Sunteți pe pagina 1din 4

DREPTUL FINANCIAR RAMURA A SISTEMULUI DREPTULUI

1.3. Notiunea si obiectul de!tului "inancia


Dreptul reprezinta un ansamblu de norme juridice constituite untr-un sistem unitar intr-o societate data.
Orice omunitate umana , inca din epoca gentilica, a simtit nevoia unei organizari, a unei discipline fara de
care convietuirea ar fi fost imposibila. S-au format anumite reguli, norme, obiceiuri, a caror respectare era necesara
colectivitatii respective si care, la inceput, era asigurata de seful familiei, apoi in ginta, in trib de seful de ginta, trib,
direct sau impreuna cu sfatul batrinilor, pentru caapoi sa se creeze un organism special chemat sa aplice si sa asigure
respectarea acestor norme. Acest organism intruchipa puterea publica si era constituit ca ceva distinct de colectivitatea
respectiva , care s-a chemat pe rind cetate civitas,polis, apoi republica sau imperiu, cu timpul capatind denumirea de
stat.
Evolutia societatii umane a confirmat dictonul latin - ubi societas ibi ius !unde este societate este si drept".
#eoria dreptului cunoaste distinctia dintre doua mari diviziuni ale acestuia $drept public si drept privat.
Deosebirea dintre dreptul public si dreptul privat se gaseste formulata si in dreptul roman, intre altii de juristconsultul
%lpian.
&aracterul distinct si unitar , trasaturile specifice ale relatiilor sociale dintr-un anumit domeniu sau sector de
activitate fac neceare si posibil ca ele sa fie reglementate de o categorie aparte de norme.
Astfel , relatiile sociale din domeniul finantelor publice sunt reglementate de normele dreptului financiar.
'aptul ca scopul urmarit de dispozitiile legale care reglementeaza relatiilr financiare este acela de a satisface
nevoile statului, in primul rind, si nu ale particularilor, face ca dreptul financiar sa fie incadrat in diviziunea dreptului
public.
Dreptul financiar poate fi definit ca ansamblul unitar de norme juridice care reglemneteaza relatiile financiare
, ca relatii sociale , in forma economica, de formare, administrare, intrebuintare si control al resurselor financiare
publice, apartinind statului, colectivitatilor locale si institutiilor publice ale acestora.
(eglementarea juridica avinddrept obiect relatiile financiare a fost denumita in literatura de specialitate in
mai multe modalitati. Astfel, prof. ).*liga, utilizeaza doua denumiri $ dreptul finantelor publice si drept financiar
public, aratind ca prima formula concorda cu titlul +egii finantelor publice, iar cea de-a doua e,prima faptul ca este
vorba de ansamblul normelor juridice privind nu orice acte sau operatiuni financiare, ci numai acele de domeniul
finantelor publice. )n acest sens, este decisiv atributul public cuprins in intitularea dreptului financiar public.
-rof. D.D. Saguna foloseste denumire de drept financiar si fiscal, iar prof. ). &ondor pe aceea de drept
fiscal si financiar.
)n ceea ce ne priveste, apreciem ca denumirea de drept financiar este acoperitoare, aceasta fiind, de altfel
si cea mai raspindita in ultimile decenii.
Dreptul financiar, ca ramura a sistemului dreptului, ca ramura a sistemului dreptului, grupeaza toate normele
juridice care reglementeaza relatiile financiare si are, la randul sau, mai multe subramuri.
Astfel, normele juridice care privesc bugetul public si procedura elaborarii, adoptarii, e,ecutarii si incheierii
e,ecutarii bugetului pot fi grupate in subramura dreptului bugetar.
De asemenea, dreptul fiscal reprezinta o subramura a dreptului financiar care inmanuncheaza normele
juridice privind impozitele , ta,ele si celelalte venituri ale bugetului public, precum si cele referitoare la procedura
fiscala.
Dreptul financiar cuprinde norme juridice care reglementeaza si alte componente ale relatiilor financiare ,
distincte de cele incluse in subramurile mai sus citate.
)n cuprinsul dreptului financiar identificam norme juridice relative la constituirea fondurilor si contributiilor
cuvenite bugetului public, la reglementarea heltuielilor bugetare, la relatiile dintre stat si autoritatile colectivitatilor
locale, pe de o parte si persoane fizice sau juridice, pe de alta, relatiile care deriva din aplicarea acestor norme la
datoria publica, controlul financiar s.a.
Drptul fianciar, spre deosebire de cel fiscal, nu se limiteaza numai la normele juridice referitoare la impozite,
ta,e, contributii, ci cuprinde si normele in conformitate cu care statul isi asigura sub oice forma resursele financiare.
1.#. N$RMELE %URIDICE DE DREPT FINANCIAR
.orma juridica , ca element constitutiv al dreptului, este o regula de conduita , instituita de puterea publica
sau recunoscuta de catre acesta, a carei respectare este asigurata, la nevoie , prin forta coercitiva a statului. Scopul
normei juridice sau regulii de drept corespunde finalitatii dreptului si anume $ de a asigura convietuirea sociala,
orientand comportarea oamenilor in directia promovarii si onsolidarii relatiilor sociale potrivit idealurilor si valorilor
care guverneaza societatea respectiva.
-rescriind o conduita tipica , generica si noemele dreptului financiar au un caracter general si impersonal,
fiind menite sa se aplice la un numar nedeterminat de cazuri.
E,ista anumite norme juridice de drept financiar in care regula de conuita nu apare atit de evidenta ca
prescriind un anumit comportament , ci se manifesta sub forma stabilirii unor principii cu caracter general.
%neori , norme ale dreptului financiar contin prevederi de principiu, prin care sunr stabilite anumite finalitati
ale activitatii de stat.
O astfel de norma - principiu intilnim in +egea 'inantelor -ublice nr. /0012002, publicata in 3.Of. nr./45
din 67 august 2002, unde la art.6 se precizeaza$
!6" -rezenta lege stabileste principiiile, cadrul general si procedurile privind formarea , administrarea,
angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor poblice implicate in procesul
bugetar.
!2" Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, e,ecutarii si raportarii $
a" bugetului de stat 8
b" bugetului asigurarilor sociale de stat 8
c" bugetului fondurilor speciale 8
d" bugetului trezoreriei statului 8
e" bugetelor institutiilor publice autonome,
f" bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz8
g" bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii8
h" bugetului fondurilor provenite din credite e,terne contractate sau garantate de stat si ale caror
rambursare , obinzi si alte costuri se asigura din fonduri publice8
i" bugetului fondurilor e,ternenerambursabile.
Si dreptul financiar cuprinde norme juridice care definesc anumite concepte, definitii de care trebuie sa se tina
seama in interpretarea normelor in relatie cu aceste concepte.
#rasatura normei juridice de a avea un aspect general prezinta unele particularitati, in cazul actelor normative
bugetare. -rin natura lor, legile pentru aprobarea bugetului trebuie sa stabileasca sarcini si prevederi concrete,
e,primate in cifre, privind elementele bugetului ! venituri , cheltuieli, surse, destinatii". De aceea, normele
juridicecuprinse in legile bugetare au caracterul unor sarcini, stabilind un cadru precis in limitele caruia se desfasoara
activitatea financiara a institutiilor publice si intr-o anumita masura si a altor persoane juridice sau cetateni.
Din punct de vedere al structurii logico-juridice, se remarca faptul ca si normele drptului financiar , cuprind
cele trei elemente specifice $ ipoteza, dispozitie si sanctiune.
'iind o ramura componenta a diviziunii dreptului public, dispozitiile normelor juridice de drept finaciar au ,
in general, caracter imperativ.
Dintre sanctiunile cuprinse in normele dreptului financiar au caracter specific amenda fiscala, pentru
contraventii prevazute de norme ale dreptului financiar, majorarile de intirziere pentru neplata in termenele legale a
obligatiilor bugetare, suspendarea creditarii, supravegherea activitatii economico-financiare etc.
1.&. I'(oaele de!tului "inancia
)n stiintele juridice , conceptul de izvor al dreptului numit si izvor formal desemneaza formele de
e,primare a normelor juridice acte normative, cutuma, jurisprudenta etc.
)zvoarele formale ale dreptului financiar sunt acte juridice normative, avind forta juridica diferita in functie
de tipul actului si autoritatea emitenta.
Asfel , &onstitutia reprezinta +egea fundamentala in toate sistemele de drept din statele moderne. Acest izvor
prin e,celenta al dreptului determina , prin normele sale, structura statului, forma de guvernamint, componenta
autoritatilor publice esentiale ale statului, drepturile si obligatiile cetatenilor.
&onstitutia (omaniei din anul 2007- forma republicata a &onstitutiei (omaniei din 6446 cu actualizarea
denumirilor si renumerotarea articolelor, revizuita prin legea nr.92412007, aprobata prin referndumul national din 6:-
64 octombrie 2007, confirmat prin ;otarirea &urtii &onstitutionale .r.7 din 22 octombrie 2007- este o lege
fundamentala a statului, cuprinde si reglementari in materia relatiilor financiare , cum sunt cele din #itlul )< intitulat
Economia si finantele publice $
- art.67/ - economie8
- art.675 - sistemul financiar8
- art.674 - )mpozite ta,e si alte contributii8
- art.690 - &urtea de &onturi.
De asemena si alte te,te constitutionale cuprind norme care au inidenta asupra relatiilor financiare, cum sunt $
- art.59 alin.!2" $ .u pot face obietul initiativei legislative a cetatenilor problemele fiscale=.
- art.666 alin!6"$ =..)n cazul in care o initiativa legislativa implica modificarea prevederilor
bugetului de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, solicitarea informarii !*uvernului" este obligatorie.
Dispozitiile &onstitutiei sunt dezvoltate prin sistemul legilor organice si ordinare, al ordonantelor *uvernului
!simple sau de urgenta", al hotaririlor *uvernului (omniei de punere in aplicare a legilor, instructiunilor si normelor
metodologice ale ministerelor.
+egea , care cuprinde norme generale si abstracte pe termen indeobste nedeterminat, este unul dintre
principalele izvoare formale ale dreptului financiar, prin faptul ca ea determina intinderea obligatiilor bugetare ale
cetatenilor si autorizeaza titularii bugetului sa efectueze cheltuieli publice.-rincipiul legalitatii impune ca activitatile
financiare sa se intemeieze pe dispozitiile legii, impozitele , ta,ele si orice alte venituri ale bugetului public putind fi
stabilite numai prin lege.
De asemena , in sistemul izvoarelor dreptului financiar se cuprind si hotararile consiliilor judetene,
municipale, orasenesti sau comunale care cuprind reglementari in materia finantelor publice locale.
(emarcam ca in etapa de tranzitie in care se afla (omania actele juridice normative emise dupa adoptrea
&onstitutiei coe,ista cu regelmentari juridice cuprinse in acte adoptate anterior acesteia si care nu contravin
prevederilor &onstitutiei $ decrete-lege, decrete ale &onsiliului de Stat, legi adoptate anterior &onstitutiei, ;.&.3. etc.
)n sistemul nostru de drept , obiceiul juridic, precedentul judiciar, practica judiciara, doctrina, nu sunt
recunoscute ca izvoare de drept. Desigur, acestea au un rol insemnat in interpretarea normelor juridice, care tine de
aplicarea dreptului.
O privire de ansamblu asupra materiei reglementarilor in domeniul finantelor publice dupa anul 6440, prin
prisma izvoarelor formale, ne permite sa observam fluiditatea acesteia , care dincolo de determinarile, uneori
obiective, reprezinta un element negativ.
%n stat de drept de consolideaza, este apreciat si rspectat, in buna masura si in functie de justetea, calritatea si
fermitatea legilor sale, precum si de durabilitatea lor.
Analiza dinamicii legislative din ultimii ani in (omania demonstreaza un fenomen ingrijorator $ o stare de
instabilitate legislativa, cu consecinte corespunzatoare asupra instabilitatii raporturilor juridice.
Astfel , din cele peste 4000 acte normative de baza adoptate dupa decembrie 64:4 pina la finele anului 2007,
circa o treime au fost deja abrogate, iar apro,imativ 6:00 au suferit in aceasta perioada una sau mai multe modificari,
unele intervenite la foarte scurt timp de la adoptarea actelor initiale.
Aceasta instabilitate vizeaza cu predilectie domeniul financiar- fiscal, alaturi de cel al privatizarii, investitiilor
, invatamintului s.a. Spre e,emplu, +egea nr.7216446privind impozitul pe salarii a cunoscut peste 20 de mdificari sau
completari !in prezent abrogata &.'.", Ordonanta *uvernului nr.7 16442 privind ta,a pe valoare adaugata circa 7>
interventii de modificare sau completare abrogata prin legea nr.79/12002 privid #.<.A. !in prezent abrogata &.'.",
Ordonanta *uvernului nr.5016449 privind )mpozitul pe profit circa 20 modificari- abrogata prin +egea 96912002
privind ipozitul pe profit !in prezent abrogata &.'.", si e,emplele pot continua.
Este , in mod evident , necesara o mi temeinica elaborare a solutiilor normative si evaluare a implicatiilor
acestora, pentru eliminarea incoeerentelor intre normele juridice si pentru a nu eroda autoritatea legii.
1.). Ra!otuile *uidice de de!t "inancia
.ormele juridice au un caracter abstract. Ele se realizeaza in viata prin intermediul raporturilor juridice, care
sunt definite in teoria dreptului ca fiind relatiile sociale reglementate de normele juridice.
-remisele fundamentale ale oricarui raport juridic sunt $norma juridica, subiectele de drept si faptul juridic.
). &eterchi si ). &raiovan definesc raportul juridic ca fiind un raport social, concret istoric, volitional,
reglementat de norma juridica, in cadrul caruia participantii se manifesta ca titulari de drepturi si obligatii prin
e,ercitarea carora se realizeaza finalitatea normei juridice.
.e vom opri, in continuare,asupra particularitatilor pe care le prezinta raporturile juridice de drept financiar.
'aptul juridic, ca izvor al raportului juridic de drept financiar, reprezinta acele imprejurari care, potrivit
normelor juridice, duc la aparitia, modificarea sau stingerea de raporturi juridice, provocind, prin aceasta, anumite
consecinte juridice.
'aptele juridice pot imbraca forma evenimentelor sau a actiunilor umane.
Evenimentele sunt imprejurari care se petrec independent de vointa oamenilor !e,. inundatiile catastrofale
care produc pierderi materiale genereaza efectuarea unor cheltuieli bugetare pentru ajutorarea sinistratilor".
Actiunile umane , ca fapte juridice, reprezinta acele manifestari de vointa ale oamenilor, licite sau ilicite, care
nasc, modifica sau sting raporturi juridice. Actiunile umane facute in scopul producerii unor efecte juridice
imbracaforma actelor juridice.
Actele juridice de drept financiar saunt facute in scopul formarii, administrarii, intrebuintarii si controlului
resurselor financiare ale statului, colectivitatilor locale sau institutiilor publiceal acestora.
&u privire la subiectele raportului juridic de drept financiar se retine faptul ca in mod necesar subiectiv
trebuie sa fie o persoana purtatoare a autoritatii publice statul, o colectivitate locala, o institutie publica aflata in
subordonarea acestora.
)dentificam in aceasta categorie $3inisterul 'inantelor -ublice, cu structurile sale deconcentrate in teritoriu
!directiile judetene", consiliile locale, diverse institutii publice, &urtea de &onturi, inspectorate, oficii etc.
Subiectul pasiv al raportuluijuridic de drept financiar poate fi orice persoana juridica sau fizica, -
contibuabilul cruia norma juridica ii stabileste obligatiile sau drepturile pe linia finatelor publice.
Este de subliniat faptul ca pozitia partilor in raportul juridic de drept financiar este aceea de inegalitate,
subiectul activ putind pretinde subiectuluipasiv prestatiile sau abtinerile legale.
Suntem in fata aplicarii regimului juridic de drept public, care presupune o pozitie juridica inegala a partilor
in raportul juridic , opusa egalitatii prevazute de regimul de drept privat.
&ontinutul raportului juridic de drept financiar ii este specifica natura financiara a drepturilor si obligatiilor
subiectelor.
Astfel , subiectul activ are dreptul de a actiona pentru e,ecutarea bugetului public, de a actiona pentru
stabilirea si incasarea, administrarea, utilizarea si controlul resurselor finaciare publice. Subiectul pasiv are obligatia
de a achitare a sarcinilor bugetare , de folosire, potrivit destinatiilor legale a sumelor alocate din bugetul public,
precum si dreptul de a contesta modul de impunere, de e,ecutare silita, sanctiunile aplicate etc.
Obiectul raporturilor juridice financiare priveste actiunile sau sanctiunile subiectelor in realizarea drepturilor
si obligatiilor izvorite din continutul raportului juridic.
Distingem $ actiuni privind stabilirea si incasarea veniturilor bugetare, actiuni privind administrarea si
repartizarea resurselor financiare, actiuni de control finaciar etc.
1.+. Locul de!tului "inancia in siste,ul de!tului
.ormele juridice , oricit de deosebite prin continut, sunt strins legate intre ele, alcatuind un tot unitar. Ele
formeaza un ansamblu coerent, logic, constituindu-se intr-un sistem. Asa cum releva lucrarile de teoria generala a
dreptului $ Draptul unui stat ni se infatiseaza nu ca o suma aritmetica data de totalitatea normelor juridice, ci ca un
ansamblu al acestora, organizate, structurate intr-un sistem pe baza anumitor principii, urmarind o anumita finalitate.
)n raport de criteriile obiectului de reglementare juridica si al metodei de reglementare sunt onfigurate
ramurile dreptului ca principale componente ale sistemului.
)n mod traditional, ramura de drept este definita, ca un ansamblu distinct de nomrme juridice, legate organic
intre ele, care reglementeaza relatiile sociale ce au acelasi obiect, si folosesc aceeasi metoda de reglementare.(amurile
de drept nu sunt izolate unele de celelalte, ci se gasesc intr-o strinsa interdependenta.
(ecunoscind e,istenta celor doua mari diviziuni ale dreptului, ramura dreptului finaciar face parte din dreptul
public, intrucit, la fel ca celelalte ramuri de drept public cuprinde norme juridice instituite in scopul satisfacerii unor
interese generale publice. Asa cum subliniaza ).*liga , in acest sens este deplin demonstrativ imperativul finaciar
public ca e,presie a necesitatilor de constituire si interbuintare a fondurilor banesti desfintate intertinerii si activitatii
organelor de stat , institutiilor si serviciilor publice.
)n diviziunea dreptului public majoritatea autorilor includ dreptul constitutional, dreptul administrativ ,
dreptul financiar , dreptul penal, dreptul procesual !penal si civil", dreptul international public, iar in dreptul privat,
dreptul civil, dreptul comercial, dreptul international privat etc. S-a conturat si e,istenta unui drept mi,t !dreptul
muncii, legislatia sociala etc.".
+egatura dreptului finaciar cu draptul constituitonal este determinata prin prisma importantei celui din urma
in oricare sistem de drept. Dreptul constitutional cuprinde totalitatea normelor juridice care stabilesc principiile
fundamentale ale organizarii de stat, ale structurii social economice, precum drepturile si indatoririle fundamentale ale
cetatenilor.
Dreptul constitutional statueaza principiile generale in materia sistemului finantelor publice, a bugetului
national public,a impozitelor si ta,elor, a controlului &urtii de &onturi, dind e,presie legaturii dintre aceasta ramura de
drept si dreptul financiar.
Dreptul administrativ cuprinde principalele norme juridice care reglementeaza relatiile sociale din domeniul
administratiei publice , norme privind organizarea structurilor administrative, raporturile dintre acestea sau fata de
terti, precum si modaltatile de e,ercitare a competentei.
Organele !institutiile" publice prin care se deruleaza relatiile finaciare fac parte din structurile administratiei
publice, fiindu-le aplicabile in materie de organizare, dispozitiile dreptului administrativ. De asemenea , aplicarea unor
dispozitii specifice dreptului financiar se completeaza cu dispozitiile generale din dreptul administrativ, ca in cazul
contraventiilor din domeniul fiscal.
Se pot identifica legaturi ale dreptului financiar si cu alte ramuri ale dreptului, mai strinse cu cele din
diviziunea dreptului public !penal, international public etc.", dar si cu ramurile dreptului privat !civil, comercial".
1.-. Stiinta de!tului "inancia
&resterea rolului si functiilor relatiilor financiare in societatea moderna determina necesitatea cunoasterii
aprofundate a normelor juridice care le reglementeaza pentru ca , pe baza cunostiintelor dobindite prin cercetarea
stiintifica, sa fie posibila organizarea rationala si functionarea eficienta a acestora.
.otiunea dreptului financiar are doua sensuri. Astfel intr-un prim sens, prin dreptul financiar intelegem un
ansamblu de norme juridice, care alcatuiesc o ramura distincta de drept. )n cel de-al doilea sens, prin drept financiar,
itelegem acea ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele dreptului financiar, putindu-se vorbi de stiinta
dreptului finaciar.
Dupa cum se poate observa, itre cele doua sensuri ale notiunii e,ista o stinsa legatura , normele dreptului
finaciar fiind obiect de cercetare pentru disciplina stiintifica a dreptului financiar.-otrivit prof. ).*liga stiinta
dreptului finaciar public este ansamblul sistematic al ideilor, teoriilor si celorlalte cunostiinte despre reglementarile
juridice referitoare la componentele structurale ale finantelor publice. )n acest sens, obiectul stiintei dreptului financiar
public il constitue reglementarile juridice privind bugetul de stat si procedura bugetara, impozitele si celelalte venituri
bugetare, cheltuielile bugetare si publice, creditul public, precum si controlul financiar de stat.
&onceptele , teoriile si principiile stiintei dreptului financiar se afla in strinsa legatura cu celelalte stiinte
juridice, cu teoria generala a dreptului si cu stiintele juridice de ramura.
&a ramura a stiintelor economice, stiinta finantelor publice, numita de unii autori si economia financiara
studieaza relatiile financiare prin prisma determinarilor economoce , e,plicind ecanismele, pirghiile si elementele
tehnico-financiare pornind de la conditionarile categoriilor economice.
-ornind de la conceptele, ideile teoriile formulate de stiinta finatelor publice, stiinta dreptului finaciar
determina continutul reglementarilor juridice privind institutiile de baza ca buget public, impozite, ta,e, credit public
etc.
Orientarea si conducerea activitatii pe linia finantelor publice, prin politica financiara, influenteaza atat
procedeele tehnico- financiare, cit si reglementarile juridice in materie.