Sunteți pe pagina 1din 5

Bugetul municipal pe anul 2012 a fost votat in prima

lectura.
Consiliul Municipal Chiinu a aprobat astzi n prima lectur proiectul bugetului municipal pe anul 2012. Principalul document
economic al municipiului Chiinu pe anul n curs prevede venituri de 2 miliarde 3! milioane lei i cheltuieli de 2
miliarde "10 milioane lei. #st$el% suma depirii cheltuielilor asupra veniturilor constituie 212% milioane lei.
Prezent la edin&a Consiliului municipal% primarul general% 'orin Chirtoac% a &inut s men&ioneze $aptul c pentru
actualul proiect de buget au $ost organizate dezbateri publice% pentru prima dat la documentul bugetului. (dilul)e$ i)a
e*primat speran&a c n 2)3 sptm+ni% bugetul pe anul 2012 va $i votat i n lectura a doua% ast$el ca activitatea
municipalit&ii n acest an s continuie de o manier $ireasc% $r s $ie a$ectate subdiviziunile.
'rept surse de acoperire a de$icitului bugetar se consider mi,loacele $inanciare preconizate din v+nzarea i privatizarea
bunurilor proprietate public% n sum total de -0% 0. milioane lei i sursele e*terne de $inan&are% n sum de 1-3%.
milioane lei.
/a partea de venituri% cea mai mare pondere la buget o constituie impozitul pe venit din salariu 0 1% 30 miliarde lei sau
.1%"2.
Ca i n anii preceden&i% cea mai mare parte din cheltuieli o constituie cele de ordin social% .1%22 sau 1% 111 miliarde lei
3grupele principale de cheltuieli4 nv&m+ntul% cultura% ocrotirea snt&ii% asigurarea i sus&inerea social5.
Cheltuielile de ordin economic constituie 1"%" la sut sau 132%. milioane lei 3transportul i gospodria drumurilor%
gospodria comunal i gospodria de e*ploatare a $ondului de locuin&e5.
Pentru programe de investi&ii i repara&ii capitale n anul 2012 se estimeaz mi,loace n sum de 2-3%- milioane lei% cu o
pondere de 10%2 n totalul cheltuielilor.
Pentru ntre&inerea Poli&iei Municipale% n acest an se prevd mi,loace n sum de 121milioane lei% sau 1%" 2 din totalul
cheltuielilor.
6ugetele unit&ilor administrativ)teritoriale din componen&a municipiului Chiinu vor primi trans$eruri de la bugetul
municipal% din $ondul de sus&inere $inanciar a teritoriilor% n sum total de 0% 1. milioane lei.
'ecizia privind aprobarea bugetului municipiului Chiinu pe anul 2012 n prima lectur a $ost aprobat cu votul
$rac&iunilor4 liberal% liberal)democrat% a grupului socialist i a consilierului P'. 7rac&iunea Partidului Comunitilor s)a
ab&inut de la vot.
Volumul comerului R. Moldova cu Romnia, n cretere cu 50%
ara vecin, Romnia, se claseaz pe locul 2 n topul exporturilor din R. Moldova i pe al III-lea la capitolul
import, men ioneaz date ale Biroului Na ional de Statisctic.
Pe parcursul anului 2011 volumul comer ului exterior al R. Moldova cu Romnia a fost de aproximativ 950 milioane $
!"# $n cre tere cu 50 la sut% fa % de 2010. &xportul de m%rfuri spre Romnia a fost de '()#* milioane $ !"# mai
mult cu 52#+ la sut% fa % de 2010 iar importul a constituit 5(*#2 milioane $ !"# cu *+#5, mai mult dect $n 2010.
Potrivit Biroului de pres% al "m-asadei Romniei la ./i0in%u# comer1ul total al Romniei cu Repu-lica Moldova# $n
anul 2011# a fost $n valoare de 1#1' miliarde dolari# dintre care exporturi romne0ti (+)#' milioane dolari !"# $n
cre0tere cu 2+#5 procente# 0i importuri din Repu-lica Moldova $n Romnia de '*(#( milioane dolari !"# $n
ascenden1% cu +),.
S-au SCUMP! creditele" #$M nu tie dac% rata do&n'ilor va
reveni la anterior
riza din zona euro se re!lect "i n Moldova. #a prima etap prin scumpirea creditelor. $nume n acest !el
economi"tii explic cre"terea do%nzilor la mprumuturile %ancare n luna ianuarie. Banc&erii re!uz s
discute la acest su%iect, n timp ce Banca Na'ional crede c este vor%a despre o tendin' sezonier. BNM,
ns, nu a putut preciza dac rata do%nzilor va reveni la nivel anterior, sau dimpotriv va cre"te "i mai mult.
tatisticile B%ncii 2a1ionale de not% c% rata medie a do-n3ii la credite acordate $n lei a crescut de la aproape 1* la
sut% $n decem-rie 2011# pn% la 1*#( procente $n luna ianuarie 2012. 4i $mprumuturile $n valut% acordate $n euro 0i
dolari s5au scumpit cu aproape 0#( puncte procentule. Rata medie pentru luna trecut% a fost de +#') la sut%# fa1% (#)(
$n decem-rie. &xper1ii cred c%# $n acest fel# -anc/erii $ncearc% s% previn% pierderile ce ar putea fi generate de cri3a
european%.
olicitat de 6urnal 78# pre0edintele "socia1iei B%ncilor din Moldova# 9umitru !rsu# a refu3at s% comente3e situa1ie de
pe pia1a -ancar%. &xper1ii cred# $ns%# c% $n pofida aprofund%rii cri3ei europene# ratele se vor men1ine la nivelul actual
datorit% politicilor promovate de Banca 2a1ional%.
olicitat de 6urnal 78# serviciul de pres% al B%ncii 2a1ionale a Moldovei a anun1at c% ma:orarea ratei do-n3ii la
credite are un caracter se3onier. B2M# $ns%# evit% s%50i dea cu p%rerea cum vor evolua do-n3ile $n urm%toarele luni.
;n ianuarie moldovenii s5au $mprumutat de la -%nci cu peste un miliard 0i :um%tate de lei# aceste fiind $mprumuturi
att $n lei ct 0i valut% str%in%.

(inan e
No iunea de !inan e pu%lice
2evoile i interesele pu-lice se reali3ea3% de c%tre stat# $n principal < i uneori exclusiv= prin -ani. ;ntr5adev%r#
c/eltuielile pe care le are de efectuat statul nu se pot efectua dect $n -ani. >%r% -ani nu exist% nici finan e
pu-lice.
"ceast% caracteristic% explic% i preocuparea pentru etimologia cuvntului finan e . 9up% cte se pare#
no iunea de finan e provine de la cuvintele latine ti fiaresau finis# care se traduc prin a termina# a $nc/eia un
diferend# o ac iune :udiciar% $n legatur% cu plata unei sume de -ani. 9e la aceste cuvinte s5a
formatfinancia sau financia pecuniaria# adic% plata $n -ani. e crede c% din aceste cuvinte latine ti s5a n%scut
no iunea finance folosit% $n >ran a $n secolele ?85?8@# care avea mai multe $n elesuri i anumeA sume de -ani#
resurse -%ne ti# venit al statului# iar les finances ec/ivala cu gospodaria pu-lic%# patrimoniul statului.
>inan ele pu-lice repre3int% forma -%neasca a rela iilor economice# $n procesul reparti iei produsului social i
venitului na ional $n cadrul $ndeplinirii func iilor statului. .on inutul social# economic i $n special :uridic al
rela iilor financiare# func iile i importan a lor sunt cteva din pro-lemele fundamentale ale tiin ei dreptului
financiar.
No iunea clasic de !inan e pu%lice
"ceast% concep ie este legat% de li-eralismul politic# fiind specific% perioadei de de3voltare economico5social%
de la sfr itul secolului al ?@?5lea. .onform acestei concep ii# statul li-eral este preocupat mai pu in de
activit% ile private# limitndu5 i interven ia la func iile sale tradi ionale# i anumeA ap%rarea na ional%#
diploma ie# ordine pu-lic% i :usti ie.
"u existat dou% motive pentru care statul nu a intervenit $n activitatea agen ilor economici. ;n primul rnd#
activitatea economic% se afla $nc% su- influen a muncii manuale# industria era predominant manufacturier%#
sc/im-ul de m%rfuri fiind restrns ca valoare. ;n al doilea rnd# interven ia statului $n activitatea economic%
necesita resurse financiare# neputndu5se limita aceast% interven ie numai la planific%ri# dispo3i ii date
agen ilor economici# etc.
8ia a economic% se desf% ura $n conformitate cu principiul laisser faire, laisser passer. ./eltuielile pu-lice
tre-uiau reduse la minim. .oncep ia guvernului ieftin$ i g%se te suportul $n te3a potrivit c%reia progresul social5
economic reclama utili3area venitului na ional pentru de3voltarea industriei i comer ului# $n loc s% fie irosit
pentru activit% i neproductive. Rolul finan elor pu-lice const% $n asigurarea resurselor necesare func ion%rii
institu iilor pu-lice.
;n perioada de dup% primul ra3-oi mondial# locul statului neinterven ionist a fost luat de statul interven ionist.
>inan ele pu-lice devin un mi:loc de interven ie $n activitatea social5economic%# de exercitare a unei influen e
po3itive pentru organi3area $ntregii activit% i.
Maurice 9uverger# referindu5se la statul modern din secolul nostru# scrie c% acesta nu se mrgine te la
sarcinile militare i tradi ionale. El intervine n via a social pentru a stimula produc ia n perioada de criz,
pentru a mpiedica cre terea pre urilor i a men ine puterea de cumprare a monedei n perioada infla iei,
pentru a asigura o ct mai bun utilizare a bog iilor rii i repartizare a venitului na ional .
Pierre Balumiere su-linia3% cre terea rolului interven ionist al statului $n economie dup% cri3a mondial% din anii
1929519''. Pentru $ndeplinirea acestui rol au fost folosite pe o scar% tot mai larg% c/eltuielile pu-lice#
impo3itele i alte instrumente financiare. >inan ele pu-lice sunt definite ca tiin a care studia3% activitatea
statului# $n calitatea sa de utili3ator al unor te/nici speciale# a a5numite financiareA c/eltuieli# taxe# impo3ite#
$mprumuturi# -ugete# procedee monetare etc.
Potrivit unei alte opinii# $n secolul ?? i mai ales dup% marea cri3% din anii 1929519''# locul statului :andarm a
fost luat de statul5 providen %. @nterven ia statului este determinat% $n ultim% instan % de men inerea ec/ili-rului
economic# de renta-ili3area unor $ntreprinderi sau ramuri economice considerate strategice# de re3olvarea
contradic iilor interne ale societ% iiA infla ie# oma:# etc.# i conduce cum era firesc la apari ia unor $ntreprinderi
pu-lice i societ% i comerciale cu capital mixt# la acordarea de su-ven ii unor $ntreprinderi private# etc.
(ina ele pu%lice i private - asemnri i deose%iri
2o iunile de finan e pu-lice i private sunt adecvate situa iei din %rile cu economie de pia %# $n care cea mai
mare parte a mi:loacelor de produc ie se afl% $n proprietate privat%# fapt care face posi-il% reali3area unei
delimit%ri nete $ntre sectorul pu-lic i cel privat.
>inan ele pu-lice sunt asociate $ntotdeauna cu statul# unit% ile administrativ5teritoriale# c/eltuielile#
$mprumuturile i datoria acestora.
>inan ele private sunt asociate $ntotdeauna cu activit% ile financiare ale $ntreprinderilor economice# ale -%ncilor
i societ% ilor de asigur%ri private# $n legatur% cu resursele i necesit% ile acestora# $mprumuturile primite sau
acordate# crean ele de $ncasat i o-liga iile de plat%# asigur%rile i reasigur%rile de -unuri# persoane i
r%spundere civil%.
>inan ele pu-lice se aseam%n% cu cele private cel pu in su- dou% aspecteA
i unele i altele operea3% cu categorii financiare de -a3%A moned%# credit# -ani.
i unele i altele se confrunt% cu pro-leme de ec/ili-ru financiar# de resurse financiare $n ultim%
instan %.
;ntre finan ele pu-lice i cele clasice exist% o serie de deose-iri dup% cum urmea3%A
Resursele necesare statului pentru reali3area func iilor i sarcinilor acestuia se procur% pe calea
impo3itelor i taxelor# prin m%suri de constrngere $n principal# $n timp ce resursele $ntreprinderilor private
i ale persoanelor fi3ice se procur% de pe pia %# pe -a3e contractuale.
tatul poate lua orice masur% $n legatur% cu moneda na ional%# $n timp ce $ntreprinderile private nu pot
dect s% o foloseasc%.
>inan ele pu-lice sunt folosite $n principal $n scopul satisfacerii nevoilor generale ale societ% ii# $n timp
ce finan ele private sunt folosite $n slu:-a reali3%rii de profit de c%tre $ntreprin3%torii particulari.
Cestiunea finan elor pu-lice este supus% dreptului pu-lic# iar gestiunea financiar% a $ntreprinderilor
private urmea3% regulile dreptului civil i comercial.
)rsturile !inan elor pu%lice
unt rela ii cu caracter economic# $ntruct ele apar $n procesul form%rii# reparti3%rii i utili3%rii
produsului social.
"par $n form% -%neasc%# deoarece $n cadrul produc iei de m%rfuri i al ac iunii legii valorii# produsul de
produc ie# reproduc ie i de circula ie a m%rfurilor# reparti ia produsului social# rela iile de sc/im-#
retri-uirea muncii# precum i rela iile dintre agen ii economici sau dintre ace tia i persoanele fi3ice# se
exprim% prin intermediul -anilor# $n cadrul unor rela ii -%ne ti. 2o iunea de finan e pu-lice sau rela ii
financiare nu poate fi confundat% cu cea de -ani sau rela ii -%ne ti. Banii repre3int% o marf%# iar finan ele
sunt rela ii de constituire# reparti3are i utili3are a mi:loacelor -%ne ti.
unt rela ii f%r% ec/ivalent# adic% nu presupun $n mod necesar o contrapresta ie direct% din partea
su-iectului -eneficiar al mi:loacelor -%ne ti.
Mi:loacele -%ne ti reparti3ate i utili3ate de su-iectele -eneficiare nu se ram-ursea3%.
9e la fondurile -ugetare se efectuea3% pl% i cu titlu neram-ursa-il c%tre unele regii autonome sau c%tre
institu iile pu-lice din sfera nematerial% care prestea3% servicii pentru popula ie. "cela i caracter de
neram-ursa-ilitate $l poart% i transferurile efectuate c%tre popula ie su- form% de pensii# -urse# aloca ii de stat
i alte a:utoare pentru copii.
7ransferul de valoare la i de la fondurile ce se constituie $n economie se poate reali3a par ial# $n condi ii de
ram-ursa-ilitate. !n asemenea caracter poart% sumele de -ani v%rsate de persoanele fi3ice i :uridice $n contul
$mprumuturilor contractate de stat pe pia a intern%D garan iile depuse de administratorii i cen3orii societ% ilor
comerciale# ca i de persoanele ce gestionea3% -ani i alte valori pu-lice.
(unc iile !inan elor pu%lice
>inan ele pu-lice sunt necesare# $n mod su-iectiv i o-iectiv# deoarece contri-uie la reali3area sarcinilor i
func iilor statului# care nu ar putea fi $nf%ptuite f%r% prg/iile financiare. Mi:loacele prin care finan ele pu-lice#
ca rela ii financiare $ i $ndeplinesc acest rol# sunt func iile acestoraA
func ia de reparti ie
func ia de control
>unc ia de reparti ie se manifest% $n procesul reparti iei produsului social <produsului intern -rut= i cuprinde
dou% fa3eA
constituirea fondurilor <resurselor= -%nestiD
redistri-uirea <utili3area= acestora.
;n prima fa3% are loc formarea fondurilor pu-lice de resurse -%ne ti# ac iune la care particip% societ% i
comerciale# regii autonome# institu ii pu-lice# alte persoane :uridice i persoanele fi3ice# indiferent dac% sunt
re3idente sau nere3idente.
>ondurile pu-lice de resurse se constituie $n mai multe forme concrete cum suntA
impo3ite
taxe
contri-u ii petru asigur%ri sociale
amen3i
ma:or%ri i penali3%ri de $ntr3iere
v%rs%minte din profitul regiilor autonome
v%rs%minte din veniturile institu iilor pu-lice
redeven e i c/irii din concesiune i $nc/irieri de terenuri i alte -unuri proprietate de stat
venituri din valorificarea unor -unuri proprietate de stat i a -unurilor f%r% st%pn
ram-urs%ri ale $mprumuturilor de stat acordate
do-n3i aferente i a:utoare primite
Resursele din care se constituie fondurile pu-lice provin din toate ramurile economice i din toate sectoarele
socialeA pu-lic# privat# cooperatist# mixt. ;n propor ie covr itoare# resursele -%ne ti ale finan elor pu-lice sunt
mo-ili3ate cu titlu definitiv i f%r% contrapresta ie.
" doua fa3% a func iei de reparti ie o repre3int% distri-uirea fondurilor pu-lice pe -eneficiari E persoane :uridice
i fi3ice. 9istri-uirea este dat% $n competen a autorit% ilor pu-lice i se face $n raport cu resursele financiare
disponi-ile i cererea de resurse financiare.
9istri-uirea fondurilor pu-lice $nseamn% sta-ilirea c/eltuielilor pu-lice pe destina iiA $nv% %mnt# s%n%tate#
cultur%# asigur%ri sociale i protec ie social%# gospod%rire comunal% i locuin e# ap%rare na ional%# ordine
pu-lic%# administra ie pu-lic%# ac iuni economice# datorie pu-lic%.
;n cadrul fiec%rei destina ii# resursele se defalc% pe -eneficiari# o-iective i ac iuni. 9istri-uirea sau
redistri-uirea produsului intern -rut <produsul social= are loc $n dou% modalit% iA
$n cadrul aceluia i tip de proprietate# cnd are loc un transfer de resurse -%ne ti $ntre stat i unit% ile
sale $n am-ele sensuri
cu sc/im-area titlului de proprietate cnd transferul are loc $ntre stat pe de o parte i agen ii economici
cu capital privat sau mixt i popula ie pe de alta parte# i invers.
Redistri-uirea se poate reali3ea i pe plan extern# prin contractarea de $mprumuturi externe# acordarea de
$mprumuturi externe# ac/itarea coti3a iilor i contri-u iilor c%tre organisme interna ionale de c%tre stat sau alte
institu ii pu-lice# primirea sau acordarea de a:utoare externe de c%tre stat# etc.
>unc ia de control a finan elor pu-lice se :ustific% deoarece fondurile pu-lice apar in $ntregii societ% i. fera de
manifestare a func iei de control este mai larga dect cea a func iei de reparti ie# deoarece vi3ea3%# pe lng%
constituirea i reparti3area fondurilor financiare pu-lice# i modul de utili3are a resurselor.
>unc ia de control a finan elor pu-lice nu se limitea3% la modul de constiturire a fondurilor pu-lice i la
reparti3area acestora pe -eneficiari# ci urm%re te i legalitatea# necesitatea# oportunitatea i eficien a cu care
institu iile pu-lice i agen ii economici cu capital de stat utili3ea3% $n concret resursele -%ne ti de care dispun.
;n consecin %# controlul se efectuea3% nu numai activit% ilor specifice func iei de reparti ie# ci el se exercit% i
asupra produc iei reali3ate $n sectorul de stat# a sc/im-ului i consumului ce are loc $n acest sector.
;n Romnia controlul financiar se exercit% de puterea legislativ% i cea :udec%toreasc%# direct sau prin organe
de specialitate# cum suntA .urtea de .onturi# Ministerul >inan elor # -%nci i alte institu ii financiareD organe
speciali3ate ale ministerelor# unit% ilor administrativ5teritoriale i unit% ilor economice# etc.