii $e $e/,ol)a!e . )im-#l "i"l#l#i ,ieii
III. CONCEPTUL DE COMUNITATE
III.1. 1E3I.I5IE
Comunitte se define!te c nsm%lul unei "o"ul#ii de "e un teritoriu geogrfic determint, de
cre este legt "rin interese !i /lori comune, /0nd o form$ de gestiune dministrti/$, ir
mem%rii s$i u interrel#ii cu gru"uri socile !i institu#ii.
Al)e $efiiii: Comunitte re"re+int$
un gru" de indi/i+i cu cel!i stil de /i#$2 indi/i+i cu interese comune, indi/i+i cu cel!i
sistem /loric, indi/i+i cu cel!i sistem socil8
un gru" de indi/i+i /0nd cel!i interes socil2 mem%rii unei soci#ii locle, mem%rii unei
soci#ii n#ionle, indi/i+i cu interese comune 'n "ro%leme de s$n$tte8
un gru" de indi/i+i 'n cre o "ro%lem$ comun$ "ote fi identifict$ !i re+ol/t$2 un gru" de
indi/i+i re"re+ent0nd o etnie !i o entitte locl$, un sistem inde"endent l orgni+#iilor
formte cre reflect$ institu#ii socile, gru"uri neoficile8
un gru" /0nd func#i su inten#i s$ 'nl$ture ne/oile comune le indi/i+ilor .
C#m -oa)e fi -!i,i)% "om#i)a)ea: loclitte, cti/itte socil$, structur$ socil$,
sentimente de "rtenen#$.
Mem*!ii "om#i)%ii .,a%: s$&!i cunosc$ stre de s$n$tte, s$&!i cunosc$
"ro%lemele cre se cer re+ol/te, s$ "rtici"e l st%ilire "riorit$#ilor !i l "lnificre
cti/it$#ilor, s$ se im"lice 'n re+ol/re lor, s$ se im"lice 'n e/lure.
III. ,. TI9-RI 1E COM-.ITATE
comunitte f#$ 'n f#$ cu e 'ns$!i8
comunitte /ecin$8
comunitte c ne/oie identifict$ 6cre
re un sco" %ine definit78
comunitte c "ro%lem$ ecologic$8
comunitte c +on$ de interes8
comunitte c /i%ilitte8
comunitte din "unct de /edere l
c"cit$#ii de c#iune8
comunitte c resurs$ 6"roduse,
mterile, idei78
comunitte c solu#ie 6de orgni+re, de
desf$!urre unor cti/it$#i7.
III. :. C-M 9-TEM C-.OA;TE SA- A9RECIA COM-.ITATEA
Lo"ali/a!ea "om#i)%ii: unde se situe+$, cu cine se 'n/ecine+$.
De("!ie!ea &eo&!afi"% a "om#i)%ii2 ti"ul 6ur%n$ su rurl$7, su"rf#, densitte
"o"ul#iei, sistemul de drumuri, cre sunt utorit$#ile, cre sunt liderii neoficili, e/enimente
deose%ite 'n interesul comunit$#ii.
Ca!a")e!i()i"ile -o-#laiei: structurre "e gru"e de /0rst$, "rinci"lele gru"uri
minoritre.
6

0ON
GEOGRA'IC
SENTIMENT
STRUCTR
SOCIAL
ACTI1ITATE
SOCIAL
Cele patru dimensiuni ale unei comunit!i
Ca!e e()e ,ei)#l me$i#: cre este "o"ul#i cu /enitul mediu su% ni/elul miniml.
Ni,el#l $e e$#"aie al -o-#laiei
S)a!ea "i,il%: cre este modelul de fmilie cel mi frec/ent.
Reli&iile mai f!e",e)e: cum c#ione+$ gru"urile religiose.
Ni,el#l $e a&a2a!e al -o-#laiei: rt !om)ului 'n com"r#ie cu rt "e "ln n#ionl
su intern#ionl, unde este ng)t$ "o"ul#i 6domenii7.
III.<. CARACTERISTICILE COM-.IT5II
Com#i)a)ea .$e-lie+)e f#"ii -e)!# mem*!ii (%i:
"roducere, distri%uire, consumul %unurilor !i ser/iciilor8
socili+re noilor mem%ri8
men#inere controlului socil8
d"tre l sc*im%$rile din mediul 'ncon)ur$tor8
sus#inere un forum "entru )utor mutul.
Com#i)a)ea a!e i()!#me)e +i me)o$e $e e,al#a!e a (%%)%ii:
%iosttistici cu rt ntlit$#ii, mor%idit$#ii, mortlit$#ii, etc8
studii e"idemiologice "ri/ind "rinci"lele cu+e le mortlit$#ii8
studii e"idemiologice "ri/ind riscurile de 'm%oln$/ire "e e!ntione de "o"ul#ie.
Com#i)a)ea a!e o ()!#")#!% (%%)oa(% "o()i)#i)% $i:
resurse de 'ngri)ire s$n$t$#ii8
"lnificre ser/iciilor de s$n$tte "e gru"uri de "o"ul#ie8
su"ort "entru 'ngri)irile de s$n$tte8
modele de 'ngri)ire s$n$t$#ii.
O "om#i)a)e (%%)oa(% -!omo,ea/%:
o%lig#ii din "rte fiec$rui mem%ru f#$ de restul comunit$#ii8
gru"uri de identit$#i !i interese8
comunic#ii fecti/e 'ntre mem%rii comunit$#ii8
distinc#i "e gru"uri comunitre intereselor !i "ro%lemelor8
limitre conflictelor8
mngementul rel#iilor comunit$#ii cu 'ntreg societte8
"rtici"re mem%rilor l cti/it$#ile comunitre8
mecnisme "entru fcilitre interc#iunilor !i deci+iei 'ntre mem%rii comunit$#ii.
I". CONCEPTUL DESPRE S#N#TATE
Omenii difer$ 'ntre ei dr e4ist$ o serie de norme generl cce"tte cre "ot fi lute 'n
considerre l definire termenului de s$n$tte. S$n$tte este deci, un termen relti/, utili+t 'n
sens lrg "entru e4"rim dimensiunile com"le4e le e4"erien#elor umne. Relitte o%iecti/$
ce "ote fi re"rodus$ nu este m$sur%il$ su con/en%il "re+ent%il$. (n#elegere conce"tului
com"le4 de s$n$tte este relti/$ !i "ote fi %ordt$ din "ers"ecti/e forte diferite. 1e cee sunt
o /riette de defini#ii le s$n$t$#ii cre 'ncerc$ s$ sinteti+e+e diferitele sle 'n#elesuri.
(n =reci Antic$ er cce"tt$ defini#i lui 9lton -inte sntoas n corp sntos. i ambele
contribuind la binele sufletului!.
IV.1. 1IME.SI-.ILE STRII 1E S.TATE
Dime(i#ea emoioal% "une ccent "e con!tienti+re !i cce"tre tr$irilor unei
"ersone. S$n$tte emo#ionl$ include m$sur 'n cre se do"t$ o titudine "o+iti/$ !i
entu+ist$ 'n r"ort cu "ro"ri "erson$ !i cu /i# 'n generl.
Dime(i#ea fi/i"% stimule+$ d"tre crdio/sculr$ !i re+isten# 'ncur)0nd,
desemene, cti/itte fi+ic$ regult$. Sunt 'ncur)te cti/it$#ile cre contri%uie l men#inere
s$n$t$#ii inclu+0nd uto'ngri)ire !i %un func#ionre sistemului de s$n$tte.
Dime(i#ea o"#-aioal% este im"lict$ 'n "reg$tire "entru munc$ 'n cre o "erson$
"ote do%0ndi stisfc#ie "ersonl$ !i %un$stre mteril$. 1e+/oltre ocu"#ionl$ este
legt$ de titudine "e cre o "erson$ o re f#$ de munc "e cre o "reste+$.
Dime(i#ea i)ele")#al% 'ncur)e+$ cti/it$#ile creti/e cre stimule+$ cti/itte
mentl$. O "erson$ s$n$tos$ din "unct de /edere intelectul utili+e+$ cti/it$#ile
7
intelectule !i culturle 'n cls$ !i 'n fr clsei, 'm"reun$ cu resursele umne dis"oni%ile 'n
cdrul comunit$#ii c$rei 'i "r#ine.
Dime(i#ea (-i!i)#al% "resu"une c$utre sensului !i sco"ului e4isten#ei umne. E
include de+/oltre unei "recieri "rofunde durtei /ie#ii !i for#elor nturle cre e4ist$ 'n
uni/ers. 9resu"une, de semene, de+/oltre unui "uternic sistem de /lori "ersonle.
Dime(i#ea (o"ial% 'ncur)e+$ "rtici"re indi/idului l mediul socil !i fi+ic "entru
%un$stre generl$ comunit$#ii din cre fce "rte. 9une ccent "e interde"enden# cu
ceill#i !i cu ntur. Include, de semene, urm$rire reli+$rii rmoniei 'n fmilie.
IV.,. S.TATEA I.1IVI1-L-I
Biolo&i": s$n$tte se define!te c stre unui orgnism netins de %ol$, 'n cre tote
orgnele, "rtele !i sistemele func#ione+$ norml, "rin cest$ stre de %ine %iologic
'n#eleg0nd orgnism 'n *omeost+ie.
P(i3i": s$n$tte "ote fi definit$ c armonia dintre comportamentul cotidian i valorile
fundamentale ale vieii asimilate de ctre individ!. Acest "resu"une o stre orgnismului
o"tim$ "entru2 desf$!ur cti/it$#ile +ilnice, 'n#elege emo#iile !i de !ti s$ fc$ f#$
"ro%lemelor, se d"t l sc*im%re !i stres, iu%i !i de fi "reocu"t de sort celorll#i,
/e un grd re+on%il de utonomie "ersonl$. /n ultim instan, ea presupune o via cu
sens care merit s fie trit! '0upu i 1anc, )***,
So"ial: s$n$tte este considert$ c ce stre orgnismului 'n cre c"cit$#ile
indi/idule sunt o"time, 'n m$sur$ de "ermite 'nde"linire rolurilor socile 6de "rieten, de
/ecin, cet$#en, sot, so#ie, "$rinte, etc.7 !i srcinile "entru cre fost socili+t 'n mod
confort%il !i cu "l$cere f$r$ fce r$u ltor.
OMS4 61><?7 define!te s$n$tte c @Stre de com"let$ %un$stre fi+ic$, "si*ic$ !i socil$, cre
nu se reduce l %sen# %olii su infirmit$#ii. 1e#inere celei mi %une st$ri de s$n$tte de cre
este c"%il$ fiin# umn$ este unul din dre"turile fundmentle le omuluiA.
IV. :. S.TATEA 3AMILIEI
-tili+re conce"tului de s$n$tte fmiliei "orne!te de l f"tul c$ o "erson$ 'n de+/oltre s
somtic$, "si*ic$ !i socil$ este "uternic influen#t$ de mediul fmilil.
Cofo!m $efiiiei O.M.S.: 2ntatea familiei nseamn mai mult dect suma sntii
individuale a persoanelor componente ale familiei. sntatea familiei e3prim interrelaiile ce se
stabilesc n cadrul acestui grup social.!
O.M.S. recomnd$ "tru gru"e de indictori "entru m$surre s$n$t$#ii fmiliei2 demogrfici,
medicli, sociologici !i economici.
INDICATORI DEMOGRA'ICI
S)!#")#!a familiei
(n func#ie de crcteristicile "ersonle le mem%rilor fmiliei, indictorii cei mi im"ortn#i sunt2
num$rul de "ersone cre com"un fmili, /0rst, ni/elul de instruire, ocu"#i.
Ti-#l $e familie
Ti"ul clsic de fmilie este fmili l$rgit$.
Ti"ul modern & fmili nucler$.
Ci"l#l $e ,ia% al familiei
Acest conce"t "$rut 'n nii 1>:B &1><B. Idee de l cre s& "ornit fost cee c$ fmili, din
momentul form$rii ei 6c$s$tori7 "0n$ l dis"ri#i ei 6deces, di/or#7, trece "rintr&o serie de st$ri ce
determin$ modificre func#iilor sle t0t 'n sens f/or%il c0t !i def/or%il. 3ctorii cre
influen#e+$ ciclul de /i#$ sunt2 fctorii demogrfici 6ntlitte, mortlitte, nu"#ilitte,
di/or#ilitte7, fctorii socio&economici 6ni/elul de de+/oltre socio&economic$ #$rii, /enitul
mediuCmem%ru de fmilie, ni/elul de ur%ni+re !i industrili+re7, fctorii culturli 6ni/elul de
instruire, ni/elul culturl l "o"ul#iei res"ecti/e7.
INDICATORI MEDICALI
1in cest$ gru"$ fc "rte2 "re/len# fctorilor de risc 'n fmilie, "re/len# %olilor 'n fmilie,
gregre %olilor 'n fmilie, identificre fmiliilor cu risc crescut de 'm%oln$/ire.
Cuno!tere "re/len#ei fctorilor de risc !i 'm%oln$/irilor 'n fmilie "ermite "lnificre !i
orgni+re ser/iciilor de s$n$tte "recum !i orientre lor 'n func#ie de "ro%lemele s"ecifice le
fmiliei !i comunit$#ii.
8


Ma)#!i/a!e
+i
.m*%)!5i!e

Mo()ei!e
Gee)i"%
Si()eme
i)e!e
"om-le6e
STAREA DE SNTATE


BIOLOGIA
UMAN
SISTEMUL
DE
SNTATE
MEDIUL
COMPORTA7
MENTUL
Re"#-e!a)o!
P!e,e)i,
Ri("#!i .
)im-#l li*e!
O*i"ei#!i
alime)a!e
+i "o(#m
Ri("#!i
-!ofe(ioale
'i/i"
P(i3i"
So"ial
C#!a)i,
Modelul epidemiolo$ic al %actorilor care in%luien!ea& starea de sntate ' dup
Den(er)
INDICATORI SOCIOLOGICI
Re"re+int$ %ordre sociologic$ s$n$t$#ii fmiliei. S& st%ilit un A9=AR l fmiliei, num$rul
m4im de fiind de 1B "uncte. 6En$c*escu !i Mrcu, 1>>D7
Clsmentul r fi2
3milie s$n$tos$ ? &1B "uncte8
3milie cu "ro%leme E &F "uncte8
3milie cu risc crescut G E "uncte8
INDICATORI ECONOMICI
A%ordre economic$ s$n$t$#ii "re+int$ interes "entru ser/iciile de s$n$tte 'n m$sur 'n cre
fctorii economici "ot s$ o influen#e+e. 1ou$ s"ecte economice u f$cut o%iectul numerose
studii2 costul %olii "entru fmilie !i im"ctul %olii su"r fmiliei.
IV.<. S.TATEA COM-.ITAR
Defiiie: @2ntatea comunitar este o sintez a sntilor individuale apreciat ntr"o
viziune sistemic, global 'ecosistemic,, ea reprezint ansamblul cunotinelor, deprinderilor i
atitudinilor populaiei orientat spre meninerea i mbuntirea sntii!
O*ie")#l (%%)%ii "om#i)a!e: =ru"urile umne !i mediul %io&"si*o&socio&culturl 'n cre
ceste tr$iesc.
'a")o!ii "a!e ifl#eea/% ()a!ea $e (%%)a)e a "om#i)%ii
1u"$ conce"tul lui Llonde ce!ti fctori sunt2 fa")o!ii *iolo&i"i 6ereditte, crcteristici
demogrfice le "o"ul#iei7, fa")o!ii am*ie)ali 6fctorii mediului fi+ic !i socil, res"ecti/ fi+ici,
c*imici, socio&culturli !i educ#ionli7, fa")o!ii "om-o!)ame)ali 6titudinile !i o%iceiurile7 !i
(e!,i"iile $e (%%)a)e.
IV.D. COM-.ITATEA CA -.ITATE 1E (.=RIHIT
Comunitte este considert$ #int ser/iciilor de 'ngri)iri de s$n$tte comunitre.
Comunitte func#ione+$ c un sistem.
(ngri)irile s$n$t$#ii comunitre se centre+$ "e sc*im%$rile 'n s$n$tte 'ntregii comunit$#i.
Ti"ul "rofesioni!tilor de s$n$tte din comunitte /ri+$ 'ntre #$ri !i comunit$#i 'n func#ie de
sistemul de s$n$tte, necesit$#i !i resursele dis"oni%ile.
Mem%rii ec*i"ei de s$n$tte din comunitte sigur$ de o%icei "rimul contct 'ntre indi/id !i
sistemul de s$n$tte, dic$
sigur$ "unctul de intrre 'n
sistem.
S"ecificul ser/iciilor de 'ngri)iri de
s$n$tte comunitre const$ 'n2
munc cu fmili indi/idul !i
colecti/, o%ser/re tendin#ei de
s$n$tte fmiliei, recuno!tere
/l%ilit$#ii /ri#iei structurii
fmiliei, 6do/edind 'n#elegere !i
"entru fmiliile netrdi#ionle7,
e/iden#iere "uterii fmiliei,
d"tre inter/en#iilor l stdiul
de de+/oltre l fmiliei.
". CONCEPTUL DESPRE *OAL#
V.1. 1E3I.I5II
1iferite societ$#i u stndrde
"ro"rii, s$n$tte !i %ol fiind 'nso#ite
de credin#e, titudini !i "rctici
s"ecifice. 4iecare civilizaie a avut boli
specifice, iar adaptarea la aceste boli a
variat n funcie de climatul social
particular al diverselor culturi i climatul din cadrul diferitelor grupuri sociale prezente n culturile
respective! '5atric6, )*78,.
9
P!ofe(ioi+)ii $e (%%)a)e sunt cei cre definesc %ol "e %+ unor stndrde rigurose,
!tiin#ifice. Ei sunt cei cre @legitime+$A ctele "ersonei %oln/e, definesc %ol !i o @cree+$A c
@rolA socil. '0upu i 1anc, )***,. Stre fiec$rui indi/id "ote fi stisf$c$tore su nu, c"cit$#ile
func#ionle fiind "recite 'n leg$tur$ cu numite stndrde normti/e. 9utem, deci, defini %ol c
fiind ne"utin# indi/idului de cores"unde stndrdelor normti/e, ne"utin#$ "ro/enit$ din
deficien#e le c"cit$#ii sle fi+ice, "si*ice su socile cre 'l "un 'n im"osi%ilitte de &!i
'nde"lini rolurile !i o%lig#iile fundmentle.
Pa!(o ((o"iolo&) definit s$n$tte !i %ol 'n leg$tur$ direct$ cu "ro%lem de/in#ei,
conformit$#ii !i controlului socil. El consider$ %ol c o form$ de com"ortment de/it$ de l
norml, ir s$n$tte c "e un ti" de com"ortment norml, conformist. Societte
institu#ionli+e+$ de/in# "e cre o re"re+int$ %ol !i se s"ri)in$ "e "rofesioni!tii de s$n$tte
"entru trt "ersonele @de/iteA. 9rctic de 'ngri)ire s$n$t$#ii im"lic$ un nsm%lu de roluri
institu#ionli+te "rin cre societte controle+$ ec*ili%rul s$n$tte&%ol$.
Biolo&i": %ol este o stre orgnismului su unei "$r#i din orgnism, 'n cre func#iile sunt
fectte su dern)te dtorit$ fctorilor din mediul intern su e4tern.
Ro8 'i)/-a)!i"94 :;<=) define!te %ol c @o stare final, rezultat al unei combinaii a factorilor
ambientali i comportamentali aflai n interaciune cu predispoziiile genetice, care plaseaz
statistic individul ntr"o situaie de risc mrit, ca urmare a unei alimentaii neraionale i
dezec%ilibrate, e3punerii cronice la agenii patogeni ai locului de munc, stresului vieii sau altor
factori!.
V.,. 1IME.SI-.ILE 9ARTIC-LARE ALE IOLII
Litertur nglo&s4on$ utili+e+$ trei termeni "entru defini cele trei dimensiuni le %olii2
Ille(( & se refer$ l relitte su%iecti/$ %olii 6e4"erien# "si*ic$, "erce"#i su%iecti/$
%oln/ului7.
Di(ea(e & se refer$ l relitte %iofi+ic$ %olii 6nomlie func#ionl$ structurii su
fi+iologiei orgnismului7.
Si"9e(( & se refer$ l relitte socio&culturl$ %olii 6modificre rolului socil l
%oln/ului7.
Hsler 61>>B7 el%ore+$ dou$ modele le %olii2 modelul medicl !i modelul "si*osocil.
Mo$el#l me$i"al Mo$el#l -(i3o(o"ial
:. Iol fecte+$ dor "erson :. Iol indi/idului fecte+$ rel#iile interumne.
6/i# de fmilie, rel#iile l locul de munc$, etc.7.
>. Se crcteri+e+$ "rin "rocese "tologice clr
definite 6"rin nmne+$, e4men clinic !i "rclinic,
etc.7.
>. Se crcteri+e+$ "rin tul%urre /ie#ii normle
gru"ului 6delic/en#$, /iolen#$, %u+, etc7.
?. 1ignostic "recis delimitt ?. 3ctori multi"li im"lic#i 'n "tologie.
@. Etiologie "redominnt unifctoril$. @. Etiologie "lurifctoril$.
A. Trtment unic 6de o%icei medicmentos7. A. Ter"ii multi"le 6%ioter"ii, fi+ioter"ii,
"si*oter"ii, etc.7.
"I. CONCEPTUL DE +N,RI-IRI PRIMARE DE S#N#TATE
Orgni+#i Mondil$ S$n$t$#ii "romo/t conce"tul de 'ngri)iri "rimre de s$n$tte 'n nul
1>F?. Conform cestui conce"t, 'ngri)irile "rimre de s$n$tte sunt cele 'ngri)iri "rin cre se "ote
tinge cel mi ridict stndrd de s$n$tte cu cel mi sc$+ut "re# de cost !i "entru cel mi mre
num$r de omeni. Elementele c*eie sugerte de c$tre cest conce"t sunt2
"romo/re unei nutri#ii s$n$tose !i sigurre consumului de "$ "ot%il$8
m$suri "entru o igien$ de %+$8
'ngri)ire mmei !i co"ilului, inclusi/ "lnificre fmilil$8
imuni+re 'm"otri/ m)orit$#ii %olilor infecto&contgiose8
"re/enire !i controlul 'm%oln$/irilor endemice locle8
educ#ie "ri/ind recuno!tere "ro%lemelor de s$n$tte !i cuno!tere metodelor de le
"re/eni !i control.
trtment dec/t "entru 'm%oln$/irile comune !i /$t$m$ri.
VI. 1. 1E3I.I5IE
(ngri)irile "rimre de s$n$tte re"re+int$ 'ngri)irile esen#ile de s$n$tte ccesi%ile tuturor
"ersonelor !i fmiliilor dintr&o comunitte "rin mi)loce ce le sunt cce"t%ile, cu "rtici"re lor
1$
"lenr$ !i l un "re# de cost %ord%il comunit$#ii !i #$rii. (ngri)irile "rimre de s$n$tte fc "rte
din sistemul de 'ngri)iri s$n$t$#ii !i re"re+int$ "rimul ni/el de contct "entru indi/id, fmilie !i
comunitte cu sistemul n#ionl de s$n$tte "rin cre s$n$tte este mi "ro"e de locul unde
omenii tr$iesc !i muncesc.
VI.,. .IVEL-RILE 1E I.TERVE.5II
(ngri)irile "rimre de s$n$tte co"er$ < ni/eluri de inter/en#ii2
B&!i2i!i $e -!e,ei!e -!ima!%: men#inere !i "romo/re s$n$t$#ii, "re/enire
'm%oln$/irilor.
B&!i2i!i $e -!e,ei!e (e"#$a!%: inter/en#ii curti/e "entru trtmentul %olilor !i
"re/enire gr/$rii, inter/en#ii "entru "re/enire "ri#iei com"lic#iilor l %olile de)
e4istente.
B&!i2i!i $e -!e,ei!e )e!ia!%: inter/en#ii "entru sus#inere "ersonei %oln/e "entru se
d"t l dificult$#ile generte de *ndic" su infirmitte, inter/en#ii ce urm$resc
recu"erre.
B&!i2i!i -alia)i,e: reli+e+$ Jumni+re mor#iiJ !i com"ort$ : elemente ce se im"lic$
str0ns !i nume controlul dureri, controlul sim"tomelor, com"nimentul rel#ionl. 6Iogdn
!i Stoino/ici, 1>>F7
1iscut0nd des"re 'ngri)irile "rimre de s$n$tte, 9oKell 61>?E7 s"une c$, 'n ciud unui numit
succes, ele 'nt0m"in$ formid%ile o%stcole su% form contro/erselor "olitico&medicle tunci
c0nd se 'ncerc$ redistri%uire "uterii de l centru c$tre rurl. Acee!i 9oKell men#ion c$, 'n
ciud cestor o%stcole, ?BL din "ro%lemele de s$n$tte "ot fi re+ol/te l ni/elul "rimr 6'n fr
s"itlului7.
VI. :. 9RI.CI9ALELE CARACTERISTICI
(ngri)irile "rimre de s$n$tte 6I.9.S.7 fc "rte din sistemul de 'ngri)iri s$n$t$#ii, re"re+int$
"rimul ni/el de contct l indi/idului, fmiliei !i comunit$#ii cu sistemul n#ionl de s$n$tte
cre este mi "ro"e de locul unde omenii tr$iesc !i muncesc.
3iecre mem%ru l comunit$#ii2 tre%uie s$ i%$ cces l 'ngri)iri, s$ fie im"lict 'n ceste
'ngri)iri.
I.9.S. re"re+int$2 func#i "rinci"l$ sistemului de s$n$tte, "rinci"lul centru de ten#ie l
sistemului de s$n$tte l unei #$ri, "rinci"lul mi)loc de cordre sisten#ei medicle "rimre
!i 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre, cel mi /i+i%il ni/el de 'ngri)iri "entru s$n$tte.
I.9S. sunt "rte integrnt$ de+/olt$rii socile !i economice unei #$ri.
3orm "e cre o 'm%rc$ I.9.S. / /ri de l #r$ l #r$ 'n func#ie de modelul2 "olitic,
economic, socil, culturl, e"idemiologic.
9entru /e succes I.9.S. reclm$ din "rte indi/i+ilor !i comunit$#ilor2 'ncredere 'n
for#ele "ro"rii, m4im$ im"licre, coe+iune 'n "lnificre, utili+re de resurse locle !i
n#ionle 'n func#ionre.
(n c+ul im"lic$rii comunit$#ii2 indi/i+ii !i fmiliile '!i sum$ res"ons%ilitte "entru
s$n$tte !i %un$stre "ersonl$ !i comunit$#ii, o "rte din cest$ res"ons%ilitte o
constituie uto'ngri)ire cee ce "resu"une cti/it$#i de s$n$tte, "rocese deci+ionle 'n mre
m$sur$ neorgni+te 'nde"linite de "ersone indi/idule, fmilii, "rieteni !i colegi de munc$.
I.9.S. re"re+int$ un sistem e4istent !i 'n #r nostr$ orgni+t 'n sco"ul2 "lnific$rii
'ngri)irilor, cord$rii cestor unei "o"ul#ii de "e un teritoriu dt, sistem cre este su"us, 'n
"re+ent, reconstruc#iei.
=ru"urile de "o"ul#ie cre u ne/oie de I.9.S. sunt2 mmele !i co"iii, dul#ii, /0rstnicii,
"ersonele cu *ndic", "ersonele cu 'm%oln$/iri cute su cu trumtisme, "ersonele cu
'm%oln$/iri de lung$ durt$ 6cronicii7, muri%un+ii.
VI.<. ACCESIIILITATEA (.=RIHIRILOR 9RIMARE 1E S.TATE
(n comunitte, 'ngri)irile de s$n$tte "resu"un o ccesi%ilitte necesr$2
A")i,i)a)e &eo&!afi"%: distn#e de "rcurs, mi)loce necesre de de"lsre, mi)loce de
trns"ort 'n comun8
A")i,i)a)ea feome#l#i: s$ fie %ord%ile tuturor ctegoriilor de "o"ul#ie8
A")i,i)a)e (o"ial%: indiferent de mediu, resurse, sttut socil8
A")i,i)a)e "#l)#!al%
11
A")i,i)a)e f#"ioal%: 'ngri)irile s$ fie cordte 'n momente con/en%ile celor ce u
ne/oie de ele.
Criteriile de ccesi%ilitte /ri+$ de l un gru" l ltul, 'n func#ie de /0rst$, se4, condi#ie socil$,
condi#ie culturl$.
"II. CONCEPTUL DE +N,RI-IRI DE S#N#TATE COMUNITARE
VII.1. 1E3I.IRE
CINLEIN, nurse cre "rctict inde"endent, crcteri+e+$ sistentul medicl comunitr
"rofesionist$ c "e o e4tensie clientului !i c "e o %un$ cunosc$tore 'ngri)irilor ce tre%uie
oferite cestui. E define!te 'ngri)irile de s$n$tte comunitre c asistarea persoanei n
practicile de autongrijire n vederea meninerii propriei sale stri de sntate!. Minlein 'nclin$
s"re modelul medicl consider0nd sistentul medicl o e4tensie medicului e fiind "rimul
contct direct cu clientul tunci c0nd cest re ne/oie de 'ngri)ire. 9rin st%ilire rel#iei cu
clientul, sistentul medicl 'l )ut$ "e cest s$ recunosc$ !i s$&!i e4"rime ne/oile de
s$n$tte col%or0nd cu cest l legere c$ii cele mi dec/te "entru de le stisfce.
DOROTDEA OREM consider$ c$ 'ngri)irile de s$n$tte comunitre sunt contribuia pentru
nevoile omului de autongrijire i asigurarea continuitii acesteia pentru a susine viaa i
sntatea, a descoperi afeciuni sau vtmri i a face fa efectelor acestora!. Conform
cestei, interesul s"ecil l sistentului medicl comunitre este cel de sigur o 'ngri)ire
ter"eutic$ continu$, fiind considert$ o intermedir$ 'ntre medic !i client.
CARNE1ALI EI PATRICC u sttut2 5reocuparea primordial a ngrijirilor de sntate
comunitare trebuie s fie aceea de a ajuta individul i familia acestuia s"i ndeplineasc
activitile i cerinele vieii de zi cu zi i s contientizeze msura n care acestea afecteaz
sau sunt afectate de sntate sau de boal i, n acelai timp, s ia n considerare
comportamentul individual!. Acest sugere+$ f"tul c$ sistentul medicl comunitr re
rolul de c0nt$ri modul 'n cre indi/idul este c"%il s$ su"orte !i s$ se d"te+e l /i# de
+i cu +i. Indi/idul este /$+ut c o %ln#$ cre "e un tler re cti/it$#ile !i cerin#ele /ie#ii +ilnice
ir "e cel$llt tler resursele de d"tre !i sistemul s$u de su"ort. Acest$ %ln#$ se 'nclin$
'ntr&o "rte su lt 'n m$sur 'n cre ele sunt fectte de s$n$tte, de %ol$ su de
e4"erien#e socite.
A")i,i)%ile /ili"e sunt considerte cele e/enimente o%i!nuite !i com"ortmentele "e
cre ceste le im"lic$ din "rte indi/idului 'n cursul celor ,< de ore.
Ce!iele /ili"e u s"ecte "ersonle, diferite de l indi/id l indi/id !i determin$
"riorit$#ile, legerile, rutinele !i "!ii.
Re(#!(ele $e a$a-)a!e re"re+int$ c"cit$#ile "ersonle2 t$rie, duritte, con!tiin#$, dorin#$,
c"citte sen+oril$, cur), creti/itte, %ilitte de re+ol/re "ro%lemelor !i modelele
de d"tre nteriore.
Si()em#l $e (#-o!) este re"re+entt de mediul e4tern !i for#ele "ersonle cre im"rim$
indi/idului stilul de /i#$. 1in cest sistem de su"ort fc "rte fmili, ntur)ul, condi#iile de
locuit, situ#i mteril$ !i tote celellte influien#e e4terne cum r fi /ecinii, mss&medi,
trns"orturile, mediul ecologic !i legisl#i.
S)il#l $e ,ia% re"re+int$ totlitte metodelor de tr$i le unui indi/id dese e/iden#ite
"rin "referin#e !i mod de c#iune ce se s"ri)in$ "e resursele de d"tre !i "e sistemul de
su"ort. El 'nglo%e+$ stfel, o serie de crcteristici "rticulre fiec$rui indi/id2 "referin#
"entru inde"enden#$ o"us$ de"enden#ei, ni/eluri de stres 'nlte o"use celor )ose,
s"ontneitte !i sc*im%re o"use structur$rii !i regulrit$#ii, e4tr/ertire o"us$ intro/ertirii,
/nsre r"id$ o"us$ celei lente !i cti/itte "si*ic$ com"le4$ o"us$ celei reduse. Aceste
"referin#e sunt trns"use 'n rec#iile "rticulre t0t f#$ de rutine c0t !i f#$ de
e/enimentele neo%i!nuite.
(n generl, m)oritte "ersonelor sunt 'ntr&un ec*ili%ru inst%il, %ln# "ut0nd fi
oric0nd 'nclint$, 'ntr&un numit grd, su% c#iune multi"lelor /ri%ile cum r fi2 o
locuin#$ nes$n$tos$, stresul +ilnic, stre de confort su de inconfort fi+ic, "si*ic,
socil "e cre o resimte "erson res"ecti/$, etc. 9entru sistentul medicl
comunitr ceste rec#ii "rticulre le indi/i+ilor constituie o %+$ "entru "reciere
st$rii de s$n$tte cestor. A"reciere dtelor o%iecti/e su su%iecti/e !i
identificre "ro%lemelor clientului se fce "ornind de l ec*ili%rul cre e4ist$ 'ntre
12
cti/it$#ile !i cerin#ele +ilnice, "e de o "rte, !i "osi%ilit$#ile rele le resurselor
"ersonle !i le sistemului de s"ri)in de le fce f#$, "e de lt$ "rte.
VII.,. CA1R-L 9E.TR- (.=RIHIRILE 1E S.TATE COM-.ITARE
Ca!a")e!i()i"ile -!a")i"ii
Concentrre "rcticii se fce mi degr%$ "e "rofil4ie dec0t "e 'ngri)ire curti/$.
Intensificre "rcticii "e "romo/re, men#inere !i recu"erre s$n$t$#ii indi/idului,
fmiliei !i comunit$#ii.
I$eile "3eie
Asigurre !i sus#inere ser/iciilor 'n folosul fmiliei !i comunit$#ii.
1eser/ire tuturor clien#ilor indiferent de /0rst$.
Centrre ten#iei "e 'ntreg "o"ul#ie.
Col%orre cu lte disci"line.
(ncur)re col%or$rii clientului l cti/it$#ile de "romo/re s$n$t$#ii.
(ngri)ire clien#ilor 'n tote f+ele de %ol$ c0t !i du"$ reli+re st$rii de s$n$tte.
(n#elegere celor trei ni/eluri de "re/enire2 "rimr, secundr !i ter#ir !i cordre 'ngri)irilor
cores"un+$tore fiec$rui ni/el.
Eleme)ele -!a")i"ii
9romo/re unui stil de /i#$ s$n$tos.
Sus#inere educ#iei "entru s$n$tte.
(n#elegere !i "rice"ere 'n "rctic 'ngri)irilor de s$n$tte.
(ndrumre eforturilor sistemului de 'ngri)ire s$n$t$#ii c$tre s"ri)inire clientului 'n
tote "ro%lemele de s$n$tte.
Trtre tul%ur$rilor !i fec#iunilor "rin inter/en#ii directe !i indirecte de 'ngri)ire.
Sus#inere ser/iciilor directe de 'ngri)ire "entru clien#ii %oln/i inclu+0nd 'ngri)ire l
domiciliu, dignosticre tul%ur$rilor !i educ#ie "ri/ind stre de s$n$tte !i stre
de %ol$. Aceste ser/icii directe "resu"un im"licre 'ntr&o rel#ie "ersonl$ cu
clientul.
Sus#inere ser/iciilor indirecte cum r fi sisten#$ s"ecili+t$ cordt$ clien#ilor cu
"ro%leme de s$n$tte, 'nfiin#re de noi ser/icii de 'ngri)ire s$n$t$#ii comunitre,
"rtici"re l "lnificre !i de+/oltre resurselor comunitre, consultre cu to#i
mem%rii ec*i"ei, de+/oltre de "rogrme cre s$ corecte+e condi#iile comunitre
necores"un+$tore, !..
9romo/re recu"er$rii.
Reducere inc"cit$#ii clientului !i redre func#iei fectte.
Orgni+re "e gru"uri 'n func#ie de *ndic".
Recuno!tere ne/oii de recu"erre clien#ilor cu *ndic" !i "ersonelor 'n
/0rst$.
S"ri)inire ser/iciilor comunitre.
Identificre "ro%lemelor de s$n$tte din comunitte.
St%ilire dignosticului.
9lnificre ser/iciilor.
Sus#inere ser/iciilor "rimre de 'ngri)ire s$n$t$#ii.
S"ri)inire ser/iciilor "rimre de 'ngri)ire s$n$t$#ii "rin de+/oltre rolului sistentului
medicl "rcticiene.
A"reciere ne/oilor !i e/lure ser/iciilor.
Recuno!tere im"ortn#ei e/lu$rii 'n nli+re !i 'm%un$t$#ire 'ngri)irii s$n$t$#ii
comunitre.
Recuno!tere "riorit$#ilor 'n sigurre ser/iciilor "entru s$n$tte.
.ecesitte c e/lure s$ se fc$ "e un singur c+ su "e un singur ni/el din
"rogrm.
VII.: 1E3I.IREA (.=RIHIRILOR 1E S.TATE COM-.ITARE du"$ AMERICA. .-RSES
ASSOCIATIO. 6A...A.7.
A"i#i $e *a/%
13
Sinteti+re "rcticilor de 'ngri)iri de s$n$tte !i s$n$tte "u%lic$.
Im"licre 'n "romo/re !i "$strre s$n$t$#ii "o"ul#iei.
S"ri)inire 'ngri)irii generle glo%le.
9romo/re 'ngri)irii continue !i nu e"isodice.
S"o-#!i: "romo/re s$n$t$#ii, educ#i "entru s$n$tte, men#inere s$n$t$#ii,
coordonre 'ngri)irii s$n$t$#ii clientului, fmiliei !i comunit$#ii.
Beefi"ia!i: indi/i+ii, fmiliile, gru"urile.
VII.<. 1E3I.IREA (.=RIHIRII S.T5II COM-.ITARE 1-9 ASOCIA5IA AMERICA. 1E
S.TATE 9-ILIC
A"i#i $e *a/%
Sinteti+re cuno!tin#elor "ri/ind s$n$tte "u%lic$ !i teoriile 'ngri)irilor de s$n$tte
comunitre.
=ri) "ermnent$ "entru 'm%un$t$#ire s$n$t$#ii 'ntregii comunit$#i.
Atrgere !i im"licre ec*i"elor !i "rogrmelor multidisci"linre.
S"o-#!i: "rofil4i, "romo/re s$n$t$#ii, identificre su%gru"urilor din "o"ul#ie cu risc
crescut, "lnificre "rogrmelor "ri/ind 'm%un$t$#ire s$n$t$#ii, im"licre clientului 'n
uto'ngri)ire.
Beefi"ia!i: indi/i+ii, fmiliile, gru"urile.
B. MODELE CONCEPTUALE
I. INTRODUCERE
9n model conceptual pentru o profesie reprezint o imagine mental a profesiei, o concepie a
ceea ce ar putea sau ar trebui s fie!. -n model conce"tul re trei com"onente esen#ile2
"ostultele, /lorile !i elementele.
-n model conce"tul 'ncerc$ s$ descrie, s$ e4"lice !i, uneori, s$ "re/d$ rel#iile dintre
fenomene.
Modelele sunt com"use din no#iuni %strcte !i generle !i din teoreme.
Modelele re"re+int$ modul de orgni+re cdrelor 'n cdrul et"elor "rocesului de 'ngri)iri
de s$n$tte2 "reciere, "lnificre, im"lementre !i e/lure.
Modelele conce"tule st%ilesc comunicre 'ntre rse !i 'ncur)e+$ "ro"iere dintre
'n/$#re, "rcticre !i cercetre.
3lorence .ig*tingle de+/oltt "rimul model conce"tul de 'ngri)iri de s$n$tte.
II. MODELUL .ENDERSON
Acest model conce"tul re l %+$ "ostultele conform c$ror orice fiin#$ umn$ tinde s"re
inde"enden#$ !i indi/idul forme+$ un tot indi/i+i%il cre re ne/oi fi+iologice !i s"ir#ii numite
ne/oi fundmentle. Aceste sunt structurte "e cele cinci dimensiuni le fiin#ei umne !i nume2
%iologic$, "si*ologic$, sociologic$, culturl$ !i s"iritul$. Virgini Henderson consider$ 1< ne/oi
fundmentle cre sunt stisf$cute de fiin# umn$ 'n mod inde"endent, f$r$ )utor din "rte ltei
"ersone. Sco"ul idel 'n e4ercitre "rofesiei de sistent medicl este cel de sigur
inde"enden# "ersonei 'n stisfcere cestor 1< ne/oi fundmentle. Acest re "lic%ilitte
"rctic$ 'n 'ngri)irile de s$n$tte de s"itl cre se drese+$ unui sigur indi/id ce este
institu#ionli+t ir sco"ul cestor 'ngri)iri este stisfcere ne/oilor fundmentle. 1r 'ngri)irile
comunitre sunt mult mi com"le4e !i s& 'ncerct s$ se imgine+e un model c0t mi "ro"it de
s"ecificul cestor 'ngri)iri.
III. MODELUL DE ADAPTARE RO/
III.1. I.TRO1-CERE
1e+/oltt 'n nul 1>FB de c$tre un lt teoreticin Cllist RoN.
Este crcteri+t c o teorie sistemelor cu nli+ "rofund$ interc#iunilor.
III.,. .O5I-.I 1E IAO
Omenii sunt consider#i sisteme d"t%ile.
14
Stimulii "roduc sc*im%$ri 'n sistem.
Sc*im%$rile sistemului "ot fi d"tte su ned"tte.
Sistemul se %+e+$ "e dte !tiin#ifice !i "ote fi "erfectt.
9tru fctori "ot fi im"lement#i 'n sistem, modific0ndu&l2 fctorii fi+iologici, o"#iune "ro"rie,
rolul !i interde"enden#.
III.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
3olosire cestui model c un cdru "entru e/lure ciclului fmiliei 'n cdrul comunit$#ii.
A)ut$ fmili s$ o%#in$ stdiul o"tim l d"t$rii "rin mni"ulre stimulilor.
(ncerc$ s$ sus#in$ modurile de d"tre le fmiliei.
S"ri)in$ fmiliile ned"tte socil 'n "rocesul de d"tre.
1e+/olt$ un "ln cu"rin+$tor l 'ngri)irilor "rin e/lure celor "tru moduri de d"tre.
Este folosit c %+$ "entru educre clientului !i "romo/re "lnului de 'ngri)ire.
I". MODELUL RO,ERS
IV.1. I.TRO1-CERE
1e+/oltt 'n 1>FB de c$tre Mrt* Rogers.
I+t "e teori generl$ sistemelor.
Include de+/oltre elementelor !%lon.
IV.,. .O5I-.I 1E IAO
Indi/i+ii !i mediul lor constituie sfer de c#iune sistemului.
Indi/i+ii sunt sisteme desc*ise interc#ion0nd 'n mod continuu cu mediul.
Sistemele se im"un "rin reguli de orgni+re !i modele.
Sistemele u "tru dimensiuni.
IV.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
-tili+re cestui model se fce 'n sco"ul de "romo/ !i men#ine s$n$tte, de "re/eni
'm%oln$/irile !i de dignostic !i inter/eni 'n c+ de 'm%oln$/ire.
Sus#ine cordre de ser/icii de 'ngri)ire clientului indiferent de tim" !i s"#iu.
A)ut$ clientul s$ re/in$ l "oten#ilul o"tim de s$n$tte.
9romo/e+$ o interc#iune rmonios$ 'ntre client !i mediu.
1irec#ione+$ !i redirec#ione+$ sistemul client, !%lonele mediului !i orgni+re.
". MODELUL SISTEMELOR COMPORTAMENTALE -O.NSON
V.1. I.TRO1-CERE
1e+/oltt 'n nul 1>E? de c$tre sistentul medicl teoreticin 1orot*N Ho*nson.
I+t "e teori sistemelor.
Include !i modelul su%sistemelor com"ortmentle.
V.,. .O5I-.I 1E IAO
Sistemul com"ortmentl re !"te su%sisteme2 filiere, reli+re, gresi/itte,
de"enden#, ingesti, eliminre !i com"ortmentul se4ul.
Su%sistemele u "tru elemente 2sco"ul, "redis"o+i#i de c#ion, lternti/ele c#iunii !i
c#iune 'n sine.
(ntregul sistem com"ortmentl, cu su%sistemele, sle re func#i de "rotec#ie, 'ngri)ire !i
stimulre.
V.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
9romo/e+$ o stre de s$n$tte eficient$ !i efecti/$ 'n sistemele umne.
Anli+e+$ cele "tru su%sisteme com"ortmentle le clientului c fiind func#ionle su
nefunc#ionle.
3olose!te "tru moduri de inter/en#ie2 legere com"ortmentului dec/t, sus#ine
"rotec#i 'm"otri/ fctorilor de stres, su"rim$ rec#iile ineficce !i sus#ine 'ngri)ire !i
stimulre.
A)ut$ clientul s$&!i sc*im%e rec#iile ineficiente cu cele eficiente 'n mediul s$u.
15
"I. MODELUL AUTO+N,RI-IRII OREM
VI.1. I.TRO1-CERE
1e+/oltt 'n nul 1>D> de c$tre sistentul medicl teoreticin 1orot*e Orem.
Crcteri+t c un model de sisteme !i un model interc#ionl.
Idee centrl$ modelului const$ 'n cee c$ sistentul medicl "ote utili+
uto'ngri)ire.
VI.,. .O5I-.I 1E IAO
Auto'ngri)ire re"re+int$ cti/it$#ile "e cre o "erson$ tre%uie s$ le 'nde"linesc$ "entru
&!i men#ine /i#, s$n$tte !i stre de %ine.
Elementele necesre uto'ngri)irii sunt gru"te 'n2 uni/ersl /l%ile !i s"ecifice s$n$t$#ii.
Modelul uto'ngri)irii este "lic%il unei "ersone cre este c"%il$ s$ se uto'ngri)esc$.
Modelul uto'ngri)irii se "lic$ !i 'n c+ul unei "ersone cre este c"%il$ s$ corde
'ngri)ire unei lte "ersone inc"%ile de uto'ngri)ire.
Rolul modelului uto'ngri)irii este cel de men#ine s$n$tte indi/idului.
1eficitul de uto'ngri)ire sur/ine 'n momentul 'n cre "rocesul de uto'ngri)ire este inferior
necesit$#ilor.
VI.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
Im"lementre ser/iciilor de 'ngri)iri de s$n$tte este cu com"ensre integrl$, "r#il$ su
numi cu su"ort educti/.
Se folosesc lte metode de 'ngri)ire "0n$ c0nd "rocesul de uto'ngri)ire "ote fi relut.
(n/#$ clientul s$ de"rind$ metodele uto'ngri)irii "entru le "ute "romo/ cs$ !i 'n
comunitte.
Anli+e+$ moti/ele de/ierii de l stre de s$n$tte !i st%ile!te ne/oile comunit$#ii.
3olose!te cest$ nli+$ l "lnificre ser/iciilor de 'ngri)ire s$n$t$#ii comunitre !i l
"rogrme.
Con/inge clientul s$&!i sume res"ons%ilitte "entru sigurre ne/oilor "ersonle de
s$n$tte.
(n/#$ fmili s$&!i corde uto'ngri)ire "e termen lung.
"II. MODELUL SISTEMELOR NEUMAN
VII. 1. I.TRO1-CERE
1e+/oltt 'n nul 1>F, de c$tre nurse teoreticin IettN .eumn.
Crcteri+t c un model l sistemelor cu dou$ com"onente2 stresul !i rec#i l stres.
I+t "e teoriile c0m"ului "si*ologic.
VII. ,. .O5I-.I 1E IAO
Indi/idul este re"re+entt sc*emtic su% form trei cercuri concentrice su"r c$ror u
im"ct fctorii de stres.
Mie+ul cercurilor concentrice este lc$tuit din elementele indis"ens%ile /ie#ii.
Cercul e4terior re"re+int$ lini fle4i%il$ "$r$rii 'm"otri/ fctorilor de stres.
Cercul mi)lociu re"re+int$ lini norml$ "$r$rii.
Al treile cerc, "rote)0nd mie+ul, re"re+int$ limit de re+isten#$.
3ctorii de stres sunt2 intr"ersonli, inter"ersonli !i e4tr"ersonli.
VII.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
9romo/e+$ stre de ec*ili%ru dintre client !i sistemul din cre cest fce "rte.
A"reci+$ rec#iile clientului !i le sistentului medicl l fctorii de stres.
Orgni+e+$ culegere de dte2 rel#iile "si*o&socile, fi+ice, crcteristicile de+/olt$rii !i
influien#ele s"iritule.
Reminte!te f"tul c$ sco"ul fundmentl l 'ngri)irilor de s$n$tte este cel de "rote)
mie+ul structurii.
Inter/ine 'n "re/enire im"ctului fctorilor de stres 6'n "rim f+$ "re/enirii 'm%oln$/irii7,
morti+e+$ im"ctul fctorilor de stres 6'n f+ dou7 !i )ut$ clientul s$ re/in$ l stre de
s$n$tte o"tim$ 6'n ce de& trei f+$7.
16
"III. MODELUL ROPER0 LO,AN 1I TIERNE/
.ncN Ro"er, Pinifred. P. Logn !i Alison H. TierneN u reli+t 'n nul 1>?B un model de 'ngri)iri
de s$n$tte %+t modelul de /i#$. Com"onentele func#ionle le 'ngri)irilor de s$n$tte sunt
nli+te !i sunt utili+te c 'ndre"tr "entru "reciere "titudinilor func#ionle le "cientului 'n
'nde"linire fiec$rei cti/it$#i ce re c sco" "ro"ri s e4isten#$.
Acest model re D conce"te !i nume2
A")i,i)%ile ,ieii (AL(): men#inere unui mediu snogen, comunicre, res"ir#i,
limentre !i *idrtre, eliminre, igien "ersonl$ !i 'm%r$cre, controlul tem"erturii
cor"ului, mo%ili+re, cti/itte !i rel4re, e4"rimre se4ulit$#ii, somnul, decesul
E)a-ele ,ieii
De-e$e%FI$e-e$e% "o)i#%
'a")o!i "a!e ifl#eea/% Al(: %iologici, "si*ologici, socio&culturli, de mediu, "olitico&
economici
A(-e")ele -a!)i"#la!e ale ,ieii fie"%!#i i$i,i$


NA1TERE

MOARTE
" I A 2 A
FACTORI CARE
INFLUIEN2EA3#
ACTI"IT#2ILE "IE2II
DEPENDEN2# 4
INDEPENDEN2#
CONTINU#
BIOLOGICI
PSIDOLOGICI
SOCIO7
CULTURALI
DE MEDIU
POLITICO7
ECONOMICI
ACTI"IT#2ILE "IE2II

:. Meie!ea ##i me$i#
(ao&e
>. Com#i"a!ea
?. Re(-i!aia
@. D!%i!ea +i 3i$!a)a!ea
A. Elimia!ea
=. Bm*!%"a!ea +i ."%la!ea
G. Co)!ol#l )em-e!a)#!ii
<. Mo*ili/a!ea
;. M#"a +i !e"!ee!ea
:H. E6-!ima!ea (e6#ali)%ii
::. Som#l
:>. De"e(#l
INDI"IDUALI3AREA "IE2II

+N,RI-IRI DE S#N#TATE INDI"IDUALI3ATE
Model de (ia! 5i model de 6n$ri7iri de sntate 6n comunitate 8a&ate pe modelul de
(ia!.' Adaptat dup N. Roper0 9.9. Lo$an0 A.-. Tierne:0 ;<<=)
C. TEORII
I. DEFINI2II
Teori re"re+int$ un set de no#iuni corelte ce sus#in o /edere sistemtic$, e4"licti/$ !i
"recis$ fenomenului.
Teori re"re+int$ o cercetre de %+$ cre re 'n /edere inter"retre fenomenului 'ntr&o
mnier$ e4ct$, r#ionl$ !i consec/ent$.
II. NO2IUNI DE *A3#
Teoriile sunt no#iuni logice !i teoreme.
Teoriile se"rte des"re cel!i fenomen "ot corel cele!i no#iuni su 'l "ot descrie !i
e4"lic 'n mod diferit.
O teorie "ote descrie un fenomen "rticulr, e4"lic rel#iile dintre fenomene, "re/ede
efectele unui numit fenomen su "ote fi folosit$ "entru "roduce un fenomen dorit.
17
Cercetre "ote /lid teoriile de+/oltte des"re 'ngri)iri de s$n$tte !i cuno!tin#ele
"ri/itore l s$n$tte comunitr$.
Teoriile difer$ 'n func#ie de modelele conce"tule8 m%ele "ot descrie, e4"lic !i "re/ede
un fenomen dr, teoriile furni+e+$ dtele necesre re"roducerii fenomenului, in tim" ce
modelele conce"tule nu o fc.
III. TEORIA MASLO9
9rin nii IDB "re 'n -SA o nou$
orientre "si*ologiei numit$
@"si*ologi umnist$A. -nul din
ini#itorii cestei "si*ologul !i
umnistul A%r*m MsloK numit&o
@ trei for#$ "si*ologieiA dic$
@Cee ce un om "ote tre%uie s$ fieA.
El de+/oltt o teorie conform c$rei
e4ist$ D ctegorii de ne/oi umne ce
sunt ierr*i+te 'n ordine "riorit$#ilor.
Aceste ne/oi umne u fost dis"use
su% form unei "irmide ce re l
%+$ ne/oile fi+iologice !i de
securitte. 9entru c o "erson$ s$
tind$ s"re stisfcere unei ne/oi de
ordin su"erior tre%uie c ne/oi de "e tre"t imedit inferior$ s$ fie stisf$cut$. 1eci,
de+/oltre "ersonlit$#ii umne se / reli+ "e m$sur$ ce omul '!i / stisfce numite
tre%uin#e de l cele sim"le 6de deficit7 "0n$ l cele com"le4e numite metne/oi 6utode"$!ire,
utoreli+re7.
EU SUNT TREBUINE 'I0IOLOGICE: MsloK situt l %+ "irmidei tre%uin#ele
fi+iologice, res"ecti/ cele tre%uin#e cre "ermit %un func#ionre orgnismului2 *rn$, "$,
er, mi!cre, eliminre, c$ldur$, 'm%r$c$minte,igien cor"orl$, se4, odi*n$, somn !i %sen#
durerii. Stisfcere cestor tre%uin#e determin$ sigurre ec*ili%rului fi+iologic.
EU 1OI 'I TREBUINE DE SECURITATE SAU DE SIGURAN: Tre%uin#ele de "e
cest$ tre"t$ se refer$ l ne/oi de sigurre securit$#ii su sigurn#ei 6sigurn# locului
de munc$, securitte /ie#ii 'n tim"ul e4ecut$rii unor o%lig#ii cre im"lic$ un risc, sigurn#
sigur$rii condi#iilor de tri !i de 'ngri)ire 'n c+ de 'm%oln$/ire, ccidente, etc7. Stisfcere
cestor tre%uin#e determin$ ec*ili%rul emo#ionl.
EU APARIN TREBUINE SOCIALE (a# DE APARTENEN: Aceste tre%uin#e se
mnifest$ su% form dorin#ei de fce "rte dintr&o fmilie, gru" socil !i de "rieteni cu cre
s$ fie 'm"$rt$!ite dorin#ele, ideile dr mi les de fi "recit de c$tre ce!ti. Ele se refer$
deci l ne/oi drgoste, de comunicre, de "rietenie.
EU 1OI 'I APRECIAT TREBUINE DE STATUT SOCIAL (a# DE CONSIDERAIE:
3$c0nd "rte dintr&un gru" socil omul simte ne/oi de consider#ie %+t$ "e "ro"riul
res"ect !i "e res"ectul celorll#i. 9ro"riul res"ect este determint de dorin# de fce un lucru
util. .e/oi de 'ncredere 'n sine este l fel de im"ortnt$ c !i ne/oi de li%ertte,
inde"enden#$, s"ern#$. Res"ectul celuillt se refer$ l r"ortre @cld$A Eu&lui nostru f#$
de cel$llt cre @este un om l fel c mine 'n+estrt cu tr$iri "si*ice, ideluri, etc !i este unic !i
di/ersA. Acest gru" de tre%uin#e dc$ nu sunt reli+te "ot induce com"le4ul de inferioritte,
refu+ul de comunicre, di/erse frustr$ri, li"s oric$ror "l$ceri, li"s oric$rei s"ern#e, !..
EU M 1OI AUTODEPEI TREBUINE DE AUTOREALI0ARE: C$ile !i modlit$#ile de
utoreli+re, de utode"$!ire difer$ de l o "erson$ l lt. Clit$#ile unei "ersone cre
tinde s"re utode"$!ire sunt determinte de o mi %un$ "erce"ere relit$#ii, mi mult$
nturle#e, det!re !i centrre "e "ro%leme, c"citte de ini#i !i 'ntre#ine rel#ii
interumne mi "rofunde, c"citte de fce o distinc#ie c0t mi fin$, 'ntre %ine !i r$u,
'n+estrre cu sim#ul umorului, !..
EU M AUTODEPEESC RAPOTINDU7M LA ABSOLUT. O com"r#ie "lstic$ se "ote
fce cu scensiune "e munte2 $ac din cauza norilor sau a neputinei noastre nu vedem
vrful asta nu nseamn c el nu e3ist!. A)ungere 'n /0rful "irmidei este re+er/t$ geniilor,
18

TTTRRREEEBBBUUUIIINNNEEE '''III000IIIOOOLLLOOOGGGIIICCCEEE

TTTRRREEEBBBUUUIIINNNEEE DDDEEE SSSEEECCCUUURRRIIITTTAAATTTEEE
SSSAAAUUU DDDEEE SSSIIIGGGUUURRRAAANNN

TTTRRREEEBBBUUUIIINNNEEE SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE
SSSAAAUUU DDDEEE AAAPPPAAARRRTTTEEENNNEEE

TTTRRREEEBBBUUUIIINNNEEE DDDEEE
CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAAIIIEEE
E# (#)
E# ,oi fi
E# a-a!i
E# ,oi fi a-!e"ia)
E# m% ,oi a#)o$efii
T!e*#ie $e "!e+)e!e
(me)ae,oi)
P!i,i!e (-i!i)#al%
()!a("e$e))
E# m% a#)o$e-%+e("
!a-o!)5$#7m% la a*(ol#)
T!e*#ie
$e $efi"i)
AAAUUU
TTTOOO
RRREEEAAALLLIII
000AAARRREEE
celor forte "u#ini cre sunt c"%ili de o "ri/ire s"iritul$ 6trnscedentl$7 det!0ndu&se de
tote celellte tre%uin#e.
Anli+0nd cest$ teorie se "ote trge conclu+i c$ indi/idul este /$+ut 'n conte4tul "si*o&socil
com"le4 l mediului 'n cre tr$ie!te !i 'ngri)irile de s$n$tte comunitre /or tre%ui s$ i 'n
considerre cest$ %ordre "entru c#ion t0t su"r indi/idului c0t !i su"r fmiliei !i
comunit$#ii din cre cest fce "rte.
I". TEORIA INTERAC2IUNII SIM*OLICE
IV.1. I.TRO1-CERE
Ini#it$ de filo+ofii Pillim Hmes, Ho*n 1eKeN !i =eorge Her%ert Med.
3olosit$ 'n studiere fmiliei "rin "rocesul de 'ngri)iri de s$n$tte comunitre !i "rin lte
disci"line din fr 'ngri)irilor de s$n$tte .
IV.,. .O5I-.I 1E IAO
Sus#ine cle de 'n#elegere interc#iunilor dintre omeni.
9uncte+$ felul cum definesc indi/i+ii situ#i lor !i cre sunt consecin#ele c#iunilor lor.
Su%lini+$ dinmic intern$ fmiliei inclu+0nd rolul indi/idului 'n fmilie, "erce"ere cestui
rol !i rel#iilor cu ceill#i mem%ri i fmiliei.
Anli+e+$ felul cum se de+/olt$ !i cum se sc*im%$ rolul indi/idului 'n fmilie !i rel#iile dintre
mem%rii fmiliei de& lungul tim"ului.
IV.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
E/lue+$ rolul clientului, fmiliei su comunit$#ii !i efectul cestui 'n interrel#ii.
O"ere+$ su"r definirii rolului clientului.
E/lue+$ dinmic gru"ului !i efectul cestei su"r clientului.
A)ut$ clientul 'n e/lure "ro"riilor c#iuni !i consecin#elor cestor.
.egoci+$ sco"urile c#iunii cre s$ fie cce"tte de comun cord t0t de sistent$ medicl$
c0t !i de client.
". TEORIA SISTEMELOR
V.1. I.TRO1-CERE
Ini#it$ de c$tre LudKing /on IertlnffN.
Asigur$ o corelre dintre client !i mediul s$u
V.,. .O5I-.I 1E IAO
Sistemele sunt seturi de com"onente orgni+te c rec#ie l interc#iune cu lte sisteme din
mediul lor.
-n sistem rec#ione+$ c un 'ntreg8 disfunc#i unui su%sistem com"onent fecte+$ 'ntregul
sistem.
Sistemele folosesc mecnisme de feed%cQ.
Sistemele sunt orgni+te 'n ierr*ii.
Sistemele sunt desc*ise !i 'nc*ise.
Sistemele sunt 'n/ecinte cu lte sisteme cu cre "ot comunic.
-n sistem este mi mre dec0t totlul "$r#ilor sle.
V.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
3unc#ione+$ efecti/ 'n cdrul comunit$#ii !i su"r rel#iilor cu clien#ii !i mi "u#in 'n rel#ie cu
s"itlul.
A"reci+$ dc$ un sistem indi/id&fmilie su indi/id&comunitte este un sistem 'nc*is su
desc*is.
E/lue+$ sistemul ierr*ic.
9ri/e!te clientul c un sistem desc*is cre "rime!te din mediul 'ncon)ur$tor !i cre de"inde de
corelre cu mediul "entru cre!tere !i sc*im%re.
A"reci+$ dc$ condi#iile din comunitte sunt "o+iti/e su negti/e, res"ecti/ stisf$c$tore
su nestisf$c$tore.
19
E/lue+$ rec#i clientului f#$ de
"resiunile ce se e4ercit$ su"r
sistemului.
3olose!te l determinre !i controlul
reu!itei inter/en#iilor de 'ngri)iri de
s$n$tte 'n rel#i dintre client !i
mediul s$u.
"I. TEORIA DE3"OLT#RII
VI.1. I.TRO1-CERE
S& emis 'n nul 1>F> cu oc+i unei
conferin#e "ri/ind /i# fmiliei
sus#inut$ l Cs Al%$ 6-.S.A.7.
Conferin# fost "re+idt$ de c$tre
E/eline 1/l !i Reu%en Hill.
Conferin# !i& "ro"us s$ ting$
"ro%lem resurselor fmiliei !i s$
demonstre+e e/olu#i /ie#ii de fmilie.
VI.,. .O5I-.I 1E IAO
3mili este un sistem socil.
Srcin fmiliei este cee de fi
unit$.
=rni#ele fmiliei sunt relti/ limitte.
3mili este confruntt$ 'n mod continuu cu e/enimente cre determin$ sc*im%$ri.
1e+/oltre fmiliei "ote fi "re/$+ut$.
1e+/oltre fmiliei "ote fi studit$ com"rti/ "este gener#ii succesi/e.
3mili ofer$ celor interes#i dte "e teme /rite.
(n fiecre stdiu l ciclului /ie#ii fmiliei "r noi !i /rite modlit$#i de de+/oltre "e cre
mem%rii fmiliei u "osi%ilitte s$ le urme+e "entru &!i tinge sco"ul cu succes 'n
"romo/re urm$torei f+e de de+/oltre.
VI.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
Teori este "lic%il$ t0t fmiliilor trdi#ionle c0t !i celor netrdi#ionle.
A)ut$ l ntici"re et"elor ciclului /ie#ii fmiliei !i c$l$u+ire fmiliei 'n cdrul comunit$#ii.
A)ut$ fmili 'n "rocesul de sc*im%re ciclic$ !i fcilite+$ 'n#elegere clr$ rolurilor, rel#iilor
!i res"ons%ilit$#ilor fmiliei.
Recomnd$ c su"r/eg*ere fmiliei l domiciliu s$ e/lue+e cu curte#e de+/oltre
ciclic$ fmiliei.
Recomnd$ c e/lure ne/oilor de ser/icii comunitre s$ utili+e+e cuno!tin#ele de+/olt$rii
srcinilor.
"II. TEORIA ATIN,ERII SCOPULUI >IN,
VII.1. I.TRO1-CERE
1e+/oltt$ 'n nul 1>E? de c$tre sistentul medicl teoreticin Imogene Ming.
Crcteri+t$ c o teorie sistemelor 'n interc#iune.
VII.,. .O5I-.I 1E IAO
Conform cestei teorii, indi/idului i se recomnd$ c s$ fie orientt socil, sentimentl !i
r#ionl, s$ fie st$"0nit, *ot$r0t !i s$ rec#ione+e modert.
Indi/i+ii u trei su%sisteme2 "ersonl, inter"ersonl !i socil.
Su%sistemul "ersonl include2 "erce"#i, "ersonlitte, cre!tere !i de+/oltre !i imgine
cor"ului 'n s"#iu !i tim".
Su%sistemul inter"ersonl include2 interrel#iile umne, comunicre, trn+c#i, rolul !i
stresul.
Su%sistemul socil include2 orgni+re, utoritte, "utere, sttutul !i lure deci+iei.
2$


TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTT
DDDEEELLLIIICCC111EEENNN

'''AAACCCIIILLLIIITTTIII
LLLOOOCCCUUUIIINNN

BBBNNNGGGRRRIIIJJJIIIRRRIII DDDEEE
SSSNNNTTTAAATTTEEE
EEEDDDUUUCCCAAAIIIEEE
LLLOOOCCC DDDEEE MMMUUUNNNCCC
IIINNNDDDIII111IIIDDDUUULLL
SSSUUUBBBSSSIIISSSTTTEEEMMMEEE
MMMEEEDDDIIIUUULLL BBBNNNCCCOOOJJJUUURRRTTTOOORRR
Comunitatea ca sistem cu su8sisteme care interac!ionea& 5i se in%luin!ea& reciproc
'dup Teoria Sistemelor ? Miriam Ste@art)

Trn+c#iile fecti/e su comunicre dintre sistent$ medicl$ !i client sigur$ stisfc#ie !i
tingere sco"ului finl.
VII.:. IM9LICA5IILE (. (.=RIHIREA S.T5II COM-.ITARE
Oriente+$ su%sistemele "ersonl, inter"ersonl !i socil le clientului c$tre identificre c$ii
de tingere sco"urilor.
Col%ore+$ cu clientul 'n st%ilire c$ilor de urmt "entru o%#ine o s$n$tte o"tim$.
A)ut$ clientul s$ se d"te+e l /ri#iile fctorilor de mediu.
E4"lic$ sco"ul orientti/ l document$rii 'n 'ngri)irile 'ngri)iri de s$n$tte "entru indi/i+i, fmilie
!i comunitte.
"III. SCOPUL PRACTIC PENTRU UTILI3AREA TEORIILOR
Modlitte de utili+re teoriei este e4tins$. 9entru "rcticin, ni/elul de utili+re teoriei este
mrct de de+/oltre cercet$rii cre se concreti+e+$ "rin generre de noi cuno!tin#e.
9rcticinul selecte+$ direc#iile "rctice le re+ulttelor cercet$rii "entru /e succes 'n
cti/itte s. 9entru fi com"etent, utili+re teoriilor selectte de "rctic$ este solu#i o"tim$.
9entru utili+re teoriei 'n rt "rcticii e4ist$ multe rgumente ce sunt redte "rintr&o digrm$
"rogresiei "rcticilor cre duc s"re re+ultte "re/i+i%ile determin0nd succesul su insuccesul.
9rogresi este e4"us$ du"$ cum urme+$2
PRACTICI PRACTICI : Asistentul medicl /ede o lt$ sistent$ medicl$ f$c0nd o c#iune
!i fce !i e l fel 6o imit$7.
PRACTICI INTUIIE PRACTICI 2 Asistentul medicl /ede /rite c#iuni "osi%ile 'ntr&o
numit$ situ#ie !i "rin "ro"ri s intui#ie selecte+$ !i "lic$ c#iune cre cores"unde cel
mi %ine situ#iei.
PRACTICI INTUIII SELECIE PRACTICI 2 E4"erien#ele !i intui#iile nteriore sunt
re/$+ute !i reconsiderte 'n sco"ul de st%ili liniile de g*idre !i regulile ce /or fi utili+te 'n
selectre celei mi dec/te c#iuni c tre%uie "lict$. Acest "s re"re+int$ ce mi %un$
modlitte de 'n/$# din gre!eli.
PRACTICI INTUIII TEORIE PRINCIPII PRACTICI 2 Teori sigur$ o /i+iune
r#ionl$ !i sistemti+t$ situ#iei !i ser/e!te c g*id 'n selectre "rinci"iilor
cores"un+$tore c#iunii. Modificre utili+$rii teoriei "ote furni+ o %+$ "entru o nou$
c#iune. 6Miller, 1>??7
9remi+ele m)ore "ri/ind "rctic 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre u fost sttute 'n "rece"te.
9entru el%orre cestor "rece"te u fost utili+#i o serie de termeni descri"ti/i 6conce"te7
necesri sistentului medicl comunitre "entru &i 'ncor"or 'n ri de c#iune "rcticii. Aceste
conce"te sigur$ construire sc*i#elor "entru utili+re teoriei, sc*i#e "e %+$ c$ror se /or trs
"rinci"iile "rcticii.
(ngri)irile de s$n$tte comunitre, c disci"lin$, sunt 'n continuu "rogres dtorit$ di/ersit$#ii teoriilor
!i diferen#elor ce e4ist$ 'ntre ceste. Teoriile "rcticii sigur$ liniile directore "entru succesul
c#iunilor. 9rin "licre unor teorii re+ultte din studiile efectute su"r indi/idului, fmiliei su
comunit$#ii, studentul 'n 'ngri)iri de s$n$tte comunitre / fi c"%il s$ selecte+e teoriile
cores"un+$tore "rcticii ctule. 9rintr&o stfel de "rocedur$, studentul 'n/#$ /lore "rctic$
teoriei.
D. PRECEPTE
$atorit sc%imbrilor condiiilor socio"economice din zonele urbane i rurale i, implicit, sc%imbrilor
n atitudinea pacienilor:clienilor, familiilor i comunitilor fa de valorile sntii, teoreticienii ngrijirilor de
sntate comunitare au intervenit prin precizarea preceptelor care stau la baza practicii asistentelor
medicale comunitare. ;ceste precepte se refer la organizarea ngrijirilor de sntate comunitare, n
general, la asistentul medical comunitar i la activitatea ei, n particular. &le trebuie considerate ca un g%id
orientativ pentru a fi folosite n orice situaii i multe din aceste precepte sunt valabile ngrijirilor de sntate,
n general, nu numai ngrijirilor de sntate comunitare.
<mplicaiile lor n ngrijirile de sntate au dus la dezvoltarea conceptului de ngrijire continu a
pacientului:clientului la domiciliu, de la domiciliu la spital i invers, lund n consideraie consimmntul
pacientului:clientului, a familiei i a comunitii.
21
PRECEPTUL : 7 B&!i2i!ile $e (%%)a)e "om#i)a!e -!e(#-# o a")i,i)a)e ()a*ili)% -e *a/a
!e"#oa+)e!ii e,oilo! $e (%%)a)e +i f#"ioea/% "ofo!m -la#l#i &ee!al $e (%%)a)e.
(n cti/itte de recuno!tere ne/oilor de s$n$tte le comunit$#ii, 'ngri)irile de s$n$tte se
im"lic$ "rin su"r/eg*ere !i consiliere 'n /edere2 "romo/$rii s$n$t$#ii, men#inerii s$n$t$#ii,
"re/enirii 'm%oln$/irilor, cord$rii de 'ngri)iri %oln/ilor "entru 'ns$n$to!ire su morte 'n "ce l
domiciliul lor. (n fr 'ngri)irilor l domiciliu ser/iciile de 'ngri)iri de s$n$tte se "ot desf$!ur, 'n
centrele de s$n$tte, 'n clinici, !coli !i l locul de munc$. (ngri)irile de s$n$tte comunitre sunt o
"rte integrnt$ "rogrmului generl de s$n$tte "u%lic$, coordon0ndu&!i "lnurile !i cti/it$#ile
'n col%orre cu lte gen#ii socile !i de s$n$tte !i nu "ote func#ion su fi de sine st$t$tor 'n
comunitte.
PRECEPTUL > 7 A&eiile $e .&!i2i!i $e (%%)a)e "om#i)a!e )!e*#ie (% $efiea("% "#
"la!i)a)e ("o-#!ile +i o*ie")i,ele (e!,i"iilo! -!o-!ii.
Agen#iile socile !i de s$n$tte din comunitte tre%uie s$&!i definesc$ !i s$&!i st%ilesc$ cu
clritte sco"urile !i o%iecti/ele stfel 'nc0t s$ "re/in$ du%lre ser/iciilor 'n unele comunit$#i su
omitere lor 'n ltele. Sco"urile !i o%iecti/ele /or fi /rite 'n func#ie de ti"ul gen#iei !i de ti"ul de
comunitte dr ele tre%uie s$ se rlie+e l #elurile gen#iei centrle de 'ngri)iri de s$n$tte stfel
'nc0t, fiecre cet$#en s$&!i men#in$ o s$n$tte o"tim$.
PRECEPTUL ? 7 G!#-#l a")i, +i o!&ai/a) al "e)%eilo!4 !e-!e/e)a)i, -e)!# "om#i)a)e4
e()e -a!)e i)e&!a)% a -!o&!am#l#i $e (%%)a)e al .&!i2i!ilo! $e (%%)a)e "om#i)a!e.
Agen#iile "u%lice su "ri/te de 'ngri)iri de s$n$tte comunitre tre%uie s$&!i cunosc$
"ro%lemele cu )utorul !i cu /i+ul gru"ului re"re+entti/ l comunit$#ii. Oricre comunitte re
indi/i+i cre u fost o "rte trecutului !i cre /or continu s$ fie o "rte /iitorului. Cuno!tin#ele
!i e4"erien# lor com%inte cu cele le "rofesioni!tilor de s$n$tte "ote fi de o inestim%il$
/lore "entru 'ntreg comunitte. Acest gru" re"re+entti/ tre%uie s$ fie in/itt s$ "rtici"e l
"lnificre !i de+/oltre "rogrmelor de s$n$tte conform cu ne/oile !i interesele comunit$#ii. El
"ote s$ contri%uie l 'n#elegere 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre !i s$ st%ilesc$ o leg$tur$
util$ 'ntre gen#ie !i comunitte.
PRECEPTUL @ 7 Se!,i"iile $e .&!i2i!i $e (%%)a)e "om#i)a!e (#) $i(-oi*ile .)!e&ii
"om#i)%i i$ife!e) $e o!i&ie4 "#l)#!% (a# !e(#!(e (o"iale +i e"oomi"e.
(ngri)irile de s$n$tte comunitre sunt un segment de s"ecili+re ser/iciilor din domeniul
s$n$t$#ii "u%lice. Aceste ser/icii r tre%ui s$ fie dis"oni%ile tuturor "ersonelor !i s$ fie d"tte l
ne/oile lor de s$n$tte fi+ic$, "si*ic$ !i emo#ionl$ f$r$ #ine cont de origine etnic$, %+
culturl$ su resursele socile !i economice. Stre de s$n$tte oric$rui mem%ru l unei fmilii
su l unei comunit$#i "ote fect s$n$tte 'ntregii fmilii su 'ntregii comunit$#i.
PRECEPTUL A 7 B .&!i2i!ile $e (%%)a)e "om#i)a!e familia e()e #i)a)ea $e *a/% a
(e!,i"i#l#i $e .&!i2i!i $e (%%)a)e.
Munc sistentelor medicle comunitre tre%uie s$ se centre+e "e fmilie mi degr%$ dec0t
"e clientul indi/idul !i se desf$!or$ mi "ro"e de locul unde tr$iesc !i muncesc omenii.
Acest$ %ordre este diferit$ de ce din mediul s"itlicesc unde centrre 'ngri)irilor de s$n$tte
este "e clientul indi/idul. Im"ctul s$n$t$#ii su %olii su"r fmiliei este mi e/ident cs$ dec0t
l s"itl ir sistentul medicl re "osi%ilitte de o%ser/ mi de 'nde"ro"e efectele suferin#ei
!i mor#ii. 9entru 'n#elegere situ#iei de l domiciliu, sistentul medicl tre%uie s$ i%$ cuno!tin#e !i
din !tiin#ele socile !i com"ortmentle.
PRECEPTUL = 7 P!omo,a!ea (%%)%ii4 e$#"aia -e)!# (%%)a)e +i (f%)#i!ea
-a"ie)#l#iF"lie)#l#i4 familiei +i "om#i)%ii (#) -%!i i)e&!a)e ale .&!i2i!ilo! $e (%%)a)e
"om#i)a!e.
L ni/el comunitr sistentul medicl "rtici"$, l$turi de l#i "rofesioni!ti din ec*i"
comunitr$, l "lnificre !i 'ngri)ire. 9e l0ng$ educ#i "entru s$n$tte, sistentul medicl se
im"lic$ 'n "rogrme de imuni+$ri, "rogrme de igien$ mediului, liment#iei !i de "ro/i+ionre
cores"un+$tore cu "$ "ot%il$, de+/oltre "rogrmelor de s$n$tte mentl$, !.. L domiciliu,
sistentul medicl furni+e+$ 'ngri)iri de s$n$tte centrte "e ne/oile indi/idule le fiec$rui
22
mem%ru l fmiliei !i "lnific$ 'm"reun$ cu fmili o%iecti/ele de s$n$tte d"tte l ne/oile
"ro"rii de inde"enden#$ !iCsu de re%ilitre s$n$t$#ii.
PRECEPTUL G 7 I$i,i/ii +i familiile )!e*#ie (% -a!)i"i-e a")i, la )oa)e $e"i/iile -!i,i)oa!e la
o*ie")i,ele "a!e )!e*#ie(" a)i(e -e)!# meie!ea (%%)%ii lo!.
Asistentul medicl comunitr recuno!te !i res"ect$ dre"turile clientului !i fmiliei de
"rtici" l tote lu$rile de deci+ie ce /i+e+$ s$n$tte "ro"rie. 3unc#i sistentului medicl este
de )ut clientul !iCsu fmili2 s$ recunosc$ ne/oi de s$n$tte, s$ "recie+e tote s"ectele
situ#iei, s$ considere c fiind dec/te cele c#iuni cre "ot s$ 'm%un$t$#esc$ stre de
s$n$tte, s$ leg$ deci+i cre le este cce"t%il$. Im"ortnt este c, 'n "rocesul de lure
deci+iei, clientul !i fmili s$ 'n#eleg$ "e de"lin sco"ul deci+iei !i s$&!i sume res"ons%ilitte
"entru e/entulele consecin#e le cestei.
PRECEPTUL < 7 A-!e"ie!ea -e!io$i"% +i "o)i#% a ()%!ii $e (%%)a)e a "om#i)%ii4 familiei
+i "lie)#l#i e()e *a/a .&!i2i!ilo! $e "om#i)a!e.
(n numite situ#ii, sc*im%$rile sur/enite 'n stre de s$n$tte comunit$#ii, fmiliei su
clientului "ote fi t0t de discret$ 'nc0t "ote trece neo%ser/t$ dc$ sistentul medicl !i gen#i
nu men#in o "reciere "eriodic$ !i nu con!tienti+e+$ "e de"lin im"lic#iile "osi%ile le cestor
sc*im%$ri. Termenul de "eriodic este /ri%il !i de"inde de mul#i fctori. 1torit$ sc*im%$rilor
frec/ente sur/enite 'n fmilie !i comunitte "reciere tre%uie s$ fie f$cut$ lunr su, c0nd situ#i
o cere, mi frec/ent. Sunt !i c+uri c0nd cest$ "reciere "ote fi f$cut$ l fiecre !se luni.
Situ#i fmilil$ "ote fi dinmic$ "rin n!tere su morte dtorit$ unei com"lete reorgni+$ri
fmiliei. L fel, o fec#iune gr/$ unui mem%ru l fmiliei re re"ercursiuni su"r tuturor
celorll#i. Mi "ot sur/eni !i lte ti"uri de sc*im%$ri, cum r fi sc*im%re re!edin#ei su
ocu"#iei, ce "ot /e efecte mrcnte su"r st$rii de s$n$tte "si*ic$ su emo#ionl$.
PRECEPTUL ; 7 A(i()e)#l me$i"al e()e -!e&%)i)% $i -#") $e ,e$e!e -!ofe(ioal -e)!# a
l#"!a "a f#!i/o! $e (e!,i"ii $e (%%)a)e . "om#i)a)e.
9reg$tire sistentului medicl comunitre tre%uie s$ se %+e+e "e un fundment ferm de
cuno!tin#e !i %ilit$#i, incluse 'n teori !i "rctic 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre. E re ne/oie
de o com"eten#$ s"ecil$ "entru d"t "rocedurile 'n/$#te l situ#iile "rticulre 'nt0lnite l
domiciliul clien#ilor. Acest$ "reg$tire teoretic$ !i "rctic$ de %+$ tre%uie de+/oltt$ "ermnent
"entru )unge l %ilit$#i "erformnte 'n2 culegere de dte 6inter/iu, o%ser/re, e4minre7,
educ#ie, re+ol/re "ro%lemelor, lucrul cu gru"urile, leders*i", etc. (ntruc0t, 'ngri)irile de s$n$tte
comunitre sunt o cti/itte centrt$ "e ne/oile de s$n$tte le fmiliei, sistentul medicl
comunitr re ne/oie de cuno!tin#e su"limentre din domeniul !tiin#elor socile !i
com"ortmentle cum sunt ntro"ologi, sociologi !i "si*ologi. E tre%uie s$ fie l curent cu
cele mi recente cuno!tin#e din domeniul nutri#iei, !tiin#elor socile, e"idemiologiei !i !tiin#elor
com"ortmentle "e l0ng$ cele din domeniul 'ngri)irilor de s$n$tte !i !tiin#elor medicle. Acest
"rece"t conform c$rui sistentul medicl comunitr tre%uie s$ fie forte %ine "reg$tit$ "rofesionl
"entru &!i desf$!ur munc 'n comunitte este "itr ung*iulr$ de l temeli 'ngri)irilor de
s$n$tte comunitre.
PRECEPTUL :H 7 A(i()e)#l me$i"al "om#i)a! e()e # mem*!# al e"3i-ei $e (%%)a)e "e
$e(e!,e+)e "om#i)a)ea4 familia +i "lie)#l.
O ec*i"$ de lucru eficient$ se %+e+$ "e interesul comun din "rte tuturor mem%rilor
ec*i"ei. Asistentul medicl comunitr fce "rte din ec*i"e diferite 6'n cel!i tim" su se"rt72
ec*i" comunitr$, ec*i" interdisci"linr$, ec*i" de leg$tur$.
:. ECDIPA COMUNITAR
23
24
Este lc$tuit$ din2 mem%rii gen#iei su com"rtimentului de 'ngri)iri de s$n$tte, lt
"ersonl de 'ngri)iri de s$n$tte, studen#i, su"er/i+or, director de 'ngri)iri de s$n$tte, clerici,
/oluntri, lt "ersonl ne"rofesionist. To#i mem%rii ec*i"ei lucre+$ 'm"reun$ l sigurre unor
ser/icii de s$n$tte o"time.
>. ECDIPA INTERDISCIPLINAR
Include de o%icei2 sistent medicl$, un igienist, un medic de fmilie, un lucr$tor socil, un
nutri#ionist, un s"ecilist 'n com"ortmentul umn. Mi "ot fi inclu!i !i mem%ri i ltor disci"line 'n
func#ie de necesit$#i2 "ersonlul !colilor, "reo#ii, lucr$torii comunitri /oluntri, 'n multe situ#ii
clientul su fmiliile. Asistentul medicl comunitr re un rolul de inter"ret$ 'ngri)irilor de s$n$tte
'n "reciere "e cre o fce ec*i" "ri/ind ne/oile de s$n$tte "si*ic$, mentl$ !i socil$ !i 'n
"lnificre mi)locelor cre /or 'm%un$t$#i stre de s$n$tte. Totodt$, e men#ine sc*im%ul
cti/ de infom#ii dintre ec*i" comunitr$ !i cest$ ec*i"$ interdisci"linr$.
?. ECDIPA DE LEGTUR
Asigur$ continuitte 'ngri)irilor de s$n$tte inter/enind "entru e/itre 'ntreru"erilor 'n
'ngri)ire "cientuluiCclientului 'n tim"ul trn+i#iei de l domiciliu l s"itl !i de l s"itl l domiciliu.
E este com"us$ din2 sistentul medicl "si*itr$ 6"ersonl din s"itl7, sistentul medicl de
sec#ie, medic re+ident din s"itl, medic din s"itl su de fmilie, sistentul medicl comunitr,
"cientulCclientul !i fmili8 6"rtici"$ desemene l cest$ ec*i"$ !i sist$ l lc$tuire
"lnurilor cu inter/en#ii "ro"rii7.
9entru func#ionre eficient$ cestor ec*i"e, fiecre mem%ru tre%uie s$ recunosc$ !i s$
res"ecte contri%u#i celorll#i mem%ri i ec*i"ei l reli+re sco"urilor !i o%iecti/elor "lnificte !i
l im"lementre cestor.
PRECEPTUL :: 7 A(i()e)#l me$i"al "om#i)a! a"o!$% .&!i2i!i $e (%%)a)e
-a"ie)#l#iF"lie)#l#i "ofo!m "# !e"oma$%!ile me$i"#l#i.
3urni+re de 'ngri)iri de s$n$tte clientului indi/idul din r0ndul "cien#ilor medicului este o
cti/itte de %+$ 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre. (n c+ul c0nd sistentul medicl 'ngri)e!te
un client %oln/ e lucre+$ conform indic#iilor !i su% su"r/eg*ere medicului. Astfel, sistentul
medicl "rime!te instruc#iuni de l medicul cre r$s"unde de 'ngri)ire medicl$ "cientului
res"ecti/ 6medicul de fmilie su medicul !colr, medicul de 'ntre"rindere, medicul din s"itl7 !i
su"r/eg*e+$ e/olu#i st$rii sle de s$n$tte. C0nd o fmilie su un client refu+$ 'ngri)ire
medicl$, de!i este necesr$, sistentul medicl se retrge !i r"orte+$ situ#i "ersonlului
ierr*ic su"erior. Cu e4ce"#i
mrilor urgen#e, sistentul
medicl nu tre%uie s$ 'ngri)esc$
un client %oln/ f$r$ indic#iile
unui medic. 1u"$ efecture
/i+itelor l domiciliul fmiliilor,
sistentul medicl tre%uie s$
informe+e medicul, 'n scris su
telefonic des"re e/olu#i st$rii de
s$n$tte "cientului.
PRECEPTUL :> 7 A(i()e)#l
me$i"al "om#i)a! #)ili/ea/%
)oa)e .!e&i()!%!ile $e(-!e
familie ale a&eiei (a# ale al)o!
(e!,i"ii.
Men#inere cu curte#e
'nregistr$rilor !i folosire lor este
im"ortnt$ t0t "entru fmilie c0t
!i "entru gen#ie. (nregistr$rile
"ri/ind fmili sunt indis"ens%ile
'n munc de +i cu +i sistentului
medicl !i constituie un element
im"ortnt "entru reli+re
continuit$#ii 'ngri)irilor de
25


INDI1I0I
'AMILII
COMUNITI
INDI1I0I
'AMILII
COMUNITI
DEPARTAMENTUL
DE SNTATE
COMUNITAR
Me$i"i $e
familie
A(i()e)e
"om#i)a!e
B&!i2i)o!i
la $omi"ili#
Die)e)i"iei
P(i3o7
)e!a-e#i
Te!a-e#i
o"#-aioali
I&iei+)i
$e)a!i
Me$i"i
()oma)olo&i
A(i()ei
(o"iali
Pe!(oal
a$iioal
BNGRIJIRI
AUKILIARE
ORGANI7
0AII
1OLUN7
TARE
CENTRE DE SNTATE
PUBLIC
CONSILII
LOCALE
DI'ERII
PRO'ESIO7
NIETI
EcAipa interdisciplinarB ? Model dane& de cola8orare intersectorialB 'adaptat
dupB C.EMA Institute ? Danemarca0 CDDD)

s$n$tte. Aceste 'nregistr$ri sunt deose%it de im"ortnte "entru cordre 'ngri)irilor. Totodt$,
ceste reflect$ clitte ser/iciilor de s$n$tte 'n folosul comunit$#ii. 9rin studiere lor "eriodic$,
gen#i '!i "ote e/lu "rogrmul 'n rel#ie cu o%iecti/ele curente !i "ote st%ili o%iecti/ele "e
termen lung. (nregistr$rile sunt !i o surs$ "entru e/lu$rile sttistice, determinre costurilor,
"reciere necesrului de "ersonl !i "lnificre %ugetului. Agen#iile de 'ngri)iri de s$n$tte
comunitre u utori+#i legl$ de o"er cu ceste 'nregistr$ri !i, cu e4ce"#i c+urilor c0nd se
constituie c documente citte 'n tri%unl, ele sunt documente legle !i strict confiden#ile. (n cord
cu "olitic gen#iei, dc$ se solicit$, se "ote de+/$lui con#inutul 'nregistr$rii medicului de fmilie,
unui mem%ru "rofesionist l ltei gen#ii su unui lucr$tor socil. Asistentul medicl !ef$ re
res"ons%ilitte de men#ine ceste 'nregistr$ri, 6t0t tim" c0t ele sunt ctule7, 'ngri)ite,
com"lete !i legle, fiind con!tient$ de multi"lele lor "osi%ile 'ntre%uin#$ri.
PRECEPTUL :? 7 A(i()e)#l me$i"al "om#i)a! # )!e*#ie (% f#!i/e/e a2#)o! ma)e!ial "i
)!e*#ie (% $i!i2e/e "lie)#l +i familia "%)!e !e(#!(ele "om#i)a!e $i(-oi*ile -e)!# a(i()ea
fia"ia!% +i (o"ial%.
9e sistentul medicl o "ri/e!te dor "ro%lemele de s$n$tte imedite le clientului,
"romo/re s$n$t$#ii fi+ice !i emo#ionle, "re/enire 'm%oln$/irilor. (n cee ce "ri/e!te "ro%lemele
de socile !i finncire, ceste sunt de com"eten# institu#iilor de resort. Asistentul medicl
comunitr tre%uie s$ sesi+e+e fctorii res"ons%ili cu "ri/ire l c+urile socile de"istte 'n
comunitte !i s$ sigure informre cestor cu "ri/ire l resursele comunitre dis"oni%ile.
PRECEPTUL :@ 7 S#-!a,e&3e!ea -e!(oal#l#i $e .&!i2i!i $e (%%)a)e +i a .&!i2i!ilo! $e
(%%)a)e . &ee!al4 e()e (a!"ia a(i()e)#l#i me$i"al +efe "a!e a!e "alifi"a!e . a"e() (e(.
Acest$ su"r/eg*ere "resu"une o rel#ie de col%orre consultti/$ 'ntre su"er/i+or !i
sistentul medicl !ef$. (n cdrul cestei col%or$ri, su"er/i+orul '!i "ro"une s$ de+/olte %ilit$#ile
sistentului medicl !efe "entru &!i 'nde"lini cu com"eten#$ res"ons%ilit$#ile "rofesionle.
Srcinile sistentului medicl !efe se refer$ l2 coordonre !i su"r/eg*ere continu$
"rocesului de 'ngri)ire, studiul !i re/edere 'nregistr$rilor c+urilor fmilile 'm"reun$ cu
su"er/i+orul, su"r/eg*ere solicit$rilor telefonice, studiere e4"erien#elor clinice, conferin#e
indi/idule su de gru" referitore l munc sistentelor medicle !i l de+/oltre "rogrmelor
gen#iei, !.. -n "rogrm dec/t !i eficient l sistentei !efe / tre%ui s$ contri%uie l de+/oltre
fiec$rui mem%ru l "ersonlului !i l 'm%un$t$#ire continu$ clit$#ii ser/iciilor de 'ngri)iri de
s$n$tte "e cre gen#i le furni+e+$ comunit$#ii.
PRECEPTUL :A 7 A&eiile $e .&!i2i!i $e (%%)a)e "om#i)a!e -laifi"% +i im-leme)ea/%
-!o&!ame $e e$#"aie "o)i#% a -e!(oal#l#i.
Aceste "rogrme de educ#ie continu$ "ersonlului sunt esen#ile "entru men#inere clit$#ii
ser/iciilor. 9rin ceste "rogrme se "une un ccent deose%it "e de+/oltre cuno!tin#elor
"rofesionle !i %ilit$#ilor s"ecile conform stndrdelor st%ilite de gen#ie. Asistentul medicl
!ef$ este ce cre tre%uie s$ fie "ermnent l curent cu situ#iile noi "$rute 'n comunitte cum r
fi2 o cre!tere %rusc$ inciden#ei %olilor trnsmisi%ile, o sc*im%re resurselor comunitre de
s$n$tte su de sisten#$ socil$, 'nfiin#re unor noi consilii locle, !.. (n cee!i m$sur$, e
tre%uie s$ se informe+e "ermnent des"re modific$rile legislti/e din domeniul s$n$t$#ii. Metodele
de reli+re cestor "rogrme includ2 'nt0lniri "eriodice le mem%rilor "ersonlului "entru
sc*im%uri de e4"erien#$ !i de inform#ii cu ceill#i mem%ri i ec*i"ei comunitre, "rtici"re l
conferin#e !i l 'ntruniri "rofesionle su l cursuri de "erfec#ionre 'n institute !i !coli de /r$.
PRECEPTUL := 7 A(i()e)#l me$i"al "om#i)a! .+i a(#m% !e(-o(a*ili)a)ea -e)!# "o)i#a
(a -e!fe"ioa!e -!ofe(ioal%.
Res"ons%ilitte sistentului medicl "entru cre!tere continu$ clit$#ii sle "rofesionle
este un conce"t de %+$ "entru 'ntreg sistemul de 'ngri)iri de s$n$tte. Acest "rece"t este o
"rticulritte "rece"tului nterior. Asistentul medicl !ef$ re res"ons%ilitte de sigur,
"rin "rogrmele de educ#ie continu$, d"tre "erformn#elor "ersonlului de 'ngri)iri de
s$n$tte l sc*im%$rile "ermnente le societ$#ii cu im"lic#ii directe su"r s$n$t$#ii indi/i+ilor,
fmiliilor !i comunit$#ii. 3iecre sistent$ medicl$ re res"ons%ilitte de &!i "lnific o serie de
o%iecti/e "e termen scurt !i "e termen lung "entru de+/oltre clit$#ilor sle "rofesionle !i
cuno!tin#elor generle. 9entru reli+re lor sistentul medicl / "el l metode cum sunt2
26
citire "u%lic#iilor de s"ecilitte !i celor 'nrudite cu 'ngri)irile de s$n$tte, "rtici"re l
'ntrunirile orgni+#iilor "rofesionle, 'nsu!ire noilor cuceriri le !tiin#ei !i te*nicii cre u "lic#ii
'n 'ngri)irile de s$n$tte, lecturi din !tiin#ele umniste !i din domeniul rtei, /i+itre gleriilor de
rt$, "rtici"re l concerte, !.. (n conclu+ie, =asistentul medical comunitar va trebui s
investeasc o parte din timp i bani pentru a se ridica la nivelul celor mai nalte standarde ale
profesiunii sale=. 6Le*N, Co%%, Hones, 1>>,7
E. ROLURI EI 'UNCII ALE ASISTENTULUI MEDICAL COMUNITAR
Res"ons%ilit$#ile sisten#ilor medicli comunitri, 'n generl, u fost sinteti+te de c$tre Cline
!i HoKel 'n2 @ )ut indi/i+ii, fmiliile !i comunit$#ile s$&!i de+/olte !i s$&!i utili+e+e "ro"riul lor
"oten#il "entru s$n$tte "rin culti/re !i folosire resurselor interne !i e4terne, !i de furni+
'ngri)iri de s$n$tte celor %oln/i !i cu *ndic" l domiciliul lorA. 6>ora Cline and #oger ?. @oAel
" 5ublic @ealt% >ursing and -ental @ealt%! "in 2tep%en &. Boldston ed. " )*+*,
3unc#iile sistentului medicl comunitr /i+e+$ ri de cti/itte tuturor rmurilor 'ngri)irilor
de s$n$tte !i celorllte "rofesii din domeniul s$n$t$#ii "u%lice !i utili+e+$ metodele tuturor
"rofesiilor 'n ser/iciul indi/idului, fmiliei !i l comunit$#ii. Sunt re+umte "tru func#ii "rinci"le2
:. A oferi !i dministr 'ngri)iri de s$n$tte 'n comunitte.
>. A trnsmite cuno!tin#e c$tre %eneficirii ser/iciilor de 'ngri)iri de s$n$tte su "ersonlului din
sistemul de s$n$tte.
?. A fi mem%ru 'n cdrul unei ec*i"e de cordre 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre.
@. A de+/olt "rctic 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre "rintr&o g0ndire critic$ !i "rin cercetre.
Asistentul medicl comunitr se confrunt$ 'n teritoriu cu "ro%leme deose%ite !i 'nt0lne!te
situ#ii de neimgint. Este "us 'n f# unor situ#ii c s$r$ci, dec$dere ur%n$, nedre"t$#ile
socile, tensiunile rsile !i, 'n m)oritte +onelor, declinul clit$#ii !i integrit$#ii /ie#ii comunitre.
(n f# unor semene situ#ii se cere o mrcnt$ o%iecti/itte cu"lt$ cu demonstrre de
cuno!tin#e !i %ilit$#i s"ecifice ce /or /e o esen#il$ contri%u#ie l g$sire solu#iilor.
(ntruc0t, 'n sistemul 'ngri)irilor de s$n$tte, func#ione+$ cele!i mecnisme de "i#$ %+te
"e cerere !i ofert$ de ser/icii 'ntre furni+ori !i %eneficiri ir, 'n 'ngri)irile de s$n$tte comunitre
%eneficirul ser/iciilor este, 'n generl, o "erson$ s$n$tos$, se folose!te mult mi frec/ent
termenul de client !i nu "cient. 3mili este, 'n mod o%i!nuit, unitte de ser/iciu sistentului
medicl comunitr stfel c$, m)oritte 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre sunt 'ngri)iri l domiciliu
!i se drese+$ "cien#ilorCclien#ilor de tote /0rstele. (n contct cu clientul !i fmili sistentul
medicl comunitr tre%uie s$&!i demonstre+e "osi%ilit$#ile !i s$&!i "lice "lnurile de 'ngri)ire "entru
im"lic to#i mem%rii de fmilie 'n 'n/$#re !i res"ectre conce"telor de s$n$tte. 1e e4em"lu,
mul#i "$rin#i u ne/oie de )utor 'n 'n#elegere !i "reciere cre!terii !i de+/olt$rii fi+ice, mentle !i
emo#ionle co"iilor lor, 'n diferitele stdii le /ie#ii lor, din co"il$rie "0n$ l dolescen#$ !i "rim
tinere#e. -neori, "$rin#ii u ne/oie de sisten#$ 'n g*idre co"iilor nu numi s"re 'n/$# s$
cce"te condi#iile de /i#$ cu cre este fmiliri+t "ro"riul s$u gru" ci s$ 'n/e#e s$ 'n#eleg$, s$
res"ecte, s$ tr$isc$ !i s$ muncesc$ l$turi de omeni de lt$ rs$, cultur$, mor/uri su religie
!i s$ se 'n#eleg$ reci"roc.
(n m)oritte comunit$#ilor 'ngri)irile de s$n$tte comunitre sunt im"erios necesre !i
/0rstnicilor l c$ror num$r este 'n continu$ cre!tere, 6unii fiind singuri !i li"si#i de "osi%ilit$#i7, /0nd
'n /edere !i inciden# crescut$ fec#iunilor cronice l cest$ gru"$ de "o"ul#ie. Acti/itte
sistentului medicl comunitr tre%uie s$ se concentre+e su"r s$n$t$#ii 'ntregii fmilii, inclusi/
su"r mem%rilor din institu#ii, !coli, "ltforme industrile !i lte locuri de munc$. .e/oile 'n
cre!tere u dus l di/ersificre ser/iciilor 'ngri)iri de s$n$tte "entru c 'ngri)irile s$ se drese+e !i
celor cre sunt fect#i din "unct de /edere socil !i economic.
1intre rolurile im"ortnte le sistentului medicl comunitr se "ot sinteti+ rolurile de eductor
!i "edgog, de consilier !i de fcilittor. C eductor !i "edgog l s$n$t$#ii, sistentul medicl
comunitr furnoi+e+$ cuno!tin#e s"ecifice fmiliei su gru"ului !i i deci+ii 'm"reun$ cu
"cientulCclientul "entru modificre com"ortmentului su stilului de /i#$ 'n sco"ul men#inerii
su recu"er$rii s$n$t$#ii 6educ#ie "entru s$n$tte7. Acest "roces de "rtici"re cti/$
"cien#ilorCclien#ilor l lure deci+iilor ce "ri/esc s$n$tte "ro"rie, 'n de"lin$ cuno!tin#$ de
cu+$, cere moti/re lor "entru &i determin s$&!i sc*im%e com"ortmentul. 9rinci"iile 'n/$#$rii
unui com"ortment snogen sunt fundmentle 'n "rocesul de "redre. Aceste "rinci"ii /or fi
e4"use "e lrg 'n c"itolul 'n cre /om %ord "romo/re s$n$t$#ii !i educ#i "entru s$n$tte.
27
Consiliere este un "roces de intr)utorre dintre sistentul medicl !i "cientCclient su
fmilie. Acest cere o rel#ie s"ecil$ de "rietenie, onestitte, desc*idere !i res"ect reci"roc
6sistent medicl & "cientCclient su sistent medicl & gru"uri7. Acest$ metod$ re menire de
&i sist "e l#ii, de le identific tr$irile !i de le clrific de/$rurile !i /lorile 'n ! fel 'nc0t
s$&i determine s$ i cele mi cores"un+$tore deci+ii. Consiliere "entru s$n$tte este o metod$
/loros$ 'n sistre "cientuluiCclientului su gru"ului "entru im"lementre "rcticilor
s$n$tose !i de uto'ngri)ire.
Ridicre %rierelor cre sunt 'n cle 'ngri)irii s$n$t$#ii este un rol "e cre 'l 'nde"line!te
sistentul medicl c fcilittor. 3cilitre este un "roces de scultre, /erificre !i descriere
situ#iei ce re c re+ultt im"licre "cientuluiCclientului su gru"ului 'n "rocesul de lure
deci+iilor. 3undmentele "oliticii de "rtici"re sistentului medicl 'n cest "roces sunt detlite
'ntr&un c"itol se"rt. 9rin soci#iile "rofesionle, sisten#ii medicli "ot inter/eni 'n "olitic
sttului "entru sc*im%$ri 'n legisl#ie !i "entru influien#re deci+iilor 'n cee ce "ri/e!te cti/itte
lor.
Fi$ura ; ? Principalii %actori care in%luien!ea& sntatea %amiliei
I. ASISTENTE MEDICALE COMUNITARE
;
DIN U.S.A.
I.1. CO.CE9T-L ROL-L-I ERTI.S
Conce"tul rolului e4tins fost ini#it 'n 1>E> c0nd 1r. Lorett C. 3ord 6R...7 !i 1r. HenrN M.
Sil/er 6M.1.7 u f$cut un "roiect demonstrti/ "entru sisten#ii medicli 6nurses7 din comunitte.
9ornind de l cest "roiect, s&u de+/oltt "rogrme de instruire !i educre ce u inclus o "rte
din sisten#ii medicli medicli "rcticieni de fmilie !i "entru domeniile2 !colr,
geritricCgerontologic !i "lnificre fmilil$ c0t !i "entru dignosticre %olilor. Rolul e4tins s&
%+t "e "remis c$ s&r "ute cord mi mult$ 'ngri)ire l un "re# de cost mi sc$+ut. Acest cost
l 'ngri)irilor comunitre r fi cu t0t mi mic cu c0t /or fi mi mul#i consumtori deser/i#i, 'n s"ecil
din comunit$#ile ce tr$iesc 'n or!ele su"r"o"ulte su 'n rurl. ErlN 9eriodic Screening
1e/elo"ment Test 6E.9.S.1.T.7 "entru "ersonele "este ,1 de ni u r$tt necesitte unei
cti/it$#i de 'ngri)ire mi sus#inute ini#iind "rogrmul numit 9rogrmul 3emeii, Sugrului !i Co"ilului
6P.I.C.7. 9entru cest fost necesr c sisten#ii medicli s$&!i 'nsu!esc$ mi multe
) >urses
28
cuno!tin#e !i %ilit$#i, 'n s"ecil 'n cee ce "ri/e!te e/lure fi+ic$ "cien#ilorCclien#ilor. (n cest
sco" "reg$tire lor "rofesionl$ s& f$cut "e mi multe ni/ele, 'nce"0nd cu 'n/$#re cu un medic,
"oi cursuri de scurt$ durt$ !i educ#ie continu$ 'n "rogrme cdemice. -tili+re sistentului
medicl 'n rolul e4tins c furni+or m)or de 'ngri)iri de s$n$tte 'n comunitte fost sl/tore.
Asisten#ii medicli "rcticieni u fost distri%ui#i 'n diferite sectore de cti/itte /0nd %ilitte de
lucr cu o relti/$ inde"enden#$ 'n sectorele clinice 'm"reun$ cu medicul su 'n
de"rtmentele de s$n$tte "u%lic$. 3unc#iile e4tinse le sistentului medicl comunitr includ
numite dignostice !i trtmente medicle cre fc necesre studii su"eriore. Re%ilitre "rin
rolul e4tins este de"endent$ de /lore !i clificre "ersonlului !i medicului !i de cce"tre
consumtorului. 6C.-. 0ea%D, -.-. Cobb, -.C. Eones " CommunitD >ursing " 9niversitD of
?as%ington " )*7F7
I.,. ASISTE.T-L ME1ICAL 9RACTICIA. 1E 3AMILIE
Asistentul medicl "rcticin de fmilie, cunoscut 'ninte c sistent medicl de fmilie
clinicin su sistent medicl comunitr "rcticin de fmilie re o "reg$tire di#ionl$, "ost&%+$.
M)oritte !colilor din -.S.A. "reg$tesc sisten#i medicli "rcticieni de fmilie 'n unul "0n$ l doi
ni !i, 'n mod o%i!nuit, l cel mi 'nlt ni/el. Curriculum /ite l cndid#ilor tre%uie s$ "ro%e+e2
cuno!tin#e /ste, %ilit$#i de e/lure !i de inter/en#ii ter"eutice 'n 'ngri)irile "rimre 'n sectore
m%ultorii de 'ngri)ire fec#iunilor cute, cronice su de recu"erre, cuno!tin#e "ri/ind
"romo/re s$n$t$#ii !i "re/enire 'm%oln$/irilor, c"cit$#i de nli+$ "entru m4imi+re
c#iunilor socile, c"citte de 'nde"lini rolul de leders*i" !i de cercetre. 1u"$ com"letre
"rogrmului educ#ionl sistentul medicl "rcticin de fmilie este considert un s"ecilist
generlist 'n diferitele stdii le /ie#ii. Astfel, sistentul medicl "rcticin de fmilie re
com"eten#e !i %ilit$#i 'n2 e/lure st$rii de s$n$tte fi+ic$ !i "si*o&socil$ nterior$ !i ctul$
co"iilor !i dul#ilor, "romo/re s$n$t$#ii !i educ#ie "entru s$n$tte, 'ngri)ire "ersonelor cu
fec#iuni cute necom"licte !i trimitere lor l medicul de s"ecilitte reli+0nd stfel o col%orre
"ermnent$ cu cest 'n condi#ii de st%ilitte "entru clien#i, cordre de sfturi fmiliilor "entru
men#inere s$n$t$#ii, "lnificre fmilil$, 'ngri)ire co"iilor, de+/oltre rmonios$ co"iilor !i
rel#iilor fmilile, cti/re 'n roluri de leders*i" 'n ser/iciile de s$n$tte comunitre su 'n
sectore de educ#ie, conducere su utili+re cercet$rii "entru e4tindere teoriilor !i "rcticii
'ngri)irilor de s$n$tte 'n sco"ul de 'm%un$t$#i clitte se/iciilor 'ngri)irilor de s$n$tte. 64amilD
CommunitD >urse 5ractitioner 5rogram " 9niversitD of ?as%ington, 2eatle " )*G87.
Asistentul medicl "rcticin de fmilie su"r/eg*e+$2 infec#iile res"irtorii su"eriore,
infec#iile de trct urinr, tul%ur$rile gstrice, "ro%lemele ginecologice, *i"ertensiune rteril$,
di%etul, %olile crdice cronice, o%e+itte, osteortritele, n4iette, situ#iile de cri+$ l
domiciliu. Asistentul medicl "rcticin de fmilie "ote fi 'nt0lnit$ 'n2 di/erse !e+$ri ur%ne su
rurle, clinici m%ultorii, "e l0ng$ s"itle s"onsori+te de sectore "u%lice su "ri/te. 9ote
"rctic cu un medic su inde"endent, 'n col%orre cu medicul, 'n +onele i+olte. Asistentul
medicl "rcticin de fmilie este tent l nu&!i de"$!i tri%u#iile !i lucre+$ inde"endent dr 'n
str0ns$ col%orre cu to#i "rofesioni!tii de s$n$tte 'n ! fel 'nc0t ser/iciile furni+te s$ fie de ce
mi %un$ clitte. Acce"tre de c$tre consumtori cestor ser/icii este 'n continu$ cre!tere.
Cercet$rile 'ntre"rinse u scos 'n e/iden#$ re+ulttele "o+iti/e le utili+$rii sistentului medicl 'n
'm%un$t$#ire clit$#ii ser/iciilor "rimre de 'ngri)ire. Aceste studii u /i+t !i rolul, func#iile,
domeniul de "reg$tire !i strtegiile de inter/en#ie r"ortte l ne/oile clientului de &!i men#ine su
'm%un$t$#i stre de s$n$tte 'n sco"ul de sc*i# %+ de cuno!tin#e necesre "entru "rctic
clinic$. Odt$ 'nc*eit$ cu succes s"ecili+re, este 'nm0nt$ o di"lom$ "entru s"ecilitte
res"ecti/$. Acest$ di"lom$ este /l%il$ cinci ni du"$ cre sistentul medicl res"ecti/$
"ele+$ l A...A. "entru rectuli+re di"lomei.
I.:. ASISTE.T-L ME1ICAL 9RACTICIA. 1E 9E1IATRIE
Asistentul medicl "rcticin de "editrie, lucr0nd 'n comunitte, deser/e!te co"iii2 sugri,
"re!colri, !colri !i dolescen#i. Acti/itte s se desf$!or$ 'n2 clinici, unit$#i mo%ile, !coli l
domiciliu !i const$ 'n "reciere cre!terii !i de+/olt$rii normle co"iilor !i 'ngri)irii cestor cu
ccent deose%it "e 'ngri)irile necesre clien#ilor cu risc. 1eseori este im"lict 'n "rogrme de
screening !i 'n e4min$ri de rutin$ le co"iilor 'n t%ere !i %+e s"orti/e. 9rinci"lele lor func#ii
sunt2 formre !i educre indi/i+ilor, fmiliilor !i gru"urilor 'n cee ce "ri/e!te2 cre!tere !i
de+/oltre, su"r/eg*ere co"ilului, su"r/eg*ere c+urilor de %oli s"ecifice co"il$riei.
29
9reg$tire "entru rolul de "rcticin cere o s"ecili+re du"$ "reg$tire de %+$. ;colri+re 'n
colegii !i uni/ersit$#i sigur$ o "reg$tire de s"ecilitte 'n educ#i 'n 'ngri)iri de s$n$tte 6"redre7
su "entru "rogrmul grdt de o%#inere mstertului 6grd#ii7. Acest$ "reg$tire /ri+$ 'ntre
!se luni !i un n. Certificre sistentului medicl "rcticin de "editrie este similr$ cu ce
sistentului medicl "rcticin de fmilie "rin A...A. su "rin .tionl Assocition of 9editric
.urses Assocites.
I.<. ASISTE.T-L ME1ICAL 9RACTICIA. ;COLAR
Sco"ul sistentului medicl 'n !col$ este sc*im%t. (n nul 1>B,, Lillin Pld, fondtore
ser/iciilor HenrN Street Visiting .ursing Ser/ice din .eK SorQ !i, "e tunci, directore celei
institu#ii, con/inge de"rtmentul de s$n$tte l or!ului de /lore ser/iciilor de s$n$tte "entru
co"iii !colri 6cordre "rimului )utor !i "entru introducere controlului su"r %olilor
trnsmisi%ile, 'n s"ecil sc%ie, im"etigo, scrltin$ !i difterie7. Succesul imedit l "rogrmului
fost e/ident !i, 'n cur0nd, l&u do"tt !i lte !coli din lte comunit$#i. Asistentul medicl !colr
este un mem%ru l ec*i"ei de educ#ie "rofesionl$ ng)t s$ )ute co"iii 'n de+/oltre
"oten#ilului lor l 'ntreg c"citte t0t 'n educ#ie c0t !i 'n s$n$tte. O%iecti/ele "rogrmului
!colr de s$n$tte sunt formulte 'n filo+ofi !colr$. Asistentul medicl orgni+e+$ !i
su"r/eg*e+$ cti/it$#ile 'n func#ie de stndrdele, "oliticile !i "rocedurile s"ecifice !colii.
Res"ons%ilit$tile "rofesionle le sistentului medicl !colr sunt2 "reciere st$rii de s$n$tte
ele/ilor, "reciere st$rii de s$n$tte 'ngri)itorilor !i "ersonlului !colii, e/lure st$rii de
s$n$tte "rin teste de screening, sf$tuire ele/ilor, colecti/ului !colii !i "$rin#ilor cu "ri/ire l
identificre ne/oilor, 'nde"linire rolului de /oct !i lint 'ntre "ersonlul !colr, medicin$ !i lte
disci"line im"licte 'n 'ngri)ire s$n$t$#ii, furni+re de inform#ii "ri/itore l resursele comunitre
!i 'ndrumre fmiliei c$tre ceste, furni+re de indic#ii !i desf$!urre de cti/it$#i de educ#ie
"entru s$n$tte 'n c%inet su 'n clsele de studiu, "rtici"re cti/$ c mem%ru l "ersonlului
!colr l men#inere unui mediu s$n$tos, im"lementre 'ngri)irilor de urgen#$ 'n diferite situ#ii ce
se "ot i/i 'n !col$ mi les l unele cursuri cu risc crescut de ccidente c educ#i fi+ic$, rt
industril$ !i lucru mnul, identificre ele/ilor !i "ersonlului !colr cre "re+int$ un necesr
crescut de 'ngri)iri cum r fi cei cu di%et, con/ulsii, de"enden#$ de droguri, di/erse lergii,
*emofilie, !.., 'nregistrre !i #inere l +i e/iden#elor din gr$dini#$ "0n$ l dolescen#$
const0nd din ntecedente de s$n$tte, teste screening, imuni+$ri, 'm%oln$/iri 6fi+ice !i
emo#ionle7, trimiterile c$tre lt "ersonl de s$n$tte su c$tre gen#iile de s$n$tte, conferin#e,
trtmente !i /i+ite l domiciliu, res"ectre confiden#ilit$#ii cestor 'nregistr$ri, efecture de
/i+ite l domiciliu cores"un+$tor cu "olitic !colii, e/lure "rogrmelor de s$n$tte !colii !i
eficcit$#ii cestor, conducere !iCsu "rtici"re l cercetre cti/it$#ii !colre de 'ngri)iri de
s$n$tte, metodelor, "roduselor !i reli+re sco"ului sc*im%$rii su ridic$rii stndrdelor.
Certificre sistentului medicl !colr de c$tre institu#iile de stt este cerut$ de c$tre stte !i
este o tendin#$ 'n cre!tere. 9rogrmele !colre difer$ 'n cele DB de stte !i rt de utili+re
sisten#ilor medicli 'n rol e4tins su sistentului medicl !colr "rcticien este 'n cre!tere.
I.D. ASISTE.T-L ME1ICAL 9RACTICIA. OC-9A5IO.AL
S"ecili+re 'n 'ngri)irile de s$n$tte ocu"#ionle, c o com"onent$ 'ngri)irilor de s$n$tte
comunitre, 'nce"ut 'n nul 1?>D cu ng)re "rimei sistente medicle ocu"#ionle de c$tre
Vermont Mr%le PorQs "entru 'ngri)ire ng)#ilor s$i. Mediul "si*ic, socil !i economic 'n cre
omenii tr$iesc, se de+/olt$ !i muncesc fecte+$ s$n$tte lor, "redis"o+i#i l 'm%oln$/iri !i
!nsele de se d"t l sc*im%$ri 'n com"ortment. Asistentul medicl ocu"#ionl '!i l$rge!te
"reg$tire de %+$ 'n 'ngri)iri de s$n$tte "rin cursuri de igien$ !i e"idemiologie, to4icologie,
"rocese industrile !i lte cursuri similre, cursuri cre sunt numi orle. Ace!ti sisten#i medicli
'n/#$ cum s$ "recie+e clitte condi#iilor de munc$ 6tem"ertur, lumin, s"#iul, +gomotul,
to4icitte su%stn#elor utili+te, "olure !i m%ientul s"#iului de munc$7. Cunosc0nd cum s$
identifice "oten#ilele riscuri de l locul de munc$, ei sunt c"%ili s$&!i duc$ contri%u#i l
e4"erti+ele igieni!tilor !i e"idemiologilor, lucr0nd 'n ec*i"$ cu ce!ti !i contri%uind stfel l
crere unui mediu mi s$n$tos !i mi sigur. 9rin cest$ col%orre "ericolele "rofesionle "ot fi
m$surte, "ro%te, e/lute !i monitori+te. 3iecre sistent medicl ocu"#ionl cce"t$
res"ons%ilit$#ile e4ercit$rii "rofesiunii definite de c$tre orgni+#iile "rofesionle cum r fi
Americn Assocition of Occu"tionl Helt* .urses !i Americn .urses Assocition. Aceste
res"ons%ilit$#i includ im"lementre "rcticii 'ngri)irilor de s$n$tte conform stndrdelor
3$
"rofesionle de %+$, utili+re "rocesului de 'ngri)iri de s$n$tte 'n 'ngri)ire ng)#ilor,
men#inere e/iden#elor 'n confomitte cu legile e4istente, cu regulile medicle !i gu/ernmentle.
Vriette sectorelor ocu"#ionle influien#e+$ consider%il di/ersitte "rcticii, "riorit$#ile de
inter/en#ie, s"ecificul cestor, func#iile !i s"ecili+re sistentului medicl.
Atri%u#iile generle le sistentului medicl ocu"#ionl sunt2 informre des"re ntecedentele
ocu"#ionle, "reciere st$rii de s$n$tte dul#ilor lucr$tori, cordre de 'ngri)iri de urgen#$,
trimitere l cel mi "ro"it ser/iciu medicl s"ecili+t, efecture de te*nici cum r fi
udiometri !i s"irometri, cti/itte sus#inut$ 'n "romo/re s$n$t$#ii !i educ#ie "entru s$n$tte
"entru influien# stilul de /i#$ 'n %eneficiul ng)tului, #inere de 'nregistr$ri !i e/iden#e clre
des"re dtele de referin#$, orgni+re !i conducere, consultn#$ !i consiliere, "rele/re de
inform#ii, educ#ie 'n igien$ !i "rotec#i s$n$t$#ii, e/lure ser/iciilor de s$n$tte, el%orre de
"lnuri de su"r/eg*ere 'n sco"ul monitori+$rii "oten#ilelor "ericole "entru men#inere s$n$t$#ii
ng)#ilor.
(n fiecre sector ocu"#ionl, sistentul medicl este "rimul !i de "rim$ 'nsemn$tte element l
'ngri)irii s$n$t$#ii dr, el re !i lte func#ii de"endente de sectorul de cti/itte !i )oc$ un rol
determinnt 'n configurre felului cum sunt "erce"ute !i /lorificte ser/iciile de s$n$tte. (n
de"rtmentele de /0rf le cestor ser/icii "rctic 'ngri)irilor de s$n$tte este l cel mi 'nlt ni/el
!i "rofesionlitte ir sisten#ii medicli sunt "ri/i#i f/or%il de c$tre ng)tori !i mngeri.
Asisten#ii medicli ocu"#ionli u cuno!tin#e cu"rin+$tore des"re com"ni, s"itlul su gen#i
l cre lucre+$. Aceste includ cuno!tin#e des"re2 "rodusele com"niei su furni+re ser/iciilor,
"re#urile de cost "entru s$n$tte "l$tite de c$tre com"nie, fec#iunile !i ne)unsurile l ctre este
e4"us fiecre ng)t, "licre o"er#iunilor !i "roceselor de "roduc#ie, !.. 1e"endent de
interesele com"niei ng)tore !i de costurile efecti/e le c#iunii, sistentul medicl tre%uie s$
se im"lice 'n educ#i "entru s$n$tte, cursuri de "rim )utor, "romo/re unor "rogrme "entru
ng)#i cum r fi "rogrme de educ#ie fi+ic$, 6'n "rticulr "entru ng)#ii sedentri7, !i
'ntre"rindere de mici studii "ilot, %ine definite, 'n sco"ul de 'm%un$t$#i "rcticile de men#inere
s$n$t$#ii !i de inter/eni 'n sc*im%re com"ortmentelor cre "un 'n "ericol s$n$tte. 6C.-.
0ea%D, -.-. Cobb, -.C. Eones " CommunitD >ursing " 9niversitD of ?as%ington " )*7F7
'. PROCESUL DE BNGRIJIRI DE SNTATE COMUNITARE
I. MODELUL +NCREDERII +N S#N#TATE '.*M)
Vriette teoriilor "rctice "ot fi utili+te de c$tre sistente medicle comunitre tunci c0nd
iu contct cu clien#ii 'n comunitte !i 'n !e+$rile umne. Modelul 'ncrederii 'n s$n$tte
F
este o
teorie de+/oltt$ "r#il !i este inclus$ 'n "rdigm "entru 'ngri)irile de s$n$tte comunitre
dtorit$ 'nltului s$u "oten#il de ec*i" sistente medicle cu un g*id eficient "entru
'm%un$t$#ire strtegiilor de sc*im%re !i st$rii de s$n$tte. HIM deri/$ dintr&o teorie
"si*osocil$ lu$rii deci+iei tri%uit$ lui LeKin.
LeKin !i soci#ii s$i u emis o i"ote+$ conform c$rei com"ortmentul umn de"inde de dou$
/ri%ile2
1 &im"ortn# tri%uit$ de un indi/id o%#inerii unui numit re+ultt,
, &estimre indi/idului su"r "ro%%ilit$#ii c, "rin c#iune s, s$ o%#in$ cel re+ultt.
Hoc*%um, Le/ent*l, Megeles !i RosenstocQ formule+$ HIM c fiind o metod$ de
contri%ui l e4tindere com"ortmentului s$n$tos "re/enti/. HIM @nli+e+$ moti/#i indi/idului
de c#ion "entru tinge #elul "ro"us referitor l do%0ndire unui com"ortment snogenA.
Modelul "reci+e+$ f"tul c$ @ moti/#i este o condi#ie necesr$ "entru c#iune !i c$ moti/#iile
selecti/e determin$ "erce"#iile "rticulre le mediuluiA.
H
Cercet$ri consider%ile u fost 'ntre"rinse 'n leg$tur$ cu utilitte HIM 'n e4"licre
com"ortmentului omului s$n$tos, omului nes$n$tos, !i celui cre simule+$ %ol$.
Com"ortmentul 'n stre de s$n$tte , du"$ cum fost definit de c$tre Msl !i Co%% este
@orice cti/itte 'ntre"rins$ de o "erson$ ce se consider$ s$n$tos$ 'n sco"ul "re/enirii %olii su
desco"eririi unei e/entule 'm%oln$/iri 'n stdiul inci"ientA.
FHealth Believe Model
H 0ois ;. -aiman and -ars%all @. Iec6er " (%e @ealt% Ielieve -odelJ Origins and Correlates in
5sDc%ological (%eorD! " in -ars%all @. Iec6er 'ed.,, (%e @ealt% Ielieve -odel and 5ersonal @ealt%
Ie%avior, C%arles I. 2lac6, <nc., (%orofare, >.E., )*GK, p.*, p. F), p. FF
31
Com"ortmentul 'n c+ de 'm%oln$/ire este @orice cti/itte unei "ersone cre se simte
%oln/$ 'n sco"ul definirii stdiului 'n cre se fl$ s$n$tte s !i desco"eririi remediului "entru
fec#iune res"ecti/$A.
Com"ortmentul 'n situ#i de simulre %olii este @cti/itte 'nde"linit$ de cei cre se
consider$ ei 'n!i!i %oln/i 'n sco"ul 'ns$n$to!iriiA.
4
HIM d$ o "ers"ecti/$ util$ !i re un 'nlt "oten#il educ#ionl "entru sistente medicle
comunitre "entru c$ ele sunt im"licte 'n e4tindere com"ortmentelor snogene 'n comunit$#ile
"e cre le deser/esc. A"licre 'n "rctic$ cestui model )ut$ sistent medicl$ "rin
inform#iile "ri/ind com"ortmentele umne diferite !i ser/e!te l determinre ti"ului de strtegie
ce tre%uie "lict$ 'n fiecre c+ 'n "rte "entru influien# "o+iti/ ceste com"ortmente.
I.1. Vri%ilele HIM
Conce"#i originl$ su%linit$ de HIM este cee unei @e3istene individuale ntr"un spaiu
al vieii compus din zone care vor fi evaluate diferitJ o parte n mod pozitiv 'valene pozitive,, altele
n mod negativ 'valene negative, i altele ca relativ neutre!.
8
3iecre cti/itte +ilnic$ / fi "ri/it$
c un "roces l e4isten#ei trs de for#e "o+iti/e !i res"ins de for#e negti/e. Tote "ersonele u
/len#e "o+iti/e, negti/e !i neutre 'n s"#iul /ie#ii lor !i '!i duc e4isten# r$s"un+0nd cestor
/len#e 'n mniere diferite, crcteristice fiec$rui indi/id.
HIM se / de+/olt "lec0nd de l conce"#i c$, "entru se feri de o %ol$, un indi/id /
/e ne/oie s$ cred$ trei lucruri2
1 &Susce"ti%ilitte oric$rei "ersone de se 'm%oln$/i este oric0nd "re+ent$.
, &Mnifestre %olii / /e un numit grd de se/eritte fiind influien#t de s"ectele indi/idule
le /ie#ii fiec$rei "ersone.
: &9rin do"tre unei "o+i#ii "rticulre f#$ de %ol$ se / %enefici de reducere susce"ti%ilit$#ii
f#$ de cest. 1c$ %ol / fi mnifest$, %eneficiul / const 'n reducere se/erit$#ii cestei.
(n orice situ#ie, %eneficiul "ro"riu l c#iunii / fi direct influien#t de grdul de o%struc#ionre l
c#iunii "rin %riere "si*ologice cum r fi2 costul, con/enien#ele, durere !i )en.
+
I.1.,. 9erce"ere susce"ti%ilit$#ii
Susce"ti%ilitte se refer$ l riscurile su%iecti/e de fi fectt$ stre de s$n$tte.
R$s"unsul indi/idului l un risc "erce"ut "ote fi de negre, de dmitere unei "osi%ilit$#i
sttistice su de sim#ire unui "ericol rel.
I.1.:. 9erce"ere se/erit$#ii
9erce"ere se/erit$#ii este dese limitt$ l o cuno!tere "rticulr$ condi#iei 'n cre se
fl$ stre de s$n$tte !i "osi%ilelor consecin#e. Im"lic#iile se/erit$#ii ntrene+$ un r$s"uns
emo#ionl influien#t de "osi%ilele restric#ii "ri/itore l sigurn#$, ocu"#ie, /i# de fmilie !i
rel#iile socile.
I.1.<. 9erce"ere %eneficiilor ini#ierii c#iunii
Este norml s$ e4iste un com"ortment "ersonl ce de"inde de num$rul de lternti/e
%enefice ce sunt 'n#elese, cce"tte !i dorite l fiec$rui indi/id 'n "rte. @(ncredere "ersonl$ 'n
/l%ilitte !i eficcitte /ritelor "osi%ilit$#i le unei c#iuni !i nu fctorii o%iecti/i i eficcit$#ii
celei c#iuni determin$ ce fel de cle /om legeA
G
..ormele !i "resiunile gru"ului socil u de
semene influien#$ su"r com"ortmentului indi/idul.
<.).8. 9erce"ere %rierelor 'n ini#iere c#iunii
Irierele din cle c#iunii "ot fi2 titudinile indi/idule, lternti/ele ne"l$cute su for#ele
negti/e cre induc un conflict 'ntre indi/id !i influien# "e cre o "ote /e ce c#iune. -n din
%rierele frec/ente este costul "e cre&l "ote /e o c#iune.
K 2tanislav V. Casl and 2idneD Cobb " @ealt% Ie%avior, <llness Ie%avior and 2ic6"#ole Ie%avior! "
;rc%ives of &nviromental @ealt%, )FJFK+, 4ebruarD )*++
8 <rAin -. #osenstoc6 " @istorical Origins of t%e @ealt% Ielief -odel! " in -ars%all @. Iec6er 'ed.,,
(%e @ealt% Ielief -odel and 5ersonal @ealt% Ie%avior, C%arles I. 2lac6, <nc., (%orofare, >. E., )*GK,
pp. F"H
+ <bid., p. H
G <bid., p. K
32
<.).+. Sugestii de c#iune
(ninte de /e un moti/ rel s$ c#ione+e, clien#ii tre%uie s$ fie inform#i des"re "osi%ilele
c#iuni ce /or tre%ui lute 'ntr&o numit$ situ#ie !i de necesitte cestor. Ei /or fi sugestion#i
"rin diferite metode cores"un+$tore "ersonlit$#ii fiec$rui. I se "ote suger, de e4em"lu
imgine unei "$r#i cor"ului s$u ce fost desfigurt$ su "ote fi influien#t "rin /i+it l un
mem%ru de fmilie cu %ol$ terminl$, !..
I.,. Alte /ri%ile
Vri%ilele demogrfice 6/0rst$, se4, rs$, etnie7, /ri%ilele "si*o&socile 6cls$ socil$,
"ersonlitte, "resiunile gru"ului socil7 !i /ri%ilele structurle 6cuno!tin#e des"re condi#iile
s$n$t$#ii, contctele nteriore cu indi/i+i %oln/i7 sunt /ri%ile im"ortnte "entru sistent
medicl$ comunitr$.
Lure 'n consider#ie cestor /ri%ile este util$ "entru "reciere fctorilor de risc,
"entru determinre "erce"#iei indi/idule !i "erce"#iei c#iunilor "rticulre !i "entru e4trgere
inform#iilor 'n leg$tur$ cu s$n$tte.
HIM c model teoretic re rele/n#$ "rticulr$ "entru sistente medicle comunitre tunci
c0nd ele interc#ione+$ cu clien#ii s$n$to!i su %oln/i. HIM este util 'n "rocesul de 'ngri)iri de
s$n$tte "entru inform#iile referitore l "erce"#iile clientului 'n leg$tur$ cu furni+orii de ser/icii de
s$n$tte, ser/iciile de s$n$tte, fect$rile st$rii de s$n$tte !i re+ulttele considerte reli+%ile.
Cu dtele culese "e %+ cestor /ri%ile, sistente medicle sunt ec*i"te "entru )ut clien#ii
s$ i deci+iile dec/te !i "osi%ile fiec$rei situ#ii studite !i s$&i conduc$ s"re o%#inere unor
re+ultte considerte stisf$c$tore. 9entru influien# com"ortmentul, sistentele medicle
tre%uie s$ recunosc$ limitele cuno!tin#elor, moti/#iei !i c#iunii "ro%%ile le fiec$rui client.
7

Acest / trge du"$ sine 'ncredere clien#ilor !i do%0ndire de cuno!tin#e efecti/e cu "ri/ire l
ne/oile de s$n$tte, #elurile !i /lorile glo%le le s$n$t$#ii. 9entru &i cre clientului o structur$
moti/#ionl$ interior$ "o+iti/$, o c#iune "ro"us$ tre%uie s$ fie /$+ut$ c o metod$ "osi%il$
"entru tingere unui numit sco". 9entru cre structur c#iunii tre%uie st%ilite c#iunile
s"ecifice cre cer definire deci+iilor 'ninte c situ#i s$ "ot$ fi ltert$ su modifict$.
I.:. 9rocesul de lure deci+iei
9rocesul de lure deci+iei este similr cu "!ii de urmt 'n re+ol/re "ro%lemei. Tre%uie
nli+t$ situ#i e4istent$ l un moment dt !i cre re leg$tur$ cu s$n$tte. Acest
influien#e+$ c#iune cre / re+ult din deci+ie. Ac#iune este determint$ deci de o deci+ie.
9rocesul de lure deci+iei / con#ine urm$torii "!i2
1 &Recuno!tere, definire !i limitre unei "ro%leme.
, &Anli+re !i e/lure "ro%lemei cre influien#e+$ "oten#ilele cursuri le c#iunii !i "osi%ilele
re+ultte su consecin#e.
: &St%ilire criteriilor su rolurilor "e %+ c$ror fiecre solu#ie / fi e/lut$ su )udect$ c
cce"t%il$ !i dec/t$.
< &3omulre !i selectre solu#iei "referte.
D &Im"lementre solu#iei "referte.
E &E/lure re+ulttelor c fiind o reli+re stisf$c$tore su nestisf$c$tore.
(n sistre clien#ilor 'n "rocesul de lure deci+iilor sistent medicl$ tre%uie2
1 &S$ fie sensi%il$ l "erce"#iile clientului, l /lorile !i credin#ele cestui !i l /ri%ilele
demogrfice, "si*o&socile !i structurle s"ecifice.
, &S$ fie creti/$ !i fle4i%il$ 'n e4"lorre !i discutre tuturor lternti/elor "osi%ile le unei
c#iuni.
: &S$ cce"te !i s$ fcilite+e deci+iile clientului c*ir dc$ legere cestui nu concord$ cu ce
"ro"rie.
< &S$ e/lue+e corect !i o%iecti/ re+ulttele 'm"reun$ cu clientul.
*
9rocesul de lure deci+iei este un instrument utili+t !i de sistente medicle "entru
legere lternti/elor o"time le c#iunilor comunitre.
7 $orAin CartArig%t " 2ome 5rincipales of -ass 5ersuasion! " @uman #elations, FJF8H, )*K*
* $aniel &. Briffit%s " ;dministrative (%eorD " 5rentice"@all, <nc., &ngleAood Cliffs, >.E., )*8*, p. *8
33
I.<. Coo"erre
)L

(n mod o%i!nuit, cu/0ntul coo"erre 'nsemn$ c$ "entru fiecre com"ortment l unui client
e4ist$ un "ln ter"eutic cce"tt.
))
9rin cest furni+orii de ser/icii de s$n$tte 'n#eleg c$ /or
/e cordul clien#ilor lor l "lnurile de trtment sc*i#te 'n sco"ul 'm%un$t$#irii st$rii de s$n$tte
'n "ro"or#ie de 1BBL.
9entru ctuli+ cordul clientului tre%uie c cest s$ 'n#eleg$ #elul "ro"us de "lnul
ter"eutic, s$ cred$ 'n eficcitte cestui, s$ fie con!tient de consecin#ele su efectele
secundre cre "ot sur/eni 'n c+ul 'n cre "lnul nu este urmt cu e4ctitte !i s$ i%$ clit$#ile
cerute "entru derre l "ln.
Adeseori cordul nu este de"lin 'n c+ul c0nd fost omis unul din fctorii de mi sus su nu
li s& dt o inter"retre corect$ de c$tre client. Totu!i coo"erre clientului este mult mi com"le4$
dec0t sim"l cce"tre "lnului ter"eutic.
Peintru%
)F
utili+e+$ termenul de coo"erre c"ricios$ "entru descrie o "ro%lem$
comun$ clien#ilor cre urme+$ un numit "ln ter"eutic dor de con/enien#$. Acest client r
tinde mi degr%$ s$ nu urme+e un regim de /i#$ cre i se "re com"lict dr o fce dtorit$
"resiunilor socile8 su r su%stitui "re+entul "ln ter"eutic cu metode lternti/e cre i se "r
@re+on%ileA. 1e o%icei, clien#ii nu sunt necoo"ern#i ci /or dor s$&!i sume r$s"undere "entru
ini#iere unor c#iuni "ro"rii referitore l stre lor de s$n$tte utili+0nd metode cre li se "r mi
"u#in e4igente dec0t cele im"use de res"ectre strict$ "lnului ter"eutic. 1in cest
considerent, comnd l modul @3$ cum '#i s"un eu !i nu "une 'ntre%$ri TA nu "ote fi considert$
o metod$ ter"eutic$. Asistent medicl$ tre%uie s$ reli+e+e f"tul c$ educ#i !i
com"ortmentul s$u u o im"ortn#$ deose%it$ "entru coo"erre cu clien#ii. E tre%uie s$ le
trnsmit$ inform#iile !i cuno!tin#ele necesre "entru o"timi+re "rcticilor de s$n$tte. 3iecre
"erson$ "t$ re dre"tul !i res"ons%ilitte "ro"riei sle 'ngri)iri su legerii unei lternti/e
"entru men#inere /ie#ii !i s$n$t$#ii sle.
I.D. Auto'ngri)ire
)H

Auto'ngri)ire fost definit$ de Le/in c @un "roces "rin cre fiecre "erson$
ne"rofesionist$ c#ione+$ "entru "ro"riul s$u interes 'n "romo/re s$n$t$#ii !i 'n "re/enire,
detectre !i trtre %olilor l ni/elul resurselor "rimre de s$n$tte din sistemul de 'ngri)ire
s$n$t$#iiA.
)K
1eci, uto'ngri)ire este o cti/itte /oluntr$, utolimitt$, neorgni+t$ !i uni/ersl$.
E "ote fi "ri/it$ c @un "roces de lure deci+iei cre im"lic$ uto&o%ser/re, "erce"#i !i
recuno!tere sim"tomului, 'n#elegere gr/it$#ii !i legere !i "reciere o"#iunilor de
trtmentA.
)8
1u"$ descriere lui 9oKers !i 3ord,
)+
cei mi mul#i clien#i sunt c"%ili s$ recunosc$
situ#i 'n cre u ne/oie de )utor "entru r$m0ne s$n$to!i su s$ identifice sim"tomele %olii
'ninte de "el l ser/iciile "rofesioniste. 1eseori, 'ninte de c#ion !i se "rogrm l un
"rofesionist de s$n$tte, clien#ii /or discut des"re "ro%lemele lor de s$n$tte cu di/erse "ersone
"ro"ite cum sunt "rietenii, fmili, !.. Ei '!i men#in utocontrolul su"r /ie#ii !i s$n$t$#ii "0n$
c0nd "ele+$ l ser/iciile de s$n$tte. 1in cel "unct, furni+orul de ser/icii de s$n$tte este cel
cre '!i / sum controlul su"r st$rii s$n$t$#ii clientului cest de/enind un sim"lu o%ser/tor
"rtici"nt l "rocesul de "reciere, dignostic !i trtment.
(n societte ctul$, su"r/ie#uire este moti/#i de %+$ uto'ngri)irii. E4tindere
mi!c$rii *olistice de 'ngri)ire s$n$t$#ii ce "lede+$ "entru o s$n$tte !i %un$stre o"time "entru
to#i indi/i+ii re c fundment urm$torele "remi+e2
1 &3iecre indi/id cre "ele+$ l 'ngri)ire este 'n#eles !i trtt c un tot unitr 'm"reun$ cu
'ntregul s$u mediu de /i#$. Acest "resu"une )ustre trtmentului du"$ ne/oile sle
genetice, %iologice, "si*o&socile !i fmilile.
)L Compliance
)) $avid 2ac6ett and #. Irian @aDnes " Compliance Ait% (%erapeutic #egimens! " Eo%ns @op6ins
9niversitD 5ress, Ialtimore, -d., )*G+
)F -ic%ael ?eintraub " <ntelligent >oncompliance and Capricious Compliance! " in 0ouis 0asaga 'ed.,,
5atient Compliance, 4utura 5ublis%ing Co., >eA Mor6, )*G+, p. KK
)H 2elf"Care
)K 0oAell 2. 0evin, ;lfred @. Catz and &ri6 @olst 2elf"CareJ 0aD <nitiatives in @ealt%! " 5rodist, >eA Mor6,
)*G+, p. ))
)8 <bid., p. ))
)+ -arjorie E. 5oAers and 0oretta C. 4ord " (%e Iest Cept 2ecretJ Comsumer 5oAer and >ursigNs
5otential! " in 0ouis 0asaga 'ed.,, 5atient Compliance, 4utura 5ublis%ing Co., >eA Mor6, )*G+, pp. 8H"8K
34
, &3iecre client este un "rtener cti/ 'n reli+re unei 'm%un$t$#iri st$rii de s$n$tte !i este
res"ons%il "entru "ro"ri s s$n$tte.
)G
9rin r$s"unsul "o+iti/ l mi!cre de uto'ngri)ire, sistentele medicle u o o"ortunitte
educ#ionl$ unic$ de sist clien#ii 'n tingere celui mi 'nlt ni/el de s$n$tte. Ele se "ot
ng) 'n educ#i de uto'ngri)ire. Sco"urile lor deri/$ din studiere ne/oilor "erce"ute !i
"referin#elor, re+ulttelor dorite %+te "e deci+i 'n/$#$rii riscurilor ce tre%uie e/itte !i
con#inutului cre este determint !i e/lut 'n termenii "ro"riului s$u criteriu de 'n/$#re.
)7
Auto'ngri)ire 'ncur)e+$ utonomi 'n cti/it$#ile ce u leg$tur$ cu s$n$tte clientului. 3ctorii
ce tre%uiesc lu#i 'n considerre de c$tre sistent$ medicl$ "entru determin fiecre %ilitte
clientului de se ng) 'n uto'ngri)ire sunt2 stre de cre!tere !i de+/oltre, /0rst, imgine de
sine, rolurile socile, c"citte de se ng) 'n uto'ngri)ire !i c"citte de 'n/$#.
)*
1u"$
"reciere cerin#elor unei numite situ#ii, sistent medicl$ tre%uie s$ sinteti+e+e su s$ unifice
o serie de elemente de 'ngri)ire reli+0nd un "roces de uto'ngri)ire "entru client. 1u"$ cum
"reci+t Orem, uto'ngri)ire ter"eutic$ "o+iti/$ @)ut$ l sus#inere "roceselor /itle, men#ine
integritte func#ionl$, determin$ o cre!tere !i de+/oltre normle, "re/ine !i controle+$ %olile !i
infirmit$#ile !i efectele cestorA.
FL
Ac#iune 'ngri)irilor de s$n$tte este focli+t$ "e sistre clien#ilor t0t 'n reli+re
re+ulttelor de s$n$tte definite de ei 'n!i!i c0t 'n decidere /lorii "e cre s&o ting$. (ngri)irile de
s$n$tte comunitre este un domeniu l 'ngri)irilor de s$n$tte generl cre este clifict 'n
"rticulr "entru "romo/ uto'ngri)ire conform cerin#elor "ro"rii fiec$rei "ersone res"ons%ile.
I.E. .ecoo"erre
F)

Se /or%e!te de necoo"erre tunci c0nd un client refu+$ s$ cce"te un "ln ter"eutic.
Refu+ul se "ote %+ "e li"s de cuno!tere su de 'n#elegere, "e e4isten# unui conflict cu
credin#ele !i /lorile sle culturle, "e c#iune for#elor sle negti/e de res"ingere !i ltele cum r
fi2 incon/eniente, cost, tem$ d0nc 'nr$d$cint$, etc. Clientul "ote indic de l 'nce"ut f"tul c$
nu re nici o inten#ie de coo"er su "ote simul c$ cce"t$ "lnul de trtment !i
com"ortment dr de f"t s$ nu se ng)e+e efecti/ 'n uto'ngri)ire !i 'n res"ectre indic#iilor.
Atunci c0nd un client este necoo"ernt, sistent medicl$ / tre%ui s$ 'ncerce s$ fle cre este
cu+ cestei titudini. Adeseori sunt moti/e 'ntemeite "entru necoo"erre dr, !i 'n c+ul c0nd
ceste nu u o %+$ r#ionl$ de!i li s& e4"lict situ#i, clientul '!i "$stre+$ dre"tul de lu
"ro"riile deci+ii referitore l stre s de s$n$tte.
II. Procesul de 6n$ri7iri de sntate 5i di%erite sisteme de acordare a 6n$ri7irilor
6n$ri7iri de sntate
O lung$ "eriod$ de tim" 'ngri)irile de s$n$tte, mi les 'n s"itl, s&u %+t "e rutin$ !i u
fost determinte de dignosticul medicl. Ast$+i, 'ngri)ire %+t$ "e ritul !i rutin$ este
considert$ de"$!it$ !i dtorit$ cercet$rii 'ngri)iri de s$n$tte u fost de+/oltte sisteme diferite
"entru 'ngri)irile 'ngri)iri de s$n$tte 'n cdrul c$ror res"ons%ilitte "entru diferitele stdii o u
sistente medicle cre cord$ ceste 'ngri)iri urm0nd et"ele sistemtice le "rocesului de
'ngri)iri de s$n$tte. Sunt descrise "tru mri sisteme de %+$ "entru orgni+re 'ngri)irilor de
s$n$tte 2
1 &Alocre srcinilor c0nd fiecre sistent$ medicl$ efectue+$ un numit set de srcini
s"ecifice "entru to#i "cien#ii cum r fi de e4em"lu, "e o sec#ie, o sistent$ medicl$ cre fce %ie
l to#i "cien#ii, lt fce "nsmentele, etc.
, &Alocre "cien#ilor c0nd o sistent$ medicl$ 'ngri)e!te un num$r de "cien#i ce&i este
re"rti+t.
: &(ngri)irile de s$n$tte'n ec*i"$ c+ 'n cre o ec*i"$ de sistente medicle re res"ons%ilitte
'ngri)irii unui numit "cient 6'n s"itl7 su gru" de "cien#i 6'n comunitte7.
)G Eames 2. Bordon " @olistic -edicineJ <ntroduction and OvervieA! " @olistic -edicine, <nstitute of >oetic
2ciences, 2an 4rancisco, )*G*
)7 0oAel 2. 0evin " 5atient &ducation and 2elf"CareJ @oA $o (%eD $iffer O! " >ursing Outloc6, F+J)GL")G8,
-arc% )*G7
)* (%e /ngrijiri de sntate $evelopement Conference Broup, Concept 4ormalization in >ursingJ process
and product, 0ittle, IroAn and CompanD, Ioston, )*GH, p. )++
FL Orem, op. cit., p. K)
F) >oncompliance
35
< &(ngri)irile de s$n$tte "rimre c+ 'n cre sistent medicl$ "rimr$ 6ce cre lut "rim
contct cu "cientul7 re o res"ons%ilitte continu$ "entru cel "cient "e tot$ "eriod c0t
necesit$ 'ngri)iri indiferent dc$ el / fi 'ngri)it ulterior de e su de o lt$ sistent$ medicl$Cec*i"$
de sistente medicle.
(n "rctic$, limitele dintre sistemele de mi sus nu sunt strict delimitte ci dim"otri/$, se
'ntre"$trund fiind utili+te 'ntr&un "roces de 'ngri)ire continuu.
FF
II.1. 1ignosticul unei "ro%leme de s$n$tte comunit$#ii
1u"$ ce fce o "reciere ini#il$ unei comunit$#ii, sistent medicl$ este 'n m$sur$ s$
cunosc$ t0t fcilit$#ile "entru s$n$tte, resursele, in/esti#iile !i liderii conscr#i c0t !i li"surile !i
neconcordn#ele e4istente 'n ce comunitte. (ntre%re cre se "ote "une este2 @9ote
sistent medicl$ s$ remedie+e "ro%lemele de s$n$tte le celei comunit$#i tunci c0nd ceste
"r @U
1 &(n "rimul r0nd tre%uie s$ fc$ cunoscut$ semnific#i 'ngri)irilor de s$n$tte comunitre !i
im"ortn# cestui.
9rin conce"tul conform c$rui s$n$tte este "ri/it$ c un "roces de /i#$ de"lin$ ce include
!i d"tre indi/idul$ l stresul "ro/oct de fctorii interni !i e4terni se recuno!te f"tul c$
for#ele societ$#ii su "ro%lemele socile u, 'n mod ine/it%il, o "uternic$ influien#$ su"r s$n$t$#ii
indi/i+ilor !i comunit$#ilor 'n cre ce!ti tr$iesc. Astfel se )unge l conclu+i c$, "entru
'm%un$t$#i stre de s$n$tte comunitr$, este necesr c s$ se c#ione+e "entru corectre
fctorilor socili nef/or%ili cre "er"etue+$ su ccentue+$ ineglit$#ile din mediu.
FH
Anumite
"ro%leme de s$n$tte comunitr$ cre u im"lic#ii "rofunde su"r %un$st$rii sunt cele generte
de s$r$cie, glomer#ie ur%n$, igien$ indec/t$, "olure, li"s de sigurn#$ !i li"s de *rn$. (n
"lus, du"$ cum descrie Milio, tunci c0nd nu sunt sigurte ser/icii de s$n$tte com"lete c*ir 'n
locul 'n cre tr$iesc omenii 6"oten#ilii consumtori7 su c0nd "re#urile su lte "rticulrit$#i le
"rogrmelor de s$n$tte de/in %riere, omenii r$m0n "e dinfr cestor ser/icii. =ru"urile
socile cre sunt identificte c fiind @"e dinfr$A
FK
sunt cele cu /enit sc$+ut, cele cre locuiesc 'n
condi#ii im"ro"rii, /0rstnicii, rsele minoritre su se4ul m)oritr.
F8
, &(n l doile r0nd, sistent medicl$ tre%uie s$ identifice gru"ul @outcstA su condi#iile de tri
considerte fi indec/te.
(n multe comunit$#i sunt gru"uri su +one cu deficit de s$n$tte cre "ot fi identificte de
c$tre sistent$ medicl$. Modul 'n cre este f$cut$ cest$ identificre difer$ 'n func#ie de
"ersonlitte fiec$rei sistente medicle. Acest tre%uie s$&!i r$s"und$ l o serie de 'ntre%$ri
cum r fi2
&Ce tre%uie s$ identifice c ne/oi de s$n$tte omenii cestei comunit$#i U
% &Sistemul de furni+re 'ngri)irilor de s$n$tte din cest$ comunitte tre%uie s$ sigure ser/icii
"re/enti/e U 1c$ nu, tunci re "ro"riile sle strtegii cre s$ f/ori+e+e sc*im%re su s$
'm%un$t$#esc$ sistemul U
c &Omenii cu /enit sc$+ut din cest$ comunitte sunt interes#i de "ro%lemele lor de
s$n$tte U 1c$ nu, "ot fi ei moti/#i "entru 'nce"e s$ "rtici"e cti/ l 'm%un$t$#ire condi#iilor
de /i#$ U
d &Consumtorii din cest$ comunitte sunt rece"ti/i l "rogrmele de educ#ie "entru s$n$tte U
1c$ nu, cum r tre%ui s$ fie ceste "rogrme "entru fi mi stimulti/e !i se %ucur de o mi
mre ten#ie U
e &(n cest$ comunitte e4ist$ mlnutri#ie U 1c$ e4ist$, cre sunt cu+ele U.Se dtore+$ unei
li"se de educ#ie, liment#iei indec/te su credin#elor !i /lorilor "ersonle U
f &Omenii din cest$ comunitte le /$d "e sistente medicle c orgni+tori, fcilittori, /oc#i
i consumtorilor su c lucr$tori socili U
-rm$rind e4em"lul de mi sus se "ote /ede cum "reci+$ sistent medicl$ o numit$
comunitte, cum identific$ "ro%lemele din +on res"ecti/$ !i cum 'ntre"rinde o cti/itte 'ngri)iri de
s$n$tte.
FF Cate Iarrett, 2%efield i Eim #ic%ardson, 9C " 5ac%etul 0emon! " O-2" )**+, cap.K, pp.H+"HG
FH 0ee -. @oAard " CeD 5roblem <mpeding -odernization of $eveloping Countries! " ;gencD of
<nternational $evelopment, ?as%ington, $.C., p. 8L
FK Outcast
F8 -ilio, op.cit., p. +H
36
II.,. Introducere 'n c#iune comunitr$
II.,.1. Interrel#i dintre 9rocesul de 'ngri)iri de s$n$tte comunitre !i 9rocesul de orgni+re
comunitr$
(n "eriod de "reciere este im"ortnt$ cumulre de inform#ii des"re "utere locl$,
utorit$#i, influien#e, structur orgni+toric$, "olitici, interese !i strtegii. Astfel, se "ote
determin2
&cre sunt !nsele de succes dc$ /or fi im"lic#i un gru" de cet$#eni !i nu dor o singur$
"erson$ !i
% &c0t de necesr$ este cuno!tere felului 'n cre @sistemul loclA lucre+$, comunic$ !i
o"ere+$.
(ntre "rocesul de 'ngri)iri de s$n$tte comunitre !i "rocesul de orgni+re comunitr$ e4ist$
deci o interrel#ie.
Acest$ interrel#ie fost s*i##$ de c$tre Ross su% form unui t%el cre com"r$ cele
dou$ "rocese.
II.:. 9rocesul de orgni+re comunitr$
II.:.1. 1efini#i "rocesului de orgni+re comunitr$
Orgni+re comunitr$, du"$ cum fost definit$ de c$tre Ross, este un "roces "rin cre
fiecre comunitte '!i identific$ tre%uin#ele su o%iecti/ele, ordine cestor tre%uin#e su o%iecti/e,
c#iune ce tre%uie 'ntre"rins$ !i dus$ "0n$ l c"$t confom cu ceste, e4tindere !i de+/oltre
titudinilor !i "rcticilor de coo"erre !i col%orre 'n comunitte.
F+
(n momentul c0nd "rocesul
este 'm"$r#it 'n @"!iAde urmt !i sunt clrificte "rinci"iile esen#ile le fiec$rui "s, "rocesul
res"ecti/ este u!or de 'n#eles !i de trns"us 'n "rctic$.
II.:.,. Et"ele "rocesului de orgni+re comunitr$
Et"ele 6"!ii7 "rocesului de orgni+re comunitr$ sunt similri cu cei i "rocesului de
'ngri)iri de s$n$tte comunitre.
: 7 I$e)ifi"a!ea )!e*#ielo! (a# o*ie")i,elo!.
9entru identific ne/oile de s$n$tte tre%uie s$ fie "us$ 'n e/iden#$ nemul#umire f#$ de
condi#iile e4istente. Acest$ nemul#umire tre%uie s$ fie nli+t$ 'n func#ie de s"ecificul fiec$rei
comunit$#i !i tre%uie c "entru fiecre fctor im"lict s$ fie g$site solu#ii "osi%ile. Atunci c0nd
solu#iile sunt e4"lorte 'm"reun$ cu cet$#enii este recomnd%il c s$ se discern$ su"r cee
ce ce!ti doresc de l s$n$tte 'n contrdic#ie cu ne/oile lor rele de s$n$tte. (n mod idel,
mi!cre c$tre un o%iecti/ de s$n$tte tre%uie ini#it$ de c$tre cet$#eni su, cel "u#in, s$
"rimesc$ "ro%re entu+ist$ cestor "entru c moti/#i s$ determine 'nce"ere c#iunii.
> 7 O!$oa!ea )!e*#ielo! (a# o*ie")i,elo!.
Tre%uie s$ fie selectte "riorit$#ile !i ten#i tre%uie 'ndre"tt$ s"re ne/oi su dorin# ce
mi urgent$. C0nd re+ol/re unei "ro%leme de s$n$tte este selectt$ c fiind cee ce doresc
cet$#enii, tre%uie sigurt$ cu "rom"titudine sf$tuire !i c#iune din "rte unui e4"ert 'n
s$n$tte. Omenii recunosc c fiind ne/oi de s$n$tte "e cele cre /or fi 'n "ro"riul lor
%eneficiu. C e4em"lu, o comunitte "ote tinde s"re fi indiferent$ su "tic$ l "ro%lem
generl$ trficului de droguri dr cet$#enii sunt lert#i !i gt s$ c#ione+e "entru re+ol/re
"ro%lemei tunci c0nd mss&medi locl$ scrie, d0nd e4em"le concrete, des"re tendin# de
cre!tere "osesiei ilegle !i consumului de droguri "rintre studen#ii din fmiliile res"ect%ile le
"ro"riei comunit$#i.
FG
? 7 De/,ol)a!ea ,oiei +i ."!e$e!ii "entru stisfce ne/oile su tinge sco"urile.
9entru de+/olt /oin# !i 'ncredere 'n re+ol/re unei "ro%leme de s$n$tte,tre%uie c$ut#i !i
utili+#i liderii 6formli su informli7 din comunitte. Ace!ti lideri tre%uie "ri/i#i !i ccce"t#i c
re"re+entn#i i intereselor su%gru"urilor comunitre. Influien# cestor su"r gru"urilor din cre
fc "rte este deose%it de util$ 'n sigurre succesului c#iunii.
@ 7 G%(i!ea !e(#!(elo! i)e!e (a# e6)e!e cre s$ contri%uie l stisfcere ne/oilor su l
tingere sco"urilor.
9ersonele cre sunt recunoscute !i cce"tte c mem%ri i comitetelor de cet$#eni ce
lucre+$ l re+ol/re unei numite "ro%leme de s$n$tte re"re+int$ ! numitele @resurse
F+ -urraD B. #oss " CommunitD Organization! " @arper P #oA, 5ublis%ers, <ncorporated, >eA Mor6, )*88,
p. H*
FG Clarence Cing " ?o6ing Ait% 5eople in CommunitD ;ction! " ;ssociation 5ress, >eA Mor6, )*+8, p. 7F
37
umneA le comunit$#ii res"ecti/e. Este recomnd%il c din ceste gru"uri s$ fc$ "rte mem%rii
re"re+entti/i i cet$#enilor !i i gen#iilor din comunitte. Tre%uie incluse "ersone influiente !i
"rofesioni!ti indi/iduli cu cuno!tin#e !i e4"erien#$ "entru fi consult#i tunci c0nd este ne/oie.
C"citte cet$#enilor de &!i re+ol/ "ro%lemele !i de se )ut singuri re un "oten#il nelimitt
ir srcin fcilittorilor tre%uie s$ fie dor cee de e4ercit o influien#re indirect$ !i de oferi
su"ortul necesr tunci c0nd este cerut de c$tre gru".
3iecre c#iune comitetului este determint$ de sco"urile !i o%iecti/ele cre tre%uie
reli+te. Asistent medicl$ cre este mem%r$ unui comitet "ote fi im"lict$ 'n sigurre c
cele o%iecti/e s$ con#in$ s"ecte com"ortmentle "o+iti/e !te"tte !i cce"tte de cet$#eni.
A 7 Iiie!ea a"i#ii
Mem%rii comitetelor de cet$#eni /or decide su"r c#iunii necesre cre s$ fie ce mi
dec/t$ "entru tingere o%iecti/elor. 9entru de+/olt "utere !i coe+iune gru"ului de lucru,
cti/it$#ile cu con#inut emo#ionl tre%uie s$ fie recunoscute c fiind esen#ile. Comitetul tre%uie s$
i%$ tim" "entru munc$ sus#inut$, discu#ii seriose, rgumente !i metode "rctice de re+ol/re
"ro%lemelor dr, este de s"ert c s$&!i fc$ tim" !i "entru distrc#ie, st%ilire rel#iilor de
"rietenie !i "rtici"re l ni/ers$ri. Astfel se reli+e+$ o coe+iune intern$ 'ntre mem%rii
comitetului cre, tunci c0nd inter/in e/enimente ne"re/$+ute !i se cer sc*im%$ri le "lnului
ini#il !i d"tre c#iunii, "ot s$ furni+e+e lternti/e fle4i%ile cre s$ fie cce"tte cu o minim$
o"o+i#ie.
= 7 E6)i$e!ea +i $e/,ol)a!ea a)i)#$iilo! +i -!a")i"ilo! de coo"erre !i col%orre 'n
comunitte.
Este im"ortnt c titudinile !i "rcticile de coo"erre !i col%orre din comunitte s$ fie
func#ionle "e 'ntreg durt$ "rocesului de orgni+re comunitr$. Cerin#ele c liniile de
comunic#ie s$ r$m0n$ cti/e, desc*ise !i efecti/e sunt mi u!or de sttut dec0t de reli+t.
Comitetul de cet$#eni tre%uie s$ utili+e+e dorin# de %ine cre e4ist$ 'n comunitte de comun cord
cu to#i mem%rii comitetului. Acest se "ote reli+ efecti/ "rintr&o /riette de c$i cum r fi
contctele directe de l om l om, sc*im%ul reci"roc de inform#ii !i utili+re "uterilor !i resurselor
din comunitte. 9rin e4isten# unui sistem de comunicre cti/ !i desc*is 'ntre mem%rii comitetului,
diferen#ele de o"inii, tensiunile !i conflictele "ot fi mult tenute su "ot s$ dis"r$. Acest
im"rim$ /i#$ !i /igore unei mi!c$ri cre este totu!i diferit$ de consensul sim"list su @g0ndire 'n
gru"A
F7
. =0ndire 'n gru" se refer$ l modul de g0ndire "e cre indi/i+ii 'l do"t$ 'n momentul 'n
cre diferendele de o"inie dintr&un gru" unit de/in t0t de dominnte 'nc0t se tinde s"re nu se
mi #ine sem de "reciere relist$ lternti/elor c#iunii.
F*

Re+ulttul unei cti/it$#i !i comunic$ri efecti/e este ng)re 'n reli+re unui "roiect&"ilot.
Atunci c0nd o "ro%lem$ este "relucrt$ l o scr$ mi 'nlt$, e4ist$ o"ortunitte de
e4"eriment felul 'n cre / c#ion su"r s o numit$ idee, te*nic$ su o"er#ie. (n cest mod
se "ot 'nl$tur o%stcolele su im"edimentele cre nu u fost lute 'n considerre 'n "lnul ini#il.
Clrificre "rocedurilor, !i "rin cest influien#re "o+iti/$ re+ulttelor, este fcilitt$ dc$ li
se cere "ersonelor indi/idule s$ "rtici"e l studiul&"ilot, se nli+e+$ r$s"unsurile lor !i modul
'n cre inter"rete+$ instruc#iunile.
G 7E,al#a!ea
9entru 'ntregul "roces de orgni+re comunitr$, mecnismele e/lu$rii fiec$rui "s sunt
esen#ile. Aceste "ote fi srcin unui "rofesionist de s$n$tte su sistentei medicle
comunitre. 9rocedurile "rin cre fiecre "s l "rocesului este e4mint !i e/lut sunt2
&"rcurgere dtelor esen#ile,
% &o%#inere feed%cQ&ului fiec$rui "s,
c &"re+entre r#iunii su rgumentului "entru includere fiec$rui "s,
d &sugerre de metode lternti/e.
Succesul unui "roiect este mi u!or sigurt dc$ sunt utili+te tote ceste "roceduri 'n
tim"ul derul$rii "rocesului.
Rolul "rofesioni!tilor de s$n$tte, cre fcilite+$ "rocesul de orgni+re comunitr$ 'n cee
ce "ri/e!te m$surile s"ecifice "ri/ind s$n$tte, este2
&munc cu cet$#enii,
% &'ncur)re de+/olt$rii tuturor elementelor esen#ile le "rocesului,
c &sigurre consult$rii conform necesit$#ilor,
F7 Broupt%in6
F* <rving 0. Eanis " Broupt%in6! " 5sDc%ologD (odaD, 8'+,JKH"K+, >ovember )*G)
38
d &deser/ire "o"ul#iei 'n interiorul comunit$#ii !i nu 'n fr ei,
e &'nt$rire c"cit$#ii cet$#enilor loclnici de c#ion c o ec*i"$ "entru reli+re sco"urilor !i
o%iecti/elor "e cre fiecre dintre ei !i le&u "ro"us.
Tre%uie men#iont c$, ce!ti "!i i "rocesului de orgni+re comunitr$, nu tre%uie urm#i
ne"$rt 'n ordine de mi sus. 3iecre c#iune / contri%ui l de+/oltre ltor elemente le
"rocesului. Cee ce este esen#il este c2
&tote cti/it$#ile s$ i%$ un #el,
% &tote lternti/ele "o+iti/e !i negti/e s$ fie lute 'n considerre 'nite de c#ion conform
unei dintre ceste,
c &gru"ul comunitre s$ fie un e/lutor su )udec$tor "ermnent l tuturor e/enimentelor cre
sunt im"licte 'n "roces c o mi!cre "rogresi/$ s"re #elurile "ro"use.
II.<. Modele !i metode le "rcticii orgni+$rii comunitre
Conform lui Rot*mn,
HL
e4ist$ trei modele le "rcticii orgni+$rii comunitre ce u fost
descrise c modele de fce sc*im%$ri 'ntr&o comunitte. Aceste trei modele su metode "ot fi
folosite 'n form "ur$ su "ot fi com%inte. Tr$s$turile esen#ile le fiec$rei metode sunt re+umte
!i clsificte 'n sco" "edgogic "entru u!ur cuno!tere strtegiilor de selec#ie 'n "rctic
orgni+$rii comunitre !i "entru c studen#ii 'n 'ngri)iri de s$n$tte 6!i nu numi7 s$ leg$ 'n
cuno!tin#$ de cu+$, rolurile "e cre le /or utili+ conform modelului selectt.
II.<.1. Metod 1e+/olt$rii Comunitre
Metod de+/olt$rii comunitre este un "roces desemnt "entru cre condi#ii "rogresului
economic !i socil l 'ntregii comunit$#i cu "rtici"re s cti/$ !i cu c0t mi de"lin liniere l
ini#iti/ comunitr$. Acest$ metod$ utili+e+$ "roceduri democrtice, cut$ s$ o%#in$
col%orre /oluntr$ consumtorilor, 'ncur)e+$ m$surile de uto)utorre 'ntre cet$#eni, cut$
s$ de+/olte un stil de conducere "ro"riu locuitorilor +onei res"ecti/e !i utili+e+$ o%iecti/ele
educ#ionle identificte. Acest$ strtegie de sc*im%re "ote fi crcteri+t$ c @S$ mergem to#i
'm"reun$ !i s$ discut$m l urm$.A
H)
9rin im"licre m)orit$#ii omenilor din comunitte 'n
determinre ne/oilor su dorin#elor, consumtorii /or fi mult mi 'nclin#i s$ "rtici"e l re+ol/re
"ro"riilor lor "ro%leme.
II.<.,. Metod 9lnific$rii Socile
Metod "lnific$rii socile "une ccentul "e un "roces te*nic de g$sire solu#iei l
"ro%lemele socile e4isten#ile. Agen#iile !i orgni+#iile utili+e+$ 'n mod frec/ent cest$ metod$
tunci c0nd cut$ s$ duc$ dorin#ele de sc*im%re din "ers"ecti/ lor 'n ri necesit$#ii.
9lnificre este r#ionl$ !i deli%ert$ ir sc*im%re controlt$ este desemene im"lict$.
9rtici"re comunit$#ii "ote fi 'ntr&o m$sur$ mi mre su mi mic$. 9roiectele de lege "ri/itore
l s$n$tte ce sunt "ro"use fi introduse 'ntr&un "roces legislti/ "ot fi un e4em"lu 'n cest sens.
Strtegi sc*im%$rii "ote fi e4em"lifict$ "rin2 @S$ trecem l f"te !i s$ "roced$m 'n mod logic
"s cu "s.A
HF
(ninte de "ute fi lute deci+iile "ri/itore l un curs r#ionl !i "osi%il l c#iunii,
cuno!tere dtelelor cores"un+$tore !i "ertinente este considert$ esen#il$.
II.<.:. Metod Ac#iunii Socile
Metod c#iunii socile este utili+t$ 'n efecture sc*im%$rilor de %+$ 'n mrile institu#ii su
'n "rcticile comunitre cre "resu"un /e ne/oie de corec#ii. C e4em"lu, este "osi%il c
segmentele de "o"ul#ie de+/nt)te cre '!i orgni+e+$ !i '!i stisfc dorin#ele conform
c#iunii de gru", s$ necesite !i resurse su"limentre cre s$ le fie ccesi%ile. Ac#iune socil$
cut$ redistri%uire "uterii, resurselor su lu$rii deci+iilor 'n comunitte !iCsu sc*im%re
"oliticilor de %+$ 'n orgni+#iile formle. Strtegi sc*im%$rii i direc#i @S$ ne orgni+$m "entru
distruge o"resorulA. 9rin orgni+re unui gru" de cet$#eni !i "rin de+%tere "ro%lemelor u!or
de identifict, se cristli+e+$ conclu+iile !i mi)locele de e4ercitre "resiunilor "entru reli+re
"lnurilor "e cre !i le&u "ro"us. (n cest mod de %ordre, clien#ii sunt dese consider#i
/ictime le @sistemuluiA. Modul de c#iune este direct !i uneori, de confruntre.
HH
HL Eac6 #ot%man " (%ree -odels of CommunitD Organization! "in 2ocial ?or6 5ractice, Columbia
9niversitD 5ress, >eA Mor6, )*+7
H) 0etNs all get toget%er and tal6 t%is over!
HF 0etNs get t%e facts and proceed logicallD step bD step!
HH <bid.
39
C0nd #elul gentului de sc*im%re este reform socil$, este utili+t$ im"licre c#iunii !i
"lnific$rii socile. Reformtorul se confrunt$ cu trei srcini "e cre tre%uie s$ le i 'n considerre2
&concentrre de for#e suficiente "entru c sco"ul s$ i forme concrete,
% &res"ectre normelor democrtice "rin cre fiecre cet$#en s$ nu fie dor un sim"lu
re"re+entnt ci s$ i%$ un rol utonom 'n uto&determinre
c &demonstrre c$ "oliticile de sc*im%re sunt r#ionle.
Reform socil$ im"lic$ cti/itte unui gru" su unei coli#ii cu interese comune cre s$
c#ione+e cu *ot$r0re 'n f/ore unui gru" de clien#i @outsideA considert fi un gru" cu risc.
Strtegi sc*im%$rii utili+e+$ e4ercitre "resiunilor su"r fctorilor de r$s"undere su tcticii
de cm"nie.
Asistent medicl$ cre consider$ "rctic orgni+$rii comunitre c o e4"erien#$ necesr$,
recuno!te o"ortunit$#ile "e cre cest le ofer$ !i nume2
&'n/$#re de+%terii "u%lice unei "ro%leme,
% &'n/$#re diferitelor mi)loce de trgere ten#iei,
c &cuno!tere im"ortn#ei fctorilor "ertinen#i !i cores"un+$tori,
d &"lnificre strtegiei,
e &cuno!tere im"ortn#ei sincroni+$rii,
f &str0ngere su"ortului esen#il din "rte gru"urilor !iCsu orgni+#iilor mi degr%$ dec0t
c#ionre de un singur$,
g &"erce"ere rolului /nt)os "e cre&l "ote )uc un re"re+entnt l "uterii.
Atunci c0nd se "ele+$ l un re"re+entnt l "uterii "entru o%#ine inter/en#i 'n re+ol/re
unei "ro%leme, tre%uie s$ se #in$ cont de regulile comunic$rii8 'n "rimul r0nd, tre%uie c mes)ul s$
fie stfel trnsmis 'nc0t s$ c"te+e ten#i !i s$ fie scultt.
II.<.<. Modelul Ment de Orgni+re Comunitr$
Ment lucrt mult tim" cu omenii s$rci !i de+/nt)#i !i de+/oltt un model de
orgni+re comunitr$ cre este "lic%il efecti/ cestei "o"ul#ii. El consider$ c$ li"s !nsei,
discriminre !i o societte ires"ons%il$ u for#t "ersonele de+/nt)te s$ se 'nc*id$ 'ntr&un
cerc infle4i%il 'n cre /lorile !i com"ortmentele necesre "entru o "rtici"re efecti/$ 'n
societte sunt descur)te. El "lede+$ "entru c s$rcii !i celellte ctegorii de "o"ul#ie
de+/nt)te s$ fie reconsiderte !i moti/te "rin "reciere crcteristicilor !i "osi%ilit$#ilor lor
"o+iti/e. Identificre "osi%ilit$#ilor "ersonelor s$rce "resu"une cuno!tere urm$torelor
crcteristici2
1 &Ei se 'nt0lnesc !i discut$ des"re "ro%lemele lor "ersonle !i intime 'n locuri i+olte de restul
"o"ul#iei, uneori c*ir 'n teritorii geogrfice 'nc*ise.
, &Ei sunt loili /ecinilor !i "rietenilor.
: &Contctul fi+ic este un mi)loc de comunicre inter"ersonl$.
< &Ei men#in 'nc*is contctul cu fmili e4tins$8 'n s"ecil numite gru"uri etnice. 9entru numite
gru"uri, /e un num$r mre de co"ii este mi im"ortnt dec0t gonisi %unuri mterile.
E &Stilul lor de /i#$ const$ dese 'n se 'ntr)utor unii "e l#ii c#ion0nd c !i cum r fi mem%rii
cele!i fmilii.
9rin recuno!tere !i cce"tre e4isten#ei unor stfel de crcteristici su "osi%ilit$#i se "ot
ini#i "rimii "!i 'n munc efecti/$ cu "ersonele de+/nt)te.
Ment consider$ c$ indi/idul tre%uie s$ fie "reg$tit s$ e4mine+e f# rel$ s$r$ciei din
"ers"ecti/ "ersonelor s$rce, s$ determine cre sunt c$ile de urmt "entru sc*im%re, s$
desco"ere resursele e4istente !i s$ identifice "!ii ce&i u de "rcurs c$tre o c#iune
inde"endent$.
HK
II.<.D. Modelul Prren "entru A"reciere A!e+$rilor -mne
O ti"ologie crtierelor fost de+/oltt$ de c$tre Prren
H8
c o metod$ "entru 'n#elegere !i
descriere /riet$#ii rolurilor s"ecifice "e cre le )oc$ loclnicii 'n /i# !e+$rilor lor de re!edin#$.
Acest$ ti"ologie este %+t$ "e trei dimensiuni le orgni+$rii2 interc#iune, identitte !i cone4iuni.
9rin e4minre unui crtier din "ers"ecti/ celor trei dimensiuni, se "ot distinge crcteristicile
structurle !i diferen#ele s"ecifice. 9re+en# clselor socile, diferen#elor de /enituri !i fctorilor
HK Eames ;. Cent, C. @erveD 2mit% and 2am Iurns " ;n 9rban 2trategD for ;ction against 5overtD! "
4oundation for 9rban and >eig%bor%ood $evelopment, $enver, )*+G, p. )
H8 $onald <. ?arren and #ac%elle I. ?arren " 2i3 Cinds of >eig%bor%ood! " 5sDc%ologD (odaD, *'),JGK"7L,
Eune )*G8
4$
etnici nu sc*im%$ elementele de %+$ le fiec$rui crtier. (ntre%$rile se "un conform cu cele trei
dimensiuni sunt2
1 &Interc#iune2 Tot tim"ul nului omenii din crtier u fost 'm"reun$ U
, &Identitte2 Omenii din crtier simt c$ u un sco" comun U
: &Cone4iuni
Mul#i din omenii din crtier fc "rte din sfer "olitic$ su din lte for#e din e4teriorul
crtierului U
Conform lui Prren, crtierele "ot fi clsificte 'n !se ctegorii, 'n func#ie de felul r$s"unsurilor l
cele trei 'ntre%$ri. (n re+umt, cele !se ctegorii "ot fi descrise c fiind urm$torele2
: 7I)e&!al: Acest ti" de crtier este de sine&st$t$tor8 este m0ndru de unicitte !i %ilitte
s de orgni+ !i de func#ion c un 'ntreg 'n cdrul comunit$#ii. Cet$#enii s$i "roeminen#i
tr$iesc ici !i sigur$ leg$tur dintre orgni+#iile e4teriore !i gru"urile din crtier.
> 7Pa!o3ial: (n cest ti" de crtier sunt remrcte multe cti/it$#i !i interc#iuni socile 'ntre
loclnici. Omenii sunt "rieteno!i !i u un sim# e/ident l "rtenen#ei. Totu!i e4ist$ loclnici cre
se i+ole+$ de restul comunit$#ii fi!0nd o titudine @ /em singuri gri)$ de noiA.
? 7Dif#/: (n cest ti" de crtier e4ist$ sem$n$ri 'ntre locuin#e, co"ii !i titudini. Omenii sunt
"rieteno!i 'ns$ "un "e "rimul "ln /i# lor "ri/t$. Vecinii u rel#ii %une dr /in "u#in 'n contct
unii cu l#ii. 1c$ u ne/oie de )utor "refer$ s$&l cer$ fmiliilor lor dec0t s$ "ele+e l /ecini.
1esemene, rel#iile lor cu restul comunit$#ii sunt sl%e.
III. Etapele procesului de 6n$ri7iri de sntate comunitar
III.:.A-!e"ie!ea e,oilo! "om#i)%ii
III.:.:. C#le&e!ea $a)elo!
Metod c*eii de informre
Metod forumului comunitre
Metod rtei celor fl#i 'n trtment
Metod indictorilor socili
Metod su"r/eg*erii +onei
Metode e"idemiologice
Stre de s$n$tte !i crcteristicile ei
Anc*etele e"idemiologice
Screeningul !i studii de "re/len#$
III.:.>. S)a*ili!ea -!o*lemei
III.:.? A-!e"ie!ea $a)elo!
III.:.@ I$e)ifi"a!ea -!o*lemei
III.:.A 'o!m#la!ea $ia&o()i"#l#i ()%!ii $e (%%)a)e a "ole")i,i)%ii
III.>. Plaifi"a!ea a"i#ii $e .&!i2i!ea a (%%)%ii
III.>.: S)a*ili!ea ("o-#l#i +i o*ie")i,elo!
III.>.> S)a*ili!ea -!io!i)%ilo!
III.>.? S)a*ili!ea i)e!,eiilo!
III.>.@ Pla#l $e .&!i2i!i $e (%%)a)e
III.?. Im-leme)a!ea -la#l#i $e a"i#e
III.@. E,al#a!ea a"i#ii efe")#a)e
I". Determinan!ii snt!ii
IV.1. S$n$tte !i stre de s$n$tte
Stre de s$n$tte "o"ul#iei este %ordt$ 'n dinmic$ urm$rindu&se "unere 'n
e/iden#$ tendin#elor de e/olu#ie le fenomenelor de s$n$tte "rin "licre unor indictori su
indici. Astfel se "ot ini#i inter/en#ii r"ide !i #intite cu eficien#$ !i eficcitte mre. Acest$
%ordre 'n dinmic$ st$rii de s$n$tte se refer$, conform O.M.S., l @s$n$tte !i %ol$ c un
"rodus cumulti/ l sinergiei dintre diferitele condi#ii !i %ol$ !i 'ntre %oli&condi#ii !i e/enimente
"$rute 'n societteA.
Termenii de s$n$tte !i stre de s$n$tte sunt defini#i se"rt.
S)a!ea $e (%%)a)e
este un conce"t lrg cre se refer$ l "re+en# su %sen# %olii !i m$surre clit$#ii /ie#ii8
41
re"re+int$ un mi)loc de m$surre !i descriere s$n$t$#ii unui indi/id, unui gru" din "o"ul#ie
su unei "o"ul#ii du"$ stndrde cce"tte2
m$surre s$n$t$#ii se fce, cel mi frec/ent, "rin indictori de s$n$tte8
descriere s$n$t$#ii se reli+e+$ 'n termeni cntitti/i !i clitti/i.
I$i"a)o!#l $e (%%)a)e
re"re+int$ o /ri%il$ cre "ote fi m$surt$ direct8
furni+e+$ informtii su"r diferitelor s"ecte le ni/elului strii de s$n$tte.
E,al#a!ea ()%!ii $e (%%)a)e a #ei -o-#laii (e fa"e . ,e$e!ea:
indentific$rii "ro%lemelor !i ierr*i+$rii cestor 'n func#ie de "riorit$#i8
determin$rii ne/oilor de s$n$tte8
determin$rii ti"ului de inter/en#ii necesre8
st%ilirii direc#iei inter/en#iilor8
I .TERVE.TII
COM-.ITATE
I.1I VI1
3AMI LIE
3ACTORI
identific$rii com"ortmentului consumtorilor de ser/icii de s$n$tte8
identific$rii com"ortmentului furni+orilor de ser/icii de s$n$tte8
st%ilirii structurii institu#iilor de s$n$tte8
"lnific$rii !i loc$rii resurselor.
IV.,. 1efini#ie
1eterminntul st$rii de s$n$tte re"re+int$, du"$ 1. RuKrd, un @fctor su orice condi#ie
cre re efect su"r s$n$t$#ii su, 'n termeni cntitti/i m$sur%ili, re un efect su"r st$rii de
s$n$tteA
IV.:. 3ctori
1eterminn#ii se refer$ l fctorii de risc, fctorii de "rotec#ie !i fctorii indiferen#i.

Fi$ura C ? Determinan!ii snt!ii
IV.:.1. 3ctori de risc
3ctorul de risc re"re+int$ orice condi#ie 6socil$, %iologic$, economic$, com"ortmentl$,
etc7 cre "ote fi descris$ !i do/edit$ c$ se soci+$ su este cu+ "ri#i unei st$ri mor%ide
6%ol$, deces7 cu o frec/en#$ mi mre dec0t ce "rogno+t$.
3ctorii cre influien#e+$ ec*ili%rul s$n$tte&%ol$
1. Iiologici
Ereditte
3ctori "redis"o+n#i
3ctori de risc
A%u+urile fi+ice
,. 9si*ologici
As"ecte intelectule
As"ecte emo#ionle
9ersonlitte !i tem"erment
Stresul
A%u+urile emo#ionle
:. Socio&culturli
Cultur$
S"iritulitte
Religie !i etici
Mor/uri
=ru"uri
Clse socile
<. Am%ientli
3ctori fi+ici !i c*imici&er, "$, sol Infec#ii !i e"idemii
42
9olure
Accidente
Incendii
D. 9olitico&economici
Legisl#ie
Situ#i economic$
Sistemul de s$n$tte
Sisteme de "rotec#ie socil$
R$+%oiul & "ericolul nucler !i l rmelor
de distrugere 'n ms$
1u"$ conce"tul lui Llonde ce!ti fctori sunt2
3ctorii %iologici2 ereditte, crcteristici demogrfice le "o"ul#iei
3ctorii m%ientli2 fctorii mediului fi+ic !i socil2 fi+ici, c*imici, socio&culturli !i educ#ionli.
3ctorii com"ortmentli2 titudinile !i o%iceiurile.
Ser/iciile de s$n$tte.
Ma)#!i/a!e
+i
.m*%)!5i!e
Mo()ei!e
Gee)i"%
Si()eme
i)e!e
"om-le6e
STAREA DE SNTATE

BIOLOGIA
UMAN
SISTEMUL
DE
SNTATE
MEDIUL
COMPORTA7
MENTUL
Re"#-e!a)o!
P!e,e)i,
Ri("#!i .
)im-#l li*e!
O*i"ei#!i
alime)a!e
+i "o(#m
Ri("#!i
-!ofe(ioale
'i/i"
P(i3i"
So"ial
C#!a)i,
Fi$ura ;? Modelul epidemiolo$ic al %actorilor care determin starea de sntate 'dup Den(er)E
IV.:.,. 3ctori de "rotec#ie
3ctorul de "rotec#ie este orice fctor cre conduce l 'm%un$t$#ire st$rii de s$n$tte.
IV.:.:. 3ctorul indiferent
3ctorul indiferent este fctorul cre nu "ote fi socit unui efect su"r st$rii de s$n$tte, "rin
mi)locele de identificre dis"oni%ile l un moment dt. Este "osi%il c, "rin studii e"idemiologice !i
te*nici su"eriore, un fctor considert indiferent s$ de/in$ un fctor de risc.
IV.<. Riscul de im%oln$/ire
43

3ACTORI I 1E
9ROTECTI E
3ACTORI I 1E
RI SC
3ACTOR-L
I .1I 3ERE.T
STARE MORII 1A
IV.<.1. 9o"ul#i l risc
Riscul de 'm%oln$/ire este "ro%%ilitte "ri#iei unei %oli l o "o"ul#ie e4"us$. Acest$
"ro%%ilitte este cuntific%il$ 6se e4"rim$ 'n cifre7 !i e4"rim$ frec/en# "ri#iei unui e/eniment
6%ol$, deces7 l "ersonele e4"use fctorului de risc com"rti/ cu "ersonele cre nu sunt
e4"use fctorului res"ecti/. Astfel, "o"ul#i l risc Jre"re+int$ totlitte "ersonelor cre u o
susce"ti%ilitte crescut$, com"rti/ cu restul "o"ul#iei, de se 'm%oln$/i c urmre unei
e4"uneri unice, re"ette su "relungite l fctorii de risc, susce"ti%ilitte determint$ de cu+e
ereditre, socile, economice su cu+e necunoscuteJ. 6M. HeniceQ7
IV.<.,. 9ersonele l risc 'nlt
Acest termen se refer$ l o "erson$, un gru" su l o "o"ul#ie cre /or fce cu o
"ro%%ilitte mi mre %ol.
IV.<.:. 9o"ul#i #int$
Acest termen re"re+int$ "o"ul#i cre /i+t$ "entru "licre diferitelor ti"uri de inter/en#ie
deorece m)oritte "ersonelor sunt e4"use l fctori de risc "osi%il soci#i "ro%lemelor de
s$n$tte identificte su %ol este mi frec/ent$.
IV.D. =ru"ele de determinn#i 6OMS7
Conform O.M.S., determinn#ii s$n$t$#ii sunt distri%ui#i 'n "tru gru"e, ir fiecre gru" include
determinn#i direc#i !i indirec#i2
determinn#i mcroeconomici8
determinn#i m%ientli 6fctorii de mediu78
determinn#i socio&economici8
determinn#i educ#ionli.
IV.D.1. 1eterminn#i direc#i
E4em"le de determinn#ii direc#i2
fumtul,
liment#i neec*ili%rt$,
consumul de lcool,
consumul de droguri,
ccesul l "$ "ot%il$,
snit#i necores"un+$tore,
condi#iile de locuit indec/te,
/iolen# 6mi les /iolen# 'n fmilie7,
ccesul l 'ngri)irile de s$n$tte
IV.D.,. 1etermin#i indirec#i
E4em"le de determinn#i indirec#i2
"rodusul intern %rut 69II7,
distri%u#i fondurilor 'ntre )ude#e su 'n
interiorul )ude#ului,
"olure,
fctorii socio&demogrfici,
educ#i,
44
s$r$ci,
modific$rile climei,
situ#iile de cri+$.
IV.E. Consecin#ele "ro%lemelor de s$n$tte
Stre de s$n$tte !i de+/oltre socio&economic$ sunt 'n interde"enden#$2
stre de s$n$tte este un im"ortnt determinnt l de+/olt$rii socio&economice8
sttutul socio&economic 6"o+i#i unei "ersone 'n societte7 re"re+int$ un im"ortnt
determinnt l st$rii de s$n$tte.
1eterminn#ii s$n$t$#ii "ot fi modific#i "rin educ#ie "entru s$n$tte, "romo/re s$n$t$#ii !i
"rofil4ie 6"rimordil$, "rimr$, secundr$ su ter#ir$7 cu im"licre "o"ul#iei.
E4ist$ mi multe modele le st$rii de s$n$tte !i le rel#iei dintre cest, "e de&o "rte, !i
determinn#i !i l#i fctori soci#i cre u influen#$ su"r s$n$t$#ii, "e de lt$ "rte. Aceste
modele '!i "ro"un, inclusi/, s$ integre+e identificre "riorit$#ilor 'n s$n$tte cu determinn#ii
s$n$t$#ii !i cu 'ngri)irile de s$n$tte 'n metode de e/lure re+ulttelor inter/en#iilor "licte.


SSSTTTAAARRREEEAAA DDDEEE
SSSAAANNNAAATTTAAATTTEEE

((( PPPooo,,,aaa!!!aaa ***ooollliiiiii)))
1eterminn#ii
direc#i
Com"ortmentul !i
s$n$tte indi/idul$
6Risc "entru s$n$tte7
9romo/re s$n$t$#iiC
Educ#ie
I nciden#
Reducere "re/len#eiC mor%idit$#ii
!i f/ori+re red"t$rii
Sistemul de s$n$tte
Reducere e4"uneriiC
riscurilor
1eterminn#ii
indirec#i
Ac#iuni intersectorile
Fi$ura F ? Modelul strii de sntate0 a determinan!ilor snt!ii 5i a inter(en!iilor dup O.M.S. 'L
cre5terea Gpo(erii 8oliiG0 7 scderea Gpo(eriiG 8olii)
F=
H+ ?orld @ealt% 2tatistics QuartelD, vol. 8), nr. ), )**7
45
A DA "IA2# ANILOR
A DA S#N#TATE "IE2II
A DA ANI "IE2II
M%(#!i $e "o)!ol al
mo!*i$i)%ii +i i"a-a"i)%ii
P!omo,a!ea (%%)%ii
E$#"aie -e)!# (%%)a)e
Re$#"e!ea #m%!#l#i $e
$e"e(e -!ema)#!e
C!e+)e!ea $#!a)ei me$ii a ,ieii
SNTATE PENTRU TOI
Fi$ura H ? O8iecti(ele strate$iei ISntate pentru to!iJ
". Procesul de 6n$ri7iri de sntate 6n 6n$ri7irea %amiliilor
I$i,i$#ali/a!ea (e!,i"iilo! $e (%%)a)e -e)!# familii
O%ser/re situ#iei de l domiciliu "ri/ind stre de s$n$tte2 Vi+it l domiciliu
Com"onentele unei /i+ite
9reg$tire "entru o /i+it$
Intrre 'n fmilie
Contrctul cu fmili
:. A-!e"ie!ea
:.:. A-!e"ie!ea familiei
3ctori 'n "reciere fmiliei
Instrumente folosite 'n "reciere fmiliei
Inter/iul
O%ser/re
Alte metode
=enogrm fmiliei
:.>. A-!e"ie!ea ()%!ii $e (%%)a)e a familiei
:.>.:. C#le&e!ea $a)elo!
3ctori 'n "reciere s$n$t$#ii fmiliei
Indictori utili+#i 'n "reciere st$rii de s$n$tte fmiliei
Indictori demogrfici
Indictori medicli
Indictori sociologici
Indictori economici
Instrumente folosite 'n "reciere s$n$t$#ii fmiliei
Inter/iul
O%ser/re
E4minre
Alte metode
St%ilire scorului A"gr l fmiliei
C*estionrul
=rficul e/olu#iei d"t$rii t0n$rului
:.?. I$e)ifi"a!ea -!o*lemei
:.@. 'o!m#la!ea $ia&o()i"#l#i $e .&!i2i!i $e (%%)a)e
>. Plaifi"a!ea
>.: S)a*ili!ea !e/#l)a)#l#i $o!i) (("o- +i o*ie")i,e)
>.> S)a*ili!ea -!io!i)%ilo!
>.? S)a*ili!ea i)e!,eiilo!
46
>.@ Pla#l $e .&!i2i!e
9e "rcurs
>.A Di("#)a!ea -!o*lemei "# mem*!ii familiei im-li"a)e
>.= Com#i"a!ea . "a$!#l e"3i-ei
?. Im-leme)a!ea
@. E,al#a!ea
A
P
R
E
C
I
E
R
E
PL
A
N
I
'
I
C
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
E
E
1
A
L
U
A
R
E
P
O
C
R
E
S
U
L
D E
N
U
R
I
S
N
G
A
R
E
I1
I
III II
CULEGEREA
DATELOR
'ORMULAREA DIAGNOSTICULUI
DE NURSING
STABILIREA PROBLEMELOR
EI A PRIORITILOR
ANALI0A
DATELOR
:
I
APRECIEREA
@
> ?

STABILIREA SCOPULUI EI
OBIECTI1ELOR
IMPLICAREA
'AMILIEI EI ECDIPEI
STABILIREA
INTER1ENIILOR
STABILIREA
PRIORITILOR
:
II
PLANI'ICAREA
@
> ?
47
STABILIREA SCOPULUI EI
OBIECTI1ELOR
IMPLICAREA
'AMILIEI EI ECDIPEI
STABILIREA
INTER1ENIILOR
STABILIREA
PRIORITILOR
:
II
PLANI'ICAREA
@
> ?

ANALI0A RE0ULTATELOR
OBINUTE
REAJUSTAREA
PLANULUI DE
BNGRIJIRE
DATE NOI BN
E1OLUIE
COMPARAREA
RE0ULTATELOR
:
I1
E1ALUAREA
@
> ?
M.1.
'AMILIA TATLUI
a#l "%(%)o!iei :;=G
.$scut2 1>:>
1ecedt2 1>><
6di%et, ciro+$7
.$scut$2 1>E>
M.D.
.$scut2 1>E?
.$scut$2 1>F:
.$scut2 1>FB
1.B. 1.S. M.L.
'AMILIA MAMEI
a#l "%(%)o!iei :;=@
.$scut2 1>:1
.$scut$2 1><E
6%ron!it$
cronic$7
.$scut2 ,,.BF.1>>E
.$scut2 1>ED .$scut2 1>EF .$scut2 1>E? .$scut2 1>E?
M.M.
M.E.
Fi$ura K ? ELemplu de $eno$ram a %amiliei
.
CODUL SEMNELOR
AVORT
IRIAT
IRIAT
1ECE1AT
3EMEIE
1ECE1AT
=EME.I 6%$it !i ft$7
3AMILIE 1IVOR5AT
IIAT A1O9TAT
3AT A1O9TAT
SARCI. ACT-AL SER .EI1E.TI3ICAT
3EMEIE
3AMILIE
3AMILIE 1ES9R5IT
48
S)a*ili!ea ("o!#l#i APGAR al familiei RSPUNSURI POSIBILE
INTREBRI PENTRU MEMBRII 'AMILIEI A-!oa-e
.)o)$ea#a
C5)eo$a)% Ni"io$a)%
F puncte ) punct L puncte
: Sunt stisf$cut c$ "ot "el l )utorul
fmiliei tunci c0nd ce/ este 'n neregul$.
> Sunt stisf$cut c$ fmili %orde+$ !i
'm"rte "ro%lemele cu mine.
? Sunt stisf$cut c$ fmili cce"t$ !i
sus#ine dorin#ele mele de 'ntre"rinde
cti/it$#i noi.
@ Sunt stisf$cut c$ fmili r$s"unde st$rilor
fecti/&emo#ionle 6drgoste, su"$rre,
m0nie7.
A Sunt stisf$cut c$ 'n cdrul fmiliei e4ist$
un mod "l$cut de "etrece tim"ul li%er.
CLASAMENT
FAMILIE S#N#TOAS# M?;D puncte
FAMILIE CU PRO*LEME =?N puncte
FAMILIE CU RISC CRESCUT O = puncte
"I. Procesul de 6n$ri7iri de sntate comunitare 8a&at pe modelul de (ia! 'Modelul
Roper0 Lo$an 5i Tiern:)
FN
:. MEN2INEREA UNUI MEDIU SANO,EN
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre "ot influien# mediul m%int
Iiologici2
cuitte sen+oril$
%ilit$#iCdi+%ilit$#i "si*ice
susce"ti%ilitte l infec#ii
stre fi+ic$ 6s$n$tteC%ol$7, r$s"unsul indi/idul l infec#ii
su trumtisme.
9si*ologici2
%ilit$#iCdeficien#e intelectule
titudine indi/idul$ f#$ de "ro"ri sigurn#$ 6cs$, l
ser/ici, l cti/it$#i de destindere !i recreere, 'n tim"ul
c$l$toriilor7
"ersonlitte !i tem"erment
stre sufletesc$ !i moti/#ie
ni/elul de 'ncredere
ni/elul de stress
ni/elul de cuno!tin#e "ri/ind uto"rotec#i
rece"ti/itte f#$ de legisl#ieCeduc#ie "entru s$n$tte
/$t$m$ri inten#ionte
Socioculturli
fctori culturli 6cum r fi conce"tul des"re sigurn#$7
fctori socili 6cum r fi "re/len# %olilor infec#iose7
HG >. #oper, ?.?. 0ogan, ;.E. (ierneD " (%e &lement of >ursing "C%urc%ill 0ivingstone ")**+
49
cls socil$ 6cum r fi riscul de ccident7
tul%ur$rile socile !i /iolen#
religie
1e mediu
condi#ii de locuit
stndrdele de sigurn#$ le locuin#ei
e4"unere l "ericole l locul de munc$
e4"unere l "ericole l locurile de )oc$ !i de recreere
riscuri de ccidente 'n trfic su l tr/ersre str$+ii
e4"unere l fctorii de mediu "olun#i
fctorii climtici !i geogrfici
fctori din s"#iul e4trtetrestru.
9olitico&economici
cuno!tere !i titudine f#$ de legisl#i 'n domeniul snitr
con!tienti+re "ericolelor locle
c*eltuielile "ersonle "entru m$suri de sigurn#$
im"licreCneim"licre fctorilor "olitici de deci+ie 6cum r fi
"olure, "rodusele rdiocti/e, !..7
legisl#ie
finn#re de l gu/ern
Identificre gru"urilor cu risc crescut2
Sugrii /ulner%ili l2
ccidente
infec#ii
/ri#ii mri de tem"ertur$
Co"ii "re!colri /ulner%ile l2
ccidente csnice
Co"ii !colri /ulner%ili l2
ccidente strdle su l locul de )oc$
Adolescen#i /ulner%ili l2
ccidente rutiere
ccidente cu %iciclet
ccidente 'n tim"ul "rctic$rii s"orturilor
Adul#i /ulner%ili l2
'nt0m"l$ri ne"re/$+ute l locul de munc$
ccidente rutiere
res"ons%ilitte "entru sigurn# co"iilor
V0rstnici /ulner%ili l2
c$deri 'n locuin#$
infec#ii !i incendii
ccidente c "ietoni
Identificre "ro%lemelor ctule
1e"enden#$Cinde"enden#$ 'n men#inere unui mediu snogen
1e"enden# 'n "eriod de sugr, co"il$rie !i l %$tr0ne#e
Constr0ngeri le inde"enden#ei 'n "eriod de dult 6fec#iuni
mentle, "si*ice, sen+orile, !..7
1e"enden# ceilorll#i de )utorul t$u
1e"enden# t de )utorul celorll#i
3ormulre dignosticului de 'ngri)ire
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
(m%un$t$#ire condi#iilor de mediu "rin inter/en#ii s"ecifice
im"otri/ fctorilor f/ori+n#i.
O%iecti/e
5$
Sc*im%$ri le mediului m%int necores"un+$tor 6s"#iu "re
mic, glomer#ie, igien$ "recr$, +gomot, risc crescut de
ccidente, /iolen#, risc crescut de infec#ii, m0ini murdre,
gen#i infec#io!i, risc de incendii, risc socit medic#iei, !..7
Re+ol/reCmeliorre "ro%lemelor ctule & im"ctul
negti/ l fctorilor de risc
"ro%lemele fi+ice cum r fi reducere mo%ilit$#ii 6de l
mici restric#ii 'n utili+re unui segment l cor"ului
"0n$ l "r"legie, *emi"legie !i tetr"legie7 & se /or
discut detilt 'ntr&un c"itol se"rt.
"ro%lemele mentle2 retrd intelectul, o serie de %oli
"si*ice, !..7
"ro%lemele dtorte reduceriiC"ierderii cuit$#ii
sen+orile 6/i+ule, uditi/e, tctile, olfcti/e !i
gustti/e7
Inter/en#ii curti/e s"ecifice
9re/enire recidi/elor
A)utorre "ersonelor de &!i 'nsu!i un com"ortment
dec/t f#$ de "ro%lemele cre nu "ot fi re+ol/te
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i instrumentelor de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
>. COMUNICAREA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ comunicre2
Iiologici2
integritte structurl$ !i func#ionl$ orgnismului
/or%ire
u+ul
/$+ul
citire
scriere
gestic
9si*ologici2
inteligen#C/oc%ulrulCcitire
'ncredere in sine
res"ectul de sine, "erce"#i des"re sine, im"ortn# im"resiei
celorll#i des"re tine
imgine des"re "ro"riul cor"
inform#iile dte, "rimite !i re#inute
c"citte de se im"une
interrel#iile umne
Socioculturli
lim% mtern$
51
dilectCccent
/oc%ulr
etnie !i discriminre
"ren#ele
modele de /i#$
contctul /i+ulCgesticul$ri
titudini, /lori !i credin#e
"rtenen# l un gru"
1e mediu m%int
tem"ertur$Cerisire
lumin$
+gomot
ti"ulCm$rime cmerei
rn)re mo%ilierului
9olitico&economici
slriuC/enit
ocu"#ie
cnle de comunic#ieCmss medi
com"utere
legisl#ie "entru "rotec#i inform#iei !i indi/idului
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte de cuno!tere, /or%ire, u+, surdo&mutism,
mo%ilitte cor"ului, lim%)ul cor"ului, !..
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme legte de omeni necunoscu#i, locuri necunoscute,
lim%) necunoscut, cti/it$#i nefmilire, sc*im%re rolului 'n
cdrul fmiliei, rel#iile de fmilie, in/ersre rolurilor, !..
E4"erien# durerii 6'n func#ie de e4"erien#ele nteriore,
"ersonlitte, n4iette, utosugestie, credin#e !i titudini,
religie, !..7
"ro%leme legte de s"ectele fi+ice le durerii, grdul
de "erce"#ie durerii, rec#i l durere, ti"ul de durere,
locli+re, durt !i intensitte durerii, fctori cre
"ro/oc$Cccentue+$ durere, controlul durerii, !..
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
3cilitre comunic$rii "rin metode s"ecifice dreste
com"onentelor "rocesului de comunicre !i fctorilor ce "ot
influien# comunicre.
O%iecti/e
Re+ol/reCmeliorre "ro%lemelor ctule determinte de
im"ctul negti/ l fctorilor interni su e4terni su"r
comunic$rii.
Asigurre func#ion$rii o"time tuturor com"onentelor
"rocesului de comunicre2 surs$, mes), cnl, rece"tor.
O%#inere feed%cQ&ului.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
52
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
?. RESPIRA2IA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ res"ir#i2
Iiologici2
crcteristicile res"ir#iei 6frec/en#, m"litudine, ritmul,
+gomote su"rd$ugte7
ni/elul de cti/itte
fum$torCnefum$tor
deficien#$ circultorie "eriferic$ e/ident$ 6cino+$ "erioro&
n+l$, lte7
9si*ologici2
de"enden# de fumt
moti/tie "entru se l$s de fumt
ni/elul de cuno!tin#e !i titudine f#$ de o%iceiul de fum.
efectele st$rii emo#ionle su"r res"ir#iei
Socioculturli
ni/elul de cultur$ !i res"ectul sigurn#ei celorll#i 6/e+i
e4"ector#i "e strd$, fumtul 'n locuri "u%lice, !..7
1e mediu m%int
e4"unere l "olun#i tmosferici 6cs$ su l locul de
munc$7
cuno!tin#e !i titudini f#$ de "olure tmosferic$.
9olitico&economici
cuno!tin#e !i titudini f#$ de "olure tmosferic$.
"re/enire fec#iunilor res"irtorii f/ori+te de fumt
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte crcterul res"ir#iei, de tuse, e4"ector#ie,
durere, fec#iuni crdice induse su socite, n4iette, etc.
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme legte e4"unere l no4e, fec#iuni
crdio"ulmonre cute !i cronice
"ro%leme legte de o%iceiul de fum, lte
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Im%un$t$#ire res"ir#iei "rin inter/en#ii su"r fctorilor
determinn#i su f/ori+n#i i tul%ur$rilor ctule su
"oten#ile.
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule, fumtul !i fec#iunile induse de cest o%icei f$nd
"rioritte.
53
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule le
sistemului res"irtor, limftic !i crdio/sculr 6sim"le su
socite7.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
@. ALIMENTAREA 1I .IDRATAREA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ *r$nire !i *idrtre2
Iiologici2
stre c/it$#ii %ucle !i dnturii
stre sistemului digesti/
nutri#i
"rofilul "si*ic indi/idul 6limente "referte, metode culinre,
felul 'n cre m$n0nc$ su %e, t%ieturi7.
"etit
9si*ologici2
c"citte intelectul$ 6"osi%ilit$#i de discerne 'n
"rocurre !i "re"rre *rnei7
cuno!tin#e des"re diet$ !i s$n$tte
controlul greut$#ii cor"orle.
imgini distorsionte des"re "ro"riul cor"
de"enden#C%u+ul de lcool
igien liment#iei
su"rCsu%liment#i
stre emo#ionl$
Socioculturli
trdi#iile fmilile
o%iceiurile culturle
restric#iile religiose
1e mediu m%int
clim !i "o+i#i geogrfic$
"osi%ilit$#ile de "rocurre *rnei
distn#ele f#$ de mg+inele limentre
fcilit$#ile de trns"ort
metodele culinre
modlit$#ile de "$strre limentelor
e4isten# "osi%ilit$#ii de contminre "ei !i limentelor
9olitico&economici
resursele mterile reduse 6mlnutri#i7
cntitte !i clitte *rnei
54
"oliticile n#ionle de s$n$tte 6educ#i "entru o liment#ie
s$n$tos$7
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme socite de"enden#ei fi+ice 6"o+i#ie, di+%ilit$#i
fi+ice, tul%ur$ri res"irtorii, etc7
"ro%leme socite de"enden#ei emo#ionleC"si*ice 6stres,
fec#iuni "si*ice, retrdul intelectul, %u+ul de lcool
"ro%leme socite disconfortului fi+ic 6stre c/it$#ii %ucle,
disfgi, /$rs$turile, regurgit#iile, fltulen#, meteorismul,
lergiile limentre, durere, n4iette7.
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme legte "osi%ilitte de contminre "ei !i
limentelor, im"osi%ilitte de "rocurre *rnei, !..
"ro%leme legte de o%iceiurile limentre, cce"tre su
necce"tre regimului dietetic recomndt, !..
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Im%un$t$#ire st$rii de nutri#ie "rin inter/en#ii su"r fctorilor
determinn#i su f/ori+n#i i tul%ur$rilor ctule su
"oten#ile.
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
A. ELIMINAREA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ eliminre2
Iiologici2
integritte ntomic$ !i func#ionl$ sistemului de eliminre
digesti/ !i reno&urinr
c"citte de se de"ls !i utili+ tolet, de se s"$l
"e m0ini, etc
9si*ologici2
55
%ilit$#i intelectule
conce"#i des"re intimitte
r$s"unsul l recomnd$ri
Socioculturli
ni/elul de cuno!tin#e des"re nutri#ie !i eliminre
gru"uri culturle, clse socile, o%iceiuri fmilile
com"ortmente igienice
religie
1e mediu m%int
ti"uri de tolet$
fcilit$#i "entru folosire igienic$ toletei, "entru s"$lre "e
m0ini, !..
9olitico&economici
fondurile locte "entru "re/enire %olilor digesti/e
infec#iose trnsmisi%ile
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte crcterul res"ir#iei, de tuse, e4"ector#ie,
durere, fec#iuni crdice induse su socite, n4iette, etc.
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme legte e4"unere l no4e, fec#iuni
crdio"ulmonre cute !i cronice
"ro%leme legte de o%iceiul de fum, lte
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Men#inere func#iei de eliminre l ni/elul cel mi fi+iologic
"osi%il !i "re/enire %olilor digesti/e trnsmisi%ile
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
=. I,IENA PERSONAL# 1I +M*R#CAREA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ igien "ersonl$ !i 'm%r$cre2
56
Iiologici2
stdiul de de+/oltre fi+ic$ 6/0rst7
sc*im%$rile fi+ice determinte de 'm%$tr0nire
diferen#ele fi+ice indi/idule
stre de s$n$tte "ielii 6murd$rie, eriteme, escre,
s0nger$ri, !..7
stre de igien$ m0inilor 6s"$ltul "e m0ini7
stre c/it$#ii %ucle !i denti#iei 6mirosul ne"l$cut l gurii7
condi#i !i ti"ul de "$r c"ilr 6grs, usct, fri%il7, o%iceiuri de
s"$lre "$rului
stilul de se 'm%r$c, stndrdele "ro"rii de igen$ cor"orl$.
diferen#e fi+ice determnte de se4
feminin2 tolet s0nilor, tolet regiunii nogenitle mi
les 'n "eriod menstru#iei, !..
msculin2 %$r%ieritul, !..
9si*ologici2
se4ulitte
"ersonlitte, stre emo#ionl$
ni/elul de cuno!tin#e
grdul de inteligen#$
Socioculturli
/lori "ersonle !i stil
norme socile "ri/ind 'ngri)ire !i /estiment#i
influien#e culturle, norme "ri/ind /estiment#i
norme religiose "ri/ind cur$#eni !i /estiment#i
1e mediu m%int
"osi%ilitte de se s"$l !i ti"ul de %ie 6l domiciliu, l locul
de munc$7
"osi%ilitte de %enefici de "$ cld$
e4"unere l su%stn#e to4ice "entru "iele !i mucose 6cs$
su l locul de munc$7
clim$
9olitico&economici
fcilit$#i de igien$ "ersonl$ d"tte l "osi%ilit$#ile
"ersonelor cu /enit redus
"osi%ilitte de cum"$rre rticolelor de 'ntre#inere igienei
"ersonle !i rticolelor de 'm%r$c$minte
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte de limitre mo%ilit$#ii, deficien#e sen+orile,
"ierderile de cuno!tin#$, tul%ur$ri "si*ice, diferite %oli cute
su cronice, "osi%ilit$#ile socioeconomice !i culturle.
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme socite stilului "ersonl !i imginii de sine, li"sei
de intimitte, "ri#iei "r+ito+elor !i ltor infec#ii le "ielii
!i mucoselor, necesitte "urt$rii de "rote+e 6dentre, de
mem%re7, etc.
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
(m%un$t$#ire st$rii de s$n$tte "rintr&un stil de igien$
"ersonl$ cores"un+$tor
O%iecti/e
57
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
G. CONTROLUL TEMPERATURII CORPULUI
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ controlul tem"erturii cor"ului2
Iiologici2
/0rst$
se4
e4erci#iile fi+ice
*ormoni
*rn$
9si*ologici2
ni/elul de cuno!tin#e "ri/ind m$surile ce se im"un 'n c+ de
cre!tere su sc$dere tem"erturii
tem"erment
/lori "ersonle im"licte 'n crere mediului m%int
Socioculturli
ti"ul de locuin#$
legere 'm%r$c$mintei
1e mediu m%int
tem"erturi e4treme le mediului
ni/el crescut su sc$+ut de umiditte
crcteristicile tmosferice 'n func#ie de clim$, ltitudine, +on$
geogrfic$, etc.
condi#iile de locuit, ti"ul de cti/itte
9olitico&economici
/ulner%ilitte co"iilor !i "ersonelor /0rstnice
"osi%ilit$#ile mterile 6locuin#$, 'm%r$c$minte, 'nc$l#$minte,
limente, etc.7
educ#i "entru "re/enire *i"o& su *i"ertermiei
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte de cre!tere tem"erturii 6*i"ertermi7 su
sc$dere tem"erturii 6*i"otermi7.
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
58
"ro%leme socite condi#iilor im"ro"rii de locuit, 'm%r$c$minte
!i 'nc$l#$minte nedec/te tem"erturii mediului m%int, !..
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Men#inere tem"erturii cor"ului 'n limite normle
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
<. MO*ILI3AREA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ mo%ili+re
Iiologici2
integritte ntomic$ !i func#ionl$ sistemului osteo&
rticulr, musculr !i ner/os
"ostur
fec#iuni func#ionle congenitle su ereditre
sec*ele "osttrumtice, diferite fec#iuni
9si*ologici2
grdul de inteligen#$
tem"erment, credin#e !i /lori, moti/#ie
cuno!tin#e des"re /nt)ele e4erci#iilor fi+ice
cuno!tin#e des"re "re/enire ccidentelor
titudine generl$ !i titudine "rticulr$ f#$ de
de"enden#$ !i *ndic"
Socioculturli
cls socil$, trdi#ie, religie
cti/it$#ile s"ecifice locului de munc$, modlitte de
de"lsreCtrns"ort
efectele mecni+$rii su"r stilului de /i#$
rolul 'n fmilie !i 'n societte
1e mediu m%int
condi#iile de locuit
climt !i relief 6influien# su"r s"ecificului cti/it$#ii, *o%%N7
mi)loce de trns"ort
59
9olitico&economici
!e+re comunit$#ii 6"eis), "o+i#ie f#$ de trfic !i l#i fctori
ce "ot "ro/oc ccidente7
regulmente "ri/ind trns"ortul rutier
legisl#i "ri/ind de"lsre !i ccesul co"iilor, "ersonelor
/0rstnice !i "ersonelor cu *ndic" 'n mi)locele de
trns"ort, "rc$ri, cl$diri, etc.
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte de fec#iuni le mem%relor, le sistemului
osteorticulr !i musculr
"ro%leme socite ltor fec#iuni 6*emi"legi, tetr"legi,
"r"legi7
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme socite *i"ercti/it$#ii su *i"octi/it$#ii, rec#iile
"rticulre l sc*im%re, li"s de cuno!tin#e s"ecifice "ri/ind
"osi%ilit$#ile de mo%ili+re, durere.
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Men#inere mo%ilit$#ii 'n limite c0t mi "ro"ite de ni/elul
o"tim "osi%il.
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
;. ACTI"ITATEA 1I RELAPAREA
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ cti/itte !i rel4re
Iiologici2
condi#i fi+ic$
ni/elul de energie
stre de s$n$tte
deficien#e fi+ice su "si*ice
9si*ologici2
grdul de inteligen#$
6$
tem"erment, "ersonlitte, moti/#ie
rec#i "rticulr$ l stres, !om), "ensionre
utocontrol !i utili+re )udicios$ tim"ului li%er
Socioculturli
diferen#e determinte de se4
cultur$, religie, trdi#ie
"resiuni socile !i /iolen#e l locul de munc$
cls socil$
1e mediu m%int
clim$ !i relief
sigurn# l locul de munc$ su de "etrecere tim"ului li%er
9olitico&economici
"osi%ilit$#ile finncire
legisl#i muncii 6sigurn# locului de munc$, ng)re
"ersonelor cu deficien#e su *ndic", etc7
o"ortunit$#ile oferite "entru "etrecere tim"ului li%er 6ser/icii,
costuri, distn#e, etc.7
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte de deficien#e fi+ice, sen+orile su "si*ice,
%oli "si*ice
"ro%leme socite ltor fec#iuni.
"ro%leme socile
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme socite consumului de droguri, sc*im%$rilor
induse de !om), "ensionre, neintegr$rii 'ntr&un gru",
destr$m$rii fmiliiei, !..
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Men#inere ec*ili%rului 'ntre cti/itte !i rel4re
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
:H. EPPRIMAREA SEPUALIT#2II
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
61
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ e4"rimre se4ulit$#ii
Iiologici2
stdiul de de+/oltre se4ul$
modific$ri structurle su fi+iologice le se4ului
controlul fertilit$#ii
sc*im%$rile inter/enite 'n ndro"u+$ !i meno"u+$
9si*ologici2
ni/elul de de+/oltre intelectul$Cemo#ionl$
titudine indi/idul$ f#$ de se4ulitte
orientre se4ul$
s"ecte le gr/idit$#iiCl$u+iei
dificult$#i socite meno"u+eiCndro"u+ei
Socioculturli
"rocesul de socili+re
similrit$#iCdiferen#e socioculturle
titudine societ$#ii f#$ de e4"rimre se4ulit$#ii
religie
1e mediu m%int
influien#ele de cs$, !col$ su l locul de minc$
9olitico&economici
fctorii economici
fctorii legli
"oliticile snitre f#$ de %olile cu trnsmitere se4ul$
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte de deficien#e fi+ice, sen+orile su "si*ice.
"ro%leme socite %olii, disconfortului, desfigur$rii.
"ro%leme socile
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme legte de se4ul cu "rteneri multi"li, trnsmitere %olilor
/enerice, SI1A, !..
"ro%leme legte de %oli ce fecte+$ se4ulitte 6de e4em"lu
im"oten# socit$ di%etului7
"ro%leme legte de restric#ii le cti/it$#ii se4ule "e "eriode
determinte
"ro%leme socite unor e4"erien#e nteriore trumti+nte 6c de
e4em"lu %u+ul se4ul 'n co"il$rie, /iolul, !..7
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Sc$dere grdului de de"enden#$ "entru "ermite
e4"rimre se4ulit$#ii
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
62
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
::. SOMNUL
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei 6ctul$ su "oten#il$7
Identificre fctorilor cre influien#e+$ somnul
Iiologici2
ritm circdin
cti/itte
liment#ie !i %$utur$
fec#iuni fi+ice su "si*ice
9si*ologici2
de"resii
n4iette
/isuri
credin#e des"re somn
Socioculturli
ni/elul de /enit
ti"ul de "t !i de dormitor
o%i!nuin# de folosi *i"notice
1e mediu m%int
sigurn#$
+gomot, lumino+itte
tem"ertur cmerei
9olitico&economici
"osi%ilitte de /e o locuin#$
/g%ond)
cti/itte 'ncordt$ !i su"rsolicitnt$
cti/itte e4cesi/$
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
Sc*im%re st$rii de de"enden#$Cinde"enden#$
"ro%leme legte diferite fec#iuni cre determin$ disconfort
su durere
"ro%leme legte de insomnie socit$ su nu cu de"enden#
de somnifere
"ro%leme legte de lterre cuno!tin#ei 6li"otimi, com,
e"ile"si, neste+i generl$7
Sc*im%re mediului m%int !i rutinei
"ro%leme legte de sc*im%re "tului, sc*im%re "o+i#iei
de somn, sc*im%re "rogrmului de somn, de+orientre,
!..
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
63
Men#inere cntitti/$ !i clitti/$ somnului, 6c0t mi
"ro"e de ni/elul fi+iologic "osi%il7
O%iecti/e
9re/enire "ro%lemelor "oten#ile determinte de "ro%lemele
ctule.
Re+ol/re su meliorre "ro%lemelor ctule.
9re/enire recidi/elor !i com"lic#iilor.
1e+/oltre de metode lternti/e "entru d"tre l
deficien#ele ctule 'n c+ul "ro%lemelor cre nu "ot fi
re+ol/te.
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
:>. DECESUL
A9RECIEREA .EVOILOR COM-.IT5II
Culegere dtelor 6diferite metode7
St%ilire "ro%lemei ctule
Identificre fctorilor cre "ot determin decesul
Iiologici2
%olile terminle
diferitele fec#iuni cute su cronice cu "rognostic se/er
ccidente
%$tr0ne#e
efectele decesului su"r fmiliei !i "rietenilor
9si*ologici2
credin#e des"re morte
cuno!tereCnecuno!tere "rognosticului
rec#ii "rticulre l "ro"iere mor#ii
fric$, n4iette, lte sentimente legte de morte
efectele "ierderii su"r fmiliei !i "rietenilor
Socioculturli
diferite rituluri determinte de cultur$, religie, trdi#ie
1e mediu m%int
cs$, l s"itl, lte
9olitico&economici
s"ern# de /i#$, mortlitte, cu+ele de deces c indictori
i situ#iei socioeconomice
Identificre gru"urilor cu risc crescut
Identificre "ro%lemelor ctule
"ro%leme socite "ro"ierii mor#ii
"ro%lemele fmiliei !i "rietenilor
3ormulre dignosticului de nursing
9LA.I3ICAREA
St%ilire sco"ului !i o%iecti/elor
Sco"
Men#inere clit$#ii /ie#ii "0n$ l sf0r!it
64
O%iecti/e
com%tere durerii
com%tere sim"tomelor
com"nimentul rel#ionl
oferire de su"ort fmiliei "e "eriod doliului
Identificre mem%rilor ec*i"ei multidisci"linre !i st%ilire de res"ons%ilit$#i
s"ecifice fiec$rui mem%ru
Identificre resurselor "ro"rii, fmilile !i comunitre necesre 'n "rocesul de
'ngri)ire !i modlit$#ii de cces l ceste resurse.
St%ilire modlit$#ii de monitori+re !i e/lure.
St%ilire inter/en#iilor
El%orre 9lnului de (ngri)ire
IM9LEME.TAREA 9LA.-L-I 1E (.=RIHIRE.
EVAL-AREA AC5I-.ILOR E3ECT-ATE.
G. BNGRIJIRILE DE SANATATE GERIATRICE
I. +M*#TRQNIREA 1I DEPENDEN2A
(ngri)irile de s$n$tte e4istt dintotdeun !i se refer$ l )utorul "e cre&l "rimesc "ersonele
'n suferin#$ "entru cre!tere clit$#ii /ie#ii lor "0n$ l "unctul de confluien#$ cu ce indi/i+ilor f$r$
"ro%leme.
L consolidre conce"tului de 'ngri)iri 'ngri)iri de s$n$tte u contri%uit medici, sistente
medicle, "si*ologi, sociologi !i l#i "rofesioni!ti cre u "ornit de l "remi+ c$ fiin# umn$ re
ne/oi glo%le. A "une ccentul numi "e meliorre sim"tomelor !i ignor ceste ne/oi glo%le
'nsemn$ f/ori+ "ri#i de"enden#ei !i, im"licit scurtre /ie#ii.
9ersonele /0rstnice re"re+int$ ctegori de "o"ul#ie ce mi /ulner%il$ !i ce mi "u#in
"t$ de &!i stisfce singur$ ne/oile.
;. Dependen!a este Ipiatra un$Aiular a 8trRne!iiJ. (m%$tr0nire este urmre unor
"rocese fi+iologice !i "si*ologice normle l cre se "ot d$ug "rocese "tologice
su"rd$ugte f$c0nd dificil$ delimitre dintre norml !i "tologic 'n 'm%$tr0nire. L cest se
dug$ !i f"tul c$ u+ur orgnismului este diferit$ de l indi/id l indi/id 'n func#ie de solicit$rile,
modul de /i#$, 'm%oln$/irile, !.. "e cre le& /ut de& lungul /ie#ii.
9rctic geritric$ im"une delimitre "tologicului de norml dr, r"ortre l norml nu
tre%uie s$ se fc$ lu0nd c "unct de referin#$ normlul dultului ci tre%uie s$ fie cunoscute tote
modific$rile somtice !i "si*ice cre, 'ntre numite limite, sunt considerte c "r#in0nd unei
'm%$tr0niri normle.
C. *trRne!ea nu este o 8oal 5i nu se tratea&. 1e cee 'ngri)irile geritrice nu u c sco"
/indecre de @%$tr0ne#eA ci cre!tere clit$#ii /ie#ii !i tingere inde"enden#ei 'n stisfcere
ne/oilor.
-nii s"ecili!ti 'n 'ngri)iri de s$n$tte sus#in c$ 'ngri)irile de s$n$tte geritrice tre%uie s$
de/in$ o s"ecilitte distinct$ !i dinmic$. (ngri)irile 'ngri)iri de s$n$tte cordte /0rstnicilor
%orde+$ "ro%lemtic cestei ctegorii de "o"ul#ie glo%l din "ers"ecti/e2
socio&demogrfice,
%io&medicle,
socio&economice
etico&morle.
Sco"ul "rinci"l l cestor 'ngri)iri este 'm%$tr0nire clitti/$ ir o%iecti/ele definite "entru &l
tinge sunt2
men#inere s$n$t$#ii,
men#inere utonomiei,
e/itre institu#ionli+$rii,
men#inere clit$#ii /ie#ii,
re/lori+re %$tr0ne#ii,
65
recti/re solidrit$#ii fmilile.
II. ASISTENTUL MEDICAL ,ERIATRU
IEste $reu s 6n$ri7e5ti un 8trRn pentru c lipse5te eLperien!a proprie a (Rrstei
6naintateJ.
Asistentul medicl cre cord$ 'ngri)iri "ersonelor /0rstnice tre%uie s$ 'nde"linesc$ numite
condi#ii cum r fi2
S$ fie moti/t, s$&!i construisc$ o o"inie "ro"rie f#$ de %$tr0ni !i s$ do"te o "o+i#ie
f/or%il$.
S$ nu fc$ discrimin$ri "e considerente de /0rst$ !i s$&i corde 'ntreg s
consider#ie.
S$ el%ore+e 'ngri)iri "ersonli+te.
S$ /eg*e+e l men#inere st$rii de s$n$tte "o"ul#iei /0rstnice.
S$ cunosc$ "ro%lemtic 'm%$tr0nirii cu tote dimensiunile sle2 %iofi+iologic$,
"si*ologic$ !i socil$ c0t !i felul cum sunt influien#te ceste de o serie de fctori.
S$ cunosc$ !i s$ "lice "rinci"lele o%iecti/e le rel#iei de )utor2
cre!tere stimei de sine !i sentimentului de sigurn#$,
diminure l m4imum "osi%il n4iet$#ii,
sus#inere 'n &l fce s$ tr$isc$ o e4"erien#$ "o+iti/$ !i "lin$ de stisfc#ii,
sus#inere 'n &!i melior c"citte de comunicre,
oferire oc+iei de se 'm"lini "e "ln "ersonl,
men#inere unui mediu e4tern stimulnt.
S$ i%$ o /i+iune relist$ su"r 'm%$tr0nirii !i titudini "o+iti/e de res"ect, 'ncredere !i
reci"rocitte.
S$ i%$ o "reg$tire "oli/lent$.
C titudini negti/e le "ersonei cre cord$ 'ngri)iri /0rstnicilor se "ot men#ion2
Automorfismul socil 6nerecuno!tere unicit$#ii fiec$rei "ersone /0rstnice7.
.ereci"rocitte.
1u"licitte
1es"otismul
1iscriminre
=erontofo%i
Atitudine de infntili+re
Aceste titudini negti/e "ot lter stre de s$n$tte !i, de cee, "ersonlul cre cord$
'ngri)iri 'ngri)iri de s$n$tte geritrice su gerontologice tre%uie s$ fie selectt cu deose%it$ ten#ie.
III. +N,RI-IRILE DE S#N#TATE ,ERIATRICE +N COMUNITATE
(ngri)irile "ersonelor /0rstnice se cord$2
l domiciliul cestor
'n institu#ii s"ecili+te 6s"itle, c$mine de %$tr0ni, +ile, !..7.
(ngri)irile l domiciliu sunt considerte, din ce 'n ce mi mult, c fiind cele mi dec/te !i sunt
'n mre scensiune 'n cdrul "oliticilor de s$n$tte. Se re 'n /edere men#inere l domiciliu
"ersonei c*ir dc$ cest este %oln/$ su de"endent$.
III.1. (.=RIHIRILE LA 1OMICILI-
III.1.1. 3ctorii cre influien#e+$ deci+i de men#inere l domiciliu
Stre "cientului, res"ecti/ %ol de cre sufer$ !i gr/itte cestei.
Tolern# fmiliei !i grdul de coo"erre l cestei.
E4isten# !i eficien# ser/iciilor de 'ngri)iri l domiciliu.
III.1.1.. Stre "cientului
66
Acest se "reci+$ de c$tre medic cre decide, cu cordul "cientului, locul unde / fi trtt.
Asistentul medicl / fce o "reciere st$rii de s$n$tte !i "osi%ilit$#ii sle rele de
im"lement "lnul de 'ngri)ire !i / conlucr cu medicul l lure deci+iei.
III.1.1.%. Tolern# fmiliei !i grdul de coo"erre
(n geritrie, c !i 'n "editrie, dilogul se "ort$ 'n mre m$sur$ cu fmili cre tre%uie stfel
%ordt$ !i educt$ 'nc0t s$ reli+e+e un climt de /i#$ fmilil$ norml$ duc0nd l reu!it
c#iunilor de 'ngri)ire. Se fce o "reciere situ#iei fmilile /0rstnicului2
1. 1c$ re fmilie2
Ce fel de fmilie nturl$ su de su%stitu#ie 6"rieteni, /ecini7.
Cre sunt r"orturile cu fmili.
Cre este climtul din fmilie.
Ce "o+i#ie ocu"$ 'n fmilie.
3mili este 'nc*egt$ !i re func#iile "$strte su "re+int$ cren#e morle !i de
solidritte.
E4ist$ sus"iciuni de %u+uri contr /0rstnicului.
Cre este situ#i mteril$ fmiliei.
Cre este ni/elul de cuno!tin#e !i de de"rinderi igienico&snitre.
Mediul ur%n su rurl.
Cre este ni/elul de de"enden#$ l /0rstnicului.
Cre este grdul de coo"erre l fmiliei "entru 'n#elege, cce"t !i "lic
trtmentul !i 'ngri)irile recomndte.
,. 1c$ nu re fmilie2
Este %ndont !i tr$ie!te singur su se i+ole+$ /oluntr.
Este celi%tr, di/or#t su este /$du/.
Cre este situ#i s mteril$.
Cre este ni/elul s$u de cuno!tin#e.
Este 'nc$ 'n cti/itte !i 'n ce m$sur$ cest de"$!e!te c"citte s de efort.
;i& "$strt c"citte de utoser/ire.
Cre este ni/elul s$u de de"enden#$.
Cre este grdul s$u de coo"erre "entru 'n#elege, cce"t !i "lic trtmentul
!i 'ngri)irile necesre.
Cre este grdul de risc "entru "osi%ile %u+uri contr s.
III.1.1.c. E4isten# !i eficien# ser/iciilor de 'ngri)iri l domiciliu.
(n generl, m)oritte "ersonelor /0rstnice 6FBL & FDL7, '!i mnifest$ dorin# de fi 'ngri)i#i
l domiciliu. 9entru c s$ se "ot$ r$s"und$ cestei dorin#e este necesr s$ fie orgni+te ser/icii
de s$n$tte comunitre cre s$ sigure o lrg$ gm$ de 'ngri)iri, inclusi/ 'ngri)iri de recu"erre
func#ionl$ celor cu *ndic"uri !i 'ngri)iri "liti/e celor fl#i 'n f+$ terminl$.
Acest$ orientre 'ngri)irilor s"re comunitte f$cut "osi%il$ men#inere /0rstnicului 'n
mediul s$u nturl de /i#$ !i reducere c*eltuielilor l ni/elul institu#iilor cu "turi. (n tim" s&u
e4tins inclu+0nd !i lte ctegorii2 %oln/i cronici, %oln/i "si*ici, %oln/i cu diferite *ndic"uri, !..
Astfel c$ "$rut c necesr$ de+/oltre !i formre cores"un+$tore celor cre cord$
'ngri)iri l domiciliu.
Ini#il, "rimul ti" de 'ngri)iri fost )utorul & men)er, "oi s& de+/oltt )utorul & infirmier !i
)utorul & 'ngri)iri de s$n$tte s"ecific. Ec*i" de 'ngri)iri l domiciliu este formt$ din2
:. 9rofesioni!tii de s$n$tte2
medicul
re#eu forml$ com"us$ din2
)utorul & men)er,
)utorul & infirmier,
sistent medicl$,
Qinetoter"eutul
sistent socil$.
67
Asistentul medicl !i sistent socil$ sunt considerte orgni+tore de ser/icii de 'ngri)ire
6e/lue+$ ne/oile7
.e"rofesioni!tii2
re#eu informl$ com"us$ din2
mem%rii de fmilie 6nturl$ su de su%stitu#ie7,
%ene/olii su /oluntrii,
%iseric,
gru"urile sociti/e 6O.=&urile,
lte soci#ii non&"rofit7.
III.1.,. Orgni+re ser/iciilor de 'ngri)iri geritrice l domiciliu
(n occident, finn#re cestor ser/icii re surse multi"le2
comunitte !i institu#iile socile,
orgni+#iile non&gu/ernmentle !i lte gru"uri sociti/e non&"rofit,
%iseric,
csele de sigur$ri socile de s$n$tte,
"erson /0rstnic$ "rin sistemul co&"lt$ dc$ re un /enit "ro"riu,
fmili "ersonei /0rstnice dc$ cest e4ist$ !i este %ord%il$.
III.1.:. A/nt)ele 'ngri)irilor geritrice l domiciliu
9rin orgni+re ser/iciilor de 'ngri)iri l domiciliu, 'n structur ser/iciilor de s$n$tte se "roduc
o serie de mut#ii2
o "rte din ceste se de+/olt$,
ltele r$m0n l cel!i ni/el,
ltele se reduc.
A/nt)ele 'ngri)irilor l domiciliu sunt de necontestt !i u efecte "o+iti/e t0t su"r st$rii de
s$n$tte "ersonelor cre %enefici+$ de ceste 'ngri)iri c0t !i su"r furni+orilor !i institu#iilor
im"licte !i nume2
Asigur$ 'm"linire dorin#ei "ersonelor /0rstnice de fi 'ngri)it 'ntr&un mediu cre&i este
fmilir.
Consolide+$ rel#iile fmilile !i solidritte cu /0rstnicul.
O"timi+e+$ func#ionlitte sisten#ei din institu#iile geritrice "rin deg)re "turilor
!i fondurilor.
(ngri)irile l domiciliu u un "re# de cost de ,B de ori mi mic dec0t cele din institu#iile cu
"turi. 9rin trnsferul 'ngri)irilor s"re comunitte2
se reduce num$rul s"itlelor,
scde num$rul +ilelor de s"itli+re,
cre!te num$rul s"itli+$rilor lternti/e,
sisten# medicl$ de/ine sisten#$ medico&socil$ !i 'ngri)iri 'ngri)iri de s$n$tte cre
sunt mi d"tte ne/oilor "cien#ilor /0rstnici.
Ofer$ locuri de munc$.
1etermin$ "ri#i !i de+/oltre unor metode noi de 'm%un$t$#i /i# /0rstnicilor !i
de reli+ de+idertul de @'m%$tr0nire clitti/$A.
III.,. CE.TRELE 1E OI
3unc#ione+$ "e "rinci"iul cre!elor "entru co"ii res"ecti/, "erson /0rstnic$ este dus$
dimine# de c$tre unul din mem%rii de fmilie l cest centru unde i se sigur$ tote condi#iile
"entru se sim#i %ine "lus societte ltor "ersone /0rstnice.
C0nd @"r#in$torulA se 'ntorce de l ser/iciu /ine l cest centru !i&l i cs$. Aceste centre
sunt necesre 'n "rimul r0nd "entru "ersonele 'n /0rst$ cre nu "ot fi l$ste singure cs$ din
cu+ riscului de "ro/oc ccidente csnice in/oluntre su lte e/enimente ne"l$cute.
III.:. MASA CAL1A LA 1OMICILI-
Se "ote sigur "rin ser/ire unei mese clde mi les "ersonelor /0rstnice cre tr$iesc
singure !i u un grd redus de utoser/ire.
Acest se reli+e+$ "rin2
! numitele @mese clde "e ro#iA
68
"rin 'nfiin#re unor cntine 'n imedit "ro"iere comunit$#ii 'n cre tr$iesc "ersone
/0rstnice.
III.<. RE5EA-A 1E SOCIALIOARE
Reli+e+$ contctul /0rstnicului cu societte !i fcilitre "rtici"$rii cestui l @/i#
cet$#iiA.
:. Cl#*#!i &e!ia)!i"e cre u o im"ortn#$ deose%it$ 'n cre!tere clit$#ii /ie#ii /0rstnicilor "rin
im"licre lor 'n cti/it$#i de gru" c#ion0nd 'n "rimul r0nd su"r celui mi cum"lit du!mn l
%$tr0ne#ii2 singur$tte.
>. Ce!"#!i $e )e!a-ie o"#-aioal% cre u c re+ultt reducere im"ctului "e cre&l re
su"r /0rstnicului retrgere din cti/itte !i men#inere unui ni/el cce"t%il l func#iilor sle
fi+ice !i "si*ice c0t !i contctului cu societte.
Se re 'n /edere !i reducere sentimentului de inutilitte "e cre&l re "erson /0rstnic$
dtorit$ sc*im%$rilor de ordin %io&"si*o&socile ce sur/in 'n cest$ et"$ /ie#ii sle.
D. BNGRIJIRILE PALIATI1E
I. CONSIDERA2II ,ENERALE
Acest ti" de 'ngri)iri sunt de dt$ mi recent$. Ele sunt re+ultnte le medicinii "liti/e cre
@nu /indec$ ci meliore+$A.
Ca de%ini!ie0 medicina paliati( repre&int compleLul de msuri ce se 6ntreprind pentru
ameliorarea su%erin!elor 8olna(ilor incura8ili a%la!i 6n ultima %a& a (ie!ii.
Medicin "liti/$ "resu"une o sc*im%re de cti/it$#i !i de titudini din "rte societ$#ii !i
celor cre 'ngri)esc f#$ de suferin#ele muri%un+ilor. Aceste u c "unct de "lecre o %ordre
nou$ suferin#elor !i ne/oilor "eriodei de sf0r!it /ie#ii 'ncerc0nd s$ rede un ec*ili%ru fiin#ei
umne c*ir !i 'n cest$ f+$.
Medicin "liti/$ este deose%it de com"le4$ deorece re o%ligti/itte de co"eri tote
ne/oile "eriodei finle. (ngri)irile "liti/e tre%uiesc "ri/ite c "rte integrnt$ unor
res"ons%ilit$#i medicle !i de 'ngri)ire.
(n nul 1><B, CicelN Sunders din -M, cre studit ini#il medicin, s& dedict cestei
mi!c$ri 'ngri)irilor "liti/e reu!ind s$ im"un$ noul conce"t cre, 'n +ilele nostre, este integrt 'n
conce"tele OMS. Meritele domnei CicelN Sunders sunt cele de fi r$s"uns @1 TA l
'ntre%re @Se mi "ote fce ce/ "entru o "erson$ cre nu re !nse de /indecre UA
Conce"tul "$truns cu greutte 'nt0m"in0nd re+isten#$ dtorit$ n4iet$#ii "e cre o mnifest$
omenii de se "ro"i de un muri%und. Acest este determint$ de tem f#$ de "ro"ri lor
morte. Ini#il s&u de+/oltt soci#iile non&gu/ernmentle "entru c mi t0r+iu s$ "$trund$ !i 'n
structurile de sisten#$ medicl$ "ro"riu&+is$.
9rimul s"itl "entru muri%un+i, res"ecti/ "entru femeile cu cncer, fost Sn Cristo"*er din
-M. Mul#i din cei "reocu"#i de cest conce"t de 'ngri)iri nu "reci+$ s"itlele ci consider$ c$
lternti/ de 'ngri)iri l domiciliu este solu#i o"tim$. Rolul de necontestt l s"itlelor este cel
c$ u trs ten#i su"r "ro%lemei sist$rii muri%un+ilor.
+n$ri7irile paliati(e reali&ea& Iumani&area mor!iiJ.
Ele se %+e+$ "e o %ordre glo%l$ muri%undului !i com"ot$ trei elemente cre se im"lic$
str0ns2 controlul durerii, 'ngri)irile de s$n$tte!i com"nimentul rel#ionl.
Cu+ele determinnte le construirii cestui conce"t de 'ngri)iri "liti/e u fost2
(m%$tr0nire "o"ul#iei, 6cre!tere num$rului de "ersone /0rstnice7, cre dus
im"licit l cre!tere mortlit$#ii.
Cre!tere num$rului de %oln/i de cncer.
Cre!tere lrmnt$ num$rului de %oln/i SI1A.
II. FILO3OFIA +N,RI-IRILOR PALIATI"E
:. Re"o(i$e!a!ea mo!ii
3ilo+ofi 'ngri)irilor "liti/e /ut c "unct de "ornire reconsiderre mor#ii !i c moti/#ie
urm$torele constt$ri2
Societte institu#ionli+t morte. (n "re+ent ?BL dintre decese se "roduc 'n
s"itle. Imgine mor#ii este "erce"ut$ c morte unei "ersone se"rt$ de cei "ro"i#i,
i+olt$ 'ntr&un slon de ter"ie intensi/$ cu msc de o4igen !i 'ncon)urt de "rtur$.
69
Societte elimin$ imgine mor#ii. 9rin cest$ tendin#$ societ$#ii ctule2
se limente+$ o conduit$ nefiresc$ f#$ de muri%und,
ne com"ort$m c !i cum m tr$i l infinit.
Tre%uie s$ ne sum$m @lege /iuluiA2 tot cee ce este /iu re !i un sf0r!it.
>. A)i)#$iile fa% $e *oal%4 *%)!5ee +i moa!)e (7a# ("3im*a) $a)o!i)% m#)aiilo!
$emo&!afi"e4 (o"iale +i "#l)#!ale.
Acest determint dou$ demersuri situte l "oli o"u!i2
%ndonul muri%undului 'n s"itl cre este similr cu @eutnsi "si/$A8
'n/er!unre ter"eutic$ cre 'nsemn$ @ fce totul "0n$ 'n ultim cli"$A !i cre
scunde, de f"t, sentimentul nostru de ne"utin#$ 'n f# mor#ii.
?. B)!e a*a$o +i .,e!+#a!ea )e!a-e#)i"% $eme!(#l -alia)i, a-a!e "a "el mai #ma
$eme!(.
Societte %nli+t morte consider0nd&o @un ccidentA !i nu o com"onent$ e4isten#il$
ineluct%il$. (n trecut, morte /e lte dimensiuni !i er considert$ un sf0r!it firesc !i nturl ir
@mortul er l 'ntregului stA. Acest$ titudine se mi "$stre+$ 'nc$ 'n mediul rurl.
(n mediul ur%n, fmiliile @scot morte din cs$A ignor0nd&o !i mut0nd&o 'ntr&un s"itl su c$min
s"itl. (n c+ul %$tr0nilor, ei '!i cce"t$ cu resemnre sf0r!itul. 1r se tem c$ /or fi %ndon#i !i
c$ @/or muri singuriA.
+n$ri7irile paliati(e 65i asum moartea 5i nu o nea$ 5i o%er o calitate (ie!ii pRn 6n
ultima clip.
3ilo+ofi 'ngri)irilor "liti/e im"lic$ D "rinci"ii !i nume2
A cce"t c$ morte este un fenomen nturl, norml !i ineluct%il.
A melior sim"tomele cre "ertur%$ stdiul finl este unul din sco"urile "rinci"le le
trtmentului "liti/.
A se #ine cont de f"tul c$ unitte de 'ngri)ire este com"us$ din muri%und V
"ersonele "ro"ite.
A se sus#ine fmili "e "eriod doliului.
A "lic 'ngri)irile "liti/e de c$tre o ec*i"$ multidisci"linr$ com"us$ din "rofesioni!ti,
mem%ri de fmilie !i e/entul %ene/oli.
III. MOARTEA
(n "re+ent nu e4ist$ o defini#ie unnim cce"tt$ mor#ii !i st se dtore+$ !i f"tului c$,
"rin intermediul "rtelor ultrsofisticte, se reu!e!te men#inere 'n /i#$ "cien#ilor 'n mod
rtificil 6@/i#$ /egetti/$A7 "e lungi "eriode de tim".
Ce mi cce"tt$ defini#ie consider$ c$2
IMoartea este starea unui or$anism dup ce (ia!a a 6ncetat0 %ie 6n or$anele (itale
'moartea clinic)0 %ie 6n totalitatea celulelor sale 'moartea 8iolo$ic)J.
Se consider$ c$ "rocesul mor#ii este, 'n cel!i tim", !i un "roces de /i#$ intens$. 3ilo+oful
Wuint consider$ c$2 @5oate este bine s ne amintim c pacientul care moare triete deasemenea
c%iar dac are sau nu posibilitatea de a tri la intensitate. iar acest mod de a muri trind are
implicaii asupra celor din jur!.
Au fost descrise c0te/ ti"re de muri tr$ind2
7 E4cer%$ri le sim"tomelor urmte de remisiuni2
%7 Stre este st#ionr$ du"$ cre urme+$ o mic$ c$dere, de/ine ir$!i st#ionr$ !i
ir$!i urme+$ o c$dere de fiecre dt$ cu mici deterior$ri le st$rii ini#ile2

7$
c7 Cur% este %rusc descendent$ !i func#iile /itle decd 'ntr&un tim" forte scurt2

d7 Cur% este forte lin descendent$, stre %oln/ului se deteriore+$ tre"tt2
I". DREPTURILE PERSOANELOR MURI*UNDE
-n din Crt 1re"turilor Muri%un+ilor el%ort$ de societ$#ile occidentle sti"ule+$ c$
muri%undul re urm$torele dre"turi2
7 1re"tul de fi trtt c o "erson$ 'n /i#$ "0n$ l sf0r!it.
%7 1re"tul de &!i "$str s"ern# 6'n m0ntuire, 'ntr&o /i#$ /iitore7.
c7 1re"tul de fi 'ngri)it de "ersone c"%ile s$&i 'ntre#in$ s"ern#.
d7 1re"tul de &!i e4"rim sentimentele !i emo#iile legte de morte.
e7 1re"tul de "rtici" l deci+ii.
f7 1re"tul de %enefici de 'ngri)iri c*ir dc$ /indecre nu mi este "osi%il$.
g7 1re"tul de nu muri singur.
*7 1re"tul de nu suferi.
i7 1re"tul de "rimi r$s"unsuri sincere l 'ntr%$ri.
)7 1re"tul de nu fi min#it.
Q7 1re"tul de muri 'n demnitte !i "ce.
l7 1re"tul de &!i men#ine !i &!i e4"rim conce"#iile !i credin#ele s"iritule su religiose
f$r$ fi )udect, inde"endent de conce"#iile ltor.
m7 1re"tul de fi 'ngri)it de "ersone "te s$&i 'n#eleg$ ne/oile !i s$ i%$ stisfc#ie c$ l&
u )utt s$ tr/erse+e cest$ ultim$ et"$ /ie#ii.
n7 1re"tul c snctitte omului s$ fie res"ectt$
". FORMAREA +N +N,RI-IRILE PALIATI"E
(n tote s"ecilit$#ile, formre este su%ordont$ ideii de /indecre.
O medicin care se 6ncrRncenea& s (indece cu orice pre! de(ine o medicin a$resi(.
(ngri)irile "liti/e u constituit o @re/olu#ie morl$A 'n medicin$ inclu+0nd 'n conce"tul de
trtment !i com"niment rel#ionl. (n urm$ cu c0#i/ ni, sus#in$torii "rcticii medicinii
"liti/e eru consider#i sus#in$tori i e!ecului medicl.
3ctorii cre influien#e+$ titudine f#$ de morte sunt2
filo+ofi "ro"rie,
sentimentele !i tr$irile celor din )ur,
e4"erien# nterior$.
"I. ATITUDINI +N FA2A MOR2II
7 Acce"tre mor#ii c "e un "roces o%ligtoriu cre nu "ote fi ocolit fiind o et"$ /ie#ii.
%7 Sfidre mor#ii de c$tre indi/i+i cre se cred nemuritori !i cre consider$ c$ cest e/eniment
nu&i "ote tinge.
c7 Res"ingere mor#ii mi les de c$tre cei din mediile medicle cre consider$ morte c "e
un intrus.
VI.1. Rec#iile sistentului medicl 'n f# mor#ii
Conce"#i conform c$rei muri%undul "ote fi )utt "ot influien# cce"tre de c$tre
sistent medicl$ situ#iei. Rec#iile ei de nu se im"lic sunt rec#ii de uto"$rre. Aceste
"ot fi2
71
7 Sentimentul de "ede"s$ "entru c$ tre%uie s$ 'ngri)esc$ un muri%und se mnifest$ "rin
mici 'nt0r+ieri l mne/rele de 'ngri)ire.
%7 Iritre "entru f"tul c$ more 'n tim"ul sc*im%ului ei se mnifest$ "rintr&un sentiment de
/ino/$#ie "ro"rie "entru f"tul c$ trtmentul nu re efect.
c7 E/itre discu#iei des"re morte cu clientul direct im"lict se mnifest$ "rin e/itre
discu#iei, "rin furni+re de flse sigur$ri, "rin sedre e4cesi/$.
d7 1c$ /om cce"t !i /om 'n#elege mi %ine ceste fenomene /om reu!i s$ renun#$m l
ceste mecnisme de "$rre. Acest$ metod$ se nume!te @c$lire "rin 'n#elegereA.
ICura7ul nu 6nseamn lipsa %ricii ci 6nseamn putin!a de a ac!iona 6n pre&en!a %riciiJ
VI.,. Rec#iile muri%un+ilor 'n f# mor#ii
9entru muri%un+ii integr#i 'n fmilie cest "roces de con!tienti+re mor#ii im"lic$ o serie de
f+e 6=lssers X Struss72
7 I&o!aa: Muri%undul nu este informt de gr/itte st$rii sle !i nici nu flt f"tul c$
%ol s este incur%il$.
%7 Ne."!e$e!ea: Muri%undul '!i d$ sem tre"tt c$ / muri dr nu comunic$ cest lucru
celor din )ur "etru c$ cei din )ur consider$ c$ el nu cuno!te relitte.
c7 Mi"i#a 6disimulre reci"roc$72 Muri%undul !tie c$ / muri !i ceill#i !tiu c$ !tie c$ /
muri !i to#i se "refc c$ totul este OM.
d7 De("3i$e!ea (con!tienti+re cinstit$ !i reci"roc$72 To#i !tiu ce se / 'nt0m"l, nu mi
e4ist$ %riere, muri%undul c0!tig$ 'ncredere, "utere, o imgine des"re sine mi %un$ !i este
"reg$tit s$ mor$ 'n demnitte.
VI.:. Et"ele de d"tre l morte
Mul#i utori u descris mecnismele !i et"ele d"t$rii l %ol$, "ierderi gr/e su morte.
Aceste et"e sunt "rogresi/e !i succesi/e, nu sunt stricte, se "ot re"et, "ot li"si su "ot diferi 'n
grd de mnifestre, fiind influien#te de filo+ofi "ersonl$ des"re morte.
VI.:.1. Et"ele d"t$rii l %ol$ cronic$ 6CrteY1>ED7
:. negre,
>. con!tienti+re 6furie7,
?. reorgni+re,
@. identificre.
VI.:.,. Et"ele d"t$rii l "ierderi gr/e 6IoKlNY1>EB
1. de"resie,
,. det!re,
:. reorgni+re,
VI.:.:. Et"ele d"t$rii l "ierderi !i morte 6EngelY1>E<7
1. !oc 6negre7,
,. con!tienti+re,
:. reorgni+re.
VI.:.<. Et"ele d"t$rii l morte 6Mu%ler RossY1>E>7
1. negre2 @>u este vorba de mine R!
,. furie2 @$e ce eu O!
:. negociere 6t0rguil$72 @Iine, eu dar nu acum R!
<. de"resie2 @2unt foarte trist i nu vreau s vd pe nimeni R!
D. cce"tre2 @2unt pregtit pentru a trece dincolo R!
VI.:.D. Et"ele d"t$rii l morte /0rstnicilor 6=. Mo*lreiserY1>?D7
1. negre2 nu accept situaia, 'societatea ncurajeaz acest comportament ascunznd
diagnosticul sau eventualitatea morii,.
,. "rotest2 respinge aceast situaie.
:. triste#e2 se retrage pn la pierderea total a contactului cu realitatea.
<. tem$2 este legat de abandon, manifestat prin angoas sau reacii agresive.
D. negociere2 ncearc s obin o amnare8
E. cce"tre "rogresi/$2 nu reprezint o resemnare, nu mai e3ist fric i nelinite8
F. re)ustre re#elei socile2 implic crearea unor noi legturi pentru a gsi resurse
pozitive de energie8
72
?. iertre2 se desparte de persoane apropiate iertnd i cernd iertare, prsete viaa
cu sentimentul c i"a mplinit menirea sa pe 5mnt.
"II. ATITUDINEA PERSONALULUI DE +N,RI-IRE
Mu%ler Ross sugere+$2
2 nu se ascund diagnosticul R!
Cu ct diagnosticul real este cunoscut mai precoce, cu att este mai mare acceptarea!.
-ajoritatea muribunzilor vor s li se spun diagnosticul cu dou condiiiJ s li se ntrein
sperana i s nu fie abandonai!.
Acest$ titudine "ote duce %eneficii "entru muri%und2
se simte mi %un dc$ nu e4ist$ sus"iciune,
de multe ori !tie relitte !i "rin flsele sigur$ri risc$m s$ de/enim ridicoli,
"ot cce"t mi u!or dc$ 'i fcem s$ 'n#eleg$ %ol,
u tim" "entru &!i "une ordine 'n cee ce r$m0ne du"$ ei !i de lu numite deci+ii.
VII.1. Te*nici "entru fcilitre comunic$rii des"re morte
Aceste te*nici se constituie 'n c0te/ "rinci"ii2
S"ri)in$&l f$r$ fi in/+i/ T
Ofer$&i gri)$ f$r$ curio+itte T
Ofer$&i control !i identific$&i "utere de utocontrol T
3ii "re+ent, nu te retrge nici fi+ic nici emo#ionl T
3ii tent l tote mnifest$rile sle /er%le su non/er%le T
3olose!te cele!i e4"resii des"re morte d0ndu&i im"resi c$ te identifici cu el T
Redu&i tem !i gri) T
C*rles MNo, doctor. 'n 'ngri)iri de s$n$tte, referindu&se l ne/oile fundmentle le
muri%undului s"une2
ISper s mor repede dar0 dac (a dura0 sper s am pe cine(a lRn$ mine care s?mi !in
mRnaJ.
VII.,. .e/oile muri%undului
9ornind de l "irmid lui MsloK, se "ot descrie ne/oile muri%undului c "e tre"tele unei
sc$ri. 64igura F7
(n m$sur 'n cre reu!im s$&l )ut$m "e muri%und s$ @urceA c0t mi sus "e ceste tre"te,
stdiul de d"tre l morte / fi mi 'nlt !i suferin# s mi mic$.

A. Ne,oi $e .m-lii!e:
'n#elegere semnific#iei
mor#ii, cce"tre !i trecere
cestei et"e, ine/it%ile.

:. Ne,oi fi/iolo&i"e $e *a/%:
&!i "$str energi, fi ferit de suferin#$ !i "ro%leme,
>. Ne,oi $e (e"#!i)a)e:
sim#i c$ i se s"une de/$rul2 se sim#i 'n sigurn#$, &
!i "ute e4"rim temerile, /e 'ncredere 'n cei cre&l
'ngri)esc.

?. Ne,oi $e afe"i#e:
iu%i !i fi iu%it, /or%i, fi scultt !i 'n#eles,
muri 'n "re+en# cui/ "ro"it.
@. Ne,oi $e !e(-e"):
"$strre demnit$#ii 'n ciud
sl$%iciunii, "$strre utonomiei, se
sim#i norml !i umn "0n$ l sf0r!it,
"$strre identit$#ii.
Fi$ura = ? Piramida ne(oilor muri8undului
73
VII.:. Et"ele "rocesului de 'ngri)iri "liti/e
:. A-!e"ie!ea
:.a. Culegere dtelor2 Asistentul medicl / 'ncerc s$ e/lue+e 'n ce et"$ de d"tre se
fl$ clientul 6"cientul7.
:.*. A"reciere dtelor
:.?. St%ilire ne/oii2 Se / st%ili "e %+ celor dou$ modele conce"tule "re+entte mi sus.
:.@. Identificre "ro%lemei 6"oten#il$ su rel$7
:.A. 3ormulre dignosticului de 'ngri)iri de s$n$tte. 9rinci"lul dignostic de 'ngri)iri de
s$n$tte este2 doliu ctul su "oten#il. Alte dignostice2 lterre imginii de sine, n4iette,
sentiment de ne"utin#$, i+olre socil$, d"tre ineficce, deficit de 'ngri)iri !i igien$ "ersonl$,
lterre comunic$rii /er%le, lterre "rocesului g0ndirii, etc.
>. Plaifi"a!ea:
>.a. St%ilire re+ulttului dorit.
S"o-#l: este ! cum s& men#iont nterior @umni+re mor#iiA8
O*ie")i,ele 'ngri)irilor "liti/e sunt2
controlul durerii !i sim"tomelor8
"$rre demnit$#ii grnt0nd un grd de utonomie c0t mi mre "osi%il8
o"timi+re rel#iei dintre "cient !i ntur)ul "ro"it8
comunicre 6 scult !i se fce scultt78
sus#inere "ersonelor "ro"ite 'n su"ort doliul.
>.*. St%ilire inter/en#iilor2
controlul durerii,
com%tere sim"tomelor,
com"nimentul rel#ionl.
9e "rcurs2
>.". 1iscutre "ro%lemei cu "erson, gru"ul de "ersone im"licte.
>.$. Comunicre 'n cdrul ec*i"ei.
?. Im-leme)a!ea: 9unere 'n "rctic$ inter/en#iilor "lnificte.
?.a. Co)!ol#l $#!e!ii: re"re+int$ o "rioritte demersului "liti/. Se 'nce"e cu ntlgice
u!ore !i se )unge l morfin$ 6in)ect%il$ su orl$7 du"$ indic#iile medicului. Trtmente
d)u/nte2 electroter"i, fi+ioter"i, te*nicile de rel4re. J/ngrijirile de sntate ncrcate de
valoare emoional pot diminua durerea=.
?.*. Com*a)e!ea (im-)omelo!: este constituit$ de "licre trtmentului sim"tomtic. Cele
mi frec/ente sim"tome sunt2 consti"#i, gre#urile !i /$rs$turile, nore4i, sete, steni,
dis"nee, suferin#ele "ielii 6escrele7, st$rile confu+ionle, n4iette, insomni, gur
nefunc#ionl$.
?.". A"om-aiame)#l !elaioal: este o e4"resie solidrit$#ii !i concomitent o res"ingere
%ndonului.
@. E,al#a!ea: Anli+re re+ulttelor o%#inute.
@.a. 1c$ u "$rut noi dte 'n e/olu#i clientului.
@.*. E/entul, re)ustre o%iecti/elor !i inter/en#iilor.
(n loc de conclu+ie2
(n ntur)ul unui muri%und este mi util$ 'ntre%re2 =Ce voia s"mi spun cnd m privea aa
trist O= dec0t2 =Ce valoare au transaminazele O!
:?
I. ASISTENA MEDICAL COMUNITAR BN ROMINIA
I. LE,E nr. <K din C mai CDD=0 pri(ind re%orma 6n domeniul snt!ii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT BN: MONITORUL O'ICIAL !. ?G> $i > mai >HH=
TITLUL 1 A(i()e)a me$i"al% "om#i)a!a
H7 $r. Constantin Iogdan, )**G
74
CA9. I
1is"o+i#ii generle
ART. 1,E
617 1is"o+i#iile "re+entului titlu reglemente+$ ser/iciile !i cti/it$#ile din domeniul sisten#ei
medicle comunitre.
6,7 Asistent medicl$ comunitr cu"rinde nsm%lul de cti/it$#i !i ser/icii de s$n$tte
orgni+te l ni/elul comunit$#ii "entru solu#ionre "ro%lemelor medico&socile le indi/idului, 'n
/edere men#inerii cestui 'n "ro"riul mediu de /it !i cre se cord 'n sistem integrt cu
ser/iciile socile.
ART. 1,F
617 Asistent medicl$ comunitr "resu"une un nsm%lu integrt de "rogrme !i ser/icii de
s$n$tte centrte "e ne/oile indi/idule le omului sntos !i %oln/, cordte 'n sistem integrt
cu ser/iciile socile.
6,7 9rogrmele !i ser/iciile de sistent medicl$ comunitr se reli+e+$ 'n concordnt cu
"oliticile !i strtegiile Ministerului S$n$t$#ii 9u%lice, Ministerului Muncii, Solidrit$#ii Socile !i
3miliei, Autorit$#ii .#ionle "entru 9ersonele cu Hndic", Agen#iei .#ionle "entru 9rotec#i
3miliei, le ltor institu#ii le utorit$#ii locle cu res"ons%ilit$#i 'n domeniu, "recum !i cu cele le
utorit$#ilor locle.
CA9. II
Orgni+re !i func#ionre sisten#ei medicle comunitre
ART. 1,?
617 9entru coordonre "rogrmelor n#ionle de sistent medicl$ comunitr se 'nfiin#e+$
Comisi Interde"rtmentl "entru Asistent Medicl$ Comunitr flt$ 'n su%ordine "rimului&
ministru, denumit 'n continure Comisi.
6,7 Comisi se constituie dintr&un "re!edinte !i un num$r im"r de mem%ri, re"re+entn#i i
Ministerului S$n$t$#ii 9u%lice, Ministerului Muncii, Solidrit$#ii Socile !i 3miliei, Autorit$#ii
.#ionle "entru 9ersonele cu Hndic", Agen#iei .#ionle "entru 9rotec#i 3miliei,
Ministerului Administr#iei !i Internelor, "recum !i i orgni+#iilor su soci#iilor utorit$#ilor
locle.
6:7 Atri%u#iile, regulmentul de orgni+re !i func#ionre, "recum !i com"onent nominl$
Comisiei se st%ilesc "rin *ot$r0re =u/ernului.
ART. 1,>
617 Comisi se 'ntrune!te 'n !edin#e ordinre de dou ori "e n !i 'n !edin#e e4trordinre ori de
c0te ori este ne/oie.
6,7 Comisi "rime!te sinte+ r"ortelor nule "ri/ind "ro%lemele medico&socile de l ni/elul
comunit$#ilor.
ART. 1:B
Comisi re urm$torele tri%u#ii2
7 reli+e+$ Strtegi ntionl 'n domeniul sisten#ei medicle comunitre8
%7 'ntocme!te list de "rioritti cre s r$s"und$ ne/oilor identificte l ni/elul comunit$#ilor8
c7 "ro"une ordontorului de credite necesrul de fonduri "entru desf$!urre cti/it$#ilor din
domeniul sisten#ei medicle comunitre.
ART. 1:1
Comisi isi reli+e+$ tri%u#iile "re/$+ute l rt. 1:B cu su"ortul -nit$#ii de Mngement l
9rogrmelor de Asistent Medicl$ Comunitr.
ART. 1:,
617 9entru reli+re "rogrmelor n#ionle de sistent medicl$ comunitr se 'nfiin#e+$
-nitte de Mngement l 9rogrmelor de Asistent Medicl$ Comunitr 6-M9AMC7 'n cdrul
;colii .#ionle de S$n$tte 9u%lic !i Mngement Snitr, denumit 'n continure -M9AMC.
6,7 -M9AMC re dre"t tri%u#ie "rinci"l s"ri)inul te*nic !i metodologic "entru Comisi
Interde"rtmentl "entru Asistent Medicl$ Comunitr.
ART. 1::
9entru reli+re tri%u#iilor, -M9AMC "ote solicit e4"erti+ !i su"ortul te*nic l s"ecili!tilor
din institu#iile flte 'n su%ordine !iCsu 'n coordonre Ministerului S$n$t$#ii 9u%lice, Ministerului
Muncii, Solidrit$#ii Socile !i 3miliei, Autorit$#ii .#ionle "entru 9rotec#i 1re"turilor Co"ilului,
75
Ministerului Administr#iei !i Internelor, Ministerului 3inn#elor 9u%lice !i ltor orgne le
utorit$#ii centrle cu res"ons%ilit$#i 'n domeniu.
ART. 1:<
9rogrmele n#ionle de sistent medicl$ comunitr se derule+$ "rin institu#iile flte 'n
su%ordine !iCsu 'n coordonre Ministerului S$n$t$#ii 9u%lice, Ministerului Muncii, Solidrit$#ii
Socile !i 3miliei, Ministerului Administr#iei !i Internelor !i ministerelor !i institu#iilor cu re#e
snitr$ "ro"rie.
CA9ITOL-L III
Ieneficirii, o%iecti/ele !i cordre ser/iciilor !i cti/it$#ilor de sistent medicl$ comunitr
ART. 1:D
617 Ieneficirul ser/iciilor !i cti/it$#ilor de sistent medicl$ comunitr este comunitte
dintr&o rie geogrfic$ definit$, "recum2 )ude#ul, or!ul, comun, stul, du"$ c+, ir 'n cdrul
cestei 'n mod deose%it ctegoriile de "ersone /ulner%ile.
6,7 Ctegoriile de "ersone /ulner%ile sunt "ersonele cre se g$sesc 'n urm$torele situ#ii2
7 ni/el economic su% "rgul srciei8
%7 !om)8
c7 ni/el educ#ionl sc$+ut8
d7 diferite di+%ilitti, %oli cronice8
e7 %oli flte 'n f+e terminle, cre necesit trtmente "leti/e8
f7 gr/iditte8
g7 /rst trei8
*7 /rst su% D ni8
i7 fc "rte din fmilii mono"rentle.
ART. 1:E
617 Ser/iciile !i cti/it$#ile de sistent medicl$ comunitr sunt derulte de urm$torele
ctegorii "rofesionle2
7 sistent socil8
%7 sistent medicl comunitr8
c7 meditor snitr8
d7 sistent medicl comunitr de "si*itrie8
e7 sistent medicl de 'ngri)iri l domiciliu.
6,7 Ctegoriile "rofesionle "re/$+ute l lin. 617 lit. %7&d7 se 'ncdre+$ cu contrct indi/idul de
munc "e "eriod determint l unit$#ile snitre desemnte, ir c*eltuielile de "ersonl se
su"ort 'n cdrul "rogrmelor n#ionle de s$n$tte.
6:7 Ctegoriile "rofesionle "re/$+ute l lin. 617 col%ore+$ cu utorit$#ile locle !i cu ser/iciile
de sistent medicl$ !i socil$.
6<7 Ctegoriile "rofesionle cre cti/e+$ 'n domeniul sisten#ei medicle comunitre se includ
'n Clsificre Ocu"tiilor din Rom0ni 6C.O.R.7.
ART. 1:F
O%iecti/ele generle le ser/iciilor !i cti/it$#ilor de sistent medicl$ comunitr sunt2
7 im"licre comunit$#ii 'n identificre "ro%lemelor medico&socile le cestei8
%7 definire !i crcteri+re "ro%lemelor medico&socile le comunit$#ii8
c7 de+/oltre "rogrmelor de inter/en#ie, "ri/ind sistent medicl$ comunitr, d"tte
ne/oilor comunit$#ii8
d7 monitori+re !i e/lure ser/iciilor !i cti/it$#ilor de sistent medicl$ comunitr8
e7 sigurre eficcittii c#iunilor !i eficientei utili+$rii resurselor.
ART. 1:?
O%iecti/ele generle le sisten#ei medicle comunitre sunt2
7 educre comunit$#ii "entru s$n$tte8
%7 "romo/re s$n$t$#ii re"roducerii !i "lnificrii fmilile8
c7 "romo/re unor titudini !i com"ortmente f/or%ile unui stil de /it sntos8
d7 educ#ie !i c#iuni directionte "entru sigurre unui mediu de /it sntos8
e7 cti/it$#i de "re/enire !i "rofil4ie "rimr, secundr$ !i tertir8
f7 cti/it$#i medicle curti/e, l domiciliu, com"lementre sisten#ei medicle "rimre,
secundre !i tertire8
g7 cti/it$#i de consiliere medicl$ !i socil$8
76
*7 de+/oltre ser/iciilor de 'ngri)ire medicl$ l domiciliu gr/idei, nou&nscutului !i mmei,
%oln/ului cronic, %oln/ului mintl !i %trnului8
i7 cti/it$#i de recu"erre medicl$.
CA9. IV
3inn#re
ART. 1:>
3inn#re "rogrmelor de sistent comunitr se reli+e+$ cu fonduri din %ugetul de stt,
%ugetul utorit$#ilor locle, "recum !i din lte surse, inclusi/ din don#ii !i s"onsori+$ri, 'n condi#iile
legii.
CA9. V
1is"o+i#ii finle
ART. 1<B
Ministerul S$n$t$#ii 9u%lice / el%or, 'n col%orre cu Ministerul Muncii, Solidrit$#ii Socile !i
3miliei !i Ministerul Administr#iei !i Internelor, norme de "licre "re+entului titlu, 'n termen de
:B de +ile de l dt intr$rii 'n /igore cestui.
II. Norme de implementare a asisten!ei medicale comunitare
II.1. .ot de 3undmentre
In "ers"ecti/ derrii Romniei l -niune Euro"en, o im"ortnt deose%it o re crestere
ccesului l sistent medicl "entru segmentele de "o"ultie def/ori+t2 "o"ulti din mediul
rurl, din segmentul src, "ersone nesigurte, fmiliile cu multi co"ii, femeile insrcinte, nou&
nscutii, etc.
1tele sttistice rt c in Romni, "entru "o"ulti din mediul rurl cre re"re+int mi mult de
)umtte din "o"ulti trii, sistent medicl "rimr este sigurt de mi "utin de <BL din
totlul medicilor de fmilie. 1e semene, este cunoscut f"tul c e4ist un numr de "ro4imti/
:BB de loclitti fr medic, l cre se dug un numr similr de loclitti flte in +one i+olte,
greu ccesi%ile, cre nu dis"un de drumuri de cces si sunt situte l distnte mri de unittile
snitre incdrte cu "ersonl medicl si dotte "entru re+ol/re urgentelor medico&c*irurgicle.
1e su%linit este si f"tul c, in loclittile in cre e4ist medic de fmilie, cti/itte cestui
fost centrt in ultimii ni "e sistent medicl cordt in c%inet numi "ersonelor inscrise "e
list de sigurti si mi "utin "e /i+ite l domiciliu si identificre cti/ "ro%lemelor de sntte
"u%lic.
In cest conte4t, se inregistre+ numerose situtii in cre "cientii, c+uri socile, c si cei cre
nu "ot do/edi clitte de sigurt rmnnd neinscrisi stfel "e listele medicilor de fmilie, nu
%enefici+ de su"r/eg*ere "ermnent strii de sntte, moti/ "entru cre )ung in sistemul
snitr cu fectiuni cronice in stdii /nste.
Li"s medicului de fmilie su neinscriere "ersonelor "e listele de sigurti genere+ situtii
dificil de controlt, cu re"ercusiuni su"r strii de sntte "o"ultiei, stfel2
J im"osi%ilitte de %enefici de "c*etul de ser/icii medicle de %+ cordt sigurtilor
sistemului de sigurri socile de sntte8
J li"s su"r/eg*erii medicle "entru unele ctegorii de "ersone cum r fi2 gr/idele, nou Z
nscutii si sugrii, %oln/ii cronici, contctii "ersonelor cu fectiuni cre u risc endemo&
e"idemic, "ersone in /rst cu C fr "rtintori cu risc crescut de im%oln/ire8
J dificultti in cee ce "ri/este sigurre "rogrmelor de eductie "entru sntte, in
s"ecil in rndul "ersonele cu "ro%leme socile si cu risc ridict de im%oln/ire.
1in ceste considerente, "rin intrre in /igore "c*etului legislti/ "ri/ind reform in sntte,
"rin c"itolul V @Asistent medicl comunitrA se "ro"une de+/oltre unei retele de sistent
medicl comunitr, "rin intermediul crei s se im%unttesc ccesul l ser/icii medicle
"entru segmentele "o"ultiei def/ori+te, cu im"ct direct su"r meliorrii strii de sntte,
s se modifice titudine si com"ortmentul cestei ctegorii socile in sensul res"ons%ili+rii
ft de "ro"ri stre de sntte si nu in ultimul rnd sensi%ili+re si crestere im"licrii
comunittii ft de ne/oile "o"ultiei mrginli+te.
77
3t de cele e4"use, "ro"unem "ro%re "re+entului "roiect de *otrre "entru st%ilire
tri%utiilor, regulmentului de orgni+resi funcionre, "recum si com"onentei nominle
Comisiei Interde"rtmentle "entru Asistent Medicl Comunitr.
MI.ISTR-L SA.ATATII MI.ISTR-L M-.CII, SOLI1ARITATII
SOCIALE SI 3AMILIEI
MI.ISTR-L A1MI.ISTRATIEI SI I.TER.ELOR
II.,. 9ROIECT
ORDIN COMUN
al ministrului snt!ii pu8lice0 ministrului muncii0 solidarit!ii sociale 5i %amiliei 5i al
ministrului administra!iei 5i internelor
"entru "ro%re .ormelor de "licre Titlului V "ri/ind sisten# medicl$ comunitr$
(n conformitte cu "re/ederile "c*etului de legi >DC,BBE Titlul V, "re+entul Ordin comun
reglemente+$ cti/itte integrt$ de sisten#$ medicl$ comunitr$ "recum !i -nit$#ii de
Mngement 9rogrmelor de Asisten#$ Medicl$ Comunitr$, numit$ 'n continure -M9AMC.
A!).:. 617 Asisten# medicl$ comunitr$ cu"rinde "rogrme, cti/it$#i !i ser/icii medicle !i
socile integrte dreste "ersonelor din comunitte.
6,7 Sco"ul sisten#ei medicle comunitre este cel de sigur furni+re de ser/icii integrte,
dec/te, fle4i%ile !i o"time, centrte "e ne/oi %eneficirilor !i cordte 'n mediul 'n cre ce!ti
triesc "rin2 utili+re eficient$ gmei de ser/icii cordte 'n cdrul "c*etului de %+$, "unere
ccentului "e "re/en#ie !i continuitte ser/iciilor 6m4imi+re ser/iciilor medico&socile ce "ot fi
furni+te l ni/elul comunittii7.
A!). >. 9entru "ersonele eligi%ile "rin lege, sisten# medicl$ comunitr$ integrt$ este definit$
'n "rinci"l "rin cti/it$#i de ti"ul2
7 educ#iei "entru s$n$tte !i "re/enirii 'm%oln$/irilor e/it%ile8
%7 mo%ili+$rii socile "entru s$n$tte, cum r fi "rogrmele de /ccin$ri !i controlele
"rofilctice "recum !i ltele8
c7 'ngri)irilor !i sist$rii l domiciliu8
d7 s"ri)inirii 'n /edere recu"er$rii medicle !i reinser#iei socile8
e7 'ngri)irilor "leti/e, etc.
A!). ?. 617 1esf$!urre cti/it$#ilor de sisten#$ medicl$ comunitr$ integrt$ se fce 'n folosul
comunit$#ii !i cu im"licre utorit$#ilor locle 'n "rtenerit cu Autoritte de S$n$tte 9u%lic$ !i
1irec#i Hude#en$ de Munc$ !i Solidritte Socil$. Aceste /or el%or 'n "rtenerit cu furni+ori
!i %eneficiri de ser/icii comunitre, o strtegie !i un "ln nul l sisten#ei comunitre "e
loclitte !i "e )ude#.
Strtegiile locle !i )ude#ene de sisten#$ comunitr$ /or fi su"use de+%terii 'n forumuri "u%lice !i
du"$ do"tre, "u%licte "e site&ul institu#iilor res"ecti/e. R"ortele de cti/itte /or fi lnste
"rintr&o conferin#$ de "res$ !i "oi /or fi "lste "e site&urile institu#iilor.
Autoritte de S$n$tte 9u%lic$, 1irec#i Hude#en$ de Munc$ !i Solidritte Socil !i 9refectur
"re+int un r"ort nul comun cre se trimite l -M9AMC.
6,7 L recomndre Comisiei !i 'n concordn#$ cu list de "riorit$#i, utorit$#ilor locle le "ot fi
locte fonduri se"rte "entru 'nde"linire res"ons%ilittilor de l lin 617.
6:7 Autorit$#ile locle /or folosi ceste fonduri "entru c*i+i#ionre de ser/icii 'n cdrul unor
"roiecte s"ecifice, "ilot !iCsu de 'ngri)iri l domiciliu, ser/icii furni+te !i de lt "ersonl clifict
dec0t cel "re/$+ut l rt.1:E, lin.1 din Titlul V.
A!). @. (n conformitte cu rt. 1:, linetul 1, -nitte de Mngement 9rogrmelor de Asisten#$
Medicl$ Comunitr$, numit$ 'n continure -M9AMC, se constituie c de"rtment 'n cdrul
;colii .#ionle de Sn$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr, f$r$ "ersonlitte )uridic$.
A!). A. -M9AMC s"ri)in$ din "unct de /edere te*nic !i metodologic Comisi Interde"rtmentl$
"entru Asisten# Medicl$ Comunitr$ 6rt.1:,, l.,7, numit$ 'n continure Comisi.
A!).= ;col .#ionl$ de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr identific orgni+#ii cu
e4"erien#$ !i com"eten#e c*eie 'n furni+re de ser/icii de sisten#$ medicl$ comunitr$ cu cre
'nc*eie "rotocole de col%orre'n /edere constituirii -M9AM9C.
A!). G. 617 (n domeniul sisten#ei medicle comunitre -M9AMC re urm$torele tri%u#iuni2
78
7 s$ corde consultn#$ !i sisten#$ te*nic$ 'n domeniul e/lurii ne/oilor, st%ilirii "riorit$#ilor,
modlittilor de finn#re, im"lementre !i monitori+re "oliticilor de sisten#$ medicl$
comunitr$ integrt$8
%7 s$ el%ore+e, 'n col%orre cu Ministerul S$n$t$#ii 9u%lice, Ministerul Muncii, Solidrit$#ii
Socile !i 3miliei, Ministerului Administrtiei !i Internelor, Autoritte .#ionl$ "entru
9ersonele cu Hndic", Autorit$#ile de S$n$tte 9u%lic$, 1irec#i Hude#en$ de Munc$ !i
Solidritte Socil$, O.=&uri, utorit$#ile "u%lice locle, !i s$ "ro"un$ Comisiei "rogrme
strtegice !i de inter/en#ii "rioritre, l ni/elul n#ionl, )udeten !i locl, 'n /edere reli+$rii
strtegiei n#ionle !i listei de "riorit$#i 'n domeniul sisten#ei medicle comunitre8 s$ s"ri)ine
orgni+re de de+%teri "u%lice "e mrgine cestei strtegii l diferite ni/eluri "rin cordre
de sisten#$ te*nic$, formre8
c7 s$ corde sisten#$ te*nic$ l diferite ni/eluri "entru e/lure !i monitori+re "rogrmelor !i
inter/en#iilor e4istente 'n domeniu, l cerere Comisiei su oric$rui dintre ministerele
im"licte, inclusi/ din "unctul de /edere l eficien#ei utili+$rii fondurilor8
d7 s$ fcilite+e el%orre unui cdru "entru colectre !i "relucrre de dte din domeniul
s$n$t$#ii "u%lice, sisten#ei medicle, sisten#ei medico&socile !i sisten#ei socile 'n
comunitte8
e7 s$ contri%uie l crere unui cdru "entru monitori+re !i e/lure ser/iciilor !i "rogrmelor
n#ionle !i locle de s$n$tte, cu "redilec#ie com"onentei lor ce se refer$ l /erig sisten#ei
medicle comunitre8
f7 s$ corde sisten#$ te*nic$ !i formre 'n de+/oltre ser/iciilor integrte de sisten#$ medicl$
comunitr$8 s instrumente+eC fcilite+e de+/oltre de g*iduri !i stndrde de "rctic$ 'n
comunitte8
g7 s$ contri%uie l formre "ersonlului cre lucre+$ 'n re#eu de sisten#$ medicl$ comunitr$
integrt$, inclusi/ )onc#iunilor cu re#eu de medicin$ de fmilie, ccesul l medicmente,
ser/icii m%ultorii, s"itlice!ti, etc.
*7 s$ identifice, s$ el%ore+e !i s$ "ro"un$ "rogrme s"ecifice de educ#ie "entru s$n$tte !i
"entru do"tre unui stil de /i#$ s$n$tos l ni/elul diferilor comunit#i8
i7 s$ el%ore+e !i s$ "ro"un$ "rogrme s"ecifice de "re/enire !i "rofil4ie "rimr$, secundr$ !i
ter#ir$ !i de recu"erre medico&socil$8
)7 s$ identifice, s el%ore+e !i s$ "ro"un$ "rogrme s"ecifice de consiliere medico&socil$, ser/icii
de 'ngri)iri l domiciliu "entru "ersone flte l risc crescut 6gr/ide, nou&n$scu#i, %oln/i cronici,
%$tr0ni, nesigur#i, /ictime le /iolen#ei domestice, co"ii din fmilii de+orgni+te, "ersone cu
"ro%leme de sntte mintl$, lcoolism, etc7.
Q7 s$ fcilite+e !i s$ monitori+e+e crere "rteneritelor inter&institu#ionle l diferite ni/eluri,
strtegiilor !i "rotocolelor de finn#re comune "entru ser/iciile de sisten#$ comunitr$.
6,7 Aceste tri%u#iuni de/in cti/it$#i o%ligtoriu de 'nde"linit "entru -M9AMC tunci c0nd
re"re+int$ solicit$ri formle din "rte Comisiei, "re!edintelui Comisiei su 'nlocuitorului
cestui.
A!). <. 617 ;col .#ionl$ de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr re o%lig#i de loc
-M9AMC "ersonl clifict !i resurse.
6,7 3iecre dintre cele trei ministere semntre /or deleg "e "eriod$ nedetermint$ !i cu "lt
dre"turilor c0te un s"ecilist clifict, "rin cest su"liment0ndu&se consecuti/ num$rul de "osturi
fectte -M9AMC. S"ecilisti /or fi identificti si de l ni/elul Autorit$#ilor de Sntte 9u%lic,
1irectiilor Hudetene de Munc si Solidritte Socil, O.=&uri, dministr#iilor locle. S"ecili!tii
det!#i /or fi direct su%ordon#i !efului -M9AMC !i, indirect, directorului generl l ;colii
.#ionle de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr.
A!). ;. 617 Ministerele semntre /or deleg c0te un s"ecilist, /0nd cel "u#in rng de director
generl d)unct si cre / /e rolul de "erson$ de leg$tur$ "e l0ng$ -M9AMC.
79
6,7 9ersonele de legtur /or /e 'n srcin de ser/iciu de sigur trnsmitere dtelor !i
inform#iilor necesre -M9AMC 'n 'nde"linire func#iunilor sle, du"$ cum !i informre constnt$
re"re+enttului ministerului res"ecti/ 'n Comisie.
A!). :H. 617 Tote direc#iile si institu#iile flte 'n su%ordine !iCsu coordonre Ministerului
S$n$t$#ii 9u%lice, Ministerului Muncii, Solidrit$#ii Socile !i 3miliei !i Ministerul Administr#iei !i
Internelor u o%lig#i, "rin "re+entul Ordin comun, s$ col%ore+e !i s$ furni+e+e -M9AMC tote
dtele !i inform#iile s"ecifice !i necesre "entru reli+re tri%u#iilor cestui, s cum sunt ele
definite 'n lege, Titlul V !i "re+entul ordin comun.
6,7 Aceste dte !i inform#ii /or fi furni+te l cerere !efului -M9AMC 'n cntitte,
com"le4itte, formtul !i l termenele st%ilite !i cu s"ri)inul direct !i im"licit l "ersonelor de
leg$tur$ "re/$+ute l rt. ?.
A!). ::. 617 (n desf$!urre cti/it$#ii sle, -M9AMC st%ileste rel#ii de col%orre "rofesionl$
cu oricre orgni+#ii su institu#ii im"licte 'n domeniu, t0t de l ni/el centrl c0t !i locl, t't din
#r$ c0t !i din str$intte.
6,7 -M9AMC re dre"tul de st%ili "rtenerite cu diferite orgni+#ii "rin intermediul conducerii
;colii .#ionle de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr !i cu /i+ul "re!edintelui Comisiei.
A!). :>. 617 3inn#re -M9AMC este sigurt$ "rin ;col .#ionl$ de S$n$tte 9u%lic$ !i
Mngement Snitr, din /enituri "ro"rii, reli+te "e %+ cti/it$#ilor de sistent te*nic,
formre, cercetre, nli+$, e/lure !i monitori+re s"ecifice segmentului de sisten#$ medicl$
comunitr$, "re/$+ute 'n "rogrmele de sisten#$ medicl$ comunitr$, sisten#$ medico&socil$
!i sisten#$ socil$ "endinte de cele trei ministere im"licte.
6,7 Acti/itte "re/$+ut$ l lin.617 se reli+e+$ "rin negociere direct$, "e %+$ de contrcte
'nc*eite 'ntre Ministeruli S$n$t$#ii 9u%lice, Ministeruli Muncii, Solidrit$#ii Socile !i 3miliei !i
Ministerul Administr#iei !i Internelor !i ;col .#ionl$ de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement
Snitr.
6:7 3ondurile "ro/enite din diferite lte surse cum r fi "rtenerite !i coo"er$ri, don#ii !i
s"onsori+$ri /or fi folosite e4clusi/ 'n conformitte cu destin#i lor !i cu "re/ederile legle 'n
/igore.
A!). :?. ;col .#ionl$ de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr / introduce 'n %ugetul de
/enituri !i c*eltuieli modific$rile ce decurg din 'nfiin#re !i func#ionre -M9AMC !i 'l / su"une
s"re /i+re !i "ro%re, "otri/it dis"o+i#iilor legle 'n /igore.
A!). :@. (n termen de :B de +ile de l intrre 'n /igore "re+entului ordin, ;col .#ionl$ de
S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr, / 'nc*ei contrcte de "rest$ri ser/icii cu Ministerul
Snttii 9u%lice, Ministerul Muncii, Solidrit$#ii Socile !i 3miliei !i cu Ministerul Administr#iei !i
Internelor "rin intermediul direc#iilor !i gen#iilor s"ecili+te 'n domeniul sisten#ei medicle
comunitre integrte.
A!). :A. 1irec#iile s"ecili+te !i celellte direc#ii im"licte le celor trei ministere, cele trei gen#ii
n#ionle "recum !i institu#iile flte 'n su%ordineCcoordonre de l ni/el locl !i ;col
.#ionl$ de S$n$tte 9u%lic$ !i Mngement Snitr /or duce l 'nde"linire "re/ederile
"re+entului ordin.
III. Atri8u!ii 5i responsa8ilit!i ale asistentului medical comunitar
Asisten# medicl$ comunitr$ cu"rinde nsm%lul de cti/it$#i !i ser/icii de s$n$tte
orgni+te l ni/elul comunit$#ii "entru solu#ionre "ro%lemelor medico&socile le indi/idului, 'n
/edere men#inerii cestui 'n "ro"riul mediu de /i#$ !i cre se cord$ 'n sistem integrt cu
ser/iciile socile.
9rin intrre in /igore Le&ii !. ;AF>HH= "ri/ind reform 'n domeniul s$n$t$#ii, C"itolul V
@A(i()ea me$i"al% "om#i)a!%A "ro"une de+/oltre unei re#ele de sisten#$ medicl$
comunitr$, "rin intermediul c$rei s$ se 'm%un$t$#esc$ ccesul l ser/icii medicle "entru
segmentele "o"ul#iei def/ori+te, cu im"ct direct su"r melior$rii st$rii de s$n$tte, s$ se
modifice titudine !i com"ortmentul cestei ctegorii socile 'n sensul res"ons%ili+$rii f#$ de
8$
"ro"ri stre de s$n$tte !i nu 'n ultimul r0nd sensi%ili+re !i cre!tere im"lic$rii comunit$#ii f#$
de ne/oile "o"ul#iei mrginli+te.
A)!i*#iile sistentului medicl comunitr sunt urm$torele2
:. Identific$ fmiliile cu risc crescut de 'm%oln$/ire din cdrul comunit$#ii.
>. 1etermin$ ne/oile medico&socile le "o"ul#iei cu risc.
?. Culege dte des"re stre de s$n$tte fmiliilor din teritoriul unde '!i desf$!or$ cti/itte.
@. 9lede+$ "entru stre s$n$t$#ii "o"ul#iei !i stimule+$ c#iuni destinte "rote)$rii s$n$t$#ii.
A. 9lnific$ !i monitori+e+$ "rogrme de s$n$tte.
=. Identific$, urm$re!te !i su"r/eg*e+$ medicl gr/ide cu risc medico&socil 'n col%orre cu
medicul !i sistent de fmilie "entru sigurre 'n fmilie condi#iilor f/or%ile de+/olt$rii
nou n$scutului.
G. Vi+ite+$ l domiciliu l$u+ele, recomnd0nd m$surile necesre de "rotec#ie s$n$t$#ii mmei
!i nou n$scutului.
<. (n c+ul unei "ro%leme socile i leg$tur cu ser/iciul socil din "rim$rie !i din lte structuri
"entru "re/enire %ndonului su cu meditorul snitr din comunit$#ile de romi.
;. Su"r/eg*e+$ 'n mod cti/ stre de s$n$tte sugrului !i co"ilului mic.
:H. 9romo/e+$ l$"tre !i "rcticile corecte de nutri#ie.
::. 9rtici"$ 'n ec*i"$ l desf$!urre diferitelor c#iuni colecti/e, "e teritoriul comunit$#ii2
/ccin$ri, "rogrme de screening "o"ul#ionl, im"lementre "rogrmelor n#ionle de
s$n$tte.
:>. 9rtici"$ l "licre m$surilor de lu"t$ 'n focr.
:?. (ndrum$ to#i contc#ii de"ist#i "entru controlul "eriodic.
:@. Semnle+$ medicului de fmilie c+urile sus"ecte de %oli trnsmisi%ile constte cu oc+i
cti/it$#ii sle de teren.
:A. Vi+ite+$ sugrii cu risc medico&socili trt#i l domiciliu !i urm$re!te "licre m$surilor
ter"eutice recomndte de medic.
:=. -rm$re!te !i su"r/eg*e+$ 'n mod cti/ co"ii din e/iden# s"ecil$ 6TIC, SI1A, nemie,
"remturi7.
:G. Identific$ "ersonele ne'nscrise "e listele medicilor de fmilie !i contri%uie l 'nscriere
cestor8 "rei din mternitte !i su"r/eg*e+$ cti/ nou&n$scu#ii le c$ror mme nu sunt "e
listele medicilor de fmilie su 'n +onele unde nu e4ist$ medic de fmilie.
:<. Orgni+e+$ cti/it$#i de consiliere !i demonstr#ii "rctice "entru diferite ctegorii
"o"ul#ionle.
:;. Col%ore+$ cu O.=&uri !i lte institu#ii "entru reli+re "rogrmelor ce se drese+$ unor
gru"uri #int$ de "o"ul#ie 6"si*ici, /0rstnici, lcoolici, consumtori de droguri7 'n conformitte
cu strtegi n#ionl$.
>H. Identific$ "ersonele de /0rst$ fertil$8 disemine+$ inform#ii s"ecifice de "lnificre fmilil$ C
contrce"#ie.
>:. Identific$ c+urile de /iolen#$ 'n fmilie, c+urile de %u+, "ersonele cu *ndic", %oln/ii
cronici din fmiliile /ulner%ile.
>>. Efectue+$ educ#ie "entru un stil de /i#$ s$n$tos.
Re(-o(a*ili)%ile sistentului medicl2
:. Res"ect$ normele eticii "rofesionle, sigur0nd "$strre confiden#ilit$#ii.
>. Are res"ons%ilitte tuturor ctelor !i *ot$r0rilor lute 'n conformitte cu "reg$tire
"rofesionl$ !i limitele de com"eten#$.
?. (!i 'm%un$t$#e!te ni/elul cuno!tin#elor "rofesionle "rin studiu indi/idul su lte forme de
educ#ie continu$.
@. 5ine e/iden# !i com"lete+$ l +i documentele cu cre lucre+$2 registre, fi!e de "lnificre
/i+itelor l domiciliu, etc.
J. IMPLEMENTAREA ASISTENEI MEDICALE COMUNITARE BN
JUDEUL SIBIU
I. PREAM*UL
81
(n "ers"ecti/ der$rii Rom0niei l -.E., o im"ortn#$ deose%it$ o re cre!tere ccesului
l sisten# medicl$ "entru tote segmentele de "o"ul#ie !i mi les "entru "o"ul#i
def/ori+t$2 "o"ul#i din mediul rurl, "o"ul#i din segmentul s$rc, "ersone nesigurte,
fmiliile cu mul#i co"ii, femeile 'ns$rcinte su cre u n$scut, co"ii, etc. Odt$ cu im"lementre
Reformei din sistemul snitr 'n nul 1>>> !i "rofilre re#elei de sisten#$ medicl$ "rimr$ "e
consult#ii 'n c%inetele medicilor de fmilie, s& "rodus o sci+iune 'n cordre de sisten#$
medicl$ "entru fmilie !i comunitte. Cele mi im"ortnte consecin#e u fost fectre st$rii de
s$n$tte "o"ul#iei !i cre!tere c*eltuielilor de s"itli+re "refer0ndu&se curti/ /ersus "re/enti/.
:. 1#le!a*ili)a)ea &!#-elo! $e ,5!()% e6)!eme Z co"iilor 6BZ1< ni7 !i, res"ecti/,
/0rstnicilor, 6mi les mrilor /0rstnici7, c$ror "ondere este 'n cre!tere se mnifest$ "rintr&o
mor%iditte "rte !i ne/oi crescute de ser/icii medicle !i medicoZsocile constituindu&se, c
o%iecti/ strtegic im"ortnt, dt fiind f"tul c$ cest ti" de ser/icii se fl$ 'nc$ 'ntr&un stdiu
inci"ient de de+/oltre.
>. Mo!)ali)a)ea &ee!al% este 'n cre!tere ir, l ni/el n#ionl, s"orul nturl re /lori negti/e.
6Brafic ;,
7>
H
>
@
=
<
:H
:>
:@
Si*i# :H4G H4>
Rom5ia :>4: 7:4;
Mo!)ali)a)e &ee!al% S-o!#l a)#!al
,ra%ic ; ? Mortalitatea $eneral 5i sporul natural ? CDDK
?. Mo!)ali)a)ea -!i *oli ale a-a!a)#l#i "i!"#la)o! re"re+int$ "rinci"l cu+$ de deces. 6Brafic
C,
H
:HH
>HH
?HH
@HH
AHH
=HH
GHH
<HH
Ro GA?4< >HG4G =:4G =H4? =;4<
S* =A; >H>4G @G4? =>4= AH4>
Bolile
a-a!a)#l#i
"i!"#la)o!
T#mo!i
Bolile
a-a!a)#l#i
!e(-i!a)o!
A""i$e)e
Bolile
a-a!a)#l#i
$i&e()i,
,ra%ic C ? Indicii mortalit!ii 8rute pe primele K $rupe de cau&e la ;DD.DDD locuitori ? 'CDDK)
82
@. Se remrc$ sc$dere 6'ntr&o orecre m$sur$7 'n ultimii ni mo!)ali)%ii -o()eoa)ale l
ni/el n#ionl 'n tim" ce, l ni/elul )ude#ului Si%iu, cest indictor re tendin# de cre!tere. (ntruc0t
indictorul mortlit$#ii infntile este sensi%il influen#t de fctori economici, culturli !i socili,
/lorile sle ridicte l ni/elul #$rii reflect$ cu sigurn#$ stndrdul de /i#$ sc$+ut l "o"ul#iei.
Aceste /lori mri "e cre le 'nregistre+$ rt mortlit$#ii infntile ilustre+$ 'nc$ sl% de+/oltre
su "ote dor @o%oselA !i ineficien# unor m$suri mi ferme de "re/enire !i control l deceselor
co"iilor su% un n. 6Brafic F,
I$i"ii mo!)ali)%ii ifa)ile la
:HHH $e o#7%("#i ,ii
N [ B,E<:?4
,
& ?,<D::4 V :>,E<D
R
,
[ B,?<BD
H
:H
>H
?H
@H
AH
=H
Ro
S%
9olN. 6S%7
Ro @;4@ >;4? >=4; :<4= :<4@ :G4? :=4G :=4< :A
S* ?A4< >>4@ :G4A :?4? :A4@ :?4? :@4: :=4: :>
:;GH :;<H :;;H >HHH >HH: >HH> >HH? >HH@ >HHA
,ra%ic F ? Date comparati(e pri(ind e(olu!ia mortalit!ii in%antile 6n perioada ;<ND ? CDDK
A. As"ectele legte de mo!*i$i)a)e reflect$ t%loul trn+i#iei 'm%oln$/irilor de l flgelul
fec#iunilor trnsmisi%ile s"re o "redominn#$ mldiilor cronice, t%lou crcteristic 'n generl
#$rilor 'n curs de de+/oltre. 9o/r economic$ dtort$ %olilor cronice menin#$ s$ co"le!esc$
ser/iciile de sisten#$ medicl$ cre !i ! fc eforturi finncire "entru cord sisten#
necesr$. (n cest conte4t / tre%ui s$ se #in$ cont de ni/elul !i trendul %olilor crdioZ/sculre,
"recum !i unor locli+$ri le cncerului, c de e4em"lu cel %ron*o&"ulmonr 'n s"ecil l %$r%#i
!i cel genitoZmmr l femei !i de semene s$ se continue inter/en#iile su"r e/olu#iei 'nc$
necores"un+$tore tu%erculo+ei, infec#iilor trnsmise se4ul 6sifilis, gonoree, HIV Z SI1A7, etc.
:><4;
>>G4=
>:<4;
>>=4=
>:H4A
>>@4:
:<:4@
:<?4A
::;4@
:HH
:>H
:@H
:=H
:<H
>HH
>>H
>@H
:;GH :;<H :;;H >HHH >HH: >HH> >HH? >HH@ >HHA
I"i$ea (-e"ifi"% -e ai 7 )#mo!i (Ca/#!i oi la :HHHHH lo"#i)o!i)
,ra%ic H ? E(olu!ia inciden!ei speci%ice pe clasa a II?a de 8oli S TUMORI 6n RomRnia 6n perioada ;<ND ?
CDDK 'Ca&uri noi la ;DDDDD locuitori)
83
=. 1e!i, . a(i()ea me$i"al% (-i)ali"ea("% se 'nregistre+$ o reducere num$rului de "turi,
6sc$+0nd totodt$ rt intern$rilor !i durt medie de s"itli+re7, 'n ultimii ni, e/olu#i totlului de
c*eltuieli "e s"itle "entru o +i de s"itli+re este scendent$ l ni/el n#ionl ir l ni/elul
)ude#ului Si%iu este scendent$ "0n$ 'n nul ,BB<, sc$+0nd 'n nul ,BBD cu 1,DD -S1. 6Brafic K i
Brafic =7.
G4>
;4:
<4@
<4@ <4>
G4>
G4:
:H4;
:H4A
;4<
;4>
;4H
>H4:
>:4@
>@4>
>?4A >?4@
>>4;
>HHH >HH: >HH> >HH? >HH@ >HHA
1urt medie
de s"itli+re
.r. "turi 6l
1BBB locuitori7
Rt
intern$rilor 6l
1BB locuitori7
9olN. 6Rt
intern$rilor 6l
1BB locuitori77
,ra%ic K ? Date comparati(e pri(ind asisten!a spitaliceasc 6n 7ude!ul Si8iu 6n perioada CDDD ?CDDK
N [ 1<,:BFe
B,1DE:4
R
,
[ B,?<1<
H
:H
>H
?H
@H
AH
Rom0ni 1D,E 1F,F< ,1,1, ,:,?F :D,< <B,?E
Si%iu 1<,:, ,B,1F ,E,1> ,>,D< :,,FE :1,,1
,BBB ,BB1 ,BB, ,BB: ,BB< ,BBD
,ra%ic = ? E(olu!ia totalului de cAeltuieli pe spitale '6n USD) pentru o &i de spitali&are 6n perioada
CDDD?CDDK
G. I"a-a"i)a)ea )em-o!a!% $e m#"% 6ITM7, redt$ "rin num$r +ile de concediu medicl
cordte, re o e/olu#ie descendendent$. 6Brafic N,
D
;DDD
CDDD
FDDD
HDDD
KDDD
=DDD
NDDD
MDDD
1ile C- 'in mii, GF+) +FH7 G)F) +*+L +H+G 8*)G
FLLL FLL) FLLF FLLH FLLK FLL8
,ra%ic N ? E(olu!ia ITM 6n RomRnia 6n perioada CDDD ? CDDK
84
II. Acti(itatea asisten!ilor medicali comunitari din 7ude!ul Si8iu 6n semestrul I CDD=
(ngri)irile de s$n$tte comunitre din )ude#ul Si%iu sunt furni+te 'n "re+ent 6inurie ,BBF7 de
c$tre >= sisten#i medicli comunitri, G meditori snitri !i > sisten#i medicli "entru cti/itte
de consiliere HIVCSI1A. 3inn#re este sigurt$ "rin P!o&!am#l Naioal $e S%%)a)e al
Mii()e!#l#i S%%)%ii P#*li"e !. >4 S#*-!o&!am#l :=: A"i#i -e)!# (%%)a)e.
Red$m, mi )os, un e4em"lu de nli+$ cti/it$#ii sisten#ilor medicli comunitri. 9eriod
nli+t$ este semestrul I ,BBE.
II.1. OIIECTIVE
O%iecti/ele !i cti/it$#ile "ro"use se desf$!ur u continut de+/oltre sistemului de
sisten#$ medicl$ comunitr$, de+/oltre sistemului de meditori snitri !i cti/itte de
consiliere din centrul de consiliere HIVCSI1A conform cu fondurile solicitte !i locte. S& /i+t
'm%un$t$#ire st$rii de s$n$tte !i cre!tere ccesi%ilit$#ii l ser/iciile de 'ngri)iri de s$n$tte
"o"ul#iei comunit$#ile sistte.
II. ,. ACTIVIT5I
(n conte4tul celor men#ionte mi sus cti/it$#ile u /i+t2
educre comunit$#ii "entru s$n$tte8
"romo/re s$n$t$#ii re"roducerii !i "lnific$rii fmilile8
"romo/re unor titudini !i com"ortmente f/or%ile unui stil de /i#$ s$n$tos8
educ#ie !i c#iuni direc#ionte "entru sigurre unui mediu de /i#$ s$n$tos8
cti/it$#i de "re/enire !i "rofil4ie "rimr$, secundr$ !i ter#ir$8
cti/it$#i medicle curti/e, l domiciliu, com"lementre sisten#ei medicle "rimre,
secundre !i ter#ire8
cti/it$#i de consiliere medicl$ !i socil$8
de+/oltre ser/iciilor de 'ngri)ire medicl$ l domiciliu gr/idei, nou&n$scutului !i
mmei, %oln/ului cronic, %oln/ului mintl !i %$tr0nului8
cti/it$#i de recu"erre medicl$.
II.:. REALIORI
II.:.1. Totl "o"ul#ie
1. (n semestrul I ,BBE 6"eriod lut$ 'n studiu7 u fost sistte l domiciliu de c$tre sisten#ii
medicli comunitri un num$r totl de >H.@== "ersone din cele :: comunit$#i rondte,
re"re+ent0nd o cre!tere de :@=4?@M f#$ de nul ,BBD. 6Brafic M,
85
G>A;
A@=;
;H=G
GGHH
@:@H
?:G>
B
DBBB
1BBBB
1DBBB
,BBBB
,DBBB
No# l#ai . e,i$e% To)al a(i()ai
Co-ii H7:< ai A$#l)i (:<7AG ai 'F:<7=> ai B) 15!()i"i (-e()e AG ai 'F => ai B)
,ra%ic M ? Structura pe $rupe de (Rrst a popula!iei asistate de AMC 6n Sem. I CDD=
,. 9rocentul "o"ul#iei ne'nscrise l medicul de fmilie sc$+ut de l ,,E?L 'n ,BBD l ,,::L
'n ,BBE. 6Brafic <,
??HH@
?<?<@
?>::<
?G@<;
><HHH
>;HHH
?HHHH
?:HHH
?>HHH
??HHH
?@HHH
?AHHH
?=HHH
?GHHH
?<HHH
?;HHH
>HHA >HH=
N!. )o)al -o-#laie "om#i)%i
N!. -e!(oae .("!i(e la me$i"#l $e familie
Liea! (N!. )o)al -o-#laie "om#i)%i)
,ra%ic < ? Situa!ia comparati( a popula!iei din comunit!ile arondate 6n anul CDDK 5i Sem. I CDD=
:. 1c$ 'n nul ,BBD numi >=4<=M din femeile de /0rst$ fertil$ utili+u metode cotrce"ti/e,
'n nul ,BBE "rocentul cestor )unge l @>4;:M 6o cre!tere de :=4HAM "rin cti/itte de
"lnificre fmilil$ sisten#ilor medicli comunitri7. 6Brafic ;D,
86
??HH@
?<?<@
G:G<
=G=G
:;><
>;H@
H
AHHH
:HHHH
:AHHH
>HHHH
>AHHH
?HHHH
?AHHH
@HHHH
@AHHH
>HHA >HH=
N!.)o)al -o-#laie "a)a&!afia)%
N!. femei $e ,5!()% fe!)il% (:A7@A ai)
N!. femei "a!e #)ili/ea/% me)o$e "o)!a"e-)i,e
Pol8. (N!. femei $e ,5!()% fe!)il% (:A7@A ai))
Pol8. (N!. femei "a!e #)ili/ea/% me)o$e "o)!a"e-)i,e)
,ra%ic ;D ? Situa!ia comparati( a popula!iei %eminine de (Rrst %ertil 'din totalul popula!iei
cata$ra%iate) care utili&ea& metode contracepti(e 6n anul CDDK 5i Sem. I CDD=
II.:.,. =r/ide
1. M)oritte gr/idelor u fost lute 'n e/iden#$ 'n trimestrul I de srcin$. 6Brafic ;;,
?=M
:=M
@<M
T!ime()!#l I $e (a!"i% T!ime()!#l II $e (a!"i% T!ime()!#l III $e (a!"i%
,ra%ic ;; ? ,ra(ide noi luate 6n e(iden! 6n Sem. I CDD=
,. =r/idele ne'nscrise l medicul de fmilie u re"re+entt un "rocent de ?@4H;M din totlul
gr/idelor nou lute 'n e/iden#$. 1intre ceste, un "rocent de ;HM u fost 'nscrise de sisten#ii
medicli comunitri l medicul de fmilie. 6Brafic ;C,
87
A@
;=
@A
?
:G=
=H
B
,B
<B
EB
?B
1BB
1,B
1<B
1EB
1?B
,BB
.r. totl gr/ide
de"istte 'n
teritoriu
.r. gr/ide
ne'nscrise l
M3
=r/ide
'nscrise de
AMC l M3
=r/ide cu
"ro%leme
socile
=r/ide cu
srcin$ cu risc
Totl /orturi
,ra%ic ;C ? Situa!ia $ra(idelor cu pro8leme medico?sociale luate 6n e(iden! de AMC 6n Sem. I CDD=
:. 1in totlul de A<: gr/ide sistte, =H4HGM u fost cu "ro%leme socile !i >=4??M u /ut o
srcin$ cu risc. 6Brafic ;F,
A<:
?@;
:A?
H :HH >HH ?HH @HH AHH =HH GHH
N!. )o)al &!a,i$e
a(i()a)e . )e!i)o!i#
N!. &!a,i$e "#
-!o*leme (o"iale
N!. &!a,i$e "#
-!o*leme me$i"ale
((a!"i% "# !i(")
,ra%ic ;F ? Numrul $ra(idelor cu pro8leme medico?sociale asistate de AMC 6n Sem. I CDD=
<. M)oritte gr/idelor sistte 6A>M7 u /ut c "reg$tire de %+$, !col "rimr$. 6Brafic
;H,
88
AM ?M
:AM
>AM
A>M
'%!% i()!#i!e E"oal% -!ima!% S)#$ii li"eale
S)#$ii -o()li"eale S)#$ii #i,e!(i)a!e
,ra%ic ;H? Situa!ia procentual a $ra(idelor asistate de AMC 6n Sem. I CDD= dup ni(elul educa!ional
II.:.,. Co"ii
1. 1in totlul co"iilor sist#i2 6Brafic ;K i Brafic ;=,
:GM co"ii B&1 n din cre =;4:?M cu "ro%leme medico&socile78
:;M co"ii B&D ni din cre G<4;HM cu "ro%leme medico&socile
=@M co"ii D&1? ni din cre @>4>GM cu "ro%leme medico&socile.
:GM
=@M
:;M
H7: a :7A ai A7:< ai
,ra%ic ;K ? Structura pe $rupe de (Rrst a copiilor asista!i la domiciliu de AMC pe Sem. I CDD=
89
B
m
*
o
l

%
,
i
!
i
a
"
#
)
e
C
a
/
#
!
i

*
o
l
i
i

f
e
"

i
o
a
(
e
C
a
/
#
!
i

"
!
o

i
"
e
C
a
/
#
!
i

!
a
3
i
)
i
(
m
C
a
/
#
!
i

a

e
m
i
e
C
a
/
#
!
i

D
I
1
F
S
I
D
A
C
a
/
#
!
i

T
B
C
C
o
-
i
i

"
#

e
,
o
i
(
-
e
"
i
a
l
e
C
a
/
#
!
i
i

(
)
i
)
#

i
o

a
l
i
/
a

i
C
a
/
#
!
i
$
e
/
i

(
)
#

i
o

a
l
i
/
a

i
C
a
/
#
!
i

(
o
"
i
a
l
e
>><
?:H
?AA
=
>?
:>
H
:@
?G
:>
>H
H
?=
?;
>=
HH
A
H
:
;
=
:H
@G
<
:<
:@
:
@
:>
=@=
GG=
:G>@
B&1 n 1&D ni D&1? ni
,ra%ic ;= ? Situa!ia copiilor cu pro8leme medico?sociale asista!i de AMC 6n Sem. I CDD=
II.:.,. V0rstnici
1. .um$rul totl l /0rstnicilor ctgrfi#i crescut cu =A4=;M, "odere /0rstnicilor "este FB
de ni cresc0nd de l :H4>:M 'n ,BBD l @G4A;M 'n "eriod de referin#$. 6Brafic ;N,
AAGG
<@;H
@H@H
<=G
H :HHH >HHH ?HHH @HHH AHHH =HHH GHHH <HHH ;HHH
>HHA
>HH=
15!()i"i -e()e GH ai
To)al ,5!()i"i (-e()e AG ai 'F => ai B)
Pol8. (15!()i"i -e()e GH ai)
,ra%ic ;N ? Situa!ia comparati( a popula!iei (Rrstnice cata$ra%iate 6n anul CDDK 5i Sem. I CDD=
II.:.,. Ioln/i cronici !i cu di+%ilit$#i
1. Au fost sist#i un num$r de @.H=A "ersone cu %oli cronice !i di+%ilit$#i 6:.A;= %$r%#i !i
>.@=; femei7. 1intre ce!ti, "ondere ce mi mre u /ut&o "ersonele cu %oli le
"rtului circultor 6?A4=AM %oli *i"ertensi/e !i :<4>;M crdio"tii isc*emice7 ir "ersonele
cu *ndic" u re"re+entt un "rocent de <4H?M. 6Brafic ;M,
9$
@4?=M
?4>=M
?A4=AM
=4?AM
<4H?M
<4H?M
@4GGM
A4?AM
:<4>;M
:4?<M
:4;=M
>4AGM
1i%et +*rt Tul%ur$ri mintle E"ile"sie
Reumtism rticulr cut Ioli *i"ertensi/e Crdio"tie isc*emic$
Ioli cere%ro&/sculre I9OC Iol ulceros$
Ciro+ !i lte *e"tite cronice Alte %oli cronice 9ersone cu *ndic"
,ra%ic ;M ? Situa!ia procentual a 8olna(ilor cronici asista!i de AMC 6n Sem. I CDD=
II.:. .EREALIORI
1. 1in totlul de ?<.?<@ "ersone cre locuiesc 'n comunit$#ile rondte, numi >H.@== u
%eneficit de ser/iciile de s$n$tte furni+te de sisten#ii medicli comunitri 6@AM din totlul
"o"ul#iei de referin#$ !i @4<AM din totlul "o"ul#iei )ude#ului Si%iu7. 6Brafic ;<,
AAM
@AM
Po-#la)ie a(i()a)a Po-#la)ie ea(i()a)a
,ra%ic ;< ? Situa!ia popula!iei din comunit!ile arondate AMC 'Sem. I CDD=)
,. 1e!i num$rul de "ersone lute 'n e/iden#$ !i sistte crescut semnificti/, 'n loclit$#ile
Miercure Si%iului, T$lmciu !i 1um%r$/eni, unde num$rul "o"ul#iei este de "este ,:BB
"ersone 6norm unui sistent medicl comunitr7, sunt diferen#e mri 'ntre num$rul de
"ersone sistte !i num$rul de "ersone ctgrfite. (n Hog*ilg !i 9$uc tot$ "o"ul#i din
comunitte este sistt$ de sisten#ii medicli comunitri. 6Brafic CD,
91
B
1BBB
,BBB
:BBB
<BBB
DBBB
EBBB
FBBB
?BBB
>BBB
1 , : < D E F ? > 1B 11
Totl nou lu#i 'n e/iden#$ n ,BBD Totl nou lu#i 'n e/iden#$ Sem. I ,BBE
Totl sistti Sem I ,BBE Totl "o"ultie ctgrfit$
1 A"oldu de Hos
, 1um%r/eni &Erne
: Hog*ilg
< Ico%eni
D Lsle
E Mrs
F Miercure Si%iului
? .ocric*
> 9uc
1B 1um%r/eni &Sros
11 Tlmciu
,ra%ic CD ? Popula!ie cata$ra%iat 5i popula!ie asistat pe cele ;; comunit!i din 7ude!ul Si8iu 6n Sem.
I CDD=
III. CONCLU3II
Asisten# medicl$ comunitr$ din )ude#ul Si%iu s& 4t "e furni+re de ser/icii integrte,
dec/te, fle4i%ile !i o"time, centrte "e ne/oi %eneficirilor !i cordte 'n mediul 'n cre ce!ti
tr$iesc "rin2 utili+re eficient$ gmei de ser/icii cordte 'n cdrul "c*etului de %+$, "unere
ccentului "e "re/en#ie !i continuitte ser/iciilor 6m4imi+re ser/iciilor medico&socile ce "ot fi
furni+te l ni/elul comunit$#ii7. (ns$, "entru r$s"unde cerin#elor ctule de ser/icii de s$n$tte
6clitte, cntitte, cost, eficien#$, eficcitte, ccesi%ilitte, stisfc#i %eneficirilor7, este im"erios
necesr2
s$ se el%ore+e .ormele de "licre Legii nr. >DC,BBE, C"itolul Asisten#$ Medicl$
Comunitr$ !i s$ se im"lemente+e sistemul de sisten#$ medicl$ comunitr$ integrt$8
o mi mre im"licre comunit$#ii !i deciden#ilor locli 'n identificre !i gestionre
"ro"riilor "ro%leme de s$n$tte !i "ro%lemelor socio&economice8
de+/oltre "rogrmelor de inter/en#ie, "rin sisten# medicl$ comunitr$, d"tte ne/oilor
de s$n$tte 'n continu$ sc*im%re le comunit$#ii8 64igura ;,
sigurre eficcit$#ii c#iunilor !i eficien#ei utili+$rii resurselor.
92
Fi$ura N ? Mana$ementul scAim8rii 6n asisten!a medical comunitar
93

S-ar putea să vă placă și