Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte pentru examen CONTRACTE SPECIALE CU TITLU ONEROS

I. CONTRACTUL DE VÂNZARE

PARTEA I

1) CONTRACTUL DE VÂNZARE. No ț iune. Caractere juridice. Enun ț area condi ț iilor de validitate. 2) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Capacitatea de a contracta (regulă ș i excep ț ii). 3) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Consim ță mântul (promisiunea unilaterală de vânzare; promisiunea unilaterală de cump ă rare)

4)

CONTRACTUL DE VÂNZARE. Consim ță mântul (pactul de op țiune privind un contract de vânzare; pactul de op țiune atipic privind contractul de vânzare);

5) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Consim ță mântul. Promisiunea sinalagmatic ă de vânzare) 6) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Consim ță mântul. Dreptul de preemp țiune. 7) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Obiectul contractului ș i al obliga ț iilor contractului de vânzare; cauza contractului. 8) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Efectele contractului. Obliga ț iile vânz ă torului. Obliga ția de predare a bunului 9) CONTRACTUL DE VÂNZARE. Efectele contractului. Obliga țiile vânz ă torului. Garan ț ia contra evic ț iunii

CONTRACTUL DE VÂNZARE. Efectele contractului. Obliga țiile vânz ă torului. Garan ț ia contra viciilor bunului vândut CONTRACTUL DE VÂNZARE. Efectele contractului. Obliga țiile ă r ă torului.

cump

CONTRACTUL DE VÂNZARE. Efectele contractului. Obliga țiile ă r ă torului.

cump

CONTRACTUL DE VÂNZARE. Varietăți de vânzare. Vânzarea bunurilor de gen. Vânzarea în bloc a bunurilor CONTRACTUL DE VÂNZARE. Varietăți de vânzare. Vânzarea dup ă mostr ă sau model. Vânzarea pe încercate. Vânzarea pe gustate. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Vânzarea bunului altuia. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Obliga ț ia de a preda bunul; garan ț ia contra viciilor bunului vândut. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Garan ț ia contra evic ț iunii. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Vânzarea bunurilor imobile. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Alte varietăți de vânzare. Vânzarea cu plata pre țului în rate ș i rezerva proprietății. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Alte varietăți de vânzare. Vânzarea cu op țiune de r ă scump ă rare. CONTRACTUL DE VÂNZARE. Alte varietăți de vânzare. Vânzarea

mo ș tenirii.

21)

20)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

PARTEA A II A

22)

Stabilirea regimului juridic aplicabil unui contract dat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23)

CONTRACTUL DE SCHIMB

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24)

CONTRACTUL DE LOCA Ț IUNE No ț iune. Caractere juridice.

25)

Condiții de validitate CONTRACTUL DE LOCA Ț IUNE. Efectele contractului. Obliga țiile

26)

locatorului. CONTRACTUL DE LOCA Ț IUNE. Efectele contractului. Obliga țiile

27)

locatarului. CONTRACTUL DE LOCA Ț IUNE. Subloca țiunea.

28)

29)

CONTRACTUL DE LOCA Ț IUNE. Reguli particulare în materia închirierii locuin ț elor (art. 1824 1835 C. civ.).

CONTRACTUL DE LOCA Ț IUNE. Reguli particulare în materia arend ă rii (art. 1836 1850 C. civ.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30)

CONTRACTUL DE ANTREPRIZ Ă . No ț iune. Caractere juridice.

--------------------------------------------------------------------------------------------

31)

Condiții de validitate. Delimitarea de alte institu ții cu care se aseam ă n ă . CONTRACTUL DE ANTREPRIZ Ă . Efectele contractului. Obliga țiile

32)

ș i drepturile antreprenorului. Obliga țiile ș i drepturile beneficiarului. CONTRACTUL DE ANTREPRIZ Ă . Raportul dintre contractul de

33)

antrepriz ă ș i alte contracte încheiate în leg ă tur ă cu obiectul s ă u (contractul de subantrepriz ă ș i ac țiunea directă a subcontractan ților). CONTRACTUL DE ANTREPRIZ Ă . Încetarea contractului de

34)

antrepriz ă . CONTRACTUL DE ANTREPRIZ Ă . Contractul de antrepriz ă pentru

construc ț ii.

35)

CONTRACTUL DE MANDAT.No ț iune. Clasific ă ri.

36)

CONTRACTUL DE MANDAT.

37)

CONTRACTUL DE MANDAT.Mandatul cu reprezentare. No ț iune ș i

38)

formare. CONTRACTUL DE MANDAT.Mandatul cu reprezentare. Efectele

39)

contractului. CONTRACTUL DE MANDAT.Mandatul cu reprezentare. Încetarea

40)

contractului. CONTRACTUL DE MANDAT.Mandatul f ă r ă reprezentare.

----------------------------------------------------------------------------------------------

41)

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT.No ț iune. Clasific ă ri.

42)

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT.Împrumutul de folosin ță .

43)

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT.Împrumutul de consuma ț ie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

44)

CONTRACTUL DE DEPOZIT.No ț iune. Caractere juridice. Clasific ă ri. Condiții de validitate. CONTRACTUL DE DEPOZIT.Efectele contractului. CONTRACTUL DE DEPOZIT.Depozitul necesar. Depozitul hotelier. CONTRACTUL DE DEPOZIT.Sechestrul conven țional ș i sechestrul judiciar.

45)

46)

47)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

48)

CONTRACTUL DE TRANZAC Ț IE.No ț iune. Caractere juridice.

49)

Condiț ii de validitate. CONTRACTUL DE TRANZAC Ț IE. Efectele contractului.